Predavač:
Licencirani stečajni upravnik
mr Miodrag Petrović
Zakonom je definisan i način prijavljivanja potraživanja
poverilaca stečajnom sudu - Član 111:
U prijavi se naročito mora naznačiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv, odnosno ime i sedište, odnosno prebivalište
poverioca sa kontakt adresom;
Matični broj pravnog lica, odnosno jedinstveni matični
broj građana za fizička lica;
Broj poslovnog ili tekućeg računa;
Pravni osnov potraživanja;
Iznos potraživanja i to posebno iznos glavnog
potraživanja sa obračunom kamate;
Stvar na kojoj je poverilac stekao razlučno pravo, ukoliko
se radi o obezbeđenom potraživanju i iznos njegovog
potraživanja koji nije obezbeđen, ako njegovo
potraživanje nije u celini obezbeđeno.
Određeni zahtev poverioca, shodno odredbama o
sadržini tužbe zakona kojim se uređuje parnični
postupak.
ISPITIVANJE – ANALIZA PRIJAVA
POTRAŽIVANJA
OBRATITI PAŽNJU NA ISPITIVANJE,
ISKLJUČIVO, ONOG ŠTO JE TRAŽENO !!!!!!!
Razlučni poverioci – ispitivanje potraživanja
•Definisano
članom 49. Zakon o stečaju
Poverioci koji imaju založno pravo, zakonsko pravo zadržavanja ili pravo
namirenja na stvarima i pravima o kojima se vode javne knjige , imaju
pravo prvenstva namirenja.
•Primer:
Stečajni dužnik Društveno preduzeće za inženjering, naučno istraživački
rad i razvoj HIP RI-u stečaju Pančevo, stečajni upravnik Agencija za
privatizaciju
Preduzeće se bavilo uslugama iz programa razvoja projektovanja I
izgradnje na teritoriji Alžira, Irana, Rusije i Libije.
Zbog teške materijalne situacije osniva HIP PROMET I HIP PROJEKT
kao nezavisna preduzeća
- 26.05.2011. godine nad HIP RI otvoren je stečajni postupak
•Ispitujući
prijave potraživanja kako stečajnih tako i razlučnih poverioca,
stečajni upravnik nailazi na potraživanja prijavljena po osnovu presuda
donetih u postupcima koje su poverioci vodili protiv trećih lica.
•PRIMER:
Zavedena pod brojem 75 u Privrednom sudu, poverilac ŠO
prijavljuje svoje potrživanje
Poverilac, nakon donošenja presude nad HIP PROMET d.o.o
pokreće postupak izvršenja i to upravo protiv DP HIP RI d.o.o. Pančevo, na
krajnje nejasan način, uspeva da se izvršenje odredi prodajom
nepokretnosti, zgrada P+3 koje su u vlasništvu DP HIP RI Pančevo – sada
u stečaju.
Poverilac, upisuje svoje razlučno pravo nad imovinom DP HIP RI




Postavlja se pitanje kako bi stečajni upravnik, a zatim i sudija
tretirao poverioce s obzirom da se, na prvi pogled, pojavljuju
kao razlučni i da imaju izvršne isprave?
Poverioci nisu imali izvršne isprave prema stečajnom dužniku,
već prema nezavisno osnovanim preduzećima.
Stečajni upravnik osporava potraživanja, a sud je Zaključkom o
listi utvrđenih i osporenih potraživanjima, na pokretanje
parnice uputio poverioce – na šta ne utiču okolnosti postojećeg
založnog prava.
Ukoliko se u parnici utvrdi da potraživanje ne postoji, razlučno
pravo nema značaj, a prestankom potraživanja kao glavne
obaveze gase se i jemstva, zaloge i druga sporedna prava, a u
skladu sa odredbama člana 295. stav 2 Zakon o obligacionim
odnosima.





Pomenuti poverilac OŠ pokreće parnicu.
Prvostepeni sud je prvobitno zauzeo stav da je na parnicu morao biti
upućen stečajni upravnik te je Rešenjem tužba odbačena.
Privredni apelacioni sud ne prihvata stav prvostepenog suda, predmet
vraćen prvostepenom kako bi doneo meritornu odluku kojom bi
odlučio postojanje potraživanja.
U ponovljenom postupku Privredni sud u Pančevu donosi presudu
kojom odbija zahtev tužilje za postojanje potraživanja.
Protiv presude uložena žalba-još uvek nije odlučeno





Stečajni upravnik prilikom ulaska u posed detaljno
popisuje i identifikuje imovinu.
Konstatuje da li se imovina nalazi kod trećeg lica i za tu
imovinu podnosi izlučni zahtev, ili se kod stečajnog
dužnika nalazi imovina koja će biti predmet izlučnog
zahteva
Definisana članom 50. Zakon o stečaju
Lice koje, na osnovu svog stvarnog ili ličnog prava, ima
pravo da traži da se određena stvar izdvoji iz stečajne
mase, nije stečajni poverilac i ne ulazi u stečajnu masu.
Primer
PUNO SREĆE
U
DALJEM RADU
Download

ISPITIVANJE PRIJAVA POTRAŽIVANJA