ОШ „Милорад Мића Марковић“
11 233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
Тел/факс: 011/8253-202
E-mail: [email protected]
Број:_________ од__________
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ШКОЛЕ
ШКОЛСКА 2010/2011. ГОДИНА
Извештај израдио:
Петар Јовановић, директор
Мала Иванча, септембар 2011. године
1
С А Д Р Ж АЈ
I.
Услови рада.......................................................................................3
II. Организација рада............................................................................5
III. Стручни и руководећи органи школе...........................................6
IV. Остваривање наставних програма.............................................35
V.
Остваривање ваннаставних активности...................................52
VI.
Остваривање посебних програма..............................................67
VII. Реализација програма стручног усавршавања......................67
VIII. Реализација сарадње са друштвеном средином.....................69
IX.
Реализација програма школског маркетинга........................70
X.
Евиденција о вршеном надзору над радом школе.................71
XI.
Реализација Акционог плана................................................71
XII. Евалуација...............................................................................11
2
I. УСЛОВИ РАДА У ШКОЛИ
Основну школу ,,Милорад Мића Марковић“ похађају ученици из четири
месне заједнице (Мала Иванча, Мали Пожаревац, Поповић и Сенаја).
Наставне и ваннаставне активности реализоване су у три школска објекта :
•
Мала Иванча (Матична школа):
I – IV (4 одељења у другој смени).
V- VIII (4 одељења у првој смени).
•
Maли Пожаревац (издвојено одељење):
I – IV (4 одељења у другој смени).
V- VIII (4 одељења у првој смени).
•
Поповић (издвојено одељење):
I –III (једно комбиновано одељење у првој смени).
II – IV (једно комбиновано одељење у првој смени).
ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Матична школа са седиштем у Малој Иванчи користила је 5 учионица (од
којих је једна адаптирана у фискултурну салу), библиотеку, наставничку
канцеларију, канцеларију директора, канцеларију секретара и рачуноводства. У
издвојеном одељењу у Малом Пожаревцу користило се 5 учионица (од којих је
једна адаптирана у фискултурну салу, а једна се поред наставе користила и за
библиотеку и слободне активности ученика и наставничка канцеларија. Евидентан
је недостатак школског простора у оба школска ојекта. У издвојеном одељењу у
Поповићу користе се две учионице у којима наставу и ваннаставне активости
реализују два комбинована одељења, затим наставничка канцеларија и спомен
библиотека „Милорад Мића Марковић“. Једна просторија је уступљена
Предшколској установи „Наша радост“ из Сопота.
Матична школа у Малој Иванчи загрева се на лож уље, а издвојена одељења
у Поповићу и Малом Пожаревцу на чврсто гориво (угаљ и дрва). Предузимане су
одређене активности у Градском секретаријату за образовање за увођење грејања
на гас, за набавку наставних средстава, за замену школског и канцеларијског
намештаја, обнову фасаде матичне школе, али преласком надлежности са Града на
општину Сопот то ће бити реализовано у догледно време.
ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Што се тиче одржавања школских објеката у школској 2009/2010. години
извршени су следећи радови:
У Малој Иванчи
-(Изграђена летња учионица, замењени дотрајали и иструлели подови у
приземљу школске зграде (три учионице, библиотека и ходник);
-Извршено је бетонирање, хидроизолација и лепљење PVC пресвлаке.
-Замењена је дотрајала електроинсталација и постављене флуо светиљке у
приземљу школе (три учионице, библиотека и ходник);
3
-Спуштени су плафони у приземљу школске зграде (три учионице,
библиотека и ходник);
-Обијен је малтер до цигле стар више деценија и поново омалтерисано и
окречено приземље школске зграде (три учионице, библиотека и ходник);
-Омалтерисан је бунар у школском дворишту;
-Забетониран је водоводни шахт испред платоа школе који годинама није у
употреби;
-Офарбани су радијатори у приземљу школске зграде (три учионице,
библиотека и ходник);
-Извршена је замена дотрајалих цеви за грејање у котларници и испред
котларнице и извршено бетонирање;
-Набављено је 15 фотеља столица и 5 ормана;
-Набављена су следећа наставна средства: платно на троношцу 1,5X1,5 m,
касетофон Philips CD MP3, сто за стони тенис са точкићима, лоптице за стони
тенис, пумпа за лопте, лопте Spalding два комада, лопте Буба мара 2 комада и лопте
Senior два комада;
-Рушење пар кабина и санација две кабине пољског WC-a у школском
дворишту;
-Офарбан бунар у школскомдворишту и постоље за бисту;
-Вршено је редовно одржавање травнатих површина, пражњење септичких
јама и сервисирање ватрогасне опреме;
-Уграђен натпис школе на мермерној плочи;
-Купљене књиге за поклон свим одличним ученицима, Вуковцима и ученику
генерације.
У Малом Пожаревцу
-Поправљена је и офарбана мала капија на огради школе;
-У учионици на спрату до цигле је обијен више деценија стар малтер и
извршено поновно малтерисање;
-Набављено је 10 столица фотеља и 5 ормана;
-Набављена су следећа наставна средства: платно на троношцу 1,5X1,5 m,
синтисајзер Casio, адаптер за синтисајзер, сто за стони тенис са точкићима, лоптице
за стони тенис, пумпа за лопте, лопте Spalding два комада, лопте Буба мара 2
комада и лопте Senior два комада;
-Извршено је спуштање плафона у учионици на спрату;
-Извршена је замена електроинсталације и уградња флуо светиљки на
плафону;
-Замењени голови и мреже на спортском терену;
-Учешће у замени дела школске ограде (помоћ школе у материјалу
комшијама са којима се граничи школско двориште);
-Вршено редовно одржавање травнатих површина, пражњење септичких јама
и сервисирање ватрогасне опреме.
-Изграђена летња учионица.
У Поповићу
-Набављено је пет столица;
-Набављена су техничка и наставна средства: телефакс Panasonic, и
касетофон Philips MP3;
4
-Направљен и офарбан тобоган за ученике уз помоћ родитеља.
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Што се тиче материјално-техничких услова рада школа је била опремљена
општим наставним средствима испод 52 % од референтних норматива. На почетку
школске године набављена су потрошна средства неопходна за одвијање наставе.
Набављен је фотокопир апарат, два ласерска штампача и лаптоп и спортска
опрема.
КАДРОВСКИ УСЛОВИ
У школској 2010/2011. години, образовно-васпитни процес је реализовало 28
наставника (18 са високом стручном спремом, 7 са вишом и 3 са средњом стручном
спремом).
Од тога у разредној настави образовно-васпитни процес је реализовало 14
наставника (8 са високом стручном спремом, 3 са вишом и 3 са средњом стручном
спремом), а у предметној настави 18 наставника (12 са високом стручном спремом,
4 са вишом и 2 са средњом).
На административно-финансијским пословима је радило 4 радника
(секретар, шеф рачуноводства, благајник и административно-технички радник), а
на хигијенско-техничким пословима 8 радника (5 хигијеничарки, 2 домара и 1
ложач).
У школи су два стручна сарадника, библиотекар и педагог. Библиотекар је
са Филолошким факултетом и положеним стручним испитом за библиотекара, а
педагог је са завршеним Филозофским факултетом, група за педагогију, као и
директор школе са завршеним Филозофским факултетом, група за педагогију и
психологију.
II.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Одељења, број ученика и разредне старешине
Организациона
Јединица
Мала Иванча
Разред /
одељење
I1
II1
III1
IV1
V1
VI1
VII1
VIII1
Број
ученика
15
16
16
11
21
18
26
19
5
Одељенски старешина
Синиша Босић
Љубица Вулетић
Ксенија Илић
Гордана Косанић
Мићо Јевтовић
Бранка Миладиновић
Слободан Карановић
Биљана Пљеваљчић
Мали Пожаревац
Поповић
Укупно
13
10
8
11
12
21
16
25
7и3
7и1
284
I2
II2
III2
IV2
V2
VI2
VII2
VIII2
I3 III3
II3 IV3
18
Тања Трајковић
Љиљана Вићовац
Десанка Милојковић
Велимир Петровић
Новка Боричић
Мирослав Станковић
Јелена Стевановић
Светлана Матко
Лидија Николић
Ружица Будимкић
Распоред одељења по сменама
Мала Иванча
Мали Пожаревац
Поповић
1. смена
V – VIII
V – VIII
I – IV
2. смена
I – IV
I – IV
/
Распоред смена
Мала Иванча
Мали Пожаревац
Поповић
1. смена
7 : 30
7 : 45
7 : 45
2. смена
13 : 00
13 : 05
/
III. СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Извештај о раду помоћника директора за школску 2010/11. годину
У школској 2010/11. години била сам помоћник директора са 85% радног
времена и одржавао наставу музичке културе са 15% радног времена.
У том периоду реализовалао сам следеће:
-учествовала на решавању организационих питања на почетку школске
године;
-помагала у изради Извештаја о раду школе и годишњег плана рада школе;
-бавила се прегледом педагошке документације;
-учествовала у организовању екскурзија ученика од првог до осмог разреда и
наставе у природи;
-радила са ученицима и родитељима који имају проблеме;
-пратила рад слободних активности ученика;
-бавила се анализом успеха и дисциплине ученика и педагошкоинструктивним радом;
6
-учествовала у стручном усавршавању наставника;
-учествовала у припремама за такмичења ученика;
-учествовала у припремама за Дан школе;
-учествовала у организацији матурске вечери;
-бавила се организацијом припремне наставе, разредних и поправних испита;
-бавила се организацијом фотографисања ученика;
-пратила сам реализацију часова у старијим разредима и правила корективни
распоред;
-сарађивала са педагогом, библиотекаром,одељењским старешинама,
учитељима и наставницима, администрацијом и помоћно-техничким особљем;
-учествовала сам у раду Тима за заштиту деце од насиља;
-обједињавала сам податке о избору и коришћењу уџбеника у школској
години;
-учествовала сам у изради распореда часова.
Помоћник директора: Маја Вучић
Извештај о раду Наставничког већа за школску 2010/2011. годину
У току школске 2010/2011. године одржано је десет седница Наставничког
већа. На седницама су разматране следеће теме:
-Израда Акционог плана;
-Представљање планова рада секција;
-Текућа питања;
-Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2009/2010. годину;
-Разматрање Годишњег плана школе за школску 2010/2011. годину;
-Разматрање Извештаја о раду директора за школску 200972010. годину;
-Осигурање ученика;
-Родитељски динар;
-Избор два члана Наставничког већа у Комисију за избор директора;
-Укључивање наставника у нови програм заштите деце од насиља,
злостављања и занемаривања (допуна Акционог плана) и План стручног
усавршавања;
-Дечија недеља;
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају класификационог периода;
-Реализација наставних планова и програма;
-Обавештење о полагању мале матуре за ученике осмог разреда,
-Извештај о реализацији екскурзије ученика седмог и осмог разреда;
-Пројекат „Здрав живот“;
-Давање мишљења Школском одбору ОШ „милорад Мића Марковић“ Мала
Иванча за избор директора школе по расписаном конкурсу;
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске
2010/2011. године и реализација наставних планова и програма;
-Стручно усавршавање;
-Одређивање ментора;
-Упознавање са Записником просветне инспекције;
7
-Тимски рад и координација рада тимова;
-Успех и дисциплина ученика на класификационом периоду и реализацији
наставних планова и програма;
-Резултати такмичења ученика у знању и стваралаштву;
-Избор ученика осмог разреда за новчану награду из фонда „Милорад Мића
Марковић“;
-Стручно усавршавање;
-Избор уџбеника за школску 2011/2012. годину;
-Доношење Плана извођења екскурзије и наставе у природи за школску
2011/2012. годину;
-Прослава матурске вечери за ученике осмог разреда;
-Обавештење библиотеке Сопот;
-Замена члана Тима за заштиту деце од насиља и допуна још једним чланом
Тима за развојно планирање,
-Информација о обуци за примену образовних стандарда и реализација
завршног испита у основном образовању и васпитању и формирање пројектног
Тима за израду плана школске комуникације за реализацију завршног испита;
-Извештај о реализацији Развојног плана школе за период од 2008-2011.
године;
-Развојни план школе за период 2011-2014. године;
-Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда на крају другог
полугодишта и реализација наставних планова и програма у осмом разреду;
-Одређивање Комисија за поправне и разредни испит ученика осмог разреда;
-Избор ученика за диплому „Вук Караџић“и посебних диплома;
-Избор ученика генерације;
-Одређивање термина за поделу књижица и сведочанстава ученицима осмог
разреда;
-Упознавање са календаром уписа ученика у средњу школу и полагања
завршног испита;
-Избор Комисије за проверу података у матичним књигама;
-Извештај о реализацији екскурзије и наставе у природи;
-Усвајање Развојног плана школе за период 2011. до 2011. године;
-Извештај са полагања разредних и поправних испита за ученике осмог
разреда;
-Анализа успеха и дисциплине ученика од другог до осмог разреда на крају
другог полугодишта;
-Извештај о реализацији наставног плана и програма;
-Похвале ученика и термини поделе ђачких књижица;
-Изборни предмети за школску 2011/2012. годину;
-Термини припремне наставе за ученике упућене на поправни испит, термини
разредних испита, термини поправних испита;
-Правилници о наставном плану и програму за други циклус основног
образовања и васпитања;
-Подела задужења за израду распореда часова за школску 2011/2012. годину;
-Подела календара образовно-васпитног рада за школску 2011/2012. годину;
-Избор помоћника директора за школску 2011/2012. годину;
8
-Подела решења за годишњи одмор;
-Израда акционог плана;
-Резултати полагања разредног испита;
-Постигнућа ученика осмог разреда на завршном испиту;
-Одређивање одељењског старешинства за школску 2011/12. годину;
-Одређивање руководиоца Стручних већа за школску 2011/12. годину;
-Одређивање руководиоца Одељењских већа за школску 2011/12. годину;
-Одређивање руководиоца секција и друштвених организација за школску
2011/12. годину;
-Подела одељења и предмета на наставнике, задужења у оквиру 40-часовне
радне недеље;
-Школски програм, Годишњи план рада и Акциони план-анекс, начин
остваривања стандарда постигнућа, на нивоу стручних већа разматрање, а усвајање
до 15. септембра.
Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2010/2011. годину
Педагошки колегијум је одржао четири седнице и разматране су следеће теме:
-Постигнућа ученика осмог разреда наше школе на квалификационом испиту
на нивоу општине Сопот;
-Инклузивно образовање и индивидуални образовни план;
-Извештај директора о Акционом плану за школску 2009/2010. годину за
област Настава, Етос и Ресурси;
-Акциони план за школску 2010/2011. годину;
-Самовредновање за школску 2010/2011. годину;
-Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2009/2010. годину;
-Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2010/2011. годину;
-Разматрање Извештаја о раду директора за школску 2009/2010. годину;
-План стручног усавршавања;
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске
2010/2011. године и реализација наставних планова и програма;
-Стручно усавршавање;
-Одређивање ментора;
-Упознавање са записником просветне инспекције;
-Резултати такмичења ученика у знању и стваралаштву;
-Прослава матурске вечери за ученике осмог разреда;
-Обавештење библиотеке Сопот;
-Информација о обуци за примену образовних стандарда и реализацију
завршног испита у основном образовању и васпитању и формирање пројектног
Тима за израду Плана школске комуникације за реализацију завршног испита;
-Извештај о реализацији Развојног плана школе за период од 2008.-2011.
године;
-Развојни план школе за период 2011.-2014. године;
9
И З В Е Ш Т А Ј
о раду Школског одбора Основне школе „ Милорад Мића Марковић “
Мала Иванча у току школске 2010/11. године
У току школске 2010/11. године Школски одбор је одржао 6 (шест) седница.
На седницама су разматране следеће теме:
-Конституисање Школског одбора (избор председника и заменика);
-Упознавање са Планом рада Школског одбора и Пословником о раду
Школског одбора;
-Упознавање са успехом и дисциплином ученика на крају школске 2009/10.
године;
-Успех ученика осмог разреда на квалификационом испиту;
-Инклузивно образовање и индивидуални образовни план;
-Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2010/2011. годину;
-Усвајање Извештаја о раду школе;
-Усвајање Извештаја о раду директора школе;
-Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2010/2011. годину;
-Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике
Србије;
-Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе;
-Именовање Конкурсне комисије за избор директора школе;
-Формирање пописне комисије;
-Акциони план за заштиту деце од насиља, а у складу са развојним планом
школе;
-Доношење Одлуке о избору директора Основне школе „Милорад Мића
Марковић“ Мала Иванча;
-Давање мишљења директору школе у поступку одлучивања о избору
наставника за пријем у радни однос;
-Усвајање извештаја о реализацији екскурзије ученика седмог и осмог
разреда;
-Усвајање Пословника о раду Школског одбора Основне школе „Милорад
Мића Марковић“ Мала Иванча;
-Усвајање Правилника о раду Основне школе „Милорад Мића Марковић“
Мала Иванча;
-Усвајање Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика
Основне школе „Милорад Мића Марковић“ мала Иванча;
-Усвајање Пословника о раду Ученичког парламента Основне школе
„Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча;
-Усвајање Пословника о раду Савета родитеља Основне школе „Милорад
Мића Марковић“ Мала Иванча;
-Информација о полагању мале матуре за ученике осмог разреда;
-Упознавање са записником просветне инспекције о редовном инспекцијском
надзору Основне школе „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча;
-Усвајање полугодишњег Извештаја директора школе о свом раду (за прво
полугодиште школске 2010/2011. године);
10
-Упознавање са успехом и дисциплином ученика и реализацијом наставног
плана и програма за прво полугодиште школске 2010/2011. године;
-Разматрање приговора кандидата Босиљке Ћорковић на пријем кандидата
тање Трајковић на радно место професора разредне наставе по конкурсу који је
објављен 17. новембра 2011. године;
-Упознавање са записником о извршеном ванредном инспекцијском прегледу
Основне школе „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча у вези пријема у радни
однос по конкурсу објављеном 21. августа 2000. године за радно место професора
разредне наставе;
-Упознавање са записником полиције о пљачки (обијању) школе;
-Доношење решења о избору Јовановић Петра за директора школе Основне
школе „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча;
-Усвајање Извештаја о попису имовине и потраживања за 2010. годину;
-Усвајање Извештаја о финансијском пословању Основне школе „Милорад
Мића Марковић“ Мала Иванча за 2010. годину;
-Текућа питања.
Извештај о раду Савета родитеља за школску 2010/2011. годину
Савет родитеља је одржао три седнице и разматрана су следећа питања:
-Конституисање Савета родитеља (избор председника и заменика);
-Усвајање Плана Савета родитеља;
-Упознавање са успехом и дисциплином ученика на крају школске 2009/2010.
године;
-Извештај о успеху ученика осмог разреда на квалификационом испиту за
упис у средње школе у школској 2010/2011. години-упоредни преглед на
нивоу општине;
-Изборни предмети за школску 2010/2011. годину;
-Инклузивно образовање;
-Извештај о самовредновању;
-Упознавање са Извештајем о извођењу екскурзија;
-Усвајање Плана екскурзија и наставе у природи за школску 2010/2011.
годину;
-Осигурање ученика;
-Фотографисање ученика;
-Родитељски динар;
-Годишњи план рада школе за школску 2010/2011. годину;
-Избор најбољег понуђача за извођење једнодневног излета за ученике од
првог до четвртог разреда, једнодневне екскурзије за ученике петог и шестог
разреда, дводневне екскурзије за ученике седмог и осмог разреда и извођење
наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда;
-Доношење Одлуке о висини накнаде за наставнике који ће водити ученике на
једнодневни излет, једнодневну екскурзију и наставу у природи;
-Акциони план за заштиту деце од насиља;
-Избор најповољније понуде за фотографисање.
11
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Извештај о раду Стручног већа наставника разредне наставе
Руководилац: Лидија Николић
Извештај о раду Стручног већа српског језика и страних језика
Руководилац: Мићо Јевтовић
Извештај о раду Стручног већа историје и географије
Програмски садржаји су реализовани кроз 28 задатака све у складу са
временом реализације и носиоцима активности.
Начин праћења је одрађиван од стручних служби.
Наставник историје је помагао у раду
новом колеги, Љиљани Николић, у
вези стручног већа и редовне наставе и ваннаставних активности. Због успешног
рада она је предложена за руководиоца Стручног већа за школску 2010/11 годину.
Програмски садржаји су реализовани у потпуности.
Руководилац: Љиљана Николић
Извештај о раду Стручног већа природних наука
Успех и дисциплина ученика седмих и осмих разреда нису били на
задовољавајућем нивоу чак ни у трећем тромесечју школске
2010/2011.године. Седам ученика VIII2 и четири ученика VIII1 су полагали
математику. Из VIII2 три ученика су полагала хемију, а у VIII1 једна
ученица, Бошњаковић Мирјана, је полагала разредни испит из биологије,
хемије, техничког образовања и математике. Драган Бранковић VIII1 је
полагао биологију. Сви ученици осмих разреда су положили у јунском
року.Из VI1 два ученика ће полагати математику. Четири ученика VII1 и VII2
су остала да полажу математику. Полагање и припреме за полагање ће се
одржати од 15.08.2011. године.Ученику Лазару Гајићу VIII2 смањено је
владање на врло добар 4 због некоректног односа према друговима и
уписивања оцене у Дневник. У вишим разредима од 243 ученика, васпитне
мере су изречене за 28 ученика.
2) Због дуготрајног штрајка просветних радника, часови су били скраћени на
30 минута. Сви ти часови су надокнађени после прекида штрајка, тако да је
наставни план и програм редовне, допунске, додатне наставе и слободних
активности у потпуности реализован.
3) Активности из Акционог плана су реализоване. Одржани су угледни часови
из свих предмета, ученици су одрадили паное из биологије и математике,
естетски је уређивана школа и учионице.
1)
12
4) Организована је припремна настава за полагање поправног испита у јуну за
VIII1 и VIII2 као и за полагање матуре.
5) Припремна настава за полагање поправног испита у августу почеће
16.08.2011. године.
Руководилац: Новка Боричић
Извештај о раду Стручног већа вештина и уметности
резултати
У школској 2010/2011 години планирано је и одржано шест седница стручног већа
у периоду од септембра до јуна месеца.На седницама су обухваћене све битне
активности којима се бави стручно веће.Прављени су планови
активности,анализирао се рад,дискутовало се о проблемима и могућностима за
њихово превазилажење.
План стручног већа за наредну годину треба кориговати тј.избацити неке садржаје
а убацити неке нове актуелне и неопходне за бољи рад стручног већа.
Руководилац: Мирослав Станковић
Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање за школску
2010/2011. годину
Уз помоћ наставника израђен је Акциони план. У сарадњи са Тимом за
самовредновање повезане су активности из процеса самовредновања и активности
за остваривање циљева и задатака из Акционог плана. Чланови Тима су спровели
анкете на крају првог полугодишта и на крају школске године, и израдили Извештај
о реализацији Акционог плана на основу извештаја наставника и заједно са Тимом
за самовредновање израдили Извештај о самовредновању школе. Од априла 2011.
године започела је израда новог Развојног плана школе. На основу анализе
реализације Развојног плана 2008-2011.године и активности предвиђених
самовредновањем школе, као и разговора са ученицима виших разреда и
наставницима, припремљен је предлог Развојног плана школе за период 2011-2014.
године. Овај предлог је разматран у мају на свим стручним већима. Осмишљавале
су се активности, допуњавали циљеви и задаци из договорених области и као
резултат тога библиотекар и педагог су израдили коначни Развојни план и начин
праћења евалуације.
Извештај о раду Тима за заштиту деце од насиља
Развојни план, Самовредновање и Протокол за заштиту деце од насиља ове
школске године су највише повезани активностима у оквиру пројекта Учионица без
насиља. Пројекат је врло успешно реализован током школске године што показује
Извештај о реализациј Акционог плана за заштиту деце од насиља.
13
Чланови тима су стално разгоаврали са ученицима који имају проблем понашања и
решавали конфликтне ситуације. Урађена је анкета о вршњачком насиљу у школи
која показује да се насиље смањило током године.
Заједница ученика, Ђачки парламент и Вршњачки тим
Ове школске године формиран је и Ђачки парламент у нашој школи ради
бољег укључивања ученика у рад школе и одлучивање у вези са питањима њиховог
образовања и васпитања. Ученици су кроз рад у Заједници ученика, Ђачком
парламенту и Вршњачком тиму помагали у решавању конфликтних ситуација међу
ученицима или између ученика и наставника. Подстицали су другове на тимски рад
и сарадњу у наставним и ваннаставним активностима и уз помоћ педагога и
библиотекара остварили сјајне резултате на такмичењима, литерарним и ликовним
конкурсима. Њихови радови у школском листу Чаролије најбоље показује да се
ученици у школи усмеравају на креативност и стваралаштво.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
за школску 2010/11. године
Рад у школској 2010/11. години базирала сам на Годишњем програму рада ОШ
,,Милорад Мића Марковић” Мала Иванча у коме је планиран и програм рада
педагога као и на акционом плану педагога за исту школску годину.
1. Планирање и програмирање:
Од почетка школске године учествовала сам у изради Годишњег програма рада
школе, изради Годишњег програма рада педагога и месечних планова рада
педагога, подели задужења наставницима у оквиру 40-то часовне радне недеље и
пружала помоћ наставницима у изради њихових годишњих и месечних планова
рада. Учествовала сам у израда Плана стручног усавршавања у вези са заштитом
деце од насиља, утврђивање календара стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника. Сарађивала сам са наставницима у планирању и реализацији
заједничких часова и часова тематске наставе. Помагала сам им у изради акционих
планова и извештаја о реализацији планова.
Као члан школских тимова за развојно планирање, самовредновање и заштиту деце
од насиља са библиотекаром сам сарађивала у изради Акционог плана, Плана
самовредновања, изради Извештаја о реализацији активности из Акционог плана за
школску 2010/2011. годину и Извештаја о самовредновању школе за школску
2010/2011. годину.
Од априла 2011. започела је израда новог Развојног плана школе, припремљен је
предлог Развојног плана 2011.-2014 који је на стручним већима разматран и
предложене су допуне. Библиотекар и педагог су израдиле коначни Развојни план и
начин праћења евалуације.Заједно смо планирале и друге активности у школи,
обележавање важних дана и догађаја и школски пројекат Здрав живот. Помагале
смо ученицима у држању састанака Ђачког парламента.
14
2. Вођење педагошке документације и припема за рад:
Водила сам дневник рада, евиденцију о сарадњи са ученицима, наставницима и
родитељима, евиденцију и извештаје о самовредновању школе, евиденцију и
извештаје о Развојном планирању, евиденцију и извештаје о Протоколу за
безбедност ученика, вођени су записници са састанака Тима за заштиту деце од
насиља, Тима за самовредновање, Актива за развојно планирање, састанака Ђачког
парламента, плана и програма рада педагога. Такође, водила сам евиденцију о
успеху и дисциплини ученика на крају класификационих периода, извештај о
успеху ученика на завршном испиту, извештаје за Наставничко веће. Водила сам
евиденцију и о ученицима који имају тешкоће у праћењу наставног плана и
програма одн. О ученицима који раде по индивидуализованом програму.
3. Рад са ученицима:
Пружала сам помоћ ученицима у укључивању у слободне активности, пратила
адаптације ученика 1. и 5. разреда, радила сам индивидуално и групно са
ученицима који имају проблема у понашању и учењу и обавила сам испитивање
деце пред полазак у школу тестом ТИП-1.
Наиме, од самог почетка школске године, сарадњом са разредним старешинама,
уочена су деца која имају одређених проблема у савладавању наставних садржаја,
као и деца која имају израженијих проблема са понашањем. Она су праћена, о њима
се дискутовало на састанцима одељењских већа и Стручног тима за инклузивно
образовање, месечно су се систематизовали подаци и предузимале васпитне мере
одн. планирала индивидуализована настава. Тимски рад и сарадња педагога са
разредним старешинама, предметним наставницима и родитељима ових ученика
била је најизраженија и најуспешнија.
У четвртак, 7. октобра, на часу грађанског одн. веронауке, са ученицима 5-1,
реализовала сам радионицу „ Како препознати своја осећања“. Циљ ове активности је
да деца препознају своја осећања, да разговарају о њима, да истраже различите речи
којим се изражавају осећања, као и да искусе заједнички рад одн. рад у групама. Час
је био изразито успешан, деца су била заинтересована, радо учествовала у свим
активностима а разговором им се помагало да разумеју везе између осећања, израза
лица и говора тела. Издвајајући ситуације које их чине срећним одн. тужним, по
групама, дошли су до закључка да свако има емоције које могу бити добре или лоше
и да је сасвим у реду да о стварима имају различита осећања. Евалуацијом часа,
коментар деце је био да им се свиђа групи рад, да би волели чешће тако да раде и да
су научили нове речи којим се исказују осећања.
Оваквим радом деца се вежбају да слушају једни друге а препознавање својих
осећања и осетљивост за осећања других треба стално вежбати и развијати код деце.
На састанцима Ђачког парламента разговарано је и о њиховим међусобним односима
у одељењу, о начину понашања и комуницирања међу собом и према наставницима.
Износили су проблем да они, кад год покушају да смире ситуацију када се неко
посвађа, дере, чупа, штипа, .. не могу да их смире, не слушају их и раде по свом.
Закључак је да се више мора радити на тему толеранције, сарадње, уважавања
других, и уопште на емоционалној интелигенцији.
У Малој Иванчи, у првом полугодишту, члановима Ђачког парламента дала сам
јасне смернице како да у оквиру свог одељења направе пароле о начинима реаговања
15
у сукобима и о појму толеранције. Циљ ове активности био је освешћивање деце о
значењу овог појма и о подстицању осмишљавања начина на који могу решавати
проблеме са вршњацима и одраслима. Пароле и продукте свих одељења уобличила
сам и као резултат тога, у холу школе истакнут је пано на тему толеранције.
Недељу дана је интензивно трајала ова акција и прича о толеранцији али
разговори и учење о ненасилној комуникацији обављали су се свакодневно, на
часовима и кроз целокупни васпитно образовни рад. Готово свакодневно сам имала
прилику да са појединим ученицима, индивидуално или са мањом групом ученика
разговарам и тражим могуће начине како да на конструктиван начин решавају
проблеме.
Као члан тима за заштиту деце од насиља интензивирала сам сарадњу са
наставницима, родитељима и библиотекаром, доста времена се посвећивало причи о
толеранцији, уважавању, другарству, самоконтроли, разговарало се са ученицима
појединачно и на часовима а на одељенским већима су се предлагале мере и начини
да се поправи ситуација.
У комбинованом одељењу у Поповићу 1/3-3/3, одржала сам час 16.03.2011. године
са темом Другарство. Разговарало се о томе шта је то за њих бити добар друг а затим
су имали задатак да у складу са узрастом, писмено, представе и опишу најбољег
друга. Првацима су дате јасне смернице јер су они тек улазили у свет писања. Иако
су комуникативни и ради да учествују што више, већина се са тешкоћом усмено и
писмено изражава, треба их убудуће подстицати да што више читају, пишу и
препричавају како би им то од малена постала навика и задовољство и како би у
старијим разредима то са лакоћом радили.
Час посвећен међусобним односима деце, о другарству, одржала сам и у 5/1
30.03.2011.године а повод је била девојчица из тог одељења која има проблем јер је
остали задиркују и вређају. Циљ часа је био да се разговором подстакну на
размишљање о томе како изговорене речи утичу на друге, како се речима може
повредити друг и патити и да се тако може изгубити добар друг. Причало се и о
лепом понашању, толерантности према другима, о правилном односу према
школским обавезама, наставницима и другим одраслима..
Са ученицима 6/2 уводним договором шта ће се радити, када и како, 11. марта
2011. године започет је рад на пројекту „Креативан рад са ученицима на превенцији
употребе психоактивних супстанци“. Пројекат подразумева 12 радионица од којих је
урађено 4: Како разумемо наша осећања, Како други утичу на наша осећања,
Управљање ризицима, Учење рада у групама. Прва радионица је рађена у првом
полугодишту са ученицима 5/1 и њен циљ је да деца препознају своја осећања, да о
њима разговарају и да обогате свој фонд речима којим се изражавају осећања. Друга
радионица је повезана и суштина је да деца, осим што треба да разумеју своја
сопствена осећања, треба да буду у стању да управљају осећањима која ствара оно
што други људи ураде или кажу. Такође, овом радионицом се јачају комуникационе
вештине, помаже им се да разумеју позитивне и негативне последице утицаја
вршњака и истражује се веза између осећања и акције. Идеја треће радионице је да
деца разумеју концепт ризика, да разумеју како да га процењују и да истраже начин
управљања њима. Како деца прерастају у адолесценте, она почињу да доносе све
више одлука у вези са сопственом безбедношћу и морају да препознају, процењују и
да се изборе са ризиком са све мање усмеравања које им пружају одрасли. Час је зато
16
и осмишљен да подстакне дискусију о ризику и његовој процени. Четврта радионица
има за циљ да се деца науче да раде у групи вршњака, да јачају вештине слушања,
вештине сарадње, да се истражује преговарање и остваривање компромиса и да се
охрабри учествовање. Ова радионица ојачава способност деце да себе контролишу у
оквиру групе и да заједно раде како би остварили заједнички циљ. Ове радионице су
врло добро осмишљене, свака има вредан циљ, а на крају сваке, петоминутним
разматрањем, сумирали су се кључне ствари до којих се дошло на часу. Оне се могу
реализовати и ван пројекта, појединачно по разредима и планираће се у следећој
школској години, а наставак пројекта са истим одељењем планира се од октобра
20011. године.
4. Сарадња са наставницима на унапређивању васпитно-образовног рада
школе:
Посећивала сам часова редовне наставе, угледне часове који су планирани
Годишњим програмом рада школе, часове одељењског старешине, слободних
активности, тематске наставе и разних пројеката, сарађивала сам са наставницима у
реализиацији активности предвиђених Акционим планом и активностима
предвиђених планом и програмом Тима за безбедност ученика. Пружала сам помоћ
при осмишљавању часова за обележавање Дечије недеље, Недеље акције против
насиља, Светског дана борбе против ХИВ-а, Дана заљубљених, Међународног дана
дечије књиге.
У првом полугодишту реализовано је десет угледних часова. По самој својој
дефиницији ови часови се припремају темељније и од њих се очекује да буду у неком
погледу помак у односу на редован час. На основу присуства и повратне
информације од наставника и деце, закључак је да су сви ови часови били врло
темељно припремљени, док је сама реализација била код неких изразито иновативна,
а код неких се час није ни по чему разликовао од редовног. Генерално, приметно је
побољшање квалитета самог наставног процеса на овим часовима. Деца су, под
стручним вођством наставника, много више ангажована у самој припреми ових
часова, на сваком су имали задужења у припреми реферата, паноа, доношења и
припреме наставних средстава, било је ту и глуме, дочаравања атмосфере са тихом
музиком, спремањем и дегустацијом хране карактеристичне за државу која се
изучава (Грчка, на угледном часу из географије) и сл. У млађим разредима, на два
угледна часа, у 3. и 4. разреду показано је да, добром припремом наставног
материјала и организовањем часа на коме се усваја ново градиво радом у групи (3-1)
одн. радом у паровима (4-1), деца уче да сарађују између себе, критички процењују
свој и рад других, уче се да слушају друге и што је најважније оспособљавају се да
сами долазе до информација, издвајањем онога што је битно у тексту и да га као
таквог презентују другим групама. У условима где школа нема лабораторију,
угледни час из хемије показао је да, такође, добром припремом наставних средстава
и великим ангажовањем у припреми часа, ученицима може да се демонстрира
поступак раздвајања састојака смеша и поступак дестилације. У скромним условима,
постигнут је максимум.
У првом полугодишту, у оквиру педагошко-инструктивног рада са наставницима
посетила сам планираних и најављених 11 редовних часова, и десетак ненајављених.
Иако има и редовних часова који су добро испланирани и реализовани, правећи
17
компарацију, на угледним часовима деца су активнија у самосталном раду док се на
осталим часовима та активност своди на праћење наставника док излаже. На
угледним часовима већа активност се уочава и кроз комуникацију са наставником.
Више се постављају питања наставнику, ученици расправљају и износе своје
мишљење што указује на то да у наставном раду који се припрема сврсисходно,
креативно и темељно, доминирају мисаоно-сазнајне активности ученика, што и јесте
један од битних циљева наставе и учења. Такође, угледни часови су, у највећој мери,
успешнији од редовних јер наставници у раду користе разноврсне изворе
информација, од прилога и текстова са интернета до разнолике додатне стручне
литературе помоћу које спремају час. Када је реч о облицима рада, у редовној
настави и даље доминира фронтални облик рада, док су групни и у паровима знатно
ређи, али постоје.
У току припреме за школску годину, у августу, на састанку наставника разредне
наставе, предложено је да се припреме за угледне часове сакупљају и чувају у
фасцикли одн. у електронској форми како би били доступни сваком колеги који жели
да их погледа и на тај начин добије инспирацију за свој рад. Ова идеја до краја
школске године није реализована, а један од могућих узрока је што није утврђен
носилац који би остварио ову активност, па би се могао у наредном периоду
одредити. Исто тако, проблем је што ови часови нису довољно посећени од стране
колега иако је на огласној табли у зборници истакнут распоред одржавања угледних
часова за целу школску годину. Због свега тога, иако иновативни и добро
припремљени, остали су скоро незапажени.
Ова компаративна анализа редовних и угледних часова и предходно изнете примедбе
могу послужити као смернице за даљи рад и планирање како угледних, тако и часова
редовне и тематске наставе, али и за будуће стручно усавршавање наставника.
У другом полугодишту планирано је 11 угледних часова, реализована су три – из
предмета: свет око нас 1/1, српски језик 5/2 и математика 3/2, у току априла и маја.
Током фебруара и марта настава је трајала 30 минута, а имајући у виду основни циљ
ових часова, сматрала сам да се скраћеним часом то не може постићи и да би
форсирањем тих часова били преоптерећени и наставници и ученици. Од три
реализована угледна часа, два су коректно одрађена, са јасним циљем, темељном
припремом и са великом ангажованошћу ученика у припреми и реализацији, док се
угледни час из математике није разликовао од солидно припремљеног редовног часа.
Ово је мали број часова да би се уопштила слика о успешности угледних часова у 2.
полугодишту и зато је у овом периоду посећен велики број редовних часова и
осталих облика образовно-васпитног рада. У већини случајева часови су били
најављени (20 часова) у оквиру педагошко-инструктивног рада, затим, десетак часова
је посећено у циљу праћења напредовања деце која раде по индивидуализованом
програму, по два часа за праћење рада наставника приправника (Ружица Танасковић
и Адријана Ђорђевић) и шест часова са циљем да се прати напредовање првака
(посета 1/1, 1/2 и 1/3). Такође, велики број часова посећиван је на позив наставника
због непримереног понашања неколицине, углавном истих, ученика, који се, и поред
упорних опомињања наставника нису смиривали већ су настављали да се смеју,
добацују, гађају, говоре ружне речи друговима и сл. Тада сам разговором најпре
смиривала ситуацију како би се час наставио, а по завршетку часа разговарала сам са
конкретним учеником и осмишљавала даље мере.
18
Осим тога, пратила сам и заједничке часове ученика свих одељења једног разреда,
часове којима је предвиђено обележавање важних датума, секције, ЧОС, као и
додатну наставу ученика млађих разреда који су се спремали за математичко
такмичење Мислиша.
Посетом часовима, педагог је запазио да наставници у највећем броју имају
припреме за непосредан рад са ученицима, извор из кога припремају час најчешће је
само званични уџбеник, мада има и оних који укључују и друге уџбенике,
приручнике, понеко часописе и стручну литературу. Наставници прате месечни план
рада. На посећеним часовима учитељи имају припреме које садрже све дидактичкометодичке елементе, јасне су и потпуне, само је примећено да се два учитеља током
реализације не придржавају онога како су сами испланирали. Неки од учитеља
користе и одштампане припреме од издавачке куће што је у реду али је педагог
сугерисао да се некад и тако готова припрема мора модификовати одн. узети у обзир
конкретан контект и конкретна деца и у складу са тим допунити је или мењати.
Наставници предметне наставе углавном пишу краће припреме, понекад изостане у
припреми неки од елемената као нпр. корелација, задаци часа, наставна тема, тип
часа и сл. а сам час буде коректан и повезан. Запажен је и пример припреме која је
веома амбициозна, написана са свим дидактичко-методичким елементима, идеално
замишљен и описан час али су предвиђена наставна средства нереална, као и сама
изводљивост часа у постојећим условима и са конкретном децом.
Наставници који имају ученике за које је договорен индивидуализован рад,
диференциране задатке углавном предвиђају и у припремама, нарочито у разредној
настави. У наредном периоду требало би у предметној настави боље планирати и
припремати наставне методе, мењати облике наставног рада и материјале којима ће
се подстаћи напредак деце која имају великих проблема са усвајањем наставних
садржаја.
Наставници на посећеним часовима у већини усмеравају и мотивишу ученике на
решавање проблема, стрпљиви су, имају разумевања за грешке и неадекватне
одговоре ученика. Ученици су вербално активни на часовима, преовлађује
репродуктивна активност, а говор свих наставника је чист, јасан и примерен. Ако се
изузму часови који су посећивани због недисциплине, током најављених часова,
преовлађивао је демократски однос уважавања ученика и наставника. У млађим
разредима приметно је да деца говоре у глас и без тражења речи што као последицу
има да не чују једни друге и да се повучена деца не исказују.
Програмски задаци на часовима код већине су остварени и по квалитету и по
квантитету, као и васпитни задаци који често нису напоменути у припреми али је
евидентна њихова реализација.
После сваког посећеног часа, разговарала сам са наставником о запаженом,
понуђени су предлози и сугестије за даљи рад и бележила сам спремност наставника
да прихвати те смернице.
5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима:
Сарадња са родитељима огледала се кроз индивидуални и групни педагошкосаветодавно-инструктивни рад талентованих ученика, ученика који имају
потешкоћа у учењу и понашању и у присуствовању родитељским састанцима.
Такође, родитељи су се укључивали и у спровођење активности из Акционог плана.
19
Сарадња са родитељима најинтензивнија је била у случајевима где је било
проблема или са понашањем или са усвајањем наставних садржаја. То су
индивидуални разговори, заједнички разговори родитеља, педагога и разредног
старешине, као и осталих предметних наставника, где се заједнички планирају мере и
кораци за појачан васпитни рад одн. за индивидуализовану наставу деци са
тешкоћама у развоју. У току првог полугодишта заједно са разредним старешинама
заказала сам и присуствовао родитељским састанцима одељења 8-1 и 8-2 због
изразито лошег успеха ученика завршног разреда на тромесечју, неадекватног
понашања на часовима и непримереног односа према својим друговима,
наставницима и школским обавезама. Родитељима је пружена информација и о
изменама и начину полагања завршног испита, а наставница математике 8-1 скренула
им је пажњу на велике рупе у знању, на нерад и недисциплину на часовима код
већине ученика. Након ових родитељских састанака ситуација се благо поправила,
али на кратко, па је неопходно интензивирати рад са родитељима у другом
полугодишту осмишљеним предавањима и заједничким праћењем деце.
Један од великих проблема је слаб одзив родитеља на позиве да се појаве у
школи. Нарочито тешко је доћи до оних родитеља чија деца много изостају из школе
одн. не похађају наставу редовно а изостанке нико не долази да оправда. Таквим
родитељима се упорно шаљу службени позиви и са њима је сарадња на најнижем
нивоу.
У другом полугодишту, индивидуалним разговорима, тимским радом родитеља,
разредног старешине, мене, као и осталих предметних наставника, заједнички су
планиране мере и кораци за појачан васпитни рад одн. за индивидуализовану наставу
деци са тешкоћама у усвајању наставних садржаја. Родитељима је углавном
сугерисано да више разговарају са својом децом, чешће да долазе у школу,
саветовано им је како да усмере децу у слободном времену и сл. Нажалост, слаб
одзив родитеља деце која имају највише проблема евидентан је и у другом
полугодишту. У овом периоду интензивирала се сарадња са родитељима ученика 8.
разреда због свих информација везаних за завршни испит. Они су чешће долазили и
информисали се о свему што их занима.
6. Рад у стручним органима школе, сарадња са стручним институцијама,
друштвеном средином и стручно усавршавање:
Учествовала сам у раду стручних органа школе (одељењска већа, стручна већа,
Наставничко веће, Стручни актив за развој школског програма), Педагошком
колегијуму, тимовима (за инклузивно образовање, за заштиту деце од насиља и сл.).
Сарађивала сам са локалном заједницом и учествовала на састанку у Општини Сопот
са Живком Маричић и представницима других основних и средњих школа и
предшколске установе у раду тима спољне заштитне мреже са којима је реализован
и пројекат „Превенција болести зависности“ а наша школа је учествовала са
ликовним и литерарним радовима под овогодишњом паролом „Удахнимо живот а не
штетне материје“.
Са установама у окружењу, контактирала сам са Центром за социјални рад из
Сопота у вези са девојчицом 7. разреда која није долазила на наставу од почетка
школске године, као и за размену других информација. И поред добре воље, ова
20
сарадња углавном је била једносмерна, повратне информације са њихове стране
нисмо добијали.
Учествовала сам у раду школске комисије за спровођење завршног испита,
сарађивала са Домом здравља Сопот, Предшколском установом ,,Наша радост“
Сопот, Секретаријатом за образовање, Школском управом, Заводом за унапређење
васпитања и образовања.
Такође, у сарадњи са МУП-ом Сопот, 27. септембра са библиотекаром школе
организовали смо ученике 7. и 8. разреда оба одељења, а инспектори
криминалистичке службе су одржали предавања на тему права и одговорности
малолетних лица. Били су и у М. Пожаревцу и у М. Иванчи а након предавања
одговарали су на питања ученика о свему што их занима. Најчешћа питања била су о
дрогама, казнама за разне врсте прекршаја, о поправним домовима, како изгледају и
до када се остаје у њима, и сл.
Стручно сам се усавршавала присуствовањем републичким секцијама педагога и
психолога, сваког месеца, где се презентовало и дискутовало о актуелним темама из
педагошке праксе, а од највећег значаја и као најкорисније биле су тачке дневног
реда о улози стручних сарадника у спровођењу завршног испита и већ дуже време
актуелан предлог новог Правилника о раду стручних сарадника. Присуствовала сам
стручно-научном скупу „Образовна постигнућа ученика у Србији-нови трендови“ и
кроз учешће на Скупштини педагошког друштва Србије, слушајући предавања и
учествовањем у радионици за стручне сараднике о екстерној евалуацији школа. У
организацији Педагошког друштва Србије, у априлу сам присуствовала
презентацији „Учење уз помоћ савремених технологија“ што је било битно с обзиром
да се тада конципирао нови Развојни план са идејом да се квалитет наставе подигне
на виши ниво повећаном применом ИКТ-а у настави.
Крајем септембра, ишла сам на дводневни семинар: „Креативан рад са ученицима
на превенцији употребе психоактивних супстанци“, а у децембру сам спремила
материјал и предавање за Наставничко веће за стручну тему: „Тимски рад и
сарадња“, истичући нужност заједничког и повезаног рада наставника у колективу,
нарочито при остваривању развојног плана и самовредновања.
У марту сам похађала дводневни семинар „Обука за примену теста ТИП-1“ након
чега сам полагала тест провере знања и обучености и добила сертификат којим се
омогућава тестирање будућих првака.
Стручни сарадници, библиотекар и ја присуствовали смо састанку у Школској
управи Београд у вези са израдом школског програма, годишњих и месечних планова
рада наставника и имплементацијом образовних стандарда у те планове.
7. Аналитичко-истраживачки рад:
Радила сам анкету о адаптацији ученика 5. разреда приликом преласка са
разредне на предметну наставу, различите упитнике за ученике и наставнике за
Самовредновање школе (различита подручја вредновања у складу са Планом
самовредновања за ту школску годину), анализу реализације васпитно-образовних
циљева и задатака (успех и дисциплина, реализација часова на класификационим
периодима и полугодиштима), анкете за ученике о опредељивању за обавезне
изборне и изборне наставне предмете и анкете за избор слободних активности.
21
Због измена у полагању завршног испита на крају 8. разреда, у другом
полугодишту усмереност ми је била на професионалној орјентацији која се
реализовала између осталог и анкетом о професионалним намерама ученика 8.
разреда на основу које су вођени разговори појединачно са ученицима који су били
неодлучни и којима је требала додатна подршка, али и разговори са оба одељења где
је акценат био на томе да схвате и размисле које су њихове реалне могућности али да
узму у обзир и своја интересовања за поједине профиле послова.
8. Остале активности:
Учествовала сам у активностима у којима су се обележавали важни датуми и
догађаји предвиђени акционим планом, као и естетским уређељем школског
простора што је, такође, предвиђено истим. Постављала сам паное на коме су били
истакнути графички и табеларни прикази успеха деце на крају класификационих
периода, истицани су успешни резултати ученика постигнутих на такмичењима у
Малом Пожаревцу и Малој Иванчи а циљ је да се истакну и промовишу одељења
која имају најбоље оцене, да се види у којим предметима је успех најслабији и где
мора да се улаже додатни напор да се у будућем периоду стање поправи, и да се
промовишу успешни појединци. Такође, на огласној табли, водила сам рачуна,
нарочито у другом полугодишту, да буде стална поставка са темом завршног
испита. Ту је била свака нова информација, препоруке, савети, пропагандни
материјал актуелних школа и сл.
Такође, на паноу су били истакнути продукти на тему толеранције, о дрогама,
зависностима, постављала сам брошуре за родитеље који желе да прочитају и
информишу се о карактеристикама понашања деце која су почела да користе
психоактивне супстанце одн. о првим симптомима зависности код младих.
Везано за уређење школских објеката и простора, општи утисак је да су деца
креативна, већина радо учествује у свим облицима изражавања (цртањем,
обликовањем пластелина, уметничким изражавањем материјалима из природе –
лишће, ораси, цвеће, итд ....) али им недостају панои и полице да продукте свог
стваралаштва изложе у учионицама како би оплеменили простор у коме бораве.
У наредном периоду требало би више пажње посветити подстицању
одговорнијег понашања ученика према истакнутим радовима и паноима у ходницима
школе, у оба објекта – да се не скидају, не цепају делови, не жврљају и не додају
неумесни коментари по њима.
Демић Наташа
Извештај о раду школског библиотекара
за школску 2010/2011. годину
Услови рада школске библиотеке
Сваки објекат има просторију школске библиотеке, али тренутно ради само она у
Малој Иванчи. То је просторија од тридесетак квадратних метара са полицама на
три зида. Од намештаја ту су два стола, један мој и други педагогов, пет столица и
два мала стола. Компјутер са интернет прикључком је на столу педагога и она га
22
углавном користи, али и ја ако треба нешто да нађем на интернету, или ако пишемо
извештаје о неким догађањима у школи и записнике са састанака. Пошто смо
чланови тимова за развојно планирање, самовредновање и заштиту деце од насиља
заједно радимо послове у вези са планирањем и реализацијом пројеката у школи,
тематске наставе, тимског рада, рада ђачких организација и сл.
У школи се води Инвентар монографских публикација. Каталога нема. Програм за
обраду књига немам. Школа не издваја средства за куповину књига и некњижне
грађе.
Библиотека је место где ученици позајмљују књиге, разговарају са мном о књигама,
или о проблемима понашања и разговарају са педагогом, а наставници долазе да
причају о плановима, о ђацима и да понекад траже књигу.
Рад са ученицима се углавном реализује на часовима, заједно са наставнмицима
разредне наставе, наставницима српског језика, енглеског и француског језика,
ликовне културе, физичког васпитања, веронауке и грађанског васпитања. То су
часови посвећени обележавању важних дана и догађаја, или часови на којима се
ради део пројекта у који су укључени поједини наставници, или часови тематске
наставе.
У Малом Пожаревцу пре две године затворена је за коришћење просторија
библиотеке због могућности да падне плафон и још трају радови на уређењу те
просторије. Али, срећа је да у том селу ради одељење Библиотеке у Сопоту и да је
на сто метара од школе, те ученици и наставници могу да користе књиге и за забаву
и за учење. Већина наставника и ученика су чланови Библиотеке града Београда
(Библиотека у Сопоту је њен део) и због добре сарадње Библиотека поклања школи
око 60 књига годишње, а ја могу да позајмим у име школе 100 књига и однесем их
у Малу Иванчу и Поповић и по потреби замењујем другим насловима. Тако у
школској библиотеци, иако се књиге не купују неколико година, има нових наслова
дечије књижевности и стручне литературе за ђаке и наставнике. Просторија
библиотеке у Поповићу је највећа, али због радова у школи није у употреби две
године. Књиге из Сопота, постојеће књиге за децу и лектире се чувају у
учионицама, тако да су учитељице направиле одељенске библиотеке.
У Малом Пожаревцу огранак Библиотеке ради уторком и петком и тада се тамо
држе часови библиотекара и библиотечке секције, заједнички часови са учитељима
и наставницима, разне активности у вези са остваривањем Акционог плана и
излажу ђачки радови.
Васпитно-образовна делатност
У оквиру ове области разговарала сам са ученицима о избору књига за читање и
помагала им у проналажењу одговарајуће литературе за израду задатака. Одржани
су часови библиотекара у свим одељењима поводом обележавања Дана
писмености. Разговарали смо о врстама писмености и потреби да стално
усавршавмо информациону и информатичку писмености. Говорила сам о важности
читања и разумевања прочитаног, читања ради учења и читања из забаве. Одржани
су и заједнички часови са наставником историје и осталим наставницима у вези са
настанком писмености, развојем и значају писмености данас. Ученици се упућују у
проналажење одговарајуће информације, њено вредновање и правилно коришћење
за решавање проблема.
23
Одржани су су заједнички часови са наставником физичког васпитања, грађанског
васпитања, веронауке и наставницима разредне наставе поводом обележавања Дана
хране. То је уједно био и почетак на реализацији школског пројекта Здрав живот.
Обезбедила сам додатну литературу за наставнике у вези са пројектом, нешто од
тог материјала је у штампаном облику, а нешто у електронском.
У оквиру Дечије надеље одржани су у Малој Иванчи заједнички часови наставника
разредне наставе и библиотекра са ученицима од првог до четвртог разреда. Они су
говорили о својим омиљеним књигама, читали одломке, рецитовали и певали и
тако се представили једни другима. Тако су се боље упознали, развијали другарство
и учили се толеранцији.
У Малом Пожаревцу са ученицима од петог до осмог разреда разговарала сам на
часовима српског језика и физичког васпитања. Тема је била Дечија права,
конвенција УН о дечијим правима, али и обавезе деце /ученика. Часови са
ученицима петог, шестог и седмог разреда одржани су у Библиотеци у Малом
Пожаревцу. Ђаци су причали о књигама које воле да читају и читали су своје
литерарне радове изложене у Библиотеци. То је почетак овогодишње акције
Читање је забава у сарадњи школске и јавне библиотеке. Направљен је прилог за
локални Радио Клас, ученици су причали о својим омиљеним књигама и
препоручивали их друговима, читали су своје најбоље радове у вези са понашањем
у школи, а библиотекарка из Сопота и ја смо причале о важности сарадње школске
и општинске библиотеке и важности читања.
У петак, 8. октобра одржани су заједнички часови наставника разредне наставе и
библиотекра, ученици су причали о омиљеним књигама, читали песмице,
рецитовали, певали и направили изложбу својих слика на тему Деца, књига и
читање. Реализован је и програм за пријем првака у Дечији савез и сви су учлањени
у Библиотеку града Београда.
Одржан је и састанак Ђачког парламента и у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу на
коме се разговарало о учешћу ђака у раду школе, упознати су са активностима у
оквиру Дечије недеље и најављене су активности за наредни период.
Читање је забава је пројекат који се реализује током целе школске године кроз
различите активности у школи. Циљ пројекта је да ученици више времена посвете
читању, разговарају о прочитаним књигама и да им читање постане задовољство.
У октобру и новембру је настављена ова акција поводом Месеца школских
библиотека и Месеца књиге и у школи и у Библиотеци у Малом Пожаревцу и у
Сопоту. Разговарала сам са ученицима нижих разреда о њиховим читалачким
навикама, о томе колико књига имају и да ли их добијају на поклон и купују. На
неколико часова сам испитивала разумевање прочитаног текста. Доносила сам
књиге прилагођене узрасту разреда, сваки ученик је читао по једну или две стране.
После тога су ђаци причали о прочитаном делу текста и тумачили га. Иначе,
ученици нижих разреда су вреднији читаоци и чешћи посетиоци библиотеке.
Урађена је и анкета о навикама у читању за ученике трећег и четвртог разреда и
ученике од петог до осмог разреда. Ученици петог и седмог разреда су писали о
књигама и библиотеци и својим читалачким навикама.
За ученике седмог и осмог разреда урађена је анкета о читалачким навикама и то на
српском језику и на енглеском језику у сарадњи са наставницима енглеског језика
24
који су обрађивали лекцију Reading Habits, па је то било добра прилика да се са
ученицима разговара о читалачким навикама на оба језика.
Разговарала сам са ученицима виших разреда о толеранцији поводом Дана
толеранције, а после тога су ученици 5-2 писали саставе на тему Култура
понашањеа у одељењу.
Библиотекар и наставник енглеског језика одржали су заједно часове у 1-3 и 3-3
Прослава Божића и Нове године у Енглеској у склопу тематске наставе Празници и
празновање, као и часове на исту тему у 1-2, 2-2 и 3-2.
Библиотекар је држао часове библиотечко-новинарске секције и на тим часовима
ученици су израђивали прилоге за школски лист. То су прилози о спорту, храни,
празницима, понашању у школи, књигама и читању. Ученици 8-2 су израђивали
фотографије. Наставници су подстицали ученике да пишу и о другим темама на
часовима, фотографисали су важне догађаје у школи, а библиотекар је сакупио сав
тај материјал за израду школског листа.
Поводом обележавања Дана матерњег језика, 21. фебруара одржани су заједнички
часови наставника српског и страних језика и библиотекара. Ове године тема
обележавања је била ''Информационе и комуникационе технологије за очување и
унапређење језика и језичке разноликости''. Ученицима је предочена важност
језика као најбољег средства за међусобно разумевање и толеранцију, а учење
страних језика и могућност појединца да користи неколико језика као подстицај за
отварање према различитости и разумевању других култура. Промовисали смо
учење страног језика као саставног и стваралачког елемента модерног образовања и
истакли важност превођења као алата за узајамни дијалог и размену знања међу
људима. Ученици су причали о својим искуствима у коришћењу ИКТ-а и страних
језика ради стицања знања и бољег разумевања света у коме живе.
Школско такмичење рецитатора у марту било је прилика да ученици пред
друговима покажу вештину говорења и развијају самопоуздање. Оцене су давали
жирији, један састављен од четири ученика и други чији су чланови два наставника
разредне наставе, библиотекар и педагог. Овакав начин процењивања је био
подстицајан за учеснике, јер су после сваке рецитације ученици процењивали
начин говорења и став рецитатора, као и остале елементе важне за рецитовање.
Такође је било важно искуство и за чланове жирија, они су научили да препознају
добар начин интерпретације текста, тј. рецитовања.
У марту је обележена 110. годишњица рођења Волта Дизнија, наставници разредне
наставе , наставници енглеског језика и ликовне културе и библиотекар су
разговарали са ученицима о животу и раду Дизнија, причали о најзанимљивијим
филмовима и цртали омиљене ликове.
У априлу је обележено и 50 година од првог лета Јурија Гагарина у космос. На
часовима историје и грађанског васпитања у седмом и осмом разреду разговарали
смо о великим открићима и важним догађајима у области истраживања свемира, о
медијима који на разне начине приказују свемир, прошлост и будућност, научнофантастичним филмовима и серијама и сл.
Током априла је обележен Међународни дан дечије књиге. Ове године тема је била
''Књиге подсећају'', јер књиге могу бити драгоцен извор за историју и подсећају нас
на време у ком су настале. Одржала сам заједничке часове са наставницима
разредне наставе, српског језика, енглеског језика, француског језика, историје и
25
ликовне културе. Наставник српског језика и библиотекар су подсетили ученике на
књижевна дела која су радили у фебруару и марту и која казују нешто о времену у
ком су настала. Ученици су причали шта су сазнали о одређеном добу и начину
живота у њему (Прича о кмету Симану, Сеобе, Писма из Италије...) Осим тога са
ученицима је разговарано и о бајкама Андерсена и других аутора и и о порукама
бајки.
Са ученицима нижих разреда разговарала сам о Андерсену и бајкама које су
ученици читали. На још два заједничка часа ученици су уз помоћ наставника и
библиотекара смишљали своје бајке. Нарочито су вредни били ученици трећег и
четвртог разреда у Малој Иванчи и другог и четвртог у Малом Пожаревцу који су
после часова записали бајку и лустровали је. Неки ученци су самостално смишљали
и писали бајке.
Светски дан књиге и ауторских права је обележен такође у априлу и реализоване су
активности из пројекта Читање је забава. Разговарала сам са ученицима о важности
читања и важности поштовања ауторских права што се нарочито односи на
навођење текстова који се користе при изради домаћих задатака, реферата,
пројеката Ученици се упућују у проналажење одговарајуће информације, њено
вредновање и правилно коришћење за решавање проблема
Држала сам часове библиотечко-новинарске секције и на тим часовима ученици су
се упознали са радом школске и општинске библиотеке, стицали знања из области
библиотекарства и израђивали прилоге за школски лист.
Сарадња са наставницима, педагогом, директором и родитељима
Сарађивала сам са наставницима у планирању и реализацији заједничких часова и
часова тематске наставе. Помагала сам им у изради акционих планова и извештаја о
реализацији планова.
Као члан школских тимова за развојно планирање, самовредновање и заштиту деце
од насиља са педагогом сам сарађивала у изради Годишњег плана рада школе,
Акционог плана, Плана самовредновања, изради Извештаја о реализацији
активности из Акционог плана за школску 2010/2011. годину и Извештаја о
самовредновању школе за школску 2010/2011. годину.
Од априла 2011. започела је израда новог Развојног плана школе. Израдила сам
анализу реализације Развојног плана 2008.-2011. године и активности предвиђених
самовредновањем школе. На основу тога и разговора са ученицима виших разреда
и наставницима припремљен је предлог Развојног плана 2011.-2014. После тога на
стручним већима је разматран предлог и предложене допуне. Библиотекар и
педагог су израдиле коначни Развојни план и начин праћења евалуације.
Заједно смо планирале и друге активности у школи, обележавање важних дана и
догађаја и школски пројекат Здрав живот. Помагале смо ученицима у држању
састанака Ђачког парламента.
Поводом Дана детета и Дана борбе против насиља над женама у школи је
организована Недеља акције против насиља од 22. до 26. новембра. Педагог и
библиотекар су набавили додатни материјал о правима деце, дефиниције појма
толеранција из више углова, материјал о Кампањи – 16 дана активизма против
насиља над женама у ком се са четири важна међународна датума повезују жене,
насиље и људска права и причу о сестрама Мирабел, женама које нису пристајале
на ћутање о насиљу. Са овим материјалом организовани су часови грађанског
26
васпитања у вишим разредима. На часовима ликовног, договорено је да деца
цртањем изразе начине реаговања на сукобе.
Одржан је састанак Ђачког парламента, разговарано о међусобним односима у
одељењу, о начину понашања и комуницирања између деце и наставника.
Парламентарци су рекли да имају проблем, кад год покушају да смире конфликтну
ситуацију не могу то да ураде, остали ђаци их не слушају и раде по свом.
Недељу дана је интензивно трајала ова акција и прича о толеранцији, али разговори
и учење о ненасилној комуникацији се обављају свакодневно, на часовима и кроз
целокупни васпитно образовни рад. Чланови Тима за заштиту деце од насиља,
библиотекар и педагог, причале су са ученицима о толерантности, сарадњи,
уважавањау других, самоконтроли, али и о неприхватљивом понашању у школи –
агресивности, нетрпељивости, неуважавању других и промени тог понашања.
Поводом Дана борбе против ХИВ-а, 1. децембра и уз присуство медицинске сестре
из Дома здравља Раља разговарале смо са ученицима седмог и осмог разреда о
сексуално преносивим болестима и заштити, нарочито о важности употребе
кондома.
Поводом Дана људских права 10. децембра разговарано је са ученицима о
постојању и поштовању људских права кроз историју.
Као члан Тима за заштиту деце од насиља сарађивала сам са наставницима,
педагогоми родитељима у решавању проблема понашања појединих ученика.
Разговарала сам са ученицима појединачно и у одељењу ради решавања сукоба
(вербалних и физичких). Са родитељима сам разговарала о понашању ученика и
начину да се побољша атмосфера у учионици и школи и њиховом учешћу у
решавњу конфликата међу ученицима.
Библиотечко-информациона делатност
Организовала сам активности у школској библиотеци и Библиотеци у Малом
Пожаревцу, заједно са књижничарем Миром Ребић, и помагала ученицима у
коришћењу различитих извора информација. Одабирала сам и припремала
литературу за ученике и наставнике за разне образовно-васпитне активности,
нарочито у вези са обележавањем важних дана и годишњица у току године.
Информисала сам кориснике библиотеке о новоиздатим књигама, стручним
часописима и другој грађи. Урадила сам приказ књига неколико књига за децу и
представила их ученицима. Водила сам евиденцију о коришћењу књига у
библиотеци.
Сарађивала сам са Библиотеком у Сопоту на међубиблиотечкој размени и
позајмила за потебе школске библиотеке два пута по 100 књига.
Уређивала сам простор библиотеке у Малој Иванчи, одвајала сам књиге које се не
читају и оне су однете у Поповић, а на полице су стављене књиге добијене кроз
међубиблиотечку размену и као поклон. Осим Библиотеке у Сопоту, књиге су
поклонили и Привредна комора и Град Београд и појединци, мештани.
Културна и јавна делатност
Сарађивала сам са Библиотеком у Сопоту и Малом Пожаревцу, највише поводом
обележавања важних дана и годишњица у току школске године. Заједно смо
обелижили Дан писмености, Дечију недељу, Месец школских библитекара и Месец
књига, Дан матерњег језика, Међународни дан дечије књиге и Светски дан књиге и
27
ауторских права. Сва ова дешавања су била прилика и за промоцију рада школске
библиотеке и школског библиотекара.
У Сопоту је 10. новембра 2010. године обележен Месец књиге и Месец школских
библиотека. Ученици основних и средњих школа наше општине окупили су се у
Економској школи, са њима су били и школски библиотекари, наставници и гости.
У уводном делу програма присутнима су се обратили Живка Маричић, члан
Општинског већа, Зоран Шолаја, директор Економске школе, Весна Сарић,
управник Библиотеке ''Милован Видаковић'' у Сопoту и Слађана Галушка,
председник Актива школских библиотекара. Миле Јовановић, наставник Основне
школе ''Јелица Миловановић'' говорио је о доброј сарадњи са библиотекаром у
школи, а ученици те школе су се предствили музичком и балетском тачком и
рецитовањем омиљених стихова. Ученице наше школе Теодора Жижак и Теодора
Поповић су препоручиле своје омиљене књиге и говориле о важности библиотеке и
читања. Теодора Поповић је прочитала своју причу. У холу Библиотеке ''Милован
Видаковић'' поводом обележавања Месеца књиге и Месеца школских библиотека
постављена је изложба дечијих ликовних радова и школских часописа.
У фебруару је обележен Дан библиотеке ''Милован Видаковић'' у Сопоту. Ученици
наше школе су својим литерарним и ликовним радовима на тему ''Књига за читање
и маштање'' представили на најбољи начин свој рад. Освојили су прву и трећу
награду за литерарни рад и другу за ликовни. Ликовни радови су били изложени у
холу Библиотеке.
У сарадњи са Центром за културу Сопот организовала сам књижевни сусрет.
Песник Бранко Стевановић био је гост наше школе у Малом Пожаревцу и
разговарао је са ученицима од првог до петог разреда, представио је своје
стваралаштво, а на крају сусрета чланови библиотечко-новинарске секције
направили су интервју са њим.
Ученици су израђивали и друге прилоге за школски лист. То су прилози о
обележавању важних дан, књигама, читању, крају школске године. Наставници су
подстицали ученике да пишу и о другим темама на часовима, фотографисали су
важне догађаје у школи, а ја сам сакупила сав тај материјал за израду школског
листа, откуцала текстове, сложила прилоге и стране у часопису и поставила
часопис на сајт школе. Ове школске године објављена су два броја школског листа.
Сајт
школе
је
постављен
у
априлу
2011.
године
на
адреси
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/. Припремала сам материјал за сајт и поставила
један део на блог, http://osmiloradmarkovic.wordpress.com/about/.
Стручно усавршавање
Присуствовала сам стручном семинару, Смотри стваралаштва школских
библиотекара Србије, у Новом Саду у октобру као предавач на две теме: ''Како је
код других - Рад школских библиотекара у САД-у, Великој Британији, Канади и
Хрватској'' и ''Школски часопис – Чаролије, лист ОШ 'Милорад Мића Марковић'''.
Током октобра и новембра похађала сам електронски семинар ''Школски
библиотекар пред изазовима информационог друштва''.
Присуствовала сам стручном семинару у Библиотеци града Београда ''Школски
супербиблиотекар поново у акцији: пројектни менаџмент, интернет и културна
делатност''. Током фебруара, марта, априла и маја похађала сам електронске
семинаре ''Електронским учењем до креативне наставе'', ''Примена е-learning метода
28
нaставе у образовању'' и ''Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система
за подршку настави и школским процесима''. Ови су семинари веома важни за
побољшање информатичке писмености, како моје, тако и других колега у школи
којима је пренето искуство са ових семинарао и за реализацију активности
предвиђених новим Развојним планом школе.
Активно сам радила током целе школске године у Друштву школских
библиотекара. Као секретар Друштва припремала сам документа за рад Друштва
(састанци, Скупштина, семинари...) и присуствовала сам свим активностима које је
Друштво организовалоо. Сарађивала сам са колегама у општинском активу и
београдској подружници. Такође сам припремала документа за школске
библиотекаре у вези са обележавањем важних дана у току године посвећених
књизи, библиотеци и читању. Учествовала сам у организацији Скупштине Друштва
школских библиотекара и написала неколико чланака за електронски часопис
Школски
библиотекар
који
се
објављује
на
адреси
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/
Организовала сам две трибине за библиотекаре Београда, у септембру и децембру
2011. године и учествовала као предавач са темама ''Планирање рада библиотекара''
и ''Подстицање читања код деце у сарадњи школске и јавне библиотеке''.
Сарађивала сам са Маријом Крнетом из Школске управе Београд у вези са
екстерном евалуацијом рада школе и улогом школске библиотеке у раду школе и
Аном Пејић из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези са
развијањем читалачких навика код деце и оне су обе биле предавачи на трибини у
децембру.
У сарадњи са Матичном библиотеком ''Светозар Марковић'' у Зајечару
организовала сам у марту 2011. године трибину у Зајечару за школске
библиотекаре зајечарског и борског округа и учествовала као предавач са темама
''Развојни план школе и тимски рад'', ''Информациона и информатичка писменост и
електронско учење''.
Сарађивала сам са Министарством просвете и науке, тј. члановима комисије за
израду Правилника о раду стручних сарадника. Заједно са Анђелком Танчић,
председницом Друштва, предложила сам садржај Правилника о раду школских
библиотекара и била сам на консултацијама у Министарству.
Сарађивала сам са Јасмином Николић из Школске управе Београд у вези са
развојним планирањем, израдом Акционог плана и реализацији активности из
плана.
Присуствовала сам састанку у Школској управи Београд у вези са израдом
школског програма, годишњих и оперативних планова рада наставника и стручних
сарадника и имплементацији образовних стандарда у планове и помагала
наставницима у школи у изради годишњих и месечних планова.
Сарађивала сам са Библиотеком града Београда у организацији трибина за школске
библиотекаре и у вези са сарадњом школских и општинских библиотека у
Београду. Израдили смо план заједничких активности за школску 2011/2012.
годину.
Слађана Галушка
29
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011.
ГОДИНУ
У школској 2010/2011. години радио сам на следећим пословима:
1.Персонални послови (конкурси, уговори о раду, решења из радних односа, пријаве, одјаве)
2.Припремање седница органа управљања вођење и сређивање записника
3.Евидентирање досељених и одсељених ученика (преводнице);
4.Утврђивање постојећих залиха енергената и требовање истих за предстојећу грејну сезону;
5.Евидентирање ученика путника и активност на издавању повластица за путовање;
6.Подношење редовног Годишњег извештаја статистици (обрасци ШО—Р/К и ШО- Р/П
7.Активности око израде Елемената за утврђивање броја извршилаца и висине зарада за школску
2010/2011. годину;
8.Организовање рада помоћно-техничке службе
9.Набавка опреме, канцеларијског материјала и средстава за хигијену
10.Активности око реализације јавних набавки мале вредности;
11.Праћење законских прописа и давање стручног мишљења у примени закона и општих аката;
12.Израда општих аката;
13.Рад са странкама по ЗУП-у (дупликати, уверења);
14.Израда стат. извештаја, елабората, споразума, уговора, упитника;
15.Сарадња са службама, фондовима, заступање пред судовима;
Секретар:Заре Заре
ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У
ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у I-1 одељењу
У школској 2010/2011. години одржано је укупно 36 часова одељењског
старешине. Садржаји рада часова одељењског старешине руковођени су планом
рада одељењског старешине првог разреда добијеног од педагога школе.
На часовима одељењског старешине вођени су разговори о актуелним
догађајима у одељењу, начину решавања евентуалних проблема везаних за
дисциплину и успех ученика. Поред тога реализоване су све активности предвиђене
Планом рада одељењског старешине. Активности реализоване на часу одељењског
старешине везане су за лепо понашање, одржавање личне и радне хигијене,
другарству, тужакању, заштите животне средине, акцијама солидарности, успеху и
учењу. Часови одељењског старешине имали су релаксирајуће-едукативни
карактер. Ученици су радо учествовали у свим активностима.
Одељењски старешина: Синиша Босић
30
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у I-2 одељењу
Одељењски старешина: Тања Трајковић
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у II-1 одељењу
Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова одељењског
старешине у току школске године. Сви часови су реализовани.
Већина броја часова је посвећена социјализацији ученика и развоју
другарских односа. Разговор се водио како да примењују правила пристојног
понашања у комуникацији са одраслима и вршњацима. Причали смо како да
сарађују са вршњацима и одраслима у игри. Учествовали су у доношењу правила у
раду и игри. Причали смо о развоју одговорног односа према себи и окружењу и
уважавање других. Причали смо како помоћи другу у учењу а и како помоћи
немоћним одраслима.
Одељењски старешина: Љубица Вулетић
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у II-2 одељењу
Одељењски старешина:Љиљана Вићовац
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у III-1 одељењу
Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова одељенског старешине,
који су и реализовани школске 2010/11.год.Носиоци активности били су ученици и
одељенски старешина.
На првом часу ученици су упознати са Правилником о понашању ученика у школи,
и то је настављено и на наредним часовима.Ученицима су представљени задаци
који их очекују у току школске године,као и начин како ће их најбоље
реализовати.Доста часова је посвећено разговору о лепим речима,као и о начинима
решавања конфликта вербалним путем, а не агресијом.Ученицима је пружена
могућност да изнесу своје мишљење о томе шта им се у школи свиђа,а шта би
променили,да дају своје предлоге за одељенска правила,да учествују у разним
текмичењима са другим одељењима,да сами организују помоћ у раду слабијим
друговима,радили су тематски пано о здравој храни,обележили важније датуме,као
и рођендане,...
Ученици су навикавани да сарађују са вршњацима и одраслима у раду и
игри,уједно су учествовали у доношењу правила.
Са ученицима је вођен разговор о значају уважавања личности,како својих другова
тако и одраслих особа из њиховог окружења.
Учионица без насиља је била свакодневна тема за разговор.Ученици су наставили
са избором друга недеље, али и недруга.Са овим треба наставити и у наредном
периоду.
Часови су били успешни јер у току школске године ни један ученик није направио
већи проблем.Ученик који би то и учинио био је кажњаван од стране својих
31
другова, на начин како би се они договорили.Стални разговори на тему лепих и
ружних речи морају бити настављени и у наредном разреду.
Одељењски старешина:Ксенија Илић
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у III-2 одељењу
Одељење III-2 броји
8 ученика колико је и уписано на почетку школске
године. Свих 8 ученика је похађало и завршило трећи разред.
У овом одељењу није било насилног понашања, нити неке преке потребе да се
примењују мере против насиља. Ако је некад дошло до неке ситуације, водила сам
разговор са ученицима и решавали проблеме у ходу.
Час одељењског старешине је био петком у распореду. Планирано је 36
часова, толико је и реализовано. Овај план и програм је планиран на почетку
школске године.
Што се тиче дисциплине у овом одељењу нема већих проблема. Већ сам рекла
раније да већих испада није било. Примерно су се понашали где год да су били и
ишли у посете.
Ученици III-2, њих петоро је боравило у Соко бањи 7 дана. Били су здрави и
послушни. Ишли смо и на једнодневни излет у Ресавску пећину, Раваницу,
Манасију, где нисам имала потребу да нешто интервенишем, јер су били добри и
послушни.
За овакав успех који су ученици постигли веома важну улогу имају и
родитељи. Сарадња са њима је веома добра и одвија се на више начина. Један од
начина су и индивидуални разговори, родитељски састанци и веома модеран начин
, комуникација телефоном.
Ове године нисмо учествовали ни на једном такмичењу. Сви часови су
реализовани онако како су планирани.
Одељењски старешина:Десанка Милојковић
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у IV-1 одељењу
Наставнин планом и програмом предвиђено је 36 часова одељењског
старешине, који су реализовани током школске године. Носиоци активности били
су ученици и одељењски старешина.На почетку школске године ученици су
упознати са Правилником о понашању ученика у школи, као и са задацима који их
очекују у току године
Ученици су оспособљавани за самостално учење и проналажење информација.
Упознати су са методама и техникама успешног учења.
Износили су своје ставове о настави, шта им се допада, шта може и како , на који
начин да се промени...
Разумевање и уважавање сличности и разлике међу појединцима и групама, с
циљем да једне друге разумемео без обзира на разлике (године, пол, вера...) тако је
разматран однос између чланова у породици, међусобни однос између дечака и
девојчица. Идеја се састоји у томе да се сви ученици обуче да помажу другим
ђацима у превазилажењу међусобних разлика.
32
Учионица без насиља је нешто што се провлачило током целе године и кроз све
предмете. Разговор је допринео да се атмосфера у разреду поправила, мада није
било неких већих проблема, али ученици су се боље разумели и остварена је боља
комуникација. Покушали смо да науче да позитивно размишљају, пружају једни
другима подршку и охрабрују у раду и игри.
Одељењски старешина:Гордана Косанић
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у IV-2 одељењу
На почетку школске године уписано је11 ученика. У току школске године
један ученик Станојевић Ненад је престао да похађа наставу због одласка у
иностранство. По мом сазнању враћен је из иностранства и није се појављивао до
краја школске године. Десет ученика је редовно похађало наставу и завршило
четврти разред.
Час одељењског старешине је одржаван понедељком и одржано је 36 часова и
исти су евидентирани у Дневнику рада. На часовима је реализован план и програм
рада који је донешен и усвојен на почетку школске године. Поред редовних тема
решавани су и новонастали проблеми којих је било врло мало.
Дисциплина ученика је на завидном нивоу што се показало у понашању у
школи као и посетама библиотеци и Дому здравља.
Ученици су боравили у Соко Бањи седам дана и ишли на једнодневни излет
где су показали право лице примерно васпитане деце. У овом успехузначајно место
заузимају и родитељи са којима сам имао врло успешну сарадњу у току
четворогодишњег школовања њихове деце.
Ученици су учествовали на такмичењу Црвеног крста у Сопоту и освојили
друго место.
Сви часови су реализовани по плану.
Одељењски старешина: Велимир Петровић
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у I-3 и III-3 одељењу
Програм часа одељенског старечине реализован је на тридесет шест
часова. Планом су обухвађене многобројне активности које су помогли ученицима
да усвоје прихватњиве облике понашања како у школи тако и у свакодневном
животу. Посебно је значајно развијање позитивног односа према колективу,
разијање самовредновања и самокритичности.
Одељењски старешина:Лидија Николић
Извештај о реализацији часова одељењског старешине у II-3 и IV-3 одељењу
У комбинованом одељењу II/3 / IV-3 разреда одржано је 36 часова
одељењског старешине.
На њима смо разговарали о кућном реду школе, о хигијени, здравом животу,
успешном учењу, другарству и односима међу ученицима, понашању ученика,
односу према старијима и млађима, тужакању, о здравој околини, помоћи слабијим
33
ученицима... Ученици су износили ставове о свим овим темама и заједно смо их
анализирали.
Осим тога на овим чљсовима смо решавали и тренутне проблеме на које смо
наилазили, опет кроз разговор и заједничке закључке.
Одељењски старешина: Ружица Будимкић
Извештај о раду одељењског старешине V-1 разреда
Одржано је 36 часова одељењког старешине према плану рада за ову школску
годину.
Одељењски старешина: Мићо Јевтовић
Извештај о раду одељењског старешине V-2 разреда
Часови одељенског старешине V2 одржани су по Плану рада одељенског
старешине који је предвиђен програмом школе за 2010/2011. годину.
Програмски садржаји овог Плана усмерени су на информисање ученика о
садржајима законских аката којима је прописано понашање ученика у школи,
безбедност ученика од насиља у школи и ван ње, здравствена безбедност и
безбедност од болести зависности, понашање ученика на јавном месту, понашање
ученика у групи, као и информације о мерама које се предузимају против оних који
не поштују законе понашања у школи.
План рада одељенског старешине V2 садржи и анализу успеха и дисциплине
на крају 4 класификациона периода, као и анализу за превазилажење неуспеха
усмеравајући ученике на допунску наставу, а разредни старешина сарађује са
наставницима и родитељима ради бољег васпитања и образовања ученика.
План рада одељенског старешине садржи и ставку: успеси ученика на
такмичењима која код ученика подстичу развој креативног и функционалног
размишљања и ефикасног учења.
План рада одељенског старешине усмерен је на активности за припрему
прославе Дана жена, Светог Саве, Дана школе, за реализацију екскурзије.
План рада одељенског старешине подстиче код ученика смењивање ритма
импулса воље, емоција и интелекта. Задатак детета је да руши границе, а ми смо ту
да га контролишемо колико можемо.
Одељењски старешина: Новка Боричић
Извештај о раду одељењског старешине VI-1 одељења
Сви планирани часови одељењског старешине су реализовани. На овим
часовима највише се водио разговор о дисциплини ученика, борби против
насиља, толеранцији, понашању ученика у школи и ван ње, као и успеху
ученика.
Одељењски старешина:Бранка Миладиновић
34
Извештај о раду одељењског старешине VI-2 одељења
У школској 2010-2011 годиние реализован је 26 час.Часови Ч.О.С.
реализовани су по плану и програму .На часовима одељенског старешине ученици
су разговарали о проблемима у одељењу ,питањима који их интересују и темама
које су предвиђене програмом рада.
Одељењски старешина: Мирослав Станковић
Извештај о раду одељењског старешине VII-1 одељења
У
VII-1 одељењу је реализовано 36 часова одељењског старешине и то
периодично (седмично).
Кроз часове одељењског старешине са ученицима је разговарано о плану рада
који је зацртан у седмом разреду и ученицима се свидео тај план па је тај час
одељењског старешине претежно био диалог а не монолог одељењског старешине.
Ученицима је сваки наредни час предоћен о чему ће се разговарати наредни
час и задуживани су поједини ученици који се јаве добровољно да изложе своје
мишљење које су засновано на чињеницама које ученик поседује.
Одељењски старешина се понекад враћао на неке обрађене теме да би се
показало ученицима да је план рада одељењског старешине ученицима на корист и
да је увек актуелан, кроз живот и традицију проверен.
Одељењски старешина: Слободан Карановић
Извештај о раду одељењског старешине VII-2 одељења
Са одељењем VII2 у Малом Пожаревцу, које броји 21 ученика, одрађено је 34
часова одељенског старешине од укупно 36 планираних часова. Часови су се
одржавали сваког уторка после 6 часа а понекад и додатно неким другим даном
кад је за то било потребе. Дисциплина у одељењу је лоша, ученици су непажљиви и
недисциплиновани. Незаинтересовани су за било какву сарадњу, јер ни педагошки
ни пријатељски приступ немају успеха. На часовима одељенског старешине
разговарано је на различите теме, најчешће о дисциплини и правилима у школи.
Утицано је на њих да се понашају коректно, да буду толерантни и да мирно
решавају сукобе. У побољшање дисциплине овог одељења био је укључен и
педагог школе као и чланови тима за заштиту деце од насиља , као и сам директор.
Разговори су вршени како са целим одељењем , тако и појединачно са ученицима.
Постоји велика нетолеранција у самом одељењу , на коју сам ја као одељенски
старешина желела да утичем, да се односи међу самом децом промене и буду
коректни. На часовима сам им давала предлоге и савете како треба да буду
пристојни и толерантни према другарима у одељењу, да пихватају разноликост и да
похваљују а не да исмевају рад и труд појединих ученика, да све добре ствари
усвоје и да примене на своје понашање.
35
Није било превеликог позитивног учинка нити побољшања у одељењу VII2 у
Малом Пожаревцу, али су многе негативне навике промењене, што представља
корак напред.
Уз сарадњу педагога школе и тима за заштиту деце од насиља, надам се већем
успеху и бољој дисциплини деце у одељењу VII2 у Малом Пожаревцу у току
следеће школске године.
.
Одељењски старешина:Адријана Ђорђевић
Извештај о раду одељењског старешине VIII-1 одељења
У току школске 2010/11. године одржано је 34 часа одељењског старешине
према плану за ову школску годину.
На часовима су анализирани успех и дисциплина ученика.
-радна дисциплина;
-неспоразуми између ученика,
-неспоразуми ученик – наставник;
-понашање у школи и ван ње;
-однос према школској имовини и уређење радног простора,
-поштовање људских права, толеранција;
-поштовање дечијих права;
-разговор са ученицима који заостају у настави;
-сарадња са родитељима (родитељски састанци, индивидуални разговори);
-учионица без насиља;
-упознавање са различитим занимањима,
-информисање о избору средње школе;
Одељењски старешина: Биљана Пљеваљчић
Извештај о раду одељењског старешине VIII-2 одељења
У школској 2010/2011. години од планираних 36 часова одржан је 41 час
одељењског старешине. На већини часова смо разговарали о питањима и
проблемима младих, као што су здрава исхрана, болести зависности, ТВ – за и
против, али је релативно доста времена посвећивано и актуелним проблемима у
учионици – међусобни односи, односи према наставном и ваннаставном особљу,
као и према школској имовини у једном тренутку су били заиста на незавидном
нивоу. Због више опомена и учињеног тежег прекршаја (уписао оцену у дневник
рада) вођен је васпитно-дисциплински поступак против Лазара Гајића, па смо томе
посветили и неколико часова одељењског старешине, као и индивидуалних
састанака.
Све у свему била је то јако захтевна година и уз сарадњу са педагогом и
тимом за борбу против насиља успели смо да је успешно приведемо крају.
Одељењски старешина: Светлана Матко
36
IV.ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
МЛАЂИ РАЗРЕДИ:
Наставни план и програм реализован у потпуности.
Допунска настава: реализована из српског језика и математике у свим разредима
Додатна настава реализована из математике за ученике 4. разреда.
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ:
Наставни план и програм реализован у већини предмета у потпуности а за
неколико предмета због одсутности наставника реализован је у законском
минимуму,.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Извештај о реализацији часова допунске наставе из српског језика и
математике у I-1 разреду
Да би се помогло ученицима код којих постоје извесне потешкоће у
савладавању наставног градива организована је допунска настава.
Допунска настава организована је из предмета српски језик и математика. У
току године одржано је укупно 36 часова и то 18 часова из српског језика и 18
часова из математике. Садржај рада био је условљен степеном савладаности
наставних садржаја поменутих предмета. Највећи број часова допунске наставе из
српског језика односио се на правилно читање и писање ћириличног писма.
Допунска настава из математике базирана је на савладавању читања, писања и
упоређивања бројева, сабирању и одузимању бројева у оквиру прве стотине.
У току године допунску наставу из српског језика и математике редовно су
похађали бабић анђела и митровић Слободан, а по потреби и други ученици код
којих је уочена потреба за допунском наставом. Ученик Станковић Ђорђе уписан је
у први разред почетком другог полугодишта. Претходни период (прво
полугодиште) ученик је због специфичности породичних односа углавном
одсуствовао са наставе, па је допунску наставу у другом полугодишту редовно
похађао и у великој мери надокнадио изгубљено градиво.
Похађањем допунске наставе ученици су успели савладати извесне потешкоће
и постићи задовољавајуће резултате.
Одељењски старешина
Синиша Босић
Извештај о реализацији допунске наставе у I-2 одељењу
Одељењски старешина: Тања Трајковић
37
Извештај о реализацији допунске наставе у I-3 и III-3 одељењу
Допунска настава у 1/3 и 3/3 разреду организована је из математике, српског
језика . Садржај допунске наставе био је условљен степеном савладаности
наставних садржаја поменуих предмета. Циљ допунске наставе је остварен, јер је
омогућено ученицима да превладају тешкоће у савладавању програмских садржаја.
- Допунску наставу из српског језика редовно су похађала три ученика: Ђурић
Радослав,
Станковић
Милош
и
Методијевић
Светислав.
Допунску наставу из математике похађао је ученик: Ђурић Радослав.
-Допунску наставу из српског језика и математике изводила је учитељица Лидија
Николић.
Одељењски старешина: Лидија Николић
Извештај о реализацији допунске наставе у II-1 одељењу
Наставним планом и програмом за допунску наставу предвиђено је 36 часова.
Допунска настава одржавана је из српског језика и математике. Из Српског језика
остварено је 18 часова, као и 18 часова из математике. Сви часови су реализовани.
У допунску наставу укључена су три ученика током целе године из српског језика и
математике. Остали ученици су (понеки) остајали по потреби. Рад у допунској
настави је оствариван према наставној грађи коју је требало надокнадити.
Циљ допунске наставе је остварен јер су ученици напредовали у савладавању
наставних садржаја.
Одељењски старешина: Љубица Вулетић
Извештај о реализацији допунске наставе у II-2 одељењу
Допунска настава се реализовала из наставе математике и српског језика.
Допунску наставу из српског језика похађали си следећи ученици: Матеја
Савковић, Сава Димитријевић
Допунску наставу математике похађали су : Матеја
Савковић, Сава
Димитријевић.
Часове допунске наставе посећивали су повремено и остали ученици када су се
појављивали проблеми у савладавању наставних садржаја.
Циљеви допунске наставе су остварени. Поменути ученици су имали мањих
потешкоћа у савладавању технике почетног читања и писања.
Реализација допунске наставе оба наставна предмета реализована је
индивидуалним обликом наставног рада.
Допунска настава и српског језика и математике пеализована је са по 17
часова.
Одељењски старешина: Љиљана Вићовац
38
Извештај о реализацији допунске наставе у II-3 и IV-3 одељењу
Допунска настава у комбинованом одељењу II-3 / IV-3
је извођена из
српског језика и математике.
На овим часовима су присуствовали:
У II-3 - Тамара Векић – српски језик и математика.
У IV-3 - Ерић Јована – српски језик и математика.
Сви су били редовни на часовима и добили задовољавајуће оцене.
На часовима српског језика смо се бавили читањем, писањем састава,
граматиком и правописом, као и латиницом.
На часовима математике смо по потреби мењали план у зависности од тога
шта је ученицима било тешко да савладају на редовним часовима.
Одељењски старешина: Ружица Будимкић
Извештај о реализацији допунске наставе у III-1 одељењу
Поред извођења редовне наставе постојала је потреба да се организује и
допунска настава.Пошто се учитељ уверио да Ђорђевић Иван,Божанић Никола и
Жмурић Никола не могу да постигну задовољавајуће резултате у редовној
настави,похађали су допунску наставу.Ови ученици су упоредо са допунским
задужењима и на редовним часовима посебно се ангажовали у почетку
једноставнијим задацима,а затим сложенијим.
Садржаји из српског језика:
-читање са разумевањем
-правопис
-граматички садржаји
Садржаји математике:
-природни бројеви прве хиљаде
-мерење и мере
Са ученицима се ради индивидуалним обликом рада,са доста домаћих задатака.Сви
ученици су показали напредак.Предлог за наредни период је наставити са
индивидуалним обликом рада и на часовима редовне наставе,посебно са Жмурић
Николом,колико је то могуће.За њега је потребно прилагодити наставне садржаје.
Одељењски старешина: Илић Ксенија
Извештај о реализацији допунске наставе у III-2 одељењу
У III-2 одељењу одржавана је допунска настава из српског језика и
математике. Планирано је по 18 часова из оба предмета, што је и реализовано и
евидентирано у дневнику рада.
Допунском наставом је обухваћено три ученика и то: Станковић Јована,
Симић Анђела и Јовановић Стеван. Они су успели да савладају програм који нису
могли да постигну на редовним часовима, тако да могу да прате наставне садржаје
за наредни разред.
Понекад су и остали ученици бивали на овим часовима уколико им нешто
није било јасно.
Одељењски старешина:Десанка Милојковић
39
Извештај о реализацији допунске наставе у IV-1 одељењу
.
Допунска настава је организована уз редовну наставу за ученике који у редовној
настави теже усвајају делове прописаног програма, па им је потребна допунска
помоћ ради нормалног напредовања у редовној нстави.
Циљ је био да надокнаде губитке у знању код оних ученика који су дуже изостајали
са наставе, за ученике који нису добро схватили одређени део градива и који су
имали мање самопоуздања и били мање мотивисани за одређени предмет. Тако да
су сви ученици у разреду, повремено били обухваћени допунском наставом, а
стално су похађали Немања Пантелић и Стефан Марковић.
Програм редовне наставе уједно је био програм и допунске наставе, али су
садржаји мањег обима и ради са на другим примерима. Главни облик рада у
допунској настави био је индивидуални рад ученика.
Одељењски старешина:Косанић Гордана
Извештај о реализацији допунске наставе у IV-2 одељењу
У IV-2 одељењу одржавана је допунска настава из српског језика и
математике. Одржано је по 18 часова . На допунској настави су решавани задаци
које ученици нису савладавали на редовним часовима.
Часовима допунске наставе било је обухваћено два ученика. Васић Лука и
Васић Александра. Ученици су на крају школске године постигли довољан успех
из оба предмета. На часове допунске наставе су се укључивали и остали ученици
који су сматрали да им је то потребно.
Одељењски старешина: Велимир Петровић
Извештај о реализацији допунске наставе из математике
Одржан је 21 час допунске наставе.
Наставник математике: Ружица Танасковић
Одржано је 35 часова допунске наставе.
Професор математике: Новка Боричић
Извештај о реализацији допунске наставе из српског језика
Реализовано је 26 часова допунске наставе и то: у петом разреду – 10 часова,
шестом разреду – 10 часова и седмом разреду – 6 часова.
Наставник српског језика:Мићо Јевтовић
Допунска настава из српског језика је одржана у периоду од 8. октобра 2010.
до 6. маја 2011. године. Одржан је 21 час. Наставом је било обухваћено четири
ученика петог разреда. Настава се одвијала на два нивоа. Са учеником Павловић
Душаном је рађена обрада штампаних слова ћирилице с обзиром да је ученик
40
дошао у пети разред познавајући три слова: А; О; М. Ниво постигнућа је писање и
препознавање петнаест слова.
Са осталим ученицима је рађено по плану за допунску наставу. Ученици су
постигли задовољавајући ниво знања.
Професор српског језика:Софија Зећовић
Припремна настава за ученике осмог разреда
У VIII-1 је реализовано 10 часова припремне наставе. Сви ученици су
положили матурски испит, али су резултати могли бити бољи – ученици су
нередовно похађали наставу, а већина није имала вежбе за полагање испита.
Наставник: Мићо Јевтовић
Припремна настава за ученике осмог разреда
У VIII-2 одељењу од 7. маја 2011. године до 10. јуна 2011. године одржано је
20 часова.
Један број ученика је редовно долазио на часове, док други (већински) део је
нередовно долазио на наставу.
Професор српског језика:Софија Зећовић
Извештај о реализацији допунске наставе из енглеског језика
У току школске године одрађено је 19 часова часова допунске активности коју
је похађало укупно 27 ученика од 5. до 8. разреда:
5.раз. – 5 ученика- одржано 5 часова
6.раз – 5 ученика- одржано 4 часова
7.раз.- 7 ученика – одржано 5 часова
8.раз.- 10 ученика- одрзано 5 часова
Са ученицима се радило на побољшању читања , превођења и разјашњавању
граматичких правила, као и примењивања тих правила у примерима. Ученици су
показали успех и часови су имали ефекта па нема негативних оцена из енглеског
језика ни у једном разреду.
Професор енглеског језика: Адријана Ђорђевић
Извештај о реализацији допунске наставе из француског језика
Планирано 36, одржано 25 часова допунске наставе из француског језика.
Углавном су ближе објашњаване основне теме, вежбано је читање и граматика
базичног нивоа.
Велики проблем у вези са допунском наставом је недолазак деце на заказане
часове (стога и мања реализација). У оба објекта и у свим разредима интезивирана
је крајем школске године.
Професор француског језика:Светлана Матко
41
Извештај о реализацији допунске наставе из историје
Допунска настава је остварена са ученицима који слабије савладавају
наставно градиво из предмета историје. У Малој Иванчи је реализована допунска
настава у којој су учествовали следећи ученици: Марија Митровић-VI-1, Милина
Митровић-VI-1, Мирјана Бошњаковић- VIII-1 и Стефан Јовановић-VII-1.
У Малом Пожаревцу су учествовали следећи ученици: Душан Павловић-V-2,
Саша Васиљковић-V-2, Бранислав Симић-V-2.
Утисак наставника је да ученици избегавају да похађају допунску наставу, јер
увиђају да то није обавезно и да не могу због тога добити неоправдане часове.
Предметни наставници се много муче са немањем школског простора и временског
термина за реализовање допунске наставе због система две смене у школи и мали
простор између смена и везаност за аутобуски превоз.
На поправни испит упућена су два ученика: Душан Павловић-V-2 и Стефан
Јовановић-VII-1.
Професор историје: Слободан Карановић
Извештај о реализацији допунске наставе из физике и хемије
Допунска настава у току прошле школске године одржана је према
потреби, а највише из хемије у осмом разреду због недовољних оцена.
Наставник физике и хемије: Биљана Пљеваљчић
Извештај о реализацији допунске наставе из биологије
Допунска настава је одржана у првом полугодишту у седмом разреду (2 часа).
Касније није имало потребе.
Наставник биологије: Бранка Миладиновић
Извештај о реализацији додатне наставе у IV-1 одељењу
Додатни рад у четвртом разреду је предвиђен за ученике који су показали
изразите способности и посебна интересовања за математику.
У месецу септембру извршен је одабир ученика и одмах се кренуло са извођењем
додатне наставе у школи. Наставу су похађали: Урош Ђорђевић, Милица Бајић и
Милица Ристић. Поред њих, једна група ученика повремено се укључивала у рад
током школске године, где су се припремали ѕа такмичење „Мислиша“.
У раду су коришћене збирке задатака за додатни рад, да би се касније тај рад
сводио на решавање задатака из збирке са математичких такмичења.
Додатна настава је имала за циљ да ученицима који воле математику и успешно
усвајају математичке садржаје у редовној настави омогући напредовање,
продубљивање и проширивање тих садржаја, а тиме да пробуди још јаче мотиве
интересовања за учење математике. Поред ове општеобразовне функције, она је
имала имала и значајну васпитну функцију-позитивно и снажно је утицала радно,
естетско...
Ученици су у току године учествовали на Општинском такмичењу у Сопоту и на
такмичењу „Мислиша“, где је Милица Ристић освојила посебну диплому за
освојени број бодова.
42
Одељењски старешина:Гордана Косанић
Извештај о реализацији додатне наставе у IV-2 одељењу
У току школске године је извођена додатна настава из математике. Додатну
наставу је похађало пет ученика. На часовима додатне наставе су решавани
сложени задаци који су допринели бољем успеху ученика.
Одржано је 36 часова.
Одељењски старешина: Велимир Петровић
Извештај о реализацији додатне наставе у IV-3 одељењу
На овим часовима смо се бавили текстуалним задацима, принцип дужизадацима, магичним квадратима, комбинованим задацима, једначинама и
неједначинама, изразима и њиховим вредностима, геометријом, дешифровањем,
проблем задацима.
Ученица Радовановић Жељана је успешно савладала предвиђено градиво.
Учествовала је на школском такмичењу.
Одељењски старешина:Ружица Будимкић
Извештај о реализацији додатне наставе из математике
Одржано је 3 часа додатне наставе у петом разреду.
Извештај о реализацији припремне наставе
Припремну наставу сам држала за полагање поправног испита, као и за
полагање завршног испита.
За припремну наставу за полагање поправног испита у осмом разреду је
планирано 10 часова, али није било присутних ученика.
У седмом разреду за полагање поправног испита било је планирано 10
часова и сви ученици су присуствовали настави.
У шестом разреду је такође планирано 10 часова припремне наставе за
полагање попрвног испита и сви ученици су присуствовали настави.
За полагање завршног испита 6 часова је одржано у току штрајка, а 7
часова у мају и јуну 2011. године.
Наставник математике: Ружица Танасковић
Одржано 40 часова додатне наставе.
Припремне наставе за полагање завршног испита одржано је 15 часова.
Професор математике: Новка Боричић
Извештај о реализацији додатне наставе из историје
Радом историјске секције били су обухваћени ученици V-2 одељења (пет
ученика), VI-1одељења (шест ученика), VI-2 одељења (пет ученика) и VII-2
одељења (три ученика).
Професор историје: Слободан Карановић
43
Извештај о реализацији додатне наставе из хемије
У току прошле школске године одржано је 14 часова додатне наставе из
хемије у VII-1 и VII-2 разреду. На овим часовима су се припремали за такмичење.
Пет ученика је учествовало на општинском такмичењу и заузели друго, четврто,
пето и шесто место.
Наставник физике и хемије: Биљана Пљеваљчић
Извештај о реализацији додатне наставе из енглеског језика
Часове додатне активности похађала је ученица 8 разреда, Теодора Жижак, у току
првог полугођа радило се на побољшању знања из граматике и примењивања
истих. У току другог полугођа одрађено је 7 часова додатне наставе као припрема
за такмичење поменуте ученице. Теодора Жижак је освојила 1.место на школском
такмичењу, 1.место на окружном такмичењу одржаном у ОШ у Раљи, и високо се
котирала на градском такмичењу одржаном у Београду. Ученица је трудом,
залагањем и уз подршку и упутства наставника забележила велики успех на
такмичењу из енглеског језика.
Професор енглеског језика: Адријана Ђорђевић
Раз.
I-1
I-2
II-1
II-2
III-1
III-2
IV-1
IV-2
I-3
III-3
II-3
IV-3
V-1
V-2
VI-1
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011.ГОДИНУ
Чувари природе
Од играчке до рачунара
Страни језик - француски
Број
Наставник
Раз.
Број
Наставник
Раз.
Број Наставник
уч.
уч.
уч.
I-1
I-2
13
Тања
I-2
Трајковић
9
Десанка
II-1
II-1
Милојковић
II-2
10
Љиљана
II-2
Вићовац
III-1
III-1
8
Десанка
III-2
III-2
Милојковић
IV-1
IV-1
IV-2
IV-2
I-3
I-3
III-3
III-3
7
Ружица
II-3
II-3
1
Будимкић
IV-3
IV-3
V-1
V-1
21
Светлана
Матко
V-2
V-2
21
Светлана
Матко
18
Бранка
VI-1
VI-1
18
Светлана
44
Миладиновић
VI-2
VI-2
VI-2
16
VII-1
VII-1
VII-1
26
VII-2
VII-2
VII-2
21
VIII1
VIII2
Бр.
уч.
Бр.
груп
а
VIII1
VIII2
Бр.
Уч.
Бр.
група
55
4
Грађанско васпитање
Раз. Број
Наставник
уч.
I-1
4
Синиша
Босић
I-2
6
Тања
Трајковић
II-1
5
Љубица
Вулетић
II-2
7
Љиљана
Вићовац
III-1 6
Ксенија Илић
III-2
1
IV-1
4
IV-2
9
I-3
III-3
II-3
IV-3
V-1
1
0
2
0
8
V-2
18
Десанка
Милојковић
Гордана
Косанић
Велимир
Петровић
Лидија
Николић
Ружица
Будимкић
Слободан
Карановић
Слободан
Матко
Светлана
Матко
Светлана
Матко
Светлана
Матко
Светлана
Матко
Светлана
Матко
VIII-1 21
VIII-2 25
23
2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Веронаука
Раз. Број
Наставник
уч.
I-1
11
Марко
Стевановић
I-2
7
Марко
Мудрић
II-1
16
Марко
Стевановић
II-2
3
Марко
Мудрић
III-1 10
Марко
Стевановић
III-2 7
Марко
Мудрић
IV-1 7
Марко
Стевановић
IV-2 2
Марко
Мудрић
I-3
6
Марко
III-3 3
Стевановић
II-3
5
Марко
IV-3 1
Стевановић
V-1
10
Марко
Стевановић
V-2
10
Марко
45
Бр.
Уч.
Бр.
група
169
8
Народна традиција
Раз. Број
Наставник
уч.
I-1
15
Синиша
Босић
I-2
16
Љубица
Вулетић
III-1
16
Ксенија Илић
IV-1
11
IV-2
11
Гордана
Косанић
Велимир
Петровић
II-1
II-2
I-3
III-3
II-3
IV-3
V-1
V-2
VI-1
3
VI-2
2
VII1
VII2
VIII1
VIII2
Бр.
уч.
Бр.
груп
а
7
7
6
12
Карановић
Светлана
Матко
Светлана
Матко
Слободан
Карановић
Слободан
Карановић
Слободан
Карановић
Слободан
Карановић
108
18
VI-1
16
VI-2
16
VII1
VII2
VIII1
VIII2
Бр.
Уч.
Бр.
груп
а
14
13
12
13
Мудрић
Марко
Стевановић
Марко
Мудрић
Марко
Стевановић
Марко
Мудрић
Марко
Стевановић
Марко
Мудрић
179
18
VI-1
VI-2
VII1
VII2
VIII1
VIII2
Бр.
Уч.
Бр.
груп
а
68
6
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Физичко вапитање –
Цртање, сликање и вајање
изабрани спорт
Раз.
Број
Наставник
Раз. Број
Наставник
уч.
уч.
V-1
21
Милена Илић V-1
V-2
21
VI-1
VI-2
18
16
VII-1
26
VII-2
21
VIII1
VIII2
Бр.
уч.
Бр.
група
21
25
134
6
Мирослав
Станковић
Милена Илић
Мирослав
Станковић
Милена Илић
Информатика и рачунарство
V-1
Број
уч.
21
V-2
V-2
14
VI-1
VI-2
VI-1
VI-2
16
Саша
Живановић
21
Саша
Живановић
25
Саша
Живановић
VII1
Мирослав
VIIСтанковић
2
Милена Илић VIII1
Мирослав
VIIIСтанковић
2
Бр.
Уч.
Бр.
груп
а
26
21
50
2
46
Раз.
Наставник
Саша
Живановић
Новка
Боричић
Нада
Аранђеловић
Нада
Аранђеловић
VII2
VIII1
VIII2
Бр.
Уч.
Бр.
груп
а
83
4
ИЗВЕШТАЈ
О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2010-2011. ГОДИНЕ
УСПЕХ
На крају школске 2010-2011. године бројно стање износи 278 ученика.
Први разред укупно је похађало 35 ученика. Према важећем закону из свих
предмета оцењивани су описно и сви су завршили разред.
Укупан успех ученика млађих разреда је следећи: Од 78 ученика (без првог
разреда):
- 55 је одличних,
- 17 врло добрих, и
- 6 добрих ученика.
Укупан успех ученика старијих разреда је следећи:
Од 165 ученика од 5-8 разреда, 164 ученика је са позитивним успехом, и то:
- 44 је одличних,
- 60 врло добрих,
- 48 добрих, и
2 ученика су са довољним успехом.
Један ученик, Зорица Станковић, 7/1 била је неоцењена, није се појавила на
полагању разредног испита тако да има недовољан успех и понавља 7. разред.
На поправни испит упућено је једанаест ученика, приступили су полагању и разред
завршили са позитивним успехом, 10 ученика са добрим и 1 ученик са довољним
успехом.
Табеларно, успех је прегледан на следећи начин:
УСПЕХ УЧЕНИКА
2.-8. разреда
одличан
врло добар
добар
довољан
са позитивним успехом
са негативним успехом
БРОЈ УЧЕНИКА
%
99
77
64
2
242
1
40.74
31.69
26.34
0.82
99.59
0.41
Конкретније, општи успех видимо из следеће табеле:
47
УСПЕХ УЧЕНИКА ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ
48
Разред
Број
Одлич
ученик
ни
а
Врло
добри
Добри
2/1
14
9
4
1
2/2
10
6
4
2/3
7
5
2
3/1
15
12
2
3/2
8
6
2
3/3
3
2
1
4/1
9
7
1
1
4/2
10
7
1
2
4/3
2
1
Σ
2.-4.
79
55
17
6
5/1
20
6
7
7
5/2
20
9
6
5
6/1
18
5
6
5
6/2
16
6
9
1
7/1
26
6
6
13
7/2
21
2
13
6
8/1
19
2
8
9
8/2
25
8
5
12
165
44
60
58
2
1
243
99
77
64
2
1
Σ
5.-8.
Σ
2.8.раз
Довољ
ни
Понављал
и
1
1
ДИСЦИПЛИНА
49
2
1
ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ
Сви ученици млађих разреда имају примерно владање.
За 28 ученика старијих разреда изречена је одређена васпитна мера а једном
ученику изречена је васпитно-дисциплинска мера укор директора и смањена му је
оцена из владања на 4.
Табеларно, стање изгледа овако:
В Л А Д А Њ Е
ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ
ВАСПИТНА МЕРА
Разред
и
УКОР
одељење
ОПОМЕНА
ОДЕЉ.
(Број
СТАРЕШИН
ученика)
Е
(Број ученика)
СМАЊЕНА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДА.
ВАСП.-ДИСЦИПЛИНСКА МЕРА
УКОР
ОДЕЉ.
ВЕЋА
(Број
ученика)
УКОР
УКОР
НАСТАВНИЧКО
ДИРЕКТОРА
Г ВЕЋА
(Број ученика)
(Број ученика)
5/1
5/2
1
3
1
6/1
2
6/2
7/1
1
3
7/2
5
8/1
2
8/2
Σ
Σ
2
3
3
5
1
7
18
1
28
1
50
Реализација наставног плана и програма
МЛАЂИ РАЗРЕДИ:
Наставни план и програм реализован у потпуности, у законском минимуму
нису реализовани часови из енглеског језика и верске наставе.
Допунска настава: реализована из српског језика и математике у свим
разредима, осим у 2/3 и 4/3.
Додатна настава: реализована из математике за ученике четвртог разреда.
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ:
Наставни план и програм није реализован у потпуности из француског језика,
ликовне културе, музичке културе, географије, техничког, физичке културе, верске
наставе, грађанског васпитања, изабраног спорта, цртања, сликања и вајања,
информатике и рачунарства. Број неодржаних часова је у законском минимуму.
Додатна настава: математика 8 часова у 7/1, 13 у 5/2, 7 у 6/2 и 17 у 8/2;
географија 5 часова у 8/2.
Допунска настава:
- Из математике У Малој Иванчи је одржано 38 часова од 5. до 8. разреда а у
Малом Пожаревцу 43 часа, у 5,7 и 8. разреду,
-
Из српског језика 48 часова у Малом Пожаревцу у 5 и 7 разреду,
-
Из енглеског језика 18 часова од 5-8 разреда у Малом Пожаревцу,
-
Из историје 14 часова у 7/1 и 8/1 и 6 часова у 5/2 и 7/2,
-
Из француског језика 12 часова у 7/1 и 13 часова у 5/2, 6/2 и 7/2,
-
Из биологије 5 часова у 8/1 и
-
Из хемије 5 часова у 8/1.
Слободне активности:
- Библиотечко-новинарска секција 18
Пожаревац),
-
Саобраћајна секција 33 часа,
-
Еколошка 36 +2
-
Литерарно-рецитаторска секција 14+35
-
Ликовна секција 10+9
-
Историјска секција 18+11
-
Географска секција 6 часова
51
(Мала Иванча) +19 часова (Мали
-
Млади енглези 13+11
-
Млади французи 14+8
-
Спортска секција 18+18 часова.
Одржани су часови одељењског старешине, одржани су родитељски састанци
и индивидуални састанци са родитељима.
Ученик генерације ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала
Иванча за школску 2010/2011. годину је Теодора Жижак, ученица
VIII-2 разреда.
Током школовања на такмичењима је освајала је следеће успехе:
Пети разред:
-Историја - прво место на општинском такмичењу;
-Општинска смотра рецитатора – прво место;
-Српски језик –друго место;
-Крос РТС – друго место.
Шести разред:
-Математика – прво место на општинском такмичењу;
-Српски језик – прво место на општинском такмичењу;
-Прва награда часописа „Супер“ – еколошка питалица.
Седми разред:
-Биологија – прво место на општинском такмичењу;
-Математика – прво место на општинском такмичењу;
-Српски језик – прво место на општинском такмичењу;
-Општинска смотра рецитатора – прво место;
-Литерарни конкурс „Одрастање са књигом“ – прва награда;
-Литерарни конкурс „Све што ми треба је љубав“ – прва награда.
Осми разред:
-Математика – прво место на општинском такмичењу;
-Српски језик – прво место на општинском такмичењу;
-Енглески језик – прво место на општинском такмичењу;
-Општинска смотра рецитатора – прво место.
Завршни испит ученика осмог разреда
Комисију за спровођење завршног испита ОШ „Милорад Мића Марковић“
Мала Иванча чине:
1. Петар Јовановић, председник;
2. Заре Зарев, секретар;
52
3. Наташа Демић, координатор.
Чланови поткомисије за шифровање су:
1.Трајковић Тања;
2..Косанић Гордана.
Дежурни наставници на квалификационом испиту су:
1. Љиљана Вићовац, професор разредне наставе;
2. Ксенија Илић, професор разредне наставе;
3.Слободан Карановић, професор историје;
Супервизор из наше школе је била Лидија Николић, професор разредне
наставе.
ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА
ОШ ,, МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ” МАЛА ИВАНЧА
Укупан број ученика осмог разреда у школи
44
Просечна оцена свих ђака школе
математика
српски
шести
седми
осми
укупно
шести
седми
осми
укупно
2.91
2.80
2.66
2.79
3.45
3.20
3.25
3.30
Просечна оцена ђака изашлих на завршни испит
математика
српски
шести
седми
осми
укупно
шести
седми
осми
укупно
2.91
2.80
2.66
2.79
3.45
3.20
3.25
3.30
Просечан број бодова на крају разреда
шести
седми
осми
укупно
15.35
15.23
14.71
45.29
математика
8.33
Просечан број бодова на завршном испиту
српски
укупно
10.17
18.50
Завршни испит је полагало 44 ученика.
Из српског језика један ученик је имао максималан број бодова (20 бодова), а
најмањи број бодова је 1.
Просечан број бодова из српског језика је 10,17 бода, од укупно 20 бодова.
Из математике један ученик је имаао максималан број бодова, а најмањи број
бодова је 2.
Просечан број бодова из математике је 8,33 бода од укупно 20 бодова.
53
Просечан број бодова по ученику из оба предмета је 18,50 бодова од укупно 40
бодова.
Листу жеља ученици су попуњавали у школи уз присуство родитеља дана 4. и 5.
јула 2011. године.
У другом уписном кругу дана 16. јула 2011. године уписан је један ученик, који
није био распоређен у првом уписном кругу.
ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ПРВАКА
У ОШ ,,МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ” МАЛА ИВАНЧА
У секретаријат школе, пријавило се и поднело потребну документацију 35
будућих првака.
У Малој Иванчи има 15 деце , двоје деце није прошло тестирање за упис у
први разред Основне школе.
У Малом Пожаревцу има 12 првака и једно дете није прошло тестирање за
упис у први разред Основне школе.
У Поповићу има 8 будућих првака који су сви прошли тестирање.
За наредну школску годину Министарство просвете је свим првацима
обезбедило комплет бесплатних уџбеника.
V. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Извештај о реализацији слободних активности у I-1 одељењу
У току школске 2010/2011. године сви ученици су били укључени у рад
драмско-рецитаторске секције. У току године укупно је одржано 36 часова.
Активности које су реализоване на секцији омогућиле су ученицима да развијају
позитивне особине креативност, самосталност и колегијалност.
Часове слободних активности деца су заволела од самог почетка. На часовима
секције деца су имала могућност да задовоље потребе за игром, имитацијом и
опонашањем људи и догађаја са којима се срећу.
Часови секције обухватили су драмске игре, народне обичајне игре, појам
позоришта, луткарско позориште, филм, телевизију и рецитовање.
Ученици су упознати са основним
Одељењски старешина: Синиша Босић
Извештај о реализацији слободних активности у I-2 одељењу
Одељењски старешина: Тања Трајковић
Извештај о реализацији слободних активности у I-3 и III-3
54
Одељење 1/3 броји седам ,а одељење 3/3похађају три ученика. Сви ученици
су активни на часовима слободних активности. Програм слободних активности
реализован је у потпуности, а ученици су учествовали у складу са својим
интересовањима.
Слободне активности реализоване су кроз :
- Драмско-рецитаторску секцију
- Литерарну секцију.
Ученици су на часовима радили зидне новине. У оквиру драмско-рецитаторске
секције посебно су се истакли Сандра Павловић, Матеја Матејић и Јована
Петровић. Драмско-рецитаторске и литерарне активности презентоване су
наставницима и родитељима на приредбама поводом прославе 8. марта, Нове
године и на крају школске године.За завршну приредбу на крају школске године
ученици су сем драматизације и рецитовања урадили сценографију и костиме за
приредбу.
Слободне активности су испуниле свој задатак:
- Оспособљавање ученика за рационалну организацију , програмирање и
планирање рада слободних активности и слободног времена.
- Потстицање различитих позитивних интересовања и склоности ученика.
- Развијање и неговање креативности ученика.
- Развијање осећаја припадности колективу и љубави и поштовања према
другима.
Одељењски старешина: Лидија Николић
Извештај о реализацији слободних активности у II-1
Слободне активности организоване су по принципу добровољности и личног
афинитета. Због тога су погодан облик васпитно-образовног рада за проширивање
знања, исказивање склоности, развијање способности...
Од укупно 14 ученика другог разреда, 12 ученика је укључено у драмскорецитаторску секцију. Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова за
школску годину. Сви ови часови су реализовани у школској 2010/11. години.
Ученици су богатили свој речник читајући песме и текстове. Упознали су се
са народним стваралаштвом, причама, бајкама, баснама. Циљ је да упознају и
користе различите медије. Читали су текстове различитог садржаја, богатили
знања, машту, речник. Осмишљавали су сопствену причу која садржи општу схему
бајке. Уз упуства реализовали су једноставније говорне улоге. Изводили су игре
покретом, пантомимом, игре улога... Рецитовали су краће песме примерене узрасту.
Ученици су били у улози наставника, лекара, продавца... Учествовали су у
говорним играма, инспирисаним доживљајима одглумљеног текста, да је другачији
наслов, измишљен другачији почетак и крај.
Слободне активности су испунили свој задатак за подстицање позитивних
интересовања, склоности ученика и њихово професионално усмерење.
Одељењски старешина: Љубица Вулетић
55
Извештај о реализацији слободних активности у II-2
Одељењски старешина: Љиљана Вићовац
Извештај о раду секција и слободних активности у II-3 и IV-3
У току ове школске године одржано је 36 часова слободних активности. На
овим часовима обележени су сви важнији датуми одређеним активностима:
-Дан писмености – посетом библиотеци у Сопоту и учлањењем у њу, писањем
састава – Књига коју бих препоручио другу.
-Дечја недеља – ликовним и литерарним радовима.
Одељењски старешина: Ружица Будимкић
Извештај о реализацији слободних активности у III-1 одељењу
Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова слобоних
активности, који су се и реализовали школске 2010/11. год. Слобобне активности су
погодан облик васпитно-образовног рада за проширивање знања, исказивање
склоности, развијање способности, неговање стваралаштва и изказивање личних
могућности. Такође, ове активности доприносе испољавању, задовољавању и
даљем развоју другарских односа, пријатељства, припадности колективу и
друштвеној заједници.
Активности ученика:
-Ученици су читали текстове различите врсте, богатећи знања, машту,
речник,...Упознали су се са доживљајима из живота великана (Никола Тесла,Вук
Караџић, Свети Сава,...), народним стваралаштвом (народне умотворине, песме,
приче,...)
-Уз упутства,реализовали су играонице (оживљавање фотографија, игра покретом,
погоди која је бајка, погоди одакле долазим, састави причу на основу дате
реченице, разне говорне вежбе), драматизовали текстове из читанке, правили мало
позориште,као и мале драмске форме на основу прича и бајки које су анализирали
у оквиру наставе српског језика. Приказали су лирске и епске песме, искористили
своја животна искуства.
-Играли су и певали српске народне песме и игре (Дивна, Дивна, Ја посејах
лубенице,...)
-У циљу да упознају и користе различите медије, новине, часописе, енциклопедије,
интернет, ради информисања, образовања и забаве, ученици су обележили важније
датуме (Дан књиге, Дан матерњег језика, 110 год.Волта ДИЗНИЈА, 50 год.од
освајања космоса,...)
Тако су остварени задаци постављени на почетку школске године и то највише
изграђивање правилног односа према раду и учењу и формирању радних навика.
Ученицима су ови часови били занимљиви и на њима су се понашали слободније.
Развили су критички однос и слободу да кажу шта им се свиђа а шта не.У
наредном разреду наставити са што више народних игара, али и драмских текстова
и сценског извођења.
Одељењски старешина: Илић Ксенија
56
Извештај о реализацији слободних активности у III-2 одељењу
У анкети на почетку школске године, ученици су одабрали спортску секцију и
литерарну, вероватно зато што има више дечака па су се поделили.
Дечаци тренирају фудбал у школском тиму млађе категорије. Девојчице, а и
дечаци су учествовали у приредбама и програмима у школи поводом 8. марта, Нове
године и за крај школске године. Све ово у оквиру одељења.
Ученици су врло често посећивали библиотеку поводом значајних датума са
галушка Слађаном и на одређене теме писали радове, цртали. Радили су за Дан
хране, школски лист, измишљену бајку, испробавали рецепте.
Имали смо и сусрет са песником такође уз организацију Слађане Галушке.
Песник се звао Бранко Стевановић
Одељењски старешина: Десанка Милојковић
Извештај о реализацији слободних активности у IV-1 одељењу
Наставним планом и програмом предвиђено је 36 часова слободних активности
који су и реализовани током школске године.. Слободне активности су погодан
облик васпитно-образовног рада за проширивање знања, изказивање склоности,
развијање способности, неговање стваралаштва и исказивање личних могућности.
Исто тако ове активности су допринеле испољавању, задовољавању и даљем
развоју другарских односа, пријатељства, припадности колективу и друштвеној
заједници. Ови часови су били опуштајуће и мотивациони, ученици нису
оптерећени оценама, зато су имали могућности да покажу шта мисле, осећају, да
испоље своју креативност...
Активности ученика: ученици су рецитовали-организовано је одељењско и
школско такмичење рецитатора, писали су саставе на различите теме, радове су
слали за школски часопис.Били су у улози ликова из обрађених текстова, обележен
је месец књиге-ученици су представилли своју омиљену књигу и препоручили
другима да је прочитају, цртали Дизнијеве јунаке,гледали цртани филм и на тај
начин обележили 110 година од рођења Волта Дизнија. Обележенено је 50 година
од освајање космоса-ученици су користили интернет, проналазили информације,
слике и тако се информисали. Током целе године учествовали су у креирању паноу
постављеног у ходнику школе.
У циљу да упознају и користе различите медије, новине, часописе, енциклопедије,
тв емисије ради информисања, образовања и забаве, ученици су радо излагали
зашто им се допада/не допада одређени медијски садржај.
Више пута у току године организоване су посте другој одељењској заједници 3/1,
организован је квиз који је обухватао питања из опште културе. Ови заједнички
часови будили су такмичарски дух код ученика, пошто је замерка учитеља да је
одељење пасивније и овакво дружење их је покретало и будило из благе
пасивности.
Тако су остварени задаци постављени на почетку школске године и то:
57
изграђивање правилног односа према раду и учењу и формирање радних навика;
развијање љубави, пажње, разумевања и равноправних односа између дечака и
девијчица; оспособљавање ученика за испуњавање слободног времена садржајима
из области културе, спорта, забаве, игре и разоноде; развој физички здраве,
емоционално способне и издржљиве личности...
Заједничко мишљење учитеља и ученика да су часови били занимљиви, да су се
још више зближили, упознали и разумели што је најбитније Тако су остварени
задаци постављени на почетку школске године и то:
изграђивање правилног односа према раду и учењу и формирање радних навика;
развијање љубави, пажње, разумевања и равноправних односа између дечака и
девијчица; оспособљавање ученика за испуњавање слободног времена садржајима
из области културе, спорта, забаве, игре и разоноде; развој физички здраве,
емоционално способне и издржљиве личности...
На крају школске године уследила је анализа целокупних активности. Ученици су
критички процењивали свој рад, као и рад другова, исписивали шта им се допало,
шта би желели да промене везано за време проведено у школи, на часовима и ван
њих...
Одељењски старешина: Гордана Косанић
Извештај о реализацији слободних активности у IV-2 одељењу
На почетку школске године ученици су изабрали Драмско-рецитаторску
секцију.
На часовима су обрађиване рецитације и драмски текстови. Ученици су
учествовали на приредби за Светог Саву као и на одељењским приредбама за 8.
март, Нову годину, и крај школске године.
Ученици су сви чланови библиотеке и редовни су читаоци. Поред
појединачног узимања књига ученици су у сарадњи са Галушка Слађаном
посећивали библиотеку и организовали часове рецитација. Ученици су радили
писмене саставе за Дан хране, за школски лист и заједничку бајку (групни рад).
Примећено је да ученици воле и радо прихватају овакве облике рада.
Ученици су имали сусрет са песником у школи такође уз помоћ Галушка
Слађане, што су ученици такође добро прихватили.
Одељењски старешина: Велимир Петровић
Извештај о реализацији рада литерарно-рецитаторске секције
У школској 2010/2011. години радила је литерарно-рецитаторска секција.
Реализовани су програми за Светог саву и Дан Школе.
У оквиру секције реализована је додатна настава Српског језика. На
општинском такмичењу учествовало је седам ученика. Мирковић тамара ученица
седмог разреда освојила је треће место на општинском такмичењу.
Руководилац: Мићо Јевтовић
Извештај о раду литерарно-драмско-рецитаторске секције
Литерарно – рецитаторско - драмском секцијом је било обухваћено 26
ученика свих разреда (од петог до осмог ).
58
Реализовано је 44 часа.
Ученици су постигли задовољавајуће резултате. Ученица Вања Вујиновић и
Теодора Жижак. Ученица Вања Вујиновић је освојила прво, односно друго место
за литерарни конкурс поводом Дана библиотеке у Сопоту.
Рад ученице Теодоре Жижак је објављен у зборнику „Литерарне стазе“.
Ученици Лука Гајић, Теодора Поповић, и Теодора Жижак су освојили прво,
односно друго, односно треће место на такмичењу рецитатора у Сопоту, док је
Теодора Жижак била и на градском такмичењу рецитатора у Београду, где се
сасвим добро представила.
Руководилац: Софија Зећовић
Извештај о реализацији слободних активности
У току школске 2010/2011 године , организована је секција „Млади Енглези“ за
уценике од петог до осмог разреда (5.раз./8 ученика, 6.раз/ 6 ученика, 7.раз/
1ученик, 8.раз/ 8 ученика- укупно 23 ученика). Одрађено је 19 часова у току
школске године. Ученици су упознати са радом секције и да се она заснива на
додатном раду и стицању нових знања из области културе и енглеског језика. У
току часова радило се на пројекту “The USA”, о географском положају, економији
и животу у Америци. Ученици су имали задатак да обликују информације и на
хамеру дописују и лепе слике или занимљивости о Америци. Ученици су показали
велико интересовање и сарадњу и стекли већа знања о америчкој култури и
повећали свој вокабулар новим речима на енглеском језику.
Руководилац: Адријана Ђорђевић
Извештај о раду секције „Млади Французи“
Планирано је укупно 36 часова, реализовано 43, од тога 29 у Малом
Пожаревцу и 44 у Малој Иванчи.
Часови су углавном били посвећени припреми за школско и општинско
такмичење у VIII-2.
Коришћени су различити облици рада (пар, група, индивидуални), а на
часовима смо се ближе упознавали са француском културом и традицијом.
Од наставних средстава, поред уобичајених, коришћен је и компјутер (разни
сајтови, текстови, спотови).
Рад секције у протеклој школској години оцењујем као успешан, деца
заинтересована и мотивисана да учествују.
Руководилац секције: Матко Светлана
Извештај о слободним активностима из предмета историје за школску
2010/2011. годину
Слободна активност из предмета историје је реализована кроз историјску
секцију која је реализована у оба објекта. Историјска секција је реализована у VI-1
одељењу и то са ученицима: Ђорђе Протић, Жељка Петровић, Теодора марковић и
Милош Ђекић.
Историјска секција је реализована у Малом Пожаревцу и то са девет ученика:
Драгана Пауновић V-2, Нилола Васић - VI-2, Сања Туфегџић VI-2, Ђорђе Симић
59
VII-2, Страхиња Петровић VII-2, Милица Росић VII-2, Марко Станковић VII-2,
Никола Гајић VII-2 и Драган Пауновић VIII-2.
Историјска секција је спровођена кроз припрему ученика за школско и
општинско такмичење из предмета историја.
Историјска секција је остварила свој циљ зацртан у школском програму
спроведен кроз већи број ученика.
Руководилац секције:Слободан Карановић
Извештај о реализацији плана рада саобраћајне секције за школску 2010/11.
год.
Планом предвиђен број часова је остварен- Мала Иванча -18 одржаних часова
и Мали Пожаревац -18 одржаних часова од планом укупно предвиђених 36.У раду
секције учешће су узели ученици 5.-8.разреда.Сам рад секције је већином одрађен у
другом полугодишту,а интензивиран пред сама такмичења због временских услова
јер су битан чинилац због спољње полигонске вожње као такмичарског дела.
Најбољи ученици-чланови саобраћајне секције су узели учешће на општинском
такмичењу.Општинско такмичење се реализовало у Раљи, ОШ „Цана Марјановић“,
20.04.2011. Ученици старосне групе од 10-12 година су заузели екипно 2.место а
ученици старосне групе преко 12 година- екипно 2.место.
60
Руководилац секције: Саша Живановић
Извештај о раду ликовне секције у школској 2010/2011. години
•
Резултати конкурса „Удахнимо живот избацимо штетне
материје“
ОШ „Милорад Мића Марковић“ – друга групна награда на нивоу општине
Сопот.
Све награде су групне.
-У вези овог конкурса одржан је турнир у стоном тенису и ученици су
освојили прво место на нивоу општине Сопот.
Награде су преузете 24. маја 2011. године у Центру за културу Сопот.
Додели награда је присуствовала наставник ликовне културе Аранђеловић
Нада и ученицe Теодора Жижак VIII-2, Маја Бабић V-2 и Маја Јовановић V-2.
• На мајском ликовном конкурсу Центра за културу Сопот (конкурсна
тема „Маштарије“, ликовне технике: класичне и дигиталне (видео
запис мобилним телефоном, дигиталним фотоапаратом или видео
камером) ученици наше школе су освојили следећа места:
Класичне ликовне технике:
61
-Вујиновић Вања VIII-2 – прва награда
-Марковић Тијана VII-1 –друга награда
Дигиталне видео технике:
-Анђела Илић и Нина Илић VI-1- прва награда
-Стевановић Милош VI-2 –друга награда
-Тришић Алекса V-1 и Тришић Стефан VII-1 – трећа награда.
Додела награда је обављена у Центру за културу Сопот 9. јуна 2011. године, а
присуствовали су награђени ученици са предметним наставником ликовне културе.
Руководилац секције: Нада Аранђеловић
Извештај о раду географске секције
У оквиру плана рада географске секције одржан је излет на извор Мирковица
у Малом Пожаревцу 29. сеептембра 2010. године, у коме су учествовала деца из
VIII-2 и V-2 одељења. Деца су се окупила у школском дворишту одакле су кренула
заједно са професором у обилазак села.
Циљеви излета су били мотивација и заинтересованост ученика да боље
упознају географске феномене и појмове у свом завичају, као и констатација стања
издани и изворске воде у селу, њихово могуће загађивање и заштита.
Исходи излета су у зависности од афинитета и могућности, дешифровање
сателитског снимка, уцртавање маршруте излета, образлагање изданских појава и
анализирање географских појмова и феномена на терену.
Ученици су организовали водиче до извора Мирковица и сами предлагали
обилазак терена. На предлог професора истраживали су долазак изданске воде до
извора и његове каптаже. Описивали су постојеће услове загађивања и могућност
спречавања загађивања подземних вода. Изузетно мотивисани по лепом и
сунчаном дану навело их је и мишљење да кренемо и до извора Горњак. Том
приликом смо уживали у лепоуклопљеном природном амбијенту са новоизграђеном архитектуром кућа. На извору Горњак смо се задржали и ученици су
објаснили да су они сами учествовали у каптажи и изградњи одводних канала око
извора. Констатовали су да често користе изворишта, као место окупљања прослава
и приватних обилазака и јако су задовољни што имају таква места у селу.
После повратка у школском дворишту ученици су изразили задовољство што
је излет изведен и предложили да уколико је могуће чешће изводимо наставу у
природи. Професор јебио изузетно задовољан познавањем и анализирањем ученика
о њиховом крају, легенде, теренско познавање и брига за природу у којој живе.
62
Руководилац секције:Професор-Љиља Николић
Извештај о раду еколошке секције
Број реализованих часова 20. Од тог броја 12 часова је реализовано за
припрему ученика за такмичење: школско, општинско и републичко.
63
Остали часови су реализовани кроз следеће активности:
-уређење школског дворишта;
-истраживање у природи;
-загађивање животне средине, ваздуха, воде и земље – реферати ученика);
-Дан планете Земље- реализован као трибина;
-Екосистем ливаде – часови у природи (2 часа);
-Развијање еколошке свести (наставник ученици);
-Вода извор живота – пројекат у корелацији са хемијом (ученици).
Руководилац секције: Бранка Миладиновић
Извештај о раду одбојкашке секције у школској 2010/2011. години
У школској 2010/2011. години одржано је 36 (18+18) часова одбојкашке
секције.
Слободне активности су одржаване на школским теренима у Малој Иванчи и
Малом пожаревцу. Ученици седмог и осмог разреда били су укључени у рад и било
је велико интересовање за учешће у овој секцији. Редовно су присуствовали раду
21+34 =55 ученика. Предлажем да се и наредне године настави рад ове секције.
Руководилац секције: Мирослав Станковић
•
ИЗАБРАНИ СПОРТ
Часови изабраног спорта су планом ипрограмом предвиђени као 36
часова.Уредбом министарства просвете, редукован је план тако да је
предвиђено по 34 часа по разреду.
У свим разредима је реализован план и тако и у осмом разреду где је
предвиђено 32 часа због краће школске године.
ПРЕГЛЕД ПО РАЗРЕДИМА:
•
V РАЗРЕД : 36 ЧАСА
VI РАЗРЕД: 35 ЧАСА
VII РАЗРЕД : 35 ЧАСА
VIII РАЗРЕД : 34 ЧАСА
Треба још нагласити да је изабрани спорт је подељен по разредима тако да је
у петом разреду предвиђен рукомет,у шестом кошарка , у седмом одбојка и
у осмом фудбал.
Активност ученика на овим часовима је велика и обухваћен је велки број
ученика . Стичу знања и вештине из одређених грана спорта и унапређују
здравње и физичке способности.
Поред овога,организују се турнири тако да је присутан и такмичарски дух и
фер плеј игра.
64
•
Поред свега наведеног,стиче се општи утисак да је поред реализације плана
и програма изабраног спорта, ученицима пружена могућност да вештине и
знања научено на овим часовима опробају међусобно ,односно на
међуодељенским такмичењнима. Ученици су све задатке савладали у
потпуности а по њиховом утиску,може се рећи да су задовољни количином
и нивоом спортског образовања и да су циљеви остварени.
Милена Илић
Извештај о осталим спортским активностима
У оквиру Акционог плана за заштиту деце од насиља организовано је
такмичење у Стоном тенису.Такмичење је организовано од 17.02 до 11.03.2011 у
објектима школе.За такмичење се пријавио велики број ученика(72),што показује
заинтересованост ученика за овакву врсту садржаја.Такмичење је организовано по
категоријама од V/VIII разреда за дечаке и девојчице.За ученике су спремљене
дипломе и подељене за освојено неко од прва три места.
Такмичење је испунило циљеве и задатке који су били планирани а ученици су
изразили жељу да се још оваквих такмичења организује током целе школске
године.
Известилац
Станковић Мирослав
Извештај о раду Црвеног крста
Као и ранијих година и ове године општинска организација Црвеног крста у
сарадњи са основним школама са територије општине Сопот спровела је следеће
активности:
1. Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“
2. Ликовно-литерарни конкурс „Крв живот значи“
3. Летовање у Боговађи.
1. Учесници квиза „Шта знаш о Црвеном крсту“ су били ученици четвртих
разреда. Ученици су од половине априла до половине маја кроз различите
активности на часу са својим родитељима стицали знања потребна за
такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“
Четири екипе наше школе учествовале су на општинском такмичењу „Шта
знаш о Црвеном крсту“. Екипа IV-2 из Малог Пожаревца освојила је треће
место.
2. На ликовно литерарном конкурсу „Крв живот значи“ учествовао је велики
број наших ученика зашта су добили похвалу од општинске организације
Црвеног крста Сопот.
3. Ове године је наша школа на општинском нивоу добила могућност да пет
ученика летује у одмаралишту Црвеног крста у Боговађи у периоду од 14.
до 21. јуна 2010. године.
65
На летовање су ишли следећи ученици: Божанић Урош – III-1, Марковић
Стеван – III-1 , Јовановић Јелена – IV-1, Тришић Алекса – IV-1, Јовичић
Биљана – IV-3.
Учитељ задужен за рад Црвеног крста
Синиша Босић
РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКИХ И ОПШТИНСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ
2010/2011. ГОДИНИ
Резултати такмичења у знању и стваралаштву у школској 2010/11. години
Ред.
Име и презиме
Разред Освој.
Област
Ранг
бр.
место
такмичења
1.
Теодора Жижак
VIII
1
Енглески језик
Школско
2.
Радојица Букушић
VIII
2
Енглески језик
Школско
3.
Никола Павловић
VIII
3
Енглески језик
Школско
4.
Теодора Жижак
VIII
1
Француски језик
Школско
5.
Горан Јовановић
VIII
2
Француски језик
Школско
6.
Марко Стевановић
VIII
3
Француски језик
Школско
7.
Тамара Мирковић
VII
1
Биологија
Школско
8.
Александра Ђорђевић
VII
2
Биологија
Школско
9.
Тијана Марковић
VII
3
Биологија
Школско
10. Лазар Илић
V
1
Историја
Школско
11. Исидора Бабић
V
2
Историја
Школско
12. Јелена Димитријевић
V
3
Историја
Школско
13. Исидора Бабић
V
1
Математика
Школско
14. Алекса Тришић
V
1
Математка
Школско
15. Лазар Илић
V
1
Математика
Школско
16. Јелена Димитријевић
V
1
Математика
Школско
17. Јована Николић
V
1
Српски језик
Школско
18. Магдалена Крупежевић
V
2
Српски језик
Школско
19. Јелена Илић
V
3
Српски језик
Школско
20. Теодора Поповић
V
3
Српски језик
Школско
21. Јована Илић
VI
1
Српски језик
Школско
22. Милош Стевановић
VI
2
Српски језик
Школско
23. Душан Гајић
VI
3
Српски језик
Школско
24. Андријана Станковић
VII
1
Српски језик
Школско
25. Ивана Станковић
VII
2
Српски језик
Школско
26. Сара Павловић
VII
3
Српски језик
Школско
27. Теодора Жижак
VIII
1
Српски језик
Школско
28. Никола Павловић
VIII
2
Српски језик
Школско
29. Марко Стевановић
VIII
3
Српски језик
Школско
40. Теодора Поповић
V
1
Математика
Школско
41. Тања Гајић
V
2
Математика
Школско
42. Невена Тодоровић
V
3
Математика
Школско
66
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Марко Стевановић
Лука Гајић
Теодора Жижак
Вања Вујиновић
Никола Павловић
Теодора Жижак
Радојица Букушић
Вања Вујиновић
Марија Алексић
Никола Павловић
Стефан Грујић
Марко Ристић
Нина Илић
Тамара Мирковић
Ивана Јекић
Стефан Тришић
Дејан Кувекаловић
Немања Јовановић
Јелена Илић
Филип Живановић
Теодора Марковић
Ђорђе Протић
Жељка Петровић
Тијана Марковић
Марко Станковић
Ђорђе Симић
Драган Пауновић
Филип Гајић
Марија Алексић
Верица Илић
VI
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
VI
VII
VII
VII
VIII
V
V
V
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VII
1
2
1
2
3
1
3
1
2
3
3
1
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Тамара Мирковић
Александра Ђорђевић
Алекса Тришић
Теодора Жижак
Ђорђе Протић
Јована Николић
Тамара Мирковић
Теодора Жижак
Марко Стевановић
Никола Павловић
Марко Стевановић
Тања Гајић
VII
VII
V
VIII
VI
V
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
1
3
1
1
3
3
3
1
3
1
3.
1
67
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Енглески језик
Енглески језик
Француски језик
Француски језик
Француски језик
Француски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Историја
Ликовни конкурс
(Књига за читање
и маштање)
Биологија
Биологија
Математика
Математика
Историја
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Географија
Географија
Стони Тенис
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
општинско
Општинско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Дан
библиотека
ра
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Школско
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Ана Ширник
Јована Николић
Немања Јанковић
Лазар Илић
Александар Пауновић
Нина Илић
Наташа Јоксимовић
Бојана Милутиновић
Теодора Марковић
Ана Васић
Душан Јовановић
Душан Гајић
Никола Васић
Милош Симић
Стефан Ерић
Тијана Марковић
Јована Стевановић
Ивана Јекић
Никола Савковић
Милош Марковић
Немања Павловић
Марија Цветковић
Наташа Димитријевић
Тања Јовановић
Петар Марић
Никола Марковић
Милан Јоцић
Теодора Жижак
Теодора Поповић
Лука Гајић
Екипа школе
Милица Ристић
Лазар Митрашиновић
Николина Јаковљевић
Урош Јовановић
Јелена Марковић
Саша Милошевић
Урош Ђорђевић
Милица Ристић
Милица Бајић
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
VI
2
3
1
2
3
1
2
2
3
3
1
2
2
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
IV
III
II
III
III
III
IV
IV
IV
68
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Стони Тенис
Рецитатори
Рецитатори
Рецитатори
Рукомет
Рецитатори
Рецитатори
Рецитатори
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Општинско
Општинско
Општинско
Општинско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Школско
Наставничко веће ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча из Фонда
„Милорад Мића Марковић“ наградило је Теодору Жижак, ученицу осмог разреда
са 50€ за изузетне резултате у учењу, понашању и такмичењима.
На математичком такмичењу „Мислиша 2011“, 17. марта 2011. године,
учествовало је 35.660 ученика из 447 основних и средњих школа Републике Србије.
Из наше школе учествовао је укупно 21 ученик – 7 ученика другог, 7 ученика
трећег и 7 ученика четвртог разреда. Три ученика су добили похвале и то:
1. Јовановић Урош – III/1 - 81 бод;
2. Марковић Јелена – III/1 - 81 бод и
3. Ристић Милица – IV/1 - 81 бод.
Матурско вече за ученике осмог разреда организовано је на следећи начин:
Матурско вече за ученике осмог разреда биће организовано на следећи начин:
Датум државања прославе: 28. мај 2011. године, СУБОТА
Време одржавања прославе: од 19,00 часова до 23,00 часа.
Место одржавања прославе: ресторан „Дашчара“, Влашко поље, Младеновац.
Власник објекта: Слађан Стошић или Драган.
Контакт телефони за преговарање: 8201-606; 064/5735677; 064/1572797.
Мени понуђен од стране ресторана је: шведски сто (предјело, роштиљ, салате),
од пића сокови неограничено.
Цена: 1.200,00 динара по ученику, до 10 наставника гратис које ученици позову (на
рачун ресторана).
Плаћање: Новац предати одељењском старешини до 25. маја 2011. године.
Музика: У организацији ученика и родитеља
Превоз: Превоз ученика организују родитељи.
Безбедност и заштита ученика: За време прославе матурске вечери матурантима
је забрањена употреба цигарета, алкохолних пића, опојних и других наркотичких
средстава и свега осталог што угрожава здравље ученика. За безбедност и заштиту
ученика од 19,00 часова до 23,00 часа задужено је наставно особље, а након тог
времена одговорност преузимају родитељи. За време прославе матурске вечери
ученицима је забрањено да искључују светла у сали и да играју по столовима.
Молимо родитеље да на време дођу по своју децу, односно у 22,40 минута.
Прослава матурске вечери није предвиђена Законом о систему образовања и
васпитања и није обавезно учешће сваког ученика.
Матурско вече ученика осмог разреда реализовано је веома успешно на
опште задовољство ученика, родитеља и наставника.
Извештај са једнодневне екскурзије ученика од првог до четвртог разреда
Дана 20. маја 2011. године у организацији туристичке агенције „Протимис“ из
Београда изведена је једнодневна екскурзија за ученике млађих разреда.
69
Програм једнодневне екскурзије је био Раваница – Ресавска пећина –
Манасија.
Полазак испред школе у Малој Иванчи је био у 7,45 часова, испред школе у
Поповићу у 7,50 часова, а испред школе у Малом Пожаревцу у 8,00 часова.
На излет је кренуло 90 ученика из десет одељења (I/1-11, I/2-12, II/1-10,II/2-10,
III/1-9, III/2-8, IV/1-6, IV/2-9, I/3-III/3-6, II/3-IV/3-9). Ученици су путовали са својим
одељењским старешинама: Босић Синишом, Вулетић Љубицом, Илић Ксенијом,
Косанић Горданом, Трајковић Тањом, Вићовац Љиљаном, Милојковић Десанком,
Петровић Велимиром, Николић Лидијом и Будимкић Ружицом и представником
туристичке агенције.
Превоз ученика је изведен у два високоподна аутобуса опремљена са аудиовидео опремом и климом превозника „Ниш-експрес“. У једном аутобусу су били
ученици и учитељи из Мале Иванче и одељења II/3 и IV/3 са учитељицом из
Поповића и представник агенције. У другом аутобусу били су ученици и учитељи
из малог Пожаревца и одељења I/3 и III/3 са учитељицом из Поповића. Према
раваници кренуло са око 8,00 часова. Прва пауза била је испред ресторана „Стари
храст“, где су ученици ужинали и ишли у тоалет. Након одмора наставили смо ка
Раваници.
Манастир смо обишли уз пратњу стручног водича која је деци дала потребне
информације о самом манастиру. Ту су ученицикупили сувенире и након тога
упутили смо се ка Ресавској пећини. Испред пећине смо стигли око 12,30 часова.
Прва група је одмах кренула у обилазак, а друга група након 15 минута. Обилазак
пећине траје око пола сата и уз пратњу водича. Након обиласка ученици су имали
краћу паузу за игру.
После обиласка пећине кренули смо према Лисинама где је био ручак. Стигли
смо око 14,30 и након пешачења од око пола сата стигли смо у ресторан „Ресавски
уранак“. За ручак је била супа, поховано месо и пире кромпир, салата и колач.
После ручка обишли смоводопад Велики Бук у близини ресторана. Време до
поласка ученици су провели у игри.
Аутобусом смо кренули ка манастиру Манасија. И у манастиру смо добили
потребне информације од стручног водича. Ту су ученици такође имали времена за
куповину сувенира и фотографисање, као и разгледање тврђаве око манастира.
У Мали Пожаревац смо стигли око 20,15 часова, у Поповић око 20,20 часова,
а у Малу Иванчу у 20,30 часова. Родитељи су сачекали децу.
Екскурзија је испунила васпитно-образовне циљеве и ученици су били
задовољни.
Илић Ксенија
Извештај са наставе у природи у Сокобањи за ученике од првог до
четвртог разреда
70
На наставу у природи, предвиђену планом и програмом Министарства
просвете, у периоду од 11. маја 2011. године до 17. маја 2011. године ишло је 49
ученика ОШ „Милорад Мића Марковић“. Са ученицима су ишли и одељењске
старешине: Вулетић Љубица, Илић Ксенија, Вићовац Љиљана, Милојковић
Десанка, Петровић Велимир и Будимкић Ружица, као и водич из туристичке
агенције.
На пут се кренуло 11. маја у 8,00 часова из Мале Иванче, око 8,10 из
Поповића и око 8,30 из Малог Пожаревца. Планом је предвиђено да у Сокобању у
хотел „Бањица“ стигнемо око 12,00 часова и тако је и било. Ученици су одмах
распоређени у собе (петокреветне, а по потреби и мање). Торбе су донели радници
хотела. Први оброк био је око 18,00 часова. Исто вече лекар је обишао ученике.
Ученици су сваки дан имали четири оброка: доручак, ручак, ужину и вечеру.
Храна је била разноврсна и за ученике обилна. Ученици су имали могућност
додатка прилога и салате и могућност замене јела уколико им не одговара.
Хотел организује интересантне излете, разноврстан забавни програм и
дискотеку. Обилазак центра града и турског купатила ХАМАМ. Затим посета
парку Борићи и летња позорница „Врело“, обилазак излетишта Лептерија. Ученици
су сами платили (150 динара) излет на планину Озрен (аутобусом) и позоришну
представу (80 динара).
У слободно време забављали су ес уз видео игрице и стони фудбал. Ограђено
игралиште за фудбал и кошарку је непосредно поред хотела. Свако вече у
дискотеци се организују такмичења и дружења, маскенбал, најлепше фризуре,
манекени, покажи шта знаш....Спортска такмичења су такође била свакодневно.
Хотел има и учионицу где се може одржавати настава.
Лекарски надзор је био сваког дана ујутру и увече. Ученицису били здрави и
није било већих проблема. Такође, имали су могућност, у случају потребе,
бесплатног инхалирања.
Настава у природи је испунила васпитно-образовне циљеве и ученици су били
задовољни.
Повратак са наставе у природи био је 17. маја 2011. године и то око 18,00
часова.
Илић Ксенија
ИЗВЕШТАЈ О ЈЕДНОДНЕВНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ПЕТОГ И
ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Дана 20. маја 2011. године реализована је једнодневна екскурзија ученика
петог и шестог разреда на релацији Мала Иванча – Мали Пожаревац – Лазаревац –
Таково – Враћевшница – Мали Пожаревац – Мала Иванча.
На пут је кренуло 63 ученика и 4 наставника пратиоца.
После обавезног прегледа аутобуса од стране полиције кренули смо на
екскурзију у заказано време. Реализоване су све предвиђене активности по плану и
програму путовања. Екскурзија је испунила циљеве и задатке предвиђене планом.
Предвиђена релација је оптимална за једнодневну екскурзију, ученици су
обишли све предвиђене дестинације, ручали на време и имали довољно времена за
71
игру и слободне активности. За време екскурзије дисциплина и понашање ученика
било је задовољавајуће.
Наставник
Мирослав Станковић
ИЗВЕШТАЈ
о реализацији дводневне екскурзије за ученике седмог и осмог разреда
29. и 30. октобра 2010. године (петак и субота) ученици седмог и осмог
разреда ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча реализовали су дводневну
екскурзију на релацији:
1. дан: Мала Иванча (полазак у 7,30) часова – Топола – Рудник (краћи одмор)
– Овчарско – Кабларска клисура – манастир Благовештење (обилазак у слободно
време) – „Старо село“ – Сирогојно (обилазак етно парка на отвореном) – Златибор
(долазак у 17,00) – хотел „Браћа Секулић“ (вечера, дискотека, ноћење, доручак);
2. дан: обилазак центра Златибора и слободно време – Дрвенград –
Кустуричин град (обилазак и слободно време) – Мокра гора (обилазак пруге уског
колосека, станице Јатари, извора Беле воде, музеја железнице на отвореном, вожња
Шарганском осмицом) – Кремна (ручак у хотелу „Шарган“) – Овчарско –
Кабларска клисура – Рудник – Топола – Мала Иванча (повратак у 20,20 часова).
На екскурзији је био 51 ученик – VII-1 – 9, VII-2 – 16, VIII-1 – 8, VIII-2 – 18
ученика и одељењске старешине: Слободан Карановић (VII-1), Јелена Стевановић
(VII-2), Биљана Пљеваљчић (VIII-1) и Светлана Матко (VIII-2).
Екскурзија је реализована у организацији агенције „Протимис“ из Београда.
Превозник је била „Ласта“ из Младеновца (луксузни аутобус са 57+1 седиште, који
је 29. октобра 2010. године у 7,00 часова прегледала саобраћајна полиција).
На предлог Милуна, представника агенције другог дана је прво посећен
Дрвенград, а потом се ишло у обилазак пруге уског колосека, због тога што је
морала да се испоштује сатница кретања воза, после чега је уследио ручак.
Сви ученици су прегледани уочи екскурзије и имали су здравствене листове.
Здравствених проблема није било.
Вођа пута
Јелена Стевановић
VI. OСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ИЗВЕШТАЈ
О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРЈЕНТАЦИЈИ
72
Почетком школске године предложен је Програм рада професионалне
орјентације и са наставницима утврђене наставне јединице погодне за реализацију
професионалне орјентације.
Ученицима је подељена анкета о избору слободних активности према
интересовањима и способностима и ученици су се на основу ње укључили у рад
различитих слободних активности.
Наставници су евидентирали талентоване ученике и њихове склоности и
интересовања па су заинтересоване ученике укључили у додатни рад и са њима ишли
на општинска такмичења.
У жељи да се деци приближи математика у најлепшем светлу и да се мотивишу за
овај, по већини, најтежи предмет, школа је учествовала у чувеном математичком
такмичењу „Мислиша“ које на нивоу Србије организује математичко друштво
Архимедес а заинтересоване школе у свом простору. Из наше школе пријавио се 21
ученик, по седам из 2/1, 3/1 и 4/1. Организација захтева добру припрему у школи,
педагог је био координатор и уз одличну сарадњу и тимски рад учитеља ова три
одељења, такмичење је спроведено у најбољем реду. Из целе Србије учествовало је
35660 ученика из 447 основних и средњих школа, а три ученика наше школе добила
су похвале за запажен резултат. Сваки учесник је добио пригодан поклон и
сертификат за учешће а директор школе, педагог као координатор и чланови радног
тима (учитељи ових одељења) добили су захвалнице због спроведеног такмичења у
складу са прецизним пропозицијама и упутствима. Учешће на овом такмичењу
планираће се и следеће школске године са надом да ће бити још масовније
Због измена у полагању завршног испита на крају 8. разреда, усмереност педагога,
нарочито у другом полугодишту била је на професионалној орјентацији која се
реализовала не само анкетирањем већ и интензивним разговорима, индивидуалним и
са целим одељењем, обавештењима за децу и за родитеље, родитељским састанцима
посвећеним само завршном испиту и сл. Деца су се на време обавештавала о изласку
збирки задатака из српског језика и математике, о изласку информатора, конкурса, о
сајтовима на којима могу радити задатке и проверавати знање, на много часова се
понављао начин бодовања успеха и начин полагања. Успешно је спроведен пробни
испит у мају а ученицима је приказан и филм са цд-а који је послат ит Министарства
просвете и спорта који је демонстрирао начин полагања завршног испита. Крајем
марта педагог је спровео анкету о професионалним намерама ученика 8. разреда на
основу које су вођени разговори појединачно са ученицима који су били неодлучни и
којима је требала додатна подршка, али и разговори са оба одељења где је акценат
био на томе да схвате и размисле које су њихове реалне могућности али да узму у
обзир и своја интересовања за поједине профиле послова.
Педагог је у оквиру професионалне орјентације ученике 8. разреда, информисала
о друштвеним потребама за кадровима, мрежи средњих школа и услова уписа,
ученици су упућивани на превазилажење предрасуда о појединим врстама занимања
и саветовани како правилно да изаберу своје будуће занимање. Одељењске
старешине и педагог радили су групно и индивидуално са ученицима који имају
проблема у одабиру занимања.
На родитељском састанку педагог и одељењски старешина одржали су трибину за
родитеље и ученике 8. разреда о процедури уписа у средње школе.
73
Предметни наставници математике и српског језика радили су са ученицима 8.
разреда припремну наставу за полагање завршног испита.
У школу су долазили професори средњих школа из сопотске општине, који су
упознали ученике са образовним профилима, подели им брошуре и разговарали са
њима.
Демић Наташа
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА
Здравствено-васпитни рад у школи имао је за циљ да усмери ученике на
очување сопственог здравља и здравља других људи. У оквиру појединих
наставних предмета, пре свега биологије и физичког васпитања ученици су
добијали потребна знања о начину чувања здравља и здравствено-хигијенском
режиму живота. Кроз наставу физичког васпитања и разговора на часу одељењских
старешина ученици су стицали знања о значају физичких активности
Кроз организовање предавања од стране педагога о штетности пушења,
употреба алкохола, дроге и других болести, ученици су се упознавали са узроцима
и мерама за спречавање истих.
У реализацији циљева и задатака здравственог просвећивања остваривала се
сарадња са стручним институцијама. У сарадњи са Домом здравља и школским
диспанзером вршило се информисање о штетности пушења, алкохола и дроге.
VII. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
На семинар за стручно усавршавање упућени су следећи наставници: Синиша
Босић, Љиљана Вићовац, Ксенија Илић, Гордана Косанић, Љубица Вулетић,
Десанка Милојковић, Лидија Николић, Ружица Будимкић, Новка Боричић,
Драгољуб Вулетића, Биљана Пљеваљчић, Бранка Миладиновић, Софија Зећовић,
Марина Стевановић, Светлана Матко, Нада Аранђеловић, Маја Вучић, Слађана
Галушку, Саша Живановић, Јасмина Ковачевић, Наташа Демић.
VIII. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима остваривана је:
-непосредним контактом (индивидуално, или групно, или фронтално) са
директором школе, одељењским старешинама, предметним наставницима,
стручним сарадницима, правно-финансијско-административним особљем и
помоћно-техничким особљем школе;
-кроз управне, саветодавне и стручне органе (Школски одбор, Савет родитеља
и Наставничко веће);
-преко индивидуалних контаката и родитељских састанака;
-преко разних ваннаставних активности: Дан школе, спортске манифестације,
такмичења ученика, прослава школске славе Свети Сава, изложбе ученика,
74
родитеља и наставника, излети, екскурзије, настава у природи, уређење школског
простора, солидарне акције, матурско вече, награђивање ученика;
-преко разних предавања, итд.
IX. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Интерни маркетинг:
-У току школске године ученици и радници школе су на време обавештавани
о свим значајним активностима које су од посебног значаја за рад школе;
-Уређен је и изашао четврти број школских новина под називом ,,Чаролије“;
-На огласним таблама, паноима и школским новинама и путем књиге
обавештења истицани су ученици који су на такмичењима постигли резултате, а
који су за Дан школе награђени књигом;
-Одржаване су разне тематске и слободне изложбе ликовних радова ученика и
радова из техничког образовања поводом Нове године, Светог Саве, Дана жена и
Дана школе итд;
-Путем стручних саветодавних и управних органа вршено је информисање
наставника, родитеља и чланова управног органа о свим питањима из закона и
педагошке проблематике везане за рад школе;
-Јавна трибина за родитеље поводом квалификационог испита и уписа
ученика у средње школе;
-Организационе припреме за почетак школске године;
-Организовање школских приредби поводом Нове године, Светог Саве, Дана
школе, завршетка школске године итд.
Екстерни маркетинг
ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГУСТАНОВЕ
Градски секретаријат за образовање
Школска управа
Машинска школа „Космај“ Сопот
Економско-трговинска школа Сопот
Техничка школа Младеновац
САРАДЊА
-обезбеђивање угља и лож уља
-надзор просветне инспекције
-обезбеђивање средстава за грађевинскозанатско радове, наставна средства,
намештај, текуће одржавање, стручно
усавршавање итд.
-сарадња са просветним саветницима и
надзорницима у вези општег прегледа
школе: педагошке документације,
нормативних аката и наставе,
-ценус обрасца (EIS-a) o начину
финансирања
Презентација образовних профила
Презентација образовних профила
Презентација образовних профила
75
Дистрофичари – новембар месец
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања, Фабрисова 10
Београд 206-7005
Издавачко предузеће“Клет“ Јована
Костић 3348384
Библиотека „Милован Видаковић“ у
Сопоту и основне школе на општини
Сопот
Центар за социјални рад
Свештеник Мудрић Драган
(М.Пожаревац) 064/173-14-83; 8256-046
Свештеник Стевановић Марко(Поповић
и Мала Иванча) 062/306-105; 8253-494
Сакупљање прилога
Евиденција о присуству часовима
Небојша Јовановић- директор
дирекције за изградњу Сопота
Асфалтирање спортских терена у Малом
Пожаревцу и Малој Иванчи, као и плато
и прилазних стаза школи у Малој
Иванчи
Обилазак школских објеката ради
безбедности ученика
Предавање о саобраћају,
Поклони ученицима првог разреда
Контакт са породицом Марковић, јер
наша Школа носи назив њиховог претка
Обележавање Дана школе, Светог Саве,
матурске вечери, мале матуре ученика 4.
разреда, уређење школског дворишта,
спортских терена
У вези уређења школског дворишта и
школских објеката
У вези извођења једнодневних излета и
дводневне екскурзије и наставе у
природи
Презентације уџбеника
Превоз ученика и запослених
МУП Раља 8257092
МУП Сопот 2820003
Породица Марковић
Родитељи и друштвена средина
Месне заједнице у М. Иванчи, М.
Пожаревцу и Поповићу
Туристичке агенције
Издавачке куће
Ауто-превозници
Презентација уџбеника од првог до
четвртог разреда свим учитељима
Програм ђаци за ђаке
Ученици на евиденцији Центра
Свети Сава – сечење колача
Свети Сава – сечење колача
X. ЕВИДЕНЦИЈА О ВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ШКОЛЕ
ЕВИДЕНЦИЈА О ВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ШКОЛЕ ОД СТРАНЕ
ОРГАНА ВАН ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2009/2011. ГОДИНУ
76
Ред.
бр.
1.
Датум
контроле
13.12.2010.
Орган који је вршио надзор
Секретаријат за образовање –
сектор за инспекцијски надзор
Лице које је вршило
надзор
Драгомир Матић
просветни инспектор
Реализација Акционог плана у школској 2010/2011. години
Циљеви које треба постићи Акционим планом:
1.Повећање мотивације ученика у процесу наставе кроз задатке Осавремењивање
наставе и Побољшање комуникације
2.Побољшање квалитета наставног процеса кроз задатке Сарадња међу одељењима
и Коришћење различитих облика рада
3.Промовисање успеха школе
4.Повећање угледа школе у локалној заједници
5.Поправљање функционалне и естетске опремљености школе
Прво полугодиште
Реализоване активности
Разредна настава
I-1
Српски језик – Наставна јединица „Оловком се служи линије продужи“
Активност „Оживљавање слова“
Ученици су на овој активности различитим линијама оживљавали слова која су
знали још из забавишта. Цртајући разне делове тела (руке, ноге, главу, уши), одећу,
обућу, накит и слично повећали су мотивацију и заинтересованост за писање слова
које нам је следило у наредном периоду.
На часовима ликовне културе рађене су наставне јединице „Особине облика“ и
„Гужва на аутопуту''. Рад на часу је био подељен у групе а после су радови група
удружени у заједничку целину. Активности су биле у корелацији са садржајима из
света око нас и српског језика.
Ученици су правили од различитог материјала два насеља село и град. Насеља су
повезана аутопутем (који је исцртан на подлогу). Од картона, пластелина,
чачкалица... деца су правила куће, зграде, аутомобиле, дрвеће, семафоре. Ученици
су били много заинтересовани за ову активност. Трудили су се како би заједнички
рад што боље успео. Тежина постављених задатака била је у складу са
способностима ученика.
Овом активношћу ученици су увидели врсте насеља (село и град) и њихове
специфичности: изглед града и изглед села- паркови, семафори, високе зграде,
разне установе, пешачке стазе и остало са једне стране, шуме, ливаде, њиве,
77
повртњак, куће са друге стране. Аутопут на коме је гужва повезује село и град.
Кроз ову активност ученици су имали могућност да стекну нова знања о
карактеристикама различитих насеља (изгледу, начину живота, загађености
ваздуха,саобраћају, занимањима, култури живота и слично).
Различитим техникама, цртањем, бојењем, вајањем, лепљењем, ученици су
направили један веома леп и оригиналан рад, који, нажалост, због недостатка
простора није изложен.
Након што су научили штампана слова на часу слободних активности ученици су
израђивали костиме и позорницу, а потом су глумили драмски текст „Неће увек да
буде први“ А. Поповића. Сваки ученик је добио улогу и имао могућност да глуми.
Поменуте активности повећале су заинтересованост ученика за глуму и прављење
костима.
Активности које су имале за циљ побољшање квалитета наставног процеса.
У току Дечје недеље заједно са ученицима другог, трећег и четвртог разреда
прваци су учествовали у – Цртање по бетону.
Спортски део – такмичење између одељења од првог до четвртог разреда.
Ученици другог, трећег и четвртог разреда приредили су првацима приредбу
поводом пријема у Дечји савез, а прваци су после њима глумили, певали и
рецитовали.
Маскенбал – последњег дана Дечје недеље ученици првог разреда су учествовали у
изради маски, а после тога у маскенбалу заједно са осталим ученицима другог,
трећег и четвртог разреда.
На часовима грађанског васпитања и Света око нас ученици су правили дрво дечјих
права и обавеза са циљем да се подстакне позитивна социјална клима међу
ученицима.
На часу српског језика присуствовао је библиотекар школе поводом обележавања
„Месеца књиге“. Библиотекар је водила разговор са ученицима о сликовницама и
дечјим књигама које су деца прочитала. Библиотекар је дала ученицима препоруке
шта да читају.
Са циљем побољшања наставног процеса у првом полугодишту учитељ је
присуствовао на два семинара које организује Математичко друштво „Архимедес“
Београд у трајању од четири часа.
Ученици I-1 разреда учествовали су у уређењу школског дворишта сакупљањем
папира и другог отпада.
Синиша Босић
II-1
На почетку школске године учитељи су заједнички планирали поједине
активности, а у месечним плановима се посебно истакнута корелација међу
предметима.
Дан писмености је обележен 8. септембра, разговором са ученицима, приказивањем
слова на необичан начин и постављањем радова на пано. Светски дан хране
обележен је обележен на часу света око нас, разговором о правилној исхрани и
цртањем воћа и поврћа и других намирница које треба јести и које су важне за
правилан развој организма.
78
Дечија недеља је обележена разним активностима ученика, наставника и родитеља
током пет дана. Причали смо о решавању сукоба међу ученицима, организован је
маскембал, одржана спортска такмичења. Приређен је пријем за прваке, ученици од
првог до четвртог разреда су говорили о својим омиљеним књигама, читали
одломке, рецитовали и певали и тако се представили једни другима. Тако су се
боље упознали, развијали другарство и учили се толеранцији. Месец књиге и
Месец школских библиотека ја обележен на часовима српског језика у школској
библиотеци разговором са ученицима о њиховим чиаталачким навикама,
омиљеним књигама и приказом и препоручивањем тих књига вршњацима.
Обележен је Дан детета и дечијих права на часу света око нас.
Одржан је угледни час 22.11.2010. године из математике, наставна јединица
''Одређивање непознатог умањиоца''.
Ученици раде тимски у малим групама на часовима српског језика, света око нас,
ликовне и музичке културе културе. У летњој учионици су држани часови ликовне
културе и грађанског васпитања.
Добра комуникација међу ученицима свих разреда се подстиче кроз спортска
такмичења и заједничке излете у близини школе под називом ''Поздрав јесени''.
На родитељским састанцима родитељи су упознати са задацима из Развојног плана
школе и позвани су на сарадњу. Уведен је родитељски динар, али ја само један
родитељ уплатио, а прилог за бољу безбедност деце уплатила су три родитеља. О
проблемима ученика се разговара на родитељским састанцима и у индивидуалним
разговорима.
Љубица Вулетић
I-3/III-3
У току реализације Акционог плана водила сам рачуна да активности обједињавају
више планираних задатака. Реализација ових активности почела је заједничким
часовима ученика матичне и подручних школа. Ученици су имали прилику да се
упознају са различитим облицима рада, јер су различити наставници држали
часове. На часу физичког васпитања организоване су спортске игре у току којих су
до изражаја дошли сараднички односи међу ученицима.
Реализација ових активности најинтензивнија је била у процесу реализације Дечије
недеље. Пројекат је реализован кроз пет целина у периоду од 4.-8. октобра кроз
следеће активности:
1. Посета Библиотеци и Дому културе у Сопоту. Ученици су организовано провели
дан у Библиотеци и упознали се са делатношћу библиотеке, том приликом су сви
ученици постали и чланови БГБ-а. Посебно је ученицима приближена активност
везана за такмичење рецитатора које се одржава у свечаној сали. Ученици
потакнути причом пожелели су да и сами рецитују и глуме за своје другове. Таква
активност ученика допринела је превазилажењу страха од јавног наступа;
развијању жеље за учествовање на такмичењу рецитатора, развијању такмичарског
духа, осећања за фер плеј, развитку способности за објективну процену свог и туђег
рада. Након посете Библиотеци ученици су посетили Дом културе у коме су
сазнали за делатности које се одвијају у њему. Ученици су имали прилику да виде
салу за пројекције
79
2. Моја играчка - активност замишљена да активира и потстакне дечију машту и
креативност. Ученици су правили играчке које би волели да имају од тканина и
других материјала које могу да нађу у својој околини. Кроз рад и уз разговор
ученици су схватили појам рециклаже и њен значај за очување животне средине, а
самим тим и за очување здравља људи.
3. Друг -другу, другарство - Наставник је разговорао са ученицима на тему
другарства. Након тога су ученици кроз спортске игре показали у пракси како се
ствара и негује другарство.
4.Читање из забаве - ученици су причали о књигама које су позајмили из
библиотеке, препричавали њихов садржај, а затим их и илустровали. На овај начин
код ученика се повећало интересовање за читањем.
5. Израдом школског паноа презентоване су активности и резултати рада. У току
реализације активности код ученика је уочен позитиван став према раду, осећај
личног задовољства, као и жеља за већим бројем сличних активности у којима би
они могли да покажу своју креативност.
Организована је тематска настава Празници и празновање од 26.-30. децембра која
је завршена приредбом за родитеље, запослене у школи као и предшколску групу.
У току реализације програма остварена је сарадња са родитељима који су помагали
у реализацији костима за приредбу. Ученици су показали своју креативност у
оквиру ликовне, музичке и драмске уметности.
Осим ових активности остварена је веома добра сарадња са педагогом школе који
је редовно пратио рад и напредовање ученика и својим сугестијама допринео
унапређењу наставе и стварању позитивне климе у разреду.
Лидија Николић
III-1
Повећање мотивације код ученика постигнуто је часовима тематске наставе. На
тему Јесен одржана су четири часа, српски језик, природа и друштво, музичка и
ликовна култура, при томе то су били заједнички часови ученика сва три одељења
трећег разреда. Ученици су се дружили, кроз песму и игру презентовали своја
знања, сарђивали и такмичили се. Наставници су тимски организовали и
реализовали часове.
Побољшање комуникације међу ученицима најбоље је остварено кроз обележавање
важних дана и догађаја. Поводом Дана детета и дечијих права у новембру је током
целе недеље разговарано је са ученицима о насиљу и решавању конфликтних
ситуација. Урађена је анкета . На пано су постављена правила понашања. Ђачки
радови треба да се поставе на зидовима учионице да би се подсећали својих
реченица и размишљања о овој теми.
Тема Празници и празновање у нашем крају обрађена је у децембру и у току четири
дана и на свим часовима. Ученици су подстицани на самостални, тимски и
истраживачки рад. Прикупили су текстове и илустрације и у групама радили свој
задатак. Презентацијанаставних садржаја пред другим ученицима повећала је
мотивисаност за рад. Ученици су рецитовали и певали песме, драматизовали и по
улогама извели текст ''Деда Мраз''. Остварени су задаци: утврђивање и
проширивање знања о празницима који се славе код нас. развијање правилног
80
односа према празницима као делу културне традиције и употреба великог
почетног слова у називима празника. Последњег дана тематске наставе ученици су
своја знања презентовали осталим разредима. Песме, рецитације, игре, глуму
показали су на опште одушевљење свих. Ученици воле да презентују своје знање
пред другима и зато треба форсирати овакав рад са њима. У току презентовања
били су сложни, помагали једни другима и исправљали се.
Коришћене су различите методе и облици рада, ученици су вежбали вештине:
читање, разумевање прочитаног, извођење закључака, уочавање и исправљање
грешака и усвајање нових термина и појмова, примена наученог, играње дечијих
игара. Наставник се укључује у рад групе и подстиче комуникацију међу
ученицима, поставља задатке, подстиче ученике на размишљање, упућује на
извођење закључака и уопштава решења задатака које су ученици добили.
У оквиру ове теме ученици у Малој Иванчи су на заједничким часовима свих
одељења реализовали и Недељу лепих порука. Развијали су културу писменог
изражавања, другарстваои позитивна осећања, успели да саставе стихове са
најлепшим жељама. Све је било украшено маштовитим цртежима. Часови су били
успешни, јер су ученици научили да исказују лепе поруке и на мало другачији,
креативнији начин. Успешнији радови изложени су на тематском паноу у холу
школе. Овакве часове треба реализовати чешће и за различите прилке. Не мора
увек постојати разлог да се другу или другарици искаже нешто лепо.
Ксенија Илић
IV-1
На заједничким часовима ученика свих одељења четвртог разреда кроз часове
српски језик, природа и друштво, музичка и ликовна култура и физичко васпитање
остварена је сардња међу одељењима и побољшан квалитет наставног рада.
Обрађена је наставна јединица Рана јесен. Дружење је почело представљањем
ученика, сваки ученик је рекао понешто о себи, шта воли , чиме се бави у слободно
време. Затим се разговарало о јесени, како то она долази, да ли је видимо, осећамо,
чујемо, како су песници видели јесен. Учитељ је прочитао неколико одабраних
стихова о јесени. У другом делу часа ученици су показали шта знају, рецитовали су
песме о јесени, изводили краће драматизације. Нису само песници доживљали јесен
и о њој писали, многи композитори су компоновали песме које деца радо певају.
Ученицима су пуштане песме о јесени, а ученици су покретом показивали како
доживљају песму. Јесен је била тема многобројних ликовних уметника, тако су
настале слике на којима је приказана јесен, коришћене су разне технике. После тога
у дворишту ученици су цртајали плодове јесени, пуно лишћа и играли се.
Ученици су научили одлике ране јесени, своје знање утврдили кроз све предмете,
уочавали промене, активно учествовали у раду. Треба да се настави са заједничким
часовима, овакви часови доприносе и бољој комуникацији између наставника.
Одржан је угледни час, предмет природа и друштво, наставна јединица: Нацинални
паркови. У уводном делу часа обновљена је претходно обрађена наставна јединица
„Клима“, затим следи наставникова обрада егземпларног садржаја „Фрушка гора“
која обухвата територију, природна богатства и културно-историјске споменике,
самостални рад ученика у вези са осталим националним парковима (рад у пару). На
81
крају извештај парова који садржи и поруку како сачувати природна богатства у
Србији, процена рада и ангажовања ученика и систематизација градива, методом
питања и одговора.
Ученици су оспособљени да проналазе на карти националне паркове и да знају
главне карактеристике сваког од њих, стекли су основно знање о природном
богатству у Србији и значају националних паркова. Проблем у току рада је био што
су наишли на термине које не употребљавају свакодневно, или су им сасвим
непознати (Трајанова табла, Панчћева оморика...). На овом часу остварени су
задаци Побољшање квалитета наставног рада и Коришћење различитих облика
рада.
Ради побољшања квалитета наставног рада и комуникације разговарано је са
ученицима о насиљу и решавању сукоба на часовима природе и друштва, ликовне
културе и грађнског васпитања, а поводом обележавања важних дана, догађаја и
годишњица. Цела недеља у новембру била је посвећена Дану детета и дечијих
права, толеранцији и активностима против насиља. Овакве часове је потребно
држати и у другом полугодишту.
Ради побољшања квалитета наставног процеса и неговања и подстицања позитивне
социјалне климе и демократског духа у одељењима III-1 и IV-1 одржана је
радионица на тему Превенција злоупотребе дроге, наставна јединица Разумевање
наших сопствених осећања и Разумевање тога како други утичу на наша осећаања.
Наставник је присуствовао семинару и радионица се ради по приручнику и
упутствима Министарстава просвете. Ученици уче да разумеју своја сопствена
осећања, управљају њима, разумеју концепт вршњачког утицаја. Развијају вештине
за сарадњу, разумеју позитивне и негативне последице утицаја вршњака, јачају
комуникационе вештине. Ученицима су се допали ови часови, потпуно су активни
у току рада, наставник је водич и организатор, све остало је у њиховим рукама.
радионица ће се радити током целе школске године.
Гордана Косанић
II-3/IV-3
Ради повећања мотивације ученика урађене су зидне слике биљне околине, таблица
множења и направљене су звечке. На заједничким часовима оба одељења обрађене
су теме Јесен, Зима, Биљке, Животиње. Обележен је дан писмености израдом
паноа. Дечија недеља је обележена посетом Библиотеци у Сопоту, спортским
такмичењем и забавним програмом. Светски дан хране обележен је кроз радионицу
– израда јеловника. За Дан дечијих права урађен је пано. За Светски дан борбе
против ХИВ-а наставник ј еразговарао са ученицима.
Ради побољшања квалитета наставног процеса одржани су заједнички часови
ученика четвртог разреда. Одржани су часови у природи из српског језика, света
око нас, физичког васпитања: Јесен, Природа у јесен,Трчање у природи, Сеоско
домаћинство. На часовима грађанског васпитања организоване су радионице:
Комуникација, Толеранција, Људска и дечија права, а на часовима одељенског
старешине се говорило о правилима понашања, личној и школској имовини и
здрављу и навикама у исхрани.
82
Сарадња са родитељима је добра и усмерена је на решавање проблема понашања
ученика. Договорена је заједничка организација прославе Светог Саве у школи
Поповићу.
Школско двориште и учионице се стално уређују.
Ружица Будимкић
I-2
Ради побољшања сарадње међу ученицима подстиче се позитивна социјална клима
и демократски дух у одељењу. Разговара се о правима и обавезама ученика о
важности да се други слушају и да се уважава туђе мишљење. Ученици су
илустровали могуће ситуације и по улогама разговарали у задатој ситуацији.
Разговара се и о лепом понашању у школи и учионици, ученици су цртали и писали
о сарадњи међу децом. Ученици се радују раду у групи и успешно сарађују, не
дозвољава се било какво издвајање ученика и одбацивање из групе. Са ученицима
се разговара о употреби речи при сарадњи. Обрађен је текст ''Четири чаробне речи''
Бранка Стевановића. То су речи: Хвала, Молим, Извини, Изволи, ученици су
читали песму и научили кад се која користи, илустровали су ситуације у којима се
користе речи и писали о тим ситуацијама. Обрађене су и песма ''Другарство''
Љубивоја Ршумовића и ''Срећа ђака првака'' Гордане Илић. На часовима физичког
васпитања сви сдрже за руке кад стоје у кругу и нема издвајања. На часовима
одељенског старешине разговара се о правилима лепог понашања и другарству.
Сарадња међу ученицима је добра, материјале које донесу за час ликовне културе
деле сви у групи.
У току Дечије недеље са ученицима је разговарано о дечијим правима и обавезама.
Ђаци су цртали радове на тему Шта бих поклонио сваком детету и радови су
окачени на пано у учионици. Правили су омиљене играчке и животиње од
различитих материјала и радови су показани родитељима и осталим запосленима у
школи. Ученици су у библиотеци у Малом Пожаревцу учествовали у пројекту
Читање је забава, певали и рецитовали и дружили се са ученицима од другог до
четвртог разреда. Ученицима су се свиделе активности у току ове недеље, сарадња
међу децом је била одлична. треба чешће организовати рад у групи и заједничке
часове са осталим одељењеима нижих разреда.
Обележен је Дан хране, 16. октобар. Наставник и библиотекар су разговарали са
ученицима о навикама у исхрани и указали су им на правилан начина исхране.
Одржано је пет часова на ову тему током полугодишта из српског језика, света око
нас и ликовне културе. Ученици су донели разно воће и поврће, вежбали
постављање стола, разговарали о комуникацији за столом и лепом понашању.
Писали су јеловник за недељу дана, читали и дискутовали о добром избору
намирница за правилан развој деце и здрав начин живота. Цртали су храну коју
највише воле да једу уз обраду песме ''Поврће'' Бранка Стевановића. Контролну
вежбу на тему Исхрана су успешно урадили, а сви радови су били постављени на
пано у учионици. Часови су за ученике били интересантни и подстицајни и такву
врсту наставе треба чешће организовати.
Тања Трајковић
83
II-2
Ради побољшања квалитета наставног процеса на часовима света око нас
коришћене су ППТ презентације. Наставни садржај је приказан на деци занимљив и
очигледан начин. На часовима слободних активности разговарало сео дечијим
енциклопедијама. Ученици су донели своје примерке, а претходно су добили
задатке да пронађу и науче један текст који се њима свиђа. Они су листали
енциклопедије, показивали својим дрзуговима и причали о омиљеним странама.
Остварена је корелација међу предметимаа: српски језик, математика и од играчке
до рачунара. Користећи програме за наставу и учење ђаци су читали и вежбали
садржаје у вези са реченицом (облик и значење), решавали задатке и употпуњавали
стечено знање.
Поводом Светског дана хране библиотекар је разговарао са ученцима о навикама у
исхрани и указивао о важности избора и употребе одређених намирница ради
правилног развоја. Представљена је и пирамида исхране и деци је указано на
штетност брзе хране и одређених врста пића на здравље. Ученици су цртали и сами
пирамиду исхране и учили како треба да се правилно хране.
Даровитији ученици се упућују на коришћење додатних извора знања. На часу
српског донели су текстове Добрице Ерића и читали својим друговима. Тако се
повећава заинтересованост ученика за рад, и подстичу се на самосталност у
анализи текстова. На часовима ликовне културе често се организује групни облик
рада и рад у пару. На ставне јединице Израда маски и Израда накита су реализоване
на тај начин , ученици су се учили сардњи, поштовању туђих идеја, стрпљењу и
толераранцији.
Сарадња са родитељима се остварује кроз индивидуалне и колективне састанке. На
време су информисани о успеху деце, евентуалним проблемима и о активностима
које се спроводе у школи, а у којим аје потребно њихово учешће или сагласност.
Дечија недеља је обележена кроз више активности. Ученици су се упознали са
Букваром дечијих права, причали су о обавезама које проистичу из права. Цртали
су на тему Имам право на, а радови су изложени у холу школе и на паноу у
учионици. Један дан је био посвећен дечијој игри. Од различитих материајла
ученици су у групама правили омиљену играчку, а онда је представили осталима.
Ради промовисања књиге и читања ученици су посетили Библиотеку у Малом
Пожаревцу и учествовали у акцији Читање је забава. Представили су своје омиљене
књиге, говорили о ликовима, порукама и задовољству које доноси читање.
Спортски дан је организован на заједничким часовима нижих разреда. Ученици су
се надметали у разним играма, учили се ферплеју. И ђаци и наставници су се
сложили да треба чешће организовати заједничке часове оваквог или сличног
садржаја. Све ове активности доприносе развијању одговорног односа деце према
себи и другима и смањењу насиља. Треба организовати радионице кроз које би се
представљали добри и лоши примери понашања и последице за лоше примере.
Ученици су на часовима одељенског старешине и света око нас упознати са
Правилником понашања у школи и важности поштовања правила. Кроз наставну
јединицу ''Имам своја права'' разговарали су о правима и обавезама деце и ученика
и решавали задатке у радној свесци у вези са тим. Разговарали су на теме Учионица
84
без насиља, Зашто се тужакамо и називамо друге ружним речима. Учили су шта је
добра комуникација и како треба саопштити оно што нам смета на најбољи начин.
На чау грађанског васпитања се такође говорило о вештини комунукације.
Љиљана Вићовац
III-2
Добра је комуникација међу наставницима, реализовани су заједнички часови три
одељења трећег разреда 23. септембра 2010. године у Поповићу. Тада је
реализована и тематска настава кроз часове српског језика, природе и друштва,
музичке културе, ликовне културе, чувара природе и физичког васпитања. Ученици
су разговарали о променама у природи у јесен, читали су и рецитовали песме о
јесени, цртали јесење плодове. Ови часови су важни, јер су се ученици учили
понашању у великој групи, дисциплини у јавном превозу, дружењу са осталим
ученицима истог узраста. Развиојали су такмичарски дух и добру комуникацију у
колективу.
Дечија недеља је обележена разним активностима, израдом ликовних радова и
изложбом у Библиотеци, израдом предмета од глинамола, спортским активностима
и програмом у Библиотеци, ученици су причали о својим омиљеним књигама,
препоручивали их друговима и рецитовали и певали.
Светски дан хране обележен је на часовима српског језика, енглеског језика,
природе и друштва и других кроз разговор о значају правилне исхране. У вези са
здрављем разговарано је и о штетности дувана, алкохола и дроге за људски
организам. О овим темама је разговарано и са родитељима на родитељском
састанку. На часовима се примењују различити облици рада, индивидуални,
групни, рад у паровима и истраживачки рад. Обележен је Дан толеранције, на
часовима грађанског васпитања и других предмета обрађене су наставне јединице:
Дечија права, Сви једнаки, а различити, Комуникација, Понашање у учионици,
Поштовање других и Чувајмо здравље.
Тематска настава ''Празници у нашем крају'' реализована је од 27. до 30. децембра
2010. године. Овакав вид наставе се допао ученицима и они су веома активно
учествовали у раду на свим часовима.
Сарадња са родитељима се одвија кроз индивидуалне разговоре, родитељске
састанке, наставу у природи и једнодневни излет. Родитељи уплаћују родитељски
динар, укључени су у акцију за увођење видео надзора ради превентиве дечијег
насиља. У IV-2 нема насилног понашања, ученици се лепо понашају једни према
другима и према наставницима, дисциплина је одлична, у одељењу влада
сарадничка атмосфера
Десанка Милојковић
IV-2
85
Остварена је добар комуникација међу наставницима, израђени су планови и
наглашена корелација међу предметома, договорене су теме за тематску наставу и
реализована тематска настава ''Јесен'' 23. септембра 2010. године.Тема је обрађена
кроз пет часова: српски језик – рецитовање песама о јесени, природа и друштво –
''Јесен и промене у јесен'', музичка култура – певање песама о јесени, ликовна
култура – цртање јесени, физичко васпитање – спортска такмичења на заједничком
часу свих одељења четвртог разреда. Овај вид наставе ученици су лепо
прихватили, активно су сучествовали у свим активностима. Оставрени су сви
циљеви часова: Правилно понашање ученика у јавном превозу, Дружење са
ученицима других одељења, Исказивање знања, Развијање такмичарског духа,
Колективни рада и развијање добре комуникације. Треба наставити са оваквим
начином рада.
Обележен је Дан писмености у Библиотеци у Малом Пожаревцу, школски
библиотекар и наставници су разговарали са ученицима о писмености и врастама
писмености и важности читања за учење. Дечија недеља је обележена различитим
активностима, израдом ликовних радова и изложбом у Библиотеци, израдом
предмета од глинамола, спортским активностима и програмом у Библиотеци,
ученици су причали о својим омиљеним књигама, препоручивали их друговима и
рецитовали и певали.
Светски дан хране обележен је разгором о навикама у исхрани, а онда су ученици
добили задатак да пишу о здравој исхрани. На часовима природе и друштва,
физичког васпитања и одељенског старешине разговара се са ученицима о штетном
утицају алкохола, дувана и дроге на организам. На часовима се примењују
различити облици рада, индивидуални, групни, рад у паровима и истраживачки
рад. Обележен је Дан толеранције, на часовима грађанског васпитања и других
предмета обрађене су наставне јединице: Дечија права, Сви једнаки, а различити,
Комуникација, Понашање у учионици, Поштовање других и Чувајмо здравље.
Сарадња са родитељима се одвија кроз индивидуалне разговоре, родитељске
састанке, наставу у природи и једнодневни излет. Родитељи уплаћују родитељски
динар, укључени су у акцију за увођење видео надзора ради превентиве дечијег
насиља. У IV-2 нема насилног понашања, ученици се лепо понашају једни према
другима и према наставницима, дисциплина је одлична, у одељењу влада
сарадничка атмосфера.
Велимир Петровић
Предметна настава
Српски језик
86
Ради повећања мотивације ученика одржани су часови тематске наставе. Тема је
била Кад се сретну сан и јава, наставна јединица ''Женидба Милића барјактара'' и
рађена је кроз предмете српски језик и веронаука. Одржана су два часа српског
језика, урађена је периодизација народне књижевности, одлике лирско-епске
поезије и баладе. Ученици су добили задатке, читали су песму, анализирали је,
одговарали на питања везана за усуд, уочавали разлике између приповетке ''Усуд'' и
других тумачења. Користили су тумачења из Вукове књиге ''Етнографски списи и
књиге ''Мали буквар'' М. Николића. Вероучитељ је дао објашњење из угла религије.
Циљ часова је остварен, ученици су користили додатну литературу за рад, и
усвојили нова знања о слободи избора сваког појединца, човеков живот одређује он
сам.
Ради побољшања квалитета наставног процеса ученици су самостално припремали
час, наставна јединица ''Живот и дело Вука Караџића''. Радили су домаћи задатак
подељени у пет група, вођа сваке групе је осмислио излагање на једну од тема:
Живот Вука Караџића, Сакупљање народних умотворина, Реформа језика и
правописа. Своје радове ученици су поставили на пано. Сличан рад су радили и на
тему ''Живот и дело Петра Петовића Његоша'' Подељени у две групе писали су
домаће задатке и користили различите изворе информација.
Ученици пишу саставе на све теме за литерарне конкурсе и тако промовишу свој
рад. На конкурсу ''Нећу преко везе'' учествовало је 15 ученика петог, шестог и
осмог разреда. Послато је шест радова на конкурс, четири су била награђена.
Школа је похваљена за учешће на конкурсу.
Софија Зећовић
Историја, грађанско васпитање
Поводом Дана писмености наставници историје, грађанског и веронауке и
библиотекар разговарали су са ученицима о врстама писмености, о информацијској
и информатичкој писмености, интернету и потреби заштите деце на Фејсбуку.
13. октобра 2010. године одржана је заједнички час наставника француског језика и
историје у VII-1 и VII-2 са темом Француско-српски односи. 15. октобра 2010.
године одржан је заједнички час у оба одељења осмог разреда, провера знања кроз
квиз такмичење. Истог дана одржан је и заједнички час наставника енглеског и
историје у осмом разреду о занимљивостима из енглеске историје.
Поводом обележавања Светског дана хране 18. и 19. октобра на заједничком часу
грађанског и веронауке и уз присуство библиотекара разговарано је са ученицма о
навикама у исхрани, лошем квалитету ''брзе хране''(ученици су читали састав
појединих прехрамбених производа, грицкалица и омиљених пића) и потреби да се
развијају правилне животне навике. вероучитељ је говорио и о улози поста код
верника.
Поводом Дана толеранције разговарано је са ученицима о појму телеранције и
ученици су причали о свом понашању према другима, односу међу децом,
другарству.
Од 22. до 26. новембра је одржана Недеља посвећена активностима против насиља
поводом Дана дечијих права, 20. новембра и Дана борбе против насиља над
женама, 25. новембра. Наставник је говорио о положају жена кроз историју до
87
Првог светског рата, међуратном периодуи периоду комунизма-социјализма.
Поводом Дана борбе против ХИВ-а, 1. децембра и уз присуство мединске сестре из
Дома здравља Раља разговарано је са ученицима седмог и осмог разреда о
сексуално преносивим болестима и заштити, нарочито о важности употребе
кондома. Поводом Дана људских права 10. децембра разговарано је са ученицима о
постојању и поштовању људских права кроз историју.
Слободан Карановић
Француски језик
У првом полугодишту школске 2010/2011.године радила сам као професор
француског језика у редовној и допунској настави, и у секцији „Млади Французи“,
као и одељењски старешина у 8/2.
Редовна настава је углавном реализована у свим одељењима од 5 .до 8.разреда, уз
мања одступања ( у 7/1 и 8/1 по један час мање од планираног,а у 6/2, 7/2 и 8/2 је
било више реализованих од планираног броја часова). Користили смо најчешће
комуникативни приступ у настави страних језика, и засада сам релативно
задовољна његовом применом на својим часовима. Не успевам да га потпуно
искористим приликом обраде граматичких јединица, и тада углавном прибегавам
методи излагања и објашњавања.
Што се тиче облика рада, заступљени су: фронтални, индивидуални, рад у пару, у
групи, по нивоима...
У настави је коришћен уџбеник Junior Plus 1, 2 и 3 француског издавача Cle
International, уз извесну употребу аутентичног матреијала, као што су ученички
радови ( пројекат C’est moi у петом разреду, у ком се ученици представљају на
креативан начин), постери( у шестом разреду посвећен екологији), карте(карта
Француске у свим разредима), фотографије( у свим разредима, приликом обраде
разних тема, попут осећања, породице, околине...).
Одржан је угледни час у 8/2, наставна јединица Sensations, emotions... Часу
присуствовала Јелена Стевановић, професор енглеског језика. На том часу као
наставно средство је коришћен компјутер, као и фотографије из часописа и са
интернета (Google слике) и музика. Дискутовано је о осећањима која у њима
изазивају те слике, и та музика. Час оцењујем као релативно успешан, мало више
активности ученика не би било наодмет.
У склопу реализације Акционог плана, реализовани су и заједнички часови ученика
осмог разреда, у септембру 2010. Том приликом је са наставником историје одржан
заједнички час, посвећен француско-српском пријатељству. Најпре смо одржали
мини предавање, а потом и квиз у коме су деца са одушевљењем учествовала.
У оквиру Пројекта „Здрав живот“ већ у септембру је, у 6.разреду, почео рад на ту
тему. Ученици су имали да за домаћи задатак направе сликовни речник појмова
везаних за храну. Затим, на ЧОС смо разговарали о здравој исхрани, добрим
животним навикама, болестима зависности... Ученици воле тај вид разговора, имам
утисак да је то нешто што их се стварно дотиче. Нарочито воле дебате, када у
групама треба да одбране неки став а побију други. Тада настаје креативни хаос.
Дебата као вид реализације је употребљена и на часу Comment sommes-nous
capables d’abandonner nos meilleurs amis? са потпуно различитом реакцјом у два
88
одељења осмог разреда. Док је 8/2 било расположено за дискусију, у њој ралативно
активно учествовало на француском а више на српскомјезику, у 8/1 сам стекла
утисак да их се то не дотиче, чак ни када сам предложила да се све одвија на
српском језику.
Поводом Светског драна борбе против ХИВ/АИДС одржала сам предавање у оба
одељења шестог разреда на часовима грађанског васпитања, као и у 7.и 8.разреду ,
у оквирун наставе француског језика. Ученица Катарина Ђурђревић је направила
постер на ту тему, а ученици 6/2 су направили пано у сарадњи са мном и
наставником верске наставе Марком Мудрићем.
У 6/2 (опет!) је извршена мала замена улога, тј. ученици Лука Гајић, Душан Гајић,
Милош Симић и Милош Стевановић су учествовали у предавању лекције La
France, tu connais?
Одржавана је секција „Млади Французи“ која је, због проблема са простором и
превозом, углавном сконцентрисана на Мали Пожаревац. У овом периоду су
држани часови у 6/2 и 8/2. Одржана су и три часа у 6/1 и 7/1. На тим часовима
радимо додатна граматичка обашњења, коришћење сајтова као што су
www.francaisfacile.com, www.fr.akinator.com, www.youtube.com, www.futuroscope.fr
итд. као и читање непознатих текстова, писање писама...
Није одржан велики број часова допунске наставе,не зато што није било потребе,
већ или није било простора ( Мала Иванча), или није било заинтересованих, и
поред заказивања термина.
Иначе, на часовима редовне и допунске наставе, као и секције, доста ми је значило
знање стечено на семинарима, посебно са самоинара у Нишу, који је држала
Милена Милановић.
Kао одељењски старешина 8/2 реализовала сам 19 од 17 предвиђених ЧОС, и три
родитељска састанка, који су изузетно слабо посећени, у просеку од 25
родитеља/старатеља дође их 7 или 8. У самом одељењу постоје извесни
дисциплински проблеми, о којима се трудимо да разговарамо отворено и да
заједнички нађемо решење.углавном нам то пшолази за руком, али има и ситуација
када смо морали да у помоћ позовемо и педагога па и директора школе.
Све у свему, сматрам да су активности планиране за овај период успешно
остварене. Наравно, увек има места за напредак, па ћу се у том смислу трудити да,
као и до сада, саслушам све добронамрене и оне друге сугестије.
Светлана Матко
Математика
1. Квиз знања (23. час – октобар) у V2 из области „Геометријски објекти“ као
такмичење између два реда тако што једни поставаљају 10 питања, а други
одговарају, а после тога обрнуто. Један ученик бележи питања на табли и
евидентира тачно – нетачно. Ученици су имали право да користе своје школске
свеске и кад питају и кад одговарају.
Циљ часа је: мотивација сваког ученика да уз помоћ свеске може да постави
питање и да одговор. Ученици су савладали градива, помагали слабијима у
сналажењу при учењу и развијали осећаја како се учи математика.
89
Исходи часа: Задовољство и срећа код ученика, јер су сви схватили ако се
математика учи са разумевањем да није тешка.
2. Коришћење интернет адресе: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs.
Циљ часа је: повећање мотивације ученика
Задатак часа је: осавремењавање наставе
Исходи часа: ученици могу да упореде своја знања и захтеве свог наставника са
захтевима других настваника
3. Програм ГеоГебра – увежбавање појмова из области „Геометријски објекти“ на
конструкцији тзв. „Крзнарског ножа“ у V2, уз дато штампано упутство.
Циљ часа је: побољшање квалитета наставног процеса
Задатак часа је: проширивање и усвајање знања
Исходи часа: подстицање ученика да самостално користе стручну литературу, то
јест подстицање на истраживачки рад
4. Угледни час – Мрежа призме и пресеци на примеру задатка „Паук и мува на
квадру“ у VIII2 ( 43. час – новембар).
Циљ часа је: побољшање квалитета наставног процеса
Задатак часа је: побољшање квалитета наставног процеса. Развијање осећаја за
трећу димензију и простор на примеру квадра.
Исходи часа: угледни час је требало извести час или два касније, када ученици
боље усвоје пресеке и мрежу тела да би лакше учествовали у дискусији,
5. Израда Паноа са решењем задатка: „Паук и мува на квадру“
Циљ рада је: повезивање градива VII и VIII разреда
Задатак рада је: развијање код ученика логичког мишљења и закључивања
Исход рада је: изглед Паноа подстиче ученике да сами изведу закључак и реше
проблем.
Новка Боричић
На часовима се прави корелација са наставом других предмета кад год је то могуће,
ради указивања на важне чињенице које је неопходно памтити. Често се у
недостатку овакве корелације, указује на примере из окружења и свакодневног
живота, како би се ученицима приближило ново градиво. Код упознавања са
геометријским телима приступа се изради модела мреже и геометријског тела у
„склопљеном изгледу“ како би се лакше разумели основни елементи као и обрасци
за израчунавање површине и запремине истих. Посебно се код израчунавања
запремине тела у осмом разреду ради корелација са физиком (израчунавање
запремине призме и пирамиде повезује се са израчунавањем густине тела из физике
и указује још једном на неопходност усклађености јединица за масу, запремину и
густину).
Kод ученика петог разреда је приликом упознавања са јединицама за мерење
углова (степен, минута и секунда) могућа повезаност са степенима у географији
ради лакшег усвајања градива. У шестом разреду, при изједначавању два разломка
у скупу Q могуће је указати на повезаност са израчунавањем удаљености на
географској карти. Приликом упознавања са појмом сличности и Талесовом
теоремом у седмом разреду могућа је повезаност са историјом тј културом старих
Грка и чињеницом да су знали да измере висину Кеопсове пирамиде, одреде
удаљеност до брода на мору итд.
90
Оно што је представљало часове које су ученици прихватили са великим
интересовањем било је: Пети разред – приликом обраде скуповних операција
ученици су наводили различите примере скуповних операција из реалног живота
повезујући их са математичким дефиницијама. Шести разред – ученици су
приликом упознавања са негативним бројевима врло креативно налазили примере
негативних бројева наводећи их кроз: мерење температуре ваздуха, стање на
банковном рачуну, појам надморске висине итд. Седми разред – ученици су са
интересовањем и успешно савладали представљање рационалних алгебарских
израза помоћу ткз. ''дрвета израза'', као и обрнути процес успешно састављали израз
на основу датог ''дрвета израза''. Осми разред – ученици су са циљем лакшег
памћења образаца за Р и V призме правили мреже као и ''склопљени облик'' ових
тела што је помогло бољем разумевању појма призме и њених саставних делова.
Ученици се према успеху организују у мање групе, како би кроз заједнички рад
пружали једно другом помоћ у решавању задатака различитих нивоа тежине уз
континуирану подршку наставника током часа. Тимски рад наставника и ученика
на редовним часовима, подстицање ученика на сарадњу у наставним и
ваннаставним активностима, подела задужења по групама и индивидуална
задужења на часовима редовне, допунске и додатне наставе.
Стручно усавршавање наставника у области математике обавља се месечно кроз
присуство семинарима математичког друштва „Архимедес“, а уз то и 26.11. и 27.11.
на семинару ИП „Математископ“ под називом „Одабрана поглавља из математике
V-VIII разреда-методички приступ“. У току друге недеље зимског распуста, а са
циљем даљег информатичког усавршавања, заказано је полагање последњег модула
''Интернет и комуникације'' код овлашћеног испитивача ради стицања ECDL
сертификата.
Ружица Танасковић
Ликовна култура и цртање, сликање, вајање
Ученици су израђивали радове предвиђене Школским програмом на часовима
редовне наставе, али и на теме предвиђене Акционим планом: Дан писмености,
Дечија недеља, Толеранција, Месец књиге, Борба против ХИВ-а. У Сопоту, у
Центру за културу, је 14. октобра одржана радионица коју су водиле М. Одић и М.
Путник из креативне радионице ''Креативност за понети''. Учествовало је
двадесетак ученика виших разреда наше школе и наставница ликовне културе.
Сарадња са уметницама је била добра, а и са ученицима ОШ ''Јанко Катић'' из
Рогаче, такође учесницима, што је још једна вредност ове радионице.
За Дан писмености у септембру и поводом Дечије недеље у октобру ученици су
цртали радове на тему писмености, читања, деце и дечијих права. Радови су
изложени у холу школе и у Библиотеци у Малом Пожаревцу. Тако је остварена
сарадња са локалном заједницом. У новембру су обележени Дан толеранције, Дан
дечијих права и Дан борбе против насиља над женама. Наставници, педагог и
библиотекар су разговарали са ученицима о проблему понашања, толеранцији и
доброј комуникацији, а ученици су израђивали ликовне радовена тему лепог
понашања, писали су о свом понашању и пароле о правилном понашању. У
октобру и новембру поводом Месеца књиге и Месеца школских библиотека
91
ученици су причали о важности књига и читања и цртали на те теме. Радови
ученика наше школе су били веома успешни и изложени су у Библиотеци у Сопоту.
У новембру ученици су учествовали на ликовним конкурсима ''Железница очима
деце'' и ''Нећу преко везе''. У децембру су ученици радили радове на теме ''Свети
Сава'', ''Свети Симеун'' и ''Хиландар'', а пред Нову годину су израђивали честитке.
Нада Аранђеловић
Биологија, чувари природе
Ове школске године ради се школски пројекат Здрав живот. На часовима биологије
и чувара природе разговарано је са ученицима о навикама у исхрани и наставник је
давао савете како да се навике поправе. Ђаци су причали о врстама намирница које
највише воле да једу, а онда и о томе шта је здраво и шшта би требало да једу, о
чувању намирница, о хигијени приликом коришћења и припремања хране.
Ученици су припремали наставни материјал за часове, текстове и илустрације и
радили задатке подељени у групе тако да је сваки ученик добио и урадио задатак
према својим способностима. Све радове су поставили на пано.
Други школски пројекат Екологија је такође започео у првом полугодишту на
часовима чувара природе у петом и шестом разреду и часовима биологије у осмом
разреду кроз наставне јединице Очување животне средине и Заштита природе.
Ученици петог и шестог разреда су правили паное, писали песме, цртали, бојили,
чистили учионице и двориште. Пронашли су слике и правили рад на тему ''Како ја
могу да допринесем очувању животне средине''. Говорили су о понашању људи
које нарушава очување животне средине, крчењем шума се уништавају станишта
многих биљака и животиња и нестају ретке врсте, кад се исуши бара и користи за
депонију то је уништавање и загађивање животне средине.
Ученици осмог разреда су имали час у природи, обишли су и разгледали околину
школе и видели депоније на местима која нису предвиђена за то. Закључили су да
то може бити место за повећано размножавање глодара, преносилаца разних
болести. У близини тих ђубришта се често играју, иако знају да су опасна по
здравље. Обрађена је и наставна јединица Шумски екосистем – мапе. Имали су две
мапе области у којој су Мала Иванча и Мали Пожаревац, подељени су у две групе и
означавали где има највише листопадних и четинарских шума. Наставна јединица
Животна заједница и њена организација је урађена кроз групне и самосталне
радове ученика у правили су интервјуе са члановима животне заједнице, или их на
други начин представили, пронашли су одговарајуће илустрације и све поставили
на паное. Било је осам радова, сви су презентовани на часовима и сви су гласали за
најбоље. Најуспешнији су били Интервју са бором и Прича о лековитој биљци –
нана. Учиници су подстицани на самостални рад, коришћење додатне литературе
из библиотеке или са интернета.
У шестом разреду обрађене су наставне јединице Рециклажа и Комунална хигијена
на часовима теренске наставе, ђаци су разговарали о чишћењу околине и упознали
се са терминологијом везаном за ове проблеме. Акција ће се наставити у другом
полугодишту. Поводом Светског дана заштите животиња причали су о поступању
према животињама, о кућним љубимцима, бризи за њих, храњењу, купању и сл.
92
У седмом разреду на часовима биологије ученици су подстицани на самостални
трад и рад у групама. Радили су пројекте за сваку област у вези са људским отелом.
Најбоља мотивација за овакву врсту рада су оцене.
На часовима одељенског старешине разговара се о понашању у школи и ван школе,
о проблемима понашања појединих ученика, вербалном и физичком насиљу међу
ђацима 6-1 и начину на који би се решили. У решавање проблема укључени су
педагог и поједини родитељи, али још увек нема задовољавајућих резултата.
Бранка Миладиновић
Физика, хемија
На часовима хемије у седмом разреду, наставна јединица ''Физичке и хемијске
промене супстанци'', ученици су уочавали разлике између физичких и хемијских
промена и развијали умеће правилног коришћења лабораторијског посуђа и
прибора. Радило се у групама уз инструкције наставника, свака група припрема
извештај и презентује осталим ђацима. На крају наставник сумира урађене задатке
и истиче кључне одлике физичких и хемијских промена, сличности и разлике.
Ученици су подстицани на развијање нових интересовања и самостално коришћење
различитих извора знања. У осмом разреду кроз обраду наставне јединице
''Примена метала и легура'' припремали су излагања за час, упознали су се са
својствима метала и применом у индустрији и побољшањем својстава у легурама.
Ученицима је тема била занимљива, питали су једни друге и одговарали на питања.
На часу физике у осмом разреду, наставна јединица ''Оптички инструменти'', два
ученика су упознала своје другове са оптичким инструментима (лупа и микроскоп)
и њиховом применом. Ученици су користили информације из књига и са интернета
и урадили су пројекат на паноу.
Одржан је угледни час у 7-1, наставна јединица ''Раздвајање састојака смеше''.
Ученици су обновили знање о смешама (састав, врсте, својства, агрегатно стање).
Наставник је објаснио да је понекад потребно раздвојити чисте супстанце из смеше,
природне или добијене у лабораторији. Поступци раздвајања се заснивају на
својствима супстанци. Изведени су огледи и приказано одливање и цеђење, а
помоћу слика објашњена дестилација. Ученици су стекли нова знања, применљива
у свакодневном животу, очигледни примери су им помогли да разумеју особине
смеша и поступке раздвајања супстанци. Час је и за ученике и наставника био
веома занимљив и успешан.
На часовима одељенског старешине разговара се о понашању ученика на јавном
месту, нарочито у школи. Сарадња са родитељима се одвија на родитељским
састанцима и кроз појединачне разговоре у време ''отворених врата''. Родитељи се
обавештавају о сваком насталом проблему понашања њихове деце.
Биљана Пљеваљчић
Географија
93
У току полугодишта у свим разредима, ученици су користили интернет ради израде
пројеката и реферата на разне теме (географски и туристички приказ земаља и
континената). Контактирање са предметним наставником путем електронске
поште, размена фотографија и информација се спроводи током читаве године због
специфичности програма у настави географије.
Повезивање и прожимање предмета географије и историје кроз трибну са темом
''Савремене границе Србије'' реализовано је у осмом разреду на почетку школске
године када су биле прве лекције о националног географији. Повезаност је била
усмерена на значај и промене границе кроз историју наше земље. Ученици су
учествовали у разговору и може се закључтити да добро познају историју наше
земље, износе своја мишљења и запажања и имају дубоко развијену свест о
националној припадности.
Међународни дан толеранције 15. новембар обелжен је у седмим разредима 10. и
12. новембра у разговорима на тему поштовања раса и народа, различитих обичаја,
религија и култура као и појаве расне дискриминације у свету. Ученици су посебно
обратили пажњу на такве појаве у току обраде регионалне географије света кроз
причу о разним земљама Азијског континента.
Због недостатка новчаних средстава наставник није присуствовао стручним
семинарима, осим једном који је организовао КЛЕТ, али на жалост није
акредитован. Ипак је био од великог значаја за избор уџбеника за следећу школску
годину.
Одржани су часови у летњим радионицама и на излету. 29.09.2010. године у Малом
Пожаревцу са ученицима 8-2 ''Упознавање са стањем подземних и површинских
вода на подручју села''. Посебно је занимљива активност била анализирање
проблема загађивања подземних и површинских вода, разматрање узрока и
последица и начина очувања вода.
Угледни час је одржан у у разреду 6-2, 14.12.2010.године, приликом обраде
наставне једине „Хрватска, Слвенија и Грчка“. Ученици су припремили прикладан
реферат о овим балканским земљама као и једну интересантну активност –
прављење грчке салате. Све је пропраћено националном музиком Грчке и на крају
су прочитани стихови песме „Желео бих да имам кућу изван града“ познатаог
грчког песника Кавафија. Ученици су били задовољни оваквим приступом обради
нове наставне јединице и стекли су доста интересантних занања о суседним
земљама.
У договору са наставником физичког одлучена је да се тематска настава одржи на
тему „ Индија“ у седмим разредима. Ученицима је уклопљена тема у већ постојеће
јединице које су се обрађивале и допуњене са монгобројним занимљивостима.
Говорило се о народима Индије, строј индијској и ведској цивилзацији о религији и
култури и јоги, као најстаријем сазнању на свету о одржавању духа и тела у
хармонији. Показане су вежбе ученицима и тако је повезана тема са часом
физичког васпитања.
Ученици врло радо учествују и изради реферата и пројеката и разних паноа на
различите теме, подспешујући тако интересовање за предмет и географију као
науку. Мотивиација је наравно и вредновање ученика и овај метод прихватају као
лакши начин доласка до оцене. Знање, труд и рад ученика се награђује и изграђује
се бољи однос и сарадња са наставником.
94
Љиљана Николић
Физичко васпитање
Ради повећања угледа школе у локалној заједници остварена је сарадња школе сс
локалним фудбалским клубом у Малом Пижаревцу и отворена Школа фудбала за
децу узраста од 8 до14 година. У рад ј еукључено 12 ученика наше школе, тренинзи
се одржавају три пута недељно по 70минута на игралишту клуба. Формирана група
ради без осипања, деца са пуно радости приступају тренинзима и напредују у
техничко – тактичком и кондиционом смислу. Ученици кроз вежбање постају
способнији и усавршавају своју личност, изграђују се телесно и духовно.
Укључени су и родитељи те деце, доводе децу и набављају опрему, свесни су
значаја физичког вежбања. Задовољни су организацијом и програмом рада, а
задовољан је и клуб, јер се тако ствара школован подмладак.
Школа је почела да ради у септембру 2010. године и прва фаза је завршена у
новембру. Наставак тренинга је планиран за март 2011. године.
Ради побољшања квалитета наставног процеса одржани су заједнички часови
ученика седмог и осмог разреда, ученици су се дружили кроз такмичење у
рукомету и малом фудбалу.
Мирослав Станковић
Енглески језик
У оквиру наставне јединице Bullyng обрађена је тема вршњачког насиља и насиља
уопште (врсте насиља, узроци, последице, жртве, починиоци). Одржан је
заједнички час са ученицима оба одељења осмог разреда. У оквиру наставне
јединице Your body обрађена је тема адолесценције: хормони, психофизикче
промене, проблем комуникације измеђеу деце и родитеља. Кроз наставну јединицу
Food са ученицима је разговарано о навикама у исхрани: здрава и нездрава храна,
пирамида исхране, врста намирница, број навика. Кроз наставну тему The World
ученици су упознати са новим наставним средствима (карта света и Европе,
глобус), коришћени су материјали из енциклопедије на интернету ENKARTe и
приручника Мој први географски атлас.
Са ученицима нижих разреда наставник је разговарао о празницима у Енглеској и
Америци. За Halloween ученици су причали, певали, играли се и правили костиме.
Тања Вићовац-Ћертић
Техничко и информатичко образовање
Ученици петог разреда су у групама израдили скице и техничке цртеже разних
модела и макета. Радећи овако у групама остварили су за њих нови вид
комуникације – техничким језикома, а групним радом је плански дошло до
комуникације међу њима. Разменом мишљења, дорадом идеја, преправком и
усавршавањем иницијалних скица развијена је комуникација међу члановима
група. Наставник је својим сугестијама допринео лакшем постизању циља ка ком
95
су пошли ученици у оквиру наставне јединице „Од идеје до реализације“ и
подстакао дијалог, па је свеопшти ниво комуникације побољшан.
Ученици седмог разреда су, као што је и планирано, користећи рачунаре у кабинету
за информатику, разменили разноврсне садржаје (тектове, слике, цртеже,
видеоклипове) које су креирали ван школе или их преузели са разних извора и тако
остварили и побољшали савремен вид комуникације.
Ученици осмог разреда су креирали налоге на више бесплатних емаил сервиса.
Затим су слали разне разне поруке и писма између себе и тако овалдали
коришћењем основних команди и операција са електронском поштом. Услед
модерног вида комуницирања повећана је мотивација ученика у процесу наставе.
Ученици седмог разреда су практично извршили мерења и контролу димензија
разних машинских елемената, радећи са мерним контролним средствима. Ученици
осмог разреда активно учествују у процесу наставе тако што се радо и редовно
одазивају на позив наставника да присуствују часовима где могу раније стечено
знање из ТИО да пренесу млађим ученицима.
У циљу промовисања успеха школе- Интернет презентација школе остварене су
следеће активности: 3 ученика VIII/2 започели су дизајнирање сајта школе на
основу постојећег материјалаа радећи у софтверу предвиђеном за ту намену.Остали
ученици доприносе прилажући материјалкоји ће обогатити садржај самог сајта.
Сарадња са родитељима у вези са понашањем ученика у школи је редовно добра, а
након инцидента који се десио између ученика ван школе и по завршетку наставе је
проширена, па се са родитељима активно размењују информације у вези понашања
ученика и делује у складу са тренутним потребама.
Контакти са установама у окружењу су активни и редовни али се остварују и по
потреби за неком додатном акцијом.
Помоћ ученика при уређењу свих делова школе и школског дворишта и редовном
одржавању хигијене у истим, је редовно присутна и активна.
Ученици израђују и постављају паное из разних наставних области и предмета у
учионице и ходник школе и тиме доприносе активном ажурирању ентеријера и
естетском нивоу истог.
Саша Живановић
Библиотекар
У оквиру васпитно-образовне делатности библиотекар је разговарао са ученицима
о избору књига за читање и помагао им у проналажењу одговарајуће литературе за
израду задатака. Одржани су часови библиотекара у свим одељењима поводом
обележавања Дана писмености. Библиотекар је разговарао са ученицима о врстама
писмености и потреби да стално усавршавмо информациону и информатичку
писмености. Библиотекар је говорио и о важности читања и разумевања
прочитаног, читања ради учења и читања из забаве. Одржани су и заједнички
часови са наставником историје и осталим наставницима у вези са настанком
писмености, развојем и значају писмености данас. Ученици се упућују у
проналажење одговарајуће информације, њено вредновање и правилно коришћење
за решавање проблема.
96
Одржани су су заједнички часови са наставником физичког васпитања,
грађанског васпитања, веронауке и наставницима разредне наставе поводом
обележавања Дана хране. То је уједно био и почетак на реализацији школског
пројекта Здрав живот који је планиран за ову школску годину. План активности
за тај пројекат израдили су библиотекар и педагог, а сви наставници ће бити
укључени у реализацију.
Библиотекар је набавио додатну литературу за наставнике у вези са пројектом,
нешто од тог материјала је у штампаном облику, а нешто у електронском.
У оквиру Дечије надеље одржани су у Малој Иванчи часови са ученицима од првог
до четвртог разреда. Они су говорили о својим омиљеним књигама, читали
одломке, рецитовали и певали и тако се представили једни другима. Тако су се
боље упознали, развијали другарство и учили се толеранцији.
У Малом Пожаревцу са ученицима од петог до осмог разреда разговарао је
библиотекар на часовима српског језика и физичког васпитања. Тема је била дечија
права, конвенција УН о дечијим правима, али и обавезе деце – ученика. Часови са
ученицима петог, шестог и седмог разреда одржани су у Библиотеци у Малом
Пожаревцу. Ђаци су причали о књигама које воле да читају и читали су своје
литерарне радове изложене у Библиотеци. То је почетак овогодишње акције
Читање је забава у сарадњи школске и јавне библиотеке. Направљен је интервју са
ученицима и библиотекарима за Радио Клас о читању и важности сарадње школске
и јавне библиотеке. У уторак, 5. октобра ученици виших разреда су са наставником
ликовне културе поставили изложбу ликовних радова на тему књиге и писмености
у Библиотеци у Малом Пожаревцу.
У петак, 8. октобра ученици нижих разреда у Малом Пожаревцу су имали
заједничке часове у Библиотеци. Причали су о омиљеним књигама, читали
песмице, рецитовали, певали и направили изложбу својих слика на тему Деца,
књига и читање.
Одржан је и састанак Ђачког парламента и у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу
на коме се разговарало о учешћу ђака у раду школе, упознати су са
активностима у оквиру Дечије недеље и најављене су активности за наредни
период.
Читање је забава је пројекат који се реализује током целе школске године кроз
различите активности у школи. Циљ пројекта је да ученици више времена посвете
читању, разговарају о прочитаним књигама и да им читање постане задовољство.
У октобру и новембру је настављена ова акција у току Дечије недеље, Месеца
школских библиотека и Месеца књиге која се одвијала и у школи и у Библиотеци у
Малом Пожаревцу и у Сопоту. Библиотекар је разговарао са ученицима нижих
разреда о њиховим читалачким навикама, о томе колико књига имају и да ли их
добијају на поклон и купују. На неколико часова библиотекар је испитивао
разумевање прочитаног текста. Доносио је књиге прилагођене узрасту разреда,
сваки ученик је читао по једну или две стране. После тога су ђаци причали о
прочитаном делу текста и тумачили га. Иначе, ученици нижих разреда су вреднији
читаоци и чешћи посетиоци библиотеке. Урађена је и анкета о навикама у читању
за ученике трећег и четвртог разреда и ученике од петог до осмог разреда. Ученици
петог и седмог разреда су писали о књигама и библиотеци и својим читалачким
навикама.
97
За ученике седмог и осмог разреда урађена је анкета о читалачким навикама и то на
српском језику и на енглеском језику у сарадњи са наставницима енглеског језика
који су обрађивали лекцију Reading Habits, па је то било добра прилика да се са
ученицима разговара о читалачким навикама на оба језика.
У Сопоту је 10. новембра 2010. године обележен Месец књиге и Месец школских
библиотека. Ученици основних и средњих школа наше општине окупили су се у
Економској школи, са њима су били и школски библиотекари, наставници и гости.
У уводном делу програма присутнима су се обратили Живка Маричић, члан
Општинског већа, Зоран Шолаја, директор Економске школе, Весна Сарић,
управник Библиотеке ''Милован Видаковић'' у Сопту и Слађана Галушка,
председник Актива школских библиотекара. Миле Јовановић, наставник Основне
школе ''Јелица Миловановић'' говорио је о доброј сарадњи са библиотекаром у
школи, а ученици те школе су се предствили музичком и балетском тачком и
рецитовањем омиљених стихова. Ученице наше школе Теодора Жижак и Теодора
Поповић су препоручиле своје омиљене књиге и говориле о важности библиотеке и
читања. Теодора Поповић је прочитала своју причу. У холу Библиотеке ''Милован
Видаковић'' поводом обележавања Месеца књиге и Месеца школских библиотека
постављена је изложба дечијих ликовних радова и школских часописа.
Библиотекар је разговарао са ученицима виших разреда о толеранцији поводом
Дана толеранције, а после тога су ученици 5-2 писали саставе на тему Култура
понашањеа у одељењу.
Поводом Дана детета и Дана борбе против насиља над женама у школи је
организована Недеља акције против насиља од 22. до 26. новембра. Педагог и
библиотекар су набавили додатни материјал о правима деце, дефиниције појма
толеранција из више углова, материјал о Кампањи – 16 дана активизма против
насиља над женама у ком се са четири важна међународна датума повезују жене,
насиље и људска права и причу о сестрама Мирабел, женама које нису
пристајале на ћутање о насиљу. Са овим материјалом организовани су часови
грађанског васпитања у вишим разредима. На часовима ликовног, договорено је
да деца цртањем изразе начине реаговања на сукобе.
Одржан је састанак Ђачког парламента и разговарано о међусобним односима у
одељењу, о начину понашања и комуницирања између деце и наставника.
Парламентарци су рекли да имају проблем, кад год покушају да смире конфликтну
ситуацију не могу то да ураде, остали ђаци их не слушају и раде по свом.
Недељу дана је интензивно трајала ова акција и прича о толеранцији, али разговори
и учење о ненасилној комуникацији се обављају свакодневно, на часовима и кроз
целокупни васпитно образовни рад. Чланови Тима за заштиту деце од насиља
Слађана Галушка и Наташа Демић причале су са ученицима о толерантности,
сарадњи, уважавањау других, самоконтроли, али и о неприхватљивом понашању у
школи – агресивности, нетрпељивости, неуважавању других и промени тог
понашања.
Поводом Дана борбе против ХИВ-а, 1. децембра и уз присуство медицинске сестре
из Дома здравља Раља разговарао је библиотекар са ученицима седмог и осмог
разреда у Малом Пожаревцу о сексуално преносивим болестима и заштити,
нарочито о важности употребе кондома.
98
Поводом Дана људских права 10. децембра разговарано је са ученицима о
постојању и поштовању људских права кроз историју.
Библиотекар и наставник енглеског језика одржали су заједно часове у 1-3 и 3-3,
Прослава Божића и Нове године у Енглеској у склопу тематске наставе Празници и
празновање, као и часове на исту тему у 1-2, 2-2 и 3-2.
Библиотекар је држао часове библиотечко-новинарске секције и на тим часовима
ученици су израђивали прилоге за школски лист. То су прилози о спорту, храни,
празницима, понашању у школи, књигама и читању. Ученици 8-2 су израђивали
фотографије. Наставници су подстицали ученике да пишу и о другим темама на
часовима, фотографисали су важне догађаје у школи, а библиотекар је сакупио сав
тај материјал за израду школског листа.
Библиотекар је радио у Стручном активу за развојно планирање, Тиму за
самовредновање и Тиму за заштиту деце од насиља, помагао наставницима да
израде Акциони план и извештај о реализацији тог плана на крају првог
полугодишта.
Библиотекар је присуствовао стручном семинару, Смотри стваралаштва школских
библиотекара Србије, у Новом Саду у октобру као предавач на две теме: Како је
код других - Рад школских библиотекара у САД-у, Великој Британији, Канади и
Хрватској и Школски часопис – Чаролије, лист ОШ ''Милорад Мића Марковић''.
Током октобра и новембра похађао је електронски семинар ''Школски библиотекар
пред изазовима информационог друштва''.
Слађана Галушка
Педагог
У циљу повећања мотивације ученика у процесу наставе и побољшања квалитета
наставног процеса педагог је подстицао тимски рад учитеља и наставника у свим
заједничким проблемима на које су наилазили, у организацији заједничких часова,
у припреми угледних часова и у обележавању важних дана и догађаја.
У погледу набавке стручне литературе и тимског рада у изради наставних
средстава у првом полугодишту, педагог је набављао и размењивао литературу
највише о инклузивној пракси, о искуствима других у том раду и на основу тога,
планирала су се диференцирана наставна средства и различити наставни
материјали, како би се рад на часовима ускладио са склоностима и могућностима
деце. Наиме, од самог почетка школске године, сарадњом педагога са разредним
старешинама, уочена су деца која имају одређених проблема у савладавању
наставних садржаја, као и деца која имају израженијих проблема са понашањем.
Она су праћена, о њима се дискутовало на састанцима одељењских већа и Стручног
тима за инклузивно образовање, месечно су се систематизовали подаци и
предузимале васпитне мере одн. планирала индивидуализована настава. Тимски
рад и сарадња педагога са разредним старешинама, предметним наставницима и
родитељима ових ученика била је најизраженија и најуспешнија.
Заједнички часови ученика свих одељења једног разреда, такође су прилика да
наставно особље ради тимски, а да се мотивација ученика и квалитет наставе
побољша. Педагог је у овим активностима учествовао у организацији техничке
природе (довођење деце из М. Пожаревца у М. Иванчу) и у припреми пред саме
99
часове, водећи рачуна о корелацији различитих предмета у току једног часа и
распореду активности за заједнички дан. Први заједнички часови организовали су
се 13.09.2010. године у Малој Иванчи, где су ученици 8-1 и 8-2 имали заједно
часове енглеског језика, ликовне културе, физичког васпитања, историје и
француског језика. Педагог је присуствовао свим часовима, пратио активности,
усмеравао, а као најбоље организован, био је 5. час на коме су заједно, наст.
историје и француског језика, истакли значај српско-француског пријатељства кроз
историју и објединили тему квиз питањима у такмичарском расположењу, где су
ученици били максимално мисаоно ангажовани, активни и заинтересовани.
Ученици 7. разреда оба одељења, 15.09.2010. године, такође у М. Иванчи, имали
су заједно часове енглеског ј., историје и физичког васпитања одн. спортске
активности у којима је акценат био на фер плеју, култури навијања и развијању
правилног односа према супарнику. На тај начин подстиче се другарство,
толеранција и међусобно уважавање ученика из два објекта наше школе.
У млађим разредима, ученици 3. и 4. разреда сва три одељења заједно су имали
часове 23.09.2010. године у издвојеном одељењу, у Поповићу. Организовали су
часове и дан тематски где су сва деца, кроз наставне предмете српски језик,
природа и друштво, музичка култура, ликовна култира и физичко васпитање,
обнављала и проширивала знања о јесени. Различитим методама - рада на тексту,
кооперативним, истраживачким, илустративно-демонстративним и игровним, деца
су посматрала појаве и промене у јесен, систематизовала своја знања, богатила
речник разговором, рецитовањем и певањем и на крају исказала свој доживљај,
искуство и знање цртањем у школском дворишту. Деца су цртала у мањим групама,
користили су креде у боји и тако су настали врло креативни радови о плодовима
јесени.
Закључак педагога је да, повременим организовањем оваквих часова, ученици
различитих одељења уче заједно, подстиче се позитивна социјална клима, развијају
се демократски односи, смењују се различите активности током дана, ученици су
активнији и мотивисанији за рад а наставници раде тимски, усклађују се и
допуњују у реализацији часова. У наредном периоду, потребно је да, наставници
који су ангажовани да реализују заједничке часове, раније, заједно и детаљније
испланирају тај дан и да се то прикаже припремама за часове, пре самих часова.
У првом полугодишту реализовано је десет угледних часова од планираних
једанаест, а педагог је присуствовао на њих девет. По самој својој дефиницији ови
часови се припремају темељније и од њих се очекује да буду у неком погледу
помак у односу на редован час. На основу присуства и повратне информације од
наставника и деце, закључак педагога је да су сви ови часови били врло темељно
припремљени, док је сама реализација била код неких изразито иновативна, а код
неких се час није ни по чему разликовао од редовног. Генерално, приметно је
побољшање квалитета самог наставног процеса на овим часовима. Деца су, под
стручним вођством наставника, много више ангажована у самој припреми ових
часова, на сваком су имали задужења у припреми реферата, паноа, доношења и
припреме наставних средстава, било је ту и глуме, дочаравања атмосфере са тихом
музиком, спремањем и дегустацијом хране карактеристичне за државу која се
изучава (Грчка, на угледном часу из географије) и сл. У млађим разредима, на два
угледна часа, у 3. и 4. разреду показано је да, добром припремом наставног
100
материјала и организовањем часа на коме се усваја ново градиво радом у групи (31) одн. радом у паровима (4-1), деца уче да сарађују између себе, критички
процењују свој и рад других, уче се да слушају друге и што је најважније
оспособљавају се да сами долазе до информација, издвајањем онога што је битно у
тексту и да га као таквог презентују другим групама. У условима где школа нема
лабораторију, угледни час из хемије показао је да, такође, добром припремом
наставних средстава и великим ангажовањем у припреми часа, ученицима може да
се демонстрира поступак раздвајања састојака смеша и поступак дестилације. У
скромним условима, постигнут је максимум.
У првом полугодишту педагог је, у оквиру педагошко-инструктивног рада са
наставницима посетио планираних и најављених 11 редовних часова, и десетак
ненајављених. Иако има и редовних часова који су добро испланирани и
реализовани, правећи компарацију, на угледним часовима деца су активнија у
самосталном раду док се на осталим часовима та активност своди на праћење
наставника док излаже. На угледним часовима већа активност се уочава и кроз
комуникацију са наставником. Више се постављају питања наставнику, ученици
расправљају и износе своје мишљење што указује на то да у наставном раду који се
припрема сврсисходно, креативно и темељно, доминирају мисаоно-сазнајне
активности ученика, што и јесте један од битних циљева наставе и учења. Такође,
угледни часови су, у највећој мери, успешнији од редовних јер наставници у раду
користе разноврсне изворе информација, од прилога и текстова са интернета до
разнолике додатне стручне литературе помоћу које спремају час. Када је реч о
облицима рада, у редовној настави и даље доминира фронтални облик рада, док су
групни и у паровима знатно ређи, али постоје.
У току припрме за ову школску годину, у августу, на састанку наставника разредне
наставе, предложено је да се припреме за угледне часове сакупљају и чувају у
фасцикли одн. у електронској форми како би били доступни сваком колеги који
жели да их погледа и на тај начин добије инспирацију за свој рад. Ова идеја до
полугодишта није реализована, а један од могућих узрока је што није утврђен
носилац који би остварио ову активност, па би се могао у наредном периоду
одредити. Исто тако, проблем је што ови часови нису довољно посећени од стране
колега иако је педагог на огласној табли у зборници истакао распоред одржавања
угледних часова за целу школску годину. Због свега тога, иако иновативни и добро
припремљени, остали су скоро незапажени.
Ова компаративна анализа редовних и угледних часова и предходно изнете
примедбе могу послужити као смернице за даљи рад и планирање како угледних,
тако и часова редовне и тематске наставе, али и за будуће стручно усавршавање
наставника.
Акционим планом за ову школску годину, предвиђено је и понуђено обележавање
важних дана, догађаја и годишњица. Педагог школе је учествовао, заједно са
библиотекаром, појединим наставницима и ученицима у организацији и
реализацији Дечије недеље, Недеље акције против насиља и Светског дана борбе
против ХИВ-а.
У току пет дана, од 4.-8. октобра обележена је Дечија недеља различитим
креативним и едукативним активностима деце, наставника и родитеља. На огласној
табли зборнице, истакнут је план активности у тој недељи за сва три објекта којим
101
су предвиђени разговори, изложбе, посете Библиотеци и Центру за културу,
спортски дан, рецитовање, читање, пријем првака, снимање прилога за радио,
састанак Ђачког парламента, радионице и сл. Педагог је у понедељак, 4. октобра, у
договору са наставницима српског и енглеског језика и ликовне културе ишао на
часове свих одељења старијих разреда у М. Иванчи и, разговарао, сходно узрасту о
томе шта су њихова права, колико су они сами свесни њих и и да свако право
подразумева и личну одговорност према себи и другима. Са ученицима 8. разреда
разговарало се о историјату настанка Конвенције о правима детета, истичући
основна историјска обележја и дешавања која су довела до усвајања овог
међународног уговора и вођена је конструктивна дискусија о томе зашто се јавила
та потреба, када су деца била најугроженија (у ратовима) и како су се годинама
права деце унапређивала и утемељивала. Исти дан, договорено је да се на часовима
ликовног припреме радови на ту тему који ће се спремити за изложбу. Одржан је и
састанак Ђачког парламента на коме се разговарало о њиховом учешћу у раду
школе, упознати су са активностима у оквиру Дечије недеље и најављене су
активности за наредни период.
У четвртак, 7. октобра, на часу грађанског одн. веронауке, са ученицима 5-1,
педагог је реализовао радионицу „Како препознати своја осећања“. Циљ ове
активности је да деца препознају своја осећања, да разговарају о њима, да
истраже различите речи којим се изражавају осећања, као и да искусе заједнички
рад одн. рад у групама. Час је био изразито успешан, деца су била
заинтересована, радо учествовала у свим активностима а разговором им се
помагало да разумеју везе између осећања, израза лица и говора тела.
Издвајајући ситуације које их чине срећним одн. тужним, по групама, дошли су
до закључка да свако има емоције које могу бити добре или лоше и да је сасвим
у реду да о стварима имају различита осећања. Евалуацијом часа, коментар деце
је био да им се свиђа групи рад, да би волели чешће тако да раде и да су научили
нове речи којим се исказују осећања.
Оваквим радом деца се вежбају да слушају једни друге а препознавање својих
осећања и осетљивост за осећања других треба стално вежбати и развијати код
деце.
Од 22.-26. новембра договорено је да то буде Недеља акције против насиља и тада
су наставници грађанског васпитања, веронауке, историје, ликовне културе и
физичког васпитања своје часове организовали у складу са овом темом. Часови
разредног старешине требало је да се усмере на међусобне односе у одељењу, на
другарство, уважавање других, културу понашања и сл.. Договором са наставником
историје, педагог и библиотекар су набавили додатан материјал о правима деце,
дефиниције појма толеранција из више углова , материјал о тзв. Кампањи – 16 дана
активизма против насиља над женама где се са 4 важна међународна датума
повезују жене, насиље и људска права и причу о сестрама Мирабел, женама које
нису пристајале на ћутање о насиљу. Са овим материјалом организовани су часови
грађанског васпитања у 5., 7. и 8. разреду. На часовима ликовног, договорено је да
деца цртањем изразе начине реаговања на сукобе. Одржан је састанак Ђачког
парламента где је разговарано о њиховим међусобним односима у одељењу, о
начину понашања и комуницирања међу собом и према наставницима. Изнели су
проблем да они, кад год покушају да смире ситуацију када се неко посвађа, дере,
102
чупа, штипа, .. не могу да их смире, не слушају их и раде по свом. Закључак је да се
више мора радити на тему толеранције, сарадње, уважавања других, и уопште на
емоционалној интелигенцији.
Педагог је у Малој Иванчи члановима Ђачког парламента дао јасне смернице како
да у оквиру свог одељења направе пароле о начинима реаговања у сукобима и о
појму толеранције. Циљ ове активности био је освешћивање деце о значењу овог
појма и о подстицању осмишљавања начина на који могу решавати проблеме са
вршњацима и одраслима. Педагог је пароле и продукте свих одељења уобличио и
као резултат тога, у холу школе истакнут је пано на тему толеранције.
Недељу дана је интензивно трајала ова акција и прича о толеранцији али разговори
и учење о ненасилној комуникацији се обављају свакодневно, на часовима и кроз
целокупни васпитно образовни рад. Педагог готово свакодневно има прилику да са
појединим ученицима, индивидуално или са мањом групом ученика разговара и
тражи могуће начине како да на конструктиван начин решавају проблеме. Са целим
одељењем, педагог ради на ову тему углавном када мења одстутног наставника или
поводом неког догађаја који не трпи одлагање. Тако су у 7-2 одељењу, два часа
посвећена разговору о њиховим међусобним односима и понашању. За први час, у
септембру, повод је био вербални сукоб два ученика за време заједничког часа 7-1
и 7-2 у Малој Иванчи, па су на часу историје у М. Пожаревцу, разредни старешина
7-1 и чланови Тима против насиља, Галушка Слађана и Демић Наташа причали са
њима о толерантности, самоконтроли, о томе шта је недопустиво понашање у
школи – агресивност, нетрпељивост, неуважавање других, о тешкоћама у
комуникацији између себе и са наставницима и сл. Други час, 8. октобра,
замењујући одсутног наставника, педагог је час посветио учењу како да се изађе на
крај са конфликтима и како да се добро слажу са другима. Ученици су се наводили
да сами дају одговоре на ова питања и на крају смо формулисали могућа решења:
-разумевањем других,
-решавањем сукоба и несугласица кроз разговоре и договоре,
-прихватањем разлика, сви смо ми различити и имамо различита осећања,
уважавати друге и прихватити их онакве какви јесу,
-бригом за друге, пажњом, спремношћу да притекнеш неком у помоћ.
Светски дан борбе против ХИВ-а, 1.децембра, замишљен је да се обележи доласком
неког од стручних лица које би одржало пригодно предавање и коме би деца могла
да постављају питања везана за ову тему. Са тим циљем, библиотекар је, дописом,
директора Дому здравља Сопот, замолио да пошаље једног лекара који би могао да
одржи овакво предавање. Како је повратна информација изостала, искоришћен је
систематски преглед деце тог дана и, у договору са докторком и сестром, током
прегледа се, са ученицима седмог разреда разговарало о сиди и уопште о сексуално
преносивим болестима. Осим тога, патронажна сестра је, у 7. и 8. разреду (са
педагогом у М. Иванчи а библиотекаром у М. Пожаревцу), одржала краће
предавање и поделила им кондоме упознајући их са начином коришћења и са
важношћу њихове употребе. Подељени су плакати и пропратне брошуре о дејству
дроге, полно-преносивим болестима и материјал за родитеље на исту тему. Од овог
материјала, педагог је направила пано-таблу едукативног карактера у холу школе у
Малој Иванчи.
103
У првом полугодишту, педагог се стручно усавршавао присуствовањем
републичким секцијама педагога и психолога, сваког месеца, где се презентовало и
дискутовало о актуелним темама из педагошке праксе, затим, присуствовањем
стручно-научном скупу „Образовна постигнућа ученика у Србији-нови трендови“ и
кроз учешће на Скупштини педагошког друштва Србије, слушајући предавања и
учествовањем у радионици за стручне сараднике о екстерној евалуацији школа.
Крајем септембра, педагог је ишао на дводневни семинар: „Креативан рад са
ученицима на превенцији употребе психоактивних супстанци“, а у децембру је
спремио материјал и предавање за Наставничко веће стручну тему: „Тимски рад и
сарадња“, истичући нужност заједничког и повезаног рада наставника у колективу,
нарочито при остваривању развојног плана и самовредновања.
Сарадња педагога са родитељима најинтензивнија је у случајевима где има
проблема или са понашањем или са усвајањем наставних садржаја. То су
индивидуални разговори, заједнички разговори родитеља, педагога и разредног
старешине, као и осталих предметних наставника, где се заједнички планирају мере
и кораци за појачан васпитни рад одн. за индивидуализовану наставу деци са
тешкоћама у развоју. У току првог полугодишта педагог је заједно са разредним
старешинама заказао и присуствовао родитељском састанку одељења 8-1 и 8-2 због
изразито лошег успеха ученика завршног разреда на тромесечју, неадекватног
понашања на часовима и непримереног односа према својим друговима,
наставницима и школским обавезама. Родитељима је пружена информација и о
изменама и начину полагања завршног испита, а наставница математике 8-1
скренула им је пажњу на велике рупе у знању, на нерад и недисциплину на
часовима код већине ученика. Након ових родитељских састанака ситуација се
благо поправила, али на кратко, па је неопходно интензивирати рад са родитељима
у другом полугодишту осмишљеним предавањима и заједничким праћењем деце.
Један од великих проблема је слаб одзив родитеља на позиве да се појаве у
школи. Нарочито тешко је доћи до оних родитеља чија деца много изостају из
школе одн. не похађају наставу редовно а изостанке нико не долази да оправда.
Таквим родитељима се упорно шаљу службени позиви и са њима је сарадња на
најнижем нивоу.
Када је реч о сарадњи са установама у окружењу, школа је сарађивала са МУП-ом
Сопот и 27. септембра библиотекар и педагог школе су организовали ученике
седмог и осмог разреда оба одељења, а инспектори криминалистичке службе су
одржали предавања на тему права и одговорности малолетних лица. Били су и у М.
Пожаревцу и у М. Иванчи а након предавања одговарали су на питања ученика о
свему што их занима. Најчешћа питања била су о дрогама, казнама за разне врсте
прекршаја, о поправним домовима, како изгледају и до када се остаје у њима, и сл.
Естетским уређењем школског простора, педагог се бавио постављањем паноа на
тему толеранције, о дрогама, зависностима, постављањем брошуре за родитеље
који желе да прочитају и информишу се о карактеристикама понашања деце која су
почела да користе психоактивне супстанце одн. о првим симптомима зависности
код младих. Такође, на паноу су били истакнути графички и табеларни прикази
успеха деце на крају првог тромесечја и у М. Пожаревцу и у М. Иванчи, а исти
приказ истачиће се и за крај првог полугодишта. Овоме је циљ да се истакну и
промовишу одељења која имају најбоље оцене, али и да се види у којим
104
предметима је успех најслабији и где мора да се улаже додатни напор да се у
будућем периоду стање поправи.
Везано за уређење школских објеката и простора, општи утисак је да су деца
креативна, већина радо учествује у свим облицима изражавања (цртањем,
обликовањем пластелина, уметничким изражавањем материјалима из природе –
лишће, ораси, цвеће...), али им недостају панои и полице да продукте свог
стваралаштва изложе у учионицама како би оплеменили простор у коме бораве.
У наредном периоду требало би више пажње посветити подстицању одговорнијег
понашања ученика према истакнутим радовима и паноима у ходницима школе, у
оба објекта – да се не скидају, не цепају делови, не жврљају и не додају неумесни
коментари по њима.
Наташа Демић
Извештај о реализацији планираних активности из Акционог плана за
заштиту деце од насиља за прво полугодиште школске 2010/2011. године
Пре почетка наставе у Малој Иванчи дежура помоћно-техничко особље. Дежурство
наставника одвија се по устаљеном распореду и сваки облик непримереног
понашања ученика и активности које искачу из свакодневног рада уписују се у
Књигу дежураства. Ученици и родитељи суобавештени:
-да је строго забрањено задржавање ученика старијих разреда у школи и школском
дворишту ради спречавања могућих инцидената са ученицима млађих разреда,
-да је ученицима строго забрањена употреба мобилних телефона на часовима и
злоупотреба (снимање других ученика, наставника и других запослених у школи) у
току боравка у школи,
-да је ученицима строго забрањена употреба пиротехничких средстава пред
новогодишње празнике.
Ученицма седмог и осмог разреда одржали су предавање 27. септембра инспектори
Криминалистичке службе МУП-а Сопот на тему Одговорности малолетника. Од
22. до 26. новембра реализована је недеља посвећена активностима против насиља
Било је случајева вербалног и физичког насиља међу ђацима. Са ученицима који се
непримерено понашају разговарају одељенске старешине, директор, помоћник
директора, педагог и библиотекар. У 6-1 три ученика имају проблеме понашања
Сандра Кузманови, Марко Костадиновић и Милош Ђекић, у 7-1 Зоран Марковић и
Стефан Јовановић испољавају вербално и физичко насиље, у 8-1 Филип Митровић
и Радојица Букушић.
Дана 8. децембра 2010. године дошло је до вербалног и физичког насиља између
ученика седмог и осмог разреда из Мале иванче и Малог Пожаревца. После
утакмице којиу су играли у Малом Пожаревцу ученици су кренули кућама, али су
почели свађу и завршили тучом у којој је повређен ученик Немања Петровић. Са
ученицима седмог и осмог разреда разговарали су чланови Тима за заштиту деце од
насиља, одржан је ванредни родитељски састанак у 8-1 на захтева родитеља. После
тога ј еодржан и састанак Тима и закључено је да су приче о почетку сукоба међу
ученицима различите, те да се не може утврдити ко је започео свађу и тучу и
105
колико је ђака тачно учествовало у сукобу. Пошто се све десило ван школе
Одељенска већа нису казнила ни једног ученика за учествовање у овом догађају.
Маја Вучић
Друго полугодиште
Реализоване активности
Разредна настава
I-1
У току другог полугодишта организована су разна спортска такмичења за ученике
нижих разреда, ученици су остварили добру међусобну комуникацију и развијали
такмичарски дух.
Одржани су часове у природи (краћи излете у околини школе) ради лакшег
савладавања одређених наставних садржаја, физичко васпитање: турнири у
фудбалу, турнир у игри “између две ватре”, српски језик и свет око нас :час у
природи “Пролеће у мом крају“, ученици су посматрали изглед природе и
разговарали описујући своја запажања везана за промене изгледа природе у
пролеће.
Мотивација ученика за рад повећана је кроз различите активности. Корелација
света око нас “Занимања људи'' са народном традицијом ''Стари занати'', ученици
су причали о занимањима родитеља и занимањима којима би се они желели бавити
кад порасту. Занимања људи упоређивали су са старим занатима која су учили на
часовима народне традиције.
Корелација свет око нас и музичка култура ''Саобраћајни знаци, песма Семафор''. У
обради наставних садржаја из света око нас везаних за саобраћај ученици су радили
низ активности у којима су били изузетно активни и успешни. У реализацији ових
садржаја ученици су (у групама) учествовали у саобраћајном квизу (у оквиру свог
одељена) презентованом на цд-у, били су у шетњи по главном путу недалеко од
школе где су практично учили кретања пешака по коловозу појединачно и у колони
и прелазак преко улице. За усвајање садржаја везаних за семафор као мотивацију
ученици су певали песму ''Семафор'' .
Грађанско васпитање: У оквиру радионице ''Пријатељство'' ученици су направили
један заједнички рад (цртеж) где су на веома креативан начин приказали своје
најбоље другаре.
Дан жена, 8. март, ученици су обележили следећим активностима: српски језик –
рецитовање песме Ј. Ј. Змаја '''Мати'', ликовна култура – израда честитке, музичка
култура – певање песме ''Најбоља мама на свету''.
На часовима српског језика библиотекар школе је реализовао пројекат ''Читање је
забава'' који је започет још у првом полугодишту. Такође у сарадњи са
библиотекаром ученици су обележили Светски дан књиге кроз следеће активности:
106
рецитовање песама, препричавање омиљених прича и самосталним смишљањем
бајке. Дан планете Земље обележен је практичним активностима чишћења и
сређивања школског дворишта и разговора на тему Здрав живот и Чување животне
средине.
Ради побољшања квалитета наставног процеса у месецу мају је организована
тематска настава ''Будимо пажљиви''. Тематска настава обухватала је следеће
образовне области: српски језик, математику, свет око нас, физичко васоитање и
слободне активности. Остварени су следећи циљеви и исходи: међусобно
уважавање, договор за решавање проблема, адекватно понашање у одређеним
ситуацијама.
У месецу мају организовани су и заједнички часови ученика сва три одељења првог
разреда. Циљ је био побољшање квалитета наставног процеса. Кроз више
активности, међусобно представљање и упознавање, квиз знања, спортско
такмичење, игру и забаву ученици су веома брзо успоставили добру сарадњу,
развили позитивну климу и сараднички однос.
У реализацији наставних активности коришћене су различите наставне методе и
наставни облици рада у зависности од напредовања ученика у раду тј. њиховим
склоностима и способностима.
У другом полугодишту учитељ је присуствовао на семинару из математике у
организацији математичке куће Архимедес и семинару ''Општи стандарди
постигнућа- образовни стандарди '' које је организовао Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања.
У месецу априлу одржан је угледни час из предмета свет око нас; наставна
јединица ''Чистоћа је пола здравља''. Угледном часу присуствовао је педагог школе.
Сарадња већине родитеља са учитељем је добра. (редовно долазе на родитељске
састанке и индивидуалне разговоре). Ученик Станковић Александар имао је
извесних потешкоћа током школске године и из истих разлога учитељ је био у
комуникацији са педагогом школе школе и надлежнима из Центра за социјални рад
општине Сопот. Сарадна са Домом здравља је добра и редовна.
Радови ученика били су у малој мери искоришћени за улепшавање амбијента
школе и учионице из дугогодишњих разлога (непостојања паноа за ученичке
радове и адекватног простора за одлагање исих).
Синиша Босић
II-1
Поводом Дана заљубљених ученици су причали о љубави и заљубљености и
писали стихове са лепим жељама. Тако су учили да искажу лепе жеље и поруке
онима који су им драги. Обележен је Дан матерњег језика, 21. фебрура 2011.
године. Са ученицима је разговарано о важности очувања матерњег језика и
правилне употребе. Поводом 8. марта ученици су читали текстове посвећене
женама, рецитовали песме, певали и глумили. Обележена је 110. годишњица
рођења Волта Дизнија кроз часове српског језика и ликовне културе. Ученици су
научили основне податке о животу и раду Волта Дизнија, причали о омиљеним
цртанимм филмовима, цртали омиљене јунаке.
107
Тематске настава ''Пролеће'' реализована је у априлу током три дана на свим
часовима. Ученици су подстицани на тимски и самостални рад. Читали су песму,
рецитовали, причали о њој. Учили су о карактеристикама годишњих доба, нарочито
о пролећу.
Добра комуникација међу ученицима свих разреда подстиче се кроз спортска
такмичења, излет и наставу у природи. У мају су ученици нижих разреда били на
излету и обишли Раваницу, Ресавску пећину и Манасију, учили и дружили се.
Заједнички часови свих одељења првог и другог разреда одржани су у Поповићу
27.5.2011. године. Ученици су се представили једни другима и рецитовали су,
певали и глумили. Одржано је и такмичење у спортским дисциплинама за дечаке и
девојчице.
У оквиру драмско-рецитаторске секције ученици су се упознали боље са појединим
врстама народне књижевности, бајкама и баснама. Поводом Међународног дана
дечије књиге и Светског дана књиге причали су са библиотекаром о бајкама и
смишљали и писали савремене бајке и басне.
На часовима одељенског старешине и света око нас упознали су се са Правилником
о понашању ученика у школи и важности поштовања правила. Кроз наставну
јединицу ''Имам своја права'' разговарали су о правима и обавезама деце и ученика.
На часовима грађанског васпитања на тему ''Учионица без насиља'' ученици су
разговарали о тужакању и називању ружним речима. Учили су се доброј
комуникацији и како саопштити оно што нам смета на најбољи начин.
Љубица Вулетић
III-1
Ради побољшања комуникације у току године планиране су разне активности у
којима су ичествовали сви ученици одељења у зависности од способности и
интересовања.На овај начин заобиђено је неефикасно убеђивање које не доноси
очекиване резултате, већ су стваране ситуације које су доприносиле развијању
одређених личних и друштвених особина сваког ученика.
Ради боље мотивације ученика приступ раду је био разноврстан. Учитељ је
користио различите методе и облике рада како би што већи број ученика био
укључен у рад.Ученици су израђивали тематске паное, везане за наставне садржаје
у току месеца (зима, пролеће, 8.март, Међународни дан књиге, 110 година од
рођења Волта Дизнија, 50 година од првог путовања човека у космос,...). За
садржаје тематских паноа коришћени су радови из српског језика, ликовне културе,
природе и друштва, слободних активности. Ученици су изради приступали
углавном групно.
На часу природе и друштва ученици су радили пројекте на тему Заштита река,
језера и баре. Пројекат су радили у групама и своје радове презентовали на паноу.
За израду пројеката ученици су доста користили интернет. Као допуна, за ученике
који не могу да ураде пројекат, тема је била израда модела баре или језера као
животне заједнице. Такође,ученици су радили пројекат и на тему Чувајмо природу,
којим су били обухваћени часови српског језика, природе и друштва и грађанског
васпитања. Пројектна настава је ученицима била интересантна, упућивала их је на
108
заједнички рад при проналажењу информација, сарадњу у изради модела, што
доприноси бољем дружењу и лакшем и занимљивијем учењу. Овакав облик рада
треба користити и даље.
На часовима природе и друштва ученици су самостално излагали наставне
јединице: Њива, Воћњак, Виноград,... Сами су припремили час и излагали градиво
целом разреду. На овај начин ученици су научили да издвоје битне садржаје од
небитних, важно од неважног. Почетак пролећа обележен је шетњом до оближње
шуме, где су ученици уочавали промене у природи, веснике пролећа ,а након тога,
на часу ликовне културе, илустровали запажања.
Ученици су обележили 110 година рођења Волта Дизнија, сами су пронашли
информације о њему и његовим јунацима, писали песмице, илустровали и све то
изложили на тематском паноу. Приликом обележавања 50 година од освајања
космоса писали су саставе на тему ''Међу звездама'', израђивали модел ракете и
цртали свемир. Ученици су били задовољни оваквим приступом раду, радили су
самостално и у групи, прикупљали материјал и литературу, анализирали свој рад и
презентовали осталима.
Још једна важна активност је била израда паноа на тему ''Правила понашања у
учионици''. Иначе пројект Учионица без насиља се одвијао током целе школске
године и обухватио је целокупни образовно васпитни рад. Ученици су више пута у
току школске године слали, упућивали, једни другим лепе поруке поводом
празника, правили и писали честитке. Организована су спортска такмичења
ученика нижих разреда, учили се како да поднесу пораз и како да навијају.
Такмичили су се у трчању и у сваком разреду су проглашена прва два места и
подељене су дипломе. Свакодневно, примери лепог понашања су истицани као
нешто чему сви треба да теже. Резултат целокупног рада наставника и ученика је да
у овој школској години није било сукоба између ученика.
Ученици су учествовали на школском и општинском такмичењу рецитатора. На
школском су проглашена прва три места, а најбољи рецитатор представљао је
школу на општинском такмичењу у Сопоту. Такође, ученици су учествовали и на
такмичењу из математике, као и Мислиши, а два ученика су похваљена.
Сарадња са родитељима одвијала се кроз редовне родитељске састанке и и
ндивидуалне разговоре по потреби, у вези са успехом и дисциплином ученика.
Ксенија Илић
IV-1
Како би ученике мотивисао у процесу наставе, наставник се трудио да разноврсним
методама и облицима рада што више подстакне ученике да буду активни на часу.
Ученици су радили месечне паное везане за садржаје из српског језика
(илустрација занимљивог дела из текста, опис обрађеног лика, лепи описи...).
Драматизација обрађених текстова се радила кроз више предмета, на часовима
српског језика, учење текста, музичког- одабир музике, ликовне културе- израда
костима и лутака, израда стрипа... Писање и упућивање лепих порука је била још
једна активност ученика. За празнике су исписивали лепе жеље - Ускрс, 8.март,
крај школске године. Обележена је годишњица рођења Волта Дизнија, ученици су
109
разговарали о делу Дизнија, трагали за информацијама у часописима и на
интернету, вршили одабир, а затим презентовали осталим ученицима. Урађен је
пано са Дизнијевим јунацима. Поводом обележавања 50 година од освајања
космоса писали су и цртали на тему „Кроз васиону и векове“, уређивали пано у
ходнику школе.
Ученици су учествовали на школском и општинском такмичењу рецитатора и из
математике и на такмичењу „Мислиша“, ученица Милица Ристић је добила
посебну похвалу за освајање одређених бодова.
Часови природе и друштва били су погодни за извођење различитих врста наставе,
па је вишефронтална настава нашла примену код обраде лекције “Србија у доба
Немањића“, програмирана настава код обраде Првог српског устанка, рад на три
нивоа сложености „Србија у XX веку“, шематски приказ „Од сировине до
производа“. На часу математике су израђивали су геометријске фигуре,
инструмената на часовима народне традиције и музичке културе.
Велики број часова реализован је у летњој учионици, што се ученицима посебно
допало.
Тематска настава: Осврт уназад – прошлост, реализована је у мају 2011. године
кроз српски језик, природу и друштво, ликовну културу, народну традицију и
музичко васпитање. Циљеви и исходи: Стицање знања о прошлости српског
народа, улози цара Душана, територији српске државе, животу на српском двору;
Оспособљавање ученика за самостално учење; Изграђивање националног
идентитета и критичког односа према историји; Рецитовање народних песама,
извођење и слушање. Ученици су били задовољни, пошто су били доста активни:
радили су самостално и у групи, прикупљали материјал, литературу, анализирали
су свој рад и рад осталих ученика.
Радионица на тему Превенција злоупотребе дроге са радом је настављена и у
другом полугодишту. Ученици су прикупили информације у вези са изабраном
темом, користили различите начине доласка до информација. Формиране су групе
и свака група је имала одређену тему за коју је правила песму, постер. Циљ рад је
био, поред добијања нових информација, да ојачају самопоуздање, вештину
комуникације, вештину рада у групи, да искусе предузимање акције у вези с неким
проблемом.
Ученици су били обухваћени активностима превентивног деловања против насиља.
Писали су саставе на тему „Ми смо деца једног света“. На часовима природе и
друштва и праћењем медија упознали су се са различитим културама, цртали
ношње и симболе других народа, упзнали њихову музику.
Гордана Косанић
I-2
Ради повећања мотивације за рад организован је квиз знања из свих предмета.
Ученици су били подељени у две групе сличних способности и знања. Били су
мотивисани за рад, активни, поштовали су правила понашања и међусобно
сарађивали.
110
Сви ученици су чланови Градске библиотеке. Читају књиге, разговарају о књигама
са наставником и библиотекаром. Поводом Дана матерњег језика одржана су два
заједничка часа са наставником енглеског језика и библиотекаром у Библиотеци у
Малом Пожаревцу, ученици су разговарали о важности очувања матерњег језика и
неговању лепог говора. Затим су читали песме и разговарали о њима.
Поводом Међународног дана дечије књиге и Светског дана књиге и ауторских
права одражани су заједнички часови са библиотекаром. После разговора о бајкама
и Андерсену, ученици су добили задатак да заједно састављају бајку. Уз помоћ
наставника и библиотекара, кроз разговор, саставили су једну заједничку бајку, а
онда су је две ученице и написале. Часови су били веома успешни, ученици су
заједнички радили и развијали креативност и машту.
Ученици су се дружили са писцем Бранком Стевановићем, он је читао своје песме и
приче и разговарао са децом о важности читања и писања.
У оквиру драмско-рецитаторске секције ученици су писали краће текстове, које су
поставили на одељенски пано, рецитовали и глумили. На часовима одељенског
старешине ученици су разговаралио другарству и особинама правог друга.
Тања Трајковић
II-2
Тематска настава је одржана на тему Пролеће. Повезани су садржаји различитих
наставних предмета што је наставу учинило занимљивијом за ученике и повећало
мотивацију ученика за рад. Већина активности планираних за реализацију тематске
наставе спроведена је кроз групни рад на часовима органозованих у Сокобањи у
оквиру реализације наставе у природи. Радећи на поменути начин настава је
осавремењена, а и комуникација међу ученицима је побољшана.
Поводом обележаваља Ускрса организована је акција Ускршње маштарије у
сарадњи са родитељима и библиотеком. На тему Ускрса ученици су правили
предмете, цртали, сликали... Организована је изложба у Библиотеци у Малом
Пожаревцу и изабрано је најлепше јаје, цртеж...
Организовани су заједнички часови ученика првог и другог разреда у издвојеном
одељењу у Поповићу. Организовано је представљање ученика сваког одељења у
циљу међусобног упознавања, надметње у спортским активностима и на крају
слпбодне активности уз игру и песму.
Љиљана Вићовац
III-2
Сви ученици су чланови Градске библиотеке. Читају књиге, разговарају о књигама
са наставником и библиотекаром. Поводом Дана матерњег језика одржана су два
заједничка часа са наставником енглеског језика и библиотекаром у Библиотеци у
Малом Пожаревцу, ученици су разговарали о важности очувања матерњег језика и
неговању лепог говора. Затим су читали песме и разговарали о њима.
111
Поводом Међународног дана дечије књиге и Светског дана књиге и ауторских
права одражани су заједнички часови са библиотекаром. После разговора о бајкама
и Андерсену, ученици су добили задатак да заједно састављају бајку. Уз помоћ
наставника и библиотекара, кроз разговор, саставили су једну заједничку бајку.
Часови су били веома успешни, ученици су заједнички радили и развијали
креативност и машту.
Ученици су се дружили са писцем Бранком Стевановићем, он је читао своје песме и
приче и разговарао са децом о важности читања и писања.
На часовима драмско-рецитаторске секције обарађиване су рецитације и драмски
текстови и ученици су учествовали на приредбама поводом 8. марта и краја
школске године.
Дисциплина ученика је добра и то се нарочито показало у понашању у школи и
приликом посета Дому здравља и Библиотеци.На часовима одељенског старешине
са ученицима се разговара о проблемима у одељењу којих је било врло мало.
Ученици су се дружили међусобно и са ученицима других одељења док су
боравили седам дана у Сокобањи и ишли на једнодневни излет у Ресавску пећину.
Примерно су се понашали. За овако добро понашање ученика заслужни су и
родитељи са којима је успешна сарадња у току целе школске године.
Десанка Милојковић
IV-2
Сви ученици су чланови Градске библиотеке. Читају књиге, разговарају о књигама
са наставником и библиотекаром. Поводом Дана матерњег језика одржана су два
заједничка часа са наставником енглеског језика и библиотекаром у Библиотеци у
Малом Пожаревцу, ученици су разговарали о важности очувања матерњег језика и
неговању лепог говора. Затим су читали песме и разговарали о њима.
Поводом Међународног дана дечије књиге и Светског дана књиге и ауторских
права одражани су заједнички часови са библиотекаром. После разговора о бајкама
и Андерсену, ученици су добили задатак да заједно састављају бајку. Уз помоћ
наставника и библиотекара, кроз разговор, саставили су једну заједничку бајку, а
онда су је две ученице и написале. Часови су били веома успешни, ученици су
заједнички радили и развијали креативност и машту.
Ученици су се дружили са писцем Бранком Стевановићем, он је читао своје песме и
приче и разговарао са децом о важности читања и писања.
На часовима драмско-рецитаторске секције обарађиване су рецитације и драмски
текстови и ученици су учествовали на приредбама поводом Светог Саве, 8. марта и
краја школске године.
Дисциплина ученика је добра и то се нарочито показало у понашању у школи и
приликом посета Дому здравља и Библиотеци.На часовима одељенског старешине
са ученицима се разговара о проблемима у одељењу којих је било врло мало.
Ученици су се дружили међусобно и са ученицима других одељења док су
боравили седам дана у Сокобањи и ишли на једнодневни излет у Ресавску пећину.
Примерно су се понашали. За овако добро понашање ученика заслужни су и
родитељи са којима је успешна сарадња у току целе школске године.
112
Ученици су учествовали на општинском такмичењу Црвеног крста у Сопоту и
освојили друго место.
Велимир Петровић
I-3/III-3
У току ове године сарадња са Библиотеком ''Милован Видаковић'' из Сопота је била
веома добра и из Библиотеке у Раљи је позајмљено доста књига за коришћење у
школи у Поповићу. Ученици су читали књиге и стекли добре читалачке навике. На
избор књига сем препоруке учитеља утицале су и препоруке другова из разреда.
Сарадња са Библитеком је веома значајна за ученике јер се код њих развија
правилни однос према књизи, љубав према писаној речи, неговање потребе за
читањем.
Ученици су обележили „Дан планете Земље“ пригодним цртежима и израдом
предмета од материјала који загађују природу, од употрељених најлон кеса су прво
правили траке, а затим од њих хеклали уптребне предмете: пернице, новчанике,
торбице. Током ових активности су научили шта је рециклажа, зашто је значајна и
на креативан начин рециклирали.
Осим ових активности веома је битно истаћи остварену сарадњу са педагогом
школе који је активно учествовао у раду одељенске заједнице кроз предавања која
је одржао као и у изградњи и унапређењу односа поштовања, сарадње, тимског
рада кроз велики број сусрета и разговора са ученицима.
У протеклом периоду наставник је присуствовао већем броју семинара
организованих од стране Друштва учитеља Београда, друштва Архимедес и
сусретима учитеља. Знања стечена током семинара су веома корисна и примењива
у пракси.
Посебан квалитет у реализацији планираних активности остварен је у сарадњи са
родитељима, сви заједно смо били усмерени ка ученику (детету).
Лидија Николић
II-3/IV-3
Ученици су уз помоћ учитеља израђивали наставна средства: зидне слике, дечије
музичке инструменте. Реализована је тематска настава - Сокобања у којој су се
ученици упознали са природним лепотама, историјским споменицима, и при том
развијали другарство, као и хигијенске навике.
Обележени су сви важнији датуми у току године који су били планирани. Обзиром
да је ово комбиновано одељење коришћене су методе прилагођене томе као и
облици рада. Ученици су се у оквиру својих могућности бавили истразивачким
радом прикупљајући потребне материјале, песмице и текстове из разних области
скидајући их са интернета.
Одржани су заједнички часови ученика свих одељења ученика првог и другог
разреда 27.05.2011. године.
113
У току године реализовано је и неколико часова у природи на којима су ученици
описивали промене у природи, уочавали одлике биљака, животиња, природних
појава, одређивали стране света и упражњавали спортске активности.
На часовима грађанског васпитања и одељенског старешине су организоване
радионице: Комуникација, Толеранција, Дечија и људска права, Сарадња,
Поштовање другог, Превенција насиља, Борба против болести зависности.
Састављена су одељенска правила понашања. Разговарано је и о чувању личне и
школске имовине, здрављу и лошим навикама. Сређивали смо учионицу и
двориште.
Ученици су учествовали на ликовном конкурсу "Крв живот значи".
Наставник је са родитељима сарађивао по питању успеха и понашања ученика,
уређења школског простора…
У току године је урађено неколико тематских паноа посвећених важнијим
догађајима.
Тематска настава Сокобања је изведена од 11.-17. маја. Била је заступљена кроз све
наставне предмета. Ученици су се упознали са природним лепотама Сокобање.
Посетили су излетишта ''Борићи'' и ''Лептерију''. Посетили су чесму ''Хајдук Вељка''
и летњу позорницу ''Врело'' у којој се сваке године одржава такмичење ''Прва
хармоника''. Са излетишта ''Лептерија'' су видели рушевина старог града Сокограда.
Организован је аутобуски излет до планине Озрен. Шетали су центром града,
стазом здравља и уживали на плажи реке Моравице. Свако поподне су учествовали
у организованим спортским такмичењима. Увече су се ангажовали у забавним
активностима: Покажи ста знаш, Нај фризура, Модна ревија, Плесни парови,
Маскенбал. Ту су дошле до изразаја њихове стваралачке могућности.
Тематска настава је успела јер су ученици пуно научили о Сокобањи и околини
што су показалии у квизу знања.
Осим тога су:
- упознали начин рада бање као природног лечилишта,
- правилно одржавали хигијену тела, одеће, обуће и простора,
- упознали основне принципе правилне исхране,
- развијали другарство у групи и ван ње у условима одвојености од породице,
- правилно руковали новцем,
- развијали сарадничке односе,
- проширивали знање о важности очувања природе,
- упознали биљни и животињски свет новог краја,
- видели и упознали историјске знаменитости краја.
Ученици су уредили пано ''Сокобања'' са цртежима, саставима, песмицама и
сликама које су писали, цртали и прикупили током боравка у Сокобањи.
На часовима слободних активности обележени су сви важнији датуми у току
године:
Дан писмености - посетом библиотеци у Сопоту и учлањењем у њу и писањем
састава - Књига коју бих препоручио другу,
Дечија недеља - ликовним и литерарним радовима,
Светски дан хране - текстови о здравој храни,
Међународни дан толеранције - песме и приче о другарству,
Дан детета - уређењем паноа,
114
Дан Светог Саве - пригодним програмом за родитеље и госте,
Дан заљубљених - напиши песму и убери цвет за другарицу и друга,
Дан матерњег језика - текстови о важности очувања језика,
Дан жена - програмом за маме,
Дан планете Земље - прикупљање материјала и израда паноа,
Светски дан књиге - писање радова за литерарни конкурс.
Осим тога ученици су на овим часовима писали саставе о јесени, пролећу, зими,
писали бајке и драматизовали их, читали и рецитовали стихове, писали песме,
споменаре, припремали програме за обележавање важнијих датума.
Ружица Будимкић
Предметна настава
Српски језик
У циљу повећања мотивације и побољшања квалитета наставног процеса ученици
шестог разреда су по двоје у групи припремили, уз малу помоћ наставника, часове
обраде две граматичке јединице: трпни глаголски придев и глаголски прилог
прошли. За презентацију садржаја на часу ученици су користили, поред граматике,
и информације са интернета. Оба часа су урађена савршено.
Такав задатак у седмом разреду је био неуспешан. Ученици нису одрадили задатке
како се од њих очекивало. У наредној школској години треба наставити са оваквим
начином рада. Међутим, на часу обраде песме ''Подне'' Јована Дучића ученици
седмог разреда, подељени у групе, прилично добро су схватили и самостално
тумачили песму на основу објашњења датих у читанци.
У циљу побољшања наставног процеса реализован је угледни час у петом разреду,
наставна јединица. ''Презент'', обрада. Ученици су направили пано са поделом речи.
Обрађен је презент, уз ангажовање ученика, направљена је корелација са енглеским
језиком. Утврђивање је урађено кроз задатке на пет нивоа (од најлакшег до
најтежег задатка). Задаци су били исписани на папирићима и решавани су по
принципу ''ко пре''. По мишљењу наставника деца су активно учествовала у раду,
час им је био интересантан.
Присуствовала сам семинару ''Образовни сандарди за крај обавезног образовања''
који су организовали Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања.
Свакодневно, према насталој ситуацији се врши усмеравање ученика на понашање,
на уважавање, прихватање туђих и другачијих мишљења, културе изражавања,
развијање и неговање другарства, толеранције и хигијенских навика (чување и
одржавање књига и свезака, хигијена учионице, чиста табла и подови).
Повећање угледа школе и промовисање рада школе су успешно урадиле ученице
Вања Вујиновић и Теодора Жижак из осмог разреда које су освојиле прво и треће
место на литерарном конкурсу поводом Дана Библиотеке ''Милован Видаковић'' у
Сопоту. Ученици Лука Гајић, VI- 2, Теодора Поповић, V-2, и Теодора Жижак, VIII-
115
2 су освојили прва три места на општинском такмичењу рецитатаора. Теодора
Жижак је учествовала и на градском такмичењу, где се, по мишљењу наставника и
родитеља, сјајно представила.
Програм за прославу Светог Саве у Малом Пожаревцу је припремљен у сарадњи
наставника српског језика и учитеља, поред говорних тачака програм су чиниле и
музичке нумере.
У зборнику ''Литерарне стазе'' обајављен је рад ученице Теодоре Жижак са темом
''Доживљај на распусту'', који је ученица писала за први писмени задатак и који је
прослеђен библиотекару, објављен у школском листу и послат уреднику зборника.
Повећању угледа школе у локалној заједници допринело је и традиционално
извођење прогарма ''На споменику'' (26. маја). По мишљењу присутних програм је
био савршен. Необичну помоћ је пружила мајка ученице Јоване Николић V-2 која
је тест рецитала штампала, умножила у шест копија и ставила у фасцикле.
Уређење простора школе је најбоље остварено постављањем тематских паноа у
учионицама. Проблем је што се неки ученици несавесно и неодговорно понашају
према постављеним радовима.
Софија Зећовић
Енглески језик
На часовима су наставници подстицали ученике да усавршавају језик, раде на
вештинама слушања, говора, читања и разумевања текстова и исказа на енглеском
језику.
Ученици су подстицани на коришћење постера, фотографија, научно-популарне
литературе, аудио материјала и приручника ради повећања мотивације у процесу
наставе. Планом је предвиђена тематска настава и корелација са другим
предметима. Указивано је на важност повезивања знања из више предмета. На
часовима из области граматике повезују се појмови и знања из српског језика са
појмовима из граматике енглеског језика, прави се паралела и врше поређења.
Такође се доста радило на побољшању преводилачких вештина, чиме се вежбао и
такође повећавао вокабулар енглеског језика. Ученици су користили своја знања из
биологије, ликовне културе, историје и географије и урадили неколико пројеката на
енглеском језику, како пројекте предвиђене уџбеником тако и пројекте на слободну
тему. Писали су о познатим сликарима (Famous people) и државама у којима се
говори енглески језик (Australia, The USA), о загађивању животне средине
(Pollution) и очувању планете, о познатим личностима из културе и историје (An
eminent figure), о европским земљама (European countries). Ученици су подстицани
на самосталан рад у налажењу додатних информација и материјала за часове
коришћењем интернета. Указивана им је помоћ око одабира и селекције корисних
информација из мора информација које се могу наћи на интернету. Ученици су
пројекте радили индивидуално и у групама и на тај начин подстицан је групни рад
а и вежбао се и усавршавао самостални рад. Сви радови су похваљивани а неколико
одабраних је презентовано, у пар наврата, на паноима школе у Малом Пожаревцу и
Малој Иванчи.
116
Обележени су сви важни датуми предвиђени планом. У свим разредима су се
израђивали пројекти у вези са обележавањем Нове године, Дана заљубљених и
међународног Дана жена. Такође, обележени су и Међународни дан матерњег
језика и истакнута је важност очувања језика и његове правилне употребе као и
значај познавања страних језика и превођења. Поводом Међународног дана дечије
књиге и Светског дана књиге и ауторских права у нижим разредима су држани
заједнички часови са библиотекарком у школи и библиотеци у Малом Пожаревцу.
Разговарано је о значају језика, читања и знања и истакнута је важност правилне
употребе матерњег и страног језика и стицања знања о другим народима и
културама, а тиме и развијања толеранције.
Часови тематске наставе држани су у више одељења. У нижим разредима у
сарадњи са учитељима обрађена је тема Нова година кроз пројекат- Christmas cards,
на чијој су изради деца показала велику креативност и залагање. У седмом разреду
разговарано је на тему здравља и здраве исхране кроз наставну јединицу Body and
health и подстицан је здрав начин живота. У сарадњи са библиотекарком школе,
такође у седмом разреду, одрађена је и анкета на тему читања и коришћења
литературе. Ученици су показали занимање за дату тему и сарађивали су у великој
мери. Сарадња са локалном заједницом је била добра, такође са Градском
библиотеком и Центром за културу.
Ђаци свих разреда су поред редовних тема обрађених у текстовима у
уџбенику подстицани да размишљају и обрађују и друге теме и раде самосталне
пројекте који су били оцењивани и урачунати су у завршну оцену. Теме су
најчешће биле повезане са лекцијама обрађиваним на часу. Завршни пројекат је био
на слободну тему и ту су ученици показали највише интересовања и креативности.
Пројекте су ђаци обрађивали углавном самостално, мада је било и тимског рада као
и рада у пару, све у зависности од обима и захтевности теме. У изради пројеката
ученици су користили различите материјале, слике, аудио снимке, декоративне
материјале и у свом раду били изузетно педантни. Истражујући тему радили су и
на сопственом побољшању информационе и информатичке писмености, пре свега
на претраживању интернета и учили како да из мора информација о некој теми
изврше селекцију најбитнијих и да их хронолошки или по смислу уграде у
пројекат.
Ученици су, пре свега, показали велико интересовање за рад на пројектима,
поносили су се својим радом и заиста постигли велики успех у томе. Десетине
изузетних радова је у пар наврата било изложено на паноима школе у Малом
Пожаревцу. Радови су комплетно рађени на енглеском језику што је ученицима
омогућавало да истражујући и пишући раде на побољшању и усвајању новог
вокабулара и граматичких структура енглеског језика. Постављени циљеви су у
потпуности остварени, тако да ће се са израдом пројеката на ставити и наредне
школске године. Урађени су следећи пројекти:
I, II, III разред: Christmas cards, New Year’s cards, Valentine ’s Day cards, Easter,
Summer beauty
IV разред: Christmas cards, New Year’s cards, Valentine’s day cards, Easter, Summer
beauty, Role play
V разред: New Year’s cards, Valentine ’s Day cards, Easter, Music, My favorite
sportsman.
117
VI разред: My country, A capital city, Valentine ’s Day cards, Easter, A historical
monument, Music, Sport
VII разред: Australia’s deadliest animals, Australia, The climate of Australia, Sport,
Historical places, My favorite music group
VIII разред: The meaning of Valentine’s day, Valentine’s day cards, My music idol, A
famous historical figure.
Да би часови били успешнији потребан је договор међу наставницима о
усклађивању наставних тема. Планом предвиђени тимски рад наставника у изради
наставних средстава у потпуности је реализован. Наставници енглеског језика су
међусобно сарађивали око израде материјала, тестова и усклађивали се око начина
оцењивања и испитивања.
На часовима секције ученици су се припремали за такмичење. Ученица осмог
разреда, Теодора Жижак, показала је изузетно знање из енглеског језика, како
граматике, тако и вокабулара и говорних способности. Након часова припреме она
је показала велико знање и освојила прво место на школском и међуопштинском
такмичењу и на тај начин се пласирала на градско такмичење на коме је такође
показала велики успех и добар пласман.
У оквиру стручног усавршавања наставника, поред колегијалних предлога и
сарадње, а у циљу побољшања васпитно – едукационог рада, наставнице су
похађале семинаре:
6.11. 2010. године (у трајању од 7 сати): Одржавање хармоније између ученика, и
ученика и наставника (стварање заједништва и заједнице);
Како пројекти помажу ученицима да боље схвате језик и да сазнају о свету и
другим културама (зашто и како радити пројекте)
10. – 12. 01.2011. године (у трајању од 24 сати):
Емоционалана интелигенција, самоконтрола, самопоуздање, социјалне вештине,
комуникација; Активности за велика одељења; Шта радити на првом часу; Како
олакшати енглески језик ученицима; Како организовати час; Активности везане за
читање;
Акциони план за Енглески језик 2010/2011. године је скоро потпуно реализован,
кроз добру сарадњу са децом и сарадњом међу наставницама. И убудуће ће се
радити на усавршавању и реализацији плана и остваривању још већих успеха из
енглеског језика.
Адријана Ђорђевић
Марина Ружић
Француски језик
Повезивање српског и француског језика остварено је кроз обраду наставних
јединица из граматике: род и број именица и придева, садашње и будуће време
глагола, прошло време, трајна радња у прошлости, садашњости и будућности,
односне заменице, директни и индиректни говор, прави и неправи објекат,
имперфакат.
118
Повезивање француског језика са осталим предметима у различитим областима је
остварено у свим разредима.
У 5. разреду корелација са енглеским језиком остварена у поређењу грађења
будућег времена, у 6. корелација са чуварима природе.кроз лекције о заштити и
очувању животне средине, у 7. повезивања са географијом и историјом приликом
обраде лекција о храни, одећи и разним колекцијама, у 8. са географијом кроз
лекције о путовањима, транспорту, временским условима, националностима, са
биологијом у лекцијама о осећајима и осећањима.
За Национални дан без дуванског дима, 31.1 – израђен је пано о штетности пушења.
Ученици 61 су на часу грађанског васпитања направили постере и писали поруке о
штетности дуванског дима.
Присуствовала сам часовима српског језика у 82, приликом реализације наставне
јединице о Вуку Караџићу, када су ученици представљали своје радове; држала сам
заједничке часове са наставником верске наставе у 62 и са библиотекаром у 61.
Одржано је школско такмичење ученика осмог разреда на ком је учествовало девет
ученика. Седморо је ишло на општинско такмичење, где смо освојили прво место –
Вања Вујиновић, друго – Марија Алексић, као и треће које деле Никола Павловић и
Стефан Грујић, сви ученици осмог два.
У школској 2010/2011.години присуствовала сам Зимском семинару за професоре
француског језика.
Реализована је тематска настава из предмета француски језик и ликовна култура са
темом LA FRANCE. Планирана су два часа француског језика и један час ликовне
културе. Циљ је био да, кроз другачији приступ часу, другачија наставна средства и
самосталнији рад ученици упознају Француску на посебан начин, њену историју и
културу, као и да схвате појам стереотипа.
Првом часу француског језика присуствовао је педагог, а другом педагог и
директор школе.
Ученици су најпре одгледали клип „Les clichés sur la France“ ,репродукован на
компјутеру, који је посебно за ову прилику пренесен из зборнице и није редовно
наставно средство. Коментарисали смо клип, и информације које садржи. Ученици
су били одушевљени начином на који је приказан цео клип, посебно појмови који
су им од раније познати (les baisers français, rendez-vous, du champagne…). Сазнали
смо да „ tous les français vivent Paris ou sur la Cöte d’ Azur“, да неки историјски и
културолошки ликови нису Французи иако имају француска имена...
У наставку смо разговарали о Француској (географски), њеним карактеристикама,
већим градовима, рекама, државама са којима се граничи. Гледали смо разгледнице
из неких француских градова. Слушали смо химне Француске и ЕУ, јер је
Француска део ЕУ.
Ученици су за домаћи задатак имали да направе упоредни пано са симболима
Србије, Француске и ЕУ (грб, застава, химна и други симболи). Задатак је већим
делом реализован, ученици су успели да прикупе већину тражених ствари, али пано
није направљен. Тај задатак остаје за реализацију следећи пут.
Коментари ученика на ову врсту часа су углавном позитивни.
Што се тиче сарадње са родитељима, углавном је задовољавајућа. Тако су за
такмиченја и остале манифестације родитељи превозили своју децу.
119
У осмом два одражано је седам родитељских састанака, и на десетине
индивидуалних. Примећено да се исти родитељи стално одазивају (углавном
родитељи примерне деце) док су остали прилично незаинтересовани - што се
обавезно школовање ближи крају они све мање долазе.
Стална сарадња са Центром за социјани рад, кроз контакте – личне и телефонске са Катарином Кевић, запосленом у Центру за бригу о породици Београд, која је
задужена за бригу о Габријели Бошњаковић, приство састанку у Центру за
социјални рад Младеновац са Катарином, Габријелом, њеним старатељима и
Томиславом Аризановићем у априлу 2011. Сарадња са другим школама је
реализована углавном са колегиницом Јеленом Деспотовић из ОШ ''Јелица
Миловановић'' у Сопоту. Та сарадња се огледала у размени пленова и тестова, као и
идеја корисних за наставу.
Оплемењивање школског простора реализовано је кроз постављање паноа, ђачких
пројеката и радова у учионицама и ходницима школе. Постављани су панои и
радови поводом Нове године, 1. децембра, екологије.
Светлана Матко
Математика
У периоду реализације плана, а обзиром на затечено предзнање ученика, највише
времена је проведено на подстицању ученика на учење са разумевањем и
корелацију са другим предметима, а посебно са физиком, где су се потешкоће у
савладавању градива појављивале код истих појединаца који су показивали лошије
резултате и у математици. Кад год је то било могуће, часови су држани уз
илустрације или моделе који су радили сами ученици, па је захваљујући томе
излагање нове лекције било боље прихваћено. Држани су:
-Часови допунске наставе
-Часови додатне наставе – током којих су се ученици припремали за такмичење
што је резултирало освајањем једне прве награде на општинском такмичењу.
-Часови припреме ученика за полагање матурског испита
У току је одржавање припремне наставе за ученике који су упућени на полагање
поправног испита из математике.
На плану стручног усавршавања наставника, углавном редовно сам посећивала
''Архимедесове трибине'' које се одржавају сваког месеца. Такође сам похађала
семинар ''Математископа'' под називом ''Одабрана поглавља из математике –
методички приступ'', а на плану информатичког усавршавања, завршила сам
полагање свих 6 модула, након чега сам стекла ЕЦДЛ сертфикат – који је европски
признат доказ познавања рада на рачунару. У оквиру пројекта ''Дигитална
учионица'' присуствовала сам и семинару ''Мulti point server 2010''.
У делу сарадње са родитељима, може се констатовати да су се родитељи углавном
одазивали на упућене појединачне позиве када се за то указала потреба и да је то
претежно резултирало побољшањем рада ученика. Било је и родитеља који то нису
чинили, на жалост код ученика где је то било и најнеопходније, па је у тим
случајевима и изостајало било какво побољшање.
120
Оно што сматрам да није урађено у довољној мери, је излагање радова ученика и
рад на изради паноа тј. на естетском уређењу школског простора и то највише због
тога што је период погодан за такве активности био у време штрајка. Сматрам да се
будућим акционим планом и активностима школе, мора радити на пропагирању
значаја коришћења рачунара и укључивању већег броја ученика у програм
информатичког образовања(кроз информатику као изборни предмет), како би са
што мање потешкоћа налазили образовне материјале на интернету и користили их
у учењу. Такође мислим да је изостала и њихова адекватнија заступљеност у
изради материјала из области математике за школски часопис, на шта ћу већу
пажњу обратити у будућем раду.
Ружица Танасковић
Ликовна култура и цртање, сликање, вајање
Реализована је тематска настава из предмета француски језик и ликовна култура са
темом LA FRANCE. Планирана су два часа француског језика и један час ликовне
културе. Циљ је био да, кроз другачији приступ часу, другачија наставна средства и
самосталнији рад ученици упознају Француску на посебан начин, њену историју и
културу, као и да схвате појам стереотипа.
Сарадња међу наставницима и стручним сарадницима остварена је обележавањем
важних дана и догађаја. Ти дани су били прилика и за промоцију рада школе у
локалној заједници, а радови постављени у учионицама и у холу су допринели
лепшем изгледу школског простора.
У јануару је обележен Дан Светог Саве. У холу школе у Малој Иванчи и Малом
Пожаревцу постављена је изложба ђачких радова. Наставник Нада Аранђеловић је
на крају службе у цркви Свети Илија у Малом Пожаревцу поклонила свештенику
слику, рађену у техници уље на картону, на којој је приказана црква.
У фебруару је обележен Дан заљубљених и Свети Трифун изложбом радова на обе
теме. Ученици су такође правили радове на тему Књига за читање и маштање
поводом прославе стогодишњице постојања Библиотеке у Сопоту, најбољи од тих
свих радова су били постављени у холу Библиотеке у Сопоту на изложби најбољих
ликовних радова ученика целе општине. Ученица наше школе је освојила другу
награду на ликовном конкурсу Библиотеке.
У марту је обележено 110 година од рођења Волта Дизнија и тада су ученици
реализовали радове на тему Дизнијеви јунаци. У априлу су ученици учествовали на
ликовном конкурсу Удахнимо живот – издахнимо штетне материје у организацији
Скупштине општине Сопот. Ученици су освојили другу групну награду. У априлу
су постављене и две изложбе у холу школу, једна посвећена Ускрсу, а друга
екологији, теме Еко календар – Очување водених ресурса.
У мају су ученици учествовали на мајском ликовном конкурсу Центра за културу
Сопот на тему Маштарије. Наши ученици су освојили новчане награде у обе
категорије. У категорији дигиталне технике: 1: награда, Нина Илић и Анђела Илић,
2. Милош Стевановић, 3. Алекса Тришић и Стефан Тришић. У категорији класичне
технике: 1. награда Вања Вујиновић, 2. нагрда Тијана Марковић. Додели награда у
Сопоту присуствовали су награђени ученици и наставник.
121
Нада Арађеловић
Географија
У току полугодишта у свим разредима, осим у петом, наставник је комуницирао са
ученицма путем електронске поште Ова активност је спровођена приликом израде
пројеката и реферата на разне теме (географски и туристички приказ земаља и
континената). Ученици са средњим и вишим нивом знања се добро сналазе при
коришћењу интернета и потребна су само додтна упуства како израдити пројекте
на задату тему. Контактирање са предметним наставником преко е-поште, размена
фотографија и информација.
Рад Стручног актива историја и геграфија се спроводи по плану, одржаване су
консултације и координација рада наставника у току полугодитшта .
Одржавање часова у летњим учионицама и на часовима теренске наставе (излет)
биле су врло успешне активности.
У току маја и јуна, када су временске прилике дозвољавале, одржани су часови у
летњим учионицама неколико пута. У 6-2, тема „Главни градови Европе“ , 7-2, тема
„Песме и игре Латинске Америке“.
Ученици осмог разреда на часовима теренске наставе су сами били водичи кроз
своја села, и радили посебне реферате по групама о свом завичају, 8-2, 15. марта
2011. године, тема ''Долина реке Раље''. Ученици поседују прилично добро знање о
завичају.
Ученици врло радо учествују у изради реферата и пројеката и разних паноа на
различите теме, подспешујући тако интересовање за предмет и географију као
науку. Мотивација је наравно и вредновање ученика, тако да овај метод прихватају
као лакши начин доласка до оцене. Знање, труд и рад ученика се награђује и
изграђује се бољи однос и сарадња са наставником. Најбољи реферати и панои су
истакнути на паноима у ходнику и по учионицима.
У Младеновцу је 6.03.2011. године одржан семинар за наставнике о примени
стандарда у настави, наставник географије је присуствовао том семинару.
Сарадња са родитељима у бези са остваривањем развојног плана школе је била
добра. Обезбедили су превоз ученика на општинско такмичење у Сопоту, које се на
несрећу нелогичног планирања Министарства просвете одржавало у исто време
када и семинар о стандардима 6. марта, тако да су ученици ишли сами на
такмичење, без професора. Професор није био у могућности да види тестове, нити
је добио извештај о одржаном такмичењу. На жалост, иако су ученици постигли
одличне резултате на општинском такмичењу, нису још увек добили диплому, или
захвалницу да су били на такмичењу.
Љиљана Николић
Историја
Ради осавремењавања наставе примењено је електронско учење, коришћење
компјутера за приказивање филмова. Тема Грчка митологија обрађена је у V-2 и
122
VII-2 кроз филм Јасон и Аргонаути уз коментаре наставника и ученика о јунацима
тог филма (Јасон, Херкул, Орфеј, Сцила и Харидба, Зевс, Посејдон, Златно руно,
Хелени). Филм Троја приказан је у V-1, наставник и ученици су разговарали о
елементима грчке историје и мита: опсада Троје, Ахил, Хектор, Енеја, Парис,
Агамемнон, жртва за умилоствење богова, Одисеј, Троја, Тројански коњ,
многобоштво, двобоји, оружје, Ахилова пета.
Кроз разреде је представљен филм „Идемо даље“ да се прикаже живот у „блиској“
прошлости, да би се ученици упознали са прошлости „блиској“ која се много
разликује од садашњости.
У VII и VIII разреду приказане су две епизоде серије „Крај династије Обреновић“
уз коментар наставника и ученика.
У складу са акционим планом организовано је школско такмичење у фебруару
месецу, учествовало је 29 ученика од којих се одређен број квалификовао на
општинско такмичење. Сви ученици који су се квалификовали добили су диплому
од школе. Наставник историје је припремио текст за школски лист са темом
Екскурзија (утисци са екскурзије). Наставник историје заједно са библиотекаром и
уредником листа представио школски листа у VII-1 одељењу, теме: Слободно
време, Екскурзија, Последице догађаја, уз коментаре наставника и ученика.
Обележено је 50 година од првог лета човека у космос, 11. априла 2011. године.
Одржани су часови на тему ''Човек и истраживање космоса'' у VIII-1 и VIII-2 у
сарадњи са библиотекарком Слађаном Галушком.
Наставник историје је у сарадњи са наставником ТИО Сашом Живановићем
одржао тематску наставу са темом „Индустриска открића“.
На предлог Министарства на дан 19. априла 2011. године је одржано предавање на
тему „Дани Београда“ у вези са словенским именом Београд, предаји Београда
књазу Михаилу Обреновићу 19. априла 1867. године. То исто предавање је одржано
и 18. априла у Малој Иванчи пошто се ради у два објекта.
Наставник је присуствовао семинару ''Образовни сандарди за крај обавезног
образовања'' који су организовали Министарство просвете и Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања.
Слободан Карановић
Биологија, чувари природе
Већина активности везане за акциони план реализоване су кроз часове редовне
наставе. Ученици седмог и осмог разреда укључивани су у израду наставних
средстава у облику цртежа, шема које су сами радили у групама и паровима за
одређене наставне јединице. За израду тих наставних средстава користили су
податке са интернета и литературу из библиотеке. Они су сами одабирали најбоље
радове гласањем и похваљивани су и награђивани од стране наставника оценама.
Такође ученици седмог разреда су после сваке наставне теме израђивали пројекте
везане за болести и лечење појединих система органа код човека. Веома успешно
су их илустровали сликама оболелих особа од појединих тешких болести и
приказали су начине њихових излечења. Тако су ученици добијали сазнања о
чувању здравља.
123
Ученици петог и шестог разреда учествовали су у изради школског листа писањем
песама и састава везане за чуваре природе и предавали библиотекару. Правили су
кућице за птице, збрињавали напуштене животиње и доносили им храну.
Успешно је спроведена акција са ученицима петог разреда ''Очистимо Србију''
поводом Светког дана планете Земље. Ученици су били мотивисани рекламама на
телевизији и позивом Новака Ђоковића.
Активност која је код ученика изазвала велико интересовање је увођење радних
листића на часовима писмене провере знања. Ученици су на тим часовима
оцењивали сами себе. Наставник је поделио листиће о бодовању питања и оценама.
Тематска настава која је планирана са ученицима осмог разреда у корелацији са
хемијом на тему „Загађивање ваздуха, воде и земљишта“ није реализована него је
замењена писањем реферата.
Угледни час који је планиран у фебруару месецу у шестом разреду није реализован
због законског штрајка просветних радника. Кроз часове еколошке секције
реализовала самприпреме ученика за школско, општинско и градско такмичење.
Ученице седмог разреда (Тамара Мирковић) освијила је прво место, а Александра
Ђорђевић треће место. Сарадња са родитељима је реализована кроз родитељске
састанке и индивидуалне разговоре сваке недеље на „отвореним вратима“
Стручно усавршавање наставника је реализовано кроз семинар ''Образовни
сандарди за крај обавезног образовања'' који су организовали Министарство
просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Бранка Миладиновић
Физика, хемија
Активности из Акционог плана за друго полугодиште реализоване су углавном
кроз часове редовне наставе. На часовима физике радили су се задаци различите
тежине по групама и тестови у уџбеницима, на основу бодова ученици су
утврђивали своја знања и умења. Вођа групе и наставник су помагали ученицима
слабијег знања да реше једноставније задатке.
У осмом разреду ученици су писали реферат у вези са наставном јединицом:
''Допринос Николе Тесле и Михаила Пупина развоју науке о електромагнетним
појавама''. Користили су, осим уџбеника, литературу по избору и електронске
изворе информација из те области. Најбољи реферати су прочитани на часу.
Ученици су разговарали о проналасцима великих научника и њиховој примени у
техници што је било веома интересантно ученицима.
На часовима хемије су решавани тестови по групама. На основу броја бодова
ученици су утврђивали степен усвојености знања.
У седмом разреду ученици су из хемије писали реферат који се односи на наставну
јединицу: ''Вода – значај воде за живи свет''. Ученици су користили литературу по
избору и електронске изворе информација из те области и проширили своја знања
већ стечена на часовима биологије о значају воде за живи свет и борби против
њеног загађивања.
Тематска настава која је планирана са ученицима осмог разреда у корелацији са
биологијом на тему: „Загађивање ваздуха, воде и земљишта“ није реализована, већ
124
је замењена писањем реферата на ту тему, њиховим анализирањем кроз разговор са
ученицима.
Сарадња са родитељима реализована је на родитељским састанцима и
индивидуалним разговорима сваке седмице на отвореним вратима
На часовима одељењског старешине анализирани су успех и дисциплина ученика, а
посебно понашање ученика у школи и ван ње, како би се спречили неспоразуми,
туче и непристојно понашање између ученика, како се не би поновио сукоб
ученика седмог и осмог разреда из Малог Пожаревца и Мале Иванче на фудбалској
утакмици у Малом Пожаревцу. Сарадња са родитељима педагошки разговор са
ученицима и одељењског старешине као и са тимом против насиља допринели су
бољем понашању ученика због чега у другом полугодишту није долазило до туче
непристојног понашања и повређивања. Као резултат тих разговора је диван однос
тих истих ученика на прослави матуре.
Стручно усавршавање наставника је реализовано кроз семинар ''Образовни
сандарди за крај обавезног образовања'' који су организовали Министарство
просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Биљана Пљеваљчић
Техничко и информатичко образовање
Циљеви и задаци предвиђени акционим планом у оквиру редовне наставе су
углавном већински остварени, а кроз предвиђене активности у истом плану.
Заједнички час је одржан у Малом Пожаревцу где су ученици свих одељења,тј.
разреда, имали излагање поводом Дана планете земље и заједно са наставницима се
упознали и подсетили на битне чињенице и податке у вези са темом, а и разменили
мишљења и изнели ставове о активностима које могу индивидуално и групно
реализовати ради очувања планете.
Најбољи ученици - чланови саобраћајне секције су учествовали на општинском
такмичењу у ОШ „Цана Марјановић“, 20.04.2011. Ученици старосне групе од 10-12
година су заузели екипно 2.место, а ученици старосне групе преко 12 година екипно 3.место.
Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије
обезбедило је по један нов рачунарски кабинет у школама у Малој Иванчи и Малом
Пожаревцу, а Поповићу је додељен један лаптоп и пројектор.
Интернет презентација сајта школе је успешно покренута и очекује се да ће се
редовне активости у школи ту представљати.
Стручно усавршавање је реализовано 19.06.2011. године кроз стручни семинар на
тему: Обука наставника за рад у „Windоws MultiPoint Server 2010“ у реализацији
Мајкрософт-а,и програма „Партнер у учењу“, у трајању од 8 часова. На овом
семинару стручно усавршавање је остварено и верификовано уверењем о успешној
савладаности.
Целокупно посматрано, планирани циљеви, задаци и активности су сасвим
успешно остварени што се делом и огледа у задовољству носиоца (ученика,
наставника, родитеља, сарадника из окружења...). Акциони план за наредну
школску годину би се могао базирати на постојећем, јер се показао успешним и
125
остваривим. Такође даје се предлог за проширење за неколико задатака као што је
проширени корелативни рад у оквиру информатике и рачунарства са свим осталим
наставним предметима, већи обим посете стручним семинарима у циљу стручног
усавршавања, набавке наставних средстава за опремање кабинета ТИО, итд.
Саша Живановић
Физичко васпитање
Настава је осавремењена набавком телевизора и ДВД плејера за објекте у Малој
Иванчи и Малом Пожаревцу. Постављени су у учионицима за физичко. Ученици су
гледали садржаје у вези са спортским техникама из гиманстике, атлетике и
спортских игара. И остале колеге су користили учионице, телевизоре и плејере за
часове. Ученицима се свиђа овакав начин презентације наставног садржаја.
У оквиру Програма заштите деце од насиља ученици виших разреда учествовали су
на, већ традицоналном, школском турниру у стоном тенису у марту и априлу 2011.
године. Такмичење је организовано у више категорија, за сваки разред и за
девојчице и дечеке посебно. Ученици су развијали такмичарски дух, дружили се и
учили толеранцији и фер-плеј односу. Турнир је део и општинског наградног
конкурса и акције Борба против болести зависности која подстиче ученике на
литерарно и ликовно стваралаштво и спортске активности. За масовност акције и
добре резултате наша школа је освојила прву награду за спортске активности.
Мирослав Станковић
Музичка култура
Кроз часове редовне наставе остварени се циљеви и задаци из Акционог плана.
Ученици су уз помоћ наставника припремали по једну наставну јединицу. За
реализацију појединих часова користили су додатни материјал са интернета
(интересантне податке у биографији композитора). Подстицан је тимски рад на
часовима, сваки ученик је имао исвој задатак у оквиру групе да би се повећала
мотивациј аза рад и развијала одговорност. На часовима је указано на важност
повезивања знања из више предмета.
У раду су примењивани различити облици рада: фронтални, индивидуални и
тимски и замена улога наставник – ученик. Подстицана је креативност ученика.
Ученици су научили да препознају одлике уметничких стилова, облика и
различитих фолклора.
Поједини ученици су припремали музички програм и учествовали на приредби
поводом Дана школе.
Наставник је присуствовао стручном семинару ''Образовни сандарди за крај
обавезног образовања''.
Маја Вучић
Библиотекар
126
У оквиру васпитно-образовне делатности, ради остварења циљева Повећање
мотивације ученика у процесу наставе и Побољшање квалитета наставног процеса,
библиотекар је разговарао са ученицима о избору књига за читање и помагао им у
проналажењу одговарајуће литературе за израду задатака. Одржани су часови
библиотекара у свим одељењима. Поводом обележавања Дана матерњег језика, 21.
фебруара одржани су заједнички часови наставника српског и страних језика и
библиотекара. Ове године тема обележавања је била ''Информационе и
комуникационе технологије за очување и унапређење језика и језичке
разноликости''. Ученицима је предочена важност језика као најбољег средства за
међусобно разумевање и толеранцију, а учење страних језика и могућност
појединца да користи неколико језика као подстицај за отварање према
различитости и разумевању других култура. Промовисали смо учење страног језика
као саставног и стваралачког елемента модерног образовања и истакли важност
превођења као алата за узајамни дијалог и размену знања међу људима. Ученици су
причали о својим искуствима у коришћењу ИКТ-а и страних језика ради стицања
знања и бољег разумевања света у коме живе.
У фебруару је обележен Дан библиотеке ''Милован Видаковић'' у Сопоту. Ученици
наше школе су својим литерарним и ликовним радовима на тему ''Књига за читање
и маштање'' представили на најбољи начин свој рад. Освојили су прву и трећу
награду за литерарни рад и другу за ликовни. Ликовни радови су били изложени у
холу Библиотеке.
Школско такмичење рецитатора у марту било је прилика да ученици пред
друговима покажу вештину говорења и развијају самопоуздање. Оцене су давали
жирији, један састављен од четири ученика и други чији су чланови два наставника
разредне наставе, библиотекар и педагог. Овакав начин процењивања је био
подстицајан за учеснике, јер су после сваке рецитације ученици процењивали
начин говорења и став рецитатора, као и остале елементе важне за рецитовање.
Такође је било важно искуство и за чланове жирија, они су научили да препознају
добар начин интерпретације текста, тј. рецитовања.
У априлу је обележено и 50 година од првог лета Јурија Гагарина у космос. На
часовима историје и грађанског васпитања у седмом и осмом разреду разговарали
смо о великим открићима и важним догађајима у области истраживања свемира, о
медијима који на разне начине приказују свемир, прошлост и будућност, научнофантастичним филмовима и серијама и сл.
Током априла је обележен Међународни дан дечије књиге. Ове године тема је била
''Књиге подсећају'', јер књиге могу бити драгоцен извор за историју и подсећају нас
на време у ком су настале. Одржала сам заједничке часове са наставницима
разредне наставе, српског језика, енглеског језика, француског језика, историје и
ликовне културе. Наставник српског језика и библиотекар су подсетили ученике на
књижевна дела која су радили у фебруару и марту и која казују нешто о времену у
ком су настала. Ученици су причали шта су сазнали о одређеном добу и начину
живота у њему (Прича о кмету Симану, Сеобе, Писма из Италије...) Осим тога са
ученицима је разговарано и о бајкама Андерсена и других аутора и и о порукама
бајки.
127
Са ученицима нижих разреда разговарала сам о Андерсену и бајкама које су
ученици читали. На још два заједничка часа ученици су уз помоћ наставника и
библиотекара смишљали своје бајке. Нарочито су вредни били ученици трећег и
четвртог разреда у Малој Иванчи и другог и четвртог у Малом Пожаревцу који су
после часова записали бајку и лустровали је. Неки ученци су самостално смишљали
и писали бајке.
Светски дан књиге и ауторских права је обележен такође у априлу и реализоване су
активности из пројекта Читање је забава. Разговарала сам са ученицима о важности
читања и важности поштовања ауторских права што се нарочито односи на
навођење текстова који се користе при изради домаћих задатака, реферата,
пројеката Ученици се упућују у проналажење одговарајуће информације, њено
вредновање и правилно коришћење за решавање проблема
Сајт
школе
је
постављен
у
априлу
2011.
године
на
адреси
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/. Припремала сам материјал за сајт и поставила
један део на блог, http://osmiloradmarkovic.wordpress.com/about/.
У сарадњи са Центром за културу Сопот организован је књижевни сусрет. Песник
Бранко Стевановић био је гост наше школе у Малом Пожаревцу и разговарао је са
ученицима од првог до петог разреда, представио је своје стваралаштво, а на крају
сусрета чланови библиотечко-новинарске секције направили су интервју са њим
Библиотекар је држао часове библиотечко-новинарске секције и на тим часовима
ученици су израђивали прилоге за школски лист. То су прилози о обележавању
важних дан, књигама, читању, крају школске године. Наставници су подстицали
ученике да пишу и о другим темама на часовима, фотографисали су важне догађаје
у школи, а библиотекар је сакупио сав тај материјал за израду школског листа,
откуцао текстове, сложио прилоге и стране у часопису и поставио часопис на сајт
школе. Ове школске године објављена су два броја школског листа.
Сарадња са локалном заједницом је успешна, нарочито са Библиотеком ''Милован
Видаковић'' у Сопоту и са одељењем Библиотеке у Малом Пожаревцу. Ученици и
наставници школе су чланови Библиотеке, у Малом Пожаревцу се држе часови
библиотекара и заједнички часови наставника и библиотекара и организују
активности из области културне и јавне делатности школе.
Библиотекар је радио у Стручном активу за развојно планирање, Тиму за
самовредновање и Тиму за заштиту деце од насиља, помагао наставницима да
израде извештај о реализацији Акционог плана за школску 2010/2011. годину.
Израдио је Извештај о реализацији Акционог плана за школску 2010/2011. годину.
Од априла 2011. започела је израда новог Развојног плана школе. Библиотекар је са
педагогом урадио анализу реализације Развојног плана 2008.-2011. године и
активности предвиђених самовредновањем школе. На основу тога и разговора са
ученицима виших разреда и наставницима припремљен је предлог Развојног плна
2011.-2014. После тога на стручним већима је разматран предлог и предложене
допуне. Библиотекар и педагог су израдили коначни Развојни план и начин
праћења евалуације.
Библиотекар је присуствовао стручном семинару у Библиотеци града Београда
''Школски супербиблиотекар поново у акцији: пројектни менаџмент, интернет и
културна делатност''. Током фебруара, марта, априла и маја похађао је електронске
семинаре ''Електронским учењем до креативне наставе'', ''Примена е-learning метода
128
нaставе у образовању'' и ''Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система
за подршку настави и школским процесима''. Ови су семинари веома важни за
побољшање информатичке писмености библиотекара, али и других колега у школи
којима је пренето искуство са ових семинарао и за реализацију активности
предвиђених новим Развојним планом школе.
Библиотекар је активно радио током целе школске године у Друштву школских
библиотекара. Као секретар Друштва припремао је документа за рад Друштва
(састанци, Скупштина, семинари) и присуствовао је свим активностима које је
Друштво организовалоо. Сарађивао је са колегама у општинском активу и
београдској подружници. Организовао је две трибине за библиотекаре Београда у
септембру и децембру 2011. године и учествовао као предавач са темама
''Планирање рада библиотекара'' и ''Подстицање читања код деце у сарадњи
школске и јавне библиотеке'' У сарадњи са Матичном библиотеком ''Светозар
Марковић'' у Зајечару организовао је у марту 2011. године трибину у Зајечару за
школске библиотекаре зајечарског и борског округа и учествовао као предавач са
темама Развојни план школе и тимски рад, Информациона и информатичка
писменост и електронско учење''.
Сарађивао је са Министарством просвете и науке, тј. члановима комисије за израду
Правилника о раду стручних сарадника. Заједно са Анђелком Танчић,
председницом Друштва, предложио је Правилник о раду школских библиотекара и
био на консултацијама у Министарству.
Сарађивао је са Јасмином Николић из Школске управе Београд у вези са развојним
планирањем, израдом Акционог плана и реализацији активности из плана.
Присуствовао је састанку у Школској управи Београд у вези са израдом школског
програма, годишњих и оперативних планова рада наставника и стручних сарадника
и имплементацији образовних стандарда у планове.
Сарађивао је са Библиотеком града Београда у организацији трибина за школске
библиотекаре и у вези са сарадњом школских и општинских библиотека у
Београду. Израђен је план заједничких активности за школску 2011/2012. годину.
Слађана Галушка
Педагог
У другом полугодишту, у оквиру наставне области, акценат је био на упорнијем
подстицању тимског рада и координације наставника, учитеља и стручних
сарадника у планирању редовне, а пре свега, тематске и пројектне наставе, затим
помоћ у планирању и реализацији надокнаде часова који су изгубљени у току
штрајка и нарочито на анализи и заједничком проналажењу узрока и начина све
већих васпитно-дисциплинских проблема са ученицима. Један од начина на који се
код ученика повећавала мотивисаност и где је запажена већа заинтересованост за
рад јесу часови одн. време посвећено обележавању важних датума и догађаја.
Педагог је, као координатор, учествовао у обележавању школске славе Свети Сава
у матичној школи где се секао славски колач а деца су, под вођством наставника
српског језика Миће Јевтовића, уз певање химне, рецитовање и глуму извела
129
пригодан културно-уметнички програм. У холу школе, у приземљу и на спрату
изложени су ликовни дечији радови на тему лик и дело Светог Саве.
Дан заљубљених, 14. фебруар, био је повод и прилика да деца увежбавају писмено
изражавање писањем лепих порука некоме коме желе. Библиотекар и ја
искористили смо час ликовне културе 7.02.2011. у Малој Иванчи у остварењу овог
циља и најпре смо са ученицима разговарали о овом празнику, подстицали смо их
на размишљање о томе колико лепе речи значе другима и колико је вредно
упућивати их другима, а у другој половини часа деца су имала задатак да пишу
и/или илуструју честитку или поруку некој замишљеној особи. Већина деце је радо
прихватила ову активност.
У марту је обележена 110. годишњица рођења Волта Дизнија а педагог је пратио и
координисао ове активности. Педагог је пратио час ликовне културе, 14.03.2011.
године у 7. разреду где је у оквиру теме „Композиција и простор“ рађена наставна
јединица Цртани јунаци Волта Дизнија. Наставник је спремио адекватан наставни
материјал за овај час, избор и употреба наставних средстава била је успешна и
правовремена, већина деце су била активна у цртању Дизнијевог лика по скици на
табли, а нека деца су сама донела скице својих омиљених јунака и цртала по том
узору. Наставник је пратио цртање у свим фазама , прегледао до краја часа сваки
рад, свима давао повратну информацију шта је било одлично а шта је могло боље.
Набоље урађене скице су се похваљивале. Замерка је неколицини деце која се нису
спремила за час, нису донели потребан прибор, чак ни оловке, па су цртали по
папирима из свески и позајмљивали бојице од другова. На крају су сви ученици
имали неки продукт са часа, неко завршен а неко не.
Међународни дан дечије књиге обележен је у априлу низом активности,
корординацијом и сарадњом наставника и стручних сарадника. Педагог је
присуствовао заједничком часу наставника ликовне културе и библиотекара у 8.
разреду. Разговор на тему Књиге подсећају имао је циљ да се деца подсете на
обрађена дела у претходном периоду и да вербализују шта су научили о одређеном
времену и о начину живота у њему. Иако старији, подсетили су се и на бајке,
њихове теме, смисао и поруке. Закључак педагога је да више часова треба
организовати на којима би деца препричавала неки садржај, разговарала о свом
виђењу и уопште требају се подстицати да што више читају, јер је приметно слабо
читање а владање чињеницама и вербализовање утисака и знања није на завидном
нивоу код великог броја ученика.
Такође, 8.04. 2011. године, разредни старешина 6/2 и педагог су организовали и
спровели посету ученика библиотеци у Малом Пожаревцу као активност којом се
обележава Међународни дан дечије књиге. Најпре је вођен разговор са
библиотекарком о бајкама у коме су се ученици подсетили дефиниције,
карактеристика и садржаја њихових омиљених бајки, а затим су добили задатак да
сами осмисле савремену бајку. Сами су предложили, а тако је и било, да њихова
савремена бајка настане тако што свако каже по једну реченицу а сваки следећи
ученик прави логичан след дешавања по свом избору. Време и разговор су
протекли у пријатној и мотивишућој атмосфери где су деца подстицана да маштају
и вербализују своје идеје.
У другом полугодишту планирано је 11 угледних часова, реализована су три – из
предмета: свет око нас 1/1, српски језик 5/2 и математика 3/2, у току априла и маја.
130
Током фебруара и марта настава је трајала 30 минута, а имајући у виду основни
циљ ових часова који треба да буду иновативнији и за степеницу боље осмишљени
од других, педагог је сматрао да се скраћеним часом то не може постићи и да би
форсирањем тих часова били преоптерећени и наставници и ученици. Од три
реализована угледна часа, два су коректно одрађена, са јасним циљем, темељном
припремом и са великом ангажованошћу ученика у припреми и реализацији, док се
угледни час из математике није разликовао од солидно припремљеног редовног
часа. Ово је мали број часова да би се уопштила слика о успешности угледних
часова у 2. полугодишту и зато је у овом периоду посећен велики број редовних
часова и осталих облика образовно-васпитног рада. У већини случајева часови су
били најављени (20 часова) у оквиру педагошко-инструктивног рада, затим, десетак
часова је посећено у циљу праћења напредовања деце која раде по
индивидуализованом програму, два часа за праћење рада наставника приправника
(Ружица Танасковић и Адријана Ђорђевић) и три часа са циљем да се прати
напредовање првака (посета 1/1, 1/2 и 1/3). Такође, велики број часова посећиван је
на позив наставника због непримереног понашања неколицине, углавном истих,
ученика, који се, и поред упорних опомињања наставника нису смиривали, већ су
настављали да се смеју, добацују, гађају, говоре ружне речи друговима и сл. Тада је
педагог разговором најпре смиривао ситуацију како би се час наставио, а по
завршетку часа разговарао са конкретним учеником и осмишљавао даље мере.
Током посета часова педагог је запазио да наставници у највећем броју имају
припреме за непосредан рад са ученицима, извор из кога припремају час најчешће
је само званични уџбеник, мада има и оних који укључују и друге уџбенике,
приручнике, понеко часописе и стручну литературу. Наставници прате месечни
план рада. На посећеним часовима учитељи имају припреме које садрже све
дидактичко-методичке елементе, јасне су и потпуне, само је примећено да се два
учитеља током реализације не придржавају онога како су сами испланирали. Неки
од учитеља користе и одштампане припреме од издавачке куће што је у реду, али је
педагог сугерисао да се некад и тако готова припрема мора модификовати односно
узети у обзир конкретан контекст и конкретна деца и у складу са тим допунити је
или мењати. Наставници предметне наставе углавном пишу краће припреме,
понекад изостане у припреми неки од елемената као нпр. корелација, задаци часа,
наставна тема, тип часа и сл. а сам час буде коректан и повезан. Запажен је и
пример припреме која је веома амбициозна, написана са свим дидактичкометодичким елементима, идеално замишљен и описан час али су предвиђена
наставна средства нереална, као и сама изводљивост часа у постојећим условима и
са конкретном децом.
Наставници који имају ученике за које је договорен индивидуализован рад,
диференциране задатке углавном предвиђају и у припремама, нарочито у разредној
настави. У наредном периоду требало би у предметној настави боље планирати и
припремати наставне методе, мењати облике наставног рада и материјале којима ће
се подстаћи напредак деце која имају великих проблема са усвајањем наставних
садржаја.
Наставници на посећеним часовима у већини усмеравају и мотивишу ученике на
решавање проблема, стрпљиви су, имају разумевања за грешке и неадекватне
одговоре ученика. Ученици су вербално активни на часовима, преовлађује
131
репродуктивна активност, а говор свих наставника је чист, јасан и примерен. Ако
се изузму часови који су посећивани због недисциплине, током најављених часова,
преовлађивао је демократски однос уважавања ученика и наставника. У млађим
разредима приметно је да деца говоре у глас и без тражења речи што као последицу
има да не чују једни друге и да се повучена деца не исказују.
Програмски задаци на часовима код већине су остварени и по квалитету и по
квантитету, као и васпитни задаци који често нису напоменути у припреми, али је
евидентна њихова реализација.
После сваког посећеног часа, педагог је разговарао са наставником о запаженом,
понуђени су предлози и сугестије за даљи рад и бележена је спремност наставника
да прихвати те смернице.
Педагог је помагао појединим наставницима у изради припреме за неке часове и
сарађивао у припреми и реализацији тематске наставе са темом Француска, коју су
спровеле професор француског језика и наставник ликовне културе. Циљ је био да
се деци представи и да упознају Француску на другачији начин, њима занимљив и
са више аспеката, да се разбију стереотипи о овој земљи, да се стечено знање
прошири и утврди. Овај циљ је остварен са три часа у два дана. Њима је
присуствовао педагог а на последњем и директор школе. Деца су била јако
мотивисана за рад и дискусију на овим часовима а били су вредни и у припреми
материјала (паноа) за трећи час. Велика активност ученика произведена је
динамиком ових часова јер су се смењивале активности, а наставна средства су
била разноврсна (рачунар – www.youtube.com / cliche – version francaise, цд плејер,
разгледнице Париза, из едиције Велики сликари - Живот, рад и најбоља дела,
представљено је пет француских сликара, и други аутентични материјали). Општи
утисак педагога је да је реализација ова три тематска часа успела ако се погледа
активност и координација наставника на самом часу и заинтертесованост и учешће
деце, а сугестија за даљи рад је да се више сарађује и у току планирања,
осмишљавања заједничког часа.
Педагог је, у оквиру рецитаторске секције, учествовао као члан жирија са
библиотекаром на школском такмичењу рецитатора (3/1 и 4/1) у марту и
присуствовао литерарно – рецитаторској секцији у Малом Пожаревцу и школском
такмичењу рецитатора од 5-8 разреда када је професор српског језика правио
селекцију деце за општинско такмичење. Деци је ово била прилика да вежбају
вештину говорења пред другом децом и одраслима и у савлађивању треме, али је
било значајно искуство и за педагога у учењу и препознавању добре
интерпретације песме на различитим узрастима.
Проблеми са понашањем поједине деце наставили су се и у другом полугодишту а
као члан Тима за заштиту деце од насиља, педагог је интензивирао сарадњу са
наставницима, родитељима и библиотекаром, доста времена се посвећивало причи
о толеранцији, уважавању, другарству, самоконтроли, разговарало се са ученицима
појединачно и на часовима а на одељенским већима су се предлагале мере и начини
да се поправи ситуација.
У комбинованом одељењу у Поповићу 1/3-3/3, педагог је одржао час 16.03.2011.
године са темом Другарство. Разговарало се о томе шта је то за њих бити добар
друг а затим су имали задатак да у складу са узрастом, писмено, представе и опишу
најбољег друга. Првацима су дате јасне смернице јер су они тек улазили у свет
132
писања. Иако су комуникативни и ради да учествују што више, већина се са
тешкоћом усмено и писмено изражава, треба их убудуће подстицати да што више
читају, пишу и препричавају како би им то од малена постала навика и задовољство
и како би у старијим разредима то са лакоћом радили.
Час посвећен међусобним односима деце, о другарству, педагог је одржао и у 5/1
30.03.2011. године, а повод је била девојчица из тог одељења која има проблем, јер
је остали задиркују и вређају. Циљ часа је био да се разговором подстакну на
размишљање о томе како изговорене речи утичу на друге, како се речима може
повредити друг и патити и да се тако може изгубити добар друг. Причало се и о
лепом понашању, толерантности према другима, о правилном односу према
школским обавезама, наставницима и другим одраслима..
Час одељенског старешине у марту, разредни старешина 6/2 и педагог посветили су
разговору о проблемима које имају у комуникацији са неким наставницима али и са
децом старијих разреда, седмацима и осмацима. Неки од тих проблема смо тада
заједно успели делимично да решимо, а за неке је потребан континуиран рад, време
и стрпљење. Важно је било да схвате како се осећају и да, када они буду старији у
школи, не раде исто то што њима сада смета, млађим разредима.
Са ученицима 6/2 уводним договором шта ће се радити, када и како, 11. марта 2011.
године започет је рад на пројекту „Креативан рад са ученицима на превенцији
употребе психоактивних супстанци“. Пројекат подразумева 12 радионица од којих
је урађено 4: Како разумемо наша осећања, Како други утичу на наша осећања,
Управљање ризицима, Учење рада у групама. Прва радионица је рађена у првом
полугодишту са ученицима 5/1 и њен циљ је да деца препознају своја осећања, да о
њима разговарају и да обогате свој фонд речима којим се изражавају осећања.
Друга радионица је повезана и суштина је да деца, осим што треба да разумеју
своја сопствена осећања, треба да буду у стању да управљају осећањима која ствара
оно што други људи ураде или кажу. Такође, овом радионицом се јачају
комуникационе вештине, помаже им се да разумеју позитивне и негативне
последице утицаја вршњака и истражује се веза између осећања и акције. Идеја
треће радионице је да деца разумеју концепт ризика, да разумеју како да га
процењују и да истраже начин управљања њима. Како деца прерастају у
адолесценте, она почињу да доносе све више одлука у вези са сопственом
безбедношћу и морају да препознају, процењују и да се изборе са ризиком са све
мање усмеравања које им пружају одрасли. Час је зато и осмишљен да подстакне
дискусију о ризику и његовој процени. Четврта радионица има за циљ да се деца
науче да раде у групи вршњака, да јачају вештине слушања, вештине сарадње, да се
истражује преговарање и остваривање компромиса и да се охрабри учествовање.
Ова радионица ојачава способност деце да себе контролишу у оквиру групе и да
заједно раде како би остварили заједнички циљ. Ове радионице су врло добро
осмишљене, свака има вредан циљ, а на крају сваке, петоминутним разматрањем,
сумирају се кључне ствари до којих се дошло на часу. Оне се могу реализовати и
ван пројекта, појединачно по разредима и планираће се у следећој школској
години, а наставак пројекта са истим одељењем планира се од октобра 20011.
године.
У жељи да се деци приближи математика у најлепшем светлу и да се мотивишу за
овај, по већини, најтежи предмет, школа је учествовала у чувеном математичком
133
такмичењу „Мислиша“ које на нивоу Србије организује Математичко друштво
Архимедес, а заинтересоване школе у свом простору. Дугогодишња пракса је да
задаци буду кратки, пре свега занимљиви и необични, само такмичење је без
оптерећења и замишљено као прави математички празник у школама. Из наше
школе пријавио се 21 ученик, по седам из 2/1, 3/1 и 4/1. Организација захтева добру
припрему у школи, педагог је био координатор и уз одличну сарадњу и тимски рад
учитеља ова три одељења, такмичење је спроведено у најбољем реду. Из целе
Србије учествовало је 35660 ученика из 447 основних и средњих школа, а три
ученика наше школе добила су похвале за запажен резултат. Сваки учесник је
добио пригодан поклон и сертификат за учешће а директор школе, педагог као
координатор и чланови радног тима (учитељи ових одељења) добили су захвалнице
због спроведеног такмичења у складу са прецизним пропозицијама и упутствима.
Учешће на овом такмичењу планираће се и следеће школске године са надом да ће
бити још масовније.
Због измена у полагању завршног испита на крају 8. разреда, усмереност педагога у
другом полугодишту је била и на професионалној орјентацији која се реализовала
не само анкетирањем већ и интензивним разговорима, индивидуалним и са целим
одељењем, обавештењима за децу и за родитеље, родитељским састанцима
посвећеним само завршном испиту и сл. Деца су се на време обавештавала о
изласку збирки задатака из српског језика и математике, о изласку информатора,
конкурса, о сајтовима на којима могу радити задатке и проверавати знање, на много
часова се понављао начин бодовања успеха и начин полагања. Успешно је
спроведен пробни испит у мају а ученицима је приказан и филм са цд-а који је
послат из Министарства просвете и спорта који је демонстрирао начин полагања
завршног испита. Крајем марта педагог је спровео анкету о професионалним
намерама ученика 8. разреда на основу које су вођени разговори појединачно са
ученицима који су били неодлучни и којима је требала додатна подршка, али и
разговори са оба одељења где је акценат био на томе да схвате и размисле које су
њихове реалне могућности, али да узму у обзир и своја интересовања за поједине
профиле послова.
У другом полугодишту педагог се стручно усавршавао присуствовањем
републичким секцијама педагога и психолога, сваког месеца, где се презентовало и
дискутовало о актуелним темама из педагошке праксе, а од највећег значаја и као
најкорисније биле су тачке дневног реда о улози стручних сарадника у спровођењу
завршног испита и већ дуже време актуелан предлог новог Правилника о раду
стручних сарадника. У организацији Педагошког друштва Србије, педагог је у
априлу присуствовао презентацији „Учење уз помоћ савремених технологија“ што
је било битно с обзиром да се тада конципирао нови Развојни план са идејом да се
квалитет наставе подигне на виши ниво повећаном применом ИКТ-а у настави.
Стручни сарадник је похађао дводневни семинар „Обука за примену теста ТИП-1“
након чега се полагао тест провере знања и обучености. и педагог је добио
сертификат којим се омогућава тестирање будућих првака.
Стручни сарадници су присуствовали састанку у Школској управи Београд у вези
са израдом школског програма, годишњих и месечних планова рада наставника и
имплементацијом образовних стандарда у те планове.
134
Као и у првом полугодишту, сарадња педагога са родитељима остала је
најинтензивнија у случајевима где има проблема или са понашањем или са
усвајањем наставних садржаја. Индивидуалним разговорима, тимским радом
родитеља, педагога и разредног старешине, као и осталих предметних наставника,
заједнички су планиране мере и кораци за појачан васпитни рад одн. за
индивидуализовану наставу деци са тешкоћама у усвајању наставних садржаја.
Родитељима је углавном сугерисано да више разговарају са својом децом, чешће да
долазе у школу, саветовано им је како да усмере децу у слободном времену и сл.
Нажалост, слаб одзив родитеља деце која имају највише проблема евидентан је и у
другом полугодишту. У овом периоду интензивирала се сарадња са родитељима
ученика 8. разреда због свих информација везаних за завршни испит. Они су чешће
долазили и информисали се о свему што их занима.
Са установама у окружењу, педагог је највише контактирао са Центром за
социјални рад из Сопота у вези са девојчицом, ученицом 7. разреда, која није
долазила на наставу од почетка школске године, као и за размену информација
везаних за још два детета из Мале Иванче. И поред добре воље, ова сарадња
углавном је била једносмерна, повратне информације са њихове стране нисмо
добијали.
Са градском општином Сопот добра је сарадња и у оквиру пројекта „Превенција
болести зависности“, и наша школа је учествовала са ликовним и литерарним
радовима под овогодишњом паролом „Удахнимо живот а не штетне материје“.
Естетским уређењем школског простора, педагог се бавио постављањем паноа на
коме су истакнути графички и табеларни прикази успеха деце на крају трећег
класификационог периода и 2. полугодишта као и истицањем успешних резилтата
ученика постигнутих на такмичењима у Малом Пожаревцу и Малој Иванчи. Циљ је
да се истакну и промовишу одељења која имају најбоље оцене, да се види у којим
предметима је успех најслабији и где мора да се улаже додатни напор да се у
будућем периоду стање поправи, и да се промовишу успешни појединци. Такође,
на огласној табли, педагог је водио рачуна да буде стална поставка са темом
завршног испита. Ту је била свака нова информација, препоруке, савети,
пропагандни материјал актуелних школа и сл.
Демић Наташа
Извештај о реализацији планираних активности из Акционог плана за
заштиту деце од насиља за прво полугодиште школске 2010/2011. године
Мала Иванча
Како би се унапредио квалитет живота ученика у школи у току целе године, на
разне начине са радило са њима, учитељи појединачно свако у свом одељењу, тако
135
и заједнички у оквиру поподневне смене. Важно је истаћи да је један заједнички
рад учитеља у Малој Иванчи допринео да проблема није било.
Водило се рачуна да у школи влада клима у којој се учи, развија и негује култура
понашања и уважава личност.
За време одмора наставници су дежурали и пратили кретање ученика, уочавали
сваку појаву агресивног понашања и адекватно реаговали. Тако, схватајући да
постоји стални надзор и одлучност учитеља да ће увек реаговати, да ће позвати
родитеље, ученици нису правили испаде..
Похваљен је сваки пример лепог понашања и указивано је да сви уценици треба да
теже таквом понашању.
Остварен је предвиђен циљ да се ученици од 1. до 4. разреда међусобно боље
упознају кроз игре на одмору или дружење на заједничким часовима што је дало
резултате, јер су се у току године помагали, разумели, били толерантни што је све
допринело развоју другарства у поподневној смени.
Организоване су разноврсне ваннаставне активности: у осмишљавања слободног
времена, спортска такмичења, израда паноа на тему толеранције, ненасиља.
Ученици су више пута у току школске године упућивали једни другим лепе поруке
поводом празника.
Гордана Косанић
Пре почетка наставе и доласка наставника дежура помоћно-техничко особље.
Дежурство наставника одвија се по устаљеном распореду на спрату/у приземљу и у
дворишту и сваки облик непримереног понашања ученика и активности које искачу
из свакодневног рада уписују се у Књигу дежураства.
Било је случајева вербалног и физичког насиља међу ђацима. Са ученицима који се
непримерено понашају разговарају одељенске старешине, директор, помоћник
директора, педагог и библиотекар. Са ученицима се разговара појединачно и са
целим одељењем на часовима. Теме су : толеранција према друговима,
наставницима и осталима, другарство и сл.
Педагог је реализовао радионицу за јачање вештине комуникације, помагао
ученицима да
-разумеју позитивне и негативне последице утицаја вршњака,
-истраже и разумеју везе између осећања и акције и концепта ризика,
-науче да раде у групи вршњака,
-јачају вештине слушања и сарадње.
Чланови Тима за заштиту деце од насиља су сарађивали са родитељима чија деца
имају проблем понашања. Кроз индивидуалне разговоре планиране су мере за
појачан васпитни рад. Сарадња је углавном била успешна.
Маја Вучић
Мали Пожаревац
136
Праћењем понашања ученика на основу Књиге дежурства установљено је да су
током школске године ученици правили инциденте, почев од гурања, свађа,
непристојних речи, непристојног понашања до непристојног понашања према
наставницима, туча и преправљања оцена у дневнику рада. Према свим ученицима
спроведене су све законске васпитно-дисциплинске мере.
Највећи проблем је непримерено понашање ученика једних према другима, према
наставницима и недисциплина већине ученика седмог разреда. И поред разговора
које су са њима водили одељенски старешина и чланови Тима за заштиту деце од
насиља резултати нису задовољавајући.
Софија Зећовић
Дисциплина ученика у ОШ „Милорад Мића Марковић“ током школске 2010/2011.
значајно се погоршала према крају школске године, упркос чињеници да су биле
предузете све мере сузбијања насилног понашања и након одрађених свих
предавања о лепом понашању. Узрок томе може бити што се ђаци увек опусте при
крају школске године.
У школи је организовано дежурство наставника пре наставе и за време одмора , по
двоје, у пару распоређених по спратовима. Неки ученици су, иако претходно
упознати са правилима, долазили раније у школу и остајали после завршетка
школског дана, и били у ходнику или у дворишту па се често дешавало да су се
јављали сукоби међу њима, и да су на тај начин реметили мир у школи. За време
великог одмора ученици су били у дворишту осим ако нису биле јако лоше
временске прилике, кад би остајали у учионицама под надзором дежурног
наставника и помоћних радника. Родитељи прате понашање деце у кући и на путу
од куће до школе и тако су укључени у заштиту деце. Редовно се евидентирао
сваки облик насиља у Књигу дежурства, дисциплинску свеску за сваки разред и
кроз Протокол за заштиту деце од насиља. Са ученицима су разговарале разредне
старешине и педагог. Међутим, постоји проблем у комуникацији међу
наставницима. Неки наставници самостално записују запажања у Књигу дежурства
наставника и не желе да разговарају са дежурним колегом. Ситуација у ходнику за
време одмора зависи, углавном, од тога ко дежура тог дана, јер наставници нису
усагласили однос према дежурству и ученицима. Родитељи се обавештавани о
проблемима понашања и у већој мери су учествовали у њиховом решавању.
Протекле године био је појачан васпитни рад са ученицима али још увек су се
јављали облици насилног понашања најчешће вербалног, али и у појединим
случајевима физичког и емоционалног.
У нижим разредима било је мало изражајније нетрпељивости између ученика, али с
обзиром на то да се ради о малишанима било је лако то кориговати кроз разговор о
правилном понашању, тако да је убрзо тај проблем превазиђен.
У старијим разредима, долазило је до вербалних сукоба у више наврата, због
различитих разлога, како школе и дешавања у току школског дана, тако и оних који
су се тицали неких њихових међусобних личних сукоба, комшијских на пример.
Оно што се истакло као велики проблем је и маргинализовање ученика који су се
трудили да имају што веће оцене. Рад и залагање појединих ученика, посебно у
седмом разреду, наилазило је на осуду и вербалне увреде од стране остатка
137
одељења.То је долвело до подвајања у самом одељењу али и ван њега јер су млађи
разреди усвојили тај пример од старијих разреда. Такође је било и расне
нетрпељивости у мањој мери међу ученицима осмог разреда што се често
завршавало физичким сукобима после школе, у школи, а понекад и у самој
учионици. Дешавало се да појединци из свих разреда одлазе у учионице разреда
поред и да, користећи пар слободних тренутака, изазивају сукобе или чак,
уништавају имовину школе. Тако да је средином другог полугођа примећен велики
број поломљених клупа и пар реквизита за наставу биологије и географије. Било је
и пар екстремних случајева као што су уписивање оцене у дневник што је урадио
ученик осмог разреда, али је његов поступак у сарадњи разредног старешине и
директора школе кажњен укором и смањена му је оцена из владања. Такође било је
и ученика који су се вулгарно изражавали на часовима, а пар ученика седмог
разреда је чак вулгарности окачио на врата зборнице, из шале , несхватајући
озбиљност тога и увреду коју наносе. Такође су дати ученици били кажњени
укором разредног старешине.
У решавању сукоба и неправилности у понашању ученика учествовали су сви
предметни наставници на својим часовима, разредне старешине како на часовима
одењенског старешине тако и за време одмора и кад год је постојала потреба за то,
затим, педагог и Тим за заштиту деце од насиља, а у пар наврата и сам директор
школе. Примењивала се мера превенције и интервенције како не би дошло до
развијања сукоба међу ученицима. Педагог је на часовима разговарала о
толеранцији, другарским односима, бонтону, лепом понашању, добрим делима,
односу међу половима и односима у породици. Библиотекар је са ученицима осмог
разреда разговарала на теме: како успоставити добре односе са родитељима,
браћом и сестрама, како реаговати на увреде, како бити прихваћен у друштву и
како изабрати пријатеља. Разредне старешине су константно истицале и упућивале
на мирно решавање конфликата и залагале се за мир у школи. Са ђацима се
разговара на часовима одељенског старешине на предвиђене теме али увек и о
лепом понашању и о начинима како да ученици мирно решавају сукобе. Тимски
рад међу наставницима је постојао у великој мери, па су се често одређени сукоби
решавали уз сарадњу два наставника.
Тематска настава у вези са конфликтима и решавањем конфликата у оквиру
пројекта – Учионица без насиља се одвијала свакодневно на часовима, кроз
целокупни образовно- васпитни рад. Похваљивани и истицани су примери лепог
понашања и указивало се да сви треба да теже таквом понашању. Деца су окружена
сценама насиља у свакодневном животу, медијима, пре свега. У школи се
анализирају узроци конфликата међу ученицима и налазе начини за њихово
решавање. Часови грађанског васпитања су погодни за учење ненасилне
комуникације. Ученици заједно решавају конфликт кроз драматизацију и закључују
који је начин допринео побољшању ситуације и шта је лепо понашање а шта не.
Организујући општинска спортска такмичења и друге спортске манифестације,
наставник физичког је заједно са ученицима радио на развијању здравог тимског
духа и дружељубивости међу децом.
Родитељи су укључени у решавање проблема понашања своје деце, разредне
старешине им указују на важност сарадње породице са школом. У току протекле
школске године родитељи су показали да су за сарадњу, утицали су на своју децу у
138
сарадњи са резредним старешинама и наставницима. На позиве су се редовно
одазивали. Одржавана је и стална сарадња са Центром за социјални рад, Центром
за културу, Спортским друштвом и локалном зајеницом.
Са одељењем VII-2 у Малом Пожаревцу, које броји 21 ученика, одрађено је 34
часова одељенског старешине од укупно 36 планираних часова. Часови су се
одржавали сваког уторка после 6 часа а понекад и додатно неким другим даном
кад је за то било потребе. Дисциплина у одељењу је лоша, ученици су непажљиви и
недисциплиновани. Незаинтересовани су за било какву сарадњу, јер ни педагошки
ни пријатељски приступ немају успеха. На часовима одељенског старешине
разговарано је на различите теме, најчешће о дисциплини и правилима у школи.
Утицано је на њих да се понашају коректно, да буду толерантни и да мирно
решавају сукобе. У побољшање дисциплине овог одељења био је укључен и
педагог школе као и чланови тима за заштиту деце од насиља , као и сам директор.
Разговори су вршени како са целим одељењем , тако и појединачно са ученицима.
Постоји велика нетолеранција у самом одељењу, на коју сам ја као одељенски
старешина желела да утичем, да се односи међу самом децом промене и буду
коректни. На часовима сам им давала предлоге и савете како треба да буду
пристојни и толерантни према другарима у одељењу, да пихватају разноликост и да
похваљују а не да исмевају рад и труд појединих ученика, да све добре ствари
усвоје и да примене на своје понашање.
Није било превеликог позитивног учинка нити побољшања у одељењу VII-2 у
Малом Пожаревцу, али су многе негативне навике промењене, што представља
корак напред.
Уз сарадњу педагога школе и тима за заштиту деце од насиља, надам се већем
успеху и бољој дисциплини деце у одељењу VII-2 у Малом Пожаревцу у току
следеће школске године.
Адријана Ђорђевић
Поповић
У Поповићу није било примера насилног понашања. Међу ученицима је било
мањих чарки које су решаване на часовима одељенског старешине.
Учитељи су се на часовима одељенског старешине и грађанског васпитања
разговарали о кућном реду школе, о хигијени, здравом животу, успешном учењу,
другарству и односима међу ученицима, понашању ученика, односу према
старијима и млађима, тужакању, о здравој околини, помоћи слабијим
ученицима… Ученици су износили ставове о свим овим темама и заједно са
учитељима их анализирали.
Осим тога на овим часовима смо решавали и тренутне проблем на које смо
наилазили опет кроз разговор и заједничке закључке.
Организоване су радионице: Комуникација, Толеранција, Људска и дечија права,
Сарадња, Поштовање другог, Превенција насиља, Правила понашања, Лоше
навике.
Ружица Будимкић
139
Оствареност циљева Развојног плана
1.Повећање мотивације ученика у процесу наставе
Наставници су искористили више могућности за остварење овог циља,
осавременили су наставу и утицали на побољшање комуникације међу ученицима.
У месечним плановима планирали су корелацију међу предметима и усклађивање
тема. Није на почетку године урађено усклађивање наставног програма међу
предметима, па наставници мисле да на почетку следеће школске године треба
раније ускладити програме.
У другом полугодишту, у оквиру наставне области, акценат је био на упорнијем
подстицању тимског рада и координације наставника, учитеља и стручних
сарадника у планирању редовне, а пре свега, тематске и пројектне наставе, затим
помоћ у планирању и реализацији надокнаде часова који су изгубљени у току
штрајка и нарочито на анализи и заједничком проналажењу узрока и начина све
већих васпитно-дисциплинских проблема са ученицима. Један од начина на који се
код ученика повећавала мотивисаност и где је запажена већа заинтересованост за
рад јесу часови односно време посвећено обележавању важних датума и догађаја.
Наставници на часовима усмеравају и мотивишу ученике на решавање проблема,
стрпљиви су, имају разумевања за грешке и неадекватне одговоре ученика.
Ученици су вербално активни на часовима, преовлађује репродуктивна активност, а
говор свих наставника је чист, јасан и примерен.
2. Побољшање квалитета наставног процеса
Ове школске године смо подстицали тимски рад и држање часова тематске наставе,
већу корелацију између предмета у обради теме, заједничке часове наставника и
стручних сарадника и активно учење кроз израду пројеката. Часови тематске
наставе у предметној настави је користан и за наставнике и ученике. Наставници су
радили тимски, а ученици су са више страна сазнавали о некој теми и сами се
активно укључивали у припремање материјала за часове и излагање појединих
делова градива.
Педагог и библиотекар су радили тимски са наставницима грађанског васпитања и
веронауке на часовима редовне наставе и кроз радионице.
Израда школског листа је, такође, била прилика за тимски рад ученика и
наставника, сарадња наставника српског, педагога, учитеља и библиотекара и
вредних ученика довела је и до израде два броја ''Чаролија'' у овој школској години.
Летње учионице у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу се користе за реализацију
свих часова када наставници процене да ће то допринети побољшању квалитета
часа.
Стручно усавршавање наставника није реализовано како је планирано. Није
набављена литература за на тему решавања конфликата, нити су наставници
присуствовали семинарима из ове области иако је било превиђено Годишњим
планом рада школе.
Одржани су угледни часови предвиђени планом и неки су били успешни и веома
иновативни. Нажалост, тим часовима присуствује само педагог или директор, па
није довољно запажена активност.
140
3. Промовисање успеха школе
Ове школске године објављена су два броја школског листа Чаролије, у мају и
јуну. Било је много дечијих радова и активности у школи који су завредели да се
представе читаоцима. Часопис је урађен у елктронској форми и неколико
штампаних примерака који су постављени на паное у холу школе у Малој
Иванчи и у Библиотеци у Малом Пожаревцу.
Постављање сајта школе је у току, припремају се текстови, фотогарфије...
4. Повећање угледа школе у локалној заједници
Сарадња са локалном заједницом и родитељима је добра. У Малом Пожаревцу
сарадња је одлична поводом прославе Светог Саве. Сарадња са Градском
библиотеком Сопот и Центром за културу Сопот је изузетна. У Огранку
Библиотеке у Малом Пожаревцу одвијају се културне делатности школе, обележава
се Дечија недеља, Месец књига и Месец школских библиотека, Међународни дан
дечије књиге, Светски дан књиге, праве се изложбе (Ускрс), излажу ђачки ликовни
и литерарни радови и школски часопис. У сарадњи са Центром за културу
организованм је књижевни сусрет.
У фебруару је обележен Дан заљубљених и Свети Трифун изложбом радова на обе
теме. Ученици су такође правили радове на тему Књига за читање и маштање
поводом прославе стогодишњице постојања Библиотеке у Сопоту, најбољи од тих
свих радова су били постављени у холу Библиотеке у Сопоту на изложби најбољих
ликовних радова ученика целе општине. Ученица наше школе је освојила другу
награду на ликовном конкурсу Библиотеке.
У априлу су ученици учествовали на ликовном конкурсу ''Удахнимо живот –
издахнимо штетне материје'' у организацији Скупштине општине Сопот. Ученици
су освојили другу групну награду. У априлу су постављене и две изложбе у холу
школу, једна посвећена Ускрсу, а друга екологији, теме Еко календар – Очување
водених ресурса. У мају су ученици учествовали на мајском ликовном конкурсу
Центра за културу Сопот на тему Маштарије. Наши ученици су освојили новчане
награде у обе категорије.
5. Поправљање функционалне и естетске опремљености школе
У Малој Иванчи:
Формиран је дигитални кабинет (10 умрежених компјутера са ADSL);
-Набављен је видеобим;
-Уграђено је десет зидних паноа у учионицама;
-Набављен је телевизор и ДВД.
У Издвојеном одељењу у Малом Пожаревцу
-Формиран је дигитални кабинет (10 умрежених компјутера са ADSL);
-Набављен је видеобим;
-Набављен је телевизор и ДВД.
У Издвојеном одељењу у Поповићу
-Набављен је лаптоп;
-Набављен је пројектор;
-Постављена два коша за кошарку на спортском терену.
141
У априлу је урађена процена остварености Развојног плана 2008.- 2011. године
ради израде новог Развојног плана.
Активности из овог Развојног плана су у већој мери остварене, у иначе скромним
материјалним и техничким условима у којима школа ради.
Задатак да се осавремени настава и побољша комуникација углавном је остварен;
наставници и ученици су подстицани на тимски рад и побољшање квалитета
наставног процеса. Коришћени су различити облици и методе рада, реализовани су
заједнички часови свих одељења једног разреда, остварена већа корелација међу
предметима кроз тематску и пројектну наставу. Овакве часове треба планирати и за
следећи Развојни план, јер су веома корисни за повезивање знања из више научних
области и ученици воле да раде задатке који обухватају више наставних предмета.
Школски пројекти су започети у школској 2010/2011. години и делимично
остварени, а прави ефекат и потпуно остварење очекује се у наредним годинама
кроз више пројеката у чије планирање и реализацију треба да се укључе сви
наставници и стручни сарадници.
Промовисање рада школе и успеха ученика најбоље је остварено кроз школски
часопис и активности школе у локалној заједници. Ученици су учествовали на
ликовним и литерарним конкурсима и презентовали су своје радове на
манифестацијама у општини. Сајт школе је постављен у априлу 2011. године и
активности у вези са уређивањем и ажурирањем ће се наставити и бити део новог
Плана.
Уређење школских објекта је делимично остварено, па ће се побољшање услова
рада и естетско и функционално уређење школе пренети у нови План.
Самовредновање за школску 2010/2011 годину у
Основној школи ''Милорад Мића Марковић'' у Малој Иванчи
За ову школску годину предвиђено је самовредновање у областима:
1. Настава и учење у подручју Наставни процес кроз показатеље Рационалност и
организација и Подстицање ученика
2. Подршка ученицима у подручју Лични и социјални развој кроз показатеље
Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина и Подстицање и
неговање демократског духа и ученичких иницијатива и атктивности
3. Етос у подручју Атмосфера и међуљудски односи кроз показатеље Поштовање
личности, Једнакост и правичност и Естетско и функционално уређење школског
простора.
Активности предвиђене у процесу самовредновања, и у вези са Акционим планом
за ову школску годину су:
-сарадња наставника у изради оперативних планова и усклађивање тема и
корелација међу предметима, нарочито у вези са заједничким часовима свих
одељења једног разреда,
142
-подстицање наставника на тимски рад ради заједничког тематског планирања,
обраде повезаних тема и усклађене провере знања, држање заједничких часова у
свим одељењима једног разреда и извођење тематске наставе,
-планирање и припремање часа на основу уважавања различитости ученика,
подстицање ученика на тимски рад,
-набавка и коришћење стручне литературе, интернета и других извора за припрему
часа ,
-подстицање ученика да самостално користе нове изворе знања (додатна
литература, интернет),
-подстицање позитивне социјалне климе; толеранција, узајамно уважавање,
комуникацијске вештине, брига о другима...
-неговање и подстицање демократског духа у школи и укључивање ученика у
доношење одлука у вези са забавним, спортским и културним активностима,
-неговање слободе изражавања свих актера у школи и развијање толеранције,
одговорнисти и међусобног поверења,
-уважавање мишљења и захтева одељенских заједница и ђачког парламента који
доприносе квалитетнијем раду школе
-неговање одговорног односа према запослених и ученика према уређењу и
одржавању простора и окружења школе
-веће учешће ученика у наставном процесу (излагање новог градива и припрема
часа уз помоћ наставника),
-самостална израда пројеката (рад у групама или појединачно) уз помоћ и упутства
наставника,
-набавка и коришћење литературе у вези са побољшљњем квалитета наставе и
побољшањем комуникације у одељењу,
-учешће родитеља у реализацији појединих задатака из Развојног плана школе,
-учешће наставника и ученика на манифестацијама и трибинама,
-сарадња са школама у окружењу и локалном заједницом
-учешће свих наставника и стручних сарадника у изради Акционог плана,
-учешће свих наставника и стручних сарадника у процесу самовредновања.
Ту су активности предвиђене и Акционим планом за школску 2010/2011. годину.
Праћење реализације тих активности ће бити и праћење реализације активности у
процесу самовредновања.
Подаци о оствареним активностима у току првог полугодишта школске 2010/2011.
године су засновани на документацији наставника и педагога, Актива за развојно
планирање и Тима за заштиту деце од насиља, а у вези са наставним и
ваннаставним активностима, понашањем ученика, предузетим мерама у школи.
У септембру 2010. године одржани су заједнички часови ученика седмог и осмог
разреда, неки су били веома успешни. Наставници француског језика и историје су
одржали веома успешан заједнички час посвећен француско-српском пријатељству.
Часови физичког васпитања су били прилика за учење фер плеју. Одржани су и
часови тематске наставе у нижим разредима Јесен и Празници и празновање.
Планиран је и делом реализован школски пројекат Здрав живот на више часова и у
сарадњи више наставника и библиотекара. Обезбеђена је стручна литература за
143
наставнике из области инклузивног образовања и у вези са израдом пројеката.
Осим коришћења књижне грађе наставници су упућени и на коришћење материјала
са интернета. Ученици су подстицани на истраживачки рад и коришћење додатне
литературе и самостално проналажење информација на интернету потребних за
израду задатака. Ученици су подстицани на самостално припремање и излагање
градива за поједине наставне јединице.
У школи се подстиче позитивна социјална климе, толеранција, узајамно уважавање,
развијање вештина комуникације и брига о другима. На часовима одељенског
старешине, грађанског васпитања, веронауке и историје и у радионицама
наставници, педагог и библотекар разговарају са ученицима, подстичу их на
казивање личних искустава и писање о њима. Проблеми понашања ученика се
решавају свакодневно са појединим ученицима или целим одељењем.
Негује се и подстиче демократски дух, ученици се укључују у доношење одлука у
вези са забавним, спортским и културним активностима. Вољни су да се укључе у
ваннаставне активности, да пишу, цртају, баве се спортом и припремају приредбе.
У новембру су обележени Дан толеранције, Дан дечијих права и Дан борбе против
насиља над женама. Наставници, педагог и библиотекар су разговарали са
ученицима о проблему понашања, толеранцији и доброј комуникацији, а ученици
су израђивали ликовне радовена тему лепог понашања, писали су о свом понашању
и пароле о правилном понашању.
Ученици наше школе и наставник ликовне културе су учествовали у раду ликовне
радионице Кретивност за понети у Сопоту, у Центру за културу. За Дан писмености
у септембру и поводом Дечије недеље у октобру ученици су цртали радове на тему
писмености, читања, деце и дечијих права. Радови су изложени у холу школе и у
Библиотеци у Малом Пожаревцу. Тако је остварена сарадња са локалном
заједницом. У октобру и новембру поводом Месеца књиге и Месеца школских
библиотека ученици су причали о важности књига и читања и цртали на те теме.
Радови ученика наше школе су били веома успешни и изложени су у Библиотеци у
Сопоту, а на скупу у Економској школи једна ученица наше школе је причала на
тему Читање је забава, а друга је прочитала своји причу.
У новембру су обележени Дан толеранције и Недеља акције против насиља и тада
су наставници грађанског васпитања, веронауке, историје, ликовне културе и
физичког васпитања своје часове организовали у складу са овом темом. Часови
разредног старешине требало је да се усмере на међусобне односе у одељењу, на
другарство, уважавање других, културу понашања и сл. Договором са наставником
историје, педагог и библиотекар су набавили додатан материјал о правима деце,
дефиниције појма толеранција из више углова, материјал о тзв. Кампањи – 16 дана
активизма против насиља над женама где се са 4 важна међународна датума
повезују жене, насиље и људска права и причу о сестрама Мирабел, женама које
нису пристајале на ћутање о насиљу. Са овим материјалом организовани су часови
грађанског васпитања у 5, 7. и 8. разреду. На часовима ликовног, договорено је да
деца цртањем изразе начине реаговања на сукобе. Одржан је састанак Ђачког
парламента где је разговарано о њиховим међусобним односима у одељењу, о
начину понашања и комуницирања међу собом и према наставницима. Изнели су
проблем да они, кад год покушају да смире ситуацију када се неко посвађа, дере,
чупа, штипа, .. не могу да их смире, не слушају их и раде по свом. Закључак је да се
144
више мора радити на тему толеранције, сарадње, уважавања других, и уопште на
емоционалној интелигенцији.
Ученици пишу саставе на све теме за литерарне конкурсе и тако промовишу свој
рад. На конкурсу ''Нећу преко везе'' учествовало је 15 ученика петог, шестог и
осмог разреда. Послато је шест радова на конкурс, четири су била награђена.
Школа је похваљена за учешће на конкурсу
У новембру ученици су учествовали на ликовним конкурсима ''Железница очима
деце'' и ''Нећу преко везе''. У децембру су ученици радили радове на теме ''Свети
Сава'', ''Свети Симеун'' и ''Хиландар'', а пред Нову годину су израђивали честитке
од којих је постављена изложба у Библиотеци у Малом Пожаревцу.
У другом полугодишту одржани су заједнички часови ученика првог и другог
разреда.
Ученици су подстицани на коришћење постера, фотографија, научно-популарне
литературе, аудио материјала и приручника ради повећања мотивације у процесу
наставе. Реализовани су часови тематске наставе кроз више тема и часова
Успостављена је корелација међу предметима у обради појединих наставних
јединица. Указивано је на важност повезивања знања из више предмета. Ученици
су подстицани на самосталан рад у налажењу додатних информација и материјала
за часове коришћењем интернета. Указивана им је помоћ око одабира и селекције
корисних информација из мора информација које се могу наћи на интернету.
Ученици су пројекте радили индивидуално и у групама и на тај начин подстицан је
групни рад, а и вежбао се и усавршавао самостални рад. Сви радови су
похваљивани а неколико одабраних је презентовано, у пар наврата, на паноима
школе у Малом Пожаревцу и Малој Иванчи.
Најбољи пројекти, као и литерарни и ликовни радови, презентовани су у школском
листу.
У фебруару је обележен Дан библиотеке ''Милован Видаковић'' у Сопоту. Ученици
наше школе су својим литерарним и ликовним радовима на тему ''Књига за читање
и маштање'' представили на најбољи начин свој рад. Освојили су прву и трећу
награду за литерарни рад и другу за ликовни. Ликовни радови су били изложени у
холу Библиотеке. Прослави су присуствовали награђени ученици и библиотекар.
У оквиру Програма заштите деце од насиља ученици виших разреда учествовали су
на, већ традицоналном, школском турниру у стоном тенису у марту и априлу 2011.
године. Такмичење је организовано у више категорија, за сваки разред и за
девојчице и дечеке посебно. Ученици су развијали такмичарски дух, дружили се и
учили толеранцији и фер-плеј односу. Турнир је део и општинског наградног
конкурса и акције Борба против болести зависности која подстиче ученике на
литерарно и ликовно стваралаштво и спортске активности. За масовност акције и
добре резултате наша школа је освојила прву награду за спортске активности. У
овој акцији, а на тему ''Удишимо живот, а не штетне материје'' школа је освојила
другу групну награду за ликовне радове.
Ученици су радили и радове за Мајски ликовни конкурс Центра за културу Сопот
на тему ''Маштарије'' користећи класичне ликовне технике и дигиталне. Освојили
су пет награда (награде су новчане) у обе категорије. Сви награђени ученици и
наставник ликовне културе су присуствовали завршној манифестацији у Сопоту.
145
На састанцима Ђачког парламента ученици су, уз помоћ педагога и библиотекара,
расправљали о проблему понашања ученика и дешавањима у школи и предлагали
активности којима би се побољшала ситуација, као и активности које треба у уђу у
Развојни план школе.
На часовима одељенске заједнице ученици су разговарали о проблемима у
одељењу и износили су своја запажања о понашању другова. Разредне старешине и
Наставничко веће су уважавали мишљења ученика и прихватали предлоге за
организацију активности, ако су могли да се уклопе у планове рада наставника.
На крају првог полугодишта урађене су анкете за наставнике и ученике.
Област Настава и учење
Наставници су попуњавали упитник из Приручника за вредновање и
самовредновање рада школе са стране 40 и одговарали на питања
процењујући тачност тврдње и важност датог исказа у области Настава и
учење, подручју вредновања: Наставни процес кроз показатеље:
Рационалност и организација и Подстицање ученика.
1. Примењујем различите облике, методе и технике рада у зависности од садржаја и
циљева часа.
Неважно 0%, мало важно 0%, важно 23%, врло важно 77%.
У већој мери тачно 45%, тачно у потпуности 55%.
2. Користим расположиви простор и окружење у складу са садржајима и задацима.
Важно 32%, врло важно 68%.
У већој мери тачно 55%, тачно у потпуности 45%.
3. На часу остварујем све фазе према плану.
Важно 32%, врло важно 68%.
У већој мери тачно 55%, тачно у потпуности 45%.
4. Динамику рада прилагођавам могућностима ученика.
Важно 14%, врло важно 86%.
У мањој мери тачно 5%, у већој мери тачно 23%, тачно у потпуности 73%.
5. Употребљавам расположива наставна средства и материјале.
Важно 14%, врло важно 86%.
Нетачно 5%, у мањој мери тачно 5%, у већој мери тачно 41%, тачно у потпуности
50%.
6.Током часа резимирам обрађено градиво.
Важно 14%, врло важно 86%.
Нетачно 5%, у мањој мери тачно 5%, у већој мери тачно 27%, тачно у потпуности
64%.
7.Задатке за рад одређујем у складу са могућностима ученика.
Важно 9%, врло важно 91%.
У већој мери тачно 36%, тачно у потпуности 64%.
7. Процењујем рационалност и организацију наставног процеса и на основу
уочених резултата коригујем начин рада и садржај часа.
Важно 23%, врло важно 77%.
У већој мери тачно 27%, тачно у потпуност 73%.
146
8. Применом разноврсних метода и облика рада подстичем радозналост и
интересовање ученика.
Важно 41%, врло важно 59%.
У мањој мери тачно 5%, у већој мери тачно 55%, тачно у потпуности 41%.
9. Настојим да примери које дајем буду занимљиви и повезани са искуством
ученика.
Важно 23%, врло важно 77%.
У већој мери тачно 50%, тачно у потпуности 50%.
10. Задаци које дајем су изазовни за ученике и траже примену наученог.
Важно 23%, врло важно 77%.
У мањој мери тачно 9%, у већој мери тачно 41%, тачно у потпуности 50%.
11. Прецизним упутствима усмеравам рад ученика.
Важно 9%, врло важно 91%.
У већој мери тачно 14%, тачно у потпуности 86%.
12. Дајем подршку ученицима да самостално решавају задатке.
Важно 18%, врло важно 82%.
У већој мери тачно 14%, тачно у потпуности 86%.
13. Упућујем ученике у истраживачки рад.
Важно 23%, врло важно 77%.
У већој мери тачно 59%, тачно у потпуности 41%.
14. Подстичем ученике да постављају питања и дискутују.
Важно 14%, врло важно 86%.
У већој мери тачно 23%, тачно у потпуности 77%.
15. Посвећујем потребну пажњу ученицима који спорије напредују.
Важно 9%, врло важно 91%.
У мањој мери тачно 14%, у већој мери тачно 27%, тачно у потпуности 59%.
16. Похвалама мотивишем ученике.
Важно 9%, врло важно 91%.
У већој мери тачно 18%, тачно у потпуности 82%.
Наставници све подстицајне факторе који утичу на успешно извођење часа
(разноврсност, методе, технике, облике рада, временска динамика часа, уважавање
различитих могућности ученика при планирању и реализацији часа) сматрају врло
важним и то је добар подлога за остварење постављених циљева наставе. Код саме
реализације, око половине наставника у потпуности рационално користи простор,
време, наставна средства и материјале, док половина користи у већој мери.
Међутим, мало наставника, иако сматрају важним, нимало, или у малој мери
користе расположива наставна средства и материјале.
Подстицање радозналости и самосталности код ученика давањем изазовних и
занимљивих примера, упућивање учиника да слободно постављају питања,
истражују и дискутују, већина наставника сматра врло важним и примењује то у
потпуности у раду.
Наставници посвећују пажњу различитим могућностима ученика и користе
похвалу као мотивишући фактор.
Реализовано је13 угледних часова у току школске године. По самој својој
дефиницији ови часови се припремају темељније и од њих се очекује да буду у
147
неком погледу помак у односу на редован час. На основу присуства и повратне
информације од наставника и деце, закључак педагога је да су сви ови часови били
врло темељно припремљени, док је сама реализација била код неких изразито
иновативна, а код неких се час није ни по чему разликовао од редовног. Генерално,
приметно је побољшање квалитета самог наставног процеса на овим часовима.
Деца су, под стручним вођством наставника, много више ангажована у самој
припреми ових часова, на сваком су имали задужења у припреми реферата, паноа,
доношења и припреме наставних средстава, било је ту и глуме, дочаравања
атмосфере са тихом музиком, спремањем и дегустацијом хране карактеристичне за
државу која се изучава (Грчка, на угледном часу из географије) и сл. У млађим
разредима, на два угледна часа, у 3. и 4. разреду показано је да, добром припремом
наставног материјала и организовањем часа на коме се усваја ново градиво радом у
групи (3-1) одн. радом у паровима (4-1), деца уче да сарађују између себе, критички
процењују свој и рад других, уче се да слушају друге и што је најважније
оспособљавају се да сами долазе до информација, издвајањем онога што је битно у
тексту и да га као таквог презентују другим групама. У условима где школа нема
лабораторију, угледни час из хемије показао је да, такође, добром припремом
наставних средстава и великим ангажовањем у припреми часа, ученицима може да
се демонстрира поступак раздвајања састојака смеша и поступак дестилације. У
скромним условима, постигнут је максимум.
Педагог је, у оквиру педагошко-инструктивног рада са наставницима посетио
планираних и најављених 30 редовних часова и 20 ненајављених. Иако има и
редовних часова који су добро испланирани и реализовани, правећи компарацију,
на угледним часовима деца су активнија у самосталном раду док се на осталим
часовима та активност своди на праћење наставника док излаже. На угледним
часовима већа активност се уочава и кроз комуникацију са наставником. Више се
постављају питања наставнику, ученици расправљају и износе своје мишљење што
указује на то да у наставном раду који се припрема сврсисходно, креативно и
темељно, доминирају мисаоно-сазнајне активности ученика, што и јесте један од
битних циљева наставе и учења. Такође, угледни часови су, у највећој мери,
успешнији од редовних јер наставници у раду користе разноврсне изворе
информација, од прилога и текстова са интернета до разнолике додатне стручне
литературе помоћу које спремају час. Када је реч о облицима рада, у редовној
настави и даље доминира фронтални облик рада, док су групни и у паровима
знатно ређи, али постоје.
На почетку школске године на састанку наставника разредне наставе, предложено
је да се припреме за угледне часове сакупљају и чувају у фасцикли и у електронској
форми како би били доступни сваком колеги који жели да их погледа и на тај начин
добије инспирацију за свој рад. Ова идеја није реализована, али ће бити пренета у
нови Рзвојни план школе.
Већина наставника полази од планираних циљева и задатака, фронтални облик рада
је најзаступљенији. Разноврсне методе се примењују углавном на угледним
часовима. Школи недостају савремена наставна средства, а и она која постоје
некористе се довољно. Рад у скалду са различитим способностима и могучностима
ђака се примењује углавном у разредној настави. Ученици се подстичу на
самостално коришћење извора знања у припреми угледних часова, на часовима
148
замене улога наставник-ученик, и при изради пројеката из српског и страних језика,
биологије и физике.
Оцена за ову област је 3.
Област Подршка ученицима
Ученици су попуњавали упитник из Области Подршка ученицима са стране
81 за подручје вредновања Лични и социјални развој.
1. Понашање наставника у школи, међусобно у односу са ученицима, јесте уз
узајамно поштовање.
Неважно 6%, мало важно 2%, важно 30%, врло важно 62%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 14%, у већој мери тачно 31%, тачно у потпуности
47%.
2. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и способности.
Неважно 3%, мало важно 10%, важно 22%, врло важно 65%.
Нетачно 4%, у мањој мери тачно 13%, у већој мери тачно 13%, тачно у потпуности
70%.
3. У школи нас уче да будемо одговорни за учење.
Неважно 5%, мало важно 7%, важно 31%, врло важно 57%.
Нетачно 10%, у мањој мери тачно 6%, у већој мери тачно 22%, тачно у потпуности
62%.
4. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.
Неважно 3%, мало важно 10%, важно 17%, врло важно 70%.
Нетачно 10%, у мањој мери тачно 10%, у већој мери тачно 32%, тачно у
потпуности 49%.
5. У школи нас подстичу да бринемо о људима.
Неважно 7%, мало важно 15%, важно 36%, врло важно 43%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 26%, у већој мери тачно 33%, тачно у потпуности
33%.
6. У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо.
Неважно 3%, мало важно 12%, важно 24%, врло важно 61%.
Нетачно 13%, у мањој мери тачно 12%, у већој мери тачно 21%, тачно у
потпуности 54%.
7. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију.
Неважно 6%, мало важно 3%, важно 22%, врло важно 69%.
Нетачно 6%, у мањој мери тачно 7%, у већој мери тачно 28%, тачно у потпуности
59%.
8. У школи нас наводе на поштовање различитости.
Неважно 4%, мало важно 18%, важно 24%, врло важно 54%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 26%, у већој мери тачно 26%, тачно у потпуности
40%.
9. У школи се негују и подстичу сараднички односи.
Неважно 8%, мало важно 14%, важно 28%, врло важно 50%.
Нетачно 7%, у мањој мери тачно 28%, у већој мери тачно 31%, тачно у потпуности
35%.
149
10. У школи нас постичу да самостално и објективно доносимо закључке и судове,
узимајући у обзир чињенице и извор информација.
Неважно 3%, мало важно 9%, важно 31%, врло важно 57%.
Нетачно 13%, у мањој мери тачно 15%, у већој мери тачно 28%, тачно у
потпуности 45%.
11. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика.
Неважно 11%, мало важно 3%, важно 25%, врло важно 61%.
Нетачно 11%, у мањој мери тачно 15%, у већој мери тачно 27%, тачно у
потпуности 48%.
12. Сваки мој позитиван поступак наилази на одобравање, како наставника, тако и
ученика.
Неважно 4%, мало важно 13%, важно 32%, врло важно 51%.
Нетачно 8%, у мањој мери тачно 21%, у већој мери тачно 37%, тачно у потпуности
35%.
13. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност,
нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично, отворено се разговара.
Неважно 4%, мало важно 6%, важно 20%, врло важно 70%.
Нетачно 16%, у мањој мери тачно 11%, у већој мери тачно 22%, тачно у
потпуности 51%.
14. Ученици су преко својих организација укључени у решавање проблема
недопустивог понашања ученика у школи, као што је агресивност, нетрпељивост,
нетолеранција, неуважавање и слично.
Неважно 4%, мало важно 13%, важно 39%, врло важно 45%.
Нетачно 10%, у мањој мери тачно 18%, у већој мери тачно 38%, тачно у
потпуности 35%.
15. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке организације у школи.
Неважно 8%, мало важно 17%, важно 35%, врло важно 41%.
Нетачно 27%, у мањој мери тачно 15%, у већој мери тачно 27%, тачно у
потпуности 32%.
16. Свестан/на сам значаја укључивања у рад ученичких организација.
Неважно 4%, мало важно 13%, важно 38%, врло важно 46%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 21%, у већој мери тачно 29%, тачно у потпуности
42%.
17. Упознат/а сам с Декларацијом УН о правима детета (Повељом дечјих права).
Неважно 11%, мало важно 7%, важно 26%, врло важно 56%.
Нетачно 24%, у мањој мери тачно 16%, у већој мери тачно 31%, тачно у
потпуности 30%.
18. Ученици су у могућности да организовано учествују у одлучивању по
питањима која се непосредно тичу њих самих.
Неважно 3%, мало важно 14%, важно 27%, врло важно 56%.
Нетачно 12%, у мањој мери тачно 19%, у већој мери тачно 31%, тачно у
потпуности 39%.
19. Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у школи.
Неважно 9%, мало важно 18%, важно 29%, врло важно 45%.
Нетачно 16%, у мањој мери тачно 22%, у већој мери тачно 23%, тачно у
потпуности 40%.
150
20. Учествовање у ваннаставним активностима ми омогућује да задовољим своја
интересовања и развијам своје таленте.
Неважно 9%, мало важно 15%, важно 20%, врло важно 56%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 22%, у већој мери тачно 20%, тачно у потпуности
50%.
21. Наше иницијативе и предлози се разматрају озбиљно на наставничким већима.
Неважно 5%, мало важно 9%, важно 25%, врло важно 61%.
Нетачно 16%, у мањој мери тачно 18%, у већој мери тачно 24%, тачно у
потпуности 43%.
22. Наше иницијативе и предлози се често усвајају, односно омогућава нам се и
помаже да их реализујемо.
Неважно 4%, мало важно 9%, важно 25%, врло важно 61%.
Нетачно 13%, у мањој мери тачно 28%, у већој мери тачно 36%, тачно у
потпуности 24%.
На часовима одељенског старешине и на састанцима Ђачког парламента ученици
су имали предлоге и иницијативе, али су то углавном биле неоствариве жеље
повезане са великим финансијским средствима, које школа нема, а ни локална
заједница не обезбеђује.
Дисциплина ученика током школске 2010/2011. значајно се погоршала према крају
школске године, упркос чињеници да су биле предузете све мере сузбијања
насилног понашања и након одрађених свих предавања о лепом понашању. Узрок
томе може бити што се ђаци увек опусте при крају школске године. У решавању
сукоба и неправилности у понашању ученика учествовали су сви предметни
наставници на својим часовима, разредне старешине како на часовима одењенског
старешине тако и за време одмора и кад год је постојала потреба за то, затим,
педагог и Тим за заштиту деце од насиља, а у пар наврата и сам директор школе.
Примењивала се мера превенције и интервенције како не би дошло до развијања
сукоба међу ученицима. Педагог је на часовима разговарала о толеранцији,
другарским односима, бонтону, лепом понашању, добрим делима, односу међу
половима и односима у породици. Библиотекар је са ученицима осмог разреда
разговарала на теме: како успоставити добре односе са родитељима, браћом и
сестрама, како реаговати на увреде, како бити прихваћен у друштву и како
изабрати пријатеља. Разредне старешине су константно истицале и упућивале на
мирно решавање конфликата и залагале се за мир у школи. Са ђацима се разговара
на часовима одељенског старешине на предвиђене теме али увек и о лепом
понашању и о начинима како да ученици мирно решавају сукобе. Тимски рад међу
наставницима је постојао у великој мери, па су се често одређени сукоби решавали
уз сарадњу два наставника.
Предлози ученика за побољшање атмосфере у учионици су често: избацити из
школе ученика који се непримерно понаша, или избацити га са часа. Ниједан од
ових предлога није остварив и ученици, неразумевајући ограничаност примене
васпитно-дисциплинског поступка, криве наставнике за лошу ситуацију у школи.
Неки ученици сматрају да су похвале неважне, подсмевају се вредним и одличним
ученицима и промовишу лоше понашање на часу и неучење као пожељну варијанту
животног стила.
151
У априлу 2011. године за област Подршка ученицима попуњена је чек листа
Документација/евиденција са стране 73 из Приручника и скала процене
тврдњи са стране 74.
Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика
Програм личног и социјалног развоја ученика, Да
Правилник о понашању ученика и запослених, Да
Евиденција о праћењу социјалног развоја ученика, Да
Евиденција о реализованим акцијама за подстицање позитивне социјалне климе у
школи, Да
Евиденција о реализованим акцијама за подстицање одговорности ученика, Да
Евиденција о начину промовисања позитивног понашања и успеха ученика, Да
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања
ученика, Да
Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење, Да
Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и
активности
Програм упознавања ученика са Деклерацијом УН о правима детета (Повељом
дечијих права), Да
Евиденција о раду ученичких организација, Да
Евиденција о ваннаставним активностима, Да
Евиденција о активностима које су иницирали ученици, Не
Евиденција о промовисању акција и активности на иницијативу ученика, Не
Програм школских приредби, манифестација, Да
Брошура о школским активностима, Да
Тврдње
1. Целокупно особље у школи на стварању климе међусобног поверења,
поштовања, уважавања.
У мањој мери тачно.
2. Школа има низ узајамно повезаних програма, поступака и акција ради личног и
социјалног развоја ученика.
У већој мери тачно.
3. Прати се социјални развој ученика.
У већој мери тачно.
4. Ученици у свом понашању и социјалним контактима показују обзир и
толеранцију у опхођењу са другима.
У мањој мери тачно.
5. Негују се добри сарднички односи међу ученицима.
У мањој мери тачно.
152
6. У школи се континуирано ради на сузбијању неприхватљивог понашања,
агресивности и нетолеранције.
Тачно.
7. У школи постоје програми и активности као што су кампања против насиља,
агресивности, дроге, пушења...
У већој мери тачно.
8. У школи се ради на адекватном укључивању ученика у живот и интересе школе
и непосредно друштвено окружење.
У већој мери тачно.
9. Код ученика се развија самопоштовање и поверење у сопствено знање и
способности, одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и сараднички
односи.
У већој мери тачно.
10. Школа редовно користи прилике за похвалу и признање позитивних поступака
и успеха ученика.
У већој мери тачно.
11. У школи се негује и подстиче демократски дух тако што су ученици укључени у
процес доношења одлука у школи преко својих организација.
У мањој мери тачно.
12. Предлози и сугестије ученика се разматрају, а квалитетни прихватају.
У већој мери тачно.
13. Школа подстиче ученике да учествују у понуђеним ваннастваним
активностима.
У мањој мери тачно.
14. Школа подржава иницијативе и активности ученика, културне, забавне,
спортске, рад на школским новинама, посете разним установама.
У већој мери тачно.
Оцена за ову област је 2.
Област Етос
Наставници су попуњавали и упитник са стране 90 Приручника који се односи
на област Етос и процењивали су важност и тачност тврдње.
1. У школи се негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање.
Важно 14%, врло важно 86%.
У мањој мери тачно 27%, у већој мери тачно 50%, тачно у потпуности 23%.
2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање,
сарадњу, бригу о другима...
Важно 9%, врло важно 91%.
У мањој мери тачно 27%, у већој мери тачно 27%, тачно у потпуности 46%.
3. Међусобни односи су без предрасуда у погледу социјалног статуса,
вероисповести, националне и полне припадности.
Важно 9%, врло важно 91%.
153
Нетачно 5%, у мањој мери тачно 9%, у већој мери тачно 32%, тачно у потпуности
54%.
4. Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима, родитељима и колегама.
Важно 9%, врло важно 91%.
У већој мери тачно 18%, тачно у потпуности 82%.
5. Код ученика развијам одговорност за поступке.
Важно 5%, врло важно 95%.
У већој мери тачно 23%, тачно у потпуности 77%.
6. Ученике подстичем да организовано учествују у одлучивању по питањима која
се непосредно тичу њих самих.
Важно 27%, врло важно 73%.
У већој мери тачно 41%, тачно у потпуности 59%.
7. Ученике подстичем на бригу о људима.
Важно 14%, врло важно 86%.
У већој мери тачно 23%, тачно у потпуности 77%.
8. Код ученика развијам сарадничке односе.
Важно 5%, врло важно 95%.
У већој мери тачно 9%, тачно у потпуности 91%.
9. Редовно користим прилику за похваљивање и признање позитивних поступака и
успеха ученика.
Важно 18%, врло важно 82%.
У већој мери тачно 18%, тачно у потпуности 82%.
10. Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте учествујући у
понуђеним ваннаставним активностима.
Мало важно 5%, важно 18%, врло важно 77%.
У мањој мери тачно 5%, у већој мери тачно 36%, тачно у потпуности 59%.
11. Сваке године водим бар једну секцију/слободну активност.
Важно 18%, врло важно 82%.
У мањој мери тачно 9%, у већој мери тачно 14%, тачно у потпуности 77%.
12. Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте културних,
музичких, спортских и сличних активности.
Неважно 5%, мало важно 5%, важно 27%, врло важно 63%.
У мањој мери тачно 9%, у већој мери тачно 45%, тачно у потпуности 46%.
13. Наша школа је центар културних и спортских активности у локалној средини.
Важно 27%, врло важно 73%.
У мањој мери тачно 18%, у већој мери тачно 46%, тачно у потпуности 36%.
14. У школи су осмишљене ситуације у којима се промовишу постигнућа ученика у
свим областима, у школским и ваншколским активностима.
Важно 36%, врло важно 64%.
У мањој мери тачно 9%, у већој мери тачно 73%, тачно у потпуности 18%.
15. Сви у школи воде бригу о уређењу и одржавању школског простора.
Важно 18%, врло важно 82%.
Нетачно 5%, у мањој мери тачно 27%, у већој мери тачно 41%, тачно у потпуности
27%.
Наставници су свесни да је лични пример у понашању врло важан.
154
Ваннаставне активности се планирају на почетку школске године и наставници их
сматрају важним за развијање дечијих талената. Али, само половина реализује све
планирано.
За област Етос попуњена је Листа снимања атмосфере у учионици са стране 93
Приручника.
1. Простор у учионици је оптималан а намештај функционалан.
У мањој мери тачно 50%, у већој мери тачно 50%.
2. Распоред седења обезбеђује комуникацију деце и активно укључивање свих.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 67%, тачно у потпуности 17%.
3. Дечји продукти су изложени и користе се у свакодневном раду.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 33%, тачно у потпуности 50%.
4. Наставник се обраћа деци са уважавањем.
У већој мери тачно 58%, тачно у потпуности 42%.
5. Грешке ученика сигнал су наставнику за ниво разумевања и полазна основа за
нова објашњења.
У мањој мери тачно 33%, у већој мери тачно 33%, тачно у потпуности 34%.
6. Реакције наставника су добронамерне.
У већој мери тачно 58%, тачно у потпуности 42%.
7. Наставник охрабрује ученике да пажљиво слушају једни друге.
У мањој мери тачно 25%, у већој мери тачно 42%, тачно у потпуности 33%.
8. Наставник интервенише при конфликту између ученика.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 67%, тачно у потпуности 16%.
9. Наставник узима у обзир разлике код деце и инсистира на толеранцији.
У мањој мери тачно 42%, у већој мери тачно 42%, тачно у потпуности 16%.
10. Наставник у раду посвећује пажњу сваком ученику.
У мањој мери тачно 8%, у већој мери тачно 75%, тачно у потпуности 17%.
11. Наставник на позитиван начин реагује на питања и одговоре ученика.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 50%, тачно у потпуности 33%.
12. Наставник афирмативно саопштава ученицима шта су они способни да учине.
У мањој мери тачно 42%, у већој мери тачно 25%, тачно у потпуности 33%.
13. Наставник пажљиво слуша шта ученици говоре.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 50%, тачно у потпуности 33%.
14. Наставник подстиче ученике да се слободно изражавају.
У мањој мери тачно 8%, у већој мери тачно 50%, тачно у потпуности 42%.
15. Наставник цени све доприносе које ученици пружају.
У мањој мери тачно 8%, у већој мери тачно 67%, тачно у потпуности 25%.
16. Наставник обезбеђује солидарност у групним активностима.
У мањој мери тачно 33%, у већој мери тачно 42%, тачно у потпуности 25%.
17. Наставник ствара услове да у раду група учествују сви.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 75%, тачно у потпуности 8%.
18. Наставник подстиче ученике да рад обављају самостално.
У мањој мери тачно 75%, у већој мери тачно 25%.
19. Наставник охрабрује ученике да сами одлуче о избору задатака.
У мањој мери тачно 75%, у већој мери тачно 25%.
155
20. Наставник даје задатке у којима је сарадња између ученика могућа.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 67%, тачно у потпуности 16%.
21. Ученицима се дају упутства за међусобну сарадњу.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 58%, тачно у потпуности 25%.
22. Наставник охрабрује ученике да истрају у раду до постизања заједничких
циљева.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 58%, тачно у потпуности 25%.
23. Наставник се стара да ученици конструктивно прихватају инструкције за рад.
У мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 58%, тачно у потпуности 25%.
24. Наставник обезбеђује да сваки ученик учествује у учењу.
У мањој мери тачно 25%, у већој мери тачно 58%, тачно у потпуности 17%.
Ученици су попуњавали и упитник из области Етос са стране 91 и одговарали
на питања процењујући важност и тачност тврдње.
1. Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам.
Неважно 12%, мало важно 13%, важно 30%, врло важно 46%.
Нетачно 23%, у мањој мери тачно 19%, у већој мери тачно 27%, тачно у
потпуности 32%.
2. Упознат/а сам с правилима понашања и кућним редом у школи.
Неважно 4%, мало важно 6%, важно 23%, врло важно 67%.
Нетачно 4%, у мањој мери тачно 8%, у већој мери тачно 27%, тачно у потпуности
61%.
3. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.
Неважно 2%, мало важно 7%, важно 27%, врло важно 64%.
Нетачно 8%, у мањој мери тачно 6%, у већој мери тачно 25%, тачно у потпуности
61%.
4. У школи нас подстичу да бринемо о другима.
Неважно 7%, мало важно 12%, важно 25%, врло важно 56%.
Нетачно 8%, у мањој мери тачно 18%, у већој мери тачно 34%, тачно у потпуности
41%.
5. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију.
Неважно 4%, мало важно 9%, важно 18%, врло важно 69%.
Нетачно 4%, у мањој мери тачно 14%, у већој мери тачно 32%, тачно у потпуности
50%.
6. У школи нас наводе на поштовање различитости.
Неважно 3%, мало важно 13%, важно 29%, врло важно 60%.
Нетачно 6%, у мањој мери тачно 21%, у већој мери тачно 21%, тачно у потпуности
52%.
7. У школи се негују и подстичу сараднички односи.
Неважно 2%, мало важно 12%, важно 38%, врло важно 49%.
Нетачно 11%, у мањој мери тачно 19%, у већој мери тачно 42%, тачно у
потпуности 29%.
8. У школи нас подстичу да слободно изражавамо своје ставове и мисли.
Неважно 2%, мало важно 12%, важно 33%, врло важно 53%.
Нетачно 17%, у мањој мери тачно 11%, у већој мери тачно 34%, тачно у
потпуности 39%.
156
9. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика.
Неважно 7%, мало важно 7%, важно 23%, врло важно 63%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 14%, у већој мери тачно 28%, тачно у потпуности
50%.
10. Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са ученицима, јесте уз
узајамно уважавање.
Неважно 2%, мало важно 9%, важно 36%, врло важно 53%.
Нетачно 6%, у мањој мери тачно 20%, у већој мери тачно 33%, тачно у потпуности
42%.
11. У школи се осећам безбедно.
Неважно 2%, мало важно 10%, важно 19%, врло важно 68%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 22%, у већој мери тачно 21%, тачно у потпуности
49%.
12. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је агресивност,
нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и слично отворено се разговара.
Неважно 6%, мало важно 8%, важно 23%, врло важно 63%.
Нетачно 11%, у мањој мери тачно 10%, у већој мери тачно 33%, тачно у
потпуности 47%.
13. Када имам проблем, знам коме треба да се обратим.
Неважно 3%, мало важно 4%, важно 30%, врло важно 63%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 20%, у већој мери тачно 26%, тачно у потпуности
46%.
14. У школи нас подстичу да бринемо о свом окружењу.
Неважно 3%, мало важно 10%, важно 37%, врло важно 50%.
Нетачно 9%, у мањој мери тачно 17%, у већој мери тачно 34%, тачно у потпуности
41%.
15. У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и одржавању школског простора.
Неважно 5%, мало важно 12%, важно 19%, врло важно 64%.
Нетачно 4%, у мањој мери тачно 22%, у већој мери тачно 14%, тачно у потпуности
60%.
Ученици се осећају безбедно у школи, али се у њој не осећају добро. Мисле да се у
школи не подстичу довољно сараднички односи и слобода изражавања њихових
мисли и ставова.
Наставници мисле да постоји слобода изражавања и да се уважавају права свих
актера у школи да траже, примају и дају информације. Наставници кроз целокупни
образовно-васпитни рад доприносе развоју толеранције, одговорности и
међусобног поверења, али ученици не сматрају то у довољној мери важним.
Простор школе је у функцији васпитног деловања и учења, истакнути су литеарни
и ликовни радови, као и пројекти на паноима у учионицама и холу школе.
Понашања ученика према истакнутим радовима и паноима није увек примерено:
радови се скидају, цепају делови, жврљају и додају неумесни коментари по њима.
Оцена за ову област је 3.
157
ОШ „Милорад Мића Марковић“
11 233 Мала Иванча
Трг браства и јединства 8
Тел/факс: 011/8253-202
E-mail: [email protected]
Број: ______од __. 09. 2011. год.
На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. Гласник Републике Србије“, број 72/09) и члана 54. Статута
Основне школе „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча, Школски одбор ОШ
„Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча на седници одржаној ___. септембра
2011. године донео је
158
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о раду школе у школској 2010/2011. години.
Председник
Школског одбора
Мирослав Станковић
___________________
159
Download

Извештај о раду - Милорад Мића Марковић