Fakultet tehničkih nauka,
Univerzitet u Novom Sadu
Udruženje za bezbednost
saobraćaja Srbije
Saobraćajni fakultet,
Univerzitet u Beogradu
Organizacija za bezbednost
saobraćaja i medije
Kriminalističko-policijska
akademija, Zemun
Građevinski fakultet,
Univerzitet u Mariboru,
Slovenija
Fakultet prometnih
znanosti, Sveučilište u
Zagrebu
Agencija za bezbednost
saobraćaja Rebublike Srbije
organizuju
X I I M E Đ U N AR O D N I S I M P O Z I J U M
PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH
NEZGODA NA PUTEVIMA 2014
Hotel Jezero, Borsko Jezero, Srbija, 09. i 10. oktobar 2014.
PRVA INFORMACIJA
ZA AUTORE
www.yubs.rs
POZIV
Imamo čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici
XII Međunarodnog Simpozijuma
“PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2014”,
koji će se održati u Hotelu JEZERO, Borsko Jezero, Srbija
09. i 10. oktobra 2014.
Simpozijum organizuju:
 Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
 Saobraćajni fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
 Kriminalističko-policijska akademija, Zemun
 Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije i
 Organizacija za bezbednost saobraćaja i medije
 Građevinski fakultet, Univerzitet u Mariboru, Slovenija
 Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
OSNOVNI CILJEVI
Bezbednost saobraćaja predstavlja zajedničku odgovornost i posvećenost u radu
svih nas. Unapređenje bezbednosti saobraćaja se može uspešno postići samo ako
svako u okviru svojih nadležnosti i delokruga aktivnosti posveti deo vremena
bezbednosti saobraćaja. Simpozijum je dvanaesti po redu, u seriji simpozijuma o
bezbednosti saobraćaja, koji je počeo 1990. godine. Glavni cilj Simpozijuma je
osposobljavanje i jačanje aktivnosti zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja. Da bi
se postigao ovaj cilj neophodno je usmeriti se na sledeće:

Detaljnu analizu i vrednovanje aktuelnih problema, trendova, etiologije i
fenomenologije saobraćajnih nezgoda, iskustva, znanja, razvojnih istraživanja i
unapređenja u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Prema dosadašnjem znanju i iskustvu, razviti odgovarajuće strategije o
bezbednosti saobraćaja i prevenciji saobraćajnih nezgoda.
OSNOVNE TEM ATSKE CELINE
1. ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
2. BEZBEDNIJI UČESNICI U SAOBRAĆAJU
3. BEZBEDNIJI PUTEVI I KRETANJE
4. BEZBEDNIJA VOZILA
5. AKTIVNOSTI NAKON NEZGODE
M E Đ U N AR O D N I P R O G R AM S K I O D B O R
Prof. dr Milan Inić, počasni predsednik
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Prof. dr Milan Vujanić, predsednik
Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof. dr Matjaž Šraml
Univerzitet u Mariboru, Slovenija
Prof. dr Vladimir Rievaj
Univerzitet Zilina, Slovačka
Prof. dr Davor Brčić
Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Prof. dr Vujadin Vešović
Fakultet za menadžment saobraćaja i komunikacija, Crna Gora
Prof. dr Krsto Lipovac
Kriminalističko-policijska akademija, Srbija
Prof. dr Dragan Jovanović
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Doc. dr Boris Antić
Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Dalibor Pešić
Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
dr Jovica Vasiljević
Agencija za bezbednost saobraćaja, Srbija
O R G AN I Z AC I O N I O D B O R
dr Dragan Jovanović, predsednik
Univerzitet u Novom Sadu
dr Marko Renčelj
Univerzitet u Mariboru
dr Ljupko Šimunović
Univerzitet u Zagrebu
dr Dejan Bogićević
Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš
dr Predrag Stanojević
Visoka tehnička škola strukovnih studija Uroševac
Mr Miladin Nešić
Kriminalističko-policijska akademija
Svetlana Bačkalić, MSc
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Duško Pešić, MSc
Saobraćajni fakultet Beograd
Boško Matović, MSc
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Goran Pejčić
Radio-Televizija Vojvodine
Branimir Miletić
Agencija za bezbednost saobraćaja, Srbija
MESTO ODRŽAV ANJ A
Simpozijum će se održati u Hotelu JEZERO.
V AŽNI D ATUMI
01. avgust 2014. – Registracija i prijava abstrakta (putem sajta: www.yubs.rs)
10. avgust 2014. – Obaveštavanje autora o prihvatanju rada
10. septembar 2014. – Dostava radova (putem sajta www.yubs.rs)
20. septembar 2014. – Recenzija radova
01. oktobar 2014. – Konačan Program Simpozijuma
09. oktobar 2014. – Svečano otvaranje Simpozijuma
PRIJ AV A I SLANJE R ADOVA
Adresa na koju možete slati Vaše prijave i radove:
www.yubs.rs
Sve dodatne informacije o prijavljivanju radova možete dobiti na našem web sajtu
ili u direktnom kontaktu:
Svetlana BAČKALIĆ, MSc
Tel: (+381) 21 485 2494
Fax: (+381) 21 450 644
Email: [email protected]
KOTIZ ACIJ A
Kotizacija po učesniku iznosi (u cenu je uračunat PDV):
do 01. oktobra 2014.
posle 01. oktobra 2014.
1/1 soba
1/2 soba
1/1 soba
1/2 soba
Autori i učesnici
200 EUR
180 EUR
250 EUR
220 EUR
Autori (mladi istraživači)
120 EUR
100 EUR
150 EUR
120 EUR
*Usluga smeštaja počinje sa ručkom 09. oktobra i završava je doručkom 10. oktobra, moguće je
doplatiti ručak 10. oktobra ukoliko učesnik odluči da ostane na istom.
U kotizaciju je uključeno:
 Zbornik radova,
 CD sa radovima i prezentacijama,
 bedž sa znakom Simpozijuma sa
Vašim imenom i prezimenom,
 prisustvo predavanjima i
prezentacijama na Simpozijumu,






posluženje na pauzama,
svečana večera (09. oktobar 2014.),
sertifikat o učešću na Simpozijumu,
prateći promomotivni materijali,
smeštaj u hotelu na bazipunog pansiona
izlet (kulturno-umetnički program).
Kotizacija se može uplatiti na žiro račun Udruženja za bezbednost saobraćaja
Srbije (UBSS):
355 – 1012913 – 11
koji se vodi kod Vojvođanske banke-Novi Sad (dinarsko plaćanje);
 Instrukcije za plaćanje u inostranstvu (u EUR)
56a Intermediary
DEUTDEFF
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
57
Account with
Institution
/100 9365289
VBUBRS22
VOJVODJANSKA BANKA AD, NOVI SAD, RS
59
Beneficiary
Customer
UDRUZENJE ZA BEZBEDNOST
TRG DOSITEJA OBRADOVICA 6, NOVI SAD
RS
IBAN: RS35355000000200693031
I N FOR M AC I J E
Srdačno Vas pozivamo da posetite našu prezentaciju na adresi www.yubs.rs
gde možete pronaći dodatne informacije o organizaciji Simpozijuma ili
u direktnom kontaktu:
u vezi simpozijuma:
Svetlana BAČKALIĆ, MSc
Tel: (+381) 21 485 2494
Fax: (+381) 21 450 644
Mob: (+381) 64 3755 267
e-mail: [email protected]
u vezi smeštaja:
BBN Congress Management
Tel: (+381) 11 3629 405
Fax: (+381) 11 3629 406
Mob: (+381) 63 368 594
e-mail: [email protected]
Download

Prva informacija - Udruženje za bezbednost saobraćaja