ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ
ПРЕДМЕТ: Извештај о реферату за избор једног научног саветника за област
Техничко-технолошких и биотехничких наука
Комисија за контролу реферата је извршила увид у достављени реферат за избор
једног научног саветника за област Техничко-технолошких и биотехничких наука и
подноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
Реферат за избор научног саветника за област Техничко-технолошких и
биотехничких наука написан је у складу са препорукама ове комисије.
Кандидат, др Зоран Јањушевић, дипл. инж. металургије, који је предложен за
избор у звање научног саветника, испуњава све услове предвиђене Правилником о
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача за избор у то звање.
У Бору, 25.12.2013. године
Председник
Комисије за контролу реферата
Проф. др Десимир Марковић
Univerzitet u Beogradu
Tehniĉki fakultet u Boru
IZVEŠTAJ
KOMISIJE ZA IZBOR U NAUĈNO ZVANJE
NAUĈNI SAVETNIK
Dr Zoran V. Janjušević, dipl.ing.
Bor, 2013. god.
1
Rešenjem Nastavno nauĉnog veća Tehniĉkog fakulteta u Boru, broj VI/5-12-IV-1
od 19.11.2013 godine, imenovani smo u Komisiju za ocenu nauĉno-istraţivaĉkog rada
dr Zorana V. Janjuševića, višeg nauĉnog saradnika, kao i za utvrĊivanje ispunjenosti
uslova za izbor u zvanje naučni savetnik. Na osnovu analize priloţenog materijala od
strane kandidata, Nastavno nauĉnom veću Tehniĉkog fakulteta u Boru podnosimo
sledeći:
IZVEŠTAJ
I.
BIOGRAFSKI PODACI
Zoran Janjušević roĊen je 04.08.1955.god. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu
školu završio je u Zveĉanu, a srednju tehniĉku školu, metalurškog smera, završio je u
Tehniĉkom školskom centru u Kosovskoj Mitrovici. Na metalurški fakultet, smer
prerada metala upisao se školske 1973/74. god. na Tehniĉkom fakultetu u Boru gde je i
diplomirao 13.07.1979. godine. Diplomski rad uradio je iz oblasti livarstva na temi:
"MODELIRANJE STRUJANJA RASTOPA U KRISTALIZATORU ZA
LIVENJE BLOKOVA I TRUPACA"
Po završetku studija zasnovao je radni odnos u RMHK "TREPĈA-FABRIKA
AKUMULATORA", gde je obavljao poslove i radne zadatke glavnog inženjera fabrike
akumulatora i upravnika pogona. Na ovim radnim mestima radio je na rešavanju
problematike prerade legura olova, topljenja i livenja istih, zavarivanja i prerade legura
olova do finalnog proizvoda.
Od 1982. do 1984. godine, radi u Namenskoj industriji preduzeća "KRUŠIK" u
Valjevu na poslovima i radnim zadacima rukovodioca termičke obrade, zavarivanja i
rendgen kontrole. Na ovom radnom mestu uĉestvuje u rešavanju problematike termiĉke
obrade, zavarivanja i rendgen kontrole kako ĉelika tako i obojenih metala koji su
korišćeni za izradu namenskih proizvoda. U tom periodu je uradio i odbranio
magistarski rad na temi:
"PRILOG ISPITIVANJU UTICAJA PARAMETARA OTPUŠTANJA NA
OSOBINE NISKO LEGIRANOG ĈELIKA VISOKE ĈVRSTOĆE"
U priodu 1984-1986. godina radi u Livnici obojenih metala "PETAR DRAPŠIN"
u Mladenovcu, na poslovima i radnim zadacima direktora livnice, gde aktivno uĉestvuje
pored ostalog u projektovanju, izgradnji nove Livnice i njenog puštanja u rad. Aktivno
uĉestvuje u rešavanju tehniĉko-tehnološke problematike u Livnici, a posebno
problematike vezane za namensku proizvodnju.
2
1986 godine prelazi u Institut za hemijske izvore struje u Zemunu, gde obavlja
poslove i radne zadatke rukovodioca laboratorije za materijale, a od 01.01.1991 god. u
Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina obavlja poslove i radne
zadatke rukovodioca labaoratorije za preradu metala u odseku za metalurgiju.
Rešenjem vlade republike Srbije broj 119-5130/2008 od 27.11.2008 god., i 1195199/2010 od 15.07.2010 god. izabran je za potpresednika upavnog odbora ITNMSa
gde je i danas na toj funkciji.
Dr Zoran Janjušević poloţio je struĉni ispit propisan Zakonom o planiranju i
izgradnji za diplomiranog inţenjera metalurgije, uverenje broj 404/T od 20.11.1989
god. izdato od Privredne komore Republike Srbije. Licenca odgovornog projektanta
broj 385 B295 05 od 25.03.2005god..
Rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije od 04.05.2007god. broj 740-05250/2007-03 imenovan je i upisan u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast
Mašinstva-metalurgije.
Školske 1988/89. godine izabran je u zvanje predavača Više metalske škole na
Politehniĉkoj akademiji u Beogradu, a školske 1992/93 u zvanje višeg predavača za
predmet Livenje obojenih metala i legura, a godinu dana kasnije i za predmet
Tehnologija zavarivanja i lemljenja.
Doktorsku disertaciju pod radnim naslovom:
"IZUĈAVANJE PROCESA I MEHANIZAMA NA GRANIĈNOJ POVRŠINI
METAL-KALUP PRI LIVENJU ĈELIKA U KALUPE IZRAĐENE PO CO2
POSTUPKU UZ DODATAK AKTIVNIH SREDSTAVA"
uradio je na Tehniĉkom fakultetu u Boru, i istu odbranio 17.09.1997 godine.
Rešenjem komisije za nauĉno istraţivaĉka zvanja Republiĉkog fonda za nauku od
06.11.1990 godine, stekao je nauĉno istraţivaĉko zvanje istraživač saradnik.
Rešenjem komisije za sticanje nauĉnih zvanja Ministarstva za nauku i tehnologiju
od 04. 02. 1998 godine, stekao je nauĉno zvanje Naučni saradnik.
Rešenjem komisije za sticanje nauĉnih zvanja Ministarstva za nauku i tehnologiju
od 24. 12. 2002 godine, stekao je nauĉno zvanje Viši naučni saradnik.
Rešenjem komisije za sticanje nauĉnih zvanja Ministarstva za nauku i tehnologiju
od 24.12.2008 godine izvršen je reizbor u zvanje Viši naučni saradnik.
Uĉestvovao je u izradi više nauĉnoistraţivaĉkih projekata kod Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a takoĊe i na projektima drugih investitora.
Publikovao je radove u meĊunarodnim i domaćim struĉnim ĉasopisima, a takoĊe
je uĉestvovao sa svojim radovima, na više savetovanja i kongresa domaćeg i
meĊunarodnog znaĉaja.
Ĉlan je uredništva ĉasopisa Livarstvo-Foundry ISSN 0456-2933.
Sluţi se nemaĉkim i ruskim jezikom.
3
II.
NAUĈNO - ISTRAŢIVAĈKI RAD
II-1. Opšti deo
U toku svog dosadašnjeg rada, kandidat dr Zoran Janjušević, je radio na brojnim
istraţivaĉkim i razvojnim projektima koji obuhvataju istraţivanja i razvoj u razliĉitim
oblastima metalurgije.
Dr Zoran Janjušević je zapoĉeo da se bavi nauĉnoistraţivaĉkim radom po
zasnivanju radnog odnosa u RMHK Trepĉa, kasnije u preduzeću Krušik i Petru
Drapšinu, uĉestvujući u rešavanju razliĉitih tehnoloških problema, iznalaţenju
tehnoloških rešenja, tehniĉkih unapreĊenja i modeliranja procesa iz delokruga svoga
rada. Intezivnije zapoĉinje da se bavi nauĉnoistraţivaĉkim radom zasnivanjem radnog
odnosa u Institutu za hemijske izvore struje, a kasnije u Institutu za tehnologiju
nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu. Shodno ukupnim istraţivaĉkim
aktivnostima tih instituta, svom struĉnom profilu i afinitetu, bavi se fundamentalnim,
primenjenim i razvojnim istraţivanjima u oblasti prerade metala i legura kako u teĉnom
tako i u plastiĉnom stanju, termiĉke obrade, zavarivanja i njemu srodnih postupaka.
TakoĊe se bavi izradom projekata, idejnih rešenja i fizibiliti studija za nove tehnološke
procese i proizvode kao i usavršavanjem postojećih tehnologija u crnoj i obojenoj
metalurgiji.
Nauĉni i struĉni rezultati dr Zorana Janjuševića iz oblasti prerade metala i legura,
kako u teĉnom tako i u plastiĉnom stanju, termiĉke obrade i zavarivanja, mogu se
uopšteno gledano svrstati u sledeće tematske oblasti:
1. Fenomeni procesa livenja i meĊuzavisnost strukture i osobina od termofiziĉkih
karakteristika materijala za izradu kalupa,
2. Procesi i mehanizmi meĊusobnog delovanja teĉnog metala i materijala livaĉkog
kalupa na graniĉnoj površini,
3. Izuĉavanje fenomena meĊuzavisnosti sastava, termomehaniĉke obrade i strukture,
4. Istraţivanje i osvajanje novih tehnoloških postupaka izrade mešavina u oblasti
livarstva i sl.
5. Termiĉka obrada, i mehaniĉke karakteristike, kako crnih tako i obojenih metala i
njihovih legura,
6. Istraţivanje i osvajanje tehnologija prerade sekundarnih sirovina obojenih metala sa
stanovišta iskorišćenja metala i zaštite ţivotne sredine,
7. Izuĉavanje uticaja procesa zavarivanja i lemljena klasiĉnim tehnološkim postupcima
i tehnologijom lasera na spojeve legura plemenitih metala,
8. Zaštita na radu i radne sredine u metalurškim pogonima.
4
Delokrug rada dr Zorana Janjuševića pored gore navedenog obuhvata i sledeće
tematske oblasti:
1. Projektovanje hemijskog sastava i tehnološkog postupka izrade i prerade legura
traţenih osobina,
2. Tehnološki postupci i procesi topljenja, legiranja i livenja metala i legura specijalnih
karakteristika za posebne namene (legure olova, kalaja, aluminijuma, magnezijuma,
bakra, recimo Cu-Cr-Zr, i sl.),
3. Tehnološki postupci i procesi topljenja, legiranja i livenja legiranih i mikrolegiranih
ĉelika za potrebe namenske industrije, rudarstva, itd.,
4. Razvoj i osvajanje tehnologija izrade pomoćnih materijala u oblasti preraĊivaĉke
industrije (lemova za potrebe domaće industrije, praška za zavarivanje i sl.),
5. Projektovanja industrijskih pogona u oblasti preraĊivaĉke metalurgije.
II.2
Spisak objavljenih radova, tehniĉkih i razvojnih rešenja za
izbor u zvanje nauĉni savetnik Dr Zoran V. Janjušević
II.2.1.
M 20 Radovi objavljeni u nauĉnim ĉasopisima
meĊunarodnog znaĉaja
II.2.1.1.
M 22 Rad u istaknutom meĊunarodnom ĉasopisu
1.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, M.Sokić, V.Matković, B.
Marković, Chemical Thermodynamic Processes at Metal-Mould Interface,
Materials Transactions, Vol 54 No.10 (2013), 1925-1929, ISSN 1345-9678.
(IF 2012 = 0,588; 33/76).
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Processes at the Interface
Molten Metal-Sand Mold, Metalurgija, 53,2,(2014) 197-200, ISSN 0543-5846.
(IF 2012 = 0,690; 29/76).
3.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, D.Gusković,
Tempering/ageing in region 50-600°C of quenched and cold deformed 585
gold alloy for jewelry production, (Metalurgija, No. 1936, od 20.08.2013, na
listi
za
štampu
u
2014.
potvrda
u
prilogu),
link:
http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/Ostalo/List_of_the_Articles_for_2
013_2014.html, ISSN 0543-5846. (IF 2012 = 0,690; 29/76).
5
4.
N.Bajić, D.Bajić, D.Veljić, M.Rakin , Z.Janjušević, The advantages of using
activated flux cored wire compared to solid wire in the mag welding process
from the aspect of metallurgical characteristics,(Metalurgija, No. 1942,od
30.08.2013 na listi za stampu u 2014. – potvrda u prilogu), link:
http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/Ostalo/List_of_the_Articles_for_2
013_2014.html , ISSN 0543-5846,. (IF 2012 = 0,690; 29/76).
II.2.1.2.
M 23 Rad u meĊunarodnom ĉasopisu
1.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Investigation of
applicability the Hollomon-Jaffe equationon tempering a HSLA steel,
Chemical Industry&Chemical Engineering Quartetly-CI&CEQ, 15, 3, (2009),
131-137, YU ISSN 1451-9372. (Kategorisan odlukom odbora za materijale i
hemijske tehnilogije) (IF 2010 = 0,58; 52/70).
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, M.Sokić, B.Marković, V.
Matković, Chemical processes occuring at contact surface liquid metal-mould,
Metalurgia International, XVII, 9, (2012), 20-25, ISSN 1582-2214. (IF 2012 =
0,134; 67/76).
3.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, The possibilities
of atmospheric plasma-spraying application to obtain hydroxyapatite coatings
on the stainless steel samples, Hemijska industrija, 67, 5, (2013), 753-757,
ISSN 0367-598X. (IF 2012 = 0,463; 104/133).
4.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, M.Rakin, A.Sedmak, N.
Bajić, Reflectance as Desired Property of shining Surface and Undesired for
Laser Welding in Jewel Production of 585 Gold Alloy, Metalurgia International,
XVIII, 3, (2013), 39-43, ISSN 1582-2214. (IF 2012 = 0,134; 67/76).
5.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, D.Gusković, M.Rakin, Determination
of annealing temperatures for cold worked strip of 585 gold alloy for successful
deep-drawing into tube, Metalurgia International, XVIII, 6, (2013), 72-77,
ISSN 1582-2214. (IF 2012 = 0,134; 67/76).
6.
M.Sokić, V.Matković, B.Marković, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.
Janjušević, The possibilities of obtaining metallic calcium from Serbian
Carbonate Mineral Raw Materials, Chemical Industry&Chemical Engineering
Quartetly, 2013, DOI: 10.2298/CICEQ120817022S. (IF 2012 = 0,533; 60/71).
6
7.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, The Tempering Process
Influence on the Mechanical and Microstructural Changes of a HSLA Steel ,
Metal Science and Heat Treatment, accepted for pubications in 2014 (potvrda u
prilogu), ISSN: 0026-0673. (IF 2012 = 0,162; 64/76).
II.2.1.3.
M24 Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja verifikovanog
posebnom odlukom
1.
Z.Gulišija, A,Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, Mehanička svojstva
otkovaka od legure Al EN AW 7075 dobijene elektromagnetnim livenjem,
Zaštita materijala, 54, 3, (2013), 255-258, ISSN 0351-9465.
2.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, D.Gusković, Elektrolitičko
pozlaćivanje zlatnog nakita od legure 585, Zaštita materijala, 54, 4, (2013),
366-370, ISSN 0351-9465.
3.
R.Perić, Z.Karastojković, M.Jovanović, M.Srećković, Z.Janjušević, R.Gajić,
Optical properties of gold alloy 585 monitored through amplitude
diminutions at annealed and cold rolled strips with low deformations, Zaštita
materijala, 55, 1, (2014), ISSN 0351-9465.
II.2.2
M 30 Zbornici meĊunarodnih nauĉnih skupova
II.2.2.1.
M31 Predavanje po pozivu sa meĊunarodnog skupa
štampano u celini
1.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Srеćković, Aplication of laser tehnology in
mining and metallurgy, 40th International October Conference on Mining and
Metallurgy, Sokobanja, (2008), 11-30, ISBN 978-86-80987-60-6.
II.2.2.2.
1.
M 33 Saopštenja sa meĊunarodnog skupa štampano u celini
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Hardens and structure changes at surface in
electrical disharge machined steel Č 3848", III Balkan confernce on metallurgy,
Ohrid, (2003), 68-74.
7
2.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Chemical Nickkel Coatings for Reparation of
one Pneumatic Controller", 8th International Tribology Conference, Beograd,
(2003). 133-136, ISBN 86-80581-57-7.
3.
Z.Janjušević, Z.Karastojković: "Temperature and structure shanges at surface in
electrical discharge mashined stell Č3840", 35th
Internacional october
konference on mining and metallurgy, Bor, (2003) 304-309.
4.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, V.ĐorĊević, S.Tripković: "Production of moulds using
alloy AlSi6Cu2 from selected scrap" II International symposium light metals and
composite materials, Beograd, (2004), 23-25.
5.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, J. Trifunović: "Elektrolitičko nitriranje čelika
Č5432 u bezcijanidnim rastvorima", III MeĊunarodna konferencija o upravljanju
zaštitom okoline, Energetska efikasnost u energetici-ELEKTRA III, Herceg Novi,
(2004), 125-131.
6.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Ecological Concequence of Galvanic and Plasma
Technologies in Metal Surface Pretreatment, Forum kvaliteta, Tara, 2005, 253259
7.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Ţunjanin, A.Kunosić: X-Ray Diffraction
Analysis of Nitrided Layer, FITEM, 2005, Ĉaĉak 157-160
8.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Microstructures of nitrided and postoxidized
nitrided steels", 37th IOC on Mining and Metallurgy, 3-6 oktobar, Borsko jezero,
(2005), 440-444.
9.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić: "Oxinitring and Oxidation of
Nitrided Layer", 1st South East Europen Congress of Chemical Engineering,
Belgrade, (2005), 280-282.
10.
M.Stojanović, D.Kovaĉević, Z.Janjušević: "From Sequential ectraction to
quantification of uranium sorption to contaminated soil", 5th Europen meeting on
chemical industry and environment, Wiena, (2006), 185-193.
11,
Z.Janjušević, Z.Karastojković, M.Stojanović, M.Jakšić, Zinc Alloys and
Compounds Production, Hazardous influence and Protection, Metallic and
nonmetallic inorganic materials production-propertis-application, Zenica, 2006,
603-607, ISBN 9958- 785-02-1.
8
12.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Ţunjanin, S.Ĉubrilović, The Analyse of
Thermal Stresses when the Elongation is free or Hindered, 4th Balkan Conference
on Metallurgy, Zlatibor, (2006), 637-642, ISBN 86-904393-4-X.
13.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Correction of measured X-ray Intensity at
Transmission Testing for Different Incident Angles, 38th International October
Conference on Mining and Metallurgy, Donji Milanovac, (2006), 574-578, ISBN
86-7827-019-5.
14.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić, M.Srećković, Width of Heated Area
During Gas and Laser Welding of Small Parts made from 585 Gold Alloy, 38th
International October Conference on Mining and Metallurgy, Donji Milanovac,
(2006), 610-614, ISBN 86-7827-019-5.
15.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić: "Metallurgy of gas and laser welding of
thin parts made from 585 gol alloy", Xth International conference of metallurgy,
Varna, (2007), 223-229, ISBN 978-954-92052-1-3.
16.
Z.Karastojković,
Z.Janjušević,
Z.Kovaĉević,
V.Sarić,
S.Ĉubrilović,
S.Jakovljević: "Oligoelements in steel and damage of tubes for radiators heating
", IX YUCORR, Tara, (2007), 167-174, ISBN 978-86-82343-08-0.
17.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, S.Jakovljević, Z.Kovaĉević,:
"Corrosion residuls after gas and laser welding of golden jewels", IX YUCORR,
Tara, (2007), 175-181, ISBN 978-86-82343-08-0.
18.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Structure Changes DUe to Service
Deformation and oscilations in Low Pressure Turbine Blades", 3th International
conference: Deformation processing and structure of materials, Belgrade, (2007),
167-173, ISBN 978-86-904393-9-3(AMES).
19.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević,: "Deformationa Regime
and Microstructures of Gold Ally 585", 3th International conference: Deformation
processing and structure of materials, Belgrade, (2007), 293-298, ISBN 978-86904393-9-3(AMES).
20.
Z.Gulišija, A.Patarić, B.Jordović,M. Stojanović, Z.Janjušević, "Microstructure
analzsys of electromagnetic casting 2024 aluminium alloy ingots", "39th
International october conference on Mining and Metallurgy, Soko Banja, (2007),
285-289, ISBN 987-86-80987-52-1.
9
21.
Z.Karastojković, R.Perić, M.Srećković, Z.Janjušević, S.Jakovljević, Z.
Kovaĉević: "Searching for a reasons of brittleness after gas laser welding of
gold 585,"39th International october conference on Mining and Metallurgy, Soko
Banja,(2007), 290-296,ISBN 987-86-80987-52-1.
22.
Z.Karastojković, Z.Kovaĉević, Z.Janjušević: "Investigation of graphite
coarsening graphitization in steel from boiler pipes by replica method", 39th
International october conference on Mining and Metallurgy, Soko Banja, (2007),
443-448, ISBN 987-86-80987-52-1.
23.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić, S.Jakovljević, Fazne transformacije
kao razlog korozionog propadanja legure zlata 585, X YUCORR, Tara,
(2008), 289-293. ISBN 978-86-82343-10-3.
24.
Z.Karastojković, Z.Janjušević,Z. Kovaĉević, Grafitna korozija sivog liva kao
posledica delovanja tla na vodovodne cevi, X YUCORR, Tara, (2008), 294299, ISBN 978-86-82343-10-3.
25.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Grafphitic corosion and
hardness degradation in water pipes made from gray cast iron, 40th
International october conference on mining and metallurgy, Sokobanja, (2008),
359-364, ISBN 978-86-80987-60-6.
26.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Absorption layers in
laser welding of silver & golding jewels, 40th International october conference
on mining and metallurgy, Sokobanja, (2008), 452-458, ISBN 978-86-8098760-6.
27.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, M.Srеćković,
Reflectivity of absorption layers for laser welding of 585/1000 gold alloy
measured at day light, 41th International october conference on mining and
metallurgy, Kladovo, (2009), 613-620, ISBN 978-86-7827-033-8.
28.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević,Characteristic changes in
microstructure of steel ČSN 15223.9 fromboiler drum at power station
monitored by replica method, 41th International october conference on mining
and metallurgy, Kladovo, (2009), 629-636, ISBN 978-86-7827-033-8.
29.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Srеćković, Laser heating, harding and
welding of metals, Ist International congres ″ Enginering, Materials and
10
management in the processing industry″, Jahorina, (2009), CD izdanje, rad br IT48. 280-284, ISBN 978-99955-625-2-6.
30.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, Possibilities of different
techniques application for hydroxyapatite coatings deposition onto the surgical
implants, Ist International congres ″ Enginering, Materials and management in the
processing industry″, Jahorina, (2009), CD izdanje, rad br IT-53. 304-309, ISBN
978-99955-625-2-6.
31.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Kisela ili rutilna obloga za REL
postupak varenja, 26 Medjunarodni kongres ZAVARIVANJE 2010, Tara,
(2010), CD izdanje, rad br 51.
32.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, R.Popović, Assessment of
residual life material boiler drums in view of microstructure, VII MeĊunarodni
Nauĉno struĉni simpozij ″Metalni i nemetalni materijali″, Zenica, (2010), CD
izdanje, rad br. 19,str. 127-133.
33.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Metallurgy of creep, 42th
International october conference on mining and metallurgy, Kladovo, (2010),
234-238, ISBN 978-86-80987-79-8.
34.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Raković, D.Ţivković,
Evalution creeping the superheater tubes made of steel 14CrMoV63, 42th
International october conference on mining and metallurgy, Kladovo, (2010),
360-364, ISBN 978-86-80987-79-8.
35.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Karastojković, Z.
Kovaĉević, A contribution to the investigation of additive components to mould
mixture influence on the castings surface, II International Congress
"Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry", Proceedings,
Jahorina, (2011) Ed.: M. Pavlović etc., 1265-1269. ISBN 978-99955-81-01-5.
36.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, Nanostructured
hydroxyapatite coatings on stainless for orthopedic implants, XIII YUCORR
International conferrnce, Tara, (2011), 423-429, ISBN 978-86-82343-14-1.
37.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Kovaĉević, Z.Janjušević, I.Perić, M.Srećković,
Changing in gold jewel alloyquality during gas and laser welding, 5
International Quality Conference, Kragujevac, (2011), 325-331, ISBN 978-8686663-68-9.
11
38.
Z.Karastojković, Z. Kovaĉević, Z.Janjušević, A.Raković, Surface quality of
steel tubes and their behavior during servicing in boilers, 5. International
Quality Conference, Kragujevac, (2011), 351-355, ISBN 978-86-86663-68-9.
39.
M.Ćosić, Z.Aćimović, Z.Gulišija, M.Stojanović, Z.Janjušević: Possibility to
use rhocasting process for manufacturing parts in automotive industry, X
MeĊunarodna koferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i
informatike, DEMI-2011, Banja Luka 26-28 maj (2011), 405-408, ISBN 97899938-39-36-1
40.
Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević: Properties of the wrought
Al alloy 7075 obtained by electromagnetic casting process X MeĊunarodna
koferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI2011, Banja Luka 26-28 maj (2011), 409-412, ISBN 978-99938-39-36-1
41.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Aćimović-Pavlović,Z.
Karastojković, Z.Kovaĉević, The influence of annealing parameters on
structure of 30 HSLA steel, 43th International october conference on mining and
metallurgy, Kladovo, (2011), 529-533, ISBN 978-86-80987-87-3.
42.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Mladenović, Microstructure
analysis of high-pressure steam turbine housing after more than 100000 hours
of creep exposure, 43th International october conference on mining and
metallurgy, Kladovo, (2011), 31-35, ISBN 978-86-80987-87-3.
43.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, Positive effects of
electromagnetic field during the solidification process of aluminium alloys, 2nd
International Symposium on Environmental and Material Flow Management,
Zenica, (2012), 53-57, ISBN 978-9958-617-46-1
44.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, The possibility of
coatings for non-cemented implants obtaining by atmospheric plasmaspraying, XIV YuCorr , Tara, (2012), p.50-55, ISBN 978-86-82343-17-2
45.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, V.Aleksić, Z.Janjušević, Microstructure
analysis and crack detection in turbine blades after prologend exposure in
plant, The 7th International Symposium Machine and industrial design in
mechanical enginering-KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, (2012), p. 507-510,
ISBN 978-86-7892-399-9
12
46.
Z.Karastojković,
R.Perić,
Z.Kovaĉević,
Z.Janjušević,
V.Radojĉić,
Conventional and continuous casting noble metals in jewel production, 12th
International Foundrymen Conference, Opatija, Croatia, (2012), 194-201.
47.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Karastojković, Z.
Kovaĉević, Z.Aćimović-Pavlović, The influence of annealing parameters on
mechanical characteristics of 30 HSLA steel, 44th International october
conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 443-448, ISBN
978-86-7827-042-0.
48.
Z.Karastojković, Z.Kovaĉević, Z.Janjušević, R.Ţunjanin, Plasma treating of
spur rack for obtaining large depths of nitrided layer, 44th International october
conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 449-452, ISBN
978-86-7827-042-0.
49.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Rakin, A.Sedmak, N.Bajić, R.
Ţunjanin, Application of tig welding in continuous production of silver
Ag925Cu tubes from strip, 44th International october conference on mining and
metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 453-456, ISBN 978-86-7827-042-0.
50.
Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević, M.Stefanović, S.
Aleksandrović, Electromagnetic casting influence on the mechanical properties
of as-cast 7075 Al alloy, 44th International october conference on mining and
metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 481-486, ISBN 978-86-7827-042-0.
51.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Mechanical properties of
7075 Al-alloy ingots obtained at different electromagnetic field frequencies, III
International Congress "Engineering, Environment and Materials in the
Processing Industry", Jahorina, 2013, p 928-933, ISBN 978-99955-81-11-4.
52.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, N.Bajić, A.Sedmak, Surface
roughness changes around tig welds of AlMg5 sheets, 1st
Metallurgical&Materials Engineering Congress of South-East Europe.
Belgrade, Serbia, (2013), p 297-303, ISBN 987-86-87183-24-7.
53.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Jovanović, M.Srećković, G.Radoš,
Ellipsometric measurings of tan(ψ) and cos(Δ) at annealed and cold rolled
strips made from gold alloy 585, 1st Metallurgical&Materials Engineering
Congress of South-East Europe. Belgrade, Serbia, (2013), p 303-311, ISBN
987-86-87183-24-7.
13
54.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Jovanović, M.Srećković, R.Gajić,
Ellipsometric measurement of n, k, cos(Δ) and tan(ψ) on cold rolled stripfrom
gold alloy 585, 45th International october conference on mining and metallurgy,
Bor, Serbia, (2013), p 447-450, ISBN 978-86-6305-012-9.
55.
A.Patarić, M.Mihailović, Z.Gulišija, Z.Janjušević Effects of emf on the
alloying elements distribution at 7075 Al alloy, 45th International october
conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, (2013), p 555-558, ISBN
978-86-6305-012-9.
II.2.2.3.
M 34 Saopštenje sa meĊunarodnog skupa štampano u
izvodu
1.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić, Oxinitriding and Oxidation of
Nitrided Layer, 1st South East European Congress of Chemical Engineering,
Beograd, (2005), 280.
2.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Microstructural evaluation of
creep at superheaters exchange tubes made from steel 14MoV63, XXI
Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, (2010), 230, ISBN
978-9989-760-10-5.
3.
A.Patarić, Z.Gulišija, M.Mihailović, Z.Janjušević, Electrophoretic deposition
of hydroxyapatite on the steel for ortopedical implants, XXI Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, (2010), 231, ISBN 978-9989-76010-5.
4.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Plasma-sprayed
hydroxyapatite coatings on 316LVM stainless steel, XXI Congress of Chemists
and Technologists of Macedonia, (2010), 232, ISBN 978-9989-760-10-5.
5.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Investigation of active
components influence on the surface quality of castings, XXI Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, (2010), 233, ISBN 978-9989-76010-5.
6.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Raković, Correlation of
residual life of boiler drum from aspect of microstructure monitored by replica
method, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, (2010),
247, ISBN 978-9989-760-10-5.
14
7.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Changes of mechanical
properties of high strenght low alloyed steel after quenching and tempering,
XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, (2012),
250.
8.
A.Patarić, M.Mihailović, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Quality improvement of as
cast AI alloys with electromagnetic field application, XXII Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid 2012, p251.
9.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Morphology of
electrophoretically deposited Hydroxyapatite coatings on 316LVM stainless
steel, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid
2012, p252.
10.
Z.Gulišija, Z.Janjušević, A.Patarić, M.Mihailović, Porosity and crystallinity of
plasma-sprayed HAp coatings on the 316lvm stainless steel, XXII Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid 2012, p253.
II.2.3.
M 40 Nacionalne monografije, tematski zbornici
II.2.3.1.
M 42 Monografija nacionalnog znaĉaja
1.
Z.Janjušević, Kontaktna površina metal-kalup, Zaduţbina Andrejević, Beograd,
(2008), 80, ISBN 978-86-7244-744-6.
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, Procesi na kontaktnoj površini metal-kalup u funkciji
kvaliteta odlivaka, ITNMS, Beograd, (2009), 144, ISBN 978-86-82867-22-7.
II.4.
M 50 Ĉasopisi nacionalnog znaĉaja
II.4.1.
M 51 Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja
1.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, Ĉ. Laĉnjevac, The
possibility of bioactive coatings obtaining by electrophoretic deposition of HAp
on the steel implants, Zaštita materijala, LIII, 1, (2012), 62-67, ISSN-03519465.
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Karastojković, Z.
Kovaĉević, Uticaj dodavanja aktivnih komponenti kalupnoj mešavini na
15
površinu odlivaka, Zaštita materijala, LIII, 2, (2012), 127-130, ISSN-03519465.
II.4.2.
M 52 Rad u ĉasopisu nacionalnog znaĉaja
1.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Pucanje kotlovske cevi kao posledica kružnog
savijanja", Procesna tehnika, 19, 1-2, (2003), 18-23, ISSN 0352-678X.
2.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Aćimović, K.Kovaĉević: "Optimizacija
tehnološkog i energetskog režima rada elektrolučne peći u cilju uštede energije",
Procesna tehnika, 19,3,(2003), 15-19, ISSN 0352-678X.
3.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Stakić: "Indukciona postrojenja za preradu
metala u tečnom stanju", Procesna tehnika, 20, 2-3, (2004), 243-246, ISSN 0352678X.
4.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević: "Etrurska tajna difusnog zavarivanja
zlatnih granula na bakarnoj podlozi", Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 51,3,
(2006), 121-123, ISSN 0354-7965.
5.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, S.Jakovljević, Grafitna korozija
po obodu cevi od sivog liva za vodosnabdevanje potpomognuta uticajem tla,
Zaštita materijala, XLIX, 2, (2008), 37-43, ISSN-0351-9465.
6.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Perić, Z.Kovaĉević, S.Jakovljević,
Korozioni lom u leguri zlata 585 usled faznih transformacija, Zaštita
materijala, XLIX, 2, (2008), 51-57, ISSN-0351-9465.
7.
10. Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, Z. Kovaĉević, V. Radojĉić,
Aplication of diffusion welding in production of golden pendant "Two honey
bees on stigma" from minoan civilization, Zavarivanje i zavarene konstrukcije,
LVII, 1, (2012), 43-46, ISSN 0354-7965.
II.4.3.
1.
M 53 Rad u nauĉnom ĉasopisu
Z.Gulišija, A.Patarić, Z.Janjušević, B.Jordović,"Mikrostruktura odlivaka Al
legure 2024 dobijenih elektromagnetnim postupkom livenja", Tehnika, LXIII, 1,
(2008), 1-5, ISSN 0040-2176.
16
2.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, O terminima cementacija i
naugljeničenje iz oblasti livarstva i hemijsko-termičke obrade, Livarstvo, 48, 4,
(2009), ISSN 0456-2933.
3.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, Z.Karastojković, Chemical reactions on contact
surface between mould liquid metal, Foundry, 49, 1-2, (2010), ISSN 0456-2933.
4.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Metalografska tehnika za
procenu preostalog veka trajanja bubnja kotla, Energija-ekonomija-ekologija,
List Saveza energetiĉara, XIII, 1, (2011), 150-155.
II.5.
M 60 Zbornici skupova nacionalnog znaĉaja
II.5.1.
M63 Saopštenja sa skupa nacionalnog znaĉaja štampani u
celini
1.
Z.Janjušević, M.Stojanović, Z.Karastojković, N.Jakšić, Lj.Jakšić: ''Olovni
akumulatori, proizvodnja, opasnost i mere zaštite'' Monografija: Zaštita ţivotne
sredine gradova i prigradskih naselja, N.Aleksić-Urednik,Ekološki pokret grada
Novog Sada-Izdavaĉ, Novi Sad,(2003), 465-470, ISBN 86-83177-16-5.
2.
Lj.Jakšić, R.Vraĉar, Z.Janjušević, D.Ĉikara: ''Mogućnosti prerade paste i
oksida iz starih akumulatora bez zagaĎenja atmosfere'', Monografija: Zaštita
ţivotne sredine gradova i prigradskih naselja, N.Aleksić-Urednik,Ekološki
pokret grada Novog Sada-Izdavaĉ, Novi Sad,(2003), 471-476, ISBN 86-8317716-5.
3.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Zlatanović, A.Kunosić: ''Jonsko nitriranje u
pulsirajućoj plazmi kao ekološka alternativa nitriranju u rastopu soli'',
Monografija: Zaštita ţivotne sredine gradova i prigradskih naselja, N.AleksićUrednik,Ekološki pokret grada Novog Sada-Izdavaĉ, Novi Sad,(2003), 477483, ISBN 86-83177-16-5.
4.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Zlatanović, Energetska efikasnost nitriranja
čelika u plazmi sa konstantnom strujom i u pulsirajućoj struji, Monografija:
Racionalno korišćenje energije u metalurgiji i procesnoj industriji,
Jugoslovenska inţenjerska akademija, Beograd, (2006), 45-55, ISBN 86906251-3-5.
17
5.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić: "Zamena korišćenja i reciliranja
cijanida i cijanata primenom plazme za površinsko otvrdnjavanje čelika", I
Simpozijum o reciklaţnim tehnologijama i odrţivom razvoju, Soko Banja,
(2006), ISBN 86-80987-45-X.
6.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić, "Procesi oksidacije nitriranih
čelika", XIX kongres o procesnoj industriji – PROCESING, (2006), Beograd,
2006,.CD izdanje, rad br. 4
7.
Z.Janjušević, Z.Karastojković: "Peći za topljenje metala u elektronskom snopu",
XIX kongres o procesnoj industriji – PROCESING, (2006), Beograd, 2006, CD
izdanje, rad br.5
8.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, V.Sarić, S.Ĉubrilović: "Analiza
oštećenja toplovodnih cevi korozijom", Seminar Integritet konstrukcija ugroţenih
korozijom, Beograd, (2007), CD izdanje, rad br. 14, 28 strana.
9.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Kutin:"Proces difuzione preraspodele
ugljenika u čeliku pri izotermalnom i laserskom zagrevanju", HH Kongres o
procesnoj industriji, - PROCESING, (2007), Beograd, CD izdanje, rad br. 38
10.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, V.Sarić, S.Ĉubrilović: "Analiza
oštećenja toplovodnih cevi korozijom", Integritet konstrukcija ugroţenih
korozijom, Beograd, 2007, CD izdanje, rad br. 14
11.
Z. Karastojković, Z.Janjušević, M.Perić, K.Kovaĉević, Absorption layers for
efficient laser brazing and welding of gold jewelry, Subotica, (2008), CD
izdanje, rad br. 99
12.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Srеćković, Laser application in
determination of composition of corroded products, Korozija i zaštita
materijala u toku eksploatacije, Poţarevac, (2008), 125-135, ISBN 978-86912123-0-8.
13.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Đ.Dihoviĉni, Corrosion damages
in boiler tubes under presence of oligoelements, Odrţivi razvoj grada Poţarevca i
energetskog kompleksa Kostolac, Kostolac, (2012), 84-92, ISBN 978-86912927-1-3.
18
II.5.2.
M64 Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog znaĉaja
štampani u izvodu
1.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Uloga magnetnog polja pri nitriranju čelika
Č4739", VI Savetovanje metalurga Srbije i Crne Gore, Zbornik sinopsisa,
AranĊelovac, (2003), 85
2.
Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević, Razvoj bescementnih
proteza i kuka na bazi prevlaka dobijenih plazma-sprej postupkom, VII
Savetovanje metalurga Srbije, Beograd,(2008),31,ISBN 978-86-87183-02-5.
3.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, S.Jakovljević, Legure sa efektom
pamćenja oblika – novina stara oko 3500 godina?, VII Savetovanje metalurga
Srbije, Beograd, (2008), 64, ISBN 978-86-87183-02-5.
4.
S.Jakovljević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić, Poteškoće pri
prepoliranju i ponovnom nagrizanju komercijalnih legura zlata za optičku
mikroskopiju, VII Savetovanje metalurga Srbije, Beograd, (2008), 76, ISBN
978-86-87183-02-5.
5.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Srеćković, Uvodjenje laserske
tehnike u zlatarstvo, VII Savetovanje metalurga Srbije, Beograd, (2008), 77,
ISBN 978-86-87183-02-5.
II.6.
M 80 Tehniĉka i razvojna rešenja
II.6.1.
M 81 Novi proizvod ili tehnilogija uvedeni u proizvodnju
1.
II.6.2.
1.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, M.Stefanović, S.
Aleksandrović, V.Mandić, “Tehnološki postupak livenja aluminijumske
legure 7075 u elektromagnetnom polju“, ITNMS, TR projekat 34002,
Beograd, od 24.12.2012, br 1-48
M 84 Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija
Z.Gulišija, M.Stefanović, V.Mandić, S.Aleksandrović, Z.Janjušević, M.
Mihailović, A.Patarić, “UnapreĎenje projektovanja tehnologije izrade implantata
19
za ortopedsku hirurgiju postupcima toplog kovanja korišćenjem novih softverskih
alata“, TR projekat 19015, ITNMS, Beograd, od 25.02.2010, br 1-19.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, M.Stefanović, V.Mandić,
S.Aleksandrović, “Kontinuirano livenje legure aluminijuma EN AW 2024 u
elektromagnetnom polju“, TR projekat 34002, ITNMS, Beograd, od 29.04.2010,
br. 1-31.
2.
II.7
Spisak ukupno objavljenih radova, tehniĉkih i razvojnih
rešenja Dr Zoran V. Janjušević, dipl. ing.
II.7.1.
M 20 Radovi objavljeni u nauĉnim ĉasopisima
meĊunarodnog znaĉaja
II.7.1.1.
M 22 Rad u istaknutom meĊunarodnom ĉasopisu
1.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, Z.Aćimović: “A contribution to
study of processes on the steel cast - sand mould contact surface during
casting“, Materials Letters, (2000), 235-241.
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, M.Sokić, V.Matković, B.
Marković, Chemical Thermodynamic Processes at Metal-Mould Interface,
Materials Transactions, Vol 54 No.10 (2013), 1925-1929, ISSN 1345-9678.
(IF 2012 = 0,588; 33/76).
3.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Processes at the Interface
Molten Metal-Sand Mold, Metalurgija, 53,2,(2014) 197-200, ISSN 0543-5846.
(IF 2012 = 0,690; 29/76).
4.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, D.Gusković,
Tempering/ageing in region 50-600°C of quenched and cold deformed 585
gold alloy for jewelry production, (Metalurgija, No. 1936, od 20.08.2013, na
listi
za
štampu
u
2014.
potvrda
u
prilogu),
link:
http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/Ostalo/List_of_the_Articles_for_2
013_2014.html, ISSN 0543-5846. (IF 2012 = 0,690; 29/76).
20
5.
N.Bajić, D.Bajić, D.Veljić, M.Rakin , Z.Janjušević, The advantages of using
activated flux cored wire compared to solid wire in the mag welding process
from the aspect of metallurgical characteristics,(Metalurgija, No. 1942,od
30.08.2013 na listi za stampu u 2014. – potvrda u prilogu), link:
http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/Ostalo/List_of_the_Articles_for_2
013_2014.html , ISSN 0543-5846,. (IF 2012 = 0,690; 29/76).
II.7.1.2.
M 23 Rad u meĊunarodnom ĉasopisu
1.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, V.ĐorĊević, R.Gulišija, Z.Karastojković: Vliænie
režimov na strukturu i mehaničeskie svoístva vÿsokopročnoí
Nizko i
srednelegirovanoí stali, Metallovedenie i termiĉeskaæ obrabotka metallov
(MiTOM), 2, (1995), 35-41.
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, K.Kovaĉević, Z.Karastojković: “A
contribution to study of processes on the metal-sand mould contact surface
during casting, J.Serb.Chem. Soc. 61, 8, (1996), 695-702.
3.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, B.Koĉovski, K.Kovaĉević: “K
voprosu izu~eniæ procesa kontaktnoî zone metal-forma“, Liteînoe proizvodstvo,
(1997).
4.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, M.Mihajlović: “Influence of metal mould interface phenomena on quality of casting surface“, Science of
Sintering, 32,2, (2000), 81-90.
5.
Z.Aćimović, Lj.Pavlović, Z.Janjušević: “Talc-based refractory lining for the
application in the EPC-process“, Science of sintering, 32, 3, (2000), 179-186.
6.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Investigation of
applicability the Hollomon-Jaffe equationon tempering a HSLA steel, Chemical
Industry&Chemical Engineering Quartetly-CI&CEQ, 15, 3, (2009), 131-137,
YU ISSN 1451-9372. (Kategorisan odlukom odbora za materijale i hemijske
tehnilogije) (IF 2010 = 0,58; 52/70).
7.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, M.Sokić, B.Marković, V.
Matković, Chemical processes occuring at contact surface liquid metal-mould,
Metalurgia International, XVII, 9, (2012), 20-25, ISSN 1582-2214. (IF 2012 =
0,134; 67/76).
21
8.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, The possibilities
of atmospheric plasma-spraying application to obtain hydroxyapatite coatings
on the stainless steel samples, Hemijska industrija, 67, 5, (2013), 753-757,
ISSN 0367-598X. (IF 2012 = 0,463; 104/133).
9.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, M.Rakin, A.Sedmak, N.
Bajić, Reflectance as Desired Property of shining Surface and Undesired for
Laser Welding in Jewel Production of 585 Gold Alloy, Metalurgia International,
XVIII, 3, (2013), 39-43, ISSN 1582-2214. (IF 2012 = 0,134; 67/76).
10.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, D.Gusković, M.Rakin, Determination
of annealing temperatures for cold worked strip of 585 gold alloy for successful
deep-drawing into tube, Metalurgia International, XVIII, 6, (2013), 72-77,
ISSN 1582-2214. (IF 2012 = 0,134; 67/76).
11.
M.Sokić, V.Matković, B.Marković, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.
Janjušević, The possibilities of obtaining metallic calcium from Serbian
Carbonate Mineral Raw Materials, Chemical Industry&Chemical Engineering
Quartetly, 2013, DOI: 10.2298/CICEQ120817022S. (IF 2012 = 0,533; 60/71).
12.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, The Tempering Process
Influence on the Mechanical and Microstructural Changes of a HSLA Steel ,
Metal Science and Heat Treatment, accepted for pubications in 2014 (potvrda u
prilogu), ISSN: 0026-0673. (IF 2012 = 0,162; 64/76).
II.7.1.3.
M24 Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja verifikovanog
posebnom odlukom
1.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, Mehanička svojstva
otkovaka od legure Al EN AW 7075 dobijene elektromagnetnim livenjem,
Zaštita materijala, 54, 3, (2013), 255-258, ISSN 0351-9465.
2.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, D.Gusković, Elektrolitičko
pozlaćivanje zlatnog nakita od legure 585, Zaštita materijala, 54, 4, (2013),
366-370, ISSN 0351-9465.
3.
R.Perić, Z.Karastojković, M.Jovanović, M.Srećković, Z.Janjušević, R.Gajić,
Optičke osobine legure zlata 585 praćene kroz skraćenje amplitude u žarenim i
hladno valjanim trakama sa malim deformacijama, Zaštita materijala, 55, 1,
(2014), ISSN 0351-9465.
22
II.7.2
M 30 Zbornici meĊunarodnih nauĉnih skupova
II.7.2.1.
M31 Predavanje po pozivu sa meĊunarodnog skupa
štampano u celini
1.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Srеćković, Aplication of laser tehnology in
mining and metallurgy, 40th International october conference on mining and
metallurgy, Sokobanja, (2008), 11-30,ISBN 978-86-80987-60-6.
II.7.2.2.
M 33 Saopštenje sa meĊunarodnog skupa štampano u celini
1.
Z.Gulišija, Đ.Cvetanović, V.ĐorĊević, R.Gulišija, Z.Janjušević: "Separation of
yellow brass and steal from secondary bimetallie shects", II Inernational
conference, Legnice, (1988), 114-119.
2.
Z.Gulišija, B.Katavić, V.ĐorĊević, Z.Janjušević: "Influences of composition and
type of nuctures and coats on guality of magnesium alloy costing surface",
International conference of Magnesium Alloys and Their Applications, Garmish
Partenkirchen, (1992), 210-213.
3.
P.Jovanić, Z.Janjušević, Z.Gulišija, V.ĐorĊević: "Analiza kalupnih mešavina
korišćenjem elektronskog mikroskopa", III savetovanje za elektronsku
mikroskopiju Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem, Niš, (1992), 86- 89.
4.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, R.Ćurĉić, K.Kovaĉević: "SEM i
mikrohemijska analiza kontaktne površine metal-kalup", I meĊunarodni kongres
elektronske mikroskopije, Novi Sad, (1994), 269-271.
5.
Z.Janjušević, B.Sabo, J.Fišl, V.Mihalj, M.Tošić, L.ŠiĊanin: "Analiza osobina
praška za EPP zavarivanje proizvedenog od domaćih sirovina prema
sopstvenoj recepturi", MeĊunarodno savetovanje zavarivanje '94, Novi Sad,
(1994), 185-191.
6.
V.Matković, Z.Gulišija, L.Šaljić, V.ĐorĊević, Z.Janjušević, M.Sokić:
"Utilization of nickel from nickelcadmium accumulators for alloyng of wear
resistant cast iron", Balkan conference on Metallurgy, Varna, (1996), 180-187.
7.
Z.Karastojković,
Z.Janjušević,
Z.Kovaĉević,
O.Erić,
A.Prodanović:
"Mikrostruktura i energija nastanka-širenja pukotine u izotermalno kaljenom
23
nodularnom livu NL 500", VI Jugoslovenski simpozijum o metalurgiji sa
meĊunarodnim uĉešćem, Vrnjaĉka Banja, (1996), 223-227.
8.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević, Z.Aćimović: "Contact surface
between the manganese steel casting and sand mould", The international
scientifics -tehnical congress, Sofia, (1997), 104-112.
9.
Lj.Pavlović, Z.Aćimović, Z.Janjušević: "Sepolite as Raw Materials in Ceramic
Industry", Proceedings of the IX International Symposium on Ceramic,
Bologna, (1998), 191-194.
10.
Z.Janjušević, Z.Aćimović, Lj.Pavlović: "Active components and their influence
on surface quality of high alloyed manganese steel casting", Proceedings of the
IX International Symposium on Ceramic, Bologna, (1998), 196-198.
11.
Z.Aćimović, Z.Janjušević, Lj.Pavlović, S.Tripković: "The influence of cordierite
coatings on the casting quality obtained by the lost foam process", Proceedings
of the I Foundry and Enviroment Symposium, Turska, (1998), 128-131.
12.
Z.Janjušević, K.Kovaĉević, Z.Aćimović, Lj.Pavlović: "SEM Analysis of metalmould contact surface", Proceedings of the 9th International Metallurgical
Conference METAL 2000, Ostrava (2000).
13.
K.Kovaĉević, M.AnĊelić, M.Đurović, Z.Janjušević, V.Šijaĉki: "The influence
thermal treatment on the plane strain fracture toughness of hot work tool steel",
Proceedings of the 9th International Metallurgical Conference METAL 2000, CDvol I, paper no 303, Ostrava (2000).
14.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Hardens and structure changes at surface in
electrical disharge machined steel Č 3848", III Balkan confernce on metallurgy,
Ohrid, (2003).
15.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Chemical Nickkel Coatings for Reparation of
one Pneumatic Controller", 8th Internationl Tribology Conference, Beograd,
(2003), 133-136 ISBN 86-80581-57-7.
16.
Z.Janjušević, Z.Karastojković: "Temperature and structure shanges at surface in
electrical discharge mashined stell C 3840", 35th Internacional october
konference on mining and metallurgy, Bor, 304-309, (2003)
24
17.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, V.ĐorĊević, S.Tripković: "Production of moulds using
alloy AlSi6Cu2 from selected scrap" II International symposium light metals and
composite materials, Beograd, (2004), 23-25.
18.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, J.Trifunović: "Elektrolitičko nitriranje čelika
Č5432 u bezcijanidnim rastvorima", III MeĊunarodna konferencija o upravljanju
zaštitom okoline, Energetska efikasnost u energetici-ELEKTRA III, Herceg Novi,
(2004), 125-131.
19.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Ecological Concequence of Galvanic and Plasma
Technologies in Metal Surface Pretreatment, Forum kvaliteta,Tara,2005, 253-259
20.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Ţunjanin,A.Kunosić:
Analysis of Nitrided Layer, FITEM, 2005, Ĉaĉak 157-160
21.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Microstructures of nitrided and postoxidized
nitrided steels", 37th IOC on Mining and Metallurgy, 3-6 oktobar, Borsko jezero,
(2005), 440-444.
22.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić: "Oxinitring and Oxidation of
Nitrided Layer", 1st South East Europen Congress of Chemical Engineering,
Belgrade, (2005), 280-282.
23.
M.Stojanović, D.Kovaĉević, Z.Janjušević: "From Sequential ectraction to
quantification of uranium sorption to contaminated soil", 5th Europen meeting on
chemical industry and environment, Wiena, (2006), 185-193.
24,
Z.Janjušević, Z.Karastojković, M.Stojanović, M.Jakšić, Zinc Alloys and
Compounds Production, Hazardous influence and Protection, Metallic and
nonmetallic inorganic materials production-propertis-application, Zenica, 2006,
603-607, ISBN 9958- 785-02-1.
25.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Ţunjanin, S.Ĉubrilović, The Analyse of
Thermal Stresses when the Elongation is free or Hindered, 4th Balkan Conference
on Metallurgy, Zlatibor, (2006), 637-642, ISBN 86-904393-4-X.
26.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Correction of measured X-ray Intensity at
Transmission Testing for Different Incident Angles, 38th International October
Conference on Mining and Metallurgy, Donji Milanovac, (2006), 574-578, ISBN
86-7827-019-5.
X-Ray Diffraction
25
27.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić, M.Srećković, Width of Heated Area
During Gas and Laser Welding of Small Parts made from 585 Gold Alloy, 38th
International October Conference on Mining and Metallurgy, Donji Milanovac,
(2006), 610-614, ISBN 86-7827-019-5.
28.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić: "Zamena korišćenja i reciliranja
cijanida i cijanata primenom plazme za površinsko otvrdnjavanje čelika", I
Simpozijum o reciklaţnim tehnologijama i odrţivom razvoju, Soko Banja,
(2006), ISBN 86-80987-45-X.
29.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić: "Metallurgy of gas and laser welding of
thin parts made from 585 gol alloy", Xth International conference of metallurgy,
Varna, (2007), 223-229, ISBN 978-954-92052-1-3.
30.
Z.Karastojković,
Z.Janjušević,
Z.Kovaĉević,
V.Sarić,
S.Ĉubrilović,
S.Jakovljević: "Oligoelements in steel and damage of tubes for radiators heating
", IX YUCORR, Tara, (2007), 167-174, ISBN 978-86-82343-08-0.
31.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, S.Jakovljević, Z.Kovaĉević,:
"Corrosion residuls after gas and laser welding of golden jewels", IX YUCORR,
Tara, (2007), 175-181, ISBN 978-86-82343-08-0.
32.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Structure Changes DUe to Service
Deformation and oscilations in Low Pressure Turbine Blades", 3th International
conference: Deformation processing and structure of materials,Belgrade, (2007),
167-173, ISBN 978-86-904393-9-3(AMES).
33.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević,: "Deformationa Regime
and Microstructures of Gold Ally 585", 3th International conference: Deformation
processing and structure of materials, Belgrade, (2007), 293-298, ISBN 978-86904393-9-3(AMES).
34.
Z.Gulišija, A.Patarić, B.Jordović, M.Stojanović, Z.Janjušević, "Microstructure
analzsys of electromagnetic casting 2024 aluminium alloy ingots", "39th
International october conference on Mining and Metallurgy, Soko Banja, (2007),
285-289, ISBN 987-86-80987-52-1.
35.
Z.Karastojković, R.Perić, M.Srećković, Z.Janjušević, S.Jakovljević, Z.
Kovaĉević: "Searching for a reasons of brittleness after gas laser welding of
gold 585", 39th International october conference on Mining and Metallurgy, Soko
Banja,(2007), 290-296,ISBN 987-86-80987-52-1.
26
36.
Z.Karastojković, Z.Kovaĉević, Z.Janjušević: "Investigation of graphite
coarsening graphitization in steel from boiler pipes by replica method", 39th
International october conference on Mining and Metallurgy, Soko Banja, (2007),
443-448, ISBN 987-86-80987-52-1.
37.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić, S.Jakovljević, Fazne transformacije
kao razlog korozionog propadanja legure zlata 585, X YUCORR, Tara,
(2008), 289-293. ISBN 978-86-82343-10-3.
38.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Grafitna korozija sivog liva kao
posledica delovanja tla na vodovodne cevi, X YUCORR, Tara, (2008), 294299, ISBN 978-86-82343-10-3.
39.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Grafphitic corosion and
hardness degradation in water pipes made from gray cast iron, 40th
International october conference on mining and metallurgy, Sokobanja, (2008),
359-364, ISBN 978-86-80987-60-6.
40.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Absorption layers in
laser welding of silver & golding jewels, 40th International october conference
on mining and metallurgy, Sokobanja, (2008), 452-458, ISBN 978-86-8098760-6.
41.
R.Perić, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, M.Srеćković,
Reflectivity of absorption layers for laser welding of 585/1000 gold alloy
measured at day light, 41th International october conference on mining and
metallurgy, Kladovo, (2009), 613-620, ISBN 978-86-7827-033-8.
42.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Characteristic changes in
microstructure of steel ČSN 15223.9 fromboiler drum at power station
monitored by replica method, 41th International october conference on mining
and metallurgy, Kladovo, (2009), 629-636, ISBN 978-86-7827-033-8.
43.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Srеćković, Laser heating, harding and
welding of metals, Ist International congres ″ Enginering, Materials and
management in the processing industry″, Jahorina, (2009), CD izdanje, rad br IT48. 280-284, ISBN 978-99955-625-2-6.
44.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, Possibilities of different
techniques application for hydroxyapatite coatings deposition onto the surgical
implants, Ist International congres ″ Enginering, Materials and management in the
27
processing industry″, Jahorina, (2009), CD izdanje, rad br IT-53. 304-309, ISBN
978-99955-625-2-6.
45.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Kisela ili rutilna obloga za REL
postupak varenja, 26 Medjunarodni kongres ZAVARIVANJE 2010, Tara,
(2010), CD izdanje, rad br 51.
46.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, R.Popović, Assessment of
residual life material boiler drums in view of microstructure, VII MeĊunarodni
Nauĉno struĉni simpozij ″Metalni i nemetalni materijali″, Zenica, (2010), CD
izdanje, rad br. 19,str. 127-133.
47.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Metallurgy of creep, 42th
International october conference on mining and metallurgy, Kladovo, (2010),
234-238, ISBN 978-86-80987-79-8.
48.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Raković, D.Ţivković,
Evalution creeping the superheater tubes made of steel 14CrMoV63, 42th
International october conference on mining and metallurgy, Kladovo, (2010),
360-364, ISBN 978-86-80987-79-8.
49.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Karastojković, Z.
Kovaĉević, A contribution to the investigation of additive components to mould
mixture influence on the castings surface, II International Congress
"Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry", Proceedings,
2011, Jahorina, Ed.: M. Pavlović etc., 1265-1269. ISBN 978-99955-81-01-5.
50.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, Nanostructured
hydroxyapatite coatings on stainless for orthopedic implants, XIII YUCORR
International conferrnce, Tara, (2011), 423-429, ISBN 978-86-82343-14-1.
51.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Kovaĉević, Z.Janjušević, I.Perić, M.Srećković,
Changing in gold jewel alloyquality during gas and laser welding, 5.
International Quality Conference, Kragujevac, (2011), 325-331, ISBN 978-8686663-68-9.
52.
Z.Karastojković, Z.Kovaĉević, Z.Janjušević, A.Raković, Surface quality of
steel tubes and their behavior during servicing in boilers, 5. International
Quality Conference, Kragujevac,(2011), 351-355, ISBN 978-86-86663-68-9.
28
53.
M.Ćosić, Z.Aćimović, Z.Gulišija, M.Stojanović, Z.Janjušević: Possibility to
use rhocasting process for manufacturing parts in automotive industry X
MeĊunarodna koferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i
informatike, DEMI-2011, Banja Luka 26-28 maj (2011) 405-408, ISBN 97899938-39-36-1
54.
Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević: Properties of the wrought
Al alloy 7075 obtained by electromagnetic casting process, X MeĊunarodna
koferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, DEMI2011, Banja Luka, (2011), 409-412, ISBN 978-99938-39-36-1
55.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Aćimović-Pavlović, Z.
Karastojković, Z.Kovaĉević, The influence of annealing parameters on
structure of 30 HSLA steel, 43th International october conference on mining and
metallurgy, Kladovo, (2011),
56.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Mladenović, Microstructure
analysis of high-pressure steam turbine housing after more than 100000 hours
of creep exposure, 43th International october conference on mining and
metallurgy, Kladovo, (2011),
57.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, Positive effects of
electromagnetic field during the solidification process of aluminium alloys, 2nd
International Symposium on Environmental and Material Flow Management,
Zenica, (2012), 53-57, ISBN 978-9958-617-46-1
58.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, The possibility of
coatings for non-cemented implants obtaining by atmospheric plasmaspraying, XIV YuCorr , Tara 17-20 april 2012. p.50-55
59.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, V.Aleksić, Z.Janjušević, Microstructure
analysis and crack detection in turbine blades after prologend exposure in
plant, The 7th International Symposium Machine and industrial design in
mechanical enginering, Balatonfüred, (2012), p 507-510, ISBN 978-86-7892399-9.
60.
Z.Karastojković,
R.Perić,
Z.Kovaĉević,
Z.Janjušević,
V.Radojĉić,
Conventional and continuous casting noble metals in jewel production, 12th
International Foundrymen Conference, ( 2012), Opatija, Croatia, 194-201.
29
61.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Karastojković, Z.
Kovaĉević, Z.Aćimović-Pavlović, The influence of annealing parameters on
mechanical characteristics of 30 HSLA steel, 44th International october
conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 443-448, ISBN
978-86-7827-042-0.
62.
Z.Karastojković, Z.Kovaĉević, Z.Janjušević, R.Ţunjanin, Plasma treating of
spur rack for obtaining large depths of nitrided layer, 44th International october
conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 449-452, ISBN
978-86-7827-042-0.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Rakin, A.Sedmak, N.Bajić,
R.Ţunjanin, Application of tig welding in continuous production of silver
Ag925Cu tubes from strip, 44th International october conference on mining and
metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 453-456, ISBN 978-86-7827-042-0.
63.
64.
Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević, M.Stefanović, S.
Aleksandrović, Electromagnetic casting influence on the mechanical properties
of as-cast 7075 Al alloy, 44th International october conference on mining and
metallurgy, Bor, Serbia, (2012), p 481-486, ISBN 978-86-7827-042-0.
65.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Mechanical properties of
7075 Al-alloy ingots obtained at different electromagnetic field frequencies, III
International Congress "Engineering, Environment and Materials in the
Processing Industry", Jahorina, (2013), p 928-933, ISBN 978-99955-81-11-4.
66.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, N.Bajić, A.Sedmak, Surface
roughness changes around tig welds of AlMg5 sheets, 1st
Metallurgical&Materials Engineering Congress of South-East Europe.
Belgrade, Serbia, (2013), p 297-303, ISBN 987-86-87183-24-7.
67.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Jovanović, M.Srećković, G.Radoš,
Ellipsometric measurings of tan(ψ) and cos(Δ) at annealed and cold rolled
strips made from gold alloy 585, 1st Metallurgical&Materials Engineering
Congress of South-East Europe. Belgrade, Serbia, (2013), p 303-311, ISBN
987-86-87183-24-7.
68.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Jovanović, M.Srećković, R.Gajić,
Ellipsometric measurement of n, k, cos(Δ) and tan(ψ) on cold rolled stripfrom
gold alloy 585, 45th International october conference on mining and metallurgy,
Bor, Serbia, (2013), p 447-450, ISBN 978-86-6305-012-9.
30
69.
A.Patarić, M.Mihailović, Z.Gulišija, Z.Janjušević Effects of emf on the
alloying elements distribution at 7075 Al alloy, 45th International october
conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, (2013), p 555-558, ISBN
978-86-6305-012-9.
II.7.2.3.
M 34 Saopštenje sa meĊunarodnog skupa štampano u
izvodu
1.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić, Oxinitriding and Oxidation of
Nitrided Layer, 1st South East European Congress of Chemical Engineering,
Beograd, (2005), 280.
2.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Microstructural evaluation of
creep at superheaters exchange tubes made from steel 14MoV63, XXI
Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, (2010), 230, ISBN
978-9989-760-10-5.
3.
A.Patarić, Z.Gulišija, M.Mihailović, Z.Janjušević, Electrophoretic deposition
of hydroxyapatite on the steel for ortopedical implants, XXI Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, (2010), 231, ISBN 978-9989-76010-5.
4.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Plasma-sprayed
hydroxyapatite coatings on 316LVM stainless steel, XXI Congress of Chemists
and Technologists of Macedonia, (2010), 232, ISBN 978-9989-760-10-5.
5.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Investigation of active
components influence on the surface quality of castings, XXI Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, (2010), 233, ISBN 978-9989-76010-5.
6.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Raković, Correlation of
residual life of boiler drum from aspect of microstructure monitored by replica
method, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, (2010),
247, ISBN 978-9989-760-10-5.
7.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Changes of mechanical
properties of high strenght low alloyed steel after quenching and tempering,
XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, (2012),
250.
31
8.
A.Patarić, M.Mihailović, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Quality improvement of as
cast AI alloys with electromagnetic field application, XXII Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid 2012, p251.
9.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Morphology of
electrophoretically deposited Hydroxyapatite coatings on 316LVM stainless
steel, XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid
2012, p252.
10.
Z.Gulišija, Z.Janjušević, A.Patarić, M.Mihailović, Porosity and crystallinity of
plasma-sprayed HAp coatings on the 316lvm stainless steel, XXII Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid 2012, p253.
II.7.3.
M 40 Nacionalne monografije, tematski zbornici
II.7.3.1.
M 42 Monografija nacionalnog znaĉaja
1.
Z.Janjušević, Kontaktna površina metal-kalup, Zaduţbina Andrejević, Beograd,
(2008), 80, ISBN 978-86-7244-744-6.
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, Procesi na kontaktnoj površini metal-kalup u
funkciji kvaliteta odlivaka, ITNMS, Beograd, (2009), 144, ISBN 978-86-8286722-7.
II.8.
M 50 Ĉasopisi nacionalnog znaĉaja
II.8.1.
M 51 Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja
1.
Z.Gulišija, A.Patarić, Z.Janjušević, B.Jordović,"Mikrostruktura odlivaka Al
legure 2024 dobijenih elektromagnetnim postupkom livenja", Tehnika, LXIII, 1,
(2008), 1-5, ISSN 0040-2176.
2.
M.Mihailović, A.Patarić, Z.Gulišija, Z.Janjušević, M.Sokić, Ĉ.Laĉnjevac, The
possibility of bioactive coatings obtaining by electrophoretic deposition of HAp
on the steel implants, Zaštita materijala, LIII, 1, (2012), 62-67, ISSN-03519465.
3.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Karastojković, Z.
Kovaĉević, Uticaj dodavanja aktivnih komponenti kalupnoj mešavini na
32
površinu odlivaka, Zaštita materijala, LIII, 2, (2012), 127-130, ISSN-03519465.
II.8.2.
M 52 Rad u ĉasopisu nacionalnog znaĉaja
1.
Z.Janjušević, N.Vidojević, D.Mihajlović: "Ponašanje pri savijanju
niskolegiranog čelika povećane čvrstoće u zavisnosti od režima otpuštanja",
Zaštita materijala, 1, (1990), 10-12.
2.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević: "Dodaci kalupnoj mešavini funkciji
poboljšanja kvaliteta površine odlivaka", Metalurgija, 3, 1, (1995),301-310.
3.
Z.Janjušević, Z.Karastojković: "Vakuum postrojenja za termičku obradu alatnih
čelika", Procesna tehnika, 14, 2-3, (1998), 43-46, YU ISSN 0352-678X.
4.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Uticaj postupka zavarivanja na
količinu taloga u kotlovskim cevima", Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 43,
3, (1998), 133-135.
5.
Lj.Pavlović, Z.Aćimović, Z.Janjušević: "Istraživanje procesa difuzije vode u
toku sušenja keramičkih materijala", Procesna tehnika, 15, 1-2, (1999), 41-44,
YU ISSN 0352-678X.
6.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, Lj.Pavlović: "Prilog proučavanju toplotnog i
mehaničkog delovanja na graničnoj površini kalupa i metala", Metalurgija, 5,
4, (1999), 293-301.
7.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Aćimović, Lj.Pavlović: "Indukciona
postrojenja za topljenje i livenje u vakuumu", Procesna tehnika, 15, 3, (1999),
228-231, YU ISSN 0352-678X.
8.
Lj.Pavlović, Z.Aćimović, Z.Janjušević: "Model elektro-otpornog sušenja
keramičke mase u kvazistacionarnim uslovima", Procesna tehnika, 15,3,
(1999),74-77, YU ISSN 0352-678X.
9.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Povećanje pouzdanosti održavanja procesne
opreme nanošenjem prevlaka hemijskog nikla na odgovorne delove", Procesna
tehnika, 16, 2-3, (2000), 261-265, YU ISSN 0352-678X.
33
10.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Lj.Pavlović, K.Kovaĉević: "Elektrolučna
postrojenja za preradu metala u tečnom stanju", Procesna tehnika, 16, 2-3,
(2000), 257-261, YU ISSN 0352-678X.
11.
Lj.Pavlović, M.Stamatović, Z.Janjušević, Lj.Andrić: "Istraživanje primene
elektromulita u elektrotehničkim kompozitima", Procesna tehnika, 16, 2-3, (2000),
232-235, YU ISSN 0352-678X.
12.
Z.Janjušević, M.Stojanović, R.Barać: "Provetravanje i otprašivanje hala u
procesu prerade metala u tečnom stanju", Zaštita u praksi, 7, 74, (2000), 17-18.
13.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Aćimović, K.Kovaĉević: "Vakuumska
elektrolučna postrojenja za preradu metala u tečnom stanju", Procesna tehnika,
17,1, (2001), 236-238, YU ISSN 0352-678X.
14.
M.Stojanović, Z.Janjušević, M.Babić: "Uran u životnoj sredini", Zaštita u praksi,
8, 80, (2001), 21-28.
15.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Pucanje kotlovske cevi kao posledica kružnog
savijanja", Procesna tehnika, 19, 1-2, (2003), 18-23, ISSN 0352-678X.
16.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Aćimović, K.Kovaĉević: "Optimizacija
tehnološkog i energetskog režima rada elektrolučne peći u cilju uštede energije",
Procesna tehnika, 19, 3,(2003), 15-19 YU ISSN 0352-678X.
17.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, Z.Stakić: "Indukciona postrojenja za preradu
metala u tečnom stanju", Procesna tehnika, 20, 2-3, (2004), YU ISSN 0352678X.
18.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević: "Etrurska tajna difusnog zavarivanja
zlatnih granula na bakarnoj podlozi", Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 51,3,
(2006), 121-123, ISSN 0354-7965.
19.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, S.Jakovljević, Grafitna korozija
po obodu cevi od sivog liva za vodosnabdevanje potpomognuta uticajem tla,
Zaštita materijala, XLIX, 2, (2008), 37-43, ISSN-0351-9465.
20.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Perić, Z.Kovaĉević, S.Jakovljević,
Korozioni lom u leguri zlata 585 usled faznih transformacija, Zaštita
materijala, XLIX, 2, (2008), 51-57, ISSN-0351-9465.
34
21.
II.8.3.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, V.Radojĉić, Aplication
of diffusion welding in production of golden pendant "Two honey bees on
stigma" from minoan civilization, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, LVII, 1,
(2012), 43-46, ISSN 0354-7965.
M 53 Rad u nauĉnom ĉasopisu
1.
Z.Gulišija, A.Patarić, Z.Janjušević, B.Jordović,"Mikrostruktura odlivaka Al
legure 2024 dobijenih elektromagnetnim postupkom livenja", Tehnika, LXIII, 1,
(2008), 1-5, ISSN 0040-2176.
2.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, O terminima cementacija i
naugljeničenje iz oblasti livarstva i hemijsko-termičke obrade, Livarstvo, 48, 4,
(2009), ISSN 0456-2933.
3.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, Z.Karastojković, Chemical reactions on contact
surface between mould liquid metal, Foundry, 49, 1-2, (2010), ISSN 0456-2933.
4.
Z.Kovaĉević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, Metalografska tehnika za
procenu preostalog veka trajanja bubnja kotla, Energija-ekonomija-ekologija,
List Saveza energetiĉara, XIII, 1, (2011), 150-155.
II.9.
M 60 Zbornici skupova nacionalnog znaĉaja
II.9.1.
M63 Saopštenja sa skupa nacionalnog znaĉaja štampani u
celini
1.
Z.Janjušević, N.Vidojević: "Uticaj parametara otpuštanja na osobine
niskolegiranog čelika visoke čvrstoće", V Jugoslovenski simpozijum o
termiĉkoj obradi metala, Vrnjaĉka Banja, (1989), 266-273.
2.
V.Matković, Z.Janjušević, M.Pecnik, B.Pavlović: "Ispitivanje mogućnosti
legiranja sivog liva sekundarnim molibdenom", XXIII Oktobarsko savetovanje
rudara i metalurga, Bor, (1991), 275-281.
3.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Ţivković: "PothlaĎivati ili ne čelik Č. 3840 u
postupku izrade etalona", V Jugoslovenski simpozijum o metalurgiji, Beograd,
(1992), 238-243.
35
4.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Termička obrada žljebova i lom vratila od Č.
4130", XXIV Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Donji Milanovac,
(1992), 453-456.
5.
Z.Janjušević, V.Matković, Z.Gulišija, Lj.Ratković, V.ĐorĊević: "Tehnološka
israživanja prerade sekundarnih sirovina kalaja", XXIV Oktobarsko
savetovanje rudara i metalurga, D. Milanovac, (1992),413-416.
6.
Z.Janjušević, P.Jovanić, Z.Gulišija, V.ĐorĊević: "Optimizacija udela oksidnih
dodataka u kalupnim mešvinama", XXIV Oktobarsko savetovanje rudara i
metalurga, Donji Milanovac, (1992), 340-343.
7.
Z.Janjušević, D.Stanković, V.Matković, Z.Gulišija, L.Šaljić, A.Branković,
D.Ristivojević: "Ispitivanje mogućnosti prerade sekudnarnih sirovina kalaja u
kupolnoj peći", XXV Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Bor, (1993),
631-633.
8.
V.Matković, Z.Janjušević, Z.Gulišija, D.Stanković, A.Branković: "Tehnološka
istraživanja prerade sekundarnih sirovina legura bakra", XXV Oktobarsko
savetovanje, Bor, (1993), 628-631.
9.
P.Jovanić, Z.Janjušević, D.Miletić: "Optimizacija sastava kalupnih mešavina
korišćenjem simpleks metode planiranja eksperimenta", XXV Oktobarsko
savetovanje, Bor, (1993), 607-611.
10.
Z.Karastojković, M.Momĉilović, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Ispitivanje
materijala boca za tehničke gasove posle 30 godina upotrebe", XXV Oktobarsko
savetovanje, Bor, (1993), 637-640.
11.
Z.Janjušević, P.Jovanić, Z.Gulišija, V.ĐorĊević: "Modelovanje procesa na
površini dodira metal kalup", XXXV Savetovanje srpskog hemijskog društva,
Beograd, (1993), 186-194.
12.
R.Ćurĉić, V.Jokanović, Z.Janjušević, Z.Karastojković: "Metalna stakla-osobine,
proizvodnja i primena", XXVI Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Donji
Milanovac, (1994), 746-751.
13.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, M.Stojanović: "Uticaj dodataka u kalupnoj mešavini sa
vodenim staklom na kvalitet površine odlivaka", Memorijalni nauĉni skup
"Metalurgija 94", Budva, (1994), 164-167.
36
14.
V.Matković, L.Šaljić, Z.Gulišija, V.ĐorĊević, D.Stanković, Z.Janjušević:
"Prerada sekundarnih sirovina obojenih i retkih metala", Memorijalni nauĉni
skup "Metalurgija 94", Budva, (1994), 285-289.
15.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Energija nastanka i širenja
pukotine u izotermalno kaljenom nodularnom livu", XXVII Oktobarsko
savetovanje rudara i metalurga, Bor, (1995), 598-601.
16.
Z.Karastojković, Z.Kovaĉević, M.Urošević, Z.Janjušević: "Izbor sredstava za
kaljenje i žilavost jednog srednje ugljeničnog manganskog čelika mikrolegiranog
borom", XXIX Oktobarsko savetovanje, Bor, (1997), 623-628.
17.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Tačkasta korozija krajeva i pojava
taloga samo na gornjoj strani cevi izmenjivača toplote", XVI Savetovanje
Korozija i zaštita materijala, Beograd, (1998), 237-241.
18.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Magnetna permeabilnost
bakarnih legura CuAl10Fe3 i CuBe2 za ručne alate koji ne varniče", XXXI
Oktobarsko savetovanje, Bor, (1999), 116-118.
19.
K.Kovaĉević, M.AnĊelić, V.Šijaĉki, Z.Janjušević: "Uticaj temperature
otpuštanja na žilavost loma alatnog čelika za rad u vrućem stanju", XXXI
Oktobarsko savetovanje, Bor, (1999), 136-137.
20.
K.Kovaĉević, M.AnĊelić, V.Šijaĉki, Z.Janjušević: "Uticaj temperature
otpuštanja na žilavost loma alatnog čelika Č. 4751", XXXI Oktobarsko
savetovanje, Bor, (1999), 148-149.
21.
Z.Janjušević, Z.Karastojković: ”Provetravanje u livnicama”, Tematski zbornik
Zaštita ţivotne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, (1999), 193-198
22.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: ”Ekološki razlozi za izbor
bakarne legure u izradi alata koji ne varniče”, Tematski zbornik Zaštita ţivotne
sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, (1999), 211-217
23.
Z.Janjušević, R.Barać: ”Uslovi rada u livnicama sa posebnim osvrtom na
fizičko-hemijske štetnosti”, Tematski zbornik radova po pozivu Medicina rada i
zaštita na radu, Baĉka Topola, (2000).
37
24.
Z.Janjušević, Z.Karastojković: "Uticaj parametara otpuštanja na strukturu nisko
legiranog čelika", XXXII Oktobarsko savetovanje, Donji Milanovac, (2000),
111-116.
25.
Z.Karastojković, R.Ţunjanin, Z.Janjušević: "Primeri oštećenja i produženja
upotrebnog veka oplate aviona ojačavanjem vrha pukotine", XXXII Oktobarsko
savetovanje, Donji Milanovac, (2000), 206-210.
26.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Ispitivanje faznog sastava taloga u kotlovskim
cevima rendgenskom difrakcijom", IBR 2000, Zlatibor, (2000), 82-89.
27.
Z.Janjušević, Z.Karastojković, K.Kovaĉević, Lj.Jakšić: "Uticaj parametara
otpuštanja na mehaničke karakteristike niskolegiranog čelika", XXXIII
Oktobarsko savetovanje, Bor, (2001), 409-411.
28.
Z.Janjušević, N.Jakšić, M.Stojanović, Lj.Jakšić: ”Olovo-legure-jedinjenja i
radna okolina pri njihovoj preradi”, Tematski zbornik, Zaštita ţivotne sredine
gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, (2001), 73-77
29.
M.Stojanović, D.Potpara, Z.Janjušević, Lj.Tešmanović: Tematski zbornik,
“Zdravstveno bezbedna hrana”, N.Aleksić-urednik,Ekološki pokret grada
Novog Sada-izdavaĉ, Novi Sad, (2002), 263-269, ISBN 86-83177-12-2.
30.
Z.Janjušević, M.Stojanović, Z.Karastojković, N.Jakšić, Lj.Jakšić: ''Olovni
akumulatori, proizvodnja, opasnost i mere zaštite'' Monografija: Zaštita ţivotne
sredine gradova i prigradskih naselja, N.Aleksić-Urednik,Ekološki pokret grada
Novog Sada-Izdavaĉ, Novi Sad, (2003), 465-470, ISBN 86-83177-16-5.
31.
Lj.Jakšić, R.Vraĉar, Z.Janjušević, D.Ĉikara: ''Mogućnosti prerade paste i
oksida iz starih akumulatora bez zagaĎenja atmosfere'', Monografija: Zaštita
ţivotne sredine gradova i prigradskih naselja, N.Aleksić-Urednik,Ekološki
pokret grada Novog Sada-Izdavaĉ, Novi Sad, (2003), 471-476, ISBN 8683177-16-5.
32.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Zlatanović, A.Kunosić: ''Jonsko nitriranje u
pulsirajućoj plazmi kao ekološka alternativa nitriranju u rastopu soli'',
Monografija: Zaštita ţivotne sredine gradova i prigradskih naselja, N.AleksićUrednik,Ekološki pokret grada Novog Sada-Izdavaĉ, Novi Sad,(2003), 477483,ISBN 86-83177-16-5.
38
33.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Zlatanović, Energetska efikasnost nitriranja
čelika u plazmi sa konstantnom strujom i u pulsirajućoj struji, Monografija:
Racionalno korišćenje energije u metalurgiji i procesnoj industriji,
Jugoslovenska inţenjerska akademija, Beograd, (2006), 45-55, ISBN 86906251-3-5.
34.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, A.Kunosić, "Procesi oksidacije nitriranih
čelika", XIX kongres o procesnoj industriji – PROCESING, (2006), Beograd,
2006,.CD izdanje, rad br. 4
35.
Z.Janjušević, Z.Karastojković: "Peći za topljenje metala u elektronskom snopu",
XIX kongres o procesnoj industriji – PROCESING, (2006), Beograd, 2006, CD
izdanje, rad br.5
36.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Kutin:"Proces difuzione preraspodele
ugljenika u čeliku pri izotermalnom i laserskom zagrevanju", HH Kongres o
procesnoj industriji, - PROCESING, (2007), Beograd, CD izdanje, rad br. 38
37.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, V.Sarić, S.Ĉubrilović: "Analiza
oštećenja toplovodnih cevi korozijom", Integritet konstrukcija ugroţenih
korozijom, Beograd, 2007, CD izdanje, rad br. 14
38.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, V.Sarić, S.Ĉubrilović: "Analiza
oštećenja toplovodnih cevi korozijom", Seminar Integritet konstrukcija ugroţenih
korozijom, Beograd, (2007), CD izdanje, rad br. 14, 28 strana.
39.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, M.Perić, K.Kovaĉević: Absorption layers for
efficient laser brazing and welding of gold jewelry, Subotica, (2008), CD
izdanje, rad br. 99
40.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Srеćković, Laser application in
determination of composition of corroded products, Korozija i zaštita
materijala u toku eksploatacije, Poţarevac, (2008), 125-135, ISBN 978-86912123-0-8.
41.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, Đ.Dihoviĉni, Corrosion damages
in boiler tubes under presence of oligoelements, Odrţivi razvoj grada Poţarevca i
energetskog kompleksa Kostolac, Kostolac, (2012), 84-92, ISBN 978-86912927-1-3.
39
II.9.2.
M64 Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog znaĉaja
štampani u izvodu
1.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, V.Matković, V.ĐorĊević: "Uticaj dodataka kalupnoj
mešavini na kvalitet površine odlivaka od čelika", I savetovanje o primeni
nauĉnih istraţivanja i projektnih rešenja u metalurgiji, Smederevo, (1994), 157158.
2.
Z.Janjušević, V.Matković, Z.Gulišija, M.Pecnik, B.Pavlović, S.Rakić: "Primena
sekundarnog molibdena u crnoj metalurgiji", I savetovanje o primeni nauĉnih
istraţivanja i projektnih rešenja u metalurgiji, Smederevo, (1994), 159-160.
3.
V.Matković, V.Vidojković, L.Šaljić, R.Gulišija, Z.Gulišija, Z.Janjušević:
"Valorizacija nikla iz otpadnih katalizatora", I savetovanje o primeni nauĉnih
istraţivanja i projektinih rešenja u metalurgiji, Smederevo, (1994), 161-162.
4.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Pojava pora u konstrukcionim
čelicima izloženim delovanju povišenih temperatura", I savetovanje o primeni
nauĉnih istraţivanja i projektnih rešenja u matalurgiji, Smederevo, (1994), 163.
5.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević: "Uticaj dodataka kalupnoj mešavini
na kvalitet površine odlivaka", Novi materijali 95, Heceg Novi (1995), 56.
6.
Z. Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Pojava podužnih prslina na
spoljašnjoj strani kotlovske cevi u toku eksploatacije", II savetovanje o primeni
nauĉnih istraţivanja i projektnih rešenja u matalurgiji, Nikšić, (1995), 86.
7.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, S.Radosavljević: "Uticaj aktivnih komponenata na
kvalitet površine odlivaka od visokolegiranog manganskog čelika", II
Jugoslovenska konferencija o novim materijalima, Herceg Novi, (1997), 99.
8.
Z.Janjušević, Z.Gulišija, Z.Aćimović, Lj.Pavlović, Z.Karastojković: "Fizičkohemijski procesi na površini dodira metal-kalup", YUCOMAT 99, Herceg Novi,
(1999), 168.
9.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Karakteristike habanja Ni-P-Mo
prevlake nanete hemijskim putem", YUCOMAT 99, Herceg Novi, (1999), 163.
10.
Z.Aćimović, Lj.Pavlović, Z.Janjušević: "Uticaj primene kordieritnih keramičkih
premaza i obloga na strukturna i mehanička svojstva odlivka", YUCOMAT 99,
Herceg Novi, (1999), 167.
40
11.
Lj.Pavlović, Z.Aćimović, Z.Janjušević: "Uticaj prirode mineralizatora na
proces sinteze i sinterovanja čvrstih rastvora olovo-titanata i cirkonata",
YUCOMAT 99, Herceg Novi, (1999), 170.
12.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević: "Izbor zaštitne atmosfere pri
lemljenju titana", V Savetovanje metalurga Jugoslavije, Novi Sad, (2001), 84.
13.
Z.Karastojković, Z.Janjušević: "Uloga magnetnog polja pri nitriranju čelika
Č4739", VI Savetovanje metalurga Srbije Crne Gore, Zbornik sinopsisa,
AranĊelovac, (2003), 85
14.
Z.Gulišija, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević, Razvoj bescementnih
proteza i kuka na bazi prevlaka dobijenih plazma-sprej postupkom, VII
Savetovanje metalurga Srbije, Beograd, (2008), 31, ISBN 978-86-87183-02-5.
15.
Z.Karastojković, Z.Janjušević, Z.Kovaĉević, S.Jakovljević, Legure sa efektom
pamćenja oblika – novina stara oko 3500 godina?, VII Savetovanje metalurga
Srbije, Beograd, (2008), 64, ISBN 978-86-87183-02-5.
16.
S.Jakovljević, Z.Karastojković, Z.Janjušević, R.Perić, Poteškoće pri
prepoliranju i ponovnom nagrizanju komercijalnih legura zlata za optičku
mikroskopiju, VII Savetovanje metalurga Srbije, Beograd, (2008), 76, ISBN
978-86-87183-02-5.
17.
Z.Karastojković, R.Perić, Z.Janjušević, M.Srеćković, Uvodjenje laserske
tehnike u zlatarstvo, VII Savetovanje metalurga Srbije, Beograd, (2008), 77,
ISBN 978-86-87183-02-5.
41
II.10.
M 80 Tehniĉka i razvojna rešenja
II.10.1.
M 81 Novi proizvod ili tehnilogija uvedeni u proizvodnju
1.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, M.Stefanović, S.
Aleksandrović, V.Mandić, “Tehnološki postupak livenja aluminijumske legure
7075 u elektromagnetnom polju“, M81, ITNMS TR br. I-48 od 24.12.2012.
II.10.2.
M 82 Novo tehniĉko rešenje, proizvodna linija, novi materijal
1.
V.Matković, Lj.Ratković, Z.Gulišija, Z.Janjušević, V.ĐorĊević: Tehnološki
postupak valorizacije sekundarnog nikla kao legirajućeg elementa u proizvodnji
čeličnog liva, Novi tehnološki postupak, ITNMS, Beograd (1990)
2.
V.Matković, Z.Gulišija, Z.Janjušević, Lj.Ratković, V.ĐorĊević: Tehnološki
postupak izrade i prerade kalajnih legura, Novi tehnološki postupak, ITNMS,
Beograd (1990).
3.
V.Matković, Lj.Ratković, Z.Gulišija, Z.Janjušević, V.ĐorĊević: Tehnološki
postupak valorizacije sekundarnog nikla kao legirajućeg elementa u proizvodnji
sivog liva, Novi tehnološki postupak, ITNMS, Beograd (1991).
4.
V.Matković, Z.Janjušević, Z.Gulišija, Lj.Ratković, V.ĐorĊević: Tehnološki
postupak prerade kalajnih, olovnih i olovo-kalajnih šljaka, Novi tehnološki
postupak, ITNMS, Beograd (1991).
5.
Z.Gulišija, Z.Janjušević: Tehnološki postupak dobijanja topljenog praška za
zavarivanje, Novi proizvod, ITNMS, Beograd (1996).
6.
Z.Gulišija, Z.Janjušević, V.ĐorĊević: Tehnološki postupak dobijanja
aglomerisanog EPP praška, Novi proizvod, ITNMS, Beograd (1996).
7.
Z.Janjušević: “Tehnološki postupak dobijanja kvalitetne površine odlivaka od
čelika ČL 3132 dodatkom aktivnih komponenti kalupnoj mešavini od kvarcnog
peska”, Ivo Lola Ribar u Ţelezniku, i druge livnice ĉeliĉnog liva koje izraĊuju
odlivke od ove vrste ĉelika, (1998).
8.
Z.Janjušević: “Tehnološki postupak za dobijanje delova otpornih na koroziju,
habanje i udarce”, korisnik Prizma-Mol, a moţe se primenjivati i za potrebe
hemijske i prehrambene industrije, (1998).
42
9.
Z.Janjušević: “Tehnološki postupak za dobijanje delova na bazi specijalnih
visokolegiranih legura za rad u agresivnim sredinama tipa Hastelou (max.52%
Ni, 27% Cr, 8%Mo i ostatak železo)", korisnik Petrohemija-Panĉevo, a i drugi
hemijski i petrohemijski pogoni, (1999).
10.
Z.Janjušević: “Tehnološki postupak proizvodnje polufabrikata od vatrootpornog
čelika za potrebe staklarske industrije”, Srpska fabrika stakla- Paraćin, (2000).
11.
Z.Gulišija, S.Tripković, V.ĐorĊević, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević,
Z.Aćimović: “Tehnološki postupak dobijanja odlivaka od legure AlSi12CuMgNi
modificirane stroncijumom“. Novo tehniĉko rešenje, ITNMS, Beograd (2002).
12.
Z.Gulišija, V.ĐorĊević, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević, Z.Aćimović,
S.Marković: “Tehnološki postupak livenja ferosilicida“. Novo tehniĉko rešenje,
ITNMS, Beograd (2002).
13.
Z.Gulišija, S.Tripković, V.ĐorĊević, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević,
Z.Aćimović, S.Marković: “Tehnološki postupak dobijanja legure AlSi6Cu2 iz
sekundarnih sirovina“. Novo tehniĉko rešenje, ITNMS, Beograd (2002).
14.
Z.Gulišija, S.Tripković, V.ĐorĊević, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević,
Z.Aćimović, S.Marković: “Tehnologija izrade klipova od legure AlSi12CuMgNi
modificirane stroncijumom“. Novo tehniĉko rešenje, ITNMS, Beograd (2002).
15.
Z.Gulišija, V.ĐorĊević, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević, Z.Aćimović,
S.Marković: “Tehnološki postupak proizvodnje klipova modificiranih
antimonom“. Novo tehniĉko rešenje, ITNMS, Beograd (2003).
16.
Z.Gulišija, V.ĐorĊević, M.Mihailović, A.Patarić, Z.Janjušević, Z.Aćimović:
“Tehnološki postupak livenja anoda za Petrohemiju od ferosilicida“. Novo
tehniĉko rešenje, ITNMS, Beograd (2003).
17.
Z.Gulišija, V.ĐorĊević, Z.Janjušević, Z.Aćimović, S.Marković: “Tehnološki
postupak dobijanja legure AlSi10 iz sekundarnih sirovina“. Novo tehniĉko
rešenje, ITNMS, Beograd (2003).
18.
Z.Gulišija, V.ĐorĊević, A.Patarić, Z.Janjušević, “Tehnološki postupak termičke
obrade legura aluminijuma 2024 dobijene kontinuiranim livenjem u
elektromagnetnom polju“. Novo tehniĉko rešenje. ITNMS, Beograd (2005).
43
II.
10.3. M 84 Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija
1.
Z.Gulišija, M.Stefanović, V.Mandić, S.Aleksandrović, Z.Janjušević, M.
Mihailović, A.Patarić, “UnapreĎenje projektovanja tehnologije izrade implantata
za ortopedsku hirurgiju postupcima toplog kovanja korišćenjem novih softverskih
alata“, ITNMS, Beograd (2010).
2.
Z.Gulišija, A.Patarić, M.Mihailović, Z.Janjušević, M.Stefanović, V.Mandić,
S.Aleksandrović, “Kontinuirano livenje legure aluminijuma EN AW 2024 u
elektromagnetnom polju“, ITNMS, Beograd, (2010).
III.
Analiza objavljenih radova u izbornom periodu za zvanje nauĉni savetnik
Radovi koje je kandidat objavio, mogu se uslovno svrstati u šest grupa radova.
1.
Prvu grupu radova, ĉine radovi 1 i 2 iz taĉke II.2.1.1; 2 iz taĉke II.2.1.2; 36 iz
taĉke II.2.2.2; 5 iz taĉke II.2.2.3; 3 iz taĉke II.4.1 i 8 iz taĉke II.4.2 vezani za
istraţivanja na kontaktnoj površini metala i kalupa, odnosno radovi koji se
odnosena procese i mehanizme na kontaktnoj površini metal-kalup sa i bez
aktivnih komponenti. Prezentirani su rezultati ispitivanja mehaniĉkih
karakteristika kalupa, termofiziĉkih karakteristika kalupa, identifikacija
novostvorenih minerala ispitivanjem-analizom uzoraka kako klasiĉnim
hemijskim, mineraloškim i metalografskim metodama tako i uz primenu
savremenih metoda (elektronski mikroskop elektronski disperzioni
spektrometar i elektronska mikrosonda). Cilj ovih radova je bio da se ukaţe na
ulogu aktivnih komponenti i njihovih meĊusobnih kombinacija, u kalupnoj
mešavini sa vodenim staklom, i da da objašnjenje mehanizma delovanja na
kvalitet površine odlivaka od ĉelika, kao i da se na jednom mestu sistematski
izvrši ispitivanje delovanja posmatranih aktivnih komponenti i njihovih
kombinacija na kvalitet povrsine odlivaka, odnosno dobijanje odlivaka bez
prigorelog peska (prigora), i to tako što će se spreĉiti veza odlivka sa kalupom
putem oksidacije ţilica metala koji penetrira u kalup, i stvori na površini kalupa
podeoni meĊusloj silikata, koji poseduje malu adheziju ka odlivku.
Kao aktivne komponente korišćeni su oksidi titana i magnezijuma, TiO2 i
MgO, koji binarni sistem Na2O-SiO2, prevode u ternerni sistem Na2O-Si2-MxOy
sa većom viskoznošću i površinskim naponom. TakoĊe su korišćeni i sulfati
aluminijuma, natrijuma i kalijuma, Al2(SO4)3, AlK(SO4)2, Na2SO4, pri ĉemu je
natrijum sulfat stalno prisutna komponenta u kalupnoj mešavini, a aluminijum i
aluminijumkalijum sulfat su dodavani kao aktivne komponente. Ove aktivne
44
komponente se usled toplotnog dejstva u kalupu za vreme procesa livenja,
oĉvršćavanja i hlaĊenja odlivka razlaţu, oslobaĊajući gasovite produkte reakcija i
vodenu paru iz hemijski vezane vlage, a što dopunski utiĉe na proces oksidacije
ţilica metala, a samim tim i na stvaranje novih minerala u kontaktnoj zoni metala
i kalupa.
Program ispitivanja u ovim radovima je bio postavljen tako da se vidi u kolikoj
meri dodate komponente utiĉu na stvaranje podeonog meĊusloja silikata (tzv.
nulte zone) na kontaktnoj površini metala i kalupa, veliĉinu tog sloja, njegov
sastav i morfologiju.
2.
Drugu grupu radova, ĉine radovi 1 iz taĉke II.2.1.3; 21, 41, 45 i 52 iz taĉke
II.2.2.2; 8 iz taĉke II.2.2.3 i 1 iz taĉke II.4.1 vezani za istraţivanja prerade metala
u teĉnom stanju livenjem u elektro magnetnom polju. Znaĉaj istraţivanja
primene elektromagnetnog polja tokom livenja je da se ukaţe na prednosti ovog
naĉina, u odnosu na konvencionalne postupke livenja. Ovim istraţivanjima daje
se doprinos poznavanju specifiĉnosti uticaja elektromagnetnog polja na proces
oĉvršćavanja, odnosno na morfologiju, veliĉinu, koliĉinu i raspodelu
obrazovanih faza. To omogućava uspostavljanje odnosa sa mehaniĉkim
svojstvima koja u krajnjem odreĊuju upotrebu legure.
U ovim radovima prezentirani su postignuti rezultati ispitivanja uticaja
elektromagnetnog polja razliĉitih radnih karakteristika (frekvencija, struja,
jaĉina polja) tokom livenja na dobijenu mikrostrukturu i mehaniĉka svojstva
aluminijumskih legura. Promenom elektomagnetnog polja tokom livenja
menjaju se uslovi oĉvršćavanja i dobijaju se kvalitetniji odlivci u livenom
stanju što predstavlja preduslov za dobijanje finalnog proizvoda visokog
kvaliteta. Dobijeni rezultati su od znaĉaja u fenomenološkom smislu, a
postizanje pouzdanijih podataka o komercijalnom aspektu primene
elektromagnetnog polja tokom livenja aluminijumskih legura zahtevaju da
budu predmet daljih istraţivanja.
3.
Treću grupu radova, ĉine radovi 2 i 3 iz taĉke II.4.2; i 2 iz taĉke II.5.2, kojii
pripadaju oblasti prerade metala u nekim od postojećih tipova topioniĉkih
agregata. Od topioniĉkih agregata u preradi metala zahteva se da osiguraju:
dobijanje liva-teĉnog metala zahtevanog odnosno projektovanog hemijskog
sastava, dovoljno visoke temperature, minimalan gubitak metala koji nastaje
odgorevanjem, minimalan utrošak goriva ili energije, minimalan utrošak
elektroda kod elektroluĉnih agregata i visoku produktivnost. Od topioniĉkih
agregata savremena indukciona postrojenja za topljenje metala dobijaju sve širu
primenu potiskujući zbog niza ekonomskih i eksploatacionih prednosti klasiĉne
naĉine topljenja.
45
U ovim radovima prikazane su neke od mogućnosti uštede energije
optimizacijom tehnološkog i energetskog rada topioniĉkih agregata, ekonomskom
sagledavanju koje pretpostavlja analizu uticaja većine relevantnih parametara na
cenu gotovog proizvoda, o parametrima izgradnje i o parametrima eksploatacije.
Pri tom se ukazuje na optimalni reţim rada i specifiĉnosti ovih procesa, kako bi se
u tom svetlu sagledala najracionalnija eksploatacija.
4.
Ĉetvrtu grupu radova, ĉine radovi 1 i 6 iz taĉke II.2.1.2; 3, 42, i 49 iz taĉke
II.2.2.2 i 7 iz taĉke II.2.2.3 vezani za problematiku termiĉke obrade metala-ĉelika.
U ovim radovima prezentirani su rezultati ispitivanja srednje legiranog ĉelika
visoke ĉvrstoće koji svoje pune osobine postiţu posle otpuštanja. Iako ispitivani
ĉelik ima široku primenu, najĉešće posle otpuštanja na niţim temperaturama, u
literaturi se ne nailazi na detaljne podatke o njegovom ponašanju pri otpuštanju,
posebno kada se ovo izvodi na višim temperaturama. Poslednje moţe pre svega
da bude od znaĉaja kada je reĉ o zoni uticaja toplote zavarenih spojeva. S tim u
vezi cilj ovih radova je bio da se šire ispita uticaj parametara otpuštanja na
promenu osnovnih mehaniĉkih karakteristika ispitivanog ĉelika i njegovu
mikrostrukturu, kao i da se utvrdi postojeća korelacija izmeĊu tvrdoće
otpuštenog ĉelika i zateznih osobina, odnosno zateznih osobina meĊusobno.
Proverom nekih od poznatih parametarskih jedanĉina otpuštanja i zavisnosti
koje daju mogućnost pronoziranja tvrdoće ĉelika na osnovu njegovog sastava i
to za unapred dati reţim otpuštanja (ili obrnuto), trebalo je da se oceni
primenljivost ovih zavisnosti u posmatranom sluĉaju.
Postignuti eksperimentalni rezultati ukazuju da se strukturi otpuštenog
ĉelika martenzitna morfologija zadrţava posle dugotrajnog otpuštanja, a rast
karbidnih ĉestica je oteţan i na najvišoj korišĉenoj temperaturi otpuštanja. Ovo
je posledica uticaja legirajućih elemenata prisutnih u ĉeliku, pri ĉemu se
posebno istiĉe specifiĉna uloga silicijuma.
Praćenje promene tvrdoće (HV), zatezne ĉvrstoće (Rm) i
konvencionalnog napona teĉenja (Rp) u zavisnosti od vremena otpuštanja na
razliĉitim temperaturama ukazuje na ponašanje koje je u skladu sa procesima
koji se oĉekuju pri otpuštanju zakaljenih srednje legiranih ĉelika, odnosno sa
difuzionim karakterom sloţenog procesa otpuštanja ĉelika.
Polazeći od postignutih rezultata mehaniĉkih osobina utvrĊene su
matamatiĉke funkcije koje opisuju korelacije izmeĊu tvrdoće otpuštenog ĉelika
i zateznih osobina, odnosno zateznih osobina meĊusobno. Proverom nekih od
postojećih zavisnosti izmeĊu tvrdoće otpuštenog ĉelika i reţima otpuštanja
ocenjena je njihova primenljivost u konkretnom sluĉaju.
UtvrĊene korelacije daju mogućnost da se na bazi jednostavno odreĊenih
vrednosti tvrdoće lako izraĉunaju odgovarajuće vrednosti zateznih
46
karakteristika, odnosno da se na osnovu poznavanja vrednosti jedne od zateznih
osobina brzo dobije uvid u vrednosti ostalih.
Sumarno uzeto, postignuti, i u ovim radovima, prikazani rezultati
upotpunjuju saznanja o ponašanju ispitivanog ĉelika u procesu otpuštanja i
omogućavaju izbor optimalnih parametara njegovog otpuštanja za razliĉite
praktiĉne primene. S obzirom na utvrĊene korelacije izmeĊu tvrdoće
ispitivanog ĉelika i njegovih zateznih karakteristika i proveru primenljivost
nekih od postojećih jednaĉina otpuštanja, postignuti rezultati pruţaju
mogućnost i za prognoziranje osobine samog ĉelika.
5.
Petu grupu radova, ĉine radovi 32, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 31, 38, i 51 iz
taĉke II.2.2.2; 4 iz taĉke II.2.1.2; 4, 6 i 10 iz taĉke II.4.2; 1 iz taĉke II.5.1; 5 iz
taĉke II.5.2 i 4 i 5 taĉka II.5.3, iz oblasti zavarivanja kako klasuĉnim tehnološkim
postupcima tako i laserskom tehnikom.
U ovim radovima prezentirani su rezultati i izuĉavanja sloţenih
strukturnih ali i estetskih promena u leguri zlata 585. Ova ispitivanja iziskuju
multidisplinarni pristup, imajući u vidu da se javljaju sloţeni tehnološki procesi
tokom zavarivanja (gasnog ili laserskog), zatim pri lemljenju i termiĉkoj
obradi. Specifiĉni problemi se javljaju kod laserskog zavarivanja, budući na
suprotstavljene zahteve sjajnog nakita relativno velika reflektivnost i mala
apsorptivnost, ĉime se onemogućava uspešno lasersko zavarivanje. Strukturne
pojave izazivaju specifiĉan vid korozionog razgraĊivanja-loma, inaĉe, hemijski
postojane legure zlata. Odatle se kasnije javljaju problemi u eksploataciji, koji
mogu dovesti do loma obraĊivanog materijala.
Livenjem, potom plastiĉnom preradom, termiĉkom obradom i
zavarivanjem, odnosno lemljenjem, primenom gasne ili laserske tehnike
spajanja, dolazi do faznih preobraţaja u materijalu. Istraţivanja prikazana u
ovim radovima doprinese rasvetljavanju znaĉaja i vrste strukturnih preobraţaja,
bilo u zoni zavarivanja ili lemljenja, odnosno posle termiĉke obrade zavarene i
zalemljene posmatrane legure zlata.
Na osnovu eksperimentalno dobijenih rezultata i poreĊenjem sa do sada
poznatim teoretskim rezultatima dolazi se do definisanja kvaliteta termiĉki
obraĊenog, zavarenog i zalemljenog spoja i boljeg razumevanja nastalih
strukturnih promena.
Na osnovu izvršenih ispitivanja dobija se i odgovor, koja tehnologija
obrade će biti najpogodnija, da se izbegne pojava loma materijala, bez obzira
da li je lom nastao u zavarenoj ili zalemljenoj leguri, ili kasnije u toku
eksploatacije proizvoda.
47
6.
Šestu grupu radova, ĉine radovi 3 iz taĉke II.2.1.2; 31 i 37 iz taĉke II.2.2.2; 3, 4, 9
i 10 iz taĉke II.2.2.3; 2 iz taĉke II.4.1; 2 iz taĉke II.5.3. U ovim radovima
prikazani su rezultati primene atmosferskog (APS) plazma-sprej postupka za
dobijanje stabilnih hidroksiapatitnih (HAp) prevlaka na uzorcima od
nerĊajućeg ĉelika 316LVM, namenjenog za izradu implantata u ortopedskoj
hirurgiji. Prevlake nanete ovim postupkom su generalno kompaktnije, ĉvršće i
ĉistije u odnosu na prevlake nanete drugim postupcima termalnog nanošenja.
Mogućnost variranja parametara, a time uticaj na strukturu, bioaktivne i
mehaniĉke osobine veoma je raznovrsna. Mikrostruktura i poroznost prevlake
je praćena metodom optiĉke mikroskopije i skenirajuće elektronske
mikroskopije. Dobijene prevlake su kompaktne, sa morfologijom tipiĉnom za
HAp prevlaku traţene kristaliĉnosti i odnosa Ca/P od pribliţno 2. Dobijeni
rezultati poroznosti su u intervalu saopštenih literaturnih vrednosti a ostvarena
je zadovoljavajuća athezija.
7.
Sedmu grupu radova, ĉine radovi 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 44 i 50 iz taĉke II.2.2.2; 1
iz taĉke II.2.2.3; 1, 2, 3, 4 i 5 iz taĉke II.2.3.2 vezani za izbor vrste legura, njihovu
obradu i površinsku zaštitu sa ekološkog aspekta odnosno zaštite ĉovekove
okoline. Radovi iz zaštite ĉovekove okoline odnose na uslove rada u metalurškim
pogonima pri ĉemu je posebna paţnja posvećena fiziĉko-hemijskoj štetnosti i
ventilaciji.
Publikovani i saopšteni rezultati, kandidata dr Zorana Janjuševića, bilo kao autora
ili koautora proizašli su iz njegovog eksperimentalnog rada i imaju teorijski i praktiĉan
znaĉaj.
IV.
Projekti i podprojekti
IV.1 Projekti kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike
Srbije
1.
Razvoj i primena istraţivanja u primarnoj preradi obojenih metala.
Republiĉka Zajednica Nauke Srbije, (1988-1990).
Projekat: IHIS-Beograd
2.
Izuĉavanje uticaja legirajućih elemenata i tehnoloških parametara na svojstva
novih materijala i legura.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (1990-1995)
Projekat: ITNMS-Beograd
48
3.
Izuĉavanje procesa i mehanizama na graniĉnoj površini ĉvrsto–teĉno u
savremenim procesima livenja metala.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (1990-1995)
Projekat: 02E02, ITNMS-Beograd
4.
Razvoj tehnologije izrade i prerade novih ĉelika,
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (1994-1997),
Projekat C.3.05.32.258, podprojekat 6: Istraživanje i osvajanje tehnologije
proizvodnje mikrolegiranih čelika za odlivke. ITNMS-Beograd
5.
Osvajanje tehnologije i tehnoloških rešenja za revitalizaciju proizvodnje
deficitarnih proizvoda na bazi karbonatnih, baritnih, bentonitnih i fluoritskih
mineralnih sirovina.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (1995-2000)
Projekat: S.5.30.53.0049, ITNMS-Beograd.
6.
Osvajanje proizvodnje lopatica rotora turbina termoelektrana preciznim
vakuumskim livenjem.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (1995-2000)
Projekat: 1.5.1860, ITNMS-Beograd
7.
Prouĉavanje mehanizama fiziĉko-hemijskih fenomena i meĊuzavisnosti svojstava
od uslova topljenja i livenja,kristalizacije i termomehaniĉke obrade u procesima
prerade metalnih i kompozitnih materijala.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,(1996-2000)
Projekat: 02E02, ITNMS-Beograd
8.
Osvajanje i primena novih tehnoloških postupaka i proizvoda visoke
konkuretnosti u oblasti prerade metala i legura.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,(2002)
Projekat: 2.02.0025.B, ITNMS-Beograd
9.
Istraţivanje i razvoj metalurških tehnologija procesa dobijanja materijala i
oblikovanje u teĉnom i plastiĉnom stanju.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,(2005-2007)
Projekat: MHT.PTR.-6715, ITNMS-Beograd
10.
Usavršavanje i razvoj metalurških postupaka dobijanja nodularnog liva za izradu
demontaţnih spojnica za remont cevovodne mreţe.
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,(2005)
Projekat: MHT.PTR.-2078, ITNMS-Beograd.
49
11.
Razvoj plazma-sprej prevlaka na bazi hidroksiapatita za dobijanje implantata za
ortopedsku hirurgiju
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (2008-2010)
Projekat MNT 19015, ITNMS-Beograd.
12.
Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i
tehnologija plastiĉne prerade u toplom stanju ĉetvorokomponentnih legura ѕa
specijalen namene.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološki razvoj Republike Srbije, (2011-2014)
Projekat TR 34002, ITNMS-Beograd
IV.2 Ostali projekti i studije
1.
Izgradnja i puštanje u rad livnice obojenih metala.
Investitor; SOUR Petar Drapšin, Mladenovac, 1984-1986
2.
Razvoj proizvodnje CuCd1 legire za potrebe elektrotehnike i elektromehanike za
potrebe namenske proizvodnje.
Zajednica nauke AP Kosovo, 1988-1989
Uĉesnici na projektu: IHIS-Beograd, TMF-Beograd, FAMIPA-Prizren.
3.
Razvoj tehnologije proizvodnje i primene kompozitnih materijala na bazi bakra.
Uprava vojne industrije, 1989-1990.
Uĉesnici na projektu: IHIS-Beograd, TMF-Beograd
4.
Razvoj proizvodnje niskolegiranog bakra (Cu-Cr-Zr) u obliku elektroda za
taĉkasto zavarivanje prvenstveno u automobilskoj industriji.
Zajednica nauke AP Vojvodine, 1989-1990
Uĉesnici na projektu: IHIS-Beograd, IBK-Vinĉa, NOVKABEL-Novi Sad
5.
Razvoj tehnologija za optimalno korišćenje meĊuproizvoda i sekundarnih
sirovina materijala obojenih i plemenitih metala.
Fond za tehnološki razvoj Srbije, (1991-1993)
Uĉesnici na projektu: ITNMS-Beograd, Institut za bakar-Bor
6.
Razvoj tehnologija za proizvodnju novih proizvoda na bazi bakra, aluminijuma i
drugih materijala.
Fond za tehnološki razvoj Srbije, (1991-1993)
Uĉesnici na projektu: ITNMS-Beograd, Institut za bakar-Bor
50
7.
Razvoj tehnologija za proizvodnju visoko ĉistih metala, metalnih prahova i soli.
Fond za tehnološki razvoj Srbije, (1991-1993)
Uĉesnici na projektu: ITNMS-Beograd, Institut za bakar-Bor
8.
Izrada fizibiliti studije: Proizvodnja praškova za EPP zavarivanje,
Nosilac posla ITNMS-Beograd
Investitor: RTB-RBN-Bor, 1995
9.
Izrada glavnog tehnološkog projekata: Postrojenje za proizvodnju praškova za
EPP zavarivanje,
Nosilac posla ITNMS-Beograd, Investitor: RTB-RBN-Bor, 1996
10.
Razvoj tehnologije proizvodnje polufabrikata od vatrootpornog ĉelika za potrebe
staklarske industrije
Projekat: ITNMS-Beograd, (2000)
51
V.
Citiranost
Kandidat je bibliografiju citiranih radova pripremio na osnovu baze podataka
Web of Science za period 2002-2013, dokaz u prilogu. U navedenom periodu radovi
kandidata sa SCI liste citirani su 6 (šest) puta bez autocitata što je prikazano u tabeli 1.
Tabela 1.
Citiranost
Redni broj
citata
Broj citiranog Autor i mesto citiranja
rada - taĉka X
1.
Taĉka II.7.1.1. Zhou X, Yang J, Qu G: Adhesive bonding and
Rad br. 1
self-curing characteristics of α starch based
composite binder for green sand mould/core,
Jornal of Materials Science and Tehnology, 20, 5,
2004, pp. 617-621.
2.
Taĉka II.7.1.1. Kim E. H. Lee, J. H. Jung, Y. G. Jang, J.C Paik,
Rad br. 1
Control of H2O generated during the CO2
hardening process in a casting mold, Ceramics
International, 39, 4, 2013, pp 3993-3998.
3.
Taĉka II.7.1.2.
Rad br. 6
Taĉka II.2.1.2.
Rad br. 1
Gegner J, Kaffenberger M, Sim Carb Quench
Temp-Ein neues softwaremodul zur simulation
des harteverlaufs beim einsatzharten, Materialwissenschaft und Werkstofftechnok, 41, (8), 2010,
pp 629-645.
4.
Taĉka II.7.1.2.
Rad br. 6
Taĉka II.2.1.2.
Rad br. 1
Mukherjee M, Dutta C, Halder A, Prediction of
hardness of the tempered martensitic rim of TMT
rebars, Materials Science and Enginering A, 543,
2012, pp 35-43.
5.
Taĉka II.7.1.2.
Rad br. 6
Taĉka II.2.1.2.
Rad br. 1
Cvetkovski K, Ahistrom J, Karlsson B, Influence
of short heat pulses on properties of martensite in
medium carbon steels, Materials Science and
Enginering A, 561, 2013, pp 321-328.
6.
Taĉka II.7.1.2.
Rad br. 6
Taĉka II.2.1.2.
Rad br. 1
Virtanen E, Van Tyne C.J, Levy B.S, Brada G,
The tempering parameter for evaluating softening
of hot and warm forging die steels, Journals of
Materials Processing Technology, 213, (8), pp
1364-1369.
52
VI.
Nastavno - pedagoška aktivnost
Pored nuĉno istraţivaĉkog rada kandidat dr Zoran Janjušević bavi se nastavnim i
pedagoškim radom na Višoj metalskoj školi, na metalurškom smeru Politehniĉke
akademije u Beogradu.
Školske 1988/89. godine izabran je u zvanje predavaĉa Više metalske škole na
Politehniĉkoj akademiji u Beogradu, a školske 1992/93 u zvanje višeg predavaĉa za
predmet Livenje obojenih metala i legura, a godinu dana kasnije i za predmet
Tehnologija zavarivanja i lemljenja.
VII.
Doktorske disertacije i magistarske teze
VII.1.
Doktorske disertacije
1.
Odlukom (data u prilogu) veća Centra za multidisciplinarne studije univerziteta u
Beogradu, br. 06-7584/V-19607/2-12 od 05.07.2012god., Dr Zoran Janjušević
imenovan je za ĉlana komisije za ocenu nauĉne zasnovanosti teme doktorske
disertacije “Analiza uticaja procesa zavarivanja, lemljenja i termičke obrade na
kvalitet spojeva legure zlata finoće 585“. Odlukom (data u prilogu) br. 0621042/VII-19607/4-12 od 03.07.2013god. za ĉlana komisije za pregled i ocenu
doktorske disertacije mr Zorana Karastojkovića, a odlukom (data u prilogu) br.
06-21042/IX-19687/5-12 od 30.10.2013god. za ĉlana komisije za odbranu
doktorske disertacije mr Zorana Karastojkovića. Doktorska disertacija
odbranjena 14.11.2013 godine.
2.
Odlukom (data u prilogu) Nastavno-nauĉnog veća Fakulteta tehniĉkih nauka
univerziteta u Novom Sadu, br 012-199/2-2013 od 31.01.2013. god., Dr Zoran
Janjušević imenovan je za ĉlana komisije za ocenu nauĉne zasnovanosti, i
izradu doktorske disertacije Lazara Kovaĉevića pod nazivom “Primena metoda
inverznog inženjerstva u cilju pronalaženja graničnih uslova pri livenju u
peščanim kalupima“.
VII.2.
1.
Magistarske teze
Odlukom Nastavno-nauĉnog veća Tehnološko metalurškog fakulteta u
Beogradu br. 35/79 od 11.03.2008god. Dr Zoran Janjušević imenovan je za
ĉlana komisije za ocenu magistarske teze“Uticaj gasova i nemetalnih uključaka
53
na kvalitet izlivenih blokova legura Aluminijuma“, a odlukom br. 35/275 od
18.12.2009god. za ocenu i odbranu iste kandidata Nade R. Joviĉić.
VIII.
Profesionalni kontakti
Kandidat dr Zoran Janjušević je u toku svog dosadašnjeg rada, a samim tim i
svoje dosadašnje istraţivaĉke prakse, ostvario veoma uske profesionalane kontakte sa
brojnim proizvodnim institucijama, preduzećima i proizvoĊaĉima metalurške opreme;
fakultetima, istraţivaĉkim i razvojnim institucijama kako iz inostranstva tako i iz
sadašnje zemlje i bivše Jugoslavije: Degusa Hanau; RMHK-Trepĉa; Rudarsko
Topioniĉarski Basen-Bor; Ţelezara-Smederevo; Ţelezara-Nikšić; Ţelezara-Sisak;
Krušik-Valjevo; Petar Drapšin-Mladenovac; Ivo Lola Ribar-Ţeleznik; Fabrika odlivaka
i modela-Beograd; Magnohrom-Kraljevo; Naftagas-Novi Sad; Cer-Ĉaĉak; FamosSarajevo; Gostol-Maribor; Eling-Loznica; Vojno Tehniĉki Institut-Beograd; InstitutVinĉa; Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju-Beograd; Institut za hemijske izvore
struje-Beograd; Institut za bakar-Bor; Instituti za crnu metalurgiju u Smederevu; Nikšiću
i Sisku; Tehniĉki fakultet-Bor; Tehnološko-metalurški fakultet Beograd; Metalurški
fakultet-Sisak; Mašinski fakultet u Kragujevcu; Tehniĉki fakultet u Kosovskoj
Mitrovici; itd..
Na osnovu svega iznetog, uoĉljivo je da se dr Zoran Janjušević u proteklom
periodu, bavio nizom problematika, koje spadaju u razliĉite oblasti preraĊivaĉke
metalurgije. Pri tome, na osnovu priloţenog materijala, koji se razmatra u ovom
izveštaju, evidentan je znaĉajan doprinos kandidata, u dubljem sagledavanju razliĉitih
procesa, kao što su fenomeni procesa livenja i meĊuzavisnost strukture i osobina od
termofiziĉkih karakteristika materijala za izradu kalupa, procesi i mehanizmi
meĊusobnog delovanja teĉnog metala i materijala livaĉkog kalupa na graniĉnoj površini,
izuĉavanje fenomena meĊuzavisnosti sastava, termomehaniĉke obrade i strukture,
istraţivanje i osvajanje novih tehnoloških postupaka izrade mešavina u oblasti livarstva i
sl.; termiĉke obrade, i mehaniĉkih karakteristika, kako crnih tako i obojenih metala i
njihovih legura; izuĉavanje uticaja procesa zavarivanja i lemljena klasiĉnim tehnološkim
postupcima i tehnologijom lasera na spojeve legura plemenitih metala, istraţivanja i
osvajanja tehnologija prerade sekundarnih sirovina obojenih metala sa stanovišta
iskorišćenja metala i zaštite ţivotne sredine.
U pojedinim radovima, posebno su naglašeni praktiĉni aspekti vezani za odreĊene
vrste materijala, njihovu tehnologiju i optimalne uslove primene, što daje rezultatima
istraţivanja kandidata neposrednu upotrebnu vrednost.
Sve što je napred reĉeno, upotpunjeno sa širim profesionalnim anganţmanom
kandidata, koji obuhvata neposrednu saradnju sa razliĉitim obrazovnim, istraţivaĉkim i
54
proizvodnim institucijama, kao i nastavno-pedagoškim radom, pokazuje da je kandidat
dr Zoran Janjušević u svim aspektima, kojima se ocenjuje podobnost kandidata za izbor
u zvanje NAUĈNOG SAVETNIKA, ispunio sve potrebne uslove, za to zvanje.
Zbog toga komisija zauzima zajedniĉki stav kojim se predlaţe sledeći
Z A K LJ U Ĉ A K
Na osnovu uvida u priloţene radove i celokupnu nauĉno - istraţivaĉku aktivnost,
moţe se zakljuĉiti da je dr Zoran Janjušević pruţio dokaze savesnog i afirmisanog
nauĉnog radnika, zadovoljio uslove propisane Zakonom o nauĉno - istraţivaĉkoj
delatnosti i Pravilnikom o sticanju nauĉnih i istraţivaĉkih zvanja Ministarstva prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Ceneći u celini rad kandidata, komisija smatra da dr Zoran Janjušević, poseduje
sve nauĉne, profesionalne i moralne kvalifikacije za izbor u zvanje NAUĈNOG
SAVETNIKA, te predlaţe Nastavno nauĉnom veću Tehniĉkog fakulteta u Boru da
usvoji predmetni izveštaj i donese Odluku o predlogu za izbor dr Zorana Janjuševića,
dipl.ing. u zvanje NAUĈNI SAVETNIK i uputi je Matiĉnom nauĉnom odboru za
materijale i hemijske tehnologije pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije, radi davanja mišljenja i sprovoĊenja zakonske procedure do
konaĉne odluke.
Ĉlanovi komisije:
Prof. dr Zvonko Gulišija, nauĉni savetnik, ITNMS, predsednik
Prof.dr Dragoslav Gusković, redovni profesor, Tehniĉki fakultet, Bor, ĉlan
Prof.dr Ljubica Ivanić, redovni profesor, Tehniĉki fakultet, Bor, ĉlan
Prof.dr Desimir Marković, redovni profesor, Tehniĉki fakultet, Bor, ĉlan
Prof.dr Svetlana Nestorović, redovni profesor, Tehniĉki fakultet, Bor, ĉlan
UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
REZIME
IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE
NAUČNI SAVETNIK
Kandidat:
dr Zoran V. Janjušević, dipl. ing. metalurgije,
viši naučni saradnik
Bor, 2013. god.
1
UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
REZIME
IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA IZBOR NAUĈNOG ZVANJA
I.
Ime i prezime:
Godina diplomiranja:
Godina magistriranja:
Godina doktoriranja:
Postojeće zvanje:
Nauĉno zvanje koje se traži:
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje:
Grana nauke u kojoj se traži zvanje:
Nauĉna disciplina u kojoj se traži zvanje:
Matiĉni odbor kojem se zahtev upućuje:
II.
Izbor u naučno zvanje
Istraživaĉ saradnik
Nauĉni saradnik
Viši nauĉni saradnik
Reizbor viši nauĉni saradnik
III.
ZORAN V. JANJUŠEVIĆ
1979
1988
1997
viši nauĉni saradnik
naučni savetnik
Tehniĉko-tehnološke
Materijali i hemijske tehnologije
Metalurgija
Odbor za materijale i
hemijske tehnologije
1990
1998
2002
2008
Naučna kompetentnost:
III.1. M 20 Radovi objavljeni u naučnim časopisima meĎunarodnog značaja
M22 = 4x5 = 20
M23 = 7x3 = 21
M24 = 3x3 = 9
III.2 M 30 Zbornici meĎunarodnih naučnih skupova
M31 = 1x3 = 3
M33 = 55x1 = 55
M34 = 10x 0,5 = 5
2
III.3. M 40 Nacionalne monografije, tematski zbornici
M42 = 2x5 = 10
III.4. M 50 Časopisi nacionalnog značaja
M51 = 2x2 = 6
M52 = 7x1,5 = 10,5
M53 = 4x1 = 4
III.5. M 60 Zbornici skupova nacionalnog značaja
M63 = 13x0,5 = 6,5
M64 = 5x0,2 = 1
III.6. M 70 Doktorske disertacije i magistarske teze
M71 = 2x6 = 12
M72 = 1x3 = 3
III.7. M 80 Tehnička i razvojna rešenja
M81 = 1x8 = 8
M84 = 2x3 = 6
IV.
Citiranost
Kandidat je priložio dokaze za 6 citata njegovih radova, bez autocitata
V.
Projekti i podrojekti
Uspešnost nauĉne aktivnosti i organizacije nauĉnog rada dr Zorana Janjuševića
ogleda se u uĉešću na projektima i rukovoĊenju podprojektima i zadacima u okviru
projekata Republiĉkog Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike
Srbije u kontinuitetu od 1988god. do danas.
U ovom izbornom periodu kandidat je aktivno uĉestvovao u realizaciji i
rukovoĊenju podprojekta i zadataka sledećih projekata kod Ministarstva za prosvetu
nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:
1.
Osvajanje i primena novih tehnoloških postupaka i proizvoda visoke
konkurentnosti u oblasti prerade metala i legura.
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije,(2002)
Projekat: 2.02.0025.B, ITNMS-Beograd
3
2.
Istraživanje i razvoj metalurških tehnologija procesa dobijanja materijala i
oblikovanje u teĉnom i plastiĉnom stanju.
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije,(2005-2007)
Projekat: MHT.PTR.-6715, ITNMS-Beograd
3.
Usavršavanje i razvoj metalurških postupaka dobijanja nodularnog liva za izradu
demontažnih spojnica za remont cevovodne mreže.
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije,(2005)
Projekat: MHT.PTR.-20785, ITNMS-Beograd
4.
Razvoj plazma-sprej prevlaka na bazi hidroksiapatita za dobijanje implantata za
ortopedsku hirurgiju
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije, (2008-2010)
Projekat MNT 19015, ITNMS-Beograd.
5.
Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i
tehnologija plastiĉne prerade u toplom stanju ĉetvorokomponentnih legura ѕa
specijalen namene.
Ministarstvo prosvete i nauke-MPN (2011-2014)
Projekat TR 34002, ITNMS-Beograd
VI.
Profesionalni kontakti
Kandidat dr Zoran Janjušević je u toku svog dosadašnjeg rada, a samim tim i
svoje dosadašnje istraživaĉke prakse, ostvario veoma uske profesionalane kontakte sa
brojnim istraživaĉkim, razvojnim i proizvodnim institucijama, i preduzećima, a
takoĊe i proizvoĊaĉima metalurške opreme širom sadašnje zemlje, zemalja u
okruženju i šire.
VII. OCENA KOMISIJE O NAUČNOM DOPRINOSU KANDIDATA
Dr Zoran Janjušević je svojim dosadašnjim bavljenjem nauĉno istraživaĉkim radom
i ostvarenim rezultatima pokazao da se uspešno bavi istraživanjima i prouĉavanjima
koja su u mnogim delovima rezultirala i praktiĉnom primenom ostvarenih rezultata u
oblasti tehnološkog razvoja. Studioznim i sistematskim nauĉno istraživaĉkim radom u
razliĉitim oblastima preraĊivaĉke metalurgije, kandidat je pokazao, da rezultate svoga
nauĉno istraživaĉkog rada uspešno primenjuje u praksi, kako uvoĊenjem originalnih
tehnoloških postupaka tako i poboljšanjem postojećih u procesu proizvodnje.
4
Na osnovu priložene dokumentacije Komisija je izvršila analizu objavljenih
radova kandidata i konstatovala da su ispunjeni uslovi predviĊeni Zakonom o nauĉno
– istraživaĉkoj delatnosti i Pravilnikom o sticanju nauĉno – istraživaĉkog zvanja za
izbor nauĉni savetnik, te predlaže da se izvrši izbor dr Zorana Janjuševića, dipl.ing.
metalurgije u zvanje naučni savetnik.
Predsednik komisije:
Prof. dr Zvonko Gulišija, nauĉni savetnik, ITNMS, predsednik
5
Vrsta i kvantifikacija nauĉnoistraživaĉkih rezultata
dr Zorana V. Janjuševića za zvanje naučni savetnik
Naziv grupe
rezultata
Oznaka
Rezultati do
grupe
izbora u zvanje
rezultata
viši nauĉni
saradnik
Rezultati posle
izbora u zvanje
viši nauĉni
saradnik
Ukupni
Rezultati
4x5 = 20
7x3 = 21
3x3 = 9
5+20 = 25
15+21 = 36
9
1x3 = 3
55x1 = 55
10x 0,5 = 5
3
14+55 = 69
5
M20
Radovi
objavljeni u nauĉnim
ĉasopisima meĊunarodnog znaĉaja
M22
M23
M24
1x5 = 5
5x3 = 15
M30
Zbornici
meĊunarodnih
nauĉnih skupova
M31
M33
M34
14x1 = 14
M40
Nacionalne
monografije,tematski
zbornici radova
Ĉasopisi
nacionalnog znaĉaja
M42
2x5 = 10
10
M51
M52
M53
14x1,5 = 21
3x2 = 6
7x1,5 = 10,5
4x1 = 4
6
21+10,5 = 31,5
4
M63
M64
28x0,5 = 14
12x0,2 = 2,4
13x0,5 = 6,5
5x0,2 = 1
2,4+1 =
M50
M60
Zbornici
skupova nacionalnog
znaĉaja
14+6,5 = 20,5
3,4
M70
Doktorske i
Magistarske teze
Tehniĉka i
Razvojna rešenja
M71
M72
2x6 = 12
1x3 = 3
12
M81
M82
M84
1x8 = 8
8
144
2x3 = 6
6
3
M80
18x6 = 144
395,4
Izborni period:
Od izbora u
zvanje viši
naučni saradnik
M20 = M22+M23+M24 = 20+21+9 = 50
M30 = M31 = 3
ΣM=M33+M42+M51+M81+M84= 55+10+6+8+6
= 85
M20+M31= 53
ΣM = 85
M20+M31+ΣM=
53+85 = 138
6
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH
NAUČNIH ZVANJA
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni uslovPotrebno je da kandidat ima najmanje 70 poena,
Od prvog izbora u prethodno koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:
zvanje do izbora u zvanje
Neophodno Ostvareno
Naučni saradnik
Ukupno
16
Viši naučni saradnik
Naučni savetnik
M10+M20+M31+
M32+M33
M41+M42+M51 ≥
9
M21+M22+M23+
M24 ≥
4
Ukupno
M10+M20+M31+
M32+M33
M41+M42+M51+
M80+M90 ≥
M21+M22+M23+
M24+M31+M32 ≥
48
Ukupno
M10+M20+M31+
M32+M33+M41+
M42+M51+M80+
M90 ≥
M21+M22+M23+
M24+M31+M32≥
70
138
54
138
26
53
38
15
7
Za izbor u nauĉnog savetnika je potrebno da je publikovan jedan rad kategorija M4145 M51-52 na srpskom jeziku ili jezicima nacionalnih manjina.
Download

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ ПРЕДМЕТ