BOSNA
I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
UNSKO–SANSKI KANTON
JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka
srednja škola, Bihać
Dr. Irfana Ljubijankića 64
Tel/Fax: +387 (0)37 228 - 180
Mob: +387 (0)61 163 – 201
Broj:
Dana, 13.1.2015. godine
RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH I DOPUNSKIH ISPITA
U ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/15.GODINE
I GODINA / DOPUNSKI ISPITI
III i IV stepen stručne spreme
Zvanje: Tehničar računarstva, Tehničar elektroenergetike, Autoelektričar,
Elektroinstalater
Dan
Datum
19.1.2015.
09,00
Četvrtak
Praktična nastava
Osnove računarskih
sistema
26.1.2015.
10,00
Elektroenergetika
20.1.2015
09,00
Elektrotehničko crtanje
09,00
Srijeda
Predmet
10,00
Ponedjeljak
Utorak
Vrijeme
21.1.2015.
22.1.2015.
Osnove elektrotehnike
10,30
Tehnička mehanika
10,00
Električne instalacije
10,00
Tehničko crtanje
Komisija
Hodžić Adnan
Prša Igor
Čaušević Senad
Karabegović Irfan
Čirić Elvir
Mešić Nerminka
Koričić Haris
Keskinović Irnes
Ćehajić Dženana
Karabegović Irfan
Čirić Elvir
Ćehajić Dženana
Prša Igor
Keskinović Irnes
Šabanac Afan
Koričić Haris
Čirić Elvir
Klepić Neda
Keskinović Irnes
Salihović Admir
Šušnjar Vesna
Karabegović Irfan
Čirić Elvir
Kadić Abdulah
II GODINA – DOPUNSKI ISPITI
IV stepen stručne spreme:
Zvanje:Tehničar računarstva
Elektrotehničar računarske tehnike i automatike
Dan
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Datum
19.1.2015.
Vrijeme
Predmet
09,00
Praktična nastava
10,00
Matematika
09,00
Fizika
09,00
Programiranje
10,30
Informatika
20.1.2015.
10,30
Električna mjerenja
09,00
Osnove elektrotehnike
10,30
Historija
10,30
Elektronika
21.1.2015.
22.1.2015.
Komisija
Prša Igor
Hodžić Adnan
Čaušević Senad
Šušnjar Vesna
Bešić Azra
Toromanović Irma
Bešić Azra
Šušnjar Vesna
Hrnjica Almir
Čirić Elvir
Prša Igor
Klepić Neda
Salihović Admir
Karabegović Irfan
Klepić Neda
Karabegović irfan
Koričić Haris
Džigumović Amir
Prša Igor
Keskinović Irnes
Šabanac Afan
Mujanović Irfeta
Mešić Nerminka
Alijagić Nevad
Keskinović Irnes
Bećirspahić Samir
Suljanović Adnan
III GODINA / DOPUNSKI
ISPITI
IV/III stepen stručne spreme
Zvanje: Elektroehničar računarske tehnike i automatike,
Elektrotehničar energetike, Elektroinstalater,Elektroničar
telekomunikacija
Dan
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Datum
Vrijeme
Predmet
09,00
Praktična nastava
10,00
Matematika
09,00
Električne mašine
09,00
Primopredajna tehnika
09,30
Komunikaciona tehnika
10,30
Električna mjerenja
09,00
Elektroenergetska
postrojenja
09,00
Automatika
10,00
Električne instalacije i
osvjetljenja
10,00
Računari i programiranje
09,00
Bosanski jezik i književnost
09,00
Elektroenergetske mreže
19.1.2015.
20.1.2015.
21.1.2015.
22.1.2015.
Komisija
Prša Igor
Hodžić Adnan
Čaušević Senad
Šušnjar Vesna
Toromanović Irma
Bešić Azra
Salihović Admir
Džanić Abaz
Mujanović Irfeta
Koričić Haris
Hodžić Adnan
Mešić Nerminka
Koričić Haris
Hodžić Adnan
Mešić Nerminka
Karabegović Irfan
Koričić Haris
Džigomović Amir
Hodžić Adnan
Keskinović Irnes
Ćehajić Dženana
Čirić Elvir
Džanić Abaz
Toromanović iIrma
Keskinović Irnes
Salihović Admir
Šušnjar Vesna
Koričić Haris
Čirić Elvir
Kadić Abdulah
Klepić neda
Ćehajić Dženana
Kadić Abdulah
Čirić Elvir
Salihović Admir
Mujanović Irfeta
09,00
Četrvtak
22.1.2015.
10,30
09,00
09,00
Petak
23.1.2015.
10,30
10,00
10,00
Ponedjeljak
26.1.2015.
13,00
Koričić Haris
Električni uređaji
Džanić Abaz
Mešić Nerminka
Keskinović Irnes
Elektronika
Bećirspahić Samir
Suljanović Adnan
Kadić Abdulah
Strani jezik
Suljanović Adnan
Ćehajić Dženana
Džanić Abaz
Primjena računara u
Čirić Elvir
energetici
Mešić Nerminka
Šabanac Afan
Tjelesni i zdravstveni odgoj Džigumović Amir
Alijagić Nevad
Čirić Elvir
Impulsna i digitalna
Džanić Abaz
tehnika
Klepić Neda
Koričić Haris
Elektroenergetika
Keskinović Irnes
Ćehajić Dženana
Alijagić Nevad
Demokratija i ljudska prava Mujanović Irfeta
Mešić Nermnika
IV GODINA / DOPUNSKI I RAZREDNI ISPITI
IV stepen stručne spreme
Zvanje: Elektroehničar računarske tehnike i automatike,
Elektrotehničar energetike
Dan
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Datum
Vrijeme
Predmet
09,00
Praktična nastava
10,00
Matematika
09,00
Električne mašine
09,00
Digitalne računske mašine
10,30
Električna mjerenja
09,00
Elektroenergetska
postrojenja
09,00
Automatika
10,00
Električne instalacije i
osvjetljenja
10,00
Računari i programiranje
09,00
Bosanski jezik i književnost
09,00
Elektroenergetske mreže
10,00
Energetska elektronika
10,30
Elektronika
19.1.2015.
20.1.2015.
21.1.2015.
22.1.2015.
Komisija
Hodžić Adnan
Prša Igor
Čaušević Senad
Šušnjar Vesna
Bešić Azra
Toromanović Irma
Salihović Admir
Džanić Abaz
Mujanović irfeta
Prša Igor
Džanić Abaz
Klepić Neda
Karabegović Irfan
Koričić Haris
Džigumović Amir
Hodžić Adnan
Keskinović Irnes
Ćehajić Dženana
Čirić Elvir
Džanić Abaz
Toromanović Irma
Keskinović Irnes
Salihović Admir
Šušnjar Vesna
Koričić haris
Čirić Elvir
Kadić Abdulah
Ćehajić Dženana
Klepić Neda
Kadić Abdulah
Čirić Elvir
Salihović Admir
Mujanović Irfeta
Koričić Haris
Salihović Admir
Alijagić Nevad
Keskinović Irnes
Bećirspahić Samir
Suljanović Adnan
Dan
Petak
Ponedjeljak
Datum
Vrijeme
Predmet
09,00
Engleski jezik
10,30
Tjelesni i zdravstveni odgoj
11,00
Električna kola
23.1.2015.
26.1.2015.
13,00
Komisija
Kadić Abdulah
Suljanović Adnan
Ćehajić Dženana
Džigumović Amir
Šabanac Afan
Alijagić Nevad
Keskinović Irnes
Koričić Haris
Mešić Nermnika
Alijagić Nevad
Mujanović Irfeta
Mešić Nerminka
Sociologija
ZAVRŠNI ISPITI - III stepen stručne spreme
Zvanje: Elektroinstalater
Dan
Datum
Vrijeme
Predmet
Komisija
Ponedjeljak
19.1.2015.
10,00
Praktični rad
Srijeda
21.1.2015.
09,00
Bosanski jezik i književnost
Četvrtak
22.1.2015.
09,00
Električni uređaji
Keskinović Irnes
Salihović Admir
Karabegović Irfan
Klepić Neda
Ćehajić Dženana
Kadić Abdulah
Koričić Haris
Džanić Abaz
Mešić Nerminka
Koordinator vanrednih djelatnosti:
____________________________
Nerminka Mešić,prof.
Direktor
_______________
Almir Hrnjica, prof.
Download

Raspored polaganja