2014
RAČUNARI I
PROGRAMIRANJE
Uputstvo za pisanje seminarskog rada
Bojan Stojčetović
e-mail: [email protected]
www.bojans.org
UPUTSTVO ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA
Student koji se odluči da radi seminarski rad, prvo mora prijaviti temu. Temu bira sa
ponuđenog spiska ili predlaže svoju profesoru ili asistentu. Kada profesor ili asistent odbore
temu student može početi sa izradom seminarskog rada. Prvu verziju rada šalje profesoru ili
asistentu mejlom. Ukoliko profesor ili asistent imaju primedbe ili predloge na prvu verziju
šalju ih studentu, kako bi student ispravio što mu je sugerisano. Konačnu verziju rada student
predaje i u papirnoj i u elektronskoj formi. Na kraju student brani seminarski rad.
Seminarski rad treba da ispunjava sledeće zahteve:
 5000 - 8000 word countsa, odnosno, od 15 do 25 strana, uključujući tekst, crteže,
grafikone, tabele, priloge.
 Margine: gornja, donja, desna (top, bottom, right) 2,5 cm; leva (left) 3,1 cm.
 Pri pisanju rada koristiti Times New Roman, font 12, justify, line spacing (prored)
1,5.
 Naslove pisati UPPERCASE (velikim slovima), font 14, bold
 Tabele i grafikoni treba da su označeni Tabela/Grafikon br. 1 Naslov
tabele/grafikona, a ispod
tabele i grafikona mora da stoji izvor (odakle je
preuzeta)
 Svaka tema bi trebala biti potkrijepljena statističkim podacima i citatima. U fus noti
(koristiti fus note ne endnotes) se prikazuje odakle su preuzeti podaci i citati,
odnosno koji je izvor1. (primer footnote možete videti na dnu ove stranice)
 Rad mora da je obeležen stranama.
 Rad treba da sadrži header i footer
1. Header treba da asadrži vaše ime i prezime i broj indeksa
2. U footeru u donjem desnom uglu treba ubaciti brojeve stranica

Redosled rada:
1. NASLOVNA STRANA (izgled dat u prilogu),
2. APSTRAKT, (kratak opis rada, do 200 reči, .koristiti ITALIC )
3. SADRŽAJ (svi naslovi i podnaslovi u radu)
4. LISTA TABELA, SLIKA I GRAFIKONA,
5. RAD (uvod, razrada, zaključak),
6. LITERATURA.
ƒ
1
Izvor: Kragulj D., 2009., Ekonomija, Uvod u ekonomsku analizu, mikroekonomija i makroekonomija, Kragulj,
Beograd, str. 320
Student može u skladu sa svojim interesovanjima da predloži temu seminarskog rada!
NA STRANAMA KOJE SLEDE DAT JE PRIKAZ KAKO TREBA DA IZGLEDA
TEHNIČKI DEO RADA.
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZVEČAN
(14 pt,bold)
SEMINARSKI RAD (14 PT)
NASLOV SEMINARSKOG RADA (20PT,BOLD)
Mentor
Prof dr Milan Mišić (14pt)
Bojan Stojčetović
Student
Ime Prezime i broj indeksa(14pt)
Zvečan,
mesec, godina. (14pt)
APSTRAKT (14 pt,bold)
Na ovoj stranici ukratko opišite vaš rad. Najviše 200 reči. Koristite ITALIC.
SADRŽAJ
Na ovoj strani unesite sadržaj.
LISTA SLIKA, TABELA I GRAFIKONA
Na ovoj strani unesite listu slika, tabela i grafikona koje se nalaze u vašem
radu.
1. UVOD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LITERATURA
Izvore koje ste koristili u radu navedite po azbučnom redosledu na sledeći
način:
PRIMERI ZA LITERATURU: za knjigu:
U fus noti:
 Kragulj D., 2009., Ekonomija, Uvod u ekonomsku analizu, mikroekonomija i
makroekonomija, Kragulj, Beograd, str. 25
 Burda D., Lispey R., 2004., Macroeconomics, CLDS, Beograd, str. 134
U spisku literature:
Kragulj D., 2009., Ekonomija, Uvod u ekonomsku analizu, mikroekonomija i
makroekonomija, Kragulj, Beograd Burda D., Lispey R., 2004., Macroeconomics, CLDS,
Beograd
Članak iz novina/časopisa:


Spalović D., 2007, Struja na tržištu, Politika, 4.3.2007.god.
Peternelj M., 2005., Slow is beautiful? Slovenia’s approach to
transition, Economic analysis from the European Commission’s Directorate - General
for Economic and Financial Affairs, Volume 2, Issue 10
Za Internet sajt:
http://www.imf.org/external/ (datum pristupa 12.12.2007.)
Knjiga/članak preuzet sa internet sajta:
World Economic Outlook Crisis and Recovery, April 2009, World Economic and Financial
Surveys, International Monetary Fund. Dostupan na
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf (16.7.2009.)
PRIMER ZA TABELE I GRAFIKONE:
Tabela 1. Makroekonomski indikatori Jugoistočne Evrope (2007.god)
Izvor: Xplicit, Transition Report 2006.
Grafikon br. 1. Kretanje novčanih agegata M1,M3 i pozajmica-kredita u periodu od
tri meseca (avgust,septembar,oktobar2007.godine)
Izvor:www.ecb.int
Download

OVDE - bojans.org