dr Vitomir Slijepčević
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
Adresa
Telefon
Docent, Vitomir Slijepčević
Kolubarska 68
065 399 250
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
[email protected]
RS, BiH
30.10.1962.
Donja Radnja
rimotiv30
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2003 - trenutno
Pavlović International bank a.d. Slobomir-Bijeljina, filijala Doboj
Direktor filijale
RukovovoĎenje i organizovanje rada filijale
trenutno
Slobomir P Univerzitet, Fakultet za ekonomiju i menadžment
Docent
Docent za užu naušnu oblast Poslovnih finansija, nastavnik na
predmetima: Bankarski menadžment, Poslovne finansije, Finansijska
tržišta i institucije, Strateški finansijski menadžment
2002 - 2003
Privredna banka a.d. Doboj, filijala Doboj
Direktor filijale
RukovovoĎenje i organizovanje rada filijale
1989 – 2002
Privredna banka a.d. Doboj, Sektor elektronske obrade podataka, Sektor
sredstava i kredita
Viši stručni saradnik – projektant na personalnim računarima, Šef
poslova sa stanovništvom
Projektovanje i programiranje bankarskog aplikativnog softvera.
1/1
dr Vitomir Slijepčević
RukovoĎenje, organizovanje i planiranje poslova u Odjeljenju poslova
sa stanovništvom.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
1987 -1989
Privredna banka Sarajevo -Osnovna banka Doboj, Sektor poslova sa
stanovništvom
Referent tekućih i žiro računa
Planiranje, izvještavanje i analiza rada filijala po ovim poslovima
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
2008 - 2011
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Preduzetnička ekonomija,
Doktor ekonomskih nauka
2005 - 2007
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Preduzetnička ekonomija
Magistar ekonomskih nauka
1982 - 1986
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Poslovna ekonomija
Diplomirani ekonomista
NEFORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
stečene u toku života, bez formalnog
dokaza i posjedovanja certifikata ili
diplome
MATERINJI JEZIK
15.09.2007.
SQA Beograd
Interna provjera sistema kvaliteta
Da
Finansijsko upravljanje i poslovna politika banaka.
Finansijska analiza u funkciji ocjene boniteta preduzeća.
Uloga kreditnog savjetovanja u odgovornom razvoju finansijskog
sektora.
Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih.
Unix, DOS, WINDOWS operativni sistemi. Programski jezici
Clipper, ZIM,
Srpski
2/2
dr Vitomir Slijepčević
STRANI JEZICI
ENGLESKI (B1)
NAVEDITE JEZIK (Ruski C1)
LIČNE KARAKTERISTIKE/SKLONOSTI
NEOPHODNE ZA RAD SA LJUDIMA
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI
Timski rad –sposobnost uspostavljanja i održavanja efikasnog
poslovnog odnosa sa ljudima u multikulturalnom i multietničkom
okruženju; izražen osjećaj poštovanja i uvažavanja ličnih razlika i
uvjerenja.
Komunikacija –sposobnost jasnog i preciznog komuniciranja pismenim i
usmenim putem
Profesionalizam, sposobnost samostalnog istraživanja, analiziranja i
identifikovanja problema; sposobnost predlaganja rješenja; pokazane
analitičke vještine;
Planiranje i organizovanje–sposobnost identifikovanja i utvrĎivanja
prioriteta kao i planiranja,koordinisanja i kontrolisanja vlastitog plana
rada i plana rada podreĎenih; Orjentisanost na klijente –sposobnost
identifikovanja potreba i želja klijenata; sposobnost uspostavljanja i
održavanja produktivnog partnerstva sa klijentima.
Informatička pismenost, poznavanje operativnih
Windows, Linux, projektovanje i programiranje.
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička oprema
OSTALE VJEŠTINE
vještine prethodno nepomenute
VOZAČKA DOZVOLA
sistema
MS
Privrženost kontinuiranom učenju
i želja za praćenjem novih trendova i razvoja tehnike i
tehnologije; spremnost na davanju ličnog doprinosa razvoju i uspjehu
organizacije i institucija.
B
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
IZDAVAČKI ODBORI
Saradnik Privrednog društva “IE-ekonomika” Doboj za oblast
ekonomije i bankarstva /recenzent radova prilikom izdavanja
publikacija, časopisa, biltena i sl./
3/3
dr Vitomir Slijepčević
1. Model preduzetničke banke: Acta Economica, Ekonomski fakultet
Banja Luka. Časopis za ekonomiju, 2007.
2. Uloga menadžmenta u procesu strateškog planiranjau poslovnoj
banci: Značenja, Časopis iz oblasti nauke, kulture, umjetnosti i
obrazovanja, 2007.
3. Preduzetništvo i planiranje u poslovnim bankama: Značenja. Časopis
iz oblasti nauke, kulture, umjetnosti i obrazovanja, 2007.
4. Upravljanje rizicima kao pretpostavka ostvarenja profitabilnosti
poslovnih banaka: Značenja: Časopis iz oblasti nauke, kulture,
umjetnosti i obrazovanja, 61 2008.
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
5. Mjerenje rezultata preduzetničke banke sa posebnim osvrtom na
efekte podrške razvoju malih preduzeća, Zbornik radova. Naučna
konferencija, Univerzitetski preduzetnički centar Banja Luka, 2009.
6. Neki aspekti finansiranja preduzetništva u Republici Srpskoj, Nauka,
Časopis Slobomir P Univerziteta za društvene i humanitarne nauke,
2010.
7. Finansiranje start-up preduzeća, Zbornik radova. MeĎunarodna
naučna konferencija. Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet.
2014.
1. Transformacija platnog sistema u BiH, Konferencija, Centralna
banka BiH, Privredna komora BiH, Sarajevo, 2000.
2. Finansijsko upravljanje i poslovna politika banaka, Udruženje
banaka Republike Srpske i Bankarska akademija Frankfurt,
Banja Luka, 2001.
3. Da li je kapital u BiH skup, Konferencija, Centralna banka BiH,
Sarajevo 2004.
UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM I
DRUGIM PROJEKTIMA
4. Finansijska analiza u funkciji ocjene boniteta preduzeća, Institut
za poslovna istraživanja MBA, Beograd, 2007.
5. Interna provjera sistema kvaliteta, SQA, Beograd, 2007.
6. Energija Srpske, Ekonomski forum, Vlada Republike Srpske,
Doboj, 2008.
7. Poslovati u BiH, Inovacije u sektoru bankarstva i uslovima
kreditiranja, Naučna konferencija, Univerzitetski preduzetnički
centar Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci i Svjetska banka,
4/4
dr Vitomir Slijepčević
Banja Luka, 2009.
8. Finansijske mogućnosti klijenata-elektronsko plaćanje i
finansijske usluge, Okrugli sto, Centralna banka BiH, Sarajevo,
2010.
9. Uloga kreditnog savjetovanja u odgovornom
finansijskog sektora, Centralna banka BiH, 2010.
razvoju
10. GEM (Global Entrepreneurship Monitor) BiH 2010. Svjetski
akademski projekat iz oblasti preduzetništva, Centar za razvoj
poduzetništva Tuzla, 2010.
11. Podrška poduzetničkim aktivnostima mladih. Centar za razvoj
poduzetništva Tuzla, 2011.
12. GEM (Global Entrepreneurship Monitor) BiH 2011. Svjetski
akademski projekat iz oblasti preduzetništva, Centar za razvoj
poduzetništva Tuzla, 2011.
13. Poduzetništvom do novih radnih mjesta, Okrugli sto, Centar za
razvoj poduzetništva Tuzla, 2011.
14. 2012.kao EU godina za BiH – uloga opštine, Delegacija
Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Doboj, 2012.
15. Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja i zapošljavanja,
MeĎunarodna naučna konferencija, Univerzitet u Banjoj Luci,
Ekonomski fakultet Banja Luka, 2014.
5/5
Download

dr Vitomir Slijepčević - Fakultet za ekonomiju i menadžment