Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
POLIĆ NEDŽAD
Orahov brijeg bb, 71320 Vogošća (Bosna i Hercegovina)
0038732656562
[email protected]
Datum rođenja 16 studenog 1969
RADNO ISKUSTVO
2013–danas
Profesor
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
Finansijski menadžment, Finansijska tržišta, Finansijska analiza
2013–danas
Direktor
Euro-power d.o.o. Tesanj, Tesanj (Bosna i Hercegovina)
Trgovina energentima
2012–2013
Predsjednik Uprave
Bosnalijek d.d., Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
CEO - farmacija
2007–2012
Izvršni direktor za marketing i prodaju
HIFA-OIL d.o.o. Tešanj, Tešanj (Bosna i Hercegovina)
2006–2007
Savjetnik
BH Telecom d.d., Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Savjetnik generalnog direktora za ekonomske poslove
2002–2006
Premijer
Zeničko - dobojski kanton, Zenica (Bosna i Hercegovina)
2000–2002
Direktor
OPEN d.o.o., Zavidovici (Bosna i Hercegovina)
Poslovni konsalting - restrukturiranje, privatizacija, finansije
1998–2000
Pomoćnik direktora
Agencija za privatizaciju ZE - DO kantona, Zenica (Bosna i Hercegovina)
1995–1998
Izvršni direktor
Krivaja d.d., Zavidovići (Bosna i Hercegovina)
Finansije, Prodaja
1993–1995
5/2/14
Predsjednik Izvršnog Odbora
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 4
Curriculum vitae
POLIĆ NEDŽAD
Općina Zavidovići, Zavidovici (Bosna i Hercegovina)
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2004–2007
Doktor ekonomskih nauka
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
1995–1999
Magistar ekonomskih nauka
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla (Bosna i Hercegovina)
1989–1992
Diplomirani ekonomista
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka (Bosna i Hercegovina)
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
bosanski
Ostali jezici
engleski
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
C1
C1
C1
C1
C1
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vještine
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
DODATNE INFORMACIJE
Objavljeni radovi
Publicirane knjige:
2012: Polić, N., Serdarević, N. “Praktični aspekti finansijskog menadžmenta“,Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet, Udžbenik
Objavljeni radovi:
2013: Polić, N. „The quality of financial reporting process in Bosnia and Herzegovina –
relevance of quantitative and qualitative characteristics“ Konferencija: BDC 2013,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici
2013: Polić, N. „Kvalitet finansijsko izvještavanja i optimizacija investicijskih procesa“, 16. Međunarodni
simpozij Udruženja računovođa i revizora F BiH - Neum,
Zbornik radova
2012: Polić, N. „Finansijsko tržište u Bosni i Hercegovini – stanje, perspektive i izazovi“ 15.
Međunarodni simpozij Udruženja računovođa i revizora F BiH - Neum,
Zbornik radova, str. 653-662
5/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 4
Curriculum vitae
POLIĆ NEDŽAD
2012: Polić, N. „Načini i mogućnosti rješavanja problema unutrašnjeg duga i narasle
nelikvidnosti“, XIIImeđunarodni simpozij: Fiskalni okvir i održivi razvoj BiH,
Neum, Revicon, Zbornik radova, str. 645 – 653
2011: Polić, N., Botonjić, Š. „Value Creation through Corporate Restructuring – A case of Natron Hayat“, Konferencija: Razvoj poslovanja 2011, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Zenici, Zbornik radova, str. 287 - 296
2011: Polić, N. „Neophodnost restrukturiranja privrednih društava s većinskim državnim
kapitalom prije privatizacije i mogući modeli privatizacije“, 11. međunarodni seminar
– Revicon - Dubrovnik, Zbornik radova, str. 184 – 194
2011: Polić, N. „Instrumenti i politike finansijskog menadžmenta poslovnih subjekata za
izlazak iz nelikvidnosti“, XII međunarodni simpozij: Ubrzane reforme u funkciji
održivog razvoja, Neum, Revicon, Zbornik radova, str. 537 - 549
2011: Polić, N. „Kako analizirati finansijske izvještaje – uticaj pokazatelja novčanog toka“, 14.
Međunarodni simpozij Udruženja računovođa i revizora F BiH - Neum,Zbornik radova, str. 55-63
2010: Polić, N. „Tokovi sredstava kompanija u vlasništvu investicionih fondova“,
Konferencija: Razvoj poslovanja 2010, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici,
Zbornik radova, 147-156
2010: Polić, N. „Primarno tržište – može li tržište kapitala u BiH biti realna alternativa
bankarskom sistemu“, X Međunarodni seminar, Revicon – Dubrovnik, Zbornik radova
2010:Polić, N. „Unutarnji dug – kočnica ili pokretač ekonomskog oporavka BiH“, X
Međunarodni seminar, Revicon – Dubrovnik, Zbornik radova,
2009: Polić, N. „Model privatizacije i transformacija vlasništva privatiziranog kapitala“,
Ekonomski pregled, Zagreb, Vol. 7-8, str. 396-410
2009: Polić, N. „Uticaj stand-by aranžmana sa IMF na realni sektor u BiH“, Deveti
međunarodni seminar – Revicon - Dubrovnik, Zbornik radova, str. 231-239
2008: Polić, N. „Initial and Second Privatization in Bosnia and Herzegovina – Results,
Challenges and Perspectives“ Fourth International Conference ICES 2008, School of
Economics and Business, Sarajevo, BoEA p. 319
2008: Polić, N. „Tranzicija sektora telekomunikacija u Bosni i Hercegovini“, 11. Međunarodni simpozij
Udruženja računovođa i revizora F BiH - Neum, Zbornik radova, str. 231-246
2008: Polić, N. „Ubrzano restrukturiranje kompanija u vlasništvu investicijskih fondova“,
Osmimeđunarodni seminar – Revicon - Dubrovnik, Zbornik radova, str. 229-236
2007: Polić, N. „Radničko dioničarstvo vs tenderska privatizacija“, Sedmi međunarodni
seminar – Revicon - Dubrovnik, Zbornik radova, str. 53-60
2006: Polić, N. : „Uticaj Koridora Vc na društveno – ekonomski razvoj Zeničko – dobojskog regiona“,
Zbornik radova - Međunarodna konferencija ANU BiH – ANZ HR, Sarajevo
2003: Kurtić, A., Polić, N. : „Organizacijske dimenzije i specifičnosti procesa planiranja i
kontrole u rudnicima uglja“, Ekonomska revija br. 1, str. 85 – 96, Tuzla 2003.
2000: Polić, N. : „Ocjena poslovanja – temelj za odluku o metodu privatizacije preduzeća“,Privatizacija
br. 10/11, str. 41 – 45, Sarajevo 2000.
5/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 4
Curriculum vitae
POLIĆ NEDŽAD
1996: Kurtić, A., Polić, N., Hatunić, O., Šarić, E. : „Usklađivanje projekata sa strateškim
ciljevima“, 3. međunarodni naučni skup Zenica, Zbornik radova, str. 367 – 371, Zenica
1996.
Studije i projekti:
2012: Polić, N. „The Binding Offer: An Acquisition of OMV BiH“, Projekat realizacije
indikativne ponude, due diligance i Obavezujuće ponude za akviziciju OMV BiH, u
ime kompanije HIFA-OIL doo Tešanj;
2007: Polić, N. „Strategija tranzicije javno-komunalnog sektora u Zeničko – dobojskom
kantonu“;
1997: Polić N. „Studija izvodivosti i poslovni plan osavremenjavanja tehnoloških procesa u IP „Krivaja“
dd Zavidovići;
5/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 4
Download

POLIĆ NEDŽAD - Ekonomski fakultet