Haşmet GÖKIRMAK
Yard. Doç. Dr.
21 Mart 2014
Ecoist
Youtube
•  Mikro Çevre •  Makro Çevre Demografik Çevre Economik Çevre Natural Çevre Technolojik Çevre Siyasi ve Sosyal Çevre Kültürel Çevre Pazarlama Çevresine Yanıt Pazarlama Çevresi Pazarlama yöneCminin müşteri ile başarılı ilişki kurmasını ve sürdürmesini etkileyen pazarlama dışındaki aktörleri ve güçleri içerir Mikro Çevre şirkeCn müşterilerine hizmet etme yeteneğini etkileyen şirket’e yakın aktörleri içerir: şirket, tedarikçileri, pazarlama aracıları, müşteri pazarları, rakipler, ve toplum Makro Çevre mikro çevreyi etkileyen daha geniş güçleri kapsar: demografik, ekonomik, doğal, teknolojik, siyasi ve kültürel güçler Mikro Çevredeki Aktörler 1
Şirket
2
Tedarikçiler
Pazarlama
3
Müşteriler
6
Pazarlama
Aracıları
Toplum
Rakipler
5
4
Şirket •  Üst YöneCm •  Finans •  ARGE •  SaRn Alma •  Operasyon •  Muhasebe Tedarikçiler •  Mal ve hizmet üretmek için kaynak sağlama
•  Müşteri değeri sağlamak için iş ortağı olarak değerlendirilmeliler
Pazarlama Aracıları Ürünlerin son alıcıya tanıRm, saRş ve dağıRm için şirkete yardımcı olurlar Aracı Türleri Toptancı
Perakendeci,
Bayi
Finansal
Aracılar
Pazarlama
Hizmet
Ajentaları
Rakipler •  Şirketlerin rakiplerinin teklifleri k arşısında kendi tekliflerini konumlandırarak stratejik avantaj kazanmaları gerekir Toplum •  Organizasyonun hedeflerini gerçekleşCrme yeteneği üzerinde gerçek ya da potansiyel ilgisi veya etkisi olan herhangi bir grup Finansçılar Medya Kamu STK’lar Yerel YöneCmler Toplumun geneli Kurum çalışanları Müşteriler •  TükeCci pazarları •  İş pazarları •  Toptancılar •  Hükümet •  Uluslararası pazarlar 1
Demografik
2
Ekonomik
Şirket
3
Kültürel
6
Doğal
Siyasi
Teknolojik
5
4
Demografik Çevre Demografi: insan toplulukları çalışması-­‐-­‐ boyut, yoğunluk, konum, yaş, cinsiyet, ırk, meslek, ve diğer istaCsCkler •  Demografik çevre: insanları içerir ve insanlar pazarları oluşturur •  Demografik eğilimler: yaş, aile yapısı, coğrafik nüfus, eğiCm özellikleri ve nüfüs çeşitliliği değişimleri Demografik Çevre •  Baby Boomers 1946 ile 1964 arası doğanlar işlerinin, sorumluluklarının ve ilişkilerinin amacının ve değerinin yeniden düşünülmesi Daha dikkatli harcayan ve daha uzun yıllar çalışmayı planlayan tarihteki en varlıklı nesil Demografik Çevre X Nesli, 1965 ve 1976 yılları arasında doğmuş kişileri içerir Yüksek ebeveyn boşanma oranları Temkinli ekonomik bakış Daha az maddeci Aile önce geliyor Demografik Çevre Millennials (Y Nesli) 1977 ve 2000 yılları arasında doğmuş olanlar Çoğu mali olarak sıkınRlı nesil Yüksek işsizlik ve daha fazla borçlu Teknoloji ile rahat Demografik Çevre İnsanları yaş yerine yaşam tarzı ya da hayat aşamasına göre bölümlere ayırmak için nesil pazarlaması önemlidir Demografik Çevre Değişen Aile Yapısı Daha fazla insan: •  Boşanıyor veya ayrı yaşıyor •  Evleliliği seçmiyorlar •  Daha geç evlenmeyi tercih ediyorlar •  Çocuk yapmadan eviliği sürdürüyorlar •  Çalışan kadınların sayısı arRyor •  Evde kalan babaların sayısı arRyor Demografik Çevre Nüfusta Coğrafik Değişiklikler •  Büyük şehirlerde nüfüs arRşı, kırsal bölgelerde nüfus azalması •  Çalışma yerlerindeki değişiklik Uzaktan çalışma (TelecommuCng) Ev ofisi Demografik Çevre •  İş Gücündeki değişiklikler Daha iyi eğiCm görmüş Daha fazla beyaz yakalı Demografik Çevre Increasing Diversity Piyasalar daha çeşitli hale geliyor
Uluslararası
Ulusal
Etnisite
Gay ve lesbian’ler
Engelliler
Economik Çevre •  Ekonomik çevre, tükeCci saRn alma gücü ve harcama kalıplarını etkileyen faktörlerden oluşur •  Endüstriyel ekonomiler daha zengin p azarlardır ve sanayi üreCmlerinin çoğunu •  Gelişmekte olan ekonomiler kendi tarım tükeCrler Economik Çevre TükeKci Harcamalarındaki Değişiklikler Değer Pazarlama Mali olarak temkinli alıcılara daha yüksek değer sunma-­‐-­‐adil bir fiyaga doğru kalite ve hizmet kombinasyonu Doğal Çevre Doğal Çevre: pazarlama faaliyetlerinden etkilenen veya pazarlamacılaın ihCyaç duyduğu doğal kaynaklar Eğilimler •  Artan hammadde yetersizliği •  Artan kirlilik •  Artan devlet müdahalesi •  Artan çevresel sürdürülebilir stratejiler Technolojik Çevre •  Pazarı değişCren en dramaCk güç •  Yeni ürünler ve hrsatlar •  Yeni ürün güvenliği Siyasi ve Sosyal Çevre •  İşleri düzenleyici mevzuat Artan mevzuat Değişen kamu icraatları Siyasi ve Sosyal Çevre •  Etiğe (iş ahlakına) artan ilgi
Sosyal sorumlu davranış
Neden ilişkili pazarlama
Kültürel Çevre Kültürel çevre kurumları ve bir toplumun temel değerlerini, algılarını ve davranışlarını etkileyen diğer güçleri içerir Kültürel Çevre Kültürel Değerlerin Kalıcılığı Temel inançlar ve değerler kalıcıdır ve ebeveynlerden çocuklara geçer ve okullar, kiliseler, camiler, işletmeler ve hükümet tarahndan pekişCrilir İkincil inançlar ve değerler değişime daha açık olan ve insanların kendileri, diğerleri, organizasyon, toplum, doğa ve evren ile ilgili görüşlerini içerir Kültürel Çevre İkincil Kültürel Değerlerdeki Kaymalar •  İnsanların kendileri ile ilgili görüşleri İnsanların kendilerine mi başkalarına mı daha iyi hizmet edecekleri konusunda farklı davranmaktadırlar. •  İnsanların başkaları ile ilgili görüşleri Daha çok kendi içine çekilme – evde kalma, evde hazırlanmış yemekler Kültürel Çevre İkincil Kültürel Değerlerdeki Kaymalar •  İnsanların organizasyonlar hakkındaki görüşleri Şirketlere karşı sadakat azalıyor •  İnsanların toplum ile ilgili görüşleri Vatanseverler savunuyorlar Reformcular değişCrmek isCyorlar Asiler ayrılmak isCyorlar • 
Kültürel Çevre İkincil Kültürel Değerlerdeki Kaymalar İnsanların doğaya bakışı Bazıları doğa tarahndan yöneCldiklerini düşünüyorlar Bazıları doğa ile uyum içinde olduklarını düşünüyorlar Bazıları onu yönetmek isCyor • 
İnsanların evren ile ilgili görüşleri Maneviyata ilgi arRyor Daha kalıcı değerler gelişCrildi aile, toplum, dünya, maneviyat, eCk Tepki Türleri Kontrölsüz
•  Tepki ver ve
ortamdaki
güçlere uyum
göster
Proaktif
•  Çevredeki
güçleri
etkileyecek
agresif eylemler
Tepkili
•  İzleme ve
çevredeki
güçlere tepki
gösterme
xerox
Şirketin Micro Çevresi
Şirketin Macro Çevresi
1
1
Şirket
Demografik
2
Ekonomik
Tedarikçiler
Pazarlama
Müşteriler
6
Toplum
Rakipler
5
Şirket
3
Pazarlama
Aracıları
2
Kültürel
6
3
Doğal
Siyasi
Teknolojik
4
5
4
Download

Demografik çevre