Na osnovu čl. 7 Pravilnika o vrednovanju rezultata naučnog rada nastavnika i saradnika
Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu, Komisija za obezbeđenje i
unapređenje kvaliteta uradila je ocenu kvaliteta naučnog rada nastavnika i saradnika
Fakulteta u 2013 godini i Nastavno-naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
I. OPŠTI DEO
U okviru Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, Prodekan za
naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Prof. dr Dragana Živković, prikupila je
podatke od nastavnika i saradnika sa Fakulteta o rezultatima NIR-a u 2013. godini, i
sačinila detaljan izveštaj o svim rezultatima i angažovanjima u oblasti NIR-a i
međunarodne saradnje na Fakultetu tokom 2013. godine (Prilog 2). Komisija je u skladu
sa čl. 5 Pravilnika o vrednovanju rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i
saradnika Tehničkog fakulteta u Boru izdvojila elemente iz izveštaja resornog prodekana
za ocenu kvaliteta naučnog rada na Fakultetu tokom 2013. godine.
I. Publikovani rezultati
1.1. Publikovani rezultati u časopisima sa IF (KategorijaM21 – M23)
1.2. Publikovani rezultati u međunarodnim časopisima bez IF (Kategorija
M24)
1.3. Publikovani rezultati u časopisima kategorijeM 50 (M51-M53)
1.4. Publikovana poglavljau monografija mameđunarodnog značaja
1.5. Publikovana poglavlja u monografijama nacionalnog značaja
1.6. Publikovane monografije nacionalnog značaja
1.7. Publikovani udžbenici
1.8. Saopšteni radovi na međunarodnim konferencijama
1.9. Saopšteni radovi na nacionalnim konferencijama
1.10. CITIRANOST u časopisima sa SCI liste (SCOPUS rezultati)
II Učešće u projektima
2.1. Učešće na međunarodnimprojektima
2.2. Učešće na projektima koje finansiraMinistarstvo nauke i prosvete Republike Srbije
2.3. Učešće na projektima koje finansira privreda
II. POSEBNI DEO
U skladu sa čl. 7 Pravilnika o vrednovanju kvaliteta naučno-istraživačkog rada,
Komisija, na osnovu podataka koji su dati u prilogu - 2 ovog Izveštaja, izdvaja
kvantitativne elemente koji proizilaze iz navedenih podataka.
1
1. Publikovani naučni rezultati u relevantnim publikacijama, saopšteni
radovi,monografije udžbenici i CITIRANOST
1.1. Publikovani radovi u medjunarodnim časopisima kategorije M10+M20:
2+81=83 radova
1.2. Publikovani radovi u nacionalnim časopisima kategorije M50: 51 rad
1. 3. Citiranost u 2013. godini: 112 radova citirano ukupno 274 puta
1. 4. Publikovane monografije, zbornici radova, udžbenici: 5 monografija
nacionalnog značaja kategorije M40, 3 zbornika sa medjunarodnih naučnih
skupova kategorije M30, 3 zbornika sa skupova nacionalnog značaja kategorije
M60 i 5 udžbenika
1. 5. Saopšteni radovi na medjunarodnim i nacionalnim skupovima: 174+44=218
radova
2. Učešće u projektima
2.1. Međunarodni projekti: 8
2.2. Projekti kod Ministarstva prosvete i nauke R. Srbije: 27 (4 III, 9 OI, 14
TR; od toga 5 projekata na kojima su rukovodioci istraživači sa TF Bor)
2.3. Projekti za privredu + veštačenja: 19+2=21
2.4. Ostali projekti (projekat finansiran od CPN RS): 1
Nastavljen je trend ravnomernije prisutnosti autora iz različitih oblasti istraživanja u
broju radova kategorija M20 i M50 u odnosu na period pre 2012. godine:
− oblast rudarstva: 12 radova M20 (M21-1; M23-3; M24-8) i 4 rada M50 (M511; M52-3)
− oblast metalurgije: 31 rad M20 (M21-7; M22-9; M23-13; M24-2) i 13 radova
M50 (M51-8; M52-5)
− oblast tehnologije: 6 radova M20 (M21-3; M22-2; M23-1) i 7 radova M50
(M51-5; M52-2)
− oblast inženjerskog menadžmenta: 14 radova M20 (M21-1; M23-10;M24-3) i
20 radova M50 (M51-14; M52-3, M53-3)
− oblast matematike, fizike, mašinstva, informatike i elektrotehnike: 15 radova
M20 (M21-2; M22-1; M23-11; M24-1) i 5 radova M50 (M51-3; M52-2)
III ZAKLJUČCI
1. S obzirom da se kvalitet naučno-istraživačkog rada meri preko broja publikovanih
radova u časopisima sa IF kao i ostvarenim citatima (prema SCOPUS-u),dobijeni
rezultati tokom 2013. godine na Fakultetu mogu se oceniti kao izuzetno uspešni. Ovaj
zaključak se nameće posebno kada se dobijene brojke izraze u odnosu na broj zaposlenih
2
nastavnika. Dobijeni rezultati su među najboljima u Srbiji. U publikaciji rangiranja NIO
u Srbiji Tehnički fakultet u Boru rangiran je na 19 mestu, a u odnost na Tehničke
fakultete BU nalazi se na drugom mestu.
2. Na dijagramima u prilogu 1 prikazan je trend broja publikovanih radova, ostvarenih
citata i broj projekata koji se realizuju na TF u Boru u periodu od 2007. godine od kada
se ovi rezultati mere na Fakultetu. Dobijeni rezultati pokazuju trend pozitivnog rasta. Ova
činjenica ohrabruje zato što stvara osnovne pretpostavke za uvećanje kompetencija
zaposlenih i rejtinga Fakulteta kako u Srbiji tako i u inostranstvu.
3. Prisutna je činjenica da se na radovima po pravilu javlja veći broj autora , kao i radova
u časopisima tipa TTEM i Metalurgija Internacional (9 radova) o kojima je Nacionalni
savet za nauku zauzeo negativan stav, što može biti nepovoljno kod budućih izbora u
zvanja s obzirom da se na BU o ovom problermu u novije vreme sve više razgovara , kao
i kod vrednovanja rezultata na projektima.
4. Zadovoljavajuće angažovanje na projektima 2010 – 2014 obavezuje sve istraživače
da ostvare očekivane rezultate kako bi za naredni ciklus 2014-2018 imali što
bolju startnu poziciju.
U Boru, marta 2014. godine
Predsednik Komisije
Prof. dr Živan Živković
Prilog 1. Grafički prikaz rezultata
Prilog 2. Izveštaj Prodekana za NIR i međunarodnu saradnju
Dostavljeno:
1x Nastavno-naučnom veću
1x Arhivi Fakulteta
1x arhivi Komisije
3
Prilog 1.
4
5
Univerzitet u Beogradu,
Tehnički fakultet u Boru
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O REZULTATIMA NIR-A
2013. godina
Bor,
1. marta 2014.
1
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA NIR&MS
ZA UB, TF BOR
2013. godina
OSNOVNI PODACI
Izveštaj o radu u oblasti NIR-a i medjunarodne saradnje na Tehničkom fakultetu u Boru za 2013. godinu
obuhvata nekoliko segmenata:
- Spisak referenci i citata nastavnika i saradnika Fakulteta
- Spisak projekata na kojima su uključeni nastavnici i saradnici Fakulteta
- Spisak aktivnosti u okviru medjunarodne saradnje Fakulteta
- Spisak naučnih skupova u organizaciji Fakulteta
- Spisak aktivnosti u izdavačkoj delatnosti Fakulteta
- Spisak ostalih aktivnosti Fakulteta od značaja za NIR I MS
Imajući u vidu elemente za ocenjivanje kvaliteta naučnog rada, na osnovu čl.7 Pravilnika o vrednovanju
rezultata naučnog rada nastavnika i saradnika Tehničkog fakulteta u Boru, a prema uvidu u rezultate NIR-a
na TF Bor tokom 2013. godine, predstavljenih u prilogu datom u produžetku ovog teksta, mogu se izvući
osnovni podaci:
1. Publikovani radovi u medjunarodnim časopisima kategorije M10+M20: 2+81=83 radova
2. Publikovani radovi u nacionalnim časopisima kategorije M50: 51 rad
3. Citiranost u 2013. godini: 112 radova citirano ukupno 274 puta
4. Publikovane monografije, zbornici radova, udžbenici: 5 monografija nacionalnog značaja
kategorije M40, 3 zbornika sa medjunarodnih naučnih skupova kategorije M30, 3 zbornika sa
skupova nacionalnog značaja kategorije M60 i 5 udžbenika
5. Saopšteni radovi na medjunarodnim i nacionalnim skupovima: 174+44=218 radova
6. Angažovanje na projektima:
6.1. Međunarodni projekti: 8
6.2. Projekti kod Ministarstva prosvete i nauke R. Srbije: 27 (4 III, 9 OI, 14 TR; od toga 5
projekata na kojima su rukovodioci istraživači sa TF Bor)
6.3. Projekti za privredu + veštačenja: 19+2=21
6.4. Ostali projekti (projekat finansiran od CPN RS): 1
2
Zbirni prikaz rezultata NIR-a za 2013. godinu dat je u Tab. 1.
Tabela 1. Zbirni prikaz rezultata NIR & MS za UB, TFB – godina 2013.
NIR & MS rezultati 2013. PREGLED ZA UB, TF BOR
Tip rezultata/kategorija
prema MPN
Broj ostvarenih rezultata
M13
M15
M21
M22
M23
M24
M28
M33
1
1
14
12
38
14
3
143
M34
M36
M42
M44
M45
M51
M52
M53
M55
M56
M63
M64
M66
M71
M82
M83
M84
M85
M93
Udžbenici
Citiranost
Međunarodni projekti
Projekti finansirani od MPN
RS
Projekti finansirani od
privrede i ostali projekti
sa TFB
Studijski
boravci
na TFB
31
3
2
3
1
31
15
3
1
1
20
24
3
5
3
3
1
2
1
5
Organizovani naučni skupovi
Publikovani časopisi
UKUPNO
M10 – 2
M20 - 81
M30 - 177
M40 - 6
M50 – 51
M60 - 47
M70 - 5
M80 - 9
M90 - 1
5
112 radova citirano 274 puta
8
27
22
12 nastavnika i saradnika / 8 poseta
14
6
(4 medjunarodna i 2 nacionalna sa medjunarodnim učešćem)
4
3
Sledi komparativni prikaz rezultata za prethodni period (od 2007. godine do danas) predstavljen na Sl. 1-3. i
u Tab. 2.
Sl.1. Komparativni prikaz broja projekata na TF Bor u periodu 2007. - 2013. god.
Sl.2. Komparativni prikaz broja radova (M20 i M50) na TF Bor u periodu 2007. - 2013. god.
Tabela 2. Komparativni prikaz broja rezultata kategorija M30, M60, M70 i M80
u periodu 2010. - 2013. god.
Godina
broj saopštenja na medj.skupovima (M30)
broj saopštenja na dom.skupovima (M60)
broj MSc i Dr radova (M70)
broj tehničko-razvojnih rešenja (M80)
broj autorskih izložbi (M90)
4
2010
107
68
9
6
-
2011
179
79
1
2
-
2012
161
70
8
8
-
2013
174
44
8 (3+5)
9
1
Sl.3. Komparativni prikaz broja citata na JCR listi - TF Bor, period 2007. - 2013. god.
Iako se prethodno predstavljen ukupni rezultat aktivnosti iz oblasti NIR-a i MS-a može smatrati
zadovoljavajućim imajući u vidu opšte aktuelno stanje i postojeće probleme u nauci u Srbiji uopšte, realno
sagledavanje situacije i poredjenje sa prethodnim periodom ukazuje na blagi kvantitativni pad rezultata,
posebno u broju publikovanih radova kategorija M20 (2012.–97, 2013.-81) i M50 (2012.–58, 2013.-51)
(Sl.2.). Značajno poboljšanje se uočava u povećanju broja projekata sa privredom (2012.–14, 2013.-21),
broja saopštenja na skupovima medjunarodnog značaja (2012.– 161, 2013.-174) i citiranosti (2012.– 111
radova citirano 258 puta, 2013.-112 radova citirano 274 puta), a neznatno poboljšanje u broju tehničkorazvojnih rešenja (2012.–8, 2013.-9). Broj projekata TR, koje finansira MPNTR RS, uvećan je za jedan
dodatni (TR 34024) u odnosu na spisak projekata na kojima su učestvovali istraživači sa TF Bor iz
prethodne godine.
Nastavljen je trend ravnomernije prisutnosti autora iz različitih oblasti istraživanja u broju radova kategorija
M20 i M50 u odnosu na period pre 2012. godine:
− oblast rudarstva: 12 radova M20 (M21-1; M23-3; M24-8) i 4 rada M50 (M51-1; M52-3)
− oblast metalurgije: 31 rad M20 (M21-7; M22-9; M23-13; M24-2) i 13 radova M50 (M51-8;
M52-5)
− oblast tehnologije: 6 radova M20 (M21-3; M22-2; M23-1) i 7 radova M50 (M51-5; M52-2)
− oblast inženjerskog menadžmenta: 14 radova M20 (M21-1; M23-10;M24-3) i 20 radova M50
(M51-14; M52-3, M53-3)
− oblast matematike, fizike, mašinstva, informatike i elektrotehnike: 15 radova M20 (M21-2; M221; M23-11; M24-1) i 5 radova M50 (M51-3; M52-2)
Što se citiranosti tiče, iako se i u tom segmentu uočava povećana heterogenost citiranih autora, i dalje se
izdvaja nekoliko istraživačkih grupa i pojedinaca u ukupnoj citiranosti i za 2013. godinu, i to posebno: prof.
dr Milan Antonijević – 32 rada citirano 110 puta (ukupni broj radova 62), prof. dr Dragana Živković – 46
radova citirano 75 puta (ukupni broj radova 171), i prof. dr Živan Živković – 27 radova citirano 37 puta
(ukupni broj radova 141). (Navedeni podaci se odnose na citiranost bez autocitata.)
5
Obzirom na bitno povećan broj podmladjenog kadra u zadnjih par godina, realno je očekivati značajnije
rezultate njihovih aktivnosti u oblasti NIR-a u odnosu na stanje dobijeno uvidom u rezultate iz 2013. godine.
Ovo iz razloga što su rezultati za prethodnu 2012. godinu bilo bolji. Dakle, potrebno je aktivnije učešće
mladih – asistenata, doktorskih studenata, i mladih docenata u ukupnom broju radova u narednom periodu.
Vezano za tekući projektni ciklus kod MPNTR, i dalje su prisutni stalni materijalno-finansijski problemi.
Sredstva za DMT su značajno kasnila - tek tokom marta 2013. godine je isplaćen zadnji deo materijalnih
troškova za 2012. godinu, a prvi deo sredstava za tekuću godinu je stigao početkom jula meseca, što je
otežalo adekvatno sprovodjenje aktivnosti iz NIR-a prema ranije utvrdjenim planovima. Do novembra
meseca su ipak, iako neurednim tempom, isplaćena sva sredstva za 2013. godinu. Kapitalna oprema koja je
odobrena odredjenim projektima još uvek nije stigla, ali su i tokom ove godine stizali materijal za rad i sitna
oprema nabavljeni preko JUP-a. Jasno je da ovakvi trendovi u aktuelnom projektnom ciklusu neće dovesti
do maksimalno kvalitetnih rezultata, niti omogućiti adekvatno izvršenje predvidjenih projektnih aktivnosti.
U oblasti saradnje sa privredom, koja je poboljšana tokom prošle godine, prevashodno se radi o tehničkim
kontrolama rudarskih projekata. Tokom 2013. godine su nastavljene i započete akcije vezane za
popularizaciju nauke kod mladih – kroz projekat finansiran od Centra za promociju nauke R.Srbije pod
nazivom “KARAVAN NAUKE - Timočki naučni tornado TNT13” (učesnici na projektu pored TF Bor Muzej rudarstva i metalurgije u Boru, OŠ Duško Radović Bor, Društvo mladih istraživača Bor, u saradnji sa
OŠ Desanka Maksimović u Zaječaru i Narodnim muzejem u Zaječaru). U okviru projekta je organizovana i
izložba autora sa TF Bor Tajni svet metala i minerala.
U okviru Mreže tehnoloških brokera Srbije, dvojica mladih kolega (MSc. Ivica Nikolić i Doc.dr Ljubiša
Balanović) su tokom 2013. godine dobili licence medju prvim srpskim tehnološkim brokerima.
TF Bor je i ove godine imao brojna dešavanja na planu medjunarodne saradnje. Kao i svake godine,
potpisani su bilateralni sporazumi i ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji sa relevantnim visokoškolskim
organizacijama, naučnim institutima i drugim ustanovama iz srodnih oblasti iz Srbije i inostranstva;
nastavljen je uspešan rad akademskih mreža u kojima je TF Bor aktivan partner (Resita Network, MetNet,
EURAXESS mreža, a od 2013. TF Bor je i član Srpske nacionalne mreže tehnoloških brokera), a kroz
aktuelne medjunarodne projekte ostvareni su važni kontakti sa respektabilnim evropskim akademskim i
naučnim institucijama, što stvara povoljnu klimu za razvoj daljih aktivnosti u smislu medjunarodne razmene
studenata i nastavnog osoblja. Beleži se značajan broj organizovanih poseta doktorskih studenata i
nastavnika TF Bor partnerskim fakultetima u inostranstvu, kao i poseta i predavanja nastavnika sa inostranih
univerziteta (Kanada, Nemačka, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Rumunija, BiH,
Malezija, Rusija, Velika Britanija, etc.) na TF Bor, medju kojima i pojedinih uvaženih svetskih imena, što je
opširnije opisano u samom pregledu rezultata. Ovo je trend koji i dalje treba podržavati i razvijati.
U oblasti izdavačke aktivnosti treba istaći da je štampan uobičajeni broj udžbeničke literature kao i ranijih
godina.
Što se tiče stanja vezano za izdavanje časopisa, treba istaći da je časopis Journal of Mining and Metallurgy Section B: Metallurgy, čiji je TF Bor izdavač a MPNTR RS finansijski sponzor, i u protekloj godini
zabeležio dobre rezultate ostvarujući IF (2012) = 1,435 (Metallurgy & Metallurgical Engineering 14/75), u
odnosu na rezultate iz prethodnih godina (IF(2009)=0.548(29/70), IF(2010)=1.294(12/76), IF (2011) =
1,317). Tokom prošle godine je ovaj časopis po prvi put dobio i svoj petogodišnji impakt-faktor, koji iznosi
IF(2007-2012)=1,309 (15/76). Obzirom da je u svojoj disciplini svrstan među prvih 30% u svetu,
6
klasifikovan je prema MPNTR RS kao vrhunski međunarodni časopis M21 kategorije. I druga dva časopisa
koja se izdaju na TF Bor – Serbian Journal of Management (klasifikovan u kategoriju M24 prema MPNTR
RS u 2013. godini, finansiran od strane MPNTR RS) i Journal of Mining and Metallurgy, Section A:Mining
(klasifikovan u kategoriju M51 prema MPNTR RS u 2013., što je poboljšana pozicija u odnosu na kategoriju
M53 u 2012. godini) nastavljaju dalje dobrim tempom i očekuje se poboljšanje njihovih pozicija na listama
kategorizacije časopisa, a četvrti časopis koji izdaje TF Bor - Reciklaža i održivi razvoj, i u 2013. godini je
kategorisan kao M53. Treba napomenuti da finansijska situacija u oblasti publikovanja časopisa u 2013.
godini nije bila nimalo zavidna, čak izuzetno teška, jer sredstva za časopise nisu bila uplaćena tokom cele
godine (JMM-B, SJM, …).
Tokom protekle godine, Fakultet je uspešno organizovao šest naučnih skupova:
− IX International May Conference on Strategic Management - MCSM2013 (Bor, maj 2013.) , u
okviru koga je održan i studentski simpozijum na istu temu,
− XXI International Scientific and Professional Meeting "Ecological Truth" ECO-IST 2013
(B.Jezero, jun 2013.)
− VIII Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj - SRTOR2013 (B.Jezero, jul 2013.), u
okviru koga je održan i studentski simpozijum na istu temu,
− 45th International October Conference on Mining and Metallurgy IOC 2013 (B.Jezero, oktobar
2013.)
− VI Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima – TDPD2013 (B. Jezero, oktobar, 2013.)
i učestvovao kao suorganizator jednog naučnog skupa:
− 3nd International Symposium on Environmental and Materials Flow Management – EMFM 2013
(Birkenfeld, Germany, jun 2013.)
Organizaciju prošlogodišnjih skupova pomogli su, pored generalnog sponzora MPNTR RS, i donatori –
RTB Bor, Rakita Exploration doo. Bor, Avala Resources Ltd., SGS, Micromine, i drugi, sa kojima je
ostvarena dobra saradnja, a sa navedenim firmama se očekuje i potpisivanje bilateralnog sporazuma o
poslovno-tehničkoj saradnji u narednom periodu.
Takodje, u organizaciji TF Bor je održana i jedna naučna radionica u sklopu Resita Network (Bor, mart
2013.), a TF Bor je juna meseca 2013. godine bio i domaćin sastanka EU-HETIP projektnog tima.
TF Bor je tokom 2013. godine imao i živu sajamsku aktivnost - beleži se zapaženo učešće na tri sajma, i to na:
•
10. jubilarnom međunarodnom sajmu obrazovanja EDUfair 2013, u periodu od 8-9. marta 2013.
godine
• 57. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća pod nazivom ,,Korak u budućnost,, u
periodu od 13. do 17. maja 2013. godine (koordinator: Prof. dr Nada Štrbac)
•
58. Medjunarodnom beogradskom sajmu knjiga, u periodu od 20-27. oktobra 2013 (koordinator:
Prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinović)
7
Fakultet je tokom 2013. godine izvršio i izmenu svog dosadašnjeg logo-znaka.
I na kraju, treba pomenuti izuzetno važnu činjenicu: tokom 2013. godine je konačno završena realizacija javnih radova
na adaptaciji i uredjivanju zgrade dekanata i stare zgrade TF Bor, kao prvi deo aktivnosti u okviru EU-HETIP projekta
Obnova nastavnih zgrada i nabavka nastavne i istraživačke opreme na Tehničkom fakultetu u Boru, koji je
započet 2010. godine (izvodjač radova je bila Jugogradnja iz Beograda). Očekuje se da u toku drugog dela
aktivnosti na ovom projektu, tokom 2014. godine stigne i dugo očekivana oprema u vrednosti od 450.000EUR.
Takodje, u okviru TEMPUS-MCHEM projekta biblioteka Fakulteta je tokom 2013. godine obogatila svoj
fond sa 20 najnovijih knjiga vodećih svetskih izdavača na temu zaštite životne sredine i srodnih oblasti.
Iz datog izveštaja se može uočiti da su rezultati na TF Bor u oblasti NIR-a i medjunarodne saradnje za 2013.
godinu, iako zadovoljavajući, nešto slabiji u odnosu na prethodnu 2012. godinu (imajući u vidu elemente za
ocenjivanje kvaliteta naučnog rada, na osnovu čl.7 Pravilnika o vrednovanju rezultata naučnog rada
nastavnika i saradnika Tehničkog fakulteta u Boru), pa treba zaključiti da je neophodno raditi na njihovom
poboljšanju i stvaranju uslova za unapredjenje aktivnosti u ovoj oblasti u narednom periodu.
Podnosilac izveštaja:
Prof. dr Dragana Živković
Prodekan za NIR&MS TF Bor
U Boru,
1. marta 2014. godine
NAPOMENA: Želela bih da u okviru ovog izveštaja posebno istaknem trud i zalaganje koleginice Ass. Aleksandre
Mitovski, koji je dala značajan doprinos u sredjivanju podataka relevantnih za izveštaj, kao i da se zahvalim svim
kolegama na saradnji i promptnosti u slanju izveštaja vezano za rezultate NIR-a u 2013. godini.
8
1. Publikovani radovi u medjunarodnim časopisima i ostali rezultati iz kategorije M20:
Σ = 81
M21 – 14
1. Brodic, D., Milivojevic, Z. N. Maluckov, C. Recognition of the Script in Serbian Documents using
Frequency Occurrence and Co-occurrence Analysis. The Scientific World Journal (2013), Vol. 2013,
Art. ID 896328, pp. 1-14.,
2. Djordjevic, P., Nikolic, D., Jovanovic, I., Mihajlovic, I., Savic, M., Zivkovic, Z. (2013). Episodes of
extremely high concentrations of SO2 and particulate matter in the urban environment of Bor, Serbia.
Environmental Research, 126(0): 204-207.
3. M. Marić, M. Antonijević, S. Alagić, The investigation of the possibility for using some wild and
cultivated plants as hyperaccumulators of heavy metals from contaminated soil, Environmental
Science and Pollution Research 20 (2) (2013) 1181 – 1188
4. S. Dimitrijević, M. Rajčić-Vujasinović, V. Grekulović, S. Alagić, V. Trujić, Formulation and
characterization of electrolyte for decorative gold plating based on mercaptotriazole, Electrochimica
Acta 104 (2013)330-336.
5. M. Rajčić-Vujasinović, V. Grekulović, Z. Stević, N. Vuković, Potentiostatic oxidation of AgCu50
alloy in alkaline solution in the presence of chlorides, Corrosion Science 70 (2013) 221–228.
6. S. M. Serbula, T. S. Kalinovic, A.A. Ilic, J.V. Kalinovic, M. M. Steharnik, Assessment of airborne
heavy metal pollution using Pinus spp. and Tilia spp., Aerosol and Air Quality Research, 13 (2013)
563–573.
7. Gorgievski M, Bozic Dragana, Stankovic V.D., Strbac Nada D., Serbula S. M., Kinetics,
equilibrium and mechanism of Cu2+, Ni2+ and Zn2+ ions biosorption using wheat straw, Ecological
Engineering, 58 (2013), 113-122.
8. Bozic D., Gorgievski M., Stankovic V. D., Strbac N. D., Serbula Snezana M., Petrovic Nevenka
B., Adsorption of heavy metal ions by beech sawdust - Kinetics, mechanism and equilibrium of the
process, Ecological Engineering, 58 (2013), 202-206 .
9. E.Malkowsky, I. Djolović, Banach Algebras of Matrix Transformations Between Some Sequence
Spaces Related to Λ-Strong Convergence and Boundedness, Applied Mathematics and Computation,
219(2013), No.16, 8779-8789.
10. S.Stojadinović, N. Lilić, R. Pantović, M. Žikić, M. Denić, V. Čokorilo, I. Svrkota, D. Petrović. A
new model for determining flyrock drag coefficient. Int. Journal of Rock Mechanics and Mining
Science, 62 (2013), 68-73.
9
11. M. B. Radovanović, M. B.Petrović, A. T. Simonović, S. M. Milić, Milan M. Antonijević, Cysteine as
a green corrosion in inhibitor for Cu37Zn brass in neutral and weakly alkaline sulphate solutions,
Environmenatal Science and Pollution Research 20 (7) (2013) 4370-4381.
12. Ćosović, V., Ćosović, A., Talijan, N., Živković, D., Manasijević, D., Minić, D., Improving dispersion
of SnO2 nanoparticles in Ag-SnO2 electrical contact materials using template method (2013) Journal
of Alloys and Compounds, 567, pp. 33-39.
13. Minić, D., Premović, M., Ćosović, V., Manasijević, D., Živković, D., Kostov, A., Talijan, N.,
Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Al-Cu-Sb phase diagram (2013)
Journal of Alloys and Compounds, 555, pp. 347-356.
14. Premović, M., Minić, D., Manasijević, D., Živković, D., Djokić, J., Experimental investigation and
thermodynamic calculations of the Ag-Sb-Zn phase diagram (2013) Journal of Alloys and
Compounds, 548, pp. 249-256.
M22 – 12
1. Ž. Petronijević, B. Maluckov, A. Smelcerović, Crosslinking of polysaccharides with activated
dimethylsulfoxide, Tetrahedron Letters 54 (2013) 3210–3214.
2. Z.D. Stanković, V.B. Cvetkovski, V.J. Grekulović, M.V. Vuković, S.Lj. Ivanov, The Effect of
Tellurium Presence in Anodic Copper on Kinetics and Mechanism of Anodic Dissolution and
Cathodic Deposition of Copper, International Journal of Electrochemical Science, 8 (5) (2013) 7274
– 7283.
3. S. M. Serbula, T. S. Kalinovic, J. V. Kalinovic, A. A. Ilic, Exceedance of air quality standards
resulting from pyro-metallurgical production of copper: a case study, Bor (Eastern Serbia),
Environmental Earth Sciences, 68 (2013) 1989–1998.
4. S. Č. Alagić, S. S. Šerbula, S. B. Tošić, A. N. Pavlović, J. V. Petrović, Bioaccumulation of Arsenic
and Cadmium in Birch and Lime from the Bor Region, Archives of Environmental Contamination
and Toxicology, 65 (2013), 671-682.
5. D. Živković, Lj. Balanović, D. Manasijević, T. Holjevac Grgurić, D. Ćubela, A. Mitovski,
Comparative thermodynamic analysis and phase diagram prediction of the Ga-Sn-Zn system,
International Journal of Materials Research, 104 (1) (2013), pp. 26-34.
6. Živković, D., Ćosović, V., Živković, Z., Štrbac, N., Sokić, M., Talijan, N., Boyanov, B., Mitovski,
A., Kinetic investigation of silver sulfide phase transformations, Materials Science in Semiconductor
Processing, 16 (2013), pp.217-220.
7. Tang, Y., Hu, B., Wang, J., Gao, Q., Du, Y., Yuan, X., Živković, D., Thermodynamic modeling of
the La-B and La-Bi systems supported by first-principles calculations (2013) Journal of Phase
Equilibria and Diffusion, 34 (4), pp. 297-306.
10
8. Živković, D., Gomidželovic, L., Manasijevič, D., Talijan, N., Ćosović, V., Calorimetric study and
phase diagram investigation of the Au-Ga system (2013) International Journal of Materials Research,
104 (6), pp. 554-560.
9. Milosavljević, A., Živković, D., Manasijević, D., Du, Y., Talijan, N., Bu, M., Kostov, A., Phase
diagram investigation of the Sn-InxAgyCu z (x:y:z = 7:2:1) section in the Ag-In-Sn-Cu system
(2013) International Journal of Materials Research, 104 (5), pp. 452-456.
10. Balanović, L., Živković, D., Manasijević, D., Minić, D., Marjanović, B., Calorimetric study and
thermal analysis of Al-Sn system, (2013) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111 (2), pp.
1431-1435.
11. Živković, D., Sokić, M., Živković, Ž., Manasijević, D., Balanović, L., Štrbac, N., Ćosović, V.,
Boyanov, B., Thermal study and mechanism of Ag2S oxidation in air, (2013) Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry, 111 (2), pp. 1173-1176.
12. Manasijević, D., Živković, D., Talijan, N., Ćosović, V., Gomidželović, L., Todorović, R., Minić, D.,
Thermal analysis and thermodynamic prediction of phase equilibria in the ternary Au-Ga-Sb system,
(2013) Journal of Physics and Chemistry of Solids, 74 (2), pp. 280-285.
M23 - 38
1. J. M. Djoković, R. R. Nikolić, K. Z. Živković, " Interfacial crack behavior in the stationary
temperature field conditions ", Thermal Science, 2013, Vol. 17, Suppl. 1, pp. S169-S178.
2. J. Dado, J. Taborecka Petrovičova, D.Riznić, T. Rajić: “Linking service quality and satisfaction to
behavioural intentions in higher education setting”, Ekonomicky časopis, Journal of economics /
Ekonomicky casopis, 61(6) 2013, pp. 578-597.
3. Rajic T.Dado J.(2013) Modelling the relationships among retail atmospherics, service quality,
satisfaction and customer behavioural intentions in an emerging economy context, Total Quality
Management & Business Excellence, Vol.24 Issue 9-10, pp. 1096-1110.
4. Rajic T., Dado J., Taborecka-Petrovicova J. (2013) Linking retail service quality, satisfaction and
perceived value to customer behavioral intentions: Evidence from Serbia, E&M Ekonomie a
Management, Vol.16 No.2, pp. 99-112.
5. N. Milijić, I. Mihajlović, N. Štrbac, Ž. Živković, Developing a Questionnaire for Measuring Safety
Climate in the Workplace in Serbia, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics,
(2013) vol. 19, iss. 4, pp. 631-645.
6. M. K. Radović, Č. A. Maluckov, J. P. Karamarković, S. A. Rančev, S. D Mitić, “Breakdown Voltage
Distributions in Ne-Filled Diode at 1.33 mbar with Corona Appearance in Pre-breakdown Regime“,
Brazilian Journal of Physics, (2013), vol. 43 br. 3, str. 145-151.
7. D. Brodić, Č.A Maluckov, L Peng, “Estimation of the Text Skew in the Old Printed Documents”,
International Journal of Computers Communications & Control, (2013), vol. 8 br. 5, str. 673-680
11
8. Č. A. Maluckov, M. K. Radović, S.A. Rančev, G.S. Ristić, J.P. Karamarković, The electrical
breakdown time delay distributions in “ge 155/500” gas diode (Starter), Romanian Reports in
Physics, Vol. 65, No. 4, P. 1373–1383, 2013.
9. Brodic, D.; Milivojevic, Z. N. Text line segmentation with the algorithm based on the oriented
anisotropic gaussian kernel. Elektronika Ir Elektrotechnika (2013), vol.19(2), pp. 61-64.
10. Brodic, D.; Milivojevic, Z. N. Text line segmentationwith the algorithm based on the oriented
anisotropic gaussian kernel. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING- -Elektrotechnicky Casopis,
vol.64(4), pp. 238-243. ISSN: 1335-3632.
11. Milivojevic, Z. N.; Brodic, D. Estimation of the Fundamental Frequency of the Speech Signal
Compressed by MP3 Algorithm. Archives of Acoustics (2013), vol.38(3), pp. 1-11.
12. Brodić, D.; Milivojevic, Z. N.; Milivojevic, D. R. Comparison of Two Goal-Oriented Methods for
the Evaluation of the Text-Line Segmentation Algorithms. Przeglad Elektrotechniczny (2013),
vol.89(6), pp. 66-71.
13. Radetic, R.; Milivojevic, D.R.; Brodić, D.; Milivojevic, N. Functional Characteristics of a Resistance
Comparator and a Practical Way of their Improvement. Przeglad Elektrotechniczny (2013),
vol.89(6), pp. 51-55.
14. I.Jovanović, P. Stanimirović, Ž. Živković, (2013). Environmental and economic criteria in ranking of
copper concentrates, Environmental Modeling and Assessment, 18(1), 73-83.
15. J. M. Djokovic, R. R. Nikolic and J. Bujnak, Fundamental problems of modeling the fracture
processes in concrete I: Micromechanics and localization of damages, Procedia Engineering (2013),
pp. 186-195
16. J. M. Djokovic, R. R. Nikolic and J. Bujnak, Fundamental problems of modeling the fracture
processes in concrete II: Size effect and selection of the solution approach, Procedia Engineering
(2013), pp. 196-205.
17. Z. Stević, I. Radovanović, M. Rajčić-Vujasinović, S. Bugarinović, V. Grekulović, Synthesis and
characterization of specific electrode materials for solar cells and supercapacitors, J. Renewable
Sustainable Energy, 5 (2013) 041816-1-12.
18.
M. M. Rajčić-Vujasinović, V. J. Grekulović, Z. M. Stević, S. D. Nestorović, I. I. Marković, S. B.
Simov, Comparison of the electrochemical behavior of cast and sintered CuAg 4 at. % alloy during
thermomechanical treatment, J. Serb. Chem. Soc. (2013) 78 (10) 1583–1594.
19. S.A. Mladenović, Lj.S. Ivanić, M.M. Rajčić-Vujasinović, S. Lj. Ivanov, D.M. Gusković,
Electrochemical and wetting behavior of as-cast Sn-Zn-Sb lead free solders alloys, Hemijska
industrija, 67 (3) (2013) 477-484.
12
20. B.Trumić, L. Gomidželović, S. Marjanović, V. Krstić, A. Ivanović, S. Dimitrijević, Pt-Rh Alloys:
Investigation of Creep Rate and Rupture Time at High Temperatures, Materials Testing 55(2013)1,
pp. 38-42.
21. Z.O.Stevanović, M.M.Antonijević, G.D.Bogdanović, M.M. Bugarin, V.K.Trujić, R.T.Marković,
D.M. Nedeljković: The effect of oxidants through a tailing dump depth and the leaching of copper,
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(1) (2013) 29-38.
22. Andric Lj. D, Terzic A. M, Acimovic-Pavlovic Z. S, Trumic M. Z, Petrov M. M, Pavlovic Lj. J, A
Kinetic Study of Micronization Grinding of Dry Mica in a Planetary Ball Mill, Advances in
Materials Science and Engineering, (2013).
23. Z. Štirbanović, I. Miljanović, Z. Marković, Application of Rough Set Theory for Choosing Optimal
Location for Flotation Tailings Dump, Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 3, pp. 893–900
24. S. Stojadinović, M. Žikić, R. Pantović, I. Svrkota, D. Petrović. High slope waste dumps – a proven
possibility. Acta Montanistica Slovaca Vol 18, No 1. 2013 pp 40-51.
25. D. Živković, A. Mitovski, S. Novaković, Lj. Balanović, D. Marković, B. Marjanović,
Characterization of some lead-free bronzes, Practical Metallography, 50 (3) (2013), pp.177-195,
26. Ćosović, V., Pavlović, M., Ćosović, A., Vulić, P., Premović, M., Živković, D., Talijan, N.,
Microstructure refinement and physical properties of Ag-SnO2 based contact materials prepared by
high-energy ball milling (2013) Science of Sintering, 45 (2), pp. 173-180.
27. Minić, D., Premović, M., Kolarević, M., Ćosović, V., Manasijević, D., Živković, D., Description of
the liquidus surface and characterization of alloys of the ternary Bi-Cu-In system (2013) Journal of
Materials Engineering and Performance, 22 (8), pp. 2343-2350.
28. Balanović, L., Ćosović, V., Talijan, N., Ẑivković, D., Internal-oxidation kinetics of Ag-Cd alloys
(2013) Materiali in Tehnologije, 47 (4), pp. 447-452.
29. Gomidželović, L., Mihajlović, I., Kostov, A., Živković, D., Cu-Al-Zn system: Calculation of
thermodynamic properties in liquid phase (2013) Hemijska Industrija, 67 (1), pp. 157-164.
(radovi publikovani u časopisima koji od 2013. godine nisu na JCR listi, ali koji se još uvek prema
kategorizaciji KOBSON-a nalaze na listi M23 časopisa!)
30. I.I.Mladenović-Ranisavljević, Lj. Takić, Z. Damjanović, M. Vuković, N. Živković – Correlation of
water quality criteria of the Danube in Serbia, Technics, Technologies, Education Management,
ISSN 1840-1503, 8(1)(2013): 390-394.
31. D. Vidaković, D. Jovanović, M. Vuković, D. Voza, M. Pljušić, V. Radičević – Measurements SO2,
NOx and smoke in large cities of transitional countries in South-East Europe, Technics,
Technologies, Education Management, 8(4)(2013): 1831-1839.
13
32. R. Nikolic, A. Fedajev, Z. Damnjanovic, D. Riznic, P. Ranisavljevic, 2013. A new model of
economic growth and development of Republic of Serbia. Technics, Technologies, Education,
Management (TTEM), Vol. 8, No.4, 2013. Str. 1715-1723.
33. R Nikolic, A Fedajev, Z Damnjanovic, D Riznic, 2013. Macroeconomic stability and
competitiveness of the Republic of Serbia. Technics, Technologies, Education, Management
(TTEM), Vol. 8, No.4, pp. 1743-1751.
34. R Nikolić, A. Fedajev, D. Riznić, Z. Damnjanović, A. Kostadinović, Economic crisis in the Western
Balkans. Metalurgia International, Vol. Vol. 18, Special Issue No. 8, pp. 54-59.
35. M. Mirić, D. Gusković, S. Ivanov, S. Marjanović, S. Mladenović, The influence of rolling and
drawing on properties of gold strips and tubes for jewelry, Metalurgia international, 18 3 (2013) 4750.
36. Balanović, Lj., Živković, D., Manasijević, D., Minić, D., Živković, Ž. Calorimetric investigation of
Sn-Zn system (2013) Metalurgia International, 18 (3), pp. 12-15.
37. R.Perić,
Z.
Karastojković,
Z.Kovačević,
D.Gusković,
Age-Hardening
Effect
of
Au585Ag90Cu264Zn61 and Application in the Manufacture of Jawelry, Metalurgia International,
Vol.XVIII(2013), Special Issue N° 4, pp. 352-361.
38. Z. Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, D.Gusković, M.Rakin, Determination of Annealing
Temperatures for Coldworked Strip of 585 Gold Alloy for Successful Deep-Drawing Into Tube,
Metalurgia International, Vol.XVIII(2013), N°3, pp. 428-432.
M24 – 14
1. Radetic, R.; Pavlov-Kagadajev, M.; Brodić, D.; Milivojevic, N. An Approach to the Low-Resistance
Measurement. Serbian Journal of Electrical Engineering. (2013), vol.10(2), pp. 293-307.
2. M. Savić, I. Mihajlović, Ž. Živković, AN ANFIS – Based air quality model for prediction of SO 2
concentration in urban area, Serbian Journal of Management, Vol. 8(1) (2013) pp. 25-38.
3. Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, D.Gusković, Electrolitic Gold Plating on Golden Jewels
made from 585 Alloy, Časopis ,,Zaštita materijala“, 54 (4) (2013), 366-370
4. R.Stanojlović, J. Sokolović, N. Stančev, Granulometric composition of starting samples of size class
-3.35 mm - the reliability factor of bond working index of grindability, Mining and metallurgy
engineering (Rudarski radovi), No. 1/2013, (2013), pp. 161-170.
5. V.Milić, Igor Svrkota, Dejan Petrović. Determination of optimal parameters for sublevel stoping
method. Mining and metallurgy engineering (Rudarski radovi) Bor. No3-2013. pp.97-112.
6. V. Milić, Igor Svrkota, Dejan Petrović. Analysis of block stability for semi – level caving method
with lateral loading. Mining and metallurgy engineering (Rudarski radovi). No 2 .2013. pp. 21-32.
14
7. V. Milić, Igor Svrkota, Dejan Petrović. Determination of mining method design parameters on
physical similarity models. Mining and metallurgy engineering (Rudarski radovi) No. 1 – 2013, p.
83-100.
8. R. Nikolić, N.Vušović, I. Svrkota, B.Mihajlović. Position of Serbian copper production complex on
the world market. Mining and metallurgy engineering (Rudarski radovi), No3-2013. pp.33-48.
9. N.Vušović, I.Svrkota, Z.Vaduveskovic: Spatial reference systems of Serbia, Mining and metallurgy
engineering (Rudarski radovi), 1 (2013) 49-70.
10. Vusovic, N., Svrkota, I., Krzanovic, D., Spatial data infrastructurе, Mining and metallurgy
engineering (Rudarski radovi) 3/2013, 159-174.
11. S. Dević , M. Cocić, M. Logar, 'Optical microscopy and its contribution to the control of applied
submerged entry nozzle (SEN) in continuous casting of steel', Zaštita materijala (Materials
protection), Godina LIV, 3 (2013), 275 – 279.
12. M. Vuković, D.B. Đorđević – Global Environmental Issues and IR Theories: A Pluralist Theoretical
Approach, Serbian Political Thought, 7(1) (2013): 59-79.
13. P. Schulte, D. Živković, M. Graef, J. Vadnjal, G. Trisca, I.Mihajlović, D. Pavlov, V. Kume,
Ž.Živković, M.Dimitrova, Dž.Zečić, J.Halebić, A. Tantau, RESITA NETWORK - Academic
Entrepreneurship and Innovation Network of South Eastern European Universities: an example of
successful networking in entrepreneurship and innovation at academic level, Serbian Journal of
Management, 8 (1) (2013) 117 – 130.
14. M. Sokić, I. Ilić, Z. Gulišija, N. Štrbac, V. Manojlović, Postupci prerade sekundarnih sirovina bakra,
Zaštita materijala, (2013). vol. 54, iss. 4, pp. 409-414.
M28 – 3
1. D. Živković, Editor-in-Chief: Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy
(ISSN 1450-5339) IF(2013)=1.435 (JCR:12/76). (kategorija M21 za 2013. godinu)
2. M. Antonijević, Urednik, Zaštita materijala (ISSN 0351-9465) (kategorija M24 za 2013. godinu)
3. I. Mihajlović, Editor-in-Chief – Serbian Journal of Management (ISSN 1452-4864) (kategorija M24
za 2013. godinu)
2. Publikovani radovi u nacionalnim časopisima i ostali rezultati kategorije M50:
M 51 - 31
15
Σ = 51
1. Alagić Č.S., Dimitrijević D.M., Kukić S. (2013): Tretmani termalnog pospešivanja ekstrakcije
policikličnih aromatičnih ugljovodonika iz zemljišta/Thermally enhanced extraction of PAHs from
soil. Tehnika, 64(3), p. 433-438. ISSN: 0040-2176.
2. P. Marjanovic, D.T. Riznic, B.Z. Ljutic: „Validity of information based on (cpv) analysis for the
needs of short-term business decision making”, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY,
Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSUE #2, SEPTEMBER 2013, str.131139. Vol. 22, No. 12.
3. R. Nikolic, A.Fedajev, D. Riznić, 2013. The Effects of Economic Crisis in The Western Balkan
Countries. Annals of the Oradea University, Vol. 22, No. 12, pp. 188-194.
4. N. Makojevic, P.Veselinovic, A. Fedajev, 2013. Multicriteria approach in business environment
ranking: case of new EU and transition countries. Actual Problems of Economics, Vol 149, No. 11,
pp. 415-425.
5. M. Manić, D. T. Riznić, M. Vuković: “Ekonomska kriza i njen uticaj na održivi rast ekonomije
pograničnih oblasti Srbije”, Ecologica, vol 20, br. 69, 2013, str. 39-45.
6. D.T. Riznić, M.Manić, Z. Obradović: “Ekonomsko-ekološki aspekti korišćenja termomineralnih
izvora Srbije i klimatske promene”, Ecologica, vol 20, br. 70, 2013, str. 154-159.
7. D. T. Riznić, R. Nikolić, P. Marjanović: “Ekonomski aspekti adaptacije privrede na klimatske
promene”, Ecologica, vol 20, br. 70, 2013, str. 175-181.
8. S. Č. Alagić, B. S. Maluckov, D. T. Riznić: “Fitoremedijacija kao ekološki prihvatljiva metoda za
uklanjanje POPs iz kontaminiranih zemljišta”, Ecologica, vol 20, br. 70, 2013, str. 275-280.
9. M. Vuković, N. Štrbac, D. Voza, Zvonko Damnjanović, Adriana Petrović (2013) Mogućnosti za
korišćenje energije vetra u pograničju istočne Srbije. Ecologica, 20(72), 632 – 636.
10. J. V. Kalinovic, S. M. Serbula, A. A. Ilic, T. S. Kalinovic, J. Petrovic; Content of metals and
metalloids in soil sampled in Bor and its surroundings (Eastern Serbia); Journal of Trends in the
Development of Machinery and Associated Technology, 17 (1) (2013) 121-124.
11. A.A. Ilic, S. M. Serbula, J. V. Kalinovic, T. S. Kalinovic, M. J. Ilic; The level of sulphur dioxide in
the atmosphere of Bor (Eastern Serbia); Journal of Trends in the Development of Machinery and
Associated Technology; 17 (1) (2013), 113-116.
12. T. S. Kalinovic, S. M. Serbula, J. V. Kalinovic, A. A. Ilic; Influence of airborne sulphur dioxide on
totals concentrations in linden and pine; Journal of Trends in the Development of Machinery and
Associated Technology; 17 (1) (2013), 117-120.
13. A.T. Ivanović, B.T .Trumić, S.Lj. Ivanov, S.R. Marjanović, Prediction of hardness after
homogenization annealing of PdNi5 alloy by using statistical analysis, Journal of Trends in the
Development of Machinery and Associated Technology, 17(1)(2013) 61-64.
16
14. Urošević S., Đorđević D., Wool fabric dyeing by some plant extracts, Annals of the University of
Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork, Vol. XIV, No 2-2013. p. 158-163.
15. Đorđević N., Đorđević D., Urošević S., Miljković M., Application of activated carbon from cotton
waste for textile dye removal, Annals of the University of Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork,
Vol. XIV, No 2-2013. p. 127-132.
16. Đorđević N., Đorđević D., Miljković M., Urošević S., Applications of cotton fiberes for activated
carbon production, Annals of the University of Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork, Vol. XIV,
No 1-2013. p. 157-162.
17. Коkeza G., Urošević S., Problemi i perspektive agroindustrijskog sektora u Republici Srbiji i mere za
prevazilaženje krize, Ecologica, No 72, Beograd, 2013, Godina XX, str. 648-652.
18. Šmelcerović, M., Ničić, R., Urošević, S., Đorđević, D., Stojmenović, S., Wastewater treatment after
wool dyeing by metal-complex dye using adsorption method, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa
Republike Srpske, Banja Luka, 9-2013, str.43-50.
19. S. Dimitrijević, S. Dimitrijević, M. Vuković – Electrochemical methods for arsenic removal from
industrial wastewater discharges,
Economics, Management, Information and Technology,
2(3)(2013): 100-105.
20. S. Dimitrijević, S. Dimitrijević, M. Vuković – Review of Modern Water Treatment by
Electrochemical Oxidation, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated
Technology, 17(1) (2013): 125-128.
21. M. Manić, D. Riznić, M. Vuković – Ekonomska kriza i njen uticcaj na održivi rast ekonomije
pograničnih oblasti Srbije, Ecologica, 20(69)(2013): 39-44.
22. N. Kostić, M. Vuković, N. Hadžiefendić – Metodologija za preventivne periodične preglede
niskonaponskih električnih instalacija u zgradama, Tehnika – Elektrotehnika, 62(2)(2013): 285-291.
23. N. Štrbac, M. Vuković, D. Živković, M. Sokić, T. Pavlović – Biomasa kao značajan obnovljivi izvor
energije (OIE) na području Opštine Majdanpek, Ecologica, 20(70)(2013): 225-229.
24. D. Živković, D. Manasijević, D. Minić, Lj. Balanović, M. Premović, A. Kostov, A. Mitovski,
Experimental investigation and thermodynamic calculation of binary Ag-Zn system, Journal of the
University of Chemical Technology and Metallurgy, 48(4)(2013), pp. 413-418.
25. A.Ćosović, A. Tripić-Stanković, V. Adamović, M. Sokić, N. Štrbac, J. Avdalović, Sadržaj sulfata u
atmosferskim padavinama u nenastanjenoj oblasti Kamenički Vis, Ecologica, 71 (2013), str.443-448.
26. M. Sokić, I. Ilić, Z. Gulišija, Ž. Kamberović, N. Štrbac, V. Manojlović, Modeli za procenu nastajanja
sekundarnih sirovina obojenih metala, Journal of engineering & processing management, Bosna i
Hercegovina, 2013.
17
27. Živkovic, D., Manasijevic, D., Minic, D., Balanovic, L.J., Premovic, M., Kostov, A., Mitovski, A.,
Thermodynamic calculations and experimental investigation of the Ag-Zn system, (2013) Journal of
the University of Chemical Technology and Metallurgy, 48 (4), pp. 413-418.
28. S. Dević, M. Cocić, M. Logar, S. Erić, N. Matejević, Mineralogical characterization of premix used
in the manufacture of feed for poultry and livestock, Journal of Agricultural Science; Vol. 5, No. 11;
2013..
29. Riesen, K.; Brodić, D. Graph Based Keyword Spotting in Handwritten Historical Slavic Documents.
ERCIM News 95, Special Theme: Image Processing. (2013), vol. 2013(95), pp. 37-38.
30. Draganov, I. R.; Brodić, D.; Neshov, N. N.; Popova A. A. Adaptive Local Binarization of Text
Documents with Backpropagation Neural Network. Computer & COMMUNICATIONS
ENGINEERING. (2013), vol.7(1) 2013, pp. 78-81.
31. Brodić, D.; Milivojevic, Z. N. Text skew detection using log-polar transformation, International
Journal of Reasoning-based Intelligent Systems. (2013), vol.5(3), pp. 195-201.
M52 – 15
1. P. Marjanović, D. Riznić: „Kritička analiza ciljeva obračuna troškova i učinaka u poljoprivrednoj
proizvodnji“, (Upravljačko računovodstvo) Računovodstvo, časopis za računovodstvo, reviziju i
poslovne finansije, LVII, br.3-4, 2013, str.45-57.
2. D. Brodić, D. Jovanović, T. Ognjanović: "Ranjivost web aplikacija", Bakar, vol. 38, br. 2, str. 23-34,
2013 .
3. D. Djenadić, M. Manić, D. Tanikić, S. Randjelović, P. Djekić, Analiza i prikaz vrsta fiksatora u
medicini kao i metoda obrade materijala za izradu fiksatora, Vojnotehnički glasnik, Vol. 61, No. 2,
pp. 123-139, 2013.
4. B. Maluckov, Biokorozija bakra i njegovih legura, Tehnika, 2 (2013) 242-244.
5. S. Miletić, D. BOGDANOVIĆ, B. Đorđević, Analiza kretanja cene zlata u periodu od 2008. do 2013.
godine, Bakar br.1 vol 38 (2013), str. 61-70.
6. S. Alagić, S. Dimitrijević, A. Ivanović (2013): Opasnost i rizici od organobromnih usporivača
gorenja kao perzistentnih organskih zagađivača iz čvrstog otpada/hazard and riscs from brominated
flame retardants as persistent organic pollutants from solid waste. Reciklaža i održivi razvoj, 6 p. 2634.
7. T. Urošević, V. Krstić, M. Milivojević, V. Janošević, B. Trumić, S.Marjanović, Sorbent titan-dioksid
dopovan gvožđem za sorpciju arsena, Bakar 38 1 (2013), 23-28. ISSN: 0351-0212.
8. G. Bogdanović, M. Trumić, V. Stanković, D. Antić, M.Trumić, Rudničke vode iz rudnika RTB Bor –
resurs za dobijanje bakra ili zagadjivač životne sredine. Reciklaža i održivi razvoj 6 (2013) 41- 50.
18
9. M. Žikić, S.Stojadinović, Kontrola i analiza tehničke ispravnosti havarisanih vozila nakon
saobraćajnih nezgoda, Tehnika – Mašinstvo. 62 (6), (2013), 1066 – 71.
10. Đorđević N., Đorđević D., Urošević S., Miljković M., Aktivni ugalj od otpadnog pamuka kao
adsorbent za direknu tekstilnu boju, Tekstilna industrija LX- broj 1, 2013. str. 23-29.
11. S. Dragulović, D. Božić, M. Gorgievski, Lj. Mladenović, S. Ivanović, Z. Stanojević-Šimšić,
Dobijanje indijuma iz otpadnih LCD monitora, Bakar 2(38) (2013) str. 55-60.
12. L. Gomidželović, A. Kostov, D. Živković, E. Požega, V. Krstić, Cu-Al-Zn sistem: Termodinamička
analiza primenom RKM modela, Bakar, 38 (1) (2013) 1 – 10.
13. L. Gomidželović, D. Živković, A. Kostov, E. Požega, Termodinamička analiza Au-Ga-Sb Sistema
pomoću RKM modela, Bakar 38 (2) (2013) 15-22.
14. D.Živković, T. Volkov Husović2, D. Ćubela, J. Medved, Ž Radović, M Gojić, R.Manojlović,
Aktuelno stanje u razvoju visokog obrazovanja metalurške struke u regionu, Bakar, 38 (1) (2013) 2934.
15. Žikić M., Mihаjlović B., Živković M., Stojаdinović S., Pаntović R., Kržаnović D.: Analiza gubitaka
bakra u svim fazama njegove proizvodnje i njihova potencijalnost za recikliranje, Reciklаžа i održivi
rаzvoj, Vol 6, No 1, 2013, str. 35-40.
M53 – 3
1. D. Živković, M. Sibinović, S. Nikolić, M. Niculović Analiza publikovanih naučnih radova
zaposlenih na državnim univerzitetima u Srbiji u proteklom petogodišnjem period, Inovacije i razvoj,
2 (2013) 5-18.
2. D. T. Riznić, R. Nikolić, A. Fedajev:” Geothermal resources of Serbia as a comparative advantage”,
Economics Management Information Technology (EMIT), Civic Library Europe, Bor,
Vol.2/No.2/2013, str. 86-95.
3. B. Vojnović, D. Riznić, J. Rudež: “Regional development concept for creating efficient economy
and support to local economy”, Economics Management Information Technology (EMIT), Civic
Library Europe, Bor, Vol.2/No.3/2013, str. 142-156 , ISSN 2217-9011, e-ISSN 2334-6531, UDK:
332.1(282.243.7); 005.51 ID: 203168268 Review Article Economy
M55 - 1
1. M. Trumić, Glavni i odgovorni urednik Časopisa: Journal of Mining and Metallurgy, A: Mining
(kategorija M51 za 2013.)
M56 - 1
1. M. Trumić, G. Bogdanović, Reciklaža i održivi razvoj 6(1) 2013 (kategorija M52 za 2013.).
19
3. Publikovane monografije i poglavlja u monografijama iz kategorija M10 i M40 +
udžbenici:
Σ = 13
M13 - 1
1. S. Šerbula, M. Radulović, I. Zafirović, Z. Stanižan, M. Petrović, J. Vukelić, I. Petrović, M. Vesković,
Environmental protection in Pančevo and Bor: challenges of participatory approach to environmental
governance. University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute for Sociological Research,
Belgrade, First Edition 2013. (ISBN 978-86-913927-5-8) (CIP 502/504(497.11)(082)) (COBISS.SRID 197486092) Chapter: Snežana Šerbula: Environmental Pollution in the Bor Region, 14-29.
M15 - 1
1. S. M. Serbula, T. S. Kalinovic, A. A. Ilic, J. V. Kalinovic, B. M. Bugarski, The Impact of Air
Pollution from the Mining-Metallurgical Complex on the Content of Total Sulfur in Plant Material
and Soil, in Air Quality: Environmental Indicators, Monitoring and Health Implications, Editors:
Arthur Hermans; Nova Science Publishers, US, New York. (2013), pp. 73-98 (ISBN: 978-1- 62808259-3).
M42 - 2
1. Z. Stević, D. Antić, Ispitivanja elektrohemijskih sistema za skladištenje energije, Akademska misao,
Beograd (2013), ISBN 978-86-7466-454-4
2. Lj. Andrić, M. Trumić, Usitnjavanje mlevenjem-Mikronizacija, mehanička i mehanohemijska
aktivacija minerala, Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, (2013), s. 202. (ISBN
978-86-6305-013-6)
M44 - 3
1. V. Miltojević, Danijela Voza. ,,Osuđena na samoću - ispovest baka Anice iz sela Leskovo”. U Stariji
ljudi u pograničju, priredile Lela Milošević-Radulović, Jasmina Petrović i Ivana Ilić-Krstić, 41-63.
Beograd: Službeni glasnik, 2013. ISBN 978-86-519-1697-0, UDC 316.334.7-053.9(497.11-12)
2. S. Šerbula, M. Radulović, I. Zafirović, Z. Stanižan, M. Petrović, J. Vukelić, I. Petrović, M.Vesković,
Zaštita životne sredine u Pančevu i Boru: izazovi participativnog pristupa upravljanju okruženjem,
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2013. (ISBN 978-86913927-6-5) (CIP 502/504(497.11)(082)) (COBISS.SR-ID 197484812) Poglavlje: Snežana Šerbula,
Zagađenje životne sredine u Borskoj regiji;15-30str.
3. M. Vuković, I. Ilić-Krstić – ,,Ispovest Budimira Stanojevića”. U Stariji ljudi u pograničju, priredile
Lela Milošević-Radulović, Jasmina Petrović i Ivana Ilić-Krstić, Beograd: Službeni glasnik, 2013.
ISBN 978-86-519-1697-0, UDC 316.334.7-053.9(497.11-12)
M45 - 1
1. D. Voza, i M. Vuković. „Inženjeri: zadovoljstvo poslom“. U Profesija inženjer: neka pitanja (priredili
Dragoljub B. Đorđević i Bogdan Đurović), 22 – 32. Niš: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2013.
ISBN 978-86-6055-041-7
Udžbenici - 5
20
1. D. Tanikić, R. Stolić, Zbirka zadataka iz Mašinskih elemenata, (ISBN: 978-86-6305-005-1),
Univerzitet U Beogradu, Tehnički fakultet Bor, 2013.
2. Živković, Ž., Đorđević, P., 2013. Upravljanje kvalitetom. Tehnološki fakultet u Zvorniku, Bor.
3. J. Đoković, Termodinamika, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, 2013, ISBN 978-866305-009-9
4. Ž. Milićević, V. Milić, “Tehnologija podzemne eksploatacije ležišta mineralnih sirovina“. Osnovni
univerzitetski udžbenik, Bor, 2013. godine.
5. D.Manasijevic, D.Zivkovic, Metalurgija čelika, Tehnicki fakultet Bor, Grafomed Bor, 2013. ISBN
978-86-6305-015-0; COBISS.SR-ID 204415500
4. Saopšteni radovi i ostali rezultati kategorije M30:
Σ = 177
M31 - 4
1. V. Despotović, Z. Perić, Design of nonlinear predictors for adaptive predictive coding of speech
signals, Proc. of the 21st Telecommunications Forum TELFOR 2013, ISBN: 978-1-4799-1419-7,
DOI: 10.1109/TELFOR.2013.6716274, November 26-28, 2013, Belgrade, Serbia, pp. 490-497.
2. I.Mihajlović, Predavanje po pozivu na „Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld“, studentima
na Internacionalnom Master Kursu – „Material Flow Management“ - IMAT. period 28. Oktobar – 8.
Novembar, 2013. Organizovano u okviru Internacionalne akademske Resita mreže, finansirano od
strane DAAD fondacije
3. I.Mihajlović, Predavanje na Internacionalnoj letnjoj školi "Technology Based Entrepreneurship". U
periodu 21 do 26. oktobar 2013, u gradu Ruse (Bugarska), na Univerzitetu Angel Kanchev.
Organizovano u okviru Internacionalne akademske Resita mreže, finansirano od strane DAAD
fondacije.
4. V. D. Krstić, Z. Stević, Properties and performance of interconnector and electrode materials in
sol¬id oxide fuel cells, The second international conference on renewable electrical power sources,
October 16-18, 2013, Belgrade, Proceedings, 1/1-6, Editor: Zoran Stević, Publisher: Savez mašinskih
i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, ISBN: 978-86-81505-68-7.
M32 - 1
1. M. Antonijević, M. Petrović, Aktuelna istraživanja u oblasti inhibicije korozije bakra primenom
organskih jedinjenja, Current research in the field of corrosion inhibition of copper using organic
compounds, 15 YuCorr, Proceedings, Knjiga radova, Urednici: prof. dr Miomir Pavlović, dr
Vladimir Panić, 17-20.09.2013., Tara, Srbija, Izdavač: Udruženje inženjera Srbije za koroziju i
zaštitu materijala (UISKOZAM), ISBN 978-86-82343-19-6, str. 14.
21
M33 - 143
1. R. Nikolić, A. Fedajev, D. Riznić, 2013. Crisis of the economies in the Western Balkans. 3rd
International Conference on Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT
2013, 13-16. 06. 2013, Vrnjačka Banja, Serbia. ISBN 978-86-6075-039-8, pp. 326-330.
2. D. Riznić, R. Nikolić, A. Fedajev, T. Rajić, 2013. Strategic management concept and market
restructuring as a response to challenges during the global crisis. IX Internacionalna Majska
konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor,
24-26 Maja 2013, Zbornik radova (Elektronsko izdanje) ISBN 978-86-6305-006-8, str. 487-498.
3. D. Riznić, R. Nikolić, A. Fedajev, 2013. Geothermal resources of Serbia as a comparative advantage.
3rd International Symposium on Natural Resources Management, 30. i 31. maj, Gamzigradska Banja,
Srbija, Zbornik radova, str. 77-87, ISBN:978-86-7747-486-7.
4. R. Nikolić, N. Vušović, A. Fedajev, I. Svrkota. Is RTB Bor on its way out of crisis? Proceedings of
the 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16-19 October 2013, Bor
Lake, Serbia, pp. 664-667. (ISBN 978-86-6305-012-9)
5. P. Marjanović, D. Riznić, B. Z. Ljutić: “CVP (cost-volume-profit) analysis for short-term business
decision making”, 3rd International Conference, Economics and Management-Based on New
Technologies, EMoNT 2013, 13-16. 06. 2013, Vrnjačka Banja, Serbia. ISBN 978-86-6075-039-8,
pp. 271-278.
6. D. T. Riznić, A. Dukić, M. Manić: „Innovativeness and competitiveness of enterprises in Serbia“,
13th International Conference RaDMI 2013, ″Research and Development in Mechanical Industry″
12-15. September 2013, Kopaonik, Serbia, Zbornik radova Volume 1, str. 572-581, ISBN 978-866075-042-8.
7. A.Vuković, D. Riznić, M. Vuković, N. Štrbac, D. Voza – The role of communication in new
technologies and innovations introduction. In: Book of proceedings of 9th International May
Conference on Starategic Management – IMKSM2013, edited by Živan Živković, Ivan Mihajlović
and Predrag Đorđević, 456-477. Bor: University of Belgrade, Technical faculty in Bor, Management
department, 2013. ISBN: 978-86-6305-006-8.
8. T. Rajić, D. Riznić, N. Milijić: “An examination of the determinants of retail customers’ behavioral
intentions“, IX Internacionalna Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u
Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, 24-26 Maja 2013, Zbornik radova (Elektronsko izdanje)
ISBN 978-86-6305-006-8, str. 1047-1060.
9. M. Ognjanović, T. Ognjanović, D. Riznić: „The role of Internet in human resource management“, 3rd
International Symposium on Natural Resources Management, 30. i 31. maj, 2013. god. hotel
„Kastrum“ Gamzigradska Banja, Srbija, Zbornik radova str. 201-207, ISBN:978-86-7747-486-7.
10. M. Ognjanović, T. Ognjanović, D. Riznić: „Increasing environmental awareness through social
networks“, 3rd International Symposium on Natural Resources Management, 30. i 31. maj, 2013. god.
hotel „Kastrum“ Gamzigradska Banja, Srbija, Zbornik radova str. 291-299, ISBN:978-86-7747-4867.
22
11. D. T. Riznić, T. Ognjanović, M. Manić: „Internet marketing a new resource in business“, 3rd
International Symposium on Natural Resources Management, 30. i 31. maj, 2013. god. hotel
„Kastrum“ Gamzigradska Banja, Srbija, Zbornik radova str. 381-393, ISBN:978-86-7747-486-7.
12. Z. Obradović, D. Riznić, A. Vuković: “TEHNOLOGIJA, KOMUNIKACIJA I MULTIMEDIJI”, II
Međunarodni naučni skup “Moć komunikacije 2013” Panevropski Univerzitet u Banjaluci-Apeiron,
Beograd, 30-31 Maj 2013, Zbornik radova ISBN 978-99955-91-19-9, COBISS.BH-ID 3724312, str.
257-271.
13. N. Milijić, A. Jovanović, I. Mihajlović, Komparativna analiza menadžmenta znanjem u projektnim
organizacijama, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2013 –
zbornik radova, (2013) 148-152.
14. N.Milijić, A. Jovanović, I. Mihajlović, Uticaj karakteristika projektnih organizacija na upravljanje
znanjem, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2013 – zbornik
radova, (2013) 153-157.
15. N. Milijić, I. Mihajlović, Percepcija bezbednosti na radu menadžera i izvršilaca na građevinskim
projektima, IX Internacionalna Majska konferencija o strategijskom menadžmentu – zbornik radova,
(2013) 1024-1035.
16. D. Voza, M. Vuković. 2013. „Utility of multivariate statistical techniques in surface water quality
evaluation – case study: the Danube River”, Book of proceedings of 9th International May
Concefernce on Starategic Management – IMKSM2013, edited by Živan Živković, Ivan Mihajlović
and Predrag Đorđević, 835-844. Bor: University of Belgrade, Technical faculty in Bor. ISBN: 97886-6305-006-8. Serbia, Bor, 24 - 26. May 2013.
17. D. Voza, M.Vuković. 2013. „Engineers: job satisfaction“. In Mechanical Engineering in XXI
Century, edited by Dragan Milčić, Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering.
Serbia, Niš, 20 and 25. June 2013.
18. S. Randjelović, D. Tanikić, D. Djenadić, The intelligent manufacturing, road to world class products
in aluminium industry, 7th International working conference “Total Quality Management – Advanced
and Intelligent Approaches”, 3rd-7th June, 2013, Belgrade, Serbia, pp. 497-500
19. M. Žikić, D. Tanikić, J. Djoković, S. Stojadinović, D. Djenadić, J. Petrović, Simple fast-disjoint
compensating clutch, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16-19
October, 2013, Bor Lake, Bor, Serbia, pp. 770-773.
20. D. Djenadić, M. Manić, D. Tanikić, M. Radovanović, S. Randjelović, Optimization of turning
parameters using Taguchi method, The 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy, 16-19 October, 2013, Bor Lake, Bor, Serbia, pp. 757-761.
21. D. Tanikić, V. Despotović, D. Djenadić, D. Milivojević, M. Manić, The artificial neural network
based system for validation of thermocouples used in biomedicine, Proc. of the XIII International
23
Conference on Environment and Electrical Engineering EEEIC 2013, November 1-3, 2013,
Wroclaw, Poland, pp. 172-175.
22. B. Sokolović, R. Pantović, D. Tanikić, Human physiological processes and pollution of the
resources, XXI International Scientific and Professional Meeting Ecological Truth, Borsko jezero
2013., pp. 448-454.
23. V. Tasić, V. Despotović, D. Brodić, M. Pavlov, D. R. Milivojević, Twenty years of monitoring and
control of electricity consumption in RTB Bor, Serbia, Proc. of the 36rd International Convention on
Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2013, Print
ISBN: 978-953-233-076-2, May 20-24, 2013, Opatija, Croatia, pp. 896-900.
24. O. Tasić, V. Tasić, D. Brodić, V. Despotović, M. Pavlov, D. R. Milivojević, PC and microcontroller
applications in the laboratory exercises of the electrical engineering, Proc. of the 36rd International
Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
MIPRO 2013, Print ISBN: 978-953-233-076-2, May 20-24, 2013, Opatija, Croatia, pp. 636-640.
25. V. Tasić, D. R.Milivojević, V. Despotović, D. Brodić, M. Pavlov, I. Stojković, Communications in
Realized Industrial Computer Networks, Proc of the. XLVIII International Scientific Conference on
Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013,ISBN: 978-9989786-90-7, June 26-29, 2013, Ohrid, Macedonia, pp. 619-622.
26. B. Maluckov, V.Tasić, S. Mladenović, J. Pejković, Č. Maluckov, Measurement of electromagnetic
radiation at the workplace - in the metallurgical laboratory, Proceedings of XXI International
Scientific and Professional Meeting, Ecological Truth, ECO-IST’13, Hotel “Jezero”, Bor Lake, Bor,
4 – 7 June 2013, 75 – 579. ISBN 978-86-80987-98-9.
27. V. Tasić, B. Maluckov, R. Kovačević, M. Jovašević-Stojanović, M. Živković, Indoor/outdoor levels
and chemical composition of PM10 at a residental environemt in Bor, Serbia, Proceedings of XXI
International Scientific and Professional Meeting, Ecological Truth, ECO-IST’13, Hotel “Jezero”,
Bor Lake, Bor, 4 – 7 June 2013, 442 – 447. ISBN 978-86-80987-98-9.
28. J. Pejković, B. Maluckov, Č. Maluckov, D. Denić, Noise level measurement from traffic on some
characteristic crossrroads in Niš, Serbia, Proceedings International Scientific comference,
Gabrovo,22 – 23 November 2013, I-350 - I-353. ISSN 1313-230.
29. Tasić V., Kovačević R., Maluckov B., Preliminary measurement of PM10 in apartments in Bor,
Serbia, WeBIOPATR2013, Particulate Matter: Research and Management, Proceedings from the 4th
WeBIOPATR Workshop& Conference Belgrade, Serbia 2.-4.10. 2013, 117- 121.ISBN 978-8683069-40-8.
30. Brodić, D.; Peng, L.; Maluckov, Č.; Milivojević, Z. N. Detection of the Global Text Skew with
Initial Skew Rate. 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing
(TSP), Rome, Italy, July 2-4, 2013, pp. 853-857. ISSN: 1805-5435, ISBN: 978-1-4799-0403-7,
Publisher: Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology,
Brno, Czech Republic.
24
31. D. Brodić, Č. A. Maluckov, I. R. Draganov, “Statistical preprocessing of redundant data for text
skew estimation algorithm”, Proceedings International Scientific Conference 22 – 23 November
2013, Gabrovo, Macedonia, 2013, pp. II-295 - II-299 ISSN 1313-230x.
32. Brodić, D.; Milivojević, D. R.; Tasić, V.; Milivojević, Z. N. Identification of the Global Text Skew
Based on the Convex Hulls. Proceedings of 36th International Convention on Information and
Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2013, May 20-24, Opatija,
Croatia, 2013, CIS Section, pp. 1282-1286. ISSN: 1847-3946, ISBN: 978-953-233-074-8, Publisher:
MIPRO, Croatia.
33. Neshov, N. N.; Draganov, I. R.; Brodić, D. Text Extraction from Complex Background Images.
Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and
Energy Systems and Technologies ICEST 2013, Ohrid, Macedonia, June 26-29, 2013, Vol.1, pp.
161-164. ISBN: 978-9989-786-90-7, Publisher: Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia.
34. Brodić, D.; Draganov, I. R.; Milivojević, D. R.; Tasić, V. Estimation of the Global and Local Text
Skew in the Old Printed Documents. Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on
Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, Ohrid,
Macedonia, June 26-29, 2013, Vol.1, pp. 165-168. ISBN: 978-9989-786-90-7, Publisher: Faculty of
Technical Sciences, Bitola, Macedonia.
35. Pavlov Kagadejev, M.; Tasić, V.; Brodić, D.; Milivojević, D. The analysis of electro-energetic
system elements in Majdanpek copper mine, 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy (IOC 2013), Bor Lake, Bor, Serbia, October 16-19, 2013, pp. 551-554. ISBN 978-866305-012-9.
36. V. Radojicic, G. Kulić, S. Alagić, D. Medić, (2013): The effect of mineral matter content on the
stationary burning rate of Burley tobacco from different production area in Serbia, XXI
Međunarodni Naučno-stručni skup "EKOLOŠKA ISTINA"/International Scientific and Professional
Meeting "Ecological Truth", ECO-IST'13. 4. - 7. jun, Hotel "Jezero" Borsko jezero, Bor, Serbia,
Zbornik radova/Proceedings, p. 398-405, ISBN: 978-86-6305-007-5, COBISS.SR-ID 198699020,
Izdavač: University of Belgrade, Technical faculty, Bor.
37. E. Nikolić. 2013. Promovisanje ekoloških vrednosti u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika struke.
Zbornik radova sa konferencije Jezik, književnost, vrednosti - jezička istraživanja, ur. B. Mišić Ilić i
V.
Lopičić.
Filozofski
fakultet
u
Nišu.
ISBN:
978-86-7379-278-1,
UDK:
371.3:811.111'243]:502/504. str. 701-7011.
38. Z. Stosić, I. Mihajlović, Dinamic inventory management: a case study of an bussiness production
system, IX International May Conference on Strategic Management 2013 - IMKSM2013, ISBN: 97886-6305-006-8, 24-26. May 2013, Bor, Serbia, page. 128 – 138.
39. M. Savić, Ž. Živković, D. Ristić, Uticaj zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo kupaca kvalitetom
proizvoda, IX Internacionalna majska konferencija o strategijskom menadžmentu – IMKSM2013,
24.-26. Maj 2013., Bor, Srbija, Proceedings 723-732.
25
40. Jovanović, I., Risk analysis of the project “building a house”, IX International may conference on
strategic management, 24-26.05, Bor, Srbija, 2013, 146-156. ISBN: 978-86-6305-006-8
41. Ranđelović, S., Jovanović, I., Developing project implementation plan "Arranging and tourist
presentation of the locality Caricin Grad", IX International may conference on strategic management,
24-26.05, Bor, Srbija, 2013, 157-166. ISBN: 978-86-6305-006-8
42. Bogdanović, D., Jovanović, I., Application of combined AHP-PROMETHEE method for teaching
resources supply, IX International may conference on strategic management, 24-26.05, Bor, Srbija,
2013, 1093-1101. ISBN: 978-86-6305-006-8.
43. N. Štrbac, Dj. Nikolić, I. Mihajlović, A. Mitovski, M. Vuković, P. Djordjević, M. Arsić, (2013).
Arsenic removal from enargite concentrates: Determination of optimal leaching conditions by
Taguchi optimization method, The 45th International October Conference on Mining and MetallurgyBook of Proceedings, pp.782-785; ISBN: 978-86-6305-012-9.
44. Arsić M., Živković Ž. (2013) Analysis of air quality monitoring stations using multivariate method,
International May Conference on Strategic Management 24-26. May 2013, Bor, Serbia, Proceedings
IMKSM201, pp. 657-664. ISBN: 978-86-6305-006-8. Izdavač: Tehnički fakultet u Boru
45. S. Miletić, D. BOGDANOVIĆ, Ecological management in a function of management of natural
resources, 45th International October Conference on Mining and Metallurgy (2013), Zbornik radova,
str. 539-542. ISSN/ISBN: 978-86-6305-012-9 Izdavač/organizator: Univerzitet u Beogradu, Tehnički
Fakultete Bor i Institut za rudarstvo i metalurgiju
46. Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, N. Štrbac, I. Mihajlović, A. Mitovski, Calculation of
some isothermal and vertical section in Ga-Sn-Zn system, 45th International October Conference on
Mining and Metallurgy IOC13, 16-19 October 2013, Bor Lake, Bor (Serbia), Proceedings Book (Ed.
by N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović), Technical Faculty in Bor, pp.858-863. (ISBN 978-866305-012-9)
47. M. Vukašinović-Sekulić, Lj. Mojović, M. Rakin, M. Bulatović, Ž. Tasić, "Development starter
cultures for production functional beverages from cow's whey", pp. 406-412, "Ecological Truth"
EKO-Ist'13, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Maj 2013.
48. J. M. Djokovic and R. R. Nikolic, "Crack deflection at an interface between the two orthotropic
materials", Proceedings Fourth Serbian (29th Yu) Congress on theoretical and Applied Mechanics,
Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June 2013, C43, pp.535-540, ISBN 978-86-909973-5-0.
49. Djoković, J. M., R. R. Nikolić, K. M. Veljković, "Optimization of Plates with Prismatic Cores",
Proceedings of ICET 2013 – International Congress on Engineering and Technology, Edited by
Katarina Monkova and Peter Monka, 25th – 27th June, 2013, Dubrovnik – Croatia, pp. 159-166.
ISBN: 978-8-87670-08-8.
50. J. M. Djoković, R. R. Nikolić, "Comparative optimization of sandwich plates with prismatic and
truss cores", Proceedings 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists,
26
TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, pp.71-74, ISBN
978-80-554-0695-4.
51. J. M. Djokovic, "Crack kinking in materials with the perpendicular anisotropy", Proceedings 45-th
International October Conference on Mining and Metallurgy, IOC 2013, 16-19 October 2013, Bor
Lake, Bor (Serbia), pp.45-48, ISBN 978-86-6305-012-9.
52. M. Jevtić, Primena genetičkog algoritma u optimizaciji u upravljanju lancem snabdevanja preduzeća
sa uslužnom delatnošću, International May Conference on Strategic Management - IMKSM2013,
Bor, Book of Proceedings, 2013, pp. 139- 145.
53. S. Dimitrijević, M. Rajčić-Vujasinović, S. Alagić, V. Grekulović, V. Trujić, Chemical and
electrochemical characterization of gold complex based on mercaptotriazole in alkaline media, XXI
International Scientific and Profesional Meeting Ecological Truth, Proceedings,04.-07.06.2013., Bor
Lake, Bor, Serbia, ISBN 978-86-6305-007-5, COBISS.SR-ID 198699020, pp.148-155.
54. S. Dimitrijević, M. Rajčić-Vujasinović, S. Alagić, V.Grekulović, V. Trujić, Chemical and
electrochemical characterzation of gold complex based on mercaptotriazole in acid media17th
International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated
Technology” TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, pp. 165-168.
55. M. Misković, M. Milivojević, Z. Stević, N. Rajaković, B. Reljin, Labview monitoring of a system for
solar powered street lights, Proceeding, XIVth International scientific-practical conference, Modern
information and electronic technologies, Odessa, Ukraine, (2013) 125-128. ISBN 978-966-2666-04-5
56. Radovanović, Z. Stević, D. Nikolovski, System for measuring the potential of bioactive points on the
human body surface, Proceeding, XIVth International scientific-practical conference, Modern
information and electronic technologies, Odessa, Ukraine, (2013) 121-124. ISBN 978-966-2666-04-5
57. P. M. Mihailović, S. J. Petricević, Z. M. Stević, J. B. Radunović,Normalization and temperature
compensation for extrinsic fiber-optic sensors, Proceeding, XIVth International scientific-practical
conference, Modern information and electronic technologies, Odessa, Ukraine, (2013) 94-97. ISBN
978-966-2666-04-5.
58. Ilic, S. M. Serbula, J. V. Kalinovic, T. S. Kalinovic, M. J. Ilic, The Level of Sulphur Dioxide in the
Atmosphere of Bor (Eastern Serbia), 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the
Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013 Proceedings, Editors: S.
Ekinović, J. Vivancos, S. Yalcin, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, Publisher: Faculty of
Mechanical Engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica, B&H, pp. 265-268 (ISSN: 1840-4944).
59. T. S. Kalinovic, S. M. Serbula, J. V. Kalinovic, A. A. Ilic, Influence of Airborne Sulphur Dioxide on
Total S Concentrations in Linden and Pine, 17th International Research/Expert Conference ”Trends
in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013 Proceedings, Editors: S.
Ekinović, J. Vivancos, S. Yalcin, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, Publisher: Faculty of
Mechanical Engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica, B&H, pp. 269-272 (ISSN: 1840-4944).
27
60. J. V. Kalinovic, S. M. Serbula, A. A. Ilic, T. S. Kalinovic, J. Petrovic, Content of Metals and
Metalloids in Soil Sampled in Bor and its Surroundings (Eastern Serbia), 17th International
Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”
TMT 2013 Proceedings, Editors: S. Ekinović, J. Vivancos, S. Yalcin, Istanbul, Turkey, 10-11
September 2013, Publisher: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica,
B&H, pp. 273-276 (ISSN: 1840-4944).
61. A.Ilic, S. Serbula, T. Kalinovic, J. Kalinovic, M. Ilic; Correlation of sulphur dioxide and particulate
matter with meteorological factors; 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy, IOC 2013 Proceedings, Editors: Nada Štrbac, Dragana Živković, Svetlana Nestorović,
Bor, Serbia, 16-19 October 2013, Publisher: Universitety of Belgrade, Technical Faculty in Bor and
Mining and Metallurgy Institute Bor, pp. 69-72 (ISBN: 978-86-6305-012-9).
62. S. Šerbula, D. Živković, A. Ilić, T. Kalinović, J. Kalinović; The Impact of Air Pollution From the
Mining-Metallurgical Complex on the Content of Total Sulphur in Soil and Moss; 13th International
Foundrymen Conference – IFC 2013, May 16‐17, 2013, Opatija, Croatia; Proceedings book, 386-394
(ISBN: 978-953-7082-15-4).
63. D. Živković, S. Šerbula, N. Talijan, S. Nestorović; Cadmium in Advanced Materials Nowadays – Pro
et Contra?; 13th International Foundrymen Conference – IFC 2013, May 16‐17, 2013, Opatija,
Croatia; Proceedings book 447-454 (ISBN: 978-953-7082-15-4).
64. S.Šerbula, D.Živković, V.Stanković, Ž.Kamberović; Characterization of Wastewater Streams Within
Bor Copper Mine and their Influence to Pollution of Timok’s Water Basin; 3rd International
Symposium on Environmental and Material Flow Menagement; 27-29 june 2013 Birkenfeld,
Germany; Proceedings book 144-155.
65. Z. Stević, M. Rajčić-Vujasinović, I. Radovanović, S. Bugarinović, V. Grekulović, Characterization
of specific electrode materials for supercapacitors, Proceeding, XIVth International scientificpractical conference, Modern information and electronic technologies, Politehperiodika, Odessa,
Ukraina, 27—31 May (2013) 117-120. ISBN 978-966-2666-04-5.
66. Zoran Stević, Ilija Radovanović, Mirjana Rajčić-Vujasinović, Vesna Fajnišević(Grekulović),
Supercapacitors, accumulator batteries and fuel cells in EV, The second international conference on
renewable electrical power sources, (SMEITS), Belgrade, Serbia, October 16-18 (2013) 6/1-6. ISBN:
978-86-81505-68-7.
67. Z. Stević, S. Ivanov, E. Požega, M. Rajčić-Vujasinović, V. Fajnišević (Grekulović), I. Radovanović,
Characterization of semiconductor thermoelectric elements by thermogra¬phy, The second
international conference on renewable electrical power sources, (SMEITS), Belgrade, Serbia,
October 16-18, (2013) 7/1-5. ISBN: 978-86-81505-68-7.
68. S. Dimitrijević, M. M. Rajčić-Vujasinović, Z. Stević, Ž. Kamberović, M. Korać, S. Dimitrijević,
Metal extraction and separation processes in recycling of CIGS based thin film PV modules,
ICREPS, Belgrade, 16.-18. October 2013., pp. 1-8.
28
69. M. Rajčić Vujasinović, V. Grekulović, Z. Stević, The effect of immersion time of silver and copper
in a benzotriazole solution on their electrochemical stability, 45th International October Conference
on Mining and Metallurgy, 16-19 October 2013, Bor Lake, Bor, Serbia, Proceedings, 568-571.
ISBN: 978-86-6305-012-9. COBISS. SR-ID 201860108.
70. V. Grekulović, M. Rajčić Vujasinović, Z. Stević, Electrochemical characterization of fourteen carat
gold in an acidic medium, 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16-19
October 2013, Bor Lake, Bor, Serbia, Proceedings, 572-575. ISBN: 978-86-6305-012-9. COBISS.
SR-ID 201860108.
71. V. Conić, M. Rajčić Vujasinović, V. Grekulović, V. Beškoski, V. Trujić, Zinc bioleaching from
polymetallic tenka concentrate, 45th International October Conference on Mining and Metallurgy,
16-19 October 2013, Bor Lake, Bor, Serbia, Proceedings, 686-689. ISBN: 978-86-6305-012-9.
COBISS. SR-ID 201860108.
72. E. Požega, S. Ivanov, Z. Stević, N. Vuković, L. Gomidželović, I. Marković, SEM – EDS analysis
and microindentation hardness study of n – type doped BiTeSe alloy single crystals, 45th
International October Conference on Mining and Metallurgy - IOC 2013, October 16 – 19, 2013, Bor
Lake, Bor, Serbia, Proceedings, pp. 584-587, Editors: Nada Štrbac, Dragana Živković, Svetlana
Nestorović, Publisher: University of Belgrade - Techical Faculty in Bor, ISBN: 978-86-6305-012-9.
73. Z. Stević, I. Radovanović, Thermography application in the diagnosis of renewable energy source,
The second international conference on renewable electrical power sources, October 16-18, 2013,
Belgrade, Proceedings, 5/1-6, Editor: Zoran Stević, Publisher: Savez mašinskih i elektrotehničkih
inženjera i tehničara Srbije, ISBN: 978-86-81505-68-7.
74. E. D. Požega, S. Lj. Ivanov, Z. M. Stević, D. M. Minić, L. J. Gomidželović, N. S. Vuković,
Characterization of bismuth telluride selenium ternary compound,The second international
conference on renewable electrical power sources, October 16-18, 2013, Belgrade, Proceedings,
11/1-4, Editor: Zoran Stević, Publisher: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara
Srbije, ISBN: 978-86-81505-68-7.
75. M. Mišković, M. Milivojević, Z. Stević, N. Rajaković, B. Reljin, Monitoring of a system for solar
powered light based on LabVIEW, The second international conference on renewable electrical
power sources, October 16-18, 2013, Belgrade, Proceedings, 22/1-5, Editor: Zoran Stević, Publisher:
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, ISBN: 978-86-81505-68-7.
76. S. Mladenović, Lj. Ivanić, D. Gusković, S. Marjanović, S. Ivanov, Effect of solidification cooling
rate on microstructure and hardness of AlSi12 alloy, Proceedings of 45nd International October
Conference on Mining and Metallurgy, ISBN 978-86-6305-012-9, Edited by Nada Štrbac, Dragana
Živković and Svetlana Nestorović, Published by University of Belgrade, Technical faculty in Bor,
Serbia, 16-19 October 2013., Bor, Serbia (2013), 690-693.
77. M. Mirić, S. Mladenović, D. Gusković, Detection of gold by ICP-AES method, Proceedings of 45nd
International October Conference on Mining and Metallurgy, ISBN 978-86-6305-012-9, Edited by
Nada Štrbac, Dragana Živković and Svetlana Nestorović, Published by University of Belgrade,
Technical faculty in Bor, Serbia, 16-19 October 2013., Bor, Serbia (2013), 718-721.
29
78. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Lj. Ivanić, Microstructure changes in the cast copper-gold
alloy during thermo-mechanical treatment, 45th International October Confernce on Mining and
Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 16-19 October 2013, Proceedings, p 821-824, ISBN 978-86-6305-0129, Publisher: University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, Editors: Nada Štrbac, Dragana
Živković, Svetlana Nestorović.
79. R.Perić, Z.Karastojković, Z.Kovačević, D.gusković, The Effects of Aging of Gold Alloys for Jewelry
Production with Au-58,5 (wt.)% matrix, 45th International October conference on Mining and
Metallurgy ,,IOC 2013“, Proceedings, Editors: N.Štrbac, D.Živković, S.Nestorović, October 2013,
Serbia, ISBN 978-86-6305-012-9, p.p. 511-514.
80. R.Perić, Z.Karastojković, Z.Kovačević, D.Gusković, The Age-Hardening Mechanism of
Au585Ag90Cu264Zn61 Gold Alloy for Jewelry Production, Proceedings of III International
Congress ,,Engineering, environment and materials in processing industry“, Jahorina 2013., Bosnia
and Herzegovina, Republic of Srpska, (ISBN 978-99955-81-09-1), Edited by Miladin Gligorić,
Published by Faculty of Technology Zvornik, (march, 2013), pp. 951-960.
81. R.Perić, Z.karastojković, Z.Kovačević, D.gusković, The thermic Hardening of Au-Ag-Cu Alloys in
Jewelry Production – Age-Hardening, 1st Metallurgical&Materials Engineering Congress of SouthEast Europe, Proceedings&Book of Abstracts, May, 2013, Serbia, Editors: Dr Endre Romhanji, Dr
Milan T. Jovanović, Dr Nenad radović, Published by: Association of Metallurgical Engineers of
Serbia, (ISBN 987-86-87183-24-7), pp.368-379.
82. A.T. Ivanovic, B.T. Trumic, S.Lj. Ivanov, S.R. Marjanovic, Prediction of hardness after
Homogenization Annealing of PdNi5 alloy by using statistical analysis, Proceedings pp. 125–128,
17th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and
Associated Technology" TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013. Editors: Dr.
Sabahudin Ekinović, Dr. Joan Vivancos Calvet, Dr. Senay Yalcin Publisher: University of Zenica
(B&H), Faculty of Mechanical Engineering, Bahcesehir University Istanbul (Turkey), Milhendislik
Fakiiltesi, Universitat Politecnica de Catalunya (Spain), Escola Tecnica Superior D'Enginyeria
Industrial de Barcelona, Department d'Enginyeria Mechanica, ISSN 1840-4944.
83. V. Conić, D. Stanković, S. Ivanov, S. Dragulović, Z. Stanojević Šimšić, B. Pešovski, V. Krstić,
Physicochemical properties of Ginduša and Tenka concentrate, Proceedings pp. 455–458, 45th
International October Conference on Mining and Metallurgy - IOC 2013, 16 – 19 October 2013, Bor
Lake, Bor, Serbia, Editors: Prof. dr Nada Štrbac, Prof. dr Dragana Živković, Prof. dr Svetlana
Nestorović, Publisher: University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, For the publisher: Dean
Prof. dr Milan Antonijević, ISBN 978-86- 6305-012-9.
83. Trumić, A. Ivanović, S. Marjanović, L. Gomidželović, V. Krstić, S. Dimitrijević, V. Marjanović, PtPd system: Investigation of mechanical properties, 45th International October Conference on Mining
and Metallurgy, IOC2013 Serbia, Bor Lake Bor, 16-19 October 2013, Proceedings, 491-494.
84. Ivanović, B. Trumić, M. Zrilić, S. Marjanović, V. Marjanović, J. Petrović, Optimization of
mechanical properties of PdNi5 alloy, 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy, IOC2013 Serbia, Bor Lake Bor, 16-19 October 2013, Proceedings, 487-490.
30
85. E. Požega, I. Marković, N. Vuković, SEM – EDS analysis and microindentation hardness study of Zr
doped X2Y3 (X = Bi, Sb; y=Te,Se ) p– type semiconductor, 45th International October Confernce on
Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 16-19 October 2013, Proceedings, p 600-603, ISBN 97886-6305-012-9, Publisher: University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, Editors: Nada Štrbac,
Dragana Živković, Svetlana Nestorović.
86. G. D. Bogdanović, D. V. Antić, Z. S. Marković: Negative impact of mining activities on
environmental quality in Bor, Serbia, 2nd International Symposium “Tourism and Durable
Development, Timisoara, Romania, 18-20 April 2013; Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”
din Bucuresti, Facultatea de Management Turistic si Comercial Timisoara; pp.134-139. (ISSN 22863125).
87. G. D. Bogdanović, V. Stanković, D. V. Antić, S. Prodanović, Lj. Andrić, De. Vagner, Adsorption of
copper and zinc ions from acid mine drainage by natural zeolite, Proceedings of the XV Balkan
Mineral Processing Congress, Volume II, Sozopol, Bulgaria, June 12-16, 2013, Department of
Mineral Processing and Recycling, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”; pp. 989-993.
(ISBN 978-954-353-218-6).
88. G. Bogdanović, D. Antić, M. Trumić, Lj. Andrić, M. Trumić, An overview of technologies for spent
btteries recycling, Proceedings of 45th International October Conference on Mining and Metallurgy,
Bor Lake, Bor, Serbia, 16-19 October 2013; University of Belgrade, Technical Faculty in Bor;
pp.730-735. (ISBN 978-86-6305-012-9).
89. C.Antić, G. Bogdanović, M. Antonijević, V. Stanković, Comparison of isotherms for copper ions
adsorption on natural zeolite and anthracite coal, Proceedings of 45th International October
Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, Serbia, 16-19 October 2013, University of
Belgrade, Technical Faculty in Bor; pp.736-740. (ISBN 978-86-6305-012-9).
90. M. Ž. Trumić, G. D. Bogdanović, M. S. Trumić, D. V. Antić, Mining waste management – the case
study of Bor. Proceedings of the International Conference 2013 “Sustainable Landfills and Waste
Management”, Novi Sad, Serbia, November 2013,University of Novi Sad, Faculty of Technical
Science; pp. 26-38 (ISBN 978-86-7892-554-2).
91. D. Zivković, M. Antonijević, G. Bogdanović, S. Milić, M. Petrović, M. Radovanović, A. Mitovski,
Lj. Balanović, Tempus - MCHEM Project activities at Technical Faculty in Bor in period 2010-2013,
Eco-Ist’13, Ecological Truth, Bor Lake, Bor, Serbia, 4-7 June 2013, pp. 624-631. (ISBN 978-866305-007-5).
92. Lj. Andrić, M. Trumić, G. Bogdanović, M. Trumić, D. Antić, Recycling old cars, Eco-Ist’13,
Ecological Truth, Bor Lake, Bor, Serbia, 4-7 June 2013, pp. 228-238. (ISBN 978-86-6305-007-5).
93. N. Magdalinović, N. Ćalić, M. Trumić, S. Magdalinović, M. Trumić, The optimal milling rate of ball
mill, XV Balkan Mineral Processing Congress, Volume I, Sozopol, 12. - 16 June, Bulgaria, (2013),
pp. 189-191.
31
94. M. Trumić, Lj. Andrić, M. Trumić, M. Petrov, A. Terzić, Recycling The Constructing Waste
Material, 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, 16-19
October, Serbia, (2013), pp. 680-685.
95. E.Milanovic, Z. S Markovic, D. Urosevic, S. Magdalinovic, Z. Stirbanovic, Effect of Commonly
Used pH regulators in Tungsten Mineral Flotation on the Zeta Potential of Pure Sheelite, Proceedings
of the XV Balkan Mineral Processing Congress (Edited by: Ivan Nishkov, Irena Grigorova, Dimitar
Mochev, ISBN 978-954-353-217-9), Sozopol, Bulgaria, June 12 – 16, 2013, pp. 349-352.
96. J. Sokolović, R.Stanojlović, D. Ćirić, S. Mitić, Effect of oxidation on froth texture in the coal
flotation, Proceedings of the XV Balkan Mineral Processing Congress, June 12 – 16, 2013, Sozopol,
Bulgaria, pp. 579-581.
97. M. Miljković, J. Sokolović, R. Stanojlović, Environmental protection of deposit areas and its
economic value, Proceedings of 45th International October Conference on Mining and Metallurgy,
ISBN 978-86-6305-012-9, October 16-19, 2013, Bor Lake, Bor, Serbia, pp. 825-830.
98. D. Petrović, V. Milić, I. Svrkota, S. Stojadinović. Development of the block bottom for block mining
methods. Proceedings of the 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 1619 October 2013, Bor Lake, Serbia, pp. 726-729. (ISBN 978-86-6305-012-9).
99. I.Svrkota, V. Milić, D. Petrović, Mining method design in transition period for Jama Bor
underground mine. Proceedings of the 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy, 16-19 October 2013, Bor Lake, Serbia, pp. 766-769. (ISBN 978-86-6305-012-9).
100.
N. Ćirić, N.Vušović, V. Milić, D. Petrović, Information technology and importance of 3D
modeling in mining. Proceedings of the 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy, 16-19 October 2013, Bor Lake, Serbia, pp. 672-675.
101.
S. Vukovic, N. Vusovic, D. Petrovic, A. Spasic, R. Pantovic, Thermovision monitoring of the
production process in fire prevention – Proceedings of fifth Balkan mining congress, 18-21
September 2013. Ohrid, Republic of Macedonia, pp 137-142.
102.
J. Makuljevic, R. Pantovic, N. Vusovic, D. Petrovic, S. Stojadinovic. Key aspects of
environmental risks assessment and management in mining. Proceedings of XXI International
Scientific and Professional Meeting “ECOLOGICAL TRUTH” ECO-IST'13, Hotel Jezero, Bor,
Serbia, 4-7 June 2013, p. 600 – 604.
103.
S. Stojadinović, M. Denić, R. Pantović M. Žikić, Aleksinac oil shale, Serbia’s oil hope or
environmental time bomb, In: Proceedings, Eco-Ist 13, Ecological Truth, June 4 – 7, Bor Lake,
Serbia, 2013, 587 – 593.
104.
S. Stojadinović, N. Lilić, M. Denić, M. Žikić, Application of an adaptive system to predict
blasting flyrock events, In: Proceedings, The 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy, October 16 – 19, Bor Lake, Serbia, 2013, 660 – 663.
32
105.
Kržanović, D., Vaduvesković, Z., Vušović, N., Mikić, M., Žikić, M., Conceptual solution of
disposal the open pit waste rock and dewatering system in a function of environmental protection in
exploitation the copper deposits “Kraku Bugaresku – Cementacija” and “Cerovo” Serbia, 5th Jubilee
BALKAN MINING CONGRESS, Ohrid, Macedonia 18th-21st september 2013, Proceedings p. 608610, ISBN 978-608-65530-2-9.
106.
D. Krzanovic, Z. Vaduveskovic, M. Zikic, N. Vusovic, R. Pantovic, S. Stojadinovic: Longterm overview of development the mine Cerovo with a proposal of construction the drainage
facilities in a function of water quality and environmental protection, XXI International Scientific
and Professional Meeting Ecological truth-ECO-IST 13, Bor Like, Bor, Proceedings, p. 211-215,
ISBN: 978-86-80987-98-9.
107.
Žikić M., Pantović V., Petrović J., Stojadinović S., Petrović M., Pantović R.: Old internal
combustion engine radiator recycling, Proceedings of the XXI International Scientific And
Professional Meeting „Ecological Truth“, Bor 2013., pp. 216-220.
108.
Ivanović I., Pantović R., Jovanović V., Đurić A.: Peak oil and environment - the coming
environmental impact, Proceedings of the 45th International October Conference on Mining and
Metallurgy, Bor 2013., pp. 786-789.
109.
Jovanović V., Stojković Z., Pantović R., Đurić A., Vulićević J., Milenković K.: Effect of
mineral spring water with Palanacki kiseljak provincial population health, Proceedings of the 45th
International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor 2013., pp. 790-793.
110.
Nešić G., Žikić M., Stojadinović S., Vuković S., Vušović N., Pantović R.: Specificities of
open pit Tamnava - West field remediation, Proceedings of the 5th Balkan Mining Congress,
Macedonia, Ohrid 2013., pp. 634-638.
111.
D. Kržanović, M. Mikić, M. Ljubojev i M. Žikić, Application the softwar whittle for planning
the mining dynamics at the open pit South district Majdanpek, Serbia, Proceedings of the 13th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Vol. 1, Albena-Bulgaria 2013, pp. 251257.
112.
D. Kržanović, V. Bogdanović, R. Rajković, M. Žikić, i Z. Vaduvesković, Review of designed
parameters of drilling and blasting in the nort part of the open pit sout mining district in a function of
providing the necessary safety to the population and facilities in the town of Majdanpek, Proceedings
of the 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Borsko jezero 2013, pp
443-446.
113.
S. Dević, M. Cocić, M. Logar, 'DTA and IR method support the mineralogical
characterization of clay', 2nd International conference 'Clays, Clay minerals and Layered Materials',
(CMLM), 2013, 11 -15 September, Saint Petersburg.
114.
Urošević S., Upravljanje karijerom i uspeh u karijeri, 9 th International May Conference on
Strategic Management, IMKSM2013, University of Belgrade, Technical faculty in Bor, Management
department, Bor, 24-26.May 2013. Book of proceedings, ISBN: 978-86-6305-006-8, pp. 909-918.
33
115.
Urošević S., Influence the development of the teaching staff in the quality of education,
International Conference on Technics, Technologies and Education 2013, ICTTE, Faculty of
Technics and Technologies in Yambol, Trakia University, Bulgaria, 30 and 31 October, 2013.
Proceedings ISSN 1314-9474, pp. 516-522.
116.
Urošević S., Learning organization and knowledge management as contributors to
organizational performance, International Conference on Technics, Technologies and Education
2013, ICTTE, Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Trakia University, Bulgaria, 30 and
31 October, 2013. Proceedings, ISSN 1314-9474, pp.510-515.
117.
A.Simonović, M. Petrović, M.Radovanović, S. Milić, M.Antonijević, Electrochemical
behavior of copper in neutral sulfate media in the presence of two azole compounds, 45th
Interantional October Conference on Mining and Metalurgy, IOC 2013 Proceedings, Editors: Nada
Štrbac, Dragana Živković, Svetlana Nestorović, Bor Lake, Bor, Serbia, Octobar 16-19, 2013,
Publisher: University of Belgarde – Technical Faculty in Bor, p. 156.
118.
M. Radovanović, A. Simonović, M. Petrović, S. Milić, M. Antonijević, Inhibition of artificial
seawater induced brass corrosion by amino acid, XXI Interanational Scientific and Proffesional
Meeting "Ecological truth" ECO-IST’13, Editors: Radoje Pantović, Zoran Marković, Bor, Serbia, 4-7
June, 2013, Publisher: University of Belgarde – Technical Faculty in Bor, p.115.
119.
D. Božić, N. Štrbac, M. Gorgievski, V. Stanković, Column adsorption of zinc ions onto beech
sawdust and wheat straw, 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor,
Serbia, (2013), Proceedings, pp. 668-671 (ISBN 978-86-6305-012-9), Publisher: University of
Belgrade-Technical Faculty in Bor.
120.
Z. Stanojević-Šimšić, S. Dragulović, V. Conić, S. Dimitrijević, Z. Ljubomirović, M.
Gorgievski, D. Božić, Indium recycling from waste products in the world, 3rd International
Symposium on Environmental and Material Flow Management, EMFM 2013, 27-29. June,
Birkenfeld, Germany (2013), Proceedings, Online izdanje (CD).
121.
M. Sokić, A. Mitovski, N. Štrbac, I. Mihajlović, J. Stojanović, V. Andrić, Physical and
chemical changes during hydrometallurgical treatment of non-standard copper concentrate, 1st
Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe (MME SEE 2013), 23-25
May 2013, Belgrade (Serbia), Proceedings and book of abstracts, pp.255-261, (ISBN 987-86-8718324-7; Ed. E. Romhanji, M. T. Jovanović, N. Radović; Publisher: Association of Metallurgical
Engineers of Serbia (AMES).
122.
A.Mitovski, N. Štrbac, I. Mihajlović, M. Sokić, D. Živković, Lj. Balanović, Ecological
Footprint concept-will the Earth sustain the humanity?, XXI International Scientific and Professional
Meeting Ecological Truth, 4-7 June 2013, Bor Lake, Bor (Serbia), Proceedings, pp.534-540 (ISBN
978-86-8987-98-9; Ed. R. Pantović and Z. Marković, Publisher: Technical Faculty in Bor).
123.
N. Štrbac, I. Mihajlović, D. Živković, M. Sokić, V. Andrić, A. Mitovski, Physico-chemical
characterization of polymetallic copper concentrate, Međunarodni naučni skup "Savremeni
materijali", Banja Luka, 5-7. Juli, 2012, Zbornik radova, 2013, Naučni skupovi, knjiga XXV,
34
Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knjiga 19, str. 63-70 (ISBN 978-99938-21-458; Ed. R. Kuzmanović, Publisher: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2013).
124.
N. Štrbac, D. Živković, R. Dimitrov, B. Boyanov, A. Mitovski, Thermodynamic and kinetic
analysis of the cadmium sulphide oxidation process, 17th International Research/Expert Conference
"Trends in the Development of Machinery and Associated Technology", TMT 2013, Istanbul,
Turkey, 10-11. September 2013, Proceedings, pp. 525-528, (ISSN 1840-4944; Ed. S. Ekinović, J.
Vivancos, S. Yalcin, Publisher: University of Zenica, BiH).
125.
D. Živković, L. Stuparević, M. Hebbache, R. Novaković, N. Štrbac, Investigation of Os - Hf
system constitution, 17th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of
Machinery and Associated Technology”, TMT 2013, Istanbul, Turkey, Year 17, No.1 (2013),
Proceedings, pp.521-524 (ISSN 1840-4944).
126.
D. Živković, N. Štrbac, M. Sibinović, S. Nikolić, Analysis of scientific papers publication
trend as knowledge management indicator for academic competences determination, 17th
International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated
Technology”, TMT 2013, Istanbul, Turkey, Year 17, No.1 (2013), Proceedings, pp.517-520 (ISSN
1840-4944).
127.
Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, N. Štrbac, N. Talijan, V. Ćosović, Comparative
investigation of thermodynamic properties for some gallium – based and tin – based binary alloys,
Savremeni materijali, Banja Luka, (2013), Proceedings, pp. 85-101 (ISBN 978-99938-21-45-8).
128.
M. Sokić, I. Ilić, Z. Gulišija, Ž. Kamberović, N. Štrbac, V. Manojlović, Sources and
forecasting of non – ferrous secondary raw materials creation, 45th International October Conference
on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, (2013), Proceedings, pp.774-777, (ISBN 978-86-6305-0129).
129.
M. Sokić, I. Ilić, Z. Gulišija, N. Štrbac, V. Manojlović, Pretreatmant of copper secondary raw
materials for their metallurgical processing, III International Congress “Engineering, Environment
and Materials in Processing Industry, Ed.: M. Gligorić at al., Jahorina, march 04-06, 2013, Bosnia
and Herzegovina, 975-982. ISBN 978-99955-81-11-4.
130.
M. Sokić, S. Radosavljević, N. Štrbac, D. Živković, B. Marković, Investigation of structural
influence of chalcopyrite on their leaching by sodium nitrate in sulphuric acid, XV Balkan Mineral
Processing Congress, Ed.: I. Nishkov at al., June 12 – 16, 2013, Sozopol, Bulgaria, 808-810. ISBN
978-954-353-218-6.
131.
N. Štrbac, M. Sokić, D. Živković, Ž. Kamberović, B. Marković, Environmentally friendly
sphalerite treatment by leaching in oxidative sulfuric acid solution, 3st International Symposium on
Environmental and Material Flow Management EMFM2013, Ed. K.Helling at al., Birkenfeld,
Namačka, 27.-29. june 2013, CD-ROM of full texts, 1-6.
132.
M. Sokić, I. Ilić, Z. Gulišija, Ž. Kamberović, N. Štrbac, V. Manojlović, Izvori i procena
nastajanja sekundarnih sirovina obojenih metala, 45th International October Conference on Mining
35
and Metallurgy, Ed.: N. Štrbac at al., 16 – 19 October 2013, Bor Lake, 774-777. ISBN 978-86-6305012-9.
133.
B. Marković, D. Živković, D. Manasijević, N. Talijan, M. Sokić, Phase equilibria study and
characterization of the alloys in the Bi-Cu0.25Ni0.75 section of the Bi-Cu-Ni system, 45th
International October Conference on Mining and Metallurgy IOC13, 16-19 October 2013, Bor Lake,
Bor (Serbia), Proceedings Book (Ed. by N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović), Technical Faculty in
Bor, pp.467-470. (ISBN 978-86-6305-012-9).
134.
D. Minić, D. Živković, M. Premović, D. Manasijević, V. Ćosović, Mechanical and electrical
properties of alloys and isothermal section of ternary Ag-Bi-Zn system at 673K, 45th International
October Conference on Mining and Metallurgy IOC13, 16-19 October 2013, Bor Lake, Bor (Serbia),
Proceedings Book (Ed. by N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović), Technical Faculty in Bor, pp.168171. (ISBN 978-86-6305-012-9).
135.
M. Premović, D. Minić, D. Manasijević, D. Živković, V. Ćosović, L. Balanović,
Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Ag-Ga-Zn phase diagram, 45th
International October Conference on Mining and Metallurgy IOC13, 16-19 October 2013, Bor Lake,
Bor (Serbia), Proceedings Book (Ed. by N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović), Technical Faculty in
Bor, pp.172-175. (ISBN 978-86-6305-012-9).
136.
B. Marković, D. Živković, D. Manasijević, N. Talijan, M. Sokić, Phase Equilibria
Investigation and Characterization of the Alloys in the Bi-Cu0.75Ni0.25 Section of the Bi-Cu-Ni
System, First Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe (MME SEE
2013), Belgrade, Serbia, 23-25 May 2013, Proceedings and Book of Abstracts (Ed. by E.Romhanji,
M.Jovanović, N.Radović), pp.248-254. ISBN 987-86-87183-24-7.
137.
M. Niculović, D. Živković, D. Manasijević, Lj. Balanović, Facebook kao savremeni društveni
fenomen i način poslovnog povezivanja – pregled aktuelne literature, 9th International May
Conference on Strategic Management - MKSM13, Bor (Serbia) 24-27 May 2013, Book of
Proceedings (Ed.by Ž.Živković and I. Mihajlović), pp.339-347. ISBN: 978-86-6305-006-8.
138.
L. Gomidželović, A. Kostov, D. Živković, E. Požega, L. Balanović, Calculation of
thermodynamic properties in ternary Cu-Ga-Ni system, 45th International October Conference on
Mining and Metallurgy IOC13, 16-19 October 2013, Bor Lake, Bor (Serbia), Proceedings Book (Ed.
by N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović), Technical Faculty in Bor, pp.620-622. (ISBN 978-866305-012-9).
139.
A.Ćosović, V.Ćosović, Lj.Balanović, D.Živković. T.Žak, N.Talijan, Nanocrystalline
NiFe2O4 synthesized by midified precipitation method, First Metallurgical & Materials Engineering
Congress of South-East Europe (MME SEE 2013), Belgrade, Serbia, 23-25 May 2013, Proceedings
and Book of Abstracts (Ed. by E.Romhanji, M.Jovanović, N.Radović), pp.92-98. ISBN 987-8687183-24-7.
140.
V. Ćosović, A. Ćosović, D. Živković, N. Talijan, Silver zinc oxide electrical contact materials
prepared by template method, 45th International October Conference on Mining and Metallurgy
36
IOC13, 16-19 October 2013, Bor Lake, Bor (Serbia), Proceedings Book (Ed. by N. Štrbac, D.
Živković, S. Nestorović), Technical Faculty in Bor, pp.656-659. (ISBN 978-86-6305-012-9).
141.
T. Holjevac Grgurić, M. Gojić, D. Živković, A. Kostov, S. Kožuh, D. Ćubela,
Characterization of Cu-Al-Mn shape memory alloy, 45th International October Conference on
Mining and Metallurgy IOC13, 16-19 October 2013, Bor Lake, Bor (Serbia), Proceedings Book (Ed.
by N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović), Technical Faculty in Bor, pp.844-847. (ISBN 978-866305-012-9).
142.
V.Ćosović, A.Ćosović, M.Pavlović, A.Kostov, D.Živković, N.Talijan, Nanocompositie AgSnO2 electrical contacts prepared by template method, First Metallurgical & Materials Engineering
Congress of South-East Europe (MME SEE 2013), Belgrade, Serbia, 23-25 May 2013, Proceedings
and Book of Abstracts (Ed. by E.Romhanji, M.Jovanović, N.Radović), pp.267-273. ISBN 987-8687183-24-7.
143.
V. Ćosović, M. Pavlović, A. Ćosović, D. Živković, N. Talijan, Microstructure and physical
properties of Ag-SnO2 based contact materials prepared using high-energy ball milling, International
Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Jahorina (BiH), 4-6
March 2013, Proceedings, p.934-939. (ISBN 978-99955-81-11-4).
M34 - 31
1. D. T. Riznić, R. Nikolić, P. Marjanović: “Ekonomski aspekti adaptacije privrede na klimatske
promene”, rad sa Međunarodne naučne konferencije, „Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu
i privredu“, Naučno - stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, 22-24 april
(2013), Beograd, Zbornik apstrakta str. 81-83, ISBN 978-86-89061-03-1.
2. D. T. Riznić, M. Manić, Z. Obradović: “Ekonomsko-ekološki aspekti korišćenja termomineralnih
izvora Srbije i klimatske promene”, rad sa Međunarodne naučne konferencije, „Uticaj klimatskih
promena na životnu sredinu i privredu“, Naučno - stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 22-24 april (2013), Beograd, Zbornik apstrakta str. 70-71, ISBN 978-86-89061-03-1.
3. S. Č. Alagić, B. S. Maluckov, D. T. Riznić: “Fitoremedijacija kao ekološki prihvatljiva metoda za
uklanjanje POPs iz kontaminiranih zemljišta”, rad sa Međunarodne naučne konferencije, „Uticaj
klimatskih promena na životnu sredinu i privredu“, Naučno - stručno društvo za zaštitu životne
sredine Srbije - Ecologica, 22-24 april (2013), Beograd, Zbornik apstrakta str. 217-219, ISBN 97886-89061-03-1.
4. D. T. Riznić, M. Manić, Z. Obradović: “Ekonomsko-ekološki aspekti korišćenja termomineralnih
izvora Srbije i klimatske promene”, rad sa Međunarodne naučne konferencije, „Uticaj klimatskih
promena na životnu sredinu i privredu“, Naučno - stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 22-24 april (2013), Beograd, Zbornik apstrakta str. 70-71, ISBN 978-86-89061-03-1.
5. Đorđević, P., Savić, M., Nikolić, I. (2013). Review of a software for process improvement as a mean
of increasing company competitiveness. Contemporary management challenges and the
organizational sciences, BAS conference - Zbornik radova, 01.03.11.2013., Bitola, Macedonia,. pp
.111.
37
6. Nikolić, I., Mihajlović I., Systemic approach to the analysis of the effects of global economic crisis
on the cost of basic metals, Book of abstract, International May Conference on Strategic
Management - IMKSM2013, 24-26. May 2013, Bor, Serbia,. pp.80.
7. Dj. Nikolic, G. Stojanovic, I. Mihajlovic, Z.Zivkovic, (2013). Modeling the effects of employee
loyalty and customer satisfaction on service quality. Case study: Students centers in Serbia. Second
International Science Conference. Contemporary management challenges and the organizational
science (Conference Abstracts), pp.79
8. Mihajlovic, Z. Zivkovic, Dj. Nikolic, (2013). The necessity of system approach in defining
sustainable strategy of the company. Second International Science Conference. Contemporary
management challenges and the organizational science (Conference Abstracts), pp.177
9. S. Šerbula, D. Živković, A. Ilić, T. Kalinović, J. Kalinović; The Impact of Air Pollution From the
Mining-Metallurgical Complex on the Content of Total Sulphur in Soil and Moss; 13th
INTERNATIONAL FOUNDRYMEN CONFERENCE – Innovative Foundry Processes and
Materials 2013, May 16‐17, 2013, Opatija, Croatia; ABSTRACTS BOOK, 43 (ISBN: 978-953-708216-1)
10. D. Živković, S. Šerbula, N. Talijan, S. Nestorović; Cadmium in Advanced Materials Nowadays – Pro
et Contra?; 13th INTERNATIONAL FOUNDRYMEN CONFERENCE – Innovative Foundry
Processes and Materials 2013, May 16‐17, 2013, Opatija, Croatia; ABSTRACTS BOOK 50 (ISBN:
978-953-7082-16-1).
11. Z. Stević, S. Ivanov, E. Požega, M. Rajčić-Vujasinović, V. Fajnišević, I. Radovanović,
Characterization of semiconductor thermoelectric elements by thermography, The Second
International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia, 16-18 October
2013, Book of Abstracts, p. 26, Editor: Prof. dr Zoran Stević, Publisher: Savez mašinskih i
elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za obnovljive izvore električne
enrgije (DOIEE), ISBN: 978-86-81505-68-7.
12. E.D. Požega, S.Lj. Ivanov, Z.M. Stević, D.M. Minić, L.J. Gomidželović, N.S. Vuković,
Characterization of bismuth telluride selenium ternary compound, The Second International
Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia, 16-18 October 2013, Book of
Abstracts, p. 30, Editor: Prof. dr Zoran Stević, Publisher: Savez mašinskih i elektrotehničkih
inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). Društvo za obnovljive izvore električne enrgije (DOIEE),
ISBN: 978-86-81505-68-7.
13. M. Cocić, M.Logar, B. Matović, T. Volkov - Husović, S. Dević, The kinetics sintering of final
flotation waste from RTB Bor, The Second Conference of The Serbian Ceramic Society, 5-7 June,
2013, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-80109-18-3, Institute for Multidisciplinary Research,
University of Belgrade, Kneza Višeslava 1, 11000 Belgrade, Serbia
14. Cocić M., Logar M., Matović B, Dević S., Mikrostruktura i fazni sastav staklokeramike dobijene od
definitivne flotacijske jalovine iz RTB-a Bor, šesti simpozijum o termodinamici i faznim
dijagramima, Borsko jezero, 19. oktobar 2013., 15-16, ISBN 978-86-6305-014-3, Tehnicki fakultet
Bor.
38
15. Urošević S., Đorđević D., Wool fabric dyeing by some plant extracts, International Scientific
conference „Inovative solutions for sustainable development of textiles and leather industry, 24-25
May, 2013, Oradea, Romania, Editura Univeristatii din Oradea, Romania, Proceedings Volume XIV,
P-ISSN 1843-813X, pp. 133-134.
16. Đorđević N., Đorđević D., Urošević S., Miljković M., Application of activated carbon from cotton
waste fortextiledye removal, International Scientific conference „Inovative solutions for sustainable
development of textiles and leather industry, 24-25 May, 2013, Oradea, Romania, Editura
Univeristatii din Oradea, Romania, Proceedings Volume XIV, P-ISSN 1843-813X, pp. 115-116.
17. Đorđević N., Đorđević D., Miljković M., Urošević S., Applications of cotton fibers for activated
carbon production, International Scientific conference „Inovative solutions for sustainable
development of textiles and leather industry, 24-25 May, 2013, Oradea, Romania, Editura
Univeristatii din Oradea, Romania, Proceedings Volume XIV, P-ISSN 1843-813X, pp. 113-114.
18. Kokeza G., Urošević S., Problems and perspectives of agro-industrial sector in Republic of Serbia
and measures for overcoming crisis, International scientific conference, Impact of climate change on
the environment and the economy, Beograd, 22-24.april 2013, Naučno stručno društvo za zaštitu
životne sredine Srbije „Ecologica“, Book of abstracts, pp.87-86.
19. Šmelcerović, M., Urošević S., Ničić R., Stojmenović S., Đorđević D., Residual waste dye removal
after wool dyeing by reactive dye using adsorption method, International Scientific Conference
„10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“ Banja
Luka, November 15 and 16, 2013. The book of abstract, pp.132.
20. Đorđević, D., Šmelcerović, M., Urošević, S., Đorđević, S., Dyenig wool optimization using
parameter K/S, International Scientific Conference „10th Conference of Chemists, Technologists and
Environmentalists of Republic of Srpska“ Banja Luka, November 15 and 16, 2013, The book of
abstract, pp.98.
21. Šmelcerović, M., Ničić, R., Urošević, S., Đorđević, D., Stojmenović, S., Wastewater treatment after
wool dyeing by metal-complex dye using adsorption method, International Scientific Conference
„10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“ Banja
Luka, November 15 and 16, 2013, The book of abstract, pp 133.
22. M. B. Radovanović, M. B. Petrović, A. T. Simonović, Snežana M. Milić, Milan M. Antonijević,
Salicylaldoxime as effective copper and brass corrosion inhibitor in artificial seawater, 8th
International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Editors:
Sofija Sovilj, Aleksandar Dekanski, Belgrade Serbia, June 27-29, 2013, Publisher: Serbian Chemical
Society, pg.121.
23. A.Mitovski, N. Štrbac, I. Mihajlović, M. Sokić, J. Stojanović, Thermodynamic and kinetic analysis
of the polymetallic copper concentrate, 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal
Analysis and Calorimetry, Vilnius (Lithuania), 27-30 August, 2013, Book of abstracts, PS1.21, p.183
(ISBN 978-3-940237-33-0; Ed. A. Rotaru, D. Matulis, Publisher: Central and Eastern European
Comittee for Thermal Analysis and Calorimetry).
39
24. M. Vuković, N. Štrbac, D. Voza, Z. Damjanović, A. Petrović, Mogućnosti za korišćenje energije
vetra u pograničju istočne Srbije, International scientific conference on Impact of climate change on
the environment and the economy, Belgrade, (2013), Book of Abstracts, pp. 66 (ISBN 978-8689061-03-1).
24. A.Ćosović, A. Tripić-Stanković, V. Adamović, M. Sokić, N. Štrbac, J. Avdalović, Sadržaj sulfata u
atmosferskim padavinama u nenastanjenoj oblasti Kamenički Vis, International scientific conference
on Impact of climate change on the environment and the economy, Belgrade, (2013), Book of
Abstracts, pp. 59 (ISBN 978-86-89061-03-1).
25. N. Štrbac, M. Vuković, D. Živković, M. Sokić, T. Pavlović, Biomass as a significant source of
energy in the municipality of Majdanpek, International Scientific Conference „Impact of Climate
Change on the Environment and the Economy“, Book of abstracts, Ed.: L. Jovanović, 22.-24. april
2013, Beograd, pp. 65. (ISSN 978-86-89061-03-1).
26. A.Ćosović, A. Tripić­Stanković, V. Adamović, M. Sokić, N. Štrbac, J. Avdalović, Sulphate content
in atmospheric precipitation in unsetteled region Kamenicki Vis, International Scientific Conference
„Impact of Climate Change on the Environment and the Economy“, Book of abstracts, Ed.: L.
Jovanović, 22.-24. april 2013, Beograd, 59. ISSN 978-86-89061-03-1.
27. J. Lamut, D. Živković, N. Štrbac, S. Petković, Ispitivanje strukturnih karakteristika troski sa
arheometalurškog nalazišta Felix Romuliana, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim
dijagramima, Bor, (2013), Zbornik izvoda radova, p.4 (ISBN 978-86-6305-014-3).
28. M.Vuković, D. Riznić, M. Vuković, N. Štrbac, D. Voza, The role of communication in new
technologies and innovations introduction, International May Conference on Strategic Management –
IMKSM2013, Bor, (2013), Book of Abstracts, p. 78 (ISBN 978-86-6305-006-8).
29. D. Živković, N. Štrbac, M. Sokić, V. Andrić, I. Jovanović, M. Jovičić, B. Anđelić, S. Radosavljević,
Investigation of physic – chemical properties of some archaeometallurgical slug findings from
Kmpije locality (Bor, Serbia), 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis
and Calorimetry (CEEC-TAC2), Lithuania, (2013), Book of Abstracts, p. PS2.85, (ISBN 978-3940237-33-0).
30. Lj.Balanović, D.Živković, D.Manasijević, D.Minić, V.Ćosović, N.Talijan, Calorimetric investigation
of Al-Zn alloys using Oelsen method, 2nd Conference of Central and Eastern European Committee
on Thermal Analysis and Calorimetry , Vilnius (Lithuania), 27-30 August 2013, Book of Abstracts,
p. PS2.39, p.293, (ISBN 978-3-940237-33-0).
31. V. Ćosović, A. Ćosović, D. Živković, T. Žák, B. David, N. Talijan, Modified Precipitation Route for
Preparation of Nanocrystalline NiFe2O4, Book of Abstracts of the Serbian Ceramic Society
Conference Advanced Ceramics and Application II – New Frontiers in Multifunctional Material
Science and Processing, September 30th – October 1st 2013, Belgrade, Serbia, p. 30 ISBN 978-86915627-1-7.
40
M36 - 3
1. Z. Stević, Proceedings of the Second international conference on renewable electrical power sources,
October 16-18, 2013, Belgrade ISBN 978-86-81505-68-7
2. N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, Proceedings of the 45th International October Confernce on
Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 16-19 October 2013, Proceedings, p 821-824, ISBN 97886-6305-012-9, Publisher: University of Belgrade - Technical Faculty in Bor.
3. R. V. Pantovic, Z. S. Marković (Ed.) XXI Int. Scientific and professional meeting "Ecological Truth"
Eco-Ist '12. TF Bor 2012. ISBN 987-86-80987-98-9.
5. Saopšteni radovi i ostali rezultati kategorije M60:
Σ = 47
M63 - 20
1. D. Voza, 2013. “Ukranian among Catholics in Majdanpek, Bor, Zaječar…” In A Priest on the
border, edited by Dragoljub B. Đorđević, Dragan Todorović and Miloš Jovanović, 35-45. Niš:
Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, ISBN 978-86-6055-038-7. Annual
International Conference, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion. Naziv konferencije:
A Priest on the Border, Serbia, Niš, 29. and 30. June 2012.
2. N. Štrbac, M. Vuković, Z. Damnjanović, D. Voza. 2013. „Ekološka podobnost proizvoda“. U 8.
Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, priredili Milan Ž. Trumić i Grozdanka D.
Bogdanović, 279-286. Bor: Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu. ISBN 978-86-6305010-5.
3. B. Maluckov, M. Dimitrijević, Upotreba šljake iz procesa proizvodnje bakra za izradu građevinskih
materijala i konstrukcija, Zbornik radova, 5. Savetovanje "Deponije pepela, šljake i jalovine u
termoelektranama i rudnicima " sa međunarodnim učešćem, Privredna komora Srbije, Subotica, 16 –
18. Septembar 2013., Zbornik radova, pp. 222-227. ISBN: 978-86-80809-79-3, COBIS.SR –ID
200885260
4. B. Maluckov, Tretman flotacione jalovine dobijene u procesu koncentrisanja rude bakra /Treatment
of flotation tailings obtained in the concentration of copper, Zbornik radova, 5. savetovanje „Depnije
pepela ,šljake i jalovine u temoelektanama i rudnicima“ sa međunarodnim učešćem, Subotica 16.18.septembar 2013), 215-221. ISBN 978-86-80809-79-3.
5. I.Nikolic, I. Mihajlovic, Ž.Živkovic, Modelovanje uticaja karakterističnih parametara na kretanje
cene čelika, IX Skup privrednika i naučnika - SPIN, 5-6 Novembar, Beograd, pp. 333- 340. ISBN:
978-86-7680-288-3.
6. J. Lulić, K. Veljković, J. Đoković, Učenje kroz uranjanje u virtuelni svet, Nacionalna konferenci ja
sa međunarodnim učešćem: "Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju" - RPPO13, Fakultet
tehničkih nauka u Čačku, 20-22. Septembar 2013, pp.336-343, ISBN: 978-86-7776-143-1.
41
7. S. Alagić, M. Dimitrijević, M. Nujkić,: Carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons – a potential
hazard from some foodstuffs. XXI Međunarodni Naučno-stručni skup "Ekološka Istina"/International
Scientific and Professional Meeting (2013)"Ecological Truth", ECO-IST'13. 4. - 7. jun, Hotel
"Jezero" Borsko jezero, Bor, Serbia, Zbornik radova/Proceedings, p. 391-397.
8. S. Lj. Ivanov, M. M. Rajčić-Vujasinović, J. Lj. Petrović, V. J. Grekulović, S. A. Mladenović,
Electrohemical behaviour of cold worked copper in alkaline solution with the presence of potassium
ethyl xanthate, 8th symposium „Recycling technologies and sustainable development“, with
international participation, Bor lake, 03-05. July 2013. Proceedings, 169-174, ISSN 978-86-6305010-5.
9. G. D. Bogdanović, D. V. Antić, M. Trumić, Lj. Andrić, M. Trumić, Primena hemijskih metoda
koncentracije u reciklaži štampanih ploča iz elektronskog otpada. Zbornik radova 8. Simpozijuma
„Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Borsko Jezero, Srbija, 03-05. jul 2013, Univerzitet u
Beogradu, Tehnički fakultet u Boru; pp. 39-46. (ISBN 678-86-6305-010-5).
10. M. Trumić, M. Trumić, Uticaj fizičkih karakteristika sirovina na kinetiku prosejavanja, 8.
Simpozijum ’’Reciklažne tehnologije i održivi razvoj’’, Bor, 03 – 05. jula, Srbija, (2013), pp. 83-88.
(ISBN 978-86-6305-010-5).
11. M. Trumić, G. Bogdanović, D. Ranđelović, T. Marjanović, M. Trumić, Reforme sektora životne
sredine na lokalnom nivou, EnE13-Deveta regionalna konferencija, Beograd, jun, Srbija, (2013), pp.
20-23.
12. Z. Štirbanović, I. Miljanović, Z. Marković, Primena teorije grubih skupova za ispitivanje mogućnosti
reciklaže industrijskog otpada, 8. Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Zbornik
radova (Urednici: Milan Trumić, Grozdanka Bogdanović, ISBN 978-86-6305-010-5 Izdavač:
Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru), Borsko jezero, Srbija, 03-05. Jul 2013., pp. 331336.
13. Petrović J., Žikić M., Stojadinović S., Pantović R., Petrović M.: Reciklaža elektronskog otpada,
Zbornik radova sa 8-og Simpozijuma Reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Borsko jezero 2013.,
str. 47-52.
14. Sovrlić N., Zelić M., Pantović R.: Uloga elektronskih medija u promociji održivog razvoja i zaštiti
životne sredine, Zbornik radova sa 8-og Simpozijuma: Reciklažne tehnologije i održivi razvoj,
Borsko jezero 2013., str. 345-352.
15. D. Kržanović, M. Mikić, R. Rajković, M. Žikić i Z. Vaduvesković, KONCEPT DUGOROČNOG
RAZVOJA RUDNIKA BAKRA MAJDANPEK U PERIODU OD 2013. DO 2034. GODINE,
Zbornik radova, IV simpozijum sa međunarodnim učešćem RUDARSTVO 2013, Veliko Gradište,
Srebrno jezero 2013, str. 161-164.
16. Urošević S., Tehnologija i značaj inovacija za postizanje konkurentske prednosti domaćih kompanija
tekstilne industrije, X simpozijum sa međunarodnim učešćem, „Savremene tehnologije i privredni
razvoj“, Leskovac, 22. i 23. oktobar 2013. Tehnološki fakultet, Leskovac, Zbornik radova ISBN 97886-82367-99-4, str. 200-207.
42
17. Urošević S., Krativnost i inovacije-komponente uspešnog poslovanja privrednih subjekata, X
simpozijum sa međunarodnim učešćem, „Savremene tehnologije i privredni razvoj“, Leskovac, 22. i
23. oktobar 2013. Tehnološki fakultet, Leskovac, Zbornik radova ISBN 978-86-82367-99-4, str. 208215.
18. M. Vuković. 2013. “The Priests of Veliko Gradište” In A Priest on the border, edited by Dragoljub
B. Đorđević, Dragan Todorović and Miloš Jovanovi. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study
of Religion, ISBN 978-86-6055-038-7. Tip konferencije: Annual International Conference.
Organizator konferencije: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion. Naziv konferencije:
A Priest on the Border. Zemlja, mesto, vreme: Serbia, Niš, 29. and 30. June 2012.
19. D. Živković, Lj. Balanović, N. Talijan, N. Štrbac, M. Sokić, D. Manasijević, D. Minić, V. Ćosović,
A. Mitovski, Actual problematics in nanomaterials environmental risks and recycling, 8.
Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Borsko jezero, 3-5, Jul 2013, Zbornik radova,
str. 121-126, (ISBN 978-86-6305-010-5; Ed. M. Ž. Trumić, G. D. Bogdanović; Izdavač: Tehnički
fakultet u Boru).
20. Mitovski, N. Štrbac, M. Sokić, I. Mihajlović, D. Živković, Lj. Balanović, Natural waste as a potential
heavy metals sorbent, 8. Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Borsko jezero, 3-5, Jul
2013, Zbornik radova, str. 231-238, (ISBN 978-86-6305-010-5; Ed. M. Ž. Trumić, G. D.
Bogdanović; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru)
M64 - 24
1. I.Nikolić, I. Mihajlović, Ž. Živković, Modelovanje uticaja karakterističnih parametra na kretanje cene
čelika, Zbornik radova, IX Skup privrednika i naučnika, Nova industrijalizacija, reinženjering i
održivost, 5 - 6. novembar 2013, Beograd, s. 333.
2. Vukašinović-Sekulić M., Mojović Lj, Rakin M., Bulatović M., Tasić Ž. "Proizvodnja funkcionalnih
napitaka od kozje surutke", Knjiga apstrakta, IX Kongres Mikrobiologa Srbije 2013, Udruženje
mikrobiologa Srbije, Nemanjina 6 11080 Beograd, Srbija.
3. M. M. Rajčić-Vujasinović, V. J. Grekulović, Z. M. Stević, U. S. Stamenković, Elektrohemijsko
ponašanje legure AgCu50 pri oksidaciji u prisustvu hlorida i benzotriazola, VI Simpozijum o
termodinamici i faznim dijagramima, Borsko jezero (2013) 20. ISBN: 978-86-6305-014-3.
4. D. Nikolovski, Z. Stević, I. Radovanović, Merenje, obrada i prikaz biopotencijala u akupunkturnim
tačkama pri laserskoj stimulaciji, Zbornik apstrakata, Konferencija Šesta radionica fotonike (2013),
Kopaonik, 04.-07.03.2013. Beograd: Institut za fiziku, 2013, str. 31. ISBN 978-86-82441-35-9.
5. I.Marković, S. Nestorović, Lj. Ivanić, D. Marković, Promene osobina hladno deformisanog I/M i
P/M bakra i legure Cu-4Au tokom izohronog žarenja, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim
dijagramima, Borsko jezero, 19. oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, s 19, ISBN 978-86-6305-0143, Izdavač: Tehnički fakultet Bor, Urednik: D. Živković.
6. G. D. Bogdanović, D. V. Antić, M. M. Antonijević, V. Stanković, Adsorpcija jona bakra i cinka na
prirodnom zeolitu. 6. Simpozijum “Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013” Knjiga
43
izvoda, Vršac, Srbija, 21-24. maj 2013.; Srpsko hemijsko društvo, Sekcija za hemiju i zaštitu životne
sredine; pp.100-101. (ISBN 978-86-7132-052-8).
7. J. Sokolović, R. Stanojlović, D. Ćirić, G.Jovanović, M. Kirov, S. Stanković, V. Gardić, Ispitivanje
mogućnosti primene zauljenih otpadnih voda RTB Bor u procesu flotiranja uglja, Zbornik radova sa
VIII Simpozijuma "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", ISBN 978–86–6305-010-5, 3-5. Jul
2013, Borsko Jezero, Bor, Srbija, 2013, str. 243.
8. M. Radovanović, M. Petrović, A. Simonović, S. Milić, M. M. Antonijević, Inhibitorski efekat
triptofana i metionina na koroziono ponašanje mesinga u rstvoru natrijum-tetraborata, 6. Simpozijum
Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013 sa međunarodnim učešćem, Urednici: Ivan
Gržetić, Bojan Radak, Vladimir P. Beškoski, Vršac Srbija, 21-24. maj 2013, Izdavač: Srpsko
hemijsko društvo, str. 180.
9. M. Petrović, M. Radovanović, A. Simonović, S. Milić, M. M. Antonijević, Purin i njegovi derivati
kao „zeleni inhibitori“ korozije bakra, Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem
2013 sa međunarodnim učešćem, Urednici: Ivan Gržetić, Bojan Radak, Vladimir P. Beškoski, Vršac
Srbija, 21-24. maj 2013, Izdavač: Srpsko hemijsko društvo, str. 182.
10. N. Štrbac, M. Gorgievski, D. Minić, D. Živković, A. Mitovski, D. Božić, Termijska analiza
prirodnog mineral galenita, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, (2013), Zbornik
izvoda radova, p.18, (ISBN 978-86-6305-014-3), Izdavač: Tehnički fakultet u Boru.
11. Mitovski, N. Štrbac, M. Sokić, I. Mihajlović, V. Andrić, Physical and chemical changes during
polymetallic copper concentrates processing, XX Konferencija Srpskog Kristalografskog Društva,
13-15 Jun 2013, Beograd-Avala (Srbija). Izvodi radova, str. .84-85, (ISSN 0354-5741; Ed. Z.
Tomić, S. Novaković; Publisher: Serbian Crystallographic Society.
12. M. Sokić, B. Marković, N. Štrbac, D. Živković, V. Matković, A. Mitovski, Određivanje mehanizma
luženja polimetaličnog koncentrata rastvorom sumporne kiseline i natrijum-nitrata, Šesti simpozijum
o termodinamici i faznim dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p.
11, (ISBN 978-86-6305-014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
13. N. Štrbac, M. Sokić, A. Mitovski, M. Marković, V. Andrić, D. Živković, Karakterizacija piritnohalkopiritnog koncentrata bakra, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Borsko
jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 17, (ISBN 978-86-6305-014-3; Ed. D.
Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
14. N. Štrbac, M. Sokić, A. Mitovski, B. Marković, V. Andrić, D. Živković, Karakterizacija piritnohalkopiritnog koncentrata bakra, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Borsko
jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 17, (ISBN 978-86-6305-014-3; Ed. D.
Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
15. Lj.Balanović, D.Živković, D.Manasijević, N.Talijan, D.Minić, V.Ćosović, Investigation of some
alloys in Al-Ga-Sn-Zn system, XX Konferencija Srpskog kristalografskog društva sa medjunarodnim
učešćem, Avala-Beograd, 13-15. jun 2013., Izvodi radova, str.82-83. (ISSN 0354-5741; Ed. Z.
Tomić, S. Novaković; Publisher: Serbian Crystallographic Society)
44
16. M.Premović, D.Minić, D.Manasijević, D.Živković, V.Ćosović, Lj.Balanović, Experimental
investigation and thermodynamic calculations of the Ag-Bi-Ga phase diagram, Šesti simpozijum o
termodinamici i faznim dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 7,
(ISBN 978-86-6305-014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru)
17. D.Živković, D.Manasijević, Lj.Balanović, D.Minić, V.Ćosović, A.Kostov, Ž.Živković, Phase
diagram investigation of the Bi-Ga-Ni ternary system, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim
dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 8, (ISBN 978-86-6305014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
18. B. Marković, M. Sokić, D. Živković, D. Manasijević, V. Matković, Određivanje mehanizma luženja
bakar(I)-sulfida u sistemu NaCl-HCl-O2-H2O, 6th Symposium on Thermodynamics and Phase
Diagrams, Knjiga izvoda radova, Ed.: D.Živković, 19 October 2013, Bor Lake, 13. ISBN 978-866305-014-3.
19. D.Živković, Ž.Živković, D.Manasijević, D.Minić, O aktivnostima Komiteta za termodinamiku i
fazne dijagrame Srbije u epriodu 2011-2013., Šesti simpozijum o termodinamici i faznim
dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 1, (ISBN 978-86-6305014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
20. D.Minić, M.Premović, V.Ćosović, D.Manasijević, D.Živković, I.Dervišević, N.Vuković,
Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Ag-Ga-Sn phase diagram, Šesti
simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda
radova, p. 5, (ISBN 978-86-6305-014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
21. D.Manasijević, D.Živković, D.Minić, Thermodynamic calculation of phase equilibria in the X-GaSb
(X=Ag,Au) and Y-InSb (Y=Ag,Au,Cu) systems, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim
dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 6, (ISBN 978-86-6305014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
22. L.Gomidželović, D.Živković, B.Marjanović, E.Požega, V.Ćosović, Investigation of mechanical and
electrical properties of Sb-Ga50Au10In40 alloys, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim
dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 9, (ISBN 978-86-6305014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
23. Z.Stanojević Šimšić, D.Živković, T.Holjevac Grgurić, A.Kostov, D.Manasijević, I.Marković,
M.Gojić, R.Todorović, Strukturna analiza trojnih Cu-Al-Ag legura sa efektom pamćenja oblika, Šesti
simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda
radova, p. 10, (ISBN 978-86-6305-014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
24. Lj.Balanović, D.Živković, D.Manasijević, Ž.Živković, L.Gomidželović, M.Premović, Comparative
thermodynamic analysis in Ga-Zn-Me (Me=Al,Sn) system, Šesti simpozijum o termodinamici i
faznim dijagramima, Borsko jezero, 19. Oktobar 2013, Zbornik izvoda radova, p. 21, (ISBN 978-866305-014-3; Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru).
M66 - 3
45
1. Urednici: M. Ž.Trumić, G. D.Bogdanović, 8.Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ sa
međunarodnim učešćem, 3.-5.07.2013. Borsko jezero,Srbija, Zbornik radova, ISBN 978-86-6305010-5
2. M. Trumić, Z. Štirbanović, Zbornik radova, II Studentski Simpozijum „Reciklažne tehnologije i
održivi razvoj“, Borsko jezero, Srbija, 03-05. Jul 2013 (ISBN 978-86-6305-011-2 Izdavač:
Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru).
3. D. Živković, Šesti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Bor, (2013), Zbornik izvoda
radova, p.4 (ISBN 978-86-6305-014-3= Ed. D. Živković; Izdavač: Tehnički fakultet u Boru
Σ=8
6. Doktorske teze iz kategorije M70:
M71 – 5
1. S. Stojadinović, Sprega neuronskih mreža i numeričkih modela za definisanje sigurnih rastojanja
kod razletanja komada pri miniranju, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 2013. Mentor: Prof. dr
Nikola Lilić, RGF Beograd.
2. Lj. Balanović, Komparativna termodinamička analiza i karakterizacija legura u sistemu Ga-Zn-Me
(Me=Al, Sn), Komisija: D. Živković (mentor), D.Manasijević. N. Talijan, TF Bor, 6. jun 2013.
3. M. Radovanović, Uticaj organskih inhibitora na koroziono ponašanje mesinga u rastvoru natrijumsulfata, 2013, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru. Mentor: Prof. Dr Milan Antonijević,
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru.
4. M. Arsić, Modelovanje procesa stvaranja prizemnog ozona i njegove distribucije u urbanim
sredinama, , 2013, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu. Mentor: Prof. dr Živan
Živković, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu.
5. P. Đorđević, Modelovanje distribucije bakra i pratećih elemenata u procesu topljenja sulfidnih
koncentrata bakra, 2013. godina, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, Mentor: Prof.
Dr. Živan Živković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, odsek za Inženjerski
Menadžment. Bor, Srbija.
Odbranjeni master radovi – 3
1. Ivica Nikolić: Sistemski pristup modelovanja uticaja karakterističnih parametara na kretanje cene
toplovaljanog čelika na svetskoj berzi, Ivica Nikolić, 2013., Univerzitet u Beogradu, Tehnički
fakultet u Boru, Mentor: Prof. Dr. Ivan Mihajlović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u
Boru, odsek za Inženjerski Menadžment. Bor, Srbija.
2. Milena Jevtić: Informacioni sistem Fabrike mernih transformatora Zaječar, Milena Jevtić, 2013.,
Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, mentor: prof. dr Milan Erić, Fakultet
inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
46
3. Boban Spalović: Formiranje kompleksa hlorina e6 sa jonima vanadijuma i kobalta: identifikacija i
kinetika, Boban Spalović, 2012., Univerzitet u Nišu Prirodno-Matematički fakultet, Aleksantra
Zarubica, Univerzitet u Nišu Prirodno-Matematički fakultet, M72
7. Tehnička i razvojna rešenja iz kategorije M80 i autorske izložbe M90:
Σ = 10
M82 - 3
1. R. Marković, J. Stevanović, R. Jonović, Lj. Avramović, M. Dimitrijević, R. Kovačević, V.Gardić,
Izdvajanje bakra iz otpadnih sumporno-kiselih rastvora elektrolitičkom rafinacijom bakarnih anoda
nestandardnog hemijskog sastava (br. T2/2013)
2. S. Nestorović, Lj. Ivanić, D. Gusković, D. Marković, I. Marković, Mehanizam ojačavanja žarenjem u
funkciji dobijanja livene Cu-Au legure poboljšanih svojstava, Korisnik: TIR Bor – Fabrika bakarne
žice, 2013.
3. D. Živković, B.Marković, D.Manasijević, V.Ćosović, M.Sokić, N.Štrbac, Ekološki bezolovni lem
BiCuNi za visokotamperaturnu primenu, Tehnički fakultet, Bor, 2013.
M83 - 3
1. S. Dimitrijević, V. Trujić, R. Marković, S. Dragulović, O. Dimitrijević, S.Alagić, B.Trumić Tehničko
i razvojno rešenje: Poluindustrijsko postrojenje za elektrolitičku preradu bakra, mesinga i srebra
br.T1/2013, Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru.
M84 - 1
1. N. Štrbac, I. Mihajlović, A. Mitovski, M. Sokić, D. Živković, B. Marković, Razvoj tehnologije za
preradu flotacijske jalovine primenom kombinovanog pirometalurškog i hidrometalurškog postupka
u cilju dobijanja bakra i zaštita životne sredine Br. Projekta: TR 34023, Oblast: Materijali i hemijske
tehnologije Tehničko rešenje je proizašlo iz rada na projektu "Razvoj tehnoloških procesa prerade
nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija" finansiranog od
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za period 2011-2014.
M85 - 2
1. Z. Stević, I. Radovanović, Sistem za merenje, obradu i prikaz biopotencijala u akupunkturnim
tačkama, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013.
2. E. Požega, S. Ivanov, L. Gomidželović, A. Kostov, Aleksandra Milosavljević, Marijana Jovanović:
“Program za modeliranje procesa boriranja“, Prihvaćeno u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor za
2013. godinu. Projekat: 34005.
M93 – 1
1. D.Živković, M.Cocić, J.Lamut, Lj.Balanović, Izložba Tajni svet metala i minerala, Muzej rudarstva i
metealurgije, novembar 2013. i Narodni muzej Zaječar, decembar 2013.
Σ = 112 radova 274 puta
8. Citiranost prema SCI listi:
47
D. Tanikić, V. Marinković, Modelling and Optimization of the Surface Roughness in the Dry Turning
of the Cold Rolled Alloyed Steel Using Regression Analysis, Journal of the Brazilian Society of
Mechanical Sciences and Engineering (ISSN 1678-5878), Vol. 34, No. 1, 2012., pp. 41-48.
Prabhu, S.; Uma, M.; Vinayagam, B. K., Adaptive neuro-fuzzy interference system modelling of carbon
nanotube-based electrical discharge machining process, Journal of the Brazilian Society of Mechanical
sciences and engineering, Vol. 35, No. 4, 2013., pp. 505-516.
D. Tanikić, M. Manić, G. Devedžić, Ž. Ćojbašić, Modelling of the Temperature in the Chip-Forming
Zone Using Artificial Intelligence Techniques, Neural Network World (ISSN 1210-0552), Vol. 20, No.
2, 2010., pp. 171-187
M. Lukić, Ž. Ćojbašić, M. D. Rabasović, D. D. Markushev, D. M. Todorović, Neural Networks-Based
Real-Time Determination of the Laser Beam Spatial Profile and Vibrational-to-Translational Relaxation
Time Within Pulsed Photoacoustics, International Journal of Thermophysics, Vol. 34, No. 8-9, 2013., pp.
1795-1802.
Biljana S. Maluckov, Corrosion of steels induced by microorganisms, Metallurgical & Materials
Engineering (former Metalurgija), 18 (3), 2012, 223-231.
Pillay C.,Lin J., Metal corrosion by aerobic bacteria isolated from stimulated corrosion systems:
Effects of additional nitrate sources, International Biodeterioration & Biodegradation 83, 2013, 158–
165 (IF:2012-2,059)
Ghazy E.A., Elmokadem M.T., Gadallah M., Mahmoud M.N.,Abdel GhanyN.A.,Abo Elsoud M.M,
Investigation Of Active Corrosion Sites Of BiofilmFormed At Mild Steel Electrolyte Interface
Induced By Mixed Bacterial Culture, International Journal of ChemTech Research, 5, 2013, 409-417.
Oliveira,Edkarlla Sousa Dantas de Biocorrosão em cupons de açocarbono expostos à água Doce,
Dissertação(mestrado)–Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Biológicas,
Biotecnologia Industrial, 2013.
V. Spasić, M. K. Radović, M. M. Pejović, Č. A. Maluckov, “The statistical time-delay and the
breakdown formative time contributions to the memory effect in Ne at 7 mbar pressure”, J. Phys. D:
Appl. Phys., Vol. 36 (2003) pp. 2515-2520.
Cai, Li; Li, Lee; Bao, Chaobin; et al., “Study of Characteristics and Performance Optimization of a
Three-electrode Spark Gap”, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL
INSULATION, Volume: 20 Issue: 4 Pages: 1032-1039 Published: AUG 2013
D. Brodić, Optimization of the Anisotropic Gaussian Kernel for Text Segmentation and Parameter
Extraction, 6th IFIP International Conference on Theoretical Computer Science Location: Brisbane,
AUSTRALIA Date: SEP 20-23, 2010, Source: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Book
Series: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Volume: 323 Pages: 140-152
Published: 2010
Gascon-Moreno, J.; Ortiz-Garcia, E. G.; Salcedo-Sanz, S.; et al. Evolutionary optimization of multiparametric kernel epsilon-SVMr for forecasting problems, SOFT COMPUTING Volume: 17 Issue: 2
Pages: 213-221 DOI: 10.1007/s00500-012-0886-5 Published: FEB 2013
48
Brodic, D., Metodologia oceny algorytmów segmentacji tekstu w oparciu o b?édy typu | [Methodology
for the evaluation of the algorithms for text segmentation based on errors type] , 2012, Przeglad
Elektrotechniczny 88 (1 B) , pp. 259-263.
Šarić, M., Dujmić, H., Russo, M. Ekstrakcja tekstu z obrazu w przestrzeni kolorów typu HSI z
wykorzystaniem klasteryzacji K-means i zmodyfikowanych współrze{ogonek}dnych cylindrycznych |
[Scene text extraction in HSI color space using K-means algorithm and modified cylindrical distance], 2013,
Przeglad Elektrotechniczny 89 (5) , pp. 117-121.
Brodić, D., Milivojevic, D.R., Tasić, V. Preprocessing of binary document images by morphological
operators, 2011, MIPRO 2011 - 34th International Convention on Information and Communication
Technology, Electronics and Microelectronics - Proceedings , art. no. 5967180 , pp. 883-887.
Gupta, D., Madhu Nair, L. , Improving OCR by effective pre-processing and segmentation for
Devanagiri script: A quantified study, 2013, Journal of Theoretical and Applied Information
Technology 52 (2) , pp. 142-153.
Brodić, D. Optimization of the anisotropic Gaussian kernel for text segmentation and parameter
extraction, 2010, IFIP Advances in Information and Communication Technology 323 AICT , pp. 140152.
Gascón-Moreno, J., Ortiz-García, E.G., Salcedo-Sanz, S., Carro-Calvo, L., Saavedra-Moreno, B.,
Portilla-Figueras, A. Evolutionary optimization of multi-parametric kernel ε-SVMr for forecasting
problems, 2013, Soft Computing 17 (2) , pp. 213-221.
Basudhar, A. Selection of anisotropic kernel parameters using multiple surrogate information, 2012,
12th AIAA Aviation Technology, Integration and Operations (ATIO) Conference and 14th
AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference
Arsić, M., Nikolić, D., Djordjević, P., Mihajlović, I., Živković, Ž. (2011). Episodes of extremely high
concentrations of tropospheric ozone in the urban environment in Bor – Serbia. Atmospheric
Environment, 45 (32), pp.5716-5724.
Akdemir, A., Ozel, U., Ergun, O.N. (2013). Multivariate regression analysis for ground-level ozone
modeling in Kurupelit, Samsun, Turkey. Ekoloji, 86, pp. 84-89.
Nikolić, Dj. , Milošević, N., Živković, Z., Mihajlović, I., Kovačević, R., Petrović, N., (2011). Multicriteria analysis of soil pollution by heavy metals in the vicinity of the Copper Smelting Plant in Bor
(Serbia). Journal of the Serbian Chemical Society, 76 (4): pp. 625-641.
Filimon, M.N., Nica, D.V., Ostafe, V., Bordean, D.-M., Borozan, A.B., Vlad, D.C., Popescu, R.,
(2013). Use of enzymatic tools for biomonitoring inorganic pollution in aquatic sediments: A case
study (Bor, Serbia). Chemistry Central Journal, 7 (1): an:59.
Živković, Ž., Mitevska, N., Mihajlović, I. , Nikolić, Dj., (2010). Copper losses in sulfide concentrate
smelting slag are dependent on slag composition. Minerals and Metallurgical Processing 27 (3):
pp.141-147.
Jiang, Z., Liu, J., Gui, W., Xie, Y., (2013). Transient cost-based optimization scheme of transient
procedure for copper flash smelting process. Journal of Central South University (Science and
Technology), 44 (9): pp.3587-3592.
49
Djuric I., Mihajlovic I., Zivkovic Z., Kinetic modelling of different bauxite types in the bayer leaching
process (2010) Canadian Metallurgical Quarterly, 49 (3) , pp. 209-218.
Alex, T.C. , Kumar, R., Roy, S.K., Mehrotra, S.P., Leaching behaviour of high surface area synthetic
boehmite in NaOH solution, Hydrometallurgy, Volume 137, 2013, Pages 23-32.
Djuric I., Mihajlovic I., Zivkovic Z., Filipovic R., Modeling the compensation effect for different
bauxite types leaching in NaOH solution, 2010, Chemical Engineering Communications, (12) 14851499.
Alex, T.C., Kumar, R., Roy, S.K., Mehrotra, S.P., Leaching behaviour of high surface area synthetic
boehmite in NaOH solution, 2013, Hydrometallurgy 137, pp. 23-32.
Mihajlovic I., Zivkovic Z., Prvulovic S., Strbac N., Zivkovic D., Factors influencing job satisfaction in
transitional economies (2008) Journal of General Management, 34 (2) , pp. 71-87.
Abdallah, A.A.-N., Darayseh, M., Waples, E. Incomplete contract, agency theory and ethical
performance: Asynthesis of the factors affecting owners' and contractors' performance in the bidding
construction process, Journal of General Management, Volume 38, Issue 4, 2013, Pages 39-56.
D. BOGDANOVIĆ, Đ. Nikolić, I. Ilić, Mining method selection by integrated AHP and PROMETHEE
method, Anals da Academia Brasileira de Ciências (2012) 84(1) (Annals of the Brazilian Academy of
Sciences), Printed version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN 1678-2690, p. 219-233.
www.scielo.br/aabc
Miroljub Grozdanovic, Suzana Savic, Dobrivoje Marjanovic, Assessment of the key factors for
ergonomic design of management information systems in coal mines, International Journal of Mining,
Reclamation and Environment (2013), ISSN 1748-0930 (Print), 1748-0949 (Online)
Ivan Jovanović, Predrag Stanimirović, Živan Živković. Environmental and economic criteria in
ranking of copper concentrates, Environmental Modeling and Assessment, 18(1) (2013), pp. 73-83.
Jian-Hua Liu, Wei-Hua Gui, Yong-Fang Xie and Zhao-Hui Jiang. Solving the Transient Cost-Related
Optimization Problem for Copper Flash Smelting Process with Legendre Pseudospectral Method,
Materials Transactions, 54(3) (2013), pp. 350-356.
Jian-hua Liu, Wei-hua Gui, Yong-fang Xie, Chun-hua Yang. Dynamic modeling of copper flash
smelting process at a Smelter in China, Applied Mathematical Modelling, Article in Press, Corrected
Proof, Available online 30 October 2013. DOI: 10.1016/j.apm.2013.10.035.
Djokovic, Jelena M. ; Nikolic, Ruzica R. ; Dzindo, Emina S. ; et al., Title: Estimate of a power
distributor life span based on the fracture mechanics criteria, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL
GAZETTE, 18 (1) (2011), 103-108.
Jovicic, G.; Nikolic, R.; Zivkovic, M.; et al., An estimation of the high-pressure pipe residual life,
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING, 13 (1)(2013), 36-44.
Miroslava Maric, Milan Antonijevic, Sladjana Alagic The investigation of the possibility for using
some wild and cultivated plants as hyperaccumulators of heavy metals from contaminated soil.
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 20 (2) (2013), p. 1181-1188.
Kwapulinski Jerzy, Paprotny Lukasz, Paukszto Andrzej et al., Influence of the type of tree habitat on
the character of co-occurrence of Fe, Mn, Yn, Cu, Pb, Ni, Cr and Co in the soil of the Tatra Mountain
National Park, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Vol:20(3),p. 494-499 (2013)
50
Serbula S.M., Antonijevic M.M., Milosevic N.M., Milic S.M., Ilic A.A. Concentrations of particulate
matter and arsenic in Bor (Serbia). Journal of Hazardous Materials, 181 (2010) 43–51.
Kardel, F.; Wuyts, K.; Maher, B. A.; et al., Intra-urban spatial variation of magnetic particles:
Monitoring via leaf saturation isothermal remanent magnetisation (SIRM); ATMOSPHERIC
ENVIRONMENT, 2012, Volume: 55, pp. 111-120. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2012.03.025.
Yang, Guosheng; Ma, Lingling; Xu, Diandou; et al. Levels and speciation of arsenic in the atmosphere
in Beijing, China; CHEMOSPHERE, 2012, Volume: 87, Issue: 8, pp. 845-850, DOI:
10.1016/j.chemosphere.2012.01.023.
Sanchez-Rodas, D.; Sanchez de la Campa, A.; Oliveira, V.; et al.; Health implications of the
distribution of arsenic species in airborne particulate matter, JOURNAL OF INORGANIC
BIOCHEMISTRY, 2012, Volume: 108, pp. 112-114, DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2011.11.023.
Fang, Guor-Cheng; Huang, Yi-Liang; Huang, Jun-Han; et al.; Optimum particle size for prediction of
ambient air arsenic dry deposition in central Taiwan; ATMOSPHERIC RESEARCH, 2012, Volume:
104, pp. 255-263, DOI: 10.1016/j.atmosres.2011.10.018.
Fang, Guor-Cheng; Chang, Chia-Ying; Huang, Yi-Liang; et al.; Atmospheric Arsenic (As)
Concentrations in Different Countries During 2000-2011; ENVIRONMENTAL FORENSICS, 2012,
Volume: 13, Issue: 1, pp. 27-31, DOI: 10.1080/15275922.2011.643342.
Fang, Guor-Cheng; Lin, Chia-Ching; Huang, Jun-Han; et al.; Measurement of Ambient Air Arsenic
(As) Pollutant Concentration and Dry Deposition Fluxes in Central Taiwan, AEROSOL AND AIR
QUALITY RESEARCH, 2011, Volume: 11, Issue: 3, pp. 218-229, DOI: 10.4209/aaqr.2010.09.0075.
Tasić, V., Milošević, N., Kovačević, R., Jovašević-Stojanović, M., Dimitrijević, M.; Indicative levels
of PM in the ambient air in the surrounding villages of the Copper Smelter Complex Bor, Serbia,
CHEMICAL INDUSTRY AND CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 2012, Volume 18,
Issue 4(2), pp. 643-652, DOI: 10.2298/CICEQ111228109T.
Fang, G.-C., Huang, J.-H., Liu, C.-K., Huang, Y.-L.; Measuring and modeling atmospheric arsenic
pollutants, total As, As(III), and As(V), at five characteristic sampling sites. AEROSOL AND AIR
QUALITY RESEARCH; 2012, Volume 12, Issue: 2, pp. 200-210, DOI: 10.4209/aaqr.2011.07.0111.
Fang, G.-C., Huang, Y.-L., Huang, J.-H.; Atmospheric arsenic (As) study at five characteristic
sampling sites in Taiwan; ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT; 2012, Volume
184, Issue 2, pp. 729-740, DOI: 10.1007/s10661-011-1997-7.
Lin, L.-F.; Wu, S.H.; Lin, S.-L.; Mwangi, J.K.; Lin, Y.-M.; Lin, C.-W.; Wang, L.-C.; Chang-Chien,
G.-P.; Atmospheric arsenic deposition in Chiayi County in Southern Taiwan, AEROSOL AND AIR
QUALITY RESEARCH, 2013, Volume: 13, Issue 3, pp. 932-942. DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0315.
Barima, Y.S.S.; Angaman, D.M.; N'Gouran, K.P.; Koffi, N.A.; Kardel, F.; De Cannière, C.; Samson,
R; Assessing atmospheric particulate matter distribution based on Saturation Isothermal Remanent
Magnetization of herbaceous and tree leaves in a tropical urban environment; SCIENCE OF THE
51
TOTAL
ENVIRONMENT,
10.1016/j.scitotenv.2013.10.082.
2014,
Volume:
470-471,
pp.
975-982.
DOI:
Serbula S.M., Miljkovic D.D., Kovacevic R.M., Ilic A.A. Assessment of airborne heavy metal pollution
using plant parts and topsoil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 1 (2012) 209–214.
Bi, X.Y.; Liang, S.Y.; Li, X.D.; Trace metals in soil, dust, and tree leaves of the urban environment,
Guangzhou, China, CHINESE SCIENCE BULLETIN, 2013, Volume: 58, Issue 2, pp. 222-230. DOI:
10.1007/s11434-012-5398-2.
Schreck, E.; Laplanche, C.; Le Guédard, M.; Bessoule, J.-J.; Austruy, A.; Xiong, T.; Foucault, Y.;
Dumat, C.; Influence of fine process particles enriched with metals and metalloids on Lactuca sativa L.
leaf fatty acid composition following air and/or soil-plant field exposure, ENVIRONMENTAL
POLLUTION, 2013, Volume: 179, pp. 242-249. DOI: 10.1016/j.envpol.2013.04.024.
Chen, B.; Stein, A.F.; Maldonado, P.G.; Sanchez de la Campa, A.M.; Gonzalez-Castanedo, Y.; Castell,
N.; de la Rosa, J.D.; Size distribution and concentrations of heavy metals in atmospheric aerosols
originating from industrial emissions as predicted by the HYSPLIT model, ATMOSPHERIC
ENVIRONMENT, 2013, Volume: 71, pp. 234-244. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2013.02.013.
Monfared, S.H.; Matinizadeh, M.; Shirvany, A.; Amiri, G.Z.; Fard, R.M.; Rostami, F; Accumulation
of heavy metal in Platanus orientalis, Robinia pseudoacacia and Fraxinus rotundifolia, JOURNAL OF
FORESTRY RESEARCH, 2013, Volume: 24, Issue 2, pp. 391-395. DOI: 10.1007/s11676-012-0313x.
Nadgórska-Socha, A.; Ptasiński, B.; Kita, A; Heavy metal bioaccumulation and antioxidative
responses in Cardaminopsis arenosa and Plantago lanceolata leaves from metalliferous and nonmetalliferous sites: A field study; ECOTOXICOLOGY, 2013, Volume: 22, Issue 9, pp. 1422-1434.
DOI: 10.1007/s10646-013-1129-y.
Li, X.; Yang, Z.; Cheng, X.; Zhang, H.; Wu, G.; Zhang, A; A highly sensitive "test paper" for Hg2+
ions based on polyurethane membrane, POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, 2013,
Volume 24, Issue 12, pp. 1110-1112. DOI: 10.1002/pat.3192.
Vystavna, Y.; Rushenko, L.; Diadin, D.; Klymenko, O.; Klymenko, M; Trace metals in wine and
vineyard environment in southern Ukraine, FOOD CHEMISTRY, 2014, Volume 146, pp. 339-344.
DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.09.091.
Stevic Z., Radovanovic I., Rajcic-Vujasinovic M., Bugarinovic S., Grekulovic V., Synthesis and
characterization of specific electrode materials for solar cells and supercapacitors (2013), Journal of
Renewable and Sustainable Energy, 5 (4) , art. no. 041816
Badescu, V. Popović, Z.V. Fara, L. Bojić, M., Preface to special issue: Renewable energy in SouthEastern Europe, (2013) Journal of Renewable and Sustainable Energy
Grekulovic V., Rajcic-Vujasinovic M., Pesic B., Stevic Z., Influence of BTA on electrochemical
behavior of AgCu50 alloy, (2012) International Journal of Electrochemical Science, 7 (6) , pp. 52315245.
52
Ramachandran, M. Cho, B.-J. Kwon, T.-Y. Park, J.-G. , Hybrid cleaning technology for enhanced
post-Cu/Low-dielectric constant chemical mechanical planarization cleaning performance , (2013)
Japanese Journal of Applied Physics.
Stevic Z., Rajcic-Vujasinovic M., Chalcocite as a potential material for supercapacitors, (2006)
Journal of Power Sources, 160 (2 SPEC. ISS.) , pp. 1511-1517.
Gao, M.-R. Xu, Y.-F. Jiang, J. Yu, S.-H., Nanostructured metal chalcogenides: Synthesis,
modification, and applications in energy conversion and storage devices, (2013) Chemical Society
Reviews.
Ivanov S, Markovich D, Stuparevich L, Guskovich D., Effect of degree of cold work and annealing
temperature on the microstructure and properties of cold drawn copper wires and tubes, Bull Mater
Sci; 19(1) (1996) 131–8.
Z. Stević, I. Radovanović, M. Rajčić-Vujasinović, S. Bugarinović, and V. Grekulović, Synthesis and
characterization of specific electrode materials for solar cells and supercapacitors, Journal of
Renewable and Sustainable Energy 5, 041816 (2013) doi: 10.1063/1.4817716
ISSN: 1941-7012; IF(2012) = 1,514; M23 (Engineering, Computing & Technology 42/81)
S. Mladenovic, D. Markovic, L. Ivanic, S. Ivanov, D. Guskovic, The microstructure and mechanical
properties of as-cast Sn-Sb-Zn lead free solder alloys, Metalurgia Int. 17(4) (2012) 34–39.
Z. Stević, I. Radovanović, M. Rajčić-Vujasinović, S. Bugarinović, and V. Grekulović, Synthesis and
characterization of specific electrode materials for solar cells and supercapacitors, J. Renewable
Sustainable Energy 5, 041816 (2013) doi:10.1063/1.4817716
ISSN: 1941-7012; IF(2012) = 1,514; M23 (Engineering, Computing &Technology 42/81)
S.L. Ivanov, L.S. Ivanic, D.M. Guskovic, S.A. Mladenovic, Optimization of the aging regime of Albased alloys, Hemijska industrija 66(4) (2012) 601–607.
Z. Stević, I. Radovanović, M. Rajčić-Vujasinović, S. Bugarinović, and V. Grekulović, Synthesis and
characterization of specific electrode materials for solar cells and supercapacitors, J. Renewable
Sustainable Energy, 5, 041816 (2013) doi: 10.1063/1.4817716
ISSN: 1941-7012; IF(2012) = 1,514; M23 (Engineering, Computing & Technology 42/81)
S.A. Mladenovic, D.D. Markovic, L.S. Ivanic, S.L. Ivanov, Z.S. Acimovic-Pavlovic, The
microstructure and properties of as-cast Sn-Zn-Bi solder alloys, Hemijska industrija 66(4) (2012) 595–
600.
Z. Stević, I. Radovanović, M. Rajčić-Vujasinović, S. Bugarinović, and V. Grekulović, Synthesis and
characterization of specific electrode materials for solar cells and supercapacitors, J. Renewable
Sustainable Energy 5, 041816 (2013) doi: 10.1063/1.4817716
ISSN: 1941-7012; IF(2012) = 1,514; M23 (Engineering, Computing & Technology 42/81).
S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Influence of Thermomechanical Treatment on the
Hardening Mechanisms and Structural Changes of a Cast Cu-6.6wt. %Ag Alloy, Materials and
Design, 31 (2010) 1644–1649.
Kawecki, A., Knych, T., Sieja-Smaga, E., Mamala, A., Kwasniewski, P., Kiesiewicz, G., Smyrak, B. ,
High strength, high conductivity and micro structure of nanostructured Cu-Ag wires, European
Metallurgical Conference, EMC 2013 (2013), pp. 55-68.
53
Y. Zhang, L. Yang, X. Zeng, B. Zheng, Z. Song, The mechanism of anneal-hardening phenomenon in
extruded Zn-Al alloys, Materials and Design, 50 (2013) 223-229.
Gong, Y.-L., Wu, X.-X., Ren, S.-Y., Cheng, L.-P., Zhu, X.-K., Effect of annealing treatment on
mechanical properties of ultrafine-grained Cu-Ge alloy, Cailiao Rechuli Xuebao/Transactions of
Materials and Heat Treatment 34 (SUPPL.1) (2013), pp. 26-29.
I. Rangelov (Marković), S. Nestorovic, D. Markovic, Correlation between mechanical properties and
structural changes of the sintered Cu-4 at% Ag alloy during thermomechanical treatment, Hemijska
Industrija, 62 (2)( 2008) 78-84.
R. Perić, Z. Karastojković, Z. Kovačević, D. Gusković, D, Age-hardening effect of
Au585Ag90Cu264Zn61 and application in the manufacture of jewelry, Metalurgia International, 18
(SPEC.4) (2013) pp. 352-360.
Z. O. Stevanović, M. M. Antonijević, G. D. Bogdanović, M. M. Bugarin, V.K.Trujić, R.T.Marković, D.
M. Nedeljković: The effect of oxidants through a tailing dump depth and the leaching of copper,
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(1) (2013) 29-38. (ISSN 1842-4090)
Stumbea, D., The flanks of the Dealul Negru tailings pond (Fundu Moldovei) - pollution risk factors,
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 8, (3)(2013) 103-112.
Levei, E., Roman, M., Miclean, M., Borodi, G., Senila, M., Acid mine drainage prediction for
tailings in the baia mare and Southern Apuseni mining areas, Romania, Romania, Carpathian Journal
of Earth and Environmental Sciences 8 (3)(2013) 167-174.
M. M. Antonijevic, G. D. Bogdanović, M. B. Radovanovic, M. B. Petrovic, A. T. Stamenkovic,
Influence of pH and chloride ions on electrochemical behavior of brass in alkaline solution,
International Journal of Electrochemical Science (ISSN 1452-3981), 4(5) (2009) 654-661.
Yadav, M., Behera, D., Kumar, S., et al., Experimental and Quantum Chemical Studies on the
Corrosion Inhibition Performance of Benzimidazole Derivatives for Mild Steel in HCl,
INDUSTRIAL & Engineering Chemistry Research 52 (19) (2013) 6318-6328.
Forslund, M.,Leygraf, C., Lin, C., et al., Radial Spreading of Localized Corrosion-Induced Selective
Leaching on alpha-Brass in Dilute NaCl Solution, CORROSION 69 (5) (2013) 468-476.
D. Božić, V. Stanković, M. Gorgievski, G. Bogdanović, R. Kovačević, Adsorption of heavy metal ions
by sawdust of deciduous trees, Journal of Hazardous Materials (ISSN 0304-3894), Volume 171, Issues
1-3, (2009) 684-692.
T. Alslaibi, I. Abustan, M. Ahmad, A. Foul, Application of response surface methodology (RSM) for
optimization of Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+, Fe2+, and Zn2+ removal from aqueous solution using
microwaved olive stone activated carbon, Journal of Chemical Technology and Biotechnology,
Volume 88, Issue 12 (2013) pp. 2141-2151.
X. Guo, Q. Wei, B. Du, Y. Zhang, X. Xin, L. Yan, H. Yu, Removal of Metanil Yellow from water
environment by amino functionalized graphenes (NH2-G) - Influence of surface chemistry of NH 2G, Applied Surface Science 284 (2013) pp. 862-869.
54
H. Yang, Y. Feng, L. Xue, H. Zhou, H. Lu, Status quo and prospect of research on production of lowcost adsorbents with agricultural byproducts, Journal of Ecology and Rural Environment Volume 29,
Issue 5 (2013) pp. 545-550.
T. Alslaibi, I. Abustan, M. Ahmad, A. Foul, Cadmium removal from aqueous solution using
microwaved olive stone activated carbon, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume
1, Issue 3 (2013) pp. 589-599.
B. Nagy, A. Maicaneanu, C. Indolean, S. Burca, L.S. Dumitrescu, C. Majdik, Cadmium (II) ions
removal from aqueous solutions using Romanian untreated fir tree sawdust - A green biosorbent,
Acta Chimica Slovenica, Volume 60, Issue 2, (2013) pp. 263-273.
M.H. Baki, F. Shemirani, Surfactant modified walnut sawdust as an alternative green support for
efficient preconcentration of nickel ions from different real samples, Analytical Methods, Volume 5,
Issue 13, (2013) pp. 3255-3263.
M.H. Baki, F. Shemirani, R. Khani, Potential of sawdust as a green and economical sorbent for
simultaneous preconcentration of trace amounts of cadmium, cobalt, and lead from water, biological,
food, and herbal samples, Journal of Food Science, Volume 78, Issue 5, (2013), pp. T797-T804.
N.T. Abdel-Ghani, G.A. El-Chaghaby, Simultaneous removal of aluminum, iron, copper, zinc, and
lead from aqueous solution using raw and chemically treated African beech wood sawdust,
Desalination and Water Treatment, Volume 51, Issue 16-18, (2013) pp. 3558-3575.
M. Mousavi, A.A. Javadi, A. Al-Tabbaa, F. Abbasi, Numerical study of soil heterogeneity effects on
contaminant transport in unsaturated soil (model development and validation), International Journal
for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Volume 37, Issue 3, (2013) pp. 278-298.
M.A. Zulfikar, A. Rohman, H. Setiyanto, M.B. Amran, The removal of nickel, copper and cadmium
from aqueous solution using liver moss (Dumortiera hirsute Sw. nees), International Journal of
Environmental Studies, Volume 70, Issue 1, (2013), pp. 8-22.
H.L.H. Chong, P.S. Chia, M.N. Ahmad, The adsorption of heavy metal by Bornean oil palm shell
and its potential application as constructed wetland media, Bioresource Technology 130 (2013) pp.
181-186.
M. Mori, Y. Sekine, N. Hara, K. Nakarai, Y. Suzuki, H. Kuge, Y. Kobayashi, A. Arai, H. Itabashi,
Adsorptivity of heavy metals CuII, CdII, and PbII on woodchip-mixed porous mortar, Chemical
Engineering Journal 215-216 (2013) pp. 202-208.
M. Gorgievski, D. Božić, V. Stanković, G. Bogdanović, Copper electrowinning from acid mine
drainage: A case study from the closed mine “Cerovo”, Journal of Hazardous Materials 170(2-3)
(2009) pp. 716-721 (ISSN 0304-3894) IF (2009) = 4.144 (Engineering, Environmental 4/42).
X. Chen, H. Lin, H.Y. Ren, J.L. Xing, Experimental study on wastewater treatment containing
copper with electrodeposition method, Advanced Materials Research 779 (2013) pp. 1670-1673.
55
S. Orandi, D.M. Lewis, Synthesising acid mine drainage to maintain and exploit indigenous mining
micro-algae and microbial assemblies for biotreatment investigations, Environmental Science and
Pollution Research, Volume 20, Issue 2, (2013) pp. 950-956.
V. Stanković, D. Božić, M. Gorgievski, G. Bogdanović, Heavy metal ions adsorption from mine
waters by sawdust, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 15(4) (2009) pp. 237−249
(YU ISSN 1451-9372).
Q. Zhang, G. Yang, H. Wang, K. Wua, R. Jin, P. Zheng, Estimating the recovery of ANAMMOX
performance from inhibition by copper (II) and oxytetracycline (OTC), Separation and Purification
Technology 113 (2013) pp. 90-103.
M. Baki, F. Shemirani, R. Khani, Potential of Sawdust as a Green and Economical Sorbent for
Simultaneous Preconcentration of Trace Amounts of Cadmium, Cobalt, and Lead from Water,
Biological, Food, and Herbal Samples, Journal of Food Science, Volume 78, Issue 5, May 2013, pp.
T797-T804.
M. Mori, Y. Sekine, N. Hara, K. Nakarai, Y. Suzuki, H. Kuge, Y. Kobayashi, A. Arai,
H. Itabashi, Adsorptivity of heavy metals CuII, CdII, and PbII on woodchip-mixed porous mortar,
Chemical Engineering Journal 215-216 (2013) pp. 202-208.
M.M.Antonijević, M.D.Dimitrijević, Z.O.Stevanović, S.M.Šerbula, G.D.Bogdanović, Investigation of
the possibility of copper recovery from the flotation tailings by acid leaching, Journal of Hazardous
Materials(ISSN 0304-3894), 158(1)(2008) 23-34.
Aromaa, J., Makinen, J., Vepsalainen, H., et al., Comparison of chemical and biological leaching of
sulfide tailings, Physicochemical Problems of Mineral Processing 49 (2) (2013) 607-620.
Wang, L., Liu, Y., Lu, A., Wang, S., Cui, X., Wang, J., Li, Y., (...), Wang, W., The characteristics of
mineralogy and acid dissolution of Jinchuan nickel tailings, Earth Science Frontiers 20 (3)
(2013)138-146.
Lili Wang, Bin Li, Zhongqin Hu, Jingjing Cao, Effect of nickel on the properties of composites
composed of layered double hydroxides and ethylene vinyl acetate copolymer, Applied Clay Science
72 (2013) 138–146.
M.M.Antonijevic, M.D. Dimitrijevic,S. Serbula, V.Lj.Dimitrijevic, G.D.Bogdanovic, S.M. Milic,
Influence of inorganic anions on electrochemical behaviour of pyrite , Electrochimica Acta 50 (20)
(2005) 4160-4167.
Zhao, J., Yi, X., Dang, Z., An electrochemical study of the oxidation of chalcopyrite in acidic
mediums with ferric iron (Fe3+), Huanjing Kexue Xuebao/Acta Scientiae Circumstantiae 33
(2)(2013) 437-444.
Nicol, M. J., Miki, H., Zhang, S., et al., The effects of sulphate ions and temperature on the leaching
of pyrite. Electrochemistry, Hydrometallurgy 133(2013)188-196.
M.M.Antonijevic, S.M. Milic, S.M.Serbula, G.D. Bogdanovic, The influence of chloride ions and
benzotriazole on the corrosion behavior of Cu37Zn brass in alkaline medium, Electrochimica Acta
50(18) (2005) 3693-3701.
56
Rajcic-Vujasinovic, M., Grekulovic, V., Stevic, Z., et al., Potentiostatic oxidation of AgCu50 alloy in
alkaline solution in the presence of chlorides, CORROSION SCIENCE 70 (2013) 221-228.
M.M.Antonijevic,G.D. Bogdanovic, Investigation of the leaching of chalcopyritic ore in acidic
solutions, Hydrometallurgy 73 (2-4)(2004) 245-256.
Li, Y., Kawashima, N., Li, J., Chandra, A.P., Gerson, A.R., A review of the structure, and
fundamental mechanisms and kinetics of the leaching of chalcopyrite, Advances in Colloid and
Interface Science 197-198 (2013) 1-32.
Ribeiro, J., Taffarel, S.R., Sampaio, C.H., Flores, D., Silva, L.F.O., Mineral speciation and fate of
some hazardous contaminants in coal waste pile from anthracite mining in Portugal, International
Journal of Coal Geology 109-110 (2013) 15-23.
Onol, K., Saridede, M.N., Investigation on microwave heating for direct leaching of chalcopyrite ores
and concentrates, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 20 (3) (2013) 228-233.
J. Sokolovic, R. Stanojlovic, Z. Markovic, Effect of oxidation on flotation and electro kinetic
properties of coal, Journal of Mining and Metallurgy A: Mining, 42 (1) (2006) 69-81.
W. Xia, J. Yang, C. Liang, A short review of improvement in flotation of low rank/oxidized coals by
pretreatments, Powder Technology (2013) 1–8.
S. Dey, G.M. Paul, S. Pani, Flotation behaviour of weathered coal in mechanical and column
flotation cell, Powder Technology 246 (2013) 689–694.
J.G. Speight, (2013) Recovery, Preparation, and Transportation, in Coal-Fired Power Generation
Handbook, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. doi: 10.1002/9781118739457.ch3
L. Koval, M. Duraj, H. Raclavská, H. Škrobánková, S. Číhalová S., Hydrophobicity of Black Coal
from Ostrava-Karviná Coal District (Czech Republic), Journal of the Polish Mineral Engineering
Society (2013) 1-10.
J. Sokolovic, R. Stanojlovic, Z. Markovic, Activation of oxidized surface of anthracite waste coal by
attrition, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 48 (1) (2012) 5–18.
W. Xia, J. Yang, C. Liang, Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation, Powder
Technology 233 (2013) 186-189.
W. Xia, J. Yang, C. Liang, A short review of improvement in flotation of low rank/oxidized coals by
pretreatments, Powder Technology 237 (2013) 1–8.
W. Xia, J.Yang, C. Lianga, Improving oxidized coal flotation using biodiesel as a collector,
International Journal of Coal Preparation and Utilization 33 (4) (2013) 181-187.
W. Zou, Y. Cao, J. Liu, W. Li, C. Liu, Wetting process and surface free energy components of two
fine liberated middling bituminous coals and their flotation behaviors, Powder Technology 246
(2013) 669–676.
57
S. Dey, G.M. Paul, S. Pani, Flotation behaviour of weathered coal in mechanical and column
flotation cell, Powder Technology 246 (2013) 689–694.
W. Xia, J. Yang, Enhancement in flotation of oxidized coal by oxidized diesel oil and grinding
pretreatment, International Journal of Coal Preparation and Utilization 33 (6) (2013) 257-265.
W. Xia, J. Yang, Effect of pre-wetting time on oxidized coal flotation, Powder Technology 250
(2013) 63–66.
X.-H. Gui, J.-T. Liu, Y.-J. Cao, G. Cheng, H.-J. Zhang, Y.-T. Wang, Process intensification of fine
coal separation using two-stage flotation column, Journal of Central South University 20 (12) (2013)
3648-3659.
W. Xia, J.Yang, Reverse flotation of taixi oxidized coal, Energy Fuels 27 (12) (2013) 7324-7329.
W. Xia, J. Yang, Experimental design of oily bubbles in oxidized coal flotation, [Projekt
eksperymentalnej
flotacji
olejowej
utlenionego
wêgla],
Gospodarka
Surowcami
Mineralnymi/Mineral Resources Management 29 (4) (2013) 129-135.
J. Sokolovic, R. Stanojlovic, Z. Markovic, The Effects of Pretreatment on the Flotation Kinetics of
Waste Coal, International Journal of Coal Preparation and Utilization, 32 (3) (2012) 130–142.
W. Xia, J. Yang, C. Liang, Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation, Powder
Technology 233 (2013) 186-189.
W. Xia, J. Yang, C. Liang, A short review of improvement in flotation of low rank/oxidized coals by
pretreatments, Powder Technology 237 (2013) 1–8.
W. Xia, J.Yang, C. Lianga, Improving oxidized coal flotation using biodiesel as a collector,
International Journal of Coal Preparation and Utilization 33 (4) (2013) 181-187.
W. Xia, J. Yang, Enhancement in flotation of oxidized coal by oxidized diesel oil and grinding
pretreatment, International Journal of Coal Preparation and Utilization 33 (6) (2013) 257-265.
W. Xia, J. Yang, Effect of pre-wetting time on oxidized coal flotation, Powder Technology 250
(2013) 63–66.
X.-H. Gui, J.-T. Liu, Y.-J. Cao, G. Cheng, H.-J. Zhang, Y.-T. Wang, Process intensification of fine
coal separation using two-stage flotation column, Journal of Central South University 20 (12) (2013)
3648-3659.
W. Xia, J.Yang, Reverse flotation of taixi oxidized coal, Energy Fuels 27 (12) (2013) 7324-7329.
G. Cheng, J.T. Liu, L.Q. Ma, Y.J. Cao, J.H. Li, G. Huang, Study on Energy Consumption in Fine
Coal Flotation. International Journal of Coal Preparation and Utilization, (2013) (just-accepted).
58
I.Djolović, E. Malkowsky, A note on compact operators on matrix domains, Journal of Mathematical
Analysis and Applications, 340(2008), No.1, pp. 291-303.
Altun, M. Matrix mappings on the domains of invertible matrices, Journal of Function Spaces and
Applications 2013 , art. no. 820930
I.Djolović, E.Malkowsky, Matrix transformations and compact operators on some new mth-order
difference sequences, Applied Mathematics and Computation, 198(2008), No.2, pp. 700-714.
M.Başarir, E.E.Kara, On the mth order difference sequence space of generalized weighted mean and
compact operators, Acta Mathematica Scientia 33(2013) No.3, pp. 797-813.
I. Djolović, E.Malkowsky, Characterizations of compact operators on some Euler spaces of difference
sequences of order m, Acta Mathematica Scientia, 31(2011), No.4, pp. 1465-1474.
M.Başarir, E.E.Kara, On the mth order difference sequence space of generalized weighted mean and
compact operators, Acta Mathematica Scientia 33(2013) No.3, pp. 797-813.
S. Stojadinović, R. Pantović, M. Žikić, Prediction of flyrock trajectories for forensic applications using
ballistic flight equations. Int J Rock Mech Mining Sci, 48 (7) (2011), 1086 – 1094.
Raina, A.K., Murthy, V.M.S.R., Soni, A.K, Relevance of shape of fragments on, flyrock travel
distance: An insight from concrete model experiments using ANN, (2013) Electronic Journal of
Geotechnical Engineering, 18 E, pp. 899-907.
Cocić, M., Logar, M., Matović, B., Poharc-Logar, V.,Glass-ceramics obtained by the crystallization of
basalt (2010) Science of Sintering, 42 (3), pp. 383-388.
Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge [Zastosowanie
metody zeszklenia do utylizacji komunalnych osadów ściekowych], Borowski, G.,(2013) Rocznik
Ochrona Srodowiska, 15 (1), pp. 575-583.
Borowski, G., Verification process for sewage sludge treatment (Conference Paper), Environmental
Engineering IV - Proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV 2013, Lublin;
Poland; 3 September 2012 through 3 September 2012; Code 97713, pp. 185-189.
Urošević S., Stamatović M., ROLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN
ENHANCEMENT OF THE SERBIAN TEXTILE INDUSTRY IN TIMES OF CRISIS, Fibres &
Textiles in Eastern Europe, ISNN 1230-3666, Issue 4 (87) /2011, pages 14–19.
Stojanović, D., Bašić, A. Extended supply chain and small and medium retail enterprises in Serbian
garment industry (2013) Fibres and Textiles in Eastern Europe 2013, Vol. 21, No. 3(99) pp.13-17.
Andevski M., Urošević S., Stamatović M., DISCOURSE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - A
BASE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SERBIA, Environmental Engineering and
Management Journal, EEMJ, ISSN 1582-9596, Vol. 11, No. 9, pp. 1611-1636, (2012).
Gindu E., Chiran A., Drobota B., Pandelea M.I., Environmental management issues in food industry:
case study SC Avi - Top SA Razboieni Iasi, Romania (2013) Environmental Engineering and
Management Journal April 2013, Vol. 12, No. 4, 617-852.
Z. D. Stanković, M. Vuković, The influence of thiourea on kinetic parameters on the cathodic and
anodic reaction at diferent metals in H2SO4 solution, Electrochimica Acta, 41(16) (1996): 2529-2535.
59
Susumu Arai, Akihiro Kato – Mechanism for Codeposition of Multiwalled Carbon Nanotubes with
Copper from Acid Copper Sulfate Bath J. Electrochem. Soc. 2013 160(9): D380-D385.
M. Vuković, Anodic dissolution of Armco iron in 0.5M H2SO4 in the presence of adsorbed chloride
ions, Hydrometallurgy, 42(3) (2013): 387-398.
Cardona Charles, Machuca-Martinez Fiderman, Marriaga-Cabrales Nilson – Treatment of vinasse by
using electro-dissolution and chemical flocculatio, Ingeniería y Competitividad, 15(2) (2013): 191200.
I. I Mladenović-Ranisavljević, Lj. Takić, M. Vuković, Đ. Nikolić, N. Živković, P. Milosavljević
Multi-criteria ranking of the Danube water quality on its course through Serbia, Serbian Journal of
Management, 7(2) (2012): 299-307.
Kenneth F.D. Hughey – Development and Application of the River Values Assessment System for
Ranking New Zealand River Values, Water Resources Management, 27(7) (2013): 2013-2027.
Emoke Pall, Michaela Niculae, Timea Kiss, Carmen Dana Sandru, Marinu Spinu – Human impact on
the microbiological water quality of the rivers, Jouranl of Medical Microbiology, 62(11) (2013):
1635-1640.
Antonijević, M.M., Alagić, S.Č., Petrović, M.B., Radovanović, M.B., Stamenković, A.T., The influence
of pH on electrochemical behavior of copper in presence of chloride ions, International Journal of
Electrochemical Science, 4 (4) (2009) 516-524.
D. Stankovic, V. B. Cvetkovski, V. J. Grekulovic, M.V. Vukovic, S. L. Ivanov, The Effect of
Tellurium Presence in Anodic Copper of Kinetics and Mechanism of Anodic Dissolution and
Cathodic Deposition of Copper, International Journal of Electrochemical Science 8(5) (2013) 72747283.
A.C. Jayasree, R. Ravichandran, Inhibitive effect of 2-(1H-benzotriazol-1-yl)phenylacetohydrazide
and 2-(1H-benzotriazol-1-yl) acetopyrazolidine dione for the control of corrosion of admiralty brass
in natural sea water, Journal of Corrosion Science and Engineering, 16 (2013)
A. Nikfahm; I. Danaee, A. Ashrafi; M.R. Toroghinejad, Effect of grain size changes on corrosion
behavior of copper produced by accumulative roll bonding process, Materials Research. 16 (6)
(2013) 1379-1386, doi: 10.1590/S1516-14392013005000135.
Antonijevic Milan M, Milic Snezana M, Radovanovic Milan B, Petrovic Marija B, Stamenkovic Ana
T, (2009) Influence of pH and Chlorides on Electrochemical Behavior of Brass in Presence of
Benzotriazole, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol. 4, br. 12,
str. 1719-1734 (Article)
Y. Li, J.-B. He, M. Zhang, X.-L. He, Corrosion inhibition effect of sodium phytate on brass in NaOH
media. Potential-resolved formation of soluble corrosion products, Corrosion Science 74 (2013) 116122.
M. M. Antonijević, S. M. Milić, M. D. Dimitrijević, M. B. Petrović, M. B. Radovanović and A. T.
Stamenković, The influence of pH and chlorides on electrochemical behavior of copper in the presence
of benzotriazole, International Journal of Electrochemical Science, 4 (7) (2009) 962-979.
60
S. Neodo, D. Carugo, J. A. Wharton, K. R. Stokes, Electrochemical behavior of nickel-aluminium
bronze in chloride madia: Influence of pH and benzotriazole, Journal of Electroanalytical Chemistry,
695 (2013) 38-46.
L. Yan, K. Yazdanfar, C. Friesen, Optimization of passivation and cooling water system treatment of
brass alloys in petrochemical facilities, NACE - International Corrosion Conference Series (2013) p.
14 ISSN: 03614409, ISBN: 978-162748145-8.
Petrovic Marija B, Simonovic Ana T, Radovanovic Milan B, Milic Snezana M, Antonijevic Milan M,
(2012) Influence of purine on copper behavior in neutral and alkaline sulfate solutions, CHEMICAL
PAPERS, vol. 66, br. 7, str. 664-676 (Article).
P. Koukal, H. Dvorakova, D. Dvorak, T. Tobrman, Palladium-catalysed Claisen rearrangement of 6allyloxypurines, Chemical papers, 67 (1) (2013) 3-8.
Antonijevic Milan M, Milic Snezana M, Petrovic Marija B, (2009) Films formed on copper surface in
chloride media in the presence of azoles, CORROSION SCIENCE, vol. 51, br. 6, str. 1228-1237
(Review)
M.C. Turk, S.E. Rock, H.P. Amanapu, L.G. Teugels, D. Roy, Investigation of percarbonate based
slurry chemistry for controlling galvanic corrosion during CMP of ruthenium, ECS Journal of Solid
State Science and Technology 2 (5) (2013) pp. P205-P213.
M. Finšgar, EQCM and XPS analysis of 1,2,4-triazole and 3-amino-1,2,4-triazole as copper corrosion
inhibitors in chloride solution, Corrosion Science 77 (2013) pp. 350-359.
D.C.B. Do Lago, L.F. De Senna, E.C.S. Soares, L.F. Da Silva, D.S. Fernandes, A.S. Luna, E. D'Elia,
The use of experimental design for the study of the corrosion of bronze pretreated with AMT in
artificial rainwater, Progress in Organic Coatings 76 (10) (2013) pp. 1289-1295
J.-H. Liu, B. Gong, E. Jiang, W.-G. Ma, B. Han, J.-H. Wen, Y.-Y. Xie, Research of electrochemistry
behavior of corrosion inhibitor for KAA of Tianwan NPP, Hedongli Gongcheng/Nuclear Power
Engineering 34 (5) (2013) pp. 160-164.
B.A. Abd-El-Nabey, A.M. Abdel-Gaber, E. Khamis, A.I.A. Morgaan, N.M. Ali, Inhibition of
corrosion of brass in 0.1 M H2SO4 by thioxoprymidinone derivatives, International Journal of
Electrochemical Science 8 (9) (2013) pp. 11301-11326.
H. Tian, W. Li, K. Cao, B. Hou, Potent inhibition of copper corrosion in neutral chloride media by
novel non-toxic thiadiazole derivatives, Corrosion Science 73 (2013) pp. 281-291.
N. Kovačević, A. Kokalj, The relation between adsorption bonding and corrosion inhibition of azole
molecules on copper, Corrosion Science 73 (2013) pp. 7-17.
M. Finšgar, 2-Mercaptobenzimidazole as a copper corrosion inhibitor: Part I. Long-term immersion,
3D-profilometry, and electrochemistry, Corrosion Science 72 (2013) pp. 82-89.
61
Sudheer, M.A. Quraishi, Electrochemical and theoretical investigation of triazole derivatives on
corrosion inhibition behavior of copper in hydrochloric acid medium, Corrosion Science 70 (2013)
pp. 161-169.
A. Zarrouk, B. Hammouti, A. Dafali, F. Bentiss, Inhibitive properties and adsorption of purpald as a
corrosion inhibitor for copper in nitric acid medium, Industrial and Engineering Chemistry Research
52 (7) (2013) pp. 2560-2568.
L. Dai, S. Cui, G.L.V. Damu, C. Zhou, Recent advances in the synthesis and application of tetrazoles,
Chinese Journal of Organic Chemistry 33 (2) (2013) pp. 224-244.
F.M.A. Kharafi, I.M. Ghayad, R.M. Abdallah, Corrosion inhibition of copper in seawater by 4Amino-4H-1,2,4-Triazole-3- Thiol, Corrosion 69 (1) (2013) pp. 58-66.
Antonijevic Milan M, Petrovic Marija B (2008) Copper corrosion inhibitors. A review,
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol. 3, br. 1, str. 1-28
(Review)
I. Milošev, J. Pavlinac, M. Hodošček, A. Lesar, Amino acids as corrosion inhibitors for copper in
acidic medium: Experimental and theoretical study, Journal of the Serbian Chemical Society 78 (12)
(2013) pp. 2069-2086.
X. Lei, L. Wang, X. Zhao, Z. Chang, M. Jiang, D. Yan, X. Sun, Oriented CuZnAl Ternary Layered
Double Hydroxide Films: In situ Hydrothermal Growth and Anticorrosion Properties, Industrial and
Engineering Chemistry Research 52 (50) (2013) pp. 17934-17940
A.S. Gaballa, Synthesis, characterization and biological activity of salen-mixed ligand complexes
with nickel(II), copper(II) and cobalt(III), Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 5 (10)
(2013) pp. 206-217
R. Poonia, D. Sharma, V.K. Swami, Study of schiffbases as corrosion inhibitors on tin metal in acidic
media by mass loss techniques, International Journal of Chemical Sciences 11 (3) (2013) pp. 15231530
R. Bostan, S. Varvara, M. Popa, L.M. Muresan, Evaluation of phenothiazine as environmentally
friendly corrosion inhibitor for bronze in synthetic acid rain, Studia Universitatis Babes-Bolyai
Chemia 2013 (3) (2013) pp. 71-80
S. Ben Aoun, Highly efficient corrosion inhibition of carbon steel in aggressive acidic media with a
pyridazinium-based ionic liquid, International Journal of Electrochemical Science 8 (8) (2013) pp.
10788-10804
D.C.B. Do Lago, L.F. De Senna, E.C.S. Soares, L.F. Da Silva, D.S. Fernandes, A.S. Luna, E. D'Elia,
The use of experimental design for the study of the corrosion of bronze pretreated with AMT in
artificial rainwater, Progress in Organic Coatings 76 (10) (2013) pp. 1289-1295
Y. Chen, Y.Y. Jiang, Z.Y. Ye, Z. Zhang, Adsorption dynamics of benzotriazole on copper in chloride
solution, Corrosion 69 (9) (2013) pp. 886-892
62
W. Deng, P. Lin, Q. Li, G. Mo, Ultrafine-grained copper produced by machining and its unusual
electrochemical corrosion resistance in acidic chloride pickling solutions, Corrosion Science 74
(2013) pp. 44-49.
N. Mary, V. Dalbert, C. Boissy, B. Normand, Effect of orthophosphate addition on the tribocorrosion
of copper in synthetic tap water solution, Wear 306 (1-2) (2013) pp. 161-169.
N. Kovačević, A. Kokalj, The relation between adsorption bonding and corrosion inhibition of azole
molecules on copper, Corrosion Science 73 (2013) pp. 7-17
S. Mallakpour, A. Zadehnazari, Microwave Irradiation for Accelerating Synthesis of New Chiral
Nanostructured Poly(amide-imide)s Having a Thiazole Pendant Group, International Journal of
Polymer Analysis and Characterization 18 (6) (2013) pp. 469-477
M. Whelan, K. Barton, J. Cassidy, J. Colreavy, B. Duffy, Corrosion inhibitors for anodised
aluminium, Surface and Coatings Technology 227 (2013) pp. 75-83
M. Musa, M.H. Ani, R. Othman, Natural corrosion inhibitor for corrosion protection of metal
artefact: An overview, Advanced Materials Research 701 (2013) pp. 323-328
M. Finšgar, 2-Mercaptobenzimidazole as a copper corrosion inhibitor: Part I. Long-term immersion,
3D-profilometry, and electrochemistry, Corrosion Science 72 (2013) pp. 82-89
S. Peng, W. Zhao, H. Li, Z. Zeng, Q. Xue, X. Wu, The enhancement of benzotriazole on epoxy
functionalized silica sol-gel coating for copper protection, Applied Surface Science 276 (2013) pp.
284-290
S. John, M. Kuruvilla, A. Joseph, Adsorption and inhibition effect of methyl carbamate on copper
metal in 1 N HNO3: An experimental and theoretical study, RSC Advances 3 (23) (2013) pp. 89298938
S. Mallakpour, A. Zadehnazari, Novel optically active poly(amide-thioester-imide)s containing l-αamino acids and thiadiazol anticorrosion group: Production and characterization, High Performance
Polymers 25 (4) (2013) pp. 377-386
O. Hillebrand, S. Musallam, L. Scherer, K. Nödler, T. Licha, The challenge of sample-stabilisation in
the era of multi-residue analytical methods: A practical guideline for the stabilisation of 46 organic
micropollutants in aqueous samples, Science of the Total Environment 454-455 (2013) pp. 289-298.
E. Abdullayev, V. Abbasov, A. Tursunbayeva, V. Portnov, H. Ibrahimov, G. Mukhtarova, Y. Lvov,
Self-healing coatings based on halloysite clay polymer composites for protection of copper alloys,
ACS Applied Materials and Interfaces 5 (10) (2013) pp. 4464-4471.
D. Vaštag, S. Apostolov, M. Hadžistević, M. Sekulić, The possibility of copper corrosion protection
in acidic media using a thiazole derivative, Materiali in Tehnologije 47 (3) (2013) pp. 329-333.
63
S.P. Novikova, O.L. Gas'kova, Influence of natural fulvic acids on the solubility of sulfide ores
(experimental study), Russian Geology and Geophysics 54 (5) (2013) pp. 509-517.
M. De Keersmaecker, K. De Wael, A. Adriaens, Influence of the deposition method, temperature and
deposition time on the corrosion inhibition of lead dodecanoate coatings deposited on lead surfaces,
Journal of Solid State Electrochemistry 17 (5) (2013) pp. 1259-1269.
M. Musa, M.N.M. Rodhi, N. Yaakob, K.H.K. Hamid, J. Idris, Pembangunan cat berasaskan bio
menggunakan metil ester dari minyak sawit untuk Mengawal Pembentukan Karat | [Development of
bio-based paint by using methyl esters from palm oil for corrosion inhibitor], Malaysian Journal of
Analytical Sciences 17 (1) (2013) pp. 30-37
S. Mallakpour, A. Zadehnazari, Functionalization of multi-wall carbon nanotubes with amino acid
and its influence on the properties of thiadiazol bearing poly(amide-thioester-imide) composites,
Synthetic Metals 169 (1) (2013) pp. 1-11
I. Çakmakci, B. Duran, M. Duran, G. Bereket, Experimental and theoretical studies on protective
properties of poly(pyrrole-co-N-methyl pyrrole) coatings on copper in chloride media, Corrosion
Science 69 (2013) pp. 252-261
W. Chen, S. Hong, B. Xiang, H.Q. Luo, M. Li, N.B. Li, Corrosion inhibition of copper in
hydrochloric acid by coverage with trithiocyanuric acid self-assembled monolayers, Corrosion
Engineering Science and Technology 48 (2) (2013) pp. 98-107
R. Ding, X. Li, J. Wang, L. Xu, Electrochemical activities of Cold Spray Cu-Cu2O coating in
seawater, Cailiao Yanjiu Xuebao/Chinese Journal of Materials Research 27 (2) (2013) pp. 212-218
D. Rui, L. Xiangbo, W. Jia, X. Likun, Electrochemical corrosion and mathematical model of cold
spray Cu-Cu2O coating in NaCl solution - Part I: Tafel polarization region model, International
Journal of Electrochemical Science 8 (4) (2013) pp. 5902-5924
H.P. Wang, Q. Wu, C.M. Li, N. Gu, Copper corrosion inhibition by polyaspartic acid and imidazole,
Materials and Corrosion 64 (4) (2013) pp. 347-352
Y.M. Lee, Y.H. Chang Chien, M.-K. Leung, C.-C. Hu, C.-C. Wan, Surface protection of copper by
self-assembly of novel poly(5- methylenebenzotriazol-N-yl), Journal of Materials Chemistry A 1 (11)
(2013) pp. 3629-3638
L.-W. Fan, Inhibition of lanthanum salts-containing inhibitors for copper-zinc-nickel alloy in 3. 5%
NaCl solution, Corrosion and Protection 34 (1) (2013) pp. 36-41
J. Li, Y. Liu, X. Lu, J. Luo, Y. Dai, Material removal mechanism of copper CMP from a chemicalmechanical synergy perspective, Tribology Letters 49 (1) (2013) pp. 11-19.
Antonijevic M.M. Dimitrijevic M.D., Milic S.M., Nujkic M.M., Metal concentrations in the soils and
native plants surrounding the old flotation tailings pond of the Copper Mining and Smelting Complex
Bor (Serbia), JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING, (3) (2012) 866-877.
64
J. Guterres, L. Rossato, A. Pudmenzky, D. Doley, M. Whittaker, S. Schmidt, Micron-size metalbinding hydrogel particles improve germination and radicle elongation of Australian metallophyte
grasses in mine waste rock and tailings, Journal of Hazardous Materials 248–249 (2013) 442–450.
Šerbula S.M., Antonijević M.M., Milošević N.M., Milić S.M. Ilić A.A., Concentrations of particulate
matter and arsenic in Bor (Serbia), Journal of Hazardous Materials 181 (1-3) (2010) 43-51.
Long-Full Lin, Shu Hsien Wu, Sheng-Lun Lin, John Kennedy Mwangi, Yi-Ming Lin, Chia-Wei Lin,
Lin-Chi Wang, Guo-Ping Chang-Chien, Atmospheric Arsenic Deposition in Chiayi County in
Southern Taiwan, Aerosol and Air Quality Research 13 (3) (2013) 932-942, doi:
10.4209/aaqr.2012.11.0315.
Milić S.M., Antonijević M.M., Some aspects of copper corrosion in presence of benzotriazole and
chloride ions, Corrosion Science 51 (1) (2009) 28-34.
S. Liu, W. W. Guan, Y. H. Yan, R. Y. Jiang, Z. P. Feng, W. J. Song, K. Qin, Corrosion inhibition of
copper–phosphorus brazing alloys in tetra-n-butylammonium bromide aerated aqueous solution by
benzotriazole, Materials and Corrosion 64 (10) (2013) 932–939
M. Finšgar, 2-Mercaptobenzimidazole as a copper corrosion inhibitor: Part I. Long-term immersion,
3D-profilometry, and electrochemistry, Corrosion Science 72 (2013) pp. 82-89
Z. D. Stanković, V. B. Cvetkovski, V. J. Grekulović, M. V. Vuković, S. L. Ivanov, The effect of
tellurium presence in anodic copper on kinetics and mechanism of anodic dissolution and cathodic
deposition of copper, International Journal of Electrochemical Science 8 (5) (2013) 7274-7283
Mirjana Rajčić-Vujasinović, Vesna Grekulović, Zoran Stević, Nikola Vuković, Potentiostatic
oxidation of AgCu50 alloy in alkaline solution in the presence of chlorides, Corrosion Science 70
(2013) 221–228
R. Prasanna Venkatesh, Tae-Young Kwon, Y. Nagendra Prasad, S. Ramanathan, Jin-Goo Park,
Characterization of TMAH based cleaning solution for post Cu-CMP application, Microelectronic
Engineering 102 (2013) 74–80, Selected Papers from the Nanoscale Imaging, Fabrication and
Materials Modification using Ion Beams symposium - ICMAT 2011, Selected Papers from the 2011
SEMATECH Surface Preparation and Cleaning Conference.
F.M.A. Kharafi, I.M. Ghayad, R.M. Abdallah, Corrosion inhibition of copper in seawater by 4Amino-4H-1,2,4-Triazole-3- Thiol, Corrosion 69 (1) (2013) pp. 58-66.
Milic, S., Colovic, N., Antonijevic, M., Gaál, F., A thermoanalytical study of the solid state reactions in
the K2CO3-MxOy systems - Evidence for a kinetic compensation effect, Journal of Thermal Analysis
and Calorimetry 61 (1) (2000) 229-238.
Y. Cheng, Y. Liu, H. Tian, Q. Guo, Chemical-looping gasification reaction characteristics and
mechanism of coal and Fe-based composite oxygen carriers, Huagong Xuebao/CIESC Journal 64 (7)
(2013) doi: 10.3969/j.issn.0438-1157.2013.07.038.
Gupta Vinod K., Jain Rajeev, Antonijevic Milan M., Khani Hadi, Siddiqui M. N. Dwivedi Ashish,
Agarwal Shilpi, Assay of Nimodipine - an Anti Hypertensive drug, in Bulk Form and Pharmaceutical
65
Formulations by Cathodic Adsorptive Stripping Voltammetry, INTERNATIONAL JOURNAL OF
ELECTROCHEMICAL SCIENCE 6 (1) (2011), 37-51.
Hanaa S. El-Desoky, Iqbal M. Ismail, Mohamed M. Ghoneim, Stripping voltammetry method for
determination of manganese as complex with oxine at the carbon paste electrode with and without
modification with montmorillonite clay, Journal of Solid State Electrochemistry 17 (12) (2013) 31533167
Mohamed M. Ghoneim, Amera M. Hassanein, Nehal A. Salahuddin, Hanaa S. El-Desoky, Mona N.
Elfiky, Trace determination of vardenafil hydrochloride in commercial formulation and human serum
by adsorptive anodic stripping voltammetry at a carbon paste electrode, Journal of Solid State
Electrochemistry 17 (7) (2013) 1891-1902
Manoela K. Riekes, Gabriela S. Rauber, Gislaine Kuminek, Monika P. Tagliari, Simone G. Cardoso,
Hellen K. Stulzer, Determination of Nimodipine in the Presence of its Degradation Products and
Overall Kinetics through a Stability-Indicating LC Method, Journal of Chromatographic Science 51
(6) (2013) 511-516, doi: 10.1093/chromsci/bms174
A.J. Hamdan, Yttrium selective poly(vinyl) chloride sensor based on derivative of 2-amino-1,4naphthoquinone, International Journal of Electrochemical Science 8 (4) (2013) 5838-5850.
Z. P. Stevanovic, M. M. Antonijevic, R. Jonovic, Lj. Avramovic, R. Markovic, M. M. Bugarin, V. K.
Trujic, Leach-SX-Ew Copper Revalorization From Overburden Of Abandoned Copper Mine Cerovo,
Eastern Serbia, JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY 45 (1)
(2009) 45-57.
Marioara Nicoleta Filimon, Dragos V Nica, Vasile Ostafe, Despina-Maria Bordean, Aurica Breica
Borozan, Daliborca Cristina Vlad, Roxana Popescu, Use of enzymatic tools for biomonitoring
inorganic pollution in aquatic sediments: a case study (Bor, Serbia), Chemistry Central Journal 7(59)
(2013) doi:10.1186/1752-153X-7-59.
Antonijevic M.M., Jankovic Z.D., Dimitrijevic M.D., Kinetics of chalcopyrite dissolution by hydrogen
peroxide in sulphuric acid, Hydrometallurgy, 71(3-4) (2004) 393-334.
Watling, H.R., Chalcopyrite hydrometallurgy at atmospheric pressure: 1. Review of acidic sulfate,
sulfate-chloride and sulfate-nitrate process options, Hydrometallurgy 140 (2013) 163-180.
Nooshabadi, A.J., Rao, K.H., Formation of hydrogen peroxide by chalcopyrite and its influence on
flotation, Minerals and Metallurgical Processing, 30 (4) (2013) 212-219.
Nie, Q., Zhou, X.S., Peng, F.L., Shen, X., Li, Z.Z., Efficiently utilizing a low grade and complex
copper ore by flotation, Advanced Materials Research, 734-737, (2013) 929-934.
Turan, M.D., Altundoǧan, H.S., Leaching of chalcopyrite concentrate with hydrogen peroxide and
sulfuric acid in an autoclave system, Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy
and Materials Processing Science, 44 (4), (2013) 809-819.
Ma, Y., Lin, C., Microbial oxidation of Fe2+ and Pyrite Exposed to Flux of Micromolar H2O2 in
Acidic Media, Scientific Reports, 3 (2013), art. no. 1979.
66
Li, Y., Kawashima, N., Li, J., Chandra, A.P., Gerson, A.R., A review of the structure, and
fundamental mechanisms and kinetics of the leaching of chalcopyrite, Advances in Colloid and
Interface Science, 197-198 (2013) 1-32.
Jones, G.C., Becker, M., van Hille, R.P., Harrison, S.T.L., The effect of sulfide concentrate
mineralogy and texture on Reactive Oxygen Species (ROS) generation, Applied Geochemistry, 29
(2013) 199-213.
Solis-Marcíal, O.J., Lapidus, G.T., Improvement of chalcopyrite dissolution in acid media using
polar organic solvents, Hydrometallurgy, 131-132 (2013) 120-126.
Vinod K. Gupta, D. K. Chauhan, V. K. Saini, S. Agarwal, Milan M. Antonijevic and H. Lang, A
porphyrin based potentiometric sensor for Zn2+ determination, SENSORS 3 (7) (2003) 223-235.
Yuanyuan Lv, Mingda Cao, Jiakai Li, Junbo Wang, A Sensitive Ratiometric Fluorescent Sensor for
Zinc(II) with High Selectivity, Sensors 13 (3) (2013) 3131-3141; doi:10.3390/s130303131.
Mihajlović, R., Stanić, Z., Antonijević, M., Coulometric-potentiometric titration of bases and acids in
γ-butyrolactone, Analytica Chimica Acta 497 (1-2) (2003) 143-154.
Jokić Anja B., Džudović Radmila M., Jakšić Ljiljana N., Nikolić-Mandić Snežana D., The
application of hydrogen-palladium electrode for potentiometric acid-base determinations in
tetrahydrofuran, Journal of the Serbian Chemical Society 78 (8) (2013) 1203-1212,
doi:10.2298/JSC120927018J.
Tinakorn Kanyanee, Pongwasin Fuekhad, Kate Grudpan, Micro coulometric titration in a liquid drop,
Talanta 115 (2013) 258–262.
Vinod K. Gupta, Milan M. Antonijevic, S. Chandra and S. Agarwai, Polystyrene based silver selective
electrodes, SENSORS 2 (6) (2002) 233-243.
Mizani, F., Moradi, M., Faridbod, F., Novel PVC-membrane potentiometric sensors based on 2amino-N-(2-Mercapto phenyl) Benzamid for silver ion, Analytical and Bioanalytical
Electrochemistry 5 (3) (2013) 352-367.
Antonijević, M.M., Dimitrijević, M., Janković, Z., Leaching of pyrite with hydrogen peroxide in
sulphuric acid, Hydrometallurgy 46 (1-2) (1997) 71-83
Ofori-Sarpong, G., Osseo-Asare, K., Tien, M., Pretreatment of refractory gold ores using cell-free
extracts of P. chrysosporium: A preliminary study, Advanced Materials Research 825 (2013) 427430.
Liu, Q., Yang, H.Y., Qiao, L.L., Biotransformation of arsenopyrite by Phanerochaete chrysosporium,
Advanced Materials Research 825 (2013) 309-313.
Turan, M.D., Altundoǧan, H.S., Leaching of chalcopyrite concentrate with hydrogen peroxide and
sulfuric acid in an autoclave system, Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy
and Materials Processing Science, 44 (4) (2013) 809-819.
Zhong, S., Wu, Z., Huang, Z., Ruan, R., Oxidation kinetics reaction of gold-bearing pyrite in
sulphuric acid, Xiyou Jinshu/Chinese Journal of Rare Metals 37 (2) (2013) 295-301.
67
Nicol, M., Miki, H., Basson, P., The effects of sulphate ions and temperature on the leaching of
pyrite. 2. Dissolution rates, Hydrometallurgy 133 (2013) 182-187.
Basson, P., Gericke, M., Grewar, T.L., Dew, D.W., Nicol, M.J., The effect of sulphate ions and
temperature on the leaching of pyrite. III. Bioleaching, Hydrometallurgy 133 (2013) 176-181.
Jones, G.C., Becker, M., van Hille, R.P., Harrison, S.T.L., The effect of sulfide concentrate
mineralogy and texture on Reactive Oxygen Species (ROS) generation, Applied Geochemistry 29
(2013) 199-213.
Dimitrijevic, M., Antonijevic, M.M., Jankovic, Z., Kinetics of pyrite dissolution by hydrogen peroxide
in perchloric acid, Hydrometallurgy 42 (3) (1996) 377-386.
Fernández, A.M., Ibáñez, J.L., Llavona, M.A., Zapico, R., The Leaching of Aluminium in Spanish
Clays, Coal Mining Wastes and Coal Fly Ashes by Sulphuric Acid, Essential Readings in Light
Metals: Alumina and Bauxite, Volume 1 (1) (2013) 1098-1110.
Antonijević, M.M., Vukanović, B., Mihajlovic, R., Pyrite as sensor for potentiometric precipitation
titrations, Analyst 121 (2) (1996) 255-258.
Stanić, Z., Dimić, T., Natural mineral pyrite and analytical application thereof in precipitation
titrations in non-aqueous solvents, New Journal of Chemistry, 37 (11) (2013) 3612-3619.
Antonijević, M.M., Janković, Z., Dimitrijević, M., Investigation of the kinetics of chalcopyrite
oxidation by potassium dichromate, Hydrometallurgy 35 (2) (1994) 187-201.
Watling, H.R., Chalcopyrite hydrometallurgy at atmospheric pressure: 1. Review of acidic sulfate,
sulfate-chloride and sulfate-nitrate process options, Hydrometallurgy, 140 (2013) 163-180.
Li, Y., Kawashima, N., Li, J., Chandra, A.P., Gerson, A.R., A review of the structure, and
fundamental mechanisms and kinetics of the leaching of chalcopyrite, Advances in Colloid and
Interface Science, 197-198 (2013) 1-32.
Antonijević, M.M., Pacović, N.V., Investigation of molybdenite oxidation by sodium dichromate,
Minerals Engineering 5 (2) (1992) 223-233.
Li, L.-F., Cao, Z.-F., Zhong, H., Wang, M.-M., Liu, G.-Y., Wang, S., Cao, X.-Y., The selective
leaching and separation of molybdenum from complex molybdenite concentrate containing copper,
Minerals and Metallurgical Processing, 30 (4)(2013)233-237.
Sun, P., Tong, J., Xue, B., Zhao, Z., Xu, H., Zhang, J., Kinetics on leaching process of sintered
powder in extracting aluminum oxide from fly ash, Zhongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue
Ban)/Journal of Central South University (Science and Technology), 44 (9)(2013) 3599-3603.
Cao, Z.-F., Zhong, H., Jiang, T., Liu, G.-Y., Wang, S., Xia, L.-Y., Separation of rhenium from
electric-oxidation leaching solution of molybdenite, Journal of Central South University, 20 (8)
(2013) 2103-2108.
68
Lasheen, T.A., El-Ahmady, M.E., Hassib, H.B., Helal, A.S., Oxidative leaching kinetics of
molybdenum-uranium ore in H2SO4 using H2O2 as an oxidizing agent, Frontiers of Chemical
Science and Engineering, 7 (1) (2013) 95-102.
Antonijević, M.M., Vukanović, B., Mihajlović, R., Natural monocrystalline pyrite as electrode
material for potentiometric titrations in water, Talanta 39 (7) (1992) 809-814
Jokić Anja B., Džudović Radmila M., Jakšić Ljiljana N., Nikolić-Mandić Snežana D., The
application of hydrogen-palladium electrode for potentiometric acid-base determinations in
tetrahydrofuran, Journal of the Serbian Chemical Society 78 (8) (2013) 1203-1212,
doi:10.2298/JSC120927018J.
Mihajlović, R., Stanić, Z., Antonijević, M., Natural monocrystalline pyrite, chalcopyrite and galena as
electrochemical sensors for potentiometric redox titrations in acetonitrile, Electrochimica Acta 51 (18)
(2006) 3707-3713.
Ramadan, A.A., Mandil, H., Ghazal, N., Automatic biamperometric titration of copper(II) by iodide
in some non-aqueous media, Asian Journal of Chemistry 25 (6) (2013) 3452-3456
Mihajlovic, L.V.; Mihajlovic, R.P.; Antonijevic, M.M.; Vukanovic, B.V., Natural monocrystalline
pyrite as a sensor in non-aqueous solution - Part 1: Potentiometric titration of weak acids in, N,Ndimethylformamide, methylpyrrolidone and pyridine, Talanta, 64 (4) (2004) 879-886
Jokić Anja B., Džudović Radmila M., Jakšić Ljiljana N., Nikolić-Mandić Snežana D., The
application of hydrogen-palladium electrode for potentiometric acid-base determinations in
tetrahydrofuran, Journal of the Serbian Chemical Society 78 (8) (2013) 1203-1212,
doi:10.2298/JSC120927018J
Zoran A. Avramovic and Milan M. Antonijevic, Corrosion of cold-deformed brass in acid sulphate
solution, CORROSION SCIENCE 46 (11) (2004) 2793-2802
El-Mahdy, G.A., Dyab, A.K.F., Atta, A.M., Al-Lohedan, H.A., Brass corrosion under a single droplet
of NaCl, International Journal of Electrochemical Science 8 (7) (2013) 9858-9867
Procaccini, R., Schreiner, W.H., Vázquez, M., Ceré, S., Surface study of films formed on copper and
brass at open circuit potential, Applied Surface Science 268 (2013) 171-178.
M. Gorgievski, D. Božić, V. Stanković, N. Štrbac, S. Šerbula, Kinetics, equilibrium and mechanism of
Cu2+, Ni2+ and Zn2+ ions biosorption using wheat straw, Ecological Engineering 58 (2013) pp. 113122 (ISSN 0925-8574) IF (2012) = 2.958 (Engineering, Environmental 10/42).
A. Verma, Shalu, A. Singh, N.R. Bishnoi, A. Gupta, Biosorption of Cu (II) using free and
immobilized biomass of Penicillium citrinum, Ecological Engineering 61 (2013) pp. 486-490.
D. Živković, A. Milosavljević, A. Mitovski, B. Marjanović, Comparative thermodynamic study and
characterization of ternary Ag-In-Sn alloys, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 89
(1)(2007), pp.137-142.
69
Ren, Y.-H., Wu, B.-R., Mu, D.-B., Yang, C.-W., Zhang, C.-Z., Wu, F., Optimization of electrolyte
conductivity for Li-ion batteries based on mass triangle model, Chemical Research in Chinese
Universities, 29(1)(2013), pp. 116-120.
Mitovski, A.M., Živković, D.T., Balanović, L.T., Štrbac, N.D., Živković, Z.D., Life cycle assessment
(lca) of lead-free solders from the environmental protection aspect, Hemijska Industrija, 63 (3) (2009),
pp. 163-169.
Karanac, M., Jovanović, M., Timmermans, E., Mulleneers, H., Mihajlović, M., Jovanović, J.,
Impermeable layers in landfill design, Hemijska Industrija 67 (6) (2013), pp. 961-973.
D. Živković, D. Minić, D. Manasijević, A. Kostov, N. Talijan, Lj. Balanović, A. Mitovski, Ž. Živković,
Thermodynamic analysis and characterization of alloys in Bi–Cu–Sb system, Journal of Mining and
Metallurgy, Section B: Metallurgy, 46(1)B(2010), pp. 105-111.
Wang, C.P., Huang, F., Lu, Y., Yang, S., Yang, M.J., Liu, X.J., Experimental investigation and
thermodynamic calculation of the phase equilibria in the Cu-Ni-Sb ternary system, Journal of
Electronic Materials, 42(10)(2013), pp. 2961-2974.
M. Sokić, V. Matković, B. Marković, N. Štrbac, D. Živković, Passivation of chalcopyrite during the
leaching with sulphuric acid solution in presence of sodium nitrate, Hemijska industrija, Volume 64,
Issue 4, 2010, pp. 343-350.
H. Watling, Chalcopyrite hydrometallurgy at atmospheric pressure: 1. Review of acidic sulfate,
sulfate-chloride and sulfate-nitrate process options, Hydrometallurgy, Volume 140, 2013, pp. 163180.
G. Gu, K. Hu, S. Li, Bioleaching and electrochemical properties of chalcopyrite by pure and mixed
culture of Leptospirillum ferriphilum and Acidthiobacillus thiooxidans, Journal of Central South
University, Volume 20, Issue 1, January 2013, pp. 178-183.
D. Živković, Y. Du, N. Talijan, A. Kostov, Lj. Balanović, Calculation of thermodynamic properties in
liquid phase for ternary Al-Ni-Zn alloys, Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English
Edition), 22 (12) (2012) 3059-3065.
W.H. Sun, L.J. Zhang, M. Wei, Y. Du, B.Y. Huang, Effect of liquid diffusion coefficients on
microstructure evolution during solidification of Al356.1 alloy, Transactions of Nonferrous Metals
Society of China (English Edition), 23 (12) (2013) 3722-3728.
D. Živković, D. Manasijević, Ž. Živković, Lj. Balanović, Calorimetric investigation of liquid Ga-Me
(Me = Sn, Zn) alloys using Oelsen method, Metalurgija, 43 (2) (2004) 71-75.
B. Zhang, S. Liao, X. Shu, H. Xie, X. Yuan, Theoretical calculation of the mixing enthalpies of 21
IIIB-IVB, IIIB-VB and IVB-VB binary alloy systems, Physics of Metals and Metallography, 114 (6)
(2013) 457-468.
Cosovic V., Cosovic A., Talijan N., Zivkovic D., Manasijevic D., Minic D., Improving dispersion of
SnO2 nanoparticles in Ag-SnO2 electrical contact materials using template method, 2013, Journal of
Alloys and Compounds, 33-39.
He, Q., Yang, H., Chen, L., Fan, X.-P.,Shen, Q.-H., Wu, X.-H., Mu, C.-F., Zhang, L.-J., Arc erosion
and morphological characters of Ag/LSCO(12) contacts by different methods, 2013, Advanced
Materials Research 815 , pp. 80-85.
70
Markovic B., Zivkovic D., Vrest'Al J., Manasijevic D., Minic D., Talijan N., Staji-Trosic J., Todorovic
R., Experimental study and thermodynamic remodeling of the Bi-Cu-Ni system, 2010, Calphad:
Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, (3) 294-300.
Wei, X.-J., Chen, W.-W., Wang, Y.-X., Tay, S.-L., Gao, W., Microstructures and mechanical
properties of electroplated Cu-Bi coatings, 2013, Transactions of Nonferrous Metals Society of China
(English Edition) 23 (10) , pp. 2939-2944.
Marjanovic S., Manasijevic D., Minic D., Zivkovic D., Todorovic R., Thermal analysis of some alloys
in the Ag-Cu-Sn ternary system, 2009, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, (2) 175179.
Fima, P., Gazda, A., Thermal analysis of selected Sn-Ag-Cu alloys, 2013, Journal of Thermal Analysis
and Calorimetry 112 (2) , pp. 731-737.
Minic D., Manasijevic D., Dokic J., Zivkovic D., Zivkovic Z., Silicothermic reduction process in
magnesium production: Thermal analysis and characterization of the slag 2008, Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry, (2) 411-415.
Tian, Y., Wang, Y.-C., Yang, C.-B., Yang, B.,Qu, T., Liu, D.-C., Dai, Y.-N., Liu, H.-X., Process of
magnesium production by calcined dolomite carbothermic reduction in vacuum, 2013, Zhongguo
Youse Jinshu Xuebao/Chinese Journal of Nonferrous Metals 23 (8) , pp. 2296-2301.
Wang, Y., Peng, J., Di, Y., Feng, N., Li, M., Extraction of magnesium from calcined magnesite by
aluminothermic reduction in vacuum, 2013, Zhenkong Kexue yu Jishu Xuebao/Journal of Vacuum
Science and Technology 33 (7) , pp. 704-708.
Wen, M., Zhang, T.-A., Dou, Z.-H., Ren, X.-D., Zhang, R., Zhou, L., Research on new type materials
preparation for magnesium production by Silicothermic process, 2013, Magnesium Technology , pp.
75-79.
Di, Y., Wang, Z., Wang, Y., Peng, J., Feng, N., Extract of high-whiteness aluminum hydroxide from
residues of novel process of magnesium production by aluminothermic reduction, 2013, Huagong
Xuebao/CIESC Journal 64 (3) , pp. 1106-1111.
Manasijevic D., Minic D., Zivkovic D., Zivkovic Z., Experimental study and thermodynamic
calculation of Au-Bi-Sb system phase equilibria, 2008, Journal of Physics and Chemistry of Solids, (4)
847-851.
Lutsyk, V.I., Vorobeva, V.P., Zyryanov, A.M.,Shodorova, S.Y., Correction of T-x-y diagrams for
lead-free solders, 2013, IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) 15 (PART 1) , pp. 371-376.
Manasijevic D., Vrestal J., Minic D., Kroupa A., Zivkovic D., Zivkovic Z., Phase equilibria and
thermodynamics of the Bi-Sb-Sn ternary system, 2007, Journal of Alloys and Compounds, (1-2) 150157.
Yang, C.L., Lai, H.J., Hwang, J.D., Chuang, T.H., Diffusion soldering of Bi0.5Sb1.5Te3
thermoelectric material with Cu electrode, 2013, Journal of Materials Engineering and Performance 22
(7) , pp. 2029-2037.
71
Zivkovic D., Manasijevic D., Zivkovic Z., Comparative thermodynamic investigation of binary Ga-Bi
system: Experimental determination of enthalpies of mixing and activity estimation for liquid Ga-Bi
alloys, 2005, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (1) 71-77.
Zhang, B., Liao, S., Shu, X., Xie, H., Yuan, X., Theoretical calculation of the mixing enthalpies of 21
IIIB-IVB, IIIB-VB and IVB-VB binary alloy systems, 2013, Physics of Metals and Metallography 114
(6), pp. 457-468.
Manasijevic D., Zivkovic D., Zivkovic Z., Prediction of the thermodynamic properties for the Ga-SbPb ternary system, 2003, Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, (4)
361-366.
Djordjević, B.D., Kijevčanin, M.L., Radović, I.R., Šerbanović, S.P., Tasić, A.Z., Prediction of
thermophysical and transport properties of ternary organic non-electrolyte systems including water by
polynomials, 2013, Journal of the Serbian Chemical Society78 (8) , pp. 1079-1117.
Zivkovic D., Manasijevic D., Zivkovic Z., Thermodynamic study of Ga-Sn and Ga-Zn systems using
quantitative differential thermal analysis, 2003, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (1) 8596.
Zhang, B., Liao, S., Shu, X., Xie, H., Yuan, X., Theoretical calculation of the mixing enthalpies of 21
IIIB-IVB, IIIB-VB and IVB-VB binary alloy systems, 2013, Physics of Metals and Metallography 114
(6), pp. 457-468.
Cosovic V., Talijan N., Zivkovic D., Minic D., Zivkovic Z., Comparison of properties of silver-metal
oxide electrical contact materials, 2012, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, (1)
131-141.
Dimitrijević, R., Cvetković, O., Miodragović, Z., Simić, M., Manojlović, D., Jović, V., SEM/EDX and
XRD characterization of silver nanocrystalline thin film prepared from organometallic solution
precursor, 2013, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 49 (1) , pp. 91-95.
Zak T., Cosovic V., Cosovic A., David B., Talijan N., Zivkovic D., Formation of magnetic
microstructure of the nanosized NiFe2O4 synthesized via solid-state reaction 2012, Science of
Sintering, (1) 103-112.
Lazarević, Z.Ž., Jovalekić, Č., Sekulić, D.L.,Milutinović, A., Baloš, S., Slankamenac, M.,Romčević,
N.Ž., Structural, electrical and dielectric properties of spinel nickel ferrite prepared by soft
mechanochemical synthesis, 2013, Materials Research Bulletin 48 (10) , pp. 4368-4378
Milivojević, D., Babić-Stojić, B., Jokanović, V., Jagličić, Z., Branković, D., Jović, N.,Čolović, B.,
Čupić , S., Kojić, D., Sol-gel as a method to tailor the magnetic properties of Co1+yAl2-yO4, 2013,
Science of Sintering 45 (1), pp. 69-78.
Sokic M.D., Markovic B., Zivkovic D., Kinetics of chalcopyrite leaching by sodium nitrate in sulphuric
acid, 2009, Hydrometallurgy, (3-4) 273-279.
Watling, H.R., Chalcopyrite hydrometallurgy at atmospheric pressure: 1. Review of acidic sulfate,
sulfate-chloride and sulfate-nitrate process options, 2013, Hydrometallurgy 140 , pp. 163-180.
Nie, Q., Zhou, X.S., Peng, F.L., Shen, X., Li, Z.Z., Efficiently utilizing a low grade and complex
copper ore by flotation, 2013, Advanced Materials Research 734-737 , pp. 929-934.
72
Velea, T., Predica, V., Gherghe, S.L., Taloi, D., Mara, L., Ispas, A., Oxidation of low grade complex
concentrate in aqueous medium, Chiurtu, E.R., 2013, Revista de Chimie 64 (10) , pp. 1083-1088.
Li, Y., Kawashima, N., Li, J., Chandra, A.P.,Gerson, A.R., A review of the structure, and fundamental
mechanisms and kinetics of the leaching of chalcopyrite., 2013, Advances in Colloid and Interface
Science197-198 , pp. 1-32.
Li, X.-H., Zhang, Y.-J., Pan, L.-P., Wei, Y.-S., Effect of mechanical activation on dissolution kinetics
of neutral leach residue of zinc calcine in sulphuric acid, 2013, Transactions of Nonferrous Metals
Society of China (English Edition) 23 (5) , pp. 1512-1519.
Huang, H., Li, J., Li, X., Zhang, Z., Iron removal from extremely fine quartz and its kinetics, 2013,
Separation and Purification Technology108 , pp. 45-50.
Gok, O., Anderson, C.G., Dissolution of low-grade chalcopyrite concentrate in acidified nitrite
electrolyte, 2013, Hydrometallurgy 134-135 , pp. 40-46.
Turan, M.D., Altundoǧan, H.S.,Leaching of copper from chalcopyrite concentrate by using ammonium
persulphate in an autoclave: Determination of most suitable impeller type by using response surface
methodology, 2013, Journal of Central South University 20 (3) , pp. 622-628.
Yao, J., Li, X., Pan, L., Mo, J., Wen, Z., Kinetics of leaching zinc and indium from indium-bearing
zinc ferrite mechanically activated by tumbling mill, 2013, Minerals and Metallurgical Processing 30
(1) , pp. 45-52.
Kostov A., Friedrich B., Zivkovic D., Thermodynamic calculations in alloys Ti-Al, Ti-Fe, Al-Fe and
Ti-Al-Fe, 2008, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, (1) 49-61.
Konieczny, R., Idczak, R., Chojcan, J., Mössbauer studies of interactions between titanium atoms
dissolved in iron, 2013, Hyperfine Interactions 219 (1-3) , pp. 121-127.
Kostov A., Zivkovic D., Thermodynamic analysis of alloys Ti-Al, Ti-V, Al-V and Ti-Al-V 2008,
Journal of Alloys and Compounds, (1-2) 164-171.
Zhang, C., Zhang, P., Li, R., Zhao, J., Dong, C., Stability and migration of vacancy in V-4Cr-4Ti
alloy: Effects of Al, Si, y trace elements, 2013, Journal of Nuclear Materials 442 (1-3) , pp. 370-376.
Zhang, C., Cheng, K., Wang, W., Li, X., Hu, B., Liu, S., Du, Y., Thermodynamic assessment of the
Cd-X (X= Sr, Ti, B, V) systems, 2013, Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and
Thermochemistry 42 , pp. 6-12.
Kostov A.I., Zivkovic D.T., Thermodynamic calculations in ternary titanium-aluminium-manganese
system, 2008, Journal of the Serbian Chemical Society, (4) 499-506.
Blacha, L., Burdzik, R., Smalcerz, A.,Matuła, T., Effects of pressure on the kinetics of manganese
evaporation from the OT4 alloy, 2013, Archives of Metallurgy and Materials 58 (1) , pp. 197-201.
Hebbache M., Stuparevic L., Zivkovic D., A new superhard material: Osmium diboride OsB2, 2006,
Solid State Communications, (5) 227-231.
73
Rached, H., Rached, D., Benalia, S.,Reshak, A.H., Rabah, M., Khenata, R., Bin Omran, S., Firstprinciples study of structural stabilities, elastic and electronic properties of transition metal
monocarbides (TMCs) and mononitrides (TMNs), 2013, Materials Chemistry and Physics 143 (1) , pp.
93-108.
Liu, H., Pan, Y., Guan, W., Zhang, K., Yin, C., Du, Y., Research progress in superhard transition
metal borides, 2013, Xiyou Jinshu/Chinese Journal of Rare Metals 37 (4) , pp. 633-640.
Stuparevic L., Zivkovic D., Phase diagram investigation and thermodynamic study of Os-B system,
2004, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (3) 975-983.
Liang, Y., Zhong, Z., Zhang, W., A thermodynamic criterion for designing superhard transition-metal
borides with ultimate boron content, 2013, Computational Materials Science 68 , pp. 222-228.
Zivkovic D., Manasijevic D., Zivkovic Z., Thermodynamic study of Ga-Sn and Ga-Zn systems using
quantitative differential thermal analysis, 2003, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (1) 8596.
Zhang, B., Liao, S., Shu, X., Xie, H., Yuan, X., Theoretical calculation of the mixing enthalpies of 21
IIIB-IVB, IIIB-VB and IVB-VB binary alloy systems, 2013, Physics of Metals and Metallography 114
(6), pp. 457-468.
Trujic V.K., Zivkovic D.T., Pellet phase changes during reduced iron production by rotary kiln
process, 2003, Ironmaking and Steelmaking, (1) 25-35.
Zhang, J.-L., Yang, G.-Q., Guo, H.-W.,Shao, J.-G., Li, J., Wen, Y.-C., Microstructure change of V-Ti
magnetite concentrate pellets during reduction, 2013, Beijing Keji Daxue Xuebao/Journal of
University of Science and Technology Beijing 35 (1) , pp. 41-48.
Zivkovic Z., Strbac N., Zivkovic D., Grujicic D., Boyanov B., Kinetics and mechanism of Sb2S3
oxidation process, 2002, Thermochimica Acta, (1-2) 137-143.
Makreski, P., Petruševski, G., Ugarković, S., Jovanovski, G., Laser-induced transformation of stibnite
(Sb2S3) and other structurally related salts, 2013, Vibrational Spectroscopy 68 , pp. 177-182.
Lee, W.K., Rhee, T.H., Kim, H.S., Jang, H., Effects of antimony trisulfide (Sb2S3) on sliding friction
of automotive brake friction materials, 2013, Metals and Materials International 19 (5) , pp. 11011107.
Van Embden, J., Latham, K., Duffy, N.W.,Tachibana, Y.,Near-infrared absorbing Cu12Sb4S13 and
Cu3SbS4 nanocrystals: Synthesis, characterization, and photoelectrochemistry, 2013, Journal of the
American Chemical Society 135 (31) , pp. 11562-11571.
Zivkovic D., Zivkovic Z., Tasic I., Comparative thermodynamic study of the Pb-Bi2Mg3 system, 2000,
Thermochimica Acta, (1-2) 113-120.
Djordjeviç, B.D., Kijevčanin, M.L., Radović, I.R., Šerbanović, S.P., Tasić, A.Z., Prediction of
thermophysical and transport properties of ternary organic non-electrolyte systems including water by
polynomials, 2013, Journal of the Serbian Chemical Society 78 (8) , pp. 1079-1117.
Zivkovic Z.D., Zivkovic D.T., Grujicic D.B., Kinetics and mechanism of the thermal decomposition of
M(NO3)2•nH2O (M=Cu, Co, Ni), 1998, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2) 617-623.
74
Tong, G., Guan, J., Zhang, Q., In situ generated gas bubble-directed self-assembly: Synthesis, and
peculiar magnetic and electrochemical properties of vertically aligned arrays of high-density Co 3 O 4
Nanotubes, 2013, Advanced Functional Materials 23 (19) , pp. 2406-2414.
Liu, F., Guan, J., Wei, T., Wang, S., Jiao, M.,Yang, S., A Series of inorganic solid nitrogen sources for
the synthesis of metal nitride clusterfullerenes: The dependence of production yield on the oxidation
state of nitrogen and counter ion, 2013, Inorganic Chemistry 52 (7) , pp. 3814-3822.
Zivkovic D., Katsikas L., Velickovic J.S., Popovic I.G., The non-oxidative thermal degradation of poly
(Di-2-chloroethyl itaconate), 1993, Journal of Thermal Analysis, (2) 767-772.
Popović, I., Katsikas, L., The thermal degradation of some polymeric di-alkyl esters of itaconic acid,
2013, Journal of the Serbian Chemical Society78 (12) , pp. 2179-2200.
Sestak J., Kozmidis-Petrovic A., Zivkovic Z., Crystallization kinetics accountability and the
correspondingly developed glass-forming criteria - A personal recollection at the forty years
anniversaries, 2011, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, (2) 229-239.
Janković, B.Z., Janković, M.M., Kinetic and thermodynamic analysis of Creosote degradation process
under isothermal experimental conditions, 2013, Journal of Environmental Science and Health - Part A
Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 48 (11) , pp. 1437-1449.
Šesták, J., Holba, P., Heat inertia and temperature gradient in the treatment of DTA peaks: Existing on
every occasion of real measurements but until now omitted, 2013, Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry 113 (3) , pp. 1633-1643.
Mihajlovic I., Strbac N., Zivkovic Z., Kovacevic R., Stehernik M., A potential method for arsenic
removal from copper concentrates, 2007, Minerals Engineering, (1) 26-33.
Ruiz, Ma.C., Bello, R., Padilla, R., Removal of arsenic from enargite rich copper concentrates, 2013,
TMS Annual Meeting , pp. 249-256.
Xie, H., Lan, Z., Liu, D., Tong, X., Study on comprehensive utilization of arsenic from high arsenicbearing copper sulphide concentrate, 2013, Advanced Materials Research 610-613 , pp. 2421-2424.
Mihajlovic I.N., Strbac N., Zivkovic Z.D., Ilic I., Kinetics and mechanism of As 2S 2 oxidation, 2005,
Journal of the Serbian Chemical Society, (6) 869-877.
Yao, J., Li, X., Pan, L., Mo, J., Wen, Z., Kinetics of leaching zinc and indium from indium-bearing
zinc ferrite mechanically activated by tumbling mill, 2013, Minerals and Metallurgical Processing 30
(1) pp. 45-52.
Zivkovic Z.D., Strbac N.D., Kinetics and mechanism of leaching of low-quality boehmite bauxite with
hydrochloric acid, 1994, Hydrometallurgy, (2) 247-258.
Fernández, A.M., Ibáñez, J.L., Llavona, M.A.,Zapico, R., The Leaching of Aluminium in Spanish
Clays, Coal Mining Wastes and Coal Fly Ashes by Sulphuric Acid (Chapter ), 2013, Essential
Readings in Light Metals: Alumina and Bauxite, Volume 1.
Zivkovic Z.D., Mitevska N., Savovic V., Kinetics and mechanism of the chalcopyrite - Pyrite
concentrate oxidation process, 1996, Thermochimica Acta, (SPEC. ISS.) 121-130.
75
Li, Y., Kawashima, N., Li, J., Chandra, A.P.,Gerson, A.R., A review of the structure, and fundamental
mechanisms and kinetics of the leaching of chalcopyrite, 2013, Advances in Colloid and Interface
Science 197-198 , pp. 1-32.
Cheng, H., Liu, Q., Huang, M., Zhang, S.,Frost, R.L., Application of TG-FTIR to study SO2 evolved
during the thermal decomposition of coal-derived pyrite, 2013, Thermochimica Acta 555 , pp. 1-6.
Zivkovic Z.D., Dobovisek B., Determination of reaction kinetics based on a part of a differential
thermal analysis or thermogravimetric curve, 1979, Thermochimica Acta, (1-2) 205-211.
Zhao, D., Chen, K., Yang, F., Feng, G., Sun, Y., Dai, Y.Thermal degradation kinetics and heat
properties of cellulosic cigarette paper: Influence of potassium carboxylate as combustion improver,
2013, Cellulose 20 (6) , pp. 3205-3217.
Zhao, D., Dai, Y., Chen, K., Sun, Y., Yang, F., Chen, K., Effect of potassium inorganic and organic
salts on the pyrolysis kinetics of cigarette paper, 2013, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
102 , pp. 114-123.
Zivkovic Z.D., Kinetics and mechanism of thermal decomposition of lead carbonate 1979, Journal of
Thermal Analysis, (1) 3-11.
Zhu, X., Yang, J., Gao, L., Liu, J., Yang, D.,Sun, X., Zhang, W., (...), Kumar, R.V., Preparation of lead
carbonate from spent lead paste via chemical conversion, 2013, Hydrometallurgy 134-135 , pp. 47-53.
Zivkovic Z.D., Pacovic N., Filipovic M., The effect of AIF3 on the calcination of aluminium hydroxide,
1979, Thermochimica Acta, (1-2) 181-188.
Oedegard, R., Roenning, S., Rolseth, S.,Thonstad, J., On Alumina Phase Transformation and Crust
Formation in Aluminum Cells (Chapter ), 2013, Essential Readings in Light Metals.
Zivkovic Z.D., Dobovisek B., Kinetics of aluminium hydroxide dehydration, 1977, Journal of Thermal
Analysis, (2) 207-215.
Chang, Y., Ling, Z., Li, Y., Hu, X., Hydrothermal synthesis of aluminum oxy-hydroxide nanorod and
nanotube arrays, 2013, Electrochimica Acta, 93 , pp. 241-247.
9. Učešće na medjunarodnim projektima:
Σ=8
1. TEMPUS projekat (tip: Joint Project) - 511044-TEMPUS-1-2010-1 Modernisation of Post-Graduate
Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes – MCHEM, coordinator: Prof. Steven Leharne,
University of Greenwich, School of Science (UK), učesnici na projektu: Univerzitet u BGD, Univerzitet Niš,
Univerzitet NS, Univerzitet KG, RWTH Aachen University (Germany), Brno University of Technology (Czech
Republic), University of Nova Gorica (Slovenia), University Lower Danube in Galati (Romania), koordinatori
ispred TF Bor – Dragana Živković, Milan Antonijević; učesnici: Marija Petrovic, Milan Radovanovic, Snežana
Milic, Ljubiša Balanovic, Ačleksandra Mitovski, Grozdanka Bogdanovic, Ivana Markovic
2. TEMPUS projekat (tip: Joint Project) - 511001-TEMPUS-1-2010-3375/001-001 Development of
Environment and Resources Engineering Learning (DEREL), coordinator: Prof. Stefano Manetti, Università
degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria, UNIFI (Italy), koordinatori ispred TF Bor – Milan Trumić, Milan
Antonijević, učesnici: Maja Trumić i dr.
76
3. Program bilateralne saradnje Srbije i Kine za period 2013-2014. – Uporedno termodinamičko
ispitivanje i karakterizacija naprednih ekoloških legura sa pamćenjem oblika, rukovodilac Dragana
Živković, , istraživači sa Fakulteta: Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, Aleksandra Mitovski
4. DAAD projekat - Academic Reconstruction South Eastern Europe programme: Resita Network Innovation and Entrepreneurship, 2013., učesnicina projektu sa Fakulteta: Dragana Živković, Živan Živković,
Ivan Mihajlović, Djordje Nikolić
6. Razvojni program SVIJET Sveučilišta u Zagrebu: RAZVOJ NOVIH LEGURA S PRISJETLJIVOSTI
OBLIKA – multilateralni projekat Metalurškog fakulteta u Sisku Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Tehničkog
fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu (Srbija) i Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici
(BiH), 2013., rukovodilac projekta Tamara Holjevac Grgurić, MF Sisak, koordinatori: Dragana Živković TF
Bor i Diana Ćubela FMM Zenica, učesnici: Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, Aleksandra Mitovski
7. IPA-HETIP Infrastrukturni program za visoko obrazovanje – Obnova nastavnih zgrada i nabavka
nastavne i istraživačke opreme na Tehničkom fakultetu u Boru: aktivnosti u okviru ovog projekta traju od
2010. godine i još uvek su u tokuč učenici: Milan Antonijevic, Dragana Zivkovic, Snežana Milic, Desimir
Markovic, M.Trumić, M.Ćiprijanovic, M.Žikić
8. Projekat razvoja nacionalnog programa tehnoloških brokera - Integrated Innovation Support
Programme, Project Funded by the European Union, učesnici: I.Nikolić, Lj.Balanović, D.Živković)
10. Učešće na projektima MPNTR:
Σ = 27
Nosilac
Koordinato
r
Institut za
rudarstvo
i metalurgiju
Bor
Red.
broj
Naziv projekta
Istraživači
Obl
ast
Broj
projekta
1.
``Razvoj tehnologija flotacijske prerade
ruda bakra i plemenitih metala radi
postizanja boljih tehnoloških rezultata``
Zoran Marković,
Zoran Štirbanović
TR
33023
(225/275)
2.
``Monitoring elektromagnetnih
zračenja mobilnih telekomunikacionih
sistema u životnoj sredini, analiza
molekularnih mehanizama i biomarkera
oštećenja kod hronične izloženosti sa
razvojem modela za procenu rizika i
metoda za zaštitu od zračenja``
Čedomir
Maluckov
III
43012
(24/110)
Medicinski
fakultet u
Nišu
dr Dušan
Sokolović, docent
3.
``Zajednička istraživanja i uticaja
jonizujućeg i UV zračenja u oblasti
medicine i zaštite životne sredine``
Čedomir
Maluckov
III
43011
(58/110)
Elektronski
fakultet u
Nišu
dr Goran Ristić,
red. profesor
Rudarskogeološki
fakultet u
Beogradu
dr Vladica
Cvetković, redovni
profesor
Mašinski
fakultet u
Nišu
dr Miroslav
Trajanović,
redovni profesor
4.
5.
``Magmatizam i geodinamika
balkanskog poluostrva od mezozoika
do danas: značaj za obrazovanje
metaličnih i nemetaličnih rudnih
ležišta``
``Virtuelni koštano zglobni sistem
čoveka i njegova primena u
predkliničkoj i kliničkoj praksi``
Miodrag
Banješević
Dejan Tanikić,
Dalibor Đenadić
77
OI
176016
(130/395)
III
41017
(69/110)
Rukovodilac
dr Dragan
Milanović,
naučni saradnik
6.
7.
``Minerali Srbije: Sastav, geneza,
primena i doprinos održavanju životne
sredine``
``Nov pristup dizajniranju materijala za
konverziju i skladištenje energije``
Mira Cocić,
Mirjana Rajčić –
Vujasinović,
Zoran Stević,
Vesna Grekulović,
OI
176010
(387/395)
OI
172060
(38/395)
TP
37001
(105/275)
``Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor
na zagađenje vodotokova sa predlogom
mera i postupaka za smanjenje štetnog
dejstva na životnu sredinu``
Dejan Antić,
9.
``Razvoj i primena distribuiranog
sistema nadzora i upravljanja
potrošnjom električne energije kod
velikih potrošača``
Darko Brodić,
Vladimir
Despotović
TR
33037
(163/275)
10.
``Funkcionalna analiza, stohastička
analiza i primene``
Ivana Đolović,
I. Radojević
OI
174007
(146/395)
11.
``Razvoj naprednih materijala i
tehnologija za multifunkcionalnu
primenu zasnovanih na ekološkom
znanju``
Vladimir
Despotović,
Dejan Tanikić,
TR
34005
(128/275)
TR
34023
(50/275)
TR
34020
(188/275)
OI
172031
(184/110)
8.
12.
``Razvoj tehnoloških procesa prerade
nestandardnih koncentrata bakra u cilju
optimizacije emisije zagađujućih
materijala``
13.
``Razvoj novih i unapređenje
postojećih tehnoloških postupaka
proizvodnje tehničkih tekstilnih
materijala``
14.
``Neki aspekti rastvaranja metala i
prirodnih minerala``
Nada Štrbac,
Ivan Mihajlović,
Milovan Vuković,
Dejan Bogdanović,
Aleksandra
Mitovski,
Milica Arsić, Đorđe
Nikolić, Ivan
Jovanović,
Isidora Đurić
Snežana Urošević
Milan Antonijević,
Snežana Milić,
Grozdanka
Bogdanović,
Mile Dimitrijević,
Marija Petrović,
Milan
Radovanović,
Ana Stamenković,
78
Rudarskogeološki
fakultet u
Beogradu
Institut za
hemiju,
tehnologiju i
metalurgiju
u Beogradu
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju
Bor
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju
Bor
Prirodno
matematički
fakultet u
Nišu
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju
Bor
Tehnički
fakultet u
Boru
Tehnološki
fakultet u
Leskovcu
Tehnički
fakultet u
Boru
dr Mihovil Logar,
red. profesor
dr Amalija
Tripković,
naučni savetnik
dr Mile Bugarin, viši
naučni savetnik
dr Dragan
Milivojević,
naučni saradnik
dr Dragan Đorđević,
redovni profesor
dr Ana Kostov naučni
savetnik
dr Nada Štrbac,
redovni profesor
dr Miodrag
Stamenković,
prof.
dr Milan
Antonijević, redovni
profesor
Maja Trumić,
15.
16.
17.
``Razvoj novih inkapsulacionih i
enzimskih tehnologija za proizvodnju
biokatalizatora i biološko aktivnih
supstanci hrane u cilju povećanja njene
konkurentnosti, kvaliteta i
bezbednosti``
``Implementacija savremenijih
tehničko-tehnoloških i ekoloških
rešenja u postojećim proizvodnim
sistemima Rudnika bakra Bor i
Rudnika bakra Majdanpek``
``Savremeni višekomponentni metalni
sistemi i nanostrukturni materijali sa
različitim funkcionalnim svojstvima’’
Snežana Šerbula,
Nenad Vušović,
Slađana Alagić,
Snežana Urošević,
Ana Ilić,
Tanja Kalinović,
Jelena Strojić,
Milan Gorgievski
Rodoljub
Stanojlović, Zoran
Marković,
Milan Trumić,
Jovica Sokolović,
Zoran Štirbanović
Dragana Živković,
Živan Živković,
Dragan
Manasijević,
Ljubiša Balanović
Jelena Đoković
18.
``Dinamika hibridnih sistema’’
19.
``Razvoj tehnologije proizvodnje Rd
katalizatora-hvatača za smanjenje
gubitaka platine u visoko
temperaturnim procesima katalize``
Saša Marjanović
``Osvajanje proizvodnje livenih legura
Cu-Au,Cu-Ag,Cu-Pt,Cu-Pd,Cu-Rh
poboljšanih svojstava primenom
mehanizma ojačavanja žarenjem``
Svetlana
Nestorović,
Desimir Marković,
Dragoslav
Gusković,
Ljubica Ivanić,
Svetlana Ivanov,
Ivana Marković,
Saša Marjanović,
Vesna Grekulović,
Bata Marjanović
20.
21.
``Razvoj ekoloških i energetski
efikasnijih tehnologija za proizvodnju
obojenih i plemenitih metala
kombinacijom bioluženja, solventne
ekstrakcije i elektrolitičke rafinacije``
III
46010
(13/110)
TR
33007
(200/275)
OI
172037
(4/395)
OI
TR
174001
(268/395)
34029
(274/275)
34003
TR
(192/275)
34004
Svetlana Ivanov
TR
(257/275)
79
Tehnološko
metalurški
fakultet u
Beogradu
Tehnički
fakultet u
Boru
Institut za
tehnologiju
nuklearnih i
drugih
mineralnih
sirovina
Beograd
Tehnički
fakultet u
Boru
Matematički
institut
SANU
Beograd
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju
Bor
dr Branko Bugarski,
red.prof.
dr Vladan Milošević,
naučni saradnik
dr Dragana
Živković,
redovni profesor
dr Katica
(Stevanović) Hedrih,
naučni savetnik
dr Biserka Trumić,
viši naučni saradnik
dr Svetlana
Nestorović,
redovni profesor
Tehnički
fakultet u
Boru
Institut za
rudarstvo
i metalurgiju
Bor
Tehnički
fakultet u
Boru
dr Vladimir
Cvetkovski,
naučni saradnik
22.
``Istraživanje i praćenje promena
naponsko – deformacionog stanja u
stenskom masivu ``IN SITU’’ oko
podzemnih prostorija sa izradom
modela sa posebnim osvrtom na tunel
kriveljske reke i jame Bor``
Vitomir Milić
(265/275)
``Problemi nelinearne analize, teorije
operato-ra, topologije i primene``
Darko Kocev
24.
“Usavršavanje tehnologije
eksploatacije i prerade rude bakra sa
monitoringom životne i radne sredine u
RTB Bor-Grupa“
Radoje Pantović,
Nenad Vušović
Vitomir Milić
Miodrag Žikić,
Radmilo Nikolić
Rodoljub
Stanojlović
Snežana Šerbula,
Miodrag Denić,
Miodrag
Banješević,
Saša Stojadinović,
Igor Svrkota,
Jovica Sokolović,
Dejan Petrović,
Ana Ilić, Tanja
Kalinović, Jelena
Strojić
25.
„Istraživanje mogućnosti primene AT
(Advanced technology) viseće
podgrade u rudnicima u cilju povećanja
bezbednosti rada i efikasnosti
proizvodnje“
26.
„Održivost identiteta Srba i nacionalnih
manjina u pograničnim opštinama
Istočne i Jugoistočne Srbije „
Razvoj tehnologije za reciklažu
plemenitih, retkih i pratećih metala iz
čvrstog otpada Srbije do
visokokvalitetnih proizvoda
23.
27.
33021
TR
Miodrag Denić
OI
174025
(197/395)
dr Milenko Ljubojev,
naučni savetnik
Prirodno
matematički
fakultet u
Nišu
Tehnički
fakultet u
Boru
dr Vladimir
Rakočević, redovni
profesor
dr Nenad Vušović,
redovni profesor
TR
33038
(208/275)
TR
33025
(23/275)
Milovan Vuković,
Danijela Voza
OI
179013
(131/395)
Milan Gorgievski
TR
34024
80
Institut za
rudarstvo i
metalurgiju
Bor
Tehnički
fakultet u
Boru
Tehnički
fakultet u
Boru
Rudarskogeološki
fakultet u
Beogradu
Tehnički
fakultet u
Boru
Mašinski
fakultet u
Nišu
Tehnički
fakultet u
Boru
IRM Bor
dr Vojin Čokorilo,
red. profesor
dr Dragoljub
Đorđević, red.prof.
dr Vlastimir Trujić
10. Učešće na projektima koje finansiraju ostali subjekti (privreda, druga ministarstva,
itd.)
Σ = 22
Projekti finansirani od strane Centra za promociju nauke R.Srbije - 1:
1. Karavan nauke "Timočki Naučni Tornado" - TNT13; period: 10.10.2013 - 31.12.2013, Centar za
promociju nauke Beograd, rukovodilac projekta: prof. dr Dragana Živković. realizatori projekta:
Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, OŠ Dušan Radović Bor, Muzej rudarstva i
metalurgije u Boru i Društvo mladih istraživača Bor. (A. Mitovski, I. Marković, V. Grekulović,
Ž.Tasić, Z.Štirbanović, A. Radojević, T. Kalinović, Lj.Balanović, S. Nestorović, M. Gorgievski, J.
Sokolović)
Saradnja sa privredom - 19:
1. Tehničko-ekonomska ocena za potrebe kompletiranja Elaborata o rezervama bora u ležištu
„Piskanja“ kod Baljevca na Ibru. Investitor: BALKAN GOLD d.o.o. Izvršilac: Tehnički fakultet u
Boru. Rukovodilac tima: dr Saša Stojadinović. Ostali članovi: dr Miodrag Žikić, dr Radoje Pantović,
mr Igor Svrkota, Dejan Petrović, Aleksandar Buđelan.
2. R. Pаntović, M. Žikić, S. Stojаdinović, Z. Dаmnjаnović, Uprošćeni rudаrski projekаt monitoringа
uticаjа seizmičkih potresа pri izvođenju minirаnjа nа površinskom kopu Veliki Krivelj nа objekte u
selu Veliki Krivelj, investitor Rudnici bаkrа Bor
3. R. Pаntović, M. Žikić, S. Stojаdinović, Uprošćeni rudаrski projekаt otkopаvаnjа rude i rаskrivke nа
južnom delu Severnog Revirа u zoni trаnsportnog sistemа 2, investitor Rudnik bаkrа Mаjdаnpek
4. V. Veličković, R. Pаntović, S. Tričković, M. Žikić, S. Stojаdinović, Glаvni projekаt zаštite od požаrа
zа sklаdište eksplozivа nа lokаciji Svrаčkovci kod Gornjeg Milаnovcа, investitor EXPLODAR DOO
Surčin.
5. R. Pantović, D. Tanikić, M. Žikić, S. Stojadinović, S. Tričković, ELABORAT ZA ODOBRENJE
LOKACIJE SKLADIŠTA EKSPLOZIVA (bivši vojni objekat na lokaciji Svračkovci kod Gornjeg
Milanovca), investitor EXPLODAR DOO Surčin, Tehnički fakultet je projektant, radna grupa 2013.
6. R. Pаntović, I. Svrkotа, J. Sokolović, M. Vozа, D. Trujić, Studijа o geomehаničkim ispitivаnjimа
uzorаkа gline zа Rudnik i flotаciju Rudnik - Rudnik, investitor Rudnik i flotacija Rudnik, Rudnik
7. R. Pаntović, Studijа godišnje provere stаbilnosti kosinа površinskog kopа krečnjаkа „Plаnа“,
investitor Srpska fabrika stakla – Paraćin
8. R. Pаntović, D. Tаnikić, M. Žikić, S. Stojаdinović, S. Tričković, Elаborаt zа odobrenje lokаcije
sklаdištа eksplozivа nа lokаciji Svrаčkovci kod Gornjeg Milаnovcа, investitor EXPLODAR DOO
Surčin
9. V. Milić, R. Pаntović, Tehničkа kontrolа „DRP izmenjene metode otkopаvаnjа rudnog telа“Čokа
Mаrin-1“, I fаzа otkopаvаnjа“ i „Elаborаtа o geotehničkim uslovimа eksplаtаcije rude i osigurаnjа
podžemnog otkopа u rudnom telu „Čokа Mаrin-1“, investitor Rudnik bаkrа Mаjdаnpek
81
10. M. Žikić, V. Milić, Tehnička kontrola: „Godišnjeg operativnog plana rudnika bakra Majdanpek za
2013. godinu”. Bor, 2013. godine.
11. M. Žikić, V. Milić, Tehnička kontrola: „Godišnjih operativnih planova za 2013. godinu za pogone
rudnika bakra Bor doo”. Bor, 2013. godine.
12. V. Milić, Tehničke kontrole u toku izrade: „Dopunskog rudarskog projekta izmenjene metode
otkopavanja rudnog tela „Čoka Marin-1” i Elaborata o geotehničkim uslovima eksploatacije rude i
osiguranja podzemnog otkopa u rudnom telu „Čoka Marin-1”, koji je podloga DRP-a. Bor, 2013.
godine.
13. V.Milić, Tehnička kontrola: „Rudarskog projekta za izradu istražnih prostorija i komora za
istraživanje rudnog tela „D” u jami Bor”, Bor 2013.
14. Z. Marković, M. Žikić, M. Tasić, Tehnička kontrola tehničkog rudarskog projekta odlaganja
flotacijske jalovine pri preradi rude iz rudnog tela „Čoka Marin-1,, , investitor Rudnik bakra
Majdanpek, Tehnički fakultet je vršilac tehničke kontrole, 2013.
15. V.Milić, Tehnička kontrola: „Dopunskog rudarskog projekta II faze otvaranja I horizonta istočnog
krila centralnog polja RMU „Soko”- Sokobanja”. Tehnički rudarski projekat izmene trase glavne
ventilacione prostorije i horizonta istočnog polja RMU „Soko”- Sokobanja. Bor, 2013. godine.
16. V. Milić, Tehnička kontrola u toku izrade: „Dopunskog rudarskog projekta zapunjavanja otkopanog
prostora u rudnom telu „T” u jami Bor”. Bor, 2013. godine.
17. V.Milić, Tehnička kontrola u toku izrade: „Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije preostalih
rudnih rezervi u rudnim telima „Tilva Roš” i „P2A” . Bor, 2013. godine
18. M. Žikić, R. Pantović, S. Stojadinović i M. Trumić, Tehnička kontrola tehničkog rudarskog projekta
otkopavanja i pripreme karbonatne sirovine kao tehničko-građevinskog kamena na ležištu ČokoćeNovi Popovac, investitor Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor iz Bora, Tehnički fakultet je vršilac
tehničke kontrole, 2013.
19. Mihajlović, Đ. Nikolić – Projekat: Primena interaktivnih studija slučaja u savremenom obrazovanju –
edukacija nastavnika srednjih škola, finansiran od strane kompanije Rudarsko Topioničarski Basen u
Boru, organizator projekta: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru.
Veštačenja - 2:
1. S. Stojadinović, D.Petrović, I.Svrkota, Veštačenje za potrebe Osnovnog suda u Paraćinu, po predmetu
4K.br.1934/10.
2. M. Žikić, R. Pantović i S. Stojadinović, Mišljenje o materijalnoj i formalno pravnoj validnosti
uprošćenog rudarskog projekta otkopavanja dolomita i dolomitičnih krečnjaka na ležištu krečnjaka
Čokoće od K+310 do K+270, investitor HOLCIM Srbija DOO iz Popovca Tehnički fakultet je izradio
mišljenje, 2013.
82
11. Studijski boravci ili posete drugim univerzitetima u inostranstvu
Σ = 12
1-2. A. Fedajev, T. Rajić - Studijski boravak u Nemačkoj, Univerzitet Worms, period boravka: 05.01.2013 –
28.01.2013., Međunarodna akademska mreža RESITA (Academic Entrepreneurship and Innovation
Network of South Eastern European Universities)
3. D. Medić - MCHEM project (511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR “Modernisation of PostGraduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes”), University of Greenwich, London,
07.04.-05.05.2013.
4. S.Ivanov - Poseta Swiss Federal Institute of Technology – EPFL u Lozani, Švajcarska tokom šk. 2012 /
2013. godine (15.05.2013. – 22.05.2013.).
5. M. Petrović - Poseta Mašinskom fakultetu u Skoplju, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, Republika
Makedonija, radi učešća na seminaru u okviru međunarodnog projekta - TEMPUS Development of
Environment and Resources Engineering Learning - DEREL, pod nazivom: Water and Wastewater
Treatment, u period od 25. do 27. aprila 2013 godine.
6-7. M. Savić, I. Nikolić, Tamara Rajić, Internacionalna letnja škola u Ohridu (Makedonija) „Summer
School – Social Entrepreneurship – Social Business Models“, (u organizaciji American College Skopje, u
okviru aktivnosti RESITA akademske mreže) – 26.–31.05.2013. godine
8. Đ. Nikolić, U okviru akademske mreže “Resita Network” u Monschau (Ahen region-Nemačka), učešće na
“Team Teaching” seminaru u periodu od 04 do 07. novembra 2013.godine.
9-10. M. Arsić, I. Nikolić, Internacionalna letnja škola u Sambata de Sus (Rumunija), okviru akademske mreže
“Resita Network”–10–15. 09. 2013. godine.
11-12. D. Živković, I. Nikolić, Summer School Aachen (Nemačka), u okviru aktivnosti RESITA akademske
mreže – 25-30. 11. 2013.
12. Studijski boravci ili posete sa drugih univerziteta iz inostranstvu
Σ = 14
TF Bor su tokom prethodne školske godine posetili i održali predavanja sledeći istaknuti naučnici iz inostranstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dr Florian Congoli, Flogen Technologies Inc., USA-Canada
Prof. dr Michael Graef, Worms University, Germany
Prof. dr Boyan Boyanov, Plovdiv University, Bulgaria
Prof. dr Jožef Medved, Univerzitet u Ljubljani, Slovenia
Prof. dr Mirko Gojić, Doc.dr Tamara Holjevac Grgurić, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Doc.dr Natalija Dolić Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Doc.dr Tamara Holjevac Grgurić
Prof. dr Jakob Lamut, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr L.-S. Beh, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malezija
Prof. dr A.Udovsky, Moskovski univerzitet, Rusija
83
11. Prof. dr Vladimir Krstić, Kvins univerziet, Kanada
12. Prof. dr Jasmin Halebić, Univerzitet u Zenici, BiH
13. Prof. dr Vasilika Kume, Univerzitet u Tirani, Albanija
14. Prof. dr Jaka Vadnjal, GEA College, Slovenija
13. Predavanja gostiju iz zemlje i inostranstva
Σ=2
• Poseta i predavanje Dr Nadežde Talijan (IHTM, Beograd) u organizaciji TF Bor i Podružnice SHD u
Boru - 7. juna 2013. godine, na temu: VISOKOENERGETSKI NANOKRISTALNI Nd-Fe-B magnetni
materijali – sinteza, karakterizacija i primena.
• Poseta i predavanje prof. dr Vladimira Krstića (Queen's University, Canada) u organizaciji TF Bor i
Podružnice SHD u Boru - 28. maja 2013. Godine, na temu: Osobine i primena savremene
industrijske keramike
(Ostala predavanja po pozivu organizovana su u sklopu naučnih skupova koje je Fakultet organizovao u 2013.)
14. Organizacija workshop-ova, letnjih škola i predavanja:
•
•
Σ=2
naučna radionica u sklopu Resita Network (Bor, mart 2013.)
sastanak EU-HETIP projektnog tima (Bor, jun 2013.)
15. Časopisi koje izdaje TF Bor
Σ=4
- JMM - Section A: Mining - U 2013. godini svrstan je prema MPNTR RS u kategoriju M51 za 2013. godinu.
– JMM - Section B: Metallurgy - JMM-B je zabeležio dalji napredak na JCR listi ostvarivši IF(2012)=1.435 i
mesto 12/76 u oblasti Metallurgical Engineering, kao i prvi petogodišnji IF(2007-2012)=.1.309 i mesto 15/76 u
pomenutoj oblasti. Prema kategorizaciji MPNTR RS, nastavlja sa klasifikacijom časopisa ranga M21 - vodeći
medjunarodni časopis (od 2010. godine), prema WOS se nalazi na drugom mestu po ostvarenom impakt faktoru medju
časopisima koji se publikuju u Srbiji (poboljšanje u odnosu na prošlu godinu, kada se nalazio na trećem mestu), i
nalazi se na prvom mestu liste priznatih srpskih časopisa u oblasti materijali i hemijske tehnologije prema CEON-u za
2013. godinu.
- SJM - Svrstan je prema MPNTR RS u kategoriju M24 za 2013. godinu.
- ROR - Svrstan je prema MPNTR RS u kategoriju M53 za 2013. godinu.
16. Naučni skupovi koje je organizovao TF Bor tokom 2013. godine
•
Σ=6
kao organizator:
− IX International May Conference on Strategic Management - MCSM2013 (Bor, maj 2013.) , u
okviru koga je održan i studentski simpozijum na istu temu
− XXI International Scientific and Professional Meeting "Ecological Truth" ECO-IST 2013
(B.Jezero, jun 2013.)
84
− VIII Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj - SRTOR2013 (B.Jezero, jul 2013.), u
okviru koga je održan i studentski simpozijum na istu temu,
− 45th International October Conference on Mining and Metallurgy IOC 2013 (B.Jezero, oktobar
2013.)
− VI Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima – TDPD2013 (B. Jezero, oktobar, 2013.)
•
kao suorganizator:
− 3nd International Symposium on Environmental and Materials Flow Management – EMFM 2013
(Birkenfeld, Germany, jun 2013.)
17. Javni radovi i nabavka opreme i knjiga tokom 2013. godine
•
•
•
•
Tokom 2013. godine je konačno završena realizacija javnih radova na adaptaciji i uredjivanju
zgrade dekanata i stare zgrade TF Bor, kao prvi deo aktivnosti u okviru EU-HETIP projekta Obnova
nastavnih zgrada i nabavka nastavne i istraživačke opreme na Tehničkom fakultetu u Boru, koji je
započet 2010. godine (izvodjač radova je bila Jugogradnja iz Beograda).
Prema planu aktivnosti, očekuje se da tokom 2014. godine, u toku drugog dela aktivnosti na
projektu EU-HETIP, stigne i dugo očekivana oprema u vrednosti od 450.000EUR.
U okviru projekta 511044-TEMPUS-1-2010-1 - Modernization of Post-Graduate Studies in
Chemistry and Chemistry Related Programmes (TEMPUS-MCHEM) biblioteka Fakulteta je
obogatila svoj fond sa 20 najnovijih knjiga vodećih svetskih izdavača na temu zaštite životne sredine
i srodnih oblasti.
Odobrena oprema koja se očekuje prema projektima MPNTR još uvek je na stand by – nije
stigla ni tokom 2013.
18. Učešće na sajmovima tokom 2013. godine
•
Σ=1
Σ=3
Tehnički fakultet u Boru prvi put na 57. Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu:
Pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Tehnički fakultet u
Boru je u Beogradu, u periodu od 13. do 17. maja 2013. godine, po prvi put učestvovao na 57.
Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća pod nazivom ,,Korak u budućnost,, i imao zapažen
nastup.
• Učešće Tehničkog fakulteta u Boru na 10th EDUfair 2013
U hotelu Metropol u Beogradu 8. i 9. marta 2013. godine, održan je 10. jubilarni međunarodni sajam
obrazovanja EDUfair. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji, zapažen nastup ostvarili su i fakulteti
Univerziteta u Beogradu – izmedju ostalih i naš fakultet.
•
Učešće Tehničkog fakulteta u Boru na 58. Medjunarodnom beogradskom sajmu knjiga
Fakultet je učestvovao I kao izlagač sa svojim izdanjima i na 58. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga
u periodu od 20-27. oktobra 2013., koji je održan pod sloganom "Prostori slobode".
85
Download

Извештај за 2013. годину