SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 1 od 43
MITSIDES POINT D.O.O.
Sremska Mitrovica
Dana: 29.01.2013.
Broj: 158
Na osnovu čl.24. Zakona o radu, čl. 4. stav 2 .Kolektivnog ugovora, donosim sledeći:
PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U MITSIDES POINT D.O.O. SREMSKA
MITROVICA
PREAMBULA:
Privredno društvo “MITSIDES POINT” a.d. Sremska Mitrovica je donelo Odluku o promeni pravne forme
na sednici održanoj dana 20.08.2012. godine i organizovalo se u formi društva sa ograničenom
odgovornošću, te je Rešenjem Agencije za privredne registre od 02.10.2012. godine, poslovni broj BD
127311/2012 usvojena registraciona prijava, kojom se u Registru privrednih subjekata registrovala promena
podataka, tako da poslovno ime privrednog društva sada glasi “MITSIDES POINT” D.O.O Sremska
Mitrovica.
Ovim Pravilnikom se unapreĎuje unutrašnja organizacija poslovanja u cilju efikasnijeg i produktivnijeg rada,
efektnije komunikacije sa osnivačem, te potrebe za unapredjivanjem pravnog sektora tj. Pravne podrške
Duštvu kako na unutrašnjem planu privrednog društva, tako i u odnosu na treća lica i unapreĎenja pravne
komunikacije sa poslovnim partnerima.
Član 1.
Ovim Pravilnikom u skladu sa Zakonom ureĎuje se organizacija rada i sistematizacija poslova u MITSIDES
POINT D.O.O. Sremska Mitrovica.
Član 2.
Ovim Pravilnikom utvrĎuju se organizacioni delovi, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi
posebni uslovi za rad na utvrĎenim poslovima sa brojem potrebnih izvršilaca i popisom poslova za sve
utvrĎene poslove.
Na poslovima utvrĎenim ovim Pravilnikom mogu se zapošljavati strani državljani u skladu sa Zakonom o
radu i u skladu sa posebnim Zakonom kojim se reguliše zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima.
RADNA JEDINICA SLUŢBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
1-1
Generalni direktor
VIII
VSS - tehnološki - 5g. radnog iskustva, znanje
engleskog i grčkog jezika
1
1-3
Specijalista za imovinsko
pravna pitanja
VIII
VSS - diplomirani pravnik, položen
pravosudni ispit, znanje engleskog jezika
(srednji nivo)
1
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 2 od 43
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
1-4
Prevodilac za grčki i engleski
jezik i administrativni radnik
VII
VSS - diplomirani filolog za grčki i engleski
jezik
1
1-2
Tehnički sekretar
III
SSS
2
1-7
Asistent generalnog direktora
III
SSS
1
1-8
Vozač putničkog vozila
II
KV - vozač
1
1-9
Sam. referent uvoza i izvoza
VI
VŠ
1
1-47
Menadžer za IT i elektroniku
VIII
VSS - elektrotehnički
1
1-57
Prevodilac i administ asistent
VII
VSS
1
1-58
Softver menadžer
VIII
VSS - mašinski
1
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
VIII
VSS - ekonomski, fakultet za menadžment,
3g. radnog iskustva
1
VI
VSS - ekonomski, 1g. radnog iskustva
1
VIII
VSS - ekonomski, 1g. radnog iskustva,
položen ispit za ovlašćenog računovoĎu
1
FINANSIJSKA SLUŢBA
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
1-13
Finansijski direktor
1-14
Rukovodilac knjigovodstva
1-15
Asistent finansijskog
direktora
1-16
Operativni radnik
III
SSS
2
1-17
Likvidator
V
VŠ - ekonomska, 1g. radnog iskustva
1
1-18
KnjigovoĎa bilansista
V
VŠ - ekonomska, 1g. radnog iskustva
1
1-19
Blagajnik
III
SSS - ekonomska, 6m. radnog iskustva
1
1-20
Referent ličnih dohodaka
III
SSS - ekonomska, 6m. radnog iskustva
1
1-22
KnjigovoĎa osnovnih
sredstava I poreza
III
SSS - ekonomska, 6m. radnog iskustva
1
1-23
KnjigovoĎa
III
SSS - ekonomska, 6m. radnog iskustva
2
1-24
KnjigovoĎa - operater
III
SSS - ekonomska
3
SLUŢBA KOMERCIJALE
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
VSS - tehnološki, ekonomski, 3g. radnog
iskustva
1
VSS - tehnološki, ekonomski
1g. radnog iskustva
1
1-55
Koordinator prodaje
VIII
1-21
Direktor prodaje (Testenine i
pekarskih) proizvoda
VII
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
OB. 54-05
PStrana 3 od 43
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
VIII
VSS - ekonomski
1
1-51
Menadžer prodaje za
područje Bg. i okoline
1-56
Promoter
III
SSS
1
1-69
Brend menadžer
VII
VSS
1
1-52
Pomoćnik menadžera za
prodaju
VIII
VSS-ekonomski fakultet
1
1-43
Menadžer marketinga u
prodaji
VII
VSS
1
1-44
Menadžer logistike
IV
SSS
1
1-46
Regionalni menadžer prodaje
VII
VSS
1
1-60
Menadžer marketinga
VIII
VSS
1
1-32
Direktor nabavke
VIII
VSS - ekonomski fakultet, 2g. radnog
iskustva
1
1-64
Referent nabavke
IV
SSS-ekonomska, 2g radnog iskustva
1
1-37
Terenski komercijalista
III
SSS
4
1-29
Merčendajzer- promoter
IV
SSS
5
1-26
Šef komercijale
V
VŠ - ekonomska, tehnološka, 3g. radnog
iskustva
1
1-28
Samostalni referent prodaje
V
VŠ - ekonomska, tehnološka, 1g. radnog
iskustva
2
1-63
Poslovi analize plana i
realizacije prodaje
VII
VSS dipl ecc
1
1-61
Komercijalista za rad na
području BG
III
SSS
7
1-31
Komercijalista za rad na
području Niša
III
SSS
1
1-30
Referent prodaje
III
SSS - ekonomska, tehnološka, 1g. radnog
iskustva
3
1-62
Komercijalista za područje
Vojvodine
III
SSS - ekonomska, tehnološka, 1g. radnog
iskustva
1
1-59
Referent prodaje i
maloprodaje
III
SSS
1
1-33
PoslovoĎa prodavnice
III
SSS - ekonomska, tehnološka, 1g. radnog
iskustva
3
1-34
Prodavac
II
KV – trgovac, 6m. radnog iskustva
9
1-35
Šef prodajnog centra Niš
V
VŠ - ekonomska, 1g. radnog iskustva
1
1-36
Samostalni referent prodaje
Niš
V
VŠ - ekonomska, 1g. radnog iskustva
1
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
OB. 54-05
PStrana 4 od 43
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
1-49
Komercijalni referent
III
SSS - tehnološka
1
1-50
Analitičar prodaje
V
VSS
1
1-53
Radnik na distribuciji Niš
II
KV - mehaničar, sa položenim vozačkim
ispitom
2
1-64
Magacioner u Dc Niš
II
KV, SSS, sa položenim vozačkim ispitom,
1.god radn.isk.
1
1-54
Referent prodaje DC Niš
III
SSS
1
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
LABORATORIJSKA SLUŢBA
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
1-38
Šef Laboratorije
V
VŠS - tehnološka, prehrambeni smer, 1g.
radnog iskustva
1
1-40
Laborant
III
SSS - tehnološka, 6m. radnog iskustva
2
RADNA JEDINICA PEKARA
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
2-1
Rukovodilac radne jedinice
VII
VSS - tehnološki, prehrambeni smer, 1g.
radnog iskustva
1
2-3
Pazitelj, mesač i pekar
III
SSS
1
2-4
VoĎa smene u pekarskoj
proizvodnji
V
VŠS, VKV- tehnološka, pekar 1g. radnog
iskustva
2
2-5
Stručni radnik u proizvodnji
hleba i peciva
III
SSS, KV - pekarski tehničar, pekar, 6m.
radnog iskustva
5
2-7
Buregdžija
III
SSS, KV - pekarski tehničar, pekar. Smer,
hemijski tehničar, 6m radnog iskustva
1
2-9
Stručni radnik u proizvodnji
kora, testenine i oblandi
III
SSS, KV - pekarski tehničar, pekar. Smer,
hemijski tehničar 6m. radnog iskustva
14
2-10
Kval. Radnik u proizvodnji
kora, testenine i oblandi
II
KV - pekar, 6m. radnog iskustva
8
2-11
Radnik na komandnom
ureĎaju za brašno
II
KV - pekar
1
2-12
Magacioner sirovina
III
SSS, KV - ekonomska, tehnološka, pekar, 6
m. radnog iskustva
1
2-14
Magacioner gotovih
proizvoda
III
SSS, KV – ekonomska, tehnološka, pekar,
6m. radnog iskustva
1
2-15
Pomoćnik magacionera
gotovih proizvoda
III
SSS, KV – ekonomska, tehnološka, pekar,
6m. radnog iskustva
3
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
OB. 54-05
PStrana 5 od 43
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
2-16
Magacioner testenine,
oblandi i zamrznutih
proizvoda
III
SSS, KV – ekonomska, tehnološka, pekar,
6m. radnog iskustva
1
2-17
Vozač pekarskog vozila
II
KV – vozač
10
2-19
Higijeničar i pranje radnih
odela
Bazna
grupa
NK – osnovna škola
2
2-23
VoĎa smene za proizvodnju
peciva
V
VŠS, VKV – pekarski tehničar, 1g. radnog
iskustva
1
2-24
Ložač parnih kotlova
IV
VKV – bravar
3
2-27
Radnik u proizvodnji
pekarskih proizvoda i
održavanju rashladnij
ureĎaja, sudova pod
pritiskom i grupe
IV
KV/VKV
1
2-28
Radnik u proizvodnji
pekarskih proizvoda i
održavanju rashladnij
ureĎaja, sudova pod
pritiskom
III
2-30
Radnik u pekari
NK
1
SSS, VKV
1
RADNA JEDINICA MLIN SREMSKA MITROVICA
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
1
3-1
Rukovodilac RJ mlin, mlin
Martinci i RJ Silos
VII
VSS – Tehnološki fakultet ugljeno hidratni
smer, 1g. radnog iskustva
Rukovodilac mlinske
proizvodnje
VI
VSS – Tehnološki fakultet ugljeno hidratni
smer, 1g. radnog iskustva
1
3-2
3-3
Organizator mlinske
proizvodnje i održavanje
mlinskih postrojenja
V
VŠS – tehnolog, VKV – mlinar
1
3-4
Magacioner gotovih
proizvoda
III
SSS – ekonomska, tehnološka, 6m. radnog
iskustva
1
3-6
VoĎa smene
IV
VKV – mlinar, 1g. radnog iskustva
3
3-7
Pazitelj mlinske proizvodnje
II
KV – mlinar, 6m. radnog iskustva
3
3-10
VoĎa smene u silosu za
brašno
IV
VKV – mlinar, 1g. radnog iskustva
1
3-11
Radnik u silosu za brašno
II
KV – mlinar, 6m. radnog iskustva
1
3-12
Uvrećivač
I
NK – 6m. radnog iskustva
3
3-13
Transportni radnik
I
NK – 6m. radnog iskustva
5
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 6 od 43
RADNA JEDINICA SILOS
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
5-12
Tehničko – tehnološki
rukovodilac
VI
VSS – tehnološki fakultet, 1g. radnog
iskustva
1
5-4
VoĎa smene
IV
VKV – mlinar, 1g. radnog iskustva
2
5-5
Referent magacinske službe
III
SSS – ekonomska, tehnološka, mlinska, 6m.
radnog iskustva
1
5-8
Inženjer na održavanju
postrojenja u RJ Mlin i RJ
Silos
V
VŠ – mašinski inženjer
1
5-6
Magacioner sirovina
III
SSS – ekonomska, tehnološka, mlinska, 6m.
radnog iskustva
1
III
SSS – mlinarski tehničar, 1g. radnog iskustva
1
5-13
Radnik na rukovoĎenju i
preventivnom održavanju
mlinskih i silosnih
postrojenja
IV
VKV- mlinar, bravar
1
5-14
Održavanje i rukovanje
silosnim postrojenjima
III
KV- bravar
2
5-11
Glavni pazitelj čistione
RADNA JEDINICA SLUŢBA ODRŢAVANJA
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
6-1
Menadžer održavanja
VII
VSS – mašinski, elektrotehnički fakultet, 1g.
radnog iskustva
1
6-2
PoslovoĎa mehaničarske
radionice
IV
KV – automehaničar, 5g. radnog iskustva
1
6-3
Referent saobraćajne –
tehničke ispravnosti vozila i
magacioner u tehničkom
magacinu
III
SSS – ekonomska, saobraćajna, 6m. radnog
iskustva
1
6-4
GrupovoĎa električara
IV
VKV – elektrotehnička, 6m. radnog iskustva
1
6-5
Električar I grupe
III
SSS – elektrotehnička, 6m. radnog iskustva
1
6-6
Magacioner tehničkog
magacina i nabavljač
III
SSS – ekonomska, saobraćajna 6m. radnog
iskustva
1
6-7
GrupovoĎa bravara
IV
VKV – bravar 1g. radnog iskustva
1
6-8
Vodeći električar
IV
SSS/VŠ – elektro struka, 1g. radnog iskustva
1
6-9
Bravar II grupe
II
KV – mašinski tehničar, 6m. radnog iskustva
2
6-10
Savetnik menadžera
održavanja
VI
VŠ-tehničke struke
1
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 7 od 43
6-11
GrupovoĎa radnika u
mehaničarskoj radionici
IV
VKV – automehaničar, 1g. radnog iskustva
1
6-13
Metalostrugar I grupe
IV
VKV – bravar, 1g. radnog iskustva
1
6-14
Perač i podmazivač
II
KV – automehaničar 6m. radnog iskustva
1
6-15
Vozač teretnog vozila preko
7 tona
II
KV – vozač, 6m. radnog iskustva
6
6-17
Vozač traktora i viljuškara
II
KV – vozač, 6m. radnog iskustva
1
FABRIKA TESTENINE
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Grupa
poslova
Zahtev stručnosti
Broj
izvršilaca
7-1
Glavni rukovaoc na
mašinskim postrojenjima
IV
VKV – mašinski tehničar, elektro tehničar
1
7-2
Rad na mašinskim
postrojenjima i proizvodnja
testenine
III
SSS – mašinski tehničar, elektro tehničar, sa
ili bez radnog iskustva
7
7-3
Magacioner u pogonu za
proizvodnju testenina
III
SSS
2
7-8
Pomoćnik magacionera
SSS/KV
2
7-4
Radnik na pakovanju
II
KV
10
7-5
Glavni paker
III
SSS
1
7-6
Električar
II
KV
1
7-7
Rukovalac elek. postrojenja i
proizvodnje testenine
III
SSS – elektro tehničar sa iskustvom od 6m.
1
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 8 od 43
Član 3.
POPIS POSLOVA U RADNOJ JEDINICI SLUŢBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
1-1Generalni direktor
- Organizacija i rukovoĎenje procesom rada i poslovanje preduzeća.
- Zastupanje i predstavljanje Društva sa ograničenom odgovornošću.
- Stara se o zakonitostima rada Društva u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora.
- Predlaže planove i programe rada.
- Izvršava poslove iz okvira svojih ovlašćenja utvrĎenih zakonom i opštim aktima.
- Obavlja i druge poslove u okviru svojih i zakonskih ovlašćenja.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove i radne zadatke.
1-3 Specijalista za imovinsko pravne poslove
- Snosi svu odgovornost za poverene imovinsko pravne poslove i radne zadatke.
- Učešće u radu u izradi normativnih akata Društva.
- Tumačenje normativnih akata Društva i zakona u smislu njihove primene, a davanjem
odreĎenih uputstava.
- Registracija statusnih promena u poslovanju Društva i upisu u sudski registar.
- RukovoĎenje poslovima Službe zajedničkih poslova.
- Zastupanje Društva pred sudovima i organima uprave.
- Praćenje zakonskih propisa.
- Sastavljanje i tumačenje ugovora
- Ukazivanje Generalnom direktoru Društva na štetnost preduzimanja odredjenih pravnih radnji
- Obavlja i sve druge poslove koji nisu obihvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj
grupi poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- Za poverene poslove odgovara neposredno generalnom direktoru Društva
- Tromesečno u pismenoj formi direktoru Društva i osnivaču Društva priprema izveštaj o
obavljenim poslovima i zadacima, pravnom položaju Društva u odnosu na tekuće sporove
ukoliko ih Društvo ima, proceni uspeha u sporovima, i o drugim bitnim dogaĎajima za
društvo, sve to na engleskom jeziku.
- Prati evropske propise-Direktive iz oblasti osnovne delatnosti Drustva
- Ukoliko je potrebno ima dnevnu komunikaciju sa Direktorom
1-4 Prevodilac za grčki i engleski jezik i administrativni radnik
- Poslovi prevoĎenja tekstova i korespodencija sa srpskog na engleski, odnosno grčki jezik i
obrnuto.
- Administrativne poslove koji su u funkciji rada generalnog direktora i delatnosti Društva
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- Za svoj rad direktno je odgovoran generalnom direktoru.
1-5 Tehnički sekretar
- Prijem ulazne pošte i voĎenje delovodnika iste.
- Priprema za otpremu celokupne izlazne pošte i voĎenje evidencije iste.
- Korespodencija vezana za telefonsku komunikaciju.
- Prijem stranaka.
- Poslovi prevoĎenja.
- VoĎenje evidencije prisutnosti na poslu za zaposlene u SZP.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 9 od 43
1-6 Asistent generalnog direktora
- Administrativne poslove koji su u funkciji rada generalnog direktora;
- Poslove prevoĎenja i korespodencije
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi svu odgovornost za za poverene poslove.
- Za svoj rad direktno je odgovoran generalnom direktoru.
1-8 Vozač putničkog vozila
- Upravljanje putničkim vozilom u funkciji prevoza putnika-radnika.
- Popunjavanje putnog naloga.
- Optimalna potrošnja pogonskog goriva i maziva i pravdanje istog.
- Kontrola tehničke ispravnosti vozila, naročito mehanizma za upravljanje, kočionog sistema i
svetlosno signalnih ureĎaja i pneumatike.
- Vršenje periodičnog i tehničkog pregleda vozila.
- Informisanje o nastalim tehničkim nedostacima na vozilu i nastalim saobraćajnim udesima.
- Informisanje o roku važenja saobraćajne i vozačke dozvole.
- Pregled ispravnosti vozila pre vožnje, u toku vožnje i po završetku vožnje.
- Stalna kontrola sistema za hlaĎenje i sistema za podmazivanje motora.
- Podizanje i doprema celokupne ulazne pošte, predaja dnevnog pazara na šalterima banke.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova,
snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-9 Samostalni referent uvoza i izvoza
- Organizuje promocije proizvoda poslodavca.
- Organizovanje sajmova i marketinga
- Izrada i dizajniranje reklamnog materijala.
- Poslovi uvoza i izvoza
- Obavlja i druge poslove koji nisu navedeni u opisu, a pripadaju navedenoj grupi poslova.
- Za svoj rad direktno je odgovorna generalnom direktoru.
1-47 Menadţer za informacione tehnologije i informatiku
- Obavlja sve poslove vezane za informacione tehnologije i informatiku.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju navedenoj grupi poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-57 Prevodilac i administrativni asistent
- Izvršavanje administrativno tehničkih poslova; zadaci na obezbeĎenju svih ulaznih i izlaznih
informacija za kvalitetno obavljanje poslova;
- Zadaci korespondencije koji su u funkciji obavljanja poslova
- Obavlja i druge poslove koji po svojoj složenosti poslova pripadaju navedenoj grupi poslova, a
nisu navedeni ovim popisomi i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-58 Softver menadţer
- Kontaktira dobavljače softvera radi održavanja i daljih unapreĎenja.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju navedenoj grupi poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 10 od 43
FINANSIJSKA SLUŢBA
1-13 Finansijski direktor
- Organizacija rada službe knjigovodstva, obračuna ličnih dohodaka i službe plana i analize.
- Organizaciona rešenja u vezi knjigovodstvenog praćenja u skladu sa Zakonom o
računovodstvu.
- Podnošenje izveštaja o radu knjigovodstva.
- Potpisivanje za knjigovodstvena dokumenta uz potpunu odgovornost.
- ObezbeĎivanje finansijskih sredstava i nadzora nad tim sredstvima i njihovoj pravilnoj
upotrebi uz praćenje i primenu zakonskih propisa.
- Naplata finansijskih sredstava.
- Zatupanje i predstavljanje Društav sa ograničenom odgovornošću prema drugim licima, a u
vezi sa nadležnom problematikom.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a svojom složenošću i
problematikom pripadaju ovoj grupi poslova.
1-14 Rukovodilac knjigovodstva
- UtvrĎivanje organizacije knjigovodstvenog praćenja i iskazivanje poslovanja prometa u
procesu proizvodnje.
- Predlaganje rasporeda izvršioca na poslove i radne zadatke uokviru navedene funkcije.
- RukovoĎenje radom izvršioca u okviru nadležne službe.
- Predlaganje i voĎenje dokumenata (po vrsti, formi, sadržaju, toku i rokovima cirkulacije) za
knjigovodstveno praćenje i iskazivanje poslovnih promena.
- Podnošenje izveštaja o radu knjigovodstva.
- Potpisivanje knjigovodstvenih i statističkih izveštaja.
- Snosi odgovornost za tačnost informisanja i izveštaja o rezultatima poslovanja koje daje
Upravnom odboru, bankama, drugim organima i za ažurnost voĎenja knjigovodstva i
podnošenje periodičnih obračuna i završnih računa.
- Praćenje propisa iz nadležne problematike.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova, snosi svu odgovornost i za svoj rad odgovara finansijskom direktoru.
1-15 Asistent finansijskog direktora
- Sastavljanje finansijskih izveštaja; sastavljanje izveštaja za potrebe menadžmenta.
- Razmena finansijskih izveštaja sa povezanim pravnim licima.
- Predlaganje i voĎenje dokumenata (po vrsti, formi, sadržaju, toku i rokovima cirkulacije) za
knjigovodstveno - računovodstveno praćenje i iskazivanje poslovnih promena.
- Potpisivanje knjigovodstveno - računovodstvenih i statističkih izveštaja.
- Snosi odgovornost za tačnost informisanja i izveštaja o rezultatima poslovanja koje daje
nadležnim organima društva, bankama, drugim organima izvan društvai kao i za ažurnost
voĎenja knjigovodstva i podnošenje periodičnih obračuna i završnih računa.
- Praćenje propisa iz finansijske i poreske oblasti.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova.
- Za svoj rad direktno je odgovoran finansijskom direktoru, a u njegovoj odsutnosti neposredno
odgovara generalnom direktoru društva.
1-16 Operativni radnik u računovodstvu
- Prijem dokumentacije i priprema iste za knjigovodstvenu obradu
- Operativni rad u knjigovodstvu – knjiženje
- Učešće u izradi raznih izveštaja nakon knjiženja
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
OB. 54-05
PStrana 11 od 43
Rad na blagajni
Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova.
1-17 Likvidator
- Priprema i kontrola zakonske, suštinske i formalne ispravnosti svih dokumenata za knjiženje.
- Praćenje zakonskih propisa i primena istih.
- Podonošenje izveštaja nadležnim rukovodiocima o zakonskoj, formalnoj i suštinskoj
ipsravnosti dokumentacije.
- Blagovremeno dostavljanje obraĎene dokumentacije.
- Naplata finansijskih sredstava.
- Obavlja i druge poslove koji nisu navedeni, a koji pripadaju navedenoj grupi poslova.
1-18 KnjigovoĎa-bilansista
- Priprema svih dokumenata za knjiženje
- Sačinjavanje naloga za knjiženje.
- Usaglašavanje glavne knjige sa pomoćnim knjigama.
- Signaliziranje svih otvorenih stavki koje su posledica greški u knjiženju.
- Rad na terminalima prilikom automatske obrade podataka.
- Obavlja i druge poslove koji nisu navedeni, a koji pripadaju navedenoj grupi poslova i snosi
svu odgovornost za poverene poslove.
1-19 Blagajnik
- Obavljanje poslova blagajničkog poslovanja, prometa gotovog novca, čekova, čekova graĎana,
bonova za gorivo i drugih novčanih vredosti.
- Isplata bolovanja, putnih troškova i drugih primanja zaposlenih.
- Izdavanje i prijem bonova za hleb.
- Rad na terminalu prilikom automatske obrade podataka.
- Ažurno voĎenje evidnecije i izveštaja koji se odnose na blagajničko poslovanje.
- Obavlja i druge poslove koji nisu navedeni, a koji pripadaju navedenoj grupi poslova i snosi
svu odgovornost za poverene poslove.
1-20 Referent ličnih dohodaka
- Finansijski obračun ličnih dohodaka zaposlenih u Društvu; obračun obaveza po ličnom
dohotku; izdavanje potvrda na zahtev radnika vezanih za lične dohotke; utvrĎivanje prisutnosti
na poslu prema evidencionim karticama; rad na terminalu prilikom automatske obrade
podataka. Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a koji po svojoj
prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, snosi svu odgovornost za poverene poslove
1-22 KnjigovoĎa osnovnih sredstava i poreza
- VoĎenje analitičke kartoteke osnovnih sredstava sa svim potrebnim podacima.
- Obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava i sastavljanje naloga za knjiženje
istih.
- Izrada statističkih izveštaja o kapacitetima.
- Rad naterminalu prilikom automatske obrade podataka.
- Prikupljanje dokumentacije za obračun poreza na promet.
- Obračun poreza na promet.
- Sastavljanje periodičnih i godišnjih obračuna poreza na promet.
- Obavlja i druge poslove koji nisu navedeni, a koji pripadaju navedenoj grupi poslova i snosi
svu odgovornost za poverene poslove.
1-23 KnjigovoĎa
- Prikupljanje odgovarajuće dokumentacije, obrada i priprema za knjiženje. Knjiženje
pripremne dokumentacije na terminalu.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 12 od 43
-
Sravnjivanje stanja na meterijalnim karticama u knjigovodstvu sa stanjem u magacinskom
knjigovodstvu.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju odreĎenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
1-24 KnjigovoĎa operater
- Prijem i priprema knjigovodstvene dokumentacije za knjiženje;
- Knjiženje knjigovodstvene dokumentacije;
- Sravnjenje salda sa kupcima i dobavljačima
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju odreĎenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
SLUŢBA KOMERCIJALE
1-55 Koordinator prodaje
- Koordinacija i sprovoĎenje rada komercijalne službe;
- Pripremanje ugovora o kupoprodaji;
- Davanje predloga politike cena i cena proizvoda i usluga preduzeća;
- Koordinacija i kontrola prodaje svih proizvoda iz asortimana preduzeća;
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navednim
poslovima.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove i odgovoran je generalnom direktoru.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS.
- Odgovoran je za poznavanje pravila PPZ i HTZ, Zakona o prometu roba, poznavanje Zakona
o bezbednosti na radu i drugih propisa iz oblasti koje pokriva;
1-21 Direktor prodaje
- Poznavanje, praćenje i primena zakonskih propisa iz oblasti prometa roba i životnih
namirnica;
- Neposredno organizuje prodaju pekarskih i testeničanskih proizvoda;
- Aktivno praćenje tržišta u zemlji i inostranstvu;
- Priprema i zaključuje ugovore o prodaji;
- Koordinacija i kontrola rada komercijalista na terenu i merčendajzera;
- U saradnji sa menadžerom za marketinga i pomoćnikom menadžera prodajemučestvuje u
izradi markentiške strategije;
- Stara se o unapreĎenju rada prodaje i distriuciji proizvoda po maloprodajnim objektima;
- Prikuplja informacije sa terena o raspoloženju naših kupaca, njihova mišljenja o kvalitetu
našiproizvod i usluga i o tome obaveštava rukovodioca Pekare i testenine u cilju boboljšanja
kvalite robe;
- Odgovoran je za naplatu potraživanja od kupaca za robu čiju prodaju organizuje;
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS;
- Odgovoran je za poznavanje pravila PPZ i HTZ, Zakona o prometu roba, poznavanje Zakona
o bezbednosti na radu i drugih propisa iz oblasti koje pokriva;
- Za svoj rad direktno je odgovoran Generalnom direktoru.
1-52 Pomoćnik menadţera prodaje
- Organizovanje i vršenje prodaje i plasmana svih vrsta mlinskih, pekarskih i testeničarskih
proizvoda
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 13 od 43
Razvoj svih oblasti marketinga i prodaje uključujući i razvoj i praćenje marketinške strategije,
koordinaciju i razvoj prodaje, distribuciju, reklamiranje i promocije proizvoda
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a koji po svojoj prirodi
pripadaju ovoj grupi poslova, snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-60 Menadţer marketinga
- Predlaže, planira i organizuje sve aktivnosti marketinga i prodaje iz proizvodnog programa
društva.
- Aktivno prati tržišta u zemlji i inostranstvu iz oblasti poslovanja Društva i predlaže mere za
unapreĎenje proizvodnje i prodaje.
- Organizovanje i vršenje prodaje i plasmana svih vrsta mlinskih, pekarskih i testeničarskih
proizvoda, razvoj svih oblasti marketinga i prodaje uključujući i razvoj i praćenje marketinške
strategije, koordinaciju i razvoj prodaje, distribuciju, reklamiranje i promocije proizvoda.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a koji po svojoj prirodi
pripadaju ovoj grupi poslova, snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i dokumentima IFS.
- Za svoj rad odgovoran je direktoru prodaje.
1-43 Menadţer marketinga u prodaji
- Kreiranje i implementacija merchandising strategije.
- Organizacija i uspostavljanje rada merchandising timova.
- Kontrola, rukovoĎenje i kontrola rada merčendajzera.
- Organizovanje i obuka merčendajzera.
- Preduzimanje aktivnosti potrebnih za unapreĎenje prodaje (promocije u različitim kanalima
prodaje, promotivne prodaje, posebne pozicije).
- Aktivno učešće u odabiru POP i POS materijala.
- Odobravanje potrebnih količina materijala za merčendajzere.
- Praćenje prisutnosti cena i pozicija proizvoda iz prodajnog asortimana Društva.
- Akciono praćenje prisutnosti cena i pozicija proizvoda konkurencije.
- Izveštavanje službe prodaje i marketinga o bitnim dešavanjima na tržištu konkurencije.
- Kreira izveštaje na nedeljnom i mesečnom nivou.
- Obavlja i druge poslove po nalogu direktora prodaje.
- Za svoj rad odgovoran je direktoru prodaje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i dokumentima IFS.
1-44 Menadţer logistike
- ObezbeĎuje materijalne uslove i logističku podršku za kvalitetnu distribuciju proizvoda
kompanije.
- Zadužen je za nabavku rezervnih delova, opreme i usluga u cilju održavanja vozila u
ispravnom stanju kao i neposredni kontakt sa dobavljačima iste.
- Zadužen je za praćenje potrošnje pogonskog goriva i maziva po vozilima i daje predloge za
optimalizaciju istih.
- Planira sredstva za implementaciju dugoročne strategije logističke podrške.
- Odgovoran je za operativno funkcionisanje celokupne logistike.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i dokumentima IFS .
- Obavlja i druge poslove iz oblasti logistike po nalogu direktora prodaje.
- Za svoj rad direktno je odgovoran direktoru prodaje.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 14 od 43
1-32 Direktor nabavke
- Učestvuje u nabavci, koordinira i kontroliše kompletnu nabavku na nivou Društva.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i dokumentima IFS.
- Za svoj rad je direktno odgovoran Generalnom direktoru.
1-46 Regionalni menadţer prodaje
- Kreiranje i implementacija prodajne strategije.
- Organizacija i uspostavljanje rada prodajnih timova.
- Koordinacija, rukovoĎenje i kontrola rada komercijalista.
- Daje predlog akcije potrebnih za unapreĎenje prodaje.
- Organizovanje edukacije i obuka komercijalista.
- Vodi računa o troškovima i uštedama u svom delokrugu poslovanja..
- Odobravanje potrebnih količina reklamnog materijala za komercijaliste.
- Praćenje prisutnosti, cena i pozicija proizvoda konkurencije.
- Podnosi izveštaj direktoru prodaje o bitnim dešavanjima na tržištu.
- Sačinjava izveštaje na nedeljnom i mesečnom nivou i dostavlja ih direktoru prodaje.
- Obavlja i druge poslove iz oblast koju pokriva po nalogu direktora prodaje.
- Za svoj rad direktno je odgovoran direktoru prodaje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i sa dokumentima IFS.
1-37 Terenski komercijalista
- Prodaja mlisnkih, pekarskih, konditorskih proizvoda, sveže i sušene testenine i drugih
proizvoda iz proizvodnog asortimana preduzeća na terenu
- Davanje dispozicija za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih i drugih proizvoda.
- Praćenje dokumentacije vezane za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda,
testenine i drugih proizvoda preduzeća.
- Praćenje blagovremene isporuke i realizacije proizvoda
- Praćenje rada prodaje i maloprodaje u maloprodajnim objektima Društva.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i sa dokumentima IFS.
1-29 Merčendajzer – promoter za Bg.
- Promocija proizvoda iz proizvodnog programa Društva.
- Obilazak postojećih i budućih potencijalnih kupaca na terenu.
- Praćenje realizacije prodaje.
- Mesečno podnosi pismeni izveštaj nadležnom rukovodiocu o obavljenom poslu.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
1-56 Promoter za Sremsku Mitrovicu
- Promocija proivoda iz proizvodnog programa Društva vezano za Sremsku Mitrovicu.
- Obilazak postojećih i budućih potencijalnih kupaca na terenu.
- Praćenje realizacije prodaje. Mesečno podnosi pismeni izveštaj nadležnom rukovodiocu o
obavljenom poslu.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 15 od 43
1-69 Brend menadţer
- Kreiranje i implementacija strategije brendova i razvoja brendova Kompanije.
- Kreiranje periodičnih planova i marketing strategija u smislu planiranja i izvršavanja planova
vezanih za brendove kompanije.
- Praćenje rezultata implementiranih strategija i donošenje zaključaka i predloga za dalje
unapreĎenje aktivnosti.
- Preduzimanje akcija potrebnih za unapreĎenje prodaje (promocije u različitim kanalima
prodaje, promotivne prodaje, posebne pozicije).
- Održava kontakt i komunikaciju sa svim relevantnim kupcima brend proizvoda kompanije u
duhu dobrih poslovnih odnosa i razvoja buduće saradnje
- Praćenje prisutnosti cena i pozicija proizvoda iz prodajnog asortimana Kompanije, kao i
praćenje prisutnosti cena i proizvoda konkurencije.
- Izveštavanje direktora prodaje i marketinga o bitnim dešavanjima na tržištu (akcija
konkurencije).
- Predlaže, orgamizuje i implementira nove proizvode iz prodajnog asortimana Kompanije.
- U stalnom je kontaktu sa proizvodnim pogonima.
- Kreiranje izveštaja na nedeljnom i mesečnom nivou.
- Odgovoran je za profitabilnost brendova u skladu sa odobrenim investicijama u ATL i BTL
aktivnostima.
- Obavlja i druge poslove po nalogu direktora prodaje kome direktno odgovara za svoj rad.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i sa dokumentima IFS.
1-26 Šef komercijale
- Praćenje i realizacija prodaje mlinsko peakrskih proizvoda.
- Pripremanje i zaključivanje ugovora o realizaciji roba i uslova prodaje.
- ObezbeĎenje – nabavka osnovnih sirovina za mlinsku proizvodnju – pšenicu.
- Praćenje tržišta i davanje predloga za nabavku pšenice.
- Praćenje tržišta i davanje predloga za realizaciju mlinsko pekarske proizvodnje (asortiman).
- Istraživanje tržišta solventnosti kupaca i izbora kupca i naplata potraživanja od kupaca uz
saradnju sa finansijskom službom.
- Koordinacija rada na poslovima prodaje mlinsko pekarskih proizvoda i nabavke osnovnih
repromaterijala.
- Praćenje politike cena i izrada cenovnika mlinsko pekarskih i konditorskih proizvoda poštujući
zakonske odredbe.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova.
- Snosi potpunu odgovornost i za iste je odgovoran komercijalnom direktoru.
1-28 Samostalni referent prodaje
- Prodaja mlinskih, pekarskih i konditorskih proizvoda, sveže i sušene testenine i drugih
proizvoda iz proizvodnog asortimana preduzeća.
- Praćenje rada prodaje i maloprodaje u maloprodajnim objektima preduzeća.
- Učešće i nabavka u distribuciji robe za maloprodajne objekte.
- Učešće u analizi rada u maloprodajnim objektima.
- Obilazak maloprodajnih objekata i kontrola rada zaposlenih radnika u maloprodajnim
objektima.
- Kontrola higijene u maloprodajnim bojektima.
- Obavlja i druge poslove koji nisu ubuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 16 od 43
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove i direktno je odgovoran komercijalnom direktoru.
1-30 Referent prodaje
- Prodaja mlisnkih, pekarskih, konditorskih proizvoda, sveže i sušene testenine i drugih
proizvoda iz proizvodnog asortimana preduzeća.
- Davanje dispozicija za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih i drugih proizvoda.
- Praćenje dokumentacije vezane za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda,
testenine i drugih proizvoda preduzeća.
- Praćenje blagovremene isporuke i realizacije proizvoda.
- Praćenje rada prodaje i maloprodaje u maloprodajnim objektima Društva.
- Učešće i nabavka u distribuciji robe za maloprodajne objekte. Učešće u analizi rada u
maloprodajnim objektima. Obilazak maloprodajnih objekata i kontrola rada zaposlenih radnika
u maloprodajnim objektima. Kontrola higijene u maloprodajnim objektima.
- Obavlja i druge poslove koji nisu ubuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove i direktno je odgovoran Menadžeru marketinga i
prodaje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i dokumentima IFS .
1-31 Komercijalista za rad na području Niša
- Prodaja proizvoda iz proizvodnog asortimana, direktna komunikacija i rad sa klijentima;
dnevni obilasci kupaca i praćenje pozicioniranosti proizvoda; praćenje marketinških aktivnosti
na terenu.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova
1-33 PoslovoĎa prodavnice
- Organizacija rada prodavnice.
- Formiranje lista trebovanja peakrskih i ostalih proizvoda, koji se realizuju preko prodavnice.
- Koordinacija sa komercijalnom službom.
- SprovoĎenje mera zaštite na radu.
- Održavanje higijenske ispravnosti proizvoda i prodavnica.
- VoĎenje računa o stanju ambalaže.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca direktora prodaje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
1-34 Prodavac
- Operativna realizacija prodaje robe.
- Održavanje higijenske ipravnosti prodavnice.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pridaju navedenoj grupi
poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 17 od 43
Odgovoran je za kontrolu CCP tačaka.
Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
obavesti poslovoĎu i privremeno zaustavi rocess.
1-35 Šef prodajnog centra u Nišu
- Organizovanje rada prodajnog centra.
- Organizovanje i realizacija plasmana mlinskih, pekarskih i konditorskih proizvoda.
- Zaključivanje ugovora o realizaciji mlinskih, pekarskih i konditorskih proisvoda.
- Praćenje tržišta u realizaciji mlinskih pekarskih i konditorskih proizvoda i davanje povratnih
informacija komercijalnoj službi preduzeća.
- Istraživanje tržišta, praćenje solventnosti kupaca i izbor najpovoljnijih kupaca u naplati
potraživanja.
- Koordinacaija poslova sa komercijalnom službom po pitanju kompenzacionih poslova i
finansijskom operativom u naplati potraživanja.
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke koji nisu obuhvaćeni popisom, a koji pripadaju
navedenoj grupi poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove i drektno je odgovoran direktoru prodaje.
1-36 Samostalni referent prodaje u Nišu
- Praćenje rada prodaje u prodajnom centru.
- Prodaja mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda, sveže i sušene testenine i drugih
proizvoda iz proizvodnog asortimana preduzeća.
- Davanje dispoziciaja za realizaciju mlinskih, pekrskih, konditorskih i drugih proizvoda.
- Učešće u nabavci i distribuciji robe za prodajni centar.
- Učešće u analizi rada i prometa u prodajnom centru.
- VoĎenje kartica o prometu i zalihama robe.
- Izdavanje dokumentacija o izlazu i ulazu robe, kao i ažuriranje voĎenja sve dokumentacije
vezane za magacin prodajnog centra.
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj
grupi poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove i za svoj rad odgovoran je šefu prodajnog centra.
1-49 Komercijalni referent
- Prodaja mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda, sušene i sveže testenine i drugih
proizvoda iz proizvodnog asortimana preduzeća;
- Davanje dispozicije za realizaciju mlinskih, konditorskih, pekarskih proizvoda, sveže i sušene
testenine;
- Praćenje dokumentacije vezane za realizaciju napred navedenih proizvoda;
- Praćenje blagovremene isporuke i realizacije proizvodnje;
- Poslovi daktilooperatera, kucanje i izrada tekstova;
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova
1-50 Analitičar prodaje
- Analiza poslova prodaje i plasmana svih vrsta mlinskih, pekarskih, konditorskih i
testeničarskih proizvoda.
- Praćenje tržišta u cilju realizacije prodaje mlinskih, pekarskih, konditorskih i testeničarskih
proizvoda, istraživanje tržišta sa praćenjem solventnosti kupaca.
- Praćenje blagovremene isporuke i realizacije proizvoda. Po potrebi obilazak i održavanje
poslovnih kontakata sa poslovnim partnerima.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i dokumentima IFS.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
OB. 54-05
PStrana 18 od 43
Za svoj rad odgovoran je direktoru prodaje.
Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a koji po prirodi pripadaju
navedenoj grupi poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-64 Menadţer prodaje za Beograd i okolinu
- Organizovanje i vršenje prodaje i plasmana svih vrsta mlinskih, pekarskih i testeničarskih
proizvoda, razvoj svih oblasti marketinga i prodaje uključujući i razvoj praćenje marketinške
strategije, koordinaciju i razvoj prodaje, distribuciju, reklamiranje i promocije proizvoda,
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a koji po svojoj prirodi
pripadaju ovoj grupi poslova, snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-53 Radnik na distribuciji u Distributivnom centru Niš
- Upravljanje dostavnim – kombi vozilom u funkciji prevoza robe, a po putnom nalogu,
- Vršenje utovara i istovara robe,
- Kontrola prijema isporuke robe prema pratećoj dokumentaciji, predaja robe po mestu
distribucije po dokumentaciji kao i obezbeĎenje potpisa primljene robe;
- VoĎenje računa o stanju ambalaže (pravilan transport); organizovanje utovarenog prostora na
vozilu i opterećenosti istog;
- Popunjavanje putnih naloga, optimalna potrošnja goriva, maziva i pravdanje istog;
- Vršenje periodičnih i tehničkih pregleda vozila kao i svakodnevnog pregleda i kontrole
ispravnosti vozila pre vožnje, u toku vožnje i po završetku vožnje;
- Informisanje o toku važenja saobraćajne i vozačke dozvole;
- Obavlja i druge poslove koji pripadaju navedenoj grupi poslova i snosi svu odgovornost za
poverene poslove.
1-54 Referent prodaje u DC NIŠ
- Prodaja mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda, sveže i sušene testenine i drugih
proizvoda iz proizvodnog asortimana preduzeća.
- Davanje dispozicija za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih i drugih proizvoda.
- Praćenje dokumentacije vezane za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda,
testenine i drugih proizvoda preduzeća.
- Praćenje blagovremene isporuke i realizacije proizvoda.
- Obilazak i održavanje poslovnih kontakata sa poslovnim partnerima.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova i
snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-59 Referent prodaje i malorodaje
- Prodaja mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda, sveže i sušene testenine i drugih
proizvoda iz proizvodnog asortimana preduzeća.
- Davanje dispozicija za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih i drugih proizvoda.
Praćenje dokumentacije vezane za realizaciju mlinskih, pekarskih, konditorskih proizvoda,
testenine i drugih proizvoda preduzeća.
- Praćenje blagovremene isporuke i realizacije proizvoda. Obilazak i održavanje poslovnih
kontakata sa poslovnim partnerima.
- Praćenje rada prodaje i maloprodaje u maloprodajnim objektima preduzeća.
- Učešće i nabavka u distribuciji robe za maloprodajne objekte. Učešće u analizi rada u
maloprodajnim objektima. Obilazak maloprodajnih objekata i kontrola rada zaposlenih
radnika u maloprodajnim objektima. Kontrola higijene u maloprodajnim objektima.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova.
Snosi svu odgovornost za poverene poslove i za svoj rad direktno je odgovoran šefu
komercijale.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 19 od 43
1-61 Komercijalista za rad na području Beograda
- Prodaja proizvoda iz proizvodnog asortimana, direktna komunikacija i rad sa klijentima;
dnevni obilasci kupaca i praćenje pozicioniranosti proizvoda; praćenje marketinških
aktivnosti na terenu.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova.
1-62 Komercijalista za područje Vojvodine
- Prodaja proizvoda iz proizvodnog asortimana, direktna komunikacija i rad sa klijentima;
dnevni obilasci kupaca i praćenje pozicioniranosti proizvoda; praćenje marketinških
aktivnosti na terenu.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova
1-63 Poslovi analize plana i realizacije prodaje
- Organizovanje i vršenje poslova prodaje i plasmana svih vrsta mlinskih,pekarskih,
konditorskih i testeničarskih proizvoda;
- Učešće u izradi plana prodaje; prikupljanje-pripremanje podataka za utvrĎivanje realizacije
plana prodaje; analiza odstupanja realizacije prodaje od plana prodaje sa predlogom mera za
ukupno povećanje prodaje;
- Praćenje tržišta u cilju realizacije prodaje mlinskih, pekarskih, konditorskih i testeničarskih
proizvoda, istraživanje tržišta sa praćenjem solventnosti kupaca i izborom najpovoljnijeg
kupca;
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a koji po prirodi pripadaju
navedenoj grupi poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
1-46 Referent nabavke
- Učestvuje u nabavci, koordinira i kontroliše dokumentaciju primljene robe.
- U saradnji sa rukovodiocima proizvodnih celina planira nabavku na dnevnom, nedeljnom i
mesečnom nivou.
- Vrši obilazak dobavljača u cilju dogovaranja količine, kvaliteta i usaglašenosti dokumentacije
u skladu sa standardima društva.
- Prati kretanje cena robe na tržištu i predlaže najpovoljniju cenu.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a svojom složenošću
pripadaju navedenoj grupi poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i dokumentima IFS.
- Za svoj rad odgovoran je direktoru nabavke, a u njegovoj odsutnosti generalnom direktoru.
1-47 Magacioner u DC Niš
- Nabavka i prijem u magacin svih proivoda iz proizvodnog programa Društva koji se
distribuira na području koje pokriva Distributivni centar Niš
- VoĎenje evidnecije o maksimalno-minimalnim količinama zaliha prema unapred sačinjenom
planu prodaje i obaveštava o istom šefa prodajnog sentra.
- Čuvanje proizvoda kojima je zadužen.
- Izdavanje svakodnevne dokumentacije (ulazne-izlazne) o prometu robe i izvoĎenje stanja u
magacinu.
- Materijalno je zadužen za svu robu koja se nalazi u magacinu.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornos za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane obaveštava šefa DC Niš.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
OB. 54-05
PStrana 20 od 43
Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu DC.
Lista zamena
RADNO MESTO
ZAMENJUJE GA
Direktor prodaje
Zamenik direktora prodaje
Zamenik Direktora prodaje
Menadžer prodaje brašna
Menadžer prodaje brašna
Komercijalista
Menadžer logistike
K/A executive
Koordinator prodaje
K/A executive
K/A executive
Administrator
Regionalni menadžer prodaje
Trade marketing manager
Menadžer TT kanala
Regionalni menadžer prodaje
Direktor nabavke
Referent nabavke
Asistent generalnog direktora
SLUŢBA LABORATORIJE
1-38 Šef Laboratorije
- Organizovanje rada i rukovoĎenje radom kompletne laboratorijske službe.
- Staranje da se laboratorijska ispitivanja vrše u skladu sa važećim propisima.
- Izrada i kontrola dokumentacije i evidencije o higijensko i mikrobiološkom stanju sirovina,
gotovih proizvoda i robe.
- Interpretacija svih analiza sirovina i poluproizvoda i gotovih proizvoda.
- Donošenje i sprovoĎenje mesečnog i godišnjeg plana rada kompletne laboratorije.
- Praćenje naučnih dostignuća iz struke i njihova primena u praksi.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS.
- U slučjau uočavanja opasnosti po bezbednost hrane obaveštava rukovodioca radne jedinice
zaduženog za proizvodnju datog proizvoda.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a svojom složenošću pripadaju
navedenoj grupi poslova
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioce RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
1-40 Laborant
- Ispitivanje kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda po nalogu rukovodioca.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
-
OB. 54-05
PStrana 21 od 43
VoĎenje laboratorijskog dnevnika o svakodnevnom ispitivanju kvaliteta sirovina.
Izdavanje atesta o kvalitetu proizvedenih i isporučenih gotovih proizvoda.
Uzimanje uzoraka (sirovina, gotovih proizvoda), uzimanje briseva (sa ruku radnika i radnih
površina) i pomoćni rad pri zasejavanju istih.
Pravljenje rastvora i boja za mikrobiološke analize.
Pravljenje bakterioliških podloga.
Pranje i sušenje laboratorijskog posuĎa.
Sterilizacija laboratorijskog posuĎa i baketerioloških podloga.
Adekvatno održavanje i pravilno rukovanje aparatima za mikrobiološke analize. Uzimanje
uzoraka (sirovina, gotovih proizvoda), uzimanje briseva (sa ruku radnika i radnih površina) i
pomoćni rad pri zasejavanju istih.
Pravljenje rastvora i boja za mikrobiološke analize.
Pravljenje bakterioloških podloga.
Pranje i sušenje laboratorijskog posuĎa.
Sterilizacija laboratorijskog posuĎa i baketerioloških podloga.
Adekvatno održavanje i pravilno rukovanje aparatima za mikrobiološke analize.
Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a koji pripadaju navedenoj
grupi poslova.
Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
Lista zamena
RADNO MESTO
Šef laboratorije
Laborant
ZAMENJUJE GA
Rukovodilac pekare i fabrike
testenine
Šef laboratorije
RADNA JEDINICA PEKARA
2-1 Rukovodilac radne jedinice Pekare i Fabrike testenine i zamenik generalnog direktora.
- Zadaci na sprovoĎenju utvrĎene poslovne politike Društva za pekarsku, konditorsku i
testeničarsku proizvodnju.
- Zadaci praćenja savremenih dostignuća i tehnoloških unapreĎenja u proizvodnji.
- Zadaci na organizovanju i unapreĎenju, pekarske, testeničarske i konditorske proizvodnje.
- Zadaci na analitičkom proučavanju pekarske, testeničarske i konditorske proizvodnje.
- Zadaci praćenja kvaliteta svih vrsta proizvoda u saradnji sa stručnim služama.
- Zadaci na organizaciji poslova i tehnološkog procesa u pekari i fabrici testenine.
- Zadaci na izdavanju potrebnih naloga, uputstva i kontrola rada izvršilaca.
- Zadaci overe lista zaduženja i razduženja i potrošnog materijala.
- Izrada plana radne snage, kontrola i evidncija prisutnosti radnika na poslu i kvaliteta izvršenih
poslova.
- Izrada plana godišnjih odmora i formiranje lista za obračun zarada radnika.
- SprovoĎenje mera higijensko tehničke i protivpožarne zaštite neophodne za bezbedno
odvijanje proizvodnje.
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova.
- Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
-
OB. 54-05
PStrana 22 od 43
Operativno sprovoĎenje organizacije proizvodnje i tehnološkog procesa u proizvodnji
testenina u Pogonu za proizvodnju testenina, kontrola rada izvršioca prema datim
zaduženjima za proizvodnju, evidencija podataka o utrošenim sirovinama i ambalaži,
formiranje lista utrošaka sirovina i količina gotovih proizvoda.
U saradnji sa direktorom nabavke obezbeĎuje potrebne količine sirovina za proizvodnju.
Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS i IFS.
Za svoj rad ditrektno je odgovoran generalnom direktoru.
U odsutnosti generalnog direktora vrši poslove generalnog direktora.
Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-2 Tehnolog
- Priprema tehnološkog procesa proizvodnje svih vrsta hleba, peciva, kora, testenina i oblandi,
kontrola kvaliteta proizvoda i kontrola utroška sirovina u skladu sa proizvoĎačkim
specifikacijama, sprovoĎenje proizvodnje novih proizvoda i priprema tehničko tehnološke
dokumentacije, izrada kalkulacija, proizvoĎačkih specifikacija, praćenje utroška sirovina u
smislu bolje organizacije rada, racionalizacija proizvodnje, personalna organizacija rada.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova.
- Odgovoran je za poznavanje pravila PPZ i HTZ, Zakona o prometu roba, poznavanje Zakona
o bezbednosti na radu i drugih propisa iz oblasti koje pokriva.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen da preduzima mere protiv radnika koji se ne pridržavaju mera PPZ. Ovlašćen je da u
slučaju pretnje od izbijanja požara izda nareĎenja i uputstva koja je neophodno preduzeti radi
sprečavanja ili eventualno smanjenja rizika od izbijanja.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu
sredinu obaveštava rukovodioca Pogona i u saradnji sa njim ovlašćen je da zaustavi process i
zajednicki definišu i preduzimaju akcione korake.
- Učestvuje u radu Tima za bezbednost hrane.
2-3 Pazitelj, mesač i pekar
- SprovoĎenje optimalnog tehnološkog režima u proizvodnji hleba, peciva.
- SprovoĎenje optimalnog, tehnološkog režima u proizvodnji kora, testenine i oblandi
- Rad i praćenje rada svih mašina u proizvodnji (zames, deljenje, slaganje u fermentacionu
komoru testanih komada, fermentacija, pečenje i slaganje gotovih proizvoda u ambalažu, a
prema dobijenom nalogu i zadatku za sprovoĎenje odreĎene vrste proizvodnje).
- Rad i praćenje rada svih mašina u proizvodnji (zames, deljenje, pečenje, sterilizacija,
mašinsko pakovanje kora, testenina, prema dobijanom nalogu i zadatku za sprovoĎenje
odreĎene vrste proizvodnje).
- Održavanje higijene mašina i radnog mesta.
- Preuzimanje poslova voĎe smene u odsustvu voĎe smene.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a svojom složenošću
pripadaju navedenoj grupi poslova.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 23 od 43
Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-4 VoĎa smene u pekarskoj proizvodnji
- Operativno sprovoĎenje organizacije proizvodnje u smeni.
- SprovoĎenje usvojenog tehnološkog procesa u proizvodnji.
- Kontrola rada izvršioca prema datim zaduženjima za proizvodnju.
- Evidnecija podataka o utrošenim sirovinama.
- Formiranje lista utrošaka sirovina i količina gotovih proizvoda.
- Otvaranje lista izvršene primopredaje gotovih proizvoda.
- Kontrola ispravnosti mačina, čistoće radnih mesta i higijene radnika.
- Rukovanje sa automatima na liniji.
- ObezbeĎenje i priprema potrebnih sirovina za proizvodnju.
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-5 Stručni radnik u proizvodnji hleba i peciva
- SprovoĎenje optimalnog tehnološkog režima u proizvodnji hleba (linijski hleb i specijalne
vrste hlebova) i peciva (sve vrste lisnatog, belog i specijalnog peciva, proizvodnja pita, bureka
i hlebnih mrvica).
- Rad i praćenje rada svih mašina u proizvodnji (zames, deljenje, slaganje u fermentacionu
komoru testanih komada, fermentacija, pečenje i slaganje gotovih proizvoda u ambalažu, a
prema dobijenom nalogu i zadatku za sprovoĎenje odreĎene vrste proizvodnje).
- Održavanje higijene mašina i radnog mesta.
- Preuzimanje poslova voĎe smene u odsustvu voĎe smene.
- Obavlja i druge poslove koje po prirodi pripadaju ovim poslovima, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
voĎu smene i tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-7 Buregdţija
- Priprema testa i sirovina za filovanje bureka i razvijanje testa prema porudžbini ili nalogu
voĎe smene.
- VoĎenje evidencije o utrošku sirovina gotovih proizvoda.
- Pečenje proizvedenog bureka.
- Predaja i evidencija gotovog proizvoda u magacin gotovog proizvoda.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovim poslovima, a nisu obuhvaćeni popisom
poslova, snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 24 od 43
Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-9 Stručni radnik u proizvodnji kora, testenine i oblandi
- SprovoĎenje optimalnog, tehnološkog režima u proizvodnji kora, testenine i oblandi.
- Rad i praćenje rada svih mašina u proizvodnji (zames, deljenje, pečenje, sterilizacija,
mašinsko pakovanje kora, testenina, prema dobijanom nalogu i zadatku za sprovoĎenje
odreĎene vrste proizvodnje).
- Održavanje higijene mašina i radnog mesta.
- Preuzimanje poslova voĎe smene u odsustvu voĎe smene pekare.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-10 Kvalifikovani radnik u proizvodnji kora, testenine i oblandi
- Ručno pakovanje testenina, kora i oblandi.
- Brojanje i evidencija gotovih proizvoda.
- UtvrĎjivanje ispravnosti proizvoda sa kojima radi.
- Priprema prazne ambalaže i otpremanje upakovanih proizvoda u magacin.
- Slaganje prazne i pune ambalaže na garb kolica.
- Po potrebi obavlja poslove radnog mesta pod šifrom 7-4 radnik na pakovanju
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju
navedenoj grupi poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-11 Radnik na komandnom ureĎaju za brašno
- Prosejavanje dovoljne količine brašna prema planu proizvodnje.
- Kontrola kvaliteta prosejanog brašna.
- Kontrola ispravnosti ureĎaja za prosejavanje i čistoće istih.
- Čišćenje i održavanje ćelija, komora i svih ureĎaja u sistemu za prosejavanje brašna.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 25 od 43
2-12 Magacioner sirovina
- Nabavka i prijem u magacin svih sirovina potrebnih za pekarsku proizvodnju.
- VoĎenje evidnecije o maksimalno-minimalnim količinama zaliha prema unapred sačinjenom
planu proizvodnje i obaveštavanje o istom rukovodioca proizvodnje.
- Čuvanje sirovina, polu proizvoda i proizvoda sa kojima je zadužen.
- Izdavanje svakodnevne dokumentacije (ulazne-izlazne) o prometu sirovina i izvoĎenje stanja
u magacinu.
- Materijalno je zadužen za sve sirovine, proizvode i poluproizvode koji se u magacinu nalaze.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornos za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-14 Magacioner gotovih proizvoda
- Formiranje lista trebovanja pekarskih proizvoda prema naručiocu, količinama, vrsti proizvoda
i dinamici isporuke.
- Prijem robe iz proizvodnje i overavanje dokumentacije o prijemu.
- Čuvanje robe primljene u magacin sa kojom je zadužen i za koju materijalno odgovara.
- Evidentiranje izlaza gotovih proizvoda iz magacina.
- VoĎenje evidnecije i prijem vraćene robe u magacin za koju odgovara po zaduženju.
- Isporuka i voĎenje evidnecije vraćene robe na preradu ili u prodavnice.
- Odgovara za stanje ambalaže po količini i kvalitetu i vodi evidenciju o istom po nosiocu
zaduženja.
- Organizuje distribuciju pekarskih proizvoda.
- RasporeĎuje pekarska vozila po linijama za distribuciju.
- Kontroliše i evidentira odlazak i povratak pekarskih vozila.
- Kontroliše potrošnju goriva po preĎenoj kilometraži vozilu i vozaču.
- Formira obračunske liste radnika u transportu pekarskih proizvoda i radnika u magacinu
gotovih proizvoda.
- Kontrola higijene vozila i ambalaže za transport pekarskih proizvoda.
- Knjiženje magacinske dokumentacije i voĎenje kartoteke.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovim poslovima, a nisu obuhvaćeni popisom
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi otpremu robe.
2-15 Pomoćnik magacionera gotovih proizvoda
- Ispomoć pri formiranju lista trebovanja pekarskih proizvoda (prema naručiocu, vrsti i
dinamici).
- Prijem robe iz proizvodnje i overavanje dokumentacije o istom.
- Čuvanje robe sa kojom je zadužen i za istu materijalno odgovara.
- Ispomoć pri evidentiranju izlaza gotovih pekarskih proizvoda iz magacina.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
OB. 54-05
PStrana 26 od 43
Koordinacija rada sa magacionerom gotovih proizvoda.
Ispomoć pri voĎenju evidencije vraćene robe.
Ispomoć pri isporuci i voĎenje evidencije vraćene robe na preradu ili u magacin.
Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi otpremu robe.
2-16 Magacioner testenine, oblandi i zamrznutih proizvoda
- Prijem robe iz proizvodnje i overavanje dokumentacije o istom.
- Čuvanje robe sa kojom je zadužen i za istu materijalno odgovara.
- Evidentiranje izlaza testenine, kora i oblandi iz magacina.
- Izdavanje dokumentacije o izlazu i ulazu po dekadama i predavanje istog u računovodstvo.
- Svakodnevno dostavljanje izveštaja o stanju u magacinu komercijalnoj službi i rukovodiocu
pekare.
- Kontrola rada rashladnog ureĎaja u kojima se čuva roba i prijavljivanje eventualnog kvara
rukovodiocu proizvodnje.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripradaju ovim poslovima, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces otpreme robe.
2-17 Vozač pekarskog vozila
- Kontrola količine i vrste utovarene robe.
- Kontrola izdatih proizvoda po mestima distribucije, količini i vrsti.
- Utovar i istovar pekarskih proizvoda.
- Vraćanje pekarskih proizvoda u pekaru i vraćanje ambalaže.
- Predaja robe po mestu distribucije po dokumentaciji sa obezbeĎenjem potpisa primljene robe
na licu mesta.
- Popunjavanje putnog naloga.
- Evidentiranje potrošnje goriva i maziva.
- VoĎenje računa o stanju ambalaže (pravilan transport) radi smanjenog rizika od oštećenja.
- Kontroliše i izveštava o tehničkojoj i saobraćajnoj ispravnosti vozila i o kvarovima na vozilu.
- Otklanja manje kvarove na vozilu.
- Održavanje čistoće vozila.
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju kvara na prevoznom sredstvu kao i slučaju opasnosti po bezbednost hrane,
bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava menadžera za logistiku.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 27 od 43
Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi otpremu robe.
2-19 Higijeničar i pranje radnih odela
- Održavanje higijene proizvodnih i radnih prostorija u Pekari i Upravnoj zgradi, sitnog
inventara, pranje gajbi, tepsija za hleb i pecivo, kanti za burek i tepsija za burek i ostale
pekarske ambalaže.
- Priprema i izdavanje radnih odela, pranje, sušenje i peglanje radnih odela.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovim poslovima, a nisu obuhvaćeni popisom
poslova i snosi odgovornos za poverene poslove.
- Upoznata je sa osnovnim pravilima i postupcima sprovoĎenja higijene, rukovanja
dezinfekcionim i sredstvima za pranje i održavanje sanitarnog i proizvodnog dela u fabrici.
- Odgovoran je za prasvilno rukovanje sredstvima za održavanje higjene I obezbeĎivanje
uslova DHP.
2-23 VoĎa smene za proizvodnju peciva
- Operativno sprovoĎenje organizacije proizvodnje u smeni.
- SprovoĎenje tehnološkog procesa u proizvodnji.
- Kontrola rada izvršilaca.
- Formiranje lista utrošaka sirovina i količina gotovih proizvoda.
- Kontrola ispravnosti mašina, čistoća radnih mesta i higijene radnika.
- ObezbeĎenje i priprema potrebnih sirovina za proizvodnju.
- Odgovoran je za kvalitet i kvantitet proizvoda.
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju navedenoj grupi poslova, a nisu
obuhvaćeni popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-24 Loţač parnih kotlova
- Regulisanje parametara (pritiska, temperature).
- Održavanje i kontrola svih ureĎaja za transport tople vode i pare.
- Održavanje posuda sa komprimovanim zrakom.
- Evidencija o utrošku goriva i zalihama goriva.
- Održavanje i kontrola rada gorionika u pekari i sušari.
- Kontrola i regulisanje kvaliteta tehnološke vode.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova i
snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-13 Bravarski radnik
- Kontrola i opravka sredstava rada, mašina i ostalo.
- Održavanje i instalisanje vodovodne i kanalizacione mreže.
- Izrada metalnih konstrukcija.
- Održavanje i opravka toplotno energetskih ureĎaja i instalacija centralnog grejanja.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 28 od 43
Po potrebi obavlja poslove ložača parnih kotlova.
Po potrebi obavlja poslove kvalifikovanog radnika u proizvodnji testenina, kora i oblandi;
Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova i
snosi svu odgovornos za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-27 Radnik u proizvodnji pekarskih proizvoda i odrţavanju i grupe
- SprovoĎenje optimalnog, tehnološkog režima u proizvodnji kora, hleba, peciva, testenina i
oblandi.
- Rad i praćenje rada svih mašina u proizvodnji (zames, deljenje, pečenje, sterilizacija,
mašinsko pakovanje kora, testenina, prema dobijenom nalogu i zadatku za sprovoĎenje
odreĎene vrste proizvodnje).
- Održavanje higijene mašina i radnog mesta. Regulisanje parametara (pritiska, temperature).
- Održavanje i kontrola svih ureĎaja za transport tople vode i pare; održavanje posuda sa
komprimovanim zrakom; evidencija o utrošku goriva i zalihama goriva; održavanje i kontrola
rada gorionika u pekari i sušari; kontrola i regulisanje kvaliteta tehnološke vode; kontrola i
opravka sredstava rada, mašina i ostalo; održavanje i instalisanje vodovodne i kanalizacione
mreže; izrada metalnih konstrukcija.
- Održavanje i opravka toplotno energetskih ureĎaja i instalacija centralnog grejanja; po
potrebi obavlja poslove ložača parnih kotlova i po potrebi obavlja poslove kvalifikovanog
radnika u proizvodnji testenina, kora i oblandi;
- U slučaju opasnosti po bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-28 Radnik u proizvodnji pekarskih proizvoda i odrţavanju
- Proizvodnja pekarskih proizvoda
- Obavljanje pripremnih poslova za proizvodnju.
- Rad i praćenje rada mašina u proizvodnji u funkciji sprovoĎenja tehnološkog režima
proizvodnje.
- Evidencija gotovih proizvoda i utvrĎivanje ispravnosti iste, pakovanje, slaganje pune i prazne
ambalaže i otprema proizvoda u magacin, održavanje higijene radnog mesta.
- Održavanje i otklanjanje kvarova na elektro ureĎajima.
- Obavlja i sve druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj
grupi poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava tehnologa.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
2-30 Radnik u pekari
- Proizvodnja hleba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i obavljanje pomoćnih poslova koji su
u funkciji navedene proizvodnje
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
OB. 54-05
PStrana 29 od 43
Obavlja i druge poslove koji nisu navedeni popisom poslova, a po prirodi pripadaju navedenoj
grupi poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
U slučaju opasnosti po bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava tehnologa.
Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi process.
Lista zamena
RADNO MESTO
Rukovodilac proizvodnje
Tehnolog
VoĎa smene
Magacioner testenine, oblandi
zamrznutih proizvoda i
sirovina
ZAMENJUJE GA
Tehnolog
Rukovodilac proizvodnje
Mesač
Magacioner gotovih
proizvoda
MLIN SREMSKA MITROVICA
3-1 Rukovodilac RJ Mlin Sremska Mitrovica, mlin Martinci i RJ Silos
- Sprovodi utvrĎenu poslovnu politiku Društva, a koja se odnosi na rad mlinova.
- Prati savremena tehnička dostignuća iz oblasti mlinske proizvodnje i izveštava o istom.
- Vrši organizaciju i radi na stalnom unapreĎenju mlinske proizvodnje.
- Vrši analitičko proučavanje mlinske proizvodnje.
- Ostvaruje saradnju sa drugim radnim jedinicama i stručnim službama, a koja je vezana za
mlinsku proizvodnju, kao i proizvodnju pekarskih proizvoda u cilju unapreĎenja kvaliteta
brašna i proizvodnje od istog.
- Postavlja i organizuje tehnološki proces u radnoj jedinici mlin Martinci.
- ObezbeĎuje rasporeĎivanje radnika na poslove u skladu sa potrebama procesa proizvodnje.
- Vrši izradu plana proizvodnje, tekućeg i investicionog plana održavanja i sprovodi plan
proizvodnje i tekućeg i investicionog održavanja u mlinu u Martincima.
- Vodi evedenciju o preuzetim sirovinama iz silosa za pšenicu.
- Vodi evidneciju o količinama i kvalitetu proizvedenih i uskladištenih proizvoda u radnoj
jedinici mlin Martinci i iste dostavlja nadležnim službama.
- Vodi evidenciju izvršenog obima i kvaliteta posla zaposlenih u radnoj jedinici mlin Martinci i
podnosi dokumentaciju nadležnim službama o istom.
- Sprovodi mere higijensko tehničke i protivpožarne zaštite u radnoj jedinici mlin Martinci.
- Organizuje rad i organizaciju rada radne jedinice silos.
- Organizuje rad i organizaciju rada silosa.
- Uspostavlja saradnju sa proizvoĎačima brašna u cilju unapreĎenja kvaliteta pšenice i vrši
saradnju sa drugim stručnim službama i ustanovama, a u cilju obezbeĎenja kvaliteta
uskladištenog materijala u silosima.
- Vrši analitičko proučavanje siloskog skladišta.
- Prati savremena naučna dostignuća iz nadležne problematike i izveštava nadležne službe o
istom.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 30 od 43
U slučaju opasnosti po bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava generalnog direktora.
Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
3-2 Rukovodilac mlinske proizvodnje
- Postavlja i organizuje tehnološki proces u mlinu Sremska Mitrovica i u mlinu Martinci.
- ObezbeĎuje rasporeĎivanje radnika na poslove u skladu sa potrebama procesa proizvodnje.
- Vrši izradu plana proizvodnje, tekućeg i investicionog plana održavanja i sprovodi plan
proizvodnje i tekućeg investicionog održavanja.
- Vodi evidenciju o preuzetim sirovinama iz silosa za pšenicu.
- Vodi evidenciju o količinama i kvalitetu proizvedenih i uskladištenih proizvoda i iste
dostavlja nadležnim službama.
- Vodi evidenciju izvršenog obima i kvaliteta posla zaposlenih i podnosi dokumentaciju
nadležnim službama o istom.
- Sprovodi mere higijensko tehničke i protivpožarne zaštite.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova i snosi odgovornost za
poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
3-3 Organizator mlinske proizvodnje i odrţavanje mlinskih postrojenja
- Organizuje i prati proizvodnju u mlinu u sve tri smene.
- Odgovoran je za kvalitet proizvoda, izbrašnjavanje, strukturu proizvodnje i kapacitet mlina.
- Radi na usavršavanju strukture proizvodnje u cilju dobijanja proizvoda po zahtevima tržišta.
- Odgovoran je za tehničku ispravnost mlina, pravi planove remonta i plan nabavke rezervnih
delova.
- Zajedno sa mlinarima vrši sve popravke u mlinu, odgovoran je za maksimalan učinak svih
mašina u mlinu i čistioni.
- Za vreme godišnjih odmora i drugih izostanaka mlinara dužan je da radi na mestu odsutnog.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca mlinske proizvodnje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
3-4 Magacioner gotovih proizvoda
- Vrši čuvanje sirovina, poluproizvoda, proizvoda i roba sa kojima je zadužen.
- Vodi kartice i dokumentaciju o prometu i zalihama gotovih proizvoda i ambalaže.
- Vrši prijem porudžbina za isporuku mlinskih prozivoda i o tome obaveštava rukovodioca
proizvodnje.
- Organizuje i operativno realizuje rad manipulativnih radnika i uvrećivača.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 31 od 43
Vrši kontrolu ispravnosti transportnih sredstava (vagona, kamiona) za transport brašna.
Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca mlinske proizvodnje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces pripreme i snabdevanja.
3-6 VoĎa smene
- Vrši realizaciju postavljene organizacije proizvodnje u smeni.
- Rukuje svim ureĎajima i mašinama u mlinu i silosu za brašno i održavanje istih.
- Prati proces proizvodnje uzorkuje sirovine i proizvode i doprema ih u laboratoriju.
- Evidentira prisutnost na poslu, kontroliše rad i tehnološku disciplinu u smeni.
- Prati stanje zaliha, sirovina i proizvoda (po strukturi i kvalitetu).
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca mlinske proizvodnje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
3-7 Pazitelj mlinske proizvodnje
- Rukuje mašinama za preuzimanje pšenice, čišćenje pšenice, priprema pšenicu za mlevenje i
uzorkuje pšenicu
- Kontroliše rad i održava mašine u mlinskoj čistioni, država higijenu u mlinskoj čistioni.
- Kontroliše rad ureĎaja za snabdevanje vode u mlinu.
- Kontrola rada mašina i ostalih ureĎaja u odeljenju valjaka, sita i odeljenju cevi.
- Podmazivanje i održavanje mašina i ostalih ureĎaja u odeljenju valjaka, sita i cevi.
- Uvrećavanje pšenične klice.
- Otklanjanje zastoja i kvarova u odeljenju mlina.
- Donošenje dnevnih uzoraka pšenice i mlinskih proizvoda na laboratorijsku analzu.
- Održavanje higijene u odeljenju valjaka i sita.
- Priprema rezervnih okvira za sita i čistilica griza.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca mlinske proizvodnje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
3-10 VoĎa smene u silosu za brašno
- RukovoĎenje svim ureĎajima i mašinama za prijem, uskladištenje i isporuku mlinskih
proizvoda.
- Evidencija u vezi sa praćenjem stanja zaliha brašna.
- Kontrola rada radnika na ureĎaju za uvrećavanje.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 32 od 43
Konrola održavanja osnovnih sredstava silosa za brašno.
Kontrola blagovremene nabavke potrebnog materijala i ambalaže za nesmetan rad silosa za
brašno.
- Otklanjanje kvarova i zastoja silosa za brašno.
- Uključivanje i isključivanje svih mašina i pomoćnih ureĎaja za manipulaciju brašna u silosu
za brašno, a samo u odsustvu električara.
- Kontrola sistema ureĎaja za prebacivanje brašna do mašine za sitno pakovanje brašna.
- Uzorkovanje i doprema uzorka brašna iz silosa za brašno u laboratoriju.
- Mlevenje pšenice na “Bio-mlin”; uvrećavanje do 50kg; distribucija
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca mlinske proizvodnje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
3-11 Radnik u silosu za brašno
- Priprema brašna za isporuku prema dobijenom radnom nalogu.
- Stavljanje u pogon transportnih i drugih ureĎaja za manipulaciju brašna u odsutnosti
električara.
- Uzorkovanje brašna.
- Manipulacija i prosejavanje otpada mlinskih proizvoda
- Kontrola rada sistema za prebacivanje brašna u pekaru i pakericu za sitno pakovanje.
- Istresanje platnenih cevi od filtera za brašno iznad pakerica za sitno pakovanje i ćelija u
pekari.
- Otklanjanje manjih kvarova na mašinama i ureĎajima u silosu za brašno.
- Ispuštanje vode iz kompresora.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca mlinske proizvodnje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
3-12 Uvrećivač
- Uvrećava mlinske proizvode u vreće od 5-50 kg i skladišti iste.
- Zatvaranje vreća, stavljanje etiketa na vreće i slaganje vreća u skladište.
- Utovaranje i istovaranje mlinskih proizvoda, održava red i higijenu.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za povrene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca mlinske proizvodnje.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 33 od 43
3-13 Transportni radnik
- Obavlja poslove utovara i istovara robe u vagone i drumska vozila, slaganje i preslagivanje
uvrećene robe.
- Priprema ambalažu za uvrećavanje prema nameni proizvoda, etiketira i pečati ambalažu.
- Prihvata pakete sa trake i slaže pakete u magacin ili vozila.
- Održava higijenu u odeljenjima za pakovanje brašna, pere valjke od lepka i tepsije od boja.
- Obavlja i druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
Lista zamena
RADNO MESTO
Rukovodilac RJ mlin i RJ
Silos
Rukovodilac mlinske
proizvodnje
Organizator mlinske
proizvodnje i održavanje
mlinskih postrojenja
ZAMENJUJE GA
Rukovodilac mlinske proiz.
Rukovalac mlin.
proizvodnje
VoĎa smene
R.J. SILOS 5-12
Tehnološko-tehnički rukovodilac silosa
- Izrada plana prijema pšenice u silose.
- UtvrĎivanje i praćenje kvaliteta pšenice po silosnim ćelijama.
- Pripremanje mlevne smeše pšenice prema planu prerade pšenice.
- Evidentiranje primljenih količina pšenice u skladište.
- Pravilno čuvanje pšenice u skladištu.
- Predlaganje i preduzimanje odreĎenih mera, a u cilju očuvanja pšenice u skladu sa
zadovljavajućim i zadatim kvalitetom.
- Zaštita žitarica i voĎenje evidencije o vrstama i količini hemijskih sredstava koja su
primenjena za zaštitu žitarica.
- Primena propisane metodologije utvrĎivanja kvaliteta žitarica u otkupu.
- Izrada kalkulacija sušenja pšenice i drugih žita.
- Organizacija i racionalizacija rada u silosu u saradnji sa rukovodiocem silosa.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni ovim popisom, a po svojoj prirodi pripadaju
navedenoj grupi poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
5-4 VoĎa smene
- Rukovanje sa svim ureĎajima za preuzimanje čišćenje, sušenje i uskladištenje žitarica.
- Održavanje i podmazivanje svih ureĎaja u silosu.
- Otklanjanje zastoja u toku rada i vršenje manjih popravki mašina i ureĎaja.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 34 od 43
Uzimanje prosečnih uzoraka žitarica.
Rukovanje kip ureĎajima i organoleptičkom ocenom kvaliteta žitarica u smislu sposobnosti za
skladištenje.
- Realizacija radnih zadataka u smeni.
- Kontrola protoka i kvaliteta sirovina pri eleviranju.
- Rukovanje komandama silosnog postrojenja.
- Prijem isporuke žitarica u vagone ili drumska vozila.
- Čišćenje silosnih ćelija. Održavanje reda i čistoće u svim odeljenjima silosa.
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu
obuhvaćeni popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
tehničko tehnološkog rukovodioca silosa.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
5-5 Referent magacinske sluţbe
- Čuvanje količine roba i sirovina za koji je zadužen.
- Prijem i isporuka žitarica, ambalaže, rinfuz i zaštitnih otpadaka.
- Kontrola ispravnosti transportnih sredstava za isporuku žitarica.
- Izrada dokumentacije vezane za prijem žitarica, ambalaže i rinfuz table.
- VoĎenje magacinske kartoteke. Izrada izveštaja vezanih za promet žitarica.
- Merenje na kolskoj vage kao usluge drugim licima u odsustvu magacionera.
- VoĎenje evidencije prijema utroška i stanja goriva za sušare.
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu
obuhvaćeni popisom poslova i sinosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
5-6 Magacioner sirovina
- Čuvanje količina sirovina i robe sa kojom je zadužen.
- Prijem i isporuka žitarica, ambalaže, rinfuz tabli i žitarskih otpadaka.
- Merenje na kolskoj vagi.
- Čišćenje i održavanje kolske vage.
- Pravljenje ugovora sa vlasnicima pšenice na konsignaciji.
- Obračun pšenice namenjen naturalnoj razmeni.
- Obračun i zamena pšenice za naše proizvode.
- VoĎenje analitičke i sintetičke kartice pšenice na konsignaciji.
- Obavlja i druge poslove koji nisu navedeni, a koji pripadaju odreĎenoj grupi poslova, a nisu
obuhvaćeni popisom poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 35 od 43
Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
5-8 Inţenjer na odrţavanju postrojenja u RJ Mlin i RJ Silos
- Praćenje, tehničko održavanje i unapreĎivanje procesa proizvodnje (mašina i ureĎaja) u RJ
Mlin i RJ Silos.
- Praćenje procesa rada u cilju obezbeĎanja bezbednosti rada i kontinuiranog rada mašina i
ureĎaja.
- Racionalizacija proizvodnje i uvoĎenje tehničkih inovacija u proizvodnji.
- Praćenje savremenih naučnih dostignuća iz nadležne problematike i izveštavanje o istom.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
5-11 Glavni pazitelj čistione
- Istovar žitarica iz transportnih sredstava.
- Prijem žitarica i održavanje silosa.
- Rukovanje kip ureĎajem.
- Utovar i istovar žitarica iz vagona ili drumskih volila u rinfuzi ili vreći.
- Čišćenje silosnih ćelija.
- Održavanje higijene u silosu.
- Rukovanje sa svim ureĎajima za preuzimanje, čišćenje, sušenje i uskladištenje žitarica.
- Održavanje i podmazivanje svih ureĎaja u silosu.
- Otklanjanje zastoja u toku rada i vršenje manjih popravki mašina i ureĎaja.
- Uzimanje prosečnih uzoraka žitarica.
- Realizacija radnih zadataka u smeni.
- Kontrola protoka i kvaliteta sirovina pri eleviranju.
- Ukovanje komandama silosnog postrojenja.
- Prijem i isporuka žitarica u vagone ili drumska vozila.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova i snosi odgovornost za
poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
5-13 Radnik na rukovanju i preventivnom odrţavanju mlinskih i silosnih postrojenja
- Preventivno planiranje održavanja mlinskih i silosnih postrojenja.
- Prijem žitarica i održavanje silosa.
- Istovar žitarica iz transportnih sredstava.
- Rukovanje kip ureĎajem.
- Utovar i istovar žitarica iz vagona ili drumskih vozila u rinfuz ili vreće.
- Čišćenje silosnih ćelija.
- Kontrola i opravka sredstava rada, mašina i dr.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 36 od 43
Održavanje i instalisanje vodovodne i kanalizacione mreže.
Izrada metalnih konstrukcija.
Održavanje i opravka toplotno energetskih ureĎaja i instalacija centralnog grejanja.
Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
5-14 Odrţavanje i rukovanje silosnim i mlinskim postrojenjima
- Prijem žitarica i održavanje silosa.
- Istovar žitarica iz transportnih sredstava.
- Rukovanje kip ureĎajem.
- Utovar i istovar žitarica iz vagona ili drumskih vozila u rinfuz ili vreće.
- Čišćenje silosnih ćelija.
- Kontrola i opravka sredstava rada, mašina i dr.
- Održavanje i instalisanje vodovodne i kanalizacione mreže
- Izrada metalnih konstrukcija.
- Održavanje i opravka toplotno energetskih ureĎaja i instalacija centralnog grejanja.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
-
R.J. SLUŢBA ODRŢAVANJA
6-1 Menadţer odrţavanja
- Praćenje savremenih naučnih dostignuća iz nadležne problematike.
- Organizovanje i unapreĎenje tehnologije održavanja, opravke sredstava rada, ureĎaja i
rukovanja tom tehnologijom.
- Učestvovanje u izradi programa osnovne tehnologije.
- Organizacija poslova na održavanju mašina, instalacija i poslovnih prostorija.
- Izdavanje potrebnih naloga i uputstava, kotrola rada izvršilaca.
- Priprema i izrada plana o preventivnom i tekućem održavanju.
- Overavanje lista zaduženja i razduženja rezervnih delova i potrošnog materijala.
- Kontrola utroška goriva i maziva motornih vozila.
- Za svoj rad neposredno je odgovoran generalnom direktoru.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova.
6-2 PoslovoĎa mehaničarske radionice
- Overavanje tehničku ispravnosti vozila na putnom nalogu.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
OB. 54-05
PStrana 37 od 43
Dostavlja rukovodiocu nabavke spisak opreme i rezervnih delova koja je potrebno nabaviti u
cilju otklanjanja kvarova na vozilima.
- VoĎenje evidencije izvršenih radova i utrošenog materijala.
- Izdavanje uputstava i kontrola rada radnika u mehaničarskoj radionici.
- Neposredno otklanjanje kvarova i popravka na teretnim i drumskim vozilima.
- Saradnja sa grupovoĎom bravara, grupovoĎom električara, referentom za saobraćaj i
magacionerom gotovih proizvoda i grupovoĎom radnika u mehaničarskoj radionici.
- Prijem vozila za popravku, konstatacija kvara i predaja vozila po završenoj popravci.
- Kontrola troškova rezervnih delova i potrošenog materijala.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodioci RJ održevanja.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS;
- Odgovoran je za poznavanje pravila PPZ i HTZ, poznavanje Zakona o bezbednosti na radu i
zakoskih propisa iz oblasti saobraćaja.
6-3 Referent saobraćajno tehničke ispravnosti vozila i magacioner u tehničkom magacinu
- Čuvanje svih delova i materijala sa kojima je zadužen.
- Uskladištenje rezervnih delova, alata i druge robe.
- Kontrola pravilnosti uskladišenje i uslova čuvanja.
- Prijem i izdavanje rezervnih delova i ostalog materijala prema dokumentaciji.
- Formiranje dokumentacije za prijem i izdavanje.
- Blagovremeno informisanje o optimalnim zalihama rezervnih delova i ostalog materijala.
- Prijem i izdavanje goriva i maziva.
- Točenje goriva u vozila.
- Evidencija vraćenih starih rabljenih delova i sklopova.
- Izdavanje putnih naloga za vozila i vozače.
- Svakodnevni pregled i kontrola tehničke ispravnosti vozila.
- Obračun dnevnica vozača (prema tahografskom listiću i dijagramu). Organizovanje tehničkog
pregleda vozila i priprema dokumentacije za registraciju vozila.
- Priprema dokumentacije za periodične i vanredne preglede vozila
- Evidentiranje informacija o saobraćajnim udesima i nastalim materijalnim štetama.
- Kontrola opterećenosti vozila.
- Organizovanje evidencije zdravstvenih pregleda vozača (redovni i periodični).
- Kontrola evidencije tahografskih traka i dijagrama.
- Kontrola radnog vremena vozača i vremena upravljanja vozilom.
- Kontrola higijensko tehničkih uslova za vozila.
- Kontrola ispravnosti vozačke i saobraćajne dozvole.
- Operativno planiranje i izvršavanje nabavke u nabavci repromaterijala za sve radne jedinice.
- Praćenje cena repromaterijala na tržištu, utvrĎivanje najpovoljnije nabavke.
- Ispomoć prilikom utovara i istovara nabavljene robe.
- Blagovremeno prikupljanje porudžbina i blagovremeno izvršavanje same nabavke.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova.
6-6 Magacioner tehničkog magacina i nabavljač
- Čuvanje svih delova i materijala sa kojima je zadužen.
- Uskladištenje rezervnih delova, alata i druge robe.
- Kontrola pravilnosti uskladišenje i uslova čuvanja.
- Prijem i izdavanje rezervnih delova i ostalog materijala prema dokumentaciji.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 38 od 43
- Formiranje dokumentacije za prijem i izdavanje.
- Blagovremeno informisanje o optimalnim zalihama rezervnih delova i ostalog materijala.
- Prijem i izdavanje goriva i maziva.
- Točenje goriva u vozila.
- Evidencija vraćenih starih rabljenih delova i sklopova.
- Operativno planiranje i izvršavanje nabavke u nabavci repromaterijala za sve radne jedinice.
- Praćenje cena repromaterijala na tržištu, utvrĎivanje najpovoljnije nabavke.
- Ispomoć prilikom utovara i istovara nabavljene robe.
- Blagovremeno prikupljanje porudžbina i blagovremeno izvršavanje same nabavke.
- Po potrebi i u odsutnosti obavlja poslove referenta saobraćajno tehničke ispravnosti vozila.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom, a pripadaju navedenoj grupi poslova.
6-8 Vodeći električar
- Održavanje elektro-instalacija u svim radnim jedinicama.
- Direktna provera i otklanjanjanje kvarova na elektro instalacijama, ureĎajima i opremi.
- Planiranje nabavke potrebnih delova i elektro materijala u saradnji sa direktorom nabavke.
- VoĎenje evidencije utrošenog materijala.
- Redovna kontrola ispravnosti svih elektro ureĎaja kao i preduzimanje preventivni mera za
njihov bezbedan rad.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju datoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodioci RJ održevanja Odgovoran je za
sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima FSMS.
- Odgovoran je za poznavanje pravila PPZ i HTZ.
- Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodioci RJ Održevanja.
6-4 GrupovoĎa električara
- Operativno realizovanje rada električara.
- Evidentiranje vrste rada, obima rada i kvaliteta rada.
- Formiranje radnih lista i obračunskih lista.
- VoĎenje sveske izvršenih radova i utrošenog materijala.
- Održavanje i opravka ureĎaja, opreme i instalacije.
- Planiranje optimalnih količina potrebnih delova i potrošnog materijala.
- Kontrola i pravdanje utrošenog materijala i rezervnih delova.
- Saradnja sa grupovoĎom brava i ložača parnih kotlova i grupovoĎom radnika u mehaničarskoj
radionici.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
6-5 Električar I grupe
- Kontrola, održavanje i otklanjanje kvarova na elektro ureĎajima.
- Rad na sušari za vreme otkupa i po potrebi.
- Davanje informacija o potrebnim delovima za preventivno i tekuće održavanje.
- Održavanje i postavljanje elektro instalacije na objektima i ureĎajima.
- Po potrebi u sezoni isporuke prijema žitarica obavlja i poslove na prijemu i isporuci zrnaste
robe u silosima, veštačkog Ďubriva i semenske pšenice.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju datoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
6-7 GrupovoĎa bravara
- Operativno realizovanje organizacije rada grupe bravara i ložača parnih kotlova.
- Evidentiranje vrste rada, obima rada i kvaliteta rada.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 39 od 43
VoĎenje sveske izvršenih radova i utrošenog materijala.
Formiranje dokumentacije radnih lista i obračunskih lista.
Održavanje i opravka ureĎaja, opreme vodovodne i kanalizacione instalacije.
Planiranje optimalnih količina potrebnih delova i potrošnog materijala.
Kontrola i pravdanje utrošenog materijala i rezervnih delova.
SaraĎuje sa grupovoĎom električara, automehančara i rukovodiocem radne jedinice.
Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosni odgovornost za poverene poslove.
6-9 Bravar II grupe
- Kontrola i opravka sredstava rada, mašina vozila i drugo
- Održavanje i instalisanje vodovodne i kanalizacione mreže.
- Izrada metalnih konstrukcija.
- Održavanje i opravka toplotno energetskih ureĎaja i instalacija centralnog grejanja.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
6-10 Pomoćnik menadţera odrţavanja
- Zadužen je za praćenje i organizaciju redovnog održavanja i servisiranja: svih liftova,
kompresora, trafo stanica, gasnih instalacija, kotlova i gorionika, rashladnih komora
klimatizacionih ureĎaja i svih ostalih sudova pod pritiskom koji podležu periodičnim
pregledima po osnovu zakona i zaključenih ugovora.
- Prati mesečnu potrošnju struje i gasa i vode na nivou društva u vidu dijagrama a u slučaju
- prekoračenja planirane potrošnje izveštava neposrednog rukovodioca.
- Zadužen je za održavanje vodovodnih instalacija i bunara.
- Po potrebi učestvuje u otklanjanju kvarova i popravkama na sredstvima rada i ureĎajima.
- Obavlja i druge poslove i radne zadatke koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a
- nisu obuhvaćeni popisom i snosi odgovornost za poverene poslove.
- Za svoj rad direktno je odgovoran Menadžeru održavanja, a u njegovoj odsutnost generalnom
-
direktoru Društva.
6-11 GrupovoĎa radnika u mehaničarskoj radionici
- Overavanje ispravnosti vozila na putnom nalogu.
- Organizacija rada automehaničara, autoelektričara, metalostrugara, perača i podmazivača
vozila.
- VoĎenje sveske izvršenih radova i utrošenog materijala.
- Izdavanje uputstava i kontrola rada automehaničara, autoelektričara, metalostrugara, perača i
podmazivača vozila.
- Neposredno otklanjanje kvarova i popravka na motornim i drumskim vozilima.
- Saradnja sa grupovoĎom bravara, grupovoĎom električara i referentom za saobraćaj i
magacionerom gotovih proizvoda.
- Prijem vozila za popravku, konstatacija kvara i predaja vozila po završenoj popravci.
- Kontrola troškova rezervnih delova i potrošenog materijala.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
6-13 Metalostrugar I grupe
- Rad na strugu za obradu metala, rezanje na izradi, doradi i popravci delova sklopova
- Rad na mašini za obradu mlinskih valjaka, brušenje i žljebljenje.
- Održavanje postrojenja, vozila i ureĎaja zajedno sa ostalim izvršiocima ili samostalno.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 40 od 43
6-14 Perač i podmazivač
- Pranje vozila.
- Zamena ulja u motoru, menjaču, diferencijalu i pumpi za gorivo.
- Održavanje prostorije praonice, visokotlačne pumpe za vodu i mazalice za podmazivanje.
- VoĎenje sveske pranja i podmazivanja vozila.
- Po potrebi posla pomaže automehaničarima.
- Po potrebi u sezoni isporuke i prijema žitarica obavlja i poslove na prijemu i isporuci zrnaste
robe u silosima, veštačkog Ďubriva i semenske pšenice.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
Lista zamena sluţbe odrţavanja
RADNO MESTO
Rukovodilac RJ
Vodeći električar
Vodeći bravar
ZAMENJUJE GA
Vodeći električar
Električar
Rukovodilac RJ
6-15 Vozač teretnog vozila preko 7 tona
- Upravljanje motornim vozilom sa prikolicom u funkciji prevoza robe, a po putnom nalogu.
- Prevoz vraćene robe-robe u povratku.
- Kontrola prijema isporuke robe prema pratećoj dokumentaciji.
- Organizovanje utovarenog prostora na vozilu i opterećenosti vozila.
- Formiranje, popunjavanje putnog naloga.
- Optimalna potrošnja goriva, maziva i pravdanje istog.
- Priprema vozila za vožnju.
- Kontrola tehničke ispravnosti vozila naročito: mehanizma za upravljanje, kočionog sistema,
svetlosno signalnih ureĎaja, PPZ i guma.
- Vršenje periodičnih i tehničkih pregleda vozila.
- Informisanje o nastalim tehničkim nedostacima i saobraćajnim udesima.
- Održavanje higijene vozila.
- Informisanje o rokovima važenja saobraćajne, vozačke dozvole i lekarskog uverenja.
- Pregled i kontrola ispravnosti vozila pre vožnje, u toku vožnje i po završetku vožnje.
- Stalna kontrola sistema za hlaĎenje i sistema za podmazivanje motora.
- Primena zakonskih propisa o bezbednosti saobraćaja, uključujući brzinu kretanja, vreme o
upravljanju vozilom i drugo.
- Kontrola opreme uz vozilo (trokut, sijalice, vatrogasni aparat, zimska oprema i drugo).
- Upravlja i drugim motornim vozilima prema potrebama transporta.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
6-17 Vozač traktora i viljuškara
- Upravljanje traktorom sa jednom ili dve prikolice i viljuškarom u funkciji prevoza robe.
- Kontrola i isporuka robe prema pratećoj dokumentaciji.
- Kontrola opterećenosti priključnog vozila.
- Kontrola opterećenosti viljuškara.
- Popunjavanje putnog naloga.
- Vršenje periodičnih i tehničkih pregleda vozila.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
-
OB. 54-05
PStrana 41 od 43
Kontrola ispravnosti vozila.
Kontrola ispravnosti viljuškara.
Otklanjanje lakih kvarova na vozilima.
Informisanje o roku važnosti saobraćajne i vozačke dozvole.
Pregled i kontrola tehničke ispravnosti vozila.
Kontrola sistema za hlaĎenje i podmazivanje motora.
Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
POGON ZA PROIZVODNJU TESTENINE
2-1 Rukovodilac RJ Pekare i RJ Fabrike testenine
Sve već gore navedeno u okviru RJ Pekare
7-1 Glavni rukovaoc na mašinskim postrojenjima, grupa poslova IV, zahtev stručnosti - mašinski
tehničar, elektrotehničar, broj izvršilaca 1 sa sledećim popisom poslova:
- Operativno sprovoĎenje organizacije proizvodnje i tehnološkog procesa u proizvodnji.
- Kontrola rada izvršioca prema datim zaduženjima za proizvodnju.
- Evidnecija podataka o utrošenim sirovinama.
- Formiranje lista utrošaka sirovina i količina gotovih proizvoda.
- Kontrola ispravnosti mašina, čistoće radnih mesta i higijene radnika.
- ObezbeĎenje i priprema potrebnih sirovina za proizvodnju.
- Rad na proizvodnji testenina u skladu sa predviĎenom procedurom proizvodnje i rad na
mašinskim postrojenjima u proizvodnji testenina.
- Izvršavanje poslova vezano za održavanje mašinskih postrojenja u drugim radnim jedinicama
u Društvu, a prema ukazanim potrebama.
- Kontrola i praćenje primene HACCP sistema u procesu proizvodnje i distribucije
prehrambenih proizvoda, a koji omogućava identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti,
tj. svakog fizičkog, hemijskog ili mikrobiološkog hazarda, u svim fazama procesa proizvodnje
prehrambenih proizvoda i odreĎivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu;
- U slučaju iznenadnih kvarova dužan je odazvati se pozivu za otklanjanje istih a radi
sprečavanja neplaniranih zastoja proizvodnje.
- Snosi svu odgovornost za rad mašina i kvalitet proizvoda u skladu sa predviĎenom
procedurom proizvodnje.
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
7-2 Rad na mašinskim postrojenjima i proizvodnja testenine
- Rad na proizvodnji testenina u skladu sa predviĎenom procedurom proizvodnje i rad na
mašinskim postrojenjima u proizvodnji testenina.
- Snosi svu odgovornost za rad mašina i kvalitet proizvoda u skladu sa predviĎenom
procedurom proizvodnje.
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 42 od 43
U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca RJ.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP 1 tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
7-3 Magacioner u Pogonu za proizvodnju testenine
- VoĎenje evidencije sirovina i ambalaže, voĎenje evidencije o primljenim i izdatim
količinama gotovih proizvoda, čuvanje roba za čiju evidenciju je zadužen, izdavanje ulaznoizlazne dokumentacije o utrošku sirovina i gotovih proizvoda i izvoĎenje stanja magacina.
- Utovar gotovih proizvoda, manipulacija robe u magacinu.
- Obavlja i sve druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a po svojoj prirodi
pripadaju navedenoj grupi poslova. Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu
sredinu privremeno zaustavi otpremu.
7-8 Pomoćnik magacionera
- Ispomoć pri voĎenju evidencije sirovina, ambalaže, primljenim i izdatim količinama gotovih
proizvoda.
- Pomaže magacioneru u kreiranju ulazno-izlazne dokumentacije.
- Vodi evidenciju o utrošku sirovina i gotovih proizvoda.
- Čuvanje robe sa kojom je zadužen i za istu materijalno odgovara.
- Ispomoć pri isporuci i voĎenje evidencije vraćene robe na preradu ili u magacin.
- Utovar gotovih proizvoda kao i manipulacija robe u magacinu.
- Obavlja i sve druge poslove koji po prirodi pripadaju ovoj grupi poslova, a nisu obuhvaćeni
popisom poslova i snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
magacionera, a u njegovoj odsutnosti rukovodica RJ pekara i testenina.
- Odgovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi otpremu robe.
7-4 Radnik na pakovanju
- Pakovanje gotovih proizvoda, pomoćni poslovi u vezi pakovanja (čišćenje, slaganje,
manipulacija i dr.)
- Po potrebi obavlja poslove radnog mesta 2-10 kvalifikovani radnik u proizvodnji testenina,
kora i oblandi.
- Obavlja i sve druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a po svojoj prirodi
pripadaju navedenoj grupi poslova. Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
-
SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
sa listom zamena
OB. 54-05
PStrana 43 od 43
7-5 Glavni paker
- SprovoĎenje organizacije pakovanja gotovih proizvoda u pogonu testenine.
- Praćenje kvaliteta upakovanih proizvoda.
- Kontrola i praćenje utroška zaliha ambalaže održavanje i kontrola ispravnosti linije za
pakovanje.
- Odgovoran za rad na liniji za pakovanje gotovih proizvoda i za nesmetano odvijanje procesa
pakovanja.
- Kontrola rada izvršioca prema datim zaduženjima za proizvodnju.
- Kontrola ispravnosti mašina, čistoće radnih mesta i higijene radnika.
- Pakovanje gotovih proizvoda.
- Rad na proizvodnji testenina u skladu sa predviĎenom procedurom proizvodnje i rad na
mašinskim postrojenjima u proizvodnji testenina;
- Obavlja i sve druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a po svojoj prirodi
pripadaju navedenoj grupi poslova. Snosi svu odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu
privremeno zaustavi proces.
7-6 Električar
- Stalna kontrola ispravnosti svih elektroinstalacija u pogonu testenine.
- Neposredno izvršavanje zadataka definisanih planom preventivnog i investicionog održavanja
postrojenja, opreme i proizvodnog objekta.
- Neposredna opravka ureĎaja, opreme i instalacije u pogonu testenine.
- U slučaju iznenadnih kvarova dužan je odazvati se pozivu za otklanjanje istih, a radi
sprečavanja neplaniranih zastoja proizvodnje.
- Priprema listu rezervnih delova i materijala potrebnih za planirani program. Kontrola i
pravdanje utrošenog materijala i rezervnih delova.
- Planiranje optimalnih količina potrebnih delova i potrošnog materijala.
- Kontrola i pravdanje utrošenog materijala i rezervnih delova.
- Rad na proizvodnji testenina u skladu sa predviĎenom procedurom proizvodnje i rad na
mašinskim postrojenjima u proizvodnji testenina.
- Obavlja i druge poslove koji nisu obuhvaćeni popisom poslova, a pripadaju navedenoj grupi
poslova i snosi odgovornost za poverene poslove.
- U slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu, obaveštava
rukovodioca.
- Odovoran je za sprovoĎenje aktivnosti u okviru svojih zaduženja u skladu sa dokumentima
FSMS sa dokumentima IFS. Odgovoran je za praćenje i kontrolu CCP tački.
- Ovlašćen je da u slučaju opasnosti po bezbednost hrane, bezbednost na radu i životnu sredinu,
privremeno zaustavi proces.
7-7 Rukovalac elektro postrojenja i proizvodnje testenine
- Kontrola ispravnosti svih elektroinstalacija u pogonu testenine.
- Neposredna opravka ureĎaja, opreme i instalacije u pogonu testenine.
- U slučaju iznenadnih kvarova dužan je odazvati se pozivu za otklanjanje istih a radi
sprečavanja neplaniranih zastoja proizvodnje.
- Rad na proizvodnji testenina u skladu sa predviĎenom procedurom proizvodnje.
Download

SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA sa listom