EVALUACIONI UPITNIK ZA UČESNIKE
Svrha programa u kojem ste učestvovali je da Vas upoznamo sa mogućim vidovima saradnje
Univerziteta (fakulteta i centara u njihovom sastavu) i preduzeća, i ukažemo na značaj transfera
znanja i pokretanja inovacija na tržištu.
Vaše mišljenje i ocena dogañaja će biti od velike pomoći u budućoj organizaciji sličnih programa,
kao i sagledavanju budućih vidova saradnje, vezano za modalitete saradnje, posebno u delu
predloženih mera novog Regionalnog modela saradnje univerziteta i preduzeća.
1. Koliko ste u celini zadovoljni skupom? Molimo da označite jedan odgovor koji najbliže odražava
Vaše mišljenje.
Slabo
Ispod očekivanja
Osrednje
Dobro
Odlično
2. Kako biste ocenili?
1
Slabo
2
Ispod
očekivanja
3
Dobro
4
Vrlo dobro
5
Odlično
Korisnost informacija koje ste čuli
Znanje i stručnost predavača
Način prezentovanja tema
Prostorije u kojima se izvodio
seminar
Organizaciju seminara
Značaj tema seminara
3. Koji od dole navedenih modela saradnje su po Vašem mišljenju najcelishodniji i najkorisniji za
modernizaciju univerziteta i transformaciju industrije, kroz razvoj i primenu inovacija:
Formiranje naučnih i tehnoloških parkova pri univerzitetima u regionu
Formiranje regionalnih industrijskih klastera na nivou Zapadnog Balkana
Formiranje konzorcijuma univerziteta i preduzeća kako bi zajednički učestvovali u FP7,
TEMPUS, EUREKA i drugim projektima koje finansira EU
Formiranje regionalnih Kooperativnih trening i/ili Lifelong obrazovnih centara
Osnivanje otvorenih inovacionih mreža
Mobilnost studenata u okviru studentskih praksi
IF program za diplomce i zaposlene (Industrial Fellowship Programme)
6. Vaši predlozi za unapreñenje saradnje:
_______________________________________________________________________________
Zahvaljujemo na učestvovanju.
Download

Evaluacioni upitnik