1/2015
06.01.2015.
ЈавНЕ НаБавКЕ
Радови
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА И ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА
Јавно предузеће „Путеви Србије” Републике Србије,
које представља директор,
у оквиру радова на рехабилитацији и обнови које финансира
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)
објављује
ПОЗИВ
за достављање понуда
ЛОТ 5 Радови на изградњи зидова за заштиту од буке
у оквиру ЛОТ-а 2 – Рехабилитација аутопута
Е-75 – пролаз кроз Београд
Јавно предузеће „Путеви Србије” (Инвеститор) намерава да искористи
део средстава из зајма Европске банке за обнову и развој (Банка) за трошко­
ве на реализацији Лот-а 5 на пројекту Аутопута и обилазнице око Београда.
Инвеститор сада позива понуђаче да доставе запечаћене понуде за
наведени уговор који ће се финансирати из средстава зајма, тако да ће се
на основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 124/12) за избор најповољнијег понуђача
применити посебни поступак набавке Банке:
– Очекивани радови:
На основу мониторинга буке од саобраћаја, на аутопуту кроз Београд
као угрожене и посебно осетљиве издвојене су за заштиту следеће две ло­
кације:
1. „КБЦ Бежанијска коса”, на којој ће као мера заштите бити из­
грађен земљани насип са зидом за заштиту од буке, са панелима од олак­
шаног бетона. Укупна дужина баријере је 656м, а висина варира од 4м до
5м. На месту постојећег моста на стационажи км 574+200 до км 574+285
аутопута Е-75, уместо постављања зида на постојећу мостовску конструк­
цију дискутабилне носивости посебно је пројектован мост на коме ће бити
постављен зид за заштиту од буке. Нови мост ће се извести на око 2,50 м
паралелно од ивице пута, а зид за заштиту од буке ће на овом делу имати
транспарентне панеле од акрилног стакла. Након преласка моста до краја
зида, траса зида за заштиту од буке пружа се преко насипа који треба из­
градити на левој страни аутопута у предвиђеној висини до 1,50 м изнад
референтне коте. На местима где основа насипа прелази преко постојећих
садржаја предвиђена је надоградња ревизионих окана до потребне висине
као и измештање постојеће саобраћајне сигнализације и инсталација.
2. „Хитна помоћ”, код које ће као мера заштите бити изграђен зид
за заштиту од буке, са комбинацијом високоапсорбујућих алуминијумских
панела и панела од плексигласа. Укупна дужина зида је 365м, а висина ва­
рира од 4м до 6м. Зид ће бити саграђен уз ивицу аутопута и директне рам­
пе којом се део возила одваја са аутопута у правцу Улице кнеза Милоша.
На месту постојећег моста од км 581+300 до км 581+328 зид за заштиту
од буке се налази на посебно пројектованом мосту. На делу зида изван мо­
ста, због постојећих подземних комуналних инсталација зид за заштиту
од буке ће бити постављен од ивице аутопута на већем растојању од стан­
дардог а предвиђена је и изградња темеља самаца у yони директне рампе
која одваја саобраћај према Улици кнеза Милоша. Алуминијумски панели
треба да буду визуелно прихватљиви и зато су дефинисани у строго дефи­
нисаном распореду и колориту. Боја алуминијумских панела је дефиниса­
на пројектом према „РАЛ” скали.
Постојећи мостови на аутопуту на локацијама „КБЦ Бежанијска
коса” и „Хитна помоћ” су у лошем стању и потребно је извршити санаци­
оне радове (рушење постојећих и изградња нових сервисних стаза, сана­
ција прслина и оштећеног бетона доњег строја, замена заштитних ограда
и сл.) како би се цео објекат довео у исправно стање и омогућио безбедан
саобраћај, као и заштита и одржавање баријера за заштиту од буке.
– Рок за завршетак радова: 180 календарских дана
– Понуђач (самостални понуђач и група понуђача/конзорцијум) тре­
ба да испуни следеће минималне квалификационе критеријуме:
а. Опште искуство. Понуђач мора да има просечан годишњи обрт,
као главни извођач радова (приказан кроз фактурисане износе за радове
који су у току и који су завршени) у току последњих пет (5) година (2009,
2010, 2011, 2012, 2013) који је једнак или већи од 3,5 милиона евра;
б. Опште искуство. Понуђач мора да поседује успешно искуство,
као главни извођач радова, на реализацији најмање једног (1) пројекта
изградње зида за заштиту од буке који је завршен након 01-ог јануара
2004, а у коме је вредност Понуђачевог дела износила најмање 1,0 милион
евра и најмање једног (1) пројекта изградње/реконструкције/рехабилита­
ције моста који је завршен након 01-ог јануара 2009, а у коме је вредност
Понуђачевог дела износила најмање 0,7 милиона евра;
ц. Расположивост особља: Понуђач треба да обезбеди одговарајуће
квалификовано особље на следећим позицијама:
Укупно ис­
куство
(година)
На сличним посло­
вима
(година)
Као руководилац на
сличним пословима
(година)
Директор
пројекта
12
7
5
Одговорни
извођач радова
10
5
3
Позиција
д. Расположивост опреме. Понуђач треба да поседује, или мора да
има доступну потпуно исправну кључну опрему, која ће бити од суштин­
ског значаја за реализацију уговора;
Врста опреме и карактеристике
Мин. број
Бетонска база, минимални учинак 60m3/h, са системом за грејање и
хлађење за рад у свим временским условима
једна
е. Финансијско стање. Понуђач треба да покаже (подношењем одго­
варајућих докумената из банке или финансијске установе) да има приступ
или да има на располагању слободна средства, неоптерећену имовину, кре­
дитне линије и друга финансијска средства, која су довољна да омогуће
несметану динамику прилива средстава на уговору у периоду од четири
(4) месеца, а за која је процењено да неће бити мања од 1,1 милион евра;
– Група понуђача/конзорцијум мора да испуни следеће додатне ми­
нималне квалификационе критеријуме:
1. Најмање један члан мора да има просечан годишњи обрт као глав­
ни извођач радова (приказан кроз фактурисане износе за радове који су
у току и који су завршени) у току последњих пет (5) година (2009, 2010,
2011, 2012, 2013) који је једнак или већи од 2,0 милиона евра и који није
мањи од 1,5 милиона евра за сваку од тих година;
2. Водећи члан мора да поседује успешно искуство, као главни из­
вођач радова, на реализацији најмање једног (1) пројекта изградње зида
за заштиту од буке који је завршен након 01-ог јануара 2004, а у коме је
вредност Понуђачевог дела износила најмање 1,0 милион евра;
Подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зајма
Банке је отворено за понуђаче из свих земаља. Средства зајма Банке неће се ко­
ристити у сврху било којег плаћања физичком или правном лицу за увоз робе,
уколико су таква плаћања или увоз забрањени одлуком Савета безбедности
Уједињених нација предвиђеном поглављем VII повеље Уједињених нација.
Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана од
10,00 до 14,00 часова, почевши од среде 31-ог децембра 2014. године у
просторијама ЈП „Путеви Србије” Влајковићева 19а (први спрат), Београд,
након достављања Пријаве о намери преузимања конкурсне документа­
ције путем факса на број: +381 11 30 34 832, или електронском поштом на
следећу адресу: [email protected] Уз пријаву доставити доказ о
уплати једнократне таксе (потребна уплатница) у износу од:
RSD 24.000 (двадесетчетири хиљаде динара) за понуђаче из
Републике Србије.
Упутство за уплату за понуђаче из Републике Србије:
1
Прималац:
(Recipient:)
Јавно предузеће „Путеви Србије”
(Public Enterprise ”Roads of Serbia”)
2
Сврха уплате:
(Description of payment:)
Откуп тендерске документације за Лот 5
(Provision of Tender Docs for Lot 5)
3
Рачун примаоца:
(Account mode:)
840-930621-22
4
Број модела:
(Payment mode:)
97
5
Позив на број (одобрење):
(Reference number:)
78-74232102
или
EUR 200 (двеста евра) за иностране понуђаче;
Упутство за уплату за иностране понуђаче:
FIELD 32A:
VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(intermediary)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57 A:
(acc. with bank)
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF
SERBIA-NBS) BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(beneficiary)
/RS35908500100003376472
PUBLIC ENTERPRISE ”ROADS OF SERBIA”
BELGRADE
SERBIA
FIELD 70:
DETAILS OF PAYMENT
1 / 6. I 2015.
На захтев, документација ће брзо бити послата курирском службом
без преузимања одговорности за губитак или касну доставу.
Заинтересовани понуђачи могу добити и остале информације и пре­
гледати конкурсну документацију на горе наведеној адреси.
Све понуде морају садржати гаранцију уз понуду (банкарску гаран­
цију) у износу од EUR 34.000 (тридесетчетири хиљаде евра), или алтерна­
тивно RSD 4.000.000 (четири милиона динара).
Конкурсна документација мора бити прописно попуњена и доста­
вљена на ниже назначену адресу најкасније до петка, 27-ог фебруара 2015.
године до 10,00 часова. Понуде ће се отварати одмах након њиховог доста­
вљања у 10,30 часова у присуству представника понуђача који су одлучили
да присуствују отварању понуда. Лица која одлуче да присуствују отва­
рању треба да поседују овлашћење. Накнадно достављена документа ће
бити одбијена и враћена неотворена.
Г-дин. Игор Радовић
ЈП „Путеви Србије”
Булевар краља Александра 282 – приземље
11000 Београд, Република Србија
e-mail: [email protected]
Тел. +381 11 30 34 744
Факс +381 11 30 34 832.
Е-2
3
Existing bridges on locations ”KBC Bezanijska kosa” and ”Hitna pomoc”
are in bad conditions and it is necessary to carry out bridge repair works
(demolition of existing and construction of new service paths, repair of cracks
and damaged concrete layers on substructure, replace of guardrails, etc.) in
order to bring the entire bridge structure in proper condition and enable safe
traffic, as well as protection and maintenance of the noise barriers.
– Time for completion: 180 calendar days
– The tenderer (sole tenderer and joint venture/consortia) shall meet the
following minimum qualification criteria:
a. General experience. The Tenderer must have an average construction
annual turnover as prime contractor (defined as billing for works in progress
and completed) equivalent to or exceeding EUR 3.5 million over the last five
(5) years (2009, 2010, 2011, 2012, 2013);
b. General experience. The Tenderer must have relevant experience as
prime contractor in the execution of minimum one (1) project – noise barriers
construction and that is completed after 1st of January 2004, with minimum
value of EUR 1.0 million contractor’s share in project and minimum one (1)
project – bridge construction/reconstruction/rehabilitation that is completed
after 1st of January 2009, with minimum value of EUR 0.7 million contractor’s
share in project;
c. Personnel capabilities. The Tenderer shall provide suitably qualified
personnel to fill the following positions:
REPUBLIC OF SERBIA
BELGRADE HIGHWAY AND BYPASS PROJECT
Public Enterprise ”Roads of Serbia” of the Republic of Serbia represented by
its Director
within the framework of the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD)
assisted construction and rehabilitation works
issues
INVITATION
for tenders
LOT 5 Construction of Noise Barriers on Lot 2
Rehabilitation Works on Motorway E-75 Through Belgrade
The Public Enterprise ”Roads of Serbia”, hereinafter referred to as ”the
Employer”, intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank
for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of LOT 5, of
the Belgrade Highway and Bypass Project.
The Employer now invites sealed tenders from contractors for the single
contract to be funded with the proceeds of a loan. Therefore, based on article
7, paragraph 1, item 2, sub-item (2) of Public procurement Law (”Official
Gazette RS” no.124/12) for selection of the successful tenderer the Bank special
procurement procedures will be applied:
– Proposed works:
Based on traffic noise monitoring results, two following locations along
Belgrade Highway are recognised as especially sensitive and significantly
jeopardized by the noise:
1. ”KBC Bezanijska kosa”, where noise protection barrier with woodconcrete elements, placed on earth embankment is designed as adequate noise
protection construction. Total length of barrier is 656m and height of barrier
varies from 4m to 5m. Within the existing bridge sub-section, km 574+200
do km 574+285, noise barrier should be placed on a new bridge which is, due
to low strength of existing bridge, designed as supporting construction for
subject noise barrier. New bridge should be constructed on a 2.5 m distance
from highway edge while a part of noise barrier placed on that bridge should
contain transparent elements produced from acrylic glass. Remaining section of
noise barrier will be placed on earth embankment with average height of 1,5m
which should be constructed on a left side of highway. Within the sub-sections
were embankment base will cover existing road furniture and other contents
an upgrading of manholes to the required height as well as the relocation of
existing traffic signals and installation are integral part of this project.
2. ”Hitna pomoc”, where noise protection barrier with combination of
high absorbing aluminium and transparent elements is designed as adequate
noise protection construction. Noise barrier in total length of 365m and height
from 4m to 6m should be constructed along the highway edge and direct ramp
which connect Belgrade highway and Kneza Milosa Street. Within the existing
bridge sub-section, km 581+300 do km 581+328, noise barrier should be placed
on a new bridge which is, due to low strength of existing bridge, designed as
supporting construction for subject noise barrier. On a remaining section, due
to the existence of sensitive underground installations, noise barrier will be
placed at greater distance from highway than usual and a single foundation are
proposed within the zone of direct ramp to Kneza Milosa Street. Aluminium
elements should be visually acceptable and accordingly their colour, shape and
layout are strictly determined. The colour of aluminium elements is defined
according to the ”RAL” colour matching system.
Total
Experience
(years)
In similar
Works
(years)
As manager
of similar
works (years)
Project Manager
12
7
5
Contractor’s Representative
10
5
3
Position
d. Equipment capabilities. The tenderer shall own, or have assured access
to the following key items of equipment in full working order, that will be
essential to the execution for the contract;
Equipment type and properties
Min. Number
Concrete plant, minimum production rate 60m3/h, with cooling and heating
system and operational in all seasons
one plant
e. Financial position. The tenderer shall demonstrate (by submission of
relevant documents from bank or financial institution) that it has access to, or
has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other
financial means sufficient to meet the construction cash flow for the contract for a
period of four (4) months, estimated as not less than EUR 1.1 million equivalent;
– The joint venture/consortia shall meet the following additional
minimum qualification criteria:
1. At least one partner must have an average construction annual turnover
as prime contractor (defined as billing for works in progress and completed)
equivalent to or exceeding EUR 2.0 million over the last five (5) years (2009,
2010, 2011, 2012, 2013), but not less than EUR 1.5 million for each of these years;
2. The Lead partner must have relevant experience as prime contractor in
the execution of minimum one (1) project – noise barriers construction and that
is completed after 1st of January 2004, with minimum value of EUR 1.0 million
contractor’s share in project;
Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from
the Bank is open to tenderers from any country. The proceeds of the Bank’s loan
will not be used for payments to persons or entities or for any import of goods
if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations
Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.
Tender documents may be obtained on every working day between 10.00
a.m. and 14.00 p.m., starting from Wednesday, 31st December 2014 from the PE
”Roads of Serbia” office at Vlajkoviceva 19a street (first floor), Belgrade, upon
submission of the Application of intent to purchase the Tender documents via
fax to the number +381 11 30 34 832 or by e-mail to the following e-address:
[email protected] The Application shall be followed by evidence
on payment of a non-refundable fee (receipt is required) of
RSD 24,000 (twenty four thousand dinars) payable by tenderers from
Republic of Serbia.
Payment instructions for tenderers from Republic of Serbia:
1
Primalac:
(Recipient:)
Javno preduzeće „Putevi Srbije”
(Public Enterprise ”Roads of Serbia”)
2
Svrha uplate:
(Description of payment:)
Otkup tenderske dokumentacije za Lot 5
(Provision of Tender Document for Lot 5)
3
Račun primaoca:
(Account mode:)
840-930621-22
4
Broj modela:
(Payment mode:)
97
5
Poziv na broj (odobrenje):
(Reference number:)
78-74232102
4
6. I 2015. /
or
EUR 200 (two hundred euros) payable by international tenderers;
Payment instructions for international tenderers:
FIELD 32A:
VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(intermediary)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57 A:
(acc. with bank)
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE
(NATIONAL BANK OF SERBIANBS) BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(beneficiary)
/RS35908500100003376472
PUBLIC ENTERPRISE “ROADS OF
SERBIA”
BELGRADE
SERBIA
FIELD 70:
DETAILS OF PAYMENT
If requested, the documents will be promptly dispatched by courier, but
no liability can be accepted for loss or late delivery.
Interested tenderers may obtain further information from, and inspect and
acquire the tender documents at the above address.
All tenders must be accompanied by a tender security in amount of EUR
34,000 (thirty four thousand euros), or alternatively RSD 4,000,000 (four
million dinars).
Tender documents must be duly completed and delivered to the address
below not later than Friday, 27th February 2015 (10.00 a.m., local time).
Opening of tenders in the presence of the authorised tenderer’s representatives
1
who chose to attend will be held immediately upon submission at 10.30 a.m.
Documents received late will be rejected and returned unopened.
Mr. Igor Radovic
PE ”Roads of Serbia” (JP „Putevi Srbije”)
Bulevar kralja Aleksandra 282 – ground floor,
11000 Belgrade, Republic of Serbia
e-mail: [email protected]
Tel. +381 11 30 34 744
Fax +381 11 30 34 832.
Е-2
Обавештења
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Студентски трг 1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
За јавну набавку добара број 8/2014 опреме на Tempus пројекту
„Beaktel” за 2014. обликоване по партијама, изабрани су следећи понуђачи:
1. партија 1, најповољнија је понуда понуђача
– „Диалог” д.о.о Београд, Тадеуша Кошћушка 82, Београд, са по­
нуђеном ценом у нето износу од 6.467,096,00 динара,
2. партија 2, најповољнија је понуда понуђача
– „Техником Информатика” д.о.о., Ниш, Булевар Светог цара
Константина 80–88, са понуђеном ценом у нето износу 3.707.000,00 динара.
А-310
О С ТА Л И О ГЛ А С И
Конкурси
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, на основу чла­
на 29. Закона о јавним предузећима („Службени гла­
сник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење
и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и члана
37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Зоолошки врт” Бор, („Службени лист општине Бор”,
број 12/13), објављује јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Зоолошки врт” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће „Зоолошки врт” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈП „ЗОО –
врт” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, Др Миловановића б.б.
Матични број предузећа је 20788429, а ПИБ
107366882.
Претежна делатност предузећа је: 91.04 делатност
ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних
вредности.
Функција за коју се врши именовање: директор
Јавног предузећа „Зоолошки врт” Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09 и 32/13), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
2. да је стручњак у једној или више области у окви­
ру делатности Јавног предузећа;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
4. да има најмање три године радног искуства у
струци, или на пословима за које је основано Јавно пре­
дузеће и најмање једну годину на руководећем положају;
5. да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
6. да није осуђиван за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
Предузећа.
Учесник конкурса за именовање директора Јавног
предузећа дужан је да уз пријаву на конкурс поднесе
Програм рада и развоја предузећа за мандатни период.
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири године, а
место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садр­
жина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон­
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (по­
тврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено рад­
но искуство);
– радна књижица;
– изјава под кривичном и материјалном одговор­
ношћу да лице није члан органа политичке странке, од­
носно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
– доказ из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Јавног предузећа;
– програм рада и развоја предузећа за мандатни
период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон­
курс:
Комисији за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор на
адресу: Општинске управе општине Бор, Моше Пијаде
3, 19210 Бор – са назнаком: „За јавни конкурс – имено­
вање директора Јавног предузећа „Зоолошки врт” Бор”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон­
курсу: Бранкица Траиловић Богдановић, Општинска уп­
рава општине Бор, број телефона 030/423-255, локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве
и неблаговремене пријаве Комисија за именовања ди­
ректора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бор ће одбацити. Јавни конкурс спро­
води Комисија за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
коју образује Скупштина општине Бор. У изборном
поступку, Комисија може извршити проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата: писа­
ном провером, усменом провером (разговором) или на
други погодан начин, о чему ће Комисија благовремено
обавестити кандидате. Оглас о јавном конкурсу објави­
ти у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на це­
лој територији Републике Србије и на интернет страни­
ци општине Бор.
A-316
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, на основу чла­
на 29. Закона о јавним предузећима („Службени гла­
сник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење
и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и члана
37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног преду­
зећа „Борски туристички центар” Бор („Службени лист
општине Бор”, број 12/13), објављује јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Борски туристички центар” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће „Борски туристички центар” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈП „Борски
туристички центар” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, Трг ослобођења 5.
Матични број предузећа је 20743891, а ПИБ
107112334.
Претежна делатност Предузећа је: 49.39 остали
превоз путника у копненом саобраћају (превоз успиња­
чама, жичарама и ски лифтовима).
Функција за коју се врши именовање: директор
Јавног предузећа „Борски туристички центар” Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09 и 32/13), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
2. да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је ос­
новано Јавно предузеће;
1 / 6. I 2015.
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне академије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године природног, правног, економског или
техничког смера;
4. да има најмање три године радног искуства, од
чега једну годину на руководећем положају;
5. да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
6. да није осуђивано за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
Учесник конкурса за именовање директора дужан
је да уз пријаву на конкурс поднесе Програм рада и
развоја предузећа за мандатни период.
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири године ,
а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон­
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство);
– радна књижица;
– изјава под кривичном и материјалном одговор­
ношћу да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
– доказ из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Јавног предузећа;
– програм рада и развоја јавног предузећа за ман­
датни период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Комисији за именовања директора јавних и јавно кому­
налних предузећа чији је оснивач општина Бор на адресу:
Општинске управе општине Бор, Моше Пијаде 3, 19210
Бор – са назнаком: „За јавни конкурс – именовање дирек­
тора Јавног предузећа „Борски туристички центар Бор”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон­
курсу: Бранкица Траиловић Богдановић, Општинска уп­
рава општине Бор, број телефона 030/423-255, локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве
и неблаговремене пријаве Комисија за именовања ди­
ректора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бор ће одбацити. Јавни конкурс спро­
води Комисија за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
коју образује Скупштина општине Бор. У изборном
поступку, Комисија може извршити проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата: писа­
ном провером, усменом провером (разговором) или на
други погодан начин, о чему ће Комисија благовремено
обавестити кандидате. Оглас о јавном конкурсу објави­
ти у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на це­
лој територији Републике Србије и на интернет страни­
ци општине Бор.
A-316
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, на основу чла­
на 29. Закона о јавним предузећима („Службени гла­
сник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење
5
и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине Бор
( „Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и чла­
на 36. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног пре­
дузећа „Дирекција за изградњу Бора” Бор („Службени
лист општине Бор”, број 12/13), објављује јавни кон­
курс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Бора” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће „Дирекција за изградњу Бора” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈП„Дирекција
за изградњу Бора” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, Николе Пашића 14.
Матични број предузећа је 07366477, а ПИБ
100499668. Претежна делатност Предузећа је: 71.12
инжењерске делатности и техничко саветовање.
Функција за коју се врши именовање: директор
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора” Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
2. да је стручњак у једној или више области у ок­
виру делатности Јавног предузећа;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
4. да има најмање три године радног искуства у
струци или на пословима за које је основано Јавно преду­
зеће и најмање једну годину на руководећим положајима;
5. да није члан органа политичке странке, односном
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
6. да није осуђивано за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
Предузећа.
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири године,
а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон­
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство);
– радна књижица;
– изјава под кривичном и материјалном одговор­
ношћу да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
– доказ из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон­
курс: Комисији за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор на
адресу: Општинске управе општине Бор, Моше Пијаде
3, 19210 Бор – са назнаком: „За јавни конкурс – име­
новање директора Јавног предузећа „Дирекција за из­
градњу Бора” Бор.
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон­
курсу: Бранкица Траиловић Богдановић, Општинска уп­
рава општине Бор, број телефона 030/423-255, локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве
и неблаговремене пријаве Комисија за именовања ди­
ректора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бор ће одбацити. Јавни конкурс спро­
води Комисија за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
коју образује Скупштина општине Бор. У изборном
поступку, Комисија може извршити проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата: писа­
ном провером, усменом провером (разговором) или на
други погодан начин, о чему ће Комисија благовремено
обавестити кандидате. Оглас о јавном конкурсу објави­
ти у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на це­
лој територији Републике Србије и на интернет страни­
ци општине Бор.
A-316
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, н основу чла­
на 29. Закона о јавним предузећима („Службени гла­
сник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење
и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и чла­
на 37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног пре­
дузећа „Штампа, радио и филм” Бор („Службени лист
општине Бор”, број 12/13), објављује јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Штампа, радио и филм” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће „Штампа, радио и филм” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈП „Штампа,
радио и филм” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, Моше Пијаде 19.
Матични број предузећа је 07147317, а ПИБ
100629297.
Претежна делатност Предузећа је: 60.20 произ­
водња и емитовање ТВ програма.
Функција за коју се врши именовање: директор
Јавног предузећа „Штампа, радио и филм” Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
2. да има високу стручну спрему – факултет поли­
тичких наука, правни или економски факултет;
3. да има најмање пет година радног искуства, од
чега три године на пословима руковођења у области за
коју је основано Јавно предузеће;
4. да поднесе програм за мандатни период за који
се именује;
5. резултате рада за претходни период;
6. да није осуђивано за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири године,
а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон­
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (по­
тврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство);
– радна књижица;
– програм за мандатни период, и доказе о резулта­
тима рада у претходном периоду;
– доказ из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
6
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон­
курс: Комисији за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор на
адресу: Општинске управе општине Бор, Моше Пијаде
3, 19210 Бор – са назнаком: „За јавни конкурс – име­
новање директора Јавног предузећа „Штампа, радио и
филм” Бор”.
Лице задужено за давање обавештења о јав­
ном конкурсу: Бранкица Траиловић Богдановић,
Општинска управа општине Бор, број телефона
030/423-255, локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве
и неблаговремене пријаве Комисија за именовања ди­
ректора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бор ће одбацити. Јавни конкурс спро­
води Комисија за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
коју образује Скупштина општине Бор. У изборном
поступку, Комисија може извршити проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата: писа­
ном провером, усменом провером (разговором) или на
други погодан начин, о чему ће Комисија благовремено
обавестити кандидате. Оглас о јавном конкурсу објави­
ти у „Службеном гласнику Републике Србије”, у нај­
мање једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на интернет
страници општине Бор.
A-316
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, на основу чла­
на 29. Закона о јавним предузећима („Службени гла­
сник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење
и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и чла­
на 37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног пре­
дузећа за стамбене услуге „Бор” Бор („Службени лист
општине Бор”, број 12/13), објављује јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа за
стамбене услуге „Бор” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће за стамбене услуге „Бор” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈП „Бор” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, Николе Пашића 14.
Матични број предузећа је 07342578, а ПИБ
100570082
.
Претежна делатност Предузећа је: 43.29 остали
инсталациони радови у грађевинарству
Функција за коју се врши именовање: директор
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор” Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09 и 32/13), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
2. да је стручњак у једној или више области у ок­
виру делатности Јавног предузећа;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
4. да има најмање три године радног искуства
у струци или на пословима за које је основано Јавно
предузеће и најмање једну годину на руководећим по­
ложајима;
5. да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
6. да није осуђиван за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
Учесник конкурса дужан је да уз пријаву на кон­
курс поднесе Програм рада и развоја Јавног предузећа
за мандатни период.
Мандат директора и место рада: Директор се име­
нује на период од четири године, а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава: Рок за подношење пријава је 15
6. I 2015. /
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана обја­
вљивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (по­
тврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство);
– радна књижица;
– изјава под кривичном и материјалном одговор­
ношћу да лице није члан органа политичке странке, од­
носно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
– доказ из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Јавног предузећа.
– програм рада и развоја Јавног предузећа за ман­
датни период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Комисији за именовања директора јавних и јавно кому­
налних предузећа чији је оснивач општина Бор на адресу:
Општинске управе општине Бор, Моше Пијаде 3, 19210
Бор – са назнаком: „За јавни конкурс – именовање дирек­
тора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор” Бор”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон­
курсу: Бранкица Траиловић Богдановић, Општинска уп­
рава општине Бор, број телефона 030/423-255, локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве
и неблаговремене пријаве Комисија за именовања ди­
ректора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бор ће одбацити. Јавни конкурс спро­
води Комисија за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
коју образује Скупштина општине Бор. У изборном
поступку, Комисија може извршити проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата: писа­
ном провером, усменом провером (разговором) или на
други погодан начин, о чему ће Комисија благовремено
обавестити кандидате. Оглас о јавном конкурсу објави­
ти у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на це­
лој територији Републике Србије и на интернет страни­
ци општине Бор. A-316
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тума­
чење и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и
члана 37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавно ко­
муналног предузећа „Топлана” Бор („Службени лист
општине Бор”, број 12/13), објављује јавни конкурс
– за именовање директора Јавно комуналног пре­
дузећа „Топлана” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
комунално предузеће „Топлана” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈКП
„Топлана” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, Ђ. А. Куна 12.
Матични број предузећа је 17441531, а ПИБ:
100500644.
Претежна делатност предузећа је: 35.30 снабде­
вање паром и климатизација.
Функција за коју се врши именовање:
Директор Јавног комуналног предузећа „Топлана”
Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09 и 32/13), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
1
2. да је стручњак у једној или више области у ок­
виру делатности Јавно комуналног предузећа;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
4. да има најмање три године радног искуства у
струци или на пословима за које је основано Предузеће
и најмање једну годину на руководећим положајима;
5. да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
6. да није осуђиван за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
Предузећа.
Учесник конкурса дужан је да уз пријаву на кон­
курс поднесе Програм рада и развоја Јавно комуналног
предузећа за мандатни период на који се именује.
Мандат директора и место рада: директор се име­
нује на период од четири године, а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон­
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (по­
тврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство);
– радна књижица;
– изјава под пуном материјалном и кривичном од­
говорношћу да лице није члан органа политичке стран­
ке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
– доказ из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Предузећа;
– програм рада и развоја Јавно комуналног преду­
зећа за мандатни период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон­
курс: Комисији за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор на
адресу: Општинске управе општине Бор, Моше Пијаде
3, 19210 Бор – са назнаком: „За јавни конкурс – имено­
вање директора Јавно комуналног предузећа „Топлана”
Бор”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон­
курсу: Бранкица Траиловић Богдановић, Општинска уп­
рава општине Бор, број телефона 030/423-255, локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и
неблаговремене пријаве Комисија за именовања дирек­
тора јавних и јавно комуналних предузећа чији је осни­
вач општина Бор ће одбацити. Јавни конкурс спроводи
Комисија за именовања директора јавних и јавно кому­
налних предузећа чији је оснивач општина Бор коју об­
разује Скупштина општине Бор. У изборном поступку,
Комисија може извршити проверу стручне оспособље­
ности, знања и вештина кандидата: писаном провером,
усменом провером (разговором) или на други погодан
начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кан­
дидате. Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије”, најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије и на интернет страници општине Бор.
A-316
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тума­
чење и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине
1 / 6. I 2015.
Бор („Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и
члана 37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавно ко­
муналног предузећа „Водовод” Бор („Службени лист
општине Бор”, број 12/13), објављује јавни конкурс
– за именовање директора Јавно комуналног пре­
дузећа „Водовод” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
комунално предузеће „Водовод” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈКП
„Водовод” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, Чочетова 16.
Матични број предузећа је 07183453, а ПИБ:
100567394.
Претежна делатност предузећа је: 36.00
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Функција за коју се врши именовање:
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод”
Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09 и 32/13), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
2. да је стручњак у једној или више области у ок­
виру делатности Јавно комуналног предузећа;
3. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године;
4. да има најмање три године радног искуства у
струци или на пословима за које је основано Јавно ко­
мунално предузеће и најмање једну годину на руково­
дећим положајима;
5. да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
6. да није осуђиван за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
7. да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност Јавно
комуналног предузећа.
Учесник конкурса дужан је да уз пријаву на кон­
курс поднесе Програм рада и развоја Јавно комуналног
предузећа, за мандатни период на који се именује, као
саставни део конкурсне документације.
Мандат директора и место рада: директор се име­
нује на период од четири године, а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон­
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство);
– радна књижица;
– изјава под кривичном и материјалном одговор­
ношћу да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
– доказ из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Јавно комуналног
предузећа.
– програм рада и развоја Јавно комуналног преду­
зећа за мандатни период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон­
курс: Комисији за именовања директора јавних и јавно
7
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
на адресу: Општинске управе општине Бор, Моше
Пијаде 3, 19210 Бор – са назнаком: „За јавни конкурс
– именовање директора Јавно комуналног предузећа
„Водовод” Бор”. Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Бранкица Траиловић Богдановић,
Општинска управа општине Бор, број телефона
030/423-255 локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве
и неблаговремене пријаве Комисија за именовања ди­
ректора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бор (у даљем тексту: Комисија) ће од­
бацити. Јавни конкурс спроводи Комисија коју образује
Скупштина општине Бор. У изборном поступку, Комисија
може извршити проверу стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата: писаном провером, усменом прове­
ром (разговором) или на други погодан начин, о чему ће
Комисија благовремено обавестити кандидате.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије”, најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије и на интернет страници општине Бор.
A-316
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тума­
чење и 44/2014 – др. закон), члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор”, бр. 7/08 и 3/13) и
члана 37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавно ко­
муналног предузећа „3. октобар” Бор („Службени лист
општине Бор”, број 12/13), објављује јавни конкурс
– за именовање директора Јавно комуналног пре­
дузећа „3. октобар” Бор.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
комунално предузеће „3. октобар” Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈКП „3. окто­
бар” Бор.
Седиште предузећа је у Бору, 7. јули 60.
Матични број предузећа је 07148372, а ПИБ:
100567484
Претежна делатност предузећа је: 38.11 скупљање
отпада који није опасан.
Функција за коју се врши именовање: директор
Јавног комуналног предузећа „3. октобар” Бор.
Услови за именовање директора:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
учесници који, осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09 и 32/13), испуњавају и следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и пословно
способан;
2. да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
односно на основним студијама у трајању најмање че­
тири године;
3. да има најмање три године радног искуства у
струци или на пословима за које је основано Јавно ко­
мунално предузеће и од тога најмање једну годину на
руководећим положајима;
4. да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у орга­
ну политичке странке;
5. да није осуђиван за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
6. да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност Јавно
комуналног предузећа.
Учесник конкурса за именовање директора
Предузећа дужан је да уз пријаву на конкурс поднесе
Програм рада и развоја Предузећа за мандатни период.
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири године,
а место рада је Бор.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон­
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор­
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– извод из матичне књиге рођених;
– доказ о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (по­
тврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство);
– радна књижица;
– доказ из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
– доказ из надлежног Привредног суда да лицу
није изречена мера безбедности забране обављања де­
латности која је претежна делатност Јавно комуналног
предузећа;
– програм рада и развоја предузећа за мандатни
период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена у општини или у суду.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Комисији за именовања директора јавних и јавно кому­
налних предузећа чији је оснивач општина Бор на адресу:
Општинске управе општине Бор, Моше Пијаде 3, 19210
Бор – са назнаком: „За јавни конкурс – именовање дирек­
тора Јавно комуналног предузећа „3. октобар” Бор”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон­
курсу: Бранкица Траиловић Богдановић, Општинска уп­
рава општине Бор, број телефона 030/423-255, локал 144.
НАПОМЕНЕ: Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве
и неблаговремене пријаве Комисија за именовања ди­
ректора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Бор ће одбацити. Јавни конкурс спро­
води Комисија за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор
коју образује Скупштина општине Бор. У изборном
поступку, Комисија може извршити проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата: писа­
ном провером, усменом провером (разговором) или на
други погодан начин, о чему ће Комисија благовремено
обавестити кандидате. Оглас о јавном конкурсу објави­
ти у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на це­
лој територији Републике Србије и на интернет страни­
ци општине Бор.
A-316
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13 – аутентично тума­
чење), члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног
конкурса („Службени лист града Краљева”, број 28/13)
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст), огла­
шава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног пре­
дузећа „Водовод” Краљево.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
комунално предузеће „Водовод” Краљево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП
„Водовод” Краљево.
Седиште Предузећа је у Краљеву на адреси: 27.
марта 2.
Претежна делатност предузећа је шифра делат­
ности: 36.00.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: дирек­
тор Јавног комуналног предузећа „Водовод” Краљево.
Директор: представља и заступа предузеће; ор­
ганизује и руководи процесом рада; води пословање
јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже програм пословања и предузима
мере за његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора и врши
друге послове одређене законом, оснивачким актом и
статутом предузећа.
Услови за именовање директора
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних од­
редбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09 ...), испуњавају и следеће услове
предвиђене Статутом ЈКП „Водовод” Краљево:
1. да су стручњаци у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије је обављање осно­
вано ЈКП „Водовод”, Краљево или да поседује стручност
из области финансија, права и корпоративног управљања;
8
2. да имају стечено високо образовање трећег сте­
пена или другог степена односно на основним студија­
ма у трајању од најмање четири године;
3. имају најмање пет година радног искуства на
пословима за које је основано јавно предузеће или нај­
мање три године на руководећем положају;
4. да нису осуђивано за кривична дела против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време на период од 4 године на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Место рада: Краљево, седиште Предузећа.
Стручна оспособљеност:
Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево
(у даљем тексту: Комисија) ће вршити проверу струч­
не оспособљености (за успешно организовање и оба­
вљање функције директора предвиђених тачком 1.
Услова за именовање директора), знања и вештина кан­
дидата оценом приложене документације – Програма,
односно плана који сачињава кандидат о пословању –
унапређењу рада предузећа за период за који се бира
– именује, односно усменим разговором са кандидатом
у вези приложеног Програма, односно плана.
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова подноси
се у року од 30 дана, од дана објављивања огласа конкур­
са у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок по­
чиње да тече од првог наредног дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на Јавни конкурс за именовање дирек­
тора Јавног комуналног предузећа „Водовод” Краљево,
име, име једног родитеља и презиме кандидата, ЈМБГ,
место пребивалишта, адреса стана или друга адреса
коју кандидат одреди за достављање поште, датум под­
ношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено искуство;
– доказ да није осуђиван за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
– Програм, односно план који сачињава кандидат
о пословању – унапређењу рада предузећа за период за
који се бира – именује.
Уколико је кандидат страни држављанин или лице
без држављанства, подноси и доказе о испуњености
посебних услова, предвиђених Законом о условима за
заснивање радног односа са страним држављанином.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Јавни конкурс спроводи Комисија.
Пријава на конкурс са пратећом документацијом и
доказима о испуњености услова подноси се Комисији
у затвореној коверти препорученом пошиљком путем
поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Краљева на адресу: „Скупштина града
Краљева, Комисија за именовање јавних и јавних ко­
муналних предузећа чији је оснивач град Краљево са
назнаком: Пријава на конкурс – не отварај Трг Јована
Сарића 1, 36000 Краљево”.
На полеђини коверте навести име и презиме и ад­
ресу пошиљаоца.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је председник Комисије Зоран Марковић,
дипл. инж. машинства, број телефона 064 1743467.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве, уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија од­
бацује посебним актом – закључком, против кога није
дозвољена посебна жалба. Овај оглас је објављен
у „Службеном гласнику Републике Србије”, једном
дневном листу који се дистрибуира на територији
Републике Србије и на званичној интернет презента­
цији града Краљева www.kraljevo.org.
32
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13 – аутентично тума­
чење) члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног
конкурса („Службени лист града Краљева”, број 28/13)
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст), огла­
шава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
Дирекција за планирање и изградњу „Краљево”.
6. I 2015. /
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује и учествује у правном промету
под пословним именом Јавно предузеће Дирекција за
планирање и изградњу „Краљево”.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈП
Дирекција за планирање и изградњу „Краљево”.
Седиште Предузећа је у Краљеву на адреси:
Хајдук Вељкова 61.
Претежна делатност предузећа је шифра делат­
ности: 71.11.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: дирек­
тор Јавног предузећа Дирекција за планирање и из­
градњу „Краљево”.
Директор: представља и заступа предузеће; орга­
низује и руководи процесом рада; води пословање јавног
предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа;
предлаже програм пословања и предузима мере за његово
спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава
одлуке надзорног одбора и врши друге послове одређене
законом, оснивачким актом и статутом предузећа.
Стручна оспособљеност:
Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево
(у даљем тексту: Комисија) ће вршити проверу струч­
не оспособљености (за успешно организовање и оба­
вљање функције директора предвиђених тачком 2.
Услова за именовање директора), знања и вештина кан­
дидата оценом приложене документације – Програма,
односно плана који сачињава кандидат о пословању –
унапређењу рада предузећа, за период за који се бира
– именује и усменим разговором са кандидатом, у вези
приложеног Програма,односно плана.
Услови за именовање директора
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних од­
редбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09...), испуњавају и следеће услове
предвиђене Статутом ЈП Дирекција за планирање и из­
градњу „Краљево”:
1. да су пунолетни и пословно способни;
2. да су стручњаци у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије је оба­
вљање основано ЈП Дирекција за планирање и из­
градњу „Краљево”;
3. да имају високо образовање стечено на студија­
ма трећег степена или другог степена, односно на ос­
новним студијама у трајању од најмање 4 године;
4. имају најмање четири година радног искуства
од чега три године на пословима за које је основано
јавно предузеће или најмање три године на руково­
дећем положају;
5. да нису осуђивани за кривична дела против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
6. да им није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Предузећа.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време на период од 4 године на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Место рада: Краљево, седиште Предузећа.
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова под­
носи се у року од 30 дана, од дана објављивања ог­
ласа конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Рок почиње да тече од првог наредног дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на јавни конкурс за именовање дирек­
тора Јавног предузећа Дирекција за планирање и из­
градњу „Краљево”, име, име једног родитеља и прези­
ме кандидата, ЈМБГ, место пребивалишта, адреса стана
или друга адреса коју кандидат одреди за достављање
поште, датум подношења пријаве и својеручни потпис
кандидата.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено искуство);
– доказ да није осуђиван на условну или безу­
словну казну за кривична дела против привреде, пра­
вног саобраћаја или службене дужности;
– доказ да није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности које је претежна делатност
Предузећа;
– Програм, односно план који сачињава кандидат
о пословању – унапређењу рада предузећа за период за
који се бира – именује.
1
Уколико је кандидат страни држављанин или лице
без држављанства подноси и доказе о испуњености
посебних услова предвиђених Законом о условима за
заснивање радног односа са страним држављанином.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Јавни конкурс спроводи Комисија.
Пријава на конкурс са пратећом документацијом и
доказима о испуњености услова подноси се Комисији
у затвореној коверти препорученом пошиљком, путем
поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Краљева на адресу: „Скупштина града
Краљева, Комисија за именовање јавних и јавних ко­
муналних предузећа чији је оснивач град Краљево са
назнаком: Пријава на конкурс – не отварај Трг Јована
Сарића 1, 36000 Краљево”.
На полеђини коверта навести име и презиме и ад­
ресу пошиљаоца.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је председник Комисије Зоран Марковић,
дипл. инж. машинства, број телефона 064 1743467.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази Комисија одба­
цује посебним актом – закључком против кога није доз­
вољена посебна жалба.
Овај оглас jе објављен у „Службеном гласни­
ку Републике Србије”, једном дневном листу који се
дистрибуира на територији Републике Србије и на
званичној интернет презентацији града Краљева www.
kraljevo.org.
32
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, 119/12 и 116/13 – аутентично тумачење),
члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања ди­
ректора јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног
конкурса („Службени лист града Краљева”, број 28/13)
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст), огла­
шава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Општинска стамбена агенција” Краљево.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће „Општинска стамбена агенција” Краљево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈП „ОСА”
Краљево.
Седиште Предузећа је у Краљеву на адреси: Цара
Лазара 84-а.
Претежна делатност предузећа је шифра делат­
ности: 68.32.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: дирек­
тор Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција”
Краљево.
Директор: представља и заступа предузеће; ор­
ганизује и руководи процесом рада; води пословање
јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже програм пословања и предузима
мере за његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора и врши
друге послове одређене законом, оснивачким актом и
статутом предузећа.
Услови за именовање директора
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних од­
редбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09 ...), испуњавају и следеће услове
предвиђене Статутом ЈП „Општинска стамбена аген­
ција” Краљево:
1. да имају високу или вишу стручну спрему из
области грађевине, архитектуре, права, економије, ма­
шинства или електротехнике;
2. да имају пет година радног искуства.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време на период од 4 године на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Место рада: Краљево, седиште Предузећа.
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова под­
носи се у року од 30 дана од дана објављивања ог­
ласа конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Рок почиње да тече од првог наредног дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на Јавни конкурс за именовање ди­
ректора Јавног предузећа „Општинска стамбена аген­
ција” Краљево, име, име једног родитеља и презиме
кандидата, ЈМБГ, место пребивалишта, адреса стана
1 / 6. I 2015.
или друга адреса коју кандидат одреди за достављање
поште, датум подношења пријаве и својеручни потпис
кандидата.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци);
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено искуство);
Уколико је кандидат страни држављанин или лице
без држављанства подноси и доказе о испуњености
посебних услова предвиђених Законом о условима за
заснивање радног односа са страним држављанином.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач град Краљево (у даљем тексту: Комисија).
Пријава на конкурс са пратећом документацијом и
доказима о испуњености услова подноси се Комисији
у затвореној коверти препорученом пошиљком путем
поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Краљева на адресу: „Скупштина града
Краљева, Комисија за именовање јавних и јавних ко­
муналних предузећа чији је оснивач град Краљево са
назнаком: Пријава на конкурс – не отварај Трг Јована
Сарића 1, 36000 Краљево”
На полеђини коверта навести име и презиме и ад­
ресу пошиљаоца.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је председник Комисије Зоран Марковић,
дипл. инж. машинства, број телефона 064 1743467.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази Комисија од­
бацује посебним актом – закључком против кога није
дозвољена посебна жалба. Овај оглас jе објављeн
у „Службеном гласнику Републике Србије”, једном
дневном листу који се дистрибуира на територији
Републике Србије и на званичној интернет презента­
цији града Краљева www.kraljevo.org.
32
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13 – аутентично тума­
чење), члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног
конкурса („Службени лист града Краљева”, број 28/13)
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст), огла­
шава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног пре­
дузећа „Пијаца” Краљево.
Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа гласи: Јавно комунално
предузеће „Пијаца” Краљево
Скраћени назив пословног имена Предузећа је:
ЈКП „Пијаца” Краљево.
Седиште Предузећа је у Краљеву на адреси:
Београдска 42Е.
Претежна делатност предузећа је шифра делат­
ности: 38.11.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: дирек­
тор Јавног комуналног предузећа „Пијаца” Краљево.
Директор: представља и заступа предузеће; ор­
ганизује и руководи процесом рада; води пословање
јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже програм пословања и предузима
мере за његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора и врши
друге послове одређене законом, оснивачким актом и
статутом предузећа.
Услови за именовање директора
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних од­
редбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09...), испуњавају и следеће услове
предвиђене Статутом ЈКП „Пијаца” Краљево:
1. да су пунолетни и пословно способни;
2. да су стручњаци у у једној или више области
из које је делатност од општег интереса за чије је оба­
вљање основано ЈКП „Пијаца” Краљево;
3. да имају високо образовање стечено на сту­
дијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, магистар
9
наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и то на економском, правном,
пољопривредном факултету, Факултету организацио­
них наука, Факултету техничких наука;
4. имају најмање пет година радног искуства од
чега три године на пословима за које је основано јав­
но предузеће или најмање три године на руководећем
положају;
5. да нису осуђивани за кривична дела против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
6. да им није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Предузећа.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време на период од 4 године на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Место рада: Краљево, седиште Предузећа.
Стручна оспособљеност:
Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево (у
даљем тексту : Комисија) ће вршити проверу стручне
оспособљености (за успешно организовање и оба­
вљање функције директора предвиђених тачком 2.
Услова за именовање директора), знања и вештина кан­
дидата оценом приложене документације – Програма,
односно плана који сачињава кандидат о пословању –
унапређењу рада предузећа за период за који се бира
– именује и усменим разговором са кандидатом у вези
приложеног Програма, односно плана.
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова под­
носи се у року од 30 дана, од дана објављивања ог­
ласа конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Рок почиње да тече од првог наредног дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на јавни конкурс за именовање дирек­
тора Јавног комуналног предузећа „Пијаца” Краљево,
име, име једног родитеља и презиме кандидат, ЈМБГ,
место пребивалишта, адреса стана или друга адреса
коју кандидат одреди за достављање поште, датум под­
ношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено искуство);
– доказ да није осуђиван на условну или безу­
словну казну за кривична дела против привреде, пра­
вног саобраћаја или службене дужности;
– доказ да није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности које је претежна делатност
Предузећа;
– Програм, односно план који сачињава кандидат
о пословању – унапређењу рада предузећа за период за
који се бира – именује.
Уколико је кандидат страни држављанин или лице
без држављанства, подноси и доказе о испуњености
посебних услова, предвиђених Законом о условима за
заснивање радног односа са страним држављанином.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Јавни конкурс спроводи Комисија.
Пријава на конкурс са пратећом документацијом и
доказима о испуњености услова подносе се Комисији
у затвореној коверти препорученом пошиљком путем
поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Краљева на адресу: „Скупштина града
Краљева, Комисија за именовање јавних и јавних ко­
муналних предузећа чији је оснивач град Краљево са
назнаком: Пријава на конкурс – не отварај Трг Јована
Сарића 1, 36000 Краљево”.
На полеђини коверте навести име и презиме и ад­
ресу пошиљаоца.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је председник Комисије Зоран Марковић,
дипл. инж. машинства, број телефона 064 1743467.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве, уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија од­
бацује посебним актом – закључком, против кога није
дозвољена посебна жалба. Овај оглас је објављен
у „Службеном гласнику Републике Србије”, једном
дневном листу који се дистрибуира на територији
Републике Србије и на званичној интернет презента­
цији града Краљева www.kraljevo.org.
32
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13 – аутентично тума­
чење), члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног
конкурса („Службени лист града Краљева”, број 28/13)
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 15/13 „пречишћен текст), оглаша­
ва јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног пре­
дузећа „Путеви” Краљево.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује и учествује у правном проме­
ту под пословним именом: Јавно комунално предузеће
„Путеви” Краљево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП
„Путеви” Краљево.
Седиште Предузећа је у Краљеву на адреси: Цара
Лазара 44.
Претежна делатност предузећа је шифра делат­
ности: 42.11.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: дирек­
тор Јавног комуналног предузећа „Путеви” Краљево.
Директор: представља и заступа предузеће; ор­
ганизује и руководи процесом рада; води пословање
јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже програм пословања и предузима
мере за његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора и врши
друге послове одређене законом, оснивачким актом и
статутом предузећа.
Услови за именовање директора
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09 ...) испуњавају и следеће услове предвиђе­
не Статутом ЈКП „Путеви” Краљево:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3. да је по струци дипломирани грађевински ин­
жењер, дипломирани машински инжењер, дипломира­
ни економиста или дипломирани правник;
4. да је стручњак у једној или више области из
које је делатност за чије је обављање основано ЈКП
„Путеви” Краљево или да поседује стручност из обла­
сти финансија, права или корпоративног управљања;
5. да има најмање три година радног искуства на
руководећем положају;
6. да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног са­
обраћаја или службене дужности, као и да му није из­
речена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време на период од 4 године на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Место рада: Краљево, седиште Предузећа.
Стручна оспособљеност:
Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево
(у даљем тексту: Комисија) ће вршити проверу струч­
не оспособљености (за успешно организовање и оба­
вљање функције директора предвиђених тачком 4.
Услова за именовање директора), знања и вештина кан­
дидата оценом приложене документације – Програма,
односно плана који сачињава кандидат о пословању –
унапређењу рада предузећа за период за који се бира
– именује и усменим разговором са кандидатом у вези
приложеног Програма односно плана.
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова под­
носи се у року од 30 дана, од дана објављивања ог­
ласа конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Рок почиње да тече од првог наредног дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије” .
Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на Јавни конкурс за именовање дирек­
тора Јавног комуналног предузећа „Путеви” Краљево,
име, име једног родитеља и презиме кандидата, ЈМБГ,
место пребивалишта, адреса стана или друга адреса
коју кандидат одреди за достављање поште, датум под­
ношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци);
– доказ да има општу здравствену способност;
10
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено искуство);
– доказ да није осуђиван на условну или безу­
словну казну за кривична дела против привреде, пра­
вног саобраћаја или службене дужности;
– доказ да није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности које је претежна делатност
Предузећа;
– Програм, односно план који сачињава кандидат
о пословању – унапређењу рада предузећа за период за
који се бира – именује.
Уколико је кандидат страни држављанин или лице
без држављанства, подноси и доказе о испуњености
посебних услова, предвиђених Законом о условима за
заснивање радног односа са страним држављанином.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Јавни конкурс спроводи Комисија.
Пријава на конкурс са пратећом документацијом и
доказима о испуњености услова подноси се Комисији
у затвореној коверти препорученом пошиљком, путем
поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Краљева на адресу: „Скупштина града
Краљева, Комисија за именовање јавних и јавних ко­
муналних предузећа чији је оснивач град Краљево са
назнаком: Пријава на конкурс – не отварај Трг Јована
Сарића 1, 36000 Краљево”.
На полеђини коверте навести име и презиме и ад­
ресу пошиљаоца.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је председник Комисије Зоран Марковић,
дипл. инж. машинства, број телефона 064 1743467.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве, уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија од­
бацује посебним актом – закључком, против кога није
дозвољена посебна жалба. Овај оглас се објављује
у „Службеном гласнику Републике Србије”, једном
дневном листу који се дистрибуира на територији
Републике Србије и на званичној интернет презента­
цији града Краљева www.kraljevo.org.
32
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, 119/12 и 116/13 – аутентично тумачење),
члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања ди­
ректора јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног
конкурса („Службени лист града Краљева”, број 28/13)
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст), огла­
шава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног енергетског пре­
дузећа „Топлана” Краљево.
Подаци о јавном предузећу:
Пословно име Предузеће гласи: Јавно енергетско
предузеће „Топлана” Краљево.
Скраћено назив пословног имена Предузећа је:
ЈЕП „Топлана” Краљево.
Седиште Предузећа је у Краљеву на адреси: Цара
Лазара 52А.
Претежна делатност предузећа је шифра делат­
ности: 35.30.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: дирек­
тор Јавног енергетског предузећа „Топлана” Краљево.
Директор: представља и заступа предузеће; ор­
ганизује и руководи процесом рада; води пословање
јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже програм пословања и предузима
мере за његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора и врши
друге послове одређене законом, оснивачким актом и
статутом предузећа.
Услови за именовање директора
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који, осим општих услова прописаних од­
редбама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09...), испуњавају и следеће услове
предвиђене Статутом ЈЕП “Топлана” Краљево:
1. да су пунолетни и пословно способни;
2. да су стручњаци у у једној или више области
из које је делатност за чије је обављање основано ЈЕП
„Топлана” Краљево;
3. да имају високо образовање стечено на сту­
дијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, магистар
наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и то на машинском, економском
или правном факултету;
6. I 2015. /
4. да имају најмање пет година радног искуства на
пословима за које је основано јавно предузеће и нај­
мање три године на руководећем положају;
5. да нису осуђивани за кривична дела против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности;
6. да им није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Предузећа.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време на период од 4 године на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Место рада: Краљево, седиште Предузећа.
Стручна оспособљеност:
Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево
(у даљем тексту: Комисија) ће вршити проверу струч­
не оспособљености (за успешно организовање и оба­
вљање функције директора предвиђених тачком 2.
Услова за именовање директора), знања и вештина кан­
дидата оценом приложене документације –Програма,
односно плана који сачињава кандидат о пословању –
унапређењу рада предузећа за период за који се бира
– именује и усменим разговором са кандидатом у вези
приложеног Програма, односно плана.
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова под­
носи се у року од 30 дана, од дана објављивања ог­
ласа конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Рок почиње да тече од првог наредног дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на Јавни конкурс за именовање дирек­
тора Јавног енергетског предузећа „Топлана” Краљево,
име, име једног родитеља и презиме кандидата, ЈМБГ,
место пребивалишта, адреса стана или друга адреса
коју кандидат одреди за достављање поште, датум под­
ношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено искуство);
– доказ да није осуђиван на условну или безу­
словну казну за кривична дела против привреде, пра­
вног саобраћаја или службене дужности;
– доказ да није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности које је претежна делатност
Предузећа;
– Програм односно план који сачињава кандидат
о пословању – унапређењу рада предузећа за период за
који се бира – именује.
Уколико је кандидат страни држављанин или лице
без држављанства, подноси и доказе о испуњености
посебних услова, предвиђених Законом о условима за
заснивање радног односа са страним држављанином.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Јавни конкурс спроводи Комисија.
Пријава на конкурс са пратећом документацијом и
доказима о испуњености услова подносе се Комисији
у затвореној коверти препорученом пошиљком путем
поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Краљева на адресу:
„Скупштина града Краљева, Комисија за имено­
вање јавних и јавних комуналних предузећа чији је ос­
нивач град Краљево са назнаком: Пријава на конкурс
– не отварај Трг Јована Сарића 1, 36000 Краљево”.
На полеђини коверте навести име и презиме и ад­
ресу пошиљаоца.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је председник Комисије Зоран Марковић
дипл.инж.машинства, број телефона 064 1743467.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве, уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија од­
бацује посебним актом – закључком, против кога није
дозвољена посебна жалба.
Овај оглас је објављен у „Службеном гласни­
ку Републике Србије”, једном дневном листу који се
дистрибуира на територији Републике Србије и на
званичној интернет презентацији града Краљева www.
kraljevo.org.
32
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА на основу
члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13 – аутентично тума­
чење), члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања
1
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији
је оснивач град Краљево у поступку спровођења јавног
конкурса („Службени лист града Краљева”, број 28/13)
и члана 26. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст), огла­
шава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног пре­
дузећа „Чистоћа” Краљево.
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује и учествује у правном проме­
ту под пословним именом: Јавно комунално предузеће
„Чистоћа” Краљево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП
„Чистоћа” Краљево.
Седиште Предузећа је у Краљеву на адреси:
Жичка 10В.
Претежна делатност предузећа је шифра делат­
ности: 38.11.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: дирек­
тор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево.
Директор: представља и заступа предузеће; ор­
ганизује и руководи процесом рада; води пословање
јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног
предузећа; предлаже програм пословања и предузима
мере за његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора и врши
друге послове одређене законом, оснивачким актом и
статутом предузећа.
Услови за именовање директора
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који осим општих услова прописаних одред­
бама Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09...) испуњавају и следеће услове предвиђе­
не Статутом ЈКП “Чистоћа” Краљево:
1. да су пунолетна и пословно способна;
2. да имају стечено високо образовање трећег сте­
пена или другог степена, односно на основним студија­
ма у трајању од најмање четири године;
3. да имају најмање пет година радног искуства у
струци;
4. да поседују стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања.
5. да нису осуђивани на условну и безусловну каз­
ну затвора за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности, као и да им није из­
речена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време на период од 4 године на начин утврђен
Статутом Предузећа.
Место рада: Краљево, седиште Предузећа.
Стручна оспособљеност:
Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево
(у даљем тексту: Комисија) ће вршити проверу струч­
не оспособљености (за успешно организовање и оба­
вљање функције директора предвиђених тачком 4.
Услова за именовање директора), знања и вештина кан­
дидата оценом приложене документације – Програма,
односно плана који сачињава кандидат о пословању –
унапређењу рада предузећа за период за који се бира
– именује и усменим разговором са кандидатом у вези
приложеног Програма, односно плана.
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова под­
носи се у року од 30 дана од дана објављивања ог­
ласа конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Рок почиње да тече од првог наредног дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се
пријава подноси на Јавни конкурс за именовање дирек­
тора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево,
име, име једног родитеља и презиме кандидата: ЈМБГ,
место пребивалишта, адреса стана или друга адреса
коју кандидат одреди за достављање поште, датум под­
ношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено искуство);
– доказ да није осуђиван на условну или безу­
словну казну за кривична дела против привреде, пра­
вног саобраћаја или службене дужности;
– доказ да није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности које је претежна делатност
Предузећа;
1 / 6. I 2015.
– Програм, односно план који сачињава кандидат
о пословању – унапређењу рада предузећа за период за
који се бира – именује.
Уколико је кандидат страни држављанин или лице
без држављанства, подноси и доказе о испуњености
посебних услова, предвиђених Законом о условима за
заснивање радног односа са страним држављанином.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији.
Јавни конкурс спроводи Комисија.
Пријава на конкурс са пратећом документацијом и
доказима о испуњености услова подноси се Комисији
у затвореној коверти препорученом пошиљком путем
поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Краљева на адресу: „Скупштина града
Краљева, Комисија за именовање јавних и јавних ко­
муналних предузећа чији је оснивач град Краљево са
назнаком: Пријава на конкурс – не отварај Трг Јована
Сарића 1, 36000 Краљево”.
На полеђини коверте навести име и презиме и ад­
ресу пошиљаоца.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је председник Комисије Зоран Марковић,
дипл. инж. машинства, број телефона 064 1743467.
Неблаговремене и неразумљиве пријаве, уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија од­
бацује посебним актом – закључком, против кога није
дозвољена посебна жалба. Овај оглас је објављен
у „Службеном гласнику Републике Србије”, једном
дневном листу који се дистрибуира на територији
Републике Србије и на званичној интернет презента­
цији града Краљева www.kraljevo.org.
32
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ на осно­
ву члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр.119/12) и члана 39. став 1. тачка 33.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци”, бр. 17/08 и 27/10), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног пре­
дузећа „Брестком” Бачки Брестовац
1. Подаци о јавном комуналном предузећу: Јавно
комунално предузеће „Брестком” Бачки Брестовац, ма­
тични број : 21025313 ПИБ 108567523.
Уписано у Агенцији за привредне регистре, број
БД 52069/2014 од 19. јуна 2014. године.
Претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пре­
чишћавање и дистрибуција воде.
2. Радно место: директор Јавног комуналног пре­
дузећа „Брестком” Бачки Брестовац.
3. Мандат директора и место рада: мандат дирек­
тора траје 4 године,
Mесто рада је Бачки Брестовац, Карађорђева 10.
4. Услови за именовање директора:
– да је пунолетно и пословно способно лице,
– да је држављанин Републике Србије,
– да има стечено високо образовање: студије првог
степена (основне академске студије, основне струковне
студије, VI степен стручне спреме) или студије другог
степена (мастер, специјалистичке струковне студије,
специјалистичке академске студије), односно завршене
основне студије у трајању од најмање четири године,
– да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног са­
обраћаја или службене дужности, као и да му није из­
речена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Јавног предузећа,
– да има најмање три године радног искуства
– да није у сукобу интереса.
5. Рок за подношење пријава: Рок за подноше­
ње пријавa је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
6. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
1) извод из матичне књиге рођених,
2) уверење о држављанству,
3) доказ о стручној спреми (диплома или уверење
о стручној спреми),
4) доказ о радном искуству (потврда или други акт
из којих се доказује радно искуство),
5) уверење да кандидат није осуђиван на условну
или безусловну казну за кривична дела против при­
вреде, правног саобраћаја или службене дужности
(Потврда Полицијске управе),
6) уверење да кандидату није изречена мера без­
бедности забране обављања претежне делатности
Јавног предузећа (Потврда Привредног суда),
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена код надлежног органа.
11
7. Изборни поступак
Изборни поступак спроводи Комисија за имено­
вања усменим разговором са кандидатом.
Усменом разговором врши се провера и оцена кан­
дидата у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавања система, односно функционисања ја­
вног предузећа у складу са Законом о јавним предузећи­
ма, обављања делатности од општег интереса у складу
са законом којим се регулишу те делатности и одлукама
Скупштине општине Оџаци у вези тих делатности.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Скупштина општине Оџаци, Комисији за
именовања, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Брестком” Бачки Брестовац, са напоменом – не отва­
рај, 25250 Оџаци, Кнез Михаилова 24.
Пријаве на јавни конкурс и достављена докумен­
тација, не враћају се подносиоцима, већ остају у кон­
курсној документацији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком Комисије против кога није допуштена по­
себна жалба.
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: је Белић Љубомир, председник Комисије,
тел. 025/466-066.
33
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ на осно­
ву члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/12) и члана 39. став 1. тачка 33.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци”, бр. 17/08 и 27/10), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног комуналног пре­
дузећа „Услуга” Оџаци.
1. Подаци о јавном комуналном предузећу: Јавно
комунално предузеће „Услуга” Оџаци,
матични број: 08063753, ПИБ 101429529.
Уписано у Агенцији за привредне регистре, број
БД 77255/2005 од 08. 07. 2005. године.
Претежна делатности: 36.00 Сакупљање, пре­
чишћавање и дистрибуција воде.
2. Радно место: директор Јавног комуналног пре­
дузећа „Услуга” Оџаци.
3. Мандат директора и место рада: мандат дирек­
тора траје 4 године.
Mесто рада је Оџаци, Железничка 45.
4. Услови за именовање директора:
– да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, струке правне, економске или техничке,
– да има најмање пет године радног искуства, од
чега најмање шест месеци на руководећем положају у
комуналним делатностима,
– да није осуђивано за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да лицу није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
јавног предузећа.
5. Рок за подношење пријава: Рок за подноше­
ње пријавa је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
6. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
1) извод из матичне књиге рођених,
2) уверење о држављанству,
3) доказ о стручној спреми (диплома или уверење
о стручној спреми),
4) доказ о радном искуству (потврда или други акт
из којих се доказује радно искуство),
5) Уверење да кандидат није осуђиван на условну
или безусловну казну за кривична дела против при­
вреде, правног саобраћаја или службене дужности
(Потврда Полицијске управе),
6) Уверење да кандидату није изречена мера без­
бедности забране обављања претежне делатности
Јавног предузећа (Потврда Привредног суда),
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена код надлежног органа.
7. Изборни поступак
Изборни поступак спроводи Комисија за имено­
вања усменим разговором са кандидатом.
Усменом разговором врши се провера и оцена кан­
дидата у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавања система, односно функциони­
сања јавног предузећа у складу са Законом о јавним
предузећима, обављања делатности од општег интереса
у складу са законом којим се регулишу те делатности и
одлукама Скупштине општине Оџаци у вези тих делат­
ности.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон­
курс: Скупштина општине Оџаци, Комисији за имено­
вања, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за имено­
вање директора Јавног комуналног предузећа „Услуга”
Оџаци, са напоменом – не отварај, 25250 Оџаци, Кнез
Михаилова 24.
Пријаве на јавни конкурс и достављена докумен­
тација, не враћају се подносиоцима, већ остају у кон­
курсној документацији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком Комисије против кога није допуштена по­
себна жалба.
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: је Белић Љубомир, председник Комисије,
тел. 025/466-066.
33
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ на осно­
ву члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/12) и члана 39. став 1. тачка 33.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци”, бр. 17/08 и 27/10), оглашава јавни конкурс
за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу” Оџаци.
1. Подаци о јавном предузећу: Јавно преду­
зеће „Дирекција за изградњу” Оџаци, матични број:
20490764, ПИБ 105961487.
Уписано у Агенцији за привредне регистре, број
БД147717/2008 од 06. 01. 2009. године.
Претежна делатност: 71.12 Инжењерске делат­
ности и техничко саветовање.
2. Радно место: директор Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу” Оџаци.
3. Мандат директора и место рада: мандат дирек­
тора траје 4 године.
Mесто рада је Оџаци, Кнез Михаилова 24.
4. Услови за именовање директора:
– да има високо образовање грађевинске струке
стечено на студијама другог степена – мастер академс­
ке студије, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године – као дипломирани инжењер
грађевинарства,
– да има најмање једну годину радног искуства у
струци,
– да није осуђиван за кривично дело против при­
вреде, правног саобраћаја и службене дужности,
– да му није изречена мера безбедности забра­
не обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
5. Рок за подношење пријава: Рок за подноше­
ње пријавa је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
6. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
1) извод из матичне књиге рођених,
2) уверење о држављанству,
3) доказ о стручној спреми (диплома или уверење
о стручној спреми),
4) доказ о радном искуству (потврда или други акт
из којих се доказује радно искуство),
5) уверење да кандидат није осуђиван на условну
или безусловну казну за кривична дела против привре­
де, правног саобраћаја или службене дужности (потвр­
да Полицијске управе),
6) уверење да кандидату није изречена мера без­
бедности забране обављања претежне делатности
Јавног предузећа (Потврда Привредног суда),
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко­
пији која је оверена код надлежног органа.
7. Изборни поступак
Изборни поступак спроводи Комисија за имено­
вања, усменим разговором са кандидатом.
Усменом разговором врши се провера и оцена кан­
дидата у вези:
– познавања система локалне самоуправе,
– познавања система, односно функционисања ја­
вног предузећа у складу са Законом о јавним предузећи­
ма, обављања делатности од општег интереса у складу
са законом којим се регулишу те делатности и одлукама
Скупштине општине Оџаци у вези тих делатности.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Скупштина општине Оџаци, Комисији за
именовања, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за
именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу” Оџаци, са напоменом – не отварај, 25250
Оџаци, Кнез Михаилова 24.
12
Пријаве на конкурс са достављеном документа­
цијом, не враћају се подносиоцима, већ остају у кон­
курсној документацији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком Комисије против кога није допуштена по­
себна жалба.
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: је Белић Љубомир, председник Комисије,
тел. 025/466-066.
33
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ на осно­
ву члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/12), и члана 39. став 1. тачка 33.
Статута општине Оџаци („Службени лист општине
Оџаци” бр. 17/08 и 27/10), оглашава јавни конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Информативни центар Оџаци” Оџаци.
1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће
„Информативни центар Оџаци” Оџаци, матични број:
08220441, ПИБ 101429795.
Уписано у Агенцији за привредне регистре, број
БД 69598/2005 од 14. 07. 2006.године
Претежна делатности: 60.10 Емитовање радио
програма.
2. Радно место: директор Јавног предузећа
„Информативни центар Оџаци” Оџаци.
3. Мандат директора и место рада: мандат дирек­
тора траје 4 године,
Место рада: Оџаци, Јурија Гагарина 20.
4. Услови за именовање директора:
– да има више образовање стечено на основним
студијама,
– да је економске струке – звање економиста,
– да има најмање три године радног искуства на
руководећем положају у струци,
– да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног са­
обраћаја или службене дужности,
– да није изречена мера безбедности забране оба­
вљања делатности које се обављају у Јавном предузећу
за информисање „Информативни центар Оџаци”.
5. Рок за подношење пријава: Рок за подноше­
ње пријавa је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
6. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
1) извод из матичне књиге рођених,
2) уверење о држављанству,
3) доказ о стручној спреми (диплома или уверење
о стручној спреми),
4) доказ о радном искуству (потврда или други акт
из којих се доказује радно искуство),
5) уверење да кандидат није осуђиван на условну
или безусловну казну за кривична дела против при­
вреде, правног саобраћаја или службене дужности
(Потврда Полицијске управе),
6) уверење да кандидату није изречена мера без­
бедности забране обављања претежне делатности
Јавног предузећа (потврда Привредног суда),
7. Изборни поступак
Изборни поступак спроводи се усменим разгово­
ром Комисији за именовања са кандидатом и оценом
достављеног Програма рада и развоја Јавног преду­
зећа.
Усменом разговором врши се провера и оцена кан­
дидата у вези :
– познавања система локалне самоуправе,
– познавања система, односно функционисања
јавног предузећа у складу са Законом о јавним преду­
зећима, обављања делатности од општег интереса у
складу са законом којим се регулишу те делатности и
одлукама Скупштине општине Оџаци у вези тих делат­
ности.
Комисија ће вршити оцену приложене документа­
ције која се односи на Програме рада и развоја јавног
предузећа.
8. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон­
курс: Скупштина општине Оџаци, Комисији за имено­
вања, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за име­
новање директора Јавног предузећа „Информативни
центар Оџаци” Оџаци, са напоменом – не отварај,
25250 Оџаци, Кнез Михаилова 24.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази одбациће се
закључком Комисије против кога није допуштена по­
себна жалба.
6. I 2015. /
Пријаве на конкурс са достављеном документа­
цијом, не враћају се подносиоцима, већ остају у кон­
курсној документацији.
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: је Белић Љубомир, председник Комисије,
тел. 025/466-066.
33
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА на
основу чл. 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен­
тично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спро­
вођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа „Топлификација” Пожаревац („Службени
гласник града Пожаревца”, број 13/14), објављује јавни
конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Топлификација” Пожаревац.
Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Топлификација” Пожаревац,
12000 Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2; претежна
делатност: 35.30 – снабдевање паром и климатизација.
Радно место:
Директор Јавног предузећа „Топлификација”
Пожаревац, на период од 4 године.
Услови: Право пријављивања имају сви заинтере­
совани кандидати који, осим општих услова прописа­
них Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће ус­
лове: да има високо образовање из техничке, економс­
ке или правне области; пет година радног искуства у
струци; да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривично дело против привреде, правног са­
обраћаја и службене дужности; да лицу није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
Место рада: Пожаревац.
Стручна оспособљеност, знање и вештине: у из­
борном поступку, усменим разговором проверавају се
стручне, организационе и друге способности за успеш­
но организовање и обављање функције директора.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос­
тима на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству;
– доказ о општој здравственој способности (лекар­
ско уверење);
– доказ о стручној спреми;
– фотокопија радне књижице;
– доказ да лице није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дуж­
ности; да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност ја­
вног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овере­
ној фотокопији.
Пријава са доказима о испуњености усло­
ва подноси се у року од 15 дана од дана објављи­
вања конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије” Комисији за именовање директора јавних
предузећа чији је оснивач град Пожаревац на адресу
Градска управа града Пожаревца, Дринска 2, 12000
Пожаревац, са назнаком „За јавни конкурс – за избор
кандидата за именовање директора Јавног предузећа
’Топлификација’ Пожаревац”, путем поште или преко
писарнице Градске управе града Пожаревца. Рок по­
чиње да тече наредног дана од дана објављивања ог­
ласа у „Службеном гласнику Републике Србије”. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је
Зорица Марковић, тел. 012/539-677.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази Комисија ће од­
бацити закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије”, дневном листу „Данас”,
као и на званичној интернет презентацији града
Пожаревца www.pozarevac.rs.
А-291
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА на
основу чл. 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен­
тично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спро­
вођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
1
предузећа „Љубичево” у Пожаревцу („Службени гла­
сник града Пожаревца”, број 13/14), објављује јавни
конкурс
– за именовање директора Јавног предузећа
„Љубичево” у Пожаревцу.
Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Љубичево” у Пожаревцу,
Љубичево; претежна делатност: 91.03 – заштита и
одржавање непокретних културних добара, културноисторијских локација, зграда и сличних туристичких
споменика.
Радно место:
Директор Јавног предузећа „Љубичево” у
Пожаревцу, на период од 4 године.
Услови: Право пријављивања имају сви заинтере­
совани кандидати који, осим општих услова прописа­
них Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће
услове: да има високо образовање трећег или другог
степена из области природних наука или друштвених
наука, или права или економије, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; да има
најмање 3 године радног искуства; да није осуђивано
за кривично дело против привреде, правног саобраћаја
и службене дужности; да лицу није изречена мера без­
бедности забране обављања делатности која је претеж­
на делатност јавног предузећа.
Место рада: Љубичево.
Стручна оспособљеност, знање и вештине:у из­
борном поступку, усменим разговором проверавају се
стручне, организационе и друге способности за успеш­
но организовање и обављање функције директора.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди­
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску­
ства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос­
тима на тим пословима, податке о стручном усаврша­
вању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон­
курс:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству;
– доказ о општој здравственој способности (лекар­
ско уверење);
– доказ о стручној спреми;
– исправа којом се доказује радно искуство;
– доказ да лице није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дуж­
ности; да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност ја­
вног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овере­
ној фотокопији.
Пријава са доказима о испуњености услова подно­
си се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије” Комисији
за именовања директора јавних предузећа чији је ос­
нивач град Пожаревац, на адресу Градска управа града
Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац, са назнаком
„За јавни конкурс – за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа ’Љубичево’ у Пожаревцу”,
путем поште или преко писарнице Градске управе града
Пожаревца. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Зорица Марковић, тел. 012/539-677.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази Комисија ће од­
бацити закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије”, дневном листу „Данас”,
као и на званичној интернет презентацији града
Пожаревца www.pozarevac.rs.
А-291
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУ­КОВ­
НИХ СТУДИЈА, ЗРЕЊАНИН, директор, расписује
кон­курс за:
1. избор у звање професора струковних студија
за ужу научну област Машинско инжењерство и при­
падајуће наставне предмете: Пољопривредне машине
1; Пољопривредне машине 2; Отпорност материјала;
Транспортни системи; Одржавање машина и опреме –
један извршилац са пуним радним временом.
Кандидати, поред општих услова, треба да ис­
пуњавају и услове утврђене Законом о високом обра­
зовању, Статутом Школе и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Школе.
1 / 6. I 2015.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана обја­
вљивања у средствима јавног информисања.
Пријаве кандидата, са прилозима (краћа био­
графија, оверене копије диплома, списак научних
радова и саме радове), подносе се Високој техничкој
школи струковних студија у Зрењанину, Ђорђа
Стратимировића 23.
А-278
МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”, Панчево,
Браће Јовановић 103, објављује конкурс за пријем у
радни однос на одређено време:
– наставник Хемије са пуним радним временом,
до повратка запослене са породиљског одсуства и од­
суства ради неге детета. Услови: високо стручно об­
разовање у складу са Законом и Правилником о врсти
стручне спреме наставника у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс доставити оригинал или оверену
фотокопију: извода из матичне књиге рођених; уве­
рење о држављанству РС (не старије од шест месеци);
диплому или уверење о стеченом образовању. Рок за
пријаву на конкурс је осам дана од дана објављивања.
A-314
Судски огласи
ВИ­ШИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
У по­ступ­ку Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду 9 П 38/11 у
прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Ди­рек­ци­ја за гра­ђе­вин­ско зе­
мљи­ште и из­град­њу Бе­о­гра­да ЈП из Бе­о­гра­да, Ње­го­ше­
ва 84, про­тив ту­же­них: 1. Зо­ри­ца Во­лић из Бе­о­гра­да,
Дра­го­сла­ва Ђор­ђе­ви­ћа Го­ше 2, чи­ји је пу­но­моћ­ник
Дра­го­мир На­стић, адво­кат из Бе­о­гра­да, Ма­ке­дон­ска
17; 2. Ми­лан Јо­вић, из Бе­о­гра­да, Дра­го­сла­ва Ђор­ђе­
ви­ћа Го­ше 2; 3. Си­мља­на Ђор­ђе­вић из Бе­о­гра­да, Мар­
ша­ла Ти­та 133а, чи­ји је пу­но­моћ­ник Дра­го­мир На­стић,
адво­кат из Бе­о­гра­да, Ма­ке­дон­ска 17; 4. Сми­ља Про­ле
Не­дељ­ко­вић из Зре­ња­ни­на, 20. ок­то­бра 3, у ко­јем је
ту­же­ни дру­гог ре­да са­да не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и
бо­ра­ви­шта, ра­ди ду­га, по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­
ник ту­же­ном дру­гог ре­да, Ми­лан Јо­вић из Бе­о­гра­да и
то: адво­кат Јо­ви­ца Ма­нић из Бе­о­гра­да, Те­ра­зи­је 4/V.
Упо­зо­ра­ва се ту­же­ни Ми­лан Јо­вић да ће га по­ста­
вље­ни за­ступ­ник за­сту­па­ти пред Ви­шим су­дом у Бе­о­
гра­ду у пред­ме­ту 9 П 38/11, све док се ту­же­ни дру­гог
ре­да или ње­гов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­
но­сно док над­ле­жни ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти
суд да је ту­же­ном дру­гог ре­да по­ста­вио ста­ра­о­ца.
9. П. број 38/11 – Из Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду.
А-221
ВИ­ШИ СУД У ЈА­ГО­ДИ­НИ
Ви­ши суд у Ја­го­ди­ни, су­ди­ја Мир­ја­на Сто­ја­но­вић,
као по­је­ди­нац у прав­ној ства­ри пред­ла­га­ча Рад­ми­ле
Мр­ђе, из Де­спо­тов­ца, ко­ју за­сту­па Ми­ле­на Ми­ло­ва­но­
вић, адво­кат из Де­спо­тов­ца, про­тив про­тив­ни­ка пред­
ла­га­ча Са­ше Мр­ђе, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта, ра­ди
при­зна­ва­ња стра­не суд­ске од­лу­ке, 11. де­цем­бра 2014.
го­ди­не из­да­је оглас.
Ре­ше­њем ово­га су­да, Р. број 97/14 од 11. де­цем­бра
2014. го­ди­не, на осно­ву чла­на 81. став 2. тач­ка 4. ЗПП-а,
по­ста­вљен је адво­кат Ве­сна Мла­де­но­вић из Па­ра­ћи­на,
за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка про­тив­ник пред­ла­га­ча Са­ши
Мр­ђе, са­да на не­по­зна­тој адре­си, у прав­ној ства­ри ко­ја
се во­ди код овог су­да по пред­ло­гу пред­ла­га­ча Рад­ми­ле
Мр­ђе, ра­ди при­зна­ва­ња стра­не суд­ске од­лу­ке.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча у по­ступ­ку
све док се про­тив­ник пред­ла­га­ча или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ви пред Су­дом, од­но­сно док, ор­ган ста­ра­
тељ­ства не оба­ве­сти суд да је про­тив­ни­ку пред­ла­га­ча
по­ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Републике Србије”, и пре­ко огла­са та­бле су­да.
Р. број 97/14 – Из Ви­шег су­да у Ја­го­ди­ни. А-270
ВИ­ШИ СУД У КРА­ГУ­ЈЕВ­ЦУ
Ви­ши суд у Кра­гу­јев­цу, пред­сед­ник ве­ћа – су­ди­
ја Гро­зде Ар­на­ут, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца Дру­штво
са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу за пру­жа­ње хо­тел­ско
ту­ри­стич­ких услу­га „Шу­ма­ри­це” Кра­гу­је­вац, чи­ји је
пу­но­моћ­ник Сло­бо­дан Ми­ло­ва­но­вић адво­кат из Кра­гу­
је­ва­ца, про­тив ту­же­них Сте­ва­но­вић Зо­ре и Сте­ва­но­вић
Ми­ја­ил­ о­вић Све­ти­сла­ва из Бе­о­гра­да, не­по­зна­тог бо­
ра­ви­шта и адре­се, ра­ди утвр­ђи­ва­ња, до­нео је 19. ма­ја
2014. го­ди­не оглас
13
За при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка, Сте­фа­но­вић Зо­ри и
ту­же­ном Ми­ја­и­ло­вић Све­ти­сла­ву из Бе­о­гра­да, не­по­
зна­тог бо­ра­ви­шта и адре­се, а на осно­ву члана 79. став
2. тачка 4. ЗПП-а, по­ста­вља се Иван Зла­тић, адво­кат у
Кра­гу­јев­цу, ко­ји ће у по­ступ­ку за ко­ји је по­ста­вљен вр­
ши­ти сва пра­ва и ду­жно­сти за­кон­ског за­ступ­ни­ка, све
док се про­тив­ник пред­ла­га­ча, ње­гов за­кон­ски за­ступ­
ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ста­
ра­те­ља, сход­но члану 80. ЗПП-а.
П. број 15/14 – Из Ви­шег су­да у Кра­гу­јев­цу.
А-220
ПР­ВИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ОГ
­ РА­ДУ
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
пок. Про­тић Де­сан­ке бив­ше из Бе­о­гра­да, да се ја­ве Пр­
вом основ­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, Бу­ле­вар Ми­хај­ла Пу­пи­
на 16, Но­ви Бе­о­град, у суд­ни­ци 205/II у ро­ку од го­ди­ну
да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња огла­са.
1. О. број 2842/14 – Из Пр­вог основ­ног су­да у Бе­о­
гра­ду.
А-226
ТРЕ­ЋИ ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
Тре­ћи основ­ни суд у Бе­о­гра­ду, и то су­ди­ја Та­тја­на
Ле­ма­јић, у предмету 8. П-45402/13 у пар­ни­ци ту­жи­о­ца
„Del­ta ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nje” а.д.о., Бе­о­град, про­тив ту­же­
ног Ива­на Са­ви­ћа, не­по­зна­тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­
шта, ра­ди ре­гре­са, а на основу члана 81. ЗПП-а по­ста­
вио је при­вре­ме­ног за­ступ­ника ту­же­ном Ива­ну Са­ви­ћу,
адво­ката Ве­ли­бора Би­ше­вца из Бе­о­гра­да, Ђу­ши­на 5а,
ко­ји ће га за­сту­па­ти у овом поступку, све док се ту­же­ни
или његов пуномоћник не појаве пред судом, од­но­сно
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је туженом
по­ста­вио привременог ста­ра­оца за посебан случај.
8. П. број 45402/13 – Из Тре­ћег основ­ног су­да у
Бе­о­гра­ду.
А-235
ОСНОВ­НИ СУД У БЕ­ЧЕ­ЈУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У НО­ВОМ БЕ­ЧЕ­ЈУ
Пред овим су­дом по­кре­нут је по­сту­пак рас­пра­вља­
ња за­о­став­шти­не пок. Ру­жић Ћи­ре Дра­ге рођ. Пе­ри­шић
ро­ђе­не 21. ав­гу­ста 1892. го­ди­не у Бо­ча­ру, са по­след­њим
пре­би­ва­ли­штем у Бо­ча­ру, Ју­го­сло­вен­ска 1, а ко­ја је пре­
ми­ну­ла у Бо­ча­ру 17. фе­бру­а­ра 1973. го­ди­не.
Ка­ко се не зна да ли има за­кон­ских на­след­ни­ка,
по­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза по­
кој­не Ру­жић Ћи­ре Дра­ге рођ. Пе­ри­шић ро­ђе­не 21. ав­
гу­ста 1892. го­ди­не у Бо­ча­ру, са по­след­њим пре­би­ва­ли­
штем у Бо­ча­ру, Ју­го­сло­вен­ска 1, а ко­ја је пре­ми­ну­ла у
Бо­ча­ру 17. фе­бру­а­ра 1973. го­ди­не, да се при­ја­ве овом
су­ду у ро­ку од го­ди­ну да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије” јер ће се по
про­те­ку овог ро­ка, ако се ни­ко не ја­ви, за­о­став­шти­на
по­кој­не Ру­жић Дра­ге пре­да­ти Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји.
О. број 522/2014 – Из Основ­ног су­да у Бе­че­ју, Суд­
ска је­ди­ни­ца у Но­вом Бе­чеју.
А-216
ОСНОВ­НИ СУД У ВЕ­ЛИ­КОЈ ПЛА­НИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У СМЕ­ДЕ­РЕВ­СКОЈ
ПА­ЛАН­ЦИ
Основ­ни суд у Ве­ли­кој Пла­ни, суд­ска је­ди­ни­ца у
Сме­де­рев­ској Па­лан­ци, као из­вр­шни и то су­ди­ја Дра­го­
слав Па­вло­вић, у прав­ној ства­ри из­вр­шног по­ве­ри­о­ца
„Hi­po Al­pe Adria Bank” а.д. Бе­о­град, Бу­ле­вар Ми­хај­
ла Пу­пи­на 6, чи­ји је пу­но­моћ­ник др Не­ма­ња Алек­сић
адво­кат из Но­вог Са­да, Же­ле­знич­ка 38/1, про­тив из­вр­
шног ду­жни­ка Ђу­ри­чић Сла­во­ми­ра из Аза­ње, Све­то­
сав­ска 78, ЈМБГ: 0409958761010 ра­ди на­пла­те нов­ча­
ног по­тра­жи­ва­ња.
Об­ја­вљу­је да је ре­ше­њем овог су­да I број 664/13
од 3. апри­ла 2014. го­ди­не по­ста­вио из­вр­шном ду­жни­ку
Ђу­ри­чић Сла­во­ми­ру из Аза­ње, Све­то­сав­ска 78, ЈМБГ:
0409958761010, са­да не­по­зна­тог бо­ра­ви­шта, при­вре­
ме­ног за­ступ­ни­ка Ју­го­вић Ми­лан­ку, адво­ка­та из Сме­
де­рев­ске Па­лан­ке, Све­тог Са­ве, б.б. ко­ји ће за­сту­па­ти
из­вр­шног ду­жни­ка све док се он или ње­гов пу­но­моћ­
ник не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства
не оба­ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­о­ца.
2. И. број 664/13 – Из Основ­ног су­да у Ве­ли­кој
Пла­ни, Суд­ска је­ди­ни­ца у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци.
А-218
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
Основни суд у Кикинди, по судији Дејани
Ћопков Венцел, у ванпарничном поступку предлага­
ча Елизабете Несторов из Новог Сада, Железничка
32, чији је пуномоћник Срђан Просеница, адвокат из
Новог Сада, против противника предлагача Мартона
Михелс из Кикинде, ради проглашења несталог лица
умрлим, на основу члана 61. Закона о ванпарничном
поступку, 25. децембра 2014. године издао је оглас.
Позива се Мартон Михелс (Маето^ М1СНЕ1.8),
рођен 19. фебруара 1905. године у Кикинди, од оца
Јаноша и мајке Маргит рођ. Барба, са последњим пре­
бивалиштем у Кикинди, који је након рата 1945. године
покушао да емигрира у САД, као и свако друго лице
које зна било шта о његовој смрти да без одлагања јави
Основном суду у Кикинди.
По истеку три месеца од дана објављивања огласа
у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд ће од­
лучити о предлогу предлагача Елизабете Несторов из
Новог Сада, ради проглашења несталог лица за умрло.
1. Р2. број 43/14 – Из Основног суда у Кикинди. 3
Основни суд у Кикинди, по судији Дејани Ћопков
Венцел, у ванпарничном поступку предлагача Јеленб
Велимиров из Кикинде, Браће Татића 1 и Марије
Крстић Пољак из Београда, Мокролушка 12, чији је
пуномоћник Јасмина Лисул, адвокат из Кикинде, про­
тив противника предлагача Ане Кнаип из Накова, ради
проглашења несталог лица умрлим, на основу члана
61. Закона о ванпарничном поступку, 25. децембра
2014. године издао је оглас. Позива се Ана Кнаип рођ.
Хевалд, рођена 13. јануара 1879. године у Накову, од
оца Матиаса и мајке Катарине рођ. Јункер, као и свако
друго лице које зна било шта о њеној смрти да без од­
лагања јави Основном суду у Кикинди.
По истеку три месеца од дана објављивања огла­
са у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд ће
одлучити о предлогу предлагача Јелене Велимиров из
Кикинде и Марије Крстић Пољак из Београда, ради
проглашења несталог лица за умрло.
1. Р2. број 28/14 – Из Основног суда у Кикинди. 2
Основни суд у Кикинди, по судији Дејани Ћопков
Венцел, у ванпарничном поступку предлагача Ксеније
Тапавички из Кикинде, Вука Караџића 1а, стан 3 и
Бранислава Милошев из Кикинде, Ивана Јакшића
42, против противника предлагача Јаноша Цилих из
Кикинде, ради проглашења несталог лица умрлим, на
основу члана 61. Закона о ванпарничном поступку, 11.
децембра 2014. године издао је оглас.
Позива се Јанош Цилих (ЈА]Ч08 2ПЛСН), рођен
25. маја 1908. године у Кикинди, од оца Гергеља Цилих
и мајке Розалие Безе, са последњим пребивалиштем у
Кикинди, који се иселио у Америку 1946. године, као и
свако друго лице које зна било шта о његовој смрти да
без одлагања јави Основном суду у Кикинди.
По истеку три месеца од дана објављивања огла­
са у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд ће
одлучити о предлогу предлагача Ксеније Тапавички и
Бранислава Милошев, обоје из Кикинде, ради прогла­
шења несталог лица за умрло.
1. Р2. број 36/14 – Из Основног суда у Кикинди. 5
Основни суд у Кикинди, по судији Дејани
Ћопков Венцел, у ванпарничном поступку предлага­
ча Елизабете Несторов из Новог Сада, Железничка
32, чији је пуномоћник Срђан Просеница, адвокат из
Новог Сада, против противника предлагача Рокуша
Михелс из Кикинде, ради проглашења несталог лица
умрлим, на основу члана 61. Закона о ванпарничном
поступку, 25. децембра 2014. године издао је оглас.
Позива се Рокуш Михелс (КОК1Ј8 М1СНЕ1.8),
рођен 30.14.1914. године у Кикинди, од оца Јаноша и
мајке Маргит рођ. Барба, са последњим пребивалиш­
тем у Кикинди, који је након рата 1945. године поку­
шао да емигрира у Немачку, као и свако друго лице
које зна било шта о његовој смрти да без одлагања јави
Основном суду у Кикинди.
По истеку три месеца од дана објављивања огласа
у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд ће од­
лучити о предлогу предлагача Елизабете Несторов из
Новог Сада, ради проглашења несталог лица за умрло.
1. Р2. број 42/14 – Из Основног суда у Кикинди. 4
ОСНОВ­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
Основ­ни суд у Кра­ље­ву, су­ди­ја Сла­ви­ца Ми­ло­ва­
но­вић, у ван­пар­нич­ном пред­ме­ту пред­ла­га­ча Основ­ног
јав­ног ту­жи­ла­штва Кра­ље­во, ра­ди утвр­ђи­ва­ња смр­ти
Или­је Ра­до­њи­ћа из Кра­ље­ва, на осно­ву чла­на 61. у ве­зи
чла­на 71. ЗВП-а, из­да­је оглас.
14
6. I 2015. /
По­зи­ва­ју се сва ли­ца ко­ји­ма су по­зна­те окол­но­сти
ве­за­но за да­тум смр­ти Или­је Ра­до­њи­ћа из Кра­ље­ва,
Вој­во­де Пут­ни­ка 12, ЈМБГ 1901965780034, а ко­ји је на­
вод­но пре­ми­нуо 30. ју­на 2014. го­ди­не, да без од­ла­га­ња
ја­ве Основ­ном су­ду у Кра­ље­во, Пља­ки­на 4, у ро­ку не
кра­ћем од 15 ни ду­жим од 30 да­на, од да­на об­ја­вљи­
ва­ња огла­са.
12. Р2 број 41/14 – Из Основ­ног су­да у Кра­ље­ву.
А-236
ОСНОВ­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
Основ­ни суд у Ле­сков­цу, по су­ди­ји Оли­ве­ри Ан­
дре­је­вић ка су­ди­ја по­је­ди­нац, у прав­ној ства­ри ту­жи­о­ца
Ђор­ђе­вић Оли­ве­ре из Ле­сков­ца, Др­вар­ска 2, про­тив ту­
же­ни­ка Ко­стић Дра­гу­ти­на из Ле­сков­ца, Др Ка­ши­ко­ви­
ћа 7, и ту­же­ни­ка Ко­стић Ми­ља­на и Ко­стић Са­ше, са­да
на не­по­зна­тој адре­си у Ср­би­ји, ра­ди сво­ји­не, од­лу­чу­
ју­ћи о зах­те­ву ту­жи­ље за по­ста­вља­ње при­вре­ме­ног за­
ступ­ни­ка, до­нео је оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да Ле­ско­вац 29П. бр.
6097/13 од 11. сеп­тем­бра 2014. године, а на осно­ву од­
ред­бе члана 79. став 2. тач­ка 4. За­ко­на о пар­нич­ном
по­ступ­ку, по­ста­вљен је адво­кат Ве­се­лин Стан­ко­вић из
Ле­сков­ца, за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­жни­ци­ма Ко­
стић Ми­ља­ну о Ко­стић Са­ши, са­да на не­по­зна­тој адре­
си, а у пар­ни­ци ко­ја се во­ди код Основ­ног су­да Ле­ско­
вац по ту­жи­ље Ђор­ђе­вић Оли­ве­ре из Ле­сков­ца, про­тив
ту­же­ни­ка Ко­стић Дра­гу­ти­на из Ле­сков­ца и ту­же­ни­ка
Ко­стић Ми­ља­на и Ко­стић Са­ше, са­да на не­по­зна­тој
адре­си, ра­ди сво­ји­не. Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да
ће при­вре­ме­ни за­ступ­ник, за­сту­па­ти у по­ступ­ку ту­жни­
ке са­да на не­по­зна­тој адре­си, све док се ту­же­ни­ци или
њи­хов пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом, од­но­сно док
ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти Суд да је ту­же­ној по­
ста­вио ста­ра­о­ца.
Овај оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Републике Србије” и пре­ко огла­сне та­бе Су­да.
29. П. број 6097/13 – Из Основ­ног су­да у Ле­сков­цу.
А-225
Основ­ни суд у Ле­сков­цу су­ди­ја Ма­ри­на Смиљ­ко­
вић у ван­пар­ни­ци пред­ла­га­ча Зор­ке Ко­стић из Мр­шта­
на, ра­ди про­гла­ше­ња ли­ца за умр­лим, 13. ја­ну­а­ра 2014.
го­ди­не из­да­је оглас.
По­зи­ва се Је­ли­ца Ко­стић, ро­ђе­на Па­вло­вић, бив.
из Мр­шта­на, ро­ђе­не 23. ју­ла 1923. го­ди­не од оца Вла­
де­те и мај­ке За­гор­ке Па­вло­вић, у За­гу­жа­ну, а умр­ле 6.
ма­ја 2003. го­ди­не, ко­ја је умр­ла 8. де­цем­бра 1974. го­
ди­не, да се у ро­ку од 30 да­на од об­ја­вљи­ва­ња огла­са у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку Републике Србије” ја­ви Основ­
ном су­ду у Ле­сков­цу.
Исто­вре­ме­но се по­зи­ва­ју сва ли­ца ко­ја су упо­зна­та
са ње­ним жи­во­том, од­но­сно смр­ћу, да се без од­ла­га­ња
ја­ве овом су­ду у од­ре­ђе­ном ро­ку.
По про­те­ку на­ве­де­ног ро­ка, суд ће до­не­ти од­лу­ку
ко­јом ће про­гла­си­ти Је­ли­цу Ко­стић, умр­лом.
2. Р. 2. број 96/13 – Из Основ­ног су­да у Ле­сков­цу.
А-227
ОСНОВ­НИ СУД У МЛА­ДЕ­НОВ­ЦУ
Пред Основ­ним су­дом у Мла­де­нов­цу, у то­ку је
ван­пар­нич­ни по­сту­пак ра­ди до­ка­зи­ва­ња смр­ти Јан­ка
Ба­џа­ка ро­ђе­ног 5. но­вем­бра 1899 го­ди­не у Мла­де­нов­цу
од оца Љу­бо­ми­ра Ба­ча­ка и мај­ке Да­ни­це Ба­џак.
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја ма шта зна­ју о жи­во­ту и смр­
ти Јан­ка Ба­џак да се без од­ла­га­ња ја­ве Основ­ном су­ду
у Мла­де­нов­цу.
Суд ће по ис­те­ку ро­ка од 1 ме­се­ца од­лу­чи­ти о
пред­ло­гу за до­ка­зи­ва­ње смр­ти.
2Р број 31/2014 – Из Основ­ног су­да у Мла­де­нов­цу.
А-229
Оглас об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке
Ср­би­је”.
11. Р2. број 81/14 – Из Основ­ног су­да у Но­вом Па­за­ру.
А-234
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БЕЧЕЈУ
Пред овом судском јединицом покренут је оста­
вински поступак иза пок Сарваш Антала Антала, би­
вшег из Бечеја.
Позивају се законски наследници – Бечкеи Роберт,
Ури Рудолф, Салаи Ури Францишка, Хегедиш Золтан,
Хегедиш Михаљ, Сибер Тамаш и Сибер Рудолф, сви
непознатог места пребивалишта и боравишта (као и
свако лице које о њима нешто зна) да се пријави овој
судској јединици у року од годину дана од дана обја­
вљивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”, јер ће се по протеку овог рока, заоставштина
пок. Шарњаи Јожефа расправити на основу изјаве при­
временог заступника наследника непознатог пребива­
лишта – адвоката Силађи Миклоша из Бечеја.
V. 115. O. број 4180/2013 – Из Основног суда у
Новом Саду, Судска јединица у Бечеју.
А-306
Пред овом судском јединицом покренут је оста­
вински поступак иза пок. Немет Иштвана Јаноша, би­
вшег из Бечеја, Потиска 55.
Како се не зна да ли има законских наследника, по­
зивају се лица која полажу право на наслеђе иза покојног
Немет Иштвана Јаноша, бившег из Бечеја, да се прија­
ве овој судској јединици у року од годину дана од дана
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”, јер ће се по протеку овог рока, ако се нико не
јави, заоставштина предати завештајном наследнику.
V. 115. О. број 8658/2012 – Из Основног суда у
Новом Саду, Судска јединица у Бечеју.
А-304
Пред овом судском јединицом покренут је оста­
вински поступак иза пок Гамбро Ласла Марије, бивше
из Бечеја – Пољанице.
Позива се законска наследница – унука остави­
тељке Нађ Габора Ержебет рођ. Гамбро непознатог
места пребивалишта и боравишта (као и свако лице
које о њима нешто зна) да се пријави овој судској једи­
ници у року од годину дана од дана објављивања огласа
у „Службеном гласнику Републике Србије”, јер ће се по
протеку овог рока, заоставштина пок. Гамбро Марије
расправити на основу изјаве привременог заступника
наследника непознатог пребивалишта – адвоката Олге
Мацедонић Жутић из Бечеја.
V. 115. О. број 8009/2012 – Из Основног суда у
Новом Саду, Судска јединица у Бечеју.
А-305
Пред овом судском јединицом покренут је ос­
тавински поступак иза пок.Токош Илоне, бивше из
Бечеја.
Позива се законска наследница – Токош Иштвана
Хела, непознатог места пребивалишта и боравишта
(као и свако лице које о њој нешто зна) да се пријави
овој судској јединици у року од годину дана од дана
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије”, јер ће се по протеку овог рока, заоставштина
пок. Токош Илоне расправити на основу изјаве при­
временог заступника наследнице непознатог пребива­
лишта – адвоката Иване Мандић из Бечеја.
V. 115. О. број 6115/2013 – Из Основног суда у
Новом Саду, Судска јединица у Бечеју.
А-299
ОСНОВ­НИ СУД У НО­ВОМ ПА­ЗА­РУ
Основ­ни суд у Но­вом Па­за­ру, су­ди­ја Ах­ме­дин
Ибро­вић као су­ди­ја по­је­ди­нац, у ван­пар­нич­ном по­
ступ­ку за до­ка­зи­ва­ње смр­ти Ре­џе­по­вић Ба­хтри­ја­ра из
Н. Па­за­ра, по пред­ло­гу Ре­џе­по­вић Ра­ма из Н. Па­за­ра,
25. де­цем­бра 2014. го­ди­не, из­да­је оглас.
Пред­ла­гач Ре­џе­по­вић Ра­мо из Но­вог Па­за­ра, 7.
но­вем­бра 2014. го­ди­не под­нео је овом су­ду пред­лог за
до­ка­зи­ва­ње смр­ти пок. Ре­џе­по­вић Ба­хти­ја­ра из Н. Па­
за­ра, у пред­ло­гу је на­вео да је исти ро­ђен 1. ма­ја 1917.
го­ди­не у с. Кру­ше­ву, од оца Ре­џе­по­вић Хач­ка и мај­ке
Ре­џе­по­вић Џа­не, са по­след­њим ме­стом пре­би­ва­ли­шта
у Но­вом Па­за­ру, у Улици 7. ју­ла 45.
По­зи­ва се Ре­џе­по­вић Бах­ти­јар као и сва­ко дру­го
ли­це, ко­је зна би­ло шта о ње­ном жи­во­ту да то без од­
ла­а­ња ја­ви су­ду, а на­кон ис­те­ка ро­ка од 15 да­на од да­на
об­ја­вљи­ва­ња огла­са, суд ће од­лу­чи­ти о пред­ло­гу.
Пред овом судском јединицом покренут је оста­
вински поступак иза пок. Чамагић Анте Луце рођене
26. марта 1935. године у Крепшићу, БиХ, са последњим
пребивалиштем у Бечеју, Горњи салаш 16. Како се не
зна да ли има законских наследника, позивају се лица
која полажу право на наслеђе иза покојне Чамагић
Анте Луце рођене 26. марта 1935. године у Крепшићу,
БиХ, са последњим пребивалиштем у Бечеју, Горњи са­
лаш 16, да се пријаве овој судској јединици у року од
годину дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије”, јер ће се по протеку
овог рока, ако се нико не јави, заоставштина предати
Републици Србији.
V. 115. О. број 6183/2013 – Из Основног суда у
Новом Саду, Судска јединица у Бечеју.
А-296
1
Пред овом судском јединицом покренут је посту­
пак утврђивања наследника пок. Баронице Јовић
Јелизабете рођ. Торнои бивше из Бечеја. Како се не зна
да ли има законских наследника, позивају се лица која
полажу право на наслеђе иза покојне Баронице Јовић
Ђорђа Јелизабете истоветна са Јовић Ержебет, бивше
из Бечеја, да се пријаве овој судској јединици у року од
годину дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије”, јер ће се по протеку овог
рока, ако се нико не јави, за наследнике прогласити
тестаментални наследници – Здански Иван, Здански
Владан и Радовановић Дина, сви из Београда.
V. 115. О. број 4278/2013 – Из Основног суда у
Новом Саду, Судска јединица у Бечеју.
А-294
ОСНОВ­НИ СУД У РУ­МИ
Основ­ни суд у Ру­ми, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји Бо­
сиљ­ки Сам­пор, у из­вр­шном пред­ме­ту посл. бр. И.
226/14, из­вр­шног по­ве­ри­о­ца Да­вид Ве­ре из Ру­ме, ко­ју
за­сту­па пу­но­моћ­ник Жи­гић Да­не, адв. из Но­вог Са­да
про­тив из­вр­шног ду­жни­ка Gee Ma­je из Ру­ме, са­да не­
по­зна­тог бо­ра­ви­шта, ра­ди из­вр­ше­ња про­да­јом не­крет­
ни­на из­вр­шног ду­жни­ка, по­ста­вио је из­вр­шном ду­жни­
ку Gee Ma­je из Ру­ме, на осно­ву члана 81. став 2. тач­ка
5. ЗПП-а у ве­зи члана 10. За­ко­на о из­вр­ше­њу и обез­бе­
ђе­њу, ре­ше­њем од 2. де­цем­бра 2014. го­ди­не при­вре­ме­
ног за­ступ­ни­ка у осо­би Фи­ли­по­вић Алек­сан­дру, адв. из
Ру­ме, ко­ја ће из­вр­шног ду­жни­ка Gee Maju, заступати у
овом извршном поступку, све док се извршни дужник
Gee Ma­ja или њен пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред су­дом,
од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да јој
је по­ста­вио ста­ра­о­ца.
И. број 226/14 – Из Основ­ног су­да у Ру­ми. А-237
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе
иза пок. Ста­ни­шић (Кар­ло) Ане рођ. Ре­пић, бив­ше из
Апа­ти­на, Пар­ти­зан­ска 26, ро­ђе­не 14. мар­та 1931. го­ди­
не, ЈМБГ 1403931815041, ко­ја је пре­ми­ну­ла у Апа­ти­ну
30. ја­ну­а­ра 2014. го­ди­не, да се при­ја­ве Основ­ном су­ду
у Сом­бо­ру у ро­ку од јед­не го­ди­не од да­на об­ја­вљи­ва­ња
огла­са, по­зи­вом на бој О. 262/14.
О. број 262/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-249
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
пок. Де­лов­ски (Јо­ван) Ле­о­ни­да бив. из Алек­са Шан­ти­
ћа, Ули­ца Алек­сан­дра и Не­на­да 20, ро­ђе­ног 7. но­ем­бра
1962. го­ди­не ЈМБГ 0711962810016, а ко­ји је пре­ми­нуо
7. ма­ја 2013. го­ди­не у Алек­са Шан­ти­ћу, да се у ро­ку од
јед­не го­ди­не при­ја­ве Основ­ном су­ду Сом­бор, по­зи­вом
на број О. 1095/14.
О. број 1095/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-243
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђи­
ва­ње иза пок. Си­мић Ра­де Ма­ри­је, бив­ше из Ри­ђи­це,
Бо­ри­са Ки­дри­ча 32, ро­ђе­на 3. де­цем­бра 1923. го­ди­не,
да се у ро­ку од јед­не го­ди­не при­ја­ве Основ­ном су­ду у
Сом­бо­ру по­зи­вом на број О. 458/13.
О. број 458/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-240
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
пок. Ан­дрић (Ва­си­ли­је) Бор­ке рођ. То­до­ро­вић, бив­ше
из Сом­бо­ра, Бра­ће Лу­ка­чев 47, ро­ђе­не 1. ма­ја 1920. го­
ди­не, ЈМБГ 0105920815045, да се у ро­ку од јед­не го­
ди­не при­ја­ве Основ­ном су­ду Сом­бор, по­зи­вом на број
О. 521/14.
О. број 521/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-245
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић
у прав­ној ства­ри ту­жи­те­љи­це Зо­ре Ни­ко­лић из Оџа­ка
про­тив ту­же­ног Ми­ле Ни­ко­лић на не­по­зна­том ме­сту
бо­рав­ка, ра­ди раз­во­да бра­ка, ван ро­чи­шта, 6. фе­бру­а­ра
2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Ми­ли Ни­ко­лић са­да на не­по­зна­том ме­сту
бо­рав­ка по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник у осо­би
адво­ка­та Ива­не Де­лић из Сом­бо­ра.
1 / 6. I 2015.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­ступ­ник или пу­
но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
4. П2. број 20/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-258
Ту­же­ни­ма Јеф­ти Стан­ко­вић, Цве­ти Стан­ко­вић и
Јеф­ти Ста­мен­ко­вић, са не­по­зна­тог ме­ста пре­би­ва­ли­шта
од­но­сно бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­
ник адво­кат Ја­сми­на Бо­шкић из Оџа­ка, Кне­з Ми­хаи­
ло­ва 27 ко­ја ће за ту­же­не пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не
рад­ње у овом по­ступ­ку све док се ту­же­ни, њи­хо­ви за­
кон­ски за­ступ­ни­ци или пу­но­моћ­ни­ци не по­ја­ве пред
су­дом или док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да
је по­ста­вио ту­же­ни­ма ста­ра­те­ља, а на осно­ву чла­на 81.
став 1. тач­ка 4. ЗПП-а.
1 П. број 136/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-256
Ту­же­ном Тар Фе­рен­цу са не­по­зна­тог ме­ста пре­би­
ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­ве­ме­ни
за­ступ­ник адво­кат Мар­ко Ра­јић из Сом­бо­ра ко­ји ће за
ту­же­ног пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­ње у овом по­
ступ­ку све док се ту­же­ни, ње­го­ви за­кон­ски за­ступ­ни­ци
или пу­но­моћ­ни­ци не по­ја­ве пред су­дом или док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио ту­же­ном
ста­ра­те­ља, а на осно­ву чла­на 81. став 1. тач­ка 4. ЗПП-а.
2. П2. број 107/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-251
Ту­же­ној Злат­ко­вић Ни­ко­лић Сут­ки, са не­по­зна­
тог ме­ста пре­би­ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта по­ста­вља
се при­вре­ме­ни за­ступ­ник адво­кат Ја­сми­на Бо­шкић из
Оџа­ка ко­ја ће за ту­же­ну пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­
ње у овом по­ступ­ку све док се ту­же­на, ње­ни за­кон­ски
за­ступ­ник или пу­но­моћ­ник не по­ја­ве пред Су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ту­же­ној ста­ра­те­ља а на осно­ву чла­на 81. став 1. тач­ка
4. ЗПП-а.
1. П. број 280/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-252
Туженој Мирослави Гајин са непознатог места
пребивалишта односно боравишта поставља се при­
времени застуупник адвокат Дејан Крстић из Сомбора
који ће за тужену предузимати све парничне радње
у овом поступку све док се тужена, њени законски
заступници или пуномоћни не појаве пред Судом или
док орган старатељства не обавести суд да је поставио
туженој старатеља, а на оснвоу члана 81. до 83. ЗПП-а.
1. П. број 301/14 – Из Основног суда у Сомбору.
А-250
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, су­ди­ја Гор­да­на Ни­ко­лић
Вр­ба­шки као пред­сед­ник ве­ћа, у прав­ној ства­ри ту­
жи­о­ца Ми­ла­но­вић Сто­ја­на из Сом­бо­ра, Ве­нац вој­во­де
Сте­пе Сте­па­но­ви­ћа 36, про­тив ту­же­них Ре­пу­блич­ког
за­во­да за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње, Фи­ли­ја­ла за За­пад­но
бач­ки округ Сом­бор, Ла­ло­ше­вић Иван­ке и Да­ли­бор­ке
Ко­си­јер, Дрек­слер, обе за­по­сле­не код Ре­пу­блич­ког за­
во­да за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње, ра­ди ис­пла­те, из­да­је
сле­де­ћи оглас.
Ре­ше­њем Основ­ног су­да у Сом­бо­ру под бро­јем 3
П-1789/11 од 17. мар­та 2014. го­ди­не, а на осно­ву чл.
79. и 80. ЗПП-а, по­ста­вљен је адво­кат Ива­на Де­лић из
Сом­бо­ра за при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка ту­жи­о­цу Ми­ла­но­
вић Сто­ја­ну, а у пар­нич­ном по­ступ­ку код овог су­да по
ту­жби ту­жи­о­ца Ми­ла­но­вић Сто­ја­на, ра­ди ис­пла­те.
Истим ре­ше­њем од­ре­ђе­но је да ће при­вре­ме­ни за­
ступ­ник за­сту­па­ти ту­жи­о­ца у о-вом пар­нич­ном по­ступ­
ку све док се не окон­ча пси­хи­ја­триј­ско ле­че­ње ту­жи­о­ца
у на­ред­них до три го­ди­не.
Овај оглас ће се об­ја­вљи­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­
ку Републике Србије” и пу­тем огла­сне та­бле.
3. П. број 1789/11 – Оз Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-255
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, оста­вин­ско оде­ље­ње по
су­ди­ји Сми­ља­нић Гор­да­ни, у оста­вин­ском по­ступ­ку иза
пок. Мал­ба­шић Еве бив. из Сом­бо­ра, ко­ја је пре­ми­ну­ла
26. ју­на 2006. го­ди­не, на осно­ву члана 208. ст. 1. и 2.
ЗОН-а РС об­ја­вљу­је оглас.
15
По­зи­ва­ју се ли­ца ко­ја по­ла­жу пра­во на на­сле­ђе иза
пок. Мал­ба­шић Еве бив. из Сом­бо­ра, Јо­ва­на По­по­ви­ћа
28, ро­ђе­не 5. но­вем­бра 1926. го­ди­не да се у ро­ку од јед­
не го­ди­не при­ја­ве овом су­ду по­зи­вом на број О. 68/12.
1. О. број 2041/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-262
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић
у прав­ној ства­ри ту­жи­те­ља Иштва­на Ко­мло­ши из Сом­
бо­ра про­тив ту­же­не Ве­сне Ко­мло­ши Ни­ко­лић из Сом­
бо­ру, Тек­стил­на 4, стан 1, ра­ди раз­во­да бра­ка, ван ро­
чи­шта, 17. ју­ла 2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ној Ве­сни Ко­мло­ши Ни­ко­лић са по­след­њим
ме­стом пре­би­ва­ли­шта Сом­бор, Тек­стил­на 4, стан 1, са­
да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка у Но­вом Са­ду, по­ста­
вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник у осо­би адво­ка­та Ми­ро­
сла­ва Вра­нић из Сом­бо­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­ступ­ник или пу­
но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
4. П2. број 263/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-247
Ту­же­ном Не­на­ду Ди­мо­вић са не­по­зна­тог ме­ста
пре­би­ва­ли­шта од­но­сно бо­ра­ви­шта по­ста­вља се при­
вре­ме­ни за­ступ­ник – адво­кат Де­јан Кр­стић из Сом­бо­ра
ко­ји ће за ту­же­ног пред­у­зи­ма­ти све пар­нич­не рад­ње у
овом по­ступ­ку све док се ту­же­ни, ње­го­ви за­кон­ски за­
ступ­ни­ци или пу­но­моћ­ни­ци не по­ја­ве пред су­дом или
док ор­ган ста­ра­тељ­ства не оба­ве­сти суд да је по­ста­вио
ту­же­ном ста­ра­те­ља, а на осно­ву чла­на 81. став 1. тач­ка
4. ЗПП-а.
1. П2. број 613/14 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-238
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­квић
у прав­ној ства­ри ту­жи­те­љи­це Сне­жа­не Стан­ко­вић из
Оџа­ка, про­тив ту­же­ног Јо­ва­на Ло­бо­да из Оџа­ка, Д. Об­
ра­до­ви­ћа Е-2-2 са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка, ра­
ди вр­ше­ња ро­ди­тељ­ског пра­ва, ван ро­чи­шта, 6. фе­бру­
а­ра 2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Јо­ва­ну Ло­бо­ди из из Оџа­ка, Д. Об­ра­до­ви­
ћа Е-2-2 са­да на не­по­зна­том ме­сту бо­рав­ка по­ста­вља се
при­вре­ме­ни за­ступ­ник у осо­би адво­ка­та Ива­не Де­лић
из Сом­бо­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­ступ­ник или пу­
но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
4. П2. број 452/13 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-260
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, по су­ди­ји Ве­ри­ци Бу­
квић као пред­сед­ни­ку ве­ћа, у прав­ној ства­ри ту­жи­те­
ља Осто­ја Клин­цов из Сон­те, До­бро­во­љач­ка 26 про­тив
ту­же­ног Дра­га­на Клин­цов из БиХ са­да на не­по­зна­том
ме­сту бо­рав­ка, ра­ди из­др­жа­ва­ња, ван ро­чи­шта, 10. сеп­
тем­бра 2014. го­ди­не, до­нео је
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
Ту­же­ном Дра­га­ну Клин­цов са по­след­њим ме­стом
пре­би­ва­ли­шта Бо­сна и Хер­це­го­ви­на, са­да на не­по­зна­
том ме­сту бо­рав­ка по­ста­вља се при­вре­ме­ни за­ступ­ник
у осо­би адво­ка­та Ива­не Де­лић из Сом­бо­ра.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник пре­у­зи­ма пар­нич­не рад­ње
у по­ступ­ку све док се стран­ка, њен за­ступ­ник или пу­
но­моћ­ник не по­ја­ви пред су­дом.
4. П2. број 431/12 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­ру.
А-242
ОСНОВ­НИ СУД У СОМ­БО­РУ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У АПА­ТИ­НУ
Основ­ни суд у Сом­бо­ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Апа­ти­
ну, по су­ди­ји Ва­тро­сла­ви Ме­дић, као су­ди­ји по­је­дин­цу,
у прав­ној ства­ри ту­жи­те­ља Киш Сне­жа­не из Апа­ти­на,
Зве­здар­ска 3, ко­ју по пу­но­мо­ћи за­сту­па Пе­ро­вић Бо­ри­
слав, адво­кат из Апа­ти­на, про­тив ту­же­ног Ма­рин­ко­вић
Ми­ле­та са зад­њом адре­сом пре­би­ва­ли­шта у Жар­ко­ву,
Пар­ти­зан­ска 8, оп­шти­на Сом­бор, а ко­ји се са­да на­ла­зи
на не­по­зна­тој адре­си у Аустри­ји, ра­ди ли­ше­ња ро­ди­
тељ­ског пра­ва, по­ста­вио је у овом пред­ме­ту ту­же­ном
Ма­рин­ко­вић Ми­ле­ту са бо­ра­ви­штем у Аустри­ји на
не­по­зна­тој адре­си, при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у осо­би
адво­ка­та Рај­че­вић Жељ­ка из Апа­ти­на с об­зи­ром да се
ту­же­ни ко­ји не­ма пу­но­моћ­ни­ка на­ла­зи на не­по­зна­тој
адре­си, тј. ње­го­во пре­би­ва­ли­ште и бо­ра­ви­ште је не­по­
зна­то (члан 81. ст. 1. и 2. тач­ка 5. За­ко­на о пар­нич­ном
по­ступ­ку), а ре­до­ван по­сту­пак око по­ста­вља­ња за­кон­
ског за­ступ­ни­ка ту­же­ном тра­јао би ду­го, па би услед
то­га мо­гле на­ста­ти штет­не по­сле­ди­це за јед­ну или обе
стран­ке.
По­ста­вље­ни при­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­
же­ног у овом по­ступ­ку, све док се ту­же­ни и или ње­гов
пу­но­моћ­ник не по­ја­ви пред Су­дом, од­но­сно док ор­ган
ста­ра­тељ­ства не из­ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­те­ља.
Број 1-5П2-724/2013 – Из Основ­ног су­да у Сом­бо­
ру, Суд­ска је­ди­ни­ца у Апа­ти­ну.
А-264
ОСНОВ­НИ СУД У СТА­РОЈ ПА­ЗО­ВИ
СУД­СКА ЈЕ­ДИ­НИ­ЦА У ИН­ЂИ­ЈИ
Основ­ни суд у Ста­рој Па­зо­ви, Суд­ска је­ди­ни­ца
у Ин­ђи­ји, као гра­ђан­ски, по­сту­па­ју­ћи по су­ди­ји Оли­
ве­ри Др­ча, као су­ди­ји по­је­дин­цу, у прав­ној ства­ри по
ту­жби ту­жи­о­ца Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” АДО из
Бе­о­гра­да, Глав­на фи­ли­ја­ла „Срем” из Срем­ске Ми­тро­
ви­це, Кра­ља Пе­тра Пр­вог 4, про­тив ту­жи­о­ца Ву­ји­но­вић
Ми­ра пре из Ин­ђи­је, Ца­ри­це Ми­ли­це 33, са­да не­по­зна­
тог пре­би­ва­ли­шта и бо­ра­ви­шта, ра­ди ду­га, по­ста­вио је
Ре­ше­њем овог су­да посл. бр. 1 Пл.-148/12 од 5. де­цем­
бра 2014. го­ди­не на осно­ву члана 81. став 2. тач­ка 4.
ЗПП-а, чл. 82. и 83. ЗПП-а, ту­же­ном Ву­ји­но­вић Ми­ри
при­вре­ме­ног за­ступ­ни­ка у лич­но­сти Дра­га­на Фи­ли­по­
вић адво­ка­та из Ин­ђи­је.
При­вре­ме­ни за­ступ­ник за­сту­па­ће ту­же­ног у овој
прав­ној ства­ри све док се ту­же­ни Ву­ји­но­вић Ми­ро не
по­ја­ви пред су­дом, од­но­сно док ор­ган ста­ра­тељ­ства не
оба­ве­сти суд о по­ста­вља­њу ста­ра­о­ца ту­же­ном.
I 1 Пл. број148/12 – Из Основ­ног су­да у Ста­рој Па­
зо­ви, Суд­ска је­ди­ни­ца у Ин­ђи­ји.
А-232
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У БЕ­О­ГРА­ДУ
При­вред­ни суд у Бе­о­гра­ду, у по­ступ­ку сте­ча­ја над
сте­чај­ним ду­жни­ком По­љо­при­вред­но до­бро „Гу­че­во”,
а.д. – у сте­ча­ју Бе­о­град, Уста­нич­ка 128а, ма­тич­ни број
07316534, ПИБ 101189109, до­нео је ван ро­чи­шта 4. де­
цем­бра 2014. го­ди­не
Р Е ­Ш Е ­Њ Е
I Об­у­ста­вља се сте­чај­ни по­сту­пак у од­но­су на
сте­чај­ног ду­жни­ка По­љо­при­вред­но до­бро „Гу­че­во”
а.д. – у сте­ча­ју Бе­о­град, Уста­нич­ка 128а, ма­тич­ни број
07316534, ПИБ 101189109, због про­да­је сте­чај­ног ду­
жни­ка као прав­ног ли­ца.
II На­ста­вља се сте­чај­ни по­сту­пак у од­но­су на сте­
чај­ну ма­су По­љо­при­вред­но до­бро „Гу­че­во” а.д. – у сте­
ча­ју Бе­о­град, Уста­нич­ка 128а, ма­тич­ни број 07316534,
ПИБ 101189109, а ра­ди на­ми­ре­ња по­ве­ри­ла­ца.
III На­ла­же се Аген­ци­ји за при­вред­не ре­ги­стре да
ре­ги­стру­је сте­чај­ну ма­су По­љо­при­вред­но до­бро „Гу­че­
во” а.д. – у сте­ча­ју Бе­о­град, Уста­нич­ка 128а, ма­тич­ни
број 07316534, ПИБ 101189109.
IV За за­ступ­ни­ка сте­чај­не ма­се име­ну­је се сте­чај­
ни управ­ник Сто­јан­ка Фи­ли­пић из Ло­зни­це.
V Но­вац до­би­јен про­да­јом сте­чај­ног ду­жни­ка ула­
зи у сте­чај­ну ма­су По­љо­при­вред­но до­бро „Гу­че­во”
а.д. – у сте­ча­ју Бе­о­град, Уста­нич­ка 128а, ма­тич­ни број
07316534, ПИБ 101189109.
VI Ре­ше­ње об­ја­ви­ти на огла­сној та­бли су­да и у
„Слу­жбе­ном гла­сни­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”.
4. Ст. број 383/11 – Из При­вред­ног су­да у Бе­о­гра­ду.
А-224
Привредни суд у Београду, у поступку утврђивања
стечајног разлога за покретање стечаја над дужни­
ком Предузеће за посредовање маркетинг и трговину
„Yunip” д.о.о. Београд – Земун, Прегревица 186, ПИБ
101723863, матични број 07460007, донео је на ро­
чишту одржаном 25. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Усваја се предлог предлагача Предузеће за посре­
довање маркетинг и трговину „Yunip” д.о.о. Београд –
Земун, Прегревица 186, ПИБ 101723863, матични број
16
6. I 2015. /
07460007 од 10. новембра 2014. године за покретање
стечајног поступка над стечајним дужником Предузеће
за посредовање маркетинг и трговину „Yunip” д.о.о.
Београд – Земун, Прегревица 186, ПИБ 101723863, ма­
тични број 07460007.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж­
ником Предузеће за посредовање маркетинг и трговину
„Yunip” д.о.о. Београд – Земун, Прегревица 186, ПИБ
101723863, матични број 07460007.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се стечајни управник Томић Недељко
из Београда.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању поступка сте­
чаја над стечајним дужником у „Службеном гласни­
ку Републике Србије” пријаве Привредном суду у
Београду своја обезбеђена и необезбеђена потражи­
вања према стечајном дужнику, писменом пријавом
поднетом у два примерка, са приложеним доказима о
основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис­
пуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Одређује се прво поверилачко рочиште на
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи­
нансијском положају стечајног дужника за 11. фебру­
ар 2015. године у 9,00 часова, а које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
број 206.
VIII Испитно рочиште заказује се за 10. јун 2015.
године у 9,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница број 206.
IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечај­
ним дужником биће објављен на огласној табли суда
25. децембра 2014. године.
4. Ст. број 175/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
А-241
I Усваја се предлог предлагача Предузеће за ту­
ристичко посредовање „Unis Tours Trade”, из Београда,
Војводе Степе 246 матични број 06429122, ПИБ
100153317 од 24. новембра 2014. године за покретање
стечајног поступка над стечајним дужником Предузеће
за туристичко посредовање „Unis Tours Trade”, из
Београда, Војводе Степе 246 матични број 06429122,
ПИБ 100153317.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж­
ником Предузеће за туристичко посредовање „Unis
Tours Trade”, из Београда, Војводе Степе 246 матични
број 06429122, ПИБ 100153317.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се стечајни управник Агенција за при­
ватизацију Републике Србије, из Београда, Теразије 23.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”,
пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања према стечајном дужни­
ку, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са
приложеним доказима о основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника, да од­
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника одређује се за 3. фебру­
ар 2015. године у 11,00 часова, а које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
326, спрат III.
VIII Испитно рочиште заказује се за 16. јун 2015.
године у 10,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 326, спрат III.
IX Решење je објављено на огласној табли суда
дана 26.12.2014. године.
3. Ст. број 181/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
А-248
Привредни суд у Београду, у поступку утврђивања
стечајног разлога за покретање стечаја над дужником
„Studio Prodigy” д.о.о. Београд – у стечају, Мике Аласа
54, ПИБ 106475628, матични број 20610182, донео је
на рочишту одржаном 25. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Усваја се предлог предлагача „Studio Prodigy”
д.о.о. Београд – у стечају, улица Мике Аласа бр. 54,
ПИБ 106475628, матични број 20610182 од 26.03.2014.
године за покретање стечајног поступка над стечајним
дужником „Studio Prodigy” д.о.о. Београд – у стечају,
улица Мике Аласа бр. 54, ПИБ 106475628, матични
број 20610182.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж­
ником „Studio Prodigy” д.о.о. Београд – у стечају, Мике
Аласа 54, ПИБ 106475628, матични број 20610182.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се стечајни управник Новак Стајић из
Београда.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја
над стечајним дужником у “Службеном гласнику РС”
пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања према стечајном дужни­
ку, писменом пријавом поднетом у два примерка, са
приложеним доказима о основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис­
пуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Одређује се прво поверилачко рочиште на
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи­
нансијском положају стечајног дужника за 3. фебру­
ар 2015. године у 12,00 часова, а које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
број 206.
VIII Испитно рочиште заказује се за 9. јун 2015.
године у 11,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница број 206.
IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечај­
ним дужником биће објављен на огласној табли суда
25. децембра 2014. године.
4. Ст. број 46/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
А-246
Привредни суд у Београду, стечајни судија
Љиљана Матић, у поступку утврђивања стечајног раз­
лога за покретање стечаја над дужником Привредно
друштво за трговину и услуге „JMD Star” д.о.о.
Београд, Цара Николаја II број 86, ПИБ 103264527,
матични број 17520644, донео је на рочишту одржаном
дана 25.12.2014. године
РЕШЕЊЕ
I Усваја се предлог предлагача Привредно друштво
за трговину и услуге „JMD Star” д.о.о. Београд, Цара
Николаја II број 86, ПИБ 103264527, матични број
17520644 од 28.11.2014. године за покретање стечајног
поступка над стечајним дужником Привредно друштво
за трговину и услуге „JMD Star” д.о.о. Београд, Цара
Николаја II број 86, ПИБ 103264527, матични број
17520644.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж­
ником Привредно друштво за трговину и услуге „JMD
Star” д.о.о. Београд, Цара Николаја II број 86, ПИБ
103264527, матични број 17520644.
III Стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања стечајног дужника.
IV Именује се стечајни управник Љубиша Костић
из Београда.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању поступка сте­
чаја над стечајним дужником у „Службеном гласни­
ку Републике Србије” пријаве Привредном суду у
Београду своја обезбеђена и необезбеђена потражи­
вања према стечајном дужнику, писменом пријавом
поднетом у два примерка, са приложеним доказима о
основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис­
пуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Одређује се прво поверилачко рочиште на
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи­
нансијском положају стечајног дужника за 10. фебру­
ар 2015. године у 9,00 часова, а које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
број 206.
VIII Испитно рочиште заказује се за 9. јун 2015.
године у 9,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница број 206.
IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечај­
ним дужником биће објављен на огласној табли суда
25. децембра 2014. године.
4. Ст. број 185/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
А-244
1
Привредни суд у Београду, стечајни судија Јован
Кордић, у поступку стечаја, бр. 5 Ст. 179/2014, над дуж­
ником Предузеће за произвоњу и монтажу „УниверзалИскра” ДОО из Барича, МБ 20146249; ПИБ 104327153
дана 17. децембра 2014. године доноси
РЕШЕЊЕ
I Отвара се стечајни поступак над дужником
Предузеће за произвоњу и монтажу „УниверзалИскра” ДОО из Барича, МБ 20146249; ПИБ 104327153,
због трајније неспособности за плаћање.
II Именује се за стечајног управника Југовић
Бранко из Београда, Пожешка 37/ I-2.
III Позивају се повериоци да пријаве своја потра­
живања у року од 90 дана од дана објављивања огласа
о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
IV Позивају се повериоци да пријаве своја обез­
беђена потраживања
V Позивају се дужници стечајног дужника да ис­
пуне своје обавезе према стечајној маси.
VI Одређују се поверилачко рочиште за распра­
вљање о извештају о економско-финансијском поло­
жају стечајног дужника за 12. фебруар 2015. године
у 11,00 часова у згради Привредног суда у Београду,
Масарикова 2, судница број 104, I спрат и рочиште за
испитивање потраживања (испитно рочиште) за 25. март
2015. године у 11,00 часова, у згради Привредног суда у
Београду, Масарикова 2, судница број 104, I спрат.
Оглас о отварању стечајног поступка у овој прав­
ној ствари објављен је на огласној табли Суда 23. де­
цембра 2014. године.
5. Ст. број 179/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
А-239
I Усваја се завршни рачун стечајног управника од
20. новембра 2014. године.
II Одређује се коначна награда у износу од
1.661.930,00 динара стечајном управнику Агенција за
приватизацију – Центар за стечај и одобрава се исплата не­
исплаћеног дела награде у износу од 1.661.930,00 динара.
III Одређује се коначна накнада трошкова стечајног
управника Агенција за приватизацију – Центар за стечај,
у износу од 2.150.000,00 динара (до момента закључења
стечајног поступка). Одобрава се исплата неисплаћеног
дела накнаде у износу од 2.150.000,00 динара.
IV Налаже се стечајном управнику да обави све не­
опходне послове за исплату и достави извештаје стечај­
ном већу након исплате трошкова стечајног поступка и
након брисања стечајног дужника из регистра.
V Налаже се стечајном управнику да по пресуди
Привредног апелационог суда 7 Пж. 8539/13 од 5. марта
2014. године изврши предају објекта Пољопривредној
корпорацији Београд, а.д., Београд у реструктурирању
и то: зграду трговине (Млечни ресторан) у Падинској
скели, у Београду, површине 155 m2, постојећа на кат.
парцели 1161, уписана у ЛН 437 КО Ковилово.
VI Налаже се стечајном управнику да отпише као
ненаплативо потраживање у износу од 3.570.000,00
динара од дужника Alimenti Naturali-Prodotti Biologici
из Београда, јер је над наведеним дужником отворен и
закључен поступак стечаја, решењем Привредног суда
из Београда број 2 Ст. 3435/2010 од 16. августа 2010.
године.
VII Закључује се стечајни поступак над стечај­
ним дужником ПКБ „Биопак” а.д. у стечају Београд
– Падинска Скела, Индустријско насеље б.б, матични
број 07450648, ПИБ 103556367.
VIII Налаже се Агенцији за привредне регистре,
да по правоснажности овог решења изврши брисање
стечајног дужника из регистра привредних субјеката.
IX Ово решење објавити на огласној табли суда и
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ст. број 67/2010 – Из Привредног суда у
Београду.
А-277
I Усваја се предлог предлагача предлогу „DSD
Commerce” д.о.о., из Београда, Булевар краља
Александра 469, матични број 06521720, ПИБ 100028548
од 1. 12. 2014. године за спровођење стечајног поступка
над Грађевинско трговачко предузеће експорт импорт
„Трешња” д.о.о., из Београда, Булевар краља Александра
469, матични број 06967353, ПИБ 102076654.
II Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж­
ником Грађевинско трговачко предузеће експорт импорт
„ Трешња” доо, из Београда, Булевар краља Александра
469, матични број 06967353, ПИБ 102076654.
1 / 6. I 2015.
III Стечајни разлог јe трајнија неспособност
плаћања.
IV Именује се за стечајног управника Јасмина
Остојић из Београда, Љубе Дидића 40.
V Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од дана објављивања огласа о отварању стечајног
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”,
пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања према стечајном дужни­
ку, писменом пријавом, поднетом у два примерка, са
приложеним доказима о основаности потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника, да од­
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Прво поверилачко рочиште на коме ће се
расправљати о извештају о економско-финансијском
положају стечајног дужника одређује се за 2. фебру­
ар 2015. године у 10,00 часова, а које ће се одржати у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
100, спрат I.
VIII Испитно рочиште заказује се за 15. јун 2015.
године у 10,00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 100, спрат I.
IX Решење je објављено на огласној табли суда 26.
децембра 2014. године.
3. Ст. број 187/2014 – Из Привредног суда у
Београду.
A-318
I Усваја се завршни рачун стечајног управни­
ка стечајног дужника Друштво за трговину и услуге
„Euroluxpetrol-ELP 7” д.о.о. из Београда, Трг Републике
3/5, матични број 20287713, ПИБ: 104990775.
II Нераспоређена стечајна маса у износу од
1.545.000,00 динара расподељује се повериоцима сте­
чајног дужника на следећи начин:
– Град Београд – Градска управа града Београда
– Управа јавних прихода града Београда, износ од
417.980,55 динара, као повериоцу II исплатног реда, са
процентом намирења 100%;
– Република Србија – Министарство финансија
– Пореска управа – Филијала Стари град, износ од
28.927,92 динара, као повериоцу III исплатног реда, са
процентом намирења 0,42%;
– Град Београд – Градска управа града Београда
– Управа јавних прихода града Београда, износ од
15.721,37 динара, као повериоцу III исплатног реда, са
процентом намирења 0,42%;
– Електродистрибуција Београд доо, износ од
1.097,64 динара, као повериоцу III исплатног реда, са
процентом намирења 0,42%;
– Hypo Alpe Adria Bank ad, износ од 9,03 динара,
као повериоцу III исплатног реда, са процентом нами­
рења 0,42%;
– Hypo Alpe Adria Bank ad, износ од 1.024.262,86
динара, као повериоцу III исплатног реда, са процен­
том намирења 0,42%;
– Europen Group doo у стечају, износ од 56.999,44
динара, као повериоцу III исплатног реда, са процен­
том намирења 0,42%.
III Одобрава се исплата средстава за неисплаћене
трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе
до закључења стечаја у износу од 908.000,00 динара,
као и резервација средстава у износу од 328.725,47
динара за трошкове стечајног поступка и обавезе сте­
чајне масе.
IV Закључује се поступак стечаја над сте­
чајним дужником Друштво за трговину и услуге
„Euroluxpetrol-ELP 7” д.о.о. из Београда, Трг Републике
3/5, матични број 20287713, ПИБ: 104990775.
V Наставља се поступак стечаја над стечајном ма­
сом стечајног дужника Друштво за трговину и услуге
„Euroluxpetrol-ELP 7” д.о.о. из Београда, Трг Републике
3/5, матични број 20287713, ПИБ: 104990775.
VI За заступника стечајне масе именује се стечај­
ни управник Зоран Ћулибрк из Београда.
VII Налаже се Агенцији за привредне регистре
из Београда, да изврши брисање стечајног дужника
Друштво за трговину и услуге „Euroluxpetrol-ELP 7”
д.о.о. из Београда, Трг Републике 3/5, матични број
20287713, ПИБ: 104990775.
VIII Налаже се Министарству финансија –
Пореска управа Стари град да изврши брисање стечај­
ног дужника из своје евиденције ПИБ 104990775.
IX Налаже се Републичком заводу за статистику да
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника
са матичним бројем 20287713.
X Стечајни управник ће стечајну масу регистрова­
ти у регистру стечајних маса.
XI Оглас о закључењу поступка стечаја над
стечајним дужником и наставку поступка над
17
стечајном масом истакнут је на огласној табли суда да­
ном доношења и биће објављено у „Службеном гласни­
ку Републике Србије”.
3. Ст. број 663/2011 – Из Привредног суда у
Београду.
A-319
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, у поступку стечаја „Концерн Фармаком МБ”
ДОО у стечају из Шапца, 23. децембра 2014. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
Допунско испитно рочиште у поступку стечаја
над „Концерн Фармаком МБ” ДОО у стечају из Шапца,
одржаће се 4. фебруара 2015. године са почетком у
10,00 часова у Привредном суду у Ваљеву, Карађорђева
48а, I спрат, судница број 17.
Овај оглас – решење стечајном управнику и пове­
риоцима има служити уместо позива.
Ст. број 33/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
А-288
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка
Петровић, у претходном стечајном поступку над Euro
– Komerc 2000 друштва за производњу промет и ус­
луге ДОО Богатић, Мије Јовановића 5, матични број
17311395, ПИБ 101440778, 26. децембра 2014. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
1. Унапред припремљен План реорганизације над
Euro – Komerc 2000 друштва за производњу промет и
услуге ДОО Богатић, поднео је дужник Euro – Komerc
2000 друштва за производњу промет и услуге ДОО
Богатић, 17. септембра 2014. године, а уређен текст
унапред припремљеног Плана реорганизације поднео
је 24. децембра 2014. године
2. Рочиште за разматрање и гласање уређеног
унапред припремљеног Плана реорганизације дужни­
ка Euro – Komerc 2000 друштва за производњу промет
и услуге ДОО Богатић, одређује се за 28. јануар 2015.
године са почетком у 10,00 часова у судници број 17
Привредног суда у Ваљеву.
3. Увид у уређен текст унапред припремљен План
реорганизације од 24. децембра 2014. године може
се извршити сваког радног дана почев од 29. децем­
бра 2014. год., до одржавања рочишта за разматрање
унапред припремљеног Плана у времену од 8,00 часова
до 15,00 часова у стечајној писарници Привредног суда
у Ваљеву, соба број 3.
4. У уређеном унапред припремљеном Плану ре­
организације повериоци су сврстани у четири класа.
Унапред припремљен План реорганизације је
усвојен у једној класи ако су за План реорганизације
гласали повериоци који имају обичну већину потражи­
вања, од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
Унапред припремљен План реорганизације сматра
се усвојеним, ако је усвојен у свакој класи поверилаца
тог Плана реорганизације, која за План гласа.
5. Право гласа на рочишту за гласање о унапред
припремљеном Плану реорганизације имају сви пове­
риоци из класе Б и Ц Плана сразмерно висини њихових
потраживања. У случају када је потраживање оспорено
од стране других поверилаца стечајни судија може из­
вршити процену висине потраживања у сврху гласања.
6. Повериоци класе А не гласају за унапред при­
премљен План реорганизације. Потпуно измирење њи­
хових потраживања унапред припремљеним Планом
реорганизације предвиђено је пре почетка примене
Плана реорганизације.
7. Повериоци класе Д су лица повезана са стечај­
ним дужником и не гласају о Плану реорганизације.
8. План реорганизације сматра се усвојеним ако
га на прописан начин прихвате повериоци класе Б и Ц.
9. Ако се гласање обавља путем писма, у одсуству,
правна лица морају да поднесу суду гласачке листиће
који су потписани од статутарног заступника и овере­
не печатом правног лица, а физичка лица и субјекти
који немају својство правног лица, морају да поднесу
попуњене и судски оверене гласачке листиће, а нај кас­
није пре почетка заказаног рочишта.
10. Позивају се заинтересована лица да све при­
медбе на предлог унапред припремљеног Плана ре­
организације којима оспоравају садржину унапред
припремљеног Плана реорганизације, а нарочито
основ и висину Планом обухваћених потраживања
доставе дужнику и надлежном суду у року од 15 дана
од дана објављивања Огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”, предлагач Плана је у обавези да од­
говори на примедбе достави надлежном суду у року од
8 дана од дана пријема примедбе у суду.
11. Објављивањем овог огласа о одржавању ро­
чишта за разматрање и гласање о предложеном унапред
припремљеном Плану реорганизације у „Службеном
гласнику РС”, сматрају се уредно позваним на рочиште
странке и повериоци.
Рео. број 14/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
А-287
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то судија Милена
Стевановић, као стечајни судија, у стечајном поступку
над стечајним дужником „Астра” ДОО из Зајечара, у
стечају, Грмечка 3, донео је на рочишту одржаном 25.
децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником „Астра” ДОО из Зајечара, Грмечка 3, МБ
06993176, ПИБ 100577236.
2. Ст. број 12/2014 – Из Привредног суда у
Зајечару.
А-274
Привредни суд у Зајечару и то председник већа
судија Милене Стевановић, у стечајном поступку, над
стечајним дужником ДОО „ИМТ Трговина” Књажевца
у стечају, донео је на рочишту одржаном 25. децембра
2014. године
РЕШЕЊЕ
Закључује се поступак стечаја над стечајним дуж­
ником ДОО „ИМТ Трговина” Књажевца у стечају.
Против истог решења може се изјавити жалба
ПАС-у Београд, а преко овог суда у року од 8 дана од
дана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Оглас је објављен на Огласној табли Привредног
суда у Зајечару 25. децембра 2014. године.
2. Ст. број 30/2010 – Из Привредног суда у
Зајечару.
А-313
Привредни суд у Зајечару и то председник већа
судија Милене Стевановић, у стечајном поступку, над
стечајним дужником РТБ Бор група ДОО „Фабрика оп­
реме и делова” у стечају из Бора, донео је на рочишту
одржаном 25. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником РТБ Бор група ДОО „Фабрика опреме и
делова” у стечају из Бора. Против истог решења може
се изјавити жалба ПАС-у Београд, а преко овог суда у
року од осам дана од дана објављивања овог огласа у
„Службеном гласнику РС”. Оглас је објављен на ог­
ласној табли Привредног суда у Зајечару 25. децембра
2014. године.
2. Ст. број 7/2010 – Из Привредног суда у Зајечару.
A-315
Привредни суд у Зајечару и то судија Милена
Стевановић, као стечајни судија, у стечајном поступку
над стечајним дужником АД „Електромонтажа”,
Зајечар, у стечају донео је на рочишту одржаном 25.
децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
I Усваја се Завршни извештај и Завршни ра­
чун стечајног управника код стечајног дужника, АД
„Електромонтажа”, Зајечар, у стечају, који је доста­
вљен суду дана 16. децембра 2014. године.
II Усваја се предлог за одређивање коначне награ­
де стечајном управнику у износу од 440.052,85 динара,
као и за исплату неисплаћеног дела награде у износу од
324.154,77 динара.
III Одређује се исплата неизмирених трошкова
стечајног поступка а одобрених у износу од 664.278,21
динара.
18
6. I 2015. /
IV Одобрава се стечајном управнику исплата ре­
зервисаних средстава за период до и после закључења
стечајног поступка до брисања стечајног дужника као
правног лица у износу од 65.939,48 динара.
V Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником AД „Електромонтажа” Зајечар, у стечају.
VI Стечајни поступак ће се наставити над
Стечајном масом AД „Електромонтажа” Зајечар у сте­
чају, која се састоји од потраживања по Решењу о из­
вршењу Привредног суда у Зајечару Ив. број 677/03 од
27. јуна 2003. године укупне вредности од 1.455.940,72
динара на име главног дуга, са припадајућом каматом
обрачунатом почев од 15. децембра 2000. године до ис­
плате као и свим трошковима поступка.
VII Именује се лиценцирани стечајни управник
– предузетник Драгана Тодоровић из Бора да заступа
стечајну масу AД „Електромонтажа” Зајечар, у стечају,
која се обавезује да по правноснажности овог Решења
изврши регистрацију код АПР-а у законом предвиђе­
ном року.
2. Ст. број 408/2010 – Из Привредног суда у
Зајечару. А-276
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У КРА­ЉЕ­ВУ
Ро­чи­ште за од­лу­чи­ва­ње по пред­ло­гу за по­кре­та­ње
по­ступ­ка сте­ча­ја ре­ор­га­ни­за­ци­јом у скла­ду са уна­пред
при­пре­мље­ним пла­ном ре­ор­га­ни­за­ци­је ко­ји се спро­во­
ди над Уго­сти­тељ­ским пред­у­зе­ћем „Гоч” АД Тр­сте­ник,
Ца­ра Ду­ша­на 4, за­ка­за­но за 22. де­цем­бар 2014. го­ди­не
у 11,00 ча­со­ва ни­је одр­жа­но, а сле­де­ће се за­ка­зу­је за 19.
фе­бру­ар 2015. го­ди­не у 12,00 ча­со­ва у згра­ди При­вред­
ног су­да у Кра­ље­ву, суд­ни­ца број 16.
3. Рео. број 11/2014 – Из При­вред­ног су­да у Кра­
ље­ву.
А-233
При­вред­ни суд у Кра­ље­ву, оба­ве­шта­ва по­ве­ри­о­
це да је у по­ступ­ку сте­ча­ја ко­ји се спро­во­ди над сте­
чај­ним ду­жни­ком Пред­у­зе­ће за про­у­звод­њу, про­мет и
услу­ге „Ка­пи­тал ко­мерц” д.о.о. Кра­ље­во, Ко­на­ре­во 39,
МБ 06241689, ПИБ 101775868, у пред­ме­ту Ст. 69/2012
од 19. но­вем­бра 2014. го­ди­не, до­нео ре­ше­њем ко­јим се
за­кљу­чу­је сте­чај­ни по­сту­пак над Пред­у­зе­ћем за про­из­
вод­њу, про­мет и услу­ге „Ка­пи­тал ко­мерц” ДОО Кра­ље­
во, Ко­на­ре­во 39, МБ 06241689, ПИБ 101775868.
Ово ре­ше­ње об­ја­ви­ће се у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Републике Србије” и до­ста­ви­ти Аген­ци­ји за ре­ги­стра­
ци­ју при­вред­них су­бје­ка­та ра­ди бри­са­ња сте­чај­ног ду­
жни­ка из ре­ги­стра при­вред­них су­бјек­та.
Про­тив овог ре­ше­ња мо­же се из­ја­ви­ти жал­ба у
ро­ку од осам да­на од огла­ша­ва­ња у „Слу­жбе­ном гла­
сни­ку Републике Србије ”, од­но­сно од при­је­ма истог,
При­вред­ном апе­ла­ци­о­ном су­ду у Бе­о­гра­ду, а пре­ко овог
су­да.
6. Ст. број 69/2012 – Из При­вред­ног су­да у Кра­ље­ву.
А-271
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајно веће у саста­
ву судија Татјана Тодоровић, као председник већа, и су­
дије Весна Илић и Данијела Марић, као чланови већа,
одлучујући у стечајном поступку над стечајним дуж­
ником ГК „Хидротехника-Поморавље-Инжењеринг”
Јагодина, 7. јула 103, матични број 07114729, ПИБ
100936995, на завршном рочишту одржаном 23. децем­
бра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1) Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника ГК „Хидротехника-ПоморављеИнжењеринг” Јагодина, 7. јула 103, матични број
07114729, ПИБ 100936995, за период од 17. августа
2001. године до 30. септембра 2014. године, поднет
овом суду 27. новембра 2014. године од стране стечај­
ног управника Агенције за приватизацију РС – Центар
за стечај, преко повереника Соње Веселиновић из
Јагодине.
2) Одређује се коначна награда за рад стечајног
управника у износу од 2.826.530,42 динара.
3) Резервишу се средства за трошкове стечајног
поступка и обавезе стечајне масе до и након закључења
стечајног поступка, у укупном износу од 2.320.855,39
динара и средства на име неисплаћеног износа коначне
награде стечајног управника у износу од 2.125.530,42
динара.
4) Одређује се исплата средстава на име ствар­
но насталих, а неисплаћених трошкова стечајног
поступка, одобрених од стране стечајног судије у укуп­
ном износу од 1.279.252,84 динара.
5) Преноси се имовина стечајног дужника, и то:
– монтажна барака – Сепарација, Јагодина, која
се налази на кп. бр. 228/10 КО Јагодина, лн. бр. 11737,
означеној као „њива”, са правом коришћења парцеле у
обиму од 1/3, односно 10665/31997;
– стан у Јагодини, Црновршка бб, објекат „Р2”, на
кп. бр. 289/1 КО Јагодина, површине 43,86 m2, у др­
жавнини Антић Марине;
– кућа у Свилајнцу, Високог Стевана 25, на кп.
бр. 4602 КО Свилајнац, чији је корисник земљишта
КО Свилајнац, на повериоце четвртог исплатног реда,
поименично наведене у Списку који чини саставни део
овог решења.
6) Закључује се стечајни поступак над сте­
чајним дужником ГК „Хидротехника-ПоморављеИнжењеринг” Јагодина, 7. јула 103, матични број
07114729, ПИБ 100936995, отворен решењем овог суда
2. Ст. 419/2001 од 17. августа 2001. године.
7) Наставља се стечајни поступак према сте­
чајној маси стечајног дужника ГК „ХидротехникаПоморавље-Инжењеринг” Јагодина, коју чине:
–
потраживања
стечајног
дужника
ГК
„Хидротехника-Поморавље-Инжењеринг”
Јагодина,
7. јула 103, матични број 07114729, ПИБ 100936995,
као повериоца, у стечајном поступку који се води над
стечајним дужником АД „Универзал банка” у сте­
чају Београд, пред Привредним судом у Београду под
бројем 2. Ст. 19/2014;
– потраживања из парничних поступака који се
воде пред Привредним судом у Крагујевцу под броје­
вима: П.557/13, П.267/13, 3.П.12/2013, 2.П.1310/2012,
2.П.686/2013, 1.П.883/2014, у којима се преноси актив­
на легитимација за даље поступање, на стечајну масу
стечајног дужника;
– потраживања која су предмет ванпарничних и
управних поступака који се воде пред Првим основ­
ним судом у Београду под бројевима 5. Р1. 2042/13,
6-Р1.528/13, 1.Р1.2726/10 и пред Градском општином
Звездара под бројевима 463-172/10 и 463-177/10, у
којима се преноси активна легитимација за даље посту­
пање, на стечајну масу стечајног дужника;
8) Овлашћује се стечајни управник Агенција за
при­ва­тизацију РС – Центар за стечај Београд, за зас­
туп­ника стечајне масе стечајног дужника ГК „Хи­дро­
тех­ника-Поморавље-Инжењеринг” Јагодина, у сте­чај­
ном поступку који се води над стечајним дужни­ком АД
„Универзал банка” у стечају Београд, пред При­вред­
ним судом у Београду под бројем 2. Ст. 19/2014, у пар­
ничном поступку у случају евентуалног оспоравања
потраживања у стечајном поступку који се води над
АД „Универзал банка” у стечају Београд, у парнич­
ним поступцима који се воде пред Привредним су­
дом у Крагујевцу под бројевима: П.557/13, П.267/13,
3.П.12/2013, 2.П.1310/2012, 1.П.883/2014, у извршним
поступцима ради наплате трошкова поступака досуђе­
них у корист стечајног дужника након окончања пар­
ничних поступака, у ванпарничним поступцима који
се воде пред Првим основим судом у Београду под
бројевима 5.Р1.2042/13, 6-Р1.528/13, 1.Р1.2726/10, у уп­
равним поступцима који се воде пред Градском општи­
ном Звездара под бројевима 463-172/10 и 463-177/10, у
ванпарничним поступцима који буду покренути након
окончања управних поступка пре Градском општином
Звездара, као и у свим другим поступцима пред судовима
и другим надлежним органима који се односе на стечајну
масу ближе наведену у ставу 7. изреке овог решења.
9) Решење се истиче на огласној табли суда 23. де­
цембра 2014. године и објављује у „Службеном гласни­
ку Републике Србије”, а по правноснажности доставља
Агенцији за привредне регистре Београд, ради уписа
назначених промена код овог правног лица.
2. Ст. број 5/2010 – Из Привредног суда у
Крагујевцу.
А-292
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
110/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­
шку број 5-282-00 Аген­ци­ја за ло­кал­ни и еко­ном­ски
раз­вој и имо­ви­ну оп­шти­не Ле­ба­не, по­дат­ке:
Бри­ше се ра­ни­је упи­са­но ли­це овла­шће­но за за­сту­
па­ње Бо­јан Јо­ва­но­вић, в.д. ди­рек­то­ра.
Упи­су­је се но­во­и­ме­но­ва­но ли­це овла­шће­но за за­
сту­па­ње Бо­јан Јо­ва­но­вић, в.д. ди­рек­то­ра.
Фи. број 110/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
А-219
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана
Пејић, у стечајном поступку према стечајном дужнику
АГХ АД у стечају Гаџин Хан, кога заступа стечајни уп­
равник Зоран Мартиновић, донео је 29. децембра 2014.
године
1
РЕШЕЊЕ
Одређује се завршно рочиште у стечајном поступку
над стечајним дужником АГХ АД у стечају Гаџин Хан
за 28. јануар 2015. године са почетком у 11,00 часова, у
судници број 2 Привредног суда у Нишу. Решење о за­
вршном рочишту објавити на огласној табли суда као и
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
1. Ст. број 2/2012 – Из Привредног суда у Нишу.
А-317
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, по судији
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над стечајним
дужником Vondel Capital DOO za konsalting, inženjering
i usluge, Sremski Karlovci у стечају, Змај Јовина 22, МБ
20131012, ПИБ 104257372, дана 19. децембра 2014. го­
дине доноси
РЕШЕЊЕ
Заказује се завршно рочиште за 4. фебруар 2015.
године са почетком у 9,00 часова у овом суду, у Новом
Саду, Сутјеска 3, у приземљу, судница број 7, на које
се позивају стечајни управник и сви заинтересовани
повериоци објавом овог решења у „Службеном гласни­
ку Републике Србије” и на огласној табли Привредног
суда у Новом Саду.
Обавештавају се повериоци да могу извршити
увид у завршни извештај и завршни рачун стечајног
дужника, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова у
стечајној писарници Привредног суда у Новом Саду,
почев од 19. децембра 2014. године.
1. Ст. број 18/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
А-231
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, поступајући по су­
дији Светлани Денчић Бјелановић, у поступку стечаја
над стечајним дужником АД „Банат” из Банатског
Карловца, Немањина 89, матични број 08044511 ПИБ
101083816, донео је 24. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Прво поверилачко рочиште у стечајном поступку
над стечајним дужником АД „Банат” из Банатског
Карловца, Немањина 89, матични број 08044511, ПИБ
101083816, одржаће се 28. јануара 2015. године у 9,00 ча­
сова, у сали 125, први спрат Привредног суда у Панчеву.
5. Ст. број 5/2014 – Из Привредног суда у Панчеву.
26
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу донео је решење Ст.
50/2010 од 18. децембра 2014. године, у поступку сте­
чаја над стечајним дужником ЗЗ „14. октобар” у стечају
из Сараораца
Обуставља се стечајни поступак у односу на сте­
чајног дужника ЗЗ „14. октобар” у стечају из Сарао­
раца.
Новац добијен продајом стечајног дужника, као
и имовина стечајног дужника која није била предмет
процене вредности стечајног дужника као правног
лица приликом његове продаје, улази у стечајну масу.
Стечајна маса остаје активно и пасивно легитими­
сана у свим поступцима у којима је постојала активна и
пасивна легитимација стечајног дужника.
За заступника стечајне масе, именује се Петар
Личинић стечајни управник из Пожаревца.
Стечајни управник ће стечајну масу регистровати
у регистру стечајних маса.
Констатује се да је купац Рајић (Милчета) Рајко
из Влашког Дола ЈМБГ 2909992762034 постао власник
стечајног дужника.
4. Ст. број 50/2010 – Из Привредног суда у
Пожаревцу. А-295
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору је донео Решење Ст39/2010 од 29. децембра 2014. године у поступку
стечаја над стечајним дужником „Дунав” Бездан,
Каналска обала б.б. којим: Усваја се исправљени и
допуњени Завршни рачун стечајног управника од 22.
децембра 2014. године. Одређује се пријем у судски де­
позит нераспоређених средстава у износу од 59.392,00
динара за рачун поверилаца према посебном списку
који чини саставни део Решења. Налаже се стечајном
1 / 6. I 2015.
19
управнику да наведени износ уплати на депозитни ра­
чун овог суда број 840-309802-79 позивом на број 97
81-232 са назнаком „Уплата нераспоређених средстава
повериоцима са посебног списка”, а уз достављање
посебног списка. Стечајни поступак над дужником АД
за изградњу и опремање бродова – Бродоградилиште
„Дунав” Бездан, Каналска обала б.б, матични број
08045666, ПИБ 101839884 се закључује. Повериоци
могу изјавити жалбу на ово решење у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
1. Ст. број 39/2010 – Из Привредног суда у
Сомбору.
А-308
Привредни суд у Сомбору је донео Решење Ст114/2011 од 29. децембра 2014. године у поступку стечаја
над стечајним дужником „Velex” ДОО Кула, Маршала
Тита 246 којим: Усваја се Завршни извештај и Завршни
рачун стечајног управника од 9. децембра 2014. године.
Одобрава се коначна исплата резервисаних средстава:
трошкови платног промета 2.000,00 динара, трошко­
ви гашења рачуна и брисање дужника из АПР 6.200,00
динара, трошкови регистрације стечајне масе у АПР
10.000,00 динара, накнада трошкова стечајног управ­
ника 11.800,00 динара. Закључује се стечајни поступак
над стечајним дужником „Velex” ДОО Кула, Маршала
Тита 246, МБ 08322503, ПИБ 100262661. Стечајну масу
стечајног дужника „Velex” ДОО Кула чине следећа
средства: Потраживање стечајног дужника у парничном
поступку Привредног суда Нови Сад бр. П-312/2014, који
се води ради накнаде штете у износу од 12.525.900,00
динара, преостала средства на рачуну стечајног дужника
након извршене исплате из става II. За заступника сте­
чајне масе стечајног дужника „Velex” ДОО Кула именује
се стечајни управник Милутин Ивановић из Сомбора,
Доситеја Обрадовића 15. Стечајни управник се овла­
шћује за регистрацију стечајне масе у Регистру стечајних
маса и заступати стечајну масу у парничном поступку
пред Привредним судом у Новом Саду у предмету
П-312/2014 до правноснажности наведеног поступка.
Уколико се поступак оконча у корист стечајне масе сте­
чајног дужника, стечајни управник ће спровести посту­
пак накнадне деобе. Повериоци могу изјавити жалбу на
ово Решење у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
1. Ст. број 114/2011 – Из Привредног суда у
Сомбору.
А-307
ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, као првос­
тепени стечајни суд, поступајући по стечајном судији
Љиљани Комшић, у предмету стечаја над стечајним дуж­
ником „Венац” ДП у стечају, Инђија, Железничка 28, чији
је стечајни управник Агенција за приватизацију, Центар
за стечај из Београда, по поверенику Ана Маливуковић из
Земун Поља, донео је 26. децембра 2014. године
РЕШЕЊЕ
Одређује се коначан износ награде од 196.933,31
динара стечајном управнику Агенција за приватиза­
цију, Центар за стечај, заступаној по поверенику Ани
Маливуковић.
Закључује се стечајни поступак над „Венац” ДП У
ликвидацији из Инђија, Железничка 28 који је отворен
Решењем овог Суда посл. број Ст. 538/2010 од 23. но­
вембра 2010. године.
Стечајну масу чине новчана средства у износу
од 134.025,00 динара која су резервисана за трошкове
стечајног поступка, износ од 49.887,14 динара за на­
мирење поверилаца трећег исплатног реда Радаковић
Ђурђици и Радаковић Драгану, као и износ на име
принудне наплате на целокупној имовини извршног
дужника Стеван Грковић, предузетник Сакупљање и
рециклажа, СЗР Инђија, у извршном поступку број Ив85/2014 ради наплате износа од 241.099,61 динара.
За заступника стечајне масе именује се стечајни
управник Агенција за приватизацију, Центар за стечај,
Београд.
Стечајни управник ће Стечајну масу регистровати
у регистру стечајних маса и заступати до правноснаж­
ног окончања извршног поступка пред Привредним су­
дом у Сремској Митровици посл. број Ив-85/2014.
Налаже се Агенцији за привредне регистре да по
правноснажности Решења изврши брисање стечајног
дужника из регистра.
Повериоци могу уложити жалбу на ово решење
у року од осам дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”. Жалба се
подноси Привредном Апелационом суду у Београду
у два једнака примерка, а путем Привредног суда у
Сремској Митровици.
2. Ст. број 538/2010 – Из Привредног суда у
Сремској Митровици.
А-273
Привредни суд у Сремској Митровици као пр­
востепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић
Драгану, у поступку стечаја над стечајним дужни­
ком Capital Invest Pro ДОО Инђија – у ликвидацији,
Београдска 7, МБ 20908718, ПИБ 107977671, поводом
поднетог предлога за отварање стечајног поступка
предлагача – стечајног дужника Capital Invest Pro ДОО
Инђија – у ликвидацији, Београдска 7, на рочишту одр­
жаном 23. децембра 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Усваја се предлог предлагача Capital Invest Pro
ДОО Инђија у ликвидацији, Београдска 7 за отварање
стечајног поступка над стечајним дужником.
Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж­
ником Capital Invest Pro ДОО Инђија у ликвидацији,
Београдска 7, МБ 20908718, ПИБ 107977671, због пре­
теће неспособности плаћања.
Утврђује се да је имовина стечајног дужника
незнатне вредности, јер стечајни дужник нема имовине
која би могла бити предмет уновчења па се закључује
поступак стечаја над стечајним дужником Capital Invest
Pro ДОО Инђија у ликвидацији, Београдска 7, МБ
20908718, ПИБ 107977671.
Повериоци могу изјавити жалбу на ово решење
у року од осам дана од дана објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
1. Ст. број 8/2014 – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
А-321
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, обавештава
повериоце да је решењем Ст. 4/2014 од 24. децембра
2014. године закључио стечајни поступак над стечај­
ном масом „Биљарда” д.о.о. из Сушице, Мачкат, МБ
27002021, ПИБ 108458350. Против наведеног решења
повериоци могу изјавити жалбу у року од осам дана од
дана објављивања.
2. Ст. број 4/2014 – Из Привредног суда у Ужицу.
6
Судски регистар
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЗА­ЈЕ­ЧА­РУ
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру ре­ше­њем Фи. број 89/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-159 Пред­школ­ска ус­та­о­ва „Буц­ко” Со­ко­ба­ња,
по­дат­ке:
Код Пред­школ­ске уста­но­ве „Буц­ко” Со­ко­ба­ња,
упи­са­на је про­ме­на по­да­та­ка за ли­це овла­шће­но за за­
сту­па­ње, та­ко да је Сне­жа­на Ко­ва­но­вић бри­са­на као
до­са­да­шњи вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра и исто ли­
це Сне­жа­на Ко­ва­но­вић, упи­са­на као ди­рек­тор и ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње, у скла­ду са За­ко­ном.
Фи. број 89/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
А-265
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 83/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку
број 5-184, Ин­тер­кул­ту­рна школа ме­наџ­мен­та За­је­чар,
За­је­чар, Парк шу­ма Кра­ље­ви­ца б.б., по­дат­ке:
Код уста­но­ве Ин­тер­кул­тур­на шко­ла ме­наџ­мен­та
За­је­чар, упи­сао је бри­са­ње исте уста­но­ве Ин­тер­кул­тур­
не шко­ле ме­наџ­мен­та За­је­чар, услед при­па­ја­ња Фа­кул­
те­ту за ме­наџ­мент За­је­чар.
Фи. број 83/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
А-269
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 84/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку број
5-43 Дом кул­ту­ре „Сте­ван Мо­кра­њац” Не­го­тин, по­дат­ке:
Код До­ма кул­ту­ре „Сте­ван Мо­кра­њац” Не­го­тин,
упи­са­на је про­ме­на ли­ца овла­шће­на за за­сту­па­ње, та­ко
да је из суд­ског ре­ги­стра бри­са­на Ми­лан Ра­до­са­вље­вић
као ди­рек­тор и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­ње, а у суд­
ски ре­ги­стар је упи­са­на Дра­га­на Кне­же­вић као вр­ши­
лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра и ли­це овла­шће­но за за­сту­па­
ње, са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма.
Фи. број 84/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
А-266
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 87/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. бр. 5-129/02
Здрав­стве­на уста­но­ва „Жив­ко­вић” Не­го­тин, огра­нак
Бор, по­дат­ке:
Код Здрав­стве­не уста­но­ве апо­те­ка „Жив­ко­вић”
Не­го­тин, Бад­њев­ска 4, упи­са­но је осни­ва­ње огран­ка
под на­зи­вом Здрав­стве­на уста­но­ва апо­те­ка „Жив­ко­вић”
Не­го­тин, огра­нак Бор, Мо­ше Пи­ја­де 51. Код исте уста­
но­ве упи­са­на је Жив­ко­вић Је­ле­на као ди­рек­тор и ли­це
овла­шће­но за за­сту­па­ње.
Фи. број 87/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
А-261
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру ре­ше­њем Фи. број 83/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у рег. ул. бр. 5-172-01 При­
вред­ни суд За­је­чар, Фа­кул­тет за ме­наџ­мент За­је­чар Ви­
со­ко­школ­ска је­ди­ни­ца фа­кул­те­та за по­слов­не сту­ди­је
По­жа­ре­вац, Ло­ле Ри­ба­ра 31, по­дат­ке:
Код Уста­но­ве Фа­кул­тет за ме­наџ­мент За­је­чар упи­
са­но је осни­ва­ње де­ла уста­но­ве под на­зи­вом Фа­кул­тет
за ме­наџ­мент За­је­чар Ви­со­ко­школ­ска је­ди­ни­ца фа­кул­
те­та за по­слов­не сту­ди­је По­жа­ре­вац, По­жа­ре­вац, Ло­ле
Ри­ба­ра 31.
Фи. број 83/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
А-268
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број 77/14
упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском уло­шку,
број 5-172 Фа­кул­тет за ме­наџ­мент За­је­чар, Зај­чар, по­
дат­ке:
Код установе Фа­кул­тет за ме­наџ­мент За­је­чар, За­
је­чар, упи­са­но је при­па­ја­ње Ин­тер­кул­тур­не шко­ле ме­
наџ­мента За­је­чар, Фа­кул­те­ту за ме­наџ­мент За­је­чар.
Фи. број 77/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
А-263
При­вред­ни суд у За­је­ча­ру, ре­ше­њем Фи. број
88/2014 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-160 По­зо­ри­ште Ти­моч­ке кра­ји­не „Зо­ран
Рад­ми­ло­вић” За­је­чар, по­дат­ке:
Код Уста­но­ве, По­зо­ри­ште Ти­моч­ке кра­ји­не „Зо­ран
Рад­ми­ло­вић” За­је­чар, упи­са­на је про­ме­на ли­ца овла­
шће­ног за за­сту­па­ње та­ко да се из суд­ског ре­ги­стра
бри­ше Ми­љан Го­гић као вр­ши­лац ду­жно­сти управ­ни­
ка, а упи­су­је се Вла­дан Це­ро­вић као вр­ши­лац ду­жно­
сти управ­ни­ка са нео­гра­ни­че­ним овла­шће­њи­ма у скла­
ду са За­ко­ном, на пе­ри­од од јед­не го­ди­не.
Фи. број 88/14 – Из При­вред­ног су­да у За­је­ча­ру.
А-267
ПРИ­ВРЕД­НИ СУД У ЛЕ­СКОВ­ЦУ
При­вред­ни суд у Ле­сков­цу, ре­ше­њем Фи. број
111/14 упи­сао је у суд­ски ре­ги­стар, у ре­ги­стар­ском
уло­шку број 5-25-00 Ме­ди­цин­ска шко­ла – Ле­ско­вац,
по­дат­ке:
Упи­су­је се но­во­и­ме­но­ва­но ли­це за за­сту­па­ње Ме­
ди­цин­ске шко­ле Са­вић Ма­ри­ја, в.д. ди­рек­тора без огра­
ни­че­ња.
Бри­ше се ра­ни­је име­но­ва­но ли­це Та­тја­на Бад­ња­ре­
вић, ди­рек­тор без огра­ни­че­ња.
Фи. број 111/14 – Из При­вред­ног су­да у Ле­сков­цу.
А-217
Печати
Јав­но пред­у­зе­ће за га­здо­ва­ње шу­ма­ма „Ср­би­ја­шу­
ме” са п.о. на осно­ву чла­на 16. За­ко­на о шу­ма­ма („Слу­
жбе­ни гла­сник РС”, бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93,
67/93, 48/94, 54/96 и 101/05), а у ве­зи са чла­ном 120.
За­ко­на о шу­ма­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 30/10 и
93/12), чла­на 41. у ве­зи чла­на 19. Ста­ту­та (да­та са­гла­
сност у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку РС”, број 21/92) и чла­на
17б. Пра­вил­ни­ка о пе­ча­ту, до­но­си
ОД­ЛУ­КУ
О ПРО­ГЛА­ШЕ­ЊУ ПЕ­ЧА­ТА
НЕ­ВА­ЖЕ­ЋИМ
1. Огла­ша­ва се не­ва­же­ћим и по­вла­чи из упо­тре­бе
до­знач­ни жиг за обе­ле­жа­ва­ње ста­ба­ла за се­чу у шу­
ма­ма у др­жав­ној сво­ји­ни озна­чен као ДШС 241, ко­ри­
шћен од стра­не Јав­ног пред­у­зе­ћа за га­здо­ва­ње шу­ма­ма
20
6. I 2015. /
„Ср­би­ја­шу­ме” са п.о. Бе­о­град – Шум­ско га­здин­ство
„Ужи­це” Ужи­це – Шум­ска упра­ва Зла­ти­бор.
2. До­знач­ни жиг за обе­ле­жа­ва­ње ста­ба­ла за се­чу у
шу­ма­ма у др­жав­ној сво­ји­ни, има об­лик кру­га преч­ни­ка
35 mm, чи­ја је иви­ца из­ви­ју­га­на (ДШС).
3. На­ве­де­ни жиг се по­вла­чи из упо­тре­бе по­чев од
29. но­вем­бра 2014. го­ди­не.
4. Ову од­лу­ку об­ја­ви­ти у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку
Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”.
За­ме­ник ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра,
Игор Бра­у­но­вић, с.р.
А-254
Разно
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о. Бе­о­град,
Глав­на фи­ли­ја­ла оси­гу­ра­ња Зре­ња­нин, оглашава не­ва­
же­ћим по­ли­су оси­гу­ра­ња и то:
– пут­но здрав­стве­но оси­гу­ра­ње ПЗО-пол. број
738839 – Пре­драг Па­пић;
– ком­би­но­ва­но оси­гу­ра­ње мо­тор­них во­зи­ла ОБ150-пол. број 89211028 – Да­ли­бор Шко­рић.
А-222
Ком­па­ни­ја „Ду­нав оси­гу­ра­ње” а.д.о., ГФ Кра­гу­
је­вац, огла­ша­ва не­ва­же­ћим сле­де­ће оба­сце СЕ:
– по­ли­су но­ве ауто-од­го­вор­но­сти број 17929585 и
17672230.
А-253
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Београд,
Главна филијала осигурања Нови Сад, оглашава нежва­
жећим полисе осигурања и то:
Додатак уз полису
ОМВ-АК-03 бр. 101192 коју је задужила Агенција
„Ауто биро”
ОМВ-АК-03 бр. 108257 коју је задужила Агенција
Павловић 4М Миле Павловић
Зелене карте
ЗК/5 бр. 5183182 коју је задужила Драгица Бабић
Полисе аутоодговорности
ОБ-136 НБ бр. 16443599 коју је задужила Агенција
ДОО Panta-co
ОБ-136 НБ бр. 16443600 коју је задужила Агенција
ДОО Panta-co
ОБ-136 НБ бр. 18160922 коју је задужила Агенција
ДОО Panta-co
ОБ-136 НБ бр. 17975323 коју је задужио
Аутоцентар Злоколица ДОО Жабаљ
ОБ-136 НБ бр. 18000874 коју је задужио ДОО
Sabljar auto sуstem
ОБ-136 НБ бр. 17976159 коју је задужо Слободан
Салдо
Полисе за осигурања усева и плодова
ОС-1/У бр. 178471 коју је изгубио Александар
Мишић
Додатак уз полису
ОБ-176 НБ бр. 130455 коју је изгубио Душан
Поткозарац
ОБ-176 НБ бр. 130261 коју је изгубила Агенција
„Ауто биро” ДОО
ОБ-176 НБ бр. 130349 коју је изгубила Агенција
„Тако Моторс” ДОО
А-223
„Sava životno osiguranje” a.d.o., Београд, оглаша­
ва неважећим:
– полису животног осигурања СЛ 2000000618,
уговарач осигурања: Славица Вујошевић, са пребива­
лиштем у Александра Аце Симовића 12, Обреновац;
– полису животног осигурања СЛ 2000001477,
уговарач осигурања: Фико Авдић, са пребивалиштем у
Поточило 91, Нова Варош.
А-293
Компанија „Wiener Städtische osiguranje” a.d.o.
Beograd, оглашава неважећим:
I. поништавају се полисе осигурања живота
Друштва и то 41566262.
А-259
Компанија „Wiener Städtische osiguranje” a.d.o.
Beograd, оглашава неважећим:
I Поништавају се обрасци строге евиденције
Друштва и то:
– полиса за осигурање трговине и угоститељства:
3104924, 3104878, 3105660;
– полиса АО: 14723127, 16537373,16564408,
16557640, 16562668;
– понуда за осигурање имовине и чланова до­
маћинства: 6058475, 6059142;
– зелена карта: 04704877;
– полиса за осигурање имовине намењене оба­
вљању занатске делатности: 3301703;
– понуда за осигурање имовине и имовинских ин­
тереса – налепница: 1194651;
– понуда за осигурање имовине и чланова до­
маћинства – налепница: 6507312, 6507313.
А-257
Неважеће исправе
– ФИ­НАН­СИЈ­СКА ДО­КУ­МЕН­ТА –
Mилатовић Ми­ле­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 5050327, 5050328,
5050329 из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/000001/15
Јо­ва­но­вић Ка­та­ри­на, Ва­ље­во, чек бр. 0000086029931 из­дат
од Ban­ca In­te­sa.
04/000002/15
Ло­врић Та­тја­на, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 0000058172461, 479,
487, 495, 503, из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000003/15
Фи­ли­по­вић Ра­до­ван, Пив­ни­це, че­ко­ви бр. 0000007216740,
0000009077132, 140, 157, 165 из­да­ти од NLB ban­ka. 04/000004/15
Ма­ле­шев Да­мир, Но­ви Сад, че­ко­ви бр. 0000002004157000000160, 0000017209065, 073, 081, 099, 107 из­да­ти од Ban­ca
In­te­sa.
04/000005/15
Ва­сић Ни­ко­ла, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 32411827, 32411843,
32411851 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/000006/15
Лу­кић Ра­дој­ка, Сур­чин, чек бр. 0000116291329 из­дат од
Ban­ca In­te­sa.
04/000007/15
Мир­ја­на Ста­ни­са­вље­вић, Зве­зда­ра, че­ко­ви бр. 75949375,
383, 391, 405 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000008/15
Шем­со­вић Един, Ту­тин, че­ко­ви бр. 0000003387481,
0000089660252 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000009/15
То­шев Иван, Пи­рот, че­ко­ви бр. 3439070, 3439072, 4123478
из­да­ти од Ra­if­fe­i­sen bank.
04/000010/15
Ђор­ђе­вић Љу­бин­ко, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, че­ко­ви бр.
0000138729603, 611, 0000140084393, 401, 419, 427, 435 из­да­ти од
Ban­ca In­te­sa.
04/000011/15
Здрав­ко­вић Ми­хај­ло, Зе­мун, чек бр. 83264192 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000012/15
Гру­јић Мар­ко, Ча­чак, че­ко­ви бр. 0002205143, 0002205144,
0002205145 из­да­ти од Er­ste bank.
04/000013/15
Бор­ка Авра­мо­вић, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 80164017, 025, 033,
041, 050, 068, 076, 084, 092, 106. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске
ште­ди­о­ни­це АД.
04/000014/15
Ан­ђел­ко­вић Кри­сти­на, Зе­мун, че­ко­ви бр. 72487283,
72487341, 81116709, 81116717, 81116733, 81116741, 81116758 из­
да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000015/15
Сто­ја­но­вић Дра­ган, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 49197837,
87718271 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000016/15
Да­у­то­вић Ни­ко­ла, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 79039586, 594и608
из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/000017/15
Бо­го­је­вић Дра­ги­ца, Кра­ље­во, чек бр. 90732850 из­дат од
Срп­ска бан­ка а.д.Бе­о­град.
04/000018/15
Уш­ћу­млић Ле­ла, Зве­зда­ра, че­ко­ви бр. 92497593, 601, 619,
627 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000019/15
Ку­зма­но­вић Кри­сти­на, Ра­ко­ви­ца, чек бр. 92371400 из­дат од
Српскe бан­ке а.д.
04/000020/15
Ђор­ђе­вић Гор­да­на, Ниш, че­ко­ви бр. 0000091172049, 056,
064, 072, 080, 098, 106, 114, 122, 130, 148, 155, 163, 171, 189,
0000094403961 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000021/15
Иван Бе­лић, Ча­чак, че­ко­ви бр. 91908830, 91908848,
91908855, 91908863 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д. 04/000022/15
Мла­де­но­вић Жа­кли­на, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 60448354,
60448362 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa.
04/000023/15
Авра­мо­вић Алек­сан­дар, Па­ли­лу­ла, штед­на књи­жи­ца бр.
99648112 из­дат од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД. 04/000024/15
Авра­мо­вић Алек­сан­дар, Па­ли­лу­ла, че­ко­ви бр. 99648112,
99648120, 99648139, 99648147, 99648155, 99648163, 99648171,
99648180, 99648198, 99648201 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­
ди­о­ни­це АД.
04/000025/15
Вуч­ко­вић Сун­чи­ца, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 116234881,
133849331, 133849349 из­да­ти од Ban­ca In­te­sa .
04/000026/15
Та­тја­на Ђор­ђе­виђ, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 229650, 229651. из­
да­ти од Hypo Al­pe Adria bank.
04/000027/15
Ми­ло­са­вље­вић Ра­до­ван, Тр­сте­ник, че­ко­ви бр. 94280211,
229, 237, 245, 252 из­да­ти од Срп­ске бан­ке АД.
04/000028/15
Ка­ро­вић Мир­ја­на, Ча­чак, чек бр. 90881608 из­дат од Срп­ска
бан­ка ад Бе­о­град.
04/000029/15
Пи­ли­по­вић Ће­до, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 7697724, 7697732,
7697740, 7697759, 7697767, 7697775, 7697783, 7697791, 7697805 из­
да­ти од Бан­ка По­штан­ска ште­ди­о­ни­ца А.Д Бе­о­град. 04/000030/15
Лу­кић Сла­ви­ца, Бе­ог­ рад, чек бр. 0000086010279 из­дат од
Ban­ca In­te­sa AD.
04/000031/15
Лу­кић Ру­жа, Зе­мун, че­ко­ви бр. 96308515, 96308523,
96308531, 96308540, 96308558, 96308566, 96308574, 96308582,
96308590, 96308604 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003973/14
Ба­ра­ше­вић Да­вор, Су­бо­ти­ца, чек бр. 67488601 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003974/14
Цве­јић Ми­ли­ца, Во­ждо­вац, че­ко­ви бр. 38446711, 6720,
6738, 6746, 6754, 6762, 6770, 6789, 6797, 6800 из­да­ти од Бан­ке
По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003975/14
Хај­ри­зо­вић Фа­ти­ма, Ту­тин, че­ко­ви бр. 0000048697080,
48697098, 48697106, 48697114, 48697122, 48697130, 48697148,
48697155, 48697163, 48697171. из­да­ти од Ban­ca In­te­sa. 04/003976/14
Ју­ли­ја­на Ма­ри­чић, Чу­ка­ри­ца, че­ко­ви бр. 88459284,
88459292, 95902375, 90861584 из­да­ти од Српскe бан­ке а.д.
04/003977/14
Ву­ко­вић Све­ти­слав, Но­ви Сад, чек бр. 489347 из­дат од
АИК бан­ке.
04/003978/14
Ми­ја­но­вић Бран­ко, Но­ви Сад, чек бр. 107078820141118 из­
дат од Hypo Al­pe Adria bank.
04/003979/14
Су­бо­тич­ки Дра­ги­ца, Во­ждо­вац, чек бр. 38651870 из­дат од
Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003980/14
Ива­но­вић Мла­ђен, Ужи­це, че­ко­ви бр. 25150708, 2510694,
25150686, 25150678, 25150651, 25150660, 25150643, 25150635,
25150619, , 25150627 из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003981/14
Бра­ни­слав Сте­фа­но­вић, Бе­о­град, че­ко­ви бр. 30029763, 771,
780, 798, и801. из­да­ти од Бан­ке По­штан­ске ште­ди­о­ни­це АД.
04/003982/14
– СВЕ­ДО­ЧАН­СТВА И ДИ­ПЛО­МЕ –
Ми­о­дра­го­вић Бог­дан, Че­неј, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Елек­тро­тех­нич­ке шко­ле у Но­вом Са­ду. 09/000001/15
Шо­ла­ја Ра­дој­ка, Жа­баљ, ди­пло­ма Хе­миј­ско тех­но­ло­шке
шко­ле у Но­вом Са­ду.
09/000002/15
То­мић Не­над, Ру­ма, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Ми­лен­ко
Бр­зак Уча” у Ру­ми.
09/000003/15
Ку­со­вац Је­ле­на, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма Де­ве­те бе­о­град­ске
гим­на­зи­је.
09/000004/15
1
Тр­бо­је­вић Бран­ко, Срем­ски Кар­лов­ци, све­до­чан­ства I, II
и III раз­ре­да Сред­ње шко­ле „Све­то­зар Ми­ле­тић” у Но­вом Са­ду.
09/000005/15
Ву­це­ља Је­ле­на, Но­ви Сад, ди­пло­ма По­љо­при­вред­не шко­ле
у Но­вом Са­ду.
09/000006/15
Се­на­ши Шан­дор, Но­ви Сад, ди­пло­ма Сред­ње шко­ле „Јо­ван
Ву­ка­но­вић” у Но­вом Са­ду.
09/000007/15
Ог­ња­но­вић Вла­ди­мир, Но­ви Сад, ди­пло­ма Uni­ver­zi­te­ta
Edu­cons у Но­вом Са­ду, број 00066.
09/000008/15
Вје­кић Јо­ван, Те­ме­рин, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да и ди­
пло­ма Тех­нич­ке шко­ле „Па­вле Са­вић” у Но­вом Са­ду. 09/000009/15
Ре­џе­по­вић Би­се­ра, Бе­о­град, ди­пло­ма Пр­ве бе­о­град­ске гим­
на­зи­је.
09/000010/15
Ка­њух Ми­ро­слав, Ру­мен­ка, ди­пло­ма Фа­кул­те­та тех­ни­чих
на­у­ка у Но­вом Са­ду.
09/000011/15
Ву­ко­ји­чић Де­јан, По­же­га, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да и ди­
пло­ма Гим­на­зи­је „Све­ти Са­ва” у По­же­ги.
09/000012/15
Кне­зо­вић Ма­ри­ја, Не­го­тин, ди­пло­ма ОШ „Вук Ка­ра­џић” у
Не­го­ти­ну.
09/000013/15
Бр­кић До­бри­ца, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­
ске шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/000014/15
Мар­ко­вић Са­ња, Ли­пе, све­до­чан­ство IV раз­ре­да Еко­ном­
ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/000015/15
Ле­кић Вла­ди­мир, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­
ске шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/000016/15
Ни­ко­лић Та­ма­ра, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­
ске шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/000017/15
Сто­ја­но­вић Фи­лип, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ство IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Еко­ном­ско-тр­го­вин­ске шко­ле у Сме­де­ре­ву. 09/000018/15
Лу­кић Жи­во­слав, Ра­бро­во, ди­пло­ма.
09/000019/15
Пан­тић Алек­сан­дра, Бе­о­град, ди­пло­ма Гим­на­зи­је „Вук Ка­
ра­џић” у Тр­сте­ни­ку, дел. бр. 282/18.
09/000020/15
Да­чић Ива­на, Но­ви Сад, све­до­чан­ства I, II, III и IV раз­ре­да
и ди­пло­ма Пр­ве кра­гу­је­вач­ке гим­на­зи­је.
09/000021/15
Стај­чић Зо­ран, Но­ви Бе­о­град, ди­пло­ма сред­ње шко­ле уче­
ни­ка у при­вре­ди „Змај” у Зе­му­ну.
09/000022/15
Па­по­вић Мар­ко, Сме­де­рев­ска Па­лан­ка, ди­пло­ма Ма­шин­
ско елек­тро­тех­нич­ке шко­ле.
09/000023/15
Ти­мо­ти­је­вић Ве­сна, Ста­ри град, ди­пло­ма III сред­ње шко­ле
у Ужи­цу.
09/000024/15
Фи­ли­по­вић Алек­сан­дра, Бе­о­град, ди­пло­ма II еко­ном­ске
шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000025/15
Би­бер Ви­о­ле­та, Ве­ли­ки Цр­ље­ни, ди­пло­ма шко­ле за не­гу
ле­по­те у Бе­о­гра­ду.
09/000026/15
Су­бо­тић Да­мјан, Вр­бас, ди­пло­ма III сте­пе­на Тех­нич­ке шко­
ле „Ми­хај­ло Пу­пин” у Ку­ли.
09/000027/15
Сте­ва­но­вић Би­ља­на, Кру­ше­вац, све­до­чан­ства I-IV раз­ре­да.
09/000028/15
Зе­че­вић Стан­ко, Бе­о­град, ди­пло­ма Ар­хи­тек­тон­ске тех­нич­
ке шко­ле у Бе­о­гра­ду.
09/000029/15
То­мић Ра­до­мир, Ва­ље­во, све­до­чан­ство ОШ „До­си­теј Об­ра­
до­вић” у До­њој Оро­ви­ци.
09/012137/14
Се­ле­нић Дра­ган, Ша­бац, ди­пло­ма шко­ле „Ко­ста Абра­ше­
вић” у Шап­цу.
09/012138/14
Бо­цор Фло­ри­ан, Бе­чеј, све­до­чан­ство.
09/012139/14
Си­мо­но­вић Не­над, Бор, ди­пло­ма Ма­шин­ско елек­тро­тех­
нич­ке шко­ле у Бо­ру.
09/012140/14
Ива­нић Жељ­ко, Вр­бас, ди­пло­ма ССШ „4. ју­ли” у Вр­ба­су.
09/012141/14
Пу­шкаш Алек­сан­дар, Вр­бас, ди­пло­ма ССШ „4. ју­ли” у Вр­
ба­су.
09/012142/14
Ми­лен­ко­вић Ве­сна, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ство IV раз­ре­да и
ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/012143/14
Ста­но­је­вић Ду­шан, Ко­ла­ри, све­до­чан­ства I и III раз­ре­да
Тех­нич­ке шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/012144/14
Ђор­ђе­вић Ива­на, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Сме­де­ре­ву.
09/012145/14
Па­вло­вић Јо­ван­ка, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у
Сме­де­ре­ву.
09/012146/14
Ра­ди­во­је­вић На­та­ша, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
у Сме­де­ре­ву.
09/012147/14
Ра­до­са­вље­вић Бра­ни­слав, Сме­де­ре­во, све­до­чан­ство IV раз­
ре­да и ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле у Сме­де­ре­ву.
09/012148/14
Па­вло­вић Ми­ро­слав, Сме­де­ре­во, ди­пло­ма Тех­нич­ке шко­ле
у Сме­де­ре­ву.
09/012149/14
– РА­ЗНО –­
Љу­би­са­вљев Бо­јан, Ба­нат­ски Бре­сто­вац, ме­мо­риј­ска кар­
ти­ца ди­ги­тал­ног та­хо­гра­фа број SRB0000005026000, из­да­та од
Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/000001/15
Пе­ћић Јо­во, Ле­дин­ци, уве­ре­ње о ис­прав­но­сти уре­ђа­ја и
опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ број 096914-13К. 11/000002/15
Бла­го­је­вић Ма­ри­шка, Фу­тог, по­твр­да о ис­прав­но­сти уре­ђа­ја
и опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ број 018616-13. 11/000003/15
Пе­ће­рић Вин­ко, Су­бо­ти­ца, ле­ги­ти­ма­ци­ја за по­вла­шће­ну
во­жњу РВИ број 030028, из­да­та у Су­бо­ти­ци.
11/000004/15
Ра­ду­њић Срећ­ко, Бе­о­град, АДЕР за во­за­ча, за пре­воз опа­
сних ма­те­ри­ја.
11/000005/15
Ми­лић Ве­се­лин, Но­ви Бе­о­град, уве­ре­ње о ис­прав­но­сти
уре­ђа­ја и опре­ме за по­гон во­зи­ла на ТНГ број 46480/07, из­да­та
од АМСС.
11/000006/15
До­брић Ду­шан, Бе­о­град, при­прав­нич­ка ле­ги­ти­ма­ци­ја из­да­
та од Адво­кат­ске ко­мо­ре Бе­о­град.
11/000007/15
ФК „Хај­дук” Ку­ла, Ку­ла, пе­чат окру­глог об­ли­ка ис­пи­сан
ћи­ри­ли­цом са тек­стом: ФК ХАЈ­ДУК 1925 КУ­ЛА СКУП­ШТИ­
НА, са ло­гом Ку­ле у сре­ди­ни пе­ча­та.
11/000008/15
ФК „Хај­дук” Ку­ла, Ку­ла, пе­чат окру­глог об­ли­ка ис­пи­сан
ла­ти­ни­цом са тек­стом: FK HAJ­DUK 1925 KU­LA SKUP­ŠTI­NA,
са ло­гом Ку­ле у сре­ди­ни пе­ча­та.
11/000009/15
На­цић Дра­ган, Ста­ра Па­зо­ва, кар­ти­ца за та­хо­граф број СРБ
0000011521000, из­да­та од Аген­ци­је за без­бед­ност са­о­бра­ћа­ја.
11/001752/14
Ре­па­но­вић Дам­њан, Осо­ја­не, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца
број 712000300214, из­да­та од оп­шти­не Ћу­при­ја. 11/001753/14
Ре­па­но­вић Цве­та, Осо­ја­не, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца
број 700760100696, ида­та од оп­шти­не Ба­то­чи­на. 11/001754/14
Ре­па­но­вић Цве­та, Осо­ја­не, ле­ги­ти­ма­ци­ја ра­се­ље­ног ли­ца
број 712000300215, из­да­та од оп­шти­не Ћу­при­ја. 11/001755/14
Вац Мир­ко, Срем­ска Ми­тро­ви­ца, до­зво­ла за упра­вља­ча мо­
тор­ним чам­цем број 715 153-10-18/86, из­да­та од Луч­ке ка­пе­та­ни­
је у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.
11/001756/14
Download

001 - SlGlasnik.info