ORGANIZATOR:
SMEŠTAJ UČESNIKA SKUPA
Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet u Boru
Svi učesnici konferencije biće smešteni u hotelu “Srebrna lisica”
(www.srebrnalisica.com ).
Za informacije i rezervacije možete kontaktirati hotel i to na:
Tel: + 381(36)5471-305; + 381(36)5471-301; + 381(36)5471-303;
Fax: + 381(36)5471-300
E-mail: [email protected]
SAORGANIZATORI:
Univerzitet u Zagrebu Metalurški fakultet Sisak
Univerzitet Crne Gore Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica
Univerzitet "Dimitrie Cantemir" Fakultet za menadžment i
trgovinu Temišvar
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
Društvo mladih istraživača Bor
POZIVNO PISMO
Organizacioni odbor Eco-Ist'15 izdavaće pozivno pismo onim
učesnicima kojima je potreban takav dokument da bi regulisali
putne troškove i izdavanje vize. Medjutim, ovo pismo ne obavezuje
Organizatora za finansijsku pomoć. Zahteve treba uputiti na e-mail:
[email protected]
LIČNO OSIGURANJE
Organizator neće odgovarati za nesrećne slučajeve učesnika i
pratećih osoba po pitanju načinjene štete ili gubitka ličnih stvari.
Učesnici su dužni da sami obezbede lično osiguranje. Za ova
osiguranja obratite se vašoj lokalnoj osiguravajućoj agenciji.
Hotel "SREBRNA LISICA"
KOPAONIK
XXIII Međunarodna Konferencija
ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Radoje Pantović, predsednik
Prof. dr Zoran S. Marković, podpredsednik
Prof. dr Snežana Šerbula, podpredsednik
Prof. dr Nada Štrbac
Doc. dr Natalija Dolić
Doc. dr Sasa Stojadinović
Dr Dejan Petrović
Dragan Randjelović
www.srebrnalisica.com
www.eco-ist.rs
ROKOVI
Dostava radova: 10. maj 2015.
Obaveštenje autorima o prihvatanju radova: 15. maj 2015.
Avansna uplata za štampanje radova: 25. maj 2015.
Drugo obaveštenje sa programom Skupa: 1. jun 2015.
Za više informacija obratite se:
Tehnički fakultet u Boru, VJ 12, 19210 Bor, Srbija
Prof. dr Radoje Pantović 064 0339294
Prof. dr Zoran Marković 064 9440515
fax: 030 421 078
e-mail: [email protected]
www.eco-ist.rs
"EKOLOŠKA ISTINA"
Eco-Ist'15
PRVO OBAVEŠTENJE I
POZIV ZA RADOVE
[email protected]
Hotel "Srebrna lisica", Kopaonik
SRBIJA
17. - 20. jun 2015.
Sponzori:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne
sredine Republike Srbije
XXII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
“EKOLOŠKA ISTINA” ECO-IST'15
Drage koleginice i kolege,
Organizacioni odbor Vas poziva na XXII Međunarodnu
konferenciju Eco-Ist'15, koja će se održati u hotelu “Srebrna lisica”
na Kopaoniku.
POZIV ZA DOSTAVU RADOVA
KOTIZACIJA
Pozivaju se autori da dostave svoje radove u kompletnoj formi
obima do 6 stranica uključujući slike i tabele. Krajnji rok za dostavu
radova je 10. maj 2015.
Radovi moraju biti pisani na engleskom jeziku i biće recenzirani od
strane Naučnog Odbora Eco-Ist'15.
Kotizacija za učesnike Skupa iz Srbije iznosi 13 000 dinara a za
učesnike iz inoistranstva 120 €.
U kotizaciju je uključeno sledeće: Zbornik radova (knjiga + CD) sa
i pratećim materijalima, koktel dobrodošlice, zajednička večera,
osveženja u pauzama i izlet.
Kotizacija za pratioce iz Srbije iznosi 8 000 dinara a za pratioce iz
inostranstva 80 € i obuhvata sve napred navedeno kao i kod
učesnika osim Zbornika radova sa pratećim materijalima.
UPUTSVA AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA
Predsednik Organizacionog Odbora
Prof. dr Radoje Pantović
Univerzitet u Beogradu
Tehnički fakultet u Boru
VREME I MESTO ODRŢAVANJA SKUPA
XXIII međunarodna konferencija “EKOLOŠKA ISTINA” EcoIst'15 održaće se u hotelu “Srebrna lisica” na Kopaoniku, u
vremenu od 17. - 20. juna 2015. godine.
GLAVNE TEME SKUPA














Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti
Tehnologije, reciklaža otpada i zaštita okoline
Očuvanje zemljišta i voda
Energetska efikasnost, okolina i klima
Ishrana i zdravlje
Poljoprivreda: agrobiznis, agroinženjering i proizvodnja
organske hrane
Urbana ekologija
Vodosnabdevanje i zaštita voda
Ekološki menadžment (zakonodavstvo, ekonomija i standardi)
Procena uticaja rizika na okolinu
Ekološka etika i ekološko obrazovanje
Eko turizam i održivi razvoj
Vanredne ekološke situacije i kapaciteti
Preventivna medicina i ekologija
ORGANIZOVANJE RADA KONFERNCIJE
Rad konferencije će proteći kroz plenarna predavanja i rad po
sekcijama (usmena izlaganja i poster). Plenarna predavanja su po
pozivu. Usmena izlaga su ograničena na 15 min.
JEZIK
Jezik konferencije biće engleski sa simultanim prevodjenjem na
srpski jezik.
Autori se pozivaju da dostave svoje radove u punom obliku obima
do 6 stranica uključujući tabele i slike na formatu A4 koristeci slova
Times New Roman veličine 12pt sa marginama od po 2,5 cm svaka.
Radovi treba da sadrže sledeće delove: naslov, imena i prezimena
autora, abstrakt i ključne reči, uvod, paragrafe (materijali i metod
rada, rezultati i diskusija istih), zaključak i listu korišćenih
referenci. Radovi treba da budu pripremljeni na sledeći način:
- Naslov rada (max. 2 linije, centrirano, slova 14pt bold).
- Ime i prezime prvog autora, inicijal imena i puno prezime
koautora, kao i nazive institucija (centrirano slovima 12pt).
- Abstrakt (do 100 reči). Ispod abstrakta napisati ključne reči
(Key words: xx, yy....) max do 6 reči.
- Podnaslove treba centrirati i pisati slovima 12pt bold.
- Korišćene reference treba da budu navedene brojevima prema
pojavljivanju u tekstu rada sa navodjenjem: prezimena autora,
prvog inicijala, naslova rada, časopisa ili knjige, stranice,
izdavača i godinu izdanja.
- Tabele treba da budu u Wordu ili Excelu a dijagrami u Excelu.
Slike treba pripremiti u jednom od formata (tif, jpeg, jpg, giff
ili bmp).
- Iznad tabela i ispod dijagrama i slika treba dati njihove nazive
pod brojevima, veličina slova 12pt italik.
Radovi koji ne budu pripremljeni na ovaj način biće vraćeni
autorima na popravku.
PRIJEM RADOVA
Radove treba dostaviti Organizacionom Odboru na e-mail:
[email protected]
ŠTAMPANJE RADOVA
U Zborniku radova biće štampani samo radovi koje prihvati Naučni
odbor i za koje autori izvrše avansnu uplatu za štampanje rada i to:
5000 dinara za učesnike iz Srbije, odnosno 50 eura za učesnike iz
inostranstva. Ova uplata ulazi u cenu kotizacije.
Kotizaciju treba uplatiti na sledeći način preko bankovnog računa:
a) Učesnici iz Srbije vrše uplatu na žiro račun:
Tehnički fakultet u Boru, br. 840-1478666-37 sa pozivom na broj
172. Na sajtu konferencije www.eco-ist.rs nalaze se obrasci
predračuna za plaćanje kotizacije u dinarima.
Dokaz o izvršenoj uplati avansa za štampanje rada ili cele kotizacije
dostaviti na: [email protected] sa navođenjem imena i prezimena
učesnika.
b) Učesnici iz inostranstva plaćanje vrše prema sledećem:
SWIFT MESSAGE MT103 FOR MAKING PAYMENT IN EUR:
FIELD 32A: VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: DEUTDEFF
Intermediary /DE20500700100935930800
FIELD 57A: NBSRRSBG acc. with bank
FIELD 59: /RS35908500100000777745
Beneficiary TEHNICKI FAKULTET BOR
FIELD 70: details of payments
Učesnici konferencije iz inostranstva plaćaju bankarsku proviziju
pri uplati kotizacije. Dokaz o izvršenoj uplati avansa za štampanje
rada ili cele kotizacije dostaviti na: [email protected]
IZLOŢBA
U izložbenom holu konferencije biće organizovana izložba
proizvoda i usluga firmi i institucija koje se bave poslovima koje
tretira tematika ove konferencije. Ovim se pruža prilika
zainteresovanim izlagačima da prikažu svoje proizvode i usluge
učesnicima konferencije. Izložba će biti otvorena sve vreme rada
konferencije.
Detaljne informacije će biti poslate zainteresovanim izlagačima.
Kotizacija za izlagače je 200 € za jednog delegata što uključuje
izložbeni štand, Zbornik radova sa pratećim materijalima, koktel
dobrodošlice, zajedničku večeru i osveženja u pauzama rada Skupa.
Dodatna kotizacija za drugog delegata iz iste firme je 100 €.
IZLET
Zadnji dan rada konferencije predviđen je za obilazak turističkih
lokacija u okviru Nacionalnog parka Kopaonik.
Download

"EKOLOŠKA ISTINA" Eco