Prof.dr.Miodrag Lazarević, Univerzitet u Beogradu
3.2. Samovrednovanje fakulteta na Univerzitetu u Beogradu
Univerzitet u Beogradu (UB) ima ukupno 31 fakultet. Anketu čiji je cilj bio da se utvrdi
stepen ispunjenosti standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta, izrađenu u okviru
TEMPUS projekta SIQAS, popunilo je ukupno 18 visokoškolskih institucija. Pri tome je, kao
pilot postupak samovrednovanja, korišćena ista anketa kao na Univerzitetu u Nišu (Prilog 1.).
Smatrali smo da je od koristi, pre početka narednog ciklusa akreditacije fakulteta i univerziteta,
sagledati trenutno stanje ispunjenosti standarda za samovrednovanje i na taj način omogućiti
fakultetima da sagledaju svoju poziciju u sklopu UB kao i u okviru odgovarajuće grupacije.
Činjenica da na UB postoji veliki broj fakulteta omogućila je da se analiza rezultata ove ankete
razmatra poređenjem srednjih vrednosti ispunjenosti parametara samovrednovanja dobijenih u
okviru pojednih grupacija. U anketi su učestvovali sledeći fakulteti UB:
1. Grupacija tehničkih fakulteta (TF)
a. Građevinski fakultet (akreditovan 2009.)
b. Elektrotehnički fakultet (akreditovan 2008.)
c. Mašinski fakultet (akreditovan 2008.)
d. Tehnički fakultet Bor (akreditovan 2009.)
e. Rudarsko-geološki fakultet (nisu korišćeni rezultati ankete)
f. Šumarski fakultet (nisu korišćeni rezultati ankete)
2. Grupacija društvenih fakulteta (DF)
a. Ekonomski fakultet (akreditovan 2009.)
b. Fakultet organizacionih nauka (akreditovan 2009.)
c. Fakultet političkih nauka (akreditovan 2009.)
d. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (akreditovan 2009.)
3. Grupacija medicinskih fakulteta (MF)
1
a. Stomatološki fakultet (akreditovan 2008.)
b. Farmaceutski fakultet (akreditovan 2008.)
c. Medicinski fakultet (akreditovan 2009.)
d. Fakultet veterinarske medicine (akreditovan 2009.
)
4. Grupacija prirodno-matematičkih fakulteta (PMF)
a. Biološki fakultet (akreditovan 2008.)
b. Fakultet fizičke hemije (akreditovan 2008.)
c. Hemijski fakultet (akreditovan 2008.)
d. Geografski fakultet (akreditovan 2009.)
Za broj od 16 fakulteta, čiji su podaci obuhvaćeni ovom analizom, opredelili smo se zbog
toga što najmanja grupacija UB (medicinski fakulteti) ima samo četiri visokoškolske institucije.
Tako su obrađeni i analizirani podaci prikupljeni sa po četiri fakulteta iz svake grupacije. Kao što
se vidi iz priloženog spiska, svi anketirani fakulteti su dobili akreditaciju Nacionalnog saveta i to
sedam (od njih 16) već u prvom ili drugom akreditacionom ciklusu. Kako su odgovori na
pitanja iz ankete bili izraženi ocenama od 1 (da), 2 (delimično) i 3 (ne) bilo je moguće za svaki
fakultet izračunati prosečnu ocenu za pojedine standarde i podstandarde, a zatim i zbirno za
grupaciju i ceo univerzitet. Srednje ocene koje gravitiraju broju 1 znače da je taj standard ili
podstandard u celini ispunjen, dok veće ocene praktično predstavljaju manji stepen njegove
primene. Većina fakulteta je na postavljena pitanja odgovarala sa da (1) i delimično (2), dok je
samo u sporadičnim slučajevima dobijen negativan odgovor (3).
U Tabeli 1 su date vrednosti dobijene izračunavanjem srednje ocene za pojedine
standarde po grupacijama fakulteta i ukupno za Univerzitet u Beogradu. Iz prikazanih podataka
se može zapaziti da su ukupne srednje vrednosti za sve grupacije fakulteta veoma ujednačene i
da se kreću u opsegu od 1,25 do 1,34. Srednja vrednost za ceo UB i sve standarde iznosi 1,31 što
znači da je na ovom univerzitetu većina standarda ispunjena u velikoj meri.
Ako se posmatraju srednje vrednosti ispunjenosti pojedinih standarda, zapaža se da su
one u opsegu od 1,03 do 1,63. Može se smatrati da je ovo veoma zadovoljavajući rezultat, a
srednja vrednost za ceo UB je takođe 1,31. Prikazujemo ovu tabelu na početku teksta, da bi se
odmah stekao uvid u finalne rezultate analize dok će u tekstu koji sledi biti komentarisani podaci
2
zasebno po standardima i podstandardima ako su i oni predviđeni. Kako prosečna vrednost od 2
označava delimičnu ispunjenost nekog stanarda, a nijedna grupacija nije imala tako lošu ocenu,
uzeli smo kao polaznu tačku za poređenje srednju vrednost za ceo univerzitet i na osnovu nje
određivali pozicije pojedinih grupacija fakulteta. Najlošije ocene su registrovane u grupaciji
medicinskih i prirodno-matematičkih fakulteta za Standard 8 -
Standardi i postupci za
obezbeđenje kvaliteta računarsko-informacionog centra (RIC) i to 1,92 i 1,83 respektivno.
Tabela 1. Srednje vrednosti dobijene ocenom ispunjenosti pojedinih standarda po grupacijama
fakulteta i ukupno za Univerzitet u Beogradu
No. STANDARDI
1
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
studijskih programa
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nastave
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
ocenjivanja studenata
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
naučnoistraživačkog i stručnog rada
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
nastavnika i saradnika
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
studenata
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
biblioteke
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
računarsko-informacionog centra (RIC)
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
upravljanja
Standardi I postupci za obezbeđenje kvaliteta
nenastavnog osoblja
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta prostora
i opreme
Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta
finansiranja
Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta
Sistemsko praćenje i periodična provera kvaliteta
UNIVERZITET U BEOGRADU
TF
DF
MF
PMF
UB
1.33
1.30
1.57
1.39
1.33
1.62
1.67
1.45
1.47
1.44
1.27
1.23
1.21
1.21
1.23
1.20
1.20
1.16
1.57
1.28
1.64
1.20
1.16
1.37
1.34
1.09
1.18
1.23
1.20
1.17
1.41
1.23
1.53
1.32
1.37
1.42
1.4
1.92
1.83
1.64
1.54
1.20
1.58
1.24
1.39
1.26
1.52
1.33
1.10
1.3
1.20
1.19
1.28
1.39
1.26
1,0
1.18
1.47
1,30
1,0
1,0
1.33
1,25
1.12
1.06
1.22
1,34
1,0
1,0
1.52
1,34
1.03
1.06
1.38
1,31
Legenda: TF – grupacija tehničkih fakulteta; DF – grupacija društvenih fakulteta; MF – grupacija
medicinskih fakulteta; PMF – grupacija prirodno-matematičkih fakulteta; UB – Univerzitet u Beogradu
3
1. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta studijskih programa
Srednje vrednosti ispunjenosti ovog standarda po grupacijama fakulteta UB su prikazane na
grafikonu 1. Iz prikazanih podataka se može zapaziti da nešto slabija ispunjenost parametara
Standarda 1 postoji u društvenoj i prirodno-matematičkoj grupaciji, dok je u druge dve grupacije
ona bolja nego na univerzitetu u celini. U okviru ovog standarda, u grupaciji TF najmanje pažnje
se posvećuje postupcima za obezbeđenje kvaliteta studijskih programa (1.2) i analizi pokazatelja
kvaliteta (1.2.1) sa ocenama od 1,70 i 2,29 respektivno. U grupaciji DF, najslabije su ocenjeni
podstandard 1.1.5 - Vrednovanje kvaliteta studijskih programa (1,8), 1.2 - Postupci za
obezbeđenje kvaliteta studijskih programa (1,95) i 1.2.1 - Analiza pokazatelja kvaliteta (2,04).
Fakulteti medicinske grupacije (MF) najmanje pažnje (1,71) posvećuju Postupcima za
obezbeđenje kvaliteta studijskih programa - 1.2. U grupaciji prirodno-matematičkih fakulteta se
Vrednovanje kvaliteta studijskih programa (1.1.5) vrši samo delimično (1,75), a Postupci za
obezbeđenje kvaliteta studijskih programa (1.2) se takođe samo delimično sprovode (2,03). Na
tri fakulteta iz ove grupacije se predlog godišnjeg izveštaja o kvalitetu studijskih programa ne
dostavlja odgovarajućim Katedrama na razmatranje. Takođe se na tri fakulteta predlog godišnjeg
izveštaja sa mišljenjem odgovarajućih katedri ne dostavlja Nastavno-naučnom veću na
razmatranje i usvajanje.
2. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nastave
Na istom grafikonu su prikazani i rezultati dobijeni obradom podataka iz anketnih listova
koji se odnose na Standard 2. Ove vrednosti su veoma ujednačene i manje odstupanje u smislu
slabije ispunjenosti parametara standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta nastave uočava se
samo u grupaciji prirodno-matematičkih fakulteta.
4
Grafikon 1. Srednje vrednosti ispunjenosti standarda 1 i 2 po grupacijama fakulteta UB
1.Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta studijskih programa
2.Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nastave
U okviru ovog standarda, u grupaciji TF najmanje pažnje se posvećuje anketiranju
studenata (2.6.2) i srednja vrednost ocene ispunjenosti ovih postupka je 1,75. U grupaciji
društvenih fakulteta nešto slabije (1,71) se sprovode Postupci za obezbeđenje kvaliteta Plana
rada (2.2). Posebno je zanimljivo da se u ovoj grupaciji malo pažnje posvećuje podstanardu
2.8.1 - Recenziranje udžbenika gde je srednja ocena 2,07. Po pravilu, studenti nemaju priliku da
putem ankete daju mišljenje o kvalitetu udžbenika. Podstandardi u okviru standarda 2 su u
medicinskoj grupaciji nešto lošije ocenjeni i to se pre svega odnosi na Postupke za obezbeđenje
kvaliteta plana rada (2.2), Postupke za obezbeđenje kvaliteta predavanja i vežbi (2.6) i Postupke
za obezbeđenje kvaliteta udžbeničke literature (2.8.). U grupaciji prirodno-matematičkih
fakulteta, većina podstandarda je na nivou proseka univerziteta sa izuzetkom sledeća tri: 2.2 Postupci za obezbeđenje kvaliteta plana rada (1,78), 2.6 - Postupci za obezbeđenje kvaliteta
predavanja i vežbi 1,78 i 2.8.1- Recenziranje udžbenika (1,66).
3. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta ocenjivanja studenata
Srednje vrednosti ispunjenosti standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta ocenjivanja
studenata po grupacijama fakulteta UB prikazane su na grafikonu 2. Može se zapaziti da su
dobijene prosečne vrednosti gotovo identične i na nivou proseka univerztiteta (oko 1,23). To
znači da se na velikoj većini fakulteta, dovoljna pažnja posvećuje objektivnom ocenjivanju
studenata i postupcima sprovođenja ispita.
5
U okviru ovog stanarda u grupaciji TF i DF, najlošije (1,68) se sprovode Postupci za
obezbeđenje kvaliteta ocenjivanja studenata (3.4). Slična situacija je na fakultetima medicinske
grupacije (1,62) i u grupaciji prirodno-matematičkih fakulteta (1,81).
4. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta naučno-istraživačkog i stručnog rada
U pogledu ispunjenosti standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta naučnoistraživačkog i stručnog rada primećuje se veće odstupanje u prirodno-matematičkoj grupaciji
gde je srednja vrednost značajno veća (lošija) nego u ostale tri grupacije i iznosi 1,57. Ovo je
svakako posledica činjenice da su istraživači na ovim fakultetima angažovani u oblasti osnovnih,
a ne primenjenih istraživanja, uz istovremeno visoke zahteve u pogledu opreme i laboratorijskih
uslova. Ako se zna da se u našoj zemlji za nauku izdvaja oko 0,3% bruto društvenog prozvoda
jasno je da će se to prvo odraziti na osnovne (fundamentalne) nauke.
Grafikon 2. Srednje vrednosti ispunjenosti standarda 3 i 4 po grupacijama fakulteta UB
3. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta ocenjivanja studenata
4. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta naučno-istraživačkog i stručnog rada
6
5. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nastavnika i saradnika
Ispunjenost parametara ovog standarda je najveća u grupacijama društvenih i medicinskih
fakulteta, najmanja u tehničkoj grupaciji (1,64) dok je u grupaciji prirodno-matematičkih
fakulteta na nivou srednje vrednosti UB. Ove vrednosti su prikazane na grafikonu 3.
6. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta studenata
Kao i kod trećeg standarda, ispunjenost parametara za Standard 6 koji se odnosi na
postupke obezbeđenja kvaliteta studenata (Grafikon 3.) potpuno je ujednačena, zadovoljavjuća u
svim grupacijama i na nivou proseka UB.
Grafikon 3. Srednje vrednosti ispunjenosti standarda 5 i 6 po grupacijama fakulteta UB
5. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nastavnika i saradnika
6. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta studenata
7. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta biblioteke
U pogledu ispunjenosti standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta fakultetskih
bibloteka zapaža se manja heterogenost između pojedinih grupacija sa nešto lošijom ocenom u
medicinskoj grupaciji (Grafikon 4).
8. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta računarsko-informacionog centra (RIC)
7
Najlošija ispunjenost standarda samovrednovanja na UB se odnosi na obezbeđenje
kvaliteta računarsko-informacionog centra (RIC). Ona je posebno izražena u medicinskoj i
prirodno-matematičkoj grupaciji i nalazi se znatno ispod proseka univerziteta 1,91 i 1,83
respektivno (Grafikon 4). Ovakav rezultat je direktno posledica činjenice da se na fakultetima
ove dve grupacije, značajna sredstva moraju izdvajati za opremu drugog tipa koja se koristi u
nastavi, tako da su izdvajanja za računarsku opremu srazmerno manja.
Grafikon 4. Srednje vrednosti ispunjenosti standarda 7 i 8 po grupacijama fakulteta UB
7. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta biblioteke
8. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta računarsko-informacionog centra (RIC)
9. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta upravljanja
Standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta upravljanja se na UB posvećuje
značajna pažnja tako da je ispunjenost uslova ovog standarda zadovoljavajuća na nivou celog
univerziteta, ali je ipak nešto lošija u tehničkoj i medicinskoj grupaciji (Grafikon 5).
10. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nenastavnog osoblja
Najveća pažnja u pogledu obezbeđivanja standarda i sprovođenja postupaka za
obezbeđenje kvaliteta nenastavnog osoblja posvećuje se u prirodno-matematičkoj grupaciji
fakulteta. Ovo se može objasniti činjenicom da je angažovanje srednjeg stručnog kadra pri
izvođenju praktične nastave mnogo veće na ovoj nego na drugim grupacijama tako da su i
zahtevi u ovom pogledu veći (Grafikon 5).
8
Grafikon 5. Srednje vrednosti ispunjenosti standarda 9 i 10 po grupacijama fakulteta UB
9. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta upravljanja
10. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nenastavnog osoblja
11. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta prostora i opreme
Kvalitet prostora i opreme na UB je relativno dobar sa nešto lošijom situacijom u
prirodno-matematičkoj grupaciji (Grafikon 6). Ipak, kada se sagleda srednja vrednost za ceo
univerzitet, uočava se da je prosečna vrednost ispunjenosti parametara ovog standarda nešto
manja nego za mnoge druge standarde (1,39).
12. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta finansiranja
Na grafikonu 6 su takođe prikazane vrednosti dobijene obradom podataka iz anketnih
listova za ispunjenost standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta finansiranja. Ispunjenost
parametara ovog standarda je zadovoljavajuća što, na žalost, ne znači da je finansiranje
adekvatno već samo da se sa raspoloživim sredstvima racionalno i transparentno rukovodi.
9
Grafikon 6. Srednje vrednosti ispunjenosti standarda 11 i 12 po grupacijama fakulteta
UB
11. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta prostora i opreme
12. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta finansiranja
13. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta
Na svim grupacijama fakulteta UB studenti imaju značajnu ulogu u postupcima
samovrednovanja i u proveri kvaliteta rada na fakultetima što se jasno vidi iz podataka
prikazanih na grafikonu 7.
14. Sistemsko praćenje i periodična provera kvaliteta
Jedan od standarda koji ima slabiju ocenu ispunjenosti parametara je sistemsko praćenje i
periodična provera kvaliteta. Srednja vrednost dobijena analizom podataka iz anketnih listova je
za ovaj standard lošija, kako na nivou univerziteta, tako i u pojedinim grupacijama (Grafikon 7.).
Činjenica je da su tokom postupka akreditacije svi fakulteti usvojili odgovarajuće pravilnike i
započeli postupke provere kvaliteta, ali da je na nekima od njih ovo bilo "kratkog daha". Na
sprovođenju postupaka predviđenih ovim standardom mora se raditi istrajno i redovno, jer je
jedino tada moguće uočiti razlike i preduzeti odgovarajuće mere. Između pojedinih grupacija
fakulteta nisu uočena značajna odstupanja.
10
Grafikon 7. Srednje vrednosti ispunjenosti standarda 13 i 14 po grupacijama fakulteta
UB
13. Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta
14. Sistemsko praćenje i periodična provera kvaliteta
Zaključak
Na kraju želimo da istaknemo, da bez obzira na činjenicu da ovaj način analize podataka i
njihovog poređenja svakako nije idealan, ipak daje uvid u stepen ispunjenosti parametara
pojedinih standarda na nivou Univerziteta u Beogradu u celini, a delimično i po grupacijama
fakulteta. Moglo se, naime, desiti da u okviru jedne grupacije neki fakultet ima "lošu" ocenu u
ispunjenosti nekog standarda, a da preostala tri "dobra" fakulteta ovu ocenu svedu na prihvatljiv
nivo. Ako se pogledaju podaci sa pojedinih fakulteta, samo je u sporadičnim slučajevima ocena
ispunjenosti standarda bila iznad 2,5 i to se pre svega odnosi na Standard 8 . Kao što je već
istaknuto, analize ove vrste imaju posebnu vrednost ako se izvode redovno. Samo se na taj način
mogu dobiti informacije o promenama u ispunjenosti pojedinih standarda i sprovođenju
predviđenih procedura sa ciljem unapređenja kvaliteta rada visokoškolskih institucija.
Dr. Miodrag Lazarević, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu
Fakultet veterinarske medicine
Kontakt osoba UB za SIQAS
11
Download

Prof.dr.Miodrag Lazarević, Univerzitet u Beogradu 3.2