Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije za prodaju nepokretnost na osnovu odluke
broj 1719/2 od 30.12.2013. Godine, pripremila je pravila o postupku sprovođenja javnog
nadmetanja - licitacije
PRAVILA
O POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE
ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU AD IGMA IZ ULJME
1. PROCES PRODAJE
Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja - javne licitacije za prodaju nepokretnosti
(u daljem tekstu: Pravila) uređuju postupak i način javnog nadmetanja, a namenjen je
učesnicima zainteresovanim za kupovinu nepokretnosti u vlasništvu AD IGMA iz Uljme, čiji je
opis dat u javnom oglasu i na internet stranici Društva na adresi www.igma.rs
Potencijalni učesnici imaju pravo da bez naknade preuzmu ovaj Dokument sa internet
stranice Društva na gore pomenutoj adresi.
Ovaj Dokument ni na koji način ne obavezuje Prodavca da proda nepokretnost, niti bilo koji
Učesnik po osnovu ovog dokumenta može polagati bilo kakva prava osim onih eksplicitno
definisanih u ovom Dokumentu.
Prodavac zadržava pravo da ovu Dokumentaciju dopuni ili izmeni do najkasnije 5 (pet) dana
do održavanja javnog nadmetanja. Prodavac zadržava pravo da do trenutka održavanja
javnog nadmetanja otkaže isto.
Pravni osnov za sticanje vlasništva nad nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja
(licitacije), odnosno kupoprodaje, će predstavljati Ugovor o kupoprodaji koji će potpisati dve
strane: Učesnik koji na javnom nadmetanju (licitaciji) ponudi najvišu cenu i Prodavac.
2. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UČESNIKE
Pravni subjekti kojima nije dozvoljeno da podnesu prijavu su pravna lica koja prema Društvu
imaju dospele obaveze neizmirene do dana podnošenja prijave za učešće na
licitaciji.
Takve prijave će biti odbačene.
Ustanovljena je početna cena za nekretninu koja je predmet licitacije u iznosu od
20.200.000,00 dinara. U ovom procesu licitacije nije mguća prodaja za iznos niži od
naznačene početne prodajne cene.
Kupac ugovoreni iznos plaća u roku od 8 (osam) dana od dana održane prodaje, na način
kako je to bliže utvrđeno Ugovorom o kupoprodaji.
3. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je poslovni objekat u Beogradu u ulici Dr Milutina Ivkovića, površine 155 m²
u ZPC ”Autokomanda”
Razgledanje predmeta prodaje može se svakog radnog dana od 08-16 časova na licu mesta.
Kontakt telefon 064/826 30 40.
4. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UČEŠĆE
A) Opšte odredbe
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 5%
početne cene navedene pod tačkom 2 stav 4.
Učesnik je obavezan da podnese Prijavu za učešće na javnom nadmetanju najkasnije do
15.09.2014.godine. Prijava se smatra blagovremenom ukoliko je do ovog datuma primljena
kod Prodavca (bez obzira na način dostavljanja - lično ili poštom).
Učesnik može podneti samo jednu Prijavu za učešće na javnom nadmetanju.
Aktom podnošenja Prijave za učešće učesnik u potpunosti prihvata uslove i proceduru javnog
nadmetanja (licitacije), kao i opšte uslove i obaveze navedene u ovom Dokumentu i Ugovoru
o kupoprodaji.
Učesnik prihvata da za vreme i nakon procesa javnog nadmetanja (licitacije) ne dovodi u
pitanje proceduru javnog nadmetanja (licitacije).
Pre podnošenja Prijave za učešće, učesnik ja obavezan da uplati depozit na tekući račun
Društva. Depozit iznosi 5% PROCENJENE POČETNE VREDNOSTI, što iznosi 1.010.000,00
dinara.
Depozit se uplaćuje na sledeći račun: 160-252278-36 Proigma doo
B) sadržina prijave za učešće
Prijava mora biti potpisana od strane ovlašćenog predstavnika učesnika (u slučaju da je
učesnik Konzorcijum, Prijava mora biti potpisana od strane ovlašćenog predstavnika
konzorcijuma.
Uz prijavu učesnik dostavlja i:
-original dokaz o uplati depozita, kao što je navedeno u u odeljku 4 ovog Dokumenta.
-Popunjen, potpisan i overen Model Ugovora.
-U slučaju da podnosilac Prijave nije zakonski zastupnik društva, uredno izdato ovlašćenje za
učešće u postupku javnog nadmetanja i zaključenje ugovora (u slučaju Konzorcijuma,
nadležnog organa ovlašćenog predstavnika Konzorcijuma).
-U slučaju Konzorcijuma, Ugovor o konzorcijumu, potpisan od strane svih članova
konzorcijuma i overen od strane nadležnog organa, sa definisanim Ovlašćenim predstavnikom
Konzorcijuma, procentualnim iznosom učešća svakog člana konzorcijuma i klauzulom da za
obaveze nastale iz Ugovora o konzorcijumu i Ugovora o kupoprodaji svaki član Konzorcijuma
odgovara neograničeno solidarno.
Učesnik treba da navede u Prijavi i broj računa za slučaj vraćanja uplaćenog depozita.
Učesnik je obavezan da koristi model Prijave za učešće koji je prikazan u Prilogu 1 ovog
Dokumenta i nesme praviti nikakve modifikacije.
Učesnik koji ne koristi model prijave može biti diskvalifikovan.
Prijava će biti validna samo ako je učesnik uplatio sumu depozita predviđenu u oderljku 4 pod
A) ovog Dokumenta.
C) Podnošenje prijave za učešće
Prijava se mora podneti putem preporučene pošte, lično ili putem kurira u jednom (1)
primerku najkasnije do 15.09.2014.godine, na sledeću adresu:
AD ”IGMA“
Predsedniku komisije za prodaju nepokretnosti javnim nadmetanjem,
Ritska bb, 26330 Uljma
Učesnik treba da sačuva dokaz o ličnoj isporuci, isporuci putem pošte ili putem kurira.
Prijavu za učešće treba podneti u zapečaćenoj koverti na čijem licu treba naznačiti: PRIJAVA
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU – BEOGRAD.
Prijava se smatra blagovremenom ukoliko je najkasnije do 15.09.2014. godine do 14 časova,
primljena kod Prodavca.
5. PROCES JAVNE LICITACIJE
Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije za prodaju nepokretnosti je komisija koja
ima 5 (pet) članova i ona sprovodi javno nadmetanje – javnu licitaciju (u daljem tekstu:
Komisija).
Komisija obezbeđuje neophodne uslove za održavanje javne licitacije.
Komisija donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Komisije.
Za punovažno odlučivanje neophodno je prisustvo većine članova Komisije.
Postupak sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije vodi predsednik Komisije (u daljem
tekstu: predsedavajući).
Predsednik Komisije može u toku javnog nadmetanja da prenese svoja ovlašćenja na nekog
od članova Komisije.
Član Komisije iz stava 2. ove tačke ima sva ovlašćenja i obaveze Predsednika Komisije.
6. EVIDENTIRANJE UČESNIKA LICITACIJE
Pre otvaranja licitacije za predmetnu prodaju, predsedavajući poziva predstavnike pravnog
lica, odnosno zastupnike da predaju komisiji ovlašćenja, odnosno punomoćja.
Komisija započinje evidentiranje učesnika na licitaciji na mestu održavanja licitacije, koje
obuhvata:
- proveru identiteta podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika,
- proveru verodostojnosti ovlašćenja punomoćnika, ako ga ima,
- izdavanje numerisane licitacijske kartice.
- Potpis od strane učesnika ili punomoćnika na listi učesnika.
U zapisnik se konstatuje koji su ponuđači ispunili uslove za učešće na licitaciji /blagovremene,
potpune i ispravne prijave/, ko prisustvuje najavljenom nadmetanju /broj javnog nadmetanja,
naziv pravnog lica, ime i prezime predstavnika i broj punomoćja, a ukoliko fizičko lice ima
zastupnika ime i prezima zastupnika /.
Zainteresovana lica čija prijava za učešće je odobrena a ne registruju se za licitaciju, kao i lica
koja se registruju a ne pristupe javnoj licitaciji, gube pravo na vraćanje depozita.
Proces evidentiranja učesnika na javnoj licitaciji održaće se 16.09.2014.godine 30 minuta pre
početka licitacije na licu mesta pre samog procesa licitacije.
Nakon završetka evidentiranja učesnika, licitacija se može održati ako je najmanje jedno lice
steklo status učesnika po predmetu javnog nadmetanja, ako lično prisustvuje licitaciji ili preko
ovlašćenog predstavnika na mestu održavanja licitacije, u protivnom, Komisija će konstatovati
da se licitacija smatra neuspelom.
Licitacija je javna i mogu joj prisustvovati sva zainteresovana lica.
7. TOK LICITACIJE
Predsedavajući otvara javno nadmetanje u vreme koje je oglasom za javnu licitaciju za
prodaju nepokretnosti određeno kao vreme početka javnog nadmetanja i:
-poziva prisutne podnosioce prijava na licitaciji i ovlašćene predstavnike pravnog lica,
odnosno zastupnike ponuđača da preuzmu licitacijske kartice sa brojevima po redosledu
prozivanja i da zauzmu mesta u prvom redu;
-oglašava predmet javne licitacije;
-oglašava početnu cenu i objašnjava dalji postupak javne licitacije;
-oglašava licitacioni korak (licitacioni korak predstavlja povećanje ponuđene cene predmete
prodaje u odnosu na predhodno ponuđenu cenu);
-licitacioni korak iznosi 500.000,00 dinara.
8. LICITACIJA SA JEDNIM UČESNIKOM
Ako je samo jedno lice steklo status učesnika na licitaciji, predsedavajući ga poziva da prihvati
početnu cenu podizanjem kartice. Ukoliko učesnik ne prihvati početnu cenu podizanjem
kartice, licitacija se smatra neuspelom, tj poništava se, a to lice gubi pravo na vraćanje
depozita.
Ako učesnik prihvati početnu cenu, predsedavajući ga pita da li je uvećava za prvi licitacioni
korak, na šta se učesnik izjašnjava podizanjem licitacione kartice.
Ukoliko učesnik prihvati početnu cenu i uveća je za prvi licitacioni korak podizanjem kartice,
licitacija se smatra uspelom.
Ponuđač (učesnik) ne može sam sebi povećavati cenu.
9. LICITACIJA SA VIŠE UČESNIKA
Ako je više od jednog lica steklo status učesnika na licitaciji, predsedavajući oglašava početnu
cenu i poziva učesnike da prihvate početnu cenu podizanjem kartica. Ukoliko niko od učesnika
ne prihvati početnu cenu podizanjem kartica, licitacija se smatra neuspelom, tj. poništava se
a učesnici gube pravo na vraćanje depozita.
Ukoliko učesnici prihvate početnu cenu, predsedavajući pita učesnike licitacije ko nudi cenu
uvećanu za prvi licitacioni korak, na šta se učesnici izjašnjavaju podizanjem licitacione kartice.
Svako naredno uvećanje cene je definisano licitacionim korakom i pozivanjem
predsedavajućeg da učesnici istaknu ponudu podizanjem kartice.
Utvrđivanje nove cene ponavlja se sve dok ima ponuđača, odnosno sve dok učesnici ističu
ponude na ponovo utvrđenu cenu (predsedavajući pita ko nudi cenu uvećanu za jedan korak).
Ako posle drugog poziva predsedavajućeg nije istaknuta ponuda na poslednje utvrđenu cenu,
predsedavajući upućuje učesnicima poslednji poziv za isticanje ponude. Ako ni posle trećeg
poziva nije istaknuta ponuda, predsedavajući označava završetak licitacije, a najpovoljnijim
ponuđačem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu.
10. ODRŽAVANJE REDA
Predsedavajući Komisije je zadužen da preduzima mere u cilju odvijanja nesmetanog toka
licitacije.
Predsedavajući upozorava učesnike nadmetanja i sva prisutna zainteresovana lica o merama
koje će upotrebiti, u slučaju da učine ometanje toka licitacije.
U slučaju ometanja toka licitacije, predsedavajući prvo javno opominje učesnike licitacije i
upozorava na sledeću meru koju će preduzeti ako se isto nastavi.
Ako učesnik ili druga prisutna lica i pored opomene, nastave da ometaju tok licitacije,
predsedavajući im izriče meru udaljenja sa javne licitacije.
Mera se izvršava dobrovoljno ili je izvršavju ovlašćena zadužena za održavanje reda i
discipline na mestu održavanja licitacije.
Učesnik svojim ponašanjem ometa tok licitacije kada:
- ističe ponude suprotno pravilima licitacije,
- ometa rad Komisije na bilo koji način,
- ometa druge učesnike u toku licitacije.
Učesnik kome je izrečena mera udaljenja nema pravo na vraćanje depozita.
Učesnik licitacije kome je izrečena mera udaljenja, može uložiti usmeno prigovor na zapisnik.
Prigovor ne odlaže licitaciju, a o osnovanosti prigovora odlučuje Komisija, neposredno po
njegovom ulaganju. Odluka komisije je konačna.
11. ZAPISNIK
O početku, toku i završetku javnog nadmetanja (licitacije) sastavlja se Zapisnik o javnom
nadmetanju (licitaciji) koji sadrži:
- Ime i prezime predsednika, zamenika predsednika i svih članova Komisije i zapisničara,
- Mesto, datum i vreme početka licitacije,
- Predmet licitacije,
-
Početnu cenu,
Spisak učesnika licitacije – ponuđača,
Iznos najpovoljnije ponude i podaci o najpovoljnijem ponuđaču,
Dve poslednje istaknute ponude ako ih je bilo,
Izrečene mere prema učesnicima i prisutnim licima,
Prigovore i primedbe učesnika,
Odluke o prigovorima,
Ostale podatke od značaja za rad Komisije,
Datum i vreme završetka licitacije.
Članovi komisije, najpovoljniji ponuđač ili njegov ovlašćeni zastupnik i učesnici licitacije
potpisuju zapisnik.
Zapisnik se sastavlja u tri istovetna primerka, od kojih dva zadržava Komisija, a jedan se
odmah predaje najpovoljnijem ponuđaču.
12. ZAKLJUČENJE UGOVORA
Posle proglašenja kupca, potpisivanja zapisnika i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, Kupac
isplaćuje cenu u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji zaključenim sa Društvom.
Kupoprodajni Ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8
dana od dana održavanja licitacione prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali
iznos kupoprodajne cene.
Kupac koji ne potpiše zapisnik, ili ne potpiše Ugovor o kupoprodaji, ili ne izvrši plaćanje u
predviđenom roku, gubi svojstvo kupca i pravo da učestvuje na budućim licitacijama, kao i
pravo na vraćanje depozita.
Ako kupac ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u roku od 8 dana od dana održavanja
javne licitacije, a bilo je drugih istaknutih ponuda , Ugovor o kupoprodaji zaključuje se sa
učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu po ceni koju je taj učesnik ponudio na
licitaciji.
Ukoliko ni taj učesnik ne potpiše zapisnik, ili ne potpiše Ugovor o kupoprodaji, ili ne izvrši
plaćanje u predviđenom roku od 8 dana od dana poziva za potpis ugovora i on gubi svojstvo
kupca i pravo na da učestvuje na budućim licitacijama, kao i pravo na vraćanje depozita.
Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, ili ne potpiše Ugovor o kupoprodaji, ili ne izvrši
plaćanje u predviđenom roku od 8 dana od dana održavanja javne licitacije, a nije bilo drugih
istaknutih ponuda, licitacija se proglašava neuspelom.
Ako učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu odbije da zaključi ugovor ili ne izvrši
plaćanje u predviđenom roku, licitacija se proglašava neuspelom.
Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu.
Na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata.
Učesnicima koji nisu stekli pravo kupca, vraća se depozit u roku od 10 dana od dana
održavanja licitacije.
Društvo može odlučiti da otkaže licitaciju.
Učesnici nemaju pravo na bilo kakav povraćaj troškova koje su imali tikom pripreme i
učestvovanja u procesu javne licitacije, pa ni u slučaju poništenja ili promene procedura javne
licitacije.
Prilozi:
Prijav za učešće na javnoj prodaji (licitaciji) Prilog 1.
Nacrt Ugovora je u Prilogu 2.
13. KONTAKTI
Sve zahteve za dodatne informacije uputiti na e-mail adresu: [email protected]
Kontakt osoba: Milena Blagojević,tel. 013/898-251 lokal 116, faks 013/ 898-239,
Ova pravila o postupku sprovođenja javne licitacije za prodaju nepokretnosti biće objavljena
na sajtu: AD IGMA iz Uljme (www.igma.rs) i u objektu gde će se održati javna licitacija.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Milena Blagojević
Download

C:\Users\Oliver\Downloads\PRAVILA JAVNE LICITACIJE