UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA
-Seminarski rad obuhvata obradu naučne litarature i
kritičko razmišljanje o ponuđenoj temi. U izradi
seminarskog rada, potrebno je poštovati sljedeće
smjernice:
1. Naslovna
stranica
(izgled
naslovne
stranice)(centralno poravnanje)-primjer na
slijedećoj strani
Fakultet za menadžment Herceg Novi
Seminarski rad
Predmet: Finansijski menadžment
Tema: Pojam Finansijskog menadžmenta
Student:
Marko Marković150/09
Mentor:
Prof. dr Siniša Kusovac
Struktura seminarskog rada
Seminarski rad ima slijedeće cjeline:
•Sadržaj
• Uvod
• Predmet i cilj rada, obrazloženje teme(može biti i u sklopu
uvoda)
• Razrada (sa primjerima) u nekoliko poglavlja (sa
podnaslovima)
• Zaključak (koji proizlazi iz navedenih informacija i kritički
osvrt)
• Literatura (po abecednom ili azbučnom redu)
Opseg rada
Seminarski rad treba da sadrži najmanje 10, a najviše 12
stranica!
Način formatiranja seminarskog rada
• Margine: po 2,5 centimetra sa svake strane
• Font: Arial
• Veličina slova: 14pt naslovi, 12pt tekst, 10pt „fusnote“
• Prored: 1,2 u naslovima poglavlja i tekstu, jednostruki u
„fusnotama“
• Poravnanje rada: obostrano (alignment: justify).
• Stranice u radu potrebno je numerisati. Preporučuje se
numeracija u donjem desnom uglu. Numeracija se ne stavlja
na naslovnu stranicu.
Literatura i citiranje izvora
Naučni tekstovi i članci, dostupni putem Interneta (minimum 5 izvora)
-Pozivanje na izvore –potrebno je označiti početak i kraj navoda, a citiranje se
Označava u zagradi, u formi (prezime autora, godina izdanja i broj strane), na
primjer (Filipović, Kostić-Stanković, 2009, str. 150)
Literatura se navodi na kraju, po abecednom ili azbučnom redu i to na sljedeći
način:
-Knjige
Autor (godina izdanja), Naslov, Mjesto izdanja: Izdavač Kotler, P. & Keller, K. L.
(2006), Marketing menadžment, Beograd: Data status
-Članak iz časopisa
Autor (godina), Naslov rada, Naziv časopisa, izdanje (broj), stranice Schultz, D.E. &
Schultz, H.F. (1998), Transitioning marketing communication into the twenty-first
century, Journal of Marketing Communications, 4(1), 9–26.
-Internet izvor
Veb adresa (datum posjete) -www.instituteforpr.org (24. avgust 2009. godine)
Odbrana rada
Za odbranu rada pripremiti i Power point
prezentaciju (najviše 12 slajdova).
Vrijeme izlaganja seminarskog rada je 15
minuta (za jedan tim).
Download

PowerPoint prezentacija - Fakultet za menadžment Herceg Novi