ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ
ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА РАДА И УСПЕХА У
ТОКУ ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
септембар 2014. године
1
САДРЖАЈ
САДРЖАЈ......................................................................................................................... 2
УВОД ................................................................................................................................. 4
1
ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ? ................................... 4
2
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА .................................................................................. 5
3
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА ........ 6
4
МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА JE ШКОЛА
ОСТВАРИЛА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ТОКОМ ГОДИНЕ................... 7
4.1 ШКОЛСКИ ПРОСТОР .................................................................................................. 7
4.2 ОПРЕМА – НАМЕШТАЈ И ОПРЕМЉЕНОСТ НАСТАВНИМ,
ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ...................................................................... 8
4.3 ЂАЧКА КУХИЊА ........................................................................................................... 9
4.4 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ .................................................................... 9
4.5 УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ...................................................... 10
5
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ .................................................................... 12
5.1 Бројно стање ученика и број одељења по подручима рада на почетку
школске године....................................................................................................................... 12
5.2 Ванредни ученици.......................................................................................................... 12
5.3 Успех ученика по одељењима и разредима .............................................................. 13
5.4 Изостајање ученика....................................................................................................... 14
5.5 ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ............................................................. 15
5.6 РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ
НАСТАВЕ................................................................................................................................ 16
5.7 БЛОК НАСТАВА ........................................................................................................... 19
5.8 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ.......................... 20
5.8.1
Изборни предмети..........................................................................................20
5.9 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА ................. 20
5.10 РАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКОГ, ДОДАТНОГ РАДА И ПРИПРЕМНОГ
РАДА......................................................................................................................................... 20
5.11 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОГЛЕДА У ШКОЛИ .......................................... 21
6
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА
ИСТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ ................................................................ 22
6.1 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ............................................................................................... 22
6.2 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ................................................................................................... 25
6.3 СТРУЧНА ВЕЋА ........................................................................................................... 26
6.4 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА
ПРЕДВИЂЕНИМ ШКОЛСКИМ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ.......................................... 31
6.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И
ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ
2013/2014.ГОДИНИ................................................................................................................ 33
6.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА-педагога школе..................... 37
6.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА.................................................................. 40
6.8 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА........................................ 40
7
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 41
7.1 Школски одбор ............................................................................................................... 41
2
7.2 Извештај рада школског одбора ................................................................................. 41
7.3 Извештај рада директора ............................................................................................. 42
7.4 Извештај о раду помоћника директора ..................................................................... 44
7.5 Извештај о раду организатора практичне наставе ................................................. 45
7.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА.................................................... 46
7.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ......................................................... 47
7.8 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА.......... 47
7.9 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ ..................................... 48
7.10 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МЛАДЕ ИЗ
ПРИЈЕПОЉА ......................................................................................................................... 48
7.11 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ПОЛИЦИЈСКОМ УПРАВОМ...................... 49
7.12 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА ................................................................................ 49
7.13 ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА .......................................................................................... 52
7.14 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА...................................................... 53
7.15 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ ....................................................................... 53
9 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ НАСТАВА
И УЧЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ................ 55
7.18 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ ....................... 64
7.19 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ ...................................... 65
7.20 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ МАЛОЛЕТНИЧКЕ
ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ............................................................................................................... 65
7.21 ИВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА.......................................................................... 66
7.22 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ...................... 67
7.23 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ .................... 68
7.23.1
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА..................................................................68
7.23.2
Савет родитеља ..............................................................................................68
7.23.3
Родитељски састанци.....................................................................................69
8
ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
70
3
На седници одржаној 15.09.2014. године Школски одбор Техничке школе у
Пријепољу (у даљем тексту Школа) усвојио је Извештај о раду школе за школску
2013/2014. годину (у даљем тексту Извештај).
УВОД
1 ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ?
Бројне активности су окарактерисале ову школску годину.
Памтићемо је по огромној количини уложеног рада, времена и знања
руководећег тима школа на пројектима које је школа реализовала. Приоритет смо
дали реализацији пројекта ''Енергетске ефикасности'' и пројекта ''Зелена енергија''
кроз које је школа добила, термо-фасаду, алуминијумску столарију и котларницу на
грејање био-масом. Опремљена је централна просторија у школској библиотеци
према критеријумима радионичарског типа наставе.
Значајна финансијска средства уложена су у људске ресурсе и
имплементацију стечених знања у пракси. Стога сматрамо да захваљујући бројним
иновацијама које су имплементиране у раду наше школе, налазимо се на добром
путу да постанемо једна савремена проевропска школа у сваком погледу.
Интерактивни однос свих актера у школи допринео је развоју толеранције и
међусобног поверења, као и квалитетнијем раду школе.
У школи су били обезбеђени равноправни услови којима је омогућено свима,
укључујући и децу са сметњама и тешкоћама у развоју, да оптимално развију своје
потенцијале. У претходној школској години два ученика су успешно завршила
школу по Инклузивном образовању.
Кроз разне активности, школа је охрабривала и подстицала родитеље да учествују
у њеном животу и раду, уважавала нове идеје и стварала могућности за нове
облике сарадње и тако омогућила родитељима да им наставни процес буде
доступан.
Напредак школе и заједнички циљ остваривао се и кроз партнерски однос
школе и Школског одбора који је био правовремено информисан и укључен у
различите активности рада школе.
Завршетак школске 2013/2014. године обележен је модном ревијом коју су
организовале чланице стручног актива текстилне струке уз помоћ других
сарадника, која је била медијски пропраћена и оставила веома позитиван утисак у
широј заједници након емисије на локалној телевизији. На модној ревији су били
изложени радови ученика и из подручја рада машинства и електротехнике.
Успех сваког појединца, групе или одељења прихваћен је и промовисан као лични
успех и успех школе.
У протеклој школској години, школа је и даље настојала да следи своју мисију
по којој је Техничка школа Пријепоља васпитно образовна установа која подстиче
лични развој ученика у наставни и о бразује личности способне за даље учење
живот и радд свесне својих права и одговорности и потребе да остану унашој
средини као носиоци даљег развоја друштва.
4
Настојало се што више ставити у функцију стручан кадар, ученички
потенцијал, добра комуникација у школи и позитиван однос средине према школи
како би се и даље следила визија школе: да будемо школа која у својој делатности
има : савремену, ефикасну и квалитетну наставу, која одговара потребама
интересовањима и могућностима учени,ка укључујући их у све фазе настав
нарочито у област вредновања и праћења свог напредовањ,а а наставницима
омогућава перманентно стручно усавршавање
2 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Током ове школске године објављени су следећи закони и правилници важни за рад
школе:
Наслов
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о ученичком и студенстком стандарду
Закон о образовању одраслих
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о основном образовању и васпитању
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
Закон о средњој школи
Датум измене
07.08.2013.
08.07.2013.
08.07.2013.
08.07.2013.
08.07.2013.
08.07.2013.
27.03.2013.
27.03.2013.
Наслов
Правилник о престанку важења Правилника о наставном
плану и програму огледа за образовни профил надзорник парка
("Просветни гласник", бр.13/13)
Саобраћај
Машинство и обрада метала
Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 9/13
од 17.06.2013.године)
Датум
креирања
31.07.2013.
29.07.2013.
29.07.2013.
5
3 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА
ВЕРИФИКОВАНА
Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:
Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА
Трајање
Број решења
МЕТАЛА
Машински техничар
4 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
Машински техничар за
4 год
022-05-221/93-03 од 09.06.2004
ком.конструс.
Машинбравар
3 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
Бравар
3 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
Аутолимар
3 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
Лимар
3 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
Аутомеханичар
3 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
Металостругар
3 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Електротехничар енергетике
Електротехничар рачунара
Електротехничар погона
Електро-механичар за термо и
рас.уређ.
Електроинсталатер
Аутоелектричар
Електромонтер мрежа и постројења
Електро-механичар за термо и
рас.уређ.
Трајање
Број решења
4 год
4 год
4 год
3 год
022-05-221/93-03 од 25.04.2002
022-05-221/93-03 од 09.06.2005
022-05-221/93-03 од 25.04.2002
022-05-221/93-03 од 01.12.2000
3 год
3 год
3 год
3 год
022-05-221/93-03 од 05.06.2000
022-05-221/93-03 од 07.06.1998
022-05-221/93-03 од 09.06.2002
022-05-221/93-03 од 09.02.2011
Подручје рада:
ТЕКСТИЛСТВО
Трајање
Број решења
Текстилни техничар
Кројач – конфекционер
Моделар одеће - оглед
Моделар одеће – оглед
Дизајнер текстилних материјала
4 год
4 год
4 год
4 год
4 год
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
022-05-221/93-03 од 14.04.1994
022-05-221/93-03 од 12.06.2009
022-05-00221/93-03 oд 09.06.2011
022-05-00221/93-03 oд 24.04.2013
6
4 МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА JE
ШКОЛА ОСТВАРИЛА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ТОКОМ
ГОДИНЕ
4.1
ШКОЛСКИ ПРОСТОР
У школској 2013/2014 je настављено са променом столарије (на једном делу
школских зграда делом је замењена дрвена столарија), извршена реконструкција у
котларници (уграднја сигурносних вентила),
извршена је реконструкција и
адаптација радионичког простора текстилне струке и електро струке (замена
подова), кабинета теоријске наставе и зборнице и канцеларијског простора школе.
Санирани су оштећени зидови, и извршено кречење на више школских просторија
(ходници, учионице, радионице и канцеларије).
У наредном периоду школа планира да средствима ,,Ђачког динара'' и делимично
средствима из сопствених прихода унапреди материјално-техничке услове рада
школе. Опремњеност школе наставним средствима је слабија у односу на норматив
и просторне могућности школе. Оно што је важно нагласити јесте да школа
константно ради на унапређењу наставним средствима.
Најслабије су
опремљени кабинети
математике, срепског
језика
историје и физике са 70% опремљености као и педагошка служба. Остали кабинети
су боље опремљени у зависности од материјалних могућности школе.
Библиотека је опремљена са бежичним интернетом, можемо се похвалити и
израдом савремене програмске платформе за електронски дневник, услуге којау је
школа понудила родитељима у циљу побољшања сарадње родитеља са школом.
као и канцеларије педагога , секретара и рачуноводстава.
Кабинет информатике је опремљен на завидном нивоу, а хол школе обогаћен са 12
паноа.
Школа поседује интерактивну таблу која је постављена у кабинету машинства.
Школа има план набавке приоритетних наставних техничких и других средстава,
које делимично реализује али је све условљено финансијском ситуацијом.
Просторни услови рада:
•
Број кабинета 11
•
Број специјализованих учионица
•
Број учионица опште намене: 3
•
Информатички кабинети:
У школи постоје 3 информатичка кабинета
који су опремљени са по15 рачунара. Сваки кабинет има свој сервер који је
умрежен бежичном мрежом са осталим рачунарима тако
да сваки рачунар
може изаћи на интернет путем ADSL-а.
Ови кабинети се користе за извођење наставе из предмета рачунарство и
програмирање, рачунарство и информатика као и за стручне предмете у подручју
рада машинство и обрада метала, електротехника и текстилство.
Фискултурна сала: Техничка школа и Гимназија ,,Проф. Бранко Радичевић,,
користе заједничку фискултурну салу.
• Спортски терени: Техничка школа користи спортске терене на стадиону ,,Орси“.
• Библиотека: Адаптацијом
школског
простора,
наша библиотека
заузима просторије централног дела школе што омогућује добру комуникацију са
свим њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима. Простор се
7
састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији је капацитет 25 места.
Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге из области
електротехнике, машинства, металургије, хемије, математике, књиге из уметности,
енциклопедије, приручнике као и већи број књига белетристике. Библиотека је у
протеклој школској години имала око 400 ученика чланова и готово сви запослени
наставници су чланови библиотеке. Школска библиотека поседује три рачунара.
Један користи библиотекар за архивирање књижног фонда. Друга два намењена су
ученицима уз могућност приступа интернету. Библиотека треба да буде инфоцентар школе и није више место где се искључиво позајмљује обавезна лектира
већ и активан чинилац у процесу образовања. Књижни фонд библиотеке је 17854
наслова.
Утоку претходне године набављено је 200 књиге. У овај број се урачунавају књиге
које је школска библиотека добила на поклон од ученика и грађанства. Велики број
књига годинама није коришћен, а један (већи) број је веома оштећен због честог
коришћења.Школа је претплаћена на 5 часописа, редовно или периодично прима
следеће часописе: Настава и васпитање, Школски час, Просветни преглед,
Полимље, Савиндан.
Сви ученици и наставници су чланови библиотеке.
Простор библиотеке често корист и Ђачки парламент за реализацију својих
активности.
•
Радионице: Школа располаже машинским радионицама за ручну и
машинску обраду, електро радионицаме.
•
Други простори: Школа поседује и други простор као штоје: канцеларијски
простор, хигијенско-санитарне просторије, ходници и степенишни простор 560 m2,
архива 30 m2, простор за одлагање наставних средстава која нису у употреби,
поправку оштећеног намештаја.
4.2 ОПРЕМА – НАМЕШТАЈ И ОПРЕМЉЕНОСТ НАСТАВНИМ, ТЕХНИЧКИМ И
ДРУГИМ СРЕДСТВИМА
•
•
У школској 2013/2014. години набављено је:
Опрема и намештај
- Рачунари у канцеларији секретара, педагога и
рачуноводства (4 рачунара, 3 штампача и један лаптоп)
- Рачуноводство и педагог повезани новом линијом интернета
(АДСЛ)
- Додатна ватрогасна опрема наложена од противпожарне
инспекције за котларницу Техничке школе и остале школске
просторије
- Опрема за подручје рада електротехника, текстилство
- Канцеларијске столице
- Редовно сервисирање рачунара (замена дотрајалих
компоненти) у рачунарским кабинетима школе.
Алат и инвентар
- Алати за потребе извођења практичне наставе у
радионицама машинске, електро и текстилне струке.
-
8
•
Књиге
- Стручне књиге за подручје рада текстилство
- Стручне књиге за подручје рада машинство и обрада метала
- Стручне књиге за подручје рада електротехника
- Књиге за награде одличним ученицима и добитницима
Вукове дипломе
• Материјал за образовање
- Електротехника – практична настава
- Машинство и обрада метала – практична настава
- Текстилство
Опремљеност школе у односу на нормативе:
У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и
наставних средстава школа је опремљена у следећим процентима:
Општа наставна средства
• Општеобразовни предмети
• Машинска група предмета
• Електротехничка група предмета
• Текстилна група предмета
• Средства за рад стручних сарадника
•
4.3
80%
70% - 100%
80% - 100%
80% - 100%
70%
80%
ЂАЧКА КУХИЊА
У школи не постоји ђачка кухиња, те тако није регулисано питање ђачке
исхране. По том питању није било никакве помоћи па се ученици хране у
сопственој режији .
4.4
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Током школске године, десиле су се следеће кадровске промене;
• Благица Кијановић, професор професор српског језика и књижевности,
Музуровић Зарфа, професор физичког васпитања, Миља Петровић,
социјални радник, Кијановић Борка, спремачица и Шћекић Драган,
наставник практичне наставе су отишли у пензију.
• Услед вишка часова расписан је конкурс и примељени су следећи
предметни наставници, Букушић Светлана-текстилна група предмета,
Драгана Смиљанић-дизајн текстилних материјала, Вујичић Андријатекстилна група предмета, Несторовић Младен-текстилна група предмета,
Мјезиновић Мурат-текстилна група премета, Дерикоњић Данијела-цртање
и сликање, Мусабеговић Аднан- цртање и сликање,
• Данијела Дерикоњић, отишла на трудничко боловање и на њене часове
ангажован је Матовић Михаило,
9
• По препоруци министарства за извођење верске наставе ангажовани су
вероучитељи Милошевеић Слободан-православна веронаука, и Бећировић
Елмедин-исламска веронаука,
• До промена је долазило и код ненаставног особља, и то: За време
боловања помоћних радница мењале су их Шантић Есма и Верица Планић
Структура четрдесеточасовне радне недеље наставника
Четрдесеточасовна радна недеља реализована је у складу са Годишњим
програмом rада и појединачним решењима.
Оцена кадровских услова
Дефицитарни кадрови су:
− професор математике;
− професор музичке културе;
- професор цртања, сликања и дизајна текстила-професор
дизајна текстила;
Због промене појединих наставних планова и програма и због
смањења броја одељења из неких општеобразовних предмета се
смањује број часова (биологија, математика, историја и руски
језик).
4.5
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
Објекти друштвене средине који су коришћени за остваривање
програмских садржаја школе
Техничка школа сарађује са привредом општине Пријепоље и шире. Сарадња
школе са привредом се огледа у следећим активностима :
• Извођење ученичке праксе у привредним организацијама на територији општине
Пријепоље,
• Организовање блок наставе и вежби из практичне наставе и других стручних
предмета у радним организацијама и приватним предузећима,
Школа и привредни субјекти (социјални партнери) на подручју општине
Пријепоље
имају дугогодишњу сарадњу, с тим што се ова сарадња из године у
годину проширује и продубљује у зависности од процеса који се дешавају у
друштву везаним за образовање и транзиционе процесе.
Техничка школа сваке школске године организује и изводи одређену ученичку
праксу
за потребе школовања занимања у трогодишњем трајању. Према плану
уписа и према наставним плану и програму ученици занатских занимања имају
обавезну практичну наставу. Техничка школа потписује уговор са одређеним
привредним организацијама (социјалним партнерима) за обављање практичне
наставе за ова занимања у оквиру истих.
С обзиром да школа образује профиле у три области (машинство и прерада
метала, електротехника и текстилство и кожарство) даће се преглед сарадње са
социјалним партнерима где се изводи практична настава.
10
У школској 2013/2014. години потписани су уговора о међусобној сарадњи у
остваривању практичне наставе у занатским радњама и предузећима и то за
трогодишње образовне профиле: аутомеханичар, аутолимар и електроинсталатер.
Три наставника је обилазило редовно ученике и практична настава се одвијала без
проблема, по правилима која су утврђена на почетку школске године.
У подручју рада машинство и обрада метала практична настава за наведене
образовне профиле у трогодишњем трајању реализовала се у следећим
предузећима и занатским радњама:
- аутомеханичар: - практична настава се изводила у школској радионици и делом
у приватним предузећима. Дугогодишњи партнери у реализацији практичне
наставе су приватна предузећа, где се и ове године изводила практична настава:
• Ауто сервис ''СПЕЕД'', Пријепоље, Сељашница
• ''ТРУЦК ФРИЕНД'' ДОО, Пријепоље
• Производно прометно и услужно д.о.о. „РАДУЛОВИЋ“ ,Пријепоље
• Ауто сервис „КОРУГИЋ“
• Самостална занатска радња „МЕЛЕ ММ“, Пријепоље, Велика Жупа
• Самостална занатско трговинска радња „ЦУПРУМ“ ,Пријепоље
• Ауто сервис „КАРАЧА“
• Самостална занатска радња „РБР“,Пријепоље
• Занатско трговинска радња, аутосервис „АРИФ“, Пријепоље
• Радња за занатство, трговину и превоз „ЦОНИНГ“, Пријепоље
- аутолимар: - практична настава се изводила у приватним предузећима,
У подручју рада електротехника практична настава за наведене образовне
профиле у трогодишњем трајању реализоваће се у следећим предузећима и
занатским радњама:
• Аутолимарска радња ''Аднан Хурић''
• СЗР ''Ружић''
• Аутолимарско-лакирерска радња ''Рашид Хоџић''
• Аутоцентар ''Мики''
• Аутолимарска и вулканизерска раднја ''ИДИ''
• Аутолимарска раднја ''Адис Беком''
• Аутолимарска радња ''Саид''
- електроинсталатер: - практична настава се изводила у школској радионици и
делом у приватним предузећима и то:
• ЈКМ ''Лим''
• ФАП ливница
• Тремтекс
• Ћатић-електро
• Медицински центар
- ЕМТРУ: - практична настава се изводила у школској радионици,
У подручју рада текстилство практична настава реализовала се у школским
радионицама.
11
5
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
5.1
Бројно стање ученика и број одељења по подручима рада на почетку школске
године
РАЗРЕДИ
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
ПОДРУЧЈЕ
РАДА
СМЕР
Електротехнка
Maшинство
I
РАЗРЕД
II
РАЗРЕД
III
РАЗРЕД
IV
РАЗРЕД
бр.
уч.
бр.
од.
бр.
уч.
бр.
уч.
бр.
од.
бр.
уч.
29
1
28
1
Електротехничар
енергетике
Електротехничар
рачунара
ЕМТРУ
12
Електроинсталатер
бр.
од.
бр.
од.
31
1
УКУПНО
бр.
уч.
бр.
од.
57
2
62
2
31
1
0,5
13
0,5
11
0,5
36
1,5
10
0,5
13
0,5
11
0,5
34
1,5
Маш.технич. За КК
31
1
29
1
31
1
123
4
Аутомеханичар
10
0,33
9
0,33
7
0,33
31
0,99
Аутолимар
7
0,33
8
0,33
6
0,33
21
0,99
Бравар
6
0,33
7
0,33
13
0,66
15
1
18
1
1
1
91
5
17
1
20
1
37
2
136
6
104
4
500
21
32
1
Металостругар
Текстилство
Моделар одеће (оглед)
Дизајнер текст.
мат.(оглед)
УКУПНО
5.2
120
5
37
2
146
6
Ванредни ученици
Упис ванредних ученика на програме преквалификације и доквалификације обавио
се након одобрења предложеног плана уписа од стране Министарства росвете.
У току је обнављање школске године за ученике који су уписани
претходних година.
План уписа на програме преквалификације и доквалификације и стручног
усавршавања:
Образовни профил
Машински тех.за
ком.констр.
Аутомеханичар
Аутолимар
Стручно
оспособљава
ње
Преквалификација
5
Доквалификациј
Укупно
а
12
17
5
5
5
5
12
Лимар
Металостругар
Инсталатер
5
5
5
Електротех.енергет.
Електротех.рачунара
Аутоелектричар
Елек.мон.мрежа и пост
Ел.мех.термо и рас.ур
Електроинсталатер
3
3
7
5
7
5
8
5
11
8
7
5
7
5
Текстилни техничар
Конфекционер-кројач
5
5
5
10
5
5.3
5
5
5
Успех ученика по одељењима и разредима
У овој школској години за ученика генерације проглашен је Обрад Думић, ученик
IV-1 одељења, образовни профил, електротехничар рачунара.
разред
одељење
први
Збирна тебeла успеха:
I1
I2
I3
I4
I5
одлични
завршили разред
добри
довољни
понавља
разред
Σ
%
75
100
94
94
94
90
97
96
100
100
89
100
97
100
100
97
100
100
100
98
90
100
100
100
7
0
2
1
1
11
1
1
/
/
2
/
4
/
III1
III2
III3
III4
III5
III6
свега (трећи разред)
IV1
IV2
IV3
IV4
4
3
10
7
4
5
3
4
2
1
2
4
13
4
2
6
3
4
3
22
7
3
8
1
4
4
27
11
5
9
3
свега (четврти разред)
19
28
38
14
99
91
3
укупно
42
89
233
90
454
96
19
свега (први разред)
други
II1
II2
II3
II4
II5
II6
четврти
тећи
свега (други разред)
5
врлодобри
/
/
5
2
1
1
4
8
2
1
11
9
14
8
8
46
20
14
17
5
8
9
73
17
16
18
12
7
6
76
9
15
6
8
1
7
13
8
2
31
4
7
4
7
3
1
26
2
3
2
7
1
4
19
1
7
6
21
18
28
14
14
95
30
24
28
15
15
17
129
28
22
28
20
16
17
131
28
31
20
20
1
1
3
13
Средња оцена:
раз.
бр. Учен.
петице
четворке
тројке
двојке
једини.
свега
неоце
I1
I2
28
18
84
25
48
22
58
64
123
175
0
2
I3
30
42
28
39
236
15
360
2,57
I4
18
10
17
37
142
4
210
2,46
I5
15
26
23
42
100
4
195
2,83
свега
109
187
138
240
776
25
1366
2,77
II1
31
83
54
84
240
5
466
2,94
II2
25
28
39
48
143
7
265
2,77
II3
28
85
56
80
170
1
392
3,14
II4
15
11
21
54
93
1
180
2,71
II5
19
21
36
39
82
9
187
2,88
II6
17
50
31
38
68
0
187
3,34
свега
135
278
237
343
796
23
1677
2,97
III1
28
68
61
94
141
0
364
3,15
III2
22
15
28
46
126
0
215
2,68
III3
30
70
47
100
164
9
390
3,01
III4
20
16
24
46
110
4
200
2,69
III5
16
51
25
47
36
1
160
3,56
III6
17
32
31
47
59
1
170
3,20
свега
133
252
216
380
636
15
1499
0,00
IV1
31
134
59
79
97
3
372
3,60
IV2
31
79
40
74
179
0
372
3,05
IV3
20
92
30
42
56
0
220
3,72
IV4
20
50
29
38
102
1
220
3,11
свега
102
355
158
233
434
4
1184
3,36
укуп
479
1072
749
1196
2642
67
5726
3,02
5.4
313
288
сред.оцена
3,30
2,63
Изостајање ученика
разред
I
II
III
IV
укупно
оправдани
укупно
по ученику
5697
53,75
4819
36,23
4514
33,94
6197
60,75
21227
58,48
неопправдани
Укупно
по ученику
2087
19,69
2433
18,29
2205
16,58
1892
18,55
8617
18,18
укупно
7784
7252
6719
8089
29844
укупно
по ученику
73,43
54,53
50,52
79,30
62,75
14
5.5
ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Ритам радног дана школе и распоред часова
Школа има петодневну радну недељу у току године према календару и има једну
радну суботу.
•
730 - 1240
•
1300 - 1900
рад у првој смени траје од
рад у другој смени траје од
Распоред звоњења у школи
Прва смена :
Улаз:
7,25
7,30 - 8,15
8,20 - 9,05
9,10 - 955
10,15 - 11,00
11,05 - 11,50
11,55 - 12,40
5 минута одмора
5 минута одмора
20 минута одмора
5 минута одмора
5 минута одмора
Друга смена :
Улаз:
12,55
13,00 - 13,45
5 минута одмора
13,50 - 14,25
5 минута одмора
14,30 - 15,25
20 минута одмора
15,45 - 16,30
5 минута одмора
16,35 - 17,20
5 минута одмора
17,25 - 18,10
Према распореду нека одељења имају и седми час који у првој смени траје од 12,45
- 13,30 а у другој смени 18,15 - 19,00.
Посебним распоредом рада биле планиране сактивности везане за организацију
испита за редовне и ванредне ученике у јунском и августовском испитном року
и ванредне ученике у фебруарском испитном року и они су реализовани у
складу са усвојеним ГПР.
Распоред смена
Смене се мењају месечно и то према плану:
Прва смена
I1, I2,I3,I4,I5
II1, II2, II3, II4, II5, II6,
Свега
11
Друга смена
III1, III2,III3, III4, III5, III6,
IV1, IV2, IV3, IV4
10
15
5.6
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ, ИЗБОРНЕ И ФАКУЛТАТИВНЕ
НАСТАВЕ
Реализација часова обавезних наставних предмета и изборне наставе према
плану образовања
Планирани часови су углавном реализовани према предвиђеном плану по
наведеним следећим табелама.
Подручје рада: Машинство и обрада метала
Први
разред
Други разред
Трећи разред
Четврти
разред
Укупно
2 одељења
2 одељења
2 одељења
1 одељења
7 одељења
Машинство и обрада метала
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Предмет
Српски језик
Руски језик
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Устав и право грађана
Историја
Географија
Музичко васпитање
Ликовна култура
Математика
Физичко васпитање
Рачунарство и информтика
Физика
Хемија
Биологија
Екологија
Хемија са техн материјала
Техничка физика
Техничко цртање
Механика
Машински елементи
Технологија обраде
Организација рада
ТОП
Рачунари и програмирање
Машински материјали
Тех. Цртање са нацртном геометр.
Отпорност материјала
Компјутерска графика
ОЕ и електронике
Хидраулика и пнеуматика
Термодинамика
Моделирање М.Е. и К.
Моделирање М.Е. и К. У блоку
Нед
6
2
4
0
0
0
5
2
Год
222
74
148
0
0
0
185
74
8
4
4
2
2
296
148
148
74
74
1
2
2
6
5
37
74
74
222
185
8
2
6
Нед
5
4
4
0
0
0
2
2
1
1
7
4
Год
185
148
148
0
0
0
74
74
37
37
259
148
2
74
2
4
3
74
148
111
4
148
2
6
4
74
222
148
296
74
222
Нед
5
2
4
2
0
1
0
Год
175
74
138
74
0
32
0
Нед
3
2
2
0
2
1
0
Год
96
64
64
0
64
32
0
7
4
249
138
5
2
160
64
4
3
2
9
8
148
111
64
288
296
2
64
2
2
4
74
74
148
6
3,52
192
120
16
Нед
19
10
14
2
2
2
7
4
1
1
27
14
4
2
2
2
1
2
2
6
7
8
6
4
13
16
2
6
2
6
4
2
2
10
3,52
Год
678
460
498
74
64
64
259
148
37
37
964
498
148
74
74
74
37
74
74
222
259
286
222
128
436
592
74
222
74
222
148
74
74
340
120
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Аутоматизација и роботика
Конструисање
Испитивање машинских констр.
Практична настава
Практична настава у блоку
Грађанско васпитање
Православна верска настава
Исламска верска настава
8
296
24
888
1
37
1
37
51
4,86
2
1677
180
69
4
8
2
128
256
64
1
32
4
8
2
83
4,86
5
128
256
64
2861
180
175
Према напред наведеној табели од планираног броја часова у подручју рада машинство
није одржано 18 часова, и то у првој годин 10, у другој години 4, у трећој години 2 и
четвтој години 2 часа.
Подручје рада: Електротехника
Први
разред
Други разред
Трећи разред
Четврти
разред
Укупно
2 одељења
2 одељења
2 одељења
1 одељења
7 одељења
Електротехника
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Предмет
Српски језик
Руски језик
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Устав и право грађана
Историја
Географија
Музичко васпитање
Ликовна култура
Математика
Физичко васпитање
Рачунарство и информтика
Физика
Хемија
Биологија
Екологија
Основе електротехнике
Елетротехнички материјали
Елетроника
Електрична мерења
Ел. Инсталације и осветлење
Примена рачунара у
електротехници
Електрични апарати и уређаји
Основе аутоматског управљања
Економика и организација
предузећа
Ел.инсталације јаке струје
Програмирање
Ел. Машине
Ел. Термички уређаји
Расхладни уређаји
Нед
6
2
4
5
4
2
1
7
4
8
4
4
2
1
8
Год
222
74
148
185
148
74
37
259
148
296
148
148
74
37
296
Нед
5
4
4
Год
181
144
144
2
74
1
6
4
37
222
144
2
74
5
1
4
7
2
4
181
37
140
251
74
148
Нед
5
4
4
2
Год
177
132
132
70
Нед
3
2
2
Год
93
62
62
1
31
2
1
62
31
6
4
202
132
4
2
124
62
8
268
2
62
6
2
186
62
8
248
2
4
3
140
111
2
70
7
2
3
62
237
62
93
17
Нед
21
12
14
2
2
2
7
4
2
2
23
14
8
6
4
2
1
13
1
4
7
10
4
Год
673
412
486
70
62
62
259
148
74
74
807
486
296
222
168
74
37
477
37
140
251
342
148
2
6
4
62
186
124
4
11
7
4
3
140
359
237
132
93
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Електроника I
Меренја у енергетици
Рачунари
Електричне мреже и постр.
Teхничко цртање
Техн.цртање са нацрт.геометријом
Рачунари у блоку
Програмирање у блоку
Осн.аут.упр.у блоку
Ел.мреже
Електрична постројења
Практична настава
Практична настава у блоку
Грађанско васпитање
Православна верска наст.
Исламска верска наст.
5
2
4
185
5
175
2
62
9
279
2,7
2,7
2,7
90
90
90
1
31
74
148
12
444
1
37
28
3,24
1
980
120
37
2
2
30
10,28
2
70
70
954
360
66
5
5
9
2
2
4
2,7
2,7
2,7
2
2
70
14,52
5
185
175
279
62
74
148
90
90
90
70
70
2378
480
169
Према напред наведеној табели од планираног часова у подручју рада
електротехника, није одржано 25 часова, и то у првој години 1 час, у другој години
14 часова и у трећој години 10 часова.
Подручје рада: Текстилство
Први
разред
Други разред
Трећи разред
Четврти
разред
Укупно
2 одељења
2 одељења
2 одељења
2 одељења
8 одељења
Текстилство
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Предмет
Српски језик
Руски језик
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Географија у текстилству
Математика
Физичко васпитање
Рачунарство и информтика
Физика
Хемија
Екологија
Tектстилни материјали
Естетско обликовање
Предузетништво
Пројект.и израда плетенина
Конструк.и модел.одеће
Технологија одеће
Дизајн одеће
Устав
Пројект.и израда тканина
Оплемењивање текстилних мат.
Дизајн текстила
Нед
2
0
42
Год
74
0
74
2
74
2
2
4
2
74
74
148
74
1
6
37
222
5
185
Нед
4
2
4
Год
148
74
148
4
4
148
148
4
4
148
148
12
444
20
4
740
148
Нед
5
4
4
4
Год
185
148
148
148
2
4
4
74
148
148
4
148
7
14
2
259
518
74
8
9
10
296
333
370
Нед
5
4
4
Год
164
132
132
2
68
4
4
132
132
4
4
5
11
2
2
1
5
7
10
136
136
160
374
68
68
35
160
224
320
18
Нед
16
10
14
4
2
2
2
14
14
4
6
4
1
18
8
4
12
50
8
2
1
13
16
30
Год
571
354
502
148
68
74
74
502
502
148
222
148
37
666
284
136
419
1817
290
68
35
456
557
1060
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Цртање и сликање
Дизајн у конфекцији
Пројектовање и изр.тканина у бл.
Пројектовање и изр.плетен. у бл.
Оплемењ.текст.мат. у блоку
Практична настава
Грађанско васпитање
Верска настава – православна
Верска настава – исламска
4
148
10
1
370
37
8
20
1
288
740
37
12
2
8
1,62
1,62
1,62
12
2
444
74
12
8
1,62
1,62
1,62
54
6
256
60
60
60
408
66
436
256
60
60
60
1962
214
Према напред наведеној табели од планираног броја часова у подручју рада
текстилство, није одржано 21 час, и то у првој години 3 часа, у другој години 13
часова и у трећој години 5 часова.
БЛОК НАСТАВА
Број
група
1
Подручје рада
Образовни профил
Број ученика
Одељење
Редни број
Место извођења
вежбе
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
Електротехника
Електротехника
Машинство
Машинство
Текстилство
Електротехника
Електротехника
Машинство
Машинство
Текстилство
Текстилство
Електротехника
Електротехника
Машинство
Машинство
Текстилство
Текстилство
Електротехничара енергетике
ЕМТРУ – Електроинсталатер
Машин.техн.за ком.констр.
Аутомеханичар-аутолимар-бравар.
Моделар одеће-оглед
Електротехничар рачунара
ЕМТРУ – Електроинсталатер
Машин.техн.за ком.констр.
Аутомеханичар-аутолимар
Моделар одеће-оглед
Моделар одеће-оглед
Електротехничар eнергетике
ЕМТРУ – Електроинсталатер
Машин.техн.за ком.констр.
Аутомеханичар-аутолимар-бравар
Моделар одеће-оглед
Дизајнер текстилних материјала
29
22
31
23
15
31
26
29
17
19
18
28
22
31
20
18
17
6
Ки-лаб
ки-тц
ки-ктц
ки-тц
ки-лаб
Ки-лаб
лаб
ки
4-1
Електротехника
Електротехничар рачунара
31
Ки-лаб
19.
20.
21.
4-2
4-3
4-4
Машинство
Текстилство
Текстилство
Машински техничар за ком.констр.
Моделар одеће
Дизајнер текстилних материјала
32
21
20
Ки-лаб
Лаб
Лаб
Практ.
настава
7
Лаб
Лаб
Лаб
Наст. у
блоку
8
9
шр
шр
шр
шр
шр
шр-пр
Шр-пр
шр
шр
шр
шр-пр
Шр-пр
шр-пр
шр-пр
ки
Лаб
Лаб
ве
жб
е
практичн
а настава
5.7
10
11
6
4
4
4
8
6
4
2
6
6
12
4
Шр-пр
Шр
Шр-пр
4
8
Ки-лабпр
Ки-пр
Шр
Лаб
Према напред наведем плану блок настава је реализована у целости.
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
12
6
6
10
2
5.8
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
5.8.1 Изборни предмети
Предмет
Верска настава
Грађанско
васпитање
5.9
Први разред
Други разред
Бр.гр Бр.уч
4
72
3
48
Бр.гр. Бр.уч.
6
95
3
45
Четврти
разред
Бр.уч. Бр.гр. Бр.уч
53
4
45
83
4
57
Трећи разред
Бр.гр.
5
6
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА
Школа нема специјалних одељења
5.10 РАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКОГ, ДОДАТНОГ РАДА И ПРИПРЕМНОГ РАДА
Допунски рад
Допунски рад је организован за ученике који су стално или повремено
заостајали у савлађивању образовно – васпитних садржаја у редовној настави. После
идентификовања ученика у коме су учествовали стручна служба, предметни
наставник, одељенски старешина и родитељи ученика, предметни наставници су
организовали садржаје за лакше укључивањеученика у редовне образовно – васпитне
процесе. Садржаји допунског рада усклађени су сапрописаним наставним планом и
програмом, а настава је прилагoђена индивидуалним карактеристикама ученика.
Допунска рад је организован у току читаве наставне године, у складу са потребама
ученика и планираним распоредом часова.
• Највећи број часова допунске наставе реализован је из математике, српског
језика и стручних предмета.
• Највећи број
часова је одржан у првом разреду, а допунску наставу су
највише похађали ученици првог и другог разреда
Посебну пажњу у обаласти допунског рада посветили смо ученицима који су
укључени у програм инклузивног образовања, који су похађали наставу по
Прилагођеном индивидуализованом плану.
Додатни рад
Додатни рад је организован за обдарене и талентоване ученике чиме им је
омогућено да прошире и продубе своја знања и вештине у складу са својим
интересовањима. Додатни рад је реализован кроз припрему ученика за такмичења
(физичко васпитање, секција за моделирање, рачунарска секција, електроника,
програмирање...).
Додатни рад са ученицима је организован према потребама ученика, с обзиром да су
наставници овај вид рада реализовали у договору са њима. Наставницима је остављена
20
могућност да ову наставу организују по потреби (допунски или додатни рад у складу
са Решењима о структури 40-часовне радне недеље).
Међутим, треба узети у обзир да су у табели приказани само часови које су наставници
евидентирали као додатни рад у Књизи евиденције осталих облика образовноваспитног рада, а не и сви часови које су наставници држали као припрему за
такмичење за које су водили посебну евиденцију.
Припремни рад је реализован за ученике који су одлукама одељенских већа упућени да
полажу разредни испит из појединих предмета (српски језик, техничко цртање са
машинским елементима, математика).
`
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
Српски језик и
књижевност
Енглески језик
Математика
Историја
Хемија
Основи
електротехнике
Електроника
Електрика у
енергетици
Пракса конфекције
Конструкције
Технологија
обраде
Текстилни
материјали
Практична настава
у машинству
Моделирање
маш.ел.и констр.
Екологија
Електроника
ukupno
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
допунска додатна допунска додатна допунска додатна допунска додатна
17
52
0
44
9
12
0
30
12
35
0
7
6
8
0
0
0
19
0
0
0
12
30
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
16
41
0
11
0
0
0
0
27
11
45
11
0
0
0
0
0
0
6
0
26
11
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
93
5
0
45
0
12
173
0
6
87
0
0
73
0
0
50
0
0
8
0
0
24
5.11 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОГЛЕДА У ШКОЛИ
У школској 2013/2014. години реализована је настава у огледним одељењима у
следећим подручјима рада:
1. МОДЕЛАР ОДЕЋЕ у подручју рада текстилство и кожарство у првом, другом,
трећем и четвртом разреду, и
2. ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА у подручју рада текстилство и
кожарство у трећем и четвртом разреду.
21
Тим за праћење огледа у текстилству за школску 2013/14 чине:
1. Вања Љујић, одељењски старешина одељења,
2. Снежана Лазаревић, председник стручног актива текстилне струке,
3. Изудин Земанић, координатор огледа,
4. Сабира Чичић, представник наставника опште-образовних предмета,
5. Миља Петровић, стручни сарадник
Тимови за праћење огледа редовно су одржавали састанке.Такође, су нове чланове
одељенског већа информисали о начину реализације наставе (попуњавање
планова, водич за оцењивање...).У току школске године, стручни надзор је извршен
од стране просветних саветника.Све корекције у начину реализације су извршене у
складу са њиховим записницима.Тимови за праћење огледа су разматрали следеће
питања:
1.Анализа поделе послова у оквиру 40-часовне радне недеље,
2.Израда Елабората за Дизајнера текстила материјала- оглед,
3. Реализација набавке уџбеника за ученике огл.одел.,
4.Текуће одржавање и оспособљавање машина за рад.
5.Израда извештаја огледног одељења
6.Анализа кабинетске наставе за текућу школску годину,
7. Предлози за побољшање обављања вежби у огледу,
8.Праћење рада у огледним одељењима,
9.Анализа успеха на крају I полугодишта,
10. Анализа потребних наставних средстава за рад у лабораторији,
11.Праћење рада у огледним одељењима, израда извештаја
12.Квалитативна и квантитативна анализа васпитно образовног рада и сарадња са
стручним сарадницима
13. Оргранизација праксе за II полугодиште у школским радионицама,
14.Договор о изради промотивног материјала текстилне стуке,
15.Анализа успеха у огледу у трећем класификационм Припрема за школско и
републичко такмичење,
16.Анализа успеха на крају наставне године,
17.Рад на педагошкој документацији,
18.Сарадња са другим стручним већима.
6 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАДА
СТРУЧНИХ ОРГАНА ИСТРУЧНИХ САРАДНИКА У
ШКОЛИ
6.1
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће одржало је 16 седница на којима су разматрана следећа питања
која су у складу са планом и програмом рада наставничког већа.
22
I седница
1. Усвајање распореда часова
2. Подела одељенских старешинстава
3. Избор председника стручних већа
4. Избор чланова за тимове
5. Анализа стручне заступљености наставе и мере за њено побољшање
6. Организација допунских и додатних облика рада
7. Организација рада у слободним активностима
II седница
1. Разматрање Извештаја о раду у претходној школској години
2. Разматрање предлога Годишњег програма рада за текућу школску годину
III седница
1. Усвајање распореда часова
2. Разматрање спрођењу прописаних Правила о кућном реду у школи
3. Избор области за самовредновање у овој школској години
4. Изрицање васпитно-дисциплинских мера
5. Упознавање Наставничког већа са посебним протоколом о заштити ученика од насиља
IV седница
1.Анализа васпитно-образовног рада на крају I класификационог периода
2.Доношење мера за побољшање успеха у учењу и понашању ученика
3.Анализа рада стручних и одељењских већа
4. Именовање ментора наставницима – почетницима
V седница
1. Информисање о активностима у области самовредновања рада Школе
2. Усвајање Плана и програма стручног усавршавања у оквиру “Јануарских дана
просветних радника”
3. Утврђивање резултата ванредних испита у новембарском испитном року
4. Извештај о прегледу педагошке документације (извештај о ванредним ученицима)
VI седница
1. Анализа реализације Годишњег програма рада у I полугодишту
2. Анализа успеха ученика у I полугодишту
3. Доношење мера за побољшање успеха у учењу и понашању ученика
4. Доношење одлуке о организацији завршног и матурског испита и именовање Испитног
одбора
5. Усвајање тема и испитних питања за завршни и матурски испит
6. Организација прославе Школске славе
VII седница
1. Анализа реализације активности из Школског развојног плана
2. Информисање о активностима у области самовредновања рада Школе
3. Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за ученике упућене на разредни испит
од стране одељењских већа
4. Утврђивање резултата ванредних испита у фебруарском испитном року
23
VIII седница
1. Анализа успеха ученика на крају III класификационог периода
2. Доношење одлуке о наградама за постигнуте успехе у току школске године
IX седница
1. Утврђивање распореда рада до 31. августа 2014. године
2. Доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика
3. Утврђивање резултата ванредних испита у априлском испитном року
4. Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за ученике упућене на разредни испит
од стране одељењских већа
X седница
1. Додељивање посебних диплома ученицима за изузетан успех
2. Припрема и задужења за израду предлога Програма рада за наредну годину
3. Припреме и задужења за израду Извештаја о раду за текућу годину
4. Организовање уписа у наредну школску годину
XI седница
1. Информација о обављеном упису ученика у I разред наредне школске године
2. Анализа реализације Годишњег програма рада
3. Доношење одлуке о броју одељења по сменама
4. Договор о припремама за наредну школску годину
5. Информисање Наставничког већа о изабраним председницима стручних већа за наредну
школску годину
6. Утврђивање резултата испита ванредних ученика у мајско- јунском испитном року
7. Предлог поделе предмета на наставнике
XII седница
1.Припреме за наредну школску годину
2.Организовање испита за редовне и ванредне ученике
XIII седница
1. Извештај о самовредновању рада школе
2. Подела предмета на наставнике
3. Доношење одлуке о секцијама које ће радити у наредној школској години и именовање
руководилаца секција
4. Утвђивање кадровских потреба и технолошког вишка наставника
5. Именовање комисије за издавање решења ванредним ученицима
XIV седница
1. Именовање одељењских старешина
2. Подела послова до 40 часова недељно
3. Организовање пријема ученика првог школског дана и упознавање са организацијом
првог школског часа
4. Усвајање привременог распореда часова
5. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну школску годину
6. Утвђивање резултата ванредних испита у августовском року
XV седница
1. Информација о реализацији плана уписа
24
2. Предлог за избор чланова за школски одбор
XVI седница
1. Предлог и усвајање комисија за поправне и разредне испите
2. Именовање Тима за израду Годишњег плана и извештаја
6.2
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Одељенско веће чине наставници који остварују васпитно-образовни рад у
једном одељењу, као и стручни сарадници. Ради у оквиру разредног већа
(састављеног од одељенских већа истог разреда). Конституише се на почетку
школске године после поделе предмета на наставнике и после поделе разредних
старешинстава. Ради у седницама којима председава разредни старешина, а одлуке
се доносе већином гласова чланова овог већа и обавезне су за све чланове. План и
програм рада доноси се на почетку школске године,а може се допуњавати у складу
са новонасталим потребама.
На одељенским већима којих је било седам седница по одељењу разматрана су
питања предвиђена годишњим програмом рада школе.
• конституисање Одељењског већа подела предмета на наставнике,
• подела разредних старешинстава, -реализација наставе,
• организовање додатне и допунске наставе,
• усвајање распореда и календара рада,
• разматрање успеха на крају класификационих периода,
• дисциплина, обавезе, понашање и права ученика,
• изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима
• разматрање плана наставних екскурзија за ученике IV разреда,
• оцењивање ученика,
• анализа и предлог мера за унапређење сарадње родитеља и школе,
• опремљеност школе наставним средствима,
• услкађивање распореда, задатака из појединих наставних
предмета(писмених,домаћих, контролних задатака и тестова) како би била
обезбеђена равноправна оптерећеност ученика.
• сагледавање могућности корелације наставних садржаја међу предметима. -брига око
реализације Плана и програма.
• упознавање услова живота и рада ученика.
• идентификовање обдарених и талентованих ученика.
• усвајање плана и програма рада одељењског већа
• упознавање са социјалним, породичним и здравственим условима ученика
• усвајање плана израде писмених задатака и вежби
• организација допунских и додатних облика помоћи ученицима
• предлог плана и програма екскурзије / излета.
• анализа реализације наставних планова и програма
• анализа рада и успеха ученика на крају I класификационог периода
• анализа понашања ученика
25
• сумирања резултата рада у првом полугодишту
• изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима
• ублажавање и укидање појединих васпитно-дисциплинских мера
• анализа рада одељењског већа
• доношење закључака у вези са побољшањем успеха и понашања ученика
• доношење одлуке о упућивању ученика на разредни испит из страних
језикa
• анализа успеха ученика на крају III класификационог периода
• доношење закључака у вези са побољшањем успеха
• ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских мера ученицима
• анализа реализације наставних планова и програма
• доношење одлуке о упућивању ученика на разредни испит
• реализација свих облика васпитно-образовног рада
• утврђивање успеха ученика на крају наставне године
• предлагање ученика за похвале и награде
• ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских мера ученицима
• утврђивање успеха ученика на поправним испитима у јуну
6.3
СТРУЧНА ВЕЋА
Током школске 2013/2014 стручна већа су реализовала следеће активности:
Стручно веће за српски језик и књижевност
Председник стручног већа: Аида Хамзић
Чланови Већа се могу похвалити изузетном сарадњом како у оквиру самог
већа,тако и са другим Стручним већима. Редовно се састајемо и договарамо око
свих текућих, актуелних питања.У току школске 2013/2014.године, одржано је
десет седница сручног већа.
Стручно веће за српски језик и књижевност реализовало је 4 састанка на којима је
анализиран рад и прављен план свих активности;
• Извршена је подела часова;
• Извршена је подела секција;
• Конституисана је литерарна-рецитаторска секција o набавка и чување
наставних средстава,
• Сталан увид у рад школске библиотеке уз потребну сарадњу, o коначна
подела на часове по разредима и одељењима,
• Допунска и додатна настава, o ваннаставне активности,
• Анализа успеха на класификационим периодима, o међусобна посета
часовима,
• Учешће ученика на конкурсима, o тематика писмених задатака,
• Присуство Сајму књига у Београду,
• Усмеравање рада чланова секција,
• Припремање програма за Савиндан, o уједначавање начина оцењивања,
26
• Припрема за такмичење ученика (ове године по први пут је спроведено
такмичење из књизевности,под називом Књижевна олимпијада.
• Припрема за полагање матурског испита.
• Постигнут је договор чланова стручног већа око допунскоги додатног рада и
информисање у вези са уџбеницима и фондом библиотеке
• Рад на припреми прославе дана Светог Саве
• Учешће на такмичењу из српског језика.
Стручно веће за стране језике
Председник стручног већа: Бојана Цвијовић
Стручно веће наставника страних језика одржало је 10 састанака
у
школској
2013/2014. години, као што је и планирано.
Поједине тачке су разматране на већем брију састанака а најважније су следеће:
• опремање и уређенје школских кабинета
• договор о увођењу тестова (без евалуације) у циљу праћења резултата ученика
• поред праћења резултата, наставници су се сложили да су тестови дати
ученицима веома добар вид вежбе. Такође је било разговора о преузимању
нових уџбеника и поводом тога је постигнут договор.
- Стручно веће страних језика Техничке школе чини пет предметних
наставника: два наставника руског језика (Шахин Премтић и Сенада Зекић) и
три наставника енглеског језика (Весна Куркић, Милијана Стељић и Бојана
Цвијовић).
- У протеклој школској години сви наведени наставници су имали пуну норму
осим Сенаде Зекић која је норму допуњавала радом у Економско-трговинској
школи (20%) и Бојане Цвијовић која је норму допуњавала радом у школској
библиотеци (20%).
- Стручно веће страних језика је за председника изабрало Бојану Цвијовић у
школској 2013/14. години.
- Председник стручног већа у школској 2014/15. години је Милијана Стељић.
- Стручно веће страних језика је редовно одржавало састанке, како је и било
предвиђено планом рада стручног већа.
- Стручно веће је већим делом реализовало план рада стручног већа.
- Сви часови из руског и енглеског језика су успешно реализовани и наставни
план и програм је остварен у потпуности.
- Часови допунске наставе су редовно одржавани у одељењима где је било
потребно. Због слабијег знања ученика четвртог разреда, није било учесника на
окружном такмичењу.
У школској 2013/14. години уведени су у употребу нови уџбеници из
енглеског језика који су конципирани за средње стручне школе. Исте су ученици
могли да поруче преко школе крајем претходне школске године. У питању су
уџбеници New Horizons 1, 2, 3, 4 који су поручени од издавачке куће НОВИ
ЛОГОС из Београда.
- У фебруару 2014. године Милијана Стељић, наставник енглеског језика,
27
посетила је семинар Компетенције наставника у савременој школи.
- У априлу 2014. године семинару Професионалне компетенције наставника
(реализатори: Јелена Павловић и Љубинка Крџавац) присуствовале су Сенада
Зекић, наставник руског језика, и Весна Куркић, наставник енглеског језика.
- Сви наведени наставници који су присуствовали семинарима пренели су
знања и искуства, као и материјал са истих, осталим члановима стручног већа.
- Поред стручног усавршавања ван установе (посете семинарима), чланови
стручног већа страних језика су се током школске године придржавали измена
када је у питању стално стручно усавршавање где је акценат на усавршавању у
установи, самим тим су осмислили и испланирали који ће облици стручног
усавршавања бити заступњени (форма личног плана стручног усавршавања).
Део плана је успешно реализован одржавањем угледних часова. Током маја и
јуна 2014. године угледне часове одржали су:
♦ Милијана Стељић (присуствовали: Весна Куркић, Бојана Цвијовић, Сенада
Зекић и Адмира Турковић, педагог школе);
♦ Бојана Цвијовић (присуствовали: Весна Куркић, Милијана Стељић, Сенада
Зекић и Адмира Турковић, педагог школе);
♦ Весна Куркић (присуствовали: Милијана Стељић, Бојана Цвијовић, Сенада
Зекић и Адмира Турковић, педагог школе);
♦ Сенада Зекић (присуствовали: Весна Куркић, Бојана Цвијовић, Милијана
Стељић и Адмира Турковић, педагог школе).
Стручно веће за математику
Председник стручног веће: Коса Коковић
На састанцима одржаним током године анализирало следеће:
• Реализације наставе за наредну годину.
• Анализа заступљености наставе.
• Анализа опремљености наставним училима
• Додатна и допунска настава
• Посета Сајму књига у Београду
• Договор око учешћа на семинарима за протеклу годину.
• Договор око критеријума оцењивања
• Примена нових метода у настави
• Анализа успеха на првом класификационом периоду.
• Мере за побољшање успеха
• Организација ванредних испита
Стручно веће за физичко васпитање
Председник стручног већа: Ћубић Бранко
У протеклој школској години актив физичког васпитања уз помоћ руководства
школе спровео је следеће активности:
• Учествовање на свим такмичењима на нивоу општине и на нивоу региона
• Постигнути су следећи резултати: освојено прво место на регионалном
такмичењу у малом фудбалу; освојено треће место на међурегионалном
28
такмичењу у малом фудбалу (Краљево); прво место на регионалном
такмичењу у кошарци (Пријепоље); треће место на међурегионалном
такмичењу у кошарци (Чачак); треће место на такмичењу у атлетици-скок у
даљ на међурегионалном такмичењу (Бајина Башта); треће место у
атлетици-трчање на међурегионалном такмичењу (Бајина Башта)
• Организација и одржавање такмичења ученика у кошарци.
• Организација и одржавање пролећног кроса. Организована традиционална
фудбалска
утакмица за школску славу
Стручно веће за друштвене науке и уметност
Председник стручног већа: Аднан Турковић
Стручно веће друштвених наука и уметности чинили су наставници групе
предмета који покривају ово подручје.
Стручно веће је радило у складу са планом донетим на састанку стручног већа на
почетку школске 2013/2014. године.
На основу плана рада током протекле школске године, реализоване су следеће
активности:
- Израђени су планови и програми за предмете у оквиру стручног већа.
- Усаглашени су месечни оперативни планови уз вођење рачуна о корелацији међу
предметима.
- Предложени су начини мотивисања ученика и проведени у пракси – делимично су
дали позитивне резултате.
- Вршена је анализа успеха ученика на крају првог, другог и трећег
класификационог периода, као и на крају наставне године и предлагане мере за
унапређивање успеха – делимично су дале позитивне резултате.
- Предлагане су мере за побољшање дисциплине у школи - дале су делимично
позитивне резултате.
- Наставници овог стручног већа су узели и учешће у оквиру прославе школске
славе Свети Сава.
- Спроведена су такмичења из историје: ученик наше школе је освојио прво место
на општинском такмичењу и добар пласман на регионалном такмичењу.
- Наставници су присуствовали семинарима који су организовани у просторијама
наше школе.
- Сарадња са директором, секретаром, стручним сарадником и појединим органима
у школи је била на добром нивоу.
- Због заузетости наставника и обавеза у неколико школа, нису реализовани
угледни часови.
Стручно веће друштвених наука и уметности чинили су наставници групе предмета
који покривају ово подручје.
29
Стручно веће за машинство
Председник стручног већа: Миливоје Бандука
На састанцима одржаним током године анализирало следеће:
• Планирање и организовање блок наставе
• Организовање секција, додатне и допунске наставе
• Покретање иницијативе за посету сајму књига, рачунарства и технике
• Анализа расподеле кабинета и уређење кабинета за машинство
• Стручно усаврсавање
• Корелација између предмета
• Анализа успеха на крају првог класификационог периода
• Анализа израде тестова
• Актуелна проблематика
• Рад на педагошкој документацији
• Анализа рада и остваривање плана и програма
• Активности око израде завршних и матурских радова
Стручно веће за електротехнику
Председник стручног већа: Звонко Дучић
•
Током школске 2013/2014 стручно веће за електротехнику је реализовало
следеће активности:
• Избор уџбеника
• Израда наставних планова
• Набавка наставних средстава и потрошног материјала
• Анализа опремљености кабинета, лабораторија и радионица
• Одлазак на сајам књига
• Реализација додатне и допунске наставе
• Школска такмичења из области електротехнике
• Сајам технике
• Регионална и републичка такмичења
Стручно веће за текстилство
Председник стручног већа: Сенада Ружић
Стручно веће за текстилство радило је по плану зашколску 2013/2014. годину.
Одржано је 12 званичних и већи број незваничних састанака. Активности које су
реализоване су следеће:
• Уређење школских кабинета,
• Израда годишњих и месечних планова по предметима,
• Реализација набавке уџбеника за ученике,
• Набавка материјала и основних средстава за кабинете и радионице,
• Текуће одржавање и оспособљавање машина за рад.
• Анализа кабинетске наставе за текућу школску годину,
• Предлози за побољшање обављања практичне наставе и реализација,
30
• Праћење рада у огледним одељењима,
• Организација посете Сајму књига.
• Договор о изради промотивног материјала текстилне стуке,
• Прављење плана за обилазак школа и промовисање текстилне стуке,
формирање тима испред текстилне стуке.
• Едукација у вези модуларне наставе у огледним одељењима
• Израда годишњих и месечних планова по предметима,
• Реализација набавке уџбеника за ученике,
• Набавка материјала и основних средстава за ек.кабинет и радионице.
Стручно веће за природне науке
Председник струног већа: Ђуро Ловрић
У току 2013/2014. године стручно веће за прородне науке одржало је 9
састанака и сви предвиђени садржаји програмом за текућу школску годину су
реализовани.
У раду стручног већа билу су ангажовани сви чланови а посебно по питању обраде
одређених тема. У току године огранизовано је више огледних часова који су
престављали право место за размену стручног мишљења и даљег усавршавања.
О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако
веће посебно. Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних
наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја
рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. О раду свих стручних органа
се води евиденција на изложени начин.
6.4
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ПРЕДВИЂЕНИМ
ШКОЛСКИМ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ
Стручни Тим за развојно планирање чине представници наставника стручних
сарадника, локалне самоуправе, Савета родитеља и ученика.
Чланови тима за школско развојно планирање за школску 2013/2014.годину били
су:
1. Адмира Турковић,
2. Аида Хамзић,
3. Милијана Стељић,
4. Сабира Чичић,
5. Сенита Бјелак,
6. Игор Несторовић.
У току школске2013/2014.године реализоване су
преостале
активности
планиране Школским развојним планом.
За школску 2013/14 годину општи задаци усмерени на:
• Обезбеђивање бољих материјално-техничких услова за одвијање образовно
васпитног процеса;
31
•
•
•
Унапређивање извођења наставе и вананставних активности;
Побољшање комуникације и атмосфере у школи.
Школска клима и ваннаставне активности
Школска клима и ваннаставне активности
Настављене су активности на партнерству ученика са професорима
реализоване заједничке активности: дружење кроз израду наставних
паноа,током активности планираних у раду секцијауређење огласних табли
припрему и реализацију одлазака на регионална и републичка такмичења.
Актуелна је презентација ваннаставних активности и учешће у јавном и
културном животу средине и шире: обележавање важних датума из живота
школе, учешће у обележавању важних датума на нивоу града учаешће у
емисијама о школи које је емитовала локална телевизија Форум учешће на
фестивалу младих „Апертура“; ангажман у Канцеларији за младе и
волонтирање у време МОСИ игара, активан рад у спортским клубовима на
нивоу града-одбојка, рукомет, кошарка; као и учешће на концертима музичких
група организованих у градуч
Унутрашњи и спољашњи односи
Садржаји на сајту школе се благовремено ажурирају.Медијска промоција
Школе је настављена реализацијом неколико емисија на локалној телевизији
Форум.
Унапређена је сарадња са Националном службом за запошљавање. У оквиру ове
сарадње преко 30 матураната је одрадило Тест професионалних интересовања код
Данке Коњокрад психолога у НСЗ. Такође, већ другу годину, а за потребе
професионалне оријентације шаљу нам информацију о занимањима која су
дефицитарна у граду и окружењу као и о суфициитарним занимањима.
Формирани Тим за промоцију школе и сарадњу са друштвеном стредино, м
редовно планира и реализује своје активности.
Потребно је још на најбољи могући начин осмислити и омогућити исписивање
„Правила понашања“ и њихово постављање на видно место.
Настава и учење
Коришћење интернета у настави је олакшано и доступно у два кабинета
информатике и у библиотеци, као алтернативни извор знања,
Настава и учење су унапређени бољим коришћењем постојећих ресурса у настави
чији су основни носиоци били педагог-психолог школе и предметни наставници
(нарочито млађи).
Школа је добила интерактивну таблу која је постављена у кабинету информатике.
Стручно усавршавање
- 30 наставника је прошло обуку под називом: „Оснаживање компетенција у
раду наставника“ релизовано је 15 угледних часова.
32
-Наставници и ученици су информисани о најновијим достигнућима из области
иновација наставе код нас.
- Сви наставници су израдили свој СВ и План личног стручног усавршавања и
ажурирају документацију о томе.
-Ученици су мотивисани да се укључују у организације и друштва која постоје
на нивоу града а у складу су са њиховим могућностима и потенцијалима.
-Ангажовани су представници Полиције и Црвеног крста у реализацији тема о
трговини људима и алкохолизму.
- Остаје још да се изнађу могућности ангажовања и других екс-перата
гостујућих професора.
Овогодишњи задатак школе из ове области био је„Школа безбедна за рад“. Ове
године посебна пажња посвећана је противпожарној заштити и обуци
одговорног лица и запослених у
школи као и комплетирањем
свих
неопходних ставки из ове области од законске регулативе константног
допуњавања и контроле исправности противпожарних апарата до плана
евакуације у случају потебе.
-Тим за превенцију
насиља у школи планира и
рализује планиране
активности у сардњи са родитељима, представницима полиције и школским
полицајцем.
-На видно место постављен је Закон о спречавању злостављања на раду.
процесом самовредновања рада школе, а нарочито области које треба
унапредити.
6.5
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И
ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ
2013/2014.ГОДИНИ
У раду са ученицима одељењске старешине своју улогу васпитача оствариле
су подстицањем индивидуалног развоја ученика и унапређњем одељењског
колектива. Задатке и садржаје у раду са ученицима одељењске старешине
оствариле су на часовима одељењског старешине, одељењске заједнице, у времену
између часова, на екскурзијама, излетима, посетама, акцијама друштвено-корисног
рада, у различитим активностима слободног времена (посете позоришту, биоскопу,
изложбама и слично).
Одељењске старешине су
држале недељно један час одељењског
старешинства.Реализоване су следеће теме одељенских старешина, у складу са
планираним од 1. до 4. разреда:
СЕПТЕМБАР
• Информисање у вези са почетком школске године
• Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као и васпитнодисциплинским мерама
• Припрема седнице одељењског већа
• Родитељски састанак
• Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара
• Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки парламент
33
• Развијање потитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности,одговорности,
дружењу
• Опредељивање ученика за ваннаставне активности
• Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског испита
• Договарање о нормама понашања у школи и ван ње
• Шта је пријатељство, искреност и поверење, заједнички идеали, пружање подршке, не гради се
пријатељство
ОКТОБАР
• Координација са члановима одељењског већа и свођење утисака о ситуацији у одељењу (проблем
похађања наставе и активног учешћа у редовној, допунској и додатној настави)
• Решавање проблема прилагођавања ученика
• Праћење реализације програма професионалне оријентације и заштите и унапређења здравља
ученика
• Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора
• Радна дисциплина и понашање ученика
• Разговор: колико познајемо град у коме живимо?
• Планирање успеха ученика, појединачно- табеларно
• Срадња са стручним сарадником школе
• Укључивање ученика у програм прославе Школске славе
• Упознавање ученика са техникама успешног учења
• Шта треба да знамо о сиди
• Организовање екскурзије (уколико се испуне потребни услови)
• Сарадња са Центром за таленте и рад са надареним ученицима
• Организовање акције добровољног давања крви
НОВЕМБАР
• Припрема података за I класификациони период
• Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и изостанцима у I
класификационом периоду)
• Разговор о професији за коју смо се определили или о којој размишљамо
• Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника
• Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну стручну литературу
• Рад на педагошкој документацији
• Организација систематског прегледа за ученике I и III разреда
• Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је утврдило Наставничко
веће
• Развијање личне одговорности код ученика (повратна информација од ученика о раду
наставника)
• Припреме за прославу Школске славе
• Организовање друштвено-корисног рада / уређење кабинета/
• Лепо и прикладно одевање
ДЕЦЕМБАР
• Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика
• Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета
• Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа за I
класификациони период
• Анализа напредовања ученика који показују слаб успех
• Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног времена
• Рад на педагошкој документацији
• Припреме за прославу Школске славе
• Припрема седнице одељењског већа
• Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима
• Како оцењујемо данашњу породицу-разговор
• Како обележавамо значајне личне и породичне датуме
• Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како
ЈАНУАР
34
• Подела ђачких књижица на крају I полугодишта
• Однос ученик наставник у нашој школи
• Прослава Школске славе
• Изглед и понашање ученика школе на јавном месту
• Реализација друштвено-корисног рада /уређење школских просторија/
• Сарадња са стручним сарадником
• Рад на педагошкој документацији
ФЕБРУАР
• Родитељски састанак
• Разговарамо о другарству, пријатељству, љубави
• Како да развијемо смосао и потребу за доживљајем лепог у природи, човеку, уметности
• Договор о организовању екскурзије
• Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера
• Разговор са ученицима о систему вредности младих и моралним нормама
• Организовање акције добровољног давања крви
• Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног испита
• Сазнали смо о најновијим научним и техничким достигнућима код нас и у свету
• Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама
• Наличје полних болести
• Трговина људима
• Технике понављања и систематизације пређеног градива
МАРТ
• Шта је то сукоб генерација?
• Ко су нам идеали и узори?
• Поводом 8. марта сећамо се имена жена у рату и миру
• Млади и спорт- велики спортски успеси данас, код нас и у свету, наши школски успеси
• Шта нам се највише допада у нашој школи а шта бисмо радо променили
• Вакцинација ученика III разреда
• Припрема седнице Одељењског већа
• Укључивање ученика упућених на разредни испит из француског језика на припремну наставу
• Организовање екскурзије
• Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих негативних.
појава код младих
• Сарадња са стручним сарадником
• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине
• Посетили смо позориште, изложбу, представу, свестрано анализирање виђеног
• Етничка толеранција и солидарност
АПРИЛ
• Припрема седнице Одељењског већа
• Родитељски састанак
• Млади и алкохол, никотин, дрога
• Учимо ли за оцену или знање
• Шунд или кич, шта је то?
• Најзначајнији културни догађај месеца
• Однос према школској имовини и личним обавезама
• Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора
• Религија- некад и сад
• Куда после средње школе
• Верске секте
• Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина
• Организовање екскурзије
МАЈ
• Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације
• Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за разредни испит
• Реализација екскурзије
35
• Анализа остварених излета , екскурзија
• Прочитали смо књигу...
• Анкета:Поручујем мојим наставницима
• Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина
• Потребе и мотиви човека (забране, конфликт)
• Куда после средње школе
• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине
• Организовање разредних испита
• Припрема седнице Одељенског већа
• Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који дугују књиге
ЈУН
• Рад на педагошкој документацији
• Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије
• Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном периоду
• Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године
• Организација разредних, поправних, завршних и матурских испита
• Седница Одељењског већа после поправних испита за завршне разреде
• Подела сведочанстава и ђачких књижица
• Упис ученика у наредни разред
АВГУСТ
• Сређивање педагошке документације
• Организовање поправних испита и седнице Одељењског већа
• Подела сведочанстава и ђачких књижица
• Упис ученика у наредни разред
Одељенске старешине сарађивале су са
индивидуалне родитељске састанке.
Одељење
I1
I2
I3
I4
I5
II1
II2
II3
II4
II5
II6
III1
III2
III3
III4
III5
III6
IV1
IV2
IV3
IV4
родитељима кроз заједничке и
Образовни профил
Електротехничар енергетике
Електроинсталатер и ЕМТРУ
Маш. тех. за компјутерско конструисање
Аутолимар и аутомеханичар
Моделар одеће
Електротехничар рачунара
Електроинсталатер и ЕМТРУ
Маш. тех. за компјутерско конструисање
Аутолимар и аутомеханичар
Моделар одеће
Моделар одеће
Електротехничар енергетике
Електроинсталатер и ЕМТРУ
Маш. тех. за компјутерско конструисање
Аутолимар и аутомеханичар
Моделар одеће
Дизајнер текстилних материјала
Електротехничар рачунара
Маш. тех. за компјутерско конструисање
Моделар одеће
Дизајнер текстилних материјала
Одељењски старешина
Дучић Ацо
Новосел Млађен
Бандука Миливоје
Коковић Коса
Дучић Дубравка
Чичић Сабира
Хамзић Аида
Чичић Емин
Јаковљевић Драгиша
Љујић Вања
Ружић Сенада
Бјелак Сенита
Дучић Иван
Несторовић Игор
Шћекић Драган
Куркић Весна
Мандић Светлана
Дучић Звонко
Земанић Изудин
Вукашиновић Славица
Кијановић Благица
36
6.6
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА-педагога школе
Реализацијом саежаја из Програма рада стручног сарадника, у току 2013/14
год. најважније активности су биле: Непосредни рад са ученицима, сарадњаа са
родитељима и наставницима а током школске године обављани су следећи
послови.
Рад психолошко – педагошке службе је саставни органски и функционални део
рада школе на остварењу друштвених циљева васпитања и образовања.
Школски педагог својим стручним радом доприносио је остварењу циљева и
задатака утврђених наставним планом и програмом и Законом о основама
система образовања и васпитања а био је ангажовани на унапређивању свих
осталих облика рада у Школи.
Програм рада стручног сарадника педагога у предходној школској години
обухватао је следеће области:
1.Планирање, програмирање,организовање и праћење свих облика васпитнообразовног рада
2. Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма,
3. Рад са ученицима
4. Сарадња и саветодавни рад са родитељима
5. Аналитичко – истраживачки рад
6. Остали послови из домена свог рада.
Најважнији послови били су:
1. Израда Извештаја о раду школе
2. Учешће у пословима око уписа ученика
3. Праћење реализације Плана и програма образовно-васпитног рада са прегледом
школске документације.
4. Вршење увида у степен примене савремене наставе и предлагање мера за
унапређење наставног процеса.
5. Праћење методологије оцењивања преко посете часовима и увида у педагошку
документацију.
6. Праћење ефеката образовно-васпитног рада (успех и понашање ученика).
7. Израда извештајао успеху и владању ученика на основу података са седница
Одељенских већа.
8. Сарадња са наставницима и родитељима ученика.
9. Усклађивање критеријума оцењивања у оквиру стручних актива.
10.Рад на професионалном информисању ученика итд.
Поред наведених послова школски педагог је обављао и следеће послове:
•Учествовао у раду стручних органа,
•Припремао се за рад ,
•Пратио потребну педагошку документацију
и стручно се усавршавао,
•Сарађивао са стручним институцијама и директором Школе.
Према областима деловања, извештај би пратиле следеће активности;
Учешће у планирању, програмирању, организовању и праћењу васпитнообразовног рада:
37
• Израда Годишњег програма рада за школску 2013/2014. годину и Извештаја о
раду у школској 2012/2013. години; учешће у изради распореда часова за школску
2012/2013. годину; годишње и оперативно планирање сопственог рада;
организовање и праћење припремног рада и разредних испита; присуство часовима
редовне наставе и раду секција; ажурирање и преглед педагошке документације у
школи, учешће у реализацији Школског развојног плана за период 2011-2016.
године, учешће у процесу самовредновања рада школе, организација поправних,
завршних, матурских и разредних испита и припремне наставе и др.
Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма:
• Учешће у непосредној припреми за реализацију и конкретизацију циља и задатака
образовно-васпитног рада, изради програма додатног, допунског и припремног
рада и њиховој организацији, изради програма рада и реализацији рада секција,
унапређивању оцењивања ученика, сарадња са стручним већима, учешће у изради
критеријумских тестова за евалуацију образовних постигнућа ученика у оквиру
појединих предмета, као и провера карактеристика (валидности, поузданости,
дискриминативности) тих тестова, који ће бити засновани на исходима и
образовним стандардима, у уједначавању критеријума оцењивања, информисању
стручних већа и других стручних органа о резултатима својих истраживања,
проучавања и запажања
• Сарадња са предметним наставницима и одељењским старешинама у свим
битним питањима; помоћ наставницима-почетницима; обука наставника за израду
тестова; реализација акредитованог семинара за наставнике;
Рад са ученицима
• Прикупљање релевантних података о ученицима; индивидуални и групни рад са
ученицима; саветодавни рад; рад са ученицима са посебним потребама;
професионално информисање ученика четворогодишњих образовних профила;
упознавање ученика трећег, завршног разреда са могућностима доквалификације,
преквалификације и уписа на више школе; упознавање ученика првог разреда са
методама успешног и рационалног учења; помоћ ученицима у организовању рада
Ђачког парламента; упознавање ученика осмог разреда са образовним профилима
наше школе и друго.
Рад у тиму за заштиту ученика од насиља; укључивање ученика који су у сукобу са
законом у адолесцентни клуб ''френд''; рад у комисији за спровођење васпитнодисциплинског поступка .
Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика:
• Индивидуални и групни разговор са родитељима; обезбеђивање континуиране
сарадње
између школе и породице; професионално информисање родитеља; упознавање
родитеља, током индивидуалног или групног рада, са узрасно-развојним
карактеристикама ученика средње школе.
Аналитичко-истраживачки рад:
• Рад на анализи успеха ученика на класификационим периодима; рад на
Годишњем извештају о раду школе; учешће у анализи реализације Годишњег
програма рада школе; израда различитих табела за потребе Министарства просвете
38
и Школске управе у Ужицу (број ученика, подела на групе, страни језици, изборни
предмет и слично); израда прегледа и извештаја о раду службе; ангажовање у тиму
за праћење огледа; праћење постигнућа и успеха ученика огледних одељења на
класификационим периодима; праћење и евалуација реализације наставног плана и
програма у огледним одељењима (досије предмета); анализа уписа ученика за
школску 2013/2014. годину; учешће у раду Тима за самовредновање рада школе;
Учешће у раду стручних органа:
• Учешће у раду Наставничког већа, одељењских већа и стручних већа, Педагошког
колегијума, Стручног актива за развојно планирање, Тимова за различите области
квалитета у процесу самовредновања, рад у Активу стручних сарадника средњих
школа у Пријепољу.
Остали послови:
• Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином - основним и
средњим школама у граду; Школским диспанзером; Општом болницом; Центром
за социјални рад; Министарством просвете; Школском управом у Ужицу;
Јединицом за имплементацију у оквиру Програма реформе средњег стручног
образовања; Организацијом Црвеног крста; Одељењем МУП-а у Пријепољу,
Војним одсеком у Пријепољу, Националном службом за запошљавање, Центром за
трансфузију крви, невладиним организацијама (Нова визија), Канцеларијом за
младе, Градском управом, посебно Одељењем за друштвене делатности,
Краљевским домом Карађорђевића и другим. Сарадња са локалним медијима и
учешће у ТВ емисији ''Са маргина друштва у центар друштвених збивања''; учешће
у пројекту ''Превенција и заштита деце од злостављања у општини Пријепоље'';
организовање трибине на тему ''Трговина људима''; рад у секцији за малолетничко
преступништво у Општинском координационом телу; учешће у пројекту МУП-а
Пријепоље ''Промена навика код младих''.
• Стручно усавршавање: праћење периодике и стручне литературе, семинари у
организацији Министарства просвете.
• Стручни сарадник се припремао за рад и водило евиденцију о свом раду
(дневнике рада, досијее о раду са ученицима, евиденцију о посећеним часовима),
евиденцију о стручном усавршавању наставника, евиденцију о плановима
наставника и ажурирали другу школску документацију.
• Стручни сарадник је био је ангажован у активностима везаним за другу фазу
Програма реформе средњег стручног образовања.
Стручни сарадник је учествовао на следећим семинарима: Саветовалиште за младе,
стручно-педагошки и управни надзор у функцији осигурања квалитета, оснивање и
вођење гупе за (само) подршку младих у ризику, права детета у образовању,
трговина људима, малолетничко праводуђе и развој услуга на нивоу локалне
заједнице, протокол за заштиту деце од насиља, инклузивно образовање и
индивидуални образовни план.
39
6.7
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
Рад школског библиотекара обухватао:вајспитно-образовне, библиотекарскоинформацијске; културне и
јавне
делатности школске библиотеке, а то
подразумева:
-Непосрени рад са ученицима: упознавање ученика са књижним фондом којим
библиотека располаже, и увезивање ученика са осталим библиотекама у граду
системско
упознавање ученика
за
самостално коришћење
различитих извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње помоћ
ученицима при избору лтературе и друге грађе; обезбеђивање књижне и остале
грађе за ученик; епомоћ ученицима у организовању самосталног рада ван
школ;
есарадња са предметним наставницима у
припремању
ученика
за
самостално коришћење разних извора информација (интернет); организовање
наставних часова у библиотеци као и часова из појединих предмета; развијање
читалачких и других способности ученика навикавање ученика на чување и
заштиту књига.
-Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и родитељима: сарадња са
предметним наставницима у утврђивању годишњег плана обраде лектира;
сарадња са свим предметним наставницима у обезбеђиванју уџбеника и шире
литературе за потрбе васпитно-образовног рада сарадња са стручним већима,
педагогом и директором школе, у вези са набавком и коришћењем неопходне
литературе и организацијом рада библиотеке; одабирање
иприпремање
литературе и друге грађе за разне образовно'васпитне активности.
6.8
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Састанци Педагошког колегијума одржавали су се у у складу са динамиком
реализације осталих активности у школи. Пре почетка школске године одржан је
заједнички састанак ПК из претходне године са новим члановима, како би се
обезбедио континуитет у раду. Током школске године је одржано пет састанака и
реализовани сви планирани садржаји рада, а њима су присуствовали и други
запослени чије је присуство релевантно за тему која је планирана за дневни ред.
Педагошки колегијум је разматрао питања и заузимао ставове у вези са пословима
директора из члана 62. став 3. тачке 1) и 3). Педагошки колегијум у саставу:
председници стручних већ,а одржао је 4 састанка, како је и планирано Годишњим
планом рада.
После конституисања почетком школске године, Педагошки колегијум бавио се
следећом проблематиком:
•Осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,
•Планирање стручног усавршавања запослених,
•Самовредновање рада школе,
•Реализација Годишњег плана рада,
•Организација прославе Савиндана,
•Анализа рада Тима за самовредновање,
•Анализа рада Тима за школско развојно планирање,
40
•Педагошко-инструктивни рад са наставницима,
•Анализа рада Ученичког парламента,
•Анализа рада осталиих тимова,
•Анализа и унапређење међуљудских односа и радне дисциплине запослених у
школи,
•Осврт на безбедност ученика и запослених за заштиту на раду и поштовање
Правила о кућном реду школе,
•Праћење резултата рада стручних већа,
•Припреме за организацију последњег дана наставе за матуранте,
•Припреме за успешан завршетак школске године,
•Избор области за самовредновање за наредну школску годину.
7 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
7.1 Школски одбор
Чланови школског одбора у 2013-2014 били су:
Име и презиме
Елвир Камберовић
Снежана Пушица
Ибро Аличковић
Жељко Чпајак, председник
Адмира Турковић
Ранко Марјановић
Фахко Бајрактаревић
Миле Матовић
Слађана Меловић
Овлашћени предлагач
Скупштина општине
Скупштина општине
Скупштина општине
Наставничко веће школе
Наставничко веће школе
Наставничко веће школе
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
Председник Школског одбора: Жељко Чпајак
7.2 Извештај рада школског одбора
Школски одбор ради на основу одредаба Закона о средњој школи чл. 89. и 90.
Школски одбор ради у седницама и поред овог програма има и свој пословник о
раду. За ову школску годину Школски одбор је реализовао 6 седница. На
седницама школског одбора су разматрана следећа питања:
•
•
•
•
Разматрање и усвајање Извештаја о раду за претходну школску годину
Усвајање Годишњег програма рада школе за текућу школску годину
Расписивање конкурса за пријем нових радника
Доношење одлуке о набавци опреме, учила и других срдстава за школу.
41
• Одлучивање о наменском коришћењу остварених сопствених прихода школе у
складу са законом и финанс.планом
• Разматрање успеха на крају првог класификационг периода
• Разматрање извештаја директора о досадашњем пословању и инвестицоним
улагањима у претходном периоду
• Разматрање успеха на крају 1. полугодишта
• Усвајање финансијског плана за наредну годину
• Разматрање извештаја пописних комисија
• Разматрање плана уписа ученика за школску 2013/14 годину
• Извештај о успеху на класификационом испиту и упис ученика
• Разматрање извештаја о самовредновању рада школе
• Одлучивање по жалбама ученика
• Информисање о пословању Техничке школе Пријепоље
• Давање мишљења о пријему по основу конкурса
• Усвајање Правила зштите од пожара, измене и допуне статута школе у складу са
законским изменама
• Именовање Тима за самовредновање и Школско развојно планирање за школсју
2013/2014. годину
• Измене и допуне аката школе, Пословник о раду савета родитеља, Пословник о
раду Наставничког већа и Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности
7.3 Извештај рада директора
Законом о основама система образовања и васпитања члан 62, став 3, тачка
15, предвиђено је да директор школе подноси извештај о свом раду и раду
установе, органу управљања два пута годишње.
Директор је, и буквално, одговоран за рад школе на сваком плану и по сваком
питању. Практично је немогуће све те активности побројати али се могу проверити.
Осим послова утврђених законом и статутом Школе у овом периоду, бавио сам се и
следећим активностима и питањима:
- Организација пријаве, формирања комисија и спровођење поправних испита у
августовском испитном року, за редовне и ванредне ученике;
-Радио на припреми и организаци почетка рада школе 1. септембра: - упис ученика,
- формирање одељења првог разреда, - подела предмета на наставнике,
- подела одељењских старешинстава, - израда распореда часова,
-обезбеђивање кадрова-расписивање конкурса и пријем радника,
- замене одсутних наставника,
- израда распореда дежурних наставника;
- Техничке припреме Школе за рад (кречење просторија, санација тоалета,
столарије, намештаја, електроинсталација);
- Припрема ситема за грејање за грејну сезону.
42
-Припрема и учешће у раду свих стручних органа Школе: одељењских
већа,наставничког већа стручних већа рад одељењских старешина педагошког
колегијума;
-Израда и усвајање Годишњег плана рада за 2013/14, Извештаја о раду за 2012/13.
- Израда Ценуса;
- Припремање и учешће у раду Школског одбора, Савета родитеља;
- Припрема и организација родитељских састанака;
-Преглед дневника (2 прегледа) и друге документације која се води у Школи;
-Сарадња са родитељима ученика, наставницима, педагошком службом и осталим
запосленим;
- Набавке књига за библиотеку;
- Сарадња са средствима информисања;
-Набавка енергената и друге набавке, поправке и одржавање намештаја, уређаја и
инсталација у Школи и спортској дворани;
-Сарадња са Школском управом у Ужицe, улокалном самоуправом и другим
школама у Општини;
-Рад у Активу директора средњих школа Општине Пријепоље и Активу директора
школа општине;
- Обезбеђивање средстава за функционисање Школе на свим нивоима;
- Рад на текућем и редовном одржавању објеката и инсталација шко:ле водоводних,
канализационих, електро инсталација, фасада, кровова, намештаја, опреме и др.
- Обезбеђивање замене радника на боловању;
- Организација такмичења ученика-од општинско,гпреко окружног до републичког;
- Сарадња са локалном самоуправо и другим школама;
-Предузимао мере и поступао по налогу општинског и републичког просветног
инспектора надзорника из Школске управе и других инспекцијских служби;
- Сарадња са Канцеларијом за младе Општине Пријепоље;
- Сарадња са Матичном библиотеком, Домом културе;
-Одлучивао по питањима везаним за заснивање и прекид радних односа;
- Решавао конфликте у школи који се тичу понашања ученик-ученик и ученикнаставник;
- Радио на организовању и реализацији ученичких такмичења
општинских,
окружних,
- Рад на стручном усавршавању запослених;
- Вршио инструктивно-педагошки надзор посета часовима према Плану рада-8
часова;
-Помагао у раду ученичких организација: Парламент, секције, учешће на
конкурсима- слободне активности ученика и др.
- Сарађивао са Спортским савезом(коришћења дворане од стране спортских
клубова);
- Организовао и спроводио активности око редовног годишњег пописа .
43
7.4 Извештај о раду помоћника директора
Помоћник директора је у складу са годишњим планом рада школе за 2013/14 годину
реализовао следеће активности:
време
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
врста активности
• Припрема за почетак школске године
• Преглед планова рада наставника
• Седнице одељенјских већа са днвеним редом усвајањее планова рада одељенских
старешина планиранје екскурзије, писмених задатака вежби и сл.
• Седнице наставничког већа
• Преглед уписних докумената и дневника рада
• Индивидуални разговори са ученицима и родитељима
• Рад на састављању извештаја
• Праћењее наставе и решавање конфликтних ситуација
• Преглед дневника рада
• Индивидуални разговори са ученицима и родитељима
• Преглед планова рада наставника
• Праћење припрема за крос
• Седнице одељенских већа на крају првог тромесечја
• Седнице Наставничког већа
• Посета часовима према плану
• Преглед дневника рада
• Преглед наставних пчланова
• Индивидуални разговори са ученицима и родитељима
• Праћење рада стручних актива наставника
• Организовање родитељских састанака и учешће у раду Савета родитеља школе
• Праћење наставе и решавање конкретних ситуација
• Посета часовима наставника према плану
• Контролисање допунске и додатне наставе
• Индивидуални разговори са ученицима, наставницима и родитељима према потреби
• Помоћ у раду млађим колегама (савети, разговори, решавање проблема и сл)
• Преглед дневника рада
• Посета часовима наставника према плану
• Припрема и одржавање седниа наставничког већа
• Припрема и присуство седницама одењенских већа
• Преглед дневника рада на крају првог полугодишта
• Индивидуални разговори са ученицима, наставницима и родитељима према потреби
• Организација Светосавских свечаности
• Организација почетка другог полугодишта
• Праћење наставе и посета часовима
• Решавање конфликтних ситуација
• Анализа рада у првом полугодишту
• Контрола допунске и додатне наставе
• Индивидуални разговори са ученицима, наставницима и родитељима по потреби
• Преглед дневника рада
• Праћење припрема за такмичење ученика
• Праћење рада стручних актива
• Индивидуални разговори са ученицима, наставницима и родитељима према потреби
• Посете часовима наставника према плану
44
Април
Мај
Јун-Јул
Август
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Припрема и одржавање седниа одељенских већа
Припрема и одржавање наставничког већа
Преглед планова рада наставног особља
Преглед дневника рада
Помоћ у раду разредних старешина
Индивидуални разговори са ученицима, наставницима и родитељима према потреби
Припрема за крај школске године за завршне разреде
Одељенска већа завршних разреда
Седнице наставничког већа
Преглед дневника рада
Праћење допунске и додатне наставе
Индивидуални разговори са ученицима наставницима и родитељима према потреби
Преглед планова рада наставника
Посете часовима наставника према плану
Припрема за завршетак другог полугодишта
Седнице одељенских већа
Припрема и одржавање седнице наставничког већа
Организовање поделе сведочанстава, планирање испитних комисија
Преглед дневника рада ио рганизација уписа ученика
Организација поправних, завршних и матурских испита
Седнице одељенских већа
Припрема седница наставничког већа
Организовање уписа ученика у августовском року
Рад на обради материјала потребних за статистичке извештаје
Преглед дневника рада
Преглед матичних књига
7.5 Извештај о раду организатора практичне наставе
Координатори практичне наставе у школској 2013/2014.
години су:
-урадили распоред часова, дежурства наставника, распоред кабинета, допунске и
додатне наставе и ваннаставних активности, као и у изради Ценуса у сарадњи са
директором и помоћником директора школе;
- учествовали у организацији почетка наставе у новој школској години;
- сарађивали са помоћником директора на изради распореда вежби и блок наставе
за школску 2013/2014..годину;
- пратили током школске године редовност присуства ученика на вежбама и блок
настави;
- организовали набавку потрошног материјала за кабинете машиснтва,
електротехнике и текстилства;
- учествовали у изради нових уговора са локалним партнерима о заједничкој
сарадњи у реализацији наставних садржаја вежби за школску 2013/2014. годину;
- организовали у сарадњи са Домом здравља , систематске и стоматолошке
прегледе ученика првог, другог,трећег и четвртог разреда;
- учествовали у организацији и реализацији обележавања школске славе;
45
- учествовали у организацији добровољног давања крви за ученике четвртог
разреда у новембру и априлу;
- учествовали у организацији и реализацији школског такмичења аутомеханичара,
аутолимара, машинских техничара и електроинсталатера;
- учествовали у раду стручног већа машинске струке, стручног већа текстилне
струке и стручног већа електро струке;
- обављали разговоре и сарађивао са ученицима и родитељима у циљу
превазилажења одређених проблема;
- сарађивали са директором Школе, помоћником директора, педагогом,
одељенским старешинама и предметним наставницима у циљу унапређивања
квалитета наставе;
- сарађивали са директором Школе, помоћником директора, педагогом у
изради плана и организацији интерног стручног усавршавања и екстерног стручног
усавршавања;
- редовно ажурирали интернет сајт и фејсбук страницу школе;
7.6
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент сачињавају сви ученици школе, а представљају их по
два ученика које бирају одељењске заједнице сваке школске године у присуству
одељењског старешине. Свој рад уређује Пословником о раду, а на основу
Програма рада који је саставни део Годишњег плана рада школе.
Школске 2013/2014. за председницу је изабрана Милена Радуловић а за заменика
председника Ана Пушица.
Председник Ученичког парламента може да присуствује седницама Школског
одбора са или без права одлучивања. Стручну помоћ Ученичком парламенту пружа
стручни сарадник.
Ученички парламент је одржао 5 редовних и 2 ванредне седнице. У току ове
школске године рад се огледао у следећем:
•Конституисање чланова у УП,
•Делегирање и рад представника УП у Школском одбору
•Прикупљао средства за екскурзију матураната
•Прикупљање средства новчане помоћи за жртве поплава
•Ангажовање на популаризацији добровољног давалаштва крви
•Учешће у раду заједничке седнице Наставничког већа, и Ученичког парламента
на којој су презентовани резултати истраживања „Сарадња школе и породице као
фактор превенције напредовања ученика“
•Разматрање могућности побољшања рада УП.
•Учествовање у раду Форума младих и Канцеларије за младе у Пријепољу.
•Покушај стављања у функцију школског разгласа (ова акција није доведена до
краја).
46
7.7
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ
Током школске године, углавном су реализоване предвиђене активности.
Дошло је само де неких мањих одступања од плана.
- У септембру је вршена продаја и откуп књига, као и набавка нових.
Извршен је упис нових задругара;
- У октобру вршена је набавка материјала за текстилне радионице. Није било
планирано а реализована је посета сајму књига од стране два професора из
текстилне струке;
- Планирана посета Сајму текстила у току фебруара није реализована;
- У марту су реализоване активности око сређивања сађеног цвећа и садња
новог као и уређивање паноа у дворишној згради;
- У априлу је извршена набавка материјала, потребног за изложбу ученичких
радова и модну ревију;
- Републичко такмичење планирано за мај одржано је у Новом Пазару 27. 28.
и 29. априла, где су ишле три ученице и представљале Школу.
- У јуну је планиран откуп половних књига, али због породичних обавеза
педагошког руководиоца није реализован. Остали чланови Ученичке задруге
нису вршили откуп књига, па је прелдожено да се то све уради у септембру,
када деца пођу у школу.
7.8
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА
Током школске године ученици и наставници су били ангажовани у
реализацији следећих културних и других активности:
• Организовано учешће и присуство трибинама, јавним предавањима и слично у
организацији различитих институција града;
• Посета изложбама у Градском музеју, Дому културе и другим изложбеним
просторима;
• Учешће у активностима Градске библиотеке и коришћење књижног фонда
библиотеке;
• Присуство књижевним вечерима, промоцијама књига и слично;
• Посете позоришним представама;
• Посете биоскопским пројекцијама;
• Учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја;
• Учешће на спортским такмичењима,
•Учешће на конкурсима и такмичењима у организацији других школа, домова
ученика и других конкурса;
• Посета сајмова (књига, научно-техничких достигнућа, предузетника и сл.)
• Организовање екскурзија, излета и летовања;
• Организовање изложбе ликовних радова поводом Школске славе;
• Организовање спортских такмичења поводом Школске славе;
• Учешће даровитих ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама локалног и
ширег значаја
47
• Афирмација рада школских секција;
•Сарадња са предузећима ради упознавања ученика са достигнућима у
политехничкој култури;
• Припрема и реализација презентације школе и образовних профила ученицима
осмог разреда у општини и шире;
• Учешће у емисијама локалних и/или републичких медија у циљу промоције
школе и постигнућа ученика;
•Ажурирање података на веб сајту школе у циљу презентације школе и
информисања корисника;
• У школи ће бити прослављена Школска слава (27. јануар);
•У оквиру изборног предмета православна веронаука организоваће се посете
манастирима;
• У оквиру изборног предмета грађанско васпитање биће организоване активности
у локалној средини;
• Учешће ученика у раду Ђачког парламента;
•У циљу заштите и побољшања безбедности ученика у школама и подизања
укупног нивоа безбедносне културе наставља се реализација програма «Школски
полицајац».
Сарађујући са Канцеларијом за младе из Пријепоља и Омладином јазаса
југозападне Србије, група ученика је присуствовала семинару у Пријепољу под
називом: „Вршњачка едукација на тему конзумирања алкохола и алкохолизам
код младих“ од 17-21. 09. 2013.
7.9
АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ
Дугогодишња и разноврсна сарадња ученика наше школе са Црвеним
крстом, настављена је и ове године кроз следеће активности:
Добровољно давалаштво крви, у јесењој акцији 25 матураната дало је крв, а
у пролећној акцији, организованој марта месец,а одазвала су се 22 ученика. После
сваке одржане акције добровољног давалаштва су уручене Захвалнице и књижице
новим даваоцима крви на малим коктелима организованим у Школи.
7.10 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МЛАДЕ ИЗ ПРИЈЕПОЉА
У сарадњи са Канцеларијом за младе 12 ученика наше школе били су
ангажвани као волонтери у време МОСИ игара у Пријепољу у време отварања ових
игара предводили су екипе из гостујућих градова кроз планирану церемонију а
касније у зависности од афинитета били су распоређени у Прес-центру,
као подршка играчима и гостима игара.
48
Ученици трећег разреда, представници Ђачког парламента: Сара Пејатовић,
Крстина Романдић и Тијана Средојевић, учествовали су на петодневном семинару
на тему: „Активизам младих“, који се реализује кроз сарадњу КЗМ и удружења
грађана „ Нова визија“.
У сарадњи са КЗМ и удружењем грађана „Млади и талентовани“ ученици
трећег разреда Техничке школе учествовали у имплементацији пројекта који је за
циљ имао „оживљавање“ Титовог гаја, том приликом је очишћен терен и
постављено је 10 клупа, на тај начин је уређен простор где би ученици проводили
време великог одмора.
У сарадњи са канцеларијом за младе реализован је пројекат „ Пратим те на
пракси“ који је за циљ имао пружање подршке школи у делу активности које су се
односиле на Професионалну оријентацију- пружање информација везано за улазак
ученика у свет рада и избор занимања као и одабир жељеног факултета/више
школе.
7.11 АКТИВНОСТИ У САРАДЊИ СА ПОЛИЦИЈСКОМ УПРАВОМ
Трибина на тему: “Алкохол није Cool “ за ученике четвртих разреда одржана
је 11.10.2013. године библиотеци наше школе. Трибину је реализовао
мултидисциплинарни тим организацији Полицијске управе Пријепоље.
- O штетности алкохола говорио је Матовић Дејан, неуропсихијатар,
- о социјалним аспектима ове појаве у друштву говорила је Рада Дивац, специјални
педагог из Центра за социјални рад,
- о законодавној регулативи везаној за овај аспект говорили су:
1. Стојић Бобиша, шеф Одељења криминалистичке полиције из Нове Вароши
2. Свичевић Дејан, помоћник командира СПИ
3. Пузовић Ана, полицијски службеник Одељења КП у Пријепољу
Ученицима трећег и четвртог разреда приказан је филм „Две сестре“ на тему
- превенција трговине људима. Емитовање филма и разговор са ученицима
реализовали су представници ПИП одељења за странце: Марачић Душко, Мирела и
Шљукић Илија Ову активност је пропратила локална телевизија „Форум“.
7.12 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
Извештај о раду секције за екологију
49
Секција броји 10 чланова. То су ученици заинтересивани за природне
науке, искрени љубитељи природе.
Одржано је укупно 7 састанака. На састанцима је било неколико предавања у вези
са екологијом и заштитом животне средине и полно преносивим инфекцијама.
У оквиру састанака разговарало се и о природним феноменима и занимљивостима
из света природе као и о значају еволуције живог света за разумевање живота.
Организовали смо и дебату на тему: “Креационизам или еволуција“ где смо чули
доста различитих и занимљивих мишљењ. а
Чланови еколошке секције осмислили су и израдили паное и гр-афо фолије који су
коришћени на редовним часовима биологије.
Извештај о раду шаховске секције
Осим сталних састанака секциjе остале значајне активности Шаховске
секције у овој школској години су биле:
Учешће на МОСИ играма у Пријепољу. Поред професора Драгана Шћекића
учешће су узели и ученици Ђорђе Ивезић и Обрад Думић .
Извештај о раду рецитаторске секције
Рецитаторска секција је и ове школске године узимала учешће у бројним
манифестацијама у школи и ван ње. У оквиру обележавања 4. децембра, Дана
Пријепољске битке, њени чланови су показали своје рецитаторске и говорничке
способности
казујући
пригодне
текстове .
Поводом Савиндана, школске славе, чланови секције су нас пригодним
текстовима
подсетили
на
живот и рад Светог Саве, а траадиционална
општинска смотра рецитатора окупила је најбоље рецитаторе из свих школа наше
општине, па и ученике Техничке школе Пријепоље.
На Општинској смотри нашу школу је представљала Медина Мемовић, ученица
трећег разреда – машински техничар за компјутерско конструисање.
Заједно са члановима литерарне ,секрцеицје рецитатори су присуствовали и
традиционалној песничкој манифестацији ,,Песници на пола пута”. У оквиру
Свечане поделе диплома матурантима и организацији Модне ревије Техничке
школе , чланови рецитаторске секције су узели учешће у програму.
Секција је бројала 10 чланова, а састанци су одржавани по потреби.
Извештај о раду информатичке секције
50
Како је и планирано у оквиру Годишњег плана рада за школску 2013/2014.
годину, Секција за рачунарство и информатику формирана је крајем месеца
септембра. Чланови секције у овој школској години били су ученици другог и
трећег разреда (њих укупно осморо). Секција се састала укупно 10 пута.
Током првог полугодишта активности Секције су најпре биле усмерене на обраду
слика на рачунару. Уученици су се упознали са различитим софтверима за обраду
слика који нису саставни део школског плана и програма.
Током другог полугодишта активности секције су биле усмерене на рад са текстом
(напредно коришћење програма за обраду текстуалних докумената), израду Power
Point и Web презентација и рад са табелма. Ученици су креирали презентације
користећи различите софтвере на теме из домена школског градива као и из домена
својих интересовања.
Највећи део времена у раду секције, ученици су провели пружајући подршку,
одељенским старешинама који нису овладали вештином ажурирања података у
Електронском дневнику.
Извештај о раду литерарне секције
Литерарна секција броји 9 чланова и одржано је састанака.
У оквиру литерерне секције били су организовани различити конкурси: Крв живот
значи, Поезија Душана Васиљева и др на које су се ученици успешно одазвали и
показали свој таленат.
Школска слава Савиндан обележена је читањем текста који је на веома занимљив
начин саставила литерарна секција уз подршку својих професора српског језика и
књижевности.
Ученици – чланови литерарне секције на најлепши начин су мисли преточили у
речи у оквиру књижевне манифестације ,,На пола пута“ која се традиционално
одржава у нашем граду, а организовали су је: Књижевна заједница Југославије.
Песници су се представили ученицима избором из свог стваралаштва и упознали их
са токовима модерне поезије и похвалили литерарне радове ученика .
Ученици литерарне секције имају изузетан таленат за реч живу и писану на а ми,
њихови професори, трудићемо се да их подстичемо да и даље развијају свој
таленат.
Извештај о раду секције за корективну гимнастику
По добијању извештаја од лекара са
систематских
прегледа
ученика
о
деформитетима, и налаза специјалиста које су ученицилично доносили, формирали
смо групе ученика по деформитетима:
-група са деформитетом кичменог стуба – највећи број ученика. Појединачно им је
дат комплекс вежби које су радили на часовима физичког васпитања и код куће.
51
- група са деформитетом стопала радила је предложене вежбе код куће уз савет
физијатра јер им нису неопходне справе и реквизити школе по потреби и на
часовима физичког васпитања.
У току рада на часовима редовне наставе пружана је сва стручна помоћ о
правилности рада и ефектима вежбања.
Извештај о раду секције малог фудбала
Секција малог фудбала је радила по предвиђеном плану и програму донетом на
почетку школске 2013/2014.године.
Након одабирања и пријема нових чланова секција је бројала14 ученика.Чланови
секције били су ученици свих разреда. На секцију су долазили ученици релативно
редовно, јер је рад секције увелико зависио од термина у спортској дворани.
Секција је одржала 16 часова.
Одржано је првенство школе у малом фудбалу. Екипа наше школе је на
Општинском такмичењу освојила прво место и тиме стекла право учешћа на
даљим такмичењима.
Извештај о раду кошаркашке секције
Кошаркашка секција бројала је 12 ученика и одржано је 13 часова секције. Екипа је
учествовала на Општинском такмичењу где је заузела друго место.
Екипа није учествовала на даљим такмичењима је није изборила право учешћа.
7.13 ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Ученици Техничке школе Пријепоље су и у протеклој 2013/2014. школској
години били мотивисани и остварили завидне резултате на такмичењима и
конкурсима из више наставних и ненаставних области.
Ученици су учествовали на многим конкурсима и
скоро
на
свим
такмичењима које је организовало Министарство просвете, Министарство науке и
заштите животне средине Републички центар за младе таленте и разна спортска и
друга удружења.
Најуспешније ученике школа је наградила пригодном књигом.
У школској 2013/2014. години ученици су учествовали на следећим
такмичењима и остварили следеће резултате:
У спортским дисциплинама постигнути су следећи резултати: освојено прво место
на регионалном такмичењу у малом фудбалу; у организацији ''Олимпијске спортске
52
игре ученика'' Републике Србије, за Златиборски окружни ниво, такмичење за
средње школе.
Освојено друго место на окружном такмичењу у кошарци-мушкарци, освојено
друго место на окружном такмичењу у малом фудбалу.
Ученици школе су узели учешће у школском такмичењу у стоном тенису, нису
освојили престижан пласман
У оквиру подручја рада машиснства и обраде метала, за обласно такмичење
ученика машиснких школа за образовне профиле аутомеханичар, аутолимар и
бравар учешће су узели следећи ученици: Јакуповић Амер, Бахор Армин и
Жиговић Шевал. Ученици нису остварили значајније резултате.
На регионалном такмичењу из моделирања машинских елемената и склопова,
учешће узео ученик Мујагић Ален, док су из области компјутерске графике школу
представљала два ученика, Аднан Јакуповић и Никола Тованић. Ученик Аднан
Јакуповић се пласирао на Републичко такмичење и тиме остварио значајан
пласман.
На такмичењу у области електротехнике, ученица Јована Глушчевић-први
разред, на регионалном такмичењу из основа електротехнике I, одржаном у
Краљеву, освојила је треће место, а на републичком такмичењу у Београду
једанесто место.
На државном такмичењу ученика средњих електротехничких школа за образовни
профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, школу су представљала
два ученика: Пејовић Немања и Марковић Радош. Ученици су освојили седмо
место.
Из области текстилства на републичком такмичењу текстилних и кожарских
школа, које се одржало у Новом Пазару, ученица Мајла Кахровић је освојила треће
место.
На окружном такмичењу из историје, ученик Огњен Видојевић освојио је
прво место и пласирао се на Републичко такмичењу где је освојио седмо место.
Учешће на општинској смотри рецитатора, узела је ученица Медина Мемовић.
7.14 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА
Школске
2013-2014
године,
екскурзија
није
изведена
због
незаинтересованости ученика за исту. Разлог ученичке незаинтересованости
можемо обијаснити тешкиом финансијском ситуацијом већег дела ученичке
популације у нашој школи.
7.15 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ
Стручни тим за инклузивно образовање у саставу:
Миља Петровић, проф.грађ.васп.
Адмира Турковић, педагог школе
53
Вања Љујић, проф.текст.групе предм., који је формиран на седници Наставничког
већа, 29. августа 2013/2014 године активно је радио на имплементацији активности
предвиђених Акционим планом за инклузивно образовање у Техничкој школи за
2013/2014.години. Разлог за несебично ангажовање чланова Тима је и конкретна
потреба за решавањем проблема и пружањем помоћ препознатим ученицима наше
школе којима је подршка неопходна. Чланови Тима су континуирано сарађивали са
свим актерима, који су на директан или индиректан начин, били укључен у овај
процес. (родитељи, ученици, наставници, интерресорна комисија, здравствени
радници, координаторка за ИО при Школској управи...)
С обзиром на искуство од три године у овој области, чланови СТИО могу
констатовати да је рад био изузетно напоран, захтеван, одговоран, суптилан, уз
констатацију и задовољство постигнутим резултатима везаним за конкретне
ученике. Евидентан је видан напредак ових ученика у погледу социјализације,
комуникације на реалацији ученик-наставник-родитељ, као и у домену школских
постигнућа. Такође, чланови СТИО су задовољни амбијентом који је битно
другачији у школи и у односу на прихватање оваквих ученика и у поређењу са
почечтним стањем. Наиме, морамо констатовати да су наставници у довољној мери
сензибилисани за рад са оваквим ученицима.
Према предвиђеном Акционом плану за инклузивно образованње у Техничкој
школи за школску 2013/2014.годину можемо констатовати да је највећи број
активности у потпуности реализован с тим што би истакли да није било потребе за
уклањењем физичких препрека, те ова активност није реализована с обзиром да
нисмо имали ученике са овом врстом оштећења.
У току школске 2012/2013 године, Тим за инклузију је имао седам
састанака.
На првим састанцима радило се на идентификацији ученика који имају
тешкоће у учењу и прилагођавању, изради акционог плана. Обзиром да је у
претходној школској години идентификован нови ученик који би наставу похађао
по ИО, Тим за ИО је уз сагласност родитеља израдио педагошки профил за
ученика, као и план подршке. План подршке је подразумевао прилагођавање
образовних стандарда развојним могућностима детета, те је спроведена
индивидуализација у трајању од три месеца. Обзиром да мера индивидуализације
није дала очекиване резултате у домену практичне наставе, српског језика и
математике, на предлог Тима за ИО,пречло се на прилагођени, а потом на
измењени ИОП. Са овим учеником је постигнут изузетан напредак у
социјализацијском смислу, што је констатовано на седници Педагошког
колегијума. Ученик је био изузетно мотивисан за рад и радо је долазио на ове
часове.
У раду са овим учеником констатовано је да се индивидуални рад показао
као најпогоднији начин рада због тога што на тај начин деца добијају и пуну пажњу
која им је јако потребна. Са свим члановима Интересорне комисије наша школа је
имала изузетну сарадњу. Били су увек на располагању да нам помогну са стручним
саветима и на тај начин су нам пружили незамењиву подршку кад је у питању ова
осетљива тема.
54
За ученике са проблемима у учењу током године су одржавана саветовања са
наставницима како би индивидуализовањем наставе што више помогли ученицима
да развију своје потенцијале.
На седници Педагошког колегијума чланови су упознати са Правилником о
ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план.
Чланови СТИО су као приоритетну област, којој би у наредном периоду требало
посветити посебну пажњу, препознали стручно усавршавање запослених за ИО као
и редовно праћење нових публикација на тему Инклузивно образовања.
9 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА
КЉУЧНЕ
ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Формирање школског тима извршено је на седници Наставничког већа и као
чланови тима изабрани су: професори Бјелак Сенита, Игор Несторовић, Миља
Петровић, Турковић Аднан, Весна Куркић, Вања Љујић, Снежана Лазаревић и
Адмира Турковић (руководилац Тима за Самовредновање), представник Савета
родитеља Хранислав Филиповић и предедник Ђачког парламента Немања
Букушић.
Договорено је да област која ће се вредновати буде Настава и учење,
Орагнизација рада школе и руковођење, из разлога што је то последња област која
је самовреднована у претходној школској години, па је Тим желео да исту област
вреднује према новом Водичу за самовредновање за установе у стручном
образовању. Тим за самовредновање направио је план активности и поделио
послове за извршење самог процеса, утврдио време реализације током школске
године и одабрао инструменте и технике који ће се користити у реализацији
активности. У поступку самовредновања коришћени су разноврсни извори и
методи за прикупљање података, примерени овом типу истраживaња: анализа
службене документације, дискусије у оквиру фокус група, анкетирање, SWOT
анализа и др.
Самовредновање је засновано на холистичком приступу, при чему су вршене
разноврсне квантитативне и квалитативне анализе.
Време реализације активности је од новембра до јуна 2014. године.
Сва потребна документација заштићена је и налази се на чувању код педагога
школе.
Област квалитета:
Настава и учење
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
Оцена:3
55
Стандарди квалитета рада у области 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ:
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко – методичка решења на
часу
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
-
-
-
Наставник јасно истиче циљевe часа.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник је истиче кључне појмове које ученици треба да науче.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Анализом чек листа за праћење наставе утврђено је да скоро сви наставници
јасно истичу циљеве часа у виду информације о томе шта ће се учити на том
часу.
Наставници веома често дају ученицима упутства и објашњења која су јасна
тј.проверавају да ли ученици разумеју како треба да реше задатак.
Углавном сви наставници на табли исписују кључне речи или појмове из теме
која се обрађује. Они их истичу и усмено, објашњавајући их, дајући примере и
сл.
Анализом угледних часова закључено је да већина наставника користи наставне
методе које су ефикасне у односу на циљ часа.
Већи број наставника води рачуна дидактичко-методичком принципу
поступности у настави тј. поступно поставља све сложенија питања или задатке
тако да на почетку часа највећи број ученика даје тачне одговоре.
Слабости: Мањи број наставника користи неадекватне методе рада у односу
на постављени циљ часа.
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање
задатака/проблема.
2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим.
2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из
свакодневног
живота.
2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих
области
2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу
-
Већи број наставника учи ученике како да користе различите начине или
приступе за решавање задатака тј. проблема.
Већина наставника учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим тј. подсећају ученике шта су раније научили како из свог предета тако
и из осталих који су у корелацији са обрађиваним градивом.
56
-
Већина наставника учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Већи број наставника учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје
из различитих области.
Мали број наставника учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Слабости: мали број наставника показује ученицима како да себи
постављају циљеве у учењу.
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно – васпитним потребама
ученика.
2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика.
2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама
Ученика
2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и
васпитним потребама
2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу
ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању.
7.16
- Велики број наставника прилагођава захтеве могућностима ученика
припремајући задатке на нивоима.
- Већи број наставника прилагођава темпо рада различитим потребама ученика.
- Мањи број наставника прилагођава наставни материјал индивидуалним
карактеристикама ученика (наставни листићи, задаци по нивоима, штампани
материјал...)
- Већи број наставника посвећује време ученицима у складу са њиховим
образовним и васпитним потребама (индивидуализација, прилагођени и
измењени ИОП-и).
- Сви наставници примењују специфичне задатке или активности, материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у бразовању.
Слабости: недовољно коришћење наставног материјала који је
прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.
2.4. Ученици стичу знања на часу
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
часу.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Активности /радови ученика показују да су разумели предмет учења на
Ученици користе доступне изворе знања.
Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
57
2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
-
-
-
-
Ученици су углавном заинтересовани за рад на часу, усмерени су на излагање
наставника, али мали број ученика износи своје примере и коментаре.
Ученици активно учествују у раду на часу, извршавају постављене захтеве
(израчунај, подвуци, напиши...), а питања постављају углавном ако им нешто
није јасно; мали број ученика постаља питања да би задовољили радозналост у
вези са темом која се обрађује на часу.
У већем броју случајева ученици успешно и самостално раде задатке на часу.
Тај број варира у зависности од тога колико је градиво сложено, који је тип часа
у питању и од предзнања ученика.
Већина ученика користи уџбенике, радне свеске, атласе, карте, фотографије ...
Већина ученика користи повратну информацију да реши задатак или унапреди
учење.
У мањем броју случајева ученици су у позицији да међусобно процењују
тачност одговора или решења. Најчешће се то примењује у петоминутним
проверама знања, раду у паровима, групном раду.
Велики број ученика уме да образложи како су дошли до решења под условом
да су задаци примерени учениковим способностима.
Слабости: недовољан број ученика на часу је активан у смислу
постављања питања, коментарисања, изношења својих примера; недовољан
број ученика је у ситуацији да међусобно процењује тачност решења задатог
(нису у позицији да самостално анализирају начин решавања задатог).
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа.
2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу.
2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу
са договореним правилима.
2.5.4. Наставник функционално користи наставна средства.
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији
учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу).
2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
-
-
Скоро сви наставници ефикасно структурирају, повезују делове часа и користе
време на часу. Градиво је подељено на логичне целине и остварују се планиране
активности на часу.
На посећеним часовима скоро сви наставници на конструктиван начин
успостављају и одржавају дисциплину у складу са договореним правилима.
Већи број наставника функционално користи постојећа наставна средства.
Велики број наставника усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу).
58
-
Велики број наставника проверава да ли су постигнути циљеви часа усменим
испитивањем знања. Понекад се провера врши писменим путем петоминутним
проверама, али наставници не изврше пребројавање тачних одговора који су
показатељ усвојености градива него опет усменим путем проверавају
прозивајући само неке ученике и на основу њиховог одговора стичу увид.
Слабости: недовољно ефикасно се проверавају постигнути циљеви часа.
7.17
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег
учења.
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима
о њиховом раду
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој рад
-
-
-
Скоро сви наставници оцењују ученике у складу са Правилником о оцењивању
ученика. Радови ученика су оцењени, а наставници ученицима образлажу оцене
и дају упутства за даљи рад.
Скоро сви наставници прилагођавају захтеве могућностима ученика.
Скоро сви наставници похваљују напредак ученика.
Скоро сви наставници дају потпуну и разумљиву повратну информацију
ученицима о њиховом раду. Ученицима је јасно шта треба да науче и у чему
треба да исправе грешку.
Мањи број наставника учи ученике како да процењују свој напредак.
Слабости: у недовољној мери наставници уче ученике како да процењују
свој напредак тј. како да утврде критеријуме успешности у учењу.
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.
2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима
2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима.
2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика
2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика
2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања,дискутују и
коментаришу у вези са предметом учења на часу
-
Скоро сви наставници показују поштовање према ученицима.
Већина наставника показује да је разумео осећања ученика, а нарочито ако су
она интензивна.
59
-
-
Већина наставника адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика.
Обично се решава сукоб, јер већина наставника је обучено за конструктивно
решавање сукоба.
Већина наставника користи различите поступке за мотивисање ученика
(похвала, уважавање личности ученика...)
Скоро сви наставници дају ученицима могућност да постављају питања,
дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Слабости: Мањи број наставника не користи различите поступке за
мотивисање ученика.
Евалуација
Током школске 2013/2014. године у оквиру области Настава и учење
остварена су извесна побољшања. Претходно стање указивало је на неопходну
обуку већег броја наставника по питању примена нових техника учења, активне
наставе, угледних часова, побољшању комуникације и сарадње на релацији
наставник – ученик, као и флексибилности по питању раличитости ученика у
погледу њихових знања, искуства и способности.
Током школске 2013/2014. године уочена су значајна побољшања у
модернизацији наставног процеса код већине наставника. Већина наставника је
прошла већи број обука и семинара што акредитованих што неформалних и при
томе развила очигледне вештине усаглашавања наставног процеса са
перспективама будућности. Треба напоменути да Акциони план обавезно предвиђа
угледне часове на нивоу свих Стручних већа. Употреба активних метода рада је
већа, као и иновативних метода.
ДОКАЗИ:
Документација потврђује да је већи број наставника у претходним годинама
похађао семинаре и обуке ради унапређивања квалитета наставе (сертификати)
Извештаји о посматраним часовима директора, педагога и чланова тима ( чек
листе)
Припреме и коментари о одржанимим угледним часовима
Остала документација (дневник образовно васпитног рада.
Стандарди квалитета рада у области 6 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И
РУКОВОЂЕЊЕ:
6.1 Планирање и програмиранње у школи међусобно су усклађени.
6.1.1. Сви обавезни документи донети су у процедури која је прописана Законом.
6.1.2. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о резултатима
самовредновања.
6.1.3. Развојни план установе сачињен је на основу извештаја о остварености стандарда
образовних постигнућа.
6.1.4. У школи постоји план за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава.
60
Планирање и програмирање у школи су потпуно међусобно усклађени.
Самовредновање се плански и систематично спроводи. Развојни план школе донет
је за период 2011-2016. године и у њему су дефинисане области унапређења са
јасно и прецизно дефинисаним циљевима,активностима и носиоцима
одговорности. Развојни
план школе обезбеђује доказе о повезаности са
резултатима самовредновања, а у мањој мери са постигнућима ученика.
Обезбеђивање и распоређивање финансијских средстава је у складу са планом.
Слабости: Недовољна повезаност Школског развојног плана са извештајем о
остварености стандарда образовних постигнућа.
Извори доказа
Записиници са седница наставничког већа и школског одбора
Школски развојни план
Резултати самовредновања
Резултати тестирања
План за коришћење обезбеђених финансијских средстава
6.2. Директор ефективно и ефикасно остварује рад школе.
6.2.1. Директор организује несметано одвијање рада у школи.
6.2.2. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима
одговорности.
6.2.3. Директор поставља јасне захтеве запосленима у вези са задатком/очекиваном променом у
раду.
6.2.4. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена.
6.2.5. Формирана су стручна тела и тимови у складу са компетенцијама запослених.
6.2.6. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.
Директор ефикасно организује рад школе. У школи постоји јасна организациона
структура, са прецизно дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.
Задужења запослених су углавном равномерно распоређена, а стручна тела и
тимови су формирани у складу са компетенцијама запослених. Проток
информација у школи обезбеђен је преко извештаја стручних органа, огласне табле,
књиге обавештења, родитељских састанака и Савета родитеља. Информације о
важним садржајима за живот и рад школе достављају се благовремено свим
актерима образовања.
Слабости: Задужења запослених
нису у довољној мери равномерно
распоређена.
Извори доказа
Записиници са седница наставничког већа и школског одбора
Записиници са седница савета родитеља
Извештај о раду директора
Књига дежурстава
61
Књига обавештења
Посматрање активности у школи
6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе.
6.3.1. Директор ефективно и ефикасно руководи радом наставничког већа.
6.3.2. Директор учествује у раду стручних тимова.
6.3.3. Директор укључује запослене у процес доношења одлука.
6.3.4. Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних
проблема ученика, у складу са могућностима школе.
6.3.5. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који
унапређују рад школе.
6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.
Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. Директор
ефикасно и ефективно руководи радом наставничког већа и педагошког
колегијума.Уз активно учешће у раду стручних тимова, благовремено укључује
запослене у процес доношења одлука. Директор уважава предлоге ученика и
родитеља за унапређење квалитета рада школе. Савет родитеља је укључен у
креирање и реализацију Програма подршке ученицима. Ученици, у оквиру рада
Ученичког парламента, учествују у планирању
и реализацији различитих
активности, са циљем решавања проблема и задовољавања својих потреба.
Извори доказа
Програм рада директора
Извештај о раду школе
Записници са састанака стручних тела
Извештаји о раду стручних тимова
Књига дежурстава
Књига обавештења
Записници са састанака савета родитеља
Записници са седница школског одбора
Одлуке и решења директора
Посматрање активности у школи
6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу са
планом рада и потребама школе.
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика.
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата.
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом
рада и потребама школе.
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са
прописима и потребама.
62
Педагошко-инструктивни рад у школи (директор и стручна служба) обавља
се систематски и у складу са планом и потребама. Посебна пажња посвећује се
унапређењу наставе и посети часова. Стручна служба и стручни органи школе
редовно прате и анализирају успех и владање ученика, а Тим за самовредновање
континуирано остварује самовредновање рада школе. На основу резултата праћења
и вредновања квалитета рада наставника, предузимају се мере унапређивања
наставе и учења.Унапређење рада наставника реализује се у оквиру семинара,
великог броја угледних,огледних часова и предавања стручне службе.
Извори доказа
Извештај о посетама, часовима и активностима
Извештај о раду директора
Записници са седница стручних органа и тела
Извештај о успеху и владању ученика
Одлуке и решења директора
Извештај о раду стручних сарадника
План рада тима за самовредновање
Извештаји о резултатима самовредновања
Записници са седница стручних органа
6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе.
6.5.1. Директор својом посвешћеношћу послу и понашањем даје пример другима.
6.5.2. Директор показује отвореност за промене и иницире иновације.
6.5.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности.
6.5.4. Директор подстиче целоживотно учење свих у школи.
6.5.5. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог
рада.
6.5.6. Директор развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном
заједницом.
6.5.7. Директор подстиче развој школе преговарањем и придобијањем других за
остваривање заједничких циљева.
Директор је посвећен послу, сарађује са партнерима, подстиче размену мишљења и
гради атмосферу међусобног поверења у заједничком раду у интересу ученика.
Планира свој професионални развој, иницира иновације и промене у смислу
унапређења квалитета рада. Развија сарадњу са релевантним установама и
организацијама и подржава учествовање школе у различитим активностима и
манифестацијама.
Извори доказа
Записници са седница стручних тела
Програм рада директора
Извештај о раду директора
Записник са седница школског одбора
Документација о учешћу у пројектима и другим активности
Портфолио директора
63
Посматрање активности у школи
7.18 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Циљеви и задаци професионалне оријентације остварују се кроз све облике
образовно-васпитног рада, са ученицима свих разреда. Циљ рада на
професионалној орјентацији је подстицање професионалног развоја ученика и
пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима,
особинама личности, интересовањима и да у односуна садржај, услове и захтеве
појединих образовних профила што успешније планира свој професионални развој.
Схватајући прави значај професионалне оријентације уважавјући резултате
самовредновања ове године се пришло озбиљније овој проблематици.
Код реализације
програма
професионалне
оријентације посебна
пажња усмерена је на припремање за даље школовање.
На почетку протекле школске године формиран је Тим за професионално
информисање ученика.
Важније активности биле су усмерене на:
• значај и важност правилног избора будућег позива,
• изгађивање позитивног односа према раду ,
• информисање о потребама за кадровима у ужој и широј друштвеној средини
• искорењивање предрасуда везаних за нека занимања
• информисање о броју незапослених по занимањима
• саветовање при избору будућег занимања.
Кроз сарадњу са Канцеларијом за младе, реализован је програм „ Пратим те
на пракси“ који је омогућио ученицима упознавање са „светом рада“.
Активности из области професионалног информисања матураната настављене су
постављањем постера
Високе пословно-техничке школе струковних студија
из Ужица на пано и флајера у кутак професионалног информисања.
О начину и условима студирања на Високој пословној школи у Крушевцу,
матурантима наше школе говорили су:
- проф. др Горан Квргић, - мр. Зорана Ђуричић
- исц. Никола Цогољевић
Високу школу техничких струковних студија из Чачка, матурантима наше школе
су представили професорица Весна Петровић и Елвис Гашанин, асистент.
Интернационални универѕитет из Новог Пазара, представио је Самир Тандир, шеф
департмана.
64
Такође у Школу су стигли материјали (плакати, леци, брошуре, упутства и
сл. који су стављени на располагање ученицим)аса двадесетак факултета и високих
школа, што је, такође, умногоме помогло ученицима да се определе за права
занимања. Цело друго полугодиште у Школи је стално био уређен пано са тим
материјалом. Ове године пано је обогаћен списком, адресама и бројевима свих
факултета у Србији.
Поред наведених
активности треба
напоменути и
мотивисање
ученика да се самостално обраћају стручним службама у школи и ван ње које се
баве професионалном орјентацијом нарочито Националном службом за
запошљавање где матуранти у сарадњи са психологом Данком Коњокрад раде Тест
професионалних интересовања већ неколико година уназад.
У школи се континуирано и систематски радило на професионалној оријентацији.
Интензивно с радило на професионалном саветовању свих ученика са посебним
акцентом на ученике завршних разреда.
7.19 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ
У области здравствене превенције ове школске године реализоване
су
следеће активности и садржаји.Приликом обраде појединих наставних јединица
у редовној настави наставници су водили рачуана о остваривању здравстевно –
васпитне фунције свог рада. У оквиру наставе физичког васпитања праћен је
индивидуални развој сваког ученика и реализовано је превентивно –
компензацијско вежбање ради спречавања и отклањања телесних деформитета и
лоших последица вишечасовног седења код ученика. Школа је,у сарадњи са
Школским диспанзером
организовала систематски преглед ученика првог и
трећег разреда. Психолошко педагошка служба извршила је анализу обављеног
систематског прегледа и упознавала одељењске старешине са резултатима анализе.
Организована је јесења и пролећна акција добровољног давања крви у којој
су учествовали пунолетни ученици, као и други облици хуманитарних акција у
сарадњи са Ђачким парламентом.
7.20 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
У циљу превенције делинквентног понашања и упознавања ученика са законском
регулативом и решавањем конкретних проблема и ове школске 2013/2014. године
настављена је изузетна сарадња са одсеком за малолетничку делинквенцију МУП-а
Пријепоља,као и са Центром за социјални рад како би бил упознати са породичним,
здравственим и социјалним статусом ученика.
Поред свакодневног присуства школског полицајца у просторија, ма дворишту и
окружењу школ,еједном месечно, реализовани су заједнички састанци представника
полиције и школа, на којима су анализирана догађања у једномесечном интервал у
изаједички планиране активновности на превенцији деликвентног понашања ученика.
Током школске године организоване су и реализоване радионице на тему
65
малолетничке делинквенције и превенције трговине људимана часовима
одељенскогстарешине и часовима грађанског васпитања са циљем упознавања ученика
са мерама превенције делинквентних облика понашања и факторима ризика, највећи
број ових радионица је реализован кроз наставу Грађанског васпитања.
7.21 ИВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА
И ЗАНЕМАРИВАЊА
У складу са међународним документом – Конвенкција о правима детета и
документима које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за
децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама који је усвојило Министарство
просвете Републике Србије, Тим за заштиту деце-ученика од насиља формиран у
Техничкој школи у Пријепољу донео је Програм заштите деце-ученика од насиља
који је саставни део Годишњег програма рада школе (чл.81 Закона) Ученици се
упознају са правима детета на часовима грађанско васпитања,часовимаодељењког
старешине, кроз рад Ђачког парламента.
Програм заштите ученика од насиља заснива се на Конвенцији о правима
детета.
У складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања изанемаривања у образовно- васпитним установама који је
Министарство просвете Републике Србије објавило у складу са Конвенцијом о
правима детета и другим документима kоје је усвојила Влада Републике Србије, у
школи је формиран Тим за заштиту деце и ученика од насиља који чине:
Представници запослених: Небојша Јевтовић
Миља Петровић
Сабира Чичић
Адмира Турковић
Представници ученика: Сара Пејатовић
Представници родитеља: Фадил Етемовић
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере,
сарадње, увазавања и конструктивне комуникације Тим за заштиту ученика од
насиља је у току првог полугодишта школске 2013/2014 године у оквиру
планираних превентивних активности одређених Акционим планом
превентивних активности, урадио следеће:
На почетку школске године августа 2013. на седници Наставницког већа
директор је именовао чланове Тима и координатора.
У октобру, на следећој седници Наставничког већа, педагог и
координатор Тима су упознали Наставничко веће са посебним Протоколом за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и упућени су да се
66
детаљније информишу са врстама насиља, редоследу поступака у
интервенцији на огласној табли у холу школе.
Планирана активност анкетирања ученика о насиљу у школи реализована
је и Протокол за заштиту уценика у нашој школи и Акциони план су
усклађени са резултатима добијеним истраживањем.
У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи, Тим је у
току првог полугодишта предузео и низ следећих потреба:
-Допуњен је правилник о васпитно-дисциплинским мерама и о понашању
ученика. На састанку Тима одржаном у отобру месецу у присуству
представника Управе школе, чланова Савета родитеља и чланова Тима за
зашаститу деце од насиља. Управа школе је донела одлуку о појачаном
дежурству у ходнику и дворишту школе. Ученици и наставници су
информисани путем књиге обавештења, родитељи на Савету родитеља о
појачаним
мерама
безбедности
ученика
у
школи-организација
улазака/излазака ученика у просторије школе, задацима дежурних
наставника, дежурних ученика и помоћно-техничког особља.
-На истом састанку је донета одлука о интензивном раду одељенских
старешина на часовима одељенског старешине и цасовима грађанског
васпитања са ученицима о различитим облицима насиља и путевима
њиховог превазилажења, као и конструктивним разрешавањем конфликтних
ситуација. Одељенске старешине су о овој одлуци обавештене на седници
Наставничког већа.
-На улазу у холу школе је постављена огласна табла за родитеље, где
родитељи добијају благовремено све потребне информације.
- У месецу јануару 2014. год. Информисани су наставници о нивоима
реаговања, облицима насиља, улогама и одговорностима свих запослених,
предавање је одрзано у школској библиотеци од стране школског педагога.
-На седницама Одељенског и Наставницког већа и кроз Књигу обавештења,
јавно су похваљени ученици који су постигли значајне резултате на међу
школским такмичењима или неким другим такмичењима ван школе, као
добри примери да учење треба да буде избор а не насиље.
У циљу развијања и неговања богатства различитости и културе понашања,
Управа школе и Тим за шаштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања је предузео следеће активности:
-У фебруару месецу рализована је Трибина за ученике на тему: “ Facebook и
злоуптребе на интернету”, предавач су биле представнице Ђачког
парламента. Такође, у реализацији аматерског позоришта и Новог Сада
одржана је представа ‘’Насиље нема оправдање’’.
-У марту је на седници Ђачког парламента одржано предавањеод стране
школског полицајца на тему: “Безбедност ученика”.
- У организацију ПУ Пријепоље у нашој школи организовано предавање на
тему: ”Превенција злоупотребе психоактивних супстанци.
7.22 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
67
У складу са финансијским могућностима школе, већина семинара
предвиђена планом рада, није реализована, а евиденције о похађаним семинарима
се налази у досијеима наставника код секретара школе.
На седници Наставничког већа разматран је извештај о стручном усавршавању
наставника и стручних сарадника и анализа резултата примене стечених знања и
вештина.
Обзиром да је у претходној школској години у сегменту екстерног
усавршавања реализован један семинар, под називом ''Оснаживање компетенција за
рад наставника– К2'' који носи 16 стручних бодова, план стручног усавршавања из
2013/2014 у потпуности се задржава, ову обуку су прошла 33 наставника.
У домену интерног усавршавања одржано је 7 угледних часова о којима постоји
евиденција у стручној служби, као и у личним плановима стручног усавршавања.
У складу са финансијским могућностима школе, већина семинара предвиђена
планом рада, није реализована, а евиденције о похађаним семинарима се налази у
досијеима наставника код секретара школе.
7.23 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
7.23.1
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
7.23.2 Савет родитеља
Чланови Савета за школску 2013-2014 били су:
Име и презиме
Ана Пејовић
Сувад Хаџалић
Фадил Етемовић
Зиндовић Милован
Видоје Пејатовић
Славенко Јасика
Небојша Минић
Снежана Кнежевић
Хидо Кајевић
Пејатовић Перо
Диздаревић Химзо
Рада Петрић
Милан Јевтовић
Драгољуб Попадић
Ахмет Жиговић
Миливојка Јоксимовић
Метиха Адиловић
Радојка Радуловић
Данијела Попадић
Миланко Букушић
Дрпљанин Хајрудин
Представник одељења
I1
I2
I3
I4
I5
II 1
II 2
II 3
II 4
II 5
II 6
III 1
III 2
III 3
III 4
III 5
III 6
IV 1
IV 2
IV 3
IV 4
У школи је формиран Савет родитеља који чини по један представник родитеља
68
ученика сваког одељења у школи.
У школској 2013/2014 години одржане су 4 седнице Савета родитеља.
Савет родитеља се бавио следећим питањима:
1. Конституисање Савета родитеља
2. Избор родитеља за чланове Тима за самовредновање школе и ШРП
3. Анализа успеха и дисциплине ученика
4. Доношење одлуке о избору најповољније понуде за осигурање
5. Дефинисање мера за побољшање успеха ученика
6. Упознавање родитеља са Правилником о награђивању ученика и
запослених
7. Упознавање ученика са процесом израде Плана о безбедности ученика у
школи
8. Питања везана за екскурзију ученика
9. Информисање родитеља о постигнутим резултатима ученика на
такмичењу.
7.23.3 Родитељски састанци
На родитељским састанцима реализоване су следеће теме:
СЕПТЕМБАР









Упознавање са организацијом рада школе, календаром образовноваспитног рада за текућу школску годину, Правилима кућног реда,
деловима Годишњег програма рада школе који су интересантни за
родитеље, Правилима о понашању ученика, запослених и родитеља ученика
школе;
Избор представника родитеља за Савет родитеља Школе;
Договор са родитељима о међусобној сарадњи, терминима индивидуалних
разговора и инсистирање на правовременом обавештавању школе о разлозима
одсуствовања ученика са наставе
Упознавање родитеља са Правилником о правима, обавезама и одговорности
ученика и васпитно-дисциплинским мерама;
Истицање значаја благовременог праћења рада и напредовања
ученика у циљу превентивног деловања или
предузимања
одговарајућих мера у ситуацијама које то изискују;
Упознавање родитеља са организацијом допунског и додатног рада са
ученицима и сугестије родитеља за укључивање ученика;
Упознавање са Планом и програмом образовања за текућу школску годину;
За завршне разреде: Упознавање родитеља са начином полагања матурског и
завршног испита;
Упознавање и договор о организовању екскурзије.
НОВЕМБАР


Понашање ученика у школи
Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду, уочавање
наставних предмета из којих је успех најлошији ради предузимања мера за
побољшање успеха;
 Анализа изостајања ученика, посебно неоправданих изостанака и изречене
васпитно-дисциплинске мере;
 Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних
69


разговора са родитељима;
Договор са родитељима о пружању помоћи
ученицима у планирању
дневних школских обавеза;
Указивање на нужност проширивања знања родитеља из области
педагогије, развојне психологије и друго;
ЈАНУАР
 Понашање ученика
 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта;
 Упознавање родитеља са мерама за побољшање успеха и сугестије родитеља;
 Однос према школским обавезама и изреченим васпитно-дисциплинским
мерама;
 Однос ученика према школској имовини и материјална одговорност ученика;
 Истицање значаја професионалне оријентације ученика и благовременог
планирања свог професиоанлног развоја
 Анализа укључености ученика у допунски и додатни рад и ефекти тог рада;
МАРТ – АПРИЛ



Разговор о захтевима који до краја школске године стоје пред ученицима и
организовању екскурзије
Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду;
У завршним разредима- упознавање родитеља са организацијом полагања
завршног и матурског испита.
МАЈ – ЈУН

За разреде - одељења која су реализовала екскурзију: упознавање родитеља са
извештајем о извођењу екскурзије.
По потреби, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина одељења
-разреде, уколико се током школске године укаже потреба за тим.
8 ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања Годишњег програма рада школе вршило се кроз
анализе и извештаје на одељењским и наставничким већима, стручним већима и
Школском одбору. За праћење реализације планова и програма наставе и
ваннаставних активности задужени су били директор, помоћник директора,
организатор практичне наставе, стручни сарадник.
Просветни саветници Министарства просвете и науке и просветни
инспектор вршили екстерни увид у реализацију Годишњег програма рада школе.
Евалуација рада школе вршила се у складу са Правилником о
вредновању и самовредновању рада школе. Самовредновање и вредновање рада
школе радили су тимови за кључне области, а рад у оквиру ових активности
одвијале су се у складу са упутствима Министарства просвете. Координатор за
70
све тимове била је Миља Петровић.
Директор школе
___________________
Небојша Јевтовић
МП
Предс.Школског одбора
_____________________
Желимир Чпајак
71
Download

Извештај о резултатима рада и успеха у току школске 2013