„Praznici
i slobodni dani u
BiH“
Sarajevo, Decembar 2011.
Sadržaj:
1. Uvod ......................................................................................................................3
2. Vrsta zaposlenja ispitanika .................................................................................3
3. Tip vlasništa i veličina poduzeća ......................................................................4
4. Godišnji odmori i slobodni dani .....................................................................5, 6
5. Privatni sektor
5.1.
Slobodni dani za vrijeme meĎunarodnih praznika ............................................6
5.2.
Slobodni dani za vrijeme državnih praznika......................................................7
5.3.
Slobodni dani za vrijeme vjerskih praznika .....................................................7
6. Javni sektor
6.1.
Slobodni dani za vrijeme meĎunarodnih praznika.............................................8
6.2.
Slobodni dani za vrijeme državnih praznika......................................................8
6.3.
Slobodni dani za vrijeme vjerskih praznika ......................................................9
7. Slobodni dani i spajanje, naknade ...............................................................9, 10
8. 13. plata i pokloni ........................................................................................10, 11
2
1. Uvod
Portal Posao.ba proveo je istraživanje u proteklom periodu ( novembar – decembar 2011) na
temu „Praznici i slobodni dani u BiH“ sa ciljem utvrĎivanja broja slobodnih dana zaposlenih u
privatnom i javnom sektoru za vrijeme meĎunarodnih, državnih i vjerskih praznika.
U istraživanju je učestovala 626 ispitanika, koji su popunjavanjem online ankete na portalu
Posao.ba iznijeli informacije o slobodnim danima kojima raspolažu za vrijeme praznika.
2. Vrsta zaposlenja ispitanika
Najviše ispitanika je, tačnije njih 53 posto, u stalnom radnom odnosu, potom slijede sa 26 posto
zaposlenih na odreĎeno. 12 posto ispitanika bavi se honorarnim radom, 8 posto izjasnilo se da
je zaposleno na crno a svega jedan posto je samostalnih poduzetnika.
Grafikon 1. U kakvoj ste vrsti radnog
odnosa?
Radim na crno
8%
Honorarni rad/freelance
Samostalni poduzetnik
Zaposlena/a na odreĎeno vrijeme
Stalno zaposlen/a
12%
1%
26%
53%
3
3. Tip vlasništa i veličina poduzeća
U javnim poduzećima uposleno je ukupno 18 posto ispitanika, od toga 15 posto u Federaciji BiH
a 3 posto u Republici Srpskoj, dok niko od ispitanika nije uposlen u javnom poduzeću Distrikta
Brčko.
U privatnom sektoru uposlen je ostatak ispitanika, tačnije 82 posto ispitanika. Od toga je najviše
zaposlenih u malim privatnim poduzećima u Federaciji BiH sa 31 posto, potom 20 posto u
srednjim privatnim poduzećima u Federaciji BiH, te 19 posto u velikim privatnim poduzećima
Federacije BiH. Četiri posto ispitanika zaposleno je u malim privatnim poduzećima Republike
Srpske, četiri posto u srednjim privatnim poduzećima Republike Srpske, te dva posto u velikim
privatnim poduzećima Republike Srpske. Jedan posto ispitanika uposlen je u malim privatnim
poduzećima Distrikta Brčko.
Grafikon 2. Poduzeće u kojem ste zaposleni je:
Javno poduzede - Distrikt Brčko
0%
Javno poduzede - Republika Srpska
3%
Javno poduzede - Federacija BiH
Veliko privatno poduzede - Distrikt Brčko
Veliko privatno poduzede - Republika Srpska
15%
0%
2%
Veliko privatno poduzede - Federacija BiH
Srednje privatno poduzede - Distrikt Brčko
19%
0%
Srednje privatno poduzede - Republika Srpska
4%
Srednje privatno poduzede - Federacija BiH
Malo privatno poduzede - Distrikt Brčko
Malo privatno poduzede - Republika Srpska
Malo privatno poduzede - Federacija BiH
20%
1%
4%
31%
4
4. Godišnji odmori i slobodni dani
Najviše ispitanika, tačnije njih 36 posto ispitanika u toku godine ima pravo na od 15 do 20 dana
odmora. 18 posto ispitanika ima pravo na odmor od 20 do 25 dana te 18 posto na 7 do 15 dana
odmora. 17 posto ispitanika ima pravo na 5 do 7 dana odmora, dok 10 posto ispitnika ima pravo
na 25 do 30 dana odmora.
Grafikon 3. Na koliko dana godišnjeg odmora
imate pravo?
25 do 30
10%
20 do 25
18%
15 do 20
36%
7 do 15
18%
5 do 7
17%
48 posto ispitanika u periodu trajanja istraživanja izjasnilo se da razmišlja o slobodnim danima
ali da nema ništa planirano, 34 posto ne razmišlja uopšte o tome dok 18 posto ima već
isplanirane slobodne dane.
Grafikon 4. Da li već planirate slobodne dane za
praznike koji slijede?
Da, imam ved isplanirane slobodne dane
18%
Razmišljam o tome, ali nemam ništa
planirano
Ne, niti razmišljam o tome
48%
34%
5
41 posto ispitanika mora unaprijed dva do tri dana najaviti slobodne dane svom poslodavcu,
33 posto ispitanika sedam dana mora unaprijed da najavi slobodne dane, 18 posto ispitanika
može da se dogovori sa kolegama za zamjenu pa ne moraju najavljivati slobodne dane.
Svega 8 posto ispitanika ne mora najavljivati slobodne dane, nego samo javiti da taj dan ne
dolaze na posao.
Grafikon 5. Koliko dana unaprijed morate najaviti
slobodne dane?
Sedam dana unaprijed moram da
najavim slobodan dan
33%
Unaprijed dva do tri dana moram da
najavim slobodan dan
41%
Dogovorim se sa kolegama za zamjenu,
pa ne moram da najavim slobodan dan
Ne moram najavljivati godišnji, samo
javim da ne dolazim taj dan
18%
8%
5. Privatni sektor
5.1.
Slobodni dani za vrijeme meĎunarodnih praznika
68 posto ispitanika ima slobodne dane za vrijeme meĎunarodnih praznika, 19 posto ispitanika
nema uvijek slobodne dane budući da se ne poštuju svi meĎunarodni praznici, 7 posto ispitanika
radi za vrijeme meĎunarodnih praznika jer priroda njihovog posla to zahtijeva, a 6 posto
ispitanika nema slobodne dane jer se ne poštuju uopšte meĎunarodni praznici.
Grafikon 6. Da li imate slobodne dane za vrijeme
međunaradnih praznika?
Da, imam slobodne dane za vrijeme
meĎunarodnih praznika
68%
Radim jer to priroda mog posla zahtijeva
7%
Nemam, ne poštuju se uopšte
meĎunarodni praznici
6%
Ne uvijek, ne poštuju se svi
meĎunarodni praznici
19%
6
5.2.
Slobodni dani za vrijeme državnih praznika
59 posto ispitanika ima slobodne dane za vrijeme državnih praznika, 18 posto nema slobodne
dane za vrijeme državnih praznika budući da se ne poštuju svi državni praznici. 13 posto
ispitanika nema slobodne radne dane budući da se ne poštuju uopšte državni praznici a 10
posto ispitanika radi jer to priroda njihovog posla zahtijeva.
Grafikon 7. Da li imate slobodne dane za vrijeme
državnih praznika?
Da, imam slobodne dane za vrijeme
državnih praznika
Radim jer to priroda mog posla zahtijeva
59%
10%
Nemam, ne poštuju se uopšte državni
praznici
13%
Ne uvijek, ne poštuju se svi državni
praznici
5.3.
18%
Slobodni dani za vrijeme vjerskih praznika
73 posto ispitanika ima slobodne danje za vrijeme vjerskih praznika, 17 posto nema slobodne
dane budući da se ne poštuju svi vjerski praznici, 6 posto radi za vrijeme vjerskih praznika jer
priroda njihovog posla to zahtijeva dok 4 posto nema uopšte slobodne dane budući da se ne
poštuju vjerski praznici.
Grafikon 8. Da li imate slobodne dane za
vrijeme vjerskih praznika?
Da, imam slobodne dane za vrijeme
vjerskih praznika
Radim jer to priroda mog posla
zahtijeva
Nemam, ne poštuju se uopšte vjerski
praznici
Ne uvijek, ne poštuju se svi vjerski
praznici
73%
6%
4%
17%
7
6. Javni sektor
6.1.
Slobodni dani za vrijeme meĎunarodnih praznika
56 posto ispitanika iz javnog sektora ima jedan dan slobodan za vrijeme meĎunarodnih
praznika, 39 posto ispitanika ima dva dana dok 6 posto ima više od dva slobodna dana za
vrijeme meĎunarodnih praznika.
Grafikon 9. Koliko slobodnih dana imate za
vrijeme međunarodnih praznika?
Više
6%
Dva dana
39%
Jedan dan
6.2.
56%
Slobodni dani za vrijeme državnih praznika
88 posto ispitanika iz javnog sektora ima jedan slobodan dan za vrijeme državnih praznika,
osam posto ispitanika ima dva dana dok četiri posto ispitanika ima više od dva dana za vrijeme
državnih praznika.
Grafikon 10. Koliko slobodnih dana imate za
vrijeme državnih praznika?
Više
Dva dana
Jedan
4%
8%
88%
8
6.3.
Slobodni dani za vrijeme vjerskih praznika
61 posto ispitanika zaposlenih u javnom sektoru ima jedan slobodan dan za vrijeme vjerskih
praznika, 32 posto ima dva slobodna dana dok 7 posto ima više od dva slobodna dana za
vrijeme vjerskih praznika.
Grafikon 11. Koliko slobodnih dana imate za
vrijeme vjerskih praznika?
Više
7%
Dva dana
32%
Jedan
61%
7. Slobodni dani i spajanje, naknade
84 posto ispitanika iz oba sektora, ukoliko rade za neki od praznika, radi za istu plaću bez
novčane naknade. 11 posto ispitanika dobije naknadu u obliku dnevnice, dok 6 posto ispitanika
dobije poseban honorar.
Grafikon 12. Ukoliko radite za neki od praznika,
da li dobijate novčanu naknadu za to ?
Da, dobijem poseban honorar
Da, dobijem naknadu u obliku dnevnice?
Ne, radim za istu pladu
6%
11%
83%
9
43 posto ispitanika nikada ne koristi priliku da spaja neradne dane za vrijeme praznika, 40 posto
to čini ali ne uvijek, zavisno od slučaja do slučaja, 15 posto ispitanika to radi koristeće svoje
slobodne dane za to dok svega 2 posto ispitanika dobije na poklon od poslodavca slobodne
dane.
Grafikon 13. Da li koristite priliku da "spajate"
neradne dane?
Ponekad, zavisi od slučaja do slučaja
Da, dobijem slobodne dane na poklon od
poslodavca
40%
2%
Da, koristim svoje slobodne dane za to
15%
Ne, ne radim to nikad
43%
8. Trinaesta plata i pokloni
77 posto ispitanika nikada ne dobija 13. platu, 17 posto dobija trinaestu platu u zavisnosti od
poslovanja kompanije te godine, dok šest posto ispitanika prima uvijek, odnosno redovno
trinaestu platu.
Grafikon 14. Da li dobijate 13-tu platu?
Da, redovito
Zavisno od poslovanja kompanije
Ne, nikada
6%
17%
77%
10
71 posto ispitanika nikada ne dobija poklon od poslodavca za praznike ( u vidu novčane
naknade, poklon paketa, paketića za djecu, ručka/večere). Svega 15 posto ispitanika dobija
poklon za Novu Godinu a 14 posto ispitanika dobija poklone i za Novu Godinu i neke druge
praznike.
Grafikon 15. Da li dobijate poklon od poslodavca
za praznike ( novčana naknada, poklon paket,
paketići za djecu, ručak/večera?
Da, i za Novu godinu i neke druge
praznike
14%
Da, za Novu godinu
15%
Ne, nikada ne dobijam poklon
71%
11
Download

„Praznici i slobodni dani u BiH“