11. INTERNACIONALNA
Majska konferencija o
strategijskom menadžmentu
29. - 31. 5. 2015., Hotel ALBO,
Bor, Srbija
***************************************
******************************
UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Prof. Dr Ivan Mihajlović, dipl. ing.
Predsednik organizacionog odbora Majske konferencije
strategijskom menadžmentu
Tehnički fakultet u Boru – Univerzitet u Beogradu
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Serbia
o
[email protected] ;
[email protected] ; [email protected]
PRIJAVA RADA
Želim da učestvujem na konferenciji:
iSa radom
iKao delegat
iKao pratilac
iUčesnik radionice i okruglog stola
KONTAKT ADRESA I
INFORMACIJE:
1
1
1
1
Ime i prezime:
………………………………………………….
Poslodavac:
…………………………………………………
…………………………………………………
Zvanje:
…………………………………………………
………..………………………………….…….
Adresa:
…………………………………………………
……..…………………….
Telefon.:……………….Fax:…………………
Е-mail:……………………………
Naziv rada:
….………………………………………………
…………………………………………………………………………
Ko-autori:
…………………………………………………
…………………………
Tel: +381(30) 424 547; Fax: +381(30) 421 078
Mobilni: +381(64) 227 36 21
www.sjm06.com
www.menadzment.tf.bor.ac.rs
Oblasti rada konferencije:
-
Strategijski menadžment
Opšti menadžment
Industrijski menadžment
Menadžment tokovima materijala
Menadžment zaštite životne sredine
Metode upravljanja
Upravljanje projektima
Upravljanje rizikom
Bezbednost na radnom mestu
Operacioni sistemi i tehnologija
Kvalitet
Marketing
Preduzetništvo
Upravljanje proizvodnjom
Menadžment održavanja opreme
Održavanje proizvodnih sistema
Menadžment informacioni sistemi
Menadžment informacione tehnologije
Menadžment u praksi
Menadžment u zdravstvu
Primenjena ekonomija
Ekonomija i ekonometrija
Finansijski menadžment
Strategija razvoja savremenih nastavnih
metoda
- Specijalne primene menadžment metoda
XI Internacionalna
Majska konferencija
o strategijskom menadžmentu
IMKSM 2015
XI Studentski simpozijum o
strategijskom menadžmentu
Obaveštenje i poziv za
prijavu rada
Hotel ALBO,
Bor, Srbija
29 – 31.5. 2015.
Organizuje:
UNIVERZITET U BEGRADU,
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
ODSEK ZA MENADŽMENT
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Tel/fax: 030/424-547
www.menadzment.tf.bor.ac.rs
RADOVI I ABSTRAKTI
Abstrakte radova možete prijaviti online preko
linka:
http://www.sjm06.com/formmail2.sjm06.com.htm
Abstrakti prijavljenih radova biće štampani u
zborniku izvoda radova koji će učesnici dobiti
prilikom registracije.
Svi radovi prezentovani na Konferenciji biće
objavljeni u zborniku celih radova (Book of
Proceedings) nakon konferencije. Zbornik
konferencije je indeksiran u EBSCO bazi.
Autori koji to žele mogu svoje radove prijaviti
za publikaciju u specijalnom izdanju časopisa
Serbian Journal of Management (M24) nakon
izvršene recenzije. (www.sjm06.com) . Časopis
SJM je indeksiran u SCOPUS bazi.
Takođe, moguća je i publikacija radova u
naučnom
časopisu Acta
Oeconomica
Universitatis Selye koga izdaje "Faculty of
Economics at J. Selye University in Komárno",
Slovačka.
Abstrakti
Abstrakti radova trebaju biti predati na srpskom i
engleskom jeziku. Abstrakti moraju biti pripemljeni na
sledeći način: naziv (font Times New Roman, Bold,
Capital Letters, 14pt, centered), autori - imena i adrese
(Times New Roman, Bold,12pt, Italic, centered), tekst
abstrakta - maksimalno 1800 slova i znakova (Times New
Roman, Normal,12pt, justified) sa marginama: top and
left - 30mm, bottom and right - 25mm, in A4 format
(210х297 mm).
Celi radovi
Radovi trebaju biti na srpskom ili engleskom jeziku. Celi
rad treba poslati u elektronskom obliku na email:
[email protected] ili [email protected] Radovi treba da su napisani u formatu MS WORD 2003
ili višoj verziji. Obim: maksimalno 10 strana A4 formata
(uz slike i tabele), sa marginama: top and left 30 mm,
right and bottom 25 mm. Fontovi teksta, abstrakta,
imena autora i podnaslovi: Times New Roman, Normal,
12 pt, Single line spacing. Naziv rada: Times New
Roman, Bold, Velika slova, 14pt, centered. Imena autora
i institucije: centered, bold, razdvojeno od naziva jednim
praznim redom, uz email adresu.
Reference: trebaju biti na kraju rada uređene na sledeći
način:
1. A. Author, B. Author, Ser. J. of Management, 33
(2005) 12.
2. C. Author, Naziv knjige, Izdavač, Grad, 2001,
p.123.
3. D. Author, u priručniku (E. Editor), Izdavač,
Grad, 2000, p.223.
4. E. Author, Proc. V International Symposium of
Strategic Management, Datum, Grad, Država,
2004, p. 123.
Brojevi reference trebaju biti dati u zagradama kroz tekst
[#]. Reference koje nisu na engleskom jeziku trebaju biti
prevedene na jedan od ovih jezika a originalni jezik
naveden u zagradama (in Bulgarian), na primer.
Templejti za izradu celih radova na engleskom su
dostupni na:
http://media.sjm06.com/2012/11/IMKSM-2015-templateENG.doc
Radovi mogu biti prezentovani na Engleskom ili
Srpskom jeziku.
ZVANIČNI JEZICI
Zvanični jezici Majske konferencije o
strategijskom menadžmentu su Srpski i
Engleski.
KOTIZACIJA
Račun za uplatu kotizacije:
840-1478666-37 poziv na broj: 120
i Učesnici sa akademskih,
istraživačkih institucija i
iz privrede sa radom *
(sa PDV-om)
i Pratioci * (sa PDV-om)
*
100 Eur
U dinarskoj
protivvrednosti
po kursu na dan
uplate
70 Eur
U dinarskoj
protivvrednosti
po kursu na dan
uplate
Kotizacija uključuje: prateći material,
svečanu večeru, kafe i osveženja u pauzama
STUDENTI OSNOVNIH i MASTER STUDIJA NE PLAĆAJU
KOTIZACIJU
STUDENTI DOKTORSKIH STUDIJA IMAJU POPUST OF 50%
VAŽNI DATUMI
i
Prijava izvoda rada
Do 30.04.2015
i
Prijava
učešća
(popunjen
formular sa prve stranice ovog
obaveštenja)
Do 30.04.2015 i
Slanje celih radova
15.05.2015
i
Plaćanje kotizacije
15.05.2015
Naučni odbor - Scientific Board (SB) Konferencije:
Prof. dr Živan Živković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički
fakultet u Boru, predsednik SB.
Prof. dr Aljaž Ule, University of Amsterdam, Faculty of
Economics and Business, CREED - Center for Research in
Experimental Economics and political Decision-making, The
Netherlands, potpredsednik SB .
Članovi SB-a:
Prof. dr Darko Petkovic, University of Zenica, Bosnia and
Herzegovina
Prof. dr Peter Schulte, Institute for European Affairs, Germany
Prof. dr Michael Graef, University of Applied Sciences Worms,
Germany
Prof. dr Jaka Vadnjal, GEA College Ljubljana, Slovenia
Prof. dr Petar Jovanović, Faculty of the organizational
sciencies (FON); Belgrade
Prof. dr Dragana Živković, University of Belgrade, Technical
faculty in Bor
Prof. dr Geert Duysters, ECIS (Eindhoven Centre for Innovation
Studies), Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The
Netherlands
Prof. dr Michale. D. Mumford, The University of Oklahoma,
USA
Prof. dr John. A. Parnell, School of Business, University of
North Carolina-Pembroke, Pembroke, USA
Prof. dr Antonio Strati, Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale, Universities of Trento and Siena, Italy
Doc. dr Aca Jovanović, University of Belgrade, Technical
faculty in Bor
Prof. dr Rajesh Piplani, Center for Supply Chain Management,
Nanyang Technological University, Singapore
Prof. dr Musin Halis, University of Sakarya, Business and
Administration Faculty, Serdivan, Turkey
Prof. dr Rekha Prasad, Faculty of Management Studies,
Banaras Hindu University, India
Prof. dr Ofer Zwikael, School of Management, Marketing and
International Business ANU College of Business and Economics
The Australian National University, Australia
dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska, Institute of Production
Engineering, Faculty of Management, The Czestochowa
University of Technology Poland
Preliminarni plan konferencije
29.5.2015. Petak
17:00 – 20:00 – Dolazak i registracija učesnika
Sobe u hotelu treba rezervisati pre 15. Maja 2015.
godine !
30.5.2015. Subota
9:00 – Svečano otvaranje konferencije
10:00 – 12:00 Plenarna predavanja
12:00 – 14:00 Rad po sekcijama
15:00 – 19:30 Rad po sekcijama
20:30 – Svečana večera
XI STUDENSTSKI SIMPOZIJUM O
STRATEGIJSKOM MENADŽMENMTU
Paralelno sa Majskom konferencijom o strategijskom
menadžmentu, svake godine se organizuje i Studenstki
simpozijum o strategijskom menadžmentu. Ove godine to
je
XI
Studentski
simpozijum
o
strategijskom
menadžmentu.
31.5.2015. Nedelja
9:00 – 14:00 Rad po sekcijama
15:00 – 17:30 izlet
18:00 Zatvaranje konferencije
Smeštaj učesnika konferencije
Konferencija će biti organizovana u Hotelu “ALBO” , koji se
nalazi u prelepom ambijentu na samom ulazu u grad Bor.
Hotel je novije gradnje i savremeno uređen, te pruža
idealne uslove za odvijanje aktivnosti konferencije. Hotel je
čuven po visokom kvalitetu tradicionalnih srpskih
specijaliteta.
Po tradiciji, studenti osnovnih i master studija se pozivaju
da aktivno učestvuju na konferenciji bez plaćanja
kotizacije. Studenti Doktorskih studija plaćaju polovinu
predviđene kotizacije.
Za sve detalje koji se tiču Studentskog simpozijuma o
stretegijskom menadžmentu, kontaktirati predsednika
Organizacionog odbora Studentskog simpozijuma
MSc Marija Savić, student doktorskih studija
Adresa: Tehnički fakultet u Boru,
Univerzitet u Beogradu,
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Srbija
E-mail: [email protected]
Tel: +381(30) 424 547; Fax: +381(30) 421 078
Kontakt detailji za informacije i rezervacije:
Recepcija:
+381(30)
24
96
962
Rezervacija
+381(30)
24
96
964
E-mail:
[email protected]
http://www.hotel-albo.rs/
Download

linku - Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet Bor