PREGLED NAUČNIH SKUPOVA KOJE JE TF BOR ORGANIZOVAO
I ORGANIZUJE OD OSNIVANJA 1961. GODINE DO DANAS
Tehnički fakultet u Boru je od 1961. godine do danas, značajnu pažnju poklanjao
organizaciji naučnih skupova, čiji pregled sledi:
• Oktobarsko
savetovanje
rudara
i
metalurga
(od
1969-2001.)
/
International October Conference on Mining and Metallurgy (od 2002.
godine)
• Naučno-stručni skup "Ekološka istina" (od 1993-2009. godine) /
International Scientific and Professional Meeting "Ecological Truth" (od
2010. godine)
• Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (od 2005. godine)
• Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (od 2006. godine) i
• International
Symposium
on
Environmental
and
Material
Flow
Management (od 2011. godine) .
Najdužu tradiciju, od 43 godine, ima International October
Conference on Mining and Metallurgy, ili nekadašnje Oktobarsko
savetovanje rudara i metalurga, čija je organizacija pokrenuta samo
7 godina nakon osnivanja Fakulteta, na inicijativu Prof. Blagoja Kočovskog i njegovih kolega
– tadašnjih profesora na Fakultetu. Oktobarsko savetovanje je od naučnog skupa nacionalnog
značaja (od 1969-1991. godine) preraslo u naučni skup nacionalnog značaja sa
medjunarodnim učešćem (1991-2001. godine), a od 2002. godine se organizuje kao
medjunarodni skup pod nazivom International October Conference on Mining and
Metallurgy. Zajednički Organizatori su Tehnički fakultet i Institut za rudarstvo i metalurgiju
Bor (nekadašnji Institut za bakar). Treba napomenuti da su, pored plejade starih profesora,
utemeljivača ovog skupa – Prof. Blagoja Kočovskog, Prof. dr Vesimira Veselinovića i dr.,
značajan pečat organizovanju ovog tradicionalnog skupa dali: Prof. dr Živorad Milićević,
Prof. dr Zvonimir Stanković, Prof. dr Zoran Marković, Prof. dr Dragana Živković, Prof. dr
Radoje Pantović, Prof. dr Rodoljub Stanojlović, Prof.dr Svetlana Ivanov, Prof. dr Desimir
Marković. Ova konferencija, od svojih početaka do danas, okuplja autore iz oblasti rudarstva,
metalurgije i srodnih oblasti iz celog sveta, a kao plenarni predavači na ovoj konferenciji
učestvovali su i neki od najznačajnijih i najuticajnijih naučnika i stručnjaka svetskih razmera.
Tako je 2010. godine, na 42nd IOC jedan od plenarnih predavača bio čuveni Prof. dr Fathi
Habashi sa Lavall University, Canada.
Ranija Oktobarska savetovanja rudara i metalurga
IOC 2010 (Kladovo), plenarni predavač Prof. dr Fathi Habashi
(http://www.ioc.tf.bor.ac.rs)
Naučno-stručni skup „Ekološka istina“ organizuje se od 1993. godine.
Prvobitno je organizator skupa bio Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar
(danas Zavod za javno zdravlje Zaječar) na inicijativu Dr Petra
Paunovića i njegovih saradnika, a od samog početka se organizaciji
priključuju i Tehnički fakultet u Boru, Društvo mladih istraživača Bor, Zavod za zaštitu
prirode Srbije (kasnije i druge institucije i ustanove). Posle kriznih 90-ih godina ХХ veka,
ulogu glavnog organizatora skupa preuzima Tehnički fakultet u Boru. Skup je najpre
organizovan kao nacionalni i nacionalni sa međunarodnim učešćem, a od 2010. godine skup
se održava kao međunarodni. Naredne godine beležiće se dvadeseti jubilej EKO-IST-a, koji
od samog početka predstavlja forum na kome se razmenjuju najnovija naučna i stručna
dostignuća vezano za problematiku zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih vrednosti,
okupljajući naučnike i stručnjake na multidisciplinarnom nivou. Poseban pečat organizaciji
ovog skupa dali su sa našeg fakulteta: Prof. dr Zvonimir Stanković, Prof. dr Milan Trumić i
Prof. dr Zoran Marković.
Detalji sa EKO-IST 2010 (Banja Junaković) i EKO-IST 2011 (Bor)
(http://www.eco-ist.rs/)
Majska konferencija o strategijskom menadžmentu održava se od 2005.
godine u organizaciji Tehničkog fakulteta u Boru. Skup je iniciran od
strane Prof. dr Živana Živkovića, nakon pokretanja smera Industrijski
menadžment 2003. godine, sa ciljem stvaranja mogućnosti za razmenu
naučnih i stručnih ideja i saznanja u oblasti menadžmenta i srodnih disciplina. Do 2009.
godine skup je organizovan kao nacionalni, a od 2010. godine kao nacionalni sa
međunarodnim učešćem. Skupu svake godine prisustvuje veliki broj domaćih i stranih autora
sa gotovo svih najeminentnijih škola i fakulteta na kojima se proučavaju nauka o
menadžmentu i menadžment discipline. Organizaciju ovog skupa od samog početka vode
Doc.dr Ivan Mihajlović i prof. dr Živan Živković.
Slike sa MKSM 2010 (Kladovo) i MKSM 2011 (Zaječar),
plenarni predavač Prof. dr Peter Schulte (INEA, Germany)
(http://www.menadzment.tf.bor.ac.rs/MKSM.html)
Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ održava se kao
nacionalni naučni skup sa medjunarodnim učešćem od 2006. godine.
Inicijativu za pokretanje skupa dala je Katedra za reciklažne i mineralne
tehnologije, sa namerom da se formira forum za razmenu naučnih i
stručnih dostignuća u oblasti aktuelne problematike reciklaznih tehnologija i održivog
razvoja. Pozitivna potvrda ove ideje ogleda se u značajnom broju okupljenih učesnika iz
zemlje i inostranstva. Organizator je Tehnički fakultet, a kolege koje su nesebično pomogle
organizovanje ovog skupa su: Prof. dr Rodoljub Stanojlović, Prof. dr Milan Trumić, Prof. dr
Grozdanka Bogdanović i Mr Jovica Sokolović.
Slike sa Simpozijuma RTOR2011 (Sokobanja) i RTOR2009 (Kladovo)
(http://www.srtor.tf.bor.ac.rs/)
Navedeni skupovi se dugi niz godina organizuju pod generalnim pokroviteljstvom
Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Medjutim, treba sa zahvalnošću pomenuti da
je od samih početaka 1969. godine, Rudarsko-topioničarski basen Bor u značajnoj meri
pomagao i podržavao kroz finansijske i druge vidove saradnje organizaciju pomenutih
skupova.
Od 2011. godine, pokrenut je i novi međunarodni naučni skup - „1st
International Symposium on Environmental and Material Flow
Management - EMFM2011“ u organizaciji Tehničkog fakulteta iz Bora
Univerziteta u Beogradu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
(BiH) i Environmental Campus Birkenfeld, University of Applied Sciences Trier, Germany.
Skup je proistekao iz inicijative Prof. dr Dragane Živković, Prof.dr Darka Petkovića (UNZE,
BiH) i Prof. dr Klausa Hellinga (UAST, Germany), a kao zajednička aktivnost u okviru
RESITA Akademske mreže. Već prvi simpozijum ove godine, pokazao je da postoji veliki
interes za ovakvom vrstom skupa koja se tiče upravljanja zaštitom životne sredine.
Plenarno predavanje EMFM11 (Zaječar, 2011.) - Prof. dr Klaus Helling,
University of Applied Sciences Trier, Germany
(http://www.emfm.tf.bor.ac.rs/)
Pored ovih skupova, Fakultet je tokom svog postojanja bio suorganizator i brojnih drugih
skupova, kao npr. Jugoslovenskog simpozijuma o PMS-u (2000.), Simpozijuma o
termodinamici i faznim dijagramima stanja (2001., 2003., 2005., 2007., 2009., 2011.), Round
Table THERPHAD (2002., 2006.), itd.
Download

ОВАЈ ЛИНК