Udruženje za medicinu sporta Srbije
Sports Medicine Association of Serbia
Katedra za bromatologiju
Farmaceutskog fakulteta Univetziteta u Beogradu
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Belgrade University
Treći kongres o dijetetskim suplementima
sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements
with international participation
Pod pokroviteljstvom
Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije
Under the Auspices of
Ministry of Youth and Sport of Serbia and Ministry of defense of Serbia
PROGRAM I ZBORNIK APSTRAKATA
PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS
25-26. novembar 2011. Beograd, Srbija
November 25-26, 2011 Belgrade, Serbia
„DOPING FREE“:
PROJEKAT ANTIDOPING AGENCIJE
REPUBLIKE SRBIJE
Jedno od osnovnih prava sportista, očuvanje zdravlja i mentalnog integriteta, zaštićeno je
antidoping kodeksom. ADAS je u skladu sa zakonom o sprečavanju doping u sportu i okviru
saradnje sa Olimpijskim komiteteom Srbije započeo sa testiranjem dijetetskih suplemenata
prisutnih na domaćem tržištuu na prisustvo supstanci sa Liste zabranjenih doping sredstava.
Nalepnica „DOPING FREE“, koja se nalazi na testiranim preparatima označava da se u njima
ne nalaze doping supstance iz grupe anaboličkih steroida i stimulansa.
Broj reference na nalepnici vezan je za broj serije suplementa. Kada na web stranici ADASa http://www.adas.org.rs/doping-free.php unesete broj reference sa nekog preparata,
dobićete informacija o broju serije kojoj preparat pripada i da li se on nalazu u programu
“DOPING FREE”.
Kompletna logistika od strane ADAS-a koja je pružena distributerima i proizvođačima
suplemenata je još jedan vid saradnje u borbi protiv dopinga u sportu sa idejom
da naši sportisti steknu sigurnost vezanu sa sportske suplemente za čiji
sastav niko ne garantuje.
:
e
c
ren
e
f
e
r
1
j
B r o 00 abolici
Ukoliko ste zainteresovani da Vaš preparat predstavite
sportskoj javnosti i ostalim korisnicima na jedinstven način uključite se u “DOPING FREE”
program. Pomozite sportistima da u
mnoštvu postojećih suplemenata
izaberu onaj koji smatraju
sigurnim jer na sebi
ima nalepnicu
“DOPING
FREE”.
n
0
a
i
i
0 ulans encu n
im te refer
t
s
i s
:
r
e
E
v
r
E
o
r
.
R
p
g
,
F sti r
i
na:
tablete za žvakanje
Jedinstveni prirodni izvor zdravlja
Jača imunitet
Moćan antioksidans
Ne sadrži šećer
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Sports Medicine Association of Serbia
Katedra za bromatologiju
Farmaceutskog fakulteta Univetziteta u Beogradu
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Belgrade University
Treći kongres o dijetetskim suplementima
sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements
with international participation
pod pokroviteljstvom
Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije
under the Auspices of
Ministry of Youth and Sport of Serbia and Ministry of defense of Serbia
PROGRAM I ZBORNIK APSTRAKATA
PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS
25-26. novembar 2011. Beograd, Srbija
November 25-26, 2011 Belgrade, Serbia
Poštovane kolege,
Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo i poželimo dobrodošlicu na Treći Kongres o dijetetskim suplementima. Evo, već treći put u poslednje četiri godine
okupićemo se da dva dana posvetimo razgovorima o novinama, najznačajnijim
temama i rezultatima koje smo postigli u stručnom i naučnom radu u ovoj
oblasti. Zahvaljujući vama i vašem interesovanju za dijetetske suplemente kao
najznačajnijem motivu, ovaj kongres uspeva da, sad već tradicionalno, okuplja
domaće stručnjake iz oblasti zdravstvene regulative, iz oblasti kontrole kvaliteta
i bezbednosti suplemenata, naučne radnike koji proučavaju efekte primene
suplemenata i biološki aktivnih supstanci, predstavnike pojedinih grupa
potrošača, ali i predstavnike proizvođača i uvoznika suplemenata.
Ove godine važna tema Kongresa sigurno će biti i nova zakonska regulativa o
dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima koja je doneta sredinom
2010. godine i koja će početi u potpunosti da se primenjuje od 2012. godine. I
pored brojnih pozitivnih rešenja koje je regulativa donela, postoji još prostora
za poboljšanja i razgovore koji će se organizovati u okviru kongresnih sesija.
Pored domaćih stručnjaka, i ove godine sa nestrpljenjem očekujemo da čujemo
predavanja kolega koji će nam preneti svoja iskustva i rezultate iz stranih institucija.
Kongres je takođe mesto susreta teorije i prakse, a u praktičnom delu svoj doprinos očekujemo da daju i sponzorske kuće koje će slušaocima predstaviti svoje
proizvodne i uvozne programe.
Kraj novembra u Beogradu možda nije poznat po lepom vremenu, ali se nadamo da će vam u sećanju ostati po kvalitetnom naučnom i radnom programu, po
novim korisnim informacijama koje ćete čuti, ali i po susretima i druženjima u
lepom ambijentu Doma vojske Srbije.
Prof. dr Slađana Šobajić & Dr Nenad Dikić
Dear Colleagues,
We are pleased to welcome You to the Third Congress of Dietary Supplements.
For the third time in five years we will dedicate two days to discuss various topics and results we have achieved in professional and scientific work in this area.
Thanks to you and to your interest in dietary supplements, this Congress succeeds in establishing itself as an important event which brings together local
experts working in the fields of health legislation, quality and safety control of
the supplements, scientists who study the effects of supplements and application of biologically active substances, representatives of certain groups of consumers and representatives of manufacturers and importers of supplements.
This year, an important theme of the Congress will certainly be the new national
legislation on dietary supplement that was made mid-2010 and will begin to
be fully implemented by 2012. Despite many positive solutions adopted by the
regulation, there is still room for improvements and discussions will be organized within the conference sessions.
In addition to local experts, we are looking forward to hearing lectures from our
colleagues from abroad who will present their experiences and results of their
research. The Congress will be also a meeting point of the theory and practice
and at the exhibition area several supplement producers and importers will
present their programs.
End of November in Belgrade may not be known for good weather, but we hope
that it will stay in your memory because of the quality of the scientific program,
new useful information and socializing in the beautiful ambience of the Army
House of Serbia.
Prof. dr Slađana Šobajić & Dr Nenad Dikić
Organizator / Organiser:
Udruženje za medicinu sporta Srbije Sports Medicine Association of Serbia
Katedra za bromatologiju Department of Bromatology,
Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Faculty of Pharmacy, Belgrade University
Podrška / Supporters:
Antidoping agencija Republike Srbije Anti-Doping Agency of Serbia
Predsednici kongresa / Congress Presidents:
Slađana Šobajić
Nenad Dikić
Naučni odbor / Scientific Committee:
Blaženčić Mladenović Vera Kundaković Tatjana
Dikić Nenad Malićević Sead
Đorđević Brižita Mazić Sanja
Ibrić Svetlana Milovanović Srđan
Jakovljević Branko Stanković Ivan
Jevtić Branislav Šobajić Slađana
Kotur Jelena Živanić Slobodan
Kovačević Nada
Organizacioni odbor / Organizing Committee:
Anđelković Marija Radivojević Nenad
Antić Tamara Stefanović Mirko
Baralić Ivana Vesić Milica
Cvjetićanin Miloš Vujić Siniša
Glavaški Mila Zorić Nevena
Počasni odbor / Honorary Committee:
Snežana Samardžić Marković - Ministarka omladine i sporta Republike Srbije
Snezana Samardzic Markovic - Minister of Youth and sport
Prof. emeritus Ivanka Miletić - Predsednik Saveza farmaceutskih udruženja Srbije
Prof. emeritus Ivanka Miletić - President of the Pharmaceutical Association of Serbia
Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić
Academician Prof. Dr Miodrag Ostojić
Prof. dr Dragan Radovanović - Predsednik Udruženja za medicnu sporta Srbije
Prof. Dr. Dragan Radovanović - President of Sports Medicine Association of Serbia
Jasminko Pozderac, Direktor Republičkog zavoda za sport i medicine sporta
Jasminko Pozderac - Director of National Institute of Sport and Sports Medicine
Sponzori / Sponsors:
Aripharma
Casa Spadijer Bio Klinic
Esentico
International Trade System
Hemofarm a.d.
Galenika a.d.
Kirka Corporation d.o.o.
Sekretarijat Kongresa / Congress Secretariat:
Dr Marija Anđelković
e-mail: [email protected]
www.suplementi.org.rs
Zvanični jezik / Official language
Zvanični jezici Kongresa su srpski i engleski jezik. Official languages used in Congress are serbian and english.
Način prezentacije / Presentation form
Usmene prezentacije isključivo Oral presentations exclusively
u elektronskoj formi (PowerPoint). in electronic form (PowerPoint).
Predavanje u plenarnim sesijama: 30 min; na mini Plenary lectures’duration: 30 min; mini symposia
simpozijumima: 30 min; Usmeno izlaganje : 10 min duration: 30 min; Oral presentations duration: 10 min.
Poster forum prezentacija: Pored standardnog Poster forum presentation: Along with standard
štampanja postera, potrebno je da autori dostave printed posters, authors should provide their
svoje postere i u elektronskoj verziji (PowerPoint) posters in electronic form (PowerPoint) in order
da bi svoj rad prezentovali u okviru Poster forum to present their work in Poster forum session in
sesije u trajanju od 3 minuta nakon kojih treba da duration of 3 minutes followed by answers to two
odgovore na dva pitanja moderatora poster foruma. questions from poster forum moderators.
Kongresni prostor / Congress venue
Dom vojske Srbije Army House of Serbia
Kotizacija / Registration fees
Cene su izražene u evrima. / Prices are in euros.
učesnici / participants
lekari i farmaceuti na specijalizaciji, treneri, instruktori* / doctors and pharmacists on
specialization, coaches, instructors
studenti* / students
60
40
20
Bedž / Badge
Bedž se dobija po uplati kotizacije i obavezan je sve Badge is obtained after registration payment and is
vreme kongresa. mandatory during the Congress.
Izložba / Exposition
Izložba suplemenata će biti otvorena za vreme Supplements exposition will be opened during the
trajanja naučnog programa u Foajeu ispred scientific programme in the foyer in front of the
Plenarne sale. plenary hall.
Uplate / Payment
Uplatu kotizacije u dinarskoj protivvrednosti na Registration fees (converted in RSD on the payment
dan uplate možete izvršiti na račun Udruženja day) can be paid to: Sports medicine association of
za medicinu sporta 205–102832–52, adresa Serbia 205–102832–52, address: Palmoticeva 26,
Palmotićeva 26, Beograd, PIB 100416785. Belgrade, VAT: 100416785.
Uplate kotizacije se mogu izvršiti i na licu mesta, Registration fees can be made on-site,
prilikom registracije. during registration.
ŠEMA KONGRESA / CONGRESS SCHEME
25. novembar 2011 - 8:30 Otvaranje kongresa / Congress openning
vreme / time
9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30
14:30-15:00
15:00-16.00
16.00-17.30
25.11.2011
26.11.2011
PLENARNA PREDAVANJA
USMENE PREZENTACIJE II
PLENARY LECTURES
ORAL PRESENTATIONS II
kafe pauza / coffe break
kafe pauza / coffe break
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRAMINI-SIMPOZIJUM – ALKALOID
ALKALOID MINI SYMPOSIA
NU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:
„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND
SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:
„WHERE DO ATHLETES MAKE THE MISTAKES IN NUTRITION“
ručak / lunch
ručak / lunch
OKRUGLI STO:
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I
SUPLEMENTACIJU – UMSS:
NOVI PROPISI O NOTIFIKACIJII SUPLEME„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“ NATA U SRBIJI / ROUND TABLE: „THE NEW
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND
LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS
AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA“
SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:
„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY
SUPPLEMENT“
kafe pauza / coffe break
kafe pauza / coffe break
USMENE PREZENTACIJE I
MINI-SIMPOZIJUM ADAS „PROGRAM
ORAL PRESENTATIONS I
TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING
SUPPLEMENTS
POSTER FORUM I
POSTER FORUM II
26. novembar 2011 - 17:30 Zatvaranje kongresa / Congress closing
DETALJNI SADRŽAJ PO DANIMA / DAILY PROGRAM
Petak, 25. novembar 2011 / Friday, November 25th 2011
9:00-10:30 - PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES
moderatori: Šobajić Slađana, Živanić Slobodan
ZDRAVSTVENI EFEKTI POLIFENOLA HRANE - DOKAZI O MOGUĆIM MEHANIZMIMA
HEALTH BENEFITS OF DIETARY POLYPHENOLS - CURRENT EVIDENCE FOR
PLAUSIBLE MECHANISMS
Paul A. Kroon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
L-ARGININ I AZOT OKSID: VIŠE OD IGRE
L-ARGININE AND NITRIC OXIDE: MORE THAN A GAME
Korać Bato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DA LI JE STANOVNICIMA SRBIJE POTREBNA SUPLEMENTACIJA ISHRANE SELENOM?
DOES SERBIAN POPULATION NEED DIETARY SELENIUM SUPPLEMENTS?
Pavlović Zoran, Miletić Ivanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
11:00-12:30 - RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU
– UMSS: „GDE SPORTISTI GREŠE
U ISHRANI“ / CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION –
SMAS WORKSHOP: „WHERE DO ATHLETES MAKE THE MISTAKES IN NUTRITION“
moderatori: Blaženčić Mladenović Vera, Popović Milka
GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI
WHERE DO ATHLETES MAKE THE MISTAKES IN NUTRITION
Blaženčić Mladenović Vera, Dikić Nenad, Anđelković Marija,
Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Jovanović Zoran, Popović Milka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PRVIH 50 SPORTISTA U CENTRU ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU
UMSS – ŠTA SMO NAUČILI?
THE FIRST 50 ATHLETES IN THE CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND
SUPLEMENTATION SMAS - WHAT HAVE WE LEARNED?
Anđelković M., Dikić N., Blaženčić Mladenović V.,
Popović M., Đorđević B., Baralić I., Jovanović Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRAKTIČAN SPORTSKI OBROK
PRACTICAL SPORTS MEAL
Popović Milka
13:00-14:30 - RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU
– UMSS: „KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“ / CENTER FOR SPORTS
NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP: „HOW TO CHOOSE
THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
moderatori: Đorđević Brižita, Anđelković Marija
PROBLEM SUPLEMENTACIJE U SPORTU U SRBIJI
PROBLEM OF SPORT SUPPLEMENTATION IN SERBIA
Dikić Nenad, Anđelković Marija, Blaženčić Mladenović Vera,
Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Jovanović Zoran, Popović Milka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
KAKO IZABRATI PRAVI DIJETETSKI SUPLEMENT
HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT
Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Dikić Nenad, Anđelković Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
RAD SA UČESNICIMA / INTERACTIVE DISCUSSION
14:30-15:30 - USMENE PREZENTACIJE / ORAL PRESENTATIONS
moderatori: Kovačević Nada, Jakovljević Branko
WEB APLIKACIJA SA BAZOM PODATAKA O PREPORUKAMA UNOSA
MIKRONUTRIJENATA - ZNAČAJ I PRIMENA
WEB-BASED TOOL ON CURRENT MICRONUTRIENT RECOMMENDATIONS:
IMPORTANCE AND USE
Gurinović Mirjana, Cavelaars Adriënne, Kadvan Agnes,
Glibetić Marija, Doets Esme L., Novaković Romana,
Dhonukshe-Rutten Rosalie, van’t Veer Pieter, de Groot Lisette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
UTICAJ SUPLEMENTACIJE ASTAKSANTINOM NA NIVO MARKERA OKSIDATIVNOG
STRESA KOD MLADIH FUDBALERA
EFFECT OF ASTAXANTHIN SUPPLEMENTATION ON OXIDATIVE STRESS MARKERS
IN ELITE YOUNG SOCCER PLAYERS
Baralić Ivana, Đorđević Brižita, Dikić Nenad, Radivojević Nenad,
Anđelković Marija, Kotur-Stevuljević Jelena, Stefanović Aleksandra, Ivanišević Jasmina . . . . . . . . . . . . 31
POVOLJNI EFEKTI DIJETETSKOG SUPLEMENTA NA BAZI SOKA OD ARONIJE
OBOGAĆENOG DIJETNIM VLAKNIMA KOD PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM
BENEFITIAL EFFECTS OF ARONIA BERRY FIBRE ENRICHED DIETARY SUPPLEMENT
IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
Konić-Ristić Aleksandra, Srdić-Rajić Tatjana, Arsić Aleksandra,
Đekić-Ivanković Marija, Petrovic-Oggiano Gordana, Glibetić Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE SUPLEMENATA SA ANTIOKSIDATIVNOM
AKTIVNOŠĆU OD OTPADNE KAFE
PRODUCTION POSSIBILITIES OF SUPPLEMENTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY
FROM WASTE COFFEE
Marija Pavlović, Suzana Dimitrijević- Branković, Slavica Šiler- Marinković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
16:00-17:30 - POSTER FORUM
koordinatori: Kotur-Stevuljević Jelena, Kundaković Tatjana, Mazić Sanja
UTICAJ ASTAKSANTINA NA KOŽNE PROMENE MLADIH FUDBALERA
EFFECTS OF ASTAXANTHIN SUPPLEMENTATION ON SKIN CHANGES OF YOUNG
ELITE SOCCER PLAYERS
Radivojević Nenad, Dikić Nenad, Baralić Ivana, Đorđevic Brižita,
Anđelković Marija, Vujić Siniša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
UPOTREBA FOLNE KISELINE PRE I TOKOM TRUDNOĆE
FOLIC ACID USE BEFORE AND DURING PREGNANCY
Petrić Marina, Tasić Ljiljana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
EFEKTI SUPLEMENTACIJE N-3 MASNIM KISELINAMA NA PARAMETRE
OKSIDATIVNOG STRESA KOD PACOVA WISTAR SOJA
EFFECTS OF N-3 SUPPLEMENTATION ON PARAMETERS OF OXIDATIVE STRESS IN
MALE WISTAR RATS
Popović Tamara, Borozan S., Trbović A., de Luka S., Milanović I., Glibetić M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
EFEKAT SUPLEMENTACIJE OMEGA 3 MASNIH KISELINA NA OKSIDATIVNI STATUS
MOŽDANOG TKIVA U STARIH WISTAR PACOVA
THE EFFECTS OF OMEGA 3 FATTY ACID SUPPLEMENTATION ON BRAIN TISSUE
OXIDATIVE STATUS IN AGED WISTAR RATS
Avramović Nemanja, Dragutinović Vesna, Krstić Danijela, Čolović Mirjana,
Trbović Aleksandar, de Luka Silvio, Milanović Ivan, Popović Tamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
UTICAJ SUPLEMENTACIJE ALFA-LIPONSKOM KISELINOM NA PARAMETRE
OKSIDATIVNOG STRESA I ANTIOKSIDATIVNE ZAŠTITE
EFFECT OF ALPHA LIPOIC ACID SUPPLEMENTATION ON PARAMETERS OF
OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDATIVE DEFENSE
Vidović Bojana, Đorđević Brižita, Kotur Stevuljević Jelena, Milovanović Srđan,
Stefanović Aleksandra, Ivanišević Jasmina, Miljković Milica, Miletić Ivanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
VITAMINI KAO AKTIVNI SASTOJCI SUPLEMENATA SA TRŽIŠTA SRBIJE
VITAMINS AS ACTIVE COMPONENTS OF DIETARY SUPPLEMENTS FROM SERBIAN MARKET
Zrnić Milica, Šobajić Slađana, Mičić Ana, Dimov Dragana, Ivanović Nevena, Vidović Bojana . . . . . . . . . . . 48
MINERALI KAO AKTIVNI SASTOJCI SUPLEMENATA SA TRŽIŠTA SRBIJE
MINERALS AS ACTIVE COMPONENTS IN DIETARY SUPPLEMENTS FROM SERBIAN MARKET
Šobajić Slađana, Zrnić Milica, Mihailović Marija, Martinović Ana, Đuričić Ivana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
POLIFENOLI I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKTA LISTA VRSTE PIRUS
AMYGDALIFORMIS VILLARS (MALACEAE)
POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF LEAF EXTRACT OF PIRUS
AMYGDALIFORMIS VILLARS (MALACEAE)
Vračević Sandra, Mitrović Maja, Kundaković Tatjana, Lakušić Branislava, Kovačević Nada . . . . . . . . . . . . 53
ANALIZA FITOESTROGENA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA NA BAZI CRVENE DETELINE
ANALYSIS OF PHYTOESTROGENS IN DIETARY SUPPLEMENTS BASED ON RED CLOVER
Bursać Mira, Atanacković Milica, Cvejić Jelena, Kolarović Jovanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ODREDJIVANJE SADRŽAJA UKUPNIH POLIFENOLA U POVRĆU
DETERMINATION OF TOTAL POLYPHENOLS IN VEGETABLES
Slavković Jelena, Šobajić Sladjana, Tatjana Kundaković, Sanja Labudović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
SADRŽAJ BAKRA, CINKA I MANGANA U FORMULAMA ZA ODOJČAD
CONTENT OF COPPER, ZINC AND MANGANESE IN INFANTS FORMULAS
Lazarević Konstansa, Stojanović Dušica, Nikolić Dejan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KONTROLA KVALITETA PROBIOTSKOG PREPARATA INSTITUTA TORLAK
QUALITY CONTROL OF THE PROBIOTIC PREPARATION MANUFACTURED BY THE
INSTITUTE TORLAK
Tršić-Milanović Nada, Cvetković Vesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ODREĐIVANJE GLUTENA U HRANI ZA ODOJČAD I MALU DECU
DETERMINATION OF GLUTEN IN FOODS INTENDED FOR INFANTS AND YOUNG CHILDREN
Stanković Ivan, Vidović Bojana, Šobajić Slađana, Đorđević Brižita,
Đuričić Ivana, Milanović Mirjana, Janković Saša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
KORELACIJA STANJA UHRANJENOSTI SA KONCENTRACIJAMA ALANIN
AMINOTRANSFERAZE I ASPARTAT AMINOTRASFERAZE U SERUMU FIZIČKI
AKTIVNIH ISPITANIKA
CORRELATION OF NUTRITIONAL STATUS WITH THE CONCENTRATION OF
ALANINE AMINOTRANSFERASE AND ASPARTATE AMINOTRASFERAZE IN SERUM
OF PHYSICALLY ACTIVE PARTICIPANTS
Zlatković J., Brkić D., Đelić M., Antić N., Šaranović S., Mazić S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ANALIZA BMI, TM I % MASTI KOD SPORTISTA UZRASTA DO 16 GODINA
THE ANALYSIS OF BODY MASS INDEX (BMI), BODY MASS (BM) AND PERCENTAGE
OF BODY FAT (%F) IN ATHLETES UNDER THE AGE OF 16 YEARS
Gavrilović Tamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
POSTOJI LI POTREBA ZA SUPLEMENTACIJOM PREPARATIMA GVOŽĐA KOD ODBOJKAŠICA?
IS THERE A NEED FOR IRON SUPPLEMENTATION IN FEMALE VOLLEYBALL?
Đavolović Brankica, Stanojević Maja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
DA LI JE POTREBNA SUPLEMENTACIJA GVOŽĐEM VRHUNSKIM
ODBOJKAŠICAMA RAZLIČITOG UZRASTA
IS THERE A NEED FOR IRON SUPPLEMENTATION TO THE ELITE FEMALE
VOLLEYBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGES
Kozar Nataša, Đorđević-Šaranović Slavica, Mazić Sanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
SASTOJCI KATUSOVOG PLODA (OPUNTIA FICUS INDICA) INKORPORIRANI U
SUPLEMENTIMA ZA REGULACIJU TELESNE TEZINE
CACTUS FRUIT INGREDIENTS (OPUNTIA FICUS INDICA) INCORPORATED
INCORPORATED IN FOOD SUPPLEMENTS FOR WEIGHT MAGAGEMET
Blazevska Zagorka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
SINERGIČKI EFEKTI HIPOKALORIJSKE DIJETE I DIJETETSKOG SUPLEMENTA
SYNERGISTICALLY EFFECTS HIPOCALORIES DIET AND DIETARY SUPPLEMENT
Vesna Rakonjac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Subota, 26. novembar 2011 / Saturday, November 26th 2011
9:00-10:30 - USMENE PREZENTACIJE II / ORAL PRESENTATIONS II
koordinatori: Ibrić Svetlana, Dikić Nenad
STATUS ESENCIJALNIH MASNIH KISELINA KOD ZDRAVIH OSOBA I U
METABOLIČKIM BOLESTIMA U SRBIJI: DA LI NAM JE POTREBNA SUPLEMENTACIJA?
ESSENTIAL FATTY ACID STATUS IN HEALTH AND METABOLIC DISEASE IN
SERBIAN POPULATION- DO WE NEED SUPPLEMENTATION?
Ristić-Medić Danijela, Arsić Aleksandra, Popović Tamara, Poštić Marija,
Vučić Vesna, Gurinović Mirjana, Glibetić Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
DIJETETSKI SUPLEMENTI SA OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA SA TRŽIŠTA SRBIJE
– ANALIZA I KOMENTAR SASTAVA
DIETARY SUPPLEMENTS WITH OMEGA-3 FATTY ACIDS
Đuričić Ivana, Milentijević Danka, Šobajić Slađana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
UTICAJ ASTAKSANTINA NA SPORTSKU SPOSOBNOST MLADIH FUDBALERA
EFFECT OF ASTAXANTHIN SUPPLEMENTATION ON YOUNG FOOTBALL PLAYERS
SPORTS PERFORMANCE
Radivojević Nenad, Dikić Nenad, Baralić Ivana, Đorđević Brižita,
Anđelković Marija, Vujić Siniša, Totić Selena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ANALIZA PIĆA NA FIBA EUROPE U20 EVROPSKOM ŠAMPIONATU U KOŠARCI
2011 B DIVIZIJA – DA LI JE VODA DOVOLJNA?
ANALYSIS OF DRINKS AT FIBA UNDER 20 BASKETBALL EUROPEAN
CHAMPIONSHIP 2011 B DIVISION – IS WATER ENOUGH?
Vukašinović Vesić Milica, Dikić Nenad, Oblaković Babić Jelena, Anđelković Marija,
Vujić Siniša, Radivojević Nenad, Antić Tamara, Ćurčić Đorđe, Stamenković Aleksandar,
Radifković Predrag, Čabarkapa Radomir, Radić Predrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
STUDIJA KRATKOTRAJNE SUPLEMENTACIJE SPORTISTA MINERALIMA
SHORT-TERM STUDY OF SUPPLEMENTATION OF ATHLETES BY MINERALS
Barjaktarović-Labović S., Đurović D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
NAVIKE U UPOTREBI SUPLEMENATA KOD KORISNIKA BEOGRADSKIH SPORTSKIH
CENTARA: STUDIJA PRAĆENJA IZMEĐU 2009. I 2011. GODNE
DIETARY SUPLEMMENTATION HABITS IN USERS OF BELGRADE SPORTS CENTRES:
A FOLLOW-UP STUDY BETWEEN 2009 AND 2011
Plavšić Jadranka, Đorđević-Šaranović Slavica, Gavrilović Tamara,
Vlasačević Jelena, Živanović Mirjana, Mazić Sanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
FARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA DIJETETSKIH SUPLEMENATA:
ČVRSTI FARMACEUTSKI OBLICI
QUALITY CONTROL OF DIETARY SUPPLEMENTS FORMULATED AS SOLID
DOSAGE FORMS: PHARMACEUTICAL TECHNOLOGICAL ASPECT
Milović Mladen, Ibrić Svetlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11:00-12:30 - MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA / ALKALOID MINI SYMPOSIA
DIJETETSKI SUPLEMENTI U PROMOCIJI ZDRAVLJA I PREVENCIJI BOLESTI –
KLINIČKI, SOCIJALNI I EKONOMSKI ISHODI
DIETARY SUPPLEMENTS IN HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION –
CLINICAL, SOCIAL AND ECONOMIC OUTCOMES
Tasić Ljiljana, Tadić Ivana, Petrić Marina, Lakić Dragana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
EDUKACIJA KAO METODA KOD UVOĐENJA DIJETETSKIH SUPLEMENATA NA
TRŽIŠTE R. SRBIJE – PRIMER IZ PRAKSE
EDUCATION AS A METHOD OF INTRODUCING DIET SUPPLEMENTS TO SERBIAN
MARKET – AN EXAMPLE FROM BUSINESS PRACTICE
Trifunović Ivana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
VITAMIN C-KOLIKO JE VAŽNA ADEKVATNA SUPLEMENTACIJA
VITAMIN C - HOW IMPORTANT IS ADEQUATE SUPPLEMENTATION
Jakovljević Branko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
13:00-14:30 - OKRUGLI STO „NOVA ZAKONSKA REGULATIVA O DIJETETSKIM
SUPLEMENTIMA I DIJETETSKIM PROIZVODIMA U SRBIJI“ / ROUND TABLE “THE
NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN
SERBIA”
Koordinator: Ivan Stanković
Učesnici: Ivan Stanković, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu; Dragana
Jović, Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović-Batut“; Ljiljana TrajkovićPavlović, Institut za javno zdravlje Vojvodine; Dušan Obradović, Grupacija
proizvođača i uvoznika dijetetskih suplementa pri Privrednoj komori Srbije
DIJETETSKI SUPLEMENTI – PRIMENA NOVE REGULATIVE
FOOD SUPPLEMENTS - APPLICATION OF THE NEW REGULATION
Stanković Ivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
ISKUSTVA U PRIMENI ZAKONSKE REGULATIVE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI
DIJETETSKIH PROIZVODA
EXPERIENCES IN APPLICATION OF THE LEGISLATION RELATED TO THE HEALTH
SAFETY OF DIETARY PRODUCTS
Jović Dragana, Nikosavić Dušica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
JEDNOGODIŠNJE ISKUSTVO U PRIMENI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ
ISPRAVNOSTI DIJTETSKIH PROIZVODA
ONE YEAR EXPERINECE IN CONTROLLING DIETETIC PRODUCTS SAFETY
Trajković Pavlović Ljiljana, Popović Milka, Mihajlović Biserka, Torović Ljilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
PRIMENA NOVE REGULATIVE ZA DIJETETSKE PROIZVODE- KOMENTARI GRUPACIJE
PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA I DISTRIBUTERA DIJETETSKIH SUPEMENATA PRI PKS
APPLICATION OF NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS – COMMENTS
OF PRODUCERS, IMPORTERS AND DISTRIBUTORS OF DIETARY SUPEMENATS’
GROUP WITHIN THE SERBIAN COMMERCIAL CHAMBER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
14:30-15:30 - MINI SIMPOZIJUM ADAS „PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
/ MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
ADAS PROJEKAT TESTIRANJA SUPLEMENATA
– PRVIH DESET
ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS - FIRST TEN
Dikić Nenad, Anđelković Marija, Vajagić Bojan, Jakovljević Borislav,
Vukašinović Vesić Milica, Radivojević Nenad, Antić Tamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
SUPLEMENTACIJA SPORTSKIH SAVEZA SRBIJE – ISKUSTVO OLIMPIJSKOG
KOMITETA SRBIJE
SUPPLEMENTATION OF SERBIAN SPORT FEDERATION – EXPERIENCE OF
OLYMPIC COMMITTEE
Jevtić B., Anđelković M., Dikić N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
PROBLEMI SA UVOZOM DIJETETSKIH SUPLEMENATA
PROBLEMS WITH THE IMPORT OF DIETARY SUPPLEMENTS
Geza Kurai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
BIOLOŠKI AKTIVNI DODACI ISHRANI NA TRŽIŠTU SRBIJE I EU – OD PROCESA
PROIZVODNJE DO DISTRIBUCIJE
BIOLOGICAL ACTIVE DIETETIC SUPPLEMENTS AT THE MARKET OF SERBIA AND
EU – FROM PRODUCTION TO MARKETING
Ivan Vajs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
16:00-17:30 - POSTER FORUM II
koordinatori: Brižita Đorđević, Slobodan Živanić, Petrica Ružić
ANKETIRANJE APOTEKA U BEOGRADU U POGLEDU NAJPRODAVANIJIH
DIJETETSKIH SUPLEMENATA
QUESTIONNAIRE OF PHARMACIES IN BELGRADE IN TERMS OF BEST-SELLING
DIETARY SUPPLEMENTS
Govedarica Veselin, Jovanović Ana, Simić Marija, Mitov Aleksandar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
UČESTALOST UZIMANJA SUPLEMENATA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE
KARAKTERISTIKE
FREQUENCY OF TAKING SUPPLEMENTS IN RELATION TO DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS
Lazić Branka, Obradović Biserka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
PROCENA INFORMISANOSTI LEKARA OPŠTE MEDICINE O DOPINGU
EVALUATION OF THE INFORMATION LEVEL ON DOPING WITH GENERAL PRACTITIONERS
Antić Dušan, Ostojić Sergej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
ODNOS PUŠAČA I NEPUŠAČA PREMA KONZUMIRANJU DIJETETSKIH SUPLEMENATA
THE ATTITUDE OF SMOKERS AND NON-SMOKERS TOWARDS TAKING DIETARY SUPPLEMENTS
Obradović Biserka, Lazić Branka, Ilić Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
EVALUACIJA SADRŽAJA TOKSIČNIH METALA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA ZA SPORTISTE
SURVEY ON THE CONTENT OF TOXIC METALS OF DIETARY SUPPLEMENTS FOR SPORTSPEOPLE
Torović Ljilja, Mihajlović Biserka, Červenka Igor,
Trajković-Pavlović Ljiljana, Popović Milka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
DODACI ISHRANI U TRETMANU DISBIOZE CREVA KOD RANIH RAZVOJNIH POREMEĆAJA
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS IN TREATMENT OF INTESTINAL DYSBIOSIS IN
EARLY DEVELOPMENTAL DISORDERS
Antin Pavlović Tijana, Selaković Milijana, Torbica Svetlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUTENA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA NA
TRŽIŠTU SRBIJE
DETERMINATION OF GLUTEN IN FOOD SUPPLEMENTS FROM SERBIAN MARKET
Vidović Bojana, Stanković Ivan, Tomić Tanja,
Hadžiabdić Maja, Vasiljević Nađa, Miletić Ivanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
ICP-AES ANALIZA NEKIH OLIGOELEMENATA U VOĆNIM VINIMA
ICP-AES ANALYSIS OF SOME OLIGOELEMENTS IN FRUIT WINES
Basić Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
UTICAJ TERMIČKOG TRETMANA NA SADRŽAJ POJEDINIH FRAKCIJA DIJETNIH VLAKANA
INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT UPON CONTENT OF CERTAIN TYPES OF FIBER 1
Dodevska M., Miletić I., Đorđević B., Đorđević P., Kotur-Stevuljević J.,
Dimitrijević-Srećković V., Simić M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST ALICINA I NJEGOVIH TRANSFORMENATA
DOBIJENIH POD DEJSTVOM MIKROTALASA
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ALLICIN AND THE TRANSFORMATION PRODUCTS
OF ALLICIN OBTAINED BY MICROWAVES
Ilić Dušica P., Kundaković Tatjana D., Nikolić Vesna D.,
Nikolić Ljubiša B., Stanojević Ljiljana P., Stanković Mihajlo Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST VODENO-ETANOLNOG EKSTRAKTA KORENA
KOPRIVE (URTICA DIOICA L.)
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AQUEOUS-ETHANOL EXTRACT FROM NETTLE ROOT
(URTICA DIOICA L.)
Stanojević Ljiljana, Stanković Mihajlo, Kundaković Tatjana,
Cakić Milorad, Nikolić Vesna, Nikolić Ljubiša, Ilić Dušica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
ZNAČAJ FUNKCIONALNE HRANE U PEDIJATRIJI
THE IMPORTANCE OF FUNCTIONAL FOOD INGREDIENTS IN PEDIATRICS
Vuletić Biljana, Rašković Zorica, Igrutinović Zoran, Marković Slavica,
Kostić Gordana, Vujić Ana, Stojković Anđelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
UTICAJ SUPLEMENTACIJE RIBLJIM ULJEM NA STATUS POLINEZASIĆENIH MASNIH
KISELINA ERITROCITA KOD ZDRAVIH ISPITANIKA SA UMERENOM HIPERLIPEMIJOM
EFFECT OF FISH OIL SUPPLEMENTATION ON ERYTHROCYTE FATTY ACID
PROFILE IN HEALTHY INDIVIDUALS WITH MODERATE DYSLIPIDEMIA
Đuričić I, Šobajić S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
DA LI JE PROFESIONALNIM SPORTISTIMA U SRBIJI POTREBNA SUPLEMENTACIJA
N-3 MASNIM KISELINAMA?
DO PROFESSIONAL SPORTSMEN IN SERBIA NEED N-3 FATTY ACID SUPPLEMENTATION?
Vučić Vesna, Ristić-Medić Danijela, Arsić Aleksandra, Glibetić Marija, Mazić Sanja . . . . . . . . . . . . . . . .161
FIZIČKA AKTIVNOST KAO FAKTOR ZA POSTIZANJE OPTIMALNE TELESNE MASE I
ODRŽAVANJA ISTE U UZRASTU 11-18 GODINA
PHYSICAL ACTIVITY LIKE A FACTOR FOR ACHIEVING AND MAINTENANCE
OPTIMAL BODY WEIGHT AT THE AGE 11-18
Vlasačević J, Plavšić J, Šaranović-Đorđević S, Mrdaković D, Mazić S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
ISPITIVANJE UTICAJA SUPLEMENTACIJE ASTAKSANTINOM NA MUKOZNI
IMUNITET KOD MLADIH FUDBALERA
FFECT OF SUPPLEMENTATION WITH ASTAXANTHIN ON THE MUCOSAL
IMMUNITY OF YOUNG ELITE SOCCER PLAYERS
Baralić Ivana, Đorđević Brižita, Dikić Nenad, Anđelković Marija,
Radivojević Nenad, Kotur-Stevuljević Jelena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
PREPORUKE ZA KORIŠĆENJE KREATINA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MLAĐU POPULACIJU
RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF CREATINE WITH SPECIAL EMPHASIS ON
THE YOUNGER POPULATION
Antić Tamara, Dikić Nenad, Vukašinović Vesić Milica, Oblaković Babić Jelena,
Anđelković Marija, Vujić Siniša, Radivojević Nenad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
ULOGA L-KARNITINA U DIJETOTERAPIJI I SPORTSKOJ MEDICINI
ROLE OF L-CARNITINE IN DIETOTHERAPY AND SPORTS MEDICINE
Petrović-Oggiano Gordana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Plenarna predavanja
Plenary lectures
PLENARNA PREDAVANJA
PLENARY LECTURES
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
1
Plenarna predavanja
Plenary lectures
2
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Plenarna predavanja
Plenary lectures
ZDRAVSTVENI EFEKTI POLIFENOLA HRANE - DOKAZI O
MOGUĆIM MEHANIZMIMA
Paul A. Kroon
Institute of Food Research, Norwich Research Park, Norwich NR4 7UA, UK
Polifenoli se redovno unose hranom, jer su uobičajeni sastojci biljaka i hrane biljnog
porekla. Najvažniji dijetarni polifenoli su flavonoidi u koje spadaju jarko obojeni antocijanini (npr. u bobičastom voću), flavonoli (npr. kvercetin u luku, čaju), flavanoli (npr.
epikatehin u zrnu kakaa, jabukama i epigalokatehin-galat u zelenom čaju), flavanoni
(npr. hesperidin u pomorandžama) i izoflavoni (daidzein i genistein soje). Drugi važni
dijetarni polifenoli obuhvataju derivate hidroksicimetne kiseline (npr. hlorogena kiselina u kafi), elagitanine (npr. punicalagin u naru), derivate benzoeve kiseline (npr. galna
kiselina u crnom vinu) i tirozolne estre (npr. hidroksitirozol u maslinovom ulju). Postoji
velika zainteresovanost za blagotvorno dejstvo polifenola na zdravlje ljudi, o čemu govore hiljade objavljenih radova sa detaljima njihovih efekata u in vitro i in vivo modelima.
Sada takođe postoje stotine interventnih studija u kojima je ispitivano delovanje konzumiranja hrane ili ekstrakata bogatih polifenolima ili izolovanih polifenola na ljudsko
zdravlje. Najjači dokazi za sada potvrđuju da konzumiranje polifenola može imati povoljan fiziološki efekat na zdravlje kardiovaskularnog sistema ljudi [1].
Da bi se dokazao uzročno-posledični odnos između konzumiranja polifenola i povoljnih fizioloških efekata kod ljudi, potrebno je da postoji prihvatljiv mehanizam kojim bi se objasnili primećeni efekti. Ovaj zahtev kod polifenola predstavlja veliki izazov,
iz više razloga, od kojih su najvažniji sledeći: (1) Hrana i ekstrakti bogati polifenolima
obično sadrže veći broj (obično 10-50) bioaktivnih supstanci, što komplikuje in vitro
ispitivanja bioaktivnosti pojedinih supstanci; (2) polifenoli su kod ljudi veoma podložni
metabolizmu druge faze, pri čemu se obično svaki polifenolni aglikon konvertuje u 1020 konjugata druge faze; (3) ovi metaboliti druge faze nisu komercijalno dostupni, i (4)
polifenoli su samo delom bioraspoloživi i koncentracije u perifernoj cirkulaciji su obično
reda nanomola ili mikromola.
U ovom radu će na postojećim primerima biti prikazani različiti pristupi identifikaciji mogućih mehanizama delovanja polifenola. Jedan od pristupa je identifikovanje metabolita polifenola u humanoj krvi, njihova sinteza i ispitivanje njihove biološke
aktivnosti na modelima ćelija i tkiva[2,3]; ovaj pristup je korišćen da bi se identifikovale
fiziološki važne aktivnosti kvercetina[4,5]. Drugi pristup je korišćenje tehnologija omika
koje olakšavaju procenu višestrukih mehanizama[6], iako one ne ukazuju na to koja je
bioaktivna komponenta kompleksnih ekstrakata odgovorna za delovanje. U nekim
slučajevima moguće je dokazati mehanizam delovanja u in vivo uslovima, kao što je to
urađeno za kakao i endotelnu funkciju[7].
Ključne reči: flavonoidi, fenoli, kardiovaskularna oboljenja, biomarkeri, uzročnoposledični odnos, humani metabolizam, metabolizam druge faze, glukuronidi, sulfati,
transkriptomika
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
3
Plenarna predavanja
Plenary lectures
HEALTH BENEFITS OF DIETARY POLYPHENOLS - CURRENT
EVIDENCE FOR PLAUSIBLE MECHANISMS
Kroon Paul A.
Institute of Food Research, Norwich Research Park, Norwich NR4 7UA, UK
Polyphenols are widely consumed by humans because they are components of
plants and plant-derived foods. The most important dietary polyphenols are flavonoids
which includes the highly coloured anthocyanins (e.g. various in berries), flavonols
(e.g. quercetin in onions, tea), flavanols (e.g. epicatechin in cocoa, apples and epigallocatechin gallate in green tea), flavanones (e.g. hesperidin in oranges) and isoflavones
(daidzein and genistein in soy). Other important dietary phenolics include hydroxycinnamates (e.g chlorogenic acid in coffee), ellagitannins (e.g. punicalagin in pomegranate), benzoic acids (e.g. gallic acid in red wine) and tyrosol esters (e.g. hydroxytyrosol in
olive oil). There is considerable interest in the ability of polyphenols to have beneficial
effects on human health, and there are thousands of published reports detailing their
effects using in vitro and in vivo models. There are also now data from hundreds of intervention trials exploring the effects of consumption of polyphenol-rich foods, extracts
and isolated polyphenols on human health. The strongest evidence that supports the
notion that consumption of polyphenols can have beneficial physiological effects in
humans is for cardiovascular health[1].
In order to prove a cause and effect relationship between consumption of polyphenols
and a beneficial physiological effect in humans requires that a plausible mechanism exists
to explain the observed effects. This is a challenging requirement for polyphenols for a
number of reasons, the most important of which are as follows: (1) Polyphenol-rich foods
and extracts usually contain multiple (typically 10-50) different bioactives which complicates in vitro bioactivity-guided fractionation approaches, (2) polyphenols are highly susceptible to human phase-2 metabolism, which typically converts each polyphenol aglycone into 10-20 phase-2 conjugates, (3) these phase-2 metabolites are not commercially
available, and (4) polyphenols are only partially available and the concentrations achieved
in the peripheral circulation are typically only nanomolar or micromolar.
In this paper, different approaches to identifying plausible mechanisms of action
for polyphenols will be explored using existing examples. One approach has been to
identify human polyphenol metabolites in human blood, synthesise these, and examine
their biological activities using cell and tissue models[2,3]; this approach has been used to
identify physiologically relevant activities for quercetin[4,5]. Another approach has been
to use omics technologies which facilitate the assessment of multiple mechanisms[6], although they may not indicate which bioactive components are responsible in complex
extracts. In some cases, it is possible to demonstrate a mechanism in vivo, as has been
done for cocoa and endothelial function[7].
Keywords: Flavonoids, phenolics, cardiovascular disease, biomarkers, cause and effect relationships, human metabolism, phase-2 metabolism, glucuronides, sulfates, transcriptomics
4
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Plenarna predavanja
Plenary lectures
References:
[1] Hooper L, Kroon PA et al., (2008). Am J Clin Nutr 88, 38-50; [2] Kroon PA, Clifford
MN, et al. (2004). Am J Clin Nutr 80, 15-21; [3] Needs PW, Kroon PA (2006). Tetrahedron 62,
6862-6868; [4] Tribolo S, Lodi F, et al. Atherosclerosis 197, 50-56; [5] Loke WM, Proudfoot
JM, et al. Biochem Pharmacol 75, 1045-1053; [6] Garcia-Conesa MT, Tribolo S, et al. Molec
Nutr Food Res 53, 266-276; Schroeter H; Heiss C, et al. (2006) PNAS 103, 1024-1029.
L-ARGININ I AZOT OKSID: VIŠE OD IGRE
Korać Bato1,2
Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd, Srbija.
2
Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Beograd, Srbija.
1
Stari Egipćani su 2000 godina pre Hrista koristili semena biljaka lupina (iz porodice
Fabaceae) za lečenje, dok je L-arginin, visoko zastupljena amino kiselina u njima otkriven
pre oko 150 godina, malo pre nego je pokazana kardioprotektivna uloga nitroglicerina.
Molekulske osnove njihovog delovanja objašnjene su tek između 1970. i 1990. godine,
saznanjem da su posredovane azot oksidom (NO), gasovitim signalnim molekulom.
Azot oksid je difuzibilni slobodni radikal, sintetisan u svim tkivima od amino kiseline
L-arginina, aktivnošću različitih izoformi enzima NO sintaze (NOS), inducibilne, endotelijalne i neuronalne. Svoju biološku ulogu primarno ostvaruje klasičnim putem preko
cikličnog GMP (cGMP), aktivacijom solubilne guanilat ciklaze (sGC). Jedan od prvo otkrivenih bioloških efekata NO bio je vazodilatatorni, bilo da koristimo lupine, nitroglicerin ili L-arginin. Azot oksid ima esencijalnu ulogu u regulaciji vaskularnog tonusa, neurotransmisiji, imunom odgovoru i ukupnoj homeostazi organizma, uključujući regulaciju
energetskog metabolizma i re-modeliranje mitohondrija.
Metabolizam L-arginina je kompleksan, tkivno specifičan i još uvek nedovoljno
razjašnjen u mnogim tipovima ćelija. Pored NO, L-arginin je prekursor uree, ornitina i
agmatina, a takođe se koristi za sintezu poliamina, citrulina i glutamata. Signalizacija
posredovana L-argininom u velikoj meri je limitirana njegovom dostupnošću (u sisara
L-arginin je semiesencijalna ili kondiciono esencijalna amino kiselina, zavisno od stepena razvića i zdravstvenog stanja), kao i ekspresijom i aktivnošću multiplih enzima
uključenih u njegov metabolizam.
Ovo predavanje je fokusirano ka L-arginin-NO produkujućem putu i biološkim efektima koje ostvaruje, bilo sGC/cGMP-zavisnom ili sGC/cGMP-nezavisnom signalizacijom:
S-nitrozilacijom, S-glutationilacijom i nitracijom tirozina.
Stoga, budući da suplementacija L-argininom afektuje bazalni metabolizam u svim
tkivima (od tankog creva do mozga) i da se primenjuje u različitim patološkim stanjima,
od regulacije krvnog pritiska, gojaznosti do neurodegenerativnih oboljenja, ovaj rad je
i pokušaj da se objedine molekulski mehanizmi koji leže u osnovi delovanja L-arginina
(NO) na inter-organski metabolizam u patofiziološkim stanjima.
Ključne reči: L-arginin, azot okisid, metabolizam, mitohondrije.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
5
Plenarna predavanja
Plenary lectures
L-ARGININE AND NITRIC OXIDE: MORE THAN A GAME
Korać B1,2.
1
University of Belgrade, Institute for biological research “Siniša Stanković”, Belgrade, Serbia.
2
University of Belgrade, Biological faculty, Belgrade, Serbia.
The ancient Egyptians in 2000 BC used lupine seed plants (from the family Fabaceae)
for health treatment, while L-arginine, an amino acid highly represented in them, was discovered about 120 years ago, shortly after the demonstrated cardioprotective role of nitroglycerin. The molecular bases of their action were not explained until the decades of 19701990, showing that they are mediated by nitric oxide (NO) - gaseous signaling molecule.
Nitric oxide is diffusible free radical; enyzmatically synthesized in many cells and tissues from the amino acid L-arginine, by the activity of different isoforms of the enzyme
NO synthase (NOS), inducible, endothelial and neuronal. The biological effects induced
by NO include primarily the classical route through generation of cyclic GMP (cGMP),
by activation of soluble guanylate cyclase (sGC). One of the earliest discovered biological effects of NO was vasodilatation, whether we use lupine, nitroglycerin or L-arginine.
Nitric oxide plays a crucial role in regulating vascular tone, neurotransmission, host immunity and whole-body homeostasis including regulation of energy metabolism and
mitochondrial re-modeling.
Metabolism of L-arginine is complex, tissue-specific and still insufficiently explained
in many cell types. In addition to NO, L-arginine represents the precursor of urea, ornithine and agmatine, and this amino acid is used in the synthesis of polyamines, citrulline and glutamate. L-arginine-originating biomolecules signaling is limited to a great
extent by its availability (in mammals L-arginine is a semiessential or conditionally essential amino acid, depending on the developmental stage and health status), as well as
by expression and activity of multiple enzymes involved in its metabolism.
This lecture is focused towards the L-arginin-NO pathway and to NO producing biological effects obtained by either sGC/cGMP-dependent or sGC/cGMP-independent signaling: S-nitrosylation, S-glutathionylation, and tyrosine nitration.
Therefore, since L-arginine supplementation affects basal metabolism in all tissues
(from the small intestine to the brain) and L-arginine supplementation is applied in a variety of pathological conditions, the regulation of blood pressure, obesity and neurodegenerative diseases, this is an attempt to incorporate the molecular mechanisms underlying
action of L-arginine (NO) on inter-organ metabolism in pathophysiological conditions.
Keywords: L-arginine, nitric oxide, metabolism, mitochondria.
6
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Plenarna predavanja
Plenary lectures
DA LI JE STANOVNICIMA SRBIJE POTREBNA
SUPLEMENTACIJA ISHRANE SELENOM?
Pavlović Zoran1, Miletić Ivanka2
1
Zavod za javno zdravlje Požarevac
2
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Beograd
I pre i posle otkrića selena 1817. godine, opisivana su trovanja ovim elementom kod
ljudi i životinja počevši od Marka Pola 1295., pa do selenoza u Kini osamdestih godina
prošlog veka. Smatran je toksičnim elementom sve do 1957 godine, kada je pokazano
da selen sprečava nekrozu jetre kod pacova deficitarnih selenom. Početkom sedamdesetih godina prošlog veka esencijalnost selena potvrđena je otkrićem da je selen integralni deo eritrocitne glutation peroksidaze. Danas je poznato više od 30 selenoproteina preko kojih selen ostvaruje svoje biohemijske uloge u organizmu u koje spadaju
antioksidativna zaštita organizma (glutation peroksidaze 1,2,3,4 i 6), aktivacija hormona
(jodtironin dejodinaze 1, 2 i 3), učešće u tioredoksin sistemu (tioredoksin reduktaze 1,2
i 3) imunom odgovoru, reprodukciji i fertilitetu. Pored toga, istraživanja su pokazala da
selen ima protektivni efekat kod nekih vrsta kancera i da smanjuje mortalitet od kardiovaskularnih bolesti. Epidemiološke studije pokazale su inverznu korelaciju humanog
statusa selena i incidence nekih kancera i ukazale da je 120 µg/l najniža koncentracija
selena u plazmi potrebna za minimiziranje rizika od kancera.
Zemljište predstavlja prvu kariku u lancu ishrane i kod životinja i ljudi ono ima najveći
uticaj na dijetarni unos selena. U mnogim regionima u svetu ustanovljen je nedostatak
selena u zemljištu, tako da je nedovoljan dijetarni unos jedan od važnijih dijetarnih problema u svetu. Procenjuje se da je deficit selena glavni zdravstveni problem za značajan
deo humane populacije (između 500 miliona i jedne milijarde ljudi) ali je daleko veći broj
osoba koje imaju suboptimalan unos selena koji je nedovoljan za maksimalnu ekspresiju selenoenzima. Postoji više pristupa rešavanju problema nedovoljnog unosa selena,
počevši od dodatka selena u veštačka đubriva i stočnu hranu, pa do proizvodnje funkcionalne hrane i dijetetskih suplemenata sa selenom. Poljoprivredna zemljišta u Srbiji veoma
su siromašna selenom. Istraživanja tokom osamdesetih godina prošlog veka pokazala su
da je nedostatak selena u zemljištu povezan sa deficitom selena u hrani i ozbiljnim deficitom selena stanovnika Srbije. U Srbiji je 2000. godine propisan minimalan sadržaj selena u
stočnoj hrani, što je rezultiralo povećanom upotrebom selenovih jedinjenja u proizvodnji
stočne hrane i dovelo do povećanja sadržaja selena u nekim namirnicama životinjskog
porekla. Rezultati naših istraživanja ukazuju na značajno poboljšanje humanog statusa
selena za koje se pretpostavlja da je posledica uvođenja ove mere u poljoprivrednu proizvodnju. Ipak, još uvek 40% srpske populacije ima koncentracije selena u plazmi niže od 80
µg/l, što je nedovoljno za maksimalnu aktivnost selenoproteina. Takođe kod svih ispitanika pronađene su koncentracije selena u plazmi niže od 120 µg/l, što sve zajedno ukazuje
na potrebu intenziviranja aktivnosti na povećanju dijetarnog unosa selena stanovnika
Srbije. Dijetetski suplementi sa selenom predstavljaju jedno od rešenja, tako da se može
zaključiti da su dijetetski suplementi sa selenom potrebni stanovnicima Srbije.
Ključne reči: selen, ishrana, dijetetski suplementi, stanovnici Srbije.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
7
Plenarna predavanja
Plenary lectures
DOES SERBIAN POPULATION NEED DIETARY SELENIUM
SUPPLEMENTS?
Pavlovic Zoran1, Miletic Ivanka2
1
Institute for Public Health Pozarevac
2
Institute of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Belgrade
Both before and after discovery of selenium in 1817 its toxicity had been described
in both animals and man, from Marco Polo in China in 1295 to selenosis in China in the
1980s. Selenium was considered toxic and undesirable until 1957 when it was found
that selenium prevents liver necrosis in rats fed a diet deficient in vitamin E. In the early
1970s essentiality of selenium was confirmed by discovery that Se is a substantial component of the enzyme glutathione peroxidase. The essential functions of selenium for
human and animal health are achieved through selenoproteins. As an integral part of
more than 30 known selenoproteins, selenium is involved in antioxidant defense (glutahtione peroxidases 1,2,3,4 and 6), activation of hormones (iodothyronine deiodinase
1, 2 and 3), redox regulation (thioredoxin reductases 1, 2 and 3) immune responses, fertility, and reproduction. Furthermore, emerging evidence indicates that selenium has a
protective effect on some forms of cancer, and appears that Se reduces the risk of heart
disease and other cardiovascular disorders. Epidemiological studies have shown inverse
correlation of Se status and incidence of cancer and they suggested plasma Se concentration of 120 µg/l as lowest Se plasma level that is necessary for minimizing cancer risk.
The main source of selenium in food chain is soil. The low Se soil content found in
many regions of the world is reflected on the concentration of this element in food,
so low dietary intake of selenium at this moment is an important dietary problem in
the world; estimation is that about 500 to 1,000 million people are Se-deficient. For improving human Se status, a number of steps could be taken: from the addition of Se to
fertilizers and animal feed, up to production of Se-fortified food products and dietary
Se supplements. Serbian agricultural regions have very low selenium concentrations in
the soil. Investigations conducted during 1980s showed association of low Se content
in Serbian soil with low Se content in the foods, and also with serious Se deficiency in
humans. From 2000 in Serbia inclusion of selenium in animal feed for all farm animals
become obligatory, resulting in increased selenium content in some foods of animal
origin. Our research indicates drastic improvement of Se status in Serbian population,
and assumption is that inclusion of Se in animal feed is the main reason for this improvement. However, about 40% of population has plasma Se lower than 80 μg/L, which is
insufficient for maximizing activity of selenoproteins. Also, in all of investigated persons
were found plasma Se concentration lower than 120 µg/l.
Taking into consideration obtained results, it can be concluded that it is necessary
to make an effort for increasing dietary selenium intake of Serbian population. Dietary
supplements with selenium certainly are one of the solutions for this problem.
Key words: selenium, diet, dietary supplement, Serbian population.
8
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU
ISHRANU I SUPLEMENTACIJU –
UMSS: „GDE SPORTISTI GREŠE
U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION
AND SUPPLEMENTATION –
SMAS WORKSHOP: „WHERE DO
ATHLETES MAKE THE MISTAKES IN
NUTRITION“
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
9
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
10
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI
Blaženčić Mladenović Vera, Dikić Nenad, Anđelković Marija, Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Jovanović Zoran, Popović Milka
Centar za sportsku ishranu i suplementaciju, Udruženje za medicinu sporta Srbije
Od februara 2011. godine kad je osnovan Centar za sportsku ishranu i suplementaciju javilo se 50 sportista koji su bili zainteresovani da dobiju savete o ishrani. Razlog dolaska u centar
tj.cilj sportista je prevashodno bio smanjenje (60%) ili povećanje (20%) telesne težine, povećanje
mišićne mase (8%) ili jednostavno sticanje pravilnih navika (13%). Da bi dobio adekvatan savet
svaki sportista je izmedju ostalog dobio da popuni i trodnevnu anketu o svojim dosadašnjim navikama u ishrani. Na bazi ankete, kao i razgovora sa sportistima zabelezeno je da su najznačajniji
deficiti u ishrani sportista bili vezani za kalcijum, a suficiti za natrijum, kalijum, zasićene masne
kiseline i holesterol. Analizom dnevnika je takođe uočena neredovnost obroka koje su sportisti
podjednako imali kod kuće i izvan nje (restorani, pekare ili “fast food” prodavnice).
Tabela br.1 - Prikaz najčešćih grešaka vezanih za ishranu sportista i moguća rešenja
Iskustva stečena kroz program centra
Preporuke centra
Klinički,
biohemijski
i
subjektivni
Minimalno dva puta godišnje raditi detaljne
simptomi anemije kod 10% sportista
biohemijske analize krvi sa proverom depoa gvožđa
Loše navike vezane za ishranu tokom vanseStalna edukacija sportista sa ciljem razvijanja
zone - period relaksacije od stroge sezonske disci- zdravih životnih navika u ishrani tokom cele godine
pline kroz preterivanje u ishrani i piću
Nedovoljna saznanja o ishrani i svakodnevnim
Edukovati sportiste da prepoznaju kvalitetne
navikama vode ka lošem izboru hrane i oslanjanju namirnice, posebno one bogate vitaminima i minerna„fast food“ namirnice
alima i sa odgovarajućom energetskom vrednošću
Sportisti često ne umeju sami sebi da spreme
Razviti praktične aktivnosti u vezi sa ishranom
hranu jer žive odvojeno od roditelja
(npr.kupovina u supermarketima, časovi kuvanja,
učenje kućnih poslova i razvoj samopouzdanja u
pripremanju odgovarajućih obroka)
Stalna putovanja narušavaju navike u ishrani
Razvoj individualnog plana ishrane sa edukacijom
o namirnicima koje se konzumiraju tokom putovanja
Sportisti često ističu da žele da smanje proEdukovati sportistu o tome koliki je procenat
cenat telesnih masti bez ideje o tome kako im to telesnih masti kod sportista normalan tj. nije rizičan
može pomoću u sportskoj karijeri
za zdravlje
Povećan unos masti i smanjen unos ugljenih
Potencirati postizanje visokog unosa ugljenih
hidrata, pogotovo pre ili posle treninga
hidrata tokom perioda između utakmica/ treninga kako bi se proizvela dovoljna količina energije
Ne postojanje obroka pre utakmice i
Edukacija o značaju uzimanja hrane pre
nedovoljno uzimanje tečnosti i ugljenih hidrata to- utakmice, kao i obaveznoj rehidraciji sportskim
kom meča i između utakmica
napicima nakon dugotrajnih fizičkih napora i
između utakmica/treninga
S obzirom na to da populacija sportista i onih koji o njima brinu do sad nisu imali
zvanično kome da se obrate za savet iz oblasti pravilne ishrane, osnivanje Centra za
sportsku ishranu i suplementaciju predstavlja pravi korak u pomoći pri rešavanju široko
rasprostarnjenih problema i nedoumica vezanih za ishranu sportista.
Ključne reči: sportisti, ishrana, greške u ishrani
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
11
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
WHERE DO ATHLETES MAKE THE MISTAKES IN NUTRITION
Blaženčić Mladenović Vera, Dikić Nenad, Anđelković Marija, Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Jovanović Zoran, Popović Milka
Center for sports nutrition and supplementation, Assotiation for Sports Medicine of Serbia
From February 2011, when it was founded, the SMAS Center for sports nutrition and
supplementation helped 50 athletes who were interested to obtain advice on the diet.
The reason for coming to the center was primarily to decrease body weight (60% of
athletes) or to increase it (20%), to increase muscle mass (8%) or simply to correct dietary
habits (13%). In order to obtain adequate advice every athlete completed three days dietary recall about their current eating habits. Based on these surveys and interviews with
athletes it was recorded that the most significantly deficient nutrient in the diet of athletes
was calcium, and surpluses of sodium, potassium, saturated fatty acids and cholesterol
was also noted. Analysis of daily habits also revealed irregular meal patterns that athletes
had both at home and when eating outdoors (restaurants, bakeries, or fast food; stores).
Table 1 - Showing the most common errors related to sports nutrition and possible solutions
The experience gained through the center
Clinical, biochemical and subjective symptoms of anemia in 10% of athletes
Poor nutrition habits during the off-season a period of relaxation of the strict discipline
through the exaggeration of seasonal eating and drinking
Lack of knowledge about diet and daily habits leads to poor food choices and relying on
fast food
Athletes often do not know how to prepare
their own food because they live separately
from parents
Center Recommendations
Least twice a year to do detailed biochemical analysis of
blood iron depots
Constant education of athletes with aim to develop
healthy eating habits throughout the year
Educate athletes to recognize high-quality foods, especially those rich in vitamins and minerals and the corresponding energy value
Develop practical activities related to nutrition (npr.
shopping in supermarkets, cooking classes, learning
housework and development of appropriate self-confidence in preparing a meal)
Constant travels change eating routine The development of individual nutrition plan with education
about the foods that could be consumed during the trip
Athletes often say that they want to reduce the Educate athletes about the percentage of body fat in
percentage of body fat without any idea of ​​how athletes that is normal and presents no risk to health
that can help them in sporting excellence
Increased fat and decreased carbohydrate in- Emphasize the importance of high carbohydrate intake
take, especially before or after training
during the period between matches / training in order to
produce sufficient amounts of energy
Absence of pre-match meals and insuffi- Education about the importance of eating before the
cient intake of fluids and carbohydrates dur- game, as well as the obligatory sports rehydration drinks
ing the match and between games
after a long physical strain and the match / training
Given that the population of athletes and those who take care of them so far have
not had an official place where to find advice in the area of proper nutrition, the establishment of the Centre for sports nutrition and supplementation is the right step to help
solve problems and widely spread concerns regarding sports nutrition.
Keywords: athletes, nutrition, errors in nutrition
12
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
PRVIH 50 SPORTISTA U CENTRU ZA SPORTSKU ISHRANU I
SUPLEMENTACIJU UMSS – ŠTA SMO NAUČILI?
Anđelković M., Dikić N., Blaženčić Mladenović V., Popović M., Đorđević B., Baralić I., Jovanović Z.
Centar za sportsku ishranu i suplementaciju Udruženja za medicinu sporta Srbije
Početkom ove godine Antidoping agencija Republike Srbije i Udruženje za medicinu sporta Srbije su osnovali Centar za sportsku ishranu i suplementaciju. Ideja je nastala 2010. godine nakon prevođenja knjige Luiz Burk “Praktična sportska ishrana” kada
su članovi centra rešili da odgovore na praktične izazove vezane za pomenute teme.
Stručni tim centra od sedam članova čine: nutricionista, magistar i doktor farmacije
i bromatologije, lekar, internista, doktor medicinske biohemije i vrhunski sportista.
Specifičnost centra je u tome što se svakom sportisti pristupa pojedinačno, a ne samo
na osnovu opštih preporuka vezanih za već formiran profil sportiste. Razvijanje strategije u ishrani kako bi se podržala fizička sposobnost zahteva specifično poznavanje igre,
potrebe igrača, kao i saznanje da npr. sportisti često menjaju boravišta između utakmica.
Program ishrane i suplementacije obuhvata: biohemijske analize krvi, internististički
pregled, inicijalni razgovor sa sportistom vezan za navike u ishrani i suplementaciji, kao
i njegove trenutne želje, davanje instrukcija za vođenje trodnevnog dnevnika ishrane,
nošenje akcelerometra, analizu dnevnika, formiranje nutritivnog profila sportiste, pravljenje plana ishrane tj.dijete i programa suplementacije, detaljan razgovor sa sportistom
prilikom predaje izveštaja, kao i intenzivne konsultacije sa članovima centra i kontrolna
merenja i preglede u narednom periodu.
Pedeset sportista je za šest meseci uključeno u program centra i među njima se
nalaze prvotimci KK “FMP”(13), FK “Partizan”(11), reprezentativci u džudou (3), boksu (5)
i rvanju (6), vrhunski atletičari (3), fudbaleri (5) i po jedan predstavnik iz skijanja, paraolimpijskog sporta i američkog fudbala. Biohemijske analize su kod većine sportista bile
u granicama normale dok je 5-oro sportista imalo vrednosti gvožđa i feritina u krvi koji
su zahtevali terapiju preparatima gvožđa. Internistički pregled nije ukazao na značajne
zdravstvene probleme, ali je troje sportista u trenutku dolaska u centar imalo sportsku
povredu koja je zahtevala dijagnostiku i fizikalnu terapiju. Inicijalni razgovor sa sportistima je pokazao da su retki pojedinci prethodno poštovali dijetu ili suplementaciju koju
su dobili od stručnjaka, već je većina njih svojevoljno birala ishranu i preparate koje su
koristili neredovno i bez preporučenih doza. Razlog dolaska u centar tj.cilj sportista je
prevashodno bio smanjenje (60%) ili povećanje (20%) telesne težine, Trodnevni dnevnik
ishrane je analiziran pomoću COSMED FMed 2.0 softvera i analiza je prikazana u tabelama 1 i 2. Na osnovu analize dnevnika - deficita i suficita makro i mikronutrtijenata i na
osnovu želja sportista i svih aspekta sporta kojim se oni bave – pravljen je individualni
progam ishrane i program suplementacije. Dijete su zadovoljile sve RDA vitamina i minerala, kao i osnovne procente zastupljenosti ugljenih hidrata, proteina i masti. Date su
opcije za svaki od pet obroka koji su obavezni, kao i preporuke šta treba uzimati pre, u
toku i posle treninga. Akcenat je naravno bio i na kompletnoj hidrataciji. Svaki sportista je
dobio spisak suplemenata za koje postoje jasni naučni dokazi da utiču na sportsku sposobnost kada se upotrebljavaju po određenom protoloku i u specifičnoj sportskoj situaciji:
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
13
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
vitamin C, whey protein, kreatin alkalin, multivitamini i multiminerali , glutamin, kofein, kompleks Ca+Mg+Zn, omega 3 masne kiseline, Fe i preparate za dobijanje na telesnoj težini.
Prilikom predaje izveštaja stručnjaci centra su obavljali detaljan razgovor kako bi
objasnili smisao svake preporuke koja se daje i tada se najbolje pokazao stepen needukovanosti sportista o ishrani , suplemetaciji i dopingu jer su po prvi put dobijali informacije toga tipa, iako većina njih ima sportske karijere duže od deset godina. Sportisti
su posle uključenja u program ostali pod konstantnim nadzorom stručnjaka iz centra
kako bi se pratili postignuti efekti. Shodno dosadašnjem iskustvu, da bi se primetili rezultati programa bilo je potrebno oko četiri nedelje.
Timski program je po prvi put sproveden kod prvog tima FK “Partizan” gde je ishrana
detaljno isplanirana uz saradnju sa klupskim restoranom a suplementacija na osnovu
preparata koji su pokazali ergogene efekte upravo kod fudbalera. Sprovedene su edukacija i konsultacije sa sručnim štabom i igračima tima kako bi im se detaljno objasnio
program dat u centru.
Tabela 1 i 2 – Prikaz osnovnih antropometrijskih vrednosti i vrednosti makro i mikronutrijenata u EU sportista
Dnevni
unos
Nutrijent
RDA
sportista
centra
Vit.B6 (mg) 1.3 0.8
Vlakna (g)
25
12.7
Vit.B12 (mg) 2.4 2.7
Ca (mg)
1300 1177.3
K (mg)
4700 3678.3
Mg (mg)
410 439.7
Holesterol
300 433.3
(mg)
Fe (mg)
11
15.2
P (mg)
1250 1814.1
Zasićene
masne
20
30.1
kiseline (mg)
Vit. C (mg) 75
144.3
Na (mg)
1500 4337.4
%RDA
67.5
50.59
113.3
90.0
72.2
107.1
144.3
134.5
145.2
153.6
192.2
289.1
Parametar
Godine
Visina (cm)
Težina (kg)
BMI
F%
Energetski
unos – EU
(kcal)
Ugljeni hidrati
(%EU)
Masti (%EU)
Protein (%EU)
Tečnost (ml)
Prosečne
vrednosti
(∑)
20.4
184
84.5
24.3
13.3
3500
53
30
17
2863
Najznačajniji rezultati su postugnuti kod sportista koji su strogo pratili program koji
su dobili u centru. Tako je kod sportista sa težinskom kategorijom (boks i rvanje) smanjenje telesne težine i očuvanje mišićne mase postignuto isključivo uz poštovanje dijete
i pravilne suplementacije. Ovi sportisti po prvi put nisu bili u psihičkom i fizičkom stresu
pred kontrolna merenja na takmičenjima, niti u iskušenju da pribegnu korišćenju doping supstanci kao što su to npr.diuretici. Fudbaleri i košarkaši su uspeli da procenat telesnih masti smanje i dovedu u optimalne granice za njihov profil aktivnosti i da sačuvaju
mišićnu masu, snagu i efikasnost na utakmicama. Džudisti koji su prelazili iz manje u
14
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
veću težinsku kategoriju su to uspešno izveli zahvaljujući dijeti i suplementaciji, pri
čemu treba istaći da im se procenat telesnih masti održao ili smanjio iako su svoju težinu
povećali i za više od 5 kg.
Subjektivni osećaj sportista koji su izjavili da tokom programa nisu imali utisak da
psiho-fizički trpe već zadovoljno ostvaruju svoje ciljeve, je od izuzetnog značaja za dugotrajno praćenje i poštovanje programa Centra za sportsku ishranu i suplementaciju.
THE FIRST 50 ATHLETES IN THE CENTER FOR SPORTS
NUTRITION AND SUPLEMENTATION SMAS - WHAT HAVE
WE LEARNED?
Andjelkovic M., Dikic, N., V. Blazencic Mladenovic, M. Popovic, B. Djordjevic, Baralic I., Jovanovic Z.
Center for sports nutrition and supplementation of Sports Medicine Association of Serbia
Earlier this year, the Anti-Doping Agency of Serbia and the Sports Medicine Association of Serbia have founded the Center for sports nutrition and supplementation.
The idea was born in 2010 after translation of Louise Burk book „Practical Sports Nutrition“ when members of the center decided to respond to practical challenges related
to these topics. The expert team of the center consists of seven members: a nutritionist,
master and doctor of pharmacy and bromatology, a doctor, an internist, a doctor of
medical biochemistry and a top athlete.
The specificity of the center is that every athlete has individual approach and not
only the general recommendations related to the already established profile athletes.
Developing strategies in the diet in order to support the physical ability requires specific
knowledge of the game, a player needs as well as knowledge that athletes often change
residence between matches.
The program includes: biochemical analysis of blood, internist examination, initial interview with the athlete linked to eating habits and supplementation as well as his current wishes, giving instructions to conduct a three-day diet record, wearing the accelerometer, record analysis, the formation of the nutritional profile of athletes, create a plan
of diet and supplementation, detailed interview with the athlete when submitting the
report, as well as extensive consultations with members of the center and control measurements and examinations in the future. Fifty athletes in six months were included in
the program center and among them are first team players of basketball club FMP (13),
FC “Partizan” (11), the judo team (3), boxing (5) and wrestling (6), top athletes (3), football (5) and one representative from skiing, paralympics sports and football. Biochemical analysis in most of the athletes was within normal limits while the 5 athletes had a
serum iron and ferritin in the blood that needs the treatment with iron preparations.
Internist review has pointed no significant health problems, but the three athletes at the
time of arrival at the center had a sports injury that required physical therapy and diagnostics. The initial discussion with the athletes showed that they rarely respected diet
or supplementation they received from the experts, but mostly used food of their own
choice and supplements usage was irregular and not according to the recommended
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
15
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
dose. Athletes’ primary reason for coming to the center was a wish to decrease (60%) or
increase (20%) body weight. Three-day diet diary was analyzed using the Cosmed FMed
2.0 software and the analysis is shown in tables 1 and 2. Based on analysis of the record
- deficits and sufficit of macro and micronutrients and based on the desire of athletes
and all aspects of sport that they do – we made a individual nutrition and supplementation program. The diet respected all the RDA of vitamins and minerals, as well as the
basic ratio of carbohydrates, proteins and fats. Options for each of the five meals were
represented, as well as recommendations on what should be taken before, during and
after training. The focus was also on the complete hydration. Each athlete was given a
list of supplements for which there is clear scientific evidence to influence athletic ability when used by a particular and specific sports protokol situation: vitamin C, whey
protein, creatine alkaline, multi minerals, multi vitamins, glutamine, caffeine, complex
Ca + Mg + zinc, omega 3 fatty acids, Fe and supplements for getting the weight.
When presenting the report, experts from center performed a detailed interview to
explain the meaning of each recommendation that is given and then they could see the
low level of knowledge about nutrition, doping and supplementation among athletes
who for the first time received information of this type, although most of them have a
career in sport for more than ten years. Athletes, after joining the program remained
under constant supervision of experts from the center to monitor the effects that were
achieved. According to past experience, time for noticeable results of the program was
about four weeks.
Team program was first implemented in the first team of FC “Partizan”, where the
diet is carefully planned in cooperation with club restaurant and supplementation was
based on products that have shown ergogenic effects. Center carried out training and
consultancy with headquarters of team and with players in order to explain the program in detail given in the center.
16
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
Nutrient
Vit. B6 (mg)
Fiber (g)
Vit.B12 (mg)
Ca (mg)
K (mg)
Mg (mg)
Cholesterol
(mg)
Fe (mg)
P (mg)
Satturated
fatty acid (mg)
Vit.C (mg)
Na (mg)
RDA
1.3
25
2.4
1300
4700
410
Daily intake
of athletes
in center
0.8
12.7
2.7
1177.3
3678.3
439.7
%RDA
67.5
50.59
113.3
90.0
72.2
107.1
Parameter
Mean
values
(∑)
Years
20.4
Height (cm)
184
Weight (kg)
84.5
BMI
24.3
F%
13.3
300
433.3
144.3
3500
11
1250
15.2
1814.1
134.5
145.2
Energy intake –
EI (kcal)
Carbohydrate
(%EI)
53
20
30.1
153.6
Fat (%EU)
30
75
1500
144.3
4337.4
192.2
289.1
Protein (%EU)
17
Fluid intake (ml)
2863
The most significant results were achieved with athletes who strictly followed the
program from center. Thus, in athletes with weight categories (boxing and wrestling)
weight loss and maintaining muscle mass were achieved only with proper diet and supplementation. These athletes for the first time were not in the mental and physical stress
before the control measurements at competitions, and were not tempted to use doping
substances such as diuretics. Football players and basketball players were able to reduce the percentage of body fat and lead to optimal bounds for their profile of activities
and to preserve muscle mass, strength and efficiency on the matches. Judo players who
crossed to high weight class are successfully performed through diet and supplementation, whereas it should be noted that their percentage of body fat maintains and even
reduce, although the weight increase more than 5 kg.
Athletes from program, who reported that they did not have the impression of physical
and psychological suffering, but happily achieved their goals, are crucial for long-term monitoring and compliance of program in Center for the sports nutrition and supplementation.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
17
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„GDE SPORTISTI GREŠE U ISHRANI“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPPLEMENTATION – SMASWORKSHOP:„WHERE DO ATHLETES MAKETHE MISTAKES IN NUTRITION“
18
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU
ISHRANU I SUPLEMENTACIJU
– UMSS: „KAKO DA IZABEREMO
NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION
AND SUPLEMENTATION – SMAS
WORKSHOP: „HOW TO CHOOSE THE
RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
19
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
20
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
PROBLEM SUPLEMENTACIJE U SPORTU U SRBIJI
Dikić Nenad, Anđelković Marija, Blaženčić Mladenović Vera, Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Jovanović Zoran, Popović Milka
Centar za sportsku ishranu i suplementaciju, Udruženje za medicinu sporta Srbije
Istraživanje ADAS (Scand J Med Sci Sports, 2009) na populaciji od 912 elitnih sportista ukazao je da je 61.2% sportista koristilo tri ili više dijetetskih suplementa, a 40.6% njih
je koristilo lekove. Pored analize najčešće korišćenih suplemenata – vitamini (53,2%),
minerali (21,5%) i amino kiseline (15.5%), istraživanje je ukazalo na veliki broj problema:
1.Uočeno je iracionalno korišćenje dijetetskih suplementa prema tipu, količini i kombinaciji. Najčešće su korišćeni multi preparati.
2.Takođe je primećeno da doze dijetetskih suplementa višestruko prevazilaze
preporučene doze.
3. Mada se korišćenje kreatina ne preporučuje sportistima ispod 18 godina prema preporukama Američkog koledža sportske medicine, čak 11% mlađih sportista ga je
koristilo.
4.Prema klasifikaciji Australijskog Instituta za sport 33% sportista je koristilo suplemente iz grupe C (grupe bez jasnih dokaza da imaju koristan efekat).
5.Manji broj sportista je uzeo Tribulus terrestris koji pripada grupi D (zabranjeni dijetetski suplementi).
Smatramo da rastući trend korišćenja suplementa ukazuje na hitnu potrebu za
razvojem strategije i specifičnih obrazovnih programa fokusiranih na korišćenje dijetetskih suplementa u sportu. Osnivanje Centra za sportsku ishranu i suplementaciju
i postavljanje on line kursa na sajt Udruženja za medicinu sporta Srbije je dobar primer
praktičnog pristupa u rešavanju ovog problema.
PROBLEM OF SPORT SUPPLEMENTATION IN SERBIA
Dikic Nenad, Anđelkovic Marija, Blažencic Mladenovic Vera, Djordjevic Brizita, Baralic Ivana, Jovanovic Zoran, Popovic Milka
Centre for sport nutrition and supplementation, Sports Medicine Association of Serbia
ADAS research (Scand J Med Sci Sports, 2009) on a population of 912 elite athletes
indicated that 61.2% of athletes used three or more dietary supplements, and 40.6% had
used drugs. In addition to the analysis of commonly used supplements - vitamins (53.2%),
minerals (21.5%) and amino acids (15.5%) research has indicated a number of problems:
1. It was noted irrational dietary supplement use by type, quantity and combination. Most
commonly used multi products.
2. It was noted that multiple doses of dietary supplements exceed the recommended dose.
3. In spite the use of creatine is not recommended athletes under 18 years as recommended
by the American College of Sports Medicine, as many as 11% of young athletes have used.
4. According to the classification of the Australian Institute of Sport 33% of athletes were using supplements from the group C (group without clear evidence of a beneficial effect).
5. A smaller number of athletes took Tribulus terrestris, which belongs to D (banned dietary supplements).
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
21
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
We believe that the growing trend of taking supplements indicates the urgent need
to develop strategies and specific educational programs focused on the use of dietary
supplements in sports. Establishment of the Centre for sports nutrition and supplementation and setting up on-line course on Internet site of Sports Medicine Association of
Serbia is a good example of practical approach of solving this problem.
KAKO IZABRATI PRAVI DIJETETSKI SUPLEMENT
Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Dikić Nenad, Anđelković Marija
Centar za sportsku ishranu i suplementaciju, Udruženje za medicinu sporta Srbije
Dijetetska suplementacija označava dodatni unos nutritivnih materija i nefarmakoloških
sredstava u cilju poboljšanja zdravlja i/ili sportskih performansi. Suplementacijom se unose esencijalni nutrijenti, kao što su vitamini, minerali, aminokiseline i proteini, ugljeni
hidrati i neesencijalne materije- inozin, kreatin, biljni ekstrakti, u cilju povećanja mišićne
mase, smanjenja telesne mase i sadržaja masti, poboljšanja specifičnih elemenata forme
(snaga, brzina, izdržljivost) i unapređenja sportskih rezultata. Specifični zahtevi pojedinih
sportova, kao i posebne potrebe i ciljevi svakog sportiste su različiti, stoga je individualni
pristup kreiranju ishraene i programa suplementacije jedini izbor.
Sa ciljem da pomognu sportistima u izboru dijetetskih suplemenata, Australijski Institut za Sport uveo je sistem rangiranja suplemenata i sportske hrane koji se bazira na
analizi odnosa rizika i koristi svakog proizvoda od strane eksperata u sportskoj ishrani,
medicini i nauci. Ovaj sistem rangiranja ima četiri nivoa (A, B, C, D), od kojih svaki ima
određeni propisani nivo korišćenja za sportiste.
Stav Američke dijetetske asocijacije je da suplementacija vitaminima i mineralima nije neophodna ako sportista uzima dovoljne količine vitamina i minerala putem
raznovrsne i optimalno izbalansirane ishrane. Ipak, upoteba pojednih vitamina i minerala, kao i multivitaminskih i multimineralnih preparata može biti opravdana u slučajevima
posebnih režima ishrane kao što je vegetarijanska ishrana, smanjeni energetski unos
u cilju smanjenja telesne mase; zatim ako je sportista nemoćan ili nevoljan da proširi
raznovrsnost u ishrani; ovi suplementi mogu da koriste sportisti koji idu na duže putovanje, posebno u zemlje sa ili na drugi način limitiranim izvorima hrane.
Osnovna hipoteza na kojoj se zasniva veza između oksidativnog stresa i sporta je da
prilikom treninga i povećanog fizičkog napora dolazi do povećane potrošnje kiseonika
što uzrokuje povećanu proizvodnju slobodnih kiseoničnih radikala, koji mogu dovesti
do oštećenja ćelija i zamora mišića. Zato se smtra se da primena antioksidansa može
smanjiti produkciju štetnih slobodnih radikala i tako sprečiti oksidativne promene na
važnim biomolekulima -proteinima, lipidima i DNK.
Suplementacija ishrane mineralima je opravdana ukoliko postoji deficit. Mikronutrijenti koji se najčešće konzumiraju u nedovoljnim količinama su gvožđe i kalcijum.
Mogućnost nastanka nedostatka gvožđa se povećava usled niskog energetskog unosa,
vegetarijanske ishrane ili smanjenog unosa crvenog mesa. Neki sportisti konzumiraju
nedovoljne količine kalcijuma, što može biti faktor koji doprinosi razvoju osteoporoze
i faktura kostiju. Poseban problem predstavlja atletičarska trijada, odnosno poremećaj
ishrane, amenoreja i osteopenija koja se relativno često uočava kod žena sportista. U
22
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
tom slučaju trebalo bi povećati unos kalcijuma prvenstveno kroz povećani unos niskomasnih mlečnih proizvoda ili uvođenjem suplemenata sa kalcijumom.
Izraziti fizički, ali i psihički napori kojima su sportisti konstantno izloženi mogu biti
uzrok promena u imunom sistemu, kao sto su smanjena proliferacija limfocita, degranulacija limfocita, smanjena aktivnost NK ćelija i smanjena koncentracija sekretornog IgA
u salivi sportista. Suplementacija vitaminom C, ehinaceom, glutaminom mogu imati
povoljan efekat na imunitet kod sportista. Ipak nutritivni faktori koji najverovatnije
najvušev utiču na normalno funkcionisanje imunog sistema su adekvatan energetski i
unos ugljenih hidrata.
Ergogena sredstva su supstance koje sportisti koriste kako bi poboljšali svoje performanse. Većina ergogenih sredstava predstavlja element treninga ili ishrane i nisu
zabranjeni za upotrebu u sportu. Ergogena sredstva za koje je naučnim istraživanjima
pokazano da mogu poboljšati sportske performanse, kada se koriste po određenom
protokolu u specifičnoj situaciji, sportisti mogu koristiti. To su sredstva koja pripadaju
grupi A dijetetskih suplemenata, a najčešće korišćeni je kreatin i kofein.
Neadekvatna i prekomerna upotreba dijetetskih suplemenata može da dovede do
značajnih interakcija i neželjenih efekata u rasponu od blagih nelagodnosti do po život
opasnih simptoma. Studije koje su sprovedene od strane Udruženja za Medicinu Sporta
i Instituta za Bromatologiju Farmaceutskog fakulteta ukazuju da sportisti koriste veliki
broj dijetetskih suplemenata za koje ne postoje čvrsti naučni dokazi o njihovoj efikasnosti. Doze pojedinih dijetetskih sastojaka koje sportisti koriste značajno premašuju
preporučeni dnevni unos. Zaključak je da nedovoljno znaju o upotrebi suplemenata,
njihovom štetnom dejstvu i mogućim interakcijama koje mogu dovesti do narušavanja
zdravlja sportista. Saradnja stručnjaka iz oblasti medicine, farmacije i sporta neophodna
je u izradi strategije o korišćenju suplemenata koja bi omogućila lakši i pravilan izbor
suplemenata, a u cilju očuvanja zdravlja sportista i poboljšanja sportskih rezultata.
HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT
Đorđević Brižita, Baralić Ivana, Dikić Nenad, Anđelković Marija
Centre for sport nutrition and supplementation, Sports Medicine Association of Serbia
Dietary supplementation indicates additional entry of nutritional and non-pharmacological substances in order to improve health and/or sports performance. Supplementation can bring essential nutrients such as vitamins, minerals, amino acids and
proteins, carbohydrates and non-essential nutrients - inosine, creatine, herbal extracts,
in order to increase muscle mass, decrease body weight and fat content, to improve
specific elements of the form (strength, speed, endurance) and increase athletic performance. Specific requirements of individual sports, as well as the specific needs and
goals of each athlete are different, so the individual approach to create a nutrition and
supplementation program is the only choice.
In order to assist the athletes in the selection of dietary supplements, Australian Institute of Sport (AIS) has introduced a supplement group classification system, which
is based on risks/benefits analysis of each supplement by experts in sports nutrition,
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
23
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
medicine and science. The supplements are classified into four groups (A, B, C, D), according to their effectiveness and safety.
According to American Dietetic Association, moderate to high energy intake (>2000
kcal or 8.4 MJ per day), chosen from a wide variety of nutrient-rich foods, is able to supply all needs for vitamins and minerals. However, supplementation with low-dose multivitamin/ mineral supplement should be considered when athletes restrict energy intake, dietary variety, or both of these factors. This includes athletes following weight loss
diets or other programs that limit food choices, such as vegetarian diet, fussy eaters, and
athletes who are traveling to areas in which food availability is limited.
It has been postulated that the generation of reactive oxygen species (ROS) is increased during exercise as a result of increase in oxygen consumption, leading to cell
damage and muscle injury. For that reason, supplementation with antioxidants could
reduce free radical formation and decrease oxidative modifications of important biomolecules-proteins, lipid and DNA
The micronutrients that are at most likely to be consumed in inadequate amounts
are iron and calcium. Risk factors for low iron intake include low energy intake, vegetarian diet, and other eating patterns that restrict dietary variety and intake of red meats.
Some athletes also fail to consume adequate calcium in their diets; this is a factor but
not a primary cause in the development of poor bone health and stress fractures. Great
problem is Female Athlete Triad- inter-relatedness of eating disorders, amenorrhea, and
osteopenia in female athletes. This may include dietary advice to correct low energy
availability, and to increase dietary calcium intake, principally through the consumption
of low-fat dairy products or calcium-fortified soy alternatives.
Intense physical training can cause changes in immune system such as decreased
lymphocyte proliferation, decreased activity of NK cells, lymphocyte degranulation and
decreased IgA concentration in saliva. Supplementation with vitamin C, Echinacea, glutamine and bovine colostrum may have beneficial effect on exercise induced suppression in immune system. The nutritional factors that are most likely to influence immune
health are energy and carbohydrate status.
Ergogenic aids are substances that athletes use to improve their performance. Most of
ergogenic substances represents an element of training or nutrition and are not prohibited for use in sports. Ergogenic supplements, which have been shown in scientific trials to
benefit performance, when used according to a specific protocol in a specific situation in
sport, athletes can use. These are supplements of group A of AIS supplement group classification system, and among them, creatine and caffeine are two most used supplements.
Inappropriate and excessive use of dietary supplements can lead to significant interactions and side effects ranging from mild discomfort to life-threatening symptoms.
Studies carried out by the Sports Medicine Association and the Institute of Bromatology, Faculty of Pharmacy indicates that many athletes use dietary supplements for which
there is no firm scientific evidence of their effectiveness. Doses of certain dietary ingredients that athletes use significantly exceed the recommended daily intake. The conclusion is that they do not know enough about the proper use of supplements, their harmful effects and possible interactions that can lead to deterioration of health of athletes.
24
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
The cooperation of experts in the field of medicine, pharmacy and sport is essential in
developing a strategy on use of supplements that would allow easy and correct choice,
in order to preserve the health of athletes and improve sport performance.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
25
RADIONICA CENTRA ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU – UMSS:„KAKO DA IZABEREMO NAJBOLJI SUPLEMENT“
CENTER FOR SPORTS NUTRITION AND SUPLEMENTATION – SMAS WORKSHOP:„HOW TO CHOOSE THE RIGHT DIETARY SUPPLEMENT“
26
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
27
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
28
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
WEB APLIKACIJA SA BAZOM PODATAKA O PREPORUKAMA
UNOSA MIKRONUTRIJENATA - ZNAČAJ I PRIMENA
Gurinović Mirjana, Cavelaars Adriënne, Kadvan Agnes, Glibetić Marija, Doets Esme L., Novaković Romana, Dhonukshe-Rutten Rosalie, van’t Veer Pieter, de Groot Lisette
Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja,
Univerzitet u Beogradu, Srbija, www.srbnutrition.info
Division of Human Nutrition, Wageningen University and Research Centre, Wageningen, the Netherlands
Uvod: Većina evropskih zemalja ima svoje nacionalne preporuke za unos nutrienata.
Stoga za sada nema jedinstvene metodologije za izradu preporuka u nutrientima što uslovljava značajne razlike među zemljama. EURRECA (EURopean micronutrient RECommendations Aligned), (www.eurreca.org), je prikupila aktuelne preporuke mikronutrienata. Glavni cilj je bio da se prikupe i objedine u bazu podataka svih preporuka u Evropi
kako bi bili dostupni različitim korisnicima. Harmonizovana baza podataka preporučenog
unosa mikronutrijenata u vidu web aplikacije omogućava praćenje i analizu dijetarnog
unosa i procenu unosa/deficita mikronutrijenata poređenjem sa preporukama za različite
populacione grupe. Ove mogućnosti i funkcije web aplikacije/softvera su veoma značajne
i mogu se primeniti u razvoju suplemenata za mikronutrijente.
Metode: Informacije o aktuelnim preporukama mikronutrijenata su prikupljene
putem upitnika koji su popunili nacionalni predstavnici uključeni u izradu preporuka. Ovaj
softver koji se zasniva na internet bazi podataka naziva se Nutri-RecQuest i omogućava
pristup sveobuhvatnim podacima u vezi sa preporučenim unosom mikronutrijenata širom
Evrope. Softver se sastoji od dva dela. Aplikacija razvijena u Microsoft Visual alatu služi za
administraciju baze podataka. Drugi deo je web interface (web aplikacija) za pretraživanje
baze podataka o mikronutrijentima namenjeno svim korisnicima Interneta.
Rezultati: Preporuke koje se odnose na unos 29 mikronutrijenata čiji nivo zadovoljava potrebe većine zdravih osoba iz 37 Evropskih zemalja i osam drugih zemalja/regiona su unete u bazu podataka softvera. Vrednosti koje su uključene u bazu su sledeće:
Individual Nutrient Levels (INL97,5) odnosno Recommended Daily, Allowances, Population Reference Intakes/ Reference Intakes, Adequate Intakes (AIs) odnosno Acceptable
Intake /Safe Intake, Adequate ranges odnosno Acceptable Range i Safe intake range;
Average Nutrient Requirements (ANRs); Upper limits (ULs). Opšte informacije o izvoru
preporuka i naučnoj osnovi su takođe navedeni. Web aplikacija koja se lako koristi je
kreirana da omogući pretraživanje, poređenje, pregled, štampanje i prenos preporuka.
Zaključci: Nutri-RecQuest obezbeđuje i daje na raspolaganje vrednu i sveobuhvatnu bazu podataka svih aktuelnih preporuka mikronutrijenata. Softver predstavlja
najnovije istraživačko i informativno sredstvo na raspolaganju svim zainteresovanim i
odgovornim za izradu i donošenje preporuka za mikronutrijente. Takodje, na raspolaganju je i kreatorima nacionalne strategije i akcionog plana hrane i ishrane, naučnicima
iz oblasti ishrane, zdravstvenim radnicima, nutricionistima, industriji hrane i suplemenata i udruženjima potrošača. Baza podataka je dostupna preko sajta www.eurreca.org;
www.serbianfood.info/eurreca, a u buduće takođe i preko sajta SZO.
Ključne reči: mikronutrijenti, preporuke, web aplikacija
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
29
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
Zahvalnost
Studija je urađena u okviru projekta EURRECA Network of Excellence, contract no.
036196; Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije III broj 41030
WEB-BASED TOOL ON CURRENT MICRONUTRIENT
RECOMMENDATIONS: IMPORTANCE AND USE
Gurinović Mirjana, Cavelaars Adriënne, Kadvan Agnes, Glibetić Marija, Doets Esme L., Novaković Romana, Dhonukshe-Rutten Rosalie, van’t Veer Pieter, de Groot Lisette
Centre of Research Excellence in Nutrition and Metabolism, Institute for Medical Research, University of Belgrade,
Serbia www.srbnutrition.info
Division of Human Nutrition, Wageningen University and Research Centre, Wageningen, the Netherlands
Introduction: Most countries in Europe have established their own nutrient recommendations. As yet, there is no standard approach for deriving nutrient recommendations and there is considerable variations between countries. The EURRECA (EURopean
micronutrient RECommendations Aligned) Network of Excellence (www.eurreca.org)
collated current micronutrient recommendations. The main objective was to collect and
develop a common data base/data source with all recommendations in Europe in order
to make them available to different users. The main functions needed to be harmonized
and developed in one simple nutritional tool are: monitoring and assessment of dietary
intake, assestment of micronutrient inadequacies, and comparisment of recomandations for different populations. These all functions are very important to be used in
micronutrient suplement development.
Methods: Information on current micronutrient recommendations was collated
through questionnaires completed by national key informants involved in the development of recommendations. A user-friendly tool, Nutri-RecQuest was developed to allow
access to the collated data and to create a database source for use in other nutritional
software tools. The tool consists of two parts: an SQL database, including additional
functionalities to assist data management by the tool administrator; a web-based interface developed using Microsoft Visual Fox Pro.
Results: Recommendations i.e. intakes of micronutrients sufficient to meet the requirements of the majority of healthy individuals of that population from 37 European
countries /organizations and eight key non-European countries/regions comprising 29
micronutrients were entered into a database. The following measures and concepts are
included:1. Recommended intake levels: Individual Nutrient Levels (INL97,5) also know
as Recommended Daily, Allowances, Population Reference Intakes and Reference Intakes, Adequate Intakes (AIs) also know as Acceptable Intake and Safe Intake, Adequate
ranges also know as Acceptable Range and Safe intake range;2. Average Nutrient Requirements (ANRs); 3. Upper limits (ULs). General information on the source of the recommendations as well scientific background information were added. A user friendly
web-based interface was developed to provide efficient search, comparison, display,
print and export fuctions.
30
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
Conclusion: Nutri-RecQuest offers valuable and comprehensive data base with an
easy access to existing micronutrient recommendations. Having an easy access to this
data reperesent an valuable tool for bodies responsible for setting recommendations
as well as for users of recommendations including scientists, policy makers, health professionals and dietary sumplements and food industry. This is a open data with an ccess
via: www.eurreca.org; www.serbianfood.info/eurreca. In the future this tool will be available to many through WHO Europe website.
Acknowledgements
The studies reported herein are carried out by the EURRECA Network of Excellence, contract no. 036196 and Ministry of Education and Science Republic of Serbia III grant 41030
Keywords: Micronutrients, recommendations, web based tool.
UTICAJ SUPLEMENTACIJE ASTAKSANTINOM NA NIVO
MARKERA OKSIDATIVNOG STRESA KOD MLADIH
FUDBALERA
Baralić Ivana1, Đorđević Brižita2, Dikić Nenad3, Radivojević Nenad3, Anđelković Marija3, Kotur-Stevuljević Jelena4,
Stefanović Aleksandra4, Ivanišević Jasmina4
1
Velefarm A.D. Holding Kompanija, Beograd, Srbija
2
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
3
Udruženje za medicinu sporta Srbije (Ordinacija Vita Maxima), Beograd, Srbija
4
Institut za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Uvod: Cilj rada je da se utvrdi uticaj redovnih treninga i takmičenja, kao i efekat
suplementacije astaksantinom (Asx) u periodu od 3 meseca na parametre oksidativnog
stresa i antioksidativne zaštite kod mladih fudbalera.
Metodologija: Ispitivanjem je obuhvaćeno 32 fudbalera iz fudbalskog kluba „Teleoptik“ i mlade selekcije fudbalskog kluba „Partizan“, Beograd, Srbija. Ispitanici su podeljeni
u dve grupe: Asx (n=18) i placebo (n=14) grupa. Asx grupa je suplementirana sa 4 mg
Asx. Uzorci krvi su uzeti na početku studije i nakon 90 dana suplementacije i to pre i posle
jutarnjeg treninga. Određivani su sledeci parametri: tiobarbiturat reagujuće supstance
(TBARS), superoksidni anjon (O2•¯), totalni oksidativni status (TOS), totalni antioksidativni
status (TAS), sadržaj sulfhidrilnih grupa (SH) i aktivnost superoksidismutaze (SOD).
Rezultati: Nivo TBARS je ostao nepromenjen bez obzira na suplementaciju ili
treninge. Redovni treninzi u periodu od 90 dana uzrokovali su povecanje nivoa O2•¯
u obe grupe ispitanika (hronični trening, p<0.001; akutni trening, p<0.01). Ipak, nakon
90 dana suplementacije, intenzivan trening je uzrokovao značajno povećanje nivoa
O2•¯ samo u placebo grupi (interakcija akutnog treninga i suplementacije, p<0.05). Nakon 90 dana redovne fizičke aktivnosti uočeno je značajno smanjenje TOS u obe grupe
(hronični trening,p<0.001). TAS se značajno smanjuje posle intenzivnog akutnog treninga u obe grupe ispitanika na početku studije (akutni trening, p<0.001). Nakon 90 dana
redovnih treninga i suplementacije TAS se značajno smanjuje samo u placebo grupi,
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
31
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
dok u su vrednosti TAS u Asx grupi ostale nepromenjene (interakcija akutnog treninga
i suplementacije, p<0.05). Suplementacije sa Asx je dovela do značajnog povećanja bazalnog sadržaja SH grupa (p<0.01). Redovni treninzi u periodu od 90 dana uzrokovali su
značajno smanjene aktivnosti SOD u obe grupe ispitanika (hronični trening, p<0.01).
Zaključak: Redovni treninzi kod mladih fubalera dovode do povećanja produkcije slobodnih radikala i oksidativnog stresa, što može uticati na smanjenje efikasnosti
antioksidatvnih mehanizama zaštite. Suplementacija astaksantinom može smanjiti
produkciju slobodnih radikala u toku intenzivnih treninga i zaštititi endogene neenzimske antioksidanse kod mladih fudbalera u peridu intenzivnih treninga i takmičenja.
EFFECT OF ASTAXANTHIN SUPPLEMENTATION ON
OXIDATIVE STRESS MARKERS IN ELITE YOUNG SOCCER
PLAYERS
Baralić Ivana1, Đorđević Brižita2, Dikić Nenad3, Radivojević Nenad3, Anđelković Marija3, Kotur-Stevuljević Jelena4,
Stefanović Aleksandra4, Ivanišević Jasmina4
1
Velefarm Joint-Stock Holding Company, Belgrade, Serbia
2
Institute for Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
3
Sports Medicine Association of Serbia (Outpatient Clinic Vita Maxima), Belgrade, Serbia
4
Institute for Medical Biochemistry, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Introduction: The purpose of the current study was to determine the impact of soccer training and exercise protocol, as well as astaxanthin (Asx) supplementation on plasma markers of oxidative stress and antioxidant defense system in young soccer players,
while following their habitual dietary pattern, exercise, and training and competition
program.
Methods: 32 male elite soccer players, members of soccer team “Teleoptik” and
young selection of soccer club “Partizan”, Belgrade, Serbia, participated in the study.
They were randomly assigned in a double-blind fashion to Asx (n=18) and placebo
(n=14) group. Asx group was supplemented with 4 mg of Asx. Blood samples were collected at the onset of the study and after 90 days of supplementation in pre-exercise
and post-exercise conditions, for analysis of thiobarbituric acid-reacting substances
(TBARS), superoxide anion (O2•¯), total oxidative status (TOS), total antioxidative status
(TAS), sulphydril groups (SH), and superoxide-dismutase (SOD).
Results: TBARS levels were not affected by training or supplementation. O2•¯ levels
increased as a result of soccer training and exercise (training, p<0.001; exercise, p<0.01).
However, placebo group experienced greater increase in response to exercise at the end
of the study compared to Asx group (exercise x supplementation effect, p<0.05). TOS
levels decreased as result of regular training after 90 days (training, p<0.001), regardless
of treatment group. Although TAS declined after exercise before intervention (exercise,
p<0.001), it remained unchanged after the exercise in Asx group at the end of supplementation period (supplementation x exercise, p<0.05). SH groups content increased
significantly in Asx group after 90 days compared to baseline values (p<0.01), while
32
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
there was no difference in placebo group. SOD activity decreased significantly in response to soccer training and exercise in both groups (training, p<0.01; exercise<0.001).
CONCLUSION: Soccer exercise and soccer training are associated with excessive production of free radicals and oxidative stress, which might decrease antioxidant system
efficiency. Supplementation with Asx could prevent exercise induced free radical production and depletion of non enzymatic antioxidant defense in young soccer players.
POVOLJNI EFEKTI DIJETETSKOG SUPLEMENTA NA BAZI
SOKA OD ARONIJE OBOGAĆENOG DIJETNIM VLAKNIMA
KOD PACIJENATA SA METABOLIČKIM SINDROMOM
Konić-Ristić Aleksandra1, Srdić-Rajić Tatjana2, Arsić Aleksandra1, Đekić-Ivanković Marija1, Petrovic-Oggiano Gordana1, Glibetić Marija1
1
Centar izuzetnih vrednosti istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet
u Beogradu, Srbija
2
Odeljenje ekspermentalne onkologije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
Uvod: Plod aronije (Aronia melanocarpa) predstavlja odličan izvor više različitih
biološki aktivnih nenutritivnih sastojaka, uglavnom polifenola: antocijana i procijanidina,
kao i fenolnih kiselina. Ove komponente imaju izraženo antioksidativno delovanje. Povoljni efekti konzumacije namirnica koje ih sadrže u prevenciji kardiovaskularnih i malignih
bolesti povezuju se sa njihovim uticajem na različite mehanizme regulacije redoks balansa
i procese zavisne od ove regulacije, na sistemskom i ćelijskom nivou. Ispitivanje uticaja
konzumacije soka aronije obogaćenog rastvornim dijetnim vlaknima na različite parametre metaboličkog sindroma doprinosi uvidu u potencijalno povoljno delovanje u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.
Ciljevi: Osnovni cilj istraživanja predstavlja ispitivanje potencijalnog povoljnog delovanja dugoročne (3 nedelje) konzumacije soka od aronije obogaćenog rastvornim dijetnim vlaknima (propol-manan) kod pacijenata sa metaboličkim sindromom (MS). Ispitivani
efekti obuhvataju uticaj na nivo glukoze, lipidni status, antropometrijske parametre i antioksidativni status pacijenata. Dodatno je uticaj dijetarne intervencije na antioksidativni
status poređen sa uticajem na adheziju trombocita za endotelne ćelije, ex vivo, kao jednog
od ključnih procesa u razvoju ateroskleroze.
Materijal i metode: Studija je uključivala 30 pacijenata sa metaboličkim sindromom
(ATP III). Ispitanici su konzumirali 100 mL dijetetskog suplementa of Aronia SLIM® (Nutrika,
Srbija), koji predstavlja ceđeni sok aronije obogaćen 1 g komercijalne formulacije rastvornog vlakna, propolmanana (LuraLean®, Shimatcu, Japan). Osnovni biohemijski parametri i
ukupna antioksidativna aktivnost (FRAP test) određeni su u krvi pacijenata na tašte, prvog
i poslednjeg dana studije. Adhezija trombocita za endotelne ćelije u kulturi ispitivana je
korišćenjem ćelija izolovanih iz krvi pre i posle konzumacije soka.
Rezultati: Pokazana je interindividualna varijacija u uticaju konzumacije na antioksidativnu aktivnost plazme ali je nakon 21 dana intervencije ova aktivnost bila statistički
značajno povećana kod svih ispitanika (2,3-20%). Adhezija trombocita za endotelne ćelije
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
33
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
u kulturi smanjivala se nakon konzumacije u svim analiziranim uzorcima. Dugoročna konzumacija Aronia SLIM® dijetetskog proizvoda pokazala je povoljno delovanje i na nivo glukoze, lipidni status i parametre vezane za smanjenje telesne mase.
Zaključak: Rezultati studije pokazuju da konzumacija Aronia SLIM®, prvog licenciranog dijetskog suplementa proizvedenog u Srbiji, pokazuje povoljno delovanje kod
pacijenata sa metaboličkim sindromom u pogledu prevencije ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti poboljšanjem antioksidativnog statusa, smanjenjem hiperaktivnosti trombocita i drugih biomarkera i faktora rizika kardiovaskularnih bolesti.
KLJUČNE REČI: ARONIA MELANOCARPA; LURALEAN DIJETNA VLAKNA, ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST; TROMBOCITI, METABOLIČKI SINDROM
BENEFITIAL EFFECTS OF ARONIA BERRY FIBRE ENRICHED
DIETARY SUPPLEMENT IN PATIENTS WITH METABOLIC
SYNDROME
Konić-Ristić Aleksandra1, Srdić-Rajić Tatjana2, Arsić Aleksandra1, Đekić-Ivanković Marija1, Petrovic-Oggiano Gordana1, Glibetić Marija1
1
Centre of Research Excellence in Nutrition and Metabolism, Institute for Medical Research, University of Belgrade,
Belgrade, Serbia;
2
Department of Experimental Oncology, Institute for Oncology and Radiology of Serbia, Belgrade, Serbia;
Introduction: Chokeberry (Aronia melanocarpa) fruit is excellent source of different bioactive compounds mainly polyphenolics: procyanidins and anthocyanins, and
phenolic acids. These bioactive compounds have profound antioxidative activity and
they are considered to be the main factors responsible for putative beneficial effects
of chokeberry extracts in cardiovascular and malignant diseases. Bioactivity of these
compounds and their preventive action is considered to be a result of their influence
on different mechanisms of redox balance, on systemic and cellular level. Evaluation
of effects of consumption of pure aronia juice enriched with dietary fibers on different
parameters of metabolic syndrome will provide better understanding of their putative
roles in health promotion and disease prevention.
Objectives: The aim of this study was to determine the beneficial activity of pure
aronia juice enriched with soluble dietary fiber, propolmannan (LuraLean®, Shimatzu, Japan) in patients with metabolic syndrome (MS) after long time (3 weeks) consumption.
Change in antioxidative status of these patients was compared with effects on platelet
aggregation with endothelial cells, as one of critical points in process of atherosclerosis.
Clinical outcomes such as changes in blood level of lipids and glucose and the main
parameters of weight loss after chronic intervention with this supplement were studies.
Material and methods: Interventional study comprised 30 patients with metabolic
syndrome (ATP III criteria). Subjects consumed 100 ml of Aronia SLIM® dietary supplement (Nutrika, Serbia), which represents pure pressed juice of Aronia melanocarpa berries enriched with 1 gr of special formula of propolmannan dietary fiber (LuraLean®, Shimatcu, Japan). Routine biochemical parameters and total antioxidative activity (FRAP
34
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
assay) were determined in blood samples obtained before the first consumption and
the day after last consumption. Platelet adhesion to vascular endothelial cells was determined ex vivo using platelets obtained before and after the intervention.
Results: Antioxidant activity of plasma expressed as FRAP values showed marked
inter-individual differences, but after 21 days of intervention values were significantly
higher compared to the baseline and the rise of FRAP values (2,3-20%) is shown in
for all participants. Also, platelet adhesion to endothelial cells was inhibited after the
consumption of aronia juice for all tested samples. In addition, long consummation of
Aronia SLIM dietary supplement showed beneficial effects on blood glucose, lipid levels
and weight management of metabolic patients.
Conclusions: The results of our study showed that first licensed and made in Serbia dietary supplement AroniaSlim may be of benefit to patients with MS regarding atherosclerosis and cardiovascular disease prevention by improving disturbed antioxidant status,
platelet hyper-reactivity and improving other clinical markers for cardiovascular diseases.
KEYWORDS: ARONIA MELANOCARPA; ANTIOXIDATIVE ACTIVITY; LURALEAN FIBER, METABOLIC SYNDROME
MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE SUPLEMENATA SA
ANTIOKSIDATIVNOM AKTIVNOŠĆU OD OTPADNE KAFE
Marija Pavlović, Suzana Dimitrijević- Branković, Slavica Šiler- Marinković
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Uvod: Kafa obiluje antioksidansima koji pozitivno utiču na metaboličke procese u
organizmu, oslobađajući ga štetnih slobodnih radikala. Utvrđena su takođe i izvesna
antitumorna, antialergijska i antiinflamatorna svojstva kafe. S obzirom da se danas velika pažnja posvećuje otpadnim materijalima i njihovom ponovnom korišćenju, čine se
pokušaji da se ostaci kafe, zaostali nakon pripreme napitaka, iskoriste u razne svrhe,
između ostalog i kao izvor prirodnih antioksidanasa. Vodeni ekstrakti taloga kafe zaostale nakon ekstrakcije vodom prema literaturnim podacima poseduju antioksidativna
svojstva. HPLC analize pokazuju da fenolne kiseline (hlorogenska i kafeinska kiselina),
kao i nefenolne komponente (kafein, trigonelin, nikotinska kiselina, 5-(hidroksimetil)furfuraldehid) zaostaju delimično u talozima kafe. Takođe, melanoidini koji nastaju tokom prženja kafe kao rezulatat Maillardove reakcije, poseduju antioksidativnu aktivnost,
a i oni delimično zaostaju u talogu kafe.
Cilj ovog rada je da se utvrdi da li talozi kafe mogu biti upotrebljeni kao sirovine za
proizvodnju suplemenata sa prevashodno antioksidativnom aktivnošću.
Metodologija: U radu su ispitivana antioksidativna i antimikrobna svojstva taloga pržene i espresso kafe, koji zaostaju nakon ekstrakcije odgovarajuće kafe vodom.
Određen je osnovni hemijski sastav, sadržaj kofeina i hlorogenske kiseline, sadržaj polifenola, antioksidativna aktivnost DPPH i FRAP metodom i antimikrobna aktivnost metodom difuzije u bunarčićima. Talog je ekstrahovan 70%-tnim etanolom, a dobijeni tečni
ekstrakt osušen u sušnici sa rasprskavanjem da bi se dobio stabilan proizvod koji može
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
35
USMENE PREZENTACIJE
ORAL PRESENTATIONS
biti iskorišćen za suplementaciju. Antioksidativna aktivnost je određena za tečne i suve
ekstrakte taloga, čime je utvrđen uticaj sušenja na svojstva ekstrakata.
Rezultati: Utvrđeno je da je se 90% inhibicija DPPH radikala postiže već sa 20 µg/ml
ekstrakta taloga, što je izuzetno dobar rezultat. Nije utvrđena antimikrobna aktivnost u
odnosu na Echerichia coli ATCC 259222, Staphylococcus aureus ATCC 25923 i Candida albicans ATCC 24433. Sušenjem ekstrakta otpadne kafe u sušnici sa rasprskavanjem, dobija
se stabilan proizvod sa neznatno smanjenom antioksidativnom aktivnošću.
Ključne reči: otpadna kafa, antioksidativna aktivnost, antimikrobna aktivnost
PRODUCTION POSSIBILITIES OF SUPPLEMENTS WITH
ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM WASTE COFFEE
Marija Pavlović, Suzana Dimitrijević- Branković, Slavica Šiler- Marinković
Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade
Coffee contains several beneficial antioxidants that have a positive effect on metabolic processes in the body and keep it from harmful free radicals. Some anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-allergic and anti-inflammatory properties of coffee are also
determined.Since low-grade coffee beans and spent coffee residue are by-products
obtained in the coffee industry, disposal or utilization of these products is a major problem. An attempt was made to prepare their extracts, for evaluating their bioactivity with
reference to antioxidant and antimicrobial properties. Water extracts of coffee residue
have antioxidant properties. HPLC analysis showed that phenolic acids (caffeic acid and
chlorogenic acid) and non phenolic components (caffeine, trigonelin, nicotinic acid, 5 (hydroxymethyl)-furfuraldehid) are the constituents of spent coffee. Also, melanoidins
created during roasting coffee as a result of Millard reaction, have antioxidant activity,
and they are partly behind the spent coffee.
The aim of this study was to determine whether spent coffee can be used as a raw
material for production of supplements with primarily antioxidant action. In this paper
we examined antioxidant and antimicrobial properties of spent roasted and espresso
coffee, that are left behind after extraction with water. We determined the basic chemical composition, caffeine and chlorogenic acid content, polyphenol content, antioxidant activity using DPPH and FRAP methods and antimicrobial activity using diffusion
method. The pellet was extracted with 70% ethanol, and a liquid extract was spay dried
to obtain a stable product, that can be used for supplementation. Antioxidant activity
was determined for liquid and dry extracts of spent coffee.
It was found that 90% inhibition of DPPH radicals is achieved already with 20 µg/
ml of the extract residue, which is an extremely good result. There was no antimicrobial
activity in relation to the ATCC 259222 Escherichia coli, Staphylococcus aureus ATCC 25923
and Candida albicans ATCC 24433rd. Drying of spent coffee extract in spray dryer, we get
a stable product with a slightly reduced antioxidant activity.
Keywords: waste coffee, antioxidant activity, antimicrobial activity
36
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
ORAL PRESENTATIONS
POSTER FORUM
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
37
POSTER FORUM
38
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
UTICAJ ASTAKSANTINA NA KOŽNE PROMENE MLADIH
FUDBALERA
Radivojević Nenad1, Dikić Nenad1, Baralić Ivana2, Đorđevic Brižita2, Anđelković Marija1, Vujić Siniša1
Udruženje za medicinu sporta Srbije (Internistička ordinacija Vita maxima), Beograd, Srbija
2
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
1
Uvod
Koža je najveći, a ujedno i najizloženiji organ ljudkog tela faktorima spoljašnje sredine
i parametrima oksidativnog stresa. Dodatni uticaj imaju fizička aktivnost i specifičnost
fudbala kao sportske aktivnosti. Astaksantin (Asx) je prirodni antioksidant koji se nalazi
u brojnim živim organizmima. Cilj ove studije je bio da se ispita uticaj Asx na kožne
promene mladih fudbalera.
Metode
Sedamnaest sportista (starost 17.5±0.5) koji su imali problema sa kožom je
učestvovalo u duplo slepoj, placebo kontrolisanoj studiji. Osam sportista je tokom tri
meseca suplementacije dobijalo svakodnevno kapsule sa 4mg Asx, a devet sportista
kapsule istog izgleda, ali bez aktivne supstance (placebo). Tokom devedeset dana pratili smo promene na kože ovih fudbalera koristeći dve skale za ocenjivanje: Gradirajuća
skala za komedone, makule i papule (GS-CPM) i Gradirajuća skala za opštu procenu
ozbiljnosti promena (GS-OS). Sportisti su fotografisani u skladu sa preporučenim standardima pre započinjanja suplementacije, 45. i 90. dana suplementacije.
Rezultati
Poredeći grupe među sobom, nisu uočene značajne razlike u kožnim promenama nakon 45 i 90 dana suplementacije. Posmatrajući grupe zasebno u placebo grupi nije bilo
značajnih razlika sve vreme suplementacije. Međutim, u Asx grupi je došlo do značajnog
(p<0.05) poboljšanja u GS-OS skali nakon 90 dana suplementacije (prosečna ocena 1.7/1.2),
a u GS-CPM skali i nakon 45 dana (2.1/1.5) i nakon 90 dana suplementacije (2.1/1.4).
Zaključak
Na osnovu rezultata studije možemo zaključiti da Astaksantin može imati povoljan
uticaj na kožne promene mladih sportista. Nedostatak studije je mali broj ispitanika sa
kožnim promenama. Dodatne studije su potrebne za određivanje mehanizma dejstva
Astaksantina na kožne promene.
Reference
Cook C., et al. (1979). Arch Dermatol–Vol. 115.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
39
POSTER FORUM
EFFECTS OF ASTAXANTHIN SUPPLEMENTATION ON SKIN
CHANGES OF YOUNG ELITE SOCCER PLAYERS
Radivojevic Nenad1, Dikic Nenad1, Baralic Ivana2, Djordjevic Brižita2, Andjelkovic Marija1, Vujic Siniša1
Sports Medicine Association of Serbia (Outpatient Clinic Vita Maxima), Belgrade, Serbia
2
Institute for Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
1
Introduction
Skin is the largest, and also the organ of the human body most exposed to the environmental factors and parameters of oxidative stress. Additional factors are physical
activity and specificity of football as a sport. Astaxanthin (ASX) is a natural antioxidant
found in many living organisms. The aim of this study was to investigate the effect of Asx
supplementation on the skin changes of young football players.
Methods
Seventeen athletes (age 17.5 ± 0.5) who had problems with the skin were involved
in a double blind, placebo-controlled study. Eight athletes during the three months,
receive daily supplementation with 4 mg capsules Asx and nine athletes, during the
same period, capsules with the same look, but without the active substance (placebo).
During the ninety days, we monitored changes in the skin of these players using two
scales of assessment: grading scale for comedones, papules and macules (GS-CPM) and
the grading scale for a general assessment of the severity of changes (GS-OS). Athletes
were photographed in compliance with the recommended standards before starting
the supplementation, 45 and 90 days of supplementation.
Results
Comparing the groups among themselves, significant differences were not observed in skin changes after 45 and 90 days of supplementation. Looking at the groups
separately in the placebo group there were no significant differences at all time of supplementation. However, at Asx group there was a significant improvement (p<0.05) in
the GS-scale OS after 90 days of supplementation (GPA 1.7/1.2), and in the GS-MRC scale
after 45 days (2.1/1.5) and after 90 days of supplementation (2.1/1.4 ).
Conclusion
Based on the results of the study we can conclude that Astaxanthin could have a
beneficial effect on skin changes in young athletes. The lack of studies is a small number of participants with skin changes. Additional studies are needed to determine the
mechanism of action of Astaxanthin on the skin changes.
References
Cook C., et al. (1979). Arch Dermatol–Vol. 115.
40
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
UPOTREBA FOLNE KISELINE PRE I TOKOM TRUDNOĆE
Petrić Marina1, Tasić Ljiljana1
1
Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
Uvod. Protektivni efekat folne kiseline (FK), folacina ili vitamina B9 za defekte
nervne cevi (npr. anencefalija, spina bifida), dokazan je u mnogim studijama. U skladu
sa navedenom činjenicom, suplementacija folne kiseline preporučuje se svim ženama u
perikonceptualnom periodu, u dozi od 400-600 mcg.
Cilj. Istražiti upotrebu FK u periodu šest meseci pre trudnoće i tokom prvih šest meseci trudnoće kod žena u Srbiji, kao i uticaj socio-demografskih karakteristika žena na
upotrebu FK.
Metodologija. Istraživanje je sprovedeno tokom perioda mart 2009 - mart 2010.
u centralnoj, severnoj i zapadnoj Srbiji. Kao alat u istraživanju korišćen je specijalno
dizajniran upitnik. Statistička obrada podataka obavljena je upotrebom SPSS programa
(SPSS 18.0 za Windows, Inc., Chicago, IL, USA).
Rezultati. Sakupljeni su i analizirani podaci za 107 žena u centralnoj, 94 u severnoj i 110
u zapadnoj Srbiji, što ukupno čini 311 žena. FK koristilo je 60,8% žena u prvih šest meseci
trudnoće, dok je svega 3.9% žena ovaj vitamin koristilo pre trudnoće. Neke socio-demografske karakteristike, kao što su starost ispod 27 godina, obrazovanje od 12 i manje godina i prihod ispod 300 EUR po članu porodice, pokazali su značajan uticaj na upotrebu FK (Tabela 1).
Tabela 1. Uticaj socio-demografskih karakteristika na upotrebu folne kiseline pre i u trudnoći
ŠEST MESECI PRVIH ŠEST MESECI
PRE TRUDNOĆE
U TRUDNOĆI
Starost (godine)
n (%)*
n (%)*
≤27
2 (16,7)
74 (39,2)
>28
10 (83,3)
115 (60,8)
≤12
8 (66,7)
111 (59,0)
>12
4 (33,3)
77 (41,0)
≤ 300
6 (50,0)
124 (69,3)
>300
6 (50,0)
55 (30,7)
Obrazovanje (godine)
Prihod (EUR)
*procenti se odnose na korisnice folne kiseline; Boldiranjem su označene proporcije
kod kojih postoji statistička značajnost manja od 0,05.
Zaključak. Iako je FK u trudnoći koristio veliki broj žena, izrazito niska upotreba u
periodu pre začeća zahteva pokretanje javno-zdravstvenih kampanja radi edukacije
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
41
POSTER FORUM
žena u reproduktivnom periodu o značaju blagovremenog unosa FK za pravilan razvoj potomstva, pri čemu posebnu pažnju treba usmeriti ka mlađim, niže obrazovanim i
ženama sa nižim prihodom po članu domaćinstva.
Ključne reči. Folna kiselina, trudnoća
FOLIC ACID USE BEFORE AND DURING PREGNANCY
Petrić Marina1, Tasić Ljiljana1
1
Department of Social Pharmacy and Pharmaceutical Legislation
Introduction. Dietary supplementation with folic acid (FA), folacin or vitamin B9 is
recommended for women during the peri-conceptional period due to its strong protective effect against neural tube defects (anencephaly and spina bifida). Recommended
doses are 400-600 mcg.
Aim. To investigate FA use six months before pregnancy and during the first six
months of pregnancy among women in Serbian women, and to investigate the impact
of socio-demographic characteristics of women on the use of FA.
Methodology. The study was done for the period March 2009 – March 2010. in central, northern and western regions of Serbia. Specially designed questionnaire was used
as a data source. Data analysis was performed using SPSS software package (SPSS 18.0
for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Results. Data regarding 107 women in central, 94 in northern, and 110 in western regions of Serbia, in total 311 women, were analyzed. FK was used by 60.8% women during
the first six months of pregnancy, and 3.9% six months before pregnancy. Socio-demographic factors as age less than 27 years, education less than 12 years and income per family capita less than 300 EUR showed statistically significant impact on less FA use (Table 1).
Table 1. The impact of socio-demographic characteristics on FA use before and during pregnancy
ŠEST MESECI
PRE TRUDNOĆE
n (%)*
2 (16,7)
10 (83,3)
Age (years)
≤27
>28
Education
(years)
≤12
8 (66,7)
>12
4 (33,3)
Income (EUR)
≤ 300
6 (50,0)
>300
6 (50,0)
PRVIH ŠEST MESECI
U TRUDNOĆI
n (%)*
74 (39,2)
115 (60,8)
111 (59,0)
77 (41,0)
124 (69,3)
55 (30,7)
*percentages are given for proportions of users of folic acid; For proportions in bold,
statistical significance was less than 0.05
42
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
Conclusion. Besides, FK was used by many women in pregnancy, low use before
pregnancy requires public health activities in order to educate women of reproductive
age of importance of adequate FA use and its impact on development of their babies.
Specific scope of interest for education should be younger women, less educated and
with lower income per family capita.
Keywords: Folic acid, pregnancy
EFEKTI SUPLEMENTACIJE N-3 MASNIM KISELINAMA
NA PARAMETRE OKSIDATIVNOG STRESA KOD PACOVA
WISTAR SOJA
Popović Tamara, Borozan S., Trbović A., de Luka S., Milanović I., Glibetić M.
Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, Laboratorija za ishranu i metabolizam
Beograd, Srbija
N-3 masne kiseline značajne su u prevenciji i zaštiti od mnogih oboljenja kao što
su kardiovaskularna oboljenja, neke vrste kancera kao i proces ateroskleroze. U svim
ovim patološkim stanjima uloga slobodnih kiseoničnih i azotnih radikala je neizostavna. Suplementacija kao savremeni način dodavanja deficijentnih supstanci je danas
opšteprihvaćena a naš cilj je bio da ispitamo na animalnom modelu opravdanost n-3
(EPA +DHA) saplementacije pacova kroz praćenje parametara oksidativnog stresa.
Eksperimenti su izvedeni na Wistar pacovima, mužjacima (3 meseci, 255g). Životinje
su podeljene u dve grupe. Kontrolna grupa (n=10) je primala neograničeno vodu i
standardnu laboratorijsku hranu. Tretirana grupa (n=10) primala je n-3 polinezasićene
masne kiseline (Natural Wealth, Nordvik, Srbija), 6 nedelja (45mg EPA, 30mg DHA dnevno). Svi parametri u obe grupe su mereni na kraju eksperimenta po žrtvovanju. Parametri oksidativnog stresa odredjivani su standardnim laboratorijskum kitovima, a merenja
su vršene na UV/VIS spektrofotometru i ELISA metodom.
Dobijeni rezultati su pokazali da se aktivnost superoksid dismutaze (SOD) statistički
značajno povećala, p<0.05 (290.2 ± 6.5 vs 321.2 ±8.9) (U/gHb/L), kao i aktivnost katalaze, p<0.05 (41.67±1.45 vs 48.16±2.03) (U/gHb/L) u odnosu na kontrolnu grupu
životinja. Parametar lipidne peroksidacije, koncentracija MDA se značajno smanjila,
p<0.01, (66.05±2.60 vs 49.93±4.13) (nM/mL) kao i koncentracija serumskih nitrita koja
se značajno smanjila, p<0.01 (63.44±0.98 vs 56.86±1.29) (µM/L).
Suplementacija n-3 masnim kiselinama pacova Wistar soja u pomenutoj dozi u
trajanju od 6 nedelja dovela je do značajnog poboljšanja ispitivanih parametara oksidativnog stresa. Enzimi antioksidativne zaštite (CAT, SOD) su se povećali, lipidna
peroksidacija smanjila kao i koncentracija cirkulišućih nitrita. N-3 masne kiseline imaju
antioksidativno dejstvo a dalja ispitivanja će biti u našim budućim istraživanjima.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
43
POSTER FORUM
EFFECTS OF N-3 SUPPLEMENTATION ON PARAMETERS OF
OXIDATIVE STRESS IN MALE WISTAR RATS
Popović Tamara, Borozan S., Trbović A., de Luka S., Milanović I., Glibetić M.
Institute for medical research University of Belgrade, Laboratory for food and metabolism, Belgrade, Serbia
N-3 fatty acids are important in prevention and protection in many diseases such as
cardiovascular diseases, some cancers or aterosclerosis. In all these patologies role of
redox active species (oxigen and nitric) is crucial. Supplementation as a modern pattern
of adding deficient supstances is quite present in population. Our aim was to examine
n-3 (EPA+DHA) supplementation on oxidative stress parametrs in Wistar rats.
Experiments were performed on male Wistar rats (3 months, b.w.255g). Animals
were devided in two groups. Control group (n=10) was received standard laboratory
food and water ad libitum. Treated group (n=10) was received n-3 PUFA (Natural Wealth,
Nordvik, Srbija ), for six weeks (45mg EPA+ 30mg DHA a day). All parameters were
measured at theand of experiment after sacrificing. Parameters of oxidative stress were
measured with standard laboratory kits on UV/VIS spectrophotometer and ELISA.
Our results showed that activity of superoxide dismutase (SOD) was statistically increased, p<0.05 (290.2 ± 6.5 vs 321.2 ±8.9) (U/gHb/L), as well as activity of catalase
(CAT), p<0.05 (41.67±1.45 vs 48.16±2.03) (U/gHb/L) compared to control group. Lipid
peroxidation, concentration of MDA was statistically decreased, p<0.01 (66.05±2.60
vs 49.93±4.13) (nM/mL) as well as serum nitrite concentration, p<0.01 (63.44±0.98 vs
56.86±1.29) (µM/L).
Supplementation of n-3 PUFA of male Wistar rats in six weeks treatment had benefit
effect on oxidative stress parameters. Enzymes of antioxidative defense (CAT, SOD) were
increased; lipid peroxidation was decreased as well as serum nitrite concentration. Our
results showed antioxidative effects and our future examination will address it.
EFEKAT SUPLEMENTACIJE OMEGA 3 MASNIH KISELINA
NA OKSIDATIVNI STATUS MOŽDANOG TKIVA U STARIH
WISTAR PACOVA
Avramović Nemanja1, Dragutinović Vesna2, Krstić Danijela2, Čolović Mirjana3, Trbović Aleksandar4, de Luka Silvio4,
Milanović Ivan4, Popović Tamara1
1
Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu;
2
Medicinski fakultet, Institut za medicinsku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija;
3
Institut za fizičku hemiju, Vinča Institut za nuklearne nauke, Beograd, Srbija;
4
Institut za patofiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Uvod:
Omega 3 masne kiseline igraju važnu ulogu u mnogim patofiziološkim procesima.
Njihov efekat je dobro dokumentovan u mnogim neurodegenerativnim bolestima kao
što su Alchajmerova bolest, multipla skleroza, demencija i Parkinsonova bolest. Takođe,
EPA i DHA bi mogle imati uticaj na starenje kao biofiziološki proces.
44
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
Metode:
Cilj ove studije je bio da istraži efekte omega-3 masnih kiselina u ishrani na nivoe
lipidne peroksidacije i oksidativni/antioksidativni status na moždano tkivo u 24 meseca
starih Wistar pacova. Nivoi lipidne peroksidacije (MDA), aktivnost katalaze (CAT) i aktivnost superoksid dizmutaze (SOD) su bili ispitani u cerebralnom korteksu. Životinje su
bile podeljene u 2 grupe. Kontrolna grupa (n=8) je hranjena standardnom laboratorijskom
hranom, a vodu su dobijali ad libitum. Tretirana grupa (n=8) je hranjena standardnom laboratorijskom hranom i ribljim uljem (EPA+DHA) iz kapsula tokom 6 nedelja. Dnevna doza
je bila 30mg EPA i 45mg DHA (kapsule: 200mg EPA i 300mg DHA, in-house metod). Na
kraju tretmana živorinje su bile žrtvovane, a mozgovi ekstrahovani i zamrznuti na -80ºC.
Aktivnost katalaze je određena merenjem pada apsorbance (H2O2 degradacija) na 240nm
tokom 3 minuta i izražena kao U/mg protein. Ukupna aktivnost SOD-a (superoksid dizmutaza) je merena na sobnoj temperaturi prema metodi Misre i Frodovicha (1972.). Obim
lipidne peroksidacije (LPO) je izmeren kao koncentracija reaktivnog produkta tiobarbituratne kiseline, malondialdehida (MDA), koristeći metod Arouma et al.
Rezultati:
Naši rezultati pokazuju da je lipidna peroksidacija značajno smanjena u grupi tretiranih životinja, koncentracija MDA je (0.43±0.001 vs. 0.38±0.001, p<0.05), aktivnost SOD-a
je znacajno povećana u grupi tretiranih životinja (1.57±0.24 vs. 4.12±0.15, p<0.01), dok
je aktivnost CAT-a malo opala.
Zaključak:
Nutritivna suplementacija omega 3 masnim kiselinama može povećati otpornost tkiva prema slobodnim radikalima i smanji lipidnu peroksidaciju. Ovi rezultati podržavaju
ideju da omega 3 masne kiseline mogu biti veoma efektivni dijetetski suplement u kontroli raznih bolesti u kojima je oksidativni/antioksidativni balans poremećen kao u starijem moždanom tkivu.
Ključne reči: riblje ulje, omega 3, pacovi, starenje, mozak, oksidativni stres.
THE EFFECTS OF OMEGA 3 FATTY ACID
SUPPLEMENTATION ON BRAIN TISSUE OXIDATIVE STATUS
IN AGED WISTAR RATS
Avramović Nemanja1, Dragutinović Vesna2, Krstić Danijela2, Čolović Mirjana3, Trbović Aleksandar4, de Luka Silvio4,
Milanović Ivan4, Popović Tamara1
1
Institute for Medical Research, University of Belgrade;
2
University School of Medicine, Institute of Medicinal Chemistry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia;
3
Department of Physical Chemistry, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia;
4
Institute for Patophysiology, School of Medicine,University of Belgrade
Background:
The Omega 3 fatty acids play an important role in many physiological processes.
Their effect is well documented in many neurodegenerative diseases such as Alzheimer,
Multiple sclerosis, Demention and Parkinsons disease. Also, aging as a biophysiological
process could be influences by EPA and DHA.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
45
POSTER FORUM
Methods:
The aim of this study was to investigate the effects of dietary omega-3 fatty acid
supplementation on levels of lipid peroxidation and oxidant/antioxidant status of brain
tissue in aged (24 months old) Wistar rats. The levels of lipid peroxidation (MDA), activity
of catalase (CAT) and activity of superoxide dismutase (SOD) were examined in cerebral
cortex. Animals were divided in two groups. Control group (n=8) was fed with standard
laboratory food and received water ad libitum. Treated group (n=8) was also fed with
standard laboratory food and received fish oil capsules (EPA+DHA) for 6 weeks. Daily
dose was 30mg EPA and 45mg DHA (capsules: 200 mg EPA and 300 mg DHA; in-house
method). At the end of treatment animals were sacrificed and brains were collected and
frozen on -80ºC. Catalase activity was determined by measuring the decrease in absorbance (H2O2 degradation) at 240 nm for 3 min and expressed as U/mg protein. Total SOD
(superoxide dismutase) activity was performed at room temperature according to the
method of Misra and Fridovich (1972.). The extent of lipid peroxidation (LPO) was estimated as the concentration of thiobarbituric acid reactive product malondialdehyde
(MDA) by using the method of Aruoma et al.
Results:
Our results showed that lipid peroxidation was significantly decreased in treated
group of animal, MDA concentration was (0.43±0.001 vs. 0.38±0.001, p<0.05), SOD activity was significantly increased in treated group of animals (1.57±0.24 vs. 4.12±0.15,
p<0.01), while CAT activity decreased but not significantly.
Conclusion:
We conclude that dietary supplementation of omega-3 fatty acids may enhance resistance to free radical attack and reduce lipid peroxidation. These results support the
notion that omega-3 fatty acids may be effective dietary supplements in the management of various diseases in which oxidant/antioxidant balance is disturbed as in aged
brain tissue.
Keywords: fish oil, omega 3, rats, aging, brain, oxidative stress
UTICAJ SUPLEMENTACIJE ALFA-LIPONSKOM
KISELINOM NA PARAMETRE OKSIDATIVNOG STRESA I
ANTIOKSIDATIVNE ZAŠTITE
Vidović Bojana1, Đorđević Brižita1, Kotur Stevuljević Jelena2, Milovanović Srđan3,4, Stefanović Aleksandra2, Ivanišević
Jasmina2, Miljković Milica2, Miletić Ivanka1
1
Katedra za bromatologiju, Farmacutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2
Katedra za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
3
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
4
Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd
Uvod: Oksidativni stres je stanje neravnoteže između produkcije reaktivnih
kiseoničnih jedinjenja i/ili njihove eliminacije sistemom antioksidativne zaštite. Alfa-
46
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
liponska kiselina (ALA) i njen redukovani, aktivni oblik, dihidroliponska kiselina (DHLA)
imaju snažno antioksidativno delovanje koje ostvaruju na različite načine: direktno reaguju sa reaktivnim kiseoničnim jedinjenjima, heliraju jone metala i regenerišu endogene antioksidanse kao što su vitamin C i E i glutation.
Cilj: Rezultati brojnih kliničkih studija ukazuju na povoljne efekte ALA u tretmanu
dijabetesa, komplikacija dijabetesa, neurodegenerativnih bolesti i dr. Cilj ove studije je
bio da se ispita uticaj suplementacije ALA na parametre oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite kod zdrave, sredovečne populacije Srbije.
Metod: U studiji je učestvovalo 40 osoba (12 muškaraca i 28 žena), prosečne starosti
41,3 ±10,26 godina, indeksa telesne mase 24,87 ± 3,32. Svi ispitanici su uzimali po jednu
kapsulu ALA (500 mg) dnevno, tokom 90 dana. Od parametara oksidativnog stresa pre,
nakon 45 i 90 dana suplementacije, određivani su nivo superoksidnog anjona (O2•–) i
koncentracija malondialdehida (MDA). Status antioksidativne zaštite procenjivan je
određivanjem aktivnosti enzima superoksid-dizmutaze (SOD), koncentracije ukupnih
sulfhidrilnih (SH) grupa, kao i određivanjem nivoa totalnog antioksidantnog statusa (TAS).
Rezultati: Koncentracija MDA se značajno smanjuje (p<0,001), dok se nivo TAS
značajno povećava pre i posle suplementacije (p=0,001). Aktivnost SOD i koncentracija
SH grupa rastu tokom prvih 45 dana suplementacije, a zatim se smanjuju na početni
nivo. Povećanje aktivnosti antioksidativnih parametara je praćeno smanjenjem nivoa
O2•– i obrnuto, tokom perioda suplementacije.
Zaključak: Suplementacija ALA dovodi do smanjenja lipidne peroksidacije. Inicijalno povećanje enzimske antioksidativne zaštite i njeno kasnije suprimiranje, pretpostavljamo da je posledica jačanja neenzimskog dela antioksidativne zaštite usled dugotrajne suplementacije.
Ključne reči: alfa-liponska kiselina, oksidativni stres, antioksidativna zaštita
Ovaj rad je finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke, Republike Srbije (Projekat broj III-46001).
EFFECT OF ALPHA LIPOIC ACID SUPPLEMENTATION ON
PARAMETERS OF OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDATIVE
DEFENSE
Vidović Bojana1, Đorđević Brižita1, Kotur Stevuljević Jelena2, Milovanović Srđan3,4, Stefanović Aleksandra2, Ivanišević
Jasmina2, Miljković Milica2, Miletić Ivanka1
1
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
2
Department of Medical Biochemistry, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
3
Faculty of Medicine, University of Belgrade
4
Clinic of Psychiatry, Clinical Centre of Serbia, Belgrade
Introduction: Oxidative stress (OS) is an oxidation/reduction imbalance described
as increased production of reactive oxygen species (ROS) and the inability of the cell to
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
47
POSTER FORUM
neutralize them. Alpha lipoic acid (ALA) and its reduced form, dihydrolipoic acid (DHLA)
are powerful antioxidants and they exert their effects by scavenging free radicals, metal
ion chelation and recycling of antioxidants such as vitamin E and C, and glutathione.
Aim: Results of numerous studies indicate beneficial effect ALA in many pathophysiologic conditions such as diabetes, complications of diabetes, neurodegenerative diseases. The aim of this study was to evaluate effect of ALA on parameters of oxidative
stress and antioxidative defense in healthy, middle-age Serbians.
Methods: The study included 40 healthy people (12 men and 28 women), mean
age 41.3 ± 10.26 years, and BMI (kg/m2) 24.87 ± 3.32. All participants were taking one
capsule per 500mg ALA daily, for a period of 90 days. Venous blood samples were withdrawn before, after 45 days and after 90 days of supplementation. The following parameters were measured: oxidative stress status parameters- superoxide anion (O2.-),
malondialdehyde (MDA) and antioxidative defense parameters- superoxide dismutase
(SOD), total sulfhydryl (SH) groups and total antioxidant status (TAS).
Results: Obtained results showed significantly decreased level of MDA (p<0.001)
and increased TAS (p = 0.001) after supplementation. SOD activity and SH groups increased after 45 days and then returned to baseline levels at the end of supplementation. These changes were accompanied by alterations in the level of O2• - during study.
Conclusion: ALA decreased lipid peroxidation. Long-term supplementation with
ALA increased non-enzymatic and suppressed enzymatic antioxidant defence.
Key words: alpha lipoic acid, oxidative stress, antioxidative defense
This work was supported by the Project No III-46001, Ministry of Education and Science, Republic of Serbia.
VITAMINI KAO AKTIVNI SASTOJCI SUPLEMENATA SA
TRŽIŠTA SRBIJE
Zrnić Milica, Šobajić Slađana, Mičić Ana, Dimov Dragana, Ivanović Nevena, Vidović Bojana
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
UVOD - Prisustvo velikog broja preparata i proizvođača dijetetskih suplemenata na
tržištu, zahteva adekvatnu zakonsku regulisanost ove oblasti. Nova nacionalna regulativa definiše dijetetske suplemente u okviru dijetetskih proizvoda. Pravilnikom su
utvrđene: lista dozvoljenih vitamina i minerala, supstance koje se koriste kao njihovi
izvori, preporučeni dnevni unos i maksimalne dozvoljene količine vitamina i minerala
u dnevnoj dozi. Iako su vitamini neophodni za pravilno funkcionisanje organizma, njihov unos mora biti racionalan, jer u visokim dozama mogu pokazati toksično dejstvo,
naročito u slučaju liposolubilnih vitamina.
CILJ - Cilj rada bio je provera zastupljenosti, izvora i količine vitamina u dijetetskim
proizvodima, kao i uvid o broju, vrsti i nameni vitaminskih preparata koji se prodaju u
apotekama.
48
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
METODOLOGIJA - Istraživanje je sprovedeno u 18 apoteka na teritoriji Beograda,
Šapca i Pančeva. Istraživanje je obuhvatilo je 3 državne i 15 privatnih apoteka.
REZULTATI – Anketom koja je sprovedena u apotekama ustanovljeno je da 214
preparata sadrži vitamine. U Srbiji je proizvedeno 30,8 % preparata, a ostali su iz uvoza. Monokomponentnih preparata je bilo svega 25. Najveći broj preparata sadržao je
uz vitamine i druge aktivne sastojke, takvih preparata ukupno je bilo 79,4%. Česta je
kombinacija vitamina i minerala (31,8%). Učestala je i kombinacija vitamina sa biljnim
ekstraktima u suplementima. Najčešća namena preparata sa vitaminima jeste jačanje
organizma (36,9%). Za prevenciju i terapiju osteoporoze namenjeno je 17 preparata,
sa antioksidantnim delovanjem evidentirano je 16 preparata, za očuvanje kardiovaskularnog sistema preporučuje se 12 preparata, u zaštiti i oporavku kose, kože i noktiju 9
preparata, 7 preparata je deklarisano da povoljno deluju na pamćenje i koncentraciju,
takođe 7 preparata se koristi u regulaciji telesne težine, za zaštitu vida 4 preparata, za
ublažavanje simptoma menopauze 3 preparata i za zaštitu od sunčanja 2 preparata.
Hemijski oblik vitamina naveden je na deklaraciji 30% preparata, na 52% nije naveden, a
na 18% navedeni su hemijski oblici samo za neke vitamine. Vitamin C je najzastupljeniji
vitamin u dijetetskim suplementima, nalazi se u ukupno 62,15% svih preparata. Sledeći
po zastupljenosti je vitamin B6 (u 45,3% preparata), zatim vitamin E (u 43,9% preparata),
vitamin B1 i vitamin B12 (u 39,3% preparata). Značajno manji broj preparata sadrži liposolubilne vitamine A i D, a vitamin K je zastupljen u svega 5,6% preparata. Proverena je
usaglašenost preporučenih dnevnih doza vitamina (na osnovu preporuke o uzimanju
preparata navedene na deklaraciji preparata) sa RDA vrednostima za svaki vitamin i
maksimalnim količinama definisanih Pravilnikom. Tako je, na primer, u 70 preparata vitamin C bio prisutan u količini koja prekoračuje 100% preporučenog dnevnog unosa, od
čega je u 60 preparata ta količina bila u skladu sa maksimalnom dozvoljenom količinom
po Pravilniku (300 mg dnevno), a u 10 preparata (4.7%) je zapaženo prekoračenje te
količine. Interesantno je da su liposolubilni vitamini A i D, koji imaju najveći toksični
potencijal među vitaminima, bili zastupljeni u 13%, tj. u 5.1% preparata, redom, u
količinama koje su bile veće od RDA vrednosti.
ZAKLJUČAK - Na osnovu rezultata može se zaključiti prisustvo velikog broja preparata čijom primenom se u organizam unose količine vitamina veće od 100% preporučene
dnevne doze. Kvalitet, efikasnost i bezbednost dijetetskih suplemenata moraju biti osnovni uslov za plasman na tržište.
Ključne reči: dijetetski suplementi, vitamini, regulativa
VITAMINS AS ACTIVE COMPONENTS OF DIETARY
SUPPLEMENTS FROM SERBIAN MARKET
Zrnić Milica, Šobajić Slađana, Mičić Ana, Dimov Dragana, Ivanović Nevena, Vidović Bojana
Institute of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Belgrade, Serbia
INTRODUCTION - The presence of a large number of products and manufacturers
of dietary supplements on the market requires adequate legal regulation. New national
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
49
POSTER FORUM
legislation defines dietary supplements within the category of dietary products. New
legislation defined the list of permitted vitamins, substances used as their sources, recommended daily allowance and the maximum allowable amount of vitamins in the
daily dose. Although vitamins are necessary for the proper functioning of the body,
their input must be rational, because if taken over the dose it might show toxic effects,
especially in case of fat soluble vitamins.
OBJECTIVE - The aim of this survey was the investigation of presence, sources and
amounts of vitamins in the dietary supplements, as well as the insight on the number,
type and purpose of vitamin products sold in pharmacies.
METHODOLOGY - The research was conducted in 18 pharmacies on the Belgrade territory, Šabac and Pančevo. The study included three public and 15 private pharmacies.
RESULTS – During the survey it was established that 214 preparations marketed in
pharmacies contained vitamins. Over 30% of preparations were produced in Serbia, and
the rest was imported. Only 25 preparations had only one active ingredient. Combination of vitamins and minerals was very common (31.8%). Also combination of vitamins
and herbs extracts in supplements was very common. The most common intended
purpose of vitamin preparations was improving overall health and wellbeing (36.9%).
For the prevention and treatment of osteoporosis 17 preparations with vitamins were
intended for, 16 products had antioxidant activity, 12 products were recommended for
the health of the cardiovascular system, 9 for protection and recovery of hair, skin and
nails, 7 products were supposed to have a positive effect on memory and concentration, also 7 products were used in the regulation of body weight, 4 for the sight protection, 3 for relieving menopausal symptoms, and 2 preparations for sun protection.
The chemical form of the vitamins was listed on the labels of 30% of preparations, 52%
of preparations did not have such information, and 18% only had partial information.
Vitamin C vitamin was the most common vitamin in dietary supplements, and 62.15%
of all preparations had this vitamin. The next most common vitamin was vitamin B6 (in
45.3% of preparation), and vitamin E (in 43.9% of the preparations), than vitamin B1
and vitamin B12 (in 39.3% of preparation). Significantly smaller number of supplements
contained fat soluble vitamins A and D, and vitamin K was present in only about 5.6%
of preparations. Recommended daily dosage of vitamin C in 70 preparations exceeded
100% of vitamin C recommended daily intake (RDA), of which in 10 preparations (4.7%)
the recommended daily amount was higher than the maximum daily level set in new
legislative at 300 mg. The fat soluble vitamins A and D, which have the highest toxic potential of all the vitamins, were present in 13%, and 5.1% of preparations, respectively,
in quantities that were higher than the RDA values.
CONCLUSION - Based on the obtained results, we can conclude that on the Serbian
market the large number of supplements has vitamins as active ingredients and that all
were not in accordance with new national legislation. Quality, efficiency and safety of
dietary supplements must be a fundamental requirement for distributing product on
the market.
Keywords: dietary supplements, vitamins, regulations
50
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
MINERALI KAO AKTIVNI SASTOJCI SUPLEMENATA SA
TRŽIŠTA SRBIJE
Šobajić Slađana, Zrnić Milica, Mihailović Marija, Martinović Ana, Đuričić Ivana
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
UVOD - Suplementacija uobičajene hrane dijetetskim suplementima postala je
uobičajena pojava. Nova nacionalna regulativa definiše dijetetske suplemente u okviru
dijetetskih proizvoda. Pravilnikom su utvrđene, između ostalog, lista dozvoljenih minerala, supstance koje se koriste kao njihovi izvori, preporučeni dnevni unos i maksimalne
dozvoljene količine minerala u dnevnoj dozi. Nedostatak minerala u ishrani odražava
se nizom nekad manje značajnih, ali ponekad i veoma ozbiljnih poremećaja. S druge
strane, preteran unos minerala može dovesti do niza neželjenih efekata. Zato je važno
da unos bude izbalansiran tako da obezbedi maksimalnu korist po pacijenta uz minimalni rizik od pojave neželjenih efekata.
CILJ - Cilj rada bio je pregled preparata koji sadrže minerale. Određeni su sledeći
parametri koji karakterišu dijetetske suplemente: poreklo, vrsta i namena preparata, kao
i izvor minerala, njihova količina i zastupljenost na tržištu.
METODOLOGIJA - Anketom je obuhvaćena 21 apoteka u sledećim gradovima: Beograd,
Niš, Čuprija, Gornji Milanovac, Novi Sad i Leskovac (11 privatnih i 10 državnih apoteka).
REZULTATI - Anketom je utvrđeno prisustvo 129 dijetetskih suplemenata koji sadrže
minerale, 28 preparata (21,7%) je bilo proizvedeno u Srbiji, a ostali preparati su uvezeni.
Od ukupnog broja preparata, monokomponentnih preparata je bilo 26 (20%). Među
monokomponentnim preparatima najveći broj je sadržao magnezijum (7 preparata), zatim cink (5 preparata) i kalcijum (4 preparata). Kod polikomponentnih preparata, samo
5 preparata u svom sastavu sadrži jedino minerale, dok najveći broj sadrži kombinaciju
minerala sa nekim drugim aktivnim komponentam. Vitamini se nalaze u 89 preparata
u kombinaciji sa mineralima. Od toga, 38 preparata ima samo kombinaciju vitamina i
minerala koja se najčešće koristi za jačanje organizma i za nadoknadu dnevnih potreba,
dok ostali kao dodatne komponente sadrže i biljne ekstrakte, aminokiseline i ostalo. U
13 preparata se nalazi samo po jedan vitamin u sledećim kombinacijama: 8 preparata
sadrži samo vitamin D u kombinaciji sa kalcijumom i magnezijumom, a 5 preparata
sadrži samo vitamin E u kombinaciji sa selenom i cinkom. Najveći broj preparata je namenjen kao dodatni izvor vitamina i minerala u ishrani (16 preparata), slede preparati
sa antioksidativnom aktivnošću (13 preparata) i preparati namenjeni za zaštitu kostiju i
za tretman osteoporoze (12 preparata). Hemijski oblik minerala naveden je na deklaraciji 62,8% preparata. Od makroelemenata u dijetetskim suplementima najzastupljeniji su magnezijum (81 preparata) i kalcijum (77 preparata), a od mikroelemenata cink
(60 preparata) i selen (43 preparata). Proverena je usaglašenost preporučenih dnevnih
doza minerala (na osnovu preporuke o uzimanju preparata navedene na deklaraciji
preparata) sa RDA vrednostima za svaki mineral i maksimalnim količinama definisanih
Pravilnikom. Tako je, na primer, kod trećine preparata koji sadrže cink, prekoračena RDA
vrednost za ovaj mineral.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
51
POSTER FORUM
ZAKLJUČAK – Na osnovu rezultata može se zaključiti da na tržištu postoje preparati koji nisu u potpunosti usklađeni sa zahtevima u pogledu zdravstvene ispravnosti
dijetetskih suplemenata i sa pravilima deklarisanja ovih proizvoda. Neophodna je redovna provera proizvoda sa ciljem da se obezbedi visok nivo zaštite potrošača i olakša
njihov izbor.
Ključne reči: minerali, suplementacija, regulativa
Ovaj rad je finansiran iz sredstava Ministarstva za prosvetu i nauku RS (III46001)
MINERALS AS ACTIVE COMPONENTS IN DIETARY
SUPPLEMENTS FROM SERBIAN MARKET
Slađana Šobajić, Milica Zrnić, Marija Mihailović, Ana Martinović, Ivana Đuričić
Institute of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Belgrade, Serbia
INTRODUCTION - The supplementation of ordinary food with dietary supplements
has become a common practice. New national legislation defines dietary supplements
within the category of dietary products. New legislation defined the list of permitted
minerals, substances used as their sources, recommended daily allowances and the
maximum allowable amount of minerals in the daily dose. The lack of minerals in food
causes a series of sometimes less important, but sometimes very serious disorder. On
the other hand, excessive intake of minerals can lead to a adverse effects. It is therefore
important to have a balanced intake of minerals to provide maximum benefit for the
patient with minimal risk of side effects.
OBJECTIVE - The aim of this survey was the investigation of minerals in the dietary
supplements. The following parameters which characterize dietary supplements were
determined: the origin, type and purpose of the preparation, as well as the presence,
chemical sources and amounts of mineral products sold in pharmacies.
METHODOLOGY – The research was conducted in 21 pharmacies in the following
cities: Belgrade, Nis, Cuprija, Gornji Milanovac, Novi Sad and Leskovac (including 3 private and 10 public pharmacies).
RESULTS - During the survey it was established that 129 preparations marketed in
pharmacies contained minerals. In Serbia 28 preparations (21.7%) have been produced,
and the rest was imported. There was 26 (20%) mono-component preparations. Among
them, the greatest number contained magnesium (7 preparations), zinc (5 preparations)
and calcium (4 preparations). Among the preparations with more active ingredients, 5
preparations contained only minerals, while the rest contained other active components
beside minerals. Combination of vitamins and minerals (38 preparations) was intended
for overall health and wellbeing. The most often used vitamin/mineral combinations
were of vitamin D and calcium and magnesium, than of vitamin E in the combination
of selenium and zinc. The most common intended purpose of mineral preparations was
improving overall health and wellbeing, than antioxidant activity, and prevention and
treatment of osteoporosis. The chemical form of minerals was listed in the declaration
only in 62.8% cases. The recommended daily dosage of minerals has been compared
with RDA values and maximum daily level set in the new legislative. For example, the
third of all preparations with zinc have exceeded the value of the RDA for this mineral.
52
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
CONCLUSION – Based on the obtained results, we can conclude that on the Serbian
market the large number of supplements has minerals as active ingredients and that all
were not in accordance with new national legislation. It is necessary regular review of
the supplements with minerals in order to ensure a high level of consumer protection
and facilitate their choice.
Keywords: supplementation, minerals, regulations
POLIFENOLI I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST
EKSTRAKTA LISTA VRSTE PIRUS AMYGDALIFORMIS
VILLARS (MALACEAE)
Vračević Sandra1, Mitrović Maja1, Kundaković Tatjana1, Lakušić Branislava2, Kovačević Nada1
1
Katedra za farmakognoziju, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, 11322 Beograd
2
Katedra za botaniku, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, 11322 Beograd
Rod Pirus L. (Rosaceae), uglavnom rasprostranjen u Evroaziji, sadrži preko 60 vrsta
[1]. Za ispitivanje je odabrana vrsta Pirus amygdaliformis čiji antioksidativni potencijal
do sada nije ispitivan. Dosadašnji literaturni podaci ukazuju na prisustvo arbutina, a
zabeležena je i hepatotoksičnost nakon konzumiranja plodova P. amygdaliformis [2]. Arbutin je posebno interesantan jer se koristi u preparatima za negu hiperpigmentacija na
koži zahvaljujući sposobnosti da inhibira tirozinazu što sprečava produkciju melanina u
procesu melanogeneze [3].
Biljni materijal je sakupljen na planini Ozren u Srbiji 2010 godine, odabrani su listovi, osušeni na sobnoj temperaturi, a ekstrakcija aktivnih sastojaka je izvršena cikloheksanom, dihlormetanom i metanolom (70%, V/V) na sobnoj temperaturi u toku dva dana.
Antioksidativna aktivnost je ispitivana na osnovu uticaja metanolnog ekstrakta lista P.
amygdaliformis na inhibiciju lipidne peroksidacije (LP) u lipozomima, kao i na osnovu
sposobnosti uklanjanja DPPH i OH radikala.
Metanolni ekstrakt lista P. amygdaliformis je pokazao značajnu sposobnost inhibicije lipidne peroksidacije (IC50=2,54 ± 0,05 μg/ml), kao i sposobnost uklanjanja DPPH
(IC50=1,85 ± 0,001 μg/ml), ali ne i OH radikala. U koncentracijama koje smo mi koristili,
metanolni ekstrakt lista nije pokazao sposobnost neutralizacije OH radikala. Sadržaj arbutina u metanolnom ekstraktu određen je HPLC metodom prema monografiji Uvae
ursi folium u Ph.Eur 6.0 uz izvesne modifikacije. Ukupni polifenoli i tanini određeni su
Folin-Ciocalteu metodom [4]. U metanolnom ekstraktu, sadržaj arbutina iznosi 2,4%,
ukupnih polifenola 2,4% i tanina 0,85%. Pored navedenih rezultata kvantitativne analize
metanolnog ekstrakta lista Pirus amygdaliformis, određeni su i flavonoidi čiji procenat u
ispitivanom uzorku iznosi 0,49%.
Dobijeni rezultati pokazali su da metanolni ekstrakt lista Pirus amygdaliformis
poseduje visok antioksidativni potencijal i sposobnost uklanjanja slobodnog DPPH radikala, što se može pripisati prisutnim polifenolnim jedinjenjima.
Literatura
[1] Gajić, M., Jovanović, B., Vukićević, E., Tatić, B.: Flora SR Srbije, vol. IV, SANU, Beograd: 127- 128, 133, 140-141, 1970.
[2] Televantou, D., Sinakos, E., Akriviadis, E.A., Hytiroglou, P.: Toxic hepatic injury mimZbornik apstrakata
Book of Abstracts
53
POSTER FORUM
icking ascending cholangitis: is Pyrus amygdaliformis to blame?, Virchows Arch, 453:
413-415, 2008.
[3] WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Volume 2, 2002.
[4] The European Pharmacopeia, 6th Edition, Ph Eur 6: 1255, 2008.
POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF
LEAF EXTRACT OF PIRUS AMYGDALIFORMIS VILLARS
(MALACEAE)
Vračević Sandra1, Mitrović Maja1, Kundaković Tatjana1, Lakušić Branislava2, Kovačević Nada1
1
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Vojvode Stepe 450, 11322 Belgrade
2
Department of Botany, Faculty of Pharmacy, Vojvode Stepe 450, 11322 Belgrade
The genus Pirus L. (Rosaceae), mainly widespread in Euroasia, consist more than 60
species [1]. Considering the fact that the antioxidant potential of Pirus amygdaliformis
has not been examined yet, it was selected for this study. The previous literature evidence indicated the presence of arbutin, and the hepatotoxicity after consuming the
fruits of P. amygdaliformis was also recorded [2]. Arbutin is interesting because its use in
the skin care products for treatment of hyperpigmentation due to its ability to inhibit
tyrosinase by preventing the production of melanin in the process of melanogenesis [3].
Plant material was collected on the Mountain Ozren in Serbia during 2010, the leaves
were selected and dried at room temperature. The extraction of active ingredients was
carried out with cyclohexane, dichloromethane and methanol (70%, V/V) at room temperature during two days. Antioxidant activity assessment was based on the influence
of methanol leaf extract P. amygdaliformis on the inhibition of lipid peroxidation (LP) in
liposomes, and on DPPH and OH radicals scavenging activities.
Methanol extract of P. amygdaliformis showed significant inhibition of lipid peroxidation (IC50=2,54 ± 0,05 μg/ml), as well DPPH radical scavenging activity (IC50=1,85 ± 0,001
μg/ml), without the influence on OH radicals. The concentrations of methanol extract
used in this study did not demonstrate the ability to neutralize OH radicals. The content
of arbutin in methanol extract was determined by HPLC in accordance with Ph. Eur. 6.0.
monograph Uvae ursi folium with some modifications. The total polyphenols and tannins
were determined by Folin-Ciocalteu method [4]. The content of arbutin in the methanol
extract was 2.4%, total polyphenols 2.4%, and 0.85% tannin. In addition to the previous
results of quantitative analysis of methanol leaf extract Pirus amygdaliformis, flavonoids
were determined and the percentage of the examined sample was 0.49 %.
The results approved that methanol leaf extract of Pirus amygdaliformis has a high
antioxidant potential and ability to remove free DPPH radicals, which could be attributed to the polyphenolic compounds.
References
[1] Gajić, M., Jovanović, B., Vukićević, E., Tatić, B.: Flora SR Srbije, vol. IV, SANU, Beograd: 127- 128, 133, 140-141, 1970.
54
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
[2] Televantou, D., Sinakos, E., Akriviadis, E.A., Hytiroglou, P.: Toxic hepatic injury mimicking ascending cholangitis: is Pyrus amygdaliformis to blame?, Virchows Arch, 453:
413-415, 2008.
[3] WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Volume 2, 2002.
[4] The European Pharmacopeia, 6th Edition, Ph Eur 6: 1255, 2008
ANALIZA FITOESTROGENA U DIJETETSKIM
SUPLEMENTIMA NA BAZI CRVENE DETELINE
Bursać Mira1, Atanacković Milica1, Cvejić Jelena1, Kolarović Jovanka2
Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
2
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija
1
UVOD: Dijetetski suplementi koji se koriste za ublažavanje tegoba u menopauzi
sadrže najčešće ekstrakte crvene deteline ili soje. Crvena detelina (Trifolium pratense)
predstavlja bogat izvor fitoestrogena, koji su po svojoj strukturi izoflavoni. Dominantni izoflavoni u crvenoj detelini su formononetin, biohanin A, daidzein i genistein. Cilj
rada je utvrđivanje sadržaja i sastava fitoestrogena u dijetetskim suplementima na bazi
ekstrakta crvene deteline, kao i upoređivanje njihovog ukupnog sadržaja sa deklarisanim od strane proizvođača.
METODOLOGIJA: Analizirana su dva komercijalno dostupna dijetetska suplementa
na bazi ekstrakta crvene deteline sa standardizovanim sadržajem izoflavona. Suplementi A i B su bili u obliku tvrdih kapsula i sadržali su samo ekstrakt crvene deteline. Ispitivan
je prosečni sadržaj formononetina, biohanina A, daidzeina i genisteina u navedenim
uzorcima. Merena je masa po 10 kapsula svakog suplementa. Sadržaj je sprašen, odmerena je prosečna masa svakog uzorka i izvršena ekstrakcija smešom metanol:voda (8:2,
v/v). Nakon filtririranja svi uzorci analizirani su C18 reverzno faznom visoko-efikasnom
tečnom hromatografijom (HPLC) uz gradijentni program i detekciju na 254 nm.
REZULTATI: Sadržaj ukupnih izoflavona iznosio je u odnosu na deklarisani sadržaj, za
suplement A 101,4% (40,55 mg/kaps), a za B 93,56% (37,42 mg/kaps). Takođe, utvrđene
su razlike u sastavu pojedinačnih izoflavona. U suplementu A uočen je najveći sadržaj
formononetina (42,08% od ukupnih izoflavona) i daidzeina (38,24% od ukupnih), dok je
kod suplementa B pored formononetina (51,73% od ukupnih) određen i visok sadržaj
biohanina A (47,32% od ukupnih).
ZAKLJUČAK: Dva analizirana suplementa A i B imaju sadržaj ukupnih fitoestrogena
blizak sadržaju koji je deklarisan (u opsegu ±10% od deklarisane vrednosti). Generalno,
suplementi se međusobno razlikuju po profilu prisutnih izoflavona, iako je formononetin
najzastuljeniji izoflavon u oba uzorka. Ovo ukazuje na važnost eventualnog navođenja
sadržaja pojedinačnih izoflavona kako bi se lakše procenio kvalitet preparata, s obzirom
na to da nemaju svi fitoestrogeni jednaku biološku aktivnost.
KLJUČNE REČI: dijetetski suplementi, crvena detelina, fitoestrogeni, HPLC
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
55
POSTER FORUM
ANALYSIS OF PHYTOESTROGENS IN DIETARY
SUPPLEMENTS BASED ON RED CLOVER
Bursać Mira1, Atanacković Milica1, Cvejić Jelena1, Kolarović Jovanka2
Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia
2
Institute for child and youth health care of Vojvodina, Novi Sad, Serbia
INTRODUCTION: Dietary supplements used for treatment of menopausal symptoms usually contain red clover or soy extract. Red clover (Trifolium pratense) is a rich
source of phytoestrogens, which are isoflavones according to the chemical structure.
Dominant isoflavones present in red clover are formononetin, biochanin A, daidzein
and genistein. The aim of this study was to determine content and composition of phytoestrogens in dietary supplements based on red clover, and to compare determined
content with the one labeled on the product package.
METHODS: Two commercially available dietary supplements based on red clover ,
with standardized isoflavone content, were analyzed. Supplements A and B were in form
of hard capsules and contained red clover extracts. Average content of formononetin,
biochanin A, daidzein and genistein was determined. From both supplements 10 capsules were weight. Content was powdered and average sample mass was extracted
with mixture methanol:water (8:2, v/v). After filtration samples were analyzed by C18
reversed phase high-performance liquid chromatography (HPLC) with gradient elution
and detection on 254 nm.
RESULTS: Average total isoflavone content compared to declared content by manufacturer was, for supplement A 101,4% (40,55 mg/caps), and for B 93,56% (37,42 mg/caps).
Additionally, differences in profile of specific phytoestrogens were determined. In supplement A the highest content of formononetin (42,08% of total izoflavone content) and daidzein were found (38,24% of total), while in supplement B formononetin was also dominant
(51,73% of total), but high levels of biochanin A (47,32% of total) were established.
CONCLUSION: Two analyzed supplements A and B have total phytoestrogen content close to declared content by product manufacturer (in range ±10% from labeled
content). Generally, isoflavone composition is different in analyzed samples, although
formononetin is major isoflavone present. This implicates that content of specific compounds should be stated on product labeling, because of better assessment of quality,
since different isoflavones do not have the same biological activity.
KEYWORDS: dietary supplements, red clover, phytoestrogens, HPLC
1
ODREDJIVANJE SADRŽAJA UKUPNIH POLIFENOLA U
POVRĆU
Slavković Jelena1, Šobajić Sladjana2, Tatjana Kundaković2, Sanja Labudović2
1
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
2
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Uvod:
Fenolna i polifenolna jedinjenja u biljkama nastaju, u najvećem broju slučajeva, fenilpropanskim biosintetskim putem iz šikiminske kiseline. Postoje različite klasifikacije
polifenola, ali najpoznatija je ona koja prati biosintetski put i složenost struktura: jed-
56
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
nostavni fenoli, fenolne kiseline, fenil-propenske kiseline, lignani i lignoidi, kumarini,
flavonoidi, antocijani, flavani i tanini.
Biološka aktivnost, naročito antioksidativna, veoma često je povezana sa prisustvom
orto-fenolnih grupa. Polifenoli imaju različite biološke aktivnosti; deluju spazmolitički,
smanjuju agregaciju trombocita i adhezivnost endotela zida kapilara, suprimiraju rast
ćelija kancera, deluju kao antioksidansi i redukuju oksidativni stres ćelija.
Polifenoli se mogu naći u različitim vrstama namirnica: povrću, voću, tamnoj čokoladi,
vinu, napicima od kafe i lista čaja. Ukupna koncentracija polifenola, kao i odnos u okviru
polifenolnog kompleksa u ovim namirnicama su različiti.
Metodologija: Ukupni polifenoli su odredjeni metodom po Folin-Ciocalteu. Odredjen je ukupan sadržaj polifenola u korenastom i krtolastom povrću – 5 uzoraka (beli
krompir, šaragarepa, celer, peršun, cvekla); plodovskom povrću- 2 uzorka (crvena paprika, paradajz); lukovičastom povrću – 2 uzorka (beli i crni luk); lisnatom i zeljastom
povrću -4 uzorka (beli kupus, zelena salata, brokoli, list peršuna). Rezultati su izraženi
kao ekvivalenti galne kiselina (GAE) u mg/100 g
Rezultati:
Dobijeni rezultati su dati u tabeli.
Tabela – sadržaj ukupnih polifenola u mg/100g GAE
Povrće
Beli krompir
Šargarepa
Celer
Peršun
Cvekla
Crvena paprika
Paradajz
Beli luk
Crni luk
Beli kupus
Zelena salata
Brokoli
List peršuna
Ukupni polifenolo mg/100g GAE
Uzorak 1 Uzorak 2 Uzorak 3
22.88
20.35
23.99
7.39
6.79
7.49
15.72
15.06
18.24
30.05
21.78
32.24
111.99
67.37
75.86
119.19
152.89
129.29
24.63
15.64
21.22
72.12
65.81
66.11
30.4
32.65
33.81
45.61
46.40
46.24
41.34
19.61
25.51
44.62
63.34
48.11
102.05
99.85
96.16
Zaključak: Uporedjujući ukupne sadržaje polifenola, u datim grupama povrća, ne
može se izdvojiti grupa koja očigledno pokazuje najviši sadržaj ukupnih polifenola.Paprika pokazuje najviši sadržaj polifenola, slede list peršuna, cvekla i beli luk.Razlike u
sadržaju polifenola medju korišćenim uzorcima zelene salate iznose šak i više od 60%, a
kod brokolija i do 50%.
Ključne reči: povrće, totalni polifenoli, GAE
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
57
POSTER FORUM
DETERMINATION OF TOTAL POLYPHENOLS IN VEGETABLES
Slavković Jelena¹, Šobajić Sladjana², Tatjana Kundaković², Sanja Labudović²
¹Medicine and Medical devices Agency of Serbia
²Faculty of Pharmacy, Belgrade University, Serbia
Introduction:
Phenolic and polyphenolic compounds are synthesized in plants, in most cases in
shikimic acid in phenylpropanoid biosynthetic patway.There are different classifications
of polyphenols, but the most important is the one following biosynthetic patway and
structure complexity: simple phenols, phenolic acids, pheyl-propen acids, lignin and
lignoids, antocyanins, coumarins, flavans, tanins and flavonoids.
Antioxidative biological activity, is very often related to presence of orto-phenolic
groups. Polyphenols have different biological activities such as spasmolytic function,
they decrease platelat agregation and endothelial adhesion, supress cancer cell growth,
have antioxidative function and reduce oxidative stress.
Polyphenols can be found in various foods such as vegetables, fruit, dark chocolate,
vine, coffee and tea leaf beverages. Total polyphenolic content and ratio of polyphenolic complexes in this food are different.
Methodology:
Total polyphenol content was determined using Folin-Ciocalteu method. The following samples were used: root and tubers vegetables – 5 samples (white potatoes,
carrot, celery, parsley, beets); fruity vegetables – 2 samples (red pepper, tomato); bulb
vegetables – 2 samples (garlic, onion); green leafy vegetables – 4 samples (white cabbage, lettuce, broccoli, parsley leaf ). The total polyphenol content was expressed as
gallic acid equivalent (GAE) in mg/100g.
Results:
Results are given in table.
Table - The total polyphenol content in mg/100g GAE
Vegetables
Total polyphenol content in mg/100g GAE
Sample 1
Sample 2
Sample 3
white potatoes
22.88
20.35
23.99
carrot
7.39
6.79
7.49
celery
15.72
15.06
18.24
parsley
30.05
21.78
32.24
beets
111.99
67.37
75.86
red pepper
119.19
152.89
129.29
tomato
24.63
15.64
21.22
garlic
72.12
65.81
66.11
onion
30.4
32.65
33.81
white cabbage
45.61
46.40
46.24
lettuce
41.34
19.61
25.51
broccoli
44.62
63.34
48.11
parsly leaf
102.05
99.85
96.16
58
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
Conclusion: Comparing the results of total polyphenol content in this gropus of
vegetables, one group can not be separated that clearly shows the highest content of
total polyphenols. The highest content of polyphenols was found in red pepper, then
beet and garlic. Difference in total polyphenol content between lettuce using samples
were 60%, and broccoli using samples about 50%.
Keywords: vegetables, total polyphenols, GAE
SADRŽAJ BAKRA, CINKA I MANGANA U FORMULAMA ZA
ODOJČAD
Lazarević Konstansa1, Stojanović Dušica1,2, Nikolić Dejan1
1
Institut za javno zdravlje Niš
2
Medicinski fakultet Niš
Uvod: Minerali (bakar, cink i mangan) neohodni su za normalan rast i razvoj
odojčadi, i moraju biti odgovarajuće zastupljeni u formulama za odojčad. Cilj rada je da
utvrdi sadržaj bakra, cinka i mangana u formulama za odojčad proizvedenim od proteina kravljeg mleka ili hidrolizata proteina, a rezultate protumači u odnosu na vrednosti
predviđene Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.
Metodologija: U laboratoriji Instituta za javno zdravlje Niš u periodu od 2008-2010g,
metodom atomske spektrofotometrije određivan je sadržaj bakra, cinka, i mangana u
36 uzorka formula za odojčad.
Rezultati: Sadržaj ova 3 metala iznosio je: za bakar od 37.4-102.2 μg/100cal, cinka od 0.52-1.19 mg/100cal, i mangana od 57.5-99.9 μg/100cal. Vrednosti bakra, cinka
i mangana u dečijim formulama nisu prelazile vrednosti preporučene Pravilnikom.
Pravilnikom je u formulama za odojčad predviđen sadržaj bakra (od 35-100 μg/100cal),
cinka (od 0.5-1.5 mg/100cal) i mangana (od 1-100μg/100cal).
Zaključak: Neophodan je kontinuirani monitoring minerala u formula za odojčad
kako bi se smanjio eventualni rizik po zdravlje nastao usled nedovoljnog ili prekomernog unosa ovih minerala kod odojčadi.
Ključne reči: bakar, cink, mangan, formule za odojčad
CONTENT OF COPPER, ZINC AND MANGANESE IN
INFANTS FORMULAS
Lazarević Konstansa1, Stojanović Dušica1,2, Nikolić Dejan1
1
Public Health Institute Nis
2
School of medicine, University of Niš
Introduction: Minerals (copper, zinc and manganese) are required for normal
growth and development of infants. Therefore they must be adequately represented in
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
59
POSTER FORUM
infants formulas. The purpose of this paper is to determine the content of copper, zinc
and manganese in infant formulas produced from cow’s milk proteins or protein hydrolysates, and to interpret the results in accordance with the Draft of the Regulations on
safety of dietary products.
Methodology: The laboratory of the Public Health Institute Nis, in the period from
2008- 2010, using atomic spectrophotometry method, determined the content of copper, zinc and manganese in 36 infants formulas.
Results: The content of copper, zinc and manganese was: for copper (37.4-102.2
μg/100cal), zinc ( 0.52-1.19 mg/100cal), and manganese (57.5-99.9 μg/100cal). The values
of copper, zinc and manganese did not exceed the minimum and maximum allowed.
The Draft of the Regulations stipulates allowed concentrations in infants formulas:
copper (35-100 μg/100cal), zinc (0.5-1.5 mg/100cal) and manganese (1-100μg/100cal).
Conclusion: Continuous monitoring of copper, zinc and manganese in infants formulas is necessary to reduce the potential health risk was due to insufficient or excessive intake of these metals in infants.
Keywords: copper, zinc manganese, infants formulas
KONTROLA KVALITETA PROBIOTSKOG PREPARATA
INSTITUTA TORLAK
Tršić-Milanović Nada, Cvetković Vesna
Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd
Uvod
Probiotici su živi, vijabilni mikroorganizmi koji uzeti u određenim količinama kao
sastojci hrane ili nutritivni suplementi doprinose zdravlju čoveka. Poslednjih nekoliko
godina probiotici su predmet zahtevne zakonske regulative vezane za bezbednost,
efikasnost i regulisanje njihovog kvaliteta koju i kod nas treba definisati i usaglasiti sa
evropskom regulativom.
Metodologija
U Odseku za laktopreparate Instituta Torlak poštuje se postojeća regulativa u proizvodnji
i trgovini probiotskim preparatima kao što je sertifikat o sirovinama, zdravstvena ispravnost
proizvoda i dr. a sprovode se i kontrole (tipizacija soja, odredjivanje broja i stabilnosti bakterija, njihovih nutritivnih i fizioloških efekata, antibiotske rezistencije) na osnovu kojih su
probiotski preparati Instituta Torlak definisani kao sto je pokazano u razultatima.
Rezultati
1. soj pripada genotipski i fenotipski Lactobacillus rhamnosus
2. nalazi se na listi bezbednih mikroorganizama
3. preparat ima 108 do 1010 CFU bakterija po dozi koje ostaju vijabilne do isteka roka upotrebe
4. preparat ima povoljne nutritivne i fiziološke efekte dokazane u našim kliničkim studijama
60
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
5. probiotski soj ima definisanu antibiotsku rezistenciju.
6. ima nutritivnu i zdravstvenu izjavu na deklaraciji usklađenu sa domaćom regulativom
7. preporučuje se oprez kao i kod drugih probiotskih preparata u posebnim slučajevima
8. proizvod je podvrgnut sistematičnom praćenju povoljnih i sporednih efekata na
osnovu izjava sa tržišta.
Zaključak
U cilju bolje procene i održanja kvaliteta i bezbednosti našeg probiotskog preparata Instituta Torlak osim uvođeneja HACCP sistema nastavljamo da, u skladu sa mogućnostima,
kontrolišemo proizvod i tako doprinosimo zdravlju i sprečavamo neželjene efekte u brojnoj populaciji koja sve više konzumira probiotske dijetetske preparate.
Ključne reči: kvalitet, probiotik,bezbednost
QUALITY CONTROL OF THE PROBIOTIC PREPARATION
MANUFACTURED BY THE INSTITUTE TORLAK
Tršić-Milanović Nada, Cvetković Vesna
Institute of Virology, Vaccines and Sera Torlak, Belgrade
Introduction
Probiotics are live, viable microorganisms which, when administered in adequate
quantities as food ingredients or nutritive supplements, are beneficial to human health.
In the last couple of years, probiotics have become the subject matter of demanding
legal regulations related to safety, efficacy and quality of probiotics that should be defined and comply with the European regulations also in our country.
Methodology
In the Lactobacilli preparation department of the Institute Torlak, the current regulations related to the production and trade in probiotic preparations are followed, such as
the starting materials certificate, product health safety, etc. Also, controls are performed
in the Department (strain typing, determination of bacterial count and stability, their
nutritive and physiological effects, antibiotic resistance), based on which the probiotic
preparations of the Institute Torlak have been defined as presented in the Results.
Results:
1.According to its genotype and phenotype, the strain belongs to Lactobacillus rhamnosus.
2.It is included in the list of safe microorganisms.
3.The preparation has 108 to 1010 CFU bacteria per dose that remain viable up to
the expiry date
4.The preparation has favourable nutritive and physiological effects proven in our
clinical studies
5.The probiotic strain has defined antibiotic resistance.
6.It has nutritive and health statement on the product declaration in compliance
with the domestic regulations
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
61
POSTER FORUM
7.In special cases, care is recommended as with other probiotics
8.The product was subjected to systematic monitoring of favourable and side effects based on the market statements.
Conclusion
For the purpose of better evaluation and maintaining quality and safety of the Institute Torlak probiotic product and in addition to introducing the HACCP system, we
continue to control the product, according to our capabilities, and thus contribute to
health and prevent side effects in a large population increasingly consuming probiotic
food supplements.
Keywords: quality, probiotic, safety
ODREĐIVANJE GLUTENA U HRANI ZA ODOJČAD I MALU
DECU
Stanković Ivan1, Vidović Bojana1, Šobajić Slađana1, Đorđević Brižita1, Đuričić Ivana1, Milanović Mirjana2, Janković Saša2
1
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2
Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
Uvod: Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (Sl.45/2010),
termin „bez glutena“(gluten-free) se može koristiti u deklarisanju dijetetskih proizvoda
ukoliko sadržaj glutena nije veći od 20 mg/kg u obliku u kome proizvod dospeva do
krajnjeg potrošača.
Cilj i metode: Cilj rada je bio da se izvrši provera sadržaja glutena u „gluten-free“
deklarisanim dijetetskim namirnicama koje su namenjene ishrani odojčadi i male
dece. Određivanje glutena je izvršeno imunohemijskom, sendvič R5 ELISA metodom,
korišćenjem komercijalnog kompleta RIDASCREEN® Gliadin (Art. No. R7001) i rastvarača
za ekstrakciju (Art. No. R7006), Analizirano je 30 uzoraka dijetetskih namirnica, domaćih
proizvođača, namenjenih ishrani odojčadi i male dece.
Rezultati: Od ukupnog broja analiziranih dijetetskih namirnica, u 26 (87%) uzoraka
sadržaj glutena je bio manji od limita kvantifikacije metode (5 mg/kg). Dva proizvoda
sadrže gluten u količini od 20-80 mg/kg, a u dva analizirana proizvoda sadržaj glutena
iznosio je preko 100 mg/kg.
Zaključak: U cilju proizvodnje „gluten-free“ dijetetskih namirnica, neophodno je
određivanje sadržaja glutena i u sirovinama koje se koriste u njihovoj proizvodnji. Osim
toga, neophodno je poštovati principe dobre proizvođačke prakse kako bi se izbegla kontaminacija glutenom tokom procesa proizvodnje bezglutenskih dijetetskih namirnica.
Ključne reči: gluten, „gluten-free“proizvodi, dijetetske namirnice
Ovaj rad je finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije (III-46009).
62
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
DETERMINATION OF GLUTEN IN FOODS INTENDED FOR
INFANTS AND YOUNG CHILDREN
Stanković Ivan1, Vidović Bojana1, Šobajić Slađana1, Đorđević Brižita1, Đuričić Ivana1, Milanović Mirjana2, Janković Saša2
1
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
2
Institute of Meat Hygiene and Technology, Belgrade
Introduction: According to the Regulation on Health Safety of Dietetic Products
(Sl.45/2010), gluten level in “gluten free” products must not exceed 20 mg/kg.
Objective and Method: The aim of this study was to detection and quantification
of gluten in “gluten-free” products intended for infants and young children. Samples are
tested in duplicate using the standard sandwich R5 ELISA (R7001 Ridascreen Gliadin)
and extracted with the cocktail solution (Art. No. R7006, official R5-Mendez method). We
analyzed 30 food products intended for infants and young children.
Results: Twenty-six of 30 (87%) samples contained less than the limit of quantification of 5 mg/kg for gluten. Gluten content of 20-80 mg/kg was determined in two analyzed products. Two analyzed samples had the value of gluten content over 100 mg/kg.
Conclusion: The regular control of the presence of gluten in the raw materials is
necessary, as well as to avoid gluten contamination during the manufacturing process
of gluten free products.
Keywords: gluten, “gluten-free” products, dietetic foods
This work was supported by the Project No III-46009, Ministry of Science and Technological Development, Republic of Serbia
KORELACIJA STANJA UHRANJENOSTI SA
KONCENTRACIJAMA ALANIN AMINOTRANSFERAZE
I ASPARTAT AMINOTRASFERAZE U SERUMU FIZIČKI
AKTIVNIH ISPITANIKA
Zlatković J., *Brkić D., *Đelić M., Antić N., Šaranović S., *Mazić S.
Institute for Sports and Sports Medicine of Serbia, Belgrade, *Medicine faculty, Belgrade
Uvod: U opštoj populaciji indeks telesne mase (BMI) dobro korelira sa aspartat aminotransaminozom (AST) i alanin aminotransferazom (ALT). Kod sportista se nije pokazao kao dobar pokazatelj stanja uhranjenosti, već je to procenat telesnih masti (%BF).
Cilj: Cilj istraživanja je da ispita povezanost koji od ova dva antropometrijska parametra (BMI i %BF), kao pokazatelja stanja uhranjenosti, bolje korelira sa AST i ALT.
Material i metodi: Istraživanje je sprovedeno u grupi 112 sportista muškog (22.96
± 2.27 godina) i 103 sportista ženskog pola (19.08 ± 3.02 godina). Svim ispitanicima
određeni su antropometrijski parametri: telesna masa (TM), telesna visina (TV), BMI i
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
63
POSTER FORUM
%BF, kao i biohemijski testovi za procenu funkcije jetre: koncetracija aspartat transaminaze i alanin transaminaze u serumu.
Rezultati: Muška i ženska grupa sportista se statistički visoko značajno razlikuju indeksu telesne mase i koncentracijama AST i ALT (p < 0,01), i te vrednosti bile su
značajno veće u muškoj grupi . U grupi muških sportista, kao i u grupi ženskih, uočena je
statistički visoko značajna pozirivna korelacija između indeksa telesne mase i procenta
telesnih masti. U grupi ženskih sportista uočena je statistički značajna negativna korelacija između BMI i koncentracija AST i ALT, kao i između %BF i AST i ALT.
Zaključak: Ovim istraživanjem pokazano da kod muških sportista BMI i %BF ne koreliraju sa vrednostima AST i ALT, dok kod ženskih sportista postoji jaka negativna povezanost između BMI i %BF, sa AST i ALT, s tim što je povezanost %BF sa AST i ALT jača.
Ključne reči: indeks telesne mase, procenat telesnih masti, AST, ALT
CORRELATION OF NUTRITIONAL STATUS WITH THE
CONCENTRATION OF ALANINE AMINOTRANSFERASE
AND ASPARTATE AMINOTRASFERAZE IN SERUM OF
PHYSICALLY ACTIVE PARTICIPANTS
Zlatković J., *Brkić D., *Đelić M., Antić N., Šaranović S., *Mazić S.
Institute for Sports and Sports Medicine of Serbia, Belgrade, *Medicine faculty, Belgrade
Introduction: Body mass index (BMI) shows strong correlation with aspartat transaminase (AST) and alanin transaminase (ALT) in general population. BMI has not proved
to be a good predictor of nutritional status, while percentage of body fat (%BF) has
proved to be.
The aim: The aim of this study is to investigate which anthropometrical references (
BMI and %BF), predictors of a nutritional status, better correlate with AST and ALT.
Material and methods: Investigation was made in group of 112 male (22.96 ± 2.27
years) and in group of 103 female athletes (19.08 ± 3.02 years). Measured anthropometrical references and biochemical test of liver function are: body high (BH), body
mass (BM), BMI %BF, concentrations of AST and ALT in serum.
Results: BMI, as well as AST and ALT, were significantly higher in male athletes
(p<0,01). Strong pozitive correlation beetwen BMI and %BF was observed in both
groups. In male athletes, correlation was not found between BMI and AST and ALT, and
%BF and AST and ALT. In female athletes a strong negative correlation was found beetwen BMI and AST and ALT, and %BF and AST and ALT.
Conclusion: Our study has showed that BMI and %BF do not correlate with AST and
ASL in male athletes, while they strongly correlate in female athletes, therewith %BF
correlate better with AST and ALT.
Keywords: body mass index, percentage of body fat, AST, ALT
64
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
ANALIZA BMI, TM I % MASTI KOD SPORTISTA UZRASTA
DO 16 GODINA
Gavrilović Tamara
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd
UVOD
Anketa sprovedena 2009. godine sa rezultatima koji govore u prilog nedovoljne informisanosti i loše organizovane ishrane u sportu (učestvovalo je 1063 ispitanika oba
pola, različitih sportova, od 7 do 30 godina), pokazala je da se čak 68,4% savetuje sa
nekim o pravilnoj ishrani ali da slabo to koristi u praksi. U rehidrataciji su vitamisko-mineralni napici bili zastupljeni sa 10,7% dok je voda bila zastupljena sa 78,3%. Medjutim,
tokom sportskih aktivnosti vodu je unosilo samo 57,3% ispitanika.
Cilj ovogodišnje analize bio je da se ispita koliko sportista ima BMI i TM veće od vrednosti na 97. percentilu, kao i vrednosti procenta masti u telu iznad normalnih vrednosti,
da li postoji razlika izmedju grupa rekreativaca i sportista i izmedju dečaka i devojčica
unutar grupa rekreativaca i sportista.
METODE
Ispitanici starosti od 7 do 16 godina podeljeni su u grupe: n1 (rekreativci) i n2
(reprezentativci mlađih kategorija). U grupi n1 (n = 551) bilo je 407 dečaka i 144 devojaka iz različitih sportova koji treniraju rekreativno, 3-5h nedeljno. U grupi n2 (n = 95) bilo
je 78 dečaka i 17 devojaka sportista-takmičara sa pravilno organizovanom ishranom
i dugogodišnjim sportskim stažom (preko 10h treninga nedeljno). Tražene povećane
vrednosti sva tri parametra, BMIP97 (vrednosti BMI veće od 97. percentila) i telesne mase
(TMP97, vrednosti TM veće od 97. percentila) kao i povećanog % masti zebeleženo je:
u 68 slučajeva (53 dečaka i 15 devojaka) u grupi n1 i 10 slučajeva (7 dečaka i 3 devojke)
u grupi n2
REZULTATI
Statističkom obradom podataka i primenom X2 testa pokazano je da ne postoji
statistički značajna razlika u posmatranim parametrima između n1 i n2 grupe: kod dečaka
(X2 ~ 0,651), devojčica (X2 ~ 0,238) kao ni među polovima u okviru grupe n1 (X2 ~0,448)
i n2 (X2 ~0,384). U okviru rekreativne grupe, pronašli smo sledeću distribuciju posmatranih parametara po godinama starosti:
starost 7
%
3,44
8
3,93
9
8,6
10
11
12
13
10,81 12,77 13,27 7,61
14
15
17,69 9,33
16
12,53
ZAKLJUČAK
Zaključujemo da su značajno povećani parametri BMI, TM i % masti najverovatnije
posledica nepravilne ishrane u periodu koji je veoma važan za rast i razvoj dece. Iako
se ispitanici iz grupe rekreativaca fizičkim aktivnostima bave u preporučenom obimu,
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
65
POSTER FORUM
primećena je prilično visoka incidenca gojaznosti u uzrastu od 9 do 14 godina. Primena
suplementacije, saveti, bolje organizovana ishrana i kontrola samih treninga u ovom
uzrastu mogle bi biti mere koje bi trebalo da se sprovode u budućnosti.
Ključne reči: ishrana, gojaznost, rekreativni sport
THE ANALYSIS OF BODY MASS INDEX (BMI), BODY MASS
(BM) AND PERCENTAGE OF BODY FAT (%F) IN ATHLETES
UNDER THE AGE OF 16 YEARS
Gavrilovic Tamara
Institute for Sports and Sports Medicine of Serbia, Belgrade
INTRODUCTION
Results of our survey from 2009 spoke of insufficient information about nutrition
among subjects and poor nutrition in sports (1063 subjects of both genders, active in
different sports, age 7 to 30). It showed that 68.4% received an advice on nutrition but
did not use it. In rehydration, energy drinks were represented with 10.7% while water
was represented by 78.3%. However, during sports activities only 57.3% of subjects
were using water.
The goal of this year’s analysis was to examine how much athletes has BMI and BM
values greater than the value on the 97th percentile and values of %F above the normal
range, is there a difference between athletes and recreational groups and between boys
and girls within the group of athletes and recreational athletes.
METHODS
Subjects between 7 and 16 years were divided into groups: n1 (recreational) and n2
(junior national teams). In n1 group (n = 551) were 407 boys and 144 girls from different
sports who train recreationally, 3-5h a week. In group n2 (n = 95) there were 78 boys
and 17 girls athletes with proper diet and long period of sport activities (over 10h of
training per week). The required increased values of all three of the parameters, BMIP97
(BMI values higher than 97th percentile) and weight (BMP97, BM values higher than 97th
percentile) and increased %F were found in: 68 cases (53 boys and 15 girls) in n1 group
and 10 cases (7 boys and 3 girls) n2 group
RESULTS
We were using X2 test analysis and it showed that there is no statistically significant
difference between the observed parameters in n1 and n2 groups in boys (X2 ~ 0.651), girls
(X2 ~ 0.238) or between sexes within the group n1 (X2 ~ 0.448 ) and n2 (X2 ~ 0.384). In the
recreational group, we found the following distribution of observed parameters by age:
age 7
%
3.44
8
3.93
9
8.6
10
10.81
11
12.77
12
13.27
13
7.61
14
17.69
15
9.33
16
12.53
CONCLUSION
We conclude that the parameters of significantly increased BMI, BM and %F are likely
a result of poor nutrition during period which is very important for body growth and
66
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
development. Although subjects from recreational group had amount of physical activities in the recommended range, we spotted a fairly high incidence of obesity in subjects
at the age of 9-14 years.
The measures that should be implemented at this age in the future with the goal
of prevention of obesity are program of supplementation, professional advices, better
organized nutrition and control of training.
Keywords: nutrition, obesity, sport and recreation
POSTOJI LI POTREBA ZA SUPLEMENTACIJOM
PREPARATIMA GVOŽĐA KOD ODBOJKAŠICA?
Đavolović Brankica, Stanojević Maja
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd
Uvod
Ženska populacija često ima problema sa crvenom krvnom lozom, ponajpre zbog
redovnog mesečnog gubitka krvi i deskvamacije enterocita, a kod sportistkinja i zbog
intravaskularne hemolize, mikrokrvarenja u gastrointestinalnom sistemu i pojačanog
znojenja. Pored ovoga, neadekvatna ishrana može da doprinese poremećajima u pomenutim parametrima.
Tokom godina bavljenja sportom može da dođe do razvoja anemija, naročito kod
žena. Manjak gvožđa otežava i transport i snabdevanje ćelija kiseonikom. Kao posledica toga može da dođe do smanjenja aerobne sposobnosti, što može bitno da utiče
na sportsku uspešnost. Naš cilj je bio da ispitamo da li bavljenje odbojkom utiče na
promene u parametrima crvene krvne loze.
Metodologija
Istraživanje je sprovedeno u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, na
uzorku od 123 odbojkašice, podeljene u dve grupe prema sportskoj klasi, rekreativke
(n1 = 80, članice mladjih selekcija više odbojkaških klubova i škola odbojke) i vrhunske odbojkašice (n2 = 43, članice omladinskog i seniorskog nacionalnog tima). U uzorku
kapilarne krvi mereni su parametri crvene krvne loze (Er, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC).
Prikupljeni podaci obrađeni su adekvatnim statističkim alatima.
Rezultati
Izmedju grupa n1 i n2 postoji značajna razlika u starosti, dok u posmatranim parametrima nismo pronašli značajne razlike, pa smo zaključili da bavljenje vrhunskom odbojkom
ne utiče na parametre crvene krvne loze, najverovatnije zbog adekvatne ishrane i suplementacije koja se sprovodi i u klubovima i u nacionalnom timu. Zato smo mišljenja da je
potrebno da se sprovodi veoma pažljivo planirana suplementacija preparatima gvožđa.
Ključne reči: vrhunska odbojka, rekreativna odbojka, crvena krvna loza, suplementacija gvožđem
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
67
POSTER FORUM
IS THERE A NEED FOR IRON SUPPLEMENTATION IN
FEMALE VOLLEYBALL?
Đavolović Brankica, Stanojevic Maja
Institute for Sports and Sports Medicine of Serbia, Belgrade
Introduction
The female population have a higher predisposition for lowered red blood cell (RBC)
counts, haemoglobin, haematocrit and red blood cell indexes, largely due to menstrual losses and enterocyte desquamation. In athletes this can be exaggerated due to intravascular
haemolysis, micro-bleedings in the gastrointestinal system and increased perspiration. Furthermore, inadequate nutrition can further contribute to disturbances in these parameters.
Over many years of intense training, anaemias can develop, especially in women.
Iron deficiency leads to problems in transportation of oxygen, resulting in a decrease in
aerobic capacity and significantly affecting athletic performance. Our aim was to examine whether volleyball training can cause changes in the full blood count.
Methods
The research was conducted at the Institute of Sports and Sports Medicine of Serbia,
on a sample of 123 female players, divided into two groups according to the sports level,
recreational athletes (n1 = 80, members of junior teams of volleyball clubs and volleyball
schools) and top female players (n2 = 43, members of junior and senior national teams).
In a sample of capillary blood a number of parameters were measured (RBC, Hgb, Hct,
MCV, MCH, MCHC). The collected data were processed with adequate statistical tools.
Results
We found a significant difference in age between n1 and n2 groups, whilst there was
no significant difference in the observed parameters. We concluded that high-level volleyball training did not affect red blood cell parameters, most likely due to adequate nutrition and supplementation, implemented in the clubs and national teams. As a result
we would conclude that it is necessary to implement carefully planned iron supplementation in order to avoid any problems.
Keywords: top volleyball, recreational volleyball, red blood line, iron supplementation
DA LI JE POTREBNA SUPLEMENTACIJA GVOŽĐEM
VRHUNSKIM ODBOJKAŠICAMA RAZLIČITOG UZRASTA
Kozar Nataša, Đorđević-Šaranović Slavica, Mazić Sanja
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd
UVOD: Anemija usled nedostatka gvožđa je najčešći tip sportske anemije koja
posebno pogađa sportistkinje, a deficit gvožđa sa ili bez anemije jedan od najviše
proučavanih fenomena sportske hematologije. Intenzivna fizička aktivnost povećava
potrebe organizma za gvožđem, tako da u slučaju njegovog nedovoljnog unosa hranom
68
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
i povećanog gubitka (znojenjem, GIT krvarenjem, menstrualnim krvarenjem) dolazi do
trošenja njegovih rezervi, a potom i do ispoljavanja anemije sa svim negativnim posledicama po zdravlje i sportske performanse sportiste.
CILJ: Cilj istraživanja je bio da utvrdi da li redovna i intenzivna fizička aktivnost može
dovesti do anemije, odnosno do potrebe za suplementacijom preparatima gvožđa kao
i da li ima razlike u odnosu na uzrast i intenzitet treninga.
METOD: Istraživanje je sprovedeno u Laboratoriji za biohemijske analize i hematologiju Republičkog zavoda za sport. Ispitanike su sačinjavale 3 ženske odbojkaške
reprezentacije različitog uzrasta: kadetska n=15 (16,60±0,49 godina), juniorska n=14
(18,54±0,5 godina) i seniorska n=14 (22,93±2,37 godina). Sportiskinje u sve tri grupe su
izložene intenzivnim fizičkim aktivnostima (treniraju više od 10 sati nedeljno). Anamnezom je dobijen podatak od svih da se „normalno“ hrane i da ne koriste suplemente kao
dodatak ishrani. Krv je vađena iz kubitalne vene i posle stajanja od 45 minuta korišćena
za izdvajanja plazme.
REZULTATI: Utvrđeno je da je broj sati treniranja nedeljno manji (na nivou statistički
visokog značaja, p<0.001) u kadetkinja u odnosu na juniorke i seniorke. Nije utvrđeno
postojanje statistički značajne razlike u boju sati treniranja nedeljno između juniorki
i seniorki. Dobijene hematološke vrednosti su u okviru referentnih, tako da ni u jednoj grupi nije došlo do razvoja manifestnog oblika anemije. Nije utvrđeno postojanje
statistički značajne razlike u vrednosti broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i
hematoloških indeksa između ove tri grupe ispitanika. Utvrđeno je da kadetkinje imaju
statistički značajno veću koncentraciju serumskog Fe u odnosu na juniorke i na seniorke
(p<0.05). Nije utvrđeno postojanje statistički značajne razlike u koncentraciji serumskog
Fe između juniorki i seniorki.
ZAKLJUČAK: Ni u jednoj grupi ispitanika nije došlo do razvoja manifestnog oblika
anemije. Međutim, kako je koncentracija serumskog Fe statistički značajno veća u kadetskoj reprezentaciji potrebna su dodatna ispitivanja i praćenje u cilju otkrivanja latentne anemije u juniorskoj i seniorskoj reprezentaciji. Takođe je dobijen rezultat da kadetkinje treniraju manjim intenzitetom (na nivou statistički visokog značaja) u odnosu
na juniorke i seniorke. Sa aspekta fizičke aktivnosti može se zaključiti da je koncentracija
serumskog gvožđa u obrnutoj korelaciji sa intenzitetom fizičke aktivnosti, mada treba
uzeti u obzir da se ipak verovatno više obraća pažnja na ishranu kod mlađih sportiskinja
koje se još uvek nalaze u svojim primarnim porodicama i ne odsustvuju dugo od kuće.
IS THERE A NEED FOR IRON SUPPLEMENTATION TO THE
ELITE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGES
Kozar Natasa, Antic Nebojsa, Zlatkovic Jovan, Miletic Marina, Djordjevic-Saranovic Slavica, Mazic Sanja
National Institute of Sport, Belgrade, Serbia
Introduction: Anemia due to iron deficiency is the most common type of sports
anemia which particularly affects female athletes, and deficit of iron with or without
anemia is one of the most studied phenomena in sports hematology. Intense physical
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
69
POSTER FORUM
activity increases the body’s needs for iron, so in the event of insufficient food intake
and increased loss (sweating, GI bleeding, menstrual bleeding) comes to spending its
reserves, and then to the manifestation of anemia with all the negative consequences
for health and sports performance of athlete.
Aim: The aim of this study was to determine whether regular and intense physical
activity can lead to anemia and therefore the need of supplementation with iron preparations and are there any differences in relation to age and training intensity.
Method: The research was conducted at the Laboratory for biochemical analysis and
hematology of the National Institute of Sport. The examinees were 3 female volleyball
national teams of various ages: cadet n = 15 (16.60 ± 0.49 years), junior n = 14 (18.54 ±
0.5 years) and senior n = 14 (22.93 ± 2 . 37). Female athletes in all three groups were exposed to intense physical activity (training more than 10 hours per week). All of theme
gave anamnestic information that their nutrition was „normal“ and that they didn’t use
any dietary supplement. Blood is extracted from the antecubital vein and after standing
for 45 minutes used for the extraction of plasma.
Results: It was found that the number of training hours per week is lower (high-level
statistical significance, p<0.001) in cadet compared to the junior and senior selections.
It was not found a statistically significant difference in the number of training hours
per week between juniors and seniors selections. Obtained hematological values were
within reference values, so neither group had development of the manifest form of anemia. It was not found a statistically significant difference in the amount of red blood
cells, hemoglobin and hematological indices among those three groups of examinees.
It was found that cadet team have significantly higher serum concentrations of iron
compared to junior and senior team (p<0.05). It was not found a statistically significant
difference in serum concentration of iron between junior and senior teams.
Conclusion: There was no development of the manifest forms of anemia in any of
these groups of examinees. However, serum concentration of iron was significantly
higher in the cadet team which requires additional testing and monitoring to detect
latent anemia in junior and senior national team. A result also obtained was that the
cadets training was less intensive (high-level of statistical significance) compared to juniors and seniors training. From the aspect of physical activity can be concluded that
the serum concentration of iron is inversely correlated with the intensity of physical activity, although it should be considered the likely existence of a greater attention to the
nutrition of younger athletes who are still in their primary families and their absence
from home is not long.
Keywords: physical activity, anemia, iron deficiency
70
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
SASTOJCI KATUSOVOG PLODA (OPUNTIA FICUS INDICA)
INKORPORIRANI U SUPLEMENTIMA ZA REGULACIJU
TELESNE TEZINE
Blazevska Zagorka
Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Makedonija
Opintia ficus indica je vrsta kaktusa koja pripada familiji Cactaceae. Ova familija obuhvata oko 200 podvrsta kaktusa koji su rasprostranjeni najvise u Americi. Najcešcu kulinarsku primjenu ima Indijska Fig Opuntia (Opuntia Ficus indica), jer se njeni listovi polodovi
koriste kao svježe salate. Plod kaktusa se konzumira zreo u ljetnom periodu. Najvise su
rasprostranjeni na zapadnoj hemisferi (Meksiko) i zapadim dijelovima Amerike, ali mogu
se naci i u drugim dijelovima svijeta (Galapagos ostrva, Australija). U Mediteranskom
regionu (Afrika, Tunis, Malta) je veoma rasprostanjen zbog povoljne klime, a u Evropi
moze se naci u juznim dijelovima Francuske, juzne Italije, Sicilije, Portugalu i Španiji. U
Egiptu, Libiji i Jordanu plodovi su žute boje i kultiviraju se na farmama, a konzumiraju
se kao osvezavajuce voce. Zbog mogucnosti adaptacije na hladno, Kansda je jos jedna
zemlja gde ovaj tip kaktusa moze da raste.
Prva istrazivanja Opuntia ficus indica zapocela su ispitivanjem sastava listova, a zatim
i plodova u pogledu diuretskih efekata, a preliminarne studije su pokazale diuretska
i antioksidativna svojstva koja su usko vezana za konzumaciju svježeg ploda. Bioloski aktivni sastojci preparata koje se koriste u suplementima hrane ili OTC dobiveni su
postupnim tehnoloskim procesom sjeckanja, presovanja, klarifikacije i vakum evaporacije ploda Opuntia ficus indica. Dobivena praškasta forma ploda Opuntia ficus indica
sadrzi ukupno 65-85 % betalaina i to u obliku idixanthin i betanin. Evaluacija diuretskih
i antioksidativnih svojstva praškastog kaktusovog ploda vršena su kod muskih Wistar
pacova, sedmodnevnim oralnim konzumiranjem sa dozom od 240 mg/kg/dan. Diuretska i antioksidativna svojstva praškastog kaktusovog ploda evaluirani su analizom
parametara: težina, ponašanje, urinarni volumen u 24 h, kolicina urinarnog natrijuma,
kalijuma, uricne kiseline na kraju ispitivanja, kolicina glutaton peroksidaze za evaluaciju
oksidativnog statusa kod zivotinja. Rezultati studija sprovedenih na pacovima, pokazali
su pozitivan efekat praškastog katusovog ploda (Opuntia ficus indica). Tjelesna težina
pacova koji su konzumirali plod kaktusa smanjena je za 20 % u odnosu na kontrolnu
grupu. Dokazane su pozitivna diuretska i antioksidativna svojstva. Dnevna doza koja
je bila testirana na pacovima je 240 mg/kg/dan korespondira na humanu ekvivalentnu dozu od 2g/dan. Pozitivni rezultati dokazuju veoma znacajan nutricionisticki benefit ploda kaktusa Opuntia ficus indica, upravo zbog klinicki dokazanih efekata. Sva
otkrivena i dokazana svojstva ploda katusa zasluzuju znacajnu pažnju primjene ovog
ploda kod diuretskih bolesti, antioksidativne zastite organizma kao i ocuvavanju normalne tjelesne težine.
Kljucne rijeci: Plod kaktusa, Opuntia Ficus indica, OTC
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
71
POSTER FORUM
CACTUS FRUIT INGREDIENTS (OPUNTIA FICUS INDICA)
INCORPORATED INCORPORATED IN FOOD SUPPLEMENTS
FOR WEIGHT MAGAGEMET
Blazevska Zagorka
Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Makedonija
Opintia ficus indica is a species of cactus that belongs to the family Cactaceae. This
family includes about 200 subspecies of cacti that are most abundant in America. The
most common culinary use has Indian Fig Opuntia (Opuntia ficus indica), because its
leaves and the position for use as fresh salads. Cactus fruit is consumed ripened in the
summer. Most are widespread in the Western Hemisphere (Mexico) and west parts of
America, but can be found in other parts of the world (Galapagos Islands, Australia). In
the Mediterranean region (Africa, Tunisia, Malta) is very widespread due to its favorable
climate, and in Europe can be found in parts of southern France, southern Italy, Sicily,
Portugal and Spain. In Egypt, Libya and Jordan, the fruits are yellow and cultivated on
farms and consumed as a refreshing fruit. Because of the possibility of adaptation to
cold, Kandada is another country where this type of cactus that can grow.
The first research Opuntia ficus indica have begun examining the composition of
leaves and then fruit in terms diuretic effects, preliminary studies showed diuretic and
antioxidant properties that are closely related to the consumption of fresh fruit. Biologically active constituents of preparations used in food supplements and OTC were
obtained by gradual technological process of chopping, pressing and clarification, and
vacuum evaporation fruit Opuntia ficus indica. The resulting powder form of Opuntia ficus indica fruit contains a total of 65-85% betalaine in form and idixanthin betanin. Evaluation diuretic and antioxidant properties of powdered Opuntia ficus indica fruit was
performed in male Wistar rats, seven-day oral consumption with a dose of 240 mg / kg
/ day. Diuretic and antioxidant properties of powdered Opuntia ficus indica fruit analysis
parameters were evaluated: weight, behavior, urinary volume in 24 h, the amount of
urinary sodium, potassium, uric acid at the end of the study, the amount of peroxidase
glutaton to evaluate oxidative status in animals. The results of studies conducted on
rats, showed a positive effect powdered fruit Opuntia ficus indica. Body weight of rats
that consumed the cactus fruit was reduced by 20% compared to the control group.
Proven as a positive diuretic and antioxidant properties. Daily dose of which was tested on rats is 240 mg / kg / day corresponds to the human equivalent dose of 2g /day.
Positive results show a very significant benefit of nutrition of fruit cactus Opuntia ficus
indica, precisely because of these clinically proven effects. All discovered and proven
properties of cactus fruit deserves considerable attention to the application of this fruit
in diuretic disease, antioxidant protection and preservation of the organism as a normal
body weight.
Keywords: Fruit of cactus, Opuntia ficus indica, OTC.
72
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
SINERGIČKI EFEKTI HIPOKALORIJSKE DIJETE I
DIJETETSKOG SUPLEMENTA
Vesna Rakonjac
Zavod za javno zdravlje, Kruševac
• Štetni efekti koje gojaznost donosi udruženi sa komorbiditetima na javno zdravlje i cena
lečenja jasno ukazuju na značaj pravovremenog lečenja gojaznosti i blagovremeno otkrivanje i adekvatan tretman već postojećih, ali prikrivenih metaboličkih poremećaja.
• Prikazom našeg pacijenta želimo da pokažemo značaj efikasnog terapeutskog tretmana i sinergičkog dejstva dijetetskog suplementa koji je pored zadovoljavajućih
rezultata kada je gubitak telesne mase u pitanju doveo i do značajnog popravljanja biohemijskih parametara- lipidnog statusa pacijenta i hepatograma.
U našem slučaju radilo se o pacijentu muškog pola starog 31godinu koji je zbog
povećane telesne mase i povećanih vrednosti za ukupni holesterol, trigliceride, AST-a,
ALT-a i acidum uricum-a bio na medicinsko nutritivnom tretmanu – hipokalorijska dijeta
od 1800kcal uz dodatak dijetetskog suplementa Fito-fit-a.
Metodološki postupak je obuhvatio sva neophodna antropometrijska merenja pacijenta- tv, tm, bmi, % masne mase , % mišićne mase, % visceralnog masnog tkiva i biohemijske rezultate na početku primene terapije i kontinualno praćenje u naredna 3 meseca.
TM
TV
BMI
% MASNE MASE
% VISCERALNOG
MASNOG TKIVA
% MIŠIĆNE MASE
OBIM STRUKA
Jutarnja glikemija
mmol/l
Ukupni
holesterolmmol/l
LDLmmol/l
HDLmmol/l
Trigliceridi mmol/l
ASTmmol/l
ALTmmol/l
pregled naI pregled IIkon
30 dana
115kg
108kg
1,86cm
1,86
38,64
31,21
38
35,7
III pregled nakon 60 dana
103kg
1,86
29,77
32,9
IV pregled nakon 90 dana
98
1.86
28,32
30.6
15
13
11
9
31
114
33
106
35
102
37
96
6,7
6,1
5,8
5,4
7,2
5,9
5,4
1,3
3,28
68
72
4,2
1,6
1.98
36
38
49
54
41
45
Kljucne rijeci: Plod kaktusa, Opuntia Ficus indica, OTC
Pacijent je u toku tromesečnog tretmana pokazao gubitak telesne mase od
predviđenih 10% od početne telesne mase, a biohemijski parametri su ukazivali na evidentno poboljšanje lipidnog statusa kao i poboljšanje funkcije jetre.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
73
POSTER FORUM
Hipokalorijski režim ishrane uz podršku dijetetskog suplementa doveo je do željenog
gubitka telesne mase pacijenta i korekcije biohemijskih parametara i poboljšanja
opšteg zdravstvenog stanja.
Fito Fit je prirodni proizvod na bazi suvih ekstrakata lekovitog bilja i sadrži:
• Zeleni caj (suvi ekstrakt lista)
• Zalfija (suvi ekstrakt lista)
• Krusina (suvi ekstrakt kore)
• Kopriva (suvi ekstrakt lista)
• Kukuruzna svila (suvi ekstrakt svile
Aktivne supstance iz navedenih biljaka imaju dejstvo na:
• Smanjenje apetita,
• Ubrzavanje metabilizama,
• Poboljsavanje rada jetre,
• Pozitivan efekat detoksikacije,
• Podsticaj potrosnje masti iz suvisnog masnog tkiva,
• Ubrzavanje crevnih pokreta,
• Skraćivanju vremena kontakta hrane i sluzokoze creva, usled cega smanjuje
apsorpciju hrane,
• Povoljno delovanje kod opstipacije,
• Stimulisanje izbacivanja viska tecnosti iz organizma,
• Otklanjanje celulita.
Ključna reč: fito- fit, hipokalorijska dijeta, sinergizam dijete i suplementa.
SYNERGISTICALLY EFFECTS HIPOCALORIES DIET AND
DIETARY SUPPLEMENT
Vesna Rakonjac
Department of Public Health, Krusevac
The harmful effects of obesity are associated with comorbid brings to public health and
the cost of treatment clearly indicate the importance of timely treatment of obesity and
timely detection and adequate treatment of the existing, but hidden metabolic disorders.
The review of our patient we want to show the importance of effective therapeutic
treatments and synergistic effects of dietary supplement which is adjacent to satisfactory results when the weight loss comes to lead to significant repair and biochemical
parameters of lipid status of the patient and hepatogram.
In our case it was a male patient who was an old 31godinu due to increased body
weight and increased values for total cholesterol, triglycerides, AST, ALT and acidum
uricum’s been on medical treatment of nutrition - a diet of 1800kcal hipokalorijska with
the addition of dietary supplement.
Methodological approach included all the necessary anthropometric measurements patient-tv, tm, BMI,% fat mass,% lean muscle mass, visceral fat% tissue and the
74
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM
biochemical results at the beginning of treatment and application of continuous monitoring in the next 3 months.
I review:
TM 115kg
TV 1.86 cm
BMI 38.64
% FATTY MASE38
% Of visceral fat 15
31% of muscle mass
Waist circumference 114
Fasting plasma glucose 6.7 mmol / l
Total cholesterol 7.2 mmol / l
LDL 5.4 mmol / l
HDL 1.3 mmol / l
Triglycerides 3.28 mmol / l
AST 68mmol / l
ALT 72mmol / l
II review after 30 days
TM 108kg
TV 1.86 cm
BMI 31.21
% FATTY MASE35.7
% Of visceral fat 13
33% of muscle mass
Waist circumference 106
Fasting plasma glucose 6.1 mmol / l
AST 49mmol / l
ALT 54mmol / l
III review after 60 days
TM 103kg
TV 1.86 cm
BMI 29.77
% FATTY MASE32.9
% Of visceral fat 11
35% of muscle mass
Waist circumference 102
Fasting plasma glucose 5.8mmol / l
AST 41mmol / l
ALT 45mmol / l
IV review after 90 days
TM 98kg
TV 1.86 cm
BMI 28.32
MASS OF FATTY 30.6%
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
75
POSTER FORUM
% Of visceral fat 9
37% of muscle mass
Waist 96
Fasting plasma glucose 5.4mmol / l
Total cholesterol 5.9 mmol / l
LDL 4.2 mmol / l
HDL 1.6 mmol / l
Triglycerides 1.98 mmol / l
AST 36mmol / l
ALT 38mmol / l
He is in a three-month course of treatment showed weight loss the specified 10%
of initial body weight, and biochemical parameters were pointed out the obvious improvement of lipid and improving function the liver.
A special diet is a dietary supplement to support led to desired weight loss patient
and correction of biochemical parameters and improving general health.
Fito Fit is a natural product based on extracts of dried herbs and contains:
• Green tea (dry leaf extract)
• Sage (dried leaf extract)
• Glossy Alder buckthorn (dry bark extract)
• Nettle (leaf dry extract)
• Corn silk (silk dry extract
The active ingredients from these plants have the effect of:
• Loss of appetite,
• Accelerating metabilizama,
• Improving the functions of liver
• The positive effect of detoxification,
• Stimulation of fat from excess consumption of fat,
• Acceleration of intestinal movement,
• Reducing the time of contact of food and the intestinal lining, which reduces the
absorption due to food
• Favorable effects of constipation,
• To stimulate the removal of excess fluid from the body,
• Elimination of cellulite.
Keywords: Fito-fit, hipocalories diet, diet and supplementation synergy.
76
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
77
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
78
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
STATUS ESENCIJALNIH MASNIH KISELINA KOD ZDRAVIH
OSOBA I U METABOLIČKIM BOLESTIMA U SRBIJI: DA LI
NAM JE POTREBNA SUPLEMENTACIJA?
Ristić-Medić Danijela, Arsić Aleksandra, Popović Tamara, Poštić Marija, Vučić Vesna, Gurinović Mirjana, Glibetić Marija
Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma. Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u
Beogradu, Srbija
Uvod: Omega-6 i ω-3 masne kiseline spadaju u esencijalne polinezasićene masne
kiseline koje imaju povoljan efekat na zdravlje. ω-3 masne kiseline, čiji je glavni izvor
unosa plava riba, imaju značajno dejstvo na imunološke, zapaljenske i metaboličke procese, prenos signala, kao i na kompletnu fiziologiju ćelijske membrane. Profil masnih
kiselina fosfolipida seruma je validan biomarker dijetnog unosa masnih kiselina. Svrha
ove studije bila je odrediti status masnih kiselina kod pacijenata sa poremećajem metabolizma lipida, u gojaznosti, u dijabetesu tipa 2, kod pacijenata na hemodializi kao i
kod obolelih od alkoholne ciroze jetre i uporediti ih sa zdravim osobama.
Metodologija: Fosfolipidi seruma su izdvajani jednodimenzionalnom tankoslojnom
hromatografijom, a sastav masnih kiselina je određen pomoću gasne hromatografije.
Rezultati: Pacijenti sa hypertrigliceridemijama imaju značajno (p<0.01) niži sadržaj
ω-3 masnih kiselina u odnosu na zdrave ispitanike. Ukupne ω-6 i ω-3 masne kiseline
značajno su niže (p <0.001), dok je odnos ω-6/ω-3 (p <0.05) povećan kod pacijenata sa
dijabetesom tipa 2, koji su imali i poremećen lipidni status. Terapija statinima dovela je
smanjenja sadržaja ω-3 masnih kiselina u pacijenata sa hiperlipidemijama. Suboptimalni nivo ω-3 pokazan je kod gojaznih osoba. Dobro uhranjeni pacijenti na hemodializi
kao i pacijenti sa alkoholnom cirozom jetre imaju niže ω-6 i ω-3 masne kiseline u odnosu
na zdrave ispitanike (p <0.001). Odnos ω-6/ω-3 masnih kiselina bio je značajno viši (p
<0.01) kod pothranjenih pacijenta s cirozom jetre.
Zaključak: Status masnih kiselina fosfolipida seruma ne samo kod metaboličkih
oboljenja već i kod zdravih osoba u našoj populaciji, ukazuju na neophodnost preventivnih nutritivnih programa, na primenu ishrane sa odgovarajućim odnosom ω-6/ω-3
masnih kiselina ili korišćenje suplemenata ukoliko se ne jede riba.
Ključne reči: biomarker, suplementacija, ω -3 masne kiseline
ESSENTIAL FATTY ACID STATUS IN HEALTH AND
METABOLIC DISEASE IN SERBIAN POPULATION- DO WE
NEED SUPPLEMENTATION?
Ristić-Medić Danijela, Arsić Aleksandra, Popović Tamara, Poštić Marija, Vucić Vesna, Mirjana Gurinović, Glibetić Marija
Centre of research excellence in nutrition and metabolism, Institute for Medical Research, University of Belgrade, Serbia
Introduction. Omega-6 and ω-3 fatty acids, two families of polyunsaturated fatty
acids (PUFAs), are necessary for complete health. ω-3 fatty acids which are obtained primarily from dietary sources such as coldwater fish, have diverse and potent mediating
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
79
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
effects on the immune, inflammatory, and metabolic pathways, signal transduction, and
cell membrane physiology. Serum phospholipids fatty acid profile is suitable biomarker
of dietary fatty acid intake. The purpose of the current study was to determine serum
phospholipids fatty acid status in patients with lipid disorders, obesites, diabetes type
2, hemodialysed and alcoholic cirrhotic patients and to compare with healthy subject.
Methods: Serum phospholipids was separated by one dimensional thin-layer chromatography and fatty acid composition was determined using gas-liquid chromatography.
Results: Patients with hypertrigliceridemia have deficiency (p<0.01) of ω-3 fatty
acid compared to healthy subjects. Both ω-6 and ω-3 fatty acid were significantly lower
(p<0.001) while ω-6/ω-3 ratio was higher (p<0.05) in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia. Statin therapy leads to decreased ω-3 FA in patients with hiperlipidemia.
Obese patients have suboptimal levels of ω-3 FA. Well-nourished hemodialyzed and cirrhotic patients have deficiency of ω-6 and ω-3 fatty acid compared to healthy subjects
(p <0.001).. Ratio of ω-6/ω-3 fatty acid was higher in malnutrition alcoholic cirrhotic
patients (p<0.01) compared to well-nourished patients.
Conclusion: Serum phospholipids fatty acid status in patients with different clinical
metabolic condition, but also in our healthy population, indicate the necessity of nutrition care program and the use appropriate diet with adequate ω-6/ω-3 ratio or to use
supplements if it is not possible to eat fish.
Keywords: biomarker, supplementation, ω-3 fatty acid
DIJETETSKI SUPLEMENTI SA OMEGA-3 MASNIM
KISELINAMA SA TRŽIŠTA SRBIJE – ANALIZA I KOMENTAR
SASTAVA
Đuričić Ivana, Milentijević Danka, Šobajić Slađana
Katedra za bromatologiju, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
Uvod
Zbog opšteprisutnog deficita omega-3 masnih kiselina u ishrani stanovnika većine
zapadnih zemalja, sve veću pažnju i značaj dobijaju dijetetski suplementi u kojima su
biološki aktivne komponente dokozaheksaenska kiselina (DHA) i eikozapentaenska
kiselina (EPA). Ove dve masne kiseline imaju različite uloge u organizmu: EPA je prekurzor prostanoida serije 3 i leukotriena serije 5, a DHA predstavlja važan činilac u prenatalnom i postnatalnom razvoju mozga i funkcije vida i održavanju ovih sistema i funkcija
u kasnijem životu. Zbog toga se preparati sa većim sadržajem EPA preimenjuju u cilju
smanjenja rizika od kardiovaskularnih oboljenja i poboljšanja metabolizma lipida, dok
su preparati sa većim sadržajem DHA namenjeni poboljšanju funkcije nervnog sistema.
Kao izvor ovih dugolančanih PMK najčešće se koristi ulje morskih riba (tuna, losos, haringa). Prilikom korišćenja ovakvih suplemenata, potrebno je znati podatke o sastavu,
nosiocu aktivnosti i kvalitetu proizvoda.
80
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
Cilj ovog rada bio je prikupljanje podataka o sastavu, nameni i preporučenom načinu
upotrebe dijetetskih suplemenata sa tržišta Srbije koji sadrže ulje riba kao jedini aktivni
princip, kao i proveru njihovog sastava masnih kiselina.
Materijal i metoda
Anketa je sprovedena u 11 apoteka na teritoriji grada Beograda (4 državne i 7 privatnih apoteka). Ispitivani su sledeći parametri: zamlja porekla preparata, proizvođač,
sastav u jednom doziranom obliku, preporučeni način doziranja preparata i namena
preparata. Metodom gasne hromatografije određivan je sastav masnih kiselina u preparatima i upoređivan sa deklarisanim sadržajem.
Rezultati i diskusija
Rezultati ankete su pokazali da je na tržištu dostupno 15 preparata sa omega-3 masnim kiselinama. Dva proizvoda su bila poreklom od damaćih proizvođača, dok su ostali
preparati bili iz uvoza. Rezulatati su pokazali da je u 10 preparata deklarisani sadržaj EPA
(18%) bio veći od sadržaja DHA (12%). Tri preparata su imala samo deklarisani sadržaj
DHA, dok je na dva preparata bilo naznačeno da se radi o kapsulama sa ribljim uljem, ali
bez navedenog odnosa EPA i DHA. Svega tri preparata sadržala su antioksidans vitamin
E, čija uloga je da štiti polinezasićene masne kiseline ribljeg ulja od oksidacije.
Nakon određivanja sadržaja masnih kiselina u proizvodima, utvrđeno je da je sastav
masnih kiselina analiziranih proizvoda odgovarao deklarisanim vrednostima.
Ključne reči: suplementi, omega-3 masne kiseline, ankete
DIETARY SUPPLEMENTS WITH OMEGA-3 FATTY ACIDS
Đuričić Ivana, Milentijević Danka, Šobajić Slađana
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Serbia
Introduction
Because of the general deficiency of omega-3 fatty acids in the Western diet, increasing attention and importance are given to the dietary supplements with biologically
active components of docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA).
These two fatty acids have different roles in the body: EPA is precursor of prostanoids
3-series and leukotrienes 5-series, and DHA is an important factor in the prenatal and
postnatal brain development, visual function and maintenance of these systems. Therefore, products with higher EPA are aimed to reduce the risk of cardiovascular disease
and improve lipid metabolism, while preparations containing higher DHA are intended
to improve the function of the nervous system. As sources of these long-chain PUFAs
oily marine fish is commonly used (tuna, salmon, and herring).
The aim of this study was to gather data on the composition, purpose and recommendation of use of dietary supplements from the market of Serbia, which include fish
oil as the only active principle, as well as verification of their composition of fatty acids.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
81
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
Materials and method
The survey was conducted in 11 pharmacies in Belgrade (4 public and 7 private pharmacies). The following parameters: the country of origin, the manufacturer, the composition in a single dose form, the recommended dosage preparations and preparations
intended. Fatty acid composition of preparations was determined by gas chromatography and compared with the declared content.
Results and discusion
The survey results showed that 15 preparations with only fish oil as active ingredient is available at the Serbian market. Two products were produced in Serbia, while
other products were imported. The results showed that in 10 preparations the declared
content of EPA (18%) was higher than the content of DHA (12%). Three preparations
had only declared DHA content, while on two products information was given that they
contained fish oil. Only three products contained the antioxidant vitamin E, which has
protective role in products with polyunsaturated fatty acids.
After determination of fatty acids in the products, it was found that the fatty acid
composition of the analyzed products fit the declared values.
Keywords: supplements, omega-3 fatty acids, survey
UTICAJ ASTAKSANTINA NA SPORTSKU SPOSOBNOST
MLADIH FUDBALERA
Radivojević Nenad1, Dikić Nenad1, Baralić Ivana2, Đorđević Brižita2, Anđelković Marija1, Vujić Siniša1, Totić Selena3
1
Udruženje za medicinu sporta Srbije (Internistička ordinacija Vita maxima), Beograd, Srbija
2
Institut za bromatologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
3
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Uvod
Intezivan fizički napor kome su sportisti izloženi, može dovesti do pojave oksidativnog stresa, disbalansa između slobodnih radikala i antioksidativne zaštite u korist slobodnih radikala. Astaksantin (Asx) je prirodni antioksidant koji se nalazi u brojnim živim
organizmima. Cilj studije je bio da se pokaže postoji li uticaj Asx na sportsku sposobnost
mladih fudbalera.
Metode
U dvostruko slepoj, placebo kontrolisanoj studiji trajanja devedeset dana, učestvovalo
je šezdeset mladih fudbalera prosečne starosti (17.7±0.7 godina). Ispitivana grupa je svakodnevno dobijala capsule sa 4mg Asx. Pred početak suplementacije izmerene su bazalne
vrednosti svih parametara koji su u daljem toku praćeni. Ponovljena merenja i analize
obuhvatile su ergospirometrijsko testiranje (VO2max, RQ, VE, HRmax, HRoporavak), vreme
trajanja testa i maksimalnu brzinu, kao i biohemijske i hematološke parametre (ALT, AST,
CK, LDH, gvožđe, Feritin, Hol, HDL, LDL, Tg, KKS) 45. i 90. dana suplementacije.
82
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
Rezultati
Poredeći grupe među sobom nisu uočene značajne razlike kako u ergospirometrijskim tako i u biohemijskim i hematološkim parametrima sve vreme trajanja suplementacije. Posmatrajući grupe ponaosob uočeno je značajno (p<0.05) povećanje maksimalne
brzine (18/18.5 km/h) i vremena trajanja testa (9.7/10 min) samo u Asx grupi nakon 90
dana suplementacije. Značajan porast vrednosti CK koji je u placebo grupi registrovan
nakon treninga 90. dana suplementacije, nije uočen u Asx grupi.
Zaključak
Rezultati studije ukazuju da Astaksantin može smanjiti oštećenje mišićne membrane
i na taj način redukovati mišićni zamor. Na osnovu nalaza, suplementacija Astaksantinom
može poboljšati izdržljivost i dovesti do poboljšanja sportske sposobnosti. Potrebne su
dodatne studije kako bi se ispitali mehanizmi koji dovode do poboljšanja izdržljivosti.
Reference
1) Malmsten C.L, Lignell A. (2008). Carotenoid Science, Vol. 13.
2) Ikeuchi M et al. Effects of Astaxanthin Supplementation on Exercise-Induced Fatigue in Mice. Biol. Pharm. Bull 29(10) 2106-2110 (2006).
EFFECT OF ASTAXANTHIN SUPPLEMENTATION ON YOUNG
FOOTBALL PLAYERS SPORTS PERFORMANCE
Radivojević Nenad1, Dikić Nenad1, Baralić Ivana2, Đorđević Brižita2, Anđelković Marija1, Vujić Siniša1, Totić Selena3
1
Sports Medicine Assotiation of Serbia (Outpatient Clinic Vita maxima), Belgrade, Serbia
2
Institute for Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia 3Faculty of Organizational
Sciences, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Introduction
Intense physical effort to which athletes are exposed, can lead to oxidative stress,
an imbalance between free radicals and antioxidant protection in favor of free radicals.
Astaxanthin (Asx) is a natural antioxidant found in many living organisms. The aim of
this study was to demonstrate whether there is influence of Asx on athletic sports performance of young players.
Methods
A double-blind, placebo-controlled trial, the duration of ninety days, attended by
sixty young football players average age (17.7 ± 0.7 years). Study group received a daily
capsule with 4mg Asx. Before the start of supplementation baseline values of all parameters that are monitored in the further course were measured. Repeated measurements and analysis were included ergospirometry testing (VO2max, RQ, VE, HR max, HR
recovery), the duration of the test and the maximum speed, as well as biochemical and
hematological parameters (ALT, AST, CK, LDH, iron, Ferritin, Chol, HDL, LDL, Tg, CBC) 45
and 90 days of supplementation.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
83
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
Results
Comparing the groups among themselves, significant differences were not observed both in ergospirometry as well as biochemical and hematological parameters
during all duration of supplementation. Looking at individual groups a significant increase (p<0.05) in top speed (18/18.5 km/h) and the duration of the test (9.7/10 min)
was observed only in the Asx group after 90 days of supplementation. A significant increase in the value of CK, which is registered in the placebo group after the 90th training
days of supplementation, is not observed in Asx group.
Conclusion
The study results suggest that Astaxanthin can reduce damage of the muscle membrane and thus reduce muscle fatigue. Based on the findings, astaxanthin supplementation may improve endurance and lead to improved athletic ability. Further studies are
needed to examine the mechanisms that lead to improved endurance.
References
1) Malmsten C.L, Lignell A. (2008). Carotenoid Science, Vol. 13.
2) Ikeuchi M et al. Effects of Astaxanthin Supplementation on Exercise-Induced Fatigue in Mice. Biol. Pharm. Bull 29(10) 2106-2110 (2006).
ANALIZA PIĆA NA FIBA EUROPE U20 EVROPSKOM
ŠAMPIONATU U KOŠARCI 2011 B DIVIZIJA – DA LI JE
VODA DOVOLJNA?
Vukašinović Vesić Milica1, Dikić Nenad1, Oblaković Babić Jelena1, Anđelković Marija1, Vujić Siniša2, Radivojević Nenad1,
Antić Tamara1, Ćurčić Đorđe2, Stamenković Aleksandar2, Radifković Predrag2, Čabarkapa Radomir2, Radić Predrag2
Antidoping agencija Republike Srbije1, Udruženje za medicinu sporta Srbije2
Uvod: Optimalni nivo natrijuma u rehidracionim pićima je od 50 do 80 mmol/L
(Maughan i Leiper 1995), međutim zbog pitkosti najveći broj sportskih pića ima u sebi
od 10 do 25 mmol/L. Pored toga sportista bi trebalo da unese 30 do 60 g/L ugljenih
hidrata (Coyle 2004). Današnji standard dobrog sportskog pića po mnogima predstavlja
Gatorade (20 mmol/L Na i 60 g/L ugljenih hidrata.
Materijal i metode: U okviru velikog istraživanja FIBA Europe na U20 Evropskom
šampionatu 2011- B divizija analizirali smo piće koje je koristilo 96 košarkaša iz 8 nacionalnih selekcija iz Bosne, Finske, Holandije, Velike Britanije, Makedonije, Estonije, Bugarske i Portugalije.
Rezultati: Sem zvanične vode „Kap“ (Kap d.o.o. Sarajevo), pet reprezentacija je koristilo sportska pića sa određenim sastavom natrijuma i ugljenih hidrata. Važno je primetiti
da su sva pića sa povećanim sastavom natrijuma i ugljenih hidrata, osim kod tima 4
koji je zbog netačnog rastvaranja koristio piće sa 10% preporučenih vrednosti od strane
proizvođača. Pored sastava pića prikazali smo i količinu unete tečnosti na utakmici i
specifičnu težinu urina na kraju utakmice
84
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
prikaz timova
i pića koje su
koristili
tim 1 - voda
„Kap“
tim 2 - voda
„Kap“
tim3 - sportsko
piće DM
tim 4 - BTN biotech nutrition
tim 5 - isotonic
solution
tim 6 - Lucosade
tim7 - voda
„Kap“
tim 8 - Flow
Na
UH
uneta
uneto
ukupno
(mg/L) (g/L) voda
sportsko uneta
Kap (ml) piće (ml) tečnost
(ml)
%
spec. težina
unetog urina na kraju
sport. utakmice
pića
6,97
0
1552
0
1552
0,00
1025
6,97
0
1346
0
1346
0,00
1027
590
91
1153
366
1519
24,09
1026
63,8
7,4
0
1191
1191 100,00
1030
500
65
1662
773
2435
31,75
1028
400
66
1182
897
2079
43,15
1018
6,97
0
1549
0
1549
0,00
1028
280
58
851
1110
1961
56,60
1021
Diskusija: Prema mnogim preporukama uneta količina tečnosti nije dovoljna. O
tome svedoči i specifična težina urina na kraju utakmice, jedan od mnogih parametara
uzetih na ovom takmičenju. Specifična težina ispod 1010 ukazuje na dobru hidraciju,
vrednosti od 1010 do 1020 minimalnu dehidraciju, od 1021 do 1030 značajnu dehidraciju i preko 1030 ozbiljnu dehidraciju. (Baker LB, 2007)
Zaključak: Količina ukupne unete tečnosti nije dovoljna. Nesumnjivo je potrebno
koristiti veću količinu sportskog pića odgovarajućeg sastava da bi se postigla rehidracija.
Neophodno je kroz odgovarjuću edukaciju upoznati trenere, timske doktore i sportiste
sa značajem odgovrajuće hidracije i korišćenja sportskog pića kao sredstva za rehidraciju.
ANALYSIS OF DRINKS AT FIBA UNDER 20 BASKETBALL
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2011 B DIVISION – IS WATER
ENOUGH?
Vukašinović Vesić Milica1, Dikić Nenad1, Oblaković Babić Jelena1, Anđelković Marija1, Vujić Siniša2, Radivojević Nenad1,
Antić Tamara1, Ćurčić Đorđe2, Stamenković Aleksandar2, Radifković Predrag2, Čabarkapa Radomir2, Radić Predrag2
Anti-doping Agency of the Republic of Serbia1, Sports Medicine Association of Serbia2
Introduction: The optimal level of sodium in rehydrated drinks is 50 to 80 mmol/L
(Maughan i Leiper 1995), however due to potability the greatest number of sports
drinks contain 10 do 25 mmol/L. Apart from this, the athlete should take in 30 do 60 g/L
carbohydrates (Coyle 2004). According to many, Gatorade represents the standard in
good sports drinks today (20 mmol/L Na and 60 g/L carbohydrates).
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
85
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
Material and methods: Within the scope of the large research FIBA Europe for the
Under 20 European Championship 2011 – B division, we analyzed drinks consumed by
96 basketball players from 8 national teams from Bosnia and Hercegovina, Finland, Holland, Great Britain, Macedonia, Estonia, Bulgaria and Portugal.
Results: Apart from the official water „Kap“ (Kap d.o.o. Sarajevo), five national teams
used sports drinks with a particular composition of sodium and carbohydrates. It is important to note that all drinks had an elevated composition of sodium and carbohydrates,
except team 4 due to an incorrect solution – using 10% of the values suggested by the
producer. Apart from the composition of the drinks, we have also shown the quantity of
liquid that was taken in and the specific weight of the urine at the end of the game.
Teams and the
drinks they consumed
Na
(mg/L)
UH
(g/L)
0
0
91
Water
Sports
intake
drink
Kap (ml) intake
(ml)
1552
0
1346
0
1153
366
Total
liquid
intake
(ml)
1552
1346
1519
%
sports
drink
intake
0,00
0,00
24,09
Team 1 - water „Kap“
Team 2 - water „Kap“
Team 3 – Sports
drink DM
Team 4 - BTN biotech nutrition
Team 5 - isotonic
solution
Team 6 - Lucosade
Team 7 - water „Kap“
Team 8 - Flow
6,97
6,97
590
Spec. weight
of urine at
end of game
63,8
7,4
0
1191
1191
100,00 1030
500
65
1662
773
2435
31,75
1028
400
6,97
280
66
0
58
1182
1549
851
897
0
1110
2079
1549
1961
43,15
0,00
56,60
1018
1028
1021
1025
1027
1026
Discussion: According to many recommendations, the intake of liquid is insufficient
(Casa DJ, Armstrong LE, et.al. 2000, Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, Maughan RJ, 2007.
). The specific weight of urine at the end of the game also testifies to this, as one of the
many parameters taken into consideration during this championship. Specific weight
under 1010 indicates a good hydration, a value of 1010 to 1020 a minimal hydration,
while a value of 1021 to 1030 a significant dehydration and anything over 1030 represents a serious dehydration. (Baker LB, 2007)
Conclusion: The total quantity of liquid intake is insufficient. Undoubtedly, it is
necessary to use a greater quantity of sports drinks with an adequate composition to
accomplish proper rehydration. It is necessary to acquaint coaches, team doctors and
athletes through adequate education with the importance of proper hydration and use
of sports drinks as a means of rehydration.
86
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
STUDIJA KRATKOTRAJNE SUPLEMENTACIJE SPORTISTA
MINERALIMA
Barjaktarović-Labović S.1, Đurović D.2
1
Dom zdravlja-Bar; 2Institut za javno zdravlje Crne Gore-Podgorica
Uspjeh sportiste zavisi, prije svega, od naslijeđenih morfoloških, psiholoških,
fizioloških i metaboličkih karakteristika performansi specifičnih za njihov sport. Redovnim i planiranim treningom oni poboljšavaju sportske sposobnosti i povećavaju
mogućnost dobrog plasmana. Upravo plasman je motiv da sportisti, veoma često, odu
dalje od treninga i uobičajene ishrane i pokušaju da poprave mentalnu snagu i obezbijede mehaničku prednost posežući za suplementima.
Minerali su veoma značajni suplementi i na različite načine utiču na metaboličke i
fiziološke procese u organizmu. Neke bitne fiziološke uloge minerala značajne za spotiste jesu njihovo učešće u: kontrakciji mišića, normalnom radu srca, prenošenju nervnih
impulsa, transportu kiseonika, oksidativnoj fosforilaciia, aktivaciji enzima, imunoj funkciji, antioksidativnoj aktivnosti, zdravlju kostiju i acido-baznom balansu krvi.
Vitamini i minerali ne stvaraju energiju, ali igraju izuzetno važnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata i masti koji predstavljaju osnovno mišićno gorivo u toku vježbanja.
Takođe učestvuju u regenerisanju mišićnog tkiva nakon treniranja. Biohemijski regulatori u organizmu poznati kao metaboličkienzimi su neophodni u metaboličkim procesima kao što energetski metabolizam i sinteza proteina. Ovim enzimima trebaju koenzimi
ili kofaktori, kao što su neki od minerala, da bi funkcionisali na odgovarajući način.
Cilj ovog rada je bio da se odredi sadržaj minerala (Ca, Fe, Cu, Zn, K, Mg, Mn i V) u krvi
sportista. Grupu ispitanika je činilo 15 košarkaša od 18 do 24 godine. Uzorci krvi uzeti
su prije početka sezone treninga i uzimanja suplemenata, i nakon tri nedelje. U tom
periodu sprovedena je regularna suplementacija mineralima, pod nadzorom specijaliste higijene. Jedan od glavnih ciljeva je bio dobiti takve rezultate koji bi mogli dovesti u
vezu povećanje mišićne mase i snage sa procesom suplementacije. Prije početka suplementacije sportistima je određena tjelesna kompozicija i urađeni su testovi maksimalne
snage sa teretom. Sadržaj minerala je određen korišćenjem ICP-OES tehnike nakon
razblaživanja uzoraka dejonizovanom vodom. Sadržaj K i gvožđa na početku ispitivanja
je bio u optimalnim granicama, sadržaj Mg na donjoj granici dok su vrijednosti za Ca bile
ispod referentne vrijednosti i to za više od 40%.
Nakon tri nedelje došlo je do povećanja sadržaja svih minerala kojima je vršena
suplementacija. Sadržaj Ca je doveden u opseg referentnih vrijednosti, dok se sadržaj
K, Mg i Fe povećao za 25%. Što se tiče Zn primjećen je blagi porast koncentracije Zn u
pojedinim uzorcima krvi. Osim pomenutih minerala sadržaj Cu, Mn i V nije promijenjen
jer nije bilo suplementacije pomenutim elementima.
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da se sadržaj minerala kojima je
sprovedena suplementacija, u krvi povećao kao i procenat mišićne mase dok je ponovljenim testovima snage utvrđeno poboljšanje i te performanse. Ipak, ne možemo definisati mehanizme koji dovode do poboljšanja navedenih performansi tokom ispitivanog
perioda. Neophodno je napraviti još istraživanja da bi se procijenila izolovana ergogena
svojstva minerala.
Ključne riječi: kratkotrajna suplementacija, sportisti, minerali
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
87
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
SHORT-TERM STUDY OF SUPPLEMENTATION OF ATHLETES
BY MINERALS
Barjaktarović-Labović S.1, Đurović D.2
1
Health Centar-Bar; 2Institut of public health of Montenegro-Podgorica
The success of an athlete depends, primarily, on inherited morphological, psychological, physiological and metabolic characteristics of performance specific to their
sport. With regular and planned training they improve sports skills and increase the
chances of a good placement. Very often, it is the main motive for athletes to go beyond
the usual training and nutrition and try to improve mental strength and provide the
mechanical advantage by reaching for supplements.
Minerals are essential for a wide variety of metabolic and physiologic processes in
the human body. Some of the physiologic roles of minerals important to athletes are
their involvement in: muscle contraction, normal hearth rhythm, nerve impulse conduction, oxygen transport, oxidative phosphorylation, enzyme activation, immune functions, antioxidant activity, bone health, and acid-base balance of the blood.
Contrary to popular belief, vitamins and minerals don’t give the energy, but they do play
key roles in the metabolism of carbohydrates and fats which are primary muscle fuels during exercise. They’re also involved in the repair and building of muscle protein in response
to training. Metabolic processes like energy metabolism and protein synthesis are driven by
biochemical regulators in the body known as metabolic enzymes. These enzymes require
coenzymes or cofactors, such as some minerals, in order to function properly.
The aim of this work was to analyze a blood content of several minerals (Ca, Fe, Cu,
Zn, K, Mg, Mn and V) after a short term supplementation of athleted (three weeks) by
multimineral complex. Blood samples were taken before start training and taking supplements and three weeks later. During that period it was conducted regular supplementation supervised by nutritionist. Also, one of the main interests was to achieve results in a way that can be possible to connect supplementation process with increasing
of muscle mass and strength. Body composition and tests of maximum strength under
load were performed before starting a supplementation.The content of minerals was
determinated by ICP-OES technique after dilution by deionized water.
Based on the results, it can be concluded that content of all examined minerals in
blood and a percentage of muscle mass increased, while repeated strenght tests also
showed improvment of that performance during the short period of supplementation.
However, we can not define the mechanisms that lead to these performance improvements during the test period. It is necessary to do more research to evaluate the erogenous properties of isolated minerals.
Keywords: short-term supplementation, athletes, minerals
88
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
NAVIKE U UPOTREBI SUPLEMENATA KOD KORISNIKA
BEOGRADSKIH SPORTSKIH CENTARA: STUDIJA
PRAĆENJA IZMEĐU 2009. I 2011. GODNE
Plavšić Jadranka, Đorđević-Šaranović Slavica, Gavrilović Tamara, Vlasačević Jelena, Živanović Mirjana, Mazić Sanja
Zavod za sport i medicinu sporta republike Srbije, Beograd, Srbija
UVOD: Intenzivna fizička aktivnost, kako kod vrhunskih sportista, tako i kod osoba
koje se rekreativno bave sportom, zahteva odgovarajući režim ishrane i nadoknade
tečnosti. Suplementacija u sportu je dosta zastupljena, a istraživanja pokazuju da su suplamenti čak zastupljeniji kod rekreativaca i sportista koji se takmiče u nižim rangovima.
CILJ: Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi koliko su se promenile navike u upotrebi suplemenata kod korisnika beogradskih sportskih centara u periodu između 2009. i
2011. godine.
METOD: Istraživanje je sprovedeno u 10 beogradskih sportskih centara u oktobru
2009. i septembru 2011. godine. Podaci su prikupljeni struktuiranim intervjuom 147
osoba 2009. godine i 153 osobe 2011. godine oba pola (2009. godine 117 muškaraca
i 30 žena, a 2011. godine 114 muškaraca i 39 zena) koje su u navedenom periodu bile
prisutne u vreme posete sportskom objektu. Intervju se sastojao od 18 pitanja podeljenih u 3 segmenata. Segmenti su se odnosili na osnovne podatke ispitanika, koliko treniraju ili se bave sportom, koliko koriste suplemente, koja je svrha suplementacije, prema
čijoj preporuci i neželjeni efekti suplementacije. Za obradu podataka korišćen je χ2 test.
REZULTATI: Obrađeni podaci prikazuju da statistički značajno više korisnika zna sta
su suplementi 2011. nego 2009. godine (74.51% u 2011. vs 61.90% u 2009.). Od ispitivanih osoba 2009. godine 38.09%, a 2011. godine 25.49% ne zna (od toga 2009. godine
23.81%, a 2011. godine 18.81% ne zna šta su suplementi a kada im je objašnjeno šta
spada pod termin suplementi ispostavilo se da ih koriste). U 2009. godini 68.71%, a u
2011. godini 66.01% koristi suplemente, 2009. godine 86.39%, a 2011. godine 85.62%
zna da neki od suplemenata mogu da budu štetni za zdravlje, 2009. godine 98.64%, a
2011. godine 99.01% nije imalo neželjenih efekata nakon upotrebe suplemenata. Daljim
poređenjem podataka nije utvrđena statistički značajna razlika u korišćenju suplemenata, informisanosti o štetnosti. U tabeli se može videti da se i 2009. i 2011. godine podjednako informišu od trenera, prijatelja i lekara, a da se više njih 2011. godine informiše sa
interneta nego 2009. godine, dok je interesovanje za podatke iz literature opalo u 2011.
godini u odnosu na 2009. godinu.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
89
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
ZAKLJUČAK: Na osnovu naših rezultata može se zaključiti da korisnici sportskih centara u velikoj meri koriste suplemente, a da su i dalje nedovoljno, ili iz neadekvatnih
izvora informisani. Takođe, smatramo da je neophodna adekvatna edukacija o tome
da li su suplementi i u kojim slučajevima potrebni populaciji koja se rekreativno bavi
sportom.
Ključne reči: suplementi, izvori informisanja, rekreativci
DIETARY SUPLEMMENTATION HABITS IN USERS OF
BELGRADE SPORTS CENTRES: A FOLLOW-UP STUDY
BETWEEN 2009 AND 2011
Plavšić Jadranka, Đorđević-Šaranović Slavica, Gavrilović Tamara, Vlasačević Jelena, Živanović Mirjana, Mazić Sanja
National Institute of Sport, Belgrade, Serbia
INTRODUCTION: Intensive physical activity, whether amongst sports professionals
or amateurs, requires a specific diet and liquid compensation from those involved. The
use of sports supplements is very common amongst sports professionals (athletes) and
research shows that it is ever more present amongst amateur athletes as well.
AIM: The aim of this study was to determine how habits in supplement use by Belgrade’s sports centre members changed between 2009 and 2011.
METHOD: The research was conducted in ten sports centres in Belgrade in October
2009 and September 2011. The research data was collected using a structured interview
(survey) conducted on 147 individuals (117 men and 30 women) in 2009 and on 153
individuals (114 men and 39 women) in 2011. All individuals interviewed were at one of
the sports centres at the time. The interview was composed of 18 questions divided into
3 segments. The first segment referred to general data, the second about sports and fitness activity and the last about length of supplement use, its purpose, by whose recommendation they started and unwanted effects. For data processing we used the χ2 test.
RESULTS: The processed data shows that there were significantly more individuals
who knew what supplements are in 2011 (74.51%) than in 2009 (61.90%). From individuals interviewed, 38.09% in 2009 and 25.49% in 2011 did not know what sports supplements are but once it was explained to them what supplements are, 23.81% in 2009 and
18.81% in 2011 admitted to using them. 68.71% in 2009 and 66.01% in 2011 of the interviewed individuals use sports supplements. 86.39% in 2009 and 85.62% in 2011 knew
that some sports supplements can be harmful. 98.64% in 2009 and 99.01% in 2011 interviewed individuals had no adverse effects after the use of supplements. With further
comparison of data, there was no statistically significant difference in supplement usage and knowledge of adverse effects. It can be seen in the table that between 2009 and
2011 that friends, coaches and personal physicians equally recommend supplements
while more people informed themselves through the internet in 2011 than 2009.
90
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
CONCLUSION: Based on our results, we can conclude that members of the various
sports centres in Belgrade use sports supplements extensively even though they are inadequately informed about their effects. It is, therefore, necessary to provide adequate
relevant information for the target group concerning sports supplements.
Keywords: supplements, sources of information, amateur athletes
FARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA DIJETETSKIH
SUPLEMENATA: ČVRSTI FARMACEUTSKI OBLICI
Milović Mladen, Ibrić Svetlana
Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Uvod
Najveći procenat dijetetskih suplemenata na tržištu Srbije je u obliki čvrstih farmaceutskih oblika i to: neobloženih tableta, obloženih tableta, efervescentnih tableta, tvrdih kapsula, mekih kapsula. Iako su zahtevi za kvalitet ovih proizvoda isti kao i za lekove,
njihova kontrola nije regulisana zakonskim propisima. Cilj rada je bilo ispitivanje odabranog uzorka dijtetskih suplemenata sa tržišta Republike Srbije, koji su formulisani kao
čvrsti farmaceutski oblici.
Materijal i metode
Čvrsti farmaceutski oblici (ukupno 22 proizvoda) koji su ispitivani u radu su
nasumično birani, od različitih proizvođača, i to: neobložene tablete (5 proizvoda), efervecentne tablete (5 proizvoda), tvrde kapsule (7 proizvoda), meke kapsule (2 proizvoda)
i po jedan proizvod u obliku film tableta, oribleta i tableta za žvakanje. Ispitivanja su
izvedena po propisu Ph. Jug. V i to: kod tableta raspadljivost, variranje mase i mehaničke
karakterisitke (friabilnost i čvrstina), a kod kapsula raspadljivost i variranje mase.
Rezultati i diskusija
Dobijeni rezultati pokazuju da ispitivani uzorci proizvoda dijetetskih suplemenata,
u najvećem procentu zadovoljavaju propise farmakopeje u pogledu farmaceutskotehnoloških karakteristika i to vremena raspadanja, variranje mase, i mehaničkih
karakteristika u slučaju tableta. Ipak, prilikom ispitivanja jednog proizvoda u obliku
neobloženih tableta, nisu dobijene vrednosti zadovoljavajućeg vremena raspadanja (15
min), već je ispitivanim tabletama trebalo duplo više vremena za raspadanje od propisanog. Isto tako, prilikom ispitivanja friabilnosti (otpornosti na habanje) jednog proizZbornik apstrakata
Book of Abstracts
91
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
voda u obliku neobloženih tableta, dobijeni su rezultati koji ne zadovoljavaju farmakopejske granice: u navedenom slučaju friabilnost je bila mnogo veća od dozvoljene, što
ukazuje na mogućnost mehaničkih oštećenja tableta u toku distribucije i transporta. U
slučaju proizvoda tipa mekih kapsula, vrednosti vremena potrebnog za raspadanje su
bile granične (30 minuta).
Zaključak
U navedenom ispitivanju, od ukupuno 22 proizvoda, dva (9 %) nisu ispunila osnovne
farmakopejske zahteve za kvalitet u pogledu farmaceutsko-tehnoloških karakteristika
(raspadljivost i mehaničke karakteristike tableta). Prikazani rezultati upozoravaju na
činjenicu da bi se, u slučaju dijetetskih suplemenata na našem tržištu, ovim ispitivanjima trebao pridati veći značaj, kao i da bi oni morali postati obaveza za proizvođače/
uvoznike ovih proizvoda.
Ključne reči: farmaceutsko-tehnološka ispitivanja, tablete, kapsule, raspadljivost, friabilnost
QUALITY CONTROL OF DIETARY SUPPLEMENTS
FORMULATED AS SOLID DOSAGE FORMS:
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGICAL ASPECT
Mladen Milović, Ibrić Svetlana
Department of Pharmaceutical Technology and Cosmetology
Faculty of Pharmacy, Belgrade University
Introduction
Dietary supplements are present in a Serbian market mostly as solid dosage forms
such as: uncoated tablets, coated tablets, effervescent tablets, hard capsules, soft capsules. Although quality of these product should be the same as quality of drugs, their
control is not regulated by current legislation. The aim of this study was investigation
into certain quality attributes of dietary supplements on Serbian market, formulated as
solid dosage forms.
Materials and methods
Investigated products (22) were randomly chosen from Serbian market. All of them
were solid dosage forms: uncoated tablets (5 products), effervescent tablets (5 products), hard capsules (7 products), soft capsules (2 products), film tablets (1 product),
oriblettes (1 product) and chewing tablets (1 product). Products were evaluated according to Ph.Jug V. For tablets, disintegradion, mass uniformity and mechanical characteristisc were investigated. For capsules, disintegration and mass uniformity were investigated as well.
Results and discussion
Obtained results indicate that, investigated products of dietary supplements, mostly
fulfilled pharmacopoeial specifications for disintegration time, mass uniformity, and mechanical properties. Hovewer, for one product, in the form of uncoated tablets, during
disintegration study unexpectable results were obtained. That product disintegrated in
92
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
30 minutes, instead in 15, which is pharmacopoeial limit for uncoated tablets. Similary,
during friability study for another produst in a form of uncoated tablets, higher value for
friability was obtained, which indicates the possibility of mechanical damage during the
tablet distribution and transport. In the case of soft capsule type products, the value of
the time needed for decomposition have been marginal (30 minutes).
Conclusion
In this study, of 22 products, even 2 (9%) did not meet the basic requirements of pharmacopoeial quality in terms of pharmaceutical and technological characteristics (disintegration and mechanical properties of tablets). Showing results point to the fact that, in the
case of dietary supplements on the market, these tests should be given more importance,
and that they had become liabilities for manufacturers / importers of these products.
Keywords: Pharmaceutical-technological testing, tablets, capsules, perishable, friability
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
93
USMENE PREZENTACIJE II
ORAL PRESENTATIONS II
94
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
USMENE PREZENTACIJE II
ALKALOID MINI SYMPOSIA
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
95
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
96
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
DIJETETSKI SUPLEMENTI U PROMOCIJI ZDRAVLJA
I PREVENCIJI BOLESTI – KLINIČKI, SOCIJALNI I
EKONOMSKI ISHODI
Tasić Ljiljana, Tadić Ivana, Petrić Marina, Lakić Dragana
Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Velika ponuda i intenzivne marketinške kampanje u promociji dijetetskih suplemenata su odlika svakog (razvijenog) tržišta. Sa druge strane životne i higijensko-dijetetske
navike potrošača su značajno izmenjene od kraja 80-tih pa na ovamo i one jasno idu u
prilog činjenici da upotreba dijetetskih suplemenata raste te da će ovaj trend da se nastavi. Da li je njihova upotreba „racionalna“ sa aspekta zdravlja (pojedinca ili populacije),
stručne javnosti (lekari, farmaceuti, nutricionisti) i da li postoje ekonomske evaluacije
koje bi išle u prilog tvrdnji cost for value (trošak za vrednost), pri čemu je ključna vrednost
zdravlje i kvalitet života, pitanja su koja ćemo da otvorimo i razmatramo kroz nekoliko
primera datih u ovom radu.
Folna kiselina-promocija reproduktivnog zdravlja zena i zdravog potomstva
Folna kiselina ili vitamin B9 ima strog protektivni efekat za defekte nervne cevi kao
što su anencefalija i spina bifida, što je dokazano u kliničkim studijama (1). Upotreba
suplemenata koji sadrže folnu kiselinu se preporučuje ženama u perikonceptualnom
periodu, odnosno tokom perioda četiri nedelje pre trudnoće i u prvih 8 nedelja trudnoće.
Preporučena doza za prevenciju pomenutih defekata jeste 400-600 mcg folne kiseline, a
ukoliko je žena ranije tokom svog života rodila dete sa nekim od defekata nervne cevi,
preporučuje se doza od 4 mg (2). Folna kiselina je hidrosolubilan vitamin čiji se viškovi
izlučuju mokraćom, zahvaljujući čemu ne uzrokuje ozbiljnije neželjene efekte. Suplentacija folne kiseline predstavlja značajno javno-zdravstveno pitanje kome se poklanja
velika pažnja širom sveta. U cilju povećanja obima upotrebe folne kiseline tokom reproduktivnog perioda žena na tržištu mnogih zemalja sveta mogu se naći proizvodi koji
su obogaćeni ovim vitaminom, npr. brašno, musli, pahuljice (3). Da li će široka ponuda i
„racionalna“ upotreba ove hrane i dijetetskih suplemenata uz jake marketinške poruke
proizvođača dovesti do boljeg zdravlja reproduktivnih žena i zdravijeg potomstva ili
samo do većeg profita je pitanje koje traži istraživanje
Omega-3 masne kiseline – terapijske koristi u prevenciji kardiovaskularnih bolesti
Pokazao je da omega-3 masne kiseline smanjuju učestalost kardiovaskularnih
oboljenja (KVB). Velika epidemiološka istraživanja su pokazala terapijske korisnosti kod
osoba sa visokim rizikom za KVB, mada optimalna količina omega-3 masnih kiselina trenutno još uvek nije poznata. Rezultati iz prospektivnih studija sekundarne prevencije
pokazuju da suplementacija esencijalim masnim kiselinama u rasponu od 0,5 do 1,8 g/
dan značajno smanjuje posledičnu kardiovaskularnu smrtnosti. Randomizovane studije
su pokazale da omega-3 masne kiseline smanjuju učestalost neželjenih KV događaja
(npr. smrt, nefatalni AIM, nefatalni moždani udar) i smanjuju progresiju ateroskleroze
kod koronarnih bolesnika (4). Najčešći neželjeni efekti omega-3 masnih kiselina su gastrointestinalne prirode (ukus ribe u ustima, mučnina). Sa povećanjem dnevne doze (>3g/
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
97
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
dan ili čak >4.5g/dan) raste rizik od produženja vremena krvarenja i povećanja vrednosti
glukoze i LDL u serumu (5).
Humanistički ishodi – kvalitet života
U studiji koja je obuhvatila 46 žena obolelih od depresije, starosti između 66 i 95
godina, pokazano je da omega-3 masne kiseline utiču na poboljšanje kvaliteta života u
domenu fizičkog i mentalnog funkcionisanja (mereno instrumentom SF-36) (6). Takođe,
u studiji koja je pratila upotrebu dijetetskog suplementa koji se sastojao iz više vitamina
i minerala, između ostalog i folne kiseline, pokazano je da dijetetski suplementi mogu da
doprinesu poboljšanju kvaliteta života. Istraživanje sprovedeno na 225 učesnika, po tipu
case-control, pokazalo je da u prvih 6 meseci od primene dijetetskih suplemenata nije
zabeležena statistički značajna razlika u kvalitetu života, da bi nakon tog perioda razlika
bila značajna u domenima fizičkog i socijalnog funkcionisanja (7).
Farmakoekonomske evaluacije-troškovna efektivnost (isplativost)
Farmakoekonomske evaluacije nezasićenih masnih kiselina u sekundarnoj prevenciji nakon AIM pokazale su da je isplativost uporediva sa lekovima koji se primenjuju u
sekundarnoj prevenciji. Ekonomska evaluacija u Italiji pokazala je da je potrebno primenjivati suplementaciju kod 172 pacijenta godišnje sa prosečnim troškom od €68000,
da bi se sprečila smrt kod jednog pacijenta. Ovo je uporedivo sa podacima za generički
simvastatin, dok je terapija pravastatinom skuplja (8). Ekonomska evaluacija omega -3
masnih kiselina sprovedena u četiri zemlje pokazala je veliki raspon odnosa troškova i
efekata, zavisno od zemlje (€2788/dobijenoj godini života u Kanadi i €5097/dobijenoj
godini u Belgiji); stoga su autori zaključili da bi dodatna suplemetacija nezasićenim masnim kiselinama bila troškovno isplativa u poređenju sa standardnom terapijom (9).
Procenjeni troškovi primene folne kiseline pre začeća su bili još niži (€1800 po dobijenoj godini života. Stoga je zaključeno da sa farmakoekonomske tačke gledišta ovo u
potpunosti opravdava dalje podsticanje suplementacija folnom kiseline pre trudnoće.
Na osnovu ovih primera možemo zaključiti da je racionalna upotreba dijetetskih suplemenata u prevenciji bolesti i promociji zdravlja korisna, društveno prihvatljiva i ekonomski isplativa. Neophodna su dalja i šira multidisciplinarna istraživanja u pravcu socijalno-medicinskih, političko-ekonomskih i kulturno-obrazovnih fenomena, koja treba da
daju nove dokaze o dosegnutim ciljevima/vrednostima kojima težimo (i kao pojedinci i
kao društvo) a to su bolje zdravlje i kvalitet života.
Literatura:
1.De-Regil LM, Fernandez-Gaxiola AC, Dowswell T, Pena-Rosas JP. Effects and safety
of periconceptional folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane
Database Syst Rev 2010; 10: CD007950. DOI:10.1002/14651858.CD007950.pub2
2.Miletić I, Šobajić S. Dijetetski suplementi na tržištu Srbije 2007. godine. BB Soft; Beograd 2007, pp 180.
3.European Surveillance of Congenital Anomalies Special Report: Prevention of Neural Tube Defect by Periconceptual Folic Acid Supplementation in Europe; 2009.
4.Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 2002; 106: 2747-57.
98
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
5.Friedman A, Moe S. Review of the effects of omega-3 supplementation in dialysis
patients. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1: 182–92.
6.Rondanelli M, Giacosa A, Opizzi A, Pelucchi C, La Vecchia C, Montorfano G et al. Long
chain omega 3 polyunsaturated fatty acids supplementation in the treatment of
elderly depression: effects on depressive symptoms, on phospholipids fatty acids
profile and on health-related quality of life. J Nutr Health Aging. 2011;15(1):37-44.
7.Gariballa S, Forster S. Dietary supplementation and quality of life of older patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Geriatr Soc.
2007;55(12):2030-4.
8.Franzosi MG, Brunetti M, Marchioli R et al. Cost-effectiveness analysis of n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) after myocardial infarction: Results from Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto (GISSI)-Prevenzione Trial. Pharmacoeconomics 2001; 19: 411-20.
9.Lamotte M, Annemans L, Kawalec P, Zoellner Y. A Multi-Country Health Economic
Evaluation of Highly Concentrated N-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Secondary
Prevention after Myocardial Infarction. Pharmacoeconomics 2006; 24; 783-95.
DIETARY SUPPLEMENTS IN HEALTH PROMOTION
AND DISEASE PREVENTION – CLINICAL, SOCIAL AND
ECONOMIC OUTCOMES
Tasić Ljiljana, Tadić Ivana, Petrić Marina, Lakić Dragana
Department of Social Pharmacy and Pharmaceutical Legislation, University of Belgrade, Faculty of Pharmacy
Great assortment and intensive marketing campaigns of dietary supplements promotion are characteristic of every (developed) market. On the other side life-, hygiene-,
and dietary- habits have changed significantly since the end of the 80’s, and they clearly
support the fact that the use of dietary supplements is growing and that this trend will
continue. Is their use of “rational” with health aspect (individual or population), experts
(doctors, pharmacists, nutritionists) and whether there are economic evaluations in favor of the claims cost for value, where the key value is health and quality of life, are
issues that we consider and evaluate through several examples in this paper.
Folic acid – promotion of reproductive health of women and healthy newborns
Folic acid or vitamin B9 have as strong protective effect in neural tube defect prevention (anencephaly and spina bifida), which was shown in many studies (1). The use of
dietary supplements that contains folic acid is recommended in periconceptional period (during the four weeks before pregnancy) and the first 8 weeks of pregnancy. The
recommended dose for prevention of these defects is 400-600 mcg of folic acid. In a
situation when a woman has given birth earlier in her life to a child with a neural tube
defect, the recommended dose is 4 mg (2). Folic acid is a hidrosoluble vitamin and most
of the excess is excreted unchanged in the urine, so the excess does not cause serious
side effects. Folic acid supplementation represents significant public health issue with a
great worldwide attention. In many countries there can be found enriched food with folic acid (like flour, muesli, cereals etc.), in order to increase the volume of use of folic acid
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
99
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
during the reproductive period of women (3). The question is will the wide assortment
and “rational” use of these foods and dietary supplements, along with strong marketing messages of producers, lead to better reproductive health of women and healthier
offspring, or only to higher profits. The answer we need to seek in a long-term multidisciplinary post-marketing (non-interventional) and similar scientific research.
Omega-3 fatty acids – therapeutic benefits in cardiovascular disease prevention
Omega-3 fatty acids reduce the incidence of cardiovascular disease. Large epidemiological studies have shown therapeutic benefits in patients at high risk for CVD, although the optimal amount of omega-3 fatty acids is currently not yet known. Results
from prospective secondary prevention studies have shown that supplementation with
fatty acids ranging from 0.5 to 1.8 g per day, significantly reduced cardiovascular mortality. Randomized studies have shown that omega-3 fatty acids reduce the incidence of
adverse CV events (e.g. death, nonfatal AMI, nonfatal stroke) and decrease progression
of atherosclerosis in coronary patients (4). The most common side effects of omega-3
fatty acids are gastrointestinal (fishy aftertaste, nausea). With increasing dose (>3g/day
or even >4.5g/day) increases the risk for increased bleeding times and increased values
of serum glucose and LDL (5).
Humanistic outcomes – quality of life
Study that included 46 women suffering from depression (aged between 66 and 95
years), shown that omega-3 fatty acids had affect on the quality of life in two dimensions: physical and mental functioning (measured by the instrument SF-36) (6). Also,
study that examined the use of dietary supplements, which was consisted of different
vitamins and minerals including folic acid, has shown that dietary supplements could
contribute to quality of life improvement. Case-control research conducted on 225 participants showed that there was no statistically significant difference in the quality of life
in the first 6 months of dietary supplements use, but after that period the difference was
significant in the domains of physical and social functioning (7).
Pharmacoeconomic evaluations – cost-effectiveness analysis
Pharmacoeconomic evaluations of unsaturated fatty acids in secondary prevention
after AMI have shown that the cost-effectiveness of fatty acids is comparable to drugs
used in secondary prevention. Economic evaluation in Italy has shown that 172 patients
would need to be supplemented per year with unsaturated fatty acids, at an annual
cost of € 68000, in order to prevent death in one patient. This is comparable with data
for generic simvastatin, while the therapy with the pravastatin is more expensive (8).
The economic evaluation of omega -3 fatty acids conducted in four countries showed a
wide range of cost-effectiveness, depending on the country (€ 2788/life year gained in
Canada and € 5097/ life year gained in Belgium); therefore the authors concluded that
the additional supplementation with unsaturated fatty acids was cost effective compared with standard therapy (9).
Estimated cost of implementation of folic acid before conception were even lower
(€ 1,800 per life year gained). Therefore it was concluded that from the pharmacoeconomic point of view it is entirely justified to further encourage folic acid supplementation before pregnancy.
100
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
Based on these examples we can conclude that the rational use of dietary supplements in disease prevention and health promotion is useful, socially acceptable and
cost-effective. Further multi-disciplinary research are necessary to conduct in the direction of socio-medical, political, economic and cultural-educational phenomenon that
should provide even more evidence to reach the goals/values that we aspire (both as
individuals and as a society), such as better health and quality of life.
EDUKACIJA KAO METODA KOD UVOĐENJA DIJETETSKIH
SUPLEMENATA NA TRŽIŠTE R. SRBIJE – PRIMER IZ
PRAKSE
Trifunović Ivana
ALKALOID A.D., Predstavništvo u Srbiji
Farmaceutska kompanija ALKALOID A.D. iz Skoplja je na tržištu Srbije prisutna od
pedesetih godina prošlog veka.Kompanija je prepoznatljiva po nizu brendova iz gupa Rx
i OTC. U poslednje vreme, Kompanija se orijentisala i na proizvodnju i plasman dijetetskih
suplemenata. Tako, na tržište Srbije, ALKALOID je tokom 2010.g. uveo šest novih dijetetskih preparata – ALKAKAPS Coenzyme Q10, ALKAKAPS Shark Oil, ALKAKAPS Beta
Carotene, ALKAKAPS Menopause relive, ALKAKAPS Omega 3, Acerola.
Nakon sagledavanja svih značajnih parametara potencijala tržišta i analize prodaje
konkurentskih preparata, kao i na osnovu analize mogućeg marketinškog pristupa potencijalnim korisnicima, odlučeno je da se uvođenje i pozicionianje Alkakaps linije vrši
kroz edukaciju zdravstvenih radnika. Odabrane su i akreditovane teme o značaju suplementacije organizma koje su održane u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. Edukacijama je bilo obuhvaćeno oko 1.000 farmaceuta i farmaceutskih i tehničara iz svih
regiona Srbije. Rezultati ulazno-izlaznog testa na 237 učesnika su analizirani radi procene
kvaliteta i uspešnosti edukacije.
Rezultati su ukazali, da i pored mišljenja učesnika da imaju dovoljno znanja vezanih
za oblast suplementacije, posebno za ponuđene suplemente Alkaloida, više od 30% odgovora nije bilo tačno, iako su bila postavljena bazična pitanja vezana za suplemente
Alkaloida. Posmatranje rezultata po raznim parametrima pokazalo je da znanje učesnika
nije bilo na odgovarajućem nivou.
Na osnovu dobijenih rezultata može se reći da je edukacija zdravstvenih radnika bila
adekvatna metoda da se Alkakaps uvede i pozicionira na tržište Srbije i da je pokazala
nekoliko važnih oblasti na koje treba obratiti pažnju, od poznavanja indikacija, neželjenih
efekata do interakcije suplementa. Smatramo da je edukacija ukazala na prave vrednosti
Alkaloida, kao profesionalne i socijalno odgovorne farmaceutske kompanije i da je treba
prihvatiti kao deo stalne i neprekidne komunikacije sa zdravstvenim radnicima.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
101
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
EDUCATION AS A METHOD OF INTRODUCING DIET
SUPPLEMENTS TO SERBIAN MARKET – AN EXAMPLE FROM
BUSINESS PRACTICE
Trifunović Ivana
ALKALOID plc, Serbian office
ALKALOID plc, a pharmaceutical company with the headquarters in Skopje, FRY, has
been present in Serbian market ever since the 50s of the 20th century. The company has
built its image on a series of brands from Rx and OTC groups. Recently, the company has
started with the production and placement of diet supplements. Thus, ALKALOID plc
introduced six new diet supplements to Serbian market in 2010 – ALKAKAPS Coenzyme
Q10, ALKAKAPS Shark Oil, ALKAKAPS Beta Carotene, ALKAKAPS Menopause relive, ALKAKAPS Omega 3, Acerola.
Having taken into consideration the following:
• the important parametres of the market potential,
• the analysis of the sales of the competitors’ products, and
• the analysis of possible marketing approach to target customers,
the decision was made to do the promotion and the positioning of Alkalips line
through the education of medical workers.
A continuous education of medical workers covered the selected and acredited topics on the importance of body supplementation. This education included 1000 pharmacists and pharmaceutical technicians in all regions of Serbia. The results of the input/
output test, taken by 237 participants, had been analysed for the purpose of the education evaluation.
The test results showed that the participants’ knowledge of the area of supplementation, especially of the specified Alkaloid supplements, was limited although the participants had believed the opposite. Namely, more than 30% of the answers were incorrect even though the test comprised basic questions about the Alkaloid supplements.
Analysing the results according to different parametres showed that the participants’
knowledge was not satisfactory.
The obtained results can lead us to the conclusion that the education of medical
workers was an adequate method of introducing and positioning of Alkakaps on Serbian market. The education has also shown that the attention should be paid to several
important areas: good knowledge of indications, negative side effects, and the supplement interaction.
We believe that the education has drawn attention to the important values of Alkaloid, especially those of being a highly professional and socially responsible pharmaceutical company. Furthermore, education should be accepted as an essential part of the
continuous communicaton with medical workers.
102
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
VITAMIN C-KOLIKO JE VAŽNA ADEKVATNA
SUPLEMENTACIJA
Jakovljević Branko
Medicinski fakultet u beogradu, Institut za higijenu
U nаšem telu skoro dа nemа ni jednog procesа u kome ne učestvuju vitаmini.
Svаki pojedinаčni vitаmin imа visokospecijаlizovаnu ulogu u metаboličkim procesimа
i to često u sаrаdnji sа drugim vitаminimа, fitonutritientimа, esencijаlnim mаsnim
kiselinаmа. Čovek u dovoljnoj količini ne može dа sintetiše ni jedаn od vitаminа, tаko
dа se morаju unositi hrаnom. Dаnаšnji nаčin proizvodnje i prerаde hrаne, uz povećаnje
nivoа аerozаgаđenjа, stresogenog nаčinа životа, pušenjа uslovljаvаju potrebu zа
dodаtnim količinаmа vitаminа. Dijetetski suplementi su odličаn nаčin dа se u situаcijаmа
smаnjenog unosа i povećаne potrebe zа vitаminimа orgаnizmu obezbede potrebne
količine ovih esencijаlnih mаterijа.
Borbа protiv oksidаtivnog stresа predstаvljа ključ u prevenciji ne sаmo bolesti srcа i
krvnih sudovа već i brojnih kаrcinomа, kаo i u očuvаnju funkcije imunog sistemа.
Vitаmin C je hidrosolubilаn vitаmin, sа brojnim funkcijаmа u ljudskom orgаnizmu.
Neophodаn je zа sintezu kolаgenа i ovа ulogа je i nаjpre otkrivenа (nedostаtаk je
dovodio do skorbutа). Vitаmin C igrа i veomа vаžnu ulogu u sintezi norаdrenаlinа,
neurotrаnsmiterа аutonomnog nervnog sistemа. Odgovorаn je i zа sintezu kаrnitinа,
molekulа koji je neophodаn zа trаnsport mаsnih supstаnci u mitohondrije, rаdi njihove
rаzgrаdnje. Uključen je u regulаciju metаbolizmа holesterolа do žučnih soli.
Verovаtno je nаjšire poznаtа i korišćenа njegovа аntioksidаntnа funkcijа. Vitаmin C je
visoko efikаsаn аntioksidаns. Čаk i mаle količine vitаminа C neutrаlišu slobodne rаdikаle,
sprečаvаjući oštećenje DNK, kаo i drugih molekulа u telu. Vitаmin C imа sposobnost dа
regeneriše i druge аntioksidаnse, npr. vitаmin E.
Još su prva istraživanja vitamina C (Albert von Szent-Györgyi) pokazala da vitamin C nije
samo askorbinska kiselina već kompleks nutritivnih materija koje sinergistički deluju: pored
molekula askorbinske kiseline, prirodni vitamin C sadrži i rutin, hesperidin i druge bioflavonoide, faktor K, faktor J, faktor P, enzim bakra (tiosinazu) itd. Prirodni vitamin C je delotvorniji
od svi dodataka koje danas koristimo i zato doze prirodnog vit. C mogu biti značajno manje,
ali je veliki problem je naći prirodni izvor sa visokim sadržajem vitamina C. Biološka aktivnost
sintetičkih vitamina je 50-70 % manja nego vitamina prirodnog porekla. Kada uzimamo vitamine sintetičkog porekla, telu su potrebne puno veće doze, ali ni tada efekat neće biti isti.
Primenom prirodnog vitamina C, omogućava se maksimalna bioiskoristljivost unetog
vitamina C, upravo zahvaljujući prisustvu bioflavonoida, koji su prirodni antioksidansi i
samim tim i stabilizatori askorbinske kiseline.
Ovako primenjen prirodni C vitamin se potpuno apsorbuje u organizmu, ima daleko
veću bioraspoloživost od sintetskog C vitamina, sporo se razrađuje što omogućava dugotrajno snabdevanje organizma potrebnom dozom vitamina C.
Vitamin C podstiče rad imunološkog sistema. Nekoliko studija je pokazalo da dodavanje vitamina C povišava nivo antitela i činilaca komplementa. Sve ćelije imunog sisteZbornik apstrakata
Book of Abstracts
103
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
ma deponuju velike količine vitamina C. Povišava nivo sinteze interferona, neophodnog
za odbranu od virusnih infekcija.
Studije koje su ispitivale povezanost vitamina C i astme pokazale su smanjenje
astmatičnih napada uz redovnu upotrebu vitamina C (učestvuje u proizvodnji prostaglandina koji šire bronhije). Vitamin C smanjuje sklonost ka alergijama izazvanim štetnim
materijama, štite pluća pri hladnom vremenu i naporu od asmatičnih napada.
Kao snažan antioksidans može da deluje u prevenciji karcinoma, sprečava stvaranje
nitrosamina i potencijalno sprečava nastanak karcinoma želuca i debelog creva.
Kod osoba sa dijabetom po pravilu je snižan nivo intracelularnog vitamina C, jer
apsorpcija dehidroaskorbinske kiseline (jednog od oblika vit. C) obavlja preko GLUT 4
receptora pa je prisutna kompeticija sa glukozom. Takođe je važan u sprečavanju komplikacija dijabeta, jer oksidativni stres je jedan od glavnih patogenetskih faktora u nastanku komplikacija dijabetis melitusa.
Epidemiološke studije ukazuju da deficit vitamina C može dovesti do arterijske hipertenzije. Postoji inverzna povezanost između nivoa vit. C u krvi i krvnog pritiska
Meta analiza je pokazala umereni efekat na obaranje krvnog pritiska, što ima ogroman epidemiološki značaj- smanjenje DKP za 2 mmHg znači: 14% niži rizik za moždani
udar i 8% manje koronarne bolesti srca.
Prospektivna studija iz Japana na 2000 osoba je pokazala da su one sa visokim nivoom
vit.C u serumu imale za trećinu manji rizik od moždanog udara. Visok nivo vitamina C u
serumu smanjuje rizik od cerebrovaskularnih komplikacija za oko 40%.
Vitamin C pomaže apsorpciju gvožđa, ubrzava zarastaje rana, opekotina i sprečava
krvarenje desni.
VITAMIN C - HOW IMPORTANT IS ADEQUATE
SUPPLEMENTATION
Jakovljević Branko
University of Medicine Belgrade, Institute of Hygiene
In our body there is no process in which vitamins do not participate. Each vitamin
has a highly specialized role in metabolic processes, often in collaboration with other
vitamins, phytonutriens and essential lipid acids.
Human body can not produce vitamins in sufficient quantities, thereofore they have
to be taken with food. The way of production and food processing today, accomplished
with increased levels of air pollution, unhealthy lifestyle and smoking, raise the needs
for vitamins supplementation. Food supplements are great way to provide adequate
quantiteis of these nutrients.
The key in prevention of heart and coronary diseases, and numerous carcinoma is
to fight oxidative stress and free oxygen radicals; it is also a key in maintaining strong
function of immune system.
104
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
Vitamin C is a hydrosolubile vitamin, with numerous functions in the human body. It
is necessary for collagen synthesis, and this role was first discovered (the lack of vitamin
C causes scurvy). Vitamin C plays a very important role in the synthesis of noradrenalin,
a neurotransmitter of the autonomic nervous system. It is also responsible for the synthesis of carnitine, a molecule that is essential for the transport of fatty substances in the
mitochondria, for their degradation. It is also included in the regulation of cholesterol
metabolism.
Probably the most widely known and used function of vitamin C is its antioxidant
function. Vitamin C is a highly efficient antioxidant. Even small amounts of vitamin C
neutralize free radicals, preventing damage to DNA and other molecules in the body.
Vitamin C has the ability to regenerate other antioxidants, like vitamin E.
Even the first investigations in vitamin C (Albert von Szent-Györgyi) showed that vitamin C is not only molecule of ascorbic acid, but complex of ascorbic acid and many
other nutritional substances that act synergistically, beside molecule of ascorbic acid,
natural vitamin C contains rutin, hesperidin and other bioflavonoids, factor K, factor J,
factor P, copper enzyme (tiosynasis) and many other natural antioxidants. Natural vitamin C is more effective than all the supplements of vitamin C that we use today, and
therefore doses of natural vitamin C can be significantly less, but the big problem is to
find a natural resource with a high content of vitamin C. Biological activity of synthetic
vitamin is 50-70% lower than the vitamins of natural origin. When you take vitamins of
synthetic origin, the body requires much higher doses, but even then the effect will not
be the same.
Intake of natural vitamin C provides the maximum bioavailability of vitamin C,
thanks to the presence of bioflavonoids, which are natural antioxidants that prevent the
degradation of ascorbic acid.
The natural vitamin C is completely absorbed in the body, has a far greater bioavailability than synthetic vitamin C, and slow degradation time, which enables long-term
supply of the organism with required dose of vitamin C.
Vitamin C stimulates the immune system. Several studies have shown that vitamin
C increases the level of antibodies and complement factors. All immune cells deposited
large amounts of vitamin C. Vitamin C increases the level of interferone, that is neccesery for immune response to viral infections.
Several studies that have examined the association of vitamin C and asthma showed
a decrease in asthma attacks with regular use of vitamin C (it is involved in the production of prostaglandins, which spread the bronchi). It also reduces the tendency to allergies caused by harmful substances, protects the lungs in cold weather and helps the
relieve of asthmatic attacks.
As a powerful antioxidant vitamin C has a potential effect in cancer prevention; preventing the formation of nitrosamine it might prevent the gastric and colon cancer.
In people with diabetes the level of intracellular vitamin C is usually lower, because
the absorption of dehidroascorbic acid (a form of vitamin C) is carried out through GLUT
4 receptors, thus competition with glucose is present. It is also important in preventing
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
105
MINI SIMPOZIJUM ALKALOIDA
ALKALOID MINI SYMPOSIA
complications of diabetes because oxidative stress is a major pathogenic factor in the
occurrence of diabetes complications.
Epidemiological studies suggest that a deficit of vitamin C can lead to arterial hypertension. There is an inverse relationship between level of vitamin C in a blood and blood
pressure. A meta-analysis showed a moderate effect on lowering the blood pressure,
which has enormous epidemiological significance -14% lower risk of stroke and 8% less
coronary heart disease.
A prospective study from Japan in 2000 people showed that those with high levels
of serum vitamin C had lower risk of stroke. High levels of serum vitamin C reduces the
risk of cerebrovascular complications by about 40%.
Vitamin C helps iron absorption, helps wounds and burns healing, and prevent gums
bleeding.
106
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
OKRUGLI STO „NOVA ZAKONSKA
REGULATIVA O DIJETETSKIM
SUPLEMENTIMA I DIJETETSKIM
PROIZVODIMA U SRBIJI“
ROUND TABLE “THE NEW
LEGISLATION ON DIETARY
SUPPLEMENTS AND DIETARY
PRODUCTS IN SERBIA”
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
107
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
108
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
DIJETETSKI SUPLEMENTI – PRIMENA NOVE REGULATIVE
Stanković Ivan
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Regulativa za dodatke ishrani (dijetetski suplementi) u EU je delimično harmonizovana. Direktiva EU 2002/46/EC i daje definiciju dijetetskih suplemenata i određene zahteve
za njihovo deklarisanje i označavanje, a detaljnije reguliše samo vitaminsko mineralne
suplemente u smislu vitamina i minerala koji se mogu dodavati i supstanci koje se mogu
koristiti kao njihovi izvori. Maksimalno dozvoljene količine vitamina i minerala još uvek
nisu harmonizovane, kao ni biljni dijetetski suplementi i za njih važe nacionalni propisi
koji se razlikuju. Regulativa o zdravstvenim izjavama (Regulation (EC) No 1924/2006)
nije kompletna i trenutno se radi na autorizaciji zdravstvenih izjava. Gornji bezbedni
nivo unosa za vitamine i minerale, procenu rizika za nutritivne supstance i evaluaciju
autorizovanih zdravstvenih izjava radi Evropsko telo za bezbednost hrane EFSA čije procene predstavljaju naučnu osnovu za dalju harmonizaciju propisa EU u ovoj oblasti.
U Srbiji su dodaci ishrani regulisani novim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (Sl. Glasnik RS br 45/2010 i 27/2011) koji je usaglašen sa regulativom
EU i standardima Codex alimentarius-a, a propisane su i maksimalno dozvoljene količine
vitamina i minerala u dnevnoj dozi dodataka ishrani, kao i zahtevi za biljne suplemente.
Propisana je procedura za notifikaciju dodataka ishrani od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koja obuhvata izradu stručnog mišljenja i kategorizacuju od strane
Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ispitivanje zdravstvene ispravnosti
od strane ovlašćenih laboratorija i upis u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS.
Najčešći problemi sa kojima se sreće Farmaceutski fakultet prilikom izrade stručnih
mišljenja i kategorizacije za dodatke ishrani su: nepotpuna dokumentacija, deklaracije
koje nisu usaglašene sa zahtevima navedenog pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijeteskih proizvoda, veće doze minerala i vitamina od maksimalno dozvoljenih, prisustvo
izvora vitamina i minerala koji nisu na listi supstanci koje se mogu kristiti kao njihovi
izvori, terapijske doze lekovitih biljaka, upotreba nedozvoljenih aditiva, neadekvantne
zdravstvene izjave i pripisivanje dodacima ishrani terapeutskih svojstava.
Novim pravilnikom polako se uređuje tržište dodatka ishrani u Srbiji u skladu sa propisima i procedurama u EU, ali je potrebno kontinuirano pratiti evaluacije EFSE, nove
evropske propise i međunarodne standarde i ugrađivati ih u nacionalnu regulativu.
Ključne reči: dijetetski proizvodi, suplementi zakonska regulativa, Srbija
FOOD SUPPLEMENTS - APPLICATION OF THE NEW
REGULATION
Stanković Ivan
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
EU regulation on food supplements is partially harmonized. EU Directive 2002/46/
EC provides a definition of dietary supplements, specific requirements for labeling, and
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
109
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
regulate the vitamin and mineral supplements concerning the list of approved vitamins
and minerals and the list of substances that can be used as their nutrient sources. The
maximum permitted levels of vitamins and minerals are not yet harmonized, as well
as botanical food supplements that are parts of different national legislations. Nutrient
and health claim Regulation (EC) No 1924/2006 is not complete and at the moment the
work on authorized health claims is in progress. The upper safe intake levels for vitamins and minerals, nutritional risk assessment and evaluation of substances authorized
health claims is performing by the European food safety authority (EFSA). EFSA evaluations and recommendations present scientific base for harmonization of EU regulation
in the field of food safety and nutrition.
In Serbia, food supplements are regulated according to the new Regulation on
health safety of dietary products (Official Gazette of RS No. 45/2010 and 27/2011) that
complies with EU regulations and standards of the Codex Alimentarius, and also lays
down the maximum permitted levels of vitamins and minerals in a daily dose of food
supplements, and requirements for botanical supplements. The procedures for notification of food supplements by the Ministry of Health of Serbia, includes the preparation
of expert opinion and categorization by the Faculty of Pharmacy of the University of
Belgrade, laboratory analysis of the safety in the authorized laboratories and enrollment
into the database of the Ministry of Health.
The most common problems encountered in preparing expert opinions and categorization for dietary supplements are: incomplete documentation, labeling that are not compliant
with the requirements of the Regulation on health safety of dietetic products, higher doses of
vitamins and minerals than the maximum allowed, the presence of non permitted sources of
vitamins and minerals, therapeutic doses of herbs, the use of non permitted additives, inadequate health claims and attributing of therapeutic properties to food supplements.
The new rules governing slowly the market of food supplement in Serbia in accordance with the regulations and procedures in the EU, but the regular update according to
EFSA evaluations, new EU regulations and international standards is also very important.
ISKUSTVA U PRIMENI ZAKONSKE REGULATIVE
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH
PROIZVODA
Jović Dragana, Nikosavić Dušica
Institut za javno zdravlje Srbije
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda je objavljen 3. jula 2010. u
Službenom glasniku Republike Srbije br. 45., a izmene i dopune navedenog Pravilnika
20. aprila 2011. u Službenom glasniku Republike Srbije br. 27.(u daljem tekstu Pravilnik).
Neke od izmena koje je doneo Pravilnik odnose se na dokumentaciju koju je potrebno podneti u toku procesa upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka koji vodi Ministarstvo zdravlja.
Prema ovom Pravilniku uvodi se obaveza podnošenja zahteva za upis dijetetskog
proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja. Tako i deklaracija dijetetsk-
110
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
og proizvoda, pored ostalih zahtevanih podataka, treba da sadrži i broj i datum upisa u
bazu Ministarstva.
Institut za javno zdravlje Srbije je aktivno uključen u proces pripreme dokumentacije
za upis u bazu podataka dijetetskih proizvoda koju vodi Ministarstvo zdravlja.
U Institutu se obavlja prijem uzoraka dijetetskih proizvoda na analizu, pregled
dostavljene dokumentacije o dijetetskim proizvodima, provera usklađenosti dokumentacije i deklaracije dijetetskih proizvoda sa odgovarajućim zakonskim i podzakonskim
aktima, laboratorijska ispitivanja dijetetskih proizvoda, stručno razmatranje, i formiranje
stručnih mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.
Naša iskustva pokazuju da su najčešći razlozi za negativnu ocenu dijetetskih proizvoda neusklađenost deklaracije proizvoda sa zahtevima odgovarajućih pravilnika, i
odstupanje energetske vrednosti/sadržaja hranljivih materija od deklarisanih vrednosti.
EXPERIENCES IN APPLICATION OF THE LEGISLATION
RELATED TO THE HEALTH SAFETY OF DIETARY PRODUCTS
Jović Dragana, Nikosavić Dušica
Institute of Public Health of Serbia
Regulation on the health safety of dietary products was published on July 3rd, 2010.
in Official Gazette of the Republic of Serbia no.45, and the amendments of the said Regulation on April 20th 2011 in Official Gazette of the Republic of Serbia no.27 (hereinafter
referred to as the Ordinance).
Some of the amendments passed by the Ordinance refer to the documentation that
is needed for submitting during dietary products registration process in a database,
managed by the Ministry of Health.
This Ordinance introduces the obligation of submitting the application for registration of dietary products in a database managed by the Ministry of Health. Thus, the declaration of dietary products, among other the required data, should include the number
and date of entry into the database of the Ministry.
Institute of Public Health of Serbia is actively involved in the process of preparing
documents for entry into the database dietary products led by the Ministry of Health.
The Institute is performing: receipt of samples of dietary products for analysis, reviewing of submitted documents on dietetic products, checking compliance of documents and declaration of dietary products with relevant laws and bylaws, laboratory
testing of dietary products, expert examination, and establishment of expert opinions
on the safety of dietary products.
Our experience suggests that the most common reasons for a negative appraisal of dietary products are non-compliance of declaration with the requirements of relevant regulations, and non-compliance of energy value/nutrient content with the declared values.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
111
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
JEDNOGODIŠNJE ISKUSTVO U PRIMENI PRAVILNIKA O
ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJTETSKIH PROIZVODA
Trajković Pavlović Ljiljana1,2, Popović Milka1,2, Mihajlović Biserka1, Torović Ljilja1,2
Institut za javno zdravlje Vojvodine, 2 Medicinski fakultet Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu
1
Donošenjem Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda, Sl. glasnik
RS 45/2010, kao i Pravilnika o izmenama i dopunama istog, Sl. glasnik RS 27/2011,
načinjen je veliki korak u unapređnju pravila ponašanja i odgovornosti svih subjekata u
poslovanju i kontroli zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda.
Cilj ovog rada bio je da sačini analizu praktične primene odredbi navedenih propisa
koje se odnose na kontrolu zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda urađene po
nalogu nadležnih inspekcijskih organa Ministarstva zdravlja RS.
Analiza je sačinjena na osnovu statističke obrade podataka mikrobioloških i hemijskih kontrola dostavljenih uzoraka dijetetskih proizvoda i izdatih mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti tokom 2010. i prve polovine 2011. godine.
Tokom 2010. godine obavljana je mikrobiološka i hemijska analiza dostavljenih uzoraka dijetetskih proizvoda bez izdavanja mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti. Stupanjem
na snagu Pravilnika o iznenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizovoda, uz rezultate laboratorijskih analiza, za svaki dostavljeni proizvod
urađeno je i mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Dobijeni rezultati su pokazali da su u strukturi uzoraka dijetetskih proizvoda, koji su kontrolisani prilikom uvoza,
dominirali dijetetski proizvodi iz grupe suplemenata (>95%). U monitoringu domaćeg
prometa zdravstvene ispravnosti zastupljenost po grupama dijetetskih proizvoda bila je
sledeća: hrana namenjena za ishranu starije odojčadi i male dece (52,7%), dijetetski suplementi (26,9%), hrana za mlađu odojčad (6,5%), hrana za posebne medicinske namene
(6,5%), prelazne formule za odojčad (3,8%) i dijetetski suplementi za odojčad i malu
decu (3,5%). Mali broj kontrolisanih uzoraka nije odgovarao odredbama mikrobiološke
ispravnosti kao i odredbama koje su se odnosile na ostatke teških metala, pesticida i
aditiva. Analiza podataka iz deklaracije, pokazala je da su utvrđena energetska vrednost i sadržaj makronutrijenta (belančevina, masti i ugljenih hidrata) bili usaglašeni sa
deklarisanim vrednostima. Naziv i zdravstvene izjave mineralno-vitaminskih proizvoda
odgovarili su odredbama pravilnika. Naziv i zdravstvene izjave proizvoda koji su sadržali
delove biljaka, ekstrakte biljaka i sl. su u preko 90% slučajeva sačinjeni su na način koji je
mogao dovesti potrošača u zabludu u pogledu svojstava i namene proizvoda.
Ključne reči: dijetetski prozvodi, dijetetski suplementi, kontrola zdravstvene ispravnosti
ONE YEAR EXPERINECE IN CONTROLLING DIETETIC
PRODUCTS SAFETY
Trajković Pavlović Ljiljana1,2, Popović Milka1,2, Mihajlović Biserka1, Torović Ljilja1,2
Institute of Public Health of Vojvodina, 2 School of Medicine University of Novi Sad
Dietetic products safety and the protection of consumer’s interests is of increasing
concern to the general public, domestic and international trading partners, professional
1
112
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
institutions and associations. The Act on health safety of dietetic products, Official Gazette
45/2011 and its amendments, Official Gazette RS 27/2011, established duties and operating principles for stakeholders responsible for dietetic product safety within the country.
The aim of this paper was to consider results of laboratory examination of dietetic
products imposed by the inspection services of the Ministry of health performed in the
Institute of Public Health of Vojvodina within the period of 18 months.
The consideration was based on statistical analysis of data related to the microbiological and chemical examination and labeling.
In 2010y microbiological and chemical analysis were performed without consideration of labeling and therefore certificate of health safety was not issued. The certificate
on health safety has being issued since the amendments of the Act on health safety of
dietetic products were put in force in April 2011. The obtained results indicated that the
majority (>95%) of the samples of dietetic products that were controlled at the border
belonged to food supplements. Participation of food samples for elder newborns and
young children, dietetic supplements, formula for newborns aged by 6 months, food
for special medical purpose, formula for elder newborns and supplements for children
obtained throughout monitoring program was 52,7%, 26,9%, 6,5%, 6,5%, 3,8%, 3,5%
respectively. A labeled data of the majority of controlled samples (up to the 98-99%)
on energy value and the content of proteins, fats and carbohydrates (per 100g) were in
line with the results obtained by laboratory control. Trade names and health claims of
vitamin and mineral preparations were in line with the labeled ones. Trade names and
health claims in more than 90% of controlled samples of preparations containing plants
and plant extracts were not scientifically based.
Keywords: food for special dietary purpose, dietary supplements safety
PRIMENA NOVE REGULATIVE ZA DIJETETSKE
PROIZVODE- KOMENTARI GRUPACIJE PROIZVOĐAČA,
UVOZNIKA I DISTRIBUTERA DIJETETSKIH SUPEMENATA
PRI PKS
Grupacija proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata pri PKS, zbog
praktične neprimenljivosti Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (Sl.
Glasnik R.Srbije 45/2010), predlaže izmene i dopune u saglasnosti sa trendovima u EU:
- uvođenje prelaznog perioda, odlaganje primene Pravilnika dve godine od objavljivanja;
- formiranje Stručnog saveta, prema Zakonu o bezbednosti hrane, za procenu rizika
u oblasti bezbednosti hrane sa panelom za dodatke ishrani, zaduženog za poslove
kategorizacije dijetetskih proizvoda;
- kod dijetetskih proizvoda poreklom iz vanevropskih zemalja, ako se raspolaže
dokumentacijom kojom se potvrđuje kvalitet, za upis u bazu podataka, nije neophodno da se nalazi u prometu u najmanje jednoj zemlji EU;
- izmena vrednosti maksimalno dozvoljenih količina vitamina/ minerala u dodaciZbornik apstrakata
Book of Abstracts
113
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
ma ishrani za odrasle (dnevni unos) u skladu sa važećim dokumentima EU koji se
odnose na dodatke ishrani;
- lista aditiva koji su dozvoljeni u dodacima ishrani treba osavremeniti u skladu sa
dozvoljenom listom aditiva u EU;
- primena mikrobioloških kriterijuma i metoda ispitivanja dodataka ishrani prema
zahtevima Farmakopeje;
- usglašavanje stavova o uvođenju HACCP ili Dobre proizvođačke prakse (GMP) za
proizvođače dijetetskih proizvoda (dodataka ishrani);
- objavljivanje liste biljnih droga koje ne mogui biti sastojci dodataka ishrani;
- uvođenje kategorije dijetetskih proizvoda sa posebnom namenom: sportisti, trudnice, dijabetičari, starije osobe;
- uvođenje liste koja obuhvata maksimalno dozvoljeni unos vitamina/minerala za
adolescente i decu;
Predlozi izmena i dopuna Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
prihvaćeni su od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, što se ogleda u budućem
formiranju Radne grupe za izmenu i dopunu Pravilnika.
APPLICATION OF NEW LEGISLATION ON DIETARY
SUPPLEMENTS – COMMENTS OF PRODUCERS, IMPORTERS
AND DISTRIBUTORS OF DIETARY SUPEMENATS’ GROUP
WITHIN THE SERBIAN COMMERCIAL CHAMBER
The group of manufacturers, importers and distributors of dietary supplements at
the Serbian Commercial chamber, because of the practical inapplicability of the Rules
on health suitability of dietary products (Official Gazette of the Republic of Serbia
45/2010), proposes amendments in line with trends in the EU:
- Introduction of the two years transitional period from the moment of the Ordinance publication;
- Formation of the Expert Council under the Food Safety Law, with a panel for supplements, responsible for categorization of dietary supplements;
- For dietary products originating from non-European countries, with the valid
available documentation certifying the quality, it is not necessary to be on the
market in at least one EU country;
- Changing the value of the maximum allowable amount of vitamins / minerals in
daily supplementation dosage for adults (daily intake) in accordance with current
EU documents related to food supplements;
- List of additives permitted in food supplements should be modernized in accordance with the permitted list of additives in the EU;
- Application of microbiological criteria and test methods of dietary supplements as
required by Pharmacopoeia;
- Harmonizing the views on the introduction of HACCP and Good Manufacturing
Practice (GMP) for manufacturers of nutritional products (dietary supplements);
114
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
- Publishing a list of herbal drugs which may not be the ingredients of dietary supplements;
- Introduction of categories of dietary supplements for special population categories: athletes, pregnant women, diabetics, the elderly;
- Introduction of a list that includes the maximum allowable daily intake of vitamins
/ minerals for adolescents and children.
Proposals for amending the Rules on health suitability of dietary products have been
accepted by the Ministry of Health of Serbia, which is reflected in the forthcoming establishment of the Working Group to amend the Ordinance.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
115
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
ROUND TABLE“THE NEW LEGISLATION ON DIETARY SUPPLEMENTS AND DIETARY PRODUCTS IN SERBIA”
116
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Okrugli sto„Nova zakonska regulativa o dijetetskim suplementima i dijetetskim proizvodima u Srbiji“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
MINI SIMPOZIJUM ADAS „PROGRAM
TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF
TESTING SUPPLEMENTS
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
117
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
118
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
ADAS PROJEKAT TESTIRANJA SUPLEMENATA
– PRVIH DESET
Dikić Nenad, Anđelković Marija, Vajagić Bojan, Jakovljević Borislav, Vukašinović Vesić Milica, Radivojević Nenad,
Antić Tamara
Anti-doping agency of Serbia (ADAS)
Jedno od osnovnih prava sportista, očuvanje zdravlja i mentalnog integriteta,
zaštićeno je antidoping kodeksom. Međutim, mnogi sportisti spremni su da učine sve
da bi poboljšali svoje takmičarske sposobnosti i pored toga što mogu da imaju ozbiljne
problem sa zdravljem. Poznato BMA (British Medical Association) istraživanje iz sedamdesetih godina 20. veka pokazalo je da bi 55 procenata sportista uzelo lek zbog koga
bi umrli u roku od godinu dana ako bi time osigurali olimpijsku medalju. Supstance sa
liste zabranjenih sredstava upravo su poznate po svojim neželjenim efektima, a mnoge
su povezane sa iznenadnom smrću i ozbiljnim oboljenjima. Ipak, posebno pitanje pripada suplementima. Prema aktu o dijetetskim suplementima usvojenim u američkom
kongresu 1994. godine suplementi se mogu reklamirati i bez dokumentovanih naučnih
rezultata, što je svojevrsna klopka za sportiste. Na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000.
godine, 79% sportista koji su bili na doping kontroli je koristilo suplemente, od toga više
od 20% njih preko pet suplemenata. Pored opasnosti da dođe do pozitivnog rezultata
sportiste je potrebno edukovati o neželjenim posledicama, mogućem placebo efektu i
činjenici da mnogi suplementi ne dovode ni malo do poboljšanja sportske sposobnosti.
Redovna kontrola kvaliteta dijetetskih suplemenata je izuzetno važna, jer neki podaci izneti na Drugom kongresu o dijetetskim suplementima ukazuju da određen
procenat ovih proizvoda može biti neispravan (nepravilno deklarisan, zdravstveno ili
doping neispravan ili nezadovoljavajućeg kvaliteta i sadržaja). Zbog nepostojanja propisa sa precizno definisanim normama i jedinstvenih kriterijuma u ovoj oblasti, postoje
veliki problemi i različita tumačenja prilikom procene ispravnosti ovih proizvoda. Veći
broj radova i sa Prvog i Drugog kongresa o dijetetskim suplementima je ukazao na
kompleksnost analitičke provere kvaliteta i sastava ovih proizvoda. Trenutna opremljenost kontrolnih laboratorija u Srbiji nije zadovoljavajuća i ne može da odgovori veoma
zahtevnim analizama koje prate ovu grupu proizvoda, te je neophodno razmišljati u
pravcu opremanja nacionalne laboratorije koja bi se specijalizovano bavila razvojem
metoda neophodnih za proveru kvaliteta suplemenata i dijetetskih namirnica.
ADAS je sredinom avgusta 2011 objavio da naše tržište suplemenata ima jedan
proizvod za koji je testiranjem dokazano da je negativan na anaboličke steroide i stimulanse. Kompanija „Immuno System“ je u saradnji sa ADAS-om poslala svoj proizvod „Immunitea“ u laboratorijski centar za prevenciju dopinga u Kelnu. Rezultati su potvrdili da
ovaj proizvod, koji je prevashodno namenjen jačanju imuniteta, nije kontaminiran doping supstancama iz grupe steroida i stimulansa. Kako su vlasnici ove kompanije istakli,
sportisti su u velikoj meri zainteresovani za upotrebu ovog preparata kome je žen-šen
aktivna materija, pre svega u prevenciji gripa, prehlade i svakodnevnog stresa.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
119
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
ADAS je uradio idejni projekat vezan za puštanje u promet kutija ovog suplementa
koje su obeležene sa nalepnicom na kojoj je napisano da je suplement „doping free“ na
anabolike i stimulanse. Pošto će svaki broj reference na nalepnici odgovarati tačnom
serijskom broju na kutiji suplementa, sportisti će moći da provere poklapanje ta dva
broja na sajtu ADAS - http://www.adas.org.rs/doping-free.php. Predstavnici ADAS-a će
otići u skladište i proveriti da li je to stvarno serija koju proizvođač navodi i da li se slaže
referenca sa nalepnice sa serijskim brojem na kutiji.
Kompletna logistika od strane ADAS-a koja je pružena distributerima i proizvođačima
suplemenata je još jedan vid saradnje u borbe protiv doping a u sportu sa idejom da
naši sportisti steknu sigurnost vezanu sa sportske suplemente za čiji sastav niko ne
garantuje.
ADAS je iz sopstvenih sredstava istestirao pet proizvoda iz Srbije koje sportisti koriste prvenstveno sa željom da skinu višak kilograma. Imena tih proizvoda će biti objavljena na Trećem kongresu o dijetetskim suplementima. Za javnost je važno da je problem zaštite zdravlja sportista zbog korišćenja potencijalno kontaminiranih proizvoda
posvećena značajna pažnja i da se ponuda na našem tržištu kontinuirano analizira tako
što se određeni suplementi testiraju u antidoping laboratoriji u Kelnu.
Dobra saradnja, pored uvoznika Immunitee je ostvarena i sa drugim uvoznicima i
proizvođačima. Najbolji primer je saradnja sa domaćom firmom International Health
System, proizvođačem koji ne uvodi novu seriju na tržište, dok ne uradi testiranje na
anabolike i stimulanse.
ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS - FIRST TEN
Dikić Nenad, Anđelković Marija, Vajagić Bojan, Jakovljević Borislav, Vukašinović Vesić Milica, Radivojević Nenad,
Antić Tamara
Anti-doping agency of Serbia (ADAS)
One of the fundamental rights of athletes, health and mental integrity, are protected
by Anti-doping Code. However, many athletes are willing to do anything to improve
their sport performance, even though they may have serious problems with health. Well
known BMA (British Medical Association) study of the seventies of the 20th century has
showed that 55 percent of athletes would take the drug from which they die within
a year, if this would ensure an Olympic medal. Substances from the list of prohibited
substances are exactly known for their adverse effects, and many are associated with
sudden death and serious illness. However, a special issue belongs to supplements. According to the Act of U.S. Congress passed 1994. supplements can be marketed and no
docum ented scientific results, which is a kind of trap for athletes. At the Olympic Games
in Sydney 2000. year, 79% of athletes who were doping control have used supplements,
of which more than 20% of them over five supplements. Except danger of the doping
positive result it is necessary to educate athletes about negative side effects, the possible placebo effect and the fact that many supplements do not improve sport performance at all.
120
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
Regular quality control of dietary supplements is extremely important, because
some data presented at the Second Congress on dietary supplements suggest that a
certain percentage of these products may be bad quality (incorrectly declared, defective products by the quality or content). Due to the lack of regulations with precisely defined standards and uniform criteria in this area, there are major problems and different
interpretations when assessing the safety of these products. A number of papers and
the First and Second Congress on dietary supplements have pointed to the complexity
of assessing the quality of the analytical composition of these products. Current laboratories in Serbia could not answer on the most demanding analysis that accompany this
product group, and it is necessary to think in the direction of equipping the national
laboratory that would be involved in the development of specialized methods required
to check the quality of dietary supplements and foods.
ADAS has abnounced in mid-August 2011 that Serbian market has a product for
which the test proved to be negative for anabolic steroids and stimulants. Company
„Immuno System “ in collaboration with ADAS has sent product „Immunitea“ to the laboratory center for the prevention of doping in Cologne. Results confirm that this product, which is primarily aimed at strengthening the immune system, is not contaminated
with doping substances from the group of steroids and stimulants. As the owners of
the company pointed out, athletes are very much interested in using this product, with
ginseng active ingredient, primarily in the prevention of flu, colds, and everyday stress.
ADAS has done preliminary project for the labelling of the boxes of supplements
with a sticker on which was written that supplement is the “doping free” on anabolic steroids and stimulants. Since each reference number on the label match the correct serial
number of the supplement, athletes will be able to check these numbers on the Internet
site of ADAS - http://www.adas.org.rs/doping-free.php. Representatives of ADAS will go
to the storage rooms and check whether it is really a series that the manufacturer states
that it agrees with the reference label with a serial number on the box.
Complete logistics by ADAS, which is provided to distributors and manufacturers of supplements, is another way of cooperation in the fight against doping in sport. Idea is that our
athletes could relay to the safety of certain sports supplements on Serbian market.
ADAS has tested five products from Serbia from own resources, which are primarily
used by athletes to lose body weight. The names of these products will be announced
at the Third Congress on dietary supplements. For the public opinion it is important
that to the problem of health care of athletes about the use of potentially contaminated
product is devoted considerable attention. The market in Serbia is continually analyzed
by testing certain supplements in anti-doping laboratory in Cologne.
Good cooperation, in addition to importer of Immunitea is achieved with other importers and manufacturers. The best example is the cooperation with local company
International Health System, the manufacturer who releases a new series of supplement
on the market, after they test them on anabolic steroids and stimulants.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
121
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
SUPLEMENTACIJA SPORTSKIH SAVEZA SRBIJE –
ISKUSTVO OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE
Jevtić B.¹, Anđelković M.², Dikić N.²
1
Olimpijski komitet Srbije (OKS)
2
Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS)
Sportisti su sudeći po istraživanjima, najveći potrošači suplemenata i važna ciljna grupa
multimilionske industrije (Burke i sar. 2000). Činjenica je da je većina sportskih stručnjaka
zainteresovana za suplemente kao deo nove strategije koja bi ubrzala trening, oporavak i
sam uspeh na takmičenjima. U većini zemalja, kao i u našoj, pravna regulative vezana za suplemente je ili minimalna ili ne postoji. Dozvoljava se prevlast agresvnim marketinškim tvrdnjama, povećanju proizvodnje bez standarda i odgovornog etiketiranja proizvoda gde je
kontrola kvaliteta poverena samim proizvođačima. Odluka o korišćenju suplementa je lični
izbor sportiste, uglavnom uz konsultaciju sa trenerom ili, kada su mlađi sportisti u pitanju,
sa njihovim roditeljima. Sportisti i treneri moraju da uzmu u obzir korist od suplemenata u
odnosu na njegove moguće neželjene efekte kao što su to pozitivan doping test ili štetnost
po zdravlje. Sportski naučnici u nutriciji i suplementaciji bi trebalo da se trude da kontrolišu
pravilno korišćenje preparata i da daju potrebne preporuke na ovu temu. Sledeća analiza
je želja sportskih autoriteta naše zemlje da se pomenuti standardi prepoznaju i poštuju.
Prema dugogodišnjem razvojnom programu OKS svi olimpijski savezi su bili dužni da tačno
određen procenat sredstava koje dobijaju izdvoje za medicinsku delatnost, pri čemu ona
između ostalog obuhvata i snabdevanje suplementima i lekovima. Predstavnici OKS su primetili da je im je u prethodnom periodu upućen zahtev za kupovinu i refundiranje velikih
količina preparata kojima se ne proverava sastav, doza i kvalitet, rizikujući da se u nekima
od njih nalaze i zabranjene supstance. Kao posledica toga je donesena odluka da se svaka
nabavka suplemenata koja ide preko OKS prvo prosledi ADAS od koga se tražilo mišljenje o
prisustvu zabranjenih doping supstanci u deklarisanom sastavu suplemenata. Na taj način
su prikupljene informacije i napravljena je baza podataka na osnovu koje je moguća analiza
o trenutnoj suplementaciji sportskih saveza Srbije.
122
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
Tabela 1. Suplementacija sportskih saveza prema podacima OK od početka 2011.godine
Sportski savez
Broj različitih
vrsta suplemenata
Plivački savez
32
Atletski savez
61
Biciklistički savez
15
Džudo savez
6
Kajkaški savez
74
Rvački savez
19
Tekvondo savez
Vaterpolo savez
5
1
Sastav tj. vrste suplemenata
aminokiseline, proteinski preparati, antioksidansi, kreatin,multivitamini i multiminerali, gejneri
(preparati za povećanje telesne težine), glutamin, sportski barovi i napici
kreatin, gejneri, sportski barovi i napici, multivitamini i multiminerali, whey protein, “sagorevači
masti”, glutamin i aminokiseline
“gejneri”, aminokiseline, sportski napici, glutamin, “prohormonski kompleks”,antioksidansi,
L karnitin, omega 3 m.k., proteinski preparati,
multivitamini i multiminerali
vitamin C, glutamin, kreatin, whey protein,
sportske čokoladice i napici
aminokiseline, multivitamini, Herbalife preparati,
glutamin, azot monoksid, proteinski preparati,
riboza, sportske čokoladice i napici
glutamin, multivitamini i multiminerali, aminokiseline, “gejneri”, whey protein, sportski
napici, azot monoksid i “sagorevači masti”
glutamin, kreatin, whey protein i multivitamini
Herbalife proizvodi
Još od 2000.godine Australijski institut za sport (AIS) je razvio program za suplementaciju sportista čiji je glavni deo rangiranje suplemenata i sportske hrane koja se bazira
na analizi odnosa rizika i koristi svakog proizvoda od strane eksperata u sportskoj ishrani,
medicini i nauci. Ovaj sistem rangiranja ima četiri nivoa koja su predstavljena u tabeli 2 sa
osvrtom na suplementaciju sportskih saveza Srbije.
Tabela 2. Poređenje AIS rangiranja sa suplementacijom sportskih saveza
Grupa suplemenata prema AIS programu
suplementacije
Grupa A - efekat suplemenata na sportsku
sposobnost je naučno dokazan
Grupa B - suplementi pod razmatranjem
Grupa C - suplementi za koje ne postoji
jasan dokaz o korisnom dejstvu
Grupa D - zabranjeni suplementi
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
Suplementi koje koriste sportski
savezi Srbije
sportski napici i barovi, kreatin,
antioksidansi, multivitamini i multiminerali, tečni suplementi (proteinski
preparati, Herbalife, “gejneri”)
glutamin
aminokiseline, azotni oksid
123
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
Tabela 3. Procentualna zastupljenost svih suplemenata koje su sportski savezi naručili
Vrsta suplemenata
sportski napici, gelovi i barovi
aminokiseline
multivitaminski i mineralni preparati
proteinski preparati
glutamin
kreatin
“gejneri” (zamene za obrok)
“sagorevači masti”
antioksidansi
prohormonski preparati
%
19
18
15
10
9
9
7
6
5
2
Diskusija prikazanih rezultata se može razviti na više nivoa:
- Suplementacija saveza je pravljenja bez procene individualnih potreba i nutritivnih profila sportista sa otvorenim pitanjem da li su suplementi uopšte potrebni.
Sportista i trener bi morali da donesu tu odluku na osnovu naučnih informacija o
upotrebi suplementa.
- Iz priloženih podataka se ne može dobiti uvid o dozi suplemenata po sportisti tako
da ostaje sumnja o potencijalnom subdoziranju ili predoziranju preparatima pošto se
informacije toga tipa često dobijaju od distributera, trenera ili drugih sportista.
- Naručivanje suplemenata jednom godišnje preko saveza za više desetina ili stotina
sportista dovodi do sumnje da sportisti nisu upućeni u to da jedino poštovanje tačno
određenog višemesečnog programa i režima suplementacije daje ergogene efekte.
- Predoziranje suplementima dovodi sportistu u realnu opasnost od kratkotrajnih ili
dugotrajnih neželjenih efekata po zdravlje za koje niko ne snosi odgovornost.
- Uzimanje suplemenata bez kontrole i edukacije o sastavu preparata može rezultirati doping pozitivnim rezultatom usled kontaminacije suplemenata zabranjenim
supstancama.
- Postavlja se pitanje da li je npr.Kajakaškom ili Plivačkom savezu zaista potrebna tolika količina suplemenata među kojima dominiraju oni za koje ne postoje jasni dokazi o ergogenom efektu i ko je odgovorno lice koje određuje kako će ti suplementi
biti raspoređeni.
- Korišćenje suplementa predstavlja izdatak na koji sportisti moraju da misle i naprave
prioritet u skladu sa svojim budžetom pa im zato treba dati više ponuđenih opcija i
predočiti koji je to minimalni period neophodan za postizanje rezultata.
U zaključku treba istaći da je edukacija sportske javnosti, koja je kod nas nerazvijena,
jedini načina za pravilnu afirmaciju ergogenih efekata suplementacije sa akcentom na
određen protokol, vrstu, dozu i dužinu uzimanja preparata u specifičnoj sportskoj situaciji.
Uspešna sportska karijera je proizvod velikog broja činilaca koji ne mogu biti zamenjeni
isključivo korišćenjem suplemenata, ali vrlo često izgledaju manje važni ili zahtevniji. Indi-
124
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
vidulani pristup sportisti od strane stručnjaka u kome su suplementi sastavni deo pravilne
sportske nutricije je jedini put kojim se mogu izbeći svi propusti i problemi prikazani kroz
suplementaciju sportskih saveza Srbije.
SUPPLEMENTATION OF SERBIAN SPORT FEDERATION –
EXPERIENCE OF OLYMPIC COMMITTEE
Jevtić B.¹, Anđelković M.², Dikić N.²
¹Olimpic committee of Serbia (OCS)
²Anti-doping agency of Serbia (ADAS)
Athletes are according to surveys, most consumers of supplements and an important target group of multi-million industry (Burke et al. 2000). The fact is that most
sports experts are interested for supplements as part of a new strategy to accelerate
training, recovery, and success in competitions. In most countries, as well as our own,
the legal regulations related to the supplements are minimal or absent. Predominance is granted to aggressive marketing claims, without increasing production standards and responsible product labeling where quality control is left to the distributers.
Decision about use of supplements is a personal choice of athletes, mainly in consultation with the trainer or when the younger athletes are concerned, with their parents.
Athletes and coaches need to take into account the benefits of supplements in relation
to its possible side effects, such as a positive doping test or harm to health. Sports scientists in nutrition and supplementation should try to control the proper use of supplements and to make necessary recommendations on this subject. This analysis is the desire of our country’s sports authorities to identify those standards.
According to many years of OCS development program, all sport federations were
required to distribute certain percentage of funds that they receive for medical part,
where it among other things includes the supply of drugs and supplements. Representatives of the OCS noted that they had previously been requested to refund the purchase of large quantities of products that do not check the composition, dose and quality, at the risk that some of them are containing prohibited substance. As a result it was
decided that each purchase supplements first go to ADAS who is asked for opinion on
the presence of banned doping substances in the declared ingredients of supplements.
That is how this information is created like database that allows analysis of the current
supplementation of sports federation in Serbia.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
125
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
Table 1. Supplementation of sports federations according to the OCS from the beginning of 2011
Sport federation
Number of
different
supplements
Composition of supplements
Swimming SF
32
amino acids, protein preparations, antioxidants, creatine, multivitamins and minerals, products for weight
gain, glutamine, sports bars and drinks
Athletic SF
61
creatine, product for weight gain, sports bars and
drinks, multivitamins and minerals, whey protein, “fat
burner”, amino acids, glutamine
Cycling SF
15
product for weight gain, amino acids, sports drinks,
glutamine, “prohormone complex”, antioxidants, L carnitine, omega-3, proteins, multivitamins and minerals
Judo SF
6
Kayak SF
74
Wrestling SF
19
Taekwondo SF
Water polo SF
5
1
vitamin C, glutamine, creatine, whey protein, chocolate
bars and sports drinks
amino acids, multivitamins, Herbalife products, glutamine, nitric oxide, protein preparations, ribose, sports
bars and drinks
glutamine, multivitamins and minerals, amino acids,
products for weight gain, whey protein, sports drinks,
nitric oxide “fat burner”
glutamine, creatine, whey protein, multivitamins and minerals
Herbalife products
By experts in sports nutrition, medicine and science since 2000 year Australian Institute
of Sport (AIS) has developed a program for supplementation of athletes whose main part is
the ranking of sports supplements and foods that are based on an analysis of the relationship of risks and benefits of each product. This rating system has four levels which are presented in table 2 with reference to the supplementation of sport federation in Serbia.
Table 2. Comparison of supplementation among sport federation in Serbia with AIS ranking
Group of supplements according to AIS
program
Group A – approved supplements
Group B – supplements under consideration
Group C – supplements that have no
clear proof of beneficial effects
Group D – banned supplements
126
Supplements of SF in Serbia
sports drinks and bars, creatine, antioxidants, multivitamins and minerals, liquid
supplements protein products, Herbalife,
products for weight gain
glutamine
amino acid, nitro oxide
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
Table 3. Percentage share of supplements that have ordered sports associations
Composition of supplements
sports drinks, bars and gel
amino acid
multivitamins and minerals
proteins
glutamine
creatine
products for weight gain
“fat burner”
antioxidants
prohormone complex
%
19
18
15
10
9
9
7
6
5
2
Discussion of displayed results can be developed on several levels:
- Supplementation is making by no assessment of individual needs and nutritional
profile of athletes with an open question whether supplements are needed at all.
Athlete and coach would have to make that decision based on scientific information on supplement use.
- From the data provided we cannot get an understanding of dose supplements by
athletes so that it remains a potential suspect or overdose or sub dosage since this
type of information is often obtained from coaches or other athletes.
- Annually order of supplements by sport federations for tens or hundreds of athlete’s leads to suspicions that athletes are not familiar with fact that only a true
respect for certain program of supplementation regime gives ergogenic effects.
- An overdose of supplements in the athlete brings a real risk of short-term or longterm adverse health effects for which nobody is responsible.
- Taking supplements without control and education can result in positive doping
result due to contamination of supplements by prohibited substances.
- The question is whether Swimming or Kayak sport federation really need so much
supplements for which there is no clear evidence of ergogenic effects and who is the
responsible person that determines how these supplements will be distributed.
- Use of supplements is the expenditure to which athletes have to think and make a
priority in accordance with its budget, so there should be more options and facts
about the minimum period necessary to achieve results.
In conclusion it should be noted that the education, which is underdeveloped in
our country, is only way for a proper recognition of the effects of supplementation with
emphasis on a certain protocol, type, dose and length of taking supplements in specific
sports situation. A successful sports career is a product of many factors that cannot be
replaced solely by using supplements. Individual approach to the athletes by experts
are an integral part of proper sports nutrition and it is the only way to avoid all the mistakes and problems presented by supplementation of the sports federations of Serbia.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
127
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
PROBLEMI SA UVOZOM DIJETETSKIH SUPLEMENATA
Geza Kurai
Pansport, Novi Sad, Srbija
Problemi sa uvozom dijetetskih suplemenata se mogu sagledati iz više uglova, ali u
ovom apstraktu ćemo pokušati da rasvetlimo, bar, pet najvažnijih, podeljenih praktično
prema fazama uvoza na: 1. zemlje uvoza, 2. registraciju, 3. probleme sa stručnošću u
Srbiji, 4. probleme sa preparatima, 5. probleme sa cenama.
Jedna od ključnih zamerki u našoj zemlji je što se većina dijetetskih suplementa
uvozi iz SAD. Činjenica je da oni imaju najveći izbor, najsavremenijih i najkompleksnijih
suplemenata, podržanih jakim marketingom i dobrim cenama.
Registracija je najvažniji problem. Umesto da se ceo posao završi na jednom “šalteru”,
začarani krug ministarstvo zdravlja (zahtev) >> farmaceutski fakultet >> zavod za javno
zdravlje >> ministarstvo zdravlja dovodi ceo proces do apsurda, jer za to vreme postoji
opasnost da se izmeni formula, etiketa, pakovanje ili čak i regulativa. Poseban problem
je obezbeđivanje dokumenta za registraciju, jer u najvećem broju slučajeva dokumenti
predstavljaju poslovnu tajnu kompanije, odnosno slična praksa ne postoji u matičnim
zemljama, pa ne postoji ni potrebna dokumentacija.
Stručnost u Srbiji predstavlja poseban problem. Za neke je Kre-Alkalin (Kre-Alkalyne)
na doping listi, za druge je Papin nepoznanica i ne znaju gde da ga svrstaju. Pri tom je
moguća svaka manipulacija sa dokumentacijom, jer se ne rade analize, a usklađivanje sa
etiketom je ostavljeno uvozniku, jer ne postoji stručna savetodavna služba.
Problemi sa preparatima ne potiču iz Srbije, ali u Srbiji imaju dodatnu dimenziju. Kako
opravdati da je u Srbiji doza vitamina C od 500 mg lek, a većina sportista u Srbiji koriste
upravo tu i višu dozu. Kada dokumentujemo da je takva doza dozvoljena u Međarskoj,
nadležni se pozivaju na neku drugu državu. Na kraju imamo mali izbor vitamina C i dodataka ishrani na bazi viamina C na tržištu jer ga svrstavamo u svakoj većoj dozi od 300 mg u lek.
Cena suplementa kod nas zaslužuje posebnu analizu, počev od neprilagođene carine,
nepriznavanja analize iz evropskih laboratorija, pa do obaveštenosti i kulture kupaca kod
nas i u Evropi, kao i zabrane opšte prihvaćenih proizvoda u Evrope zbog needukovanosti,
neprilagođenosti propisa, sive i crne ekonomije. Čak i najbolje pozicionirani svetski brendovi kod nas ne uspevaju da “uđu” na tržište, kao npr. Sportski napitak Isostar.
Finalno u Srbiji strada kupac, koji kupuje proizvode preko Interneta, sa velikom
mogućnošću da pogreši u izboru proizvoda i doziranju. Jedan broj njih donosi suplemente iz inostranstva, jer ne postoji institucija koja štiti potrošače, kao što npr. Antidoping agnecija Republike Srbije štiti sportiste. Ne postoji spisak registrovanih preparata,
koji bi na najbolji način mogao da štiti potrošače, ali i tržište od nelojalne konkurencije.
Umesto zaključka, potrebno je skratiti maksimalno proces registracije suplemenata,
prihvatiti sva pozitivna rešenja koja važe u Evropi, jer ćemo već sutra imati harmonizovanu zakonsku regulativu, javno publikovati sve što je licencirano i raditi zajedno na
zaštiti i edukaciji naših građana i tržišta, jer su dijetetski suplementi najbolja preventiva,
ali istovremeno i najbolja potpora teških stanja i bolesti.
128
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
PROBLEMS WITH THE IMPORT OF DIETARY SUPPLEMENTS
Kurai Geza
Pansport, Novi Sad, Serbia
Problems of the import of dietary supplements can be viewed from multiple perspectives, but in this abstract we will try to elucidate five most significant ones. They will
be divided according to phases of import as follows: 1. countries of import, 2. registration, 3. expertise issues in Serbia, 4. problems with preparations, 5. problems with prices.
One of the key objections in our country is the fact that dietary supplements are
imported from the USA. The fact is that they have the widest choice of the most modern
and most complex supplements, along with good marketing and fair prices.
Registration is the most significant issue. Instead of closing the deal at one place, the
magical circle consisting of Ministry of Health (request) – Faculty of Pharmacy – Public
Health Institute – Ministry of Health makes the entire process absurd, because during
the process there is a chance that the formula, the label, the package or even the regulation might be altered. Another problem is acquiring the registration documents, because in most cases documents are a business secret of a company, and such practice
does not exist in home countries, so the required documentation cannot be obtained.
Expertise in Serbia also represents an important issue. Some have Kre-Alkalyne on
the doping list, others have no knowledge about Papin, and don’t know where to place
it. Various kinds of documentation manipulation are possible because analyses aren’t
done and label adjustment is left to the importer, as there is no advisory service.
Issues with the preparations don’t origin from Serbia, however, they have an extra
dimension there. How does one justify that a dose of 500 mg Vitamin C is a medication
when athletes use this dose and even higher doses? When we supply documentation
that this dosage is allowed in Hungary, authorities refer to some other country. In the
end, we have a poor choice of Vitamin C and food supplements which are vitamin Cbased on the market because every dosage higher than 300 mg is seen as a medication.
Prices of supplements are something which deserves a particular analysis, starting
from maladjusted customs, unrecognized analyses of European laboratories, and ignorance and culture of buyers in our country and in Europe. To the list we can also add
the prohibition of widely accepted products in Europe because of poor education and
maladjusted regulations, and grey and black economy. Even the world known brands,
such as sports beverage Isostar, which has an excellent ranking, can’t reach our market.
Finally, it is the buyer who is the victim in Serbia. People purchase products over the
Internet with a high possibility of making a mistake when choosing the suitable product
and the right dosage. Some of them bring supplements from abroad, as there is no institution which protects the buyers, like Anti-Doping Agency of Serbia protects athletes.
There is no list of registered preparations which could protect buyers in the best way,
and which could also protect the market from disloyal competition.
Instead of making a conclusion, it is necessary to shorten the process of supplement
registration as much as possible, to accept all the positive solutions valid in Europe, because one of these days we will have a harmonized law regulation, we will publicize evZbornik apstrakata
Book of Abstracts
129
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
erything that is licensed and we will work together to protect and educate our citizens
and our market because dietary supplements are the best prevention measure and the
best support for difficult conditions and illnesses.
BIOLOŠKI AKTIVNI DODACI ISHRANI NA TRŽIŠTU SRBIJE
I EU – OD PROCESA PROIZVODNJE DO DISTRIBUCIJE
Ivan Vajs
International Health d.o.o., Beograd, Srbija
Komapanija International Health d.o.o. je razvila antioksidans GE132 uz pomoć lekara, profesora s Instituta Asai, Japan. Odlukom menadžmenta, proizvodnja GE132 je
otpočeta u fabrici OMS, Hong Kong. Prva registracija proizvoda obavljena je u Srbiji nakon dostavljanja svih patenta i ostalih relevantnih dokumenta. Nakon inicijalne kategorizaciji u Srbiji, GE132 je registrovan i u Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Albaniji... U samom procesu registracije najveći problem su bili sertifikati
proizvođača, koji u većini slučajeva nisu po standardima EU, pogotovo ako potiču sa
Dalekog Istoka. Drugi problem sa kojim se susreću proizvođači, koji koriste usluge stranih fabrika je manje punjenje finalnog proizvoda od dogovorenog, kao i tačna provera sastava. Pri tom je slučajna kontaminacija poseban problem, jer su standardi rada
različiti u odnosu na Evropu.
Brzo nakon otpočinjanja marketinške kampanje koja je bila usmerena na poboljšanje
imunog odgovora imunomodulacijom i snaženjem prirodnih odbrambenih sposobnisti organizma, došlo je do plasmana GE132 na tržište. U početku je prodaja išla blago
uzlaznom putanjom obzirom da je GE132 cenovno bio pozicioniran u vrhu grupe antioksidantnih preparata. Međutim, nakon par meseci od početka marketinških aktivnosti
u vezi GE132, došlo je i do veoma značajnog porasta prodaje GE132 što objašnjavamo
činjenicom da je broj zadovoljnih korisnika rastao i to, ne samo na osnovu reklame, već i na
osnovu razmene iskustava koje su osetili oni koji su prvi krenuli s konzumiranjem GE132.
Ubrzo zatim, GE132 je postao lider u oblasti antioksidanata s dodatnim imunomodulatornim efektom i sinonim za kvalitetni kompleks prirodnih komponenti. Ovakav trend
porasta prodaje je bio prisutan i na svimostalim tržištima na kojima je GE132 bio prisutan.
Sa ciljem analize finalnog proizvoda menadžment International Health-a je uradio
analize svog proizvoda kod relevantnih domaćih institucija, koja se bave ovom problematikom. Svesni činjenice da GE132 koristi i veliki broj sportista odlučeno je da se
uradi analiza na doping supstance u okviru programa “doping free” analize suplementa
Antidoping agencije Republike Srbije (ADAS).
GE132 je poslat u akreditovanu antidoping laboratoriju u Kelnu i četiri analize proizvoda različitih serijskih brojeva, pokazale su prisustvo sibutramina u koncentraciji od
100 ng/g. Kao društvena odgovorna kompanija, International Health d.o.o., je povukla
suplement iz prodaje, obustavila je reklamnu kampanju i pristupila analizi problema.
Sagledavanjem celog proizvodnog procesa utvrđeno je da je došlo do kontaminacije
sibutraminom. Ova kontaminacija nije mogla biti otkrivena u laboratorijama u Kini, gde
130
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
je inače i rađena analiza, zbog stepena preciznosti (mg/g) sa kojom je laboratroja radila.
Odlučeno je da se proces proizvodnje prebaci u Evropu. Izabrana je partnerska fabrika
u Nemačkoj i već prva serija je pokazala na analizi da GE132 ne sadrži ni stimulanse,
uključujući i sibutramin, ni teške metale, ni pesticide, ni lekove.
U zaključku smatramo da program “doping free” analize suplementa Antidoping
agencije Republike Srbije predstavlja odgovoran potez jedne državne ustanove, koji
omogućuje proizvođačima da budu sigurni u čistoću i kvalitet svog proizvoda, posebno
ako se koristi u sportu. Smatramo da svi proizvodi u sportu treba da imaju ovo vrstu
sertifikata, jer je to jedini način da sportisti budu zaštićeni od slučajnog dopingovanja.
Ono što je posebno važno je neprofitni pristup Antidoping agnecije Republike Srbije
koji su razvili složen sistem kontrole samo sa pokrivanjem osnovnih troškova analize.
Ključne reči: slobodni radikali, antioksidanti, imunološki sistem, doping kontrola, GE132
BIOLOGICAL ACTIVE DIETETIC SUPPLEMENTS AT THE
MARKET OF SERBIA AND EU – FROM PRODUCTION TO
MARKETING
Ivan Vajs
International Health d.o.o., Belgrade, Serbia
International Health Ltd. has developed an antioxidant complex by name GE132
with the help of medical doctors, professors from Asai Institute, Japan. Production of
GE132 started in factory OMS, Hong Kong. GE132 was registered in R. Serbia under authority of Ministry of Health in accordance with new legislative regulations. Following
registration in Serbia, GE132 was also registered in Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Slovenia, Bulgaria, Romania, Albania etc. During registration process,
we faced the problems with certificates which usually were not in compliance with EU
standards, especially if coming from Far East. Also, there are other possible problems
one may be face if is not producer, but use production facility of some pharmaceutical
company (e.g., the filling of final product is not complete, the composition of final product may be questionable etc.). Also, one very important problem is possible contamination of final product since standards between EU and Far East are not equal. Marketing
campaign underlined immunomodulatory effects of GE132 complex with additional
antioxidative effect. After a few months of marketing campaign, the sales of GE132 remarkably rose this can be explained by fact that the number of satisfied consumers was
bigger and bigger. This was true not only based on marketing, but also was based on
experience exchange among satisfied consumers. Soon after, GE132 became a leader in
the field of antioxidants with additional immunomodulatory effects. This trend of sales
and consumers satisfaction was present at all countries where GE132 was marketed. In
order to recommend dietetic supplement to people having sports activities, management of International Health Ltd. decided to perform analysis of GE132 regarding presence of doping substances under supervision of „Antidoping Agency of Republic of Serbia“ (ADAS). Analysis of GE132 performed in lab in city of Koln, Germany, has indicated
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
131
Mini simpozijum ADAS„PROGRAM TESTIRANJA SUPLEMENATA“
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
the presence of sibutramine in concentration of 100ng/g. Immediately after having this
analysis, International Health Ltd. immediately withdrew product from the market and
started to solve the problem. Whole process of production was analyzed and it is found
out that the contamination with sibutramine happened at production site. This contamination could not be detected in labs in China, where analysis was performed for every
batch number of product. This was due to the level of accuracy of the lab (mg/g). This
situation made management to decide to transfer the production in EU and the first
GE132 was produced in Germany. First GE132 produced was free of pesticides, heavy
metals, drugs, and doping substances.
In conclusion, we would like to underline the importance of work of „Antidoping
Agency of Republic of Serbia“ (ADAS) which enables to producers to be sure in purity
and quality of theirs products which make their products safe for consumers. This is especially true when sportsman is in question. We strongly believe that all producers and
all products which are dedicated to sportsmen need to have this certificate because it
is the only way for them to be protected against accidental doping. Also, it is important
to mention that „Antidoping Agency of Republic of Serbia“ (ADAS) is completely nonprofit oriented and they cover only the costs of analysis.
Keywords: free radicals, antioxidants, immune system, doping, GE132
132
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
MINI SYMPOSIA ADAS PROJECT OF TESTING SUPPLEMENTS
POSTER FORUM II
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
133
POSTER FORUM II
134
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
ANKETIRANJE APOTEKA U BEOGRADU U POGLEDU
NAJPRODAVANIJIH DIJETETSKIH SUPLEMENATA
Govedarica Veselin, Jovanović Ana, Simić Marija, Mitov Aleksandar
ANAFARM d.o.o. Beograd
Uvod:
U današnjim uslovima života (brz način života, preskakanje obroka, stres) sve više
ljudi veruje da hrana nije dovoljna da obezbedi unos hranljivih materija koje bi podmirile potrebe organizma. Porast prodaje dijetetskih suplemenata iz godine u godinu je
evidentan i ne treba da čudi.
Cilj ovog rada je anketriranje tržišta (apoteka) u Beogradu u pogledu najprodavanijih
dijetetskih suplemenata.
Metodologija: Anketiranje je sprovedeno u 215 apoteka na teritoriji Beograda. Odgovorni farmaceuti u apotekama su popounjavali anketu, koja se sastoji iz opšteg dela i
posebnog dela - pitanja o 15 najprodavanijih dijetetskih suplemenata u njihovoj apoteci.
Rezultati:
Rezultati ankete dati su u tabeli sa nazivom grupe dijetetskih suplemenata i procentnim udelom u ukupnoj prodaji.
Naziv grupe dijetetskih suplemenata
Procentni udeo u
ukupnoj prodaji (%)
Multivitaminsko-multimineralni
20.50
Vitamini
14.83
Dijetetski suplementi na bazi ribljeg ulja
14.30
Minerali
11.83
Dijetetski suplementi namenjeni gojaznim osobama
8.33
Dijetetski suplementi za očuvanje zdravlja očiju
3.83
Dijetetski suplementi na bazi Q10
2.5
Ostali
23.88
Kao najprodavaniji vitamini navedeni su C vitamin, B grupa vitamina, E vitamin; kao
najprodavaniji makroelementi Ca i Mg; mikroelementi Se i Zn.
Zaključak:
Dijetetski suplementi na bazi vitamina, minerala, kao i njihove kombinacije su najprodavaniji u apotekama u Beogradu.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
135
POSTER FORUM II
QUESTIONNAIRE OF PHARMACIES IN BELGRADE IN TERMS
OF BEST-SELLING DIETARY SUPPLEMENTS
Govedarica Veselin, Jovanović Ana, Simić Marija, Mitov Aleksandar
ANAFARM d.o.o. Beograd
Introduction:
Now days (fast lifestyle, skipping meals, stress) more people believe that food is not
sufficient to ensure daily intake of nutrients that are necessary for human. The increase
in sales of dietary supplements from year to year is evident, and should not be surprising. The aim of this work is survey of pharmacies in Belgrade in terms of best-selling
dietary supplements.
Methodology:
The questionnaire was conducted in 215 pharmacies in Belgrade. Responsible pharmacists in pharmacies filled the questionnaire, which consisted of general questions
and special - 15 best-selling dietary supplements in their pharmacy.
Results:
The survey results are given in the table with the name of a group of dietary supplements and the percentage share of total sales
The name of a group of dietary supplements Percentage share
of total sales (%)
Multivitamin-multiminerals
20.50
Vitamins
14.83
Dietary supplements based on fish oil
14.30
Minerals
11.83
Dietary supplements for obese people
8.33
Dietary supplements for eye healthcare
3.83
Dietary supplements based on Q10
2.5
Other dietary supplements
23.88
As a best-selling vitamins are found vitamin C, B group vitamins, vitamin E, as a bestselling macro elements Ca and Mg, trace elements Se and Zn.
Conclusion:
Dietary supplements based on vitamins, minerals, and their combinations are the
best- selling in pharmacies in Belgrade.
Keyword: dietary supplement, pharmacy, questionnaire
136
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
UČESTALOST UZIMANJA SUPLEMENATA U ODNOSU NA
DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
Lazić Branka, Obradović Biserka
Dom zdravlja Stari grad
Uvod: Imajući u vidu da dodaci ishrani treba da pomognu, pojačaju ili aktiviraju neku
prirodnu funkciju u organizmu, urađeno je istraživanje u ambulantama opšte medicine
o navikama pri uzimanju suplemenenata u zavisnosti od starosne dobi i pola.
Cilj: Utvrditi da li postoji statistički značajna razlika u učestalosti uzimanja određenih
suplemenata u odnosu na pol i godine.
Metodologija: Anketirano je 600 pacijenata koji su iz različitih razloga dolazili kod
izabranog lekara u periodu od 15.08.-15.09.2011. Prikupljeni podaci odnose se na period od početka kalendarske 2011. godine do dana anketiranja. Ispitanici su podeljeni u
grupe po polu i godinama starosti (prva od 19-39 godina; druga od 40-64 godina; treća
preko 65 godina). Analizirano je uzimanje vitamina, minerala, glukozamina, omega3-masnih kiselina i suplemenata za regulaciju telesne mase (TT).
Rezultati: U prvoj dobnoj grupi je bilo 68 ispitanika i to 42 muškog i 26 ženskog pola,
u drugoj grupi je bilo 248 ispitanika, 108 muškog i 140 ženskog pola. U trećoj grupi je bilo
102 ispitanika muškog i 182 ženskog pola. U prvoj grupi najzastupljeniji su bili suplementi
za smanjenje apetita i telesne težine (15%), kao i minerali (12%), posebno preparati sa
gvožđem kod ženskog pola; u drugoj grupi najveća je učestalost uzimanja vitamina kod
žena (32%), a kod muškog pola omega-3 masnih kiselina (16%). U trećoj grupi najveća
učestalost je takođe bila u grupi suplemenata vitamina i to kod oba pola (28% vs.41%).
Postoji statistički značajna razlika između prve i treće grupe ( p<0,05) u uzimanju vitamina, omega-3 masnih kiselina i glukozaminskih preparata i to kod oba pola. Takođe
značajna razlika postoji u uzimanju suplemenata za smanjenje TT (p<0,001) između
muškog i ženskog pola u prvoj i drugoj starosnoj grupi. U uzimanju minerala postoji
značajna razlika ( p<0,05) između druge i treće grupe (kod preparata sa kalcijumom).
Zaključak: Uočene razlike uslovljene su nepostojanjem jedinstvenih preporuka za
uzimanje suplemenata i prepuštanju odluke o uzimanju ili neuzimanju marketingu na
svim nivoima bez dovoljne angažovanosti i obaveštenosti lekara, a samim tim i pacijenata u ordinaciji opšte medicine.
Ključne reči: suplementi, pol, godine
FREQUENCY OF TAKING SUPPLEMENTS IN RELATION TO
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Lazic Branka, Obradovic Biserka
Dom zdravlja “Stari grad”
Introduction: Considering that the dietary supplements should help, amplify or activate some natural body functions, a survey was made in primary care medicine about
habits of our patients in taking supplements in correlation with their age and gender.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
137
POSTER FORUM II
Goal: To determine whether there is a statistically significant difference in the frequency of taking certain supplements by patients of different gender and age.
Methodology: We asked 600 patients, which for various reasons came to the
chosen doctor in period of 15.08.-15.09.2011, about taking supplements . More than
half of the patients (60,4%) had been taking supplements that were being evaluated in
this research. The results were collected from the beginning of the calendar year until
the day of the survey. The patients were divided in groups by gender and age (first
group 19-39 years; second group 40-64 years; third group > 65 years). The taking of vitamins, minerals, glucosamine, omega-3 fatty acids and supplements for regulating body
mass, has been analyzed. The results were statistically processed.
Results: In the first age group, there was 68 participants, 42 male and 26 female. In
the second age group there was 248 participants, 108 male and 140 female. In the third
age group there was 102 male examinees and 182 female. In the first group the most
common supplements that were used were the ones for decreasing appetite and body
weight regulation (15%), as well as minerals (especially products with iron for women).
In the second group the most common supplents were vitamins for women (32%), and
for men omega 3 fatty acids (16%). In the third group the vitamins were also the most
common with both gender (28% vs.41%). There was statistically significant difference
between the and the third group (p<0,05) in taking vitamins, omega 3 fatty acids and
glucosamine products in both genders. There was also significant difference in taking
supplements for decreasing body mass (p<0,001) between males and females in the
first (0% vs.15%) and second (2% vs.23%) age group. Significant difference (p<0,05) was
also noted between second and third age group in taking products of calcium.
Conclusion: Observed differences were conditioned by lack of unique recommendations for taking supplements and letting the decisions about taking or non-taking to
the marketing and media without enough engagement and awareness of the doctor
in the office of primary care medicine.
Keywords: supplements, sex, age
PROCENA INFORMISANOSTI LEKARA OPŠTE MEDICINE
O DOPINGU
Antić Dušan1, Ostojić Sergej2
GlaxoSmithKline Export Ltd., Novi Beograd
2
Fakultet za Sport i Turizam, Novi Sad
1
UVOD - U slučaju bolesti ili nekog drugog medicinskog stanja, sportisti se kao i svi
drugi pacijenti leče kod izabranog lekara, koji mu prepisuje lekove kojima se tretira
njegovo pogoršano zdravstveno stanje. Pošto se veliki broj supstanci koje se prepisuju
za lečenje različitih medicinskih stanja nalaze i na Listi zabranjenih supstanci u sportu,
postoji mogućnost da sportisti kao pacijentu bude prepisan lek koji bi ukoliko se nađe u
uzorku dao pozitivan rezultata na doping. Prema Kodeksu Svetske Antidoping Agencije,
138
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
sportista je uvek kriv za povredu antidoping pravila, bez obzira da li je namerno uzet
doping ili je bilo iz nehata..
Cilj istraživanja je bio da se utvrdi stepen informisanosti, proceni znanje i stavovi o
dopingu među lekarima opšte medicine na teritoriji Vojvodine.
METODOLOGIJA - Procena veličine uzorka prema power analysis je 276 dok je
istraživanje obuhvatilo 250 ispitanika (29,2% muških i 70,8% ženskih). Srednja vrednost
godina je bila 36,46±6,39 (raspon godina 26-59). U istraživanju su učestvovali ispitanici
sa teritorije Vojvodine koji se u okviru primarne zdravstvene zaštite bave opštom medicinom i rade u Domovima zdravlja. Za prikupljanja podataka je korišćena nestandardizovana istraživačka tehnika anketiranja, kojom su procenjena znanja i stavovi lekara o
dopingu. Na pitanja su bili ponuđeni odgovori da/ne/ne znam, a kod stepena slaganja
sa ponuđenim stavovima slažem se/nisam siguran(a)/ne slažem se.
REZULTATI - Veliki broj ispitanih lekara nije upoznat sa Listom zabranjenih supstanci
u sportu (87,6%) kao ni sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu (84,4%). Kada su pitani da li misle da im prethodno stečeno znanje o dopingu (školovanjem, usavršavanjem
ili na neki drugi način) može pomoći u lečenju pacijenata koji su sportisti samo 1,6%
ispitanih je odgovorilo potvrdno, dok je 77,2% njih odgovorilo odrečno.
Na pitanja o tome da li se ponuđene supstance, koje se u praksi koriste u lečenju
različitih medicinskih stanja, nalaze na Listi zabranjenih supstanci u sportu, tj. da li bi
njihova upotreba u sportu bila dozvoljena, došlo se do sledećih rezultata. Da su furosemid i pseudoefedrin zabranjeni u sportu tačno je odgovorilo 38,4%, odnosno 54,8%
ispitanika. Sa druge strane, da su salmeterol unet inhalacijom, inhalatorni kortikosteroidi, enalapril i diklofenak dozvoljeni u sportu tačno je odgovorilo 41,6%, 39,6%, 51,6% i
58,4% ispitanih lekara. Najviše dvoumljenja je donelao pitanje da li je tamoksifen dozvoljen u sportu, gde je samo 28,8% odgovorilo tačno a čak 58,8% odgovorilo da ne zna.
Ispitanici su imali različita mišljenja o ponuđenim stavovima, sa kojima su trebali da
iskažu svoj stepen slaganja. Da je doping najveće zlo u savremenom sportu slaže se
84,4% ispitanika. Skoro polovina ispitanika (50,8%) smatra da je većina profesionalnih
sportista barem jedanput tokom karijere uzelo doping. Kad je u pitanju uticaj dopinga na zdravlje sportiste, čak 91,6% ispitanih lekara misli da doping utiče negativno na
zdravlje, dok 70,8% njih smatra da sportisti često ne znaju kakve posledice po zdravlje može imati doping. Najveći broj ispitanika (94,8%) slaže se da je lekarima primarne
zdravsvene zaštite potrebno više edukacije iz oblasti dopinga.
ZAKLJUČAK - Rezultati ovog istraživanja pokazuju da lekari opšte prakse imaju nedovoljnan nivo znanja o dopingu. Obzirom da kao izabrani lekari učestvuju u lečenju
svih pacijenata, pa i sportista u našoj zemlji, trebalo bi znanje o dopingu podići na viši
nivo da ne bi nehotično došlo do doping pozitivnih slučajeva. Rezultati ovog istraživanja
bi mogli biti dobra smernica za planiranje aktivnosti usmerenih ka edukaciji lekara o
dopingu.
Ključne reči: doping, lekari opšte medicine, anketa
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
139
POSTER FORUM II
EVALUATION OF THE INFORMATION LEVEL ON DOPING
WITH GENERAL PRACTITIONERS
Antić Dušan1, Ostojić Sergej2
GlaxoSmithKline Export Ltd., Novi Beograd
2
Fakultet za Sport i Turizam, Novi Sad
1
INTRODUCTION - General practitioners treat athletes who come to them as patients. Due to the fact that large number of prescribed medicines (substances) are in
The Prohibited List of substances in sport as well, there is possibility for getting doping
positive result by chance. According to WADA antidoping code, an athlete is always held
responsible for breaking an antidoping rule, regardless of whether they were familiar
with it or it was done out of ignorance.
The aim of this research was to establish the level of information, knowledge and
attitudes towards doping with general practitioners in Vojvodina.
METHODOLOGY - Although the power analysis evaluated sample of 276, the
study included 250 respondents (29.2% men and 70.8% women). The mean age was
36,46±6,39 years (ranged 26-59 years). The participants were general practitioners who
work in the Health Centres within primary health care in Vojvodina.
With the purpose of collecting data, a questionnaire was used as a non-standard
research technique. Using that technique the knowledge of the respondents on doping was evaluated, as well as their attitudes towards doping. The offered answers to
the questions were yes/no/don’t know except for those which were about atttitudes
towards doping where the offered answers were agree/not sure/don’t agree.
RESULTS - A large number of participants have not been informed of both The Prohibited List (87.6%) and Law about Prevention of Doping in Sport (84.4%). When they
were asked if they thought that previous gained knowledge about doping (getting from
school, faculty, specialization or some other way of learning) could be helpful in work
with patients who are athletes, only 1.6% of them answered positive, whereas 77.2%
answered negative.
When it comes to the questions related to the knowledge of the respondents about
the specific substances which are regularly used for treatments for different diseases,
but also as a form of doping, we got the following results. The correst answers that furosemide and pseudoephedrin are prohibited in sport were given by small number of respodents (38.4% and 54.8% respectively). On the other hand, that salmeterol (inhaled),
inhaled corticosteroids, enalapril and diclofenac are allowed in sport knew 41.6%,
39.6%, 51.6% and 58.4%, respectively, of respondents. According to the participants,
tamoxifen was the most difficult to decide if it is allowed or not, and only 28.8% of them
gave correct answer whereas 58.8% do not know.
A large number of general practitioners who participated in the survey (84.4%) have
stated that doping is the biggest evil of the world sport. Almost half the people questioned (50.8%) state that most of professional sportsmen have used a prohibited sub-
140
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
stance at least once in their career. When it comes to the doping influence on athletes’
health, not less than 91.6% respondents think that doping has negative influence to
health, whereas 70.8% of them find that athletes often do not know which consequences on health doping could have. The majority (94.8%) agree with statement that doctors
in primary health care need more education in the field of doping.
CONCLUSION - The results of this survey show that general practitioners have insufficient knowledge about doping. Since all patients, as well as athletes, are treated by
general practitioners, their knowledge should be on higher level in order to prevent
accidental doping positive cases These results could be a good direction for planning
actions which would be directed to the education of doctors about doping.
Keywords: doping, general practitioners, questionnaire
ODNOS PUŠAČA I NEPUŠAČA PREMA KONZUMIRANJU
DIJETETSKIH SUPLEMENATA
Obradović Biserka, Lazić Branka, Ilić Marija
Dom Zdravlja „Stari grad“, Beogradž
UVOD
Zdravlje je najveće bogatstvo, a dijetetski suplementi predstavljaju blagodet i
podršku zdravom načinu života. Oni nisu zamena za pravilnu ishranu, kao ni lek u
lečenju oboljenja, već samo pomoć u očuvanju zdravlja.
CILJ
Sagledavanje korišćenja dijetetskih suplemenata u odnosu na konzumiranje nikotina i odnosa prema polovima.
METODOLOGIJA
Rezultati su dobijeni anketiranjem pacijena DZ „Stari grad“, u periodu od 15.08. do
15.09.2011. god.
Pitanja su bila vezana za korićenje 16 dijetetskih suplemenata u periodu od
01.01.2011. do 31.07.2011.god.
REZULTATI
Anketom je obuhvaćeno 610 osoba (251 muškarac i 359 žena). Od tog broja 297 su
pušači. (136 muškaraca a 161 žena ), a 313 su nepušači (115 muškaraca i 198 žena).
Vitamine i minerale znatno više koriste nepušači (56%) i to uglavnom po sopstvenom izboru i po predlogu farmaceuta, nego pušači (21%) kojih ih koriste po sopstvenom izboru. Fluimusan i sekretolitike više koriste pušači (62%), nego nepušači (14%).
Prostamol - je po predlogu urologa podjednako zastupljen i kod pušača i kod nepušača,
kao i dijetetski suplementi, za sprečavanje osteoporoze.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
141
POSTER FORUM II
ZAKLJUČAK
Pušači dijetetske suplemente koriste uglavnom po izboru lekara, i najčešće kada se
pojavi neko oboljenje, dok nepušači koriste najviše vitamine i minerale, uglavnom po
sopstvenom izboru i po izboru farmaceuta.
KLJUČNE REČI
Dijetetski supplementi, pušači, nepušači, sopstveni izbor.
THE ATTITUDE OF SMOKERS AND NON-SMOKERS
TOWARDS TAKING DIETARY SUPPLEMENTS
Obradović Biserka, Lazić Branka, Ilić Marija
Health Centre “Stari Grad”, Belgrade
INTRODUCTION
The greatest wealth is health, and dietary supplements are the blessing for and support to healthy lifestyles. They are not substitute for proper diet, or the medication in the
treatment of diseases, but the help in maintaining health.
GOAL
Consideration of the consuming of dietary supplements related to the consumption
of nicotine and gender.
METHODOLOGY
Results were obtained by surveying conducted on patients from Health Centre “Stari
Grad”, from 15/08/2011 to 15/09/2011
Questions were related to the consummation of 16 dietary supplements in the period from 01/01/2011 to 31/07/2011
RESULTS
The survey covered 610 persons (251 men and 359 women); 297 of them were smokers (136 men and 161 women) and 313 non-smokers (115 men and 198 women).
Vitamins and minerals are much more used by non-smokers (56%), mostly by their
own choice and on the request of a pharmacist, in comparison to smokers (21%) who
use them by their own choice. Fluimusan i sekretolitiklici are more used by smokers
(62%), than by non-smokers (14%). Prostamol - at the request of the urologist is equally
common among smokers and non-smokers, as well as dietary supplements as to prevent osteoporosis.
CONCLUSION
Smokers tend to use the dietary supplements according to doctors’ orders, and most
often when a disease occurs, while non-smokers use vitamins and minerals, mainly by
their own choice and by choice of pharmacists.
KEYWORDS
Dietary supplements, smokers, non-smokers, own choice.
142
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
EVALUACIJA SADRŽAJA TOKSIČNIH METALA U
DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA ZA SPORTISTE
Torović Ljilja1,2, Mihajlović Biserka1, Červenka Igor1, Trajković-Pavlović Ljiljana1,2, Popović Milka1,2
Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
1
UVOD – Uzimajući u obzir porast upotrebe dijetetskih suplemenata i rizik od nedozvoljeno visokih nivoa toksičnih metala i metaloida u dijetetskim suplementima, cilj ove
studije je evaluacija rezultata monitoringa kontaminacije metalima dijetetskih suplemenata namenjenih sportistima, dostupnih na tržištu Vojvodine, tokom 2009.-2011.
godine.
METODOLOGIJA – Metodom atomske apsorpcione spektrometrije određene su
koncentracije metala (plamena tehnika za Pb i Cd i tehnika hladnih para za Hg) u 88
uzoraka sa kofeinom, kreatinom, karnitinom, amino kiselinama ili proteinima (5, 19, 7,
37 i 20 uzoraka, respektivno), sa širokim spektrom nameravane upotrebe. Dobijeni rezultati su upoređeni sa maksimalno dozvoljenim koncentracijama (MDK): Pb 3 mg/kg,
Cd 1 mg/kg, Hg 0.1 mg/kg.
REZULTATI – U grupi analiziranih uzoraka 13.6 % uzoraka je sadržavalo bar jedan od
analita u količini iznad limita kvantifikacije (1 uzorak zasnovan na kofeinu, 1 na kreatinu,
1 na karnitinu, 6 na amino kiselinama i 3 na proteinima). Najčešće detektovani element
je bio Pb (u 8 uzoraka), sledi ga Cd (u 6 uzoraka) i zatim Hg (u 1 uzorku). Dobijene su
sledeće mediane (opsezi) koncentracija, izraženi kao mg analita po kg dijetetskog suplementa: Pb 0.12 (0.1-0.4); Cd 0.045 (0.04-0.14); Hg 5.4 (<LD-5.4).
Poređenje dobijenih podataka sa MDK dalo je sledeći odnos između izmerenog
nivoa metala/metaloida i respektivne MDK (mediana, minimum i maksimum; izraženo
u %): Pb 4.0 (3.3-13.3); Cd 4.5 (4.0-14.0); Hg 5400 (-). Jedan od analiziranih proizvoda
(amino kiselina sa razgranatim bočnim nizom) je bio kontaminiran živom iznad MDK
vrednosti, dok vrednosti za olovo i kadmijum nisu prevazilazile MDK.
Toksičnost zavisi od nivoa kontaminacije proizvoda, količine, učestalosti i dužine trajanja unosa. Procenjeni unos žive uzorkom koji prekoračuje propisanu MDK, zasnovan
na preporučenoj dnevnoj dozi suplementa, upoređen je sa tolerantnom izloženošću.
Konzumiranje preporučene doze (porcija 5g, 1 porcija/dan) bi rezultovalo nedeljnim
unosom koji dostiže 78.8% (za osobu od 60kg) tolerantnog nedeljnog unosa za neorgansku živu (4 µg/kg tm; WHO 2010).
ZAKLJUČAK – Sprovedena studija ukazuje na potrebu eliminacije dijetetskih suplemenata neodgovarajućeg kvaliteta sa tržišta, jer takvi proizvodi predstavljaju potencijalnu pretnju ljudskom zdravlju. Potrebno je uzeti u obzir i da je upotreba dijetetskih suplemenata samo jedan među mogućim izvorima doprinosa dnevnom unosu toksičnih
metala i metaloida.
Ključne reči: toksični metali, dijetetski suplementi, sportisti
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
143
POSTER FORUM II
SURVEY ON THE CONTENT OF TOXIC METALS OF DIETARY
SUPPLEMENTS FOR SPORTSPEOPLE
Torović Ljilja1,2, Mihajlović Biserka1, Červenka Igor1, Trajković-Pavlović Ljiljana1,2, Popović Milka1,2
Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad, Serbia
2
Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
1
INTRODUCTION – Taking into consideration the rise in the use of dietary supplements and risk of illicitly high toxic metals and metalloids levels in dietary supplements,
the objective of this study was to evaluate the results of the monitoring of metal contamination levels in dietary supplements intended for sportspeople, available on market of Vojvodina, in years 2009-2011.
METHODOLOGY – Metal concentrations were determined by atomic absorption
spectrometry (flame technique for Pb and Cd, and cold vapor technique for Hg) in 88
samples, containing caffeine, creatine, carnitine, amino acids or proteins (5, 19, 7, 37 and
20 samples, respectively), with broad scope of intended use. Obtained results were compared with maximum allowable levels (MALs): Pb 3 mg/kg, Cd 1 mg/kg, Hg 0.1 mg/kg.
RESULTS – Overall, 13.6 % of samples had at least one of the analytes above the limit
of quantification (1 caffeine, 1 creatine, 1 carnitine, 6 amino acid and 3 protein supplements). The most frequently detected element was Pb (in 8 samples), followed by Cd (6
samples) and Hg (1 sample). The following median concentrations (ranges), expressed
as mg of analyte per kg of dietary supplement, were obtained: Pb 0.12 (0.1-0.4); Cd 0.045
(0.04-0.14); Hg 5.4 (<LOD-5.4).
Comparison of the obtained data with MALs gave following ratio between measured metal/metalloid level and respective MAL (median, minimum and maximum;
expressed as %): Pb 4.0 (3.3-13.3); Cd 4.5 (4.0-14.0); Hg 5400 (-). One of the analyzed
products (branched-chain amino acid) was contaminated with Hg above the MAL, while
values for lead and cadmium did not exceed MALs.
Toxicity depends on the level od product contamination, quantity, frequency and
duration of intake. Estimated intake of mercury from sample violating MAL, based on
recommended daily dose of dietary supplement, was compared with tolerable exposure. Ingestion of recommended dose (portion 5g, 1 portion/day) would cause a weekly
intake of Hg to reach 78.8% (for 60kg person) if compared with tolerable weekly intake
for inorganic Hg (4 µg/kg bw; WHO 2010).
CONCLUSION – Present study showed the need to eliminate low quality dietary
supplements from the market, as such products present a potential threat to human
health. It should be taken into account that the use of dietary supplements is just one
among all possible yields that contribute to daily intake of toxic metals and metalloids.
Keywords: toxic metals, dietetic supplements, sportspeople
144
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
DODACI ISHRANI U TRETMANU DISBIOZE CREVA KOD
RANIH RAZVOJNIH POREMEĆAJA
Antin Pavlović Tijana *, Selaković Milijana, Torbica Svetlana
Specijalistička ordinacija iz psihijatrije “Dr Selaković “
*Specijalistička ordinacija iz psihijatrije “Dr Selaković “ / Calivita Int.
Uvod: Rani razvojni poremećaji obuhvataju specifične razvojne poremećaje govora
i jezika, specifične razvojne poremećaje školskih sposobnosti, poremećaje ponašanja i
emocija (hiperkinetski sindrom, ADD-ADHD), grupu prevazivnih razvojnih poremećaja
i autizam. Broj obolelih od autizma dramatično raste;incidenca autizma u SAD je 1:110 ,
u Velikoj Britaniji 1:64, sa sličnom incidencom u svetu i u našoj zemlji.
Većina dece sa razvojnim problemima u istoriji bolesti ima i gastrointestinalne
tegobe -opstipaciju, dijareju, flatulenciju, abdominalni bol, intoleranciju na hranu, selektivnost u ishrani . Najčešće ova dva poremećaja počinju istovremeno pa se postavlja
pitanje povezanosti crevnih poremećaja sa problemima u CNS.
Cilj i metode istraživanja: sakupljanje, obrada i prezentacija podataka iz postojeće
baze pacijenata ordinacije »Dr Selaković« i objavljenih naučnih radova .
Ukratko o radu: U cilju otkrivanja što većeg broja etioloskih faktora koji
narušavaju pravilan dečiji razvoj u Ordinaciji “ Dr Selaković “ sprovode se različite dijagnosticke procedure: biohemijska i rutinska analiza krvi,analiza stolice na bakterije,
gljivice i parazite,test organskih kiselina, analiza urinpeptidurije, test intolerancije na
hranu,Darkfield mikroskopija.
Analizom rezultata u 90 % slučajeva utvrđena je disbioza creva sa nedostatkom „
prijateljskih „ crevnih bakterija , posebno Bifidobacteria I Lactobacteria , prisustvo Candide albicans ili Candide spp. ,Geotrichum sp., Clostridie , Klebsiele, E. Coli. U 30 % slučajeva
izolovan je Enterobius vermicularis i Ascaris lumbricoides. Takođe je prisutan i fenomen
„propustljivih creva „.
U tretmanu disbioze creva , pored terapije prema antimikogramu i/ili antibiogramu i specijalnog higijensko- dijetetskog režima ishrane , suplementacija uključuje
probiotike , tečni stabilizovani kiseonik , vitamin C , komleksne minerale , enzime za
varenje i suplemente na bazi lekovitog bilja sa antibakterijskim , antifungalnim i antiparazitarnim delovanjem.
Zaključak: samo ovakav integrativni pristup dovodi do pozitivnih pomaka na
planu celokupnog razvoja deteta, naročito funkcije govora i jezika, usmeravanja i
održavanja pažnje , smanjivanja hiperaktivnosti , uspostavljanja socijalnog kontakta i
emocionalne uravnoteženosti.
Ključne reči : dodaci ishrani , razvojni poremećaji, disbioza creva
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
145
POSTER FORUM II
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS IN TREATMENT OF
INTESTINAL DYSBIOSIS IN EARLY DEVELOPMENTAL
DISORDERS
Antin Pavlović Tijana * , Selaković Milijana, Torbica Svetlana
„Dr Selakovic“ Clinic
*„Dr Selakovic“ Clinic / Calivita Int.
Introduction: Early developmental disabilities includes specific developmental disorders of speech and language, specific developmental disorders of school skills, behavioral and emotional disorders (hyperkinetic syndrome, ADD-ADHD), a group of pervasive developmental disorders and autism. Number of children with autism is growing
dramatically, the incidence of autism in the U.S. is 1:110, 1:64 in the UK, with a similar
incidence in the world and in our country.
Most children with developmental problems in the medical history, beside developmental pathology also have gastrointestinal problems -constipation, diarrhea, flatulence, abdominal pain, food intolerance , selectivity in the diet.These two disorders
most commonly begin simultaneously , so there is relationship between intestinal
disorders and CNS problems .
The aim and methods of research: collecting, processing and presentation of data
from existing databases of patients in “Dr. Selaković Clinic “ and from published scientific research.
Briefly about the work: in order to detect as many etiological factors which disrupt
the proper child development in the “Dr. Selaković Clinic “ we carried out a variety of
diagnostic procedures: biochemical and routine blood tests, stool analysis for bacteria,
fungi and parasites, organic acid test, urinpeptiduria test , food intolerance test, Darkfield microscopy.
In 90% of cases we found intestinal dysbiosis with low amount of beneficial bacteria particularly Bifidobacterum spp. and Lactobacillus spp. , the presence of Candida
albicans or Candida spp. , Geotrichum sp., Clostridium spp. , Klebsiela , E. Coli. In 30% of
cases Enterobius vermicularis and Ascaris lumbricoides were isolated. The phenomenon
of “leaky gut “ is also present.
The treatment of intestinal dysbiosis including antifungal and / or antibiotic therapy , special hygienic-dietetic regime of diet, supplements - probiotics, liquid stabilized
oxygen, vitamin C, minerals, digestive enzymes and supplements based on medicinal
plants with antibacterial, antifungal and antiparasitic action.
Conclusion: Only integrative approach leads to positive results of overall child development, particularly speech and language functions, directing and maintaining attention, reducing hyperactivity, establishing social contact and emotional balance.
Keywords: dietary supplements, developmental disorders, intestinal dysbiosis
146
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUTENA U DIJETETSKIM
SUPLEMENTIMA NA TRŽIŠTU SRBIJE
Vidović Bojana1, Stanković Ivan1, Tomić Tanja2, Hadžiabdić Maja2, Vasiljević Nađa3, Miletić Ivanka1
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2
Centar za naučno-istraživački rad studenata, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
3
Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1
Uvod: Celijačna bolest odlikuje se specifičnom preosetljivošću na glijadin pšenice (i
srodne prolamine ječma, raži i ovsa) usled čega dolazi do oštećenja sluzokože tankog
creva što rezultira pojavom malapsorpcije i malnutricije. Dijeta bez glutena je osnovni, doživotni tretman za celijačne bolesnike i podrazumeva striktno isključivanje svih
namirnica, prehrambenih proizvoda, dodataka ishrani, lekova, i ostalih proizvoda koji
sadrže prolamine pšenice, raži, ječma i ovsa. Pomoćne materije i aditivi koji se koriste
u proizvodnji dijetetskih suplemenata mogu da sadrže gluten, odnosno toksične prolamine kao nečistoće. Ukoliko se ovi dijetetski suplementi koriste u većim količinama
i tokom dužeg vremenskog perioda, mogu imati štetan efekat po zdravlje celijačnih
bolesnika. Većina dijetetskih suplemenata nema na deklaraciji informaciju o sadržaju
glutena.
Cilj i metode: Cilj rada je bio da se izvrši određivanje sadržaja glutena u dijetetskim suplementima na tržištu Srbije. Analizirano je 35 uzoraka dijetetskih suplemenata, domaćih i inostranih proizvođača. Određivanje glutena u analiziranim uzorcima
izvršeno je imunohemijskom, ELISA R5 Mendez metodom, korišćenjem komercijalnog
kompleta RIDASCREEN® Gliadin (Art. No. R7001).
Rezultati: U najvećem broju analiziranih dijetetskih suplemenata, sadržaj glutena je
bio manji od limita detekcije (3 mg/kg) i limita kvantifikacije metode (5 mg/kg). Sadržaj
glutena od 5-20 mg/kg određen je u 3 dijetetska suplementa, a samo jedan analizirani
uzorak imao je sadržaj glutena veći od 20 mg/kg.
Zaključak: Iako se većina analiziranih dijetetskih suplemenata, a na osnovu
određivanja sadržaja glutena, može uvrstiti u grupu proizvoda bez glutena “ gluten
free”, neophodna je kontinuirana kontrola svake serije ovih proizvoda u cilju njihove
bezbedne upotrebe kod osoba sa celijačnom bolešću.
Ključne reči: gluten, celijačna bolest, dijeta bez glutena, dijetetski suplementi
Ovaj rad je finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije (
Projekat broj III-46009).
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
147
POSTER FORUM II
DETERMINATION OF GLUTEN IN FOOD SUPPLEMENTS
FROM SERBIAN MARKET
Vidović Bojana1, Stanković Ivan1, Tomić Tanja2, Hadžiabdić Maja2, Vasiljević Nađa3, Miletić Ivanka1
Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
2
Center for Scientific Research Students , Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
3
Institute of Hygiene and Medical Ecology Department of Nutrition, Medical School, University of Belgrade
1
Introduction: Coeliac disease is characterized with specific hypersensitivity to
wheat gliadin (and related prolamins from barley, rye and oats) resulting small intestinal
villous atrophy with consequent malabsorption and malnutrition. The gluten free diet
is a life long treatment of patients with celiac disease. This diet is difficult to implement
because gluten can be present in many food products. Gluten may be present as a minor component or impurity of food supplements.
Aim and method: The aim of this study was to determine the presence of gluten
in food supplements on the market of Serbia. For the determination of gluten in food
supplements, we used a commercial sandwich ELISA immunochemical (Enzyme linked
immunosorbent assay) test RIDASCREEN ® Gliadin (Art. No. R7001).
Results: Results obtained have showed that most of the analyzed food supplements
have gluten content less than limit of detection (3 mg/kg) and limit of quantification
(5 mg/kg) method. Gluten content of 5-20 mg/kg was determined in 3 dietary supplements, and only one analyzed sample had a higher gluten content of 20 mg/kg.
Conclusion: The most of the analyzed food supplements can be included in a group
of gluten-free products according to the health safety of food supplements. The regular
control of each batch of these products is necessary in order to protect health of people
with coeliac disease.
Keywords: gluten, celiac disease, gluten-free diet, food supplements
This work was supported by the Project No III-46009, Ministry of Science and Technological Development, Republic of Serbia
ICP-AES ANALIZA NEKIH OLIGOELEMENATA U VOĆNIM
VINIMA
Basić Z1
1
Institut za higijenu VMA Beograd
Voćna vina u Srbiji imaju reputaciju kao izvor dobrog zdravlja, imuniteta i krvne slike.
Oni sadrže nizak procenat alkohola i konzumiraju se pre jela. Smatra se da sadrže prekursore hemoglobina, kao i oligoelemente koji su neophodni za dobro zdravlje. Induktivno
spregnuta plazma-atomske emisione spektrometrije (ICP-AES) obezbeđuje brz i precizan način određivanja čitavog niza elemenata istovremeno. ICP-AES, tehnika se smatra
najsvestranijom analitičkom tehnikom u hemijskoj laboratoriji danas.
148
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
Naš cilj je bio da odredimo sadržaj nekih oligoelementa (cink, mangan, gvožđe, bakar, hrom i kobalt) u voćnim vinima, kao i u domaćim vinima, koristeći ICP-AES spektrometriju, kao i da uporedimo dobijene rezultate.
Analizirali smo 4 vrste voćnih vina (kupina, malina, višnja, borovnica) i crvenog vina različitih
proizvođača, ukupno 30 uzoraka. Uzorci su pripremljeni na dva načina: razblaživanjem vodom (da se dobije 1% (v / v) etanola), odnosno, mikrotalasnom digestijom uparenog uzorka
azotnom kiselinom, nakon čega je sledilo rekonstituisanje vodom. Elementi su analizirani
ICP-AES spektrometrijom (ICAP Series 600 Thermo Fisher scientific). Kalibraciona kriva je konstruisana za seriju razblaženja od 0,005 mg/L do 2 mg/L. Očitavanje je izvedeno merenjem
energije emisije za cink, mangan, gvožđe, bakar, hrom i kobalt na 202.548, 257.610, 238.204,
324.754, 267.716 i 238.616 nm, redom. Rezultati su obrađeni primenom iTEVA iCAP Software
ICP Spectrometer programa. One-Sample t-test je korišćen. Nije utvrđena statistički značajna
razlika između ove dve metode određivanja. Metoda je proverena upotrebom sertifikovanog
referentnog materijala „Environment Canada TM-25.3“.
Poređenjem određenih koncentracija analiziranih elemenata u analiziranim uzorcima zaključili smo da su domaća voćna vina dobar izvor oligoelemenata, kao i neka vina
sa tržišta. Prednost se može dati voćnim vinima i zbog nižeg sadržaja etanola, što ih čini
pogodnim za opštu populaciju, a takođe i dobrim ekscipiensom za neke suplemente.
Ključne reči: ICP-AES, oligoelementi, voćna vina;
ICP-AES ANALYSIS OF SOME OLIGOELEMENTS IN FRUIT
WINES
Basić Z.1
Institute of hygiene MMA Belgrade Serbia,
Fruit wines in Serbia have a reputation as a source of good health, immunity and
blood count. They contain a low percentage of alcohol and are consumed before meal.
They are considered to contain hemoglobin precursors as well as oligoelements which
are necessary for good health. Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) provides a rapid and precise means of monitoring elements simultaneously for minor- and trace- levels. The ICP-AES technique is widely regarded as the most
versatile analytical technique in the chemistry laboratory.
Our aim-goal was to determine a content of oligoelements (iron, zinc, copper,
chrome, manganese, cobalt) in fruit wines, as well as in domestic wines, using ICP-AES
spectrometry, and to compare results obtained.
We analyzed 4 types of fruit wines (blackberry, raspberry, cherry, blueberry) and
grape wine of various producers, a total of 30 samples. Samples were prepared in two
ways: by dilution with water to obtain 1% (v/v) ethanol,, or microwave sample digestion.
The metals were analysed by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICAP Series 600 Thermo Fisher scientific). The calibration curves were constructed
using a series of dilutions containing different levels of metals (0,005 mg/L to 2 mg/L).
The reading was made at the emission wavelenghts for zinc, manganese, iron, copper,
chrome and cobalt of 202.548, 257.610, 238.204, 324.754, 267.716 and 238.616 nm,
respectively. The results were evaluate according to iTEVA iCAP Software ICP Spectrometer, and for the comparison of the metal values One-Sample t-test was used.It was not
1
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
149
POSTER FORUM II
determined statistically significant difference between these two methods of determination. The method was validated using certified reference material „Environment
Canada TM-25.3“.
Domestic fruit wines are a good source of oligoelements, as well as some grape
wines from the market. The advantage can be given fruit wines because of the lower
ethanol content, making them suitable for the general population, as well as one good
excipients for some supplements.
Key words: ICP-AES, oligoelements, fruit wines;
UTICAJ TERMIČKOG TRETMANA NA SADRŽAJ POJEDINIH
FRAKCIJA DIJETNIH VLAKANA
Dodevska M.1, Miletić I.2, Đorđević B.2, Đorđević P.3, Kotur-Stevuljević J.4, Dimitrijević-Srećković V.3, Simić M.1
1
Centar za ispitivanje namirnica doo, Beograd, Srbija
2
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski Fakultet, Beograd, Srbija
3
Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti Metabolizma, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
4
Katedra za medicinsku biohemiju Farmaceutski Fakultet, Beograd, Srbija
Uvod
Dijetna vlakna su komponente hrane koje treba da budu deo redovne ishrane
zdravih lica i lica na određenom režimu ishrane. Ljudi koji koriste hranu bogatu vlaknima imaju tendenciju za smanjeni rizik od nekih vrsta kancera, koronarnih bolesti i gojaznosti. Dijetna vlakna dovode do poboljšanja insulinske senzitivnosti, modulacije
lučenja određenih hormona gastro-intestinalnog trakta i inflamatornih markera koji su
povezani sa metaboličkim sindromom.
Najčešća podela dijetnih vlakana je prema osobini da su rastvorljivi u vodi ili ne, iako
su sposobnost formiranja gela, viskoznost ili stepen fermentacije mnogo relevantniji.
Arabinoksilan je samo jedan u nizu frakcija velike familije dijetnih vlakana. Izgrađen je
od linearnih lanaca β-D-ksilopiranoze, gde su na drugom ili trećem kiseonikovom atomu
bočno vezani ostaci α-D-arabinofuranoze. Takođe mogu da se nađu ostaci ferulinske
kiseline. Arabinoksilan je poznat kao vlakno koje ima ulogu u procesu glikoregulacije,
a deluje i kao prebiotik. Hrana bogata arabinoksilanom reguliše postprandijalnu glukozu i insulinski odgovor na dozno zavisan. Arabinoksilan stimuliše rast lactobacillus-a
i bifidobacterium-a.
Cilj ovog rada je bio da se proveri sadržaj dijetnih vlakana, t.j. arabinoksilana usled
procesa termičkog tretmana.
Metode
Analizom je bilo obuhvaćeno ukupno trideset uzoraka. Upoređivan je sadržaj arabinoksilana u zelenom povrću i žitu u sirovom i kuvanom stanju, kao i u uzorcima svežeg voća i
odgovarajućih pasterizovanih voćnih sokova. Korišćena je enzimska metoda proizvođača
kitova Megazyme D-ksiloza, uključujući ksilan i arabinoksilan (K-xylose 03/07).
Rezultati
Analizom smo dokazali da kod zelenog povrća u toku procesa kuvanja dolazi do
smanjenja sadržaja arabinoksilana za 10 – 40 %, a kod žita čak do 75 %. Sveže voće pro-
150
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
cesom pasterizacije gubi i do 60% arabinoksilana, a to je ujedno i vrednost za koju su
voćni sokovi uskraćeni u sadržaju ove veoma korisne frakcije dijetnih vlakana.
Namirnice koje mogu da se koriste u svežem stanju, treba tako i konzumirati (pre svega
voće i povrće), jer smanjenjem količine dijetnih vlakana, a samim tim i količine arabinoksilana usled procesa termičkog tretmana, smanjuje se njegova protektivna uloga.
Ključne reči: arabinoksilan, dijetna vlakna, termički tretman
Ovaj rad je finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije
(III-46001).
INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT UPON CONTENT OF
CERTAIN TYPES OF FIBER 1
Dodevska M.1, Miletić I.2, Đorđević B.2, Đorđević P.3, Kotur-Stevuljević J.4, Dimitrijević-Srećković V.3, Simić M.1
1
Center for food Analysis, Belgrade, Serbia
2
Dept of Bromatology, University of Belgade, Faculty of Pharmacy,Serbia
3
Institute for Endokrinology, Diabetes and Metabolic Diseases, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia
4
Dept of Medical Biochemistry; University of Belgade, Faculty of Pharmacy, Serbia
Introduction
The adequate intake of fibre is one of the important premises for optimal nutrition and
good health. It has been proven that high intake of fibre is in a correlation with decreased
risk from obesity, diabetes, metabolic syndrome, as well as cardiovascular diseases. The
most common classification of fibre is one based on its water solubility: soluble and insoluble fibre; although the gel-forming properties, viscosity and degree of fermentation
are more reliable properties. Arabinoxilan is only one representative member among big
family of fibre. It’s importance lies in glucoregulation properties, as well as prebiotic activity. Foods rich in arabinoxylan regulate postprandial glucose level and insulin response,
in dose dependent manner. It stimulates the growth of lactobacillus and bifidobacteria.
The aim of this work was to evaluate the influence of thermal treatment upon arabinoxylan content in selected fruit and vegetable samples.
Methods
For the analyses the samples of fresh fruit and juices, as well as cereals, were used. Enzymatic analytical procedure (Megazyme) has been used for determination of arabinoxylan.
D-xylose including xylan & arabinoxylan (K-xylose 03/07)
Results
It was concluded that after cooking leafy vegetables the content of arabinoxylan
decreased 10-40 %, and for cereales the loss was even 75 %. Fruit juices in comparison
to fresh fruit have even 60 % lower values of arabinoxylanes.
The general recommendation is to consume fresh food as much as it is possible, from the
point of arabinoxyalne content. Thermally treated foods have lower protective role than raw.
Keywords: arabinoxylane, fibre, food, thermal treatment
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
151
POSTER FORUM II
ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST ALICINA I NJEGOVIH
TRANSFORMENATA DOBIJENIH POD DEJSTVOM
MIKROTALASA
Ilić Dušica P.1, Kundaković Tatjana D.2, Nikolić Vesna D.1, Nikolić Ljubiša B.1, Stanojević Ljiljana P.1, Stanković Mihajlo Z.1
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu, Bulevar oslobođenja 124, Leskovac, Srbija
2
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Alicin (aliltiosulfinat), najvažnije sumporno jedinjenje belog luka, ima značajan antioksidativni potencijal [1,2]. Nestabilan je, i u zavisnosti od spoljašnjih faktora transformiše
se do stabilnijih derivata. Najpoznatiji farmakološki aktivni proizvodi transformacije alicina su ajoeni [(E,Z)-4,5,9-tritiododeka-1,6,11-trien-9-oksid] i vinilditiini [2-vinil-4H-1,3ditiin i 3-vinil-4H-1,2-ditiin] [3,4].
Antioksidativna aktivnost alicina i transformacionih proizvoda je određena DPPH testom. Transformacioni proizvodi alicina dobijeni su pod uticajem mikrotalasa u acetonitrilu
(na 55oC i 45oC u toku 3 minuta), acetonu (na 55oC i 45oC u toku 10 minuta), metanolu (na
55oC i 45oC u toku 2 minuta) ili hloroformu (na 55 oC i 45oC u toku 15 minuta). Na slikama 1
i 2 prikazani su rezultati antioksidative aktivnosti alicina i transformenata alicina.
1
Slika 1. Antioksidativna aktivnost metanolnih Slika 2. Antioksidativna aktivnost metanolnih
rastvora transformenata alicina
rastvora alicina
Oznake: ( acetonitril 550C ; acetonitril 450C; aceton 550C;
aceton 450C;
metanol 550C; metanol 450C; hloroform 550C; hloroform 450C)
Maksimalni stepen neutralisanja DPPH radikala postiže se sa koncentracijom alicina
od 12,5 mg/cm3 i iznosi oko 90%. Kod transformacije alicina pod dejstvom mikrotalasa najbolju sposobnost uklanjanja DPPH radikala (99,61%) pokazuju transformenti
dobijeni transformacijom alicina u metanolu na većoj temperaturi 55oC (koncentracija
transformenata 25 mg/cm3), dok najmanju antioksidativnu aktivnost (73,18%) pokazuju transformenti dobijeni transformacijom alicina u hloroformu na 45oC (koncentracija
transformenata 25 mg/cm3).
Rad je deo istraživanja projekta TR 34012, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke
Republike Srbije.
Ključne reči: Alicin, transformenti alicina, DPPH test, mikrotalasi.
152
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
Literatura
1.Coppi A., Cabinian M., Mirelman D., Sinnis P., Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50(2006).
2. Ilić D.P., Nikolić V.D., Nikolić Lj.B., Stanković M.Z., Stanojević Lj.P., Chemical Industry
6 (2010).
3. Sticher O., Deutsche Apotheker Zeitung 131(1991).
4. Weber N. D., Planta Medica 58 (1992).
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ALLICIN AND THE
TRANSFORMATION PRODUCTS OF ALLICIN OBTAINED BY
MICROWAVES
Ilić Dušica P.1, Kundaković Tatjana D.2, Nikolić Vesna D.1, Nikolić Ljubiša B.1, Stanojević Ljiljana P.1, Stanković Mihajlo Z.1
Faculty of Technology, University of Nis, Bulevar Oslobodenja 124, 16000 Leskovac, Serbia
2
Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Vojvode Stepe 450, 11221 Belgrade, Serbia
Allicin (allyl thiosulfinate) the most important sulfur compound of garlic, possess significant antioxidant potential [1,2]. It is unstable and, depending on the external factors,
it transforms to stable derivatives. The best known pharmacologically active products
of allicin transformations are ajoenes, [((E,Z)-4,5,9-trithiadodeca-1,6,11-triene-9-oxide)],
and vinyldithiins [2-vinyl-4H-1,3-dithiin and 3-vinyl-4H-1,2-dithiin] [3,4].
Antioxidant activity of allicin and transformation products of allicin was determined
by the DPPH test. Allicin transformation products were obtained under the influence of
microwaves in acetonitrile (at 55oC and 45oC for 3 minutes), acetone (at 55oC and 45oC
for 10 minutes), methanol (at 55oC and 45oC for 2 minutes) or chloroform (at 55oC and
45oC for 15 minutes).
In Figures 1 and 2 shows the results of the antioxidant activities of allicin and transformation products of allicin.
1
Figure 1. Antioxidant activities of allicin in Figure 2. Antioxidant activities of the transformamethanol solutions
tion products of allicin in methanol solutions
Labels: ( acetonitrile 550C ; acetonitrile 450C; acetone 550C;
acetone 450C;
0
0
0
methanol 55 C; methanol 45 C; chloroform 55 C; chloroform 450C)
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
153
POSTER FORUM II
A high level of radical neutralization was achieved with allicin in concentration of
12.5 mg/cm3, with maximal activity of 90%. After microwaves transformation of allicin, the best ability to remove DPPH radicals (99.61%) showed the transformation products of allicin obtained in methanol at higher temperature of 55oC (concentration of
transformation products of allicin was 25 mg/cm3), while the lowest antioxidant activity (73.18%) showed transformation products of allicin obtained in chloroform at 45oC
(concentration transformation products of allicin 25 mg/cm3).
References
1.Coppi A., Cabinian M., Mirelman D., Sinnis P., Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50(2006).
2.Ilić D.P., Nikolić V.D., Nikolić Lj.B., Stanković M.Z., Stanojević Lj.P., Chemical Industry
6 (2010).
3.Sticher O., Deutsche Apotheker Zeitung 131(1991).
4.Weber N. D., Planta Medica 58 (1992).
Keywords: Allicin, transformation products of allicin, DPPH test, microwaves
This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Republic
of Serbia (project TR 34012).
ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST VODENO-ETANOLNOG
EKSTRAKTA KORENA KOPRIVE (URTICA DIOICA L.)
Stanojević Ljiljana1, Stanković Mihajlo1, Kundaković Tatjana2, Cakić Milorad1, Nikolić Vesna1, Nikolić Ljubiša1, Ilić Dušica1
1
Tehnološki fakultet-Univerzitet u Nišu, Bulevar oslobođenja 124, 16000 Leskovac
2
Farmaceutski fakultet-Univerzitet u Beogradu, Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd
Kopriva (Urtica dioica L.) je višegodišnja, zeljasta, korovska biljka cenjena kako u
narodnoj, tako i u naučnoj medicini. Kao droga koristi koren, list i odgovarajući preparati. Koren koprive sadrži steroide, lektine, polisaharide, kumarine, lignane, ceramide [1,2].
U radu su predstavljeni rezultati ispitanja sadržaja ukupnih fenola i flavonoida
u ekstraktu korena koprive i njegova antioksidativna aktivnost. Ekstrakt je dobijen
ekstrakcijom po Soxhlet-u 30% etanolom (V/V). Sadržaj ukupnih fenola je određen
Folin-Ciocalteu metodom, a sadržaj ukupnih flavonoida spektrofotometrijski sa AlCl3.
Sposobnost uklanjanja stabilnog 1,1-difenil-2-pikril hidrazil (DPPH) radikala određena
je, takođe, spektrofotometrijski, odmah nakon dodavanja rastvora DPPH radikala (bez
inkubacije) i nakon 20 minuta inkubacije u mraku na sobnoj temperaturi.
U ekstraktu je utvrđen visok sadržaj ukupnih fenola, dok je sadržaj ukupnih flavonoida znatno niži. Na slici 1 prikazan je stepen neutralisanja DPPH radikala vodeno-etanolnim ekstraktom.
154
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
Slika 1. Stepen neutralisanja DPPH radikala vodeno-etanolnim ekstraktom korena koprive
Veća sposobnost neutralisanja DPPH radikala (oko 90 %) postiže se nakon 20 minuta
u odnosu na neikubirane ekstrakte (oko 50 %). Koncentracija ekstrakta potrebna za neutralisanje 50% početne koncentracije DPPH radikala (IC50) nakon 20 minuta iznosi 1,29
i 0,28 mg/ml neposredno nakon dodavanja reagensa. Dobijeni rezultati pokazuju da
se vodeno-etanolni ekstrakt korena koprive pokazuje značajanu sposobnost uklanjanja
DPPH radikala.
Literatura
[1] Tucakov J., Lečenje biljem, RAD-Beograd, Beograd, (1997).
[2] PDR for Herbal Medicines, Fourth Edition, Thomson, 2007.
Rad je deo istraživanja u okviru projekta „Biljni i sintetski bioaktivni proizvodi novije
generacije”, br. TR 34012, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
155
POSTER FORUM II
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF AQUEOUS-ETHANOL
EXTRACT FROM NETTLE ROOT (Urtica dioica L.)
Stanojević Ljiljana 1, Stanković Mihajlo 1, Kundaković Tatjana 2, Cakić Milorad 1, Nikolić Vesna 1, Nikolić Ljubiša 1,
Ilić Dušica 1
1
Faculty of Technology, University of Nis, Bulevar Oslobodenja 124, 16000 Leskovac, Serbia
2
Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Vojvode Stepe 450, 11221 Belgrade, Serbia
Nettle (Urtica dioica L.) is a perennial, herbaceous, weed plant, valued in the traditional, as well in the conventional medicine. The leaves, roots, and the appropriate
preparations could be used. Nettle root contains steroids, lectins, polysaccharides, coumarins, lignans, ceramides [1,2].
The results of the total phenols and flavonoids contents in the extract of nettle root
and its antioxidant activity were represented in the paper. The extract was obtained by
Soxhlet extraction with 30% ethanol (V/V). The content of total phenols was determined
by Folin-Ciocalteu method and the content of total flavonoids spectrophotometrically
with AlCl3. The ability of the extract to scavenge a stable 1,1-diphenyl-2-pikril hidrazil (DPPH) radical was determined spectrophotometrically, immediately after adding
DPPH radical solution (without incubation) and after 20 minutes incubation in the dark
at room temperature.
High content of total phenols was determined in the extract, while the total flavonoid content was much lower. Figure 1 shows the degree of neutralization DPPH radical
by aqueous-ethanol extract.
Figure 1. DPPH scavenging activity.
The neutralization of DPPH radicals (about 90%) after 20 minutes was higher than for
the extract without incubation (about 50%). The concentration of extract required to neutralize 50 % of the initial concentration of DPPH radicals (IC50) after 20 minutes was 1.29,
and 0.28 mg/ml, immediately after adding reagents. The results showed that the aqueousethanol extract of nettle root shows a significant ability to eliminate DPPH radicals.
156
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
References
[1] Tucakov J., Lečenje biljem, RAD-Beograd, Beograd, (1997) (in Serbian).
[2] PDR for Herbal Medicines, Fourth Edition, Thomson, 2007.
This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Republic
of Serbia (project TR 34012).
ZNAČAJ FUNKCIONALNE HRANE U PEDIJATRIJI
Vuletić Biljana, Rašković Zorica, Igrutinović Zoran, Marković Slavica, Kostić Gordana, Vujić Ana, Stojković Anđelka
Pedijatrijska klinika Kragujevac
Poznato je da hrana treba da zadovolji prvenstveno energetske , zatim gradivne i
protektivne potrebe organizma za različitim supstancama ali je istovremeno poznata
ljudska priroda da neprestano traga ka načinu života koji će ga učiniti dugovečnim. Ta
saznanja su do savremenog perioda veoma proširena i primenjiva u osmišljavanju zdrave
ishrane koja je osnova opšteg zdravlja ljudskog organizma. Ruski bakteriolog Metchnikoff je 1908 god, ukazao na dug životni vek Bugara koji su konzumirali velike količine
jogurta i drugih fermentisanih mlečnih proizvoda. On je pretpostavio da konzumiranje
fermentisanog mleka „zasejava“ creva sa neškodljivim laktoacidofilnim bakterijama čime
se snižava crevni pH, što sprečava rast „loših“bakterija uzročnika brojnih bolesti. Izolovane tzv „dobre“ bakterije mleka su probiotici,živi mikroorganizmi koji,primenjeni kod
njudi deluju povoljno na domaćina menjajući svojstva mikroflore intestinalnog trakta tj.
unutrašnjeg ekosistemsa. Korisni efekti se ogledaju u inhibiciji rasta patogenih bakterija, pomažu fermentaciju nesvarljivih ugljenih hidrata, apsorpciju vode, mineralnih materija i nutrijenata, čine endogenu barijeru koja kontrološe imuni odgovor i inflamacijski
proces. Probiotici se danas često dodaju mlečnim proizvodima,mleku i siru. Bakterijske
kulture koje se najčešće koriste u takvim proizvodima su iz redova Lactobasillus i Biphidobacterium. Zbog rastuće popularnosti i pozitivnih dejstava na zdravlje s probioticima se susrećemo u sve većem broju prehrambenih proizvoda, hrani za odojčad,
mleku i mlečnim proizvodima, napicima za sportiste. Nedigestibilni sastojci hrane koji
selektivno stimulišu rast “dobrih bakterija”u kolonu su prebiotici. Najznačajniji među
njima su oligosaharidi humanog mleka a zatim fruktooligosaharidi, i inulin. Osim što
se nalaze u hrani prirodno, prebiotici se dodaju hrani tokom proizvodnje. u fermentisanim mlečnim proizvodima, sokovima, napicima od soje. Dodatak prebiotika povećava
otpornost na patogene bakterije, učestvuje u procesu modulacije imunog odgovora u
korist domaćina, smanjuje alergijski rizik, ima laksansni efekat, reguliše ravnotežu kalcijuma i bolju mineralnu apsorpciju vode, smanjuje rizik od karcinoma kolona i nivo
holesterola u krvi. Drevna namirnica koja ima najveća probiotska i prebiotska svojstva,
izrazito cenjena vekovima je jogurt. Takva kombinacija prebiotika i probiotika nosi izrazito povoljan simbiotski efekat na ukupno zdravlje i ovoj hrani daje epitet funkcionalne.
Namirnice čija konzumiranje može da utiče preventivno ili terapijski na pojedine aspekte ljudskog zdravlja zove se funkcionalna hrana. Njena najvažnija namena nije da utoli
glad niti da osigura ljudskom organizmu neophodne hranljive materije već da sprečava
bolesti i da poboljša fizičko i psihičko stanje. Dojenje na majčinim grudima, tri do 5 obroka voća i povrća dnevno, integralno brašno, fermentisani mlkečni napici su snažno
oružje za borbu protiv infekcija i za jačanje imunog sistema.
Ključne reči: probiotici, prebiotici funkcionalna hrana
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
157
POSTER FORUM II
THE IMPORTANCE OF FUNCTIONAL FOOD INGREDIENTS
IN PEDIATRICS
Vuletic Biljana, Raskovic Zorica, Igrutinovic Zoran, Markovic Slavica, Kostic Gordana, Vujic Ana, Stojkovic Andjelka
Pediatric Clinc Kragujevac
It is known that food should satisfy primary energetic, then building and protective
needs of organism for different substances, but it is also known that human nature is
constantly looking towards the way of life that will make it more durable. Those findings are greatly extended to modern period and used to design healthy food which is
the basis of general health. Russian bacteriologist, Matchnikoff, at the begging of 20th
century, pointed to the long life of Bulgarians who consumed great amounts of yogurt
and other fermented milk products. He assumed that consumption of fermented milk
“sow” bowels with harmless lactoacidophilus bacteria which lowers the intestinal pH,
prevents the growth of” bad” bacteria as the cause of many diseases. Isolated, so-called
“good” bacteria of milk are probiotics, live microorganisms which applied with humans
act favorably to the host, changing the intestinal microflora properties, id. inner ecosystem. The desirable probiotics help the fermentation of non-digestibile carbohydrates,
water absorption, minerals and nutrients. It composes endogenic obstacle that control
immune response and the inflammation process. Nowadays, probiotics are often added
to milk products, milk and cheese. Bacterial cultures, commonly used in such products
are from the family of Lactobassilus and Biphidobacterium. Because of the growing
popularity and positive effects on health, we encounter an increasing number of probiotics in food products and food for babies. Human milk oligosaccaharides are the most
significant prebiotics, then fructooligosaccharides and inulin. Except as found naturally
in foods, prebiotics are added to food during production in fermented milk products,
juices, and soya drinks. The supplement of probiotics greatly enlarges the immunity to
pathogenic bacteria, partakes in the modulation of immune response process to host
advantage, reduces the allergy risks, protect intestine functions, has the laxative effect,
regulates the balance of calcium and improve mineral apsorption. It also reduces risk
of colon cancer, and cholesterol level in blood. Ancient food that has the largest probiotic and prebiotic properties, is yogurt, highly valued for centuries. Such combination
of prebiotics and probiotics carries an extremely favorable symbiotic effect on overall
health, so such food is called functional. Foods, whose consumption can be use in prevention or therapy to improve human health is called functional food. Its main purpose
is not to satisfy hunger or to provide the human body with necessary nutrients, but to
prevent diseases and improve physical and mental state. Breastfeeding, 3-5 fruit and
vegetable meals a day, whole wheat flour, fermented milk drinks, are powerful weapon
against infections and in strengthening the immune system.
Кeywords: probiotic, prebiotic, functional food
158
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
UTICAJ SUPLEMENTACIJE RIBLJIM ULJEM NA STATUS
POLINEZASIĆENIH MASNIH KISELINA ERITROCITA KOD
ZDRAVIH ISPITANIKA SA UMERENOM HIPERLIPEMIJOM
Đuričić I, Šobajić S
Farmaceutski fakiltet, Beograd, Srbija
Uvod
Ispitivanje sastava masnih kiselina (MK) u ukupnim lipidima eritrocita, u lipidima membrane eritrocita ili njihovoj fosfolipidnoj frakciji, ima nekoliko prednosti: eritrociti predstavljaju lako dostupan materijal; sastav MK u lipidima eritrocita odgovara navikama unosa
dijetarnih lipida u periodu koji odgovara poluživotu eritrocita; nivoi eikozapentaenske
kiseline u lipidima membrane eritrocita predstavljaju marker za unos ribe i ribljeg ulja;
fosfolipidi membrane eritrocita su u ravnoteži sa strukturnim fosfolipidima tkiva.
U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja kratkotrajne suplementacije
ribljim uljem na status masnih kiselina eritrocita u populaciji zdravih ispitanika srednjih
godina oba pola sa utvrđenom umerenom hiperlipemijom.
Materijal i metoda
Grupa od 14 zdravih ispitanika (8 muškaraca i 6 žena, srednjih godina starosti
51,3 ± 7,31) sa utvrđenom umerenom hiperlipemijom (ukupni holesterol 6,3 ± 1,13),
bez poznatih hroničnih oboljenja i bez lekova, bila je uključena u studiju u kojoj su
rađene rutinske analize krvi, meren krvni pritisak i antropometrijski parametri. Uzorci
za određivanje lipidnog statusa eritrocita uzimani su pre i posle suplementacije koja je
trajala 8 nedelja. Ispitanici su uzimali dve kapsule preparata ribljeg ulja dnevno, a svaka
je imala deklarisani sadržaj od 1 g ribljeg ulja, standardizovanog na 180 mg eikozapentaenske kiseline (C20:5 n-3; EPA) i 120 mg dokozaheksaenske kiseline (22:6 n-3; DHA).
Sastav masnih kiselina određivan je metodom gasne hromatografije.
Rezultati i diskusija
Nakon suplementacije ribljim uljem, rezultati su pokazali značajan porast relativnog
udela eikozapentaenske kiseline u lipidima eritrocita (0,87 ± 0,33 u odnosu na početnih
0,43 ± 0,27), kao i povećanje sadržaja dokozaheksaenske kiseline, koje nije bilo statistički
značajno. Zabeleženo je i značajno smanjenje relativnog udela arahidonske kiseline u
lipidima eritrocita (16,83 ± 1,65 na 15,55 ± 2,01).
Suplementacija sa 2 g ribljeg ulja dnevno tokom 8 nedelja poboljšala je status
dugolančanih polinezasićenih masnih kiselina iz n-3 serije u eritrocitima kod zdravih ispitanika sa umerenom hiperlipemijom i može se preporučiti kao dodatak uobičajenoj ishrani.
Ključne reči: esencijalne masne kiseline, eritrociti, suplementacija ribljim uljem
Ovaj rad je finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije
(III-46009).
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
159
POSTER FORUM II
EFFECT OF FISH OIL SUPPLEMENTATION ON
ERYTHROCYTE FATTY ACID PROFILE IN HEALTHY
INDIVIDUALS WITH MODERATE DYSLIPIDEMIA
Đuričić I, Šobajić S
Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Serbia
Introduction
Determination of fatty acid (FA) composition in total lipids of erythrocytes, in the
erythrocyte membrane lipids and their phospholipid fractions has several advantages:
erythrocytes are easily available material; the composition of erythrocyte FA corresponds to dietary habits during the half-life period of red blood cells; levels of eicosapentaenoic acids in erythrocyte membrane lipids represent a marker for intake of fish
and fish oil; erythrocyte membrane phospholipids are correlated with structural tissue
phospholipids.
The aim of this study was to investigate the potential effects of moderate fish oil
supplementation on erythrocyte fatty acid status in the middle-aged healthy individuals with established moderate dyslipidemia.
Materials and method
Fourteen healthy adults (8 men and 6 women, average age 51,3 ± 7,31) were enrolled
into the study. The criteria for the inclusion was moderately increased cholesterol values
(6,3 ± 1,13), no medication and no chronic diseases. Subjects were assigned to receive
2 g of fish oil daily, for approximately 8 weeks. As stated by the manufacturer, one 1 g
capsule contained 180 mg eicosapentaenoic acid (EPA) and 120 mg docosahexaenoic
acid (DHA). Venous blood samples were withdrawn before and after supplementation
and erythrocyte fatty acid composition was determined using gas chromatography.
Results and discusion
The results showed the significant increase of eicosapentaenoic acids in erythrocyte
lipids (0,43 ± 0,27 to 0,87 ± 0,33) after fish oil supplementation, as well as increase of
docosahexaenoic acid but not statistically significant. The significant decrease was observed in arahidonic acid content (16,83 ± 1,65 na 15,55 ± 2,01) after omega-3 fatty acid
supplementation.
Moderate two grams of fish oil daily supplementation improved the essential fatty
acids status in healthy individuals with moderate dyslipidemia and may be recomended
as an addition to current dietary habits.
Keywords: essential fatty acids, erythrocytes, fish oil supplementation
160
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
DA LI JE PROFESIONALNIM SPORTISTIMA U
SRBIJI POTREBNA SUPLEMENTACIJA N-3 MASNIM
KISELINAMA?
Vučić Vesna1, Ristić-Medić Danijela1, Arsić Aleksandra1, Glibetić Marija1, Mazić Sanja2
Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja,
Univerzitet u Beogradu, Srbija
2
Institut za fiziologiju, medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
1
Uvod
Polinezasićene masne kiseline (PUFA) su uključene u brojne biološke funkcije u
organizmu, ali uloge n-3 i n-6 PUFA su različite. N-6 PUFA su prekursori sinteze prozapaljenskih eikozanoida, dok n-3 PUFA vode sintezi antizapaljenskih eikozanoida, tako
da odnos n-6/n-3 PUFA u fosfolipidima seruma moduliše inflamaciju i imuni odgovor.
Povišen odnos n-6/n-3 PUFA (veći od 10:1) stimuliše i karcinogenezu, rast i metastaziranje tumora, a nađen je i kod kardiovaskularnih oboljenja. Hronična intenzivna fizička
aktivnost stimuliše sintezu proinflamatornih citokina kod profesionalnih sportista i
menja metabolizam masnih kiselina. Pošto na sastav masnih kiselina značajno utiče i
ishrana, cilj ovog rada je da se ispita da li postoji potreba za suplementacijom n-3 PUFA
kod profesionalnih sportista.
Metode
U studiju su bili uključeni profesionalni sportisti iz Srbije, muškarci starosti 17-25
godina: 23 košarkaša, 24 fudbalera i 16 boksera. Fosfolipidi seruma su izdvajani jednodimenzionalnom tankoslojnom hromatografijom, a PUFA su određivane gasnom
hromatografijom.
Rezultati
Bokseri su imali značajno niži sadržaj n-3 PUFA u fosfolipidima seruma (2.4±1.1)
od fudbalera (4.2±0.8) i košarkaša (4.3±1.0). Sadržaj PUFA n-6 serije je takođe bio niži
kod boksera (35.2±3.5) u odnosu na fudbalere (42.5±2.3) i košarkaše (43.9±2.2). Iako
je kod svih sportista odnos n-6/n-3 bio veći od preporučenog (5-10), kod boksera je
on dramatično povećan (17.8±5.1), dok kod fudbalera i košarkaša neznatno prelazi
preporučene vrednosti (10.2±2.0 i 10.7±2.3 redom).
Zaključak
Naši rezultati pokazuju da je suplementacija n-3 PUFA kod boksera veoma poželjna.
Ključne reči: vrhunski sportisti, suplementacija, n-3 masne kiseline
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
161
POSTER FORUM II
DO PROFESSIONAL SPORTSMEN IN SERBIA NEED N-3
FATTY ACID SUPPLEMENTATION?
Vučić Vesna1, Ristić-Medić Danijela1, Arsić Aleksandra1, Glibetić Marija1, Mazić Sanja 2
Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Serbia
2
National Institute of Chemistry, Laboratory for Food Chemistry, Ljubljana, Slovenia
Introduction
Polyunsaturated fatty acids (PUFA) have many biological functions, but roles of n-3
and n-6 PUFA are different. N-6 PUFA are precursors for synthesis of pro-inflammatory
eicosanoids, while n-3 PUFA lead to synthesis of anti-inflammatory eicosanoids; thus
the n-6/n-3 PUFA ratio in serum phospholipids modulates inflammation and immune
response. Increased n-6/n-3 PUFA ratio (>10:1) promotes carcinogenesis, growth and
tumor metastasis, and it is found in cardiovascular diseases as well. Chronic intensive
physical activity stimulates synthesis of pro-inflammatory cytokines in professional
sportsmen and alters fatty acid (FA) metabolism. Nutrition also affects fatty acid profile;
therefore this study aimed to investigate is there a need for n-3 FA supplementation in
professional athletes in Serbia.
Methods
This study was carried out in professional sportsmen in Serbia, aged 17-25 years: 23
basketball players, 24 football players and 16 boxers. The serum phospholipids were
isolated by one-dimensional thin-layer chromatography and PUFA were detected by
the gas chromatography.
Results
We found significantly lower content of n-3 PUFA in serum phospholipids in boxers
(2.4±1.1), than in football (4.2±0.8) and basketball players (4.3±1.0). n-6 PUFA were also
lower in boxers (35.2±3.5) when compared to football (42.5±2.3) and basketball players (43.9±2.2). Although all athletes had higher n-6/n-3 ratio than recommended (5-10),
it is markedly elevated in boxers (17.8±5.1), while football and basketball players had
slightly higher values that the recommended (10.2±2.0 and 10.7±2.3, respectively).
Conclusion
Our results suggest the importance of n-3 supplementation in boxers in Serbia.
Keywords: Professional sportsmen, supplementation, n-3 fatty acids
1
FIZIČKA AKTIVNOST KAO FAKTOR ZA POSTIZANJE
OPTIMALNE TELESNE MASE I ODRŽAVANJA ISTE U
UZRASTU 11-18 GODINA
Vlasačević J, Plavšić J, Šaranović-Đorđević S, Mrdaković D, Mazić S.
Zavod za sport i medicinu sporta republike Srbije, Beograd, Srbija
Uvod: Prema epidemiološkim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan
Jovanović Batut”, tokom poslednje decenije gojaznost u dečijem uzrastu predstavlja
ozbiljan zdravstveni problem sa brojnim komplikacijama i posledicama po zdravlje i u
162
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
kasnijem životnom dobu. Kao mera prevencije ovih oboljevanja u dečijem uzrastu, preporuka Svetske zdravstvene organizacije je bavljenje fizičkom aktivnošću minimum 60
minuta svakog dana.
Cilj: Ispitati mogući pozitivan uticaj fizičke aktivnosti na visinsko težinskom odnosu
kod dečaka i devojčica 11-18 godina koji se bave različitim fizičkim aktivnostima.
Metod: U Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije izvršen je sportskomedicinski pregled 2084 učenika uzrasta od 11 do 18 godina i to 724 ženskog i
1360 muškog pola, učesnika sportskih takmičenja na teritoriji grada Beograda u toku
prvog polugodišta školske 2009/2010 godine. Svi ispitanici su se aktivno bavili fizičkom
aktivnošću najmanje 10 sati nedeljno u različitim sportskim disciplinama i to: plivanje,
košarka, vaterpolo, odbojka, fudbal, stoni tenis.Telesna visina merena je visinomerom,
telesna masa i BMI vagom Tanita – Body Composition Analzer Type BC-418 MA.
Rezultati: Prosečna vrednost BMI bez obzira na uzrast bila je 21.34 ± 5.01kg/m2
za muški i 20.63 ± 3.44 kg/m2 za ženski pol. U uzrastu od 12, 14 i 17. godini, dečaci
imaju značajno veći BMI od devojčica ( p<0,05) dok je ova razlika bila visoko statistički
značajna razlika (p<0,001) u starosnoj dobi od 18 godina. Na Garfikonu 1 prikazani su
percentili za BMI u odgovarajućim uzrastima za sve ispitanike.
Garfikon 1. Percentili BMI (indeks telesne mase) za dečake i devojčice ogovarajućeg uzrasta.
Zaključak: Visinko težinski odnos u svim uzrastima je u okviru optimalnog za godište
i pol. Može se zaključiti da je fizička aktivnost dovoljna za postizanje i održavanje optimalnih vrednosti BMI kod mladih navedenih uzrasnih grupa bez obzira na način ishrane.
Uočena je razlika u percentilnim vrednostima BMI u odnosu na vrstu fizičke aktivnosti,
kao i intenzitet aktivnosti, što u korelaciji sa prikupljenim podacima o navikama u ishrani i načinu ishrane otvara prostor za dalja istraživanja.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
163
POSTER FORUM II
PHYSICAL ACTIVITY LIKE A FACTOR FOR ACHIEVING AND
MAINTENANCE OPTIMAL BODY WEIGHT AT THE AGE 11-18
Vlasačević J, Plavšić J, Šaranović-Đorđević S, Mrdaković D, Mazić S.
National Institute of Sport, Belgrade, Serbia
INTRODUCTION: According to the data from Institute of Public Health of Serbia „Dr
Milan Jovanović Batut”, childhood obesity is a serious health problem with many complications and health consequences in the later age. As a measure of prevention of these
illness in childhood, the recommendations of the World Health Organization is physical
activity of a minimum 60 minutes every day.
THE AIM: To examine the potential positive impact of physical activity on heightweight ratio of boys and girls age 11-18 who participate in different sports activities.
METHOD: In the National Institute of Sport, 2084 schoolchildren (724 female and
1360 male) who took part in different sports competitions during the first semester of
2009/2010. school year were medically examiened. All competitors were phisycaly active at least 10 hours a week in a different sports disciplines: swimming, basketball,
water polo, volleyball, football, tenis table. Height was measured with altimeter,
weight and BMI with scale Tanita – Body Composition Analzer Type BC-418 MA.
Results: The average value of BMI regardless of their age was 21,34 ± 5.01kg/m2
for male and 20.63 ± 3.44 kg/m2 for female. At the age of 12, 14 and 17, boys had significantly higher BMI than girls ( p<0,05), while this difference was highly statistically
significant (p<0,001) in the age of 18. Example 1 shows the percentiles of BMI in the
appropriate age for all competitors.
Example 1. BMI (Body Mass Index) Percentiles for boys and girls in the appropriate age.
Conclusion: Height-weight ratio is optimal for all ages and gender. It can be concluded that physical activity is sufficient to achieve and maintain optimal BMI values
in these young age groups regardless of their daily diet. Correlated difference in BMI
percentile values in relation to the type of physical activity and intensity of that activity,
with the collected data on dietary habits and diets, leaves possibility for further research.
164
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
ISPITIVANJE UTICAJA SUPLEMENTACIJE
ASTAKSANTINOM NA MUKOZNI IMUNITET KOD MLADIH
FUDBALERA
Baralić Ivana1, Đorđević Brižita2, Dikić Nenad3, Anđelković Marija3, Radivojević Nenad3, Kotur-Stevuljević Jelena4
Velefarm A.D. Holding Kompanija, Beograd, Srbija
2
Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
3
Udruženje za medicinu sporta Srbije (Ordinacija Vita Maxima), Beograd, Srbija
4
Institut za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
1
UVOD: Redovna i umerena fizička aktivnost ima povoljan efekat na imuni sistem,
dok intenzivni i naporni treninzi mogu rezultirati supresijom imunog odgovora. Pokazano je da nakon akutnog intenzivnog treninga, ali i posle dužeg perioda treniranja dolazi
do poremećaja i u mukoznom imunitetu i smanjenja nivoa sIgA u salivi kod elitnih sportista koji se bave različitim sportovima. Cilj studije je sa se ispita uticaj suplementacije
astaksantinom na promene nivoa sIgA nakon intenzivnih treninga.
METODOLOGIJA: Ispitivanjem je obuhvaćeno 35 fudbalera iz fudbalskog kluba
„Teleoptik“ i mlade selekcije fudbalskog kluba „Partizan“, Beograd, Srbija. Ispitanici su
podeljeni u dve grupe: Asx (n=20) i placebo (n=15) grupa. Asx grupa je suplementirana
sa 4 mg Asx. Uzorci salive su uzeti na početku studije i nakon 90 dana suplementacije i to
pre i posle jutarnjeg treninga. Apsolutna koncentracija sIgA je odredjena ELISA testom.
Sekretorni nivo sIgA (mg/min) je dobijen množenjem absolutne koncentracije (mg/ml)
i salivarnog protoka (ml/min).
REZULTATI: Značajno smanjenje sIgA koncentracije i sekretornog nivoa sIgA
uočeno je nakon akutnog intenzivnog treninga (p<0.05). Slične promene su zabeležene
i pre suplementacije i nakon 90 dana redovnih treninga u obe grupe sporista. Redovni
treninzi u periodu od 90 dana nisu negativno uticali na nivo sIgA u miru. Ipak, uočeno
je značajno povećanje koncentracije sIgA i sekretornog nivoa sIgA u suplementiranoj
grupi fudbalera nakon 90 dana trajanja studije (p<0.05).
ZAKLJUČAK: Suplementacija Asx nije sprečila smanjenje nivoa sIgA uzrokovano napornim akutnim treningom, ali je dovela do povećanja koncentracije sIgA u miru kod
mladih fudbalera. Povećanje nivoa sIgA može povećati aktivnost imunog odgovora protiv različitih mikrobioloških agenasa na mukoznim membranama.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
165
POSTER FORUM II
FFECT OF SUPPLEMENTATION WITH ASTAXANTHIN ON THE
MUCOSAL IMMUNITY OF YOUNG ELITE SOCCER PLAYERS
Baralić Ivana1, Đorđević Brižita2, Dikić Nenad3, Anđelković Marija3, Radivojević Nenad3, Kotur-Stevuljević Jelena4
Velefarm Joint-Stock Holding Company, Belgrade, Serbia
2
Institute for Bromatology, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
3
Sports Medicine Association of Serbia (Outpatient Clinic Vita Maxima), Belgrade, Serbia
4
Institute for Medical Biochemistry, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
INTRODUCTION: Light to moderate exercise appears to have a beneficial effect on
the immune system, whereas prolonged bouts of exercise and heavy training bouts cause
temporary immune impairment. It has been shown that intense prolonged and chronic
exercise and shorter intense interval exercise induce suppression in musocal immunity
and decrease in salivary IgA (sIgA) levels in elite athletes training in a variety of sports. The
aim of the present study is to investigate the influence of Astaxanthin (Asx) supplementation on exercise and training induced changes in sIgA responss in young soccer players.
METHODS: 35 male elite soccer players, members of soccer team “Teleoptik” and
young selection of soccer club “Partizan”, Belgrade, Serbia, participated in the study.
They were randomly assigned in a double-blind fashion to Asx (n=20) and placebo
(n=15) group. Asx group was supplemented with 4 mg of Asx. Saliva samples were collected at the onset of the study and after 90 days of supplementation in pre-exercise
and post-exercise conditions. Saliva samples were analyzed for sIgA concentrations by
ELISA test. sIgA secretion rate (mg/min) was determined by multiplying the absolute
sIgA concentration (mg/ml) with saliva flow rate (ml/min).
RESULTS: Intense soccer exercise induced significant decrease in sIgA concentration
and sIgA secretion rate in young soccer players (p<0.05). Similar changes were observed
before supplementation and at the end of observational period in both groups. Soccer training over the 90 days of training period did not affect sIgA levels. On the other hand, there
was statistically significant increase in resting sIgA concentration and sIgA secretion rate in
supplemented group over the 90-days of training and supplementation program, (p<0.05).
CONCLUSION: Asx versus placebo ingestion did not alter exercise-induced changes
in sIgA response, but it significantly increase resting sIgA concentrations in young soccer players. The increased sIgA levels may activate the immunological defense against
microbes on mucous membranes.
1
PREPORUKE ZA KORIŠĆENJE KREATINA SA POSEBNIM
OSVRTOM NA MLAĐU POPULACIJU
Antić Tamara1, Dikić Nenad1, Vukašinović Vesić Milica1, Oblaković Babić Jelena1, Anđelković Marija1, Vujić Siniša1, Radivojević Nenad1
1
Udruženje za medicinu sporta Srbije (Ordinacija Vita Maxima), Beograd, Srbija
Uvod
Prema Internacionalnom udruženju za sportsku ishranu (ISSN), kreatin u suplementaciji sportista je efikasan, siguran i moralan. Međutim, postoji dilema o njegovoj upotrebi
166
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
u dečijem i adolescentnom dobu. Američki koledž sportske medicine u svom konsenzus
doukumentu predlaže da se suplementacija ne propručuje pedijatriskoj populaciji, koju
su definisali kao mlađu od 18 godina. (Ronald L. i sar., 2000.). Analiza suplementacije naših
sportista na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru je ukazala da su vrsta preparata
(kreatinin, glutamin, itd.) i količina korišćeni neodmereno i nesvrsishodno i da proces nije
vođen od strane kompetentnih lica. Predloženo je da mišljenje Zdravstvene komisije OKS
bude kao zvaničano i pravosnažno prihvaćeno od strane OKS i prosleđeno svim sportskim savezima. (Vasić G. i sar., 2011.). U želji da pomognemo u zauzimanju stava u tom
pogledu, analizirali smo objavljene rezultate relevatnih istraživanja o upotrebi kreatina u
suplementaciji sportista.
Diskusija
Kreatin se sintetizuje u jetri, bubrezima i pankreasu, odakle se krvlju transportuje u
mozak i mišiće, u kojima je deponovano oko 95% ukupne količine kreatina. Suplementacija kreatinom ubrzava resintezu ATP, što rezultira jačanjem kontrakcija i bržim mišićnim
oporavkom. Kreatin povećava i mišićnu masu, što je posledica nakupljanja tečnosti
u mišićnim vlaknima. Najbolji efekti suplementacije kreatinom su u sportovima koji
zahtevaju snažne, kratkotrajne mišićne kontrakcije (dizanje tegova, sprint, itd.). Nasuprot
tome, suplementacija kreatinom ne utiče na aerobnu izdržljivost sportista.
Sva istraživanja kreatinske suplementacije bazirana su na njenim pozitivnim efektima.
Nedostaju relevantne prospektivne studije o potencijalnim neželjenim dejstvima, posebno posle dugoročne primene i praćenja. Spominju se jedino sporadična, pojedinačna
zapažanja o neželjenim efektima (tabela 1).
Tabela 1. Moguće komplikacije kreatinske suplementacije i preventivne mere (Ronald L. i sar., 2000.)
Organ
Komplikacija
Gastrointestinalni Nauzeja, povraćanje,
sistem
dijareja
Povećanje koncentracije
Bubrezi
kreatinina u plazmi kod
zdravih osoba, pogoršanje
postojeće bubrežne
slabosti
Jetra
Povišenje transaminaza i
nivoa LDH
Grčevi i nakupljanje vode
Skeletni mišići
u mišićima; kreatin vezuje
vodu koja iz okolnog tkiva
prelazi u mišiće, usled
čega su mogući dehidratacija i elektrolitni
disbalans
Prevencija
Ne koristiti kreatin pre i u toku
samog treninga
Ne upotrebljavati kreatin
kod osoba renalnom disfunkcijom, kao ni kod osoba sa
povećanim rizikom za nastanak bubrežne bolesti
Izbegavanje intenzivnih
treninga*
Adekvatna hidracija sportista
tokom suplementacije kreatinom
*Većina autora povišenje transaminaza i LDH povezuje sa intenzivnim treninzima (Kreider R. B. i sar., 1998.; Ronald L. i sar., 2000.)
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
167
POSTER FORUM II
Takođe, samo adekvatna upotreba kreatina dovodi do povećanja mišićne mase, anaerobne izdržljivosti i bržeg mišićnog oporavka. Proporučene doze kreatina su 20 g/dan
u toku 5-7 dana (faza punjenja), zatim 3-5 g/dan u toku 2-3 meseca (faza održavanja).
(Bemben MG, Lamont HS, 2005., autorka) Zvanična ispitivanja preporučuju da se kreatin
koristi neposredno nakon završenog treninga i u toku priprema za sportsko takmičenje
(tabela 2).
Tabela 2. Preporuke za suplementaciju kreatinom (Franco-Obregon A., 2002.)
Vreme upotrebe u
Opravdanost
Objašnjenje
odnosu na trening/
upotrebe
takmičenje
Nagli prelazak tečnosti iz okolnog tkiva u
Pre treninga/
neopravdana
skeletne mišiće može dovesti do elektrotakmičenja
litnog disbalansa i dehidracije koji sam
trening mogu učiniti štetnim
U toku treninga/
neopravdana
Može doći do dehidracije i mišićnih grčeva
takmičenja
Kreatin se u ovom periodu najlakše
Posle treninga/
opravdana
transportuje u mišiće; proces transporta je
takmičenja
posredovan insulinom
Opšte je mišljenje da je suplementacija kreatinom kod odsraslih sportista efikasna i
sigurna, dok postoje različita mišljenja o sigurnosti njene primene u dečijem i adolescentnom dobu. (Ronald L. i sar., 2000.; Bemben MG, Lamont HS, 2005.) Period fizičkog
i mentalnog sazrevanja mladih sportista podrazumeva specifičnu vulnerabilnost koja
zahteva oprezan pristup u doziranju fizičkih aktivnosti, psihičkom opterećenju, režimu
ishrane i posebno suplementaciji.
Zaključak
Uvidom u objavljene rezultate relevantnih istraživanja, zaključujemo da suplementacija kreatinom kod sportista poboljšava mišićnu snagu, povećava mišićnu masu i ubrzava oporavak mišića nakon ekstenzivnih kontrakcija. Nedostatak prospektivnih studija o
eventualnim negativnim efektima ove suplementacije, posebno u dugoročnom periodu, opredeljuje stav da se kreatin ne treba primenjivati pre osamnaeste godine života.
Na kraju, sportisti koriste kreatin kako bi poboljšali svoj učinak tokom napora maksimalnog inteziteta, što nam nameće etičko pitanje: Da li je preporučljivo da mladi sportisti
budu izloženi takvoj vrsti prekomernog psiho-fizičkog stresa?
168
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF CREATINE WITH
SPECIAL EMPHASIS ON THE YOUNGER POPULATION
Antić Tamara1 , Dikić Nenad1, Vukašinović Vesić Milica1, Oblaković Babić Jelena1, Anđelković Marija1, Vujić Siniša1,
Radivojević Nenad1
1
Sports Medicine Association of Serbia (Outpatient Clinic Vita Maxima), Belgrade, Serbia
Introduction
According to International Society of Sports Nutrition, creatine supplementation in
athletes is effective, safe and moral. However, there is a dilemma about its use in children and adolescence. American College of Sports Medicine in its consensus document
says that supplementation is not recommended in the pediatric population, which is
defined as under 18 years. (Ronald L. at all, 2000.). Analysis of supplementation of our
athletes at the Olympic Youth Games in Singapore indicated that the types of products
(creatine, glutamine, etc.). and their quantities were used in unmeasured way and that
the process was conducted by incompetent persons. It is proposed that the opinion
of Olympic Committee medical commission is an official and legally recognized by the
Olympic Committee of Serbia and forwarded to all sports federations (Vasic G. at all,
2011.). In order to assist in taking a stand about this issue, we have analyzed the results
of relevant published studies on the use of creatine supplementation in athletes.
Discussion
Creatine is synthesized in the liver, kidneys and pancreas and by blood it is transported to the brain and muscles, where 95% of the total amount of creatine is deposited. Creatine supplementation accelerates the re-synthesis of ATP, resulting in the
strengthening of muscle contraction and a faster recovery. Creatine increases muscle
mass, which is result of accumulation of fluid in the muscle fibers. The best effects of
creatine supplementation are represented in sports that require strong, brief muscle
contractions (lifting weights, sprinting, etc.). In contrast, creatine supplementation does
not have effect on aerobic endurance of athletes.
All research about creatine supplementation is based on its positive effects. There is
a lack of relevant prospective studies on the potential adverse effects, especially after
long-term use of creatine. Only sporadic, individual observations of adverse effects are
mentioned (Table 1).
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
169
POSTER FORUM II
Table 1. Possible complications of creatine supplementation and preventive measures
(Ronald L. at all, 2000.)
Organ
Complication
Prevention
Gastrointestinal
system
Nausea, vomiting, diarrhea
Do not use creatine before
and during the training
Kidneys
The increase in plasma creatinine
concentration in healthy individuals, worsening of existing kidney
disease
Do not use creatine in patients with renal dysfunction,
or in those with increased
risk for kidney disease
Liver
Elevation of transaminases and
LDH levels
Avoidance of intense training*
Skeletal muscles
Cramps and water accumulation in Adequate hydration of
the muscles, creatine binds water
athletes during creatine
from the surrounding tissue which supplementation
goes into the muscles, resulting in
the possible electrolyte imbalance
and dehydration
*Most of the authors the increase of transaminases and LDH associate with intense
training (Kreider R. B. at all, 1998.; Ronald L. at all, 2000.)
Also, only the proper use of creatine leads to increased muscle mass, anaerobic
endurance and faster muscle recovery. The recommended doses of creatine are 20 g /
day for 5-7 days (loading phase), followed by 3-5 g / day for 2-3 months (maintenance
phase). (Bemben MG, Lamont HS, 2005., Burk L., 2007.) The official studies recommend
to use creatine immediately after completion of training and during the preparation for
sports competition (Table 2).
Tabela 2. Recommendations for creatine supplementation (Franco-Obregon A., 2002.)
Time of use in re- Validity of use Explanation
lation to training /
competition
Before training/
unjustified
The rapid shift of fluid from the surrounding
competition
tissue in skeletal muscle can lead to electrolyte
imbalances and dehydration that can cause
training to be harmful
During training/
unjustified
There may be dehydration and muscle cramps
competition
After training/com- justified
In this period creatine is most easily transportpetition
ed to the muscles; transport process is mediated by insulin
It is generally believed that creatine supplementation in adult athletes is effective
and safe, as there are different opinions about the safety of its use in children and adolescence. (Ronald L. at all, 2000.; Bemben MG, Lamont HS, 2005.) Period of physical and
170
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
mental maturation of young athletes means a specific vulnerability that requires a cautious approach in dosing of physical activity, mental load, diet, and supplementation.
Conclusion
After examining the results of relevant published studies, we conclude that creatine
supplementation in athletes improve muscle strength, increases muscle mass and accelerates recovery after extensive muscle contraction. The lack of prospective studies on
possible adverse effects of supplementation, especially in the long term period, determines the stand that creatine should not be used before the eighteenth year of life. Finally, athletes use creatine to improve their performance during the maximum intensity
of effort, which brings the ethical question: Is it recommended that young athletes are
exposed to that kind of excessive psycho-physical stress?
ULOGA L-KARNITINA U DIJETOTERAPIJI I SPORTSKOJ
MEDICINI
Petrović-Oggiano Gordana
Institut za medicinska istraživanja, Centar izvrsnosti za istraživanja iz oblasti ishrane i metabolizma, Beograd
L - karnitin predstavlja supstancu koja je odgovorna za različite funkcije u organizmu,
pored ostalog i za transport masnih kiselina do mitohondrija. U ishrani L-karnitin nalazi
se prvenstveno u životinjskim proizvodima i kada je ishrana uravnotežena u proseku
čovek unosi 200-300 mg L-karnitina dnevno. Postoji više riziko grupa koje karakteriše
deficit L-karnitina, kojima je potrebna suplementacija. Potreba za suplementacijom
postoji kod vegetarijanaca, sportista, trudnica, dojilja, pacijenata sa bubrežnim, kardiovasklularnim oboljenjima, kao i oboljenjima jetre. L-karnitin igra ulogu u jačanju imunog
sistema, utiče pozitivno na sniženje povišenih lipidnih parametara, Lp(a), TNF-alpha i
povišenje protektivnog HDL-holesterola, pozitivno deluje na vrednosti glikemije kod
dijabetičara,usporava stvaranje dijabetičke katarakte, a postoje i hipoteze da podstiče
plodnost kod muškaraca utičući na kvalitet semene tečnosti. L-karnitin pomaže sportistima izloženim intenzivnoj fizičkoj aktivnosti da bolje neutrališu slobodne radikale
i štetne produkte metabolizma. Potrebe za njegovim unosom variraju u zavisnosti od
vrste i intenziteta sporta. Kod sportova koje karakteriše veći intenzitet posebno kod
atleta, koji često primenjuju vegetarijansku, energetski siromašnu ishranu može doći
do njegovog deficita. Triatlonci imaju najnižu koncentraciju L-karnitina, zato njegova
suplementacija može poboljšati fizičke performanse. Rezultati naučnika sa Univerziteta
Konektikat u USA otvaraju nove perspektive o ulozi i upotrebi L-karnitina u sportskoj
medicini, u smislu niže produkcije slobodnih radikala, manjeg povredjivanja muskulature kod sportista, kao i brže regeneracije mišićne muskulature nakon treniniga. Kod
suplementacije karnitinom treba posebno voditi računa da se samo visoko prečišćen
oblik pimenjuje, jer postoje i štetni D - oblici karnitina, koji mogu imati negativne efekte
i u smislu kardiovaskularnih komplikacija, slabljenja mišićne muskulature, zamora, miastenije gravis i sličnih simptoma. Njegova efikasnost posebno dolazi do izražaja kod
sportista kada je vezan za koenzim Q10 koji u korelaciji favorizuju aerobni fizički trening.
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
171
POSTER FORUM II
Efekat L-karnitina najveći je 1 ½-2 sata nakon unosa. Epidemiološke studije pokazale su
da suplementacija 3g L-karnitina dnevno uz energetski redukovanu ishranu, vodi gubitku telesne mase od 800-1000gr te tako nalazi primenu u terapiji adipoziteta. Novija
istraživanja ukazuju da L-karnitin može poboljšati koncentraciju i pažnju i kod pacijenta
obolelih od Alchajmerove bolesti. Suplementacija L-karnitinom može redukovati nivo
stres hormona kortizola kod ovih pacijenata kao i kod sportista. L-karnitin utiče na
poboljšanje razvoja i sazrevanja pluća kod novorođene dece, a nalazi primenu i kod
pacijenata koji su na parenteralnoj ishrani, jačajući imuni sistem.
Ključne reči: L-karnitin, sportisti, suplementacija, dijetoterapija.
ROLE OF L-CARNITINE IN DIETOTHERAPY AND SPORTS
MEDICINE
Petrović-Oggiano Gordana
Institute for Medical Research, Centre of Excellence for research in nutrition and metabolism, Belgrade
L-carnitine is a substance that is responsible for different functions in the body, besides others, also to transport fatty acids to the mitochondria. The dietary L-carnitine is
found primarly in animal products, and when the diet is balanced, on average, a man
entered 200-300 mg L-carnitine daily. There are several risk groups characterized by
deficit of L-carnitine in necessity of supplementation. There is a need for supplementation in vegetarians, athletes, pregnant women, nursing mothers, patients with renal,
cardiovasklular and liver diseases. L-carnitine plays a role in strengthening the immune
system, has a positive effect on lowering elevated lipid parameters, Lp (a), TNF-alpha
and increase of protective HDL-cholesterol, a positive effect on serum glucose in diabetics, slows the creation of diabetic cataracts, and there are hypotheses to promote fertility in men affecting the quality of semen. L-carnitine helps athletes exposed to intense
physical activity to better neutralizied free radicals and harmful products of metabolism. The need for its input varies depending on the type and intensity of sport. In sports
which are characterized by higher intensity especially in athletes, who often apply a
vegetarian, energy-poor diet can lead to the deficit. Triatlon sportsmen have the lowest
concentration of L-carnitine, because of its, supplementation can improve physical performance. The results by scientists at the University of Connecticut in the United States
are opening new perspectives on the role and use of L-carnitine in sports medicine, in
terms of lower production of free radicals, a small muscle injury in athletes, and faster
muscle regeneration after muscle training. By carnitine supplementation special attention will be focused that only a highly purified form can we recommended, because
there are harmful and D - forms of carnitine, which can have negative effects in terms
of cardiovascular complications, muscle weakening muscles, fatigue, myasthenia gravis
and related symptoms. Its efficiency is particularly evident in athletes when linked to
coenzyme Q10, which is correlated to favor aerobic exercise training. The effect of Lcarnitine is the largest 1 ½ -2 hours after intake. Epidemiological studies have shown
that supplementation with L-carnitine 3g daily with reduced energy consumption, lead-
172
Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem
Third Congress of Food Supplements with international participation
POSTER FORUM II
ing to loss of body weight of 800-1000 gr, and so is used in the treatment of adiposity.
Recent studies indicate that L-carnitine can improve concentration and attention in patients suffering from Alzheimer’s disease. L-carnitine supplementation can reduce levels
of stress hormone cortisol in these patients and in athletes. L-carnitine influences the
development and improvement of lung maturation in newborn children, and finds application in patients who are on parenteral nutrition, strengthening the immune system.
Keywords: L-Carnitine, athletes, supplementation, dietotherapy
Zbornik apstrakata
Book of Abstracts
173
KADA JE SUPLEMENTACIJA POTREBNA
CENTAR ZA SPORTSKU ISHRANU I SUPLEMENTACIJU
UDRUŽENJA ZA MEDICINU SPORTA SRBIJE
Antidoping agencija Republike Srbije i Udruženje za medicinu sporta Srbije su zbog velikog interesovanja i problema vezanih
za ishranu i suplementaciju u sportu osnovali početkom ove godine Centar za sportsku ishranu i suplementaciju Udruženja za
medicinu sporta Srbije.
Specifičnost Centra za sportsku ishranu i suplementaciju je u tome što se svakom sportu i sportisti pristupa pojedinačno.
Program ishrane i suplementacije obuhvata:
1. biohemijske analize krvi
2. osnovni internististički pregled
3. inicijalni razgovor sa sportistom vezan za navike u ishrani i suplementaciji, kao i njegove trenutne želje
4. davanje instrukcija za vođenje trodnevnog dnevnika ishrane i nošenje akcelerometra
5. analiza dnevnika i formiranje nutritivnog profila sportiste
6. pravljenje plana ishrane tj.dijete
7. pravljenje programa suplementacije
8. detaljan razgovor sa sportistom prilikom predaje izveštaja
9. intenzivne konsultacije sa članovima centra
10. kontrolna merenja i pregledi u narednih mesec dana (često i duže)
Trenutno se u okviru programa Centra nalaze 50 vrhunskih sportista iz košarke, atletike, fudbala, boksa, džudoa, skijanja,
američkog fudbala, paraolimpijskog sporta i rvanja i dva tima KK “Crvena Zvezda” i FK “Partizan”. Sportisti koji redovno prate dijetu i
suplementaciju su u zadatom roku postigli željene rezultate i ostaju i dalje pod kontrolom Centra.
Zakazivanje pregleda: 011 30 58 376 ili e-mailom: [email protected]
Download

program i zbornik apstrakata program and book of abstracts