Novine u sistemu VO
3
Novine u sistemu VO
Novine u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zakon o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konkretni rezultati rada sa novim investicijama u nauku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podrška Evropske unije Srbiji u oblasti obrazovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta – konkurs za izbor novih članova. . . . . . . . . . . . . .
Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj – novi saziv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studentske konferencije - predstavnička tela svih studenata Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbor članova Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
4
5
5
6
7
Programi Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja –
novi konkursi za projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Poštovane kolege,
Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo novi, treći broj Tempus biltena.
Potrudili smo se da pregled novina koje se tiču sprovođenja programa Evropske unije namenjenih visokom obrazovanju
– Tempus, Erasmus Mundus i Žan Mone i ovog puta stavimo u kontekst važnih dešavanja u sistemu visokog obrazovanja
u Srbiji. Sa onim što nas očekuje u domenu saradnje u oblasti obrazovanja, upoznaćete se u kratkom prikazu Programa za
celoživotno učenje u kojem ove godine postoji mogućnost i za uključivanje institucija iz Srbije.
Bilten započinjemo kratkim pregledom izmena u Zakonu o visokom obrazovanju iz jula 2010. godine, osvrtom na
uspostavljanje novih i izbor članova već postojećih tela, kao i na prve konkretne rezultate novih investicija u nauku.
U saradnji sa Delegacijom Evropske unije predstavljamo Vam najnovije projekte kojima se podstiče socijalna dimenzija
u obrazovanju - povećanje dostupnosti, kvaliteta obrazovanja i stvaranje novih, raznovrsnih prilika za učenje u svim dobima
života.
Slede rezultati prethodnog konkursa za Tempus projekte kao i prioriteti za četvrti konkurs Tempusa IV. Tu su, verujemo,
i interesatne novosti na sajtu Tempus kancelarije, osmišljene da doprinesu boljem pregledu rezultata projekata i učesnika u
istima. S istim ciljem, Bilten na svom kraju sadrži i tekstove o napretku u sprovođenju projekata iz drugog konkursnog roka.
Interdisciplinarne i zajedničke studije dobijaju na značaju. Saznaćete kako program EU Erasmus Mundus doprinosi njihovom
razvoju, a predstavićemo Vam i nekoliko primera dobre prakse. Institucije visokog obrazovanja razvijaju kroz ovakve studije
potencijal za međunarodnu saradnju, otvaraju vrata novim idejama i privlače strane studente.
Za kraj, da istaknemo da ovaj broj biltena sadrži nekoliko delova koji su, smatramo, zanimljivi za studente:
Dragi Studenti, predstavili smo vam novoformirane studentske konferencije i njihova ovlašćenja. Zatim smo se dotakli inicijative
za osnivanje Erasmus Mundus alumni mreže i na kraju dali pregled značajnog broja konkursa za studentske stipendije (za
razmene i za pune studije) koje smo pripremili uz pomoć nadležnih organizacija zemalja članica EU u Srbiji.
U nadi da ćete u ovom broju pronaći delove vredne pažnje i čitanja,
Vaša Tempus kancelarija
IMPRESSUM
ISSN 1821-3634
Tempus Bilten br. 3, Novembar 2010.
Bilten Tempus kancelarije u Srbiji
Glavni i odgovorni urednik: Marija Filipović-Ožegović
Uređivački odbor i prevod: Sofija, Dukić, Jasmina Gajić, Dario Štukelja
Saradnici na uređenju Biltena br 3.: Barbara Elek, Dragan Jovanović
Lektor: Ivana Veselinović
Dizajn i priprema za štampu: Zorana Milutinović, (e-mail: [email protected])
Štampa: Štamparija New image
Tiraž: 1500 primeraka
Izdavač: Tempus kancelarija u Srbiji (Fond univerziteta Tempus), Lazarevićeva 9/14, 11000 Beograd
Novine u Tempus programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultati trećeg Tempus IV konkursa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otvoren četvrti Tempus IV konkurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novine na sajtu Tempus kancelarije – Informacije o projektima i njihovim rezultatima dostupne su svima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erasmus Mundus alumni za Srbiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erasmus Mundus za institucije – u susret novom konkursu za projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interdisciplinarni i zajednički studijski programi – složeni ali ostvarivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program za celoživotno učenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žan Mone - Ključna aktivnost 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
13
15
17
17
21
23
Stipendije za studije, praksa i drugi vidovi
usavršavanja u Evropskoj uniji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Erasmus Mundus – stipendije za cele poslediplomske studije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erasmus Mundus mreže za razmenu studenata, nastavnika i saradnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fond za mlade talente Republike Srbije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program Evropske unije „Mladi u akciji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program „Ljudi“ (People). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stipendije Fonda „Zoran Đinđić“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stipendije država EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
26
27
28
28
Projekti započeti 2010. godine - aktivnosti u proteklih devet meseci. . . . . 33
Novine u sistemu VO
Sadržaj:
4
5
Novine u sistemu VO
Zakon o izmenama i dopunama
Zakona o visokom obrazovanju
Dana 1. jula 2010. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom
obrazovanju, koji je Narodna skupština Republike Srbije donela 29. juna 2010. godine, a objavljen je u
„Službenom glasniku RS“, broj 44/10.
Zakon o visokom obrazovanju donet je 2005. godine posle pristupanja naše zemlje Bolonjskom
procesu, čime je otpočela reforma sistema visokog obrazovanja, sa ciljem da se : poveća efikasnost sistema
visokog obrazovanja; uvede trostepeni sistem studija; institucionalizuju standardi i procedure vrednovanja
kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa; studenati kao partneri uključe u proces visokog
obrazovanja i promoviše mobilnost nastavnika i studenata u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja.
Praćenjem primene Zakona konstatovani su problemi u funkcionisanju sistema visokog obrazovanja,
te se radi poboljšanja efikasnosti sistema pristupilo izradi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom
obrazovanju.
Ukazujemo na sledeće novine uvedene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju:
1. Radi poboljšanja reprezentativnosti Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kao stručnog tela koje obavlja niz dužnosti u
oblasti obezbeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja, povećan je broj članova tako da umesto ranijih 16 članova, ovo telo ima 21 člana, i to: 12
članova iz reda redovnih profesora, vrhunskih naučnika u zvanju naučnog savetnika, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima
ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi, koje predlaže Konferencija univerziteta; dva člana iz reda profesora strukovnih studija, koje
predlaže Konferencija akademija strukovnih studija i sedam članova iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti,
odnosno privrede, od kojih šest članova predlaže Vlada, s tim da je jedan predstavnik AP Kosovo i Metohija sa Univerziteta u Prištini sa
sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a jednog člana nadležni organ AP Vojvodine.(član 2. Zakona)
2. Na nov način uređen je postupak izdavanja dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi, uz uvođenje instituta početne akreditacije
visokoškolskih ustanova i studijskih programa. (član 12. Zakona)
3.Radi zaštite socijalne sigurnosti građana, predviđena je obaveza visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, da visinu
školarine utvrdi tek nakon prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva prosvete. (član 18. Zakona)
4. Na nov način uređeno je zadržavanje, odnosno sticanje statusa studenta koji se finansira iz budžeta Republike, radi podržavanja
najuspešnijih studenata. Prema ovom rešenju student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj
školskoj godini finansira iz budžeta ukoliko se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta. Način i postupak
rangiranja studenata utvrđuje visokoškolska ustanova svojim opštim aktom. Rangiranjem se obuhvataju studenti upisani iste školske godine na
određeni studijski program i ono se vrši polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa.
(član 23. Zakona)
5.U cilju poboljšanja efikasnosti studiranja predviđeno je da u toku školske godine visokoškolska ustanova organizuje šest ispitnih
rokova, u terminima koje utvrđuje statutom, tako da se poslednji ispitni rok završava najkasnije 10. oktobra.(član 24. Zakona)
6.Radi preciznijeg utvrđivanja uslova za sticanje stručnih, akademskih i naučnih naziva i korišćenja njihovih skraćenica utvrđeno je
da stručni naziv diplomirani stiče lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od
najamanje četiri godine i lice koje ostvari najmanje 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepen. (član 25. Zakona)
7.Zbog potrebe zaštite interesa studenata i umanjenja efekata ekonomske krize, kao izuzetak od člana 88. Zakona, utvrđeno je da
student može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. godini ostvari najmanje 48
ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom, kao i da studenti
upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, odnosno 2007/2008. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže
godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, a studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2008/2009, odnosno 2009/2010.
godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže šest meseci po isteku redovnog trajanja studija.( član 30. Zakona)
8.Utvrđeno je usklađivanje stručnih, akademskih i naučnih naziva stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona
o visokom obrazovanju u pogledu prava koja iz njih proizlaze, sa odgovarajućim nazivima utvrđenim ovim zakonom. Zainteresovano
Konkretni rezultati rada sa novim investicijama u nauku
Srbija je prema strogim merilima uglednog „Sajens voča” (ScienceWatch), svetska „zvezda
u usponu” u domenu nauke i tehnologije, objavljeno je u januaru ove godine. Razlog za to je
najveća porast citiranosti naučnih radova koji potiču iz Srbije u čak 10 naučnih disciplina. U
oktobru je objavljeno da se ovaj pozitivan trend nastavlja i da je trenutno u svetu Srbija u najvećoj
naučnoj ekspanziji u čak 11 od 22 discipline: poljoprivredne nauke, hemija, klinička medicina,
inženjerstvo, nauka o materijalima, matematika, kompjuterske nauke, neuronauke, farmakologija
i toksikologija, fizika i svemirska nauka.
Ove lepe vesti dolaze u trenutku kada je počela primena prve Strategije naučnog i tehnološkog
razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine, koju je Vlada Republike Srbije
usvojila u februaru 2010. godine. Pored toga, u martu usvojene su i izmene i dopune sistemskih
zakona: o naučnoistraživačkoj delatnosti, o inovacionoj delatnosti kao i zakona o Srpskoj
akademiji nauka i umetnosti. Promene su omogućile formiranje Nacionalnog fonda za inovacionu
delatnost i Centra za promociju nauke, rešenje pitanja zaštite prava intelektualne svojine i lakše
funkcionisanje celokupnog sistema.
Omogućeno je da se pored budžetskih izdvajanja za nauku, koja se svrstavaju među najnižim u razvijenom svetu, po prvi
put u istoriji Srbije podrži inicijativa za razvoj naučne i tehnološke infrastrukture. Kroz ovu inicijativu, u naredne 4 godine preko
400 miliona evra će biti uloženo u novu opremu, moderne istraživačke centre i bolje uslove za život i rad naučnika. Ova sredstva
obezbeđena su u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, Bankom za razvoj saveta Evrope i drugim međunarodnim
finansijskim institucijama. Kroz bespovratne IPA fondove obezbeđeno je 25 miliona evra za infrastrukturu univerziteta u Srbiji
i 9 miliona evra za Fond za inovacionu delatnost.
Projekti koji će biti realizovani kroz inicijativu za razvoj infrastrukture u narednom periodu su kampus biomedicinskih
nauka u Beogradu, mreža poljoprivrednih instituta sa centrom u Novom Sadu, institut za matične ćelije pri Univerzitetu u
Kragujevcu. Svaki univerzitetski grad će dobiti i naučno-tehnološki park u kome će naučna dostignuća pronalaziti svoje partnere
u privredi. Naučnicima će se obezbediti nekomercijalni stanovi i time unaprediti kvalitet života u Srbiji a samim tim i otežati
odluku o eventualnom odlasku iz zemlje.
Iako mnogi u našoj zemlji shvataju značaj nauke i obrazovanja, često zaboravimo da je kontinuirana podrška potrebna
onima koji danas stvaraju nova znanja i ideje, čiji rad može u budućnosti unaprediti život svih građana. Iz tih razloga, promocija
nauke i njenih potencijala je jedan od prioriteta koji će svoje oličenje pronaći u budućem Centru za promociju nauke. U Srbiji
ne postoji lokacija gde deca, studenti, porodice i svi oni koji osećaju znatiželju prema svetu oko sebe mogu da dođu i da na
interaktivan način osete šta je to nauka i koja su pitanja danas najaktuelnija. U naredne dve godine, na Novom Beogradu u
bloku 39, pored Fakulteta dramskih umetnosti, zaživeće Centar čiji prevashodni cilj je da svima približi lepotu i značaj nauke.
U toku je međunarodni arhitektonski konkurs za zgradu Centra za promociju nauke, na koji se prijavilo 340 arhitekata iz celog
sveta. Sredinom decembra 2011. godine očekuje se proglašenje idejnog rešenja za zgradu centra, planirano je da izvođenje
građevniskih radova započnu u prvom kvartalu naredne godine..
lice može, takođe, tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u skladu sa ovim zakonom, u postupku i
pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva
propisanim ovim zakonom. (član 31. Zakona)
Završen je i poziv za naučne projekte koji je raspisan 23. maja i koji je u velikoj meri približio način funkcionisanja
nauke u Srbiji evropskim i svetskim standardima. Po prvi put su prepoznata integralna i interdisciplinarna istraživanja, pored
osnovnih i primenjenih istraživanja u prioritetnim naučnim oblastima definisanih Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja
Srbije. Naučni projekti, čija realizacija počinje početkom iduće godine, okupiće velike timove istraživača koji će svojim znanjem
pristupiti rešenju nekih od najvažnijih pitanja za Srbiju – zaštita prirodnih i kulturnih dobara, razvoj genetike i nanonauka....
Dodatni podsticaji dati su projektima koji za uključivanje mladih istraživača, formiranje partnerstava sa istraživačima u
inostranstvu i za učešće participanata iz privrede. Po prvi put, dali smo mogućnost i istaknutim mladim istraživačima, koji imaju
manje od 35 godina a već su se afirmisali u svojim oblastima, da i sami postanu rukovodioci projekata i da svoje ideje realizuju
kroz samostalna istraživanja. Poziv mladima da se uključe u naučne pozive nije ostao bez odgovora i na konkurs se prijavilo čak
1700 novih mladih naučnika.
Nova infrastruktura, moderni istraživački projekti i podrška najtalentovanijim pojedincima i mladim istraživačima, daće novu
snagu nauci u Srbiji. Ovakva podrška nauci, kao i veća ulaganja u sektor obrazovanja, jedan su od ključnih faktora razvoja Srbije
na njenom putu ka Evropskoj uniji.
Ministar,
prof. dr Žarko Obradović
Božidar Đelić,
potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj
Novine u sistemu VO
Novine u sistemu visokog
obrazovanja u Srbiji
7
Podrška Evropske unije Srbiji u oblasti obrazovanja
Pored podrške visokom obrazovanju, kroz programe Tempus i Erazmus Mundus, Evropska unija
pomaže sistemske reforme i važne inicijative Ministarstva prosvete u okviru drugih nivoa obrazovnog
sistema Srbije. U nastavku Vam predstavljamo najvažnije tekuće projekte koje Evropska unije
finansira.
Važno je istaći da ključni ciljevi projekata u obrazovanju, shodno prioritetima socijalne politike
Evropske unije, jesu povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja i stvaranje novih, raznovrsnih prilika
za učenje na svim nivoima i u svim dobima života.
Uvođenje završnih ispita obezbediće uporedivost školskih dostignuća učenika iz srpskih škola sa dostignućima učenika
iz škola zemalja Evropske unije. Time će se obezbediti prohodnost za dalje školovanje i zapošljavanje u ovim zemljama, bez
potrebe za dodatnom nostrifikacijom (priznavanjem) diploma stečenih u Srbiji.
Rezultati završnih ispita iskoristiće se za poboljšanje kvaliteta nastave na nivou pojedinačnih škola, opština, gradova i zemlje u
celini.
Više informacija je dostupno putem sajta www.europa.rs
Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Komisija za
akreditaciju i proveru kvaliteta – konkurs za
izbor novih članova
Druga šansa - Razvoj funkcionalnog sistema osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji
Nj. E. Vensan Dežer,
šef Delegacije Evropske
unije u Srbiji
Svako moderno društvo suočava se sa velikom odgovornošću da obezbedi svom stanovništvu dobro
obrazovanje. Veštine i kompetencije naučene u školi treba da omoguće ljudima da pronađu posao i vode
smislen i kvalitetan život. Neka deca, ipak, propuste šansu da se obrazuju sa svojim vršnjacima. Zato im
treba dati drugu šansu kad odrastu. Projekat vredan 4,5 miliona evra, pod nazivom “Druga šansa - Razvoj funkcionalnog
sistema osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji”
ima za cilj upravo stvaranje modernog sistema za osnovno obrazovanje odraslih. Takav sistem trebalo bi da bude motivišući
i dostupan jer će biti povezan sa stvarnim potrebama tržišta rada. Uspostavljanjem ovakvog sistema, projekat će doprineti boljoj
zapošljavosti ljudi u Srbiji a time i smanjenju siromaštva i ukupnom ekonomskom oporavku zemlje.
Obrazovanje za sve
Odrastanje je uzbudljivo vreme. Svaki dan je nova prilika za upoznavanje i učenje. Međutim, za veliki broj dece, zbog
okolnosti u kojima žive i nemaštine, te prilike ne postoje. Takva deca su marginalizovana i izopštena iz života kakav imaju
njihovi vršnjaci. “Obrazovanje za sve” je projekat vredan 3 miliona evra i njegov cilj je upravo povećanje dostupnosti i
kvaliteta obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa kakve su Romi, deca sa posebnim potrebama, izbeglice i siromašna
deca. Cilj mu je da obezbedi i da sva deca imaju podjednake prilike da uče, rastu, budu srećna i zdrava, bez obzira na okolnosti
u kojima žive.
Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja
Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja sprovodi se od 2003. godine. Iniciralo ga je Ministarstvo prosvete
sa ciljem da se, uz finansijsku i tehničku podršku Evropske unije, razvije savremeni sistem srednjeg stručnog obrazovanja.
Ovakav sistem će pratiti promene na tržištu rada i stvarati dobro obučenu i prilagodljivu radnu snagu spremnu da se, nakon
izlaska iz školskih klupa, brzo uključi u radne tokove.
Projekat reforme srednjeg stručnog obrazovanja odvija se u fazama. Tokom prethodne tri faze Evropska unija je uložila oko
20 miliona evra u razvoj 28 novih nastavnih programa, obuku više od 2000 nastavnika, nabavku stručne i računarske
opreme za više od 150 škola i testiranje novog sistema u oglednim školama.
U toku je četvrta, ključna faza reforme pod nazivom „Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja“ u
okviru koje se uspešno testirani ogledni programi uvode u redovan obrazovni sistem. Za pripremu nastavnika i opremanje svih
škola u kojima će se od školske 2010/11. godine realizovati modernizovani nastavni programi, Evropska unija je, u okviru ove
faze projekta, obezbedila oko 4 miliona evra.
Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju
Ovaj projekat, čija je vrednost 2 miliona EUR,
ima za cilj modernizaciju i poboljšanje kvaliteta obrazovanja
u Srbiji. Njime se predviđa razvoj nacionalnog sistema
završnih ispita nakon osnovne i srednje škole.
Završni ispiti će biti standardizovani i sprovedeni
pod jednakim uslovima i na isti način za sve učenike,
i omogućiće upis u srednje škole i na fakultete bez
polaganja prijemnih (kvalifikacionih) ispita. Testiranjem
će se ispitivati stečena znanja koja su važna za kasnije
uspešno prilagođavanje zahtevima poslodavaca prilikom
zapošljavanja.
Dva važna tela čiji je rad od suštinske važnosti za razvoj visokog obrazovanja u Srbiji – Nacionalni savet za visoko
obrazovanje i Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta biraju ove godine nove članove jer je četvorogodišnji mandat prvog
saziva, shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju iz septembra 2005., istekao (oba tela konstutuisana su 2006.
godine.).
Konferencija univerziteta Srbije raspisala je javne pozive za izbor novih članova u martu (Nacionalni savet), odnosno u
junu 2010. godine (Komisija za akreditaciju) i pozvala sve zainteresovane koji zadovoljavaju tražene kriterijume da se prijave.
Nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, shodno kojem se broj članova Nacionalnog
savete povećao sa šesnaest na dvadeset jedan, raspisan je dodatni konkurs za izbor članova Nacionalnog saveta.
Podsetimo da je prvi saziv Komisije zaslužan za uspostavljanje:
- Standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
- Standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i
- Standarda za za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova kao i za pripremu uputstava za pripremu
akreditacione dokumentacije.
Tokom pet predviđenih i dva dodatna ciklusa akreditacije, u periodu od 2008-2010. ukupno je akreditovano:
-na državnim univerzitetima, 791 studijski program za 51.689 studenata (84%)
-na privatnim univerzitetima, 168 studijskih programa za 9.806 studenata (16%)
(podatak iz sept. 2010. sodine, www.kapk.org)
Komisija nastavlja svoj rad sve do stupanja na dužnost novog saziva, a do tada postavlja sebi sledeće zadatke:
1) odlučivanje o univerzitetima, ustanovama i studijskim programima za koje se steknu uslovi;
2) arhiviranje dokumentacije u skladu sa ZUP-om za ustanove i programe za koje je odlučivanje okončano;
3) elektronsko arhiviranje svih donetih odluka;
4) postavljanje na sajt izveštaja o svim akreditovanim ustanovama;
5) izrada izveštaja o samovrednovanju.
Komisija je u oktobru 2010. podnela svoj izveštaj o samovrednovanju i time postala kandidat za članstvo u ENQA.
Predstojeće aktivnosti ka unapređenju kvaliteta, koje trenutni saziv Komisije predviđa, a koje će novi realizovati, jesu
priprema ustanova za izradu izveštaja o samovrednovanju (zakonom propisana na svake tri godine), jer od 2012. godine počinje
sledeća akreditacija svih ustanova i studijskih programa (zakonom propisana na svakih pet godina). KAPK je takođe dužna da
tokom 2011. godine obavi i spoljašnju proveru kvaliteta svih ustanova i studijskih programa.
Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj – novi saziv
U maju 2010. godine izabran je, sa mandatom od pet godina, i novi sastav Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki
razvoj, kao najviše stručno i savetodavno telo u sistemu naučno-istraživačke delatnosti u Republici.
Za novog predsednika Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj izabrana je Vera Dondur, redovni profesor
Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a njegovi članovi su istaknuti naučni radnici sa instituta i univerziteta, kao
i predstavnici kompanija i udruženja inostranih investitora.
Ministarstvo nauke najavilo je da će Savet svake godine u martu objavljivati preporuke o stanju nauke i tehnologije u
našoj zemlji, u nameri da i na taj način pomogne ekonomskom razvoju zemlje, stvaranju boljih uslova za život njenih građana,
kao i vraćanja poverenja mladima za ostanak, rad i istraživanje u Srbiji. (izvor : www.nauka.gov.rs )
Novine u sistemu VO
Novine u sistemu VO
6
9
Studentske konferencije - predstavnička tela svih
studenata Srbije
A sad malo i o onima ka kojima bi trebalo da budu usmerene reforme sistema i projekti koji se sprovode – o studentima...
Studentske konferencije se osnivaju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, radi ostvariravanja zajedničkih interesa studenata,
kao partnera u obrazovnom procesu. Osim mogućnosti učestvovanja u radu Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, predstavnici
ovih konferencija, od usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, mogu da učestvuju i u odlučivanju
ove važne institucije.
S obzirom na to da Zakon ne definiše precizno nadležnost studentskih konferencija, kao i to da su one najmlađe institucije
u sistemu visokog obrazovanja, smatrali smo da je korisno da se akademska i šira javnost upozna sa Studentskom konferencijom
Univerziteti Srbije i Studentskom konferencijom akademija strukovnih studija Srbije kroz intervjue sa njihovim predsednicima,
gospodinom Vladimirom Antonijevićem i gospodinom Nenadom Stojanovićem.
Studentska konferencija univerziteta Srbije - SKONUS
- Kada je i od strane koga konstituisan SKONUS i kakav status Konferencija ima?
Vladimir Antonijević (VA): Studentska konferencija univerziteta Srbije je predstavničko telo osnovano na konstitutivnoj sednici
održanoj 15. januara 2010. godine prema Zakonu o visokom obrazovanju (na osnovu člana 22) radi ostvarivanja zajedničkih interesa
studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja u Srbiji, koordiniranja rada i utvrđivanja zajedničke politike studentskih
parlamenata univerziteta u Srbiji i obavljanja poslova utvrđenih Zakonom.
SKONUS je nedobitna organizacija (predstavničko telo), koja nema svojstvo pravnog lica. Sedište SKONUS-a se nalazi na
Studentskom trgu br. 1 u Beogradu. Za prvog predsednika Skupštine SKONUS-a izabran je Vladimir Antonijević.
- Ko su njeni članovi, koliko ih ima i kako se biraju?
VA: Članovi SKONUS-a su predstavnici studentskih parlamenata svih akreditovanih univerziteta, odnosno predstavnici studentskih
parlamenata univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija, kao i ostalih univerziteta, koji na dan stupanja na snagu Zakona imaju
rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti, do završetka postupka akreditacije.
Studentski parlamenti univerziteta, članovi SKONUS-a:
1. Studentski parlament Univerziteta u Beogradu,
2. Studentski parlament Univerziteta umetnosti u Beogradu,
3. Studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu,
4. Studentski parlament Univerziteta u Nišu,
5. Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu,
6. Studentski parlament Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici,
7. Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru,
8. Studentski parlament Univerziteta Megatrend,
9. Studentski parlament Evropskog univerziteta,
10. Studentski parlament Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru,
11. Studentski parlament Univerziteta Singidunum,
12. Studentski parlament Univerziteta Union.
VA: Naravno, formiranje SKONUS-a je i u interesu države, jer na nivou Evrope funkcioniše Evropska studentska unija (ESU),
koja okuplja sve nacionalne studentske organizacije, a smatra se za jednog od najvažnijih partnera Evropske komisije pri izradi
svake direktive koja se odnosi na evropski obrazovni sistem, omladinu, odnosno studente. Ove godine očekujemo dobijanje statusa
kandidata pri ESU, dok interese naših studenata trenutno brani Studentska unija Srbije kroz saradnju sa SKONUS-om. U regionu,
najbolju saradnju imamo sa Hrvatskim nacionalnim studetnskim zborom, crnogorskim SPUM-om, makedonskim studentskim
SOJUZ-om, dok se sa bosanskim i slovenačkim kolegama očekuje intenzivniji vid saradnje u predstojećem periodu. Krajem godine
u Beogradu će se organizovati konferencija studentskih lidera jugoistočne Evrope, gde će se značajno raditi na usaglašavanju i
iznošenju zajedničkih stavova pri međunarodnim organizacijama.
- Na koji način se studenti iz Srbije mogu obratiti Konferenciji?
VA: Svaki student se može, a u skladu sa principom decentralizacije, obratiti svom lokalnom fakultetskom parlamentu, koji će
proslediti pitanje, eventualni zahtev, univerzitetskom, a ovaj kao član SKONUS-a odgovoriti, ili direktno na adresu SKONUS-a
na Studentskom trgu 1, u Beogradu. Takođe, očekuje se da će do kraja godine prostorije SKONUS-a biti premeštene na drugu,
studentima pristupačniju adresu. U izradi je i internet portal koji će okupiti sve studentske parlamente i studentske organizacije,
a samim tim i olakšati međusobnu komunikaciju, kao i omogućiti pristup svim relevantnim informicijama. Njegov završetak se
očekuje krajem godine.
-Koje su, po Vašem mišljenju, ključne stvari za koje Studenska konferencija i njeni predstavnici treba da se zalažu u
narednoj akademskoj godini i dalje?
VA: Studentska konferencija se zalaže za pokretanje više pitanja koja su interesu studenata. Neka od njih su:
• Reforma visokog obrazovanja, evaluacija studentskog opterećenja i pravilno bodovno raspoređivanje po predmetu.
• Povećanje kvota za upis na postdiplomske/master studije.
• Oslobađanje od plaćanja poreza na studentske stipendije (trenutno država uzima 20% od celokupnog iznosa stipendije).
• Izrada i usvajanje Zakona o studentskom organizovanju.
• Obuka studenata i studentskih organizacija o značaju društvenog organizovanja, pisanju projekata i prijavnih formulara za
projekte.
• Promovisanje svih ideja koje će pomoći jedinstvenoj integrisanosti univerziteta.
• Informisanje o dostupnim stipendijama, praksama, obukama i fondovima za projekte.
• Vrednovanje vannastavnih aktivnosti u vidu ESPB-a.
• Dobijanje statusa kandidata i puno članstvo u Evropskoj studentskoj uniji
Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije – SKASSS
- Kada je i od strane koga konstituisan SKASSS i kakav status Konferencija ima?
Nenad Stojanović (NS): U skladu sa članom 22. stav 1) i 3) Zakona o visokom obrazovanju, na
sednici predstavnika studentskih parlamenata visokih škola strukovnih studija Srbije, dana 26.
4. 2010. godine u Beogradu, osnovana je Studentska konferencija akademija strukovnih studija
Srbije. Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije pokrenula je proceduru za
usaglašavanje pravnog statusa sa nadležnim Ministarstvom prosvete Vlade Republike Srbije.
- Ko su njeni članovi, koliko ih ima i kako se biraju?
Vladimir Antonijević
Svojstvo člana SKONUS-a studentski parlamenti ostalih univerziteta stiču po ispunjenju navedenih uslova, a po podnetom zahtevu.
Studentski parlament univerziteta, član SKONUS-a, na svakih 5.000 studenata delegira po jednog predstavnika u Skupštini SKONUS-a,
tako da studentski parlament univerziteta čiji ukupan broj studenata upisanih na osnovne, diplomske i doktorske studije ne prelazi
5.000, ima jednog predstavnika. Na svakih pet predstavnika u Skupštini SKONUS-a, univerzitetski studentski parlament ima pravo
na jednog zamenika predstavnika. Sistemom ponderacije utvrđuje se ukupan broj studentskih predstavnika po datom univerzitetu.
NS: Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije okuplja studentske parlamente
svih akreditovanih visokih škola strukovnih studija u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom
o visokom obrazovanju (čl. 22, st. 3)) i Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom
obrazovanju (čl. 9, st. 1)). Prema trenutnim podacima, u Studentskoj konferenciji akademija strukovnih studija Srbije svoje mesto
zauzima oko 70 studentskih parlamenata akreditovanih visokih strukovnih škola u Srbiji.
- Da li Studentska konferencija ima svoj radni program? Ako ima, koje su njene najvažnije aktivnosti?
- Da li Studentska konferencija ima svoj radni program i koje su aktivnosti predviđene programom?
VA: Na prvoj radnoj sednici u Nišu, donet je plan rada i aktivnosti za ovu godinu. Imajući u vidu da je SKONUS mlada studentska
organizacija (predstavničko telo, a ne udruženje), pored podizanja kapaciteta, u vidu registrovanja i društvenog priznavanja,
osnovni cilj nam je bio rešavanje problematike upisne politike, što je učinjeno u korist studenata privremenim odredbama Zakona
o visokom obrazovanju, a čijeg je člana u radnoj grupi imenovao SKONUS. Takođe, ove godine će biti započet trogodišnji, za
studente najznačajniji i najveći regionalni studentski strukturni Tempus projekat, koji je finansiran od strane Evropske unije, u čijim
će okvirima doći do izrade Zakona o studentskom organizovanju, podizanju kapaciteta predstavničkih tela i studentskih servisa.
NS: Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije ima svoj radni program, gde su definisane aktivnosti koje se moraju
realizovati u predstojećem periodu. Važne među njima su:
• formiranje regionalnih centara Studentske konferencije akademija strukovnih studija za teritoriju čitave Republike Srbije,
kako bi SKASSS mogla blagovremeno delovati na teritoriji čitave države;
• pokretanje inicijative za unificiranje izbora za studentske parlamente visokih škola strukovnih studija Srbije;
• uspostavljanje saradnje sa evropskim, međunarodnim i nacionalnim krovnim organizacijama studenata;
• formiranje referentnih komisija Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije za praćenje dešavanja u
oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda u Republici Srbiji;
- Da li, prema vašim saznanjima, i ostale evropske zemlje imaju slična tela koja zastupaju interese studenata i da li ste u
kontaktu sa nekima od njih?
Nenad Stojanović
Novine u sistemu VO
Novine u sistemu VO
8
11
Izbor članova Tima stručnjaka za reformu
visokog obrazovanja
• inicijativa za izmene Poslovnika o radu Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, u delu koji se tiče
glasanja na sednici;
• inicijativa za izmene Preporuka za izbor nastavnika, koji je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije,
gde će biti predloženo usaglašavanje sa Zakonom o visokom obrazovanju u delu Obaveze davanja mišljenja i Ocene o pedagoškom
radu nastavnika ili saradnika od strane studenata, prilikom donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa ili biranja u viša nastavnička
zvanja.
- Da li, prema vašim saznanjima, i ostale evropske zemlje imaju slična tela koja zastupaju interese studenata i da li ste ostvarili
kontakt sa njima?
NS: Prema našim saznanjima, u evropskim zemljama postoje studentska tela koja zastupaju interese na nacionalnom nivou. Studentska
konferencija akademija strukovnih studija Srbije je, kao model studentskog organizovanja, počela da analizira model koji se primenjuje
u Republici Sloveniji. Taj model podrazumeva da postoji studentska organizacija na nivou čitave države, a ona se decentralizuje po
regionalnom nivou u celoj zemlji. Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije u fokusu svog delovanja učlanjena je
u Evropsku studentsku uniju.
Takođe, u toku je procedura za regionalno povezivanje sa nacionalnim studentskim telima okolnih država, nakon čega će otpočeti
i povezivanje na nacionalnom nivou sa državama članicama Evropske unije. Studentska konferencija akademija strukovnih studija
Srbije smatra da je ovo jedan od najvažnijih zadataka u narednom periodu, pa će i aktivnosti ići u tom smeru.
Jedna od najznačajnijih aktivnosti do sada je pokretanje veoma važnog pitanja za studente visokih škola strukovnih studija Srbije, a
tiče se uvođenja master strukovnih studija u visokoobrazovni sistem Srbije. O ovoj temi, razgovarano je sa članovima Predsedništva
Republike Srbije, poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zaštitnikom građana gospodinom Sašom Jankovićem i
poverenicom za ravnopravnost gospođom Nevenom Petrušić.
- Na koji način se studenti iz Srbije mogu obratiti Konferenciji?
NS: Studenti sa visokih škola strukovnih studija u Republici Srbiji Studentskoj konferenciji akademija strukovnih studija Srbije
obraćaju se preko svojih studentskih parlamenata, koje su članice SKASSS-a.
U skladu sa dugoročnijim rešenjem ovog problema, Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije zatražila je otpočinjanje
razgovora sa predstavnicima Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije, kako bi se definisale tehničke pretpostavke u vezi sa
radom Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije. Podsećamo da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o
visokom obrazovanju (čl. 9, st.4)) definisano da se studentske konferencije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, što pozdravljamo.
Predviđeno je da Republika Srbija otpočne konkretno finansiranje Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije, čime
bi se formirala i stalna kancelarija Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije, koja bi bila locirana negde u Srbiji, a
bila bi konstantno dostupna studentima visokih škola strukovnih studija u Srbiji.
- Zbog čega je značajno postojanje studentskih konferencija?
NS: Značaj postojanja Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije je dvojak.
Najpre je važno vratiti dostojanstvo studentima visokih škola Srbije, koji su iz neobjašnjivih razloga tretirani kao studenti drugog reda.
Takođe, važno je i da na adekvatan, konstruktivan i efikasan način, na nacionalnom nivou, zaštitimo prava studenata visokih škola
strukovnih studija, koja se do sada nisu na pravi način štitila, zbog nepostojanja nacionalne ustanove ovog tipa za zaštitu studentskih
prava. Naravno, Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije ima zadatak i da učestvuje u donošenju odluka, kao
partner Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete i svih drugih državnih organa, čiji je zadatak da poboljšaju status studenata
visokih škola strukovnih studija Srbije. Pored toga, Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije prepoznaje svoj značaj
u ravnopravnosti svih studenata u Srbiji, što je do sada bilo skrajnuto sa akademske pozornice Srbije, kao i u delu koji se tiče definisanja
sprovođenje standarda za ocenu kvaliteta visokoobrazovnih ustanova u Republici Srbiji.
-Šta su, po Vašem mišljenju, ključne stvari za koje Studenska konferencija i njeni predstavnici treba da se zalažu u narednoj
akademskoj godini i u budućnosti?
NS: Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije u narednoj akademskoj godini kao svoj osnovni zadatak vidi
formiranje regionalnih centara po čitavoj Srbiji, kao i dalje javno zagovaranje ravnopravnosti svih studenata u Srbiji i samim tim
uvođenje master strukovnih studija u visokoobrazovni sistem Srbije. Zanimljivo je napomenuti da je Republika Crna Gora 2003.
godine u svoj visokoobrazovni sistem uvrstila primenjene strukovne studije, koje su analogne master strukovnim studijama, te da je
nelogično da 60.000 studenata visokih škola strukovnih studija Srbije, kao i oko 280.000 građana Srbiji, koji su završili više škole,
nemaju pravo nastavka školovanja u strukovnom obliku studiranja. Važno je podvući da je Zakonom o visokom obrazovanju jasno
definisano da u Srbiji postoje dva sistema studiranja, akademske i strukovne studije, koje nisu hijerarhijski podređene jedna drugoj, već
su ravnopravne. Ovo u danas nije baš tako.
Takođe, Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije u nastupajućoj akademskoj godini zalagaće se za veći nivo
autonomije studentskih parlamenata visokih škola strukovnih studija u Srbiji od strane politike i rukovodstva visokoobrazovnih ustanova,
kako ne bi bili samo izvršioci naredbi, već i učesnici u kreiranju višeg nivoa kvaliteta nastavnog procesa, studentskog standarda,
studentskih prava i obaveza, a na obostrano zadovoljstvo svih činilaca u visokoobrazovnom procesu u Republici Srbiji. Kritički osvrt
na odluke prosvetnih vlasti, a koje se tiču studenata, biće u fokusu delovanja Studentske konferencije akademija strukovnih studija
Srbije, u cilju adekvatne implementacije (za studente) povoljnog Zakona o visokom obrazovanju.
Javnim konkursom od 5. marta 2010. Ministarstvo prosvete Republike Srbije, u saradnji sa Tempus kancelarijom, obnovilo
je saziv tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Expert Team – HERE team). Shodno preporukama
Evropske komisije o kriterijumima za izbor članova, birani su nastavnici, saradnici, istaknuti pojedinci i studenti koji su svojom
biografijom, navedenim referencama i motivacionim pismom ukazali na prethodno iskustvo u radu na reformi sistema visokog
obrazovanja, kao na i spremnost da se dalje angažuju u sličnim aktivnostima. Interesovanje za konkurs bilo je veliko i pristiglo
je više od 80 prijava od čega oko 30 studentskih, sa svih državnih i većeg broja privatnih visokoškolskih institucija. Odabrano je
osam članova i delegiran je jedan član ispred Ministarstva prosvete
koji je istovremeno i predsedavajući timom. Vodilo se računa da budu
zastupljene sve vrste visokoškolskih ustanova u Srbiji, različite naučne
oblasti, iskusni profesori i mlađi predavači, kao i studenti, a izabran je i
jedan predstavnik stručnih službi visokoškolskih institucija.
Sadašnji člavovi tima su: prof. Vera Dondur (imenovana od
strane Ministarstva prosvete, član Bologna Follow-up grupe za Srbiju
i predsedavajuća timom), prof. Zorana Lužanin – Univerzitet u Novom
Sadu, prof. Slobodan Janković - Univerzitet u Kragujevcu, prof. Marko
Savić – Univerzitet u Novom Pazaru, mr Ibolya Gera – Visoka strukovna
škola za obrazovanje vaspitača u Novi Sadu, mr Jasmina Nikolić Univerzitet u Beogradu, gđa Olga Stanković – sekretar Univerziteta
umetnosti u Beogradu i dva predstavnika studenata - Nenad Jovanović sa
Univerziteta u Nišu i Aleksandar Popović sa Univerziteta u Beogradu.
Nakon odabira novog saziva Nacionalnog saveta za visoko
Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja
obrazovanje i Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, u tim će biti
delegirana još dva člana – po jedan za svako od pomenutih tela.
Delokrug rada Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja i dalje je promocija Bolonjskog i Lisabonskog procesa. Tim
predlaže Ministarstvu prosvete konkretne mere, aktivnosti i rešenja kojima bi se unapredilo sprovođenje reformi visokog obrazovanja,
priprema analize, izveštaje i druge materijale koji se tiču sprovođenja Bolonjskog procesa, kao što je, recimo, priprema za ministarske
konferencije na kojima se razmatra napredak svih zemalja potpisnica Bolonjskog procesa u reformi visokog obrazovanja.
Tim je specijalizovan za sledeće teme:
1. Interna i eksterna kontrola kvaliteta na visokoškolskim institucijama;
2. Trostepeni sistem studija tj. reforma studijskih programa (bečelor, master, doktorske studije) i usaglašavanje nacionalnog
i evropskog okvira kvalifikacija, socijalna dimenzija
3. Uvođenje evropskog sistema prenosa bodova (ESPB), dodatka diplomi i poštovanja odredbi Lisabonske konvencije o
priznavanju kvalifikacija, celoživotno učenje.
Tim je otvoren i za saradnju i sa neakademskim partnerima – državnim institucijama, preduzećima, nevladinim organizacijama
i drugim telima u cilju što boljeg povezivanja visokog obrazovanja sa ostalim sferama društva. Možete im se obratiti na adresu here@
tempus.ac.rs i zatražiti savet u vezi sa nekim od tekućih pitanja reforme visokog obrazovanja, ili ih pozvati da na Vašoj instituciji održe
radionicu na neku temu. U nastavku je prikaz jedne od skorašnjih aktivnosti HERE tima u kojoj su se bavili analizom stanja učešća
stundenata u upravljanju visokoškolskim institucijama. Veb sajt HERE tima: www.tempus.ac.rs/here
Prva aktivnost HERE tima u akademskoj 2010/2011 (prof. Zorana Lužanin)
Na sastanku HERE tima održanom u Somboru 17. i 18. septembra 2010. odlučeno je da tim pokrene anketu o uključivanju
studenata u upravljanje visokoškolskim ustanovama.
Jedan od principa Bolonjskog procesa jeste da se u fokus visokog obrazovanja postavi student, te da studenti imaju pravo,
ali i obavezu, da aktivno ušestvuju u radu i upravljanju visokoškolskih institucija. Drugim rečima, studenti moraju biti uključeni u rad
organa rukovođenja, organa upravljanja i stručnih organa fakulteta.
Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita koliko su zapravo studenti zastupljeni u radu Saveta fakulteta, Nastavno-naučnog
veća (NNV) i Komisije za kontrolu kvaliteta. U svrhu istraživanja, članovi HERE tima sastavili su upitnik koji popunjava fakultet,
kao i upitnik koji popunjavaju studentski predstavnici fakulteta, kako bi se uporedili stavovi obe strane. Zakon o visokom obrazovanju
definiše rad nastavno-naučnog veća, senata i saveta visokoškolske ustanove na različite načine.
Tim je na ovoj aktivnosti radio tokom septembra i oktobra 2010. godine.
Prva faza se sastojala u formiranju upitnika (instrumenta) za prikupljanje podataka koja je završena do 30. septembra.
Predložene su dve vrste upitnika - jedan upitnik namenjen visokoškolskim ustanovama, a drugi upitnik namenjen studentskim
parlamentima.
Novine u sistemu VO
Novine u sistemu VO
10
13
Druga faza predstavlja prikupljanje podataka i ona se realizuje u nekoliko etapa. Prva faza prikupljanja podataka završena je
do 10. oktobra, do kada su podaci prikupljeni sa 32 fakulteta, sa pet državnih univerziteta. Druga faza prikupljanja podataka završiće
se 1. novembra, do kada će podaci biti prikupljeni sa univerziteta, fakulteta i visokih škola.
Treća faza predstavlja obradu prikupljenih podataka sa detaljnom statističkom analizom i definisanjem predloga za
poboljšanje uključivanja studenata u upravljanje.
Rezultat prve faze je upitnik o uključivanju studenata u upravljanje.
Pitanja su bila grupisana u četiri celine:
1. opšti podaci;
2. uključivanje i aktivnosti studenata u nastavno-naučnom veću;
3. uključivanje i aktivnosti studenata u Savetu fakulteta;
4. uključivanje studenata u rad komisija za kvalitet.
Prikupljeni podaci omogućiće analizu, koliko i na koji način su visokoškolske ustanove primenile odredbe Zakona. Drugi
aspekt upitnika je, koliko i na koji način studenti koriste svoje učešće u organima visokoškolske ustanove kroz prisustvo sednicama,
diskusijama na sednicama i glasanju prilikom odlučivanja.
ZAKLJUČAK: Tim je završio prvu etapu istraživanja formirajući odgovarajuće upitnike i trenutno je u toku druga etapa
koja predstavlja prikupljanje podataka. Nakon toga biće obrađeni podaci i formiran detaljan izveštaj na osnovu reprezentativnog
uzorka sa smernicama za poboljšanje kvaliteta uključivanja studenata u upravljanja.
Red.
br.
Izvršna agencija Evropske komisije za programe namenjene obrazovanju, kulturi i medijima (EACEA) efikasno je,
tokom leta, privela kraju aktivnosti vezane za treći konkursni rok za projekte Tempus programa. Početak akademske 2010/2011.
godine u Tempus programu dočekujemo uz zvaničan početak sprovođenja projekata odabranih za finansiranje, a raspisan je i
novi, četvrti konkurs.
Budžet
Unapređenje kvaliteta učenja na daljinu
u institucijama visokog obrazovanja na
zapadnom Balkanu
Univerziteti : Beogradu, Nišu- Ministarstvo
prosvete- Nacionalni savet za visoko
obrazovanje
713.818,93
2.
Univerzitet
u
Beogradu
Program master studija za nastavnike
predmetne nastave
Univerziteti u: Novom Sadu, Nišu,
Kragujevcu - Državni univerzitet u Novom
Pazaru
731.716,20
3.
Univerzitet
u
Novom Sadu
Izgradnja kapaciteta za strukturnu reformu
visokog obrazovanja u zemljama zapadnog
Balkana
Univerzitet u Beogradu - Ministarstvo
prosvete - Centar za obrazovne politike Nacionalni savet za visoko obrazovanje
- Komisija za akreditaciju i proveru
kvaliteta
729.120,04
Jačanje uloge studenata u upravljanju i
rukovođenju na univerzitetima u Srbiji u
skladu sa bolonjskim procesom (SIGMUS)
Univerziteti u: Novom Sadu, Nišu,
Kragujevcu - Državni univerzitet u
Novom Pazaru - Univerziteti: Megatrend,
Singidunum - Konferencija direktora
visokih stukovnih škola Srbije Ministarstvo prosvete - Nacionalni savet
za visoko obrazovanje -
750.767,42
Program master studija iz oblasti primenjene
statistike
Univerziteti u: Nišu, Kragujevcu, Beogradu
- Državni univerzitet u Novom Pazaru
632.807,52
Unapređenje proizvodnje i profitabilnosti
u preduzećima u Srbiji usvajanjem načela
ujednačenog toka proizvodnje i jačanjem
veza između preduzeća i akademske
zajednice
Univerziteti u: Beogradu, Kragujevcu
781.977,30
7.
University
of
Greenwich
Modernizacija poslediplomskih studija iz
oblasti hemije i srodnih nauka
Univerziteti u: Beogradu, Novom Sadu,
Nišu, Kragujevcu - Visoka poslovnotehnička škola strukovnih studija u Užicu
- Ministarstvo životne sredine i prostornog
planiranja
731.704,34
8.
University
of
Florence
Razvoj studijskih programa inženjerstva
zaštite životne sredine
Univerziteti u: Novom Sadu, Beogradu
9.
Karl Franzens
Universität
INTERFACE – Izgradnja i uspostavljanje mera
za pokretanje, unapređenje i održivost
saradnje između institucija visokog
obrazovanja i društva
Univerziteti u: Nišu, Novom Sadu
855.924,99
10.
Univerzitet
u
Beogradu
Reforma studijskih programa za strane jezike
na univerzitetima u Srbiji
Univerziteti u: Novom Sadu, Nišu,
Kragujevcu - Državni univerzitet u Novom
Pazaru - Ministarstvo prosvete - Vlada
Republike Srbije
830.592,80
11.
Univerzitet
u
Kragujevcu
Unapređenje studentske prakse u Srbiji
Univerziteti u: Beogradu, Novom Sadu,
Nišu
621.117,01
12.
Univerzitet
u
Podgorici
Projekat za unapređenje studijskih programa
za jezike u jugoistočnoj Evropi
6.
Univerzitet
u
Beogradu
Univerzitet
u
Novom Sadu
Univerzitet
u
Novom Sadu
Rezultati trećeg Tempus IV konkursa
Srbija ima razloga da bude zadovoljna rezultatima trećeg konkursa jer institucije visokog obrazovanja učestvuju u
dvanaest novih projekata, od kojih je sedam nacionalnog, a pet regionalnog karaktera. Univerziteti iz Srbije koordiniraju čak
osam finansiranih projekata, što je do sada najveći broj po jednom konkursnom roku.
Novi Tempus projekti podržaće modernizaciju studijskih programa za strane jezike, hemiju i ekološko inženjerstvo,
omogućiti pripremu institucija za strukturne reforme, uvesti nove standarde za učenje na daljinu i unaprediti studentsko
organizovanje i obavljanje prakse. Posebno se ističe projekat koji doprinosi sprovođenju novog Zakona o osnovama sistema
obrazovanja i vaspitanja jer su u okviru njega planirane obuke i usavršavanje nastavnika iz metodičko-didaktičkih i pedagoških
predmeta (do sticanja zakonskog minimuma od 36 kredita). Spisak finansiranih projekata iz trećeg konkursa nalazi se u tabeli u
nastavku teksta.
U Srbiji se sada odvijaju četrdeset i dva Tempus projekta od čega dvadeset koordiniraju domaće visokoškolske
institucije. Po broju Tempus projekata koje koordinira, Srbija se može uporediti sa pojedinim zemljama članicama Evropske
unije, kao što su Nemačka, Francuska i Španija.
Institucije iz Srbije
Univerzitet
u
Kragujevcu
5.
Novine u Tempus programu
Naziv projekta
1.
4.
Programi Evropske unije za saradnju u oblasti
obrazovanja - novi konkursi za projekte
Koordinator
* Nacionalni projekti
*
*
*
*
*
*
Internacionalni univerzitet u Novom
Pazaru – Fakultet za pravne i poslovne
studije
1.062.086,66
1.007.923,90
Novi konkursi
Novi konkursi
Novine u sistemu VO
12
14
15
Otvoren četvrti Tempus IV konkurs
Tempus IV - Call 4
priorities for Joint Projects
National priorities - Serbia
Regional priorities - Western
Balkans
Curricular Reform
Education Sciences, Finance,Marketing,
Tourism, Communication, Interdisciplinary
and Multidisciplinary studies, Graduate
conversion courses, Civil Engineering, Applied
sciences and Technology-only for vocational
HE institutions
Education/pedagogy (including,primary and
secondary teacher, training), vocational education
and training, rural development, law and good
governance (including human rights
It is not possible to submit this type of national
joint projects for Serbia in Call 4
1. University management and student services
2. Introduction of quality assurance
3. Institutional and financial autonomy and
accountability
4. Equal and transparent access to higher
education
1.Training of non-university teachers
2.Training courses for public services
(ministries/regional/local authorities)
3.Qualification framework
1. Development of partnership with enterprises
2.Knowledge triangle: education-innovation
research
3. Training courses for public services (ministries/
regional/local authorities)
4.Development of lifelong learning in society
at large
5. Qualification framework
Governance Reform
Higher Education and
Society
Od prošle godine, institucije svoju spremnost za učešće u projektu i upoznatost sa svim finansijskim detaljima potvrđuju
potpisivanjem dokumenta pod nazivom Mandate. S obzirom na to da se radi o jednom dokumentu koji predstavlja obavezivanje,
i u pravnom smislu te reči, poštovanje predloženih ciljeva projekta, kao i na saglasnost sa njegovim finansijskim planom (ako
finansiranje bude odobreno), institucijama se savetuje da se pažljivo upoznaju sa projektnom prijavom pre odluke potpisivanja
Mandate-a.
Uključivanje Ministarstva prosvete, koje je i obavezni partner u projektima strukturnih mera, od ove godine moguće je predstaviti
se u projektnoj prijavi i pismom podrške (Endorsement letter) umesto Mandate dokumenta. Za slučaj da Ministarstvo želi da
se učešće njihovih predstavnika u studijskim posetama, u okviru projekta, finansira iz sredstava projekta, ono takođe mora
obezbediti Mandate u fazi potpisivanja ugovora.
Učešće predstavnika studenata, kako iz partnerskih zemalja, tako i iz zemalja EU, pokazalo se kao neophodno u
aktivnostima mnogih Tempus projekata. U novom konkursnom roku predviđeno je da se angažovanje studentskih predstavnika
finansira na isti način kao i učešće nastavnog osoblja (tj. studenti mogu biti uključeni u kraće posete, umesto ranijeg minimuma
od dve nedelje, a mogu im se isplatiti dnevnice kao i za nastavno osoblje).
Konkursom se predviđa mogućnost finansiranja studijskih boravaka i prakse u zemljama EU za studente partnerskih
zemalja (kakva je Srbija), ako se radi o projektima za reformu kurikuluma. Praksa se može predvideti i na institucijama i u
preduzećima koja nisu u sklopu konzorcijuma, ali su iz zemalja uključenih u projekat. Od ovog konkursa više nije moguće
plaćati tzv. institutucionalne troškove za prijem studenata.
Na kraju, napominjemo da će se i u četvrtom konkursu koristiti e-form, specifičan formular u PDF formatu, sa prilozima
u vidu logičke matrice (LFM) i Excel tabele sa finansijskim planom. On se preuzima sa zvaničnog sajta EACEA i popunjava
se lokalno, a šalje tj. „učitava“, putem internet-veze, u zajedničku bazu prijava. Iskustvo sa prethodnog konkursa govori o
potrebi da se ne čeka poslednji trenutak za slanje prijave, kako ne bi došlo do tehničkih problema koji mogu dovesti u opasnost
prihvatanje prijave, u čije je popunjavanje obično uloženo mnogo truda i vremena.
Tokom decembra 2010. i januara 2011. godine, Tempus kancelarija će organizovati niz radionica i pružiti pojašnjenja
za popunjavanje ključnih delova projektne prijave. Informacije o rasporedu radionica biće dostupne početkom decembra 2010.
godine u Vestima na sajtu www.tempus.ac.rs
Novine na sajtu Tempus kancelarije – Informacije o
projektima i njihovim rezultatima dostupne su svima
Važno je naglasiti da su neki od prioriteta za razvoj kurikuluma otvoreni samo za visoke škole, budući da ove institucije
tek odnedavno mogu da učestvuju u Tempus programu.
Kao prioritetne, za projekte strukturnih mera odabrane su sledeće oblasti (kraći prikaz tabela sadržanih u tekstu
konkursa):
Tempus IV - Call 4 priorities
for Structural measures
Governance Reform
Higher Education and
Society
National priorities - Serbia
Regional priorities - Western
Balkans
1. University management and student
services
2. Institutional and financial autonomy and
accountability
3. Equal and transparent access to higher
education
4. Development of international relations
1. University management and student services
2. Introduction of quality assurance
3. Institutional and financial autonomy and
acccountability
4. Equal and transparent access to higher
education
1. Training of non-university teachers
2. Development of lifelong learning in society
at large
3. Qualification framework
1. Development of partnership with enterprises
2. Knowledge triangle:
education-innovation-research
3. Training courses for public services (ministries/
regional/local authorities)
4. Development of lifelong learning in society at
large
5. Qualification framework
Baza Tempus projekata u Srbiji
Sajt Tempus kancelarije odnedavno sadrži novi, detaljniji prikaz projekata u kojima su učestvovale ili učestvuju
institucije iz Srbije. U njemu se, pored osnovnih podataka, mogu videti predviđene i/ili obavljene aktivnosti i postignuti ciljevi,
spisak opreme kupljene od sredstava projekta kao i imena pojedinaca koji su učestvovali ili učestvuju u projektima (timovi za
sprovođenje projekata na institucijama) i mnogi drugi detalji.
Baza sadrži i mogućnost pretraživanja, po institucijama učesnicama ili nekom od zadatih parametara (godina prijave,
zemlje učesnice, oblast i tema projekta, trajanje itd).
Baza se stalno dopunjava i dodatne informacije od učesnika projekta su uvek dobrodošle:
Link baza projekata: http://www.tempus.ac.rs/sr/home/tempus-projekti-u-srbiji/projekti/
Svi zainteresovani mogu dobiti potrebne informacije o događajima koji se u okviru projekata organizuju preko mejling
lista vezanih za sajt Tempus kancelarije.
Novi konkursi
Novi konkursi
Novi konkurs je ove godine otvoren nešto ranije, 15. oktobra, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava do 15. februara
2011. godine u 12 časova po centralnoevropskom vremenu.
Novi konkurs uvek podrazumeva određene promene u uslovima za konkurisanje, ali se program Tempus, koji
ove godine obeležava 20 godina postojanja, kao jedan je od najstarijih i najuspešnijih među programima saradnje EU, drži
proverenih principa pružanja podrške institucionalnoj saradnji i stalnoj modernizaciji visokog obrazovanja u skladu sa svetskim
trendovima.
U fokusu su i dalje sledeće oblasti: reforma i modernizacija kurikuluma, razni aspekti upravljanja visokoškolskim
institucijama i saradnja visokog obrazovanja sa društvom i privredom.
Važno je istaći da je budžet za Srbiju ostao nepromenjen i iznosi 6,3 miliona evra, iako je ukupan budžet za region
Zapadnog Balkana smanjen (na ovom Tempus konkursu, neće učestvovati Hrvatska i Makedonija).
Nacionalni prioriteti za Srbiju i regionalni prioriteti za Zapadni Balkan, za zajedničke projekte su sledeći, izgledaju
ovako: (kraći prikaz tabela sadržanih u tekstu konkursa):
Konkurs će, tamo gde je to primereno, dati prednost prijavama u kojma su učesnice institucije visokog obrazovanja koje
do sada nisu imale Tempus projekte. Prioritet se takođe daje i zahtevnim projektima strukturnih mera, regionalnim projektima
i projektima koje uključuju neakademske partnere (preduzeća, ministarstva,vladine agencije, razna udruženja i nevladine
organizacije), ako je to neophodno za ostvarivanje projektnih ciljeva.
16
17
Erasmus Mundus alumni za Srbiju
Baza resursa nastalih u Tempus projektima u Srbiji
Tempus kancelarija za Srbiju pokrenula je širenje informacija o svim sprovedenim i tekućim Tempus projektima. Cilj nam je
da uspešnije i detaljnije obavestimo javnosti o rezultatima projekata i podstaknemo njihovo korišćenje na nacionalnom nivou i šire.
U tom smislu, za početak, odlučili smo se za uspostavljanje elektronske baze resursa, vezane za sajt Kancelarije tj. baze korisnih
dokumenata, dostupnih u elektronskom obliku, koji su proistekli iz rada na Tempus projektima u Srbiji.
Verujemo da ćemo uspostavljanjem baze resursa, između ostalog, postići i to da oni koji nisu imali prilike da učestvuju u
projektima, vide i koriste njihove rezultate. Sa druge strane, oni koji sprovode projekte i ne žele da ponavljaju nešto što je već urađeno,
korišćenjem baze mogu da steknu uvid u rad svojih kolega i efektivnije pristupe planiranju svojih aktivnosti. Najzad, važna je i da
postoji mogućnost povezivanja učesnika projekata sa svima koji su zainteresovani za njihov rad ili su aktivni u nekoj oblasti.
Baza sadrži studije, analize, publikacije nastale kroz projekte, izveštaje sa studijskih poseta i drugih aktivnosti, priručnike,
dokumente o sadržaju i strukturi razvijenih studijskih programa i obuka, kao i druge slične dokumente.
Tempus kancelarija je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji osnovala Alumni (mrežu) bivših i sadašnjih stipendista
programa Erasmus Mundus.
Cilj mreže je da podstakne povezivanje alumnista sa potencijalnim poslodavcima i sa relevatnim ministarstvima zarad moguće
saradnje na naučnim projektima čime bi se doprinelo lakšem zaposlenju alumnista.
Razmena informacija o studentskoj mobilnosti će biti olakšana putem foruma koji će moći da koriste oni koji su se učlanili u ovu
mrežu, ali i svi ostali koji su zainteresovani da direktno od korisnika Erasmus Mundus programa saznaju njihova iskustva.
Iako je alumni mreža tek zaživela, primetno je veliko interesovanje bivših i aktuelnih studenata koji pohađaju EM programe. Svi koji su
koristili program Erasmus Mundus mogu da se obrate Tempus kancelariji radi pristupanja ovoj mreži.
Ovom prilikom želimo da objavimo neke statističke podatke o studentima iz Srbije koji su učestvovali u programima razmene.
Stoga, pozivamo sve dosadašnje učesnike na Tempus projektima, da nam pošalju ili nastave da šalju ovakve dokumente
mejlomna adresu [email protected] ili poštom u CD/DVD formi na adresu Lazarevićeva 9/14, 11000 Beograd, ukoliko materijal
koji se šalje prelazi 10 megabajta.
Link baza resursa: http://www.tempus.ac.rs/sr/home/tempus-projekti-u-srbiji/resursi/
Često postavljana pitanja
Rezultati ankete o mobilnosti studenata koji su učestvovali u Akciji 2
Opšti podaci o studentima
Ukupan broj studenata koji su popunili anketu je 61 od kojih su 54.1 % devojke, a 45.9 % muškarci. Studenti su prosečno u trenutku
odlaska na razmenu imali 24 godine, a 7% njih bilo je starije od 30 godina.
Od ukupnog broja anketiranih studenata najviše njih je sa Univerziteta u Beogradu (49.18%) i sa Univerziteta u Novom Sadu (37.7%), dok je
preostalih 8 studenata pohađalo neku od preostalih visokoškolskih ustanova u Srbiji.
Najveći broj studenata se prijavio za mobilnost radi pohađanja dodiplomskih studija – 49.18 %. Drugi najzastupljeniji vid mobilnosti je bio
radi sticanja master diplome i 37.7% studenata čini tu grupu. Preostalih 13.11% studenata otišlo je na strane univerzitete radi sticanja diplome
iz doktorskih ili posledoktorskih studija.
Podrška u zemlji
Od prošle godine, na delu sajta koji je na srpskom jeziku, postoji i rubrika Često postavljana pitanja uvedena u nameri
da se pojasne specifične situacije koje se mogu javiti tokom pripreme ili sprovođenja projekata u Srbiji. U rubrici možete pronaći
odgovore na pitanja u vezi sa pravilima za učešće institucija, pojašnjenje prioriteta ili tumačenja/pojašnjenja finansijskih pravila koja
prate plaćanja unutar projekata kao što su honorari, dnevnice, kurs evra, oslobađanje od PDV-a i carina, nabavke opreme, tenderske
procedure i sl.
Najefikasniji način za oglašavanje ovakvih programa mobilnosti jeste Internet promocija, jer je najveći broj studenata, njih 49.18%,
upravo na ovaj način saznalo za mogućnosti studiranja u Evropi. Drugi načini na koje su dobili informacije o mobilnosti jesu preko poznanika
i na matičnom fakultetu.
Većina studenata koji su bili na razmeni, njih 75.41%, su izjavili da su dobili neophodnu pomoć od svog matičnog univerziteta. Takođe, bitno
je reći da je postojala i adekvatna komunikacija sa stranim univerzitetima jer je 93.44% studenata izjavilo je da je zadovoljno njome.
Često postavljana pitanja dostupna su na: http://www.tempus.ac.rs/sr/home/tempus-projekti-u-srbiji/cesto-postavljana-pitanja/.
Priznavanje mobilnosti – ugovori o učenju
Većina studenata je imalo potpisan ugovor o učenju pre odlaska na razmenu, njih 75.41%, dok je procenat onih koji nisu imali tu
mogućnost manji, ali i dalje značajan – 18.03%. Postoji nada da će u budućem periodu ovaj ugovor postati neizostavan kod svake razmene,
kao što je i predviđeno pravilima programa.
Problemi oko priznavanja ispita po povratku sa razmene
Broj studenata koji su se susreli sa problemima ove vrste je 10, što predstavlja 16,4% od ukupnog broja anketiranih. Od studenata
kojima nisu bili priznati ispiti na matičnom univerzitetu njih petoro je navelo jasan razlog. “Profesori na fakultetu ne priznaju ispite položene u
inostranstvu. Oni jedini imaju „znanje“ i ne priznaju druge profesore.” i “…navodno ne slaže se plan i program koji sam slušala na inostranom
fakultetu, to što sam tamo položila nije dovoljno ovde za ceo ispit…” su neki od komentara oštećenih studenata. Na sreću, ova pojava je ipak
izolovana i sa obzirom na mali uzorak sa fakulteta izneti podaci se ne mogu smatrati dovoljnim za statistički validnu analizu. Ipak, korektno je
navesti prema studentima koji su odgovorili na anketu da su u pitanju Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, Elektrotehnički i Ekonomski
fakulteti u Beogradu.
Život u EU
Probleme oko izdavanja vize je imalo 22.95% studenata, dok se većina njih, 77.05%, nije susrelo sa ovakvim neugodnostima.
Oni koji su naišli na probleme bili su opterećeni komplikovanom papirologijom, prekomernom dokumentacijom i dugotrajnom procedurom
izdavanja vize. Na kraju samo jedan student nije dobio boravišnu vizu dok su je ostali, uprkos problemima, dobili.
Takođe, 80.03% studenata nije imalo problema oko ostvarivanja zdravstvenog osiguranja, a njih 7, tj. 11.48%, jeste imalo problema, ali oni su
bili vezani samo za sporost refundacije troškova lečenja.
Na kraju bi valjalo pomenuti da je stipendija koju su studenti dobijali mesečno većini bila dovoljna za životne troškove – 62.3%
studenata je izjavilo da je stipendija bila taman, 29.51% je reklo da je stipendija bila čak i veća nego životni troškovi dok je njih 4.92% bilo
nezadovoljno dobijenim sredstvima.
Anketu pripremili, sproveli i obradili tokom prakse u Tempus kancelariji: Dragan Jovanović, Barbara Elek, Žana Bogunović i Milica Ilinčić
Novi konkursi
Novi konkursi
Mislimo da Srbija, i pored značajno velikog budžeta za Tempus, teško može očekivati da se finansiraju slični projekti u
budućnosti, te da je neophodno da maksimalno iskoristi rezultate već finansiranih.
19
Erasmus Mundus za institucije – u susret novom
konkursu za projekte
Visokoškolske ustanove iz Srbije mogu učestvovati u tri vrste Erasmus Mundus projekata:
1. Uspostavljanje zajedničkih master ili doktorskih programa u saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije
(akcija 1);
2. Formiranje mreža za razmenu studenata, nastavnika i saradnika u kojima pored Srbije i država EU moraju da budu
zastupljene sve zemlje Zapadnog Balkana (akcija 2);
3. Promovisanje privlačnosti evropskog obrazovnog prostora (akcija 3).
Rezultati prethodnog konkursa za projekte
U istom konkursnom roku (april 2010. godine) izabrano je i devet novih EM zajedničkih doktorskih programa, što
ukupno čini 22 EM doktorska programa koji će nuditi stipendije za doktorante u akademskoj 2011/2012 godini.
Novi konkursi za projekte očekuju se krajem novembra, a rok za konkurisanje biće kraj aprila 2011. godine. Institucije
iz Srbije imaće priliku da se ponovo prijave za partnerstva za uspostavljanje Erasmus Mundus master i doktorskih studija u
narednom konkursnom roku, kao partneri koji ne čine minimalan konzorcijum (3 EU visokoškolske institucije) ili kao takozvani
pridruženi partner (associate partner) koji do polovine trajanja projekta treba da preraste u pravog partnera na projektu.
U okviru akcije 2 Erasmus Mundus programa, produžetak finansiranja dobio je projekat JoinEU-SEE. Očekuje se da
će i projekat Basileus takođe dobiti produžetak finansiranja svoje mreže saradnje na vanrednom konkursu za projekte (rok za
prijavljivanje bio je 15. oktobar 2010. godine). Takođe, očekujemo i nove projekte kojima će se finansirati razmene za studente
i nastavno osoblje univerziteta u Srbiji.
Na EM master programu Astromundus, koji je izabran za finansiranje 2009. godine, i čija se nastava izvodi na
Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, očekuje se dolazak prvih stipendista iz zemalja EU.
Interdisciplinarni i zajednički studijski
programi – složeni, ali ostvarivi
U poslednjih nekoliko godina prisutan je rastući trend u oblasti uspostavljanja zajedničkih i interdisciplinarnih studijskih
programa širom Evrope. Kada su univerziteti i visoke škole u Srbiji počeli da razmatraju uvođenje ovakvih programa, proces
akreditacije bio je u začetku i retko ko se upuštao u ovakve izazove.
Sada, nekoliko godina kasnije, postoje standardi za akreditaciju ovakvih programa, a mnogi nastavnici pokazuju
povećano interesovanje za razvijanje ovakvih kurikuluma.
U želji da pomognemo onima koji žele da učestvuju u u formiranju ovakvih programa, a ne raspolažu sa dovoljno
saznanja o tome kako to funkcioniše u Srbiji, zatražili smo od onih koji su uspeli da prevaziđu početne poteškoće da iznesu svoja
iskustva.
Novi konkursi
U konkursnom roku iz aprila 2010. godine, u okviru akcije 1 Erasmus Mundus programa, 29 novih master programa
dobilo je oznaku Erasmus Mundus, a time i mogućnost stipendiranja studenata iz celog sveta iz fondova Evropske unije. Sada
postoje ukupno 124 EM programa na kojima će studenti i nastavno-naučno osoblje iz i van zemalja EU, moći da konkuriše za
stipendije u akademskoj 2011/2012. godini.
20
21
ASTROMUNDUS – jedan od prvih Erasmus Mundus
master programa u Srbiji
ASTROMUNDUS je međunarodni master program iz
astrofizike i jedan od prvih Erasmus Mundus master programa koji
se održavaju na jednom od univerziteta u Srbiji. Program se izvodi
istovremeno na pet vodećih evropskih univerziteta: Inzbruk, Rim,
Padova, Getingen i Beograd. Koordinator projekta je Univerzitet
u Inzbruku, a sa Univerziteta u Beogradu, u izradi i realizaciji
projekta, učestvuje Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta
uz podršku Astronomske opservatorije u Beogradu.
Reč je o diplomskim akademskim studijama iz oblasti astronomije
i astrofizike koje traju dve godine tokom kojih studenti mogu steći
minimalno 120 ESPB. U toku prvog semestra studenti pohađaju
kurseve na Univerzitetu u Inzbruku. Drugi semestar provode na
drugom univerzitetu po svom izboru a ponuđeni su im Univerzitet
Sastanak konzorcijuma
u Padovi i Univezitet u Rimu. Treći semestar studenti provode na
jednom od tri univerziteta - Rim, Getingen ili Beograd, u zavisnosti
od oblasti astrofizike koju izaberu za dalju specijalizaciju. Četvrti, završni semestar, posvećen je pisanju i odbrani master teze
(30 ESPB) što se može izvesti na bilo kojoj partnerskoj instituciji. Program se izvodi na engleskom jeziku. Studentima će biti
omogućeno učenje jezika zemalja u kojima se nalaze univerziteti. Predviđeno je da se u svakom ciklusu master studija upiše
četrdeset studenata. Studenti koji uspešno ispune zahteve programa ostvaruju pravo na dobijanje zajedničke master diplome
izdate od strane univerziteta na kom su odbranili master tezu i potpisane od strane svih univerziteta na kojima su pohađali
različite delove studija. Pored toga, biće im izdat i dodatak diplomi.
Sprovođenje programa
Program je odobren za finansiranje u julu 2009. Prva godina bila je pripremna na svim partnerskim univerzitetima.
Budući da se radi o pet veoma razvijenih univerziteta iz četiri zemlje sa različitim procedurama, bio je to period intenzivne
komunikacije i dogovaranja partnera.
Najzahtevnija aktivnost bila je priprema glavnog konzorcijumskog ugovora institucija, koji je trebalo da potpišu rektori
svih partnerskih univerziteta. Konzorcijumski ugovor je najvažniji dokument koji partneri potpisuju i kojim se reguliše praktično
sve, od plana nastave, strukture programa, jezika, načina prijave studenata, izbora studenata, uslova upisa, diplome, ispita,
kredita, do finansija i budžeta, osiguranja studenata, administracije, članova konzorcijumskog komiteta, izbornog komiteta i
slično. Izrada ovako kompleksnog dokumenta zahtevala je konsultacije sa svim univerzitetskim službama.
Sledeći važan korak bilo je priznavanje i prihvatanje programa od strane odgovarajućih univerzitetskih tela (na
Univerzitetu u Inzbruku i Univerzitetu u Beogradu radi se o Senatu, a u slučaju Univerziteta u Getingenu to je sam rektor). U
Srbiji je master program morao da prođe i zvaničnu proceduru akreditacije, a usvojen je kao univerzitetski, što znači da pripada
Univerzitetu u Beogradu, a ne nekom od pojedinačnih fakulteta.
Studenti
Ove godine upisano je 20 studenata iz celog sveta. Izborni
komitet sastajao se dva puta, kako bi na osnovu mnogobrojnih
prijava odabrali najbolje studente. Za sve studente obezbeđene su
stipendije Evropske komisije koje im pokrivaju troškove školovanja
i života tokom dve godine studija. Za prvu godinu studenti će dobiti
ulaznu Šengen vizu i boravišnu austrijsku i italijansku vizu. Kasnije
će im biti potrebna ulazna viza za Srbiju i srpska boravišna viza,
što bi trebalo da bude spremno do septembra 2011. kao i smeštaj u
studentskim domovima.
Student prve godine u Insbruku
Doc dr Dragana Ilić, ASTROMUNDUS, kontakt osoba za Univerzitet u Beogradu
Tempus projekat “Primer izuzetnosti za razvoj zajedničkih
master programa u Jugoistočnoj Evropi”
Koordinator projekta: Univerzitet u Gracu, Austrija; Konzorcijum čine Univerziteti u Beogradu, Skoplju i Zagrebu, a
partneri za mobilnost studenata su Univerziteti u Bolonji, Novom Sadu, Poatjeu, Ljubljani i Tetovu (SEEU).
Četiri master programa koja su pripremana kroz ovaj Tempus projekat od 2009. godine do sada, upisaće studente u
akademskoj 2011/2012. godini. Na Univerzitetu u Beogradu to će biti interdisciplinarni zajednički master program Studije
Jugoistočne Evrope, a na Univerzitetu u Novom Sadu master programi Kulturna sociologija, Moderna nastava jezika i Istorija
Jugoistočne Evrope.
Očekuje se da pomenuti master
programi od samog početka budu privlačni ne
samo za kandidate iz regiona, već i iz celog
sveta. Tome bi naročito trebalo da doprinese
izvođenje nastave na engleskom jeziku, kao i
interdisciplinarni, komparativni i regionalni
pristup, u okviru kojeg će se izučavati pravo,
politika, ekonomija i kultura južnog dela
Evrope.
Za razliku od sličnih poduhvata, koji
se zajednički ostvaruju na jednom univerzitetu,
predavanja će se odvijati paralelno, sa
potpuno istim programom, na nekim od četiri
univerziteta - partnera u konzorcijumu. Studenti
upisani na jednom od njih provešće tamo prva
dva semestra, a treći na drugom partnerskom
univerzitetu. Četvrti semestar predviđen je
za pisanje teze. Pored paralelnih predavanja,
specifičnost je i organizovanje obavezne
dvonedeljne letnje škole između drugog i trećeg semestra, što će biti jedina prilika za okupljanje svih studenata iz univerzitetskih
centara. Tokom letnje prakse studenti će pohađati neki od obaveznih kurseva koji bi trebalo da objedini raznovrsne obrazovne
sadržaje iz sveukupne ponude obaveznih i izbornih predmeta. Master programe mogu upisati kandidati sa završenim osnovnim
studijama, odnosno sa najmanje 180 ESPB, a po njihovom završetku stiče se 120 ESPB.
Svi učesnici u programima veruju da će uspeti da akredituju programe tokom tekuće akademske godine jer je postojala
dobra saradnja partnera i jasan akademski interes za razvoj ovakvih programa. Osim toga, podela rada na projektu kroz pet radnih
grupa (administrativna pitanja, osiguranje kvaliteta, angažovanje studenata, razvoj programa i mobilnost) dodatno je podstakla
efikasnost. Umesto da se svi bave generalnim pitanjima, predstavnici članova konzorcijuma u radnim grupama usredsredili su
se na definisanje specifičnih aspekata iz svog delokruga.
U ime Univerziteta u Beogradu, ovaj projekat vodi Fakultet političkih nauka,, a koordinator je prof. dr Jovan Teokarević.
Osim uobičajenih pozitivnih efekata, interdisciplinarni zajednički master program Studije Jugoistočne Evrope podstakao je i
razvoj drugih studijskih programa ili modula na engleskom jeziku na Fakultetu političkih nauka.
Takođe, članovi tima sa Univerziteta u Novom Sadu, bili su uključeni u aktivnosti radnih grupa koje se bave praktičnim
aspektima zajedničkih studijskih programa i njihove realizacije. Stručnjaci sa evropskih univerziteta na drugom treningu za
razvoj zajedničkih studijskih programa, koji je u okviru projekta održan 10. i 11. maja 2010. godine na Univerzitetu u Luvenu u
Belgiji, pružili su kolegama iz Srbije pomoć u kreiranju zajedničkih programa i podelili svoje iskustvo i ekspertizu.
Novi konkursi
Novi konkursi
Struktura i organizacija programa
Za kraj, posebno treba istaći važnost reklamiranja programa zahvaljujući čemu je stigao zadovoljavajući broj prijava.
Tokom konkursa ove godine, pored štampanja plakata i direktnog kontaktiranja univerziteta, koristili smo i internet-portale i
društvene mreže, a saradnici na projektu promovišu program u sklopu svakog svog predavanja na konferencijama, skupovima i
seminarima.
veb-sajt programa: www.astromundus.eu
22
23
Program za celoživotno učenje (LLP)
Prateće projektne aktivnosti svakako uključuju i rad na širenju informacija o toku projekta i njegovim rezultatima. U
okviru projekta izlazi bilten koji je pokrenut početkom druge godine i ima za cilj da projektne rezultate približi što većem broju
interesnih grupa. Do sada su izašla dva broja biltena, a u pripremi je i treći broj koji će biti promovisan tokom drugog godišnjeg
sastanka koji će biti održan od 1. do 3. decembra 2010. godine na Univerzitetu u Barseloni i na kojem će svih 26 partnerskih
institucija uzeti aktivno učešće.
Više o projektu može se pronaći na internet-stranici www.joinsee.eu.
Prof. Dragana Ristic, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i
članica radne grupe projekta za mobilnost studenata
Tempus projekat “Uvođenje i primena akademskog studijskog
programa Omladinski rad u zajednici kroz unapređenje
regionalne saradnje među državama Zapadnog Balkana”
Kao zemlja koja je potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija učestvuje u dva programa EU namenjena visokom
obrazovanju, a to su Tempus i Erasmus
Mundus. Oba programa imaju potencijal
Novi konkurs za projekte
da potpomognu pripremu zemlje za
uključivanje u druge programe EU i to
ne samo u domenu visokog obrazovanja,
Evropska komisija je krajem oktobra pokrenula novi konkurs za projekte u
već i na svim ostalim nivoima.
okviru svih potprograma koji čine Program celoživotnog učenja.
Pošto Evropska unija u
Rokovi za podnošenje predloga projekata zavise od vrste potprograma u okviru
bližoj budućnosti Srbiju i sve zemlje
kojih se konkuriše:
Zapadnog Balkana vidi kao prave
kandidate za pridruživanje, ovaj deo
• rok za Komenijus, Erazmus, Grundtvig i Leonardo je 28. februar 2011.
biltena posvećujemo kratkom pregledu
godine.
programa za obrazovanje koji su otvoreni
• rok za transverzalni potprogram je 31. mart 2011. godine.
za članice EU i trenutne kandidate za
pridruživanje.
Institucije iz Srbije mogu učestvovati u određenim elementima programa samo
Novi konkursi
U cilju pronalaženja najcelishodnijeg modela uključivanja mladih
u društvene procese, kao i optimalnih formi rada sa mladima, članovi
konzorcijuma ovog projekta prepoznali su značaj promovisanja ideje
o omladinskom radu u regionu. Projekat ima za cilj da akademski
program Omladinski rad u zajednici uvede u studijske programe
visokoškolskih institucija u Srbiji i u regionu sa specijalnim fokusom
na postkonfliktne zemljame u procesu tranzicije, kao i afirmaciju
ove značajne profesije njenim uključivanjem u nomenklaturu
zanimanja.
Učesnici projekta
Osnovne akademske studije Omladinskog rada u zajednici (180
ESPB), diplomskih akademskih studija - master (120 ESPB), kao
i specijalističkih studija (60 ESPB), pripremiće buduće omladinske
radnike za rad, kako u institucijama formalnog, tako i neformalnog
i informalnog obrazovanja. Podršku za realizaciju ovih nastojanja
i harmonizaciju sa jedinstvenim evropskim obrazovnim prostorom,
pružaju eksperti iz zemalja EU (Univerzitet Jonkoping, Švedska
i Univerzitet u Ljubljani, Slovenija), a posebno sa Univerziteta u
Bolonji, Italija.
Pored razvoja kurikuluma i uvođenja programa, posebna dimenzija projekta reflektuje se u partnerskim relacijama
između univerzitetskih institucija i NVO-a sa izraženom praktičnom komponentom.
Kurikulumi za trogodišnje osnovne zajedničke studije pripremljeni su za akreditaciju na tri lokalna univerziteta: SEEU
u Tetovu, UZ u Zenici i ALPHA Univerzitetu u Beogradu. U toku je potpisivanje sporazuma u cilju izdavanja dvostrukih
diploma. Ostali univerziteti razvili su, akreditovali i uveli studijski predmet Omladinski rad u zajednici u postojeće studijske
programe (Filozofski fakultet u Novom Sadu i Filozofski fakultet u Nikšiću). Svi partneri razvili su, i pripremili za akreditaciju,
studijske programe za master studije.
Sve partnerske institucije intenzivno promovišu i afirmišu, na različite načine (u medijima, na javnim tribinama,
skupovima, i dr.), profesiju omladinski radnik u zajednici, a uspostavljeni su kontakti sa resornim ministarstvima radi potpisivanja
Memoranduma o saradnji. U cilju obezbeđivanja što bolje komunikacije između partnera u konzorcijumu, kao i realizacije
nastavnih aktivnosti, nabavljena je oprema za video konferenciju za četiri univerziteta. Pokrenut je i elektronski magazin “Youth
Today” i kreiran veb-portal, dostupan na adresi: www.communityyouthwork.com.
Priprema mladih za profesiju omladinski radnik izuzetno je značajna sa aspekta obrazovnih sistema zemalja Zapadnog
Balkana, kao postkonfliktnog okruženja i etničke, nacionalne, kulturne i druge različitosti, kao doprinos razvoju mira i stabilnosti
u regionu.
Prof. dr Olivera Gajić, kontakt osoba za Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Potprogrami za sve nivoe
obrazovanja
Program za celoživotno učenje (LLP) sastoji se iz sektorskih
potprograma:
Komenijus
Komenijus (Comenius) je potprogram namenjen opštem
obrazovanju, aktivnostima u školama do (i uključujući) nivo srednjih
škola. Kroz njega se mogu podržati školska partnerstva počev od
jednostavne razmene materijala i informacija, do saradnje u obradi
nekih tema u kurikulumu, kao i razmena nastavnika i učenika.
Novi konkursi
ukoliko raspolažu odgovarajućom stručnošću za temu koju projekat obrađuje, to jest, ako
Evropska komisija je 14.
imaju šta da ponude u cilju kvalitetnije realizacije projekta. Važno je naglasiti da Program
celoživotnog učenja nije program pomoći, poput Tempusa, već program saradnje.
jula 2004. godine usvojila predlog za
U prijavama projekata, u svojstvu partnera, mogu učestvovati predškolske
uspostavljanje programa koji bi svojim
ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove, studentske i omladinske
aktivnostima i projektima podstakao
organizacije, kao i nevladine organizacije, državni organi, narodni univerziteti i ostali,
građane EU na učenje tokom celog života.
ukoliko mogu doprineti ispunjenju ciljeva projekta.
Ovaj program sprovodi se u periodu od
Detalji o tekućem konkursu za projekte su dostupni putem linkova:
2007. do 2013. godine. Program nosi
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_lifelong_learning_2011.php i
ime – Program za celoživotno učenje
http://ec.europa.eu/education/llp/doc1943_en.htm.
(Lifelong Learning Programme - LLP),
a osmišljen je tako da nasledi i produbi
drugu fazu programa Sokrates i Leonardo
da Vinči koji su ranije zagovarali i podržavali evropsku saradnju u oblasti obrazovanja (Sokrates) i srednjeg stručnog obrazovanja
(Leonardo). Kao krovni program, LLP obuhvata sve druge potprograme i aktivnosti u oblasti obrazovanja i obuka, kakve su
na primer e-Learning program o integrisanju informacionih tehnologija u obrazovne sisteme, inicijativa Europass, koja daje
jedinstven okvir za prepoznavanje kvalifikacija i kompetencija, program Žan Mone i druge programe
U osnovi odluke EU da na ovaj način preuredi svoje programe namenjene obrazovanju, ističući važnost koncepta
celoživotnog učenja, leže tri faktora sa kojima se suočila u novijoj istoriji:
1. izazovi Društva znanja i demografske promene zbog kojih sistem obrazovanja i obuka postaje sve više integrisan u
kontekst učenja tokom celog života;
2. sve veća uloga obrazovanja i obuke za razvoj konkurentne i dinamične evropske ekonomije zasnovane na znanju,
posebno nakon lisabonskog zasedanja Evropskim Savetom iz 2000. godine, a shodno okvirima Bolonjskog i Kopenhagenskog
procesa (reforma visokog i srednjeg stručnog obrazovanja);
3. potreba da se pravnih instrumenti EU pojednostave.
Trenutno 27 zemalja učestvuje u Programu u svojstvu punopravnog člana, a u toku je pristupanje novih država.
24
25
Prikaz Programa za celoživotno učenje, njegovih sektorskih potprograma i vrsta aktivnosti - crvenom bojom su
označeni elementi programa u kojima je moguće učešće Republike Srbije kao “prioritetne treće zemlje”
Erazmus
Program za celoživotno učenje (LLP)
L e o n a r d o d a Vi n č i
Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) je program koji se tiče se svih
aspekata srednjeg stručnog obrazovanja i obuka. Program
podržava nacionalne strategije za srednje stručno obrazovanje finansirajući
niz međunarodnih projekata kojima se stvaraju partnerstva, unapređuje
kvalitet, podstiču inovacije i promoviše evropska dimenzija u stručnom
obrazovanju.
Žan Mone (Jean Monnet) je takođe deo LLP programa. Žan Mone projekti nude mogućnost dobijanja finansijske
podrške osnivanju Žan Mone katedri (Jean Mone chairs), kurseva i modula u oblasti prava i ekonomije EU, političkih studija o
osnivanju i istoriji EU integracija.
Odobreni budžet za program LLP, za period 2007-2013 je 7000 miliona evra od čega 25% treba da sufinansiraju zemalje
članice. Učesnice programa su sve zemlje članice EU, kao i Norveška, Island, Lihtenštajn i Švajcarska konfederacija.
Upravljanje Programom za celoživotno učenje
Programom celoživotnog obrazovanja upravlja Evropska komisija preko svoje Izvršne agencije (EACEA) i sve države
članice EU preko svojih nacionalnih agencija. Upravljanje je najvećim delom decentralizovano, nacionalne agencije imaju u
svojoj nadležnosti oko 80% aktivnosti u programima, kao i projekte za organizovanje mobilnosti, bilateralne projekte i jedan vid
multilateralnih projekata.
Evropska komisija, tj. njena Izvršna agencija za programe namenjene obrazovanju, medijima i kulturi (EACEA),
upravlja sa preostalih 20% aktivnosti. U njenoj nadležnosti su multilateralni projekti, multilateralne mreže, izvođenje studija i
analiza, procedure tendera i pridružene mere.
Više informacija o LLP-u i njegovim potprogramima možete pronaći na sajtu Izvršne agencije: http://eacea.ec.europa.eu/
Republika Srbija ima status “prioritetne treće zemlje” u tekućim konkursima Programa celoživotnog učenja što znači
da može da učestvuje samo u nekim od elemenata programa. Po sticanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i nakon
ispunjenja određenih formalnih preduslova, institucije iz Srbije moći će postepeno da konkurišu za sve vrste dole navedenih
projekata, ravnopravno. Ali to će istovremeno značiti da će se naći u ozbiljnoj konkurenciji sa svim državama Evropske unije.
Erazmus
Osnovno i opšte obrazovanje
Visoko obrazovanje
Leonardo da Vinči
Inicijalno i kontinuirano stručno
obrazovanje i obuke
13% ukupnog budžeta za LLP
40% ukupnog budžeta za LLP
Centralizovane aktivnosti:
Centralizovane aktivnosti:
Centralizovane aktivnosti:
Centralizovane aktivnosti:
• multilateralni projekti
• multilateralne mreže
• pridružene mere
• multilateralni projekti
• akademske mreže
• pridružene mere
• multilateralni projekti - razvoj inovacija
• tematske mreže
• prateće mere
• multilateralni projekti
• tematske mreže
• prateće mere
Decentralizovane aktivnosti:
Decentralizovane aktivnosti:
Decentralizovane aktivnosti:
Decentralizovane aktivnosti:
• bilateralna saradnja
• mobilnost učenika i nastavnika
• praksa
• pripremne posete, stažiranje nastavnika
• mobilnost studenata i nastavnika
• studentska praksa
intenzivni programi
pripremne posete
• multilateralni projekti – transfer
inovacija
• partnerstva
• mobilnost
• mobilnost
• partnerstva
• posete i razmena iskustava
• radionice
25% ukupnog budžeta za LLP
Gruntvig
Obrazovanje odraslih
5% ukupnog budžeta za LLP
Transverzalni potprogram
Četiri ključne aktivnosti: razvoj obrazovnih politika, učenje stranih jezika i opismenjavanje, informacione tehnologije, širenje dobre prakse
Gruntvig
Gruntvig (Grundtvig) je potprogram namenjen obrazovanju odraslih i
podsticanju učenja tokom celog života. Gruntvig podržava i oblike saradnje
usmerene na poboljšanje pristupa i kvaliteta obrazovanja.
Pored toga LLP uključuje i tzv. Transverzalni program u okviru kojeg su četiri aktivnosti koje se mogu odnositi na sve
segmente programa. To su:
• razvoj obrazovnih politika (ključna aktivnost 1),
• specifičnih kurseva za učenje stranih jezika (ključna aktivnost 2),
• aktivnosti u vezi sa korišćenjem informacionih tehnologija u obrazovanju, kada se one nalaze van specifičnih programa
(ključna aktivnost 3) i
• aktivnosti za širenje rezultata i primera dobre prakse projekata (ključna aktivnost 4)
Komenijus
Potprogram Žan Mone
Tri ključne aktivnosti: Žan Mone aktivnosti, podrška evropskim institucijama, podrška evropskim asocijacijama
Žan Mone potprogram (Jean Monnet) –
Ključna aktivnost 1
Žan Mone je program koji ima za cilj da podstakne istraživački rad i unapredi studije i kurseve koji se tiču evropskih
integracija na nivou visokoškolskih institucija unutar i van granica Evropske unije. Pod studijama evropskih integracija ovde se
podrazumeva analiza nastanka i evolucije Evropske zajednice i kasnije Evropske unije u svim aspektima. Ove studije pokrivaju
unutrašnju i međunarodnu dimenziju evropskih integracija, uključujući i dijalog među narodima i različitim kulturama, kao i
mesto i ulogu EU van njenih granica.
Program je pokrenut 1989. godine i danas je prisutan u 62 zemlje sveta u kojima se, na preko 740 univerziteta, izvode
moduli sa oznakom Žan Mone (Jean Monnet label). Od 1990. do 2009. godine kroz Žan Mone program omogućeno je spovođenje
oko 3500 projekata u oblasti studija evropskih integracija, uspostavljen 141 Žan Mone centar izuzetnosti, 775 katedri i oko 2
000 studijskih programa i modula o evropskim integracijama. Od 2007. godine program Žan Mone postaje deo novog Programa
celoživotnog učenja (LLP).
U prošlom konkursu (krajnji rok je bio 12. 2. 2010), za Žan Mone akcije u okviru kjučne aktivnosti 1 konkurisalo je
ukupno 555 visokoškolskih institucija i istaživačkih instituta širom planete, što je za 10 % više nego u prethodnom konkursu
2009. godine. Izabran je ukupno 161 projekat za finansiranje iz fondova EU.
Konkurs je i ove godine otvoren za institucije i pojedince iz Srbije. Posebno se preporučuje prijavljivanje institucija iz
Srbije za Žan Mone ključnu aktivnost 1, gde mogu konkurisati visokoobrazovne institucije kao i udruženja i mreže profesora i
istraživača specijalizovanih za oblast evropskih integracija.
Na sajtu Izvršne agencije za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) dostupan je softver za
pronalaženje partnera putem kojeg se visokoškolske ustanove i druge organizacije mogu registrovati, ukoliko su zainteresovane
za učestvovanje u prijavama projekata koje neko drugi pokreće ili mogu da pronađu partnere za prijave koje nameravaju da
koordiniraju. Adresa ovog portala je http://llp.teamwork.fr/partner_search/home.php.
Više informacija dostupno je putem linka http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php.
Novi konkursi
Novi konkursi
Erazmus (Erasmus) je potprogram za sve aktivnosti koje se tiču visokog obrazovanja. Erazmus
postoji još od 1987. godine i predstavlja jednu je od najpoznatijih inicijativa EU u domenu obrazovanja.
Zahvaljujući ovom programu studenti mogu provesti do godinu dana studirajući u nekoj drugoj zemlji
kao učesnici programa (trenutno ih je 32 - sve zemlje EU, ali i Norveška, Lihtenštajn, Island, Švajcarska
i Turska), a da im se taj studijski boravak prizna kod kuće.
Tako je, na primer, u toku akademske 2002/2003. godine više od 123.000 studenata uzelo učešća
u Erazmus-Sokrates mobilnostima. U oktobru 2002. godine ukupan broj Erazmus studenata dostigao je
jedan milion. Erazmus je glavni instrument podrške studentima koji žele da studiraju ili obave stručnu praksu negde drugde
u Evropi. Akademsko i nastavno osoblje takođe može učestvovati u Erazmus razmenama i obaviti studijske ili posete u cilju
držanja nastave ili se povezati u tematske mreže u pojedinim naučnim oblastima.
27
Stipendije za studije, praksa i drugi vidovi
usavršavanja u Evropskoj uniji
Erasmus Mundus – stipendije za cele
poslediplomske studije
Erasmus Mundus stipendije za poslediplomske studije namenjene su studentima, nastavno-naučnom osoblju i mladim
stručnjacima iz Srbije koji žele da nastave svoje školovanje na univerzitetima u Evropskoj uniji. Ovaj program odnosi se
na zajedničke studijske master i doktorske programe. Svi Erasmus Mundus master i doktorski programi vode ka dobijanju
dvostruke ili višestruke diplome i podrazumevaju studiranje na barem dva univerziteta u dve različite zemlje Evropske unije.
Za razliku od većine programa stipendiranja, prijava za neki od Erasmus Mundus studijskih programa istovremeno je i
prijava za stipendiju. Stipendija pokriva troškove školarine, zdravstvenog osiguranja, prevoza kao i mesečni džeparac u iznosu
od 1000 € za master ili do 2800 € za doktorske studije. Osnovni preduslov za konkurisanje za master studije jesu završene
osnovne studije i stečenih minumum 180 kredita (ESPB). Preduslov za upis na doktorske studije su završene master studije i
stečenih 300 kredita (ESPB).
Na godišnjem nivou, odobrava se do 60 stipendija za državljane Srbije. Do sada je stipendiju dobilo 215 ljudi, uglavnom
za master studije.
Konkursni rokovi za Erasmus Mundus stipendije razlikuju se u zavisnosti od progama, a najveći broj konkursa se
raspisuje početkom oktobra i otvoren je do kraja kalendarske godine.
Više informacija možete pronaći na sledećim sajtovima: http://www.tempus.ac.rs i http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_
mundus/programme/action1_en.php.
Studenti iz Srbije imaju mogućnost da deo svojih dodiplomskih i
poslediplomskih studija ili cele poslediplomske studije provedu studirajući
na nekom od univerziteta u Evropskoj uniji. Njima su namenjene mreže
za razmenu i stipendiranje studenata formirane kroz posebne Erasmus
Mundus projekte. Dosadašnji projekti - mreže za razmenu u kojima učestvuju
institucije iz Srbije
su: Basileus (www.
basileus.ugent.be) i
JoinEU SEE (www.
joineusee). Od 2008.
godine do sada dodeljeno
je 363 stipendije, prema
zvaničnim podacima
Izvršne agencije
Evropske unije.
Za stipendije u
okviru ovih projekata
mogukonkurisati
Studentske stipendije
Erasmus Mundus mreže za razmenu
studenata, nastavnika i saradnika
28
29
studenti, oni koji su već završili studije i nastavno-naučno osoblje. Prilikom konkurisanja, potrebno je da se prvo odredi
pripadnost jednoj od tri moguće ciljne grupe:
• Prvoj ciljnoj grupi pripadaju studenti koji studiranju na nekom od univerziteta iz Srbije uključenih u projekat. U
projektu Basileus, uključeni su Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. U projekat JoinEU SEE uključeni su
univerziteti u Beogradu i Novom Sadu. Studenti i nastavno osoblje ovih univerziteta se prijavljuju kancelarijama za međunarodnu
saradnju ovih univerziteta.
• Drugoj ciljnoj grupi pripadaju studenti svih drugih visokoškolskih ustanova iz Srbije (oni koji nisu diretno uključeni
u projekat) i oni koji su već završili studije.
• Trećoj ciljnoj grupi pripadaju socijalno ugroženi studenti, izbeglice, studenti sa posebnim potrebama ili pripadnici
nacionalnih manjina, a koji su državljani Republike Srbije.
Dužinu mobilnosti određuju visokoškolske ustanove koje učestvuju u mreži za razmenu, a trajanje razmene može biti
od jednog semestra do jedne akademske godine. Stipendije pokrivaju troškove školarine, zdravstvenog osiguranja i mesečni
džeparac, a iznose od 1000 € do 2500 €. U okviru projekta JoinEU-SEE konkursi su otvoreni od 15. oktobra 2010. do 1.
februara 2011. godine. Očekuje se da će Evropska komisija uskoro odobriti finansiranje još dva nova projekta, što će rezultirati
raspisivanjm novih konkursa za stipendije krajem ove ili početkom iduće godine.
Program Evropske unije „Mladi u akciji“ godišnje koristi hiljade mladih uzrasta 15-28 (u pojedinim slučajevima i
13-30) godina iz cele Evrope.
Šta program sve nudi: Osnovni cilj programa jeste da promoviše aktivno učešće mladih, razvije solidarnost i toleranciju
i jača uzajamno razumevanje kao i da se ohrabri saradnja na nivou Evrope, u oblasti rada sa mladima. Za studente iz Srbije
otvorene su evropska volonterska služba, omladinske razmene, umrežavanja i treninzi.
Više informacija možete pronaći na sajtovima
http://www.joineusee.eu
http://www.basileus.ugent.be
Ove razmene pružaju jedinstvenu priliku za bavljenje različitim
temama, uz istovremeno stvaranje atmosfere razumevanja i poštovanja
među različitim kulturama. Projekti omladinskih razmena na jednom mestu
okupljaju mlade iz dve ili više zemalja, omogućavajući im da posete jedni
druge i zajedno se bave temom koja im je svima interesantna.
EVS daje mladima mogućnost da, kao volonterke/ri, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci. EVS je
otvoren za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. Aktivnosti volontera/ke
su osmišljene tako da donose dobrobit lokalnoj zajednici u zemlji gde se servis odvija, ali i da postoji jasno definisan obrazovni
cilj za samog volontera. Volonteri/ke često rade sa decom, tinejdžerima, osobama sa hendikepom, imigrantima, starim licima,
beskućnicima i drugim manjinskim grupama. EVS projekti se, takođe, mogu baviti kulturom ili zaštitom životne sredine.
Fond za mlade talente Republike Srbije
Finansijsku podršku Fond pruža preko konkursa koje raspisuje tokom godine. Ti konkursi su:
1. Konkurs za stipendiranje do 1000 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija ili diplomskih
akademskih studija - master i integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija;
2. Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završne godine studija prvog stepena studija i studenata studija drugog
i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evrospke unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na
vodećim svetskim univerzitetima;
3. Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i
inostranstvu.
Više informacija možete pronaći na sajtu Ministarstava omladine i sporta Republike Srbije
http://www.mos.gov.rs/
Zahvaljujemo se kolegama iz Fonda za mlade talente na doprinosu
Program Evropske unije „Mladi u akciji“
2007-2013
Student si? Aktivan si na faksu ili u nekoj studentskoj organizaciji? Želiš da učestvuješ u međunarodnim omladinskim
aktivnostima, upoznaješ mlade iz drugih zemalja i kultura, putuješ i pomažeš drugima i pritom možda i naučiš ponešto o sebi?
Spreman? Evo informacije:
Omladinske razmene
Treninzi i umrežavanje organizacija
Projekti koji spadaju u ovu kategoriju su od značaja i za unapređenje
i razvoj saradnje između organizacija koje su u projekat uključene, kao i za
poboljšanje kvaliteta aktivnosti koje se realizuju pod okriljem Programa „Mladi u akciji“. Oni partnerskim organizacijama
omogućavaju da se međusobno upoznaju i istraže mogućnosti za razvoj zajedničkog projekta, te su veoma značajni za razvoj
budućih saradničkih odnosa.
Šta dalje?
Ukoliko proceniš da je Program zanimljiv tebi lično ili studentskoj organizaciji u kojoj si aktivan informiši se više na
njemu na prezentacijama http://www.mladiuakciji.rs, sajtu Grupe
“Hajde da...” www.hajdeda.org.rs i Edukativnog centra www.ec.org.rs i Balkan IDEA Novi Sad www.balkanideans.org.
Zahvaljujemo se kolegama iz organizacije Hajde da... na doprinosu
Program Ljudi – People
Program Ljudi - People je deo Sedmog okvirnog programa (FP7) Evropske unije koji podstiče razmenu istraživača i
naučnika između zemalja i institucija, sa ciljem prenosa znanja i stručnosti, ali i unapređenja karijere istraživača radi postizanja
vrhunskih naučnih rezultata. Program je namenjen kako istraživačima individualno, tako i akademskim ustanovama, institutima
i preduzećima koja se bave naučno-istraživačkim radom. Aktivnosti u okviru FP7 bazirane su na dugogodišnjem i uspešnom
iskustvu u okviru Marie Curie aktivnosti. Predviđena je podrška profesionalnoj karijeri istraživača, od početnog treninga, preko
kontinuirane edukacije tokom radnog veka, do podrške unapređenju karijere. U okviru specifičnog programa People otvoreni su
sledeći konkursi:
1. Initial Training Networks – ITN koji je namenjen organizacijama (fakultetima, institutima, istraživačkim centrima,
SMEs) koje se umrežavaju sa još najmanje dve institucije u Evropi i nude kroz zajednički projekat naučno i komplementarno
usavršavanje za mlade istraživače koji izrađuju doktorsku disertaciju ili postdoktorsko usavršavanje. Projekti traju 3-4 godine.
Konkurs je otvoren do 26. januara 2011. godine. Više informacija možete pronaći na sajtu
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=313
2. Industry-Academia patways and partnerships (IAPP) omogućava profesionalno usavršavanje prvenstveno mladih
istraživača, gde se prijavljuju organizacije (fakulteti, instituti, istraživački centri, SMEs) koje se umrežavaju sa još najmanje
Studentske stipendije
Studentske stipendije
Fond za mlade talente Republike Srbije osnovan je u cilju podsticanja i vrednovanja izuzetnih
postignuća mladih talenata Republike Srbije. Zadatak Fonda za mlade talente je pružanje finansijske
podrške najboljim studentima i učenicima srednjih škola u Republici Srbiji, kako bi bili podstaknuti na
dalje teorijsko i stručno usavršavanje i profesionalno napredovanje.
Evropski volonterski servis (EVS)
30
31
dve institucije u Evropi i nude, kroz zajednički projekat, naučno usavršavanje za mlade istraživače koji zrađuju doktorsku
disertaciju ili postdoktorsko usavršavanje. Rok za podnošenje predloga je 7. decembar 2010. godine. Informacije u celini možete
pronaći na sajtu http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=314.
3. Noć istraživača pod motom „Budi naučnik danas” organizuje se u poslednjoj nedelji septembra uz predstavljanje
naučnika, istraživača, njihovih eksperimenata za širu publiku, kao i animacija uz festivalsku i opuštenu atmosferu. Rok za
podnošenje predloga projekata je 12. januar 2011. godine. Informacije u celini možete pronaći na sajtu
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=375.
Nada Milošević, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Stipendije Fonda “dr Zoran Đinđić”
Fond “Dr Zoran Đinđić” osnovan je 15. decembra 2003. godine sa ciljem da se nastavi sa promocijom vrednosti na
kojima je insistirao dr Zoran Đinđić. Već tri godine Fond “Dr Zoran Đinđić”, zajedno sa Odborom nemačke privrede za istok
i Nemačkom privrednom komorom (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft i Deutsche Industrie - und Handelskammer)
učestvuje u sprovođenju programa stipendija “dr Zoran Đinđić” čiji je cilj da se kvalifikovanim, mladim ljudima obezbedi
stručno usavršavanje u najpoznatijim nemačkim kompanijama u trajanju od tri do šest meseci.
Stipendije su namenjene studentima završnih godina fakulteta i diplomiranim stručnjacima koji su stekli prvo radno
iskustvo. Stručnu praksu studenti obavljaju u nekim od najznačajnijih nemačkih kompanija u oblastima automobilske industrije,
energetike, elektrotehnike, elektronike, bankarstva, građevinarstva, trgovine, avioinženjeringa, poljoprivredne tehnike i
kartografije.
Takođe, Fond je započeo projekat Iskusiti Evropu - mladi srpski profesionalci u Austriji, program radnih praksi Zoran
Đinđić. Veći deo projekta finansira Austrijska agencija za razvoj, a sprovode ga Fond “dr Zoran Đinđić” i beogradska kancelarija
WUS Austrija. Više informacija naći ćete na sajtu http://www.fond-djindjic.org/index.php.
Stipendije programa CEEPUS (Central European Exchange
Program for University Studies)
Nacionalna CEEPUS kancelarija Republike Srbije, u okviru Sektora za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete
Republike Srbije, zadužena je za Srednjoevropski program za razmenu studenata i profesora (CEEPUS) čije je sedište u Beču,
Austrija. Svaka država članica CEEPUS-a finansira studente i profesore koje prima (incoming students and professors).
Visina stipendije za određenu zemlju se određuje na osnovu nivoa ekonomskog standarda te države-članice. Na primer,
Austrija studente finansira sa 940 € mesečno, dok Bosna i Hercegovina za isti period studentima daje 510 €. Broj meseci po
ovom programu i iznos stipendije profesora i studenata za narednu akademsku godinu usvajaju se aklamacijom na Ministarskoj
konferenciji koja se obično održava u februaru mesecu svake godine.
Bitno je napomenuti da postoje dve kategorije prijava: Mobility applicant – za studente i profesore čiji su fakulteti
deo akademskih mreža CEEPUS-a i Free mover – za studente i profesore čiji fakulteti nisu deo akademskih mreža CEEPUS-a.
Celokupna dokumentacija potrebna za proceduru prijavljivanja radi ostvarivanja stipendije dostavlja se elektronskim putem, tj.
postavlja se na veb-sajt www.ceepus.info . Neophodni obrasci nalaze se na naslovnoj strani navedenog veb-sajta.
Višegrad fond je međunarodna organizacija sa sedištem u Bratislavi, koju su osnovale vlade zemalja Višegradske
grupe (V4) (Češka Republika, Republika Mađarska, Republika Poljska i Slovačka Republika) u Štirinu, u Češkoj, 9. juna 2000.
godine. Cilj Fonda je da olakša i promoviše razvoj i približi saradnju između zemalja V4. Takođe, saradnja između V4 i zemalja
koje još uvek nisu članice EU (zemlje istočne Evrope, zapadnog Balkana i južnog Kavkaza). Ova saradnja se ostvaruje kroz
podršku zajedničkim kulturnim, naučnim i obrazovnim projektima, omladinskim razmenama i slično.
Za ove stipendije mogu se prijaviti studenti i mladi istraživači koji žele da nastave svoje studije ili obave istraživanje na
nekom od akreditovanih državnih ili privatnih univerziteta u državama članicama Višegradske grupe. Osnovni uslov su završene
osnovne studije, a stipendije se dodeljuju na period od najviše četri semestra ili 20 meseci. Stipendije iznose 2300 € po semestru.
Rok za slanje prijava za akademsku 2011/2012. godinu je 31. januar 2011. godine.
Više informacija može se pronaći na sajtu
http://visegradfund.org/scholarships/approved_scholarships/.
Stipendije Austrijske agencije za međunarodnu
mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i
istraživačkom radu (OeAD)
Austrijska agencija za međunarodnu mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživačkom radu nudi veliki broj
stipendija dostupnih studentima i mladim stručnjacima iz Srbije. Veći deo ovih stipendija finansira Ministarstvo za nauku i
istraživanja Republike Austrije, dok jedan deo finasiraju mnogobrojne nevladine organizacije i strane agencije.
Studentima u Srbiji na raspolaganju su sledeći vidovi stipendiranja:
- za dodiplomske studije - Mondi Austrian Student Scholarship i Grants of the Scholarship Foundation of the Republic of
Austria;
- za poslediplomske, doktorske i istraživačke studije - Ernst Mach Grant worldwide, Franz Werfel Grant, Richard Plaschka
Grant, Grants of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria.
Treba imati u vidu da je većina pomenutih stipendija namenjena za programe razmene. Jedino je Mondi stipendija
namenjena za cele dodiplomske ili master programe. Period trajanja stipendija zavisi od programa i može biti između jednog
i deset meseci. Novčana sredstva dodeljuju se
studentima na mesečnoj bazi i taj iznos varira od
940 € do 1040 € u zavisnosti od dobijene
stipendije. U protekle tri godine 188
studenata iz Srbije koristilo je neku
od austrijskih stipendija, što svakako
predstavlja uspeh. Za više informacija o
stipendijama posetite sajt http://www.oead.
at/index.php?id=235&L=1 ili www.grants.
at,gde takođe možete pronaći precizne i korisne
informacije o rokovima za prijavu, uslovima i
dokumentaciji koju je potreno priložiti.
Studentske stipendije
Studentske stipendije
Stipendije država EU
Stipendije Višegradskog fonda
32
33
Stipendije Savezne Republike Nemačke
Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) je najveća nemačka organizacija koja se bavi finansijskom
podrškom međunarodne saradnje akademskih institucija i zadužena ja za obradu prijava i dodelu stipendija za studijske
boravke na univerzitetima u Nemačkoj. Njen glavni zadatak je finansijska podrška ostvarivanju akademskih veza sa
inostranstvom, pre svega putem razmene studenata i naučnika. Stipendiranje traje između deset i dvadeset četiri meseca, u
zavisnosti od dužine izabranog projekta ili akademske godine. Sve stipendije se dodeljuju za jednu akademsku godinu, a kod
izuzetnih rezultata stipendija se produžava na osnovu priložene molbe.
Postoje i studijske stipendije za diplomirane studente svih struka, studijske stipendije za umetnike, studentska
putovanja i studentske prakse u Nemačkoj. Takođe, dostupne su završne i semestralne stipendije za studente germanistike.
Postoji mogućnost za odlazak na letnje kurseve i intenzivne kurseve jezika za strane studente u Nemačkoj, a moguće je
ostvariti i praksu za strane studente prirodnih i tehničkih nauka, poljoprivrede i šumarstva (IAESTE). Ako je student bio
uspešan tokom stipendiranih studija, otvorena mu je mogućnost za ponovno dobijanje stipendije.
Za više informacija posetite sajt http://www.daad.rs/sr/09874/index.html.
Stipendije Vlade Republike Francuske
Republike Srbije odgovorno je za prikupljanje prijava, izbor kandidata i sve procesne detalje. Stipendija pokriva troškove
školarine i zdravstvenog osiguranja, mesečni džeparac u iznosu od 550 € i jednokratnu naknadu za troškove putovanja i smeštaja
u iznosu od 500 €.
Studenti koji se upisuju na poslediplomske studijske programe trebalo bi da govore grčki (prihvataju se i engleski ili
francuski), neophodno je da su primljeni na odgovarajući studijski program i da poseduju diplomu univerziteta koju priznaje
Helenski nacionalni akademski centar za priznavanje diploma. Za više informacija konsultujte sajt http://www.minedu.gov.gr.
Čivning stipendije
Stipendije Britanskog saveta poznate su kao Čivning stipendije. Ovaj program stipendiranja nagrađuje najbolje studente
i mlade stručnjake koji žele da svoje školovanje nastave na nekom od univerziteta u Velikoj Britaniji. Stipendije finansira
Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije, a Britanski savet rukovodi njihovom dodelom. Svake godine se dodeli 2300
stipendija državljanima preko 150 zemalja.
Stipendija se odnosi samo na poslediplomske master studije u trajanju od godinu dana i obuhvata troškove školarine,
troškove studentske vize i troškove puta. Takođe, student dobija i mesečni džeparac koji pokriva troškove stanovanja i ostalih
životnih potreba. Prijavljivanje počinje svake godine od oktobra, a za više informacija obratite se Britanskom savetu ili pogledajte
sajt http://www.britishcouncil.org/serbia-education-scholarships-chevening.htm.
Finansiranje studenata koji su na studijama u okviru programa master II traje deset
meseci. Za doktorat, stipendija omogućava da se naizmenično boravi u Srbiji i u
Francuskoj u periodu od tri uzastopne godine, s tim što bi student trebalo godišnje da
provede u Francuskoj šest meseci, tj. 18 meseci ukupno, u skladu sa Konvencijom
o komentorstvu između univerziteta u Srbiji i odabranog univerziteta u Francuskoj.
Detaljne informacije o ovim stipendijama možete naći na sajtu Francuskog kulturnog centra u Beogradu. Pored pomenutih,
studenti iz Srbije zainteresovani za studije u Francuskoj takođe mogu da konkurišu za programe sledećih stipendija:
- stipendije za izuzetne talente Eiffel,
- stipendije za razmenu studenata i profesora Frankofone univerzitetske agencije, predviđene za sve oblasti,
- stipendija za studije teologije,
- stipendije za izuzetne talente u vidu podrške programu obuke iz oblasti medicine “Charcot”,
- stipendije za strane rezidentne lekare ustanove College de medicine bolnica iz Pariza.
Za više informacija možete konsultovati sledeće sajtove: http://www.ccf.org.rs, www.egide.asso.fr/eiffel, www.cmhp.asso.fr,
www.auf.org.
Stipendije Vlade Republike Grčke
Ministarstvo prosvete, celoživotnog učenja i verskih poslova Republike Grčke svake godine u novembru objavljuje
konkurse za stipendiranje. Studenti iz Srbije imaju mogućnost da provedu od pet do deset meseci studijskog ili istraživačkog
boravka na nekom od grčkih univerziteta. Ukupan broj stipendija izražen je brojem meseci i za Srbiju iznosi 20 meseci. Takođe,
pet stipendija namenjeno je za pohađanje letnjeg seminara grčkog jezika i kulture. Stipendije se dodeljuju kandidatima u skladu
sa njihovim izborom studijskih programa za sve naučne oblasti, izuzev medicinskih specijalizacija.
S obzirom na to da se ovaj program ostvaruje u okviru bilateralne saradnje između dve zemlje, Ministarstvo prosvete
Studentske stipendije
Studentske stipendije
U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost
studenata iz Srbije, Ambasada Republike Francuske u Srbiji svake godine objavljuje
konkurs za dodelu stipendija za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u
Francuskoj za nivo master II i doktorate. Dodeljuje se više od dvadeset stipendija,
namenjenih za pokrivanje troškova školarine, života u Francuskoj, kao i socijalnog
osiguranja.
35
Projekti započeti 2010. godine - aktivnosti u
proteklih devet meseci
Reforma upravljanja visokim obrazovanjem u Srbiji
Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia (GOMES)
Koordinator projekta: Univerzitet u Novom Sadu
Projekat GOMES jedan je od sistemskih projekata usmerenih na dalju reformu visokog obrazovanja putem unapređenja
strategije, politike i regulative u sistemu visokog obrazovanja. Osnovni cilj mu je modernizacija upravljanja i jačanja uloge
univerziteta u Srbiji kao pogonske sile razvoja društva, kroz njihovu transformaciju u snažne integrisane institucije uključene u
Evropski prostor visokog obrazovanja.
Sastav konzorcijuma projekta (Nacionalni savet za visoko
obrazovanje, Konferencija univerziteta Srbije, Ministarstvo prosvete
Republike Srbije, Savet Evrope, sedam nacionalnih i četiri evropska
univerziteta) predstavlja osnov za procenu realnosti ambiciozno
postavljenih ciljeva i očekivanih ishoda koji su:
• razvoj i primena modela integrisanog univerziteta na
nacionalnom nivou;
• unapređenje uloge Nacionalnog saveta za visoko
obrazovanje i Konferencije univerziteta Srbije (KONUS);
• evaluacija i unapređenje evropskog sistema prenosa
bodova (ESPB) u odnosu na ishode učenja;
• priprema novih standarda za spoljašnje obezbeđenje
kvaliteta u sistemu VO;
• nacionalni okvir kvalifikacija u VO Srbije.
Pominjemo samo neke od aktivnosti realizovanih tokom prvih devet
Predstavljanje projekta na konferenciji
meseci rada:
u Novom Sadu, mart 2010.
- Na početku rada (Novi Sad, 18. 3. 2010) organizovana je konferencija
„Overview on Current Developments in Higher Education in Serbia
and European Policies”, uz učešće nacionalnih i evropskih partnera, svih univerziteta u Srbiji i drugih institucija i nevladinih
organizacija. Kroz dvanaest izlaganja usmerenih na osnovna područja Projekta prikazani su analiza sadašnjeg stanja i očekivani
pravci razvoja.
- Pripremljen je opšti sadržaj za analizu upravljanja univerzitetima i u završnoj fazi je sprovođenje analize na svim univerzitetima
u Srbiji.
- Pripremljena je analiza funkcionisanja KONUS-a.
- Pripremljen je materijal za nacionalni okvir kvalifikacija u VO.
- Pripremljena je analiza sadašnjeg stanja u domenu ECTS.
- Ministarstvo prosvete je u saradnji sa Projektom organizovalo skup o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom
obrazovanju, u cilju harmonizacije primene i dogovora o daljem radu na zakonodavnoj regulativi, uz učešće svih univerziteta u
Srbiji (Avala, 29. 9. 2010).
Prof. dr Radmila Marinković-Nedučin
Tempus projekti
Neke od narednih aktivnosti su:
• skup posvećen analizi upravljanja i mendžmenta (nacionalna i evropska iskustva) planiran za početak decembra 2010;
• zajednička konferencija KONUS i SKONUS planirana je do kraja tekuće godine;
• i konferencija o upravljanju i mendžementu koja je planirana u prvom kvartalu 2011, uz izdavanje publikacije.
Više informacija o projektu nalazi se na interaktivnom sajtu www.gomes.uns.ac.rs.
36
37
Nacionalna strategija za trougao znanja u Srbiji
National Platform for Knowledge Triangle in Serbia (KNOWTS)
Koordinator projekta: Univerzitet u Nišu
U prvih osam meseci na projektu KNOWTS uspostavljenja je
dobra saradnja između 13 institucija iz šest evropskih zemalja koje
čine konzorcijum za realizaciju projekta. Održana su dva sastanka
tima koji upravlja projektom (tokom aprila u Nišu i u junu 2010.
u Dortmundu), uspostavljena je e-platforma za kolaborativni rad i
postavljen je sajt projekta http://knowts.elfak.ni.ac.rs.
Potpuno razumevanje ciljeva projekta, kako opštih, tako i
specifičnih, i posvećenost njihovom ostvarivanju potvrđena je na
radionici na Univerzitetu u Nišu (od 8 do 10. aprila 2010), čije su
teme bile iskustva u oblasti transfera znanja i tehnologija u evropskim
zemljama i analiza stanja u većim centrima u Srbiji. Set materijala
sa primerima dobre prakse iz EU, kao i prezentacije vezane za
dosadašnja iskustva iz Srbije dostupni su na sajtu projekta.
Zaključci sa okruglog stola na temu „Šta je Srbiji potrebno za
Radionica na Univerzitetu u Nišu, april 2010.
zaokruživanje trougla znanja”, govore u prilog tome da je ovaj
projekat prepoznat od strane Ministarstva za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije kao projekat sa dobrim kapacitetima, koji ima za cilj da ojača veze između istraživanja, obrazovanja i
inovacija. Na predlog tima koji rukovodi projektom, formirana je Nacionalna radna grupa za trougao znanja koju čine predstavnici
Ministarstva, četiri univerziteta, Nacionalnih saveta i Privredne komore.
Program obuke članova radne grupe započeo je posetama Tehničkom univerzitetu u Dortmundu i njihovom tehnološkom
parku, kao i studijskim putovanjem u okviru kojeg su sagledana iskustva iz Velike Britanije sa različitim modelima za transfer
znanja od univerziteta ka malim i srednjim preduzećima. Od članova radne grupe očekuje se da predlože čitav niz mera i
aktivnosti, u okviru dokumenta Nacionalna platforma za trougao znanja, kojima će se pospešiti zaokruživanje trougla znanja u
Srbiji.
Na planu otvaranja univerziteta ka društvu započeta je priprema za uspostavljanje jedinica za transfer tehnologija na četiri
univerziteta, čiji će osnovni zadatak biti da ponude kapacitete univerziteta društvu i da posebno rade na uspostavljanju veza sa
industrijom. Prva sledeća aktivnost, u prvoj nedelji novembra, oko koje će se okupiti partneri na projektu, biće ICT FORUM
2010 koji se održava u Nišu i predstavlja mesto susreta i razmene iskustava ljudi sa univerziteta i kompanija koje se bave
informaciono-komunikacionim tehnologijama.
(IZUM), definisan je projektni zadatak „Prenos COBISS3 modula u bibliotečko-informacione sisteme Zapadnog Balkana“.
Na osnovu ovog dokumenta pripremljena je specifikacija za nabavku centralne računarske opreme i izrađen je plan aktivnosti
u vezi sa prenosom prvog modula COBISS3/Podaci o zalihama, a zatim su u periodu od marta do avgusta 2010. godine u
centrima bibliotečkih sistema Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore instalirana po dva servera i to: - Virtuelni host/COBISS3
aplikativnog servera i LINUX/ORACLE server.
Paralelno sa raspisivanjem tendera za nabavku računarske opreme, tekao je program obuke po dva sistem inženjera iz
nacionalnih centara bibliotečke mreže. Pored sistem-inženjera, prvim krugom obuke bili su obuhvaćeni i bibliotekari koji rade
na poslovima pružanja pomoći korisnicima u nacionalnim centrima bibliotečke mreže. Nacionalni centri bibliotečke mreže deo
su konzorcijuma koje su osnovale kako univerzitetske, tako i nacionalne biblioteke u regiji, te su u troškovima obuke sisteminženjera i bibliotekara, pored univerzitetskih biblioteka uključenih u Tempus projekat, učestvovale i nacionalne biblioteke iz
regije.
U junu mesecu obavljena je obuka namenjena
edukatorima za modul COBISS3/Podaci o zalihama i urađena
je probna konverzija podataka na ovaj modul za prve tri
biblioteke. Dobri rezultati konverzije omogućili su da, počev od
12. septembra 2010. godine, započnu ciklusi obuke bibliotekara
sa univerzitetskih i fakultetskih biblioteka u regiji, kako bi do
kraja 2010. godine, većina bibliotekara bila osposobljena za rad
u prvom od planiranih segmenata nove generacije COBISS3.
Univerzitetska biblioteka u Mariboru (UKM), u periodu od
aprila do maja 2010. godine, organizovala je na svih šest
regionalnih univerziteta, radionicu „Novi bibliotečki servisi
na univerzitetima Zapadnog Balkana” na kojoj je predstavila
svoje iskustvo fakultetskim bibliotekarima Zapadnog Balkana.
Radionicama je bilo obuhvaćeno oko 150 bibliotekara, a njihov Obuka za bibliotekare univerzitetskih i fakultetskih biblioteka
odziv je praćen upitnikom čije će rezultate kolege iz UKM-a
predstaviti na veb stranici projekta. Pored ove aktivnosti, UKM
Prof. Ivan Milentijević
Novi bibliotečki servisi na univerzitetima
Zapadnog Balkana
New Library Services at Western Balkan Universities
Planirano je da kroz ovaj Tempus projekat univerziteti u regiji Zapadnog Balkana ostvare celovitu automatizaciju
bibliotečko-informacionog sistema za upravljanje i korišćenje, kako tradicionalnom, tako i elektronskom bibliotečkom građom.
Biblioteke će tako većinu svojih usluga moći da ponude u obliku veb servisa, a regionalna mreža će poslužiti kao osnov
tehnološkog i organizacionog modela sistema koji obezbeđuje neposredan protok naučnih informacija i dokumenata.
Povezivanje univerzitetskih repozitorija i servisa za upravljanje i korišćenje preko metapodataka sa IBS-om i
bibliografijama naučnih radnika u E-CRIS sistemima jedan je od elemenata projekta. Sa druge strane, sistem za pretraživanje
repozitorija treba da funkcioniše i kao opšti pretraživač distribuiranih repozitorija za sve korisnike akademskih bibliotečkoinformacionih sistema.
Tokom februara 2010. godine, kroz intenzivnu saradnju koordinatora i Instituta informacijskih znanosti u Mariboru
Tempus projekti
Tempus projekti
Koordinator projekta: Univerzitet u Beogradu
38
39
je koordinirao i obuku edukatora za modul COBISS3/Podaci o zalihama, a u jesenjem periodu organizovaće boravak grupe od
12 bibliotekara sa šest regionalnih univerziteta u okviru kojeg će bibliotekari imati priliku da detaljno upoznaju organizaciju rada
jedne biblioteke u skladu sa evropskim standardima.
Tokom maja i juna meseca, koordinatori projekta sa svih univerziteta uputili su jedinstven dopis dekanima onih fakulteta
koji još nisu uključeni u jedinstven bibliotečko-informacioni sistem univerziteta. Ponuđena im je mogućnost uključivanja uz
finansiranje inicijalnih troškova i samofinansiranje redovne mesečne članarine. Ovakav model predložen je kao garancija
trajnosti sistema i po završetku projekta.
Kao partneri u Tempus projektu, dobili smo mogućnost da sistem PHAIDRA, sistem za trajno pohranjivanje svih vrsta
naučnih radova, koji je razvio Bečki univerzitet, preuzmemo i dalje razvijamo. Tokom narednih meseci formiraće se stručni tim
za univerzitetske repozitorijume u čijem radu treba da uzmu učešće različiti profili stručnjaka, od poznavalaca pravne regulative
u oblasti autorskih prava i računarskih sistem-inženjera do bibliotekara-informatičara.
Deo projekta je posvećen uspostavljanju mreže obučenih bibliotekara u regiji koji bi prenosili znanje ostalim
bibliotekarima i univerzitetskim radnicima. Za ovu aktivnost, u saradnji sa Midlseks univerzitetom u Londonu, izrađen je
idejni projekat „Servis za bibliotekare”, prema kojem bi, u okviru veb stranice projekta, bio razvijen portal preko kojeg bi
bili organizovani seminari na vebu (webinar), klasične radionice i servis podržan elektronskom poštom „Bibliotekar pomaže
bibliotekaru”.
U okviru edukacije bibliotekara, na veb stranici projekta objavljen je i prevod dokumenta „Autorska prava za bibliotekare”, koji
je pripremio EIFL konzorcijum za potrebe svojih članova.
Dosadašnje aktivno učešće u radu svih partnera iz regiona (Univerziteti u BiH – Sarajevo i Tuzla; Univerzitet Crne Gore,
Podgorica i univerziteti u Srbiji – Beograd, Kragujevac i Niš) uverava nas u uspešan dalji rad. Već postignuti rezultati i njihova
diseminacija doprineli su da i drugi univerziteti u regionu izraze zainteresovanost da nam se priključe u projektu, pa nam se
primera radi, Univerzitet u Banja Luci obratio i zvaničnim dopisom sa takvim zahtevom.
Više informacija o projektu nalazi se na: http://westbulnet.com.
razmene.
Novim Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2010. godine uveden je zahtev za licenciranje kvalifikovanog
farmaceuta, odgovornog za puštanje serije leka u promet. U skladu s tim, prepoznata je potreba za razvojem odgovarajućeg
studijskog programa stručnog usavršavanja. Farmaceutski fakultet u Beogradu preuzeo je odgovornost za razvoj odgovarajućeg
studijskog programa i postavio ga kao jedan od prioriteta tekućeg Tempus projekta.
Od 10. do 12. juna 2010. u Beogradu održano je Savetovanje o kompetencijama u farmaceutskoj industriji. Sastanku
su prisustvovali univerziteta, farmaceutske komore, preduzeća i predstavnici Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove i
medicinska sredstva kao i predstavnici domaćih proizvođača lekova. Definisan je koncept novog studijskog programa zasnovan
na balansiranom odnosu obaveznih i izbornih modula, ponuđenih u skladu sa različitim područjima rada farmaceuta odgovornih
za puštanje serije leka u promet i prepoznatim potrebama znanja. Predlog studijskog programa biće pripremljen do kraja godine
i podnet na razmatranje odgovornim ministarstvima.
Tokom druge godine projekta, planirana je pilot sprovođenje odabranih modula, uz aktivno uključivanje predavača sa
partnerskih univerziteta iz zemalja EU. Dosadašnje aktivnosti na razvoju novog studijskog programa prikazane su na godišnjem
simpozijumu Evropskog udruženja farmaceutskih fakulteta (EAFP 2010) u vidu poster prezentacije Qualified Person Learning
Programme Development: An Example of the Tempus Joint Project Activity, autora J. Parojčić, M. Zečević, D. D’Arcy, M.
Antonijević, S. Walker, M. Božič, S. Srčič, koja je nagrađena nagradom za najbolju poster prezentaciju.
Više informacija o projektu nalazi se na: http://pqpharm.ac.rs.
Prof. Jelena Parojčić
Studijski program Obrazovne politike u Srbiji i Crnoj Gori
Education Policy Study Programe in Serbia and Montenegro
Bogoljub Mazić
Koordinator projekta: Univerzitet u Beogradu
Poslediplomsko usavršavanje farmaceuta –
korak napred
Postgraduation Qualification in Pharmacy: The Way Forward (PQPharm)
Koordinator projekta: Univerzitet u Beogradu
Razvoj platforme za e-učenje predstavlja značajan segment rada
na Projektu. Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 8. i 9. juna
održan je seminar o metodama e-učenja koji su organizovali dr
Milan Antonijević i dr Sajmon Vokver sa Univerziteta u Griniču. U
periodu od 4. do 10. jula predstavnici domaćih institucija boravili su
u studijskoj poseti Univerzitetu u Griniču koja je, pored treninga za
on-line učenje i učenje na daljinu, obuhvatila i učešće na konferenciji
Savetovanje o kompetencijama farmaceuta
“Future Learningscapes: a 21st-century challenge”.
U periodu od 26. do 29. septembra predstavnici domaćih
univerziteta boravili su u radnoj poseti Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Kroz prezentacije postojećih studijskih
programa i plodnu diskusiju, prepoznati su zajednički izazovi i iskazano obostrano interesovanje za intenziviranje akademske
Posebna pažnja usmerena je ka definisanju neophodnih znanja i veština koje donosioci odluka u oblasti obrazovanja i
razvoja ljudskog kapitala treba da poseduju pri razvoju konkurentne obrazovne politike u skladu sa evropskim okvirom.
Početak realizacije poslediplomskih studija i upis prve generacije studenata očekuje se od 2011. godine na Univerzitetu u
Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Kragujevcu i Univerzitetu Crne Gore.
Dr Jelena Teodorović
Tempus projekti
Tempus projekti
Tempus Projekat PQPharm usmeren je ka unapređenju i modernizaciji
programa poslediplomskog specijalističkog usavršavanja farmaceuta,
kao i programa kontinuiranog stručnog usavršavanja kroz:
- unapređenje studijskih planova i programa;
- razvoj nastavnog kadra;
- unapređenje nastavnih materijala i metoda
- i razvoj platforme za elektronsko učenje.
Projekat za formiranje master i doktorskog studijskog
programa Obrazovne politike iniciralo je Ministarstvo prosvete
Republike Srbije, kao deo šireg procesa reforme obrazovanja koji se
trenutno odvija u regionu. Njime se želi doprineti reformi obrazovnog
sistema u Srbiji i Crnoj Gori kroz razvoj modernog, fleksibilnog i
međunarodno priznatog programa za Obrazovne politike, u skladu
sa najvišim evropskim standardima. Program je dizajniran tako da
konstantno ispunjava promenljive potrebe obrazovnih sistema i da
odgovori na očekivanja različitih grupa učenika i korisnika.
Univerziteti - partneri u realizaciji projekta su: Univerzitet
u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet Crne Gore,
Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Orhusu, u Danskoj i Katolički
univerzitet u Leuvenu, Belgija. Pored univerziteta značajnu ulogu
imaju i Centar za obrazovne politike, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, Ministarstvo prosvete Srbije i Pokrajinski
sekretarijat za obrazovanje Autonomne pokrajine Vojvodine.
U okviru prve godine rada na projektu započet je razvoj novog kurikuluma, kao i novih nastavničkih materijala i
mehanizama za osiguranje kvaliteta. Kao model, poslužiće aktuelni master i doktorski programi za Obrazovne politike na
EU i regionalnim partnerskim univerzitetima, uzimajući u obzir, sa jedne strane dobre prakse EU, a sa druge strane postojeće
kapacitete i iskustva regionalnih partnerskih univerziteta.
40
41
Bezbednost i zdravlje na radu – diplomski kurikulumi i
celoživotno učenje
Master d’études européennes à double diplomation en Serbie
Occupational safety and health - degree curricula and lifelong learning
Coordinator projekta: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Projekat je usmeren na unapređenje obrazovanja i obuke iz
bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) za tri ciljne grupe:
• studenti visokih strukovnih tehničkih škola u Novom Sadu, Nišu
i Užicu;
• lica za bezbednost i poslovođe odgovorne za bezbednost radnika
u preduzećima;
• zaposleni u partnerskim i ostalim preduzećima.
Poseta fabrici hemijskih proizvoda u Ostravi,
Češka Republika
Aktivnosti u prvih devet meseci bile su posvećene pripremama za
obuku studenata i lica za bezbednost, tj. budućih BZR instruktora.
Anketama se skupljaju podaci o postojećem stanju obučenosti iz
BZR-a, kao i mišljenja poslodavaca o znanjima, kompetencijama i
veštinama koje budući strukovni inženjeri treba da steknu. Tokom
dve studijske posete partnerima iz EU (Tehnički Univerzitet u
Ostravi, Češka Republika i INSA Lion, Francuska) uvideli smo
mnoge aspekte sistema BZR-a u tim zemljama kao što su regulativa,
sprovođenje, kontrola, obrazovanje studenata i obuka radnika.
Obuka studenata
U završnom semestru studenti VTŠ Novi Sad odlaze u preduzeća na praktične vežbe i inženjersku praksu. Da bi njihov boravak
tamo bio što bezbedniji, već u februaru 2010. godine izvršena je osnovna obuka studenata iz oblasti Bezbednosti i zdravlja
na radu (BZR) i Zaštite od požara (ZOP). Obukom i proverom usvojenog znanja obuhvaćeno je oko 240 studenata na svim
studijskim programima. Reakcije ko-mentora iz raznih preduzeća na ovaj prvi korak projekta bile su vrlo pozitivne, što smo
saznali tokom obilazaka naših studenata.
Sledeće godine obuka će se proširiti temama za specifične grane industrije (mašinska, grafička, elektroprivreda, IT) i
objedinjavanjem svih predavanja i prezentacija u skriptu. Naše kolege u VTŠ u Nišu i VPTŠ u Užicu sličnu će obuku uvesti
tokom školske 2010/11. godine.
U svim partnerskim visokim školama započeta je priprema za uvođenje novih predavanja na teme BZR-a u u okviru
postojećih predmeta, na svim godinama studija. Od jeseni 2010. godine, studentima će biti predstavljene razne teme koje će
unaprediti spremnost, kako za inženjersku praksu u završnom semestru, tako i za bezbedan rad nakon diplomiranja.
Obuka budućih instruktora
Ova aktivnost počela je 12. maja 2010. godine dvodnevnim seminarom za 49 predavača i stručnjaka iz svih partnerskih
institucija na projektu. Predavanja za seminar je pripremilo i održalo petnaest kolega iz VTŠ Novi Sad, JP Elektromreža Srbije
i AMB Grafika a.d., a uvodno predavanje održala je Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za Bezbednost i zdravlje na radu
Republike Srbije.
U narednom periodu treba da se obuči veći broj instruktora koji će obukom većeg broja zaposlenih doprineti podizanju
nivoa svesti o bezbednom radu. Više informacija o projektu na: http://vtsns.edu.rs/tempus.php.
Za realizaciju ovog Tempus projekta jasno su postavljeni ciljevi koji
su od izuzetne važnosti za “osavremenjivanje“ sistema visokog obrazovanja
na univerzitetima u Srbiji:
• kreiranje trojezičnih master evropskih studija na univerzitetima u
Srbiji (Novi Sad, Beograd, Niš);
• doprinos modernizaciji visokog obrazovanja u Srbiji;
• razvijanje saradnje među ekonomskim fakultetima u Srbiji sa
ciljem stvaranja sličnih programa master studija u Beogradu i Nišu;
• povećanje nivoa kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja;
• stvaranje i razvoj programa u cilju stvaranja studija koje
omogućavaju studentima sticanje dvostruke diplome;
• ostvarivanje priznavanja i ekvivalencije diploma među
institucijama visokoobrazovnog sistema u Evropskoj uniji i Srbiji.
Prvi sastanak projektnog tima u Nici
Aktivnosti na ovom projektu su započete u martu mesecu 2010.
godine. Tim povodom održan je prvi Tempus sastanak u organizaciji koordinatora Univerziteta u Nici – Sofija Antipolis. Na
sastanku su bili prisutni predstavnici svih institucija partnera: Univerzitet u Nici – Sofija Antipolis (Francuska), Univerzitet u
Frajburgu (Nemačka), Univerzitet u Koimbri (Portugalija), univerziteti u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, Univerzitet Singidunum
i Institut ekonomskih nauka iz Beograda.
Od zvaničnog početka ovog Tempus projekta do danas, realizovano je više značajnih aktivnosti predviđenih projektom.
Ostvarena je mobilnost saradnika iz svih institucija na projektu u cilju što bolje realizacije zadatih ciljeva projekta. U toku je
priprema studijskih programa u tesnoj saradnji srpskih i evropskih visokoobrazovnih institucija, partnera na projektu. Do sada
su ostvareni konkretni rezultati u smislu razvoja silabusa pojedinih predmeta koji će biti uvedeni na pojedinim partnerskim
univerzitetima u Srbiji, a uz punu saradnju sa evropskim partnerima. Dosadašnje aktivnosti su imale najviše uticaja na saradnike
univerziteta partnera iz Srbije i akademske zajednice Srbije (Novi Sad, Beograd i Niš).
Za naredni period planirana je realizacija aktivnosti koje su predviđene ovim Tempus projektom (kako partnera na
projektu iz Srbije tako i iz Evropske unije). U cilju što bolje realizacije ciljeva ovog Tempus projekta, planira se sastanak svih
predstavnika institucija učesnika koji će se održati u Srbiji,. Sastanak bi trebalo da bude održan krajem 2010. godine.
Srđan Redžepagić
Stvaranje mreže za saradnju univerziteta i privrede za
obrazovanje u oblasti održivih tehnologija
Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies
Cilj projekta je unapređenje saradnje
univerzitet – industrija u procesu uspostavljanja
održive industrije u Srbiji, Bosni i Hercegovini i
Makedoniji.
Da bi se postigao ovaj cilj univerziteti
Zapadnog Balkana, učesnici projekta, planiraju
kreiranje specijalnih kurseva iz oblasti održive
industrije. Kursevi će, pored opštih principa, sadržati
i deo usmeren na problematiku specifičnu za grane
privrede uključene u projekat. Kursevi će znatno
doprineti, kako afirmaciji principa celoživotnog
učenja, tako i poboljšanju saradnje između univerziteta
i privrede, ali i između univerziteta u regionu.
Sa stanovišta unapređenja obrazovanja
Projektni tim
Tempus projekti
Tempus projekti
Prof. Matija Sokola
Zajednički master program iz oblasti
evropskih studija u Srbiji
42
43
veoma je važno što čvršće povezivanje sa privredom radi fokusiranja na probleme koji se javljaju u praksi. Ovo je, sa jedne strane,
prenos znanja u privredu, a sa druge, obavezno vodi ka korekciji nastavnog programa na univerzitetu, zarad njegovog stalnog
usklađivanja sa potrebama privrede. Saradnja između univerziteta u regionu vodi ka optimalnom iskorišćenju nastavničkog
potencijala.
Verujemo da su postavljeni ciljevi u potpunosti ostvarivi, jer industrija pokazuje izuzetnu zainteresovanost, kako za
zaštitu životne sredine, tako i za energetsku efikasnost, a problem održive industrije i želje za unapređenjem saradnje univerziteta
i industrije je zajednički za sve zemlje u okruženju.
Konkretni rezultati ostvareni do sada u Srbiji:
1. Izvršena je evaluacija znanja zaposlenih u privredi u vezi sa tematikom kurseva.
2. Uspostavljena je saradnja sa privrednim komorama, učesnicama projekta, bez čije pomoći nije moguća održivost projekta i
sistematski prilaz problemu obučavanja zaposlenih u industriji.
3. Predstavnici univerziteta iz zemalja EU posetili su šest preduzeća i dve privredne komore. Pored toga, partneri iz EU su
učestvovali na radionicama u Novom Sadu i Leskovcu kao i na konferencijama zarad širenja informacija o projektu održanim
u istim gradovima.
4. Sačinjena je prva okvirna verzija kursa.
5. U rad su uključeni i studenti, preko organizovanja prakse u industriji, kao i praćenjem aktivnosti u vezi sa kursevima.
Najvažnija ciljna grupa projekta su zaposleni u privredi koja bi trebalo da ovladaju principima održivog razvoja i nauče da
rade u skladu sa njima. Radionice u Novom Sadu i Leskovcu bile su dobro posećene. Pored zaposlenih iz industrije, učesnika
projekta i privrednih komora, među posetiocima su bili i predstavnici drugih preduzeća, predstavnici lokalnih samouprava i
drugih visokoškolskih ustanova.
Važne aktivnosti planirane za predstojeći period:
1. Obuka predavača u Belgiji, Nemačkoj i Austriji na temu: „Nivo održivosti industrije”;
2. iskustva sa celoživotnim učenjem i saradnje sa privredom, uloga privredne komore;
3. niz radionica za kreiranje kurseva;
4. evaulacija pisanog materijala;
5. držanje kurseva za zaposlene u privredi;
6. predstavljanje rezultata projekta u privrednim komorama zarad privlačenja novih polaznika.
Sprovođenje rezultata ovakvog studijskog programa predstavlja osnovu za nove koncepte i pravce u poljoprivrednoj proizvodnji,
kao što su održiva poljoprivreda i organska proizvodnja. U današnje vreme ovakavim programima se daje posebna pažnja u
razvijenim zemljama sveta i Evrope. Dakle, primena rezultata ovakvog projekta na dva najznačanija i najveća poljoprivredna
fakulteta u Srbiji (Beograd i Novi Sad) je od posebnog značaja za ceo region, a posebno za Srbiju. Posebna pažnja biće posvećena
saradnji sa indirektnim korisnicima rezultata projekta.
Imajući u vidu složenost projekta, formirano je šest radnih grupa, koje učestvuju u realizaciji i sprovođenju projekta:
rukovodeća radna grupa, didaktička radna grupa, naučna radna grupa. grupa za obuku nastavnog osoblja. grupa za elektronsko
učenje i grupa za evaluaciju projekta.
U prethodnom periodu akademska javnost, a pre svega nastavnici, saradnici i studenti Poljoprivrednog fakulteta i
Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine upoznati su sa projektom. Svaka od navedenih radnih grupa radi na svojim
zadacima, koji su ustanovljeni na prvom radnom sastanku, održanom u Bariju, 4. i 5. februara 2010. godine. U postupku je
razrada i osmišljavanje programa koji će biti u saglasnosti sa postojećim smerovima na master programu fitomedicine. Ova
aktivnost je od posebnog značaja, jer se uvođenje studijskog programa očekuje u drugoj, odnosno trećoj godini projekta, a za to
je potrebna određena administrativna procedura. U ovoj fazi trebalo bi da se počne sa aktivnostima koje su vezane za mobilnost
i modernizaciju opreme.
Prof. Zoltan Zavargo, Univerzitet u Novom Sadu
Jedan od osnovnih imperativa savremene poljoprivredne
i prehrambene industrije jeste proizvodnja kvalitetne i zdravstveno
bezbedne hrane.
Bezbednost hrane i zaštita potrošača danas se nalaze u fokusu, kako
nadležnih državnih, regulacionih tela, tako i nevladinih organizacija
za zaštitu potrošača, profesionalnih trgovačkih organizacija i
udruženja, inostranih trgovinskih partnera i javnog mnjenja u
celini.
Imajući u vidu da su zemlje Zapadnog Balkana (Srbija, Makedonija
i Hrvatska) kandidati za članstvo u Evropskoj uniji ili potencijalni
kandidati, od suštinskog je značaja da se njihova poljoprivrednoprehrambena industrija što kvalitetnije pripremi za veliko evropsko
tržište hrane.
Međunarodni zajednički master program
iz fitomedicine
Osnovni cilj ovog projekta je institucionalni razvoj,
modernizacija i sprovođenje nastave u oblasti visokog
obrazovanja iz fitomedicine u zemljama Zapadnog Balkana
(Tirana i Korče, Albanija; Osijek i Zagreb, Hrvatska; Priština,
Kosovo 1244; Skopje i Tetovo, Makedonija; Beograd i Novi
Sad,Srbija) uz podršku zemalja EU (Bari,Italija; Atina, Grčka
i Plovdiv, Bugarska). Imajući u vidu broj institucija učesnica,
projekat predviđa formiranje jedinstvene regionalne mreže
fakulteta kroz zajednički master program u oblasti fitomedicine
kao i međunarodno prepoznatu diplomu. Razvoj novog programa
zasniva se, pre svega na iskustvu i postojećem programu
na master studijama u Bariju, koji je ujedno i koordinator
projekta i postojećim programima na univerzitetima, članicama
konzorcijuma. Pored standardnih metoda za unapređenje
nastavnog procesa, kao što su saradnja, te mobilnost nastavnika
Učesnici prvog radnog sastanka u Bariju, Italija,
i studenata, posebna novina u nastavi biće uvođenje novih veb
februar 2010. godine.
tehnologija. Kada je u pitanju akademski sadržaj, novi master
program podrazumeva unapređenje znanja i kreiranje adekvatnih
profesionalnih veština za sprovođenje kompleksnih istraživanja, planiranja i menadžmenta u oblasti fitomedicine.
Pored akademskog značaja, sprovođenje ovakvog projekta je od posebne važnosti za poljoprivrednu proizvodnju, ali
i druge privredne grane, jer zaštita bilja direktno utiče na proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i očuvanje životne sredine.
Unapređenje veza visokog obrazovanja i privrede u
oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane
Improving Academia - Industry Links in Food Safety and Quality
Učesnici u projektu
Ovaj projekat nastao je kao rezultat zajedničke inicijative
partnera iz zemalja Evropske unije (univerzitetske institucije i privatne komapanije iz Španije, Grčke, Austrije, Bugarske,
Portugala i Velike Britanije) i Zapadnog Balkana, iz Srbije (Univerzitet u Beogradu i Novom Sadu), Makedonije (Univerzitet u
Bitoli i Skopju) i Hrvatske (Univerzitet u Zagrebu, Osijeku i Splitu).
U okviru realizacije projektnih aktivnosti do sada su održane dve radionice, u Španiji i Makedoniji, na kojima su
detaljno dogovorene dalje aktivnosti, tempo njihove realizacije, kao i budžet projekta. Osnovne aktivnosti koje će se realizovati
u okviru ovog projekta su razvoj kurseva i edukativnih materijala (uputstva, posteri, video zapisi), obuka univerzitetskih partnera
i partnera iz industrije, uvođenje sistema za upravljenje bezbednošću proizvodnje i kvalitetom hrane u industrijskim pilotorganizacijama, razvoj projektnog veb-portala, kao i osnivanje akademsko-industrijskog veća kao savetodavnog tela u oblasti
bezbednosti proizvodnje i kvaliteta hrane.
Veliku ulogu u ostvarivanju pomenutih ciljeva imaće Univerzitetski centar - veza između univerziteta i prehrambene
industrije. Glavna uloga Centra biće obezbeđenje naučnih i tehničkih usluga sa ciljem proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane
kao doprinosa za konkurentnost na tržištu prehrambene industrije, što će sveukupno doprineti ispunjenju uslova za buduću
integraciju u Evropsku uniju.
Razvoj Centra treba da omogući pružanje sledećih usluga prehrambenoj industriji u povećanju kvaliteta i zdravstveno bezbedne
hrane:
1. Obuka kroz kurseve za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane (kursevi treba da obezbede dostupnost tehničkih i naučnih
Tempus projekti
Tempus projekti
International Joint Master degree in Plant Medicine (IPM)
Prof. Aleksandra Ignjatović Ćupina, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. Olivera Petrović-Obradović, Univerzitet u Beogradu
44
informacija, uključujući i zakonodavstvo EU, kao i pravnu regulativu zemalja učesnica u projektu) i
2. Kontrola, preko stručnih službi, bezbednosti hrane kao i sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim
standardima.
Primena rezultata projekta odvijaće se po istom principu u sve tri zemlje učesnice projekta (Srbija, Makedonija i Hrvatska).
Nakon završetka projekta očekuje se da će većina obučenih stručnjaka iz prehrambene industrije primeniti stečena
znanja u svojim preduzećima, što će doprineti poboljšanju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane sa jedne strane, a
preduzeća približiti standardima EU, sa mogućnošću izvoza prehrambenih proizvoda na njihovo tržište sa druge strane.
Prvi rezultati projekta u Srbiji očekuju se u januaru 2011. godine, kada će se u Beogradu održati prvi kurs za stručnjake
iz oblasti prehrambene industrije na temamu upravljanje sistemom kvaliteta ISO 9001:2008, Global Gap i biološka
bezbednost.
Prof. dr Miroslav Plavšić, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. Vladan Bogdanović, Univerzitet u Beogradu
Mreža za unapređenje ruralnog razvoja kroz reformu
kurikuluma u regionu Zapadnog Balkana
Jačanje sistema obezbeđenja kvaliteta na visokoškolskim
institucijama Zapadnog Balkana kao podrška
nacionalnom i regionalnom planiranju
Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning,
CUBRIK
Projekat CUBRIK počeo je sa realizacijom u januaru
2010. godine sa ciljem da se ojača sistem obezbeđenja kvaliteta na
visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini, Makedoniji
i Srbiji na univerzitetskom, nacionalnom i regionalnom nivou. U
projekat su uključene 22 institucije iz osam zemalja: Španija, Austrija,
Belgija, Nemačka, Irska, Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina.
Republiku Srbiju na ovom projektu predstavljaju Univerziteti u
Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, Ministarstvo prosvete i Komisija
za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Bitniji ciljevi ovog projekta uključuju:
• stvaranje okvira za obezbeđenje kvaliteta kroz razvoj primera
dobre prakse i mreže za obezbeđenje kvaliteta na nacionalnom i
regionalnom nivou i
• jačanje kapaciteta kroz usmerene treninge i pilot-procene za
eksternu evaluaciju institucija (univerziteti i agencije za obezbeđenje
kvaliteta) u regiji Zapadnog Balkana.
Članovi projektnog tima na praktičnim
radionicama na kojima je prikazan rad agencija
za obezbeđenje kvaliteta, Alikante, jul 2010.
Prvi sastanak učesnika projekta održan je 11. i 12. marta
2010. godine na Univerzitetu u Alikanteu, gde su učesnici detaljno upoznati sa planom aktivnosti. Bila je to prilika da se partneri
međusobno upoznaju i predstave svoju instituciju i njen dosadašnji napredak na polju obezbeđenja kvaliteta.
Partneri su se ponovo sastali od 12. do 17. jula 2010. kada su u Beču i Alikanteu održane radionice na kojima je prikazan rad
agencija za obezbeđenje kvaliteta i predstavnika rektorata za obezbeđenje kvaliteta i strateško planiranje.
Jedan od ciljeva je razvijanje specijalističkog (ili master)
nastavnog programa, tj. formalnog obrazovanja iz oblasti ruralnog
razvoja, koji će se naredne godine akreditovati i početi sa upisom
novih studenata na svakom od univerziteta zemalja Zapadnog
Radionica u okviru projekta
Balkana. Paralelno sa razvojem kurikuluma za studijski program,
razvija se kurikulum za posebne obuke, namenjene stručnjacima nevladinih organizacija, takođe iz oblasti ruralnog razvoja.
Sledeći veoma važan korak za realizaciju projekta u Srbiji jeste organizacija regionalnog okruglog stola koji će se održati u
decembru na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i na komjem će učestvovati svi partneri iz Srbije. Ovaj regionalni sastanak
biće prilika da predstavnici univerziteta, Ministarstva i Komisije razmotre postojeće pravne okvire za obezbeđenje kvaliteta
na visokoškolskim institucijama u Srbiji. U pripremu ove aktivnosti uključeno je oko petnaest osoba sa Univerziteta u Novom
Sadu, angažovanih na projektu, uključujući i univerzitetski Odbor za obezbeđenje kvaliteta i internu evaluaciju.
Više o projektu može se pronaći na internet-stranici www.cubrik.eu.
U prvoj godini projekta održano je šest sastanaka sa ciljem upoznavanja svih učesnika sa detaljima projekta i planiranim
aktivnostima. Na sastancima na Univerzitetu u Redingu (Velika Britanija) određeni su konkretni predmeti koji će činiti pomenute
specijalističke (ili master) studije: Ruralni razvoj, Ruralna ekonomija, Ruralna ekologija i Ruralna sociologija. Usledili su
sastanci i započete obuke, u junu u Albaniji (Tirana) i Makedoniji (Ohrid), a u septembru u Bosni i Hercegovini (Banja Luka) i
Srbiji (Novi Sad), na kojima se detaljnije razvijao nastavni plan i program svakog od nastavnih predmeta, uz prisustvo stručnjaka
iz datih oblasti.
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, Univerzitet u Novom Sadu
U Bosni i Hercegovini i u Srbiji, paralelno sa grupom za razvoj nastavnog programa odvijali su se sastanci predstavnika
nevladinih organizacija i njihovih trenera, profesora iz Holandije i Češke.
U prvoj godini prvenstveno se želelo odrediti stanje, dosadašnji rad i dostignuća kao i kapaciteti u okviru ove dve struje
projekta.
Konačni cilj ove dve struje projekta, studijskog programa i obuka, i intenzivne saradnje sa evropskim zemljama, trebalo
bi da bude jačanje ruralne mreže i regionalno povezivanje Zapadnog Balkana kroz formiranje Centra za ruralni razvoj.
Za narednu godinu planiran je godišnji sastanak, zatim poseta Finskoj radi razmene iskustava i znanja sa profesorima sa
Univerziteta i Instituta u Helsinkiju i Mikeliju, nastavak rada na razvoju nastavnog plana i programa sa mentorima iz Engleske
i Finske, kao i dalji rad i razvoj plana i programa, treninga i obuke nevladinih organizacija.
Danica Glavaš Trbić
Asistent
Poljoprivredni Fakultet, Univerzitata u Novom Sadu
Modernizacija obrazovanja nastavnika
u evropskoj perspektivi
Modernizing Teacher Education in a European Perspective - MOTED
Ovim projektom želi se unapređenje nastavničkog obrazovanja na univerzitetima učesnicima iz regiona Zapadnog
Balkana. Konzorcijum broji 14 čine partneri iz sedam zemalja (Nemačka, Holandija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna
i Hercegovina i Srbija). Predstavnici Republike Srbije na ovom projektu su Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u
Kragujevcu.
Kako je cilj projekta postizanje veće ujednačenosti u obrazovanju učitelja i nastavnika u Evropi, da bi se osigurala
mobilnost i priznavanje diploma i učvrstila pozicija interkulturalnog obrazovanja, na projektu se razvijaju i testiraju sadržajni
i strukturni elementi obrazovanja nastavnika u evropskoj perspektivi. Te elemente treba uvesti u nacionalne kurikulume ili
oblikovati u dodatnu ponudu, u kraćem vremenskom trajanju (npr. letnje škole).
Tempus projekti
Tempus projekti
Western Balkan Rural Extension Network through Curriculum Reform (WBREN)
Ovaj trogodišnji Tempus projekat razvijen je iz potrebe za
osmišljavanjem, razvojem i uvođenjem nastavnog programa iz
oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u zemljama Zapadnog
Balkana, obuke stručnjaka iz prakse kao i razvoja integralne ruralne
mreže Zapadnog Balkana.
U projektu učestvuje preko 20 institucija, od kojih po dva
univerziteta iz četiri zapadno-balkanske zemlje: Srbije, Bosne i
Hercegovine, Albanije i Makedonije.
45
46
Uz osvrt na specifične razvojne perspektive svake zemlje učesnice, rad je fokusiran na pet težišta relevantnih za
razvoj evropske dimenzije u obrazovanju učitelja i nastavnika:
1. obrazovne nauke u obrazovanju nastavnika u multikulturnoj Evropi;
2. obrazovanje nastavnika stranih jezika i jezička raznolikost u Evropi;
3. novi mediji i mogućnosti za transnacionalnu saradnju;
4. interkulturalno učenje kao horizontalni zadatak;
5. ključne ekonomske kvalifikacije u obrazovanju nastavnika.
Radionica u okviru projekta u Munsteru
U toku prve projektne godine, koja je još u toku, održan je prvi sastanak na Univerzitetu u Minsteru, posle kojeg su
univerziteti iz Srbije formirali radne grupe koje će biti angažovane u realizaciji ovog projekta. Tim Univerziteta u Novom Sadu
broji 16 članova sa šest fakulteta koji imaju nastavničke profile, a tim Univerziteta u Kragujevcu 15 članova sa pet fakulteta:
jednog pedagoškog, jednog učiteljskog i tri fakulteta koji imaju nastavničke profile.
Od važnijih aktivnosti čija je realizacija predviđena u prvoj godini projekta, trebalo bi izdvojiti pisanje nacionalnog
izveštaja o nastavničkom obrazovanju (Country Report on Teacher Education). Prvi nacrt izveštaja biće predstavljen na sledećem
sastanku članova konzorcijuma planiranom za novembru 2010. na Univerzitetu u Ljubljani. Izveštaj za Srbiju biće dostupan na
srpskom i engleskom jeziku. Više informacija o projektu na: http://www.lecee.eu/.
Tempus projekti
Tempus projekti
Prof. Ivan Jerković, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. Violeta Jovanović, Univerzitet u Kragujevcu
Tempus projekti
Download

Tempus bilten 3