ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ
ПРЕДМЕТ: Извештај о реферату за избор једног сарадника за ужу научну област
Информатика
На основу чланова 7. и 18. Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору,
Комисија за контролу реферата је извршила увид у достављени реферат за избор једног
сарадника за ужу научну област Информатика и подноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
Реферат за избор једног сарадника за ужу научну област Информатика, по
конкурсу објављеном у недељном листу „Послови“ од 16.07.2014. године, написан је у
складу са препорукама ове комисије.
Кандидат Милена Јефтић, студент докторских академских студија, испуњава све
услове предвиђене чланом 72. Закона о високом образовању за избор у звање асистента.
У Бору, 03.09.2014. године
Председник
Комисије за контролу реферата
Проф. др Десимир Марковић
IZBORNOM VEĆU TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU
PREDMET: Referat za izbor jednog saradnika za užu naučnu oblast INFORMATIKA
Rešenjem Izbornog veća Tehničkog fakulteta u Boru br. VI/5-18-ИВ-6/2 od 03.07.2014.godine
određeni smo za članove komisije za pripremu referata o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa
jednog SARADNIKA u zvanju asistenta za užu naučnu oblast INFORMATIKA, po konkursu koji
je objavljen u oglasnim novinama Nacionalne službe zapošljavanja „Poslovi” od 16.07.2014.
godine. Posle uvida u raspoloživi materijal, Komisija podnosi sledeći:
REFERAT
Na raspisani konkurs prijavio se 1 (jedan) kandidat i to:
1. Milena Jevtić, Diplomirani inženjer informacionih tehnologija – Master inženjer industrijskog
inženjerstva
I. Prikaz prijavljenih kandidata
1. Kandidat Milena Jevtić, Diplomirani inženjer informacionih tehnologija – Master inženjer
industrijskog inženjerstva
1.1. Biografski podaci
Milena Jevtić je rođena 03.05.1986. godine u Zaječaru. Završila je srednju Ekonomsko – trgovinsku
školu, smer Ekonomski tehničar sa odličnim uspehom.
Tehnički fakultet u Boru smer Informatičko inženjerstvo završila je sa prosečnom ocenom 8,10.
Diplomski rad pod nazivom „Open source audio streaming integrisan u internet radio stanicu”,
odbranila je sa ocenom 10,00. Na osnovu uspeha u srednjoj školi i na studijama nagrađena je
stipendijom Grada Zaječara. Nakon završenih osnovnih studija, 2012. godine upisala je
postdiplomske studije - master na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, studijski
program: Industrijsko inženjerstvo - Poslovni informacioni sistemi. Prosečna ocena u toku studija je
bila 9,63. Master rad pod nazivom „Informacioni sistem Fabrike mernih transformatora Zaječar”
odbranila je 2013. godine ocenom 10,00 i stekla zvanje Master inženjer industrijskog inženjerstva.
Diplomirala je prva u generaciji na ovom studijskom programu i sa najvećim prosekom u generaciji.
Na Fakultetu tehničkih nauka Kosovska Mitrovica Univerziteta u Prištini, školske 2013/2014. godine
upisala je doktorske akademske studije na studijskom programu: Elektrotehničko i računarsko
inženjerstvo - Računarstvo i informatika. Položila je tri ispita sa ocenom 10.
Učestvuje u kreiranju sajtova: Odseka za menadžment i International Symposium on Environmental
and Material Flow Management – EMFM Tehničkog fakulteta u Boru.
Spisak publikovanih radova:
Kandidat Milena Jevtić ima 6 objavljenih radova koji su dostavljeni na uvid, od kojih je jedan pre
izbora u zvanje saradnika u nastavi, a ostalih 5 posle izbora.
Radovi u domaćim naučnim časopisima (M53):
1. D. Brodić, G. Vukša, V. Tasić, M. Jevtić: “Upotreba mikrokontrolera za akviziciju podataka i
regulaciju u industrijskim procesima”, Bakar, Vol 39, No 1, 2014, pp. 41 - 48 [ISSN 0351-0212].
Saopštenja na skupovimam međunarodnog značaja štampana u celini (M33):
2. D. Brodić, Z. Milivojević, Č. Maluckov, M. Jevtić: “Discrimination between Serbian and
Slovenian Language by Texture Analysis”, 37th International Convention on Information and
Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2014, 26 – 30. May 2014.
Opatija, Adriatic Coast, Croatia, Grand Hotel Adriatic Convention Centre and Hotel Admiral,
Proceedings, pp. 1392-1396, ISBN 978-953-233-078-6
3. Klimenta D., Perović B., Klimenta J., Jevtić M: “Analytical and Numerical Modeling of the
Effect of Tilt Angle on Natural Convection around an ETC”, International scientific and technical
conference "Computer Modeling and Simulation-2014» - COMOD 2014, 2 - 4. July 2014, Saint
Petersburg State Polytechnical University, Saint Petersburg, Proceedings, pp. 39-42, ISBN 978-57422-4494-3
Saopštenja na skupu nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
4. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić: “Asfaltirane javne površine kao sredstvo za
regulaciju termičkih karakteristika ambijenta kod podzemnih energetskih kablova”, XIII
međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-Jahorina 2014, 19 - 21. Mart 2014, Jahorina,
hotel Bistrica, Zbornik radova, pp. 219-224, ISBN 978-99955-763-3-2
5. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić: “Pasivno hlađenje PV panela: slučaj PV panela
i solarnih dimnjaka integrisanih u krov stambene kuće”, XIII međunarodni naučno-stručni
simpozijum INFOTEH-Jahorina 2014, 19 - 21. Mart 2014, Jahorina, hotel Bistrica, Zbornik
radova, pp. 281-286, ISBN 978-99955-763-3-2
Saopštenja na skupovima međunarodnog značaja štampana u celini (M33) pre izbora u
prethodno zvanje:
1. Milena Jevtić: “Primena genetičkog algoritma u optimizaciji u upravljanju lancima snabdevanja
preduzeća sa uslužnom delatnošću”, International May Conference on Strategic Management,
IMKSM 2013, 24-26. May 2013, Bor, Proceedings, pp. 139-145, ISBN 0351-0212
Iz navednog spiska, 5 radova je saopštila na konferencijama i to: 3 rada na međunarodnim
konferencijama kategorije M33 i 2 rada na nacionalnim konferencijama kategorije M63. Jedan rad
je publikovan u časopisu kategorije M53. Posle izbora u zvanje saradnika u nastavi objavila je 5
radova i to: jedan rad kategorije M53, 2 rada kategorije M33 i 2 rada kategorije M63, od kojih su
dva iz oblasti informatike.
1.2. Pedagoška aktivnost
Od 2013. godine radi na Tehničkom fakultetu u Boru i ima zvanje saradnik u nastavi za užu
naučnu oblast Informatika. U toku svog rada izvodila je vežbe na osnovnim studijama iz
nastavnog predmeta Informatika II.
U izveštaju Tehničkog fakulteta u Boru o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika u prolećnom
semestru školske 2013/14. godine, ocenjena je ocenom 4,725 od strane studenata.
III. Zaključak i predlog
Na osnovu navedenih činjenica Komisija zaključuje da kandidat Milena Jevtić ispunjava sve
uslove za izbor u zvanje asistenta, predviđene članom 72. Zakona o visokom obrazovanju i
članom 31. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanju radnog odnosa nastavnika i
saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, jer je:
-
završila studije na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu
Informatika, smer Informatičko inženjerstvo sa prosečnom ocenom 8,10;
-
završila master studije na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu na
studijskom program: Industrijsko inženjerstvo - Poslovni informacioni sistemi sa prosečnom
ocenom 9,63;
-
doktorski je student Fakulteta tehničkih nauka Kosovska Mitrovica Univerziteta u Prištini na
studijskom programu: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo - Računarstvo i informatika;
-
od izbora u zvanje Saradnika u nastavi objavila je 1 rad u časopisu kategorije M53 i
saopštila na konferencijama 4 rada od kojih 2 iz kategorije M33 i 2 iz kategorije M63;
-
nema smetnji za izbor prema čl. 62. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju.
odsek
Stoga Komisija predlaže Izbornom veću Tehničkog fakulteta u Boru da kandidata Milenu Jevtić
izabere u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast INFORMATIKA i da sa kandidatom
zaključi odgovarajući ugovor o radu.
Bor, 1. septembar 2014. godine
KOMISIJA
1. dr Darko Brodić, docent Tehničkog Fakulteta u Boru
2. dr Sreten Stojanović, docent Tehnološkog Fakulteta
u Leskovcu
3. dr Ilija Mladenović, redovni profesor u penziji
Tehnološkog Fakulteta u Leskovcu
Download

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ ПРЕДМЕТ