IT-08-91-T
D620- D1 /20100 TER
620/20100 TER
Prijevod
UJEDINJENE
NACIJE
Međunarodni sud za krivično gonjenje
osoba odgovornih za teška kršenja
međunarodnog
humanitarnog
prava
počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije
od 1991. godine
Predmet br.
IT-08-91-T
Datum:
27. mart 2013.
Original:
engleski
PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II
U sastavu:
sudija Burton Hall, predsjedavajući
sudija Guy Delvoie
sudija Frederik Harhoff
Sekretar:
g. John Hocking
Presuda od:
27. marta 2013. godine
TUŽILAC
protiv
MIĆE STANIŠIĆA
STOJANA ŽUPLJANINA
JAVNO
PRESUDA
Tom 3 od 3
Tužilaštvo:
gđa Joanna Korner
g. Thomas Hannis
Branioci optuženih:
g. Slobodan Zečević i g. Slobodan Cvijetić za Miću Stanišića
g. Dragan Krgović i g. Aleksandar Aleksić za Stojana Župljanina
1
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
619/20100 TER
Prijevod
SADRŽAJ
I. DODATAK I: ISTORIJAT POSTUPKA ....................................................................................1
II. DODATAK II: DOKAZI O POJEDINAČNO IMENOVANIM ŽRTVAMA ........................5
A. OSNOVNI PODACI O BAZI PODATAKA O DOKAZU SMRTI ................................................................5
B. BAZA PODATAKA O DOKAZU SMRTI ..............................................................................................8
C. OPŠTA ARGUMENTACIJA STRANA U POSTUPKU .............................................................................9
1. Argumentacija odbrane............................................................................................................9
2. Odgovor tužilaštva ...................................................................................................................9
3. Replika odbrane .....................................................................................................................10
D. ZAKLJUČCI O KONKRETNIM BAZAMA PODATAKA I MATERIJALU SADRŽANOM U BAZI
PODATAKA O DOKAZU SMRTI ....................................................................................................11
1. Baza podataka o mortalitetu Federalnog zavoda za statistiku za period od 1992. do 1995.
(u daljem tekstu: Baza podataka FZS-a) .............................................................................11
2. Izvještaj MKCK-a o nestalim licima .....................................................................................11
3. Popis domaćinstava u Sarajevu..............................................................................................12
4. Knjiga nestalih opštine Prijedor.............................................................................................13
5. Karton Žrtve...........................................................................................................................13
6. Baza podataka organizacije Muslimani protiv genocida (u daljem tekstu: Baza podataka
MPG-a)................................................................................................................................14
7. Žrtve ratnih zločina na području Višegrada...........................................................................14
8. Dokazni predmet P411.32......................................................................................................15
9. Izjava svjedoka i izvještaj vještaka Amora Mašovića ...........................................................15
10. Izvještaj Državne komisije BiH za traženje nestalih lica dostavljen u vezi s navodnim
žrtvama incidenta ubistava kod Korićanskih stijena ...........................................................16
E. OPŠTI ZAKLJUČCI O DOKAZIMA SADRŽANIM U BAZI PODATAKA O DOKAZU SMRTI .....................16
1. Metodologija analize Vijeća ..................................................................................................17
2. Opšta zapažanja .....................................................................................................................17
3. Upućivanje na "izjave svjedoka" ...........................................................................................19
4. Prazne i numerisane rubrike s imenima u Konačnom spisku žrtava .....................................21
5. Navodi "Prezime nepoznato" i "Ime nepoznato" u Konačnom spisku žrtava .......................21
F. POIMENIČNO NAVEDENE ŽRTVE ......................................................................................21
1. Banja Luka .............................................................................................................................21
2. Ključ.......................................................................................................................................35
(a) Velagići .................................................................................................................................. 35
(b) Biljani..................................................................................................................................... 86
3. Prijedor i Skender-Vakuf .....................................................................................................201
(a) Kozarac................................................................................................................................. 201
(b) Brdo, Čarakovo, i Bišćani .................................................................................................... 226
(c) Fudbalski stadion u Ljubiji................................................................................................... 282
(d) Logor Omarska .................................................................................................................... 302
(e) Logor Keraterm, soba 3........................................................................................................ 372
(f) Korićanske stijene................................................................................................................. 429
4. Teslić....................................................................................................................................510
5. Višegrad ...............................................................................................................................523
(a) Kuća Adema Omeragića/Pionirska ulica ............................................................................. 523
6. Vlasenica..............................................................................................................................536
(a) Pogubljenje u Novoj Kasabi................................................................................................. 536
7. Zvornik.................................................................................................................................549
(a) Škola u Drinjači.................................................................................................................... 549
(b) Dom kulture Čelopek ........................................................................................................... 579
1
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
618/20100 TER
Prijevod
(c) Tehnička škola u Karakaju ................................................................................................... 596
III. DODATAK III: PRAVNI IZVORI .......................................................................................609
IV. DODATAK IV: KORIŠTENI IZRAZI I SKRAĆENICE...................................................615
2
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
617/20100 TER
Prijevod
I. DODATAK I: ISTORIJAT POSTUPKA
1.
Optužnica, hapšenje, prebacivanje i prvo stupanje optuženog pred sud – Stanišić. Prvobitna
optužnica protiv Miće Stanišića potvrđena je 25. februara 2005. godine.1 Dana 11. marta 2005.
godine Stanišić se predao i prebačen je u sjedište Međunarodnog suda.2 Istoga dana predsjednik
Međunarodnog suda dodijelio je ovaj predmet Pretresnom vijeću II.3 Prvo stupanje otpuženog pred
sud bilo je 17. marta 2005. godine pred sudijom Agiusom. Stanišić se izjasnio da nije kriv ni po
jednoj tački Optužnice.4
2.
Stanišić je 4. maja 2005. godine podnio preliminarni prigovor na formu optužnice.5
Pretresno vijeće je taj prigovor djelimično odobrilo i naložilo je tužilaštvu da razjasni i precizira
više tvrdnji i činjenica iz prvobitne optužnice.6 Tužilaštvo je potom podiglo izmijenjenu optužnicu
22. avgusta 2005. godine, a revidiranu izmijenjenu optužnicu 22. septembra 2005. godine.7
Pretresno vijeće je odobrilo izmjene optužnice.8 Tužilaštvo je u dva navrata, 9. maja 2007. i 14.
februara 2008. godine, zatražilo odobrenje da izmijeni revidiranu izmijenjenu optužnicu kako bi,
između ostalog, dodalo navode koji proizlaze iz novih dokaza.9 Pretresno vijeće je potom izjavilo
da nije u mogućnosti da donese odluku jer nema neophodnu dokumentaciju za preispitivanje i
predložilo je tužilaštvu da smanji obim optužnice tako što će smanjiti broj tačaka u njoj i/ili mjesta
zločina ili incidenata.10 Tužilaštvo je odgovorilo prijedlogom da izostavi određene incidente i
mjesta zločina, ali se usprotivilo uklanjanju bilo koje tačke optužnice.11 Pretresno vijeće je 8. maja
2008. godine na osnovu pravila 73bis(D) izdalo poziv da se obim revidirane izmijenjene optužnice
smanji za najmanje jednu trećinu "uzimajući u obzir to da ona po više tačaka kumulativno tereti".12
Tužilaštvo je odgovorilo da se smanjivanjem obima optužnice ne bi povećala efikasnost suđenja i
da bi se znatno smanjila mogućnost tužilaštva da izloži svoju tezu.13 Odbrana je 26. maja 2008.
godine od Pretresnog vijeća zatražila da naloži daljnje smanjivanje obima optužnice na osnovu
pravila 73bis(D).14 Tužilaštvo je 4. jula 2008. godine izjavilo da će zatražiti spajanje predmeta
protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina.15 Tužilaštvo je 16. jula 2008. godine podnijelo zahtjev
za spajanje predmeta i odobrenje da objedini i izmijeni optužnice.16
1
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-I, Odluka po pregledu Optužnice i nalog za neobjelodanjivanje, zavedena 25.
februara 2005. godine na povjerljivoj osnovi.
2
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-I, Nalog o rasporedu za prvo stupanje pred sud, 14. mart 2005. godine.
3
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-I, Nalog o dodjeli predmeta Pretresnom vijeću, 11. mart 2005. godine.
4
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-I, prvo stupanje pred sud, 17. mart 2005. godine, T. 21.
5
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Prigovor odbrane na formu Optužnice, 4. maj 2005. godine.
6
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Odluka po preliminarnom prigovoru odbrane na formu Optužnice, 19. juli
2005. godine.
7
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Izmijenjena optužnica tužilaštva, 22. avgust 2005. godine; Tužilac protiv
Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Revidirana izmijenjena optužnica tužilaštva, 22. septembar 2005. godine.
8
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Nalog, 11. oktobar 2005. godine.
9
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Zahtjev tužilaštva za odobrenje za izmjenu Optužnice, 9. maj 2007.
godine; Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Dopuna zahtjeva kojim je tužilaštvo 9. maja 2007. godine zatražilo
odobrenje za izmjenu Optužnice, 14. februar 2008. godine.
10
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Privremena odluka po zahtjevu tužilaštva za odobrenje za izmjenu
Optužnice i dopunu zahtjeva, zavedena 4. aprila 2008. godine na povjerljivoj osnovi.
11
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Odgovor tužilaštva na poziv Pretresnog vijeća da se smanji obim
Optužnice, s povjerljivim dodacima, zaveden 25. aprila 2008. godine na povjerljivoj osnovi.
12
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Poziv na osnovu pravila 73bis(D), 8. maj 2008. godine, str. 3.
13
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Odgovor tužilaštva na poziv Pretresnog vijeća na osnovu pravila 73bis(D),
s povjerljivim dodacima, 20. maj 2008. godine, par. 20.
14
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Podnesak odbrane u vezi s odgovorom tužilaštva na poziv Pretresnog
vijeća na osnovu pravila 73bis(D), 26. maj 2008. godine.
15
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Zahtjev tužilaštva za odobrenje da prekorači dopušteni broj riječi za
zahtjev za spajanje postupaka i za odobrenje da spoji i izmijeni Optužnice, 4. juli 2008. godine.
16
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT, Zahtjev tužilaštva za spajanje postupaka i za odobrenje da objedini i
izmijeni Optužnice, s povjerljivim dodacima, zaveden 16. jula 2008. godine.
1
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
616/20100 TER
Prijevod
3.
Optužnica, hapšenje, prebacivanje i prvo stupanje optuženog pred sud – Župljanin. Na
osnovu optužnice podignute protiv Radoslava Brđanina i Momira Talića, potvrđene 14. marta 1999.
godine, protiv Stojana Župljanina podignuta je 16. decembra 1999. godine izmijenjena optužnica.17
Pretresno vijeće je 5. oktobra 2004. godine odobrilo zahtjev tužilaštva za odobrenje da izmijeni
izmijenjenu optužnicu;18 6. oktobra 2004. godine podignuta je druga izmijenjena optužnica.19
4.
Župljanin je uhapšen 11. juna 2008. godine. Predsjednik Međunarodnog suda je istog dana
taj predmet dodijelio Pretresnom vijeću II.20 Župljanin je prebačen u sjedište Međunarodnog suda
21. juna 2008. godine i njegovo prvo stupanje pred sud održano je 23. juna 2008. godine pred
sudijom Støleom.21 Župljanin se nije izjasnio o krivici.22 Na jednom od kasnijih stupanja pred sud,
21. jula 2008. godine, Župljanin se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački Optužnice.23
5.
Spojena optužnica. Pretresno vijeće je 23. septembra 2008. godine odobrilo zahtjev
tužilaštva za spajanje predmeta protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina i naložilo je tužilaštvu da
podigne izmijenjenu objedinjenu optužnicu.24 Tužilaštvo je 29. septembra 2008. godine podiglo
objedinjenu optužnicu.25 I Stanišić i Župljanin su dostavili prigovore objedinjenoj optužnici.26 Oba
prigovora su odbijena u jednoj odluci.27
6.
Tužilaštvo je 1. decembra 2008. godine podnijelo zahtjev za dozvolu da izmijeni
objedinjenu optužnicu, u kojem je tražilo da razjasni element mens rea svih krivičnih djela.28
Pretresno vijeće je odobrilo taj zahtjev i uputilo tužilaštvo da podigne novu optužnicu.29 Tužilaštvo
je 1. maja 2009. godine podiglo izmijenjenu objedinjenu optužnicu.30 Pretresno vijeće je potom
pozvalo tužilaštvo da pregleda i ukloni događaje navedene u prilozima optužnici.31 Tužilaštvo je
odgovorilo podnošenjem zahtjeva kojim je tražilo odobrenje da izmijeni priloge tako što će iz njih
ukloniti pet zasebnih incidenata.32 Pretresno vijeće je odobrilo zahtjev tužilaštva za odobrenje da
izmijeni priloge, a tužilaštvo je 10. septembra 2009. godine podiglo drugu izmijenjenu objedinjenu
17
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, Izmijenjena optužnica, 16. decembar 1999. godine, potvrđena Nalogom
za pregled Izmijenjene optužnice na osnovu člana 19 Statuta, zavedenim 17. decembra 1999. godine na povjerljivoj osnovi,
objelodanjena javnosti Nalogom za djelomično ukidanje naloga o neobjelodanjivanju od 17. decembra 1999. godine i za dostavu
naloga za hapšenje, 13. juli 2001. godine; Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-I, Nalog po pregledu Optužnice
u skladu sa članom 19 Statuta, zaveden 14. marta 1999. godine na povjerljivoj osnovi; Tužilac protiv Momira Talića, predmet br. IT99-36-I, Nalog po pregledu Optužnice u skladu sa članom 19 Statuta, zaveden 14. marta 1999. godine na povjerljivoj osnovi; Tužilac
protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-I, Optužnica, 14. mart 1999. godine; Tužilac protiv Momira Talića, predmet br. IT99-36-I, Optužnica, 14. mart 1999. godine.
18
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, Nalog kojim se odobrava izmjena Izmijenjene optužnice na osnovu
člana 19 i pravila 50(A)(i)(b), 5. oktobar 2004. godine.
19
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, Druga izmijenjena optužnica, 6. oktobar 2004. godine.
20
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, Nalog kojim se predmet dodjeljuje Pretresnom vijeću, 11. juni 2008.
godine.
21
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, Nalog o rasporedu za prvo stupanje pred sud, 23. juni 2008. godine. V.
takođe Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, Nalog kojim se imenuje pretpretresni sudija, 23. juni 2008. godine;
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, Nalog o sastavu Pretresnog vijeća, 23. juni 2008. godine.
22
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, prvo stupanje pred sud, 23. juni 2008. godine, T. 15.
23
Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-I, ponovno stupanje pred sud, 21. juli 2008. godine, T. 25.
24
Tužilac protiv Miće Stanišića, predmet br. IT-04-79-PT i Tužilac protiv Stojana Župljanina, predmet br. IT-99-36-PT, Odluka po
zahtjevu tužilaštva za spajanje sudskih postupaka i za odobrenje da objedini i izmijeni i dopuni optužnice, 23. septembar 2008.
godine. Ova Odluka je 26. septembra 2008. godine zavedena pod novim brojem predmeta IT-08-91-PT.
25
Objedinjena optužnica, 29. septembar 2008. godine.
26
Podnesak odbrane Miće Stanišića u vezi s formom Optužnice i zahtjev da se iznesu dodatne i odgovarajuće pojedinosti, 27.
oktobar 2008. godine; Podnesak Stojana Župljanina kojim se osporava Objedinjena optužnica (i zahtjev za prekoračenje ograničenja
broja riječi), 17. novembar 2008. godine.
27
Odluka po zahtjevima Miće Stanišića i Stojana Župljanina u vezi s formom Optužnice, 19. mart 2009. godine.
28
Zahtjev tužilaštva za dozvolu za izmjenu Objedinjene optužnice, 1. decembar 2008. godine, par. 1.
29
Odluka po zahtjevu i dodatnom zahtjevu za dozvolu za izmjenu Optužnice, 28. april 2009. godine.
30
Izmijenjena objedinjena optužnica, 1. maj 2009. godine.
31
Statusna konferencija, 9. juni 2009. godine, T. 24-29.
32
Zahtjev tužilaštva za izmjenu priloga Optužnici, 20. juli 2009. godine. V. takođe Corrigendum Zahtjeva tužilaštva za izmjenu
priloga Optužnici, 23. juli 2009. godine.
2
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
615/20100 TER
Prijevod
optužnicu.33 Tužilaštvo je 23. novembra 2009. godine ponovno dostavilo drugu izmijenjenu
objedinjenu optužnicu (dalje u tekstu: Optužnica), koja je važeća optužnica u spojenom predmetu.34
Dodatak s navodnim pojedinačno navedenim žrtvama naknadno je mijenjan, pri čemu je konačna
verzija dodatka zavedena 11. aprila 2012. godine.35
7.
Zahtjev za spajanje s predmetom protiv Karadžića. Župljanin je podnio zahtjev za spajanje s
predmetom protiv Radovana Karadžića.36 Budući da Pretresno vijeće nije imalo nadležnost nad
predmetom Tužilac protiv Radovana Karadžića, ono je proslijedilo taj zahtjev predsjedniku
Međunarodnog suda.37 Posebno imenovano vijeće je zaključilo da bi spajanje postupaka negativno
uticalo na pravo Stanišića i Župljanina da im se sudi bez nepotrebnog odgađanja i ne bi
predstavljalo značajnu prednost za optužene, zbog čega je odbilo zahtjev.38
8.
Pretpretresni podnesci. Tužilaštvo je pretpretresni podnesak podnijelo 8. juna 2009.
godine.39 Optuženi su podnijeli pretpretresne podneske 29. juna 2009. godine, a 31. jula 2009.
godine dopunske podneske.40
9.
Sastav Pretresnog vijeća. Predsjedavajući Pretresnog vijeća II sudija Parker je 3. septembra
2009. godine rasporedio sudije Burtona Halla, Guya Delvoiea i Frederika Harhoffa u vijeće koje će
voditi suđenje, odredivši sudiju Halla za predsjedavajućeg sudiju.41
10.
Obilazak mjesta događaja. Pretresno vijeće je u periodu od 20. do 26. septembra 2010.
godine obišlo mjesta događaja na Palama, u Vogošći, Vlasenici, Zvorniku, Doboju, Tesliću, KotorVarošu, Banjoj Luci, Ključu, Prijedoru, Skender-Vakufu, Ilijašu i na Jahorini. Obilasku su
prisustvovali predstavnici tužilaštva i odbrane.42
11.
Pretpretresna konferencija i izvođenje dokaza tužilaštva. Pretpretresna konferencija je
održana 4. septembra 2009. godine i na njoj je Pretresno vijeće tužilaštvu za izvođenje dokaza
odobrilo 212 sati i 131 svjedoka.43 Suđenje je počelo 14. septembra 2009. godine.44 Tužilaštvo je
završilo s izvođenjem dokaza 1. februara 2011. godine.45
12.
Zahtjev za donošenje oslobađajuće presude. Nijedan od optuženih nije podnio zahtjev za
donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98bis.
13.
Izvođenje dokaza odbrane. Stanišić i Župljanin su 28. marta 2011. godine dostavili svoje
spiskove svjedoka i dokaznih predmeta.46 Na pretpretresnoj konferenciji održanoj 4. aprila 2011.
33
Pretpretresna konferencija, 4. septembar 2009. godine, T. 110-111; Druga izmijenjena objedinjena optužnica, 10. septembar 2009.
godine.
34
Corrigendum tužilaštva uz Drugu izmijenjenu objedinjenu optužnicu, 23. novembar 2009. godine; Druga izmijenjena objedinjena
optužnica, 23. novembar 2009. godine.
35
Corrigendum tužilaštva uz Obavještenje tužilaštva o postupanju po odluci Pretresnog vijeća od 29. marta 2012. godine, 11. april
2012. godine.
36
Zahtjev Stojana Župljanina za spajanje s predmetom Radovana Karadžića, 3. decembar 2008. godine.
37
Nalog o prosljeđivanju zahtjeva za spajanje Stojana Župljanina, 3. decembar 2008. godine.
38
Odluka po zahtjevu Stojana Župljanina za spajanje postupaka, 6. januar 2009. godine, par. 32-33.
39
Pretpretresni podnesak tužilaštva, 8. juni 2009. godine.
40
Pretpretresni podnesak odbrane Miće Stanišića, 29. juni 2009. godine; Pretpretresni podnesak odbrane g. Stojana Župljanina na
osnovu pravila 65ter(F), 29. juni 2009. godine; Dopuna pretpretresnog podneska odbrane Miće Stanišića, 31. juli 2009. godine;
Dopuna pretpretresnog podneska odbrane g. Stojana Župljanina na osnovu pravila 65ter(F), 31. juli 2009. godine.
41
Nalog u vezi sa sastavom Pretresnog vijeća i imenovanjem predsjedavajućeg sudije, 3. septembar 2009. godine.
42
Zajednički podnesak kojim se predlažu lokacije za obilazak mjesta događaja, zaveden 11. marta 2010. godine na povjerljivoj
osnovi; Odluka kojom se odobrava zahtjev za obilazak mjesta događaja, zavedena 16. jula 2010. godine na povjerljivoj osnovi.
43
Nalog o rasporedu pretpretresne konferencije i početku suđenja s nalogom o okončanju privremenog puštanja na slobodu, 19.
avgust 2009. godine; pretpretresna konferencija, 4. septembar 2009. godine, T. 90-93.
44
Uvodna riječ tužilaštva, 14. septembar 2009. godine, T. 151.
45
Pretres, 1. februar 2011. godine, T. 19307.
46
Podnesak na osnovu pravila 65ter(G) podnesen u ime g. Miće Stanišića, zaveden 28. marta 2011. godine na povjerljivoj osnovi;
Podnesak na osnovu pravila 65ter(G) podnesen u ime g. Stojana Župljanina, zaveden 28. marta 2011. godine na povjerljivoj osnovi.
3
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
614/20100 TER
Prijevod
godine Pretresno vijeće je odobrilo Stanišićev zahtjev za odobrenje da pozove 11 svjedoka i dalo
mu je 102 sata da iznese svoje dokaze.47 Stanišić je počeo s izvođenjem dokaza 11. aprila 2011.
godine.48 Završio je s izvođenjem dokaza 20. jula 2011. godine.49 Pretresno vijeće je 15. septembra
2011. godine djelimično odobrilo Stanišićev zahtjev za prihvatanje dokumenata bez posredstva
svjedoka.50 Pretresno vijeće je odobrilo Župljaninov zahtjev da mu se za izvođenje dokaza odobre
24 svjedoka i 64 sata,51 i Župljanin je s izvođenjem dokaza počeo 5. septembra 2011. godine.52
Završio je s izvođenjem dokaza 8. decembra 2011. godine.53
14.
Postupak pobijanja i protivdokazi. Pretresno vijeće je 15. decembra 2011. godine djelimično
odobrilo prvi i drugi zahtjev za izvođenje dokaza u postupku pobijanja, dozvolivši tužilaštvu da
pozove dva svjedoka koji će svjedočiti u postupku pobijanja.54 Ta dva svjedoka su saslušana u
periodu od 10. do 12. januara 2012. godine.55 Nijedan od optuženih nije podnio zahtjev za
izvođenje protivdokaza.
15.
Svjedoci Vijeća. Pretresno vijeće je pozvalo tri svjedoka da svjedoče.56
16.
Ponovno otvaranje dokaznog postupka. Pretresno vijeće je odobrilo Župljaninov zahtjev za
ograničeno ponovno otvaranje dokaznog postupka odbrane kako bi se jedan razgovor uvrstio u spis
na osnovu pravila 92quater,57 ali odbilo je Stanišićev zahtjev za ponovno otvaranje dokaznog
postupka.58
17.
Završni podnesci i riječi. Strane u postupku podnijele su završne pretresne podneske 14.
maja 2012. godine, pri čemu su javne redigovane verzije postale dostupne 12. jula 2012. godine.59
Završne riječi su saslušane u periodu od 29. maja do 1. juna 2012. godine. Predsjedavajući sudija je
1. juna 2012. godine na osnovu pravila 87 proglasio pretres zatvorenim i prekinuo suđenje kako bi
omogućio Pretresnom vijeću vijećanje iza zatvorenih vrata.60 Pretresno vijeće je tokom suđenja
zasjedalo 354 dana.
47
Konferencija prije izvođenja dokaza odbrane, 4. april 2011. godine, T. 19312, 19314.
Uvodna riječ Stanišićeve odbrane, 11. april 2011. godine, T. 19361.
49
Pretres, 20. juli 2011. godine, T. 23596.
50
Odluka kojom se djelimično odobrava zahtjev Stanišićeve odbrane za prihvatanje dokaza bez posredstva svjedoka, zavedena 15.
septembra 2011. godine.
51
Konferencija prije izvođenja dokaza odbrane, 4. april 2011. godine, T. 19312.
52
Uvodna riječ Župljaninove odbrane, 5. septembar 2001. godine, T. 23611.
53
Pretres, 8. decembar 2011. godine, T. 26399.
54
Odluka kojom se djelimično odobravaju prvi i drugi zahtjev tužilaštva za izvođenje dokaza u postupku pobijanja, 15. decembar
2011. godine, čiji je status promijenjen u povjerljivi Odlukom Vijeća od 10. januara 2012. godine. Treći i četvrti zahtjev kojim je
tužilaštvo tražilo da mu se odobri izvođenje dokaza u postupku pobijanja su odbijeni. Odluka kojom se odbija četvrti zahtjev
tužilaštva za odobrenje za izvođenje dokaza u postupku pobijanja, zavedena 13. januara 2012. godine na povjerljivoj osnovi; Odluka
kojom se odbija treći zahtjev tužilaštva za odobrenje da izvede dokaze u postupku pobijanja, zavedena 13. januara 2012. godine na
povjerljivoj osnovi.
55
Mirza Lišinović, 10. januar 2012. godine, T. 26444, 11. januar 2012. godine, T. 26492; ST266, 11. januar 2012. godine, T. 26536,
12. januar 2012. godine, T. 26566.
56
Nalog o rasporedu svjedočenja trojice svjedoka na osnovu pravila 98, 15. februar 2012. godine.
57
Odluka kojom se odobrava Župljaninov zahtjev za ponovno otvaranje dokaznog postupka odbrane, 3. april 2012. godine.
58
Odluka kojom se odbija Stanišićev zahtjev za ponovno otvaranje dokaznog postupka odbrane, 3. maj 2012. godine (povjerljivo).
59
Završni pretresni podnesak tužilaštva, zaveden 14. maja 2012. godine na povjerljivoj osnovi; Završni pismeni podnesci g. Miće
Stanišića na osnovu pravila 86, zavedeni 14. maja 2012. godine na povjerljivoj osnovi; Završni pretresni podnesak Župljaninove
odbrane, zaveden 14. maja 2012. godine na povjerljivoj osnovi; Obavještenje tužilaštva o podnošenju javne redigovane verzije
završnog pretresnog podneska tužilaštva, 12. juli 2012. godine; Obavještenje o podnošenju javne redigovane verzije završnih
pismenih podnesaka g. Miće Stanišića na osnovu pravila 86, 12. juli 2012. godine; Završni pretresni podnesak Župljaninove odbrane
(javna redigovana verzija), 12. juli 2012. godine.
60
Završna riječ, 1. juni 2012. godine, T. 27668.
48
4
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
613/20100 TER
Prijevod
18.
Privremeno puštanje na slobodu. Mićo Stanišić je privremeno pušten na slobodu 11 puta.61
Župljaninu privremeno puštanje na slobodu nije odobreno.62
II. DODATAK II: DOKAZI O POJEDINAČNO IMENOVANIM
ŽRTVAMA
A. Osnovni podaci o Bazi podataka o dokazu smrti
19.
Dana 23. jula 2010. godine, tužilaštvo je od Vijeća zatražilo odobrenje da dopuni svoj spisak
dokaznih predmeta na osnovu pravila 65ter i u dokaze uvrsti Bazu podataka o dokazu smrti i
propratni spisak u kojem su identifikovane pojedinačno imenovane žrtve koje su, kako se navodi,
poginule u opštinama na koje se odnosi Optužnica.63 Baza podataka o dokazu smrti je obuhvatala
kompilaciju materijala koji, kako tužilaštvo navodi u svom Podnesku, dokazuju smrt tih lica.
Tužilaštvo je takođe zatražilo odobrenje da dopuni i u dokaze uvrsti tabelarni pregled "relevantne
propratne dokumentacije iz Baze podataka o dokazima smrti žrtava koje su navedene u
povjerljivom Dodatku Optužnice […] iz baze podataka."64
20.
Dana 17. septembra 2010. godine, odbrana je zatražila da joj tužilaštvo dostavi potrebne
informacije kako bi joj omogućilo da identifikuje lica navedena u prilozima Optužnice na način koji
bi joj omogućio da ospori da su to bile žrtve krivičnih djela za koje se optuženi terete. Odbrana je
takođe obavijestila Tužilaštvo i Pretresno vijeće da namjerava da iznese argumente u vezi sa
svakom navedenom žrtvom.65 Dana 2. decembra 2010. godine, odbrana je obavijestila Vijeće da
neće prihvatiti kao nesporne činjenice sadržane u Bazi podataka o dokazu smrti koju je sastavilo
Tužilaštvo.66
21.
U skladu s daljnjim uputstvom Vijeća, tužilaštvo je podnijelo objedinjeni i ažurirani
tabelarni pregled s hiperlinkovima (dalje u tekstu: CHS) i zatražilo da mu Vijeće odobri da dopuni i
izmijeni Bazu podataka o dokazu smrti i uvrsti u dokaze CHS koji se sastoji od sveobuhvatnog
spiska identifikovanih žrtava i propratnog relevantnog materijala s hiperlinkovima koji je ponuđen
u svrhu dokazivanja njihove smrti, čime bi se zamijenila prethodna verzija Baze podataka o dokazu
smrti.67
61
Odluka po zahtjevu Miće Stanišića za privremeno puštanje na slobodu, 19. juli 2005. godine; Nalog kojim se ponovo odobrava
privremeno puštanje na slobodu, 10. juli 2008. godine; Nalog o ponovnom stupanju na snagu privremenog puštanja na slobodu, 12.
juni 2009. godine; Odluka kojom se odobrava zahtjev g. Stanišića za privremeno puštanje na slobodu tokom zimskog sudskog
raspusta, 11. decembar 2009. godine; Odluka kojom se odobrava zahtjev Miće Stanišića za privremeno puštanje na slobodu tokom
ljetnog sudskog raspusta, 16. juli 2010. godine; Odluka kojom se odobrava zahtjev Miće Stanišića za privremeno puštanje na slobodu
tokom zimskog sudskog raspusta, 3. decembar 2010. godine; Odluka kojom se odobrava zahtjev Miće Stanišića za privremeno
puštanje na slobodu, 18. novembar 2011. godine; Odluka kojom se odobrava zahtjev Miće Stanišića za privremeno puštanje na
slobodu, 6. juni 2012. godine; Odluka kojom se odobrava zahtjev Miće Stanišića za produženje privremenog boravka na slobodi, 27.
avgust 2012. godine; Odluka kojom se odobrava drugi zahtjev Miće Stanišića za produženje privremenog boravka na slobodi, 19.
novembar 2012. godine; Odluka kojom se odobrava treći zahtjev Miće Stanišića za produženje privremenog boravka na slobodi, 21.
februar 2013. godine.
62
V. Odluka po zahtjevu Stojana Župljanina za privremeno puštanje na slobodu, 30. juni 2009. godine.
63
Zahtjev tužilaštva da na svoj spisak dokaznih predmeta na osnovu pravila 65ter doda Bazu podataka o dokazu smrti i da je ponudi
na usvajanje s povjerljivim Dodacima A i B, 23. juli 2010. godine, par. 15.
64
Zahtjev tužilaštva da na svoj spisak dokaznih predmeta na osnovu pravila 65ter doda Bazu podataka o dokazu smrti i da je ponudi
na usvajanje s povjerljivim Dodacima A i B, 23. juli 2010. godine, par. 6.
65
Pretres, 17. septembar 2010. godine, T. 14831.
66
Pretres, 2. decembar 2010. godine, T. 18096.
67
Obavještenje tužilaštva o sprovođenju Uputstava Pretresnog vijeća u vezi s objedinjenim tablarnim pregledom dokaza smrti s
hiperlinkovima, s povjerljivim Dodacima A i B, 14. januar 2011. godine, par. 12.
5
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
612/20100 TER
Prijevod
22.
Dana 1. februara 2011. godine, Vijeće je odobrilo Zahtjev tužilaštva i izdalo tužilaštvu
uputstvo da što je prije moguće, a najkasnije do 1. marta 2011. godine, dostavi prijevode na
engleski jezik koji nedostaju i ispravi druge identifikovane nedostatke.68
23.
Dana 1. marta 2011. godine, tužilaštvo je dostavilo obavijest da je postupilo u skladu s
uputstvima Pretresnog vijeća.69 U povjerljivom dodatku tom podnesku, tužilaštvo je dostavilo opis
glavnih baza podataka dostavljenih u okviru Baze podataka o dokazu smrti, kao i objašnjenja u vezi
s njihovim porijeklom.70
24.
Dana 26. jula 2011. godine, tužilaštvo je od Vijeća zatražilo dozvolu da u Bazu podataka o
dokazu smrti uključi dodatne potvrde o smrti i materijale i da iste uvrsti u dokaze.71 Vijeće je
djelimično odobrilo Zahtjev tužilaštva i 25. novembra 2011. godine u dokaze je uvrstilo 292
potvrde o smrti i 44 druga dokumenta s dokazima smrti u vezi s licima navedenim u Bazi podataka
o dokazu smrti.72
25.
Dana 8. decembra 2011. godine, Vijeće je odobrilo odbrani da podneske u vezi s Bazom
podataka o dokazu smrti podnese zasebno od završnih pretresnih podnesaka. Odbrani je izdato
uputstvo da Vijeću dostavi tabelarni pregled podnesaka i relevantnih informacija u vezi sa svakom
navedenom žrtvom.73
26.
Dana 27. januara 2012. godine, Vijeće je djelimično odobrilo Drugi zahtjev tužilaštva za
dopunu Baze podataka o dokazu smrti podnesen 8. decembra 2011. godine i u dokaze je uvrstilo
dodatne dokumente s dokazima smrti. Vijeće je istom odlukom naložilo tužilaštvu da dostavi
ažurirani javni dodatak sa spiskom svih poznatih navodnih žrtava nabrojanih u Prilozima A i B
Optužnice, kao i da konačnu i potpunu verziju Baze podataka o dokazu smrti dostavi do 6. februara
2012. godine.74 Vijeće je pozvalo odbranu da svoje prigovore u vezi sa svakom pojedinom osobom
navedenom u Bazi podataka o dokazu smrti dostavi do 20. februara 2012. godine.75
27.
Dana 6. februara 2012. godine, tužilaštvo je zatražilo da Vijeće djelimično ponovo razmotri
svoju odluku od 27. januara 2012. godine i dostavilo je obavještenje da je izvršilo nalog Vijeća i
podnijelo dopunjeni i izmijenjeni spisak žrtava (u daljem tekstu: "Zahtjev za ponovno razmatranje i
obavještenje o izvršenju naloga od 6. februara 2012. godine").76 Tužilaštvo je dostavilo dodatne
podneske o dopunama i izmjenama, u kojima je objasnilo, između ostalog, da je sa spiska žrtava
68
Odluka kojom se odobrava zahtjev tužilaštva u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 1. februar 2011. godine, str. 18.
Obavještenje tužilaštva o sprovođenju uputstava od 1. februara 2011. godine u vezi s Bazom podatka o dokazu smrti, 1. mart 2011.
godine.
70
Obavještenje tužilaštva o sprovođenju uputstava od 1. februara 2011. godine u vezi s Bazom podatka o dokazu smrti, 1. mart 2011.
godine, povjerljivi Dodatak B.
71
Zahtjev tužilaštva za novo izvođenje dokaza (Potvrde o smrti) i prihvatanje dokumenata bez posredstva svjedoka, 23. juli 2010
godine.
72
Odluka o uvrštavanje u spis dokumenata koji dopunjuju objedinjeni tabelarni pregled s hiperlinkovima, 25. novembar 2011.
godine. Usmenim nalogom od 20. septembra 2011. godine, Vijeće je tužilaštvu izdalo uputstvo da ga obavijesti o datumima kad je
relevantnim zemljama poslalo Zahtjeve za pomoć na osnovu kojih su mu dostavljeni dokumenti o kojima je riječ. Tužilaštvu je
takođe izdato uputstvo da Vijeću dostavi informacije o Zahtjevima za pomoć u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti koji se još
uvijek rješavaju, kao i predlošku prevoda primljenih dokumenata. Dana 30. septembra 2011. godine, tužilaštvo je dostavilo
obavještenje da je izvršilo usmeni nalog od 20. septembra 2011. godine.
73
Pretres, 8. decembar 2011. godine, T. 26409-26411.
74
Druga odluka o uvrštavanju u spis dokumenata kojima se dopunjuje CHS-tabela, 27. januar 2012. godine.
75
Druga odluka o uvrštavanju u spis dokumenata kojima se dopunjuje CHS-tabela, 27. januar 2012. godine, par. 10.
76
Zahtjev tužilaštva za djelimično ponovno razmatranje Odluke Pretresnog vijeća od 27. januara 2012. godine i za dodavanje
daljnjih dokumenata u CHS i Obavještenje o izvršenju Naloga Pretresnog vijeća od 27. januara 2012. godine, 6. februar 2012. godine
(dalje u tekstu: "Zahtjev za ponovno razmatranje i Obavještenje o izvršenju Naloga od 6. februara 2012. godine").
69
6
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
611/20100 TER
Prijevod
izbrisalo 30 imena, a na spisak dodalo dva nova imena.77 Tužilaštvo je zahtjev za brisanje 30 imena
izmijenilo 27. februara 2012. godine.78
28.
Timovi odbrane su svoje prigovore na Zahtjev tužilaštva za ponovno razmatranje i
obavještenje o izvršenju naloga od 6. februara 2012. godine podnijeli 14. odnosno 15. februara
2012. godine,79 zatraživši u njima produženje roka za dostavu podnesaka u vezi sa svim navodnim
žrtvama navedenim u Bazi podataka o dokazu smrti, ovisno o datumu podnošenja konačne verzije
Baze podataka o dokazu smrti od strane tužilaštva.80
29.
Dana 29. marta 2012. godine, djelimično odobrivši Zahtjev tužilaštva za ponovno
razmatranje i obavještenje o izvršenju naloga od 6. februara 2012. godine, Vijeće je odbilo Zahtjev
tužilaštva za ponovno razmatranje i naložilo tužilaštvu da konačnu i potpunu verziju Baze podataka
o dokazu smrti i ažurirani javni dodatak Optužnici dostavi do 5. aprila 2012. godine.81 Pretresno
vijeće je pozvalo odbranu da svoje prigovore u vezi sa svakom osobom navedenom u Bazi podataka
o dokazu smrti dostavi do 12. aprila 2012. godine.82
30.
Dana 5. aprila 2012. godine, tužilaštvo je podnijelo svoje obavještenje o izvršenju Odluke
Pretresnog vijeća od 29. marta 2012. godine.83 Ispravljena i konačna verzija javnog dodatka
Optužnici (dalje u tekstu: Konačan spisak žrtava) podnesena je kao corrigendum 11. aprila 2012.
godine.84 Na Konačnom spisku žrtava navedeno je 1.735 osoba.
31.
Dana 12. aprila 2012. godine, odbrana Miće Stanišića i odbrana Stojana Župljanina
podnijele su zajedničke podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti (dalje u tekstu:
Podnesci odbrane).85 Odbrana je u tim podnescima, između ostalog, zatražila izuzimanje određenog
materijala iz Baze podataka o dokazu smrti.86 Zahtjev za izuzimanje određenog materijala je
odbijen i Pretresno vijeće je navelo da će argumentaciju iz Podnesaka odbrane razmotriti prilikom
procjene dokaza izvedenih za pojedinačno navedene žrtve.87
77
Zahtjev za ponovno razmatranje i Obavještenje o izvršenju Naloga od 6. februara 2012. godine, dio IV.
Dana 27. februara 2012. godine, tužilaštvo je podnijelo povjerljivi Corrigendum Zahtjeva tužilaštva za djelimično ponovno
razmatranje Odluke Pretresnog vijeća od 27. januara 2012. godine i za dodavanje daljnjih dokumenata u CHS i Obavještenja o
izvršenju Naloga Pretresnog vijeća od 27. januara 2012. godine. Tužilaštvo je zatražilo da dopuni i izmijeni svoj zahtjev da se sa
spiska izbriše 30 imena, jer je greškom zatražilo da se sa spiska izbrišu imena četiri lica koja se navode kao žrtve incidenta ubistva
navedenog u Prilogu B 1.1 Optužnice. Tužilaštvo je takože zatražilo da se iz dodatka Optužnice izbriše navode "tri brata ŽERIĆ", što
je nepažnjom propustilo da uradi u svom Obavještenju o izvršenju naloga od 14. januara 2012. godine. Najzad, tužilaštvo je
obavijestilo da će ime Nenad Čorak povući iz Baze podataka o dokazu smrti. Tužilaštvo se obavezalo da dostavi izmijenjene i
dopunjene verzije Baze podataka o dokazu smrti i dodatka Optužnici nakon što Pretresno vijeće donese odluku po njegovom
Zahtjevu za ponovno razmatranje i Obavještenju o izvršenju Naloga od 6. februara 2012. godine.
79
Prigovor Stanišićeve odbrane na Zahtjev tužilaštva za djelimično ponovno razmatranje Odluke Pretresnog vijeća od 27. januara
2012. godine i za dodavanje daljnjih dokumenata u CHS, 14. februar 2012. godine; Obavještenje Župljaninove odbrane u vezi sa
Zahtjevom tužilaštva za djelimično ponovno razmatranje Odluke Pretresnog vijeća od 27. januara 2012. godine i za dodavanje
daljnjih dokumenata u CHS, 14. februar 2012. godine. U svom Obavještenju, odbrana Stojana Župljanina obavijestila je sve strane u
postupku i Pretresno vijeće da je u cijelosti usvojila argumentaciju koju je odbrana Miće Stanišića izložila u svom podnesku od 15.
februara 2012. godine.
80
Prigovor Stanišićeve odbrane na Zahtjev tužilaštva za djelimično ponovno razmatranje Odluke Pretresnog vijeća od 27. januara
2012. godine i za dodavanje daljnjih dokumenata u CHS, 14. februar 2012. godine; Obavještenje Župljaninove odbrane u vezi sa
Zahtjevom tužilaštva za djelimično ponovno razmatranje Odluke Pretresnog vijeća od 27. januara 2012. godine i za dodavanje
daljnjih dokumenata u CHS, 14. februar 2012. godine, str. 8.
81
Odluka kojom se djelimično odobrava zahtjev tužilaštva za ponovno razmatranje odluke pretresnog vijeća od 27. januara 2012. i za
dodavanje dopunskog materijala u CHS, 29. mart 2012. godine, str. 6.
82
Odluka kojom se djelimično odobrava zahtjev tužilaštva za ponovno razmatranje odluke pretresnog vijeća od 27. januara 2012. i za
dodavanje dopunskog materijala u CHS, 29. mart 2012. godine, str. 6.
83
Obavještenje tužilaštva o izvršenju Odluke Pretresnog vijeća od 29. marta 2012. godine, 5. april 2012. godine godine.
84
Corrigendum Obavještenja tužilaštva o izvršenju Odluke Pretresnog vijeća od 29. marta 2012. godine, 11. april 2012. godine.
85
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s CHS-om, 12. april 2012. godine (dalje u tekstu: Zajednički završni podnesci odbrane
u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti).
86
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 4.
87
Odluka kojom se odbija zajednički zahtjev odbrane za ponovno razmatranje odluke kojom se odobrava zahtjev tužilaštva u vezi s
bazom podataka o dokazu smrti, 18. april 2011. godine, str. 2.
78
7
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
610/20100 TER
Prijevod
32.
Dana 17. aprila 2012. godine, konačnoj verziji Baze podataka o dokazu smrti dodijeljen je
broj dokaznog predmeta P2466.88 Na osnovu uputstva Vijeća, Baza podataka o dokazu smrti je
klasifikovana kao povjerljivi dokazni predmet u ovom predmetu.89
33.
Dana 23. aprila 2012. godine, odbrana je podnijela zajednički zahtjev za ponovno
razmatranje ili odobrenje za ulaganje žalbe na odluku Vijeća od 18. aprila 2012. godine.90 Dana 26.
aprila 2012. godine, tužilaštvo je dostavilo Odgovor na Podneske odbrane, kao i na Zahtjev
odbrane za ponovno razmatranje (dalje u tekstu: Odgovor tužilaštva).91 Dana 1. maja 2012. godine,
odbrana je zatražila odobrenje za podnošenje replike (u daljem tekstu: Replika odbrane).92 Dana 10.
maja 2012. godine, Vijeće je odbilo Zahtjev odbrane za ponovno razmatranje ili odobrenje, ali je
odobrilo odbrani da podnese repliku na Odgovor tužilaštva i navelo da će argumentaciju iz
Odgovora tužilaštva i Replike odbrane koja se odnosi na Bazu podataka o dokazu smrti razmotriti
prilikom ocjene dokaza sadržanih u toj Bazi.93
34.
Dana 11. jula 2012. godine, odbrana je dostavila dodatak Podnescima odbrane u kojem je
zatražila da Vijeće u Podneske odbrane uvrsti i dodatni materijal o civilnom ili boračkom statusu
navodnih žrtava koje se navode u Optužnici, koji je dostavila BiH.94 Dana 13. jula 2012. godine,
tužilaštvo je dostavilo odgovor u kom se protivi prihvatanju tog materijala.95 Dana 23. jula 2012.
godine, Vijeće je odbrani odobrilo zahtjev za prihvatanje dopune i dodataka Podnescima odbrane i
uvrstilo u dokaze relevantni materijal dobijen od BiH.96 Materijalu dobijenom od BiH dodijeljen je
zatim broj dokaznog predmeta 1D834.97
B. Baza podataka o dokazu smrti
35.
Vijeće će se u svojoj analizi dokaza izvedenih u prilog Konačnog spiska žrtava pozivati na
materijal koji je izveden u objedinjenom obliku kao Baza podataka o dokazu smrti.
36.
Bazi podataka o dokazu smrti je u ovom predmetu dodijeljen jedan dokazni broj. Vijeće je
pri donošenju odluke o tome da li je neko lice ubijeno kako je navedeno u Optužnici razmotrilo
dokumente koje je tužilaštvo uz pomoć hiperlinkova u CHS-u navelo kod svakog istaknutog imena
navodne žrtve u ovom predmetu. Shodno tome, Vijeće se u svojoj analizi poziva na relevantne
dokumente po njihovom "rednom broju" u Bazi podataka o dokazu smrti, zatim navodi ime izvora,
i, tamo gdje je to bilo primjenjivo, spisak ili tabelu gdje su relevantne informacije povezane
hiperlinkom s tim "rednim brojem". Vijeće primjećuje da se u referencama tužilaštva, umjesto na
"redne brojeve", zapravo, poziva na "glavne brojeve".
88
Interni memorandum Sekretarijata, 17. april 2012. godine godine, Dodjela broja dokaznog predmeta na osnovu Odluke od 29.
marta 2012. godine, str. 1.
89
Odluka po zahtjevu tužilaštva za promjenu statusa dokaznog predmeta, 7. maj 2012. godine. U toj odluci Vijeće je bilo mišljenja
da Baza podataka o dokazu smrti obuhvata materijal koji zahtijeva da bude klasifikovan kao povjerljiv.
90
Zahtjev za ponovno razmatranje ili odobrenje radi ulaganja interlokutorne žalbe na Odluku kojom se odbija Zajednički zahtjev
odbrane za ponovno razmatranje odluke kojom se odobrava Zahtjev tužilaštva u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 23. april
2012. godine.
91
Odgovor tužilaštva na Zajednički podnesak odbrane u vezi s CHS-om i Odgovor na Zahtjev za ponovno razmatranje odluke, 26 .
april 2012. godine.
92
Zahtjev odbrane za odobrenje radi podnošenja replike i Replika na Odgovor tužilaštva na zajednički završki podnesak odbrane u
vezi s CHS-om i Odgovor na Zahtjev za ponovno razmatranje Odluke o ponovnom razmatranju, 1. maj 2012. godine.
93
Odluka kojom se odbija zajednički zahtjev odbrane za ponovno razmatranje ili odobrenje radi ulaganja žalbe na odluku od 18.
aprila 2012. i odbrani odobrava podnošenje replike na odgovor tužilaštva u vezi sa zajedničkim završnim argumentima odbrane u
vezi s CHS-om, 10. maj 2012. godine.
94
Dopuna Završnom zajedničkom podnesku odbrane u vezi s CHS-om, 11. juli 2012. godine, str. 2.
95
Prigovor tužilaštva na Dopunu odbrane Zajedničkom završnom podnesku odbrane u vezi s CHS-om, 13. juli 2012. godine, par. 1.
96
Odluka kojom se u dokaze uvrštava materijal koji je dostavila Bosna i Hercegovina i kojom se odobrava zahtjev odbrane u vezi s
dopunom Zajedničkog konačnog podneska odbrane u vezi s objedinjenim tabelarnim pregledom s hiperlinkovima, 23. juli 2012.
godine.
97
Povjerljivi interni memorandum Sekretarijata u vezi s dodjelom brojeva dokaznih predmeta na osnovu Odluke od 20. jula, 3.
avgust 2012. godine.
8
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
609/20100 TER
Prijevod
37.
Trima prijevodima, dostavljenim nakon podnošenja konačne verzije Baze podataka o
dokazu smrti, na osnovu jednog naloga Vijeća dodijeljeni su zasebni brojevi dokaznih predmeta
P2466.1, P2466.2 i P2466.3.98 Vijeće smatra da su oni integralni dio Baze podataka o dokazu smrti.
38.
Prilikom razmatranja Podnesaka odbrane u vezi sa svakom navodnom žrtvom, Vijeće je
pojedinačne navode koji su hiperlinkom povezani s navedenim imenom razmatralo zajedno s
informacijama sadržanim u dodacima C i D Podnesaka odbrane i dodacima A i B Dopune. Vijeće
ima u vidu da se u Dodacima C i D Podnesaka odbrane upućuje na informacije o civilnom ili
boračkom statusu navodnih žrtava koje su dostavile Vlada BiH i Vlada Republike Hrvatske, a koje
su uvrštene u dokaze kao dokazni predmet 1D833, odnosno 1D795.99 Dodaci A i B Dopuni odbrane
od 11. jula 2012. godine upućuju Vijeće na dodatne informacije dobivene od BiH, sadržane u
dokaznom predmetu 1D834.
C. Opšta argumentacija strana u postupku
1. Argumentacija odbrane
39.
Odbrana tvrdi da određeni osnovni materijali i baze podataka na koje se tužilaštvo poziva
predstavljaju nepouzdane izvore dokaza kojima Vijeće ne bi trebalo pridati nikakvu težinu.100
Odbrana tvrdi da tužilaštvo ne pruža dovoljno informacija o porijeklu podataka sadržanih u bazama
podataka.101 Prema navodima odbrane, značajne nepodudarnosti između različitih baza podataka
navedenih za svaku pojedinu osobu čine podatke sadržane u njima nepouzdanim za potrebe
utvrđivanja identiteta žrtava.102 Osim toga, odbrana tvrdi da baze podataka koriste iste izvore
informacija, zbog čega se, kaže odbrana, postavlja pitanje da li su ti podaci potkrijepljeni.103
40.
Odbrana je Vijeću dostavila tabelarni pregled na kojem su preslikana imena iz Baze
podataka o dokazu smrti i u kojem su istaknute navodne greške u Bazi podataka o dokazu smrti,
kao što su nepodudarnosti između unesenih podataka i podataka sadržanih u osnovnim
dokumentima. Tabelarni pregled s istaknutim navodima u različitim bojama takođe skreće pažnju
Vijeća na protivrječne ili dvosmislene informacije koje je identifikovala odbrana, kao i na osnovnu
dokumentaciju koja nedostaje. Odbrana tvrdi da neki podaci, uprkos tome što ih je označila kao
"postojeći i tačni", ne idu u prilog konstataciji da je do smrti došlo kako je navedeno u Optužnici.104
41.
Najzad, odbrana tvrdi da je na osnovu dokumentacije dostavljene u Bazi podataka o dokazu
smrti, konstatovala da navode tužilaštva potkrepljuju osnovni dokazi u vezi sa 173 pojedinačno
navedene žrtve.105
2. Odgovor tužilaštva
42.
Tužilaštvo tvrdi da su Baza podataka o dokazu smrti i materijali na kojima se ona zasniva
relevantni, da imaju dokaznu vrijednost i da su dovoljno pouzdani da bi im Vijeće prilikom
vijećanja pridalo težinu. Tužilaštvo tvrdi da se materijal treba posmatrati kao cjelina i zajedno s
98
Nalog kojim se sekretar upućuje da dodijeli brojeve dokaznih predmeta dodatnim prijevodima u okviru baze podataka o dokazima
smrti, 28. august 2012. godine.
99
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 5. Dana 15. februara 2012. godine, Vijeće je
uputilo Stanišićevu odbranu da informacije o civilnom ili boračkom statusu lica navedenih u prilozima Optužnici dobijene od Vlade
BiH uvrsti u svoj podnesak od 20. februara 2012. godine kao relevantan materijal s odgovarajućim hiperlinkovima za relevantne
navode u tabelarnom pregledu koji će dostaviti.
100
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 4.
101
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 17.
102
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 18.
103
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 19.
104
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 40-41.
105
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 56.
9
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
608/20100 TER
Prijevod
drugim dokazima izvedenim na suđenju.106 Oslanjajući se na Odluku Pretresnog vijeća od 1.
februara 2011. godine, u kojoj je Vijeće bilo mišljenja da identitet žrtava ne predstavlja pravno
relevantne činjenice koje se moraju navesti u Optužnici, tužilaštvo tvrdi da se odbrana oslanja na
pogrešnu premisu da tužilaštvo treba da dokaže identitet žrtava van razumne sumnje.107 Tužilaštvo
tvrdi da je navelo dovoljno podataka o porijeklu materijala na kojem se Baza podataka o dokazu
smrti zasniva.108
43.
Tužilaštvo takođe tvrdi da odbrana nije potkrijepila svoj argument da su upitnici koje su
ispunili srodnici žrtava ili članovi zajednica u kojima su žrtve nekad živjele sami po sebi
nepouzdani.109 Tužilaštvo odbacuje to što odbrana skoro 700 upisa u Bazi podataka o dokazu smrti
osporava tvrdnjom da se neki materijali dostavljeni za jedno lice sastoje od različitih podataka iz
različitih izvora, premda ti podaci nisu nužno protivrječni. Tužilaštvo tvrdi da činjenica da se
podaci u dvjema bazama podataka možda razlikuju ne čini te podatke same po sebi nedosljednim,
budući da se izvori na kojima se one zasnivaju mogu razlikovati, ali ipak u istoj mjeri istiniti.110
44.
Tužilaštvo, osim toga, tvrdi da je u više navrata odbrani ponudilo da joj dostavi referentne
materijale, kao što su "izjave svjedoka" koje su dale osobe koje nikad nisu uvrštene na spisak
svjedoka tužilaštva na osnovu pravila 65ter. Međutim, odbrana nije nikad zatražila navedeni
materijal.111
3. Replika odbrane
45.
Odbrana tvrdi da je tužilaštvo u Odgovoru tužilaštva više puta pogrešno predstavilo
argumente odbrane.112 Odbrana ponavlja svoj raniji argument da tužilaštvo mora dokazati da su
žrtve koje su navedene u Dodatku Optužnice zaista preminule i da je njihovu smrt prouzročilo neko
djelo ili propust optuženih ili lica za čija djela ili propuste optuženi snose krivičnu odgovornost.
Odbrana tvrdi da samo tada Pretresno vijeće može konstatovati da su navedena lica bila žrtve
zločina kojima se terete optuženi.113
46.
Odbrana osporava tvrdnju tužilaštva da odbrana nije obrazložila svoje osporavanje
pouzdanosti upitnika koje su popunili srodnici navodnih žrtava i upućuje Pretresno vijeće na svoje
ranije argumente po tom pitanju.114
106
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 1, 4, 6, 10.
107
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 2, 11.
108
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 13.
109
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 15.
110
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 19.
111
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 21.
112
Molba odbrane da podnese repliku i Replika na Odgovor tužilaštva na zajedničke završne podneske u vezi s Bazom podataka o
dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za ponovno razmatranje Odluke o ponovnom razmatranju, 1. maj 2012. godine, par. 3, 4, 5 i 7.
113
Molba odbrane da podnese repliku i Replika na Odgovor tužilaštva na zajedničke završne podneske u vezi s Bazom podataka o
dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za ponovno razmatranje Odluke o ponovnom razmatranju, 1. maj 2012. godine, par. 3.
114
Molba odbrane da podnese repliku i Replika na Odgovor tužilaštva na zajedničke završne podneske u vezi s Bazom podataka o
dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za ponovno razmatranje Odluke o ponovnom razmatranju, 1. maj 2012. godine, par. 5.
10
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
607/20100 TER
Prijevod
D. Zaključci o konkretnim bazama podataka i materijalu sadržanom u Bazi podataka o
dokazu smrti
1. Baza podataka o mortalitetu Federalnog zavoda za statistiku za period od 1992. do 1995. (u
daljem tekstu: Baza podataka FZS-a)
47.
Tužilaštvo tvrdi da je Bazu podataka FZS-a sastavio zvanični organ Vlade BiH za statistiku
i da ona sadrži evidenciju svih registrovanih smrtnih slučajeva u BiH u periodu od 1992. do 1995.
godine. Kako navodi tužilaštvo, ti podaci su prikupljeni primjenom statističkih metoda i pristupa i
zasnivaju se na potvrdama o smrti koje se obavezno izdaju.115
48.
Odbrana tvrdi da je Baza podataka FZS-a nepouzdana zato što ne sadrži dovoljno podataka
o tome kako je neko lice umrlo, već se samo navodi da je smrt žrtve bila "nasilna" ili da je uzrok
bio "rat" ili da je "nepoznat".116 Odbrana, konkretno, ističe da su lica koja su umrla u "ratu" možda
umrla u borbi.117 Odbrana dalje tvrdi da u najvećem broju slučajeva nije moguće utvrditi izvor
informacija na kojima se zasniva Baza podataka FZS-a, kao ni metodologiju na osnovu koje je ona
sastavljena. Po mišljenju odbrane, korištenje upitnika koje su popunili srodnici preminulih posebno
je nepouzdano zato što se ne može potvrditi njihova vjerodostojnost.118
49.
Tužilaštvo odbacuje kao irelevantnu tvrdnju odbrane da se Bazi podataka FZS-a ne bi
trebala pridavati nikakva težina zbog toga što se u toj bazi podataka ne navodi precizno da li su
navedene žrtve bili civili ili su imali status pripadnika vojske. Tužilaštvo tvrdi da status žrtve ne
mora upućivati na to da li je ona lišena života van borbenog stroja. Kako navodi tužilaštvo, Vijeće
bi trebalo da ocijeni osnovnu dokumentaciju FZS-a zajedno s ostalim dokazima koji su mu
predočeni u vezi s nekom konkretnom žrtvom.119
50.
Odbrana u svojoj Replici ističe svoj raniji argument da dvosmislenost informacija koje su
izložene u vezi s uzrokom smrti navedenih lica ostavlja otvorenom mogućnost da su ta lica možda
poginula u borbi.120
51.
Vijeće smatra da je baza podataka FZS-a dovoljno pouzdana da bi dokazala smrt, mjesto
smrti, datum smrti, datum rođenja, ime oca i ime lica. Međutim, Vijeće se neće oslanjati na tu bazu
podataka kao na dokaz o okolnostima smrti, jer na osnovu te baze podataka, u formi u kojoj ju je
dostavilo tužilaštvo, Pretresno vijeće ne može utvrditi da li su navedena lica umrla u borbi ili ne.
2. Izvještaj MKCK-a o nestalim licima
52.
Tužilaštvo tvrdi da se Izvještaj MKCK-a o nestalim licima sastoji od pet spiskova121 koje je
Međunarodni komitet Crvenog krsta sastavio na osnovu standardizovanih upitnika koje su ispunili
bliski srodnici nestalih lica.122
115
Obavijest tužilaštva o izvršenju uputstava od 1. februara 2011. godine u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 1. mart 2011.
godine, povjerljivi Dodatak B, str. 1.
116
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 20-21.
117
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 21.
118
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 22-23.
119
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 14.
120
Molba odbrane za odobrenje replike i Replika na Odgovor tužilaštva na završne zajedničke podneske i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 1. maj 2012. godine, par. 6.
121
Ti spiskovi obuhvataju Tabelu (i) Nestalih lica; (ii) Lica koja se još uvijek vode kao nestala, s indicijama da su im pronađena
tijela; (iii) Zaključenih slučajeva u kojima je utvrđena smrt; (iv) Zaključenih slučajeva u kojima je konstatovano da su nestala lica
živa; (v) Slučajeva koji su isključeni iz administrativnih razloga.
122
Obavještenje tužilaštva o izvršenju uputstava od 1. februara 2011. godine u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 1. mart 2011.
godine, povjerljivi Dodatak B, str. 2.
11
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
606/20100 TER
Prijevod
53.
Vijeće ima u vidu da odbrana iznosi zasebne argumente o "Izvještaju MKCK-a o nestalim
licima" i o "Spisku MKCK-a".123 Međutim, i jedni i drugi argumenti odnose se na pet zasebnih
spiskova koji su u Bazu podataka o dokazu smrti uvršteni kao "Izvještaj MKCK-a o nestalim
licima".
54.
Što se tiče Izvještaja MKCK-a o nestalim licima, odbrana tvrdi da tužilaštvo nije konkretno
navelo porijeklo podataka koje taj izvještaj sadrži.124 Odbrana dalje osporava tu bazu podataka
navodeći da je njen sadržaj dvosmislen jer se u njoj ne objašnjava da li je neko lice nestalo ili je
preminulo. Odbrana tvrdi da je zaključak o tome da li je neko lice nestalo ili umrlo mogla izvesti
tek nakon što je provjerila druge referentne dokumente koji su u vezi s tim licem uvršteni u Bazu
podataka o dokazu smrti.125 Najzad, odbrana dovodi u pitanje pouzdanost tabelu s "neriješenim
zahtjevima za pronalaženje" iz Izvještaja MKCK-a o nestalim licima, tvrdeći da u njoj nije
nedvosmisleno navedeno da li je neko konkretno lice zaista umrlo.126
55.
Osim toga, odbrana osporava pouzdanost Izvještaja MKCK-a o nestalim licima, tvrdeći da
se on zasniva na informacijama koje su dali neidentifikovani "bližnji[...] rođa[ci]" nestalih lica.
Odbrana takođe tvrdi da je taj izvještaj, budući da ne sadrži informacije o vezi između oružanog
sukoba i navodnog nestanka žrtava, sam po sebi nepouzdan.127
56.
Vijeće smatra da je Izvještaj MKCK-a o nestalim licima dovoljno pouzdan da se na osnovu
njega utvrde identitet, datum i mjesto nestanka nekog lica. Vijeće, stoga, konstatuje da je ta baza
podataka, zajedno s drugim izvedenim dokazima o smrti nekog lica, dovoljna da se potkrijepi
zaključak da je neko lice umrlo na određenom mjestu određenog datuma.
3. Popis domaćinstava u Sarajevu
57.
Tužilaštvo tvrdi da se Popis domaćinstava u Sarajevu, koji je proveo sarajevski Institut za
istraživanje ratnih zločina i međunarodno pravo, sastoji od popisnih razgovora obavljenih s
domaćinstvima koja su sredinom 1994. godine živjela unutar linija fronta u Sarajevu. Tužilaštvo
tvrdi da je taj popis, zahvaljujući činjenici da je u njemu učestvovalo 340.000 ljudi, "iscrpan izvor
podataka".128
58.
Odbrana tvrdi da Popis domaćinstava u Sarajevu nije samo zasnovan na nepouzdanim
informacijama, nego je, opšte uzevši, neupotrebljiv zbog svog obima i i činjenice da većinu
njegovih stranica čine dokumenti napisani rukom. Odbrana takođe ima u vidu da je vještak
tužilaštva, Ewa Tabeau, izrazila rezerve u vezi s pouzdanošću te baze podataka zbog moguće
pristrasnosti.129
59.
Tužilaštvo je osporilo argument odbrane da je vještak tužilaštva Ewa Tabeau izrazila
rezerve u vezi s tim dokumentom. Tužilaštvo tvrdi da je odbrana pogrešno okarakterisala
svjedočenje Tabeau. Prema riječima tužilaštva, Tabeau je bila mišljenja da je istraživanje u
dovoljnoj mjeri pouzdano, iako je možda malo pristrasno u korist muslimanskih žrtava.130
123
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 24-27.
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 24.
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 25.
126
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 26.
127
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 27.
128
Obavještenje tužilaštva o izvršenju uputstava od 1. februara 2011. u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 1. mart 2011. godine,
povjerljivi Dodatak B, str. 5.
129
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 28.
130
Odgovor tužilaštva na Zajedničke završne podneske odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti i Odgovor na Zahtjev za
ponovno preispitivanje Odluke o preispitivanju, 26. april 2012. godine, par. 18.
124
125
12
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
605/20100 TER
Prijevod
60.
Prihvatajući izvještaj i svjedočenje vještaka tužilaštva Ewe Tabeau, Vijeće se uvjerilo da je
način na koji je Popis domaćinstava u Sarajevu sačinjen dovoljno pouzdan u pogledu datuma,
mjesta i vremena nestanka ili smrti nekog konkretnog lica. Međutim, Vijeće smatra da taj Popis ne
nudi definitivne podatke o okolnostima smrti lica. Vijeće smatra da je argument odbrane da većinu
stranica sačinjavaju rukom napisani dokumenti neosnovan zato što je Prevodilačka služba bila u
stanju da prevede relevantne upise u tim dokumentima. Međutim, Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo
u više navrata dostavilo dijelove Popisa koji se nisu odnosili na osobu u vezi s kojom su
dostavljeni.131
4. Knjiga nestalih opštine Prijedor
61.
Tužilaštvo tvrdi da je Knjigu nestalih opštine Prijedor sastavila Služba za izbjeglice i nestala
lica opštine Prijedor i da ona sadrži evidenciju o 3.146 nestalih lica pribavljenu od članova porodice
i prijatelja.132
62.
Odbrana tvrdi da je Knjiga nestalih opštine Prijedor sama po sebi nepouzdana jer je
sastavljena na osnovu prijava članova porodice i prijatelja nestalih lica, a navodni izvor baze
podataka, to jest Služba za izbjeglice i nestala lica opštine Prijedor, po svemu sudeći ni ne
postoji.133 Odbrana se poziva na Prvostepenu presudu u predmetu Stakić, u kojoj je ta baza podataka
proglašena nepouzdanom zato što se nije moglo ustanoviti njeno porijeklo.134
63.
S obzirom na to da porijeklo materijala nije moguće utvrditi, Vijeće smatra da Knjiga
nestalih opštine Prijedor ne može da pruži dovoljno pouzdane informacije o datumu, mjestu i
vremenu nestanka ili smrti navodnih žrtava koje su imenovane u ovom predmetu. Stoga je Vijeće
isključilo tu bazu podataka iz svoje analize upisa u Bazi podataka o dokazu smrti za one navodne
imenovane žrtve za koje je tužilaštvo tu bazu podataka dostavilo.
5. Karton Žrtve
64.
Tužilaštvo tvrdi da je Karton žrtve napravila i sastavila bosanska nevladina organizacija
Centar za istraživanje i dokumentaciju (u daljem tekstu: CID) osnovana 2004. godine, sa sjedištem
u Sarajevu. Prema navodima tužilaštva, CID je prikupio evidenciju, novinske članke, spiskove, i
informacije dobijene od pojedinaca o ranjavanju i ubijanju lica tokom ratnih događanja. Tužilaštvo
tvrdi da je moguće da je u ovu bazu podataka unesena i neka manje pouzdana evidencija.135
65.
Odbrana tvrdi da Karton žrtve nije pouzdan izvor informacija zato što izjave iz kojih su
preuzeti osnovni podaci nisu prikupljene na standardizovanoj osnovi niti im je provjerena tačnost
prije nego što su uvrštene u bazu podataka Karton žrtve. Odbrana takođe Pretresnom vijeću skreće
pažnju na argument tužilaštva da je moguće da su tokom procesa uređivanja podataka sadržanih u
Kartonu žrtve u tu bazu podataka mogle biti unesene greške.136 Odbrana, konkretno, tvrdi da je
jedno drugo pretresno vijeće ovog Međunarodnog suda ustanovilo da je lice navedeno pod "rednim
brojem" 6742 još uvijek živo.137
131
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojevima 6656, 6672, 6679, 6687, 6796 i
6800.
Obavještenje tužilaštva o izvršenju uputstava od 1. februara 2011. u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 1. mart 2011. godine,
povjerljivi Dodatak B, p. 6.
133
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 29.
134
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 30.
135
Obavještenje tužilaštva o izvršenju Uputstava od 1. februara 2011. u vezi s Bazom podataka o smrti, 1. mart 2011. godine,
povjerljivi Dodatak B, str. 7.
136
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 31-32.
137
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 33.
132
13
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
604/20100 TER
Prijevod
66.
Vijeće smatra da Karton žrtve može da pruži dovoljno pouzdane podatke o identitetu žrtve,
kao i datumu, mjestu i vremenu njenog nestanka ili smrti. Međutim, Vijeće nije mišljenja da ta baza
podataka može da pruži definitivne podatke o okolnostima smrti nekog lica.
6. Baza podataka organizacije Muslimani protiv genocida (u daljem tekstu: Baza podataka MPGa)
67.
Tužilaštvo tvrdi da Baza podataka MPG-a sadrži podatke koje je nevladina organizacija
Muslimani protiv genocida prikupila o licima koja su poginula tokom rata u BiH. Te podatke su
prikupili dobrovljci koji su radili za tu nevladinu organizaciju. Podaci su prikupljani od rođaka i
komšija preminulih lica, bolnica, domova zdravlja, novina i kontakata u zajednici. Tužilaštvo je
dobilo te "podatke […] tokom misije Odjeljenja za demografiju u [BiH]; ažurirani podaci su
dostavljeni kasnije 2001. godine, a digitalizovani 2002. godine".138 Dotična nevladina organizacija
je prestala postojati oko 2003. godine.139
68.
Odbrana osporava pouzdanost ove baze podataka tvrdeći da nije moguće provjeriti istinitost
izjava iz kojih su preuzete osnovne informacije, posebno zbog činjenice da formulari koji su
korišteni za prikupljanje informacija nisu dostupni.140
69.
Vijeće smatra da za svrhu utvrđivanja da li su navodne pojedinačno imenovane osobe
poginule kako se navodi u Optužnici ova baza podataka nije pouzdana zato što su na nekim
mjestima "datum smrti" i odgovarajući "uzrok smrti" navedeni kao "nepoznati"141 ili su opisani
uopšteno,142 što sugeriše da, u stvari, nije poznato kada je dotična osoba umrla, kao ni da li je zaista
umrla ili nestala.
7. Žrtve ratnih zločina na području Višegrada
70.
Tužilaštvo tvrdi da je Izvještaj o žrtvama ratnih zločina na području Višegrada sastavio
komandir stanice Civpola (civilne policije) narednik T. Cameron 6. novembra 1994. godine. Prema
riječima tužilaštva, taj izvještaj se zasniva na informacijama koje je civilna policija dobila u formi
izjava svjedoka. Tužilaštvo je do tog izvještaja došlo 6. marta 1995. godine.143
71.
Odbrana tvrdi da se navodno porijeklo izvještaja ne može provjeriti,144 da izjave svjedoka na
kojima se izvještaj zasniva ne ispunjavaju kriterije za uvrštavanje u dokaze i da su informacije
sadržane u toj bazi podataka nepotpune i nepouzdane.145
72.
Vijeće smatra da je u Izvještaju o žrtvama ratnih zločina na području Višegrada moguće
pronaći dovoljno pouzdane informacije o datumu, mjestu i vremenu nestanka ili smrti nekog
konkretnog lica. Međutim, Vijeće nije mišljenja da Izvještaj daje definitivne informacije o
okolnostima smrti lica.
138
Obavještenje tužilaštva o izvršenju Uputstava od 1. februara 2011. u vezi s Bazom podataka o smrti, 1. mart 2011. godine,
povjerljivi Dodatak B, str. 8.
139
Obavještenje tužilaštva o izvršenju Uputstava od 1. februara 2011. u vezi s Bazom podataka o smrti, 1. mart 2011. godine,
povjerljivi Dodatak B, str. 8.
140
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 34.
141
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem "6466", MPG 2002 (povjerljivo),
referenca "MPG – šifra #34887".
142
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7020, MPG 2002 (povjerljivo),
referenca: "MPG – šifra #30582: Uzrok smrti: ubijen u logoru"; dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod
rednim brojem "7059" MPG 2002 (povjerljivo), referenca "MPG – šifra #33692: Uzrok smrti: nasilna smrt".
143
Obavještenje tužilaštva o izvršenju Uputstava od 1. februara 2011. u vezi s Bazom podataka o smrti, 1. mart 2011. godine,
povjerljivi Dodatak B, str. 10.
144
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 35.
145
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 36.
14
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
603/20100 TER
Prijevod
8. Dokazni predmet P411.32
73.
Dokazni predmet P411.32, koji je uvršten u dokaze 26. novembra 2009. godine, sastoji se od
jedne službene zabilješke koju je sastavio svjedok Adil Draganović i koja je priložena uz spisak lica
koja su se, kako se navodi, ugušila u kamionu prilikom prevoza zatočenika iz Betonirke u logor
Manjača 7. jula 1992. godine.
74.
Tužilaštvo nije iznijelo konkretne argumente u vezi s tim u kojoj se mjeri oslonilo na taj
dokazni predmet u Bazi podataka o dokazu smrti.146
75.
Odbrana tvrdi da je dokazni predmet P411.32 nepouzdan zato što je jedna osoba koja je još
uvijek živa navedena na tom spisku kao umrla.147
76.
Vijeće je pregledalo dokazni predmet P411.32 i objašnjenja koja je u vezi s njim tokom
svog svjedočenja pružio Adil Draganović.148 Budući da se na spisku nalazi jedno lice za koje
konstatovano da je živo,149 Vijeće nije u mogućnosti da zaključi da su se lica navedena na tom
spisku ugušila u kamionu na putu za Manjaču 7. jula 1992. godine.
9. Izjava svjedoka i izvještaj vještaka Amora Mašovića
77.
Vijeće napominje da tužilaštvo ne iznosi nikakve argumente u vezi s izjavom svjedoka i
izvještajem vještaka Amora Mašovića.
78.
Odbrana tvrdi da je tužilaštvo za šesnaest lica koja su, kako se navodi, ubijena u Bosanskom
Šamcu hiperlinkom uputilo na izvještaj vještaka Amora Mašovića. Međutim, taj izvještaj je nazvan
"Državna komisija BiH za traženje nestalih lica". Odbrana tvrdi da taj materijal nije dokaz u ovom
predmetu. Odbrana dalje tvrdi da je Amor Mašović izostavljen sa spiska svjedoka tužilaštva na
osnovu pravila 65ter.150
79.
Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo izjavu svjedoka Amora Mašovića unijelo u Bazu podataka
o dokazu smrti pod nazivom "Spisak civila nestalih u Vlasenici 1992. godine, Državna komisija za
traženje nestalih lica".151 Isto tako, tužilaštvo uvodi izvještaj vještaka Amora Mašovića u Bazu
podataka o dokazu smrti pod nazivom "Državna komisija BiH za traženje nestalih lica" u šesnaest
slučajeva.152 Kao što je navedeno u odjeljku E dolje, Vijeće se neće oslanjati na izjave svjedoka
koje nisu uvrštene u dokaze u ovom predmetu. Vijeće se, stoga, neće oslanjati na izjavu svjedoka
Amora Mašovića koja je dostavljena kao "Spisak civila nestalih u Vlasenici 1992. godine, Državna
komisija za traženje nestalih lica". Isto tako, Vijeće se neće oslanjati na izvještaj vještaka Amora
Mašovića koji je pod naslovom "Državna komisija BiH za traženje nestalih lica" dostavljen za
šesnaest lica koja su navodno ubijena u Bosanskom Šamcu.153
146
Vijeće ima u vidu opštu argumentaciju tužilaštva o njegovom oslanjanju na dokazni predmet P411.32 u vezi s incidentom koji se
u Optužnici navodi u prilogu B 1.1, u par. 26 Zahtjeva tužilaštva za ponovno razmatranje i Obavještenje o izvršenju Naloga od 6.
februara 2012. godine.
147
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 37.
148
Adil Draganović, 26. novembar 2009. godine, T3919-3920; Adil Draganović, dokazni predmet P411.06, Tužilac protiv Brđanina,
predmet br. IT-99-36-T, 14. maj 2002. godine, T5551-5552.
149
Odbrana tvrdi da je Nenad Čorak još uvijek živ. V. Argumentacija odbrane, par. 37. Vijeće ima u vidu da je u dokaznom
predmetu P411.32 Nenad Čorak naveden kao 16. od 20 lica sa spiska. Vijeće takođe ima u vidu da je tužilaštvo 4. aprila 2012.
godine izbrisalo Nenada Čorka iz Javnog ažuriranog dodatka Drugoj izmijenjenoj objedinjenoj optužnici. V. Obavijest tužilaštva o
izvršenju Odluke Pretresnog vijeća od 29. marta 2012. godine, 5 . april 2012. godine.
150
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, par. 15.
151
Dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 6906, Spisak civila nestalih u Vlasenici 1992.
godine, Državna komisija za traženje nestalih lica (povjerljivo).
152
V. dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojevima 241, 245, 249, 253, 257, 261, 265, 272,
276, 283, 287, 291, 295, 299, 301, 305 (povjerljivo).
153
To su Miro Čorković, sin Ante (CHS pod rednim brojem 240); Ivan Agatić, sin Ante (CHS pod rednim brojem 244), Jozo
Antunović, sin Marka (CHS pod rednim brojem 248); Džemal Balić, sin Smaila (CHS pod rednim brojem 252); Luka Balžanović, sin
15
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
602/20100 TER
Prijevod
10. Izvještaj Državne komisije BiH za traženje nestalih lica dostavljen u vezi s navodnim žrtvama
incidenta ubistava kod Korićanskih stijena
80.
Iako strane u postupku nisu iznijele argumente u vezi s ovim konkretnim izvještajem, Vijeće
smatra da izvještaj Državne komisija BiH za traženje nestalih lica nije relevantan za ubistva na
Korićanskim stijenama zato što sadrži samo podatke o licima koja su ekshumirana u opštinama
Bijeljina, Bratunac, Han-Pijesak, Kalesija, Kladanj, Rogatica, Šekovići, Srebrenica, Vlasenica i
Zvornik. Osim toga, Vijeće napominje da su informacije dostavljene u tom materijalu, u svakom
slučaju, nepotpune zato što ne sadrže podatke o polu, starosti ni o uzroku smrti neidentifikovanih
žrtava; taj materijal ne sadrži ni informacije o uzroku smrti ni metodama identifikacije koje su
korištene u vezi s identifikovanim žrtvama.154
E. Opšti zaključci o dokazima sadržanim u Bazi podataka o dokazu smrti
81.
Pretresno vijeće konstatuje da dokazi koji su dostavljeni u formi osnovnog materijala Baze
podataka o dokazu smrti, kad se posmatraju u cijelosti i zajedno s drugim dokazima izvedenim
tokom suđenja, mogu da potkrijepe definitivne zaključke o smrti navodnih žrtava u ovom predmetu.
Međutim, nedvosmislen zaključak u vezi sa smrću neke navodne žrtve koja je imenovana u
Optužnici nije isto što i zaključak da je dotično lice poginulo kao što se navodi u Optužnici. Vijeće
će konstatovati da je određeno imenovano lice poginulo kao što se navodi u Optužnici samo u
slučajevima gdje se identitet žrtve i okolnosti smrti žrtve podudaraju s navodima iz Optužnice.
82.
Zbog karaktera ogromne većine materijala izloženih u Bazi podataka o dokazu smrti, Vijeće
je u većini slučajeva razmotrilo kombinaciju tih materijala kako bi ustanovilo (a) identitet navodne
žrtve; (b) datum i mjesto nestanka; (c) identitet pronađenih posmrtnih ostataka i odgovarajuće
izvještaje o obdukciji koji su za to lice dostavljeni; i (d) okolnosti smrti tog lica, kako bi se uvjerilo
da je navedena žrtva poginula kao što se navodi u Optužnici. Materijali koji su dostavljeni u
Dokazu o smrti često su pružali samo dio podataka o gorenavedenom i stoga su se morali sagledati
zajedno s drugim materijalima kako bi Vijeće moglo da donese odluku o tome da li je dotično lice
zaista poginulo kao što se navodi u Optužnici.
83.
Osim baza podataka koje je Vijeće prihvatilo kao materijal koji može da pruži pouzdane
informacije o identitetu i okolnostima nestanka nekog lica,155 Vijeće se, pored ostalog, oslanjalo i
na policijske izvještaje o nestanku lica, obdukcione izvještaje i izvještaje o ekshumaciji, rješenja
sudova u BiH kojima su lica proglašavana mrtvim, kao i na potvrde o smrti, osim ako u relevantnim
analizama nije drugačije navedeno.
84.
Vijeće smatra da su iskazi očevidaca koje je saslušalo tokom suđenja dovoljan dokaz o
okolnostima smrti neke navodne žrtve u slučajevima kad su u tim iskazima jasno identifikovani lice
i okolnosti njegove smrti.
85.
U svojoj analizi materijala izloženog u vezi sa svakom pojedinačno imenovanom žrtvom
vijeće nije uzelo u obzir nijedan od sljedećih materijala: (a) optužnice; (b) presude MKSJ-a; (c)
sporazume o izjašnjavanju o krivici s MKSJ-om; (d) razgovore s osumnjičenima koje je obavio
Đure (CHS pod rednim brojem 256); Niko Brandić, sin Ive ( CHS pod rednim brojem 260); Luka Gregurević, sin Marka (CHS pod
rednim brojem 264); Sead Hurtić, sin Smaila (CHS pod rednim brojem 271); Izet Kahrimanović sin Osmana (CHS pod rednim
brojem 275); Franjo Mandić, sin Luke (CHS pod rednim brojem 282); Ilija Matić, sin Mate (CHS pod rednim brojem 286); Nezir
Nađak, sin Nezira (CHS pod rednim brojem 290); Josip Orsolić, sin Peje (CHS pod rednim brojem 294); Dragan Pratiljačić, sin Ive
(CHS pod rednim brojem 298); Selim Purak, sin Mehmeda (CHS pod rednim brojem 300); i Ivo Tuzlak, sin Mate (CHS pod rednim
brojem 304) (povjerljivo).
154
V., npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5712, Komisija FBiH za traženje
nestalih lica, Spisak ekshumiranih lica (povjerljivo).
155
V. odjeljak D gore.
16
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
601/20100 TER
Prijevod
MKSJ; i (e) izjave svjedoka koje su uvrštene u Bazu podataka o dokazu smrti, a koje nisu ponuđene
na uvrštavanje u spis na osnovu pravilâ 92 bis, 92 ter, 92 quater ili 92 quinquies.
1. Metodologija analize Vijeća
86.
Zbog velikog broja navodnih pojedinačno imenovanih žrtava u vezi s nekim incidentima
ubistva koji se navode u Optužnici, Vijeće je uvrstilo svoje zaključke u ovaj Dodatak. Za incidente
u kojima broj navodnih pojedinačno imenovanih žrtava nije bio veći od 20, Vijeće je, generalno,
svoje zaključke iznijelo u glavnom tekstu Presude.
87.
Sve materijale izvedene za svaku navodnu pojedinačno imenovanu žrtvu Vijeće je
analiziralo tako što je informacije sadržane u njima posmatralo kao cjelinu, uzevši u obzir
relevantne informacije kako bi utvrdilo identitet osobe, kao i vrijeme, mjesto i okolnosti njene
smrti. Pretresno vijeće je razmotrilo svako osporavanje, od strane odbrane, neke navodne
pojedinačno imenovane žrtve, ali u ovom Dodatku upućuje samo na ona osporavanja od strane
odbrane (a) u kojima odbrana tvrdi da je neka osoba u vrijeme svoje smrti bila borac i (b) u kojima
je odbrana iznijela neku argumentaciju ili sažete podatke koji Vijeću nisu dostupni zbog toga što
nisu prevedeni na jedan od zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda.156 U pojedinačnim
analizama govori se o izloženim informacijama, nakon čega slijedi zaključak o tome da li Vijeće
konstatuje da je navodna pojedinačno imenovana žrtva poginula kao što se navodi u Optužnici.
2. Opšta zapažanja
88.
Vijeće primjećuje da Baza podataka o dokazu smrti sadrži više nedostataka.
89.
Vijeće sa zabrinutošću primjećuje da u nekim slučajevima nisu dostavljeni prijevodi ili su
prijevodi grupno unošeni u bazu podataka, bez zadovoljavajućeg opisa koji bi Vijeću omogućio
direktan pristup pomenutom dokumentu.157 Vijeće s tim u vezi konkretno ima u vidu podnošenje
120 neoznačenih obdukcionih izvještaja koji su podneseni putem samo jednog jedinog
hiperlinka.158
90.
U vezi s određenim stavkama u Bazi podataka o dokazu smrti u kojima tužilaštvo upućuje
na dokazne predmete i svjedočenja svjedoka u prilog svojim navodima da su imenovani pojedinci
poginuli u nekom konkretnom incidentu, tužilaštvo je ili propustilo da navede datum relevantnog
svjedočenja ili je propustilo da iznese konkretne reference u tim dokazima, ili oboje, zbog čega je
156
Osporavanja su hiperlinkovima povezana s tabelarnim pregledom odbrane u boji gdje je navedeno koje informacije u materijalu
koji je dostavilo tužilaštvo, prema navodima odbrane, nedostaju ili su protivrječne.
157
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3661, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3831.1, Potvrde o smrti
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3836.1, Potvrde o smrti
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3864.1, Potvrde o smrti
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3934.1, Potvrde o smrti
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3945.1, Potvrde o smrti
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4837.1, Potvrde o smrti
(povjerljivo);
158
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3661, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2868, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2886, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2907, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2925, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2940, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2943, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2958, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2965, Izvještaj o obdukciji
(povjerljivo).
17
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
600/20100 TER
Prijevod
Vijeće moralo da obavi pretraživanje i pronađe referentni materijal.159 U nekoliko slučajeva
tužilaštvo je navelo da su određena lica poginula u nekom incidentu za koji se optuženi terete u
Optužnici uprkos činjenici da ništa od izvedenog materijala ne potkrepljuje čak ni navod da je to
lice nestalo na relevantnom mjestu u relevantno vrijeme.160 U drugim, pak, slučajevima tužilaštvo
nije dostavilo nijedan dokaz koji potkrepljuje njegov navod da su određena lica poginula kao što se
navodi u Optužnici.161
159
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4872, referenca na "ST063; red
13188:21 - 13188:22" (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4837,
referenca na ST063, dokazni predmet P1671.04, Tužilac protiv Stakića, predmet br. IT-97-24-T, 30. juli 2002. (povjerljivo); dokazni
predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4877, referenca na "ST063, dokazni predmet P1671.03,
Tužilac protiv Stakića, predmet br. IT-97-24-T, 30. juli 2002. (povjerljivo). Vijeće napominje da P1671.03 nije dokazni predmet u
ovom predmetu. Tačan broj dokaznog predmeta je P1671.04; dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod
rednim brojem 4955, referenca na "ST062" (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim
brojem 5079, referenca na "ST063: red 13188:21 – 13188:22" (povjerljivo). Vijeće napominje da taj dio svjedočenja svjedoka ST063
nije uvršten u dokaze u ovom predmetu; dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4955,
referenca "ST062" (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4967, referenca:
"ST062; ST242; Transkript svjedočenja svjedoka ST242 u predmetu br. IT-94-1-T (Tadić) od 13. juna 1996. godine; DP P2291"
(povjerljivo).
160
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3709.1, Potvrda o smrti za Ifeta
Ališkovića (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3750.1, Potvrda o smrti
za Asima Avdića (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5039, Edin
Muratčehajić (povjerljivo).
161
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2604, Kenjar, ime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2605, Kenjar, ime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2606, Kenjar, ime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2607, Kenjar, ime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2608, Kenjar, ime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2609, Kenjar, ime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2619, Krajina, (Hamedova supruga)
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2621, prezime nepoznato, ime
nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2855, Hopovac,
(Mahmutova sestra) (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2856,
Hopovac, kćerka Mahmutive sestre) (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem
3094, Karagić, ime nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3559,
Kerkić, ime nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3560,
Kerkić, Peno (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3561, prezime
nepoznato, Ferid (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3619, Šolaja, ime
nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3658, Čaušević, Samed
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4121, prezime nepoznato, ime
nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4284, Šerić, ime
nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4393, Avdić, ime
nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4460, Pehadžić, Alija
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4481, Cerić, ime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4897, prezime nepoznato, Aziz
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4898, prezime nepoznato, Ibro
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4899, prezime nepoznato, Islam
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4900, prezime nepoznato, Mahmut
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4901, prezime nepoznato, Meho
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4944, Mešić, prezime nepoznato
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 4998, Mujagić, Fikret (povjerljivo);
dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5019, Mujkanović, Fajzo (povjerljivo); dokazni
predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5044, Nasić, prezime nepoznato (povjerljivo); dokazni
predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5077, Pavić, Željko (povjerljivo); dokazni predmet P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5176, Suljić, prezime nepoznato (povjerljivo); dokazni predmet P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5620, Fazlić, Fikret (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka
o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 5853, Jakupović, Ibrahim (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu
smrti (CHS), pod rednim brojem 6300, Sinanagić, Nermin (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti
(CHS), pod rednim brojem 6664, Kurspahić, Sadeta (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS),
pod rednim brojem 6720, Kurspahić, Hasnija (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod
rednim brojem 6755, Kurspahić, Meva (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim
brojem 6767, Kurspahić, Munira (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem
6798, prezime nepoznato, Hasema (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem
6812, Velić, Tima (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 6856, Tvrtković,
Lutvo (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 6858, Velagić, Sabahudin
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 6959, Rešidajić, Reuf (povjerljivo);
18
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
599/20100 TER
Prijevod
91.
U svom podnesku od 6. februara 2012. godine, tužilaštvo je obavijestilo Vijeće da je
pregledalo i ažuriralo kako su napisana imena žrtava i identifikovalo alternativne načine na koji su
napisana imena određenih žrtava, kako bi osiguralo da su sva imena tačno napisana. Prema
navodima tužilaštva, alternativne varijante imena unesene su u Bazu podataka o dokazu smrti za
osobe kod kojih je to bilo potrebno.162 Uprkos tome, Vijeće je uočilo više nedosljednosti u načinu
na koji su napisana imena navodnih žrtava u Bazi podataka o dokazu smrti i u Konačnom spisku
žrtava.163 Ta pitanja se razmatraju u pojedinačnim analizama u okviru ovog Dodatka.
3. Upućivanje na "izjave svjedoka"
92.
Vijeće primjećuje da je, u velikom broju slučajeva, tužilaštvo u Bazi podataka o dokazu
smrti zadržalo stavke pod naslovom "izjave svjedoka"164 ili "STXX IZBRISAN",165 pri čemu ovo
dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 6995, Džodžaljević, Hajrudin (povjerljivo);
dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7311, Dautović, Selmo (povjerljivo); dokazni
predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7457, Atlić, Sehad (povjerljivo); dokazni predmet P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7473, Džihić, Šemsudin (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza
podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7511, Kapidžić, Ismail (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o
dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7519, Kulin, Edin (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti
(CHS), pod rednim brojem 7526, Kuršumović, Ismail (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS),
pod rednim brojem 7537, Pašić, Edin (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim
brojem 7555, Tuhčić, Aziz (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7629,
Grabić, Muradif (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7650, Kašarević,
Nešad (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7666, Selimović, Sead
(povjerljivo); i dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7728, Pezerović, Ismail
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo potvrdilo da je u fusnoti 4 i u par. 5 Odgovora tužilaštva za 55 lica dostavilo prazne
rubrike bez relevantnog materijala.
162
Zahtjev za ponovno razmatranje i Obavještenje o izvršenju Naloga od 6. februara 2012. godine, par. 26.
163
V. npr., dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojevima 3970, 4147, 4233, 4409, 4479,
4486, 4608, 4639, 4645, 4742 i 7523 (povjerljivo).
164
V. Baza podataka o smrti (CHS), pod rednim brojevima 175, 330, 336, 384, 2254, 2343, 2354, 2356, 2363, 2367, 2367, 2369,
2371, 2375, 2379, 2381, 2426, 2430, 2447, 2449, 2525, 2529, 2617, 2620, 2668, 2673, 2675, 2692, 2697, 2702, 2756, 2792, 2798,
2863, 4286, 4298, 4332, 4384, 4386, 4405, 4446, 4487, 4496, 4555, 4587, 4609, 4611, 4615, 4623, 4820, 5102, 5104, 5109, 5114,
5167, 5214, 5365, 5603, 5652, 5666, 5668, 5760, 5762, 5775, 5844, 5865, 5869, 5947, 6039, 6062, 6220, 6229, 6236, 6254, 6310,
6346, 6361, 6394, 6420, 6663, 6830, 6832, 6838, 6849, 6851, 6855 i 7126 (povjerljivo).
165
V. Baza podataka o smrti (CHS), pod rednim brojem 46 , ST250 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza
podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 64, ST250; ST72 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza
podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 390, ST040 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o
dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 394, ST040 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu
smrti (CHS), pod rednim brojem 396, ST149 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti
(CHS), pod rednim brojem 397, ST046 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod
rednim brojem 399, ST149 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim
brojem 400, ST045 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem
402, ST149 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 403, ST045
IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 405, ST149 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 406, ST046 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 407, ST045 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 412, ST149 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 414, ST149 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 415, ST046 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 416, ST045 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2623, ST007 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2663, ST007 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2808, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3028, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3097, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3099, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3111, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3119, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3154, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3170, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3172, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3297, ST021 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3738, ST006 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 3740, ST006 IZBRISAN
19
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
598/20100 TER
Prijevod
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
(povjerljivo);
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
dokazni
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
predmet
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
P2466,
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
Baza
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
podataka
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
dokazu
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
smrti
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
(CHS),
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
rednim
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
brojem
3750,
3752,
3787,
3794,
3803,
3843,
3860,
3878,
3880,
3882,
3884,
3886,
3888,
3890,
3899,
3903,
3905,
3914,
3936,
3938,
3940,
3960,
3962,
3971,
3997,
4012,
4018,
4046,
4062,
4076,
4078,
4103,
4114,
4116,
4118,
4120,
4125,
4146,
4148,
4166,
4168,
4203,
4228,
4230,
4232,
4234,
4236,
4238,
4240,
4242,
4244,
4246,
4253,
4255,
4257,
4259,
4261,
4263,
4281,
4602,
5043,
6623,
7586,
7588,
7590,
7596,
7598,
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST006
ST070
ST069
ST076
ST010
ST010
ST010
ST010
ST010
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
IZBRISAN
20
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
597/20100 TER
Prijevod
potonje ukazuje na to da postoji izjava svjedoka koji je izbrisan sa spiska svjedoka na osnovu
pravila 65ter i koji neće biti pozvan da svjedoči. Međutim, uz te stavke nisu dostavljeni osnovni
materijali koji su u ovom predmetu uvršteni u dokaze. Takvi navodi se smatraju praznim rubrikama
i Vijeće ih u pojedinačnim analizama nije razmatralo.
4. Prazne i numerisane rubrike s imenima u Konačnom spisku žrtava
93.
Tužilaštvo je prilikom izmjene i dopune svog spiska žrtava izbrisalo više imena iz priloga
Optužnice koji se odnose na incidente za koje se optuženi terete u Optužnici.166 Međutim, Vijeće
primjećuje da se tužilaštvo pri tom pridržavalo prvobitnog numerisanja i da je u Konačnom spisku
žrtava ostavilo prazne rubrike, uslijed čega je za svaki incident ubistva naveden netačan broj lica.167
Isto tako, tužilaštvo je u dva slučaja u jednoj stavci navelo imena više od jednog lica.168
5. Navodi "Prezime nepoznato" i "Ime nepoznato" u Konačnom spisku žrtava
94.
U svom Konačnom spisku žrtava, tužilaštvo je unijelo navode za lica čija su imena i
prezimena nepoznata.169 Vijeće smatra da se tim navodima ne identifikuju imenovane žrtve.
F. POIMENIČNO NAVEDENE ŽRTVE
1. Banja Luka
95.
Tužilaštvo tvrdi da je iz masovne grobnice Ušće Dabra170 u Krkojevćima, Sanski Most,
ekshumirana 21 osoba. Međutim, Vijeće konstatuje da se u odgovarajućem izvještaju o ekshumaciji
navodi da je iz te grobnice ekshumirano 19 osoba.171
ALAGIĆ, Teufik, sin Kadira (star 41 godinu, muškog pola)
96.
Teufik Alagić, broj MKCK-a BAZ-108110-01, rođen 30. aprila 1951. godine, prema
Izvještaju MKCK-a o nestalim licima, nestao je u Sanskom Mostu 11. juna 1992. godine.172 Teufik
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7604, ST010 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7606, ST010 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7613, ST010 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7615, ST010 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7617, ST010 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7622, ST010 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7624, ST010 IZBRISAN
(povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7626, ST010 IZBRISAN; dokazni
predmet P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7628, ST010 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7649, ST010 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7657, ST010 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza
podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7663, ST010 IZBRISAN (povjerljivo); dokazni predmet P2466, Baza podataka
o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 7665, ST010 IZBRISAN (povjerljivo); i dokazni predmet P2466, Baza podataka o dokazu
smrti (CHS), pod rednim brojem 7678, ST010 IZBRISAN (povjerljivo).
166
Zahtjev za ponovno razmatranje i Obavještenje o izvršenju Naloga od 6. februara 2012. godine, par. 27.
167
V. Konačan spisak žrtava, A 1.2, prazna rubrika kod brojeva 10, 38, 46 i 70; Konačan spisak žrtava, A 3.1, prazna rubrika kod
brojeva 6, 14, 15, 19, 21 i 22; Konačan spisak žrtava, A 3.3, prazna rubrika kod brojeva 26, 58, 60, 69, 82 i 89; Konačan spisak
žrtava, A 4.1, prazna rubrika kod brojeva 20, 32, 42 i 43; Konačan spisak žrtava, B 3.2, prazna rubrika kod broja 5; Konačan spisak
žrtava, B 4.1, prazna rubrika kod broja 165 i dodatna imena kod brojeva 1 i 4; Konačan spisak žrtava, B 4.2, prazna rubrika kod
brojeva 11 i 86; Konačan spisak žrtava, B 6.1, prazna rubrika kod brojeva 60, 220, 232 i 240; Konačan spisak žrtava, B 7.1, prazna
rubrika kod broja 24; Konačan spisak žrtava B 13.1, prazna rubrika kod brojeva 1, 2, 3 i 5; Konačan spisak žrtava, B 13.3, prazna
rubrika kod broja 8.
168
Konačan spisak žrtava, A 3.1, "porodica KENJAR, šest članova " pod brojem 36; Konačan spisak žrtava, A 3.3, "Seno
KARAGIĆ i njegova dva sina čija su imena nepoznata".
169
Prilozi Optužnice A br. 3.1; B br. 4.1; B br. 9.2.
170
Vijeće napominje da se naziv te masovne grobnice pojavljuje u dvije varijante, naime kao "Ušće Dabra" i "Ušće Dabar". Vijeće će
dalje u tekstu za tu masovnu grobnicu koristiti naziv Ušće Dabra.
171
V., npr., P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 33, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o
preliminarnoj identifikaciji i zahtjev za analizu DNK, str. 2 (povjerljivo).
21
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
596/20100 TER
Prijevod
Alagić je, prema Matičnoj knjizi umrlih u Sanskom Mostu, umro 7. jula 1992. godine u Sanskom
Mostu. U Potvrdi o smrti, izdatoj 2011. godine, nije naveden uzrok smrti.173 Posmrtni ostaci
ekshumirani na području Oštre Luke / Hazića-Pavića 20. septembra 2007. godine identifikovani su,
na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Teufika Alagića, rođenog 30. aprila 1951. godine.174
Obdukcijom koju je 29. marta 2008. godine obavio dr Miroslav Rakočević, sudskomedicinski
vještak Tužilaštva u Bihaću, utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane na glavi, grudnom košu,
lijevoj nadlaktici i desnoj podlaktici. U vrijeme kad je nastupila smrt Teufik Alagić imao je na sebi
sivomaslinastu vjetrovku, ružičastu košulju i štofane pantalone.175
97.
Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Teufik Alagić umro nasilnom smrću
izazvanom višestrukim probojnim ranama. Međutim, u nedostatku dokaza da je Teufik Alagić bio u
kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u
nedostatku dokaza da je umro od asfiksije, Vijeće ne može zaključiti da je Teufik Alagić bio jedan
od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
BARJAKTAREVIĆ, Jasmin, sin Hakije (star 18 godina, muškog pola)
98.
Jasmin Barjakarević, rođen 1973. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu 1. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001. godine.176 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Jasmin Barjaktarević, rođen 11. decembra 1973. godine, umro u Ključu 7.
jula 1992. godine.177 Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće
Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 07", identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao
ostaci Jasmina Barjaktarevića.178 Obdukciju tijela br. 07 obavila je u julu 2001. godine dr Semira
Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo
oštećenja. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.179 Ostaci odjeće pronađeni na
posmrtnim ostacima Jasmina Barjaktarevića identifikovani su kao ostaci plavog šorca s tri bijele
pruge sa strane, kao i ostaci gumenih čizama.180
99.
Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Jasmin Barjaktarević umro 1992.
godine. Međutim, u nedostatku dokaza da je Jasmin Barjaktarević bio u kamionu kojim su 7. jula
1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je
Jasmin Barjaktarević bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u
Optužnici.
BIŠĆEVIĆ, Edin, sin Faika (star 26 godina, muškog pola)
100. Edin Bišćević, broj MKCK-a BAZ-202980-03, rođen 2. juna 1966. godine, prema Izvještaju
MKCK-a o nestalim licima, nestao je u Sanskom Mostu 27. maja 1992. godine.181 Tužilaštvo kao
dio Spiska Državne komisije BiH za traženje nestalih lica podnosi dokument koji nije preveden na
172
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
173
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2.1, Potvrda o smrti, Teufik Alagić (povjerljivo).
174
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
175
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
176
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 15, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
177
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 14, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
178
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 12, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 11,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
179
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 13, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
180
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 13, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
181
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 17, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
22
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
595/20100 TER
Prijevod
jedan od zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda. Vijeće stoga u vezi s Edinom Bišćevićem
neće razmatrati taj izvještaj.182 Pretpostavljalo se da su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne
grobnice Dragoraj, ponovo pokopani na groblju Luke u Ključu kao neidentifikovano tijelo i ponovo
ekshumirani 16. novembra 2006. godine, ostaci Edina Bišćevića, koji je nestao u logoru Manjača 7.
jula 1992. godine. Ti posmrtni ostaci obilježeni su oznakom "Luke, tijelo br. 01" i identifikovani
kao ostaci Edina Bišćevića na osnovu upoređivanja DNK.183 Obdukcijom koju je 21. aprila 2007.
godine obavio dr Miroslav Rakočević, sudskomedicinski vještak Tužilaštva u Bihaću, utvrđeno je
da su uzrok smrti probojne rane na glavi i grudnom košu. Na posmrtnim ostacima Edina Bišćevića
nije pronađena odjeća.184
101. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Edin Bišćević umro nasilnom smrću
izazvanom višestrukim probojnim ranama. Međutim, u nedostatku dokaza da je Edin Bišćević bio u
kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u
nedostatku dokaza da je umro od asfiksije, Vijeće ne može zaključiti da je Teufik Alagić bio jedan
od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
BURNIĆ, Enver, sin Mustafe (star 33 godine, muškog pola)
102. Enver Burnić, rođen 30. marta 1959. godine, prema Bazi podataka FZS-a, umro je u Banjoj
Luci 7. jula 1992. godine.185 Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica podnosi dokument koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda.
Vijeće stoga neće razmatrati taj dokument.186 Enver Burnić upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
opštini Sanski Most za 1997. godinu. Kao mjesto smrti navodi se "na putu za Manjaču". Smrt je,
kako se navodi, nastupila 7. jula 1992. godine. U Potvrdi o smrti, izdatoj 2011. godine, nije naveden
uzrok smrti.187 Posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice Dragoraj, ponovo pokopani na
groblju Luke u Ključu kao neidentifikovano tijelo i ponovo ekshumirani 16. novembra 2006.
godine, te obilježeni oznakom "Luke, tijelo br. 03", identifikovani su kao ostaci Envera Burnića na
osnovu upoređivanja DNK.188 Obdukcijom koju je 8. decembra 2007. godine obavio dr Miroslav
Rakočević, sudskomedicinski vještak Tužilaštva u Bihaću, utvrđeno je da su uzrok smrti probojne
rane na grudnom košu, karlici i lijevoj nadlaktici. Na posmrtnim ostacima Envera Burnića nije
pronađena nikakva prepoznatljiva odjeća.189
103. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Enver Burnić umro nasilnom smrću
izazvanom višestrukim probojnim ranama. Međutim, u nedostatku dokaza da je Enver Burnić bio u
kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u
nedostatku dokaza da je umro od asfiksije, Vijeće ne može zaključiti da je Enver Burnić bio jedan
od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
DELIĆ, Adam, sin Ive (star 28 godina, muškog pola)
104. Adam Delić, broj MKCK-a BAZ-104445-01, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu 1. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001.
182
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 18, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D000-2811D000-2811 (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 13, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
184
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 18.1, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
185
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 24, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
186
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 25, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D000-2811D000-2811 (povjerljivo).
187
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 25.1, Potvrda o smrti, Enver Burnić (povjerljivo).
188
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 25.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
189
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 18.1, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
183
23
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
594/20100 TER
Prijevod
godine.190 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Adam Delić nestao u Sanskom
Mostu 1. jula 1992. godine.191 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Adam Delić, rođen 9. aprila
1964. godine, umro u Banjoj Luci 7. avgusta 1992. godine.192 Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba
ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 09", identifikovani
su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Adama Delića.193 Vijeću nije predočen izvještaj o
obdukciji posmrtnih ostataka s oznakom "UD br. 09".
105. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Adam Delić mrtav. Međutim, u
nedostatku dokaza da je Adam Delić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz
"Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u nedostatku dokaza da je umro od asfiksije, Vijeće ne
može zaključiti da je Adam Delić bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se
navodi u Optužnici.
DELIĆ, Mirhad, sin Hajre (starost neutvrđena)
106. Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za traženje nestalih lica podnosi dokument
koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda. Vijeće stoga u vezi s
Mirhadom Delićem neće razmatrati taj izvještaj.194 Supruga preminulog Mirhada Delića prepoznala
je odjeću pronađenu u masovnoj grobnici Ušće Dabra kao njegovu. Na osnovu toga se
pretpostavljalo da je jedno od neidentifikovanih tijela koja su 17. jula 2001. godine ekshumirana na
ovom lokalitetu bilo tijelo Mirhada Delića.195 Vijeću nije predočen nijedan dokaz koji potvrđuje da
su posmrtni ostaci Mirhada Delića zaista ekshumirani na lokalitetu Ušće Dabra.
107. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Mirhad Delić mrtav. Shodno
tome, Vijeće ne može zaključiti da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
DURMIŠEVIĆ, Salahudin, sin Vehida (star 32 godine, muškog pola)
108. Salahudin Durmišević, broj MKCK-a BAZ-110866-01, rođen 1960. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu 7. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula
2001. godine.196 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima dosljedno su evidentirani njegovi lični
podaci i datum i mjesto njegovog nestanka.197 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Salahudin
Durmišević, rođen 5. marta 1960, umro u Banjoj Luci 8. jula 1992. godine.198 Posmrtni ostaci jedne
od 19 osoba ekshumiranih iz grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 08",
identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Salahudina Durmiševića.199
190
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 27, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
191
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 28, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
192
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 30, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
193
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 31, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 11,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
194
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 31, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D000-2811D000-2811 (povjerljivo).
195
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 33, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo).
196
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 39, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
197
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 37, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
198
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 38, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
199
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 36, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi
DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
24
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
593/20100 TER
Prijevod
109. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Salahudin Durmišević mrtav.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Salahudin Durmišević bio u kamionu kojim su 7. jula 1992.
godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u nedostatku dokaza da je umro od
asfiksije, Vijeće ne može zaključiti da je Salahudin Durmišević bio jedan od ljudi koji su se ugušili
u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
HADŽIĆ, Mustafa, sin Muje (star 65 godina, muškog pola)
110. Mustafa Hadžić, rođen 5. jula 1931. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u Gornjem
Kamengradu, opština Sanski Most. Smrt je, kako se navodi, nastupila 15. decembra 1996. godine.
Za mjesto smrti se navodi da je nepoznato. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.200
111. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Mustafa Hadžić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
HALILOVIĆ, Mustafa, ime oca nepoznato (starost neutvrđena)
112. Vijeću nisu predočeni dokazi u prilog tvrdnji da je Mustafa Halilović bio jedan od ljudi koji
su se ugušili u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor
Manjaču, kako se navodi u Optužnici.201 Odbrana je iznijela tvrdnju da je Mustafa Halilović bio
hrvatski branitelj.202 Vijeće odbacuje ovaj argument, imajući u vidu izjavu koju su dostavile vlasti
Republike Hrvatske, u kojoj se navodi da zbog nedostatka ličnih podataka Vlada nije bila u
mogućnosti da utvrdi identitet te osobe.203
113.
Vijeće stoga ne može zaključiti da je Mustafa Halilović ubijen kako se navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Hivzo,204 sin Saliha (star 66 godina, muškog pola)
114. Hivzo Hodžić, broj MKCK-a BAZ-106222-01, rođen 1926. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu 19. juna 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001.
godine.205 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima dosljedno su evidentirani njegovi lični podaci i
datum i mjesto njegovog nestanka.206 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hivzo Hodžić, rođen
3. februara 1926. godine, umro u Sanskom Mostu 7. jula 1992. godine.207 Posmrtni ostaci jedne od
19 osoba ekshumiranih iz grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 03", identifikovani
su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Hivze Hodžića.208 Obdukciju tijela s oznakom "Ušće
Dabra, tijelo br. 03" obavila je 24. jula 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice
u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo oštećenja. Smrt je, kako je utvrđeno,
200
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 42.1, Potvrda o smrti, Mustafa Hadžić (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 46 (povjerljivo).
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak A, str. 1
pod rednim brojem 45, Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine,
povjerljivi Dodatak D, str. 1.
203
1D795, Odgovor Vlade Hrvatske u vezi s registrom branitelja, 31. mart 2001. godine, str. 2.
204
Vijeće ima u vidu da tužilaštvo tvrdi da se Hivzo Hodžić zvao "Himzo". S obzirom na to da je u više baza podataka ova osoba
evidentirana pod imenom "Hivzo", Vijeće smatra da se ta osoba zvala "Hivzo".
201
202
205
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 49, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
206
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 54, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
207
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 50, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
208
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 54.1, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 51,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
25
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
592/20100 TER
Prijevod
nastupila 1992. godine.209 U vrijeme kad je nastupila smrt Hivzo Hodžić imao je na sebi plave
farmerke i kariranu košulju.210
115. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hivzo Hodžić umro 1992. godine.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Hivzo Hodžić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Hivzo Hodžić
bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Ismet, sin Aziza (star 42 godine, muškog pola)
116. Ismet Hodžić, broj MKCK-a BAZ-111642-01, rođen 1949. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu 1. juna 1992. Prema istom
spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001. godine.211
U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima dosljedno su evidentirani njegovi lični podaci i datum i
mjesto njegovog nestanka.212 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ismet Hodžić, rođen
1. novembra 1949. godine, umro u Vrhopolju, opština Sanski Most, 3. juna 1992. godine.213 Na
osnovu preliminarne vizuelne identifikacije od strane supruge preminulog, pretpostavljalo se da su
posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s
oznakom "UD br. 14", ostaci Ismeta Hodžića.214 Međutim, prema Izvještaju Međunarodne komisije
za nestala lica, posmrtni ostaci pronađeni u grobnici u Snagovu i obilježeni oznakom "SNA-18-RF"
identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Ismeta Hodžića, sina Mustafe.215 Vijeće
stoga neće razmatrati Izvještaj o obdukciji koji je predočen za "Ušće Dabra, tijelo br. 14".216
117. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ismet Hodžić mrtav. Međutim, u
nedostatku dokaza da je Ismet Hodžić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz
"Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u nedostatku dokaza da je umro od asfiksije, Vijeće ne
može zaključiti da je Ismet Hodžić bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se
navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Mustafa, ime oca nepoznato (starost neutvrđena)
118. Jedini dokaz koji je ponuđen u svrhu dokazivanja da je Mustafa Hodžić bio jedan od ljudi
koji su se ugušili u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u
logor Manjaču, jeste dokazni predmet P411.32. Kao što je navedeno gore u tekstu, Vijeće u svojoj
analizi neće uzeti u obzir ovaj spisak. Vijeće stoga ne može zaključiti da je Mustafa Hodžić ubijen
kako se navodi u Optužnici.
HUKANOVIĆ, Sevdaga, sin Safeta (star 17 godina, muškog pola)
119. Sevdaga Hukanović, rođen 1974. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Vrhopolju, Sanski Most, 7. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
209
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 53, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 53, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
211
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 57, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
212
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 58, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
213
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 61, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
214
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 62, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo).
215
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 59, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi
DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
216
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 56, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
210
26
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
591/20100 TER
Prijevod
mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001. godine.217 U Bazi
podataka FZS-a navodi se da je Sevdaga Hukanović, rođen 31. maja 1974. godine, umro u
Vrhopolju, Sanski Most, 30. maja 1992. godine.218 Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih
iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 01", identifikovani su, na osnovu
upoređivanja DNK, kao ostaci Sevdage Hukanovića.219 Obdukciju tijela s oznakom "Ušće Dabra,
tijelo br. 01" obavila je 23. jula 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u
Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo oštećenja. Smrt je, kako je utvrđeno,
nastupila 1992. godine.220 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Sevdaga Hukanović
identifikovani su kao ostaci donjeg dijela trenerke plave boje i svijetlih čarapa.221
120. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sevdaga Hukanović umro 1992.
godine. Međutim, u nedostatku dokaza da je Sevdaga Hukanović bio u kamionu kojim su 7. jula
1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je
Sevdaga Hukanović bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u
Optužnici.
JAKUPOVIĆ, Adem, sin Hasana (star 64 godine, muškog pola)
121. Adem Jakupović, broj MKCK-a BAZ-106845-01, rođen 1928. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu, 1. maja 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula
2001. godine.222 Upis u Bazi podataka FZS-a koji je podnesen za Adema Jakupovića odnosi se na
neku drugu osobu.223 Vijeće će, stoga, zanemariti tu informaciju. Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba
ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 16", identifikovani
su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Adema Jakupovića.224 Obdukciju tijela s oznakom
"Ušće Dabra, tijelo br. 16" obavila je 25. septembra 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz
Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo skorijih oštećenja.
Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.225 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim
ostacima identifikovani su kao ostaci smeđih štofanih pantalona.226
122. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Adem Jakupović umro 1992. godine.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Adem Jakupović bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Adem
Jakupović bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
217
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 67, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
218
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 66, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
219
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 71, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 70,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
220
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 69, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
221
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 69, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
222
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 73, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
223
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 78, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
224
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 76, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 75,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
225
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 74, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je
obdukcijom utvrđeno da je Adem Jakupović zadobio višestruke prelome rebara koji su zaliječeni prije njegove smrti.
226
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 74, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
27
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
590/20100 TER
Prijevod
JUSIĆ, Ramo, sin Tale (star 38 godina, muškog pola)
123. Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za traženje nestalih lica podnosi dokument
koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda. Vijeće stoga u vezi s
Ramom Jusićem neće razmatrati taj izvještaj.227 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ramo Jusić,
rođen 1. juna 1953. godine, umro u Banjoj Luci 7. jula 1992. godine.228 Posmrtni ostaci jedne od 19
osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 19",
identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Rame Jusića.229 Obdukciju tijela s
oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 19" obavila je 25. septembra 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić
iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo oštećenja. Smrt je,
kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.230 U vrijeme kad je nastupila smrt Ramo Jusić imao je na
sebi crnu kožnu jaknu, sive štofane pantalone i crne mokasinke.231
124. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ramo Jusić umro 1992. godine.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Ramo Jusić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Ramo Jusić
bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
KAMIĆ, Fadil, sin Mustafe (star 49 godina, muškog pola)
125. Fadil Kamić, broj MKCK-a BAS-002785-01, rođen 1942. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u selu Došci, opština Sanski Most, 7. jula 1992.
godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu
17. jula 2001. godine.232 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je nestao u Dabru,
opština Sanski Most, u julu 1992. godine.233 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Fadil Kamić,
rođen 11. aprila 1942. godine, umro u Banjoj Luci 30. jula 1992. godine.234 Posmrtni ostaci jedne
od 19 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 11",
identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Fadila Kamića.235 Obdukciju tijela s
oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 11" obavila je 25. jula 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz
Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo oštećenja. Smrt je,
kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.236 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Fadil
Kamić identifikovani su kao ostaci sivih štofanih pantalona.237
126. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fadil Kamić umro 1992. godine.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Fadil Kamić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Fadil Kamić
bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
227
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 88, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D000-2811D000-2811 (povjerljivo).
228
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 84, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
229
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 87, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 83,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
230
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 85, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
231
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 85, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
232
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 91, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
233
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 92, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
234
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 95, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
235
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 94, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 93,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
236
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 90, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
237
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 90, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
28
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
589/20100 TER
Prijevod
KERIĆ, Atif, sin Hasana (star 42 godine, muškog pola)
127. Atif Kerić, broj MKCK-a BAS-003483-01, rođen 4. jula 1949. godine, prema Izvještaju
MKCK-a o nestalim licima, nestao je u Manjači 7. jula 1992. godine.238 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Atif Kerić, rođen 4. jula 1949. godine, umro u Banjoj Luci 7. jula 1992. godine.239
Na osnovu odjeće koja je pronađena u masovnoj grobnici Ušće Dabra i koju je identifikovala
supruga Atifa Kerića, smatralo se da su posmrtni ostaci Atifa Kerića bili među ostacima 19 drugih
osoba koji su ekshumirani na tom lokalitetu.240 Međutim, tužilaštvo nije predočilo nikakve dokaze u
vezi s rezultatima analize uzoraka DNK koji su uzeti od najbližih srodnika Atifa Kerića u svrhu
utvrđivanja da li je on bio jedna od osoba čiji su posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Ušće
Dabra. Vijeće, stoga, nije u mogućnosti da utvrdi da li su njegovi posmrtni ostaci zaista
ekshumirani na tom lokalitetu.
128. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Atif Kerić mrtav. Shodno
tome, Vijeće ne može zaključiti da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
HALIMOVIĆ,241 Mirsad, sin Avde (star 32 godine, muškog pola)
129. Mirsad Halimović, broj MKCK-a BAZ-104557-01, rođen 31. decembra 1959. godine,
prema Izvještaju MKCK-a o nestalim licima, nestao je u Podbrežju, Sanski Most, 14. juna 1992.
godine. Prema istom izvještaju, njegovi posmrtni ostaci su predati ili ekshumirani u Sanskom Mostu
17. jula 2001. godine.242 Posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Ušće Dabra i obilježeni
oznakom "UD br. 13" identifikovani su kao ostaci Mirsada Halimovića na osnovu toga što je brat
preminulog identifikovao predmete i odjeću koji su pronađeni uz te posmrtne ostatke. Međutim,
članovi jedne druge porodice identifikovali su to tijelo kao posmrtne ostatke osobe koja se zvala
Kemo Talić.243 Tužilaštvo nije predočilo nikakve dokaze u vezi s rezultatima analize uzoraka DNK
koji su uzeti od najbližih srodnika Mirsada Halimovića u svrhu utvrđivanja da li je on bio jedna od
osoba čiji su posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Ušće Dabra. Vijeće, stoga, nije u mogućnosti
da utvrdi da li su njegovi posmrtni ostaci zaista ekshumirani na tom lokalitetu i, shodno tome, neće
uzeti u obzir Izvještaj o obdukciji za "UD br. 13" koji je podnesen za Mirsada Halimovića.244
130. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Mirsad Halimović mrtav.
Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
MATANOVIĆ, Vinko, sin Ante (star 37-38 godina, muškog pola)
131. Vinko Matanović, rođen 1954. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu 1. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
238
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 97, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
239
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 99, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
240
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 98, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo).
241
Vijeće ima u vidu da tužilaštvo tvrdi da se ova osoba prezivala "Malinović". Međutim, svi dokazi sadržani u Bazi podataka o
dokazu smrti odnose se na izvijesnog "Halimović, Mirsada, sina Avde". Vijeće, stoga, smatra da je do razlike u prezimenu došlo
zbog tipografske greške.
242
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 103, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
243
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 101, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo).
244
Vijeće ima u vidu da su posmrtni ostaci "UD br. 13" zaista identifikovani kao tijelo Keme Talića na osnovu upoređivanja DNK.
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 168, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o
analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
29
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
588/20100 TER
Prijevod
ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001. godine.245 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Vinko Matanović, rođen 13. maja 1954. godine, umro u Banjoj Luci 7. jula
1992. godine.246 Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra,
naime oni s oznakom "UD br. 02", identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci
Vinka Matanovića.247 Obdukciju tijela s oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 02" obavila je u periodu
između 25. jula i 3. septembra 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u
Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen. Premda su na tijelu uočene povrede rebara nanesene udarcem
tupim predmetom, utvrđeno je da te povrede nisu bile smrtonosne. Smrt je, kako je utvrđeno,
nastupila 1992. godine.248 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Vinka Matanovića
identifikovani su kao ostaci košulje s dugim rukavima i plavih farmerki.249
132. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Vinko Matanović umro 1992. godine.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Vinko Matanović bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Vinko
Matanović bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
MATERIĆ, Besim, sin Jusufa (star 33 godine, muškog pola)
133. Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime
oni s oznakom "UD br. 17", identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Besima
Materića.250 Obdukciju tijela s oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 17" obavila je u periodu između 25.
jula i 3. septembra 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok
smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo skorijih oštećenja. Na tijelu su uočeni znakovi zaliječene
frakture 12. rebra. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.251 Ostaci odjeće pronađeni na
posmrtnim ostacima Besima Materića identifikovani su kao ostaci smeđih štofanih pantalona.252
134. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Besim Materić umro 1992. godine.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Besim Materić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Besim Materić
bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
MAUZNER, Ventislav,253 sin Drage (star 34 godine, muškog pola)
135. Ventislav Mauzner, broj MKCK-a BAZ-109684-01, rođen 23. septembra 1957. godine,
prema Izvještaju MKCK-a o nestalim licima, nestao je u Sanskom Mostu, 3. jula 1992. godine.254 U
Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ventislav Mauzner, rođen 23. septembra 1957. godine, umro u
245
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 111, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
246
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 109, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
247
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 112, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 110,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
248
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 107, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
249
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 107, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
250
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 116, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 114,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
251
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 115, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
252
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 115, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
253
Vijeće ima u vidu da tužilaštvo tvrdi da se ova osoba zvala "Vencislav", ali da se u svoj dokumentaciji koja je predočena u vezi s
tom osobom navodi ime "Ventislav". Vijeće, stoga, smatra da je potonja verzija imena ispravna.
254
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 118, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s neriješenim
zahtjevima za traženje (povjerljivo).
30
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
587/20100 TER
Prijevod
Banjoj Luci, 7. jula 1992. godine.255 Ventislav Mauzner, rođen 23. septembra 1957. godine, upisan
je u Matičnu knjigu umrlih u Sanskom Mostu za 1997. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 7.
jula 1992. godine. Kao mjesto smrti navodi se "na putu za Manjaču". U Potvrdi o smrti, izdatoj
2011. godine, nije naveden uzrok smrti.256
136. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ventislav Mauzner mrtav. Međutim, u
nedostatku dokaza da je Ventislav Mauzner bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici
iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u nedostatku dokaza da je umro od asfiksije, Vijeće ne
može zaključiti da je Ventislav Mauzner bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako
se navodi u Optužnici.
MEHIĆ, Izet, sin Huseina (star 39 godina, muškog pola)
137. Izet Mehić, rođen 1952. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Sanskom Mostu, 7. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001. godine.257 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Izet Mehić, rođen 26. oktobra 1952. godine, umro u Banjoj Luci, 7. jula
1992. godine.258 Posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Ušće Dabra i obilježeni oznakom "UD
br. 04" identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Izeta Mehića.259 Obdukciju
tijela s oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 04" obavila je u periodu između jula i 3. septembra 2001.
godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na
kostima nije bilo oštećenja. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.260 Ostaci odjeće
pronađeni na posmrtnim ostacima Izeta Mehića identifikovani su kao ostaci smeđe karirane košulje,
bijele potkošulje i smeđih štofanih pantalona.261
138. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Izet Mehić umro 7. jula 1992. godine
ili približno tog datuma. Međutim, u nedostatku dokaza da je Izet Mehić bio u kamionu kojim su 7.
jula 1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti
da je Izet Mehić bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
MLINAR, Josip, sin Mate (star 40 godina, muškog pola)
139. Josip Mlinar, rođen 1. decembra 1951. godine, prema Bazi podataka FZS-a, umro je u
Sanskom Mostu 7. jula 1992. godine.262 Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica podnosi dokument koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika
Međunarodnog suda. Vijeće stoga u vezi s Josipom Mlinarom neće razmatrati taj izvještaj.263
Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s
255
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 109, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
256
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 119.1, Potvrda o smrti, Ventislav Mauzner (povjerljivo).
257
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 123, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
258
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 125, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
259
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 122, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 121,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
260
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 124, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
261
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 124, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
262
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 132, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
263
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 127, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D0002811-D000-2811 (povjerljivo).
31
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
586/20100 TER
Prijevod
oznakom "UD br. 10", identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Josip Mlinar.264
Obdukciju tijela s oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 10" obavila je u julu 2001. godine dr Semira
Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću.265 Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo
skorijih oštećenja. Na tijelu su uočeni tragovi zaliječene frakture lijeve ruke i palca. Smrt je, kako je
utvrđeno, nastupila 1992. godine.266 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Izeta Mehića
identifikovani su kao ostaci plavih farmerki.267
140. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Josip Mlinar umro 1992. godine.
Međutim, u nedostatku dokaza da je Josip Mlinar bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Josip Mlinar
bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
MUŠIĆ, Ibrahim, sin Huseina (star 59 godina, muškog pola)
141. Ibrahim Mušić, rođen 2. marta 1933. godine, prema Bazi podataka FZS-a, umro je u Banjoj
Luci jednog dana u decembru 1992. godine.268 Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica podnosi dokument koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika
Međunarodnog suda. Vijeće stoga u vezi s Ibrahimom Mušićem neće razmatrati taj izvještaj.269
Ibrahim Mušić, rođen 2. marta 1933. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u Sanskom Mostu
za 1996. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 1. decembra 1992. godine. Kao mjesto smrti
navodi se Banja Luka. U Potvrdi o smrti, izdatoj 2011. godine, nije naveden uzrok smrti.270
Pretpostavljalo se da su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice Dragoraj, ponovo
pokopani na groblju Luke u Ključu kao neidentifikovano tijelo i ponovo ekshumirani 16. novembra
2006. godine, ostaci Ibrahima Mušića. Ti posmrtni ostaci obilježeni su oznakom "Luke, tijelo br.
07" i identifikovani kao ostaci Ibrahima Mušića na osnovu upoređivanja DNK.271 Obdukcijom koju
je 1. jula 2007. godine obavio dr Miroslav Rakočević, sudskomedicinski vještak Tužilaštva u
Bihaću, utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane u predjelu desne natkoljenice i lobanje koje su
uzrokovale povredu mozga. Na posmrtnim ostacima Ibrahima Mušića nije pronađena odjeća.272
142. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ibrahim Mušić umro u decembru 1992.
godine. Međutim, u nedostatku dokaza da je Ibrahim bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine
zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u nedostatku dokaza da je umro od
asfiksije, Vijeće ne može zaključiti da je Ibrahim Mušić bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom
kamionu, kako se navodi u Optužnici.
MUHIĆ, Dževad, sin Jusufa (star 35 godina, muškog pola)
143. Dževad Muhić, broj MKCK-a BAZ-109652-01, rođen 1957. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu, 1. juna 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001.
264
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 130, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 131,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
265
Vijeće ima u vidu da je upisani datum kada je obavljena obdukcija nečitak.
266
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 124, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
267
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 124, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
268
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 135, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
269
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 134, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D0002811-D000-2811 (povjerljivo).
270
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 135.2, Potvrda o smrti, Ibrahim Mušić (povjerljivo).
271
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 135.1, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
272
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 18.1, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
32
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
585/20100 TER
Prijevod
godine.273 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima dosljedno su evidentirani njegovi lični podaci i
datum i mjesto njegovog nestanka.274 Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne
grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 12", identifikovani su, na osnovu upoređivanja
DNK, kao ostaci Dževada Muhića.275 Vijeću nije dostavljen izvještaj o obdukciji za "UD br. 12".
144. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Dževad Muhić mrtav. Međutim, u
nedostatku dokaza da je Dževad Muhić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz
"Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, te u nedostatku dokaza da je umro od asfiksije, Vijeće ne
može zaključiti da je Dževad Muhić bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se
navodi u Optužnici.
MUHIĆ, Nedžad, sin Jusufa (star 38 godina, muškog pola)
145. Nedžad Muhić, broj MKCK-a BAZ-109652-02, rođen 1954. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Sanskom Mostu, 1. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001.
godine.276 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima dosljedno su evidentirani njegovi lični podaci i
datum i mjesto njegovog nestanka.277 Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne
grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 05", identifikovani su, na osnovu upoređivanja
DNK, kao ostaci Nedžada Muhića.278 Obdukciju tijela s oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 05"
obavila je u julu 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću.279 Uzrok
smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo skorijih oštećenja. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila
1992. godine.280 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Nedžada Muhića identifikovani su
kao ostaci plavih farmerki.281 Tužilaštvo je uputilo Vijeće na iskaz Adila Draganovića. Vijeće ima u
vidu da se u naznačenim pasusima samo pominje činjenica da se smatra da je približno 17 osoba
umrlo u jednom od kamiona kojim su zatočenici prevoženi u logor Manjača, kao i da su posmrtni
ostaci Nedžada Muhića ekshumirani iz masovne grobnice u Krkojevcu, pored obale rijeke Sane.282
Tužilaštvo je takođe uputilo Vijeće na iskaz svjedoka ST140 da je Nedžad Muhić, koji je prije
sukoba bio sudija, ubijen. Svjedok ST140 nije konkretno naveo vrijeme ni okolnosti u kojima je
Nedžad Muhić ubijen, ali je izjavio da je on ubijen po nalogu Kriznog štaba Sanskog Mosta, koji je
sastavio spisak Muslimana i Hrvata na rukovodećim položajima koje je trebalo ubiti ili uhapsiti.283
Vijeće napominje da odbrana ne poriče da postoje dokazi u prilog tvrdnji tužilaštva.284
273
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 137, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
274
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 138, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
275
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 139, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 140,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
276
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 148, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
277
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 145, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
278
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 142, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 147,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
279
Vijeće ima u vidu da je upisani datum obdukcije nečitak.
280
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 146, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
281
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 146, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
282
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 149 (povjerljivo), gdje se upućuje na Adila Draganovića,
P411.04, Tužilac protiv Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, 26. april 2002. godine, T. 5095; Adil Draganović, P411.10, Tužilac protiv
Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, 22. maj 2002. godine, T. 5869-5870.
283
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 150 (povjerljivo).
284
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak A, str.
2, pod rednim brojem 141.
33
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
584/20100 TER
Prijevod
146. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nedžad Muhić mrtav. Međutim, u
nedostatku dokaza da je Nedžad Muhić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz
"Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Nedžad Muhić bio jedan od
ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
MUJADŽIĆ, Zijad, sin Avde (star 48 godina, muškog pola)
147. Zijad Mujadžić, broj MKCK-a BAZ-106658-01, rođen 1943. godine, navodi se kao nestao u
Sanskom Mostu 5. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice
Ušće Dabra u Sanskom Mostu 17. jula 2001. godine.285 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima
dosljedno su evidentirani njegovi lični podaci i datum i mjesto njegovog nestanka.286 Zijad
Mujadžić, rođen 14. jula 1943. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u opštini Sanski Most za
1996. godinu. Kao mjesto smrti navodi se "na putu za Manjaču". Smrt je, kako se navodi, nastupila
7. jula 1992. godine. U Potvrdi o smrti, izdatoj 2011. godine, nije naveden uzrok smrti.287 Posmrtni
ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD
br. 15", identifikovani su, na osnovu upoređivanja DNK, kao ostaci Zijada Mujadžića.288 Obdukciju
tijela s oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 15" obavila je 25. jula 2001. godine dr Semira MešićPašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo oštećenja.
Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.289 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim
ostacima Zijad Mujadžić identifikovani su kao ostaci plavih farmerki i smeđih čarapa.290
148. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zijad Mujadžić umro u julu 1992.
godine. Međutim, u nedostatku dokaza da je Zijad Mujadžić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992.
godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Zijad
Mujadžić bio jedan od ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
TALIĆ, Kemo,291 sin Ibrahima (star 38 godina, muškog pola)
149. Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za traženje nestalih lica podnosi dokument
koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda. Vijeće stoga u vezi s
Kemom Talićem neće razmatrati taj izvještaj.292 Posmrtni ostaci jedne od 19 osoba ekshumiranih iz
masovne grobnice Ušće Dabra, naime oni s oznakom "UD br. 13", identifikovani su, na osnovu
upoređivanja DNK, kao ostaci Keme Talića, rođenog 27. februara 1954. godine.293 Obdukciju tijela
s oznakom "Ušće Dabra, tijelo br. 13" obavila je 25. jula 2001. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz
Kantonalne bolnice u Bihaću. Uzrok smrti nije utvrđen jer na kostima nije bilo oštećenja. Smrt je,
kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.294 U vrijeme kad je nastupila smrt Kemo Talić imao je na
sebi plave farmerke i plavu košulju.295
285
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 154, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
286
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 155, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
287
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 158.1, Potvrda o smrti, Zijad Mujadžić (povjerljivo).
288
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 158, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 157,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
289
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 156, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
290
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 156, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
291
Vijeće ima u vidu da tužilaštvo tvrdi da se ova osoba zvala "Kemal", ali da se svi dokazi sadržani u Bazi podataka o dokazu smrti
odnose se na izvijesnog "Talića, Kemu". Vijeće, stoga, smatra da se ova osoba zvala Kemo, a ne "Kemal".
292
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 164, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D0002811-D000-2811 (povjerljivo).
293
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 167, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo); P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 168,
Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
294
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 166, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
295
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 166, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
34
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
583/20100 TER
Prijevod
150. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Kemo Talić mrtav. Međutim, u
nedostatku dokaza da je Kemo Talić bio u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz
"Betonirke" prevoženi u logor Manjaču, Vijeće ne može zaključiti da je Kemo Talić bio jedan od
ljudi koji su se ugušili u tom kamionu, kako se navodi u Optužnici.
TUTIĆ, Ivica, sin Svetka (star 38 godina, muškog pola)
151. U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ivica Tutić, rođen 30. maja 1954. godine, umro u
Sanskom Mostu 7. jula 1992. godine.296 Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica podnosi dokument koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika
Međunarodnog suda. Vijeće stoga u vezi s Ivica Tutić neće razmatrati taj izvještaj.297 Na osnovu
odjeće pronađene u toj masovnoj grobnici, koju je prepoznao otac preminulog, smatralo se da su
posmrtni ostaci Ivice Tutića bili među ostacima 19 osoba ekshumiranim na lokalitetu grobnice Ušće
Dabra.298 Tužilaštvo nije predočilo nikakve dokaze u vezi s rezultatima analize uzoraka DNK koji
su uzeti od najbližih srodnika Ivice Tutića u svrhu utvrđivanja da li je on bio jedna od osoba čiji su
posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Ušće Dabra. Vijeće, stoga, nije u mogućnosti da utvrdi da
li su njegovi posmrtni ostaci zaista ekshumirani na tom lokalitetu.
152. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Ivica Tutić mrtav. Shodno
tome, Vijeće ne može zaključiti da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
PRŠIĆ, Muharem, ime oca nepoznato (starost neutvrđena)
153. Jedini dokaz koji je ponuđen u svrhu dokazivanja da je Muharem Pršić bio jedan od ljudi
koji su se ugušili u kamionu kojim su 7. jula 1992. godine zatočenici iz "Betonirke" prevoženi u
logor Manjaču, jeste dokazni predmet P411.32. Kao što je već navedeno gore u tekstu, Vijeće u
svojoj analizi neće uzeti taj spisak u obzir. Vijeće stoga ne može zaključiti da je Muharem Pršić
ubijen kako se navodi u Optužnici.
2. Ključ
(a) Velagići
ČEHIĆ, Asim, sin Hasana (star 34 godine, muškog pola)
154. Asim Čehić, broj MKCK-a BAZ-107973-05, rođen 1957. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.299 Prema Izvještaju MKCK-a o nestalim licima, Asim Čehić je nestao u Velagićima 1. juna
1992. godine.300 Prema Bazi podataka FZS-a, Asim Čehić, rođen 10. juna 1957. godine, umro je 1.
juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.301 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
296
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 171, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
297
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 170, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D0002811-D000-2811 (povjerljivo).
298
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 172, Zapisnik kantonalnog MUP-a Bihać o preliminarnoj
identifikaciji i zahtjev za analizu DNK (povjerljivo).
299
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1663, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
300
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1659, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
301
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1664, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
35
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
582/20100 TER
Prijevod
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.302 Posmrtni
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 26", identifikovani su kao
ostaci Asima Čehića pomoću lične karte pronađene uz njih.303 Obdukciju posmrtnih ostataka Asima
Čehića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen jer
nije bilo glave i jer na ostatku tijela nije bilo vidljivih znakova povreda.304 Ostaci odjeće pronađeni
na tijelu Asima Čehića identifikovani su kao šarena vunena jakna i crna jakna.305 Vijeće podsjeća
na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.306
155. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Čehić nestao u Velagićima prije
1. juna 1992. godine. Budući da su mu predočeni dokazi da su na lokalitetu Lanište II pokopana
tijela drugih osoba ubijenih 1. juna 1992. godine kod škole u Velagićima, Vijeće smatra da je jedini
razuman zaključak taj da je Asim Čehić bio jedan od muškaraca ubijenih kod škole u Velagićima,
kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Husein, sin Hameda (star 20 godina, muškog pola)
156. Husein Čehić, rođen 1971. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.307 Prema Izvještaju
MKCK-a o nestalim licima, Husein Čehić je nestao u Velagićima 1. juna 1992. godine.308 Prema
Bazi podataka FZS-a, Husein Čehić, rođen 20. septembra 1971. godine, umro je 1. juna 1992.
godine u Velagićima, Ključ.309 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.310 Posmrtni
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 76", identifikovani su kao
ostaci Huseina Čehića.311 Obdukciju posmrtnih ostataka Huseina Čehića obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti bila trauma na glavi
izazvana hicem iz vatrenog oružja.312 U vrijeme kad je nastupila smrt Husein Čehić imao je na sebi
smeđi kišni mantil, smeđi pulover i plave farmerke.313 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da
su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred
302
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1665, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
303
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1665, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
304
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1662, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
305
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1662, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
306
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
307
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1670, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Izvještaj o
ekshumaciji masovnih grobnica, izvršenoj 1995.-2007. godine u opštinama Banja Luka, Brčko, Bratunac, Gacko, Jajce, Ključ, KotorVaroš, Prijedor, Sanski Most, Skender-Vakuf, Teslić, Višegrad, Vlasenica i Zvornik (povjerljivo).
308
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1673, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
309
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1672, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
310
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1667, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1669, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II", podnesen pod rednim brojem 1667, jedan te isti dokument.
311
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1667, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
312
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1671, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
313
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1671, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
36
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
581/20100 TER
Prijevod
školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.314 Vijeću su takođe
predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1.
juna 1992. godine. Ime Huseina Čehića navedeno je na tom spisku.315
157. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Čehić ustrijeljen i ubijen u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Ilijaz, sin Hamdije (star 19 godina, muškog pola)
158. Ilijaz Čehić, rođen 1972. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.316 Prema Izvještaju
MKCK-a o nestalim licima, Ilijaz Čehić nestao je u Velagićima 1. juna 1992. godine.317 Prema Bazi
podataka FZS-a, Ilijaz Čehić, rođen 23. septembra 1972. godine, umro je 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.318 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.319 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 15", identifikovani su kao ostaci Ilijaza
Čehića.320 Obdukciju posmrtnih ostataka Ilijaza Čehića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrti višestruki prelomi lijeve potkoljenice
izazvani hicima iz vatrenog oružja.321 U vrijeme kad je nastupila smrt Ilijaz Čehić imao je na sebi
smeđu kožnu jaknu, mornarsku majicu i plave farmerke.322 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka
ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba
ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.323
159. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ilijaz Čehić ustrijeljen i ubijen u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Mirsad, sin Hameda (star 27 godina, muškog pola)
160. Mirsad Čehić, broj MKCK-a BAZ-104341-01, rođen 1965. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 20. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.324 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Mirsad Čehić nestao u
Velagićima 1. juna 1992. godine.325 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Mirsad Čehić, rođen 6.
314
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
316
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1676, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
317
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1681, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
318
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1678, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
319
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1680, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1675, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
320
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1680, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
321
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1679, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
322
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1679, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
323
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
324
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1687, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
325
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1683, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
315
37
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
580/20100 TER
Prijevod
januara 1965. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.326 Vijeću je predočen
izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod
nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.327 Posmrtne ostatke jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime one s
oznakom "Tijelo br. 68", identifikovao je brat preminulog kao ostatke Mirsada Čehića.328
Obdukciju posmrtnih ostataka Mirsada Čehića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i
dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje izazvana hicima iz vatrenog
oružja.329 U vrijeme kad je nastupila smrt Mirsad Čehić imao je na sebi smeđu jaknu, tamnoplavu
džemper, plave farmerke i bijele patike.330 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski
vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade
u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.331 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime Mirsada Čehića navedeno je na tom spisku.332
161. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mirsad Čehić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ĆEMAL, Sabahudin, sin Hajrudina (star 19 godina, muškog pola)
162. Sabahudin Ćemal, rođen 1973. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.333 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Sabahudin Ćemal, rođen 25. marta 1973. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.334 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.335 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 36", identifikovani su kao ostaci
Sabahudin Ćemal na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.336 Obdukciju posmrtnih
ostataka Sabahudina Ćemala obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda lijevog bedra nanesena hicem iz vatrenog oružja.337 U vrijeme
kad je nastupila smrt Sabahudin Ćemal imao je na sebi šarenu kišnu jaknu, bijelu potkošulju i plave
326
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1685, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
327
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1689, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1688, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
328
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1689, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
329
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1686, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
330
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1686, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
331
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
332
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine. Vijeće
ima u vidu da je na tom spisku navedeno da je on rođen 1969. godine. Međutim, Vijeće tu razliku ne smatra bitnom.
333
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1693, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
334
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1691, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
335
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1695, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1694, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
336
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1695, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
337
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1696, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
38
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
579/20100 TER
Prijevod
farmerke.338 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992.
godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će
tijela pokopati u šumi na Laništu.339 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79
osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Sabahudina Ćemala,
rođenog 1973. godine, navedeno je na tom spisku.340
163. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sabahudin Ćemal ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ĆEMAL, Saif, sin Bege (star 32 godine, muškog pola)
164. Saif Ćemal, rođen 1959. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.341 Tužilaštvo je
dostavilo upis iz Baze podataka FZS-a za Saleta Ćemala, sina Bege, rođenog 24. septembra 1959.
godine. U toj bazi podataka navodi se da je on umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.342
Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II,
poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.343 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime
oni s oznakom "Tijelo br. 67", identifikovani su od strane sina preminulog kao ostaci Raifa Ćemala
na osnovu njegove odjeće.344 Obdukciju posmrtnih ostataka Saifa Ćemala obavili su 6. oktobra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja.345 U vrijeme kad je nastupila smrt Saif Ćemal imao je na sebi
sivi džemper, kariranu košulju i farmerke.346 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski
vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade
u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.347 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Vijeće se uvjerilo da je ime Saifa Ćemala navedeno na tom spisku.348
165. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Saif Ćemal ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
338
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1696, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
340
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
341
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1701, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
342
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1700, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
343
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1698, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1702, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
344
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1698, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je njegovo ime prvo zabilježeno kao "Raif", ali smatra da je to bila tipografska greška, s obzirom
da se u Izvještaju o obdukciji navodi da je "Tijelo br. 67" identifikovano kao tijelo "Saifa" Ćemala.
345
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1699, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
346
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1699, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
347
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
348
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine. Vijeće
ima u vidu da je na tom spisku navedeno da je on rođen 1969. godine. Vijeće napominje da je ime zabilježeno kao "/?Soir/", ali
smatra da se to podudara s imenom "Saif", s obzirom da se godina rođenja koja je navedena na tom spisku slaže s ličnim podacima
Saifa Ćemala navedenim u Bazi podataka o dokazu smrti.
339
39
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
578/20100 TER
Prijevod
ČARKIĆ, Elvedin, sin Ferida (star 18 godina, muškog pola)
166. Elvedin Čarkić, rođen 1973. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.349 U Izvještaju MKCKa o nestalim licima navodi se da je Elvedin Čarkić nestao u Velagićima 1. juna 1992. godine.350 U
Bazi podataka FZS-a navodi se da je Elvedin Čarkić, rođen 22. oktobra 1973. godine, umro 1. juna
1992. godine u Velagićima, Ključ.351 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.352 Posmrtni
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 61", identifikovani su kao
ostaci Elvedina Čarkića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena i na osnovu identifikacije
od strane njegovih roditelja.353 Obdukciju posmrtnih ostataka Elvedina Čarkića obavili su 6.
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
uzrokovana hicem iz vatrenog oružja.354 U vrijeme kad je nastupila smrt Elvedin Čarkić imao je na
sebi plavu jaknu od džinsa, smeđu majicu kratkih rukava i farmerke.355 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike
76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.356
167. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Elvedin Čarkić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ALIČIĆ, Ramiz, sin Redže (star 42 godine, muškog pola)
168. Ramiz Aličić, broj MKCK-a BAZ-103763-01, rođen 1949. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.357 Izvještaj MKCK-a o nestalim licima podudara se s tim podacima.358 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Ramiz Aličić, rođen 15. jula 1949. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.359 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.360 Posmrtne ostatke jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime one s oznakom "Tijelo br. 34", identifikovao je brat preminulog
349
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1707, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
350
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1709, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
351
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1710, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
352
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1708, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1705, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
353
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1708, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
354
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1711, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
355
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1711, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
356
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
357
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1718, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
358
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1719, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
359
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1717, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
360
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1716, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1715, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
40
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
577/20100 TER
Prijevod
kao ostatke Ramiza Aličića.361 Obdukciju posmrtnih ostataka Ramiza Aličića obavili su 6. oktobra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
nanesena "iz ispaljenog vatrenog oružja apsolutne blizine".362 U vrijeme kad je nastupila smrt
Ramiz Aličić imao je na sebi crnu kožnu jaknu, smeđi džemper i plave pantalone.363 Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su vojnici, nakon što su postrijeljali zatočenike ispred škole,
prišli i iz neposredne blizine ustrijelili one koji su još pokazivali znake života.364 On je u svom
svjedoečnju izjavio i da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.365 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Vijeće se uvjerilo da je ime Ramiza Aličića,
rođenog 1949. godine, navedeno na tom spisku.366
169. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ramiz Aličić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Šefik, sin Ramiza (star 43 godine, muškog pola)
170. Šefik Bajrić, broj MKCK-a BAZ-103780-01, rođen 1948. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.367 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Šefik Bajrić nestao u
Častovićima, Ključ, 31. maja 1992. godine.368 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Šefik Bajrić,
rođen 5. oktobra 1948. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.369 Vijeću je
predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i
pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni
sudija Osnovnog suda u Ključu.370 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s
oznakom "Tijelo br. 13", identifikovani su od strane supruge preminulog kao ostaci Šefika
Bajrića.371 Obdukciju posmrtnih ostataka Šefik Bajrić obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.372
Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Šefika Bajrića identifikovani su kao ostaci plave
radne bluze, smeđeg džempera i šarene košulje.373 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
361
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1716, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
362
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1713, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
363
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1713, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
364
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15796-15797 (povjerljivo).
365
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
366
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine. Vijeće
ima u vidu da je na tom spisku navedeno da je on rođen 1969. godine. Vijeće napominje da je njegovo prezime zabilježeno kao
"Alić", ali smatra da se to podudara s prezimenom "Aličić", s obzirom da se godina rođenja koja je navedena na tom spisku slaže s
ličnim podacima Ramiza Aličića u Bazi podataka o dokazu smrti.
367
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1724, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
368
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1722, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
369
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1726, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
370
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1727, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1721, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
371
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1727, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
372
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1725, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
373
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1725, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
41
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
576/20100 TER
Prijevod
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.374 Vijeću su takođe predočeni
dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna
1992. godine. Ime Šefika Bajrića, rođenog 1948. godine, navedeno je na tom spisku.375
171. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šefik Bajrić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Fehim, sin Huse (star 32 godine, muškog pola)
172. Fehim Bajrić, rođen 1959. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.376 U Izvještaju MKCKa o nestalim licima navodi se da je Fehim Bajrić nestao u Častovićima, Ključ, 31. maja 1992.
godine.377 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Fehim Bajrić, rođen 8. avgusta 1959. godine,
umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.378 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je
5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.379
Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 19",
identifikovani su od strane majke preminulog kao ostaci Fehima Bajrića.380 Obdukciju posmrtnih
ostataka Fehima Bajrića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Ovom
tijelu je nedostajala glava. Međutim, utvrđeno je da je uzrok smrti bila trauma lijeve strane grudne
duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.381 U vrijeme kad je nastupila smrt Fehima Bajrića imao je
na sebi kožuh od jagnjeće kože, kariranu košulju, džemper i plave farmerke.382 Vijeće podsjeća na
iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.383 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Fehima Bajrića, rođenog 1959. godine,
navedeno je na tom spisku.384
173. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fehim Bajrić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
374
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
376
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1734, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
377
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1733, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je ime oca Fehima Bajrića zabilježeno kao "Hase", a ne "Huso". Na osnovu
činjenice da se zabilježeni datum rođenja Fehima Bajrića podudara sa datumom rođenja koji je zabilježen u Bazi podataka FZS-a,
Vijeće se uvjerilo da se ti podaci odnose na istu osobu.
378
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1730, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
379
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1729, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1735, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
380
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1729, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
381
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1731, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
382
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1731, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
383
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
384
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
375
42
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
575/20100 TER
Prijevod
BAJRIĆ, Husein, sin Huse (star 39 godina, muškog pola)
174. Husein Bajrić, rođen 1953. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.385 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Husein Bajrić, rođen 5. marta 1953. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.386 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.387 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 50", identifikovani su od strane majke
preminulog kao ostaci Huseina Bajrića na osnovu njegove odjeće.388 Obdukciju posmrtnih ostataka
Huseina Bajrića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Tom tijelu je
nedostajala glava. Međutim, utvrđeno je da su uzrok smrti bile povrede desne natkoljenice i pelvisa
izazvane hicima iz vatrenog oružja.389 U vrijeme kad je nastupila smrt Husein Bajrić imao je na sebi
plavu jaknu trenerke, plavi džemper i plave štofane pantalone.390 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka
ST017 da je Husein Bajrić bio jedan od trojice ljudi koji su izdvojeni iz grupe, zadržani na
kontrolnom punktu pred školom u Velagićima i ustrijeljeni na tom mjestu oko 21:30 sati 1. juna
1992. godine.391 Svjedok ST017 je u svom svjedočenju, nadalje, izjavio da su srpski vojnici koji su
1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima
rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.392 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s
imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Huseina
Bajrića, rođenog 1953. godine, navedeno je na tom spisku.393
175. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Bajrić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Ibro, sin Ibre (star 33 godine, muškog pola)
176. Ibro Bajrić, rođen 10. aprila 1959. godine, prema Bazi podataka FZS-a, umro je 1. juna
1992. godine u Velagićima, Ključ.394 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.395 Posmrtni
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 33", identifikovani su kao
ostaci Ibre Bajrića.396 Obdukciju posmrtnih ostataka Ibre Bajrića obavili su 6. oktobra 1996. godine
385
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1741, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
386
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1742, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je ime oca Huseina Bajrića zabilježeno kao "Hase", a ne "Huso".
387
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1737, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1739, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
388
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1737, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
389
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1740, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
390
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1740, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
391
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15789, T. 15794 (povjerljivo).
392
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
393
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
394
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1746, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
395
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1747, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1744, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
396
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1747, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
43
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
574/20100 TER
Prijevod
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave "nanešena iz ispaljenog
vatrenog oružja apsolutne blizine".397 U vrijeme kad je nastupila smrt Ibro Bajrić imao je na sebi
svijetlosmeđu kožnu jaknu, kariranu košulju i sive štofane pantalone.398 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su vojnici, nakon što su postrijeljali zatočenike ispred škole, prišli i iz
neposredne blizine ustrijelili one koji su još pokazivali znake života.399 On je izjavio i da su srpski
vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade
u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.400 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime Ibre Bajrića navedeno je na tom spisku.401
177. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ibro Bajrić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Kasim, sin Ibrišima (star 23 godine, muškog pola)
178. Kasim Bajrić, rođen 1968. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.402 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Kasim Bajrić, rođen 29. septembra 1968. godine, umro 1. juna 1992. godine
u Velagićima, Ključ.403 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.404 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 06", identifikovani su kao ostaci
Kasima Bajrića.405 Obdukciju posmrtnih ostataka Kasima Bajrića obavili su 6. oktobra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje sa prelomom
petog i šestog rebra. Povreda je nanesena hicem iz vatrenog oružja.406 U vrijeme kad je nastupila
smrt Kasim Bajrić imao je na sebi kožnu jaknu, džemper, košulju i crne štofane pantalone.407 Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog
oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi
na Laništu.408 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Kasima Bajrića, rođenog 1968. godine,
navedeno je na tom spisku.409
179. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Kasim Bajrić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
397
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1745, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1745, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
399
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15796-15797 (povjerljivo).
400
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
401
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
402
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1751, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
403
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1753, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
404
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1750, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1755, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
405
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1750, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
406
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1752, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
407
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1752, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
408
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
409
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
398
44
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
573/20100 TER
Prijevod
BAJRIĆ, Meho, sin Mehe (star 37 godina, muškog pola)
180. Meho Bajrić, broj MKCK-a BAZ-103776-01, rođen 1955. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.410 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.411 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Meho Bajrić, rođen 1. januara 1955. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.412 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.413 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 11", identifikovani su kao ostaci Mehe
Bajrića.414 Vijeću nije dostavljen Izvještaj o obdukciji za posmrtne ostatke s oznakom "Tijelo br.
11".415 Odbrana je iznijela tvrdnju da je Meho Bajrić, sin Mehe, od 1. avgusta 1995. do 24. avgusta
1995. godine bio pripadnik hrvatskih oružanih snaga.416 Vijeće odbacuje taj argument, imajući u
vidu izjavu koju su dostavile vlasti Republike Hrvatske, u kojoj se navodi da zbog nedostatka ličnih
podataka Vlada nije bila u mogućnosti da utvrdi identitet te osobe i da traži dodatne precizne
podatke, kao što su jedinstveni matični broj ili datum i mjesto rođenja.417 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike
76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.418 Vijeću
su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Mehe Bajrića, rođenog 1955. godine, navedeno je na tom
spisku.419
181. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Meho Bajrić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Mesud, sin Sulejmana (star 30 godina, muškog pola)
182. Mesud Bajrić, broj MKCK-a BAZ-103777-01, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.420 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Mesud Bajrić nestao u
Častovićima. Podaci u tom Izvještaju se u svakom drugom pogledu podudaraju s podacima
410
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1759, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
411
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1761, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
412
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1760, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
413
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1762, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1758, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
414
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1762, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
415
Vijeće ima u vidu da iscrpni izvještaj o obdukciji pod naslovom "Izvještaj o obdukciji, Lanište II", koji sadrži pojedinačne
izvještaje koji su sačinjeni za druge osobe koje su bile pokopane u ovoj grobnici, ne sadrži pojedinačni izvještaj za "Tijelo br. 11".
V., npr., P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1752, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
416
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak A, str.
14 pod rednim brojem 1756; Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine,
povjerljivi Dodatak D, str. 1; 1D795, Odgovor Vlade Hrvatske u vezi s registrom branitelja, 31. mart 2001. godine, str. 1.
417
1D795, Odgovor Vlade Hrvatske u vezi s registrom branitelja, 31. mart 2001. godine, str. 2.
418
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
419
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
420
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1764, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
45
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
572/20100 TER
Prijevod
sadržanim u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica.421 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Mesud Bajrić, rođen 16. jula 1961. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima,
Ključ.422 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.423 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih
osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 08", identifikovani su od strane roditelja preminulog kao
ostaci Mesuda Bajrića.424 Obdukciju posmrtnih ostataka Mesud Bajrić obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave.
Međutim, Mesud Bajrić je takođe zadobio povredu trbušne duplje i lumbalnog dijela kičme. Obje te
povrede su izazvane hicima iz vatrenog oružja.425 U vrijeme kad je nastupila smrt Mesud Bajrić
imao je na sebi vjetrovku, šareni džemper, donji dio trenerke i gumene čizme.426 Vijeće podsjeća na
iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.427 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Mesuda Bajrića, rođenog 1961. godine,
navedeno je na tom spisku.428
183. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mesud Bajrić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Muharem, sin Huse (star 27 godina, muškog pola)
184. Muharem Bajrić, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.429 U Izvještaju MKCKa o nestalim licima navodi se da je Muharem Bajrić nestao u Častovićima. Podaci u tom Izvještaju
se u svakom drugom pogledu podudaraju s podacima sadržanim u Spisku Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica.430 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Muharem Bajrić, rođen
17. decembra 1964. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.431 Vijeću je predočen
izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod
nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.432 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom
421
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1767, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
422
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1766, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
423
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1768, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1765, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
424
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1768, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
425
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1770, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
426
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1770, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
427
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
428
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
429
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1773, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
430
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1774, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
431
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1778, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
432
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1777, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1772, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
46
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
571/20100 TER
Prijevod
"Tijelo br. 18", identifikovani su kao ostaci Muharema Bajrića od strane njegove majke.433
Obdukciju posmrtnih ostataka Muharema Bajrića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo
i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave. Međutim, Muharem Bajrić je takođe zadobio
višestruke povrede rebara. Sve povrede su izazvane hicima iz vatrenog oružja.434 U vrijeme kad je
nastupila smrt Muharem Bajrić imao je na sebi jaknu od džinsa, šareni džemper i farmerke.435
Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz
vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela
pokopati u šumi na Laništu.436 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba
evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Muharema Bajrića, rođenog
1964. godine, navedeno je na tom spisku.437
185. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Muharem Bajrić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Mustafa, sin Huse (star 30 godina, muškog pola)
186. Mustafa Bajrić, broj MKCK-a BAZ-101113-01, rođen 1962. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.438 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Mustafa Bajrić nestao u
Častovićima. Podaci u tom Izvještaju se u svakom drugom pogledu podudaraju s podacima
sadržanim u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica.439 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Mustafa Bajrić, rođen 6. marta 1962. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.440 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.441 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 51", identifikovani su od strane majke
preminulog kao ostaci Mustafe Bajrića.442 Obdukciju posmrtnih ostataka Mustafe Bajrića obavili su
6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda
grudne duplje izazvana hicima iz vatrenog oružja.443 U vrijeme kad je nastupila smrt Mustafa Bajrić
imao je na sebi crnu kožnu jaknu, šareni džemper i smeđe pantalone.444 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike
76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.445 Vijeću
su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
433
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1777, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
434
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1776, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
435
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1776, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
436
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
437
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
438
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1783, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
439
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1774, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
440
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1782, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
441
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1784, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1786, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
442
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1784, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
443
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1781, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
444
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1781, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
445
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
47
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
570/20100 TER
Prijevod
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Mustafe Bajrića, rođenog 1962. godine, navedeno je na tom
spisku.446
187. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mustafa Bajrić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Nedim, sin Šefika (star 20 godina, muškog pola)
188. Nedim Bajrić, broj MKCK-a BAZ-103780-02, rođen 1971. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.447 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Nedim Bajrić nestao u
Častovićima. Podaci u tom Izvještaju se u svakom drugom pogledu podudaraju s podacima
sadržanim u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica.448 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Nedim Bajrić, rođen 5. juna 1971. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima,
Ključ.449 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.450 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih
osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 65", identifikovani su od strane majke preminulog kao
ostaci Nedima Bajrića.451 Obdukciju posmrtnih ostataka Nedima Bajrića obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja.452 U vrijeme kad je nastupila smrt Nedim Bajrić imao je na sebi
smeđi džemper, crnu majicu kratkih rukava i farmerke.453 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017
da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred
školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.454 Vijeću su takođe
predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1.
juna 1992. godine. Ime Nedima Bajrića iz Častovića, rođenog 1975. godine, navedeno je na tom
spisku.455
189. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nedim Bajrić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Rifet, sin Muje (star 28 godina, muškog pola)
190. Rifet Bajrić, broj MKCK-a BAZ-103488-01, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
446
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1792, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
448
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1788, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
449
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1793, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
450
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1790, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1791, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
451
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1790, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
452
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1789, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je njegovo ime u Izvještaju o obdukciji zabilježeno kao Eldin. S obzirom na to da je "Tijelo br. 65" identifikovano kao
tijelo Nedima Bajrića od strane majke preminulog, Vijeće se uvjerilo da je do razlike u imenu došlo zbog tipografske greške.
453
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1789, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
454
ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
455
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine. Vijeće
se uvjerilo da se ime na tom spisku odnosi na istu osobu, premda je kao godina rođenja zabilježena 1975.
447
48
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
569/20100 TER
Prijevod
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.456 Izvještaj MKCK-a o nestalim licima podudara se s tim podacima.457 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Rifet Bajrić, rođen 29. maja 1964. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.458 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.459 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 49", identifikovani su od strane
supruge i oca preminulog kao ostaci Rifeta Bajrića.460 Obdukciju posmrtnih ostataka Rifeta Bajrića
obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrt
povrede desne potkoljenice i lijeve nadlaktice. Rifet Bajrić je takođe zadobio povrede lijeve
podlaktice. Sve povrede su izazvane hicima iz vatrenog oružja.461 U vrijeme kad je nastupila smrt
Rifet Bajrić imao je na sebi crnu kožnu jaknu, majicu dugih rukava i farmerke.462 Vijeće podsjeća
na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.463 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Rifeta Bajrića iz Častovića, rođenog 1964.
godine, navedeno je na tom spisku.464
191. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rifet Bajrić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Zikret, sin Ferida (star 30 godina, muškog pola)
192. Zikret Bajrić, broj MKCK-a BAZ-101321-01, rođen 1962. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.465 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Zikret Bajrić nestao 1. juna 1992.
godine in Častovićima.466 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Zikret Bajrić, rođen 5. marta
1962. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.467 Vijeću je predočen izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom
Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.468 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom
456
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1798, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
457
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1799, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
458
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1800, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
459
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1797, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1796, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
460
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1797, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
461
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1801, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
462
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1801, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
463
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
464
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
465
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1809, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
466
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1808, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
467
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1807, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
468
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1804, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1803, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
49
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
568/20100 TER
Prijevod
"Tijelo br. 42", identifikovani su kao ostaci Zikreta Bajrića od strane oca, sestre i zeta
preminulog.469 Obdukciju posmrtnih ostataka Zikreta Bajrića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede obaju natkoljenica izazvane
hicima iz vatrenog oružja.470 U vrijeme kad je nastupila smrt Zikret Bajrić imao je na sebi crni
džemper, kariranu košulju i štofane pantalone.471 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.472 Vijeću su takođe predočeni
dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna
1992. godine. Ime Zikreta Bajrića iz Častovića, rođenog 1962. godine, navedeno je na tom
spisku.473
193. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zikret Bajrić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BEČIĆ, Emsud, sin Ajiza (star 28 godina, muškog pola)
194. Emsud Bečić, broj MKCK-a BAZ-101319-01, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.474 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Emsud Bečić nestao 1. juna
1992. godine u Častovićima.475 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Emsud Bečić, rođen 15.
oktobra 1963. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.476 Vijeću je predočen
izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod
nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.477 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom
"Tijelo br. 16", identifikovani su kao ostaci Emsuda Bečića.478 Obdukciju posmrtnih ostataka
Emsuda Bečića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.479 U vrijeme kad je nastupila smrt
Emsud Bečić imao je na sebi tamnoplavi džemper i plave farmerke.480 Vijeću su takođe predočeni
dokazi da je Emsud Bečić, sin Ajiza, rođen 15. septembra ili 15. oktobra 1963. godine, bio
pripadnik TO-a Ključ od 6. aprila 1992. do 1. juna 1992. godine. Prema evidenciji Ministarstva za
boračka pitanja Federacije BiH, Emsud Bečić je poginuo "prilikom masovnog strijeljanja od strane
srpskog agresora dana 01.06.1992. godine u Velagićima".481 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka
469
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1804, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
470
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1806, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
471
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1806, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
472
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
473
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
474
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1813, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
475
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1811, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
476
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1812, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
477
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1817, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1814, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
478
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1817, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
479
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1816, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je u tom dokumentu ime žrtve zabilježeno kao Ensur, ali smatra da ta razlika u pisanju nije bitna.
480
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1816, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
481
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 42 (povjerljivo).
50
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
567/20100 TER
Prijevod
ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba
ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.482 Vijeću su
takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Na tom spisku je zabilježen čovjek s imenom Emsud, rođen 1963.
godine.483
195. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Emsud Bečić neposredno prije smrti
bio zatočen u školi u Velagićima i da nije aktivno učestvovao u neprijateljstvima kad je ubijen. U
evidenciji nadležnih organa BiH kaže se da je on bio pripadnik TO-a Ključ, ali vrijeme, mjesto i
okolnosti njegove smrti navedeni su na način koji odgovara optužbama iz Optužnice; dakle,
evidencija nadležnih organa BiH ne dovodi u sumnju zaključak da je on ubijen kako se navodi u
Optužnici. Shodno tome, Vijeće se uvjerilo da je Emsud Bečić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BEČIĆ, Refik, sin Ramiza (star 36 godina, muškog pola)
196. Refik Bečić, rođen 1955. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.484 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Refik Bečić, rođen 20. novembra 1955. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.485 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.486 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 46", identifikovani su od strane brata
preminulog kao ostaci Refika Bečića na osnovu njegove odjeće.487 Obdukciju posmrtnih ostataka
Refika Bečića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti trauma glave. On je zadobio i povredu lijeve nadlaktice. Obje povrede su izazvane
hicima iz vatrenog oružja.488 U vrijeme kad je nastupila smrt Refik Bečić imao je na sebi crnu
kožnu jaknu, kariranu košulju i plave farmerke.489 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.490 Vijeću su takođe predočeni
dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna
1992. godine. Ime Refika Bečića iz Častovića, rođenog 1955. godine, navedeno je na tom spisku.491
197. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Refik Bečić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
482
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
484
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1819, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
485
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1820, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
486
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1823, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1821, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
487
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1823, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
488
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1824, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
489
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1824, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
490
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
491
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
483
51
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
566/20100 TER
Prijevod
BILAJAC, Šaban, sin Muhe (star 64 godine, muškog pola)
198. Šaban Bilajac, rođen 1928. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.492 Vijeću je predočen
izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod
nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.493 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom
"Tijelo br. 69", identifikovani su od strane sina preminulog kao ostaci Šabana Bilajca na osnovu
njegove odjeće.494 Obdukciju posmrtnih ostataka Šabana Bilajca obavili su 6. oktobra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje. Šaban Bilajac
je zadobio i prelom donje vilice. Obje povrede su izazvane hicima iz vatrenog oružja.495 U vrijeme
kad je nastupila smrt Šaban Bilajac imao je na sebi sivi sako, kariranu košulju i smeđe pantalone.496
Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz
vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela
pokopati u šumi na Laništu.497
199. Na osnovu potkrepljujućih dokaza iznijetih u Bazi podataka o dokazu smrti i svjedočenja
svjedoka ST017, Vijeće zaključuje da je Šaban Bilajac ubijen iz vatrenog oružja u Velagićima 1.
juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
BUKVIĆ, Tifo, sin Vahida (star 25 godina, muškog pola)
200. Tifo Bukvić, rođen 1966. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 10. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.498 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Tifo Bukvić, rođen 5. jula 1966. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.499 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.500 Posmrtni ostaci
označeni kao "Tijelo br. 73" i "Tijelo br. 78", koji su ekshumirani među posmrtnim ostacima 77
osoba i spojeni kao "Tijelo br. 73", identifikovani su kao ostaci Tife Bukvića, rođenog 5. jula 1956.
godine, na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.501 Obdukciju posmrtnih ostataka Tife
Bukvića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
492
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1828, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je na tom spisku ime njegovog oca zabilježeno kao Meho.
493
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1827, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1830, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
494
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1827, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
495
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1826, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
496
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1826, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
497
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
498
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1832, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
499
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1833, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
500
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1836, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1835, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
501
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1836, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće smatra da je prilikom evidentiranja godine njegovog rođenja napravljena tipografska greška i da bi trebalo da
stoji 1966., s obzirom da se u Izvještaju o obdukciji, kao i u drugom materijalu koji je predočen u vezi s Tifom Bukvićem, godina
njegovog rođenja navodi kao 1966.
52
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
565/20100 TER
Prijevod
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrt
povrede grudne duplje. Tifo Bukvić je zadobio i prelom lijeve nadlaktice. Obje povrede su izazvane
hicima iz vatrenog oružja.502 U vrijeme kad je nastupila smrt Tifo Bukvić imao je na sebi crnu
kožnu jaknu, tamnoplavu košulju i štofane pantalone.503 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017
da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred
školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.504 Vijeću su takođe
predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1.
juna 1992. godine. Ime Tife Bukvića, rođenog 1966. godine, navedeno je na tom spisku.505
201. Na osnovu izvedenih dokaza, te usprkos tome što se u Spisku Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica navodi da je on nestao devet dana poslije gorenavedenog događaja, Vijeće
zaključuje da je Tifo Bukvić ubijen iz vatrenog oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se
navodi u Optužnici.
BURZIĆ, Đulaga, sin Smaila (star 37 godina, muškog pola)
202. Đulaga Burzić, rođen 1954. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.506 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Đulaga Burzić, rođen 20. septembra 1954. godine, umro 1. juna 1992. godine
u Velagićima, Ključ.507 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.508 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 20", identifikovani su kao ostaci
Đulage Burzića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.509 Obdukciju posmrtnih ostataka
Đulage Burzića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrt povreda grudne duplje izazvana hicima iz vatrenog oružja.510 U vrijeme kad je nastupila
smrt Đulaga Burzić imao je na sebi kožnu jaknu, šareni džemper i pantalone od somota.511 Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog
oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi
na Laništu.512 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Đulage Burzića, rođenog 1954. godine,
navedeno je na tom spisku.513
502
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1837, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1837, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
504
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
505
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
506
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1843, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
507
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1842, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
508
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1841, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1840, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
509
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1841, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
510
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1839, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je u Izvještaju o obdukciji za "Tijelo br. 20" upisano da se radi o Muharemu Bajriću. Međutim, Muharem Bajrić, star 27
godine, identifikovan je kao "Tijelo br. 18". Budući da je u Izvještaju o obdukciji za "Tijelo br. 20" godina rođenja preminulog
upisana kao 1954., te da ona odgovara uzroku smrti zabilježenom u Sudskom zapisniku o obdukciji za Đulagu Bukvića, Vijeće se
uvjerilo da je "Tijelo br. 20" identifikovano kao tijelo Đulage Bukvića.
511
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1839, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
512
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
513
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
503
53
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
564/20100 TER
Prijevod
203. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Đulaga Burzić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DELIĆ, Almir, sin Mustafe (star 18 godina, muškog pola)
204. Almir Delić, rođen 1974. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.514 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Almir Delić, rođen 21. marta 1974. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.515 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.516 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 77", identifikovani su kao ostaci
Almira Delića od strane brata preminulog.517 Obdukciju posmrtnih ostataka Almira Delića obavili
su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma
glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.518 U vrijeme kad je nastupila smrt Almir Delić imao je na
sebi smeđu jaknu, sivi džemper i plave farmerke.519 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.520
205. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Almir Delić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DELIĆ, Emil, sin Rasima (star 17 godina, muškog pola)
206. Emil Delić, rođen 1974. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.521 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Emil Delić, rođen 23. jula 1974. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.522 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.523 Posmrtni ostaci
označeni kao "Tijelo br. 27" i "Tijelo br. 43", ekshumirani među posmrtnim ostacima 77 osoba,
identifikovani su kao ostaci Emila Delića; on je evidentiran kao "Tijelo br. 27" na osnovu
514
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1849, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
515
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1850, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
516
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1851, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1847, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
517
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1851, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
518
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1848, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
519
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1848, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
520
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
521
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1857, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
522
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1853, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
523
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1858, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1855, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
54
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
563/20100 TER
Prijevod
identifikacije obaju dijelova tijela od strane oca preminulog.524 Obdukciju posmrtnih ostataka Emila
Delića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti
smrskavanje glave izazvano hicem iz vatrenog oružja.525 U vrijeme kad je nastupila smrt Emil Delić
imao je na sebi jaknu od džinsa, gornji dio trenerke i smeđe pantalone.526 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike
76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.527
207. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Emil Delić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DELIĆ, Fadil, sin Mumina (star 49 godina, muškog pola)
208. Fadil Delić, rođen 1943. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.528 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Fadil Delić, rođen 9. aprila 1943. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.529 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.530 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 14", identifikovani su kao ostaci Fadila
Delića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.531 U zapisniku stoji da je uzrok smrti
povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.532 U Izvještaju o obdukciji koji je podnesen za
"Tijelo br. 14" navodi se da ti posmrtni ostaci pripadaju Fadilu Bajriću, rođenom 1953. godine.533
Vijeće, stoga, u svojoj analizi ne može da se osloni na dostavljeni Izvještaj o obdukciji. Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog
oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi
na Laništu.534 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Fadila Delića, rođenog 1943. godine,
navedeno je na tom spisku.535
209. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fadil Delić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
524
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1858, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
525
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1856, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
526
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1856, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
527
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
528
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1864, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
529
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1865, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
530
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1860, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1863, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
531
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1860, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
532
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1860, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
533
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1862, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
534
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
535
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
55
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
562/20100 TER
Prijevod
DERVIŠEVIĆ, Karanfil, sin Muje (star 27 godina, muškog pola)
210. Karanfil Dervišević, broj MKCK-a BAZ-104470-02, rođen 1964. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 27. maja 1992.
godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5.
oktobra 1996. godine.536 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Karanfil
Dervišević nestao u aprilu 1992. godine u Gornjim Hadžićima, Ključ.537 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Karanfil Dervišević, rođen 4. juna 1964. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.538 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.539 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 23", identifikovani su kao ostaci
Karanfila Derviševića.540 Obdukciju posmrtnih ostataka Karanfila Derviševića obavili su 6. oktobra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja.541 Odjeća pronađena na posmrtnim ostacima Karanfila
Derviševića identifikovana je kao smeđa jakna i plavi džemper.542 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike
76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.543 Vijeću
su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Karanfila Derviševića navedeno je na tom spisku.544
211. Na osnovu izvedenih dokaza, bez obzira na to što su navedeni različiti datumi njegovog
nestanka, Vijeće zaključuje da je Karanfil Dervišević ubijen iz vatrenog oružja u Velagićima 1. juna
1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DERVIŠEVIĆ, Rešid, sin Salke (star 60 godina, muškog pola)
212. Rešid Dervišević, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.545 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Rešid Dervišević, rođen 17. aprila 1932. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.546 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
536
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1867, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
537
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1871, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
538
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1872, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
539
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1869, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1868, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
540
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1869, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
541
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1873, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
542
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1873, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
543
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
544
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
545
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1875, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
546
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1879, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
56
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
561/20100 TER
Prijevod
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.547 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 21", identifikovani su kao ostaci Rešida
Derviševića od strane sina preminulog.548 Obdukciju posmrtnih ostataka Rešida Derviševića obavili
su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.549 Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma
glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. Rešid Dervišević je zadibio i višestruke prelome obiju
natkoljenica. I te povrede su izazvane hicima iz vatrenog oružja.550 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike
76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.551 Vijeću
su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Rešida Derviševića, rođenog 1932. godine, navedeno je na tom
spisku.552
213. Na osnovu izvedenih dokaza, bez obzira na to što su navedeni različiti datumi njegovog
nestanka, Vijeće zaključuje da je Rešid Dervišević ubijen iz vatrenog oružja u Velagićima 1. juna
1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DERVIŠEVIĆ, Safet, sin Dede (star 25 godina, muškog pola)
214. Safet Dervišević, rođen 1967. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.553 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Safet Dervišević, rođen 15. maja 1967. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.554 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.555 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 05", identifikovani su kao ostaci Safeta
Derviševića od strane jednog njegovog poznanika. Tom tijelu su nedostajali gornji dio trupa i
glava.556 Obdukciju posmrtnih ostataka Safeta Derviševića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Ostaci odjeće pronađeni na tijelu Safeta Derviševića identifikovani
su kao smeđe pantalone i crne kožne cipele.557 U Izvještaju o obdukciji navodi se da tijelu nedostaju
vratni dio kičme i lobanja. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede desne natkoljenice izazvane
hicima iz vatrenog oružja.558 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su
1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima
547
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1877, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1878, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
548
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1877, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
549
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1876, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
550
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1876, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
551
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
552
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
553
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1884, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
554
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1885, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
555
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1886, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1883, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
556
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1886, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
557
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1887, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
558
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1887, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
57
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
560/20100 TER
Prijevod
rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.559 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s
imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Safeta
Derviševića, rođenog 1967. godine, navedeno je na tom spisku.560
215. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Safet Dervišević ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Adem, sin Arifa (star 54 godine, muškog pola)
216. Adem Draganović, rođen 1937. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.561 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Adem Draganović, rođen 3. juna 1937. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.562 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.563 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 59", identifikovani su kao ostaci
Adema Draganovića na osnovu legitimacije i identifikacije koju je izvršio sin peminulog.564
Obdukciju posmrtnih ostataka Adema Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu.565 Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede grudne duplje izazvane hicima iz
vatrenog oružja.566 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna
1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da
će tijela pokopati u šumi na Laništu.567 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima
79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Adema
Draganovića, rođenog 1937. godine, navedeno je na tom spisku.568
217. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Adem Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Džemal, sin Naila (star 34 godine, muškog pola)
218. Džemal Draganović, rođen 1958. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.569 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Džemal Draganović, rođen 8. februara 1959. godine, umro 1. juna 1992.
godine u Ključu.570 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
559
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
561
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1889, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
562
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1892, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
563
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1891, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1890, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
564
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1891, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
565
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1893, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
566
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1893, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
567
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
568
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
569
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1900, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
570
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1896, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
560
58
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
559/20100 TER
Prijevod
grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine
podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.571 Posmrtni ostaci jedne od 77
ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 01", identifikovani su kao ostaci Džemala
Draganovića od strane njegovog brata, na osnovu informacija koje je on dobio od supruge
preminulog.572 Obdukciju posmrtnih ostataka Džemala Draganovića obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.573 Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede lijeve
nadlaktice izazvane hicima iz vatrenog oružja. Tom tijelu je nedostajala glava.574 Vijeće podsjeća
na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.575 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Džemala Draganovića navedeno je na tom
spisku.576
219. Na osnovu izvedenih dokaza, bez obzira na to što su navedene različite godine njegovog
rođenja, Vijeće zaključuje da je Džemal Draganović ubijen iz vatrenog oružja u Velagićima 1. juna
1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Emsud, sin Hilme (star 25 godina, muškog pola)
220. Emsud Draganović, broj MKCK-a BAZ-100075-01, rođen 1966. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992.
godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5.
oktobra 1996. godine.577 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Emsud
Draganović nestao u Ključu, ali se ostali podaci podudaraju s podacima iz pomenutog spiska.578 U
Bazi podataka FZS-a navodi se da je Emsud Draganović, rođen 7. oktobra 1966. godine, umro 1.
juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.579 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.580 Posmrtni
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 32", identifikovani su kao
ostaci Emsuda Draganovića.581 Obdukciju posmrtnih ostataka Emsuda Draganovića obavili su 6.
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
571
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1899, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1901, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
572
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1899, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
573
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1897, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je u Izvještaju o obdukciji godina njegovog rođenja zabilježena kao 1956. Vijeće smatra da ta razlika u zabilježenom
datumu nije bitna.
574
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1897, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
575
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
576
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
577
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1908, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
578
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1904, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
579
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1905, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
580
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1907, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1903, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
581
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1907, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
59
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
558/20100 TER
Prijevod
izazvana hicima iz vatrenog oružja.582 U vrijeme kad je nastupila smrt Emsud Draganović imao je
na sebi crnu trenerku, šarenu košulju i farmerke.583 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.584 Vijeću su takođe predočeni
dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna
1992. godine. Ime Emsuda Draganovića, rođenog 1966. godine, navedeno je na tom spisku.585
221. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Emsud Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Esmin, sin Mehmeda (star 17 godina, muškog pola)
222. Esmin Draganović, broj MKCK-a BAZ-103521-01, rođen 1974. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Ključu 1. juna 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.586 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Esmin Draganović nestao u
Nezićima, Ključ, ali se taj izvještaj podudara sa Spiskom Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica u pogledu njegovih ličnih podataka i datuma njegovog nestanka.587 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Esmin Draganović, rođen 30. oktobra 1974. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.588 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.589 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 70", identifikovani su kao ostaci
Esmina Draganovića od strane majke preminulog.590 Obdukciju posmrtnih ostataka Esmina
Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti trauma glave izazvana hicima iz vatrenog oružja.591 Ostaci odjeće pronađeni na
posmrtnim ostacima Esmina Draganovića bili su ostaci vjetrovke, sive majice i bijelih patika.592
Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz
vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela
pokopati u šumi na Laništu.593 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba
evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime "Emse Draganovića",
rođenog 1974. godine, navedeno je na tom spisku.594 Vijeće se uvjerilo da se taj upis odnosi na istu
osobu.
223. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Esmin Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
582
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1906, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1906, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
584
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
585
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
586
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1912, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
587
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1915, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
588
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1917, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
589
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1911, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1916, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
590
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1911, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
591
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1914, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
592
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1914, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
593
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
594
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
583
60
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
557/20100 TER
Prijevod
DRAGANOVIĆ, Fadil, sin Vahida (star 32 godine, muškog pola)
224. Fadil Draganović, rođen 1959, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica,
nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano
iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.595 U Bazi podataka FZS-a navodi se
da je Fadil Draganović, rođen 12. septembra 1959. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.596 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.597 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 60", identifikovani su kao ostaci Fadila
Draganovića od strane brata preminulog.598 Obdukciju posmrtnih ostataka Fadila Draganovića
obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt
povreda grudne duplje. Fadil Draganović je zadobio i prelom lijeve nadlaktice. Sve povrede su
izazvane hicima iz vatrenog oružja.599 U vrijeme kad je nastupila smrt Fadil Draganović imao je na
sebi kožuh od jagnjeće kože, tamnoplavi džemper i farmerke.600 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka
ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba
ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.601 Vijeću su
takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Fadila Draganovića navedeno je na tom spisku.602 Vijeće
napominje da odbrana ne poriče da je ta osoba umrla u Velagićima 1. juna 1992. godine.603
225. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fadil Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Fehret, sin Age (star 37 godina, muškog pola)
226. Fehret Draganović, rođen 1955. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.604 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Fehret Draganović, rođen 4. aprila 1955, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.605 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.606 Posmrtni ostaci jedne
595
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1925, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
596
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1919, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
597
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1921, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1923, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
598
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1921, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
599
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1920, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
600
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1920, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
601
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
602
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
603
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak A, str.
15 pod rednim brojem 1918.
604
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1932, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
605
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1930, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
606
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1927, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1928, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
61
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
556/20100 TER
Prijevod
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 10", identifikovani su kao ostaci
Fehreta Draganovića na osnovu pasoša koji je s njima pronađen.607 Obdukciju posmrtnih ostataka
Fehreta Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da
je uzrok smrti smrskavanje glave izazvano hicem iz vatrenog oružja. Fehret Draganović je zadobio i
višestruke prelome lijeve nadlaktice i desne natkoljenice, izazvane hicima iz vatrenog oružja.608 U
vrijeme kad je nastupila smrt Fehret Draganović imao je na sebi kariranu košulju, sivi džemper i
farmerke.609 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992.
godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će
tijela pokopati u šumi na Laništu.610 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79
osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime "Fikreta" ili
"Fekreta" Draganovića navedeno je na tom spisku, a poslije njega je upisan broj 55.611 Vijeće se
uvjerilo da se taj upis odnosi na Fehreta Draganovića, rođenog 1955. godine.612
227. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fehret Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Hamdija, sin Ramiza (star 19 godina, muškog pola)
228. Hamdija Draganović, rođen 1970. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.613 Izvještaj MKCK-a o
nestalim licima se velikim dijelom podudara s tim podacima, a u njemu je evidentirano da je
Hamdija Draganović nestao 1. juna 1992. godine.614 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je
Hamdija Draganović, rođen 29. oktobra 1970. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima,
Ključ.615 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.616 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih
osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 25", identifikovani su kao ostaci Hamdija Draganović.617
Obdukciju posmrtnih ostataka Hamdija Draganović obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen zbog činjenice da je nedostajao dolji dio tijela Hamdije
Draganovića. Na gornjem dijelu tijela nisu uočeni nikakvi tragovi povreda.618 U vrijeme kad je
nastupila smrt Hamdija Draganović imao je na sebi šarenu jaknu.619 Vijeću je predočena izjava o
nestalom licu koju je 3. juna 1996. godine izdao SJB Ključ. Prema tom izvještaju, Hamdija
607
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1927, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
608
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1929, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
609
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1929, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
610
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
611
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
612
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak A, str.
15 pod rednim brojem 1918.
613
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1935, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
614
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1934, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
615
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1941, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
616
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1939, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1937, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
617
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1939, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
618
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1936, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
619
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1936, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
62
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
555/20100 TER
Prijevod
Draganović je posljednji put viđen u Hadžićima 1. juna 1992. godine, kada je "išao prema
[osnovnoj školi u] Velagićima".620 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici
koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u
Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.621 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime Hamdije Draganovića navedeno je na tom spisku.622
229. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamdija Draganović ubijen iz
vatrenog oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Hilmo, sin Hilme (star 28 godina, muškog pola)
230. Hilmo Draganović, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.623 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hilmo Draganović, rođen 13. maja 1964. godine, umro 1. juna 1992. godine
u Velagićima, Ključ.624 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.625 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 40", identifikovani su kao ostaci Hilme
Draganovića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.626 Obdukciju posmrtnih ostataka
Hilme Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.627 U vrijeme kad je nastupila smrt
Hilmo Draganović imao je na sebi zelenu jaknu, sivu majicu i farmerke.628 Vijeće podsjeća na iskaz
svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike
76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.629 Vijeću
su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Hilme Draganovića, rođenog 1964. godine, navedeno je na tom
spisku.630
231. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hilmo Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
620
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1940, Policijska izjava o nestalom licu, Draganović, Hamdija
(povjerljivo).
621
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
622
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
623
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1943, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
624
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1946, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
625
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1945, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1947, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
626
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1945, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da u tom dokumentu stoji da je broj tijela "nečitak". Međutim, na osnovu odgovarajućeg Izvještaja o
obdukciji, Vijeće se uvjerilo da je u Sudskom zapisniku o obdukciji leševa tijelu Hilme Draganovića dodijeljen broj "40", kao što je
tvrdilo tužilaštvo.
627
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1944, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
628
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1944, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
629
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
630
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
63
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
554/20100 TER
Prijevod
DRAGANOVIĆ, Hilmo, sin Ibre (star 56 godina, muškog pola)
232. Hilmo Draganović, rođen 1935. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.631 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hilmo Draganović, rođen 23. juna 1935. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.632 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.633 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 57", identifikovani su kao ostaci Hilme
Draganovića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.634 Obdukciju posmrtnih ostataka
Hilme Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. Hilmo Draganović je zadobio i prelom
desne nadlaktice, izazvan hicem iz vatrenog oružja.635 U vrijeme kad je nastupila smrt Hilmo
Draganović imao je na sebi plavu radnu bluzu, džemper s V-izrezom i radne pantalone.636 Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog
oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi
na Laništu.637 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Hilme Draganovića, rođenog 1935. godine,
navedeno je na tom spisku.638
233. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hilmo Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Mesud, sin Hilme (star 19 godina, muškog pola)
234. Mesud Draganović, rođen 1972. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.639 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Mesud Draganović, rođen 9. jula 1972. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.640 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.641 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 58", identifikovani su kao ostaci
Mesuda Draganovića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena i na osnovu identifikacije
631
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1952, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
632
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1950, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
633
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1951, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1953, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
634
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1951, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
635
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1954, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
636
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1954, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
637
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
638
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
639
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1961, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
640
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1958, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
641
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1960, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1962, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
64
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
553/20100 TER
Prijevod
koju su izvršile snaha i nećakinja preminulog.642 Obdukciju posmrtnih ostataka Mesuda
Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.643 U vrijeme kad je nastupila smrt
Mesud Draganović imao je na sebi bijelu jaknu od somota, šareni džemper i farmerke.644 Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog
oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi
na Laništu.645 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Mesuda Draganovića, rođenog 1972. godine,
navedeno je na tom spisku.646
235. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mesud Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Nijaz, sin Naila (star 31 godinu, muškog pola)
236. Nijaz Draganović, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.647 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Nijaz Draganović, rođen 21. aprila 1961. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.648 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.649 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 41", identifikovani su kao ostaci Nijaza
Draganovića.650 Obdukciju posmrtnih ostataka Nijaza Draganovića obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrti povrede abdomena i
desne natkoljenice izazvane hicima iz vatrenog oružja.651 U vrijeme kad je nastupila smrt Nijaz
Draganović imao je na sebi smeđu kožnu jaknu, kariranu košulju i sive štofane pantalone.652 Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog
oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi
na Laništu.653 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Nijaza Draganovića navedeno je na tom
spisku.654 Vijeće napominje da odbrana ne poriče da je ta osoba umrla u Velagićima 1. juna 1992.
godine.655
642
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1960, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
643
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1957, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
644
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1957, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
645
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
646
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
647
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1964, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
648
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1965, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
649
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1967, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1969, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
650
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1967, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
651
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1966, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
652
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1966, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
653
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
654
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
655
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak A, str.
15 pod rednim brojem 1963.
65
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
552/20100 TER
Prijevod
237. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nijaz Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Ramiz, sin Age (star 42 godine, muškog pola)
238. Ramiz Draganović, rođen 1950. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.656 Podaci u Izvještaju
MKCK-a o nestalim licima generalno se podudaraju s navedenim informacijama, ali se tu navodi da
je Ramiz Draganović nestao 1. juna 1992. godine.657 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ramiz
Draganović, rođen 1. juna 1950. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.658 Vijeću
je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II,
poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.659 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime
oni s oznakom "Tijelo br. 31", identifikovani su kao ostaci Ramiza Draganovića na osnovu
legitimacije koja je s njima pronađena.660 Obdukciju posmrtnih ostataka Ramiza Draganovića
obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrt
povrede grudne duplje. Ramiz Draganović je zadobio i povrede donje vilice izazvane hicima iz
vatrenog oružja.661 Odjeća pronađena na posmrtnim ostacima Ramiza Draganovića identifikovana
je kao plava jakna, karirana košulja i plave pantalone.662 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017
da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred
školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.663 Vijeću su takođe
predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1.
juna 1992. godine. Ime Ramiza Draganovića navedeno je na tom spisku.664
239. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ramiz Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Rufat, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, muškog pola)
240. Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.665 Tužilaštvo tvrdi da su posmrtni ostaci jedne od
77 osoba ekshumiranih iz grobnice Lanište II, naime oni s oznakom "Tijelo br. 29", ostaci Rufata
Draganovića.666 Vijeće ima u vidu da se u dostavljenom sudskom zapisniku o ekshumaciji i
656
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1975, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
657
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1972, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
658
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1977, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
659
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1973, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1978, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
660
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1973, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
661
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1976, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
662
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1976, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
663
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
664
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
665
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1983, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1981, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
666
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1983, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
66
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
551/20100 TER
Prijevod
obdukciji navodi da "Tijelo br. 29" pripada neidentifikovanoj osobi muškog pola.667 Međutim, u
Izvještaju o obdukciji za "Tijelo br. 29", ekshumirano iz grobnice Lanište II, stoji da su to posmrtni
ostaci Rufata Draganovića. Tu se, pored toga, navodi da se radi o "muškom lešu [...] mlađe životne
dobi". Obdukciju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.668 Utvrđeno je da
je uzrok smrti prostrelna povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.669 Odjeća pronađena na
posmrtnim ostacima Rufata Draganovića identifikovana je kao tamni kaput, smeđi džemper i
karirana košulja.670 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna
1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da
će tijela pokopati u šumi na Laništu.671
241. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rufat Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Safet, sin Adema (star 21 godinu, muškog pola)
242. Safet Draganović, rođen 1970. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.672 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Safet Draganović, rođen 30. avgusta 1970. godine, umro 1. juna 1992. godine
u Velagićima, Ključ.673 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.674 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 12", identifikovani su kao ostaci Safeta
Draganovića, rođenog 30. avgusta 1970. godine u Hadžićima.675 Obdukciju posmrtnih ostataka
Safeta Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti prostrelna povreda glave. Safet Draganović je zadobio i višestruke prelome lijeve noge
izazvane hicima iz vatrenog oružja.676 U vrijeme kad je nastupila smrt Safet Draganović imao je na
sebi jaknu od džinsa, farmerke i plavi džemper.677 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.678 Vijeću su takođe predočeni
dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna
1992. godine. Ime Safeta Draganovića navedeno je na tom spisku.679
243. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Safet Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
667
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1983, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
668
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1982, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
669
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1982, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
670
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1982, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
671
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
672
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1987, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
673
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1986, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
674
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1988, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1989, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
675
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1988, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
676
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1990, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
677
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1990, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
678
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
679
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
67
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
550/20100 TER
Prijevod
DRAGANOVIĆ, Rufad,680 sin Adema (star 27 godina, muškog pola)
244. Rufad Draganović, rođen 1965. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.681 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Rufad Draganović, rođen 29. maja 1965. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.682 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.683 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 66", identifikovani su kao ostaci
Rufada Draganovića na osnovu pasoša SFRJ koji je s njima pronađen.684 Obdukciju posmrtnih
ostataka Rufada Draganovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.685 U vrijeme kad je
nastupila smrt Rufad Draganović imao je na sebi crni mantil, farmerke i gornji dio trenerke.686
Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz
vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela
pokopati u šumi na Laništu.687 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba
evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Rufada Draganovića,
rođenog 1965. godine, navedeno je na tom spisku.688
245. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rufad Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
DRAGANOVIĆ, Teufik, sin Age (star 35 godina, muškog pola)
246. Teufik Draganović, rođen 1956. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.689 Vijeću je predočen
izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod
nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.690 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom
"Tijelo br. 64", identifikovani su kao ostaci Teufika Draganovića, rođenog 11. juna 1956. godine,
od strane brata preminulog.691 Obdukciju posmrtnih ostataka Teufika Draganovića obavili su 6.
680
Vijeće ima u vidu da je u Bazi podataka o dokazu smrti Rufad Draganović zabilježen kao Sufad Draganović, dok se sav materijal
koji je dostavljen u vezi s tom osobom odnosi na ime Rufad Draganović.
681
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1996, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
682
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1994, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
683
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1993, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1992, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
684
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1993, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
685
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1995, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
686
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1995, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
687
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
688
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
689
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2000, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
690
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2001, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 1998, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
691
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2001, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
68
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
549/20100 TER
Prijevod
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja.692 U vrijeme kad je nastupila smrt Teufik Draganović imao je na
sebi jaknu od džinsa, smeđu majicu i farmerke.693 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.694 Vijeću su takođe predočeni
dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna
1992. godine. Ime Teufika Draganovića navedeno je na tom spisku.695
247. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Teufik Draganović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
FAZLIĆ, Husein, sin Ajiza (star 31 godinu, muškog pola)
248. Husein Fazlić, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.696 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Husein Fazlić, rođen 5. januara 1961. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.697 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.698 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 07", identifikovani su kao ostaci
Huseina Fazlića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.699 Obdukciju posmrtnih ostataka
Huseina Fazlića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti smrskavanje glave izazvano hicem iz vatrenog oružja ispaljenim iz neposredne
blizine.700 Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Huseina Fazlića identifikovani su kao
sive štofane pantalone.701 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su vojnici, nakon što su
postrijeljali zatočenike ispred škole, prišli i iz neposredne blizine ustrijelili one koji su još
pokazivali znake života.702 Svjedok ST017 je u svom svjedočenju izjavio i da su srpski vojnici koji
su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u
Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.703 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime Huseina Fazlića navedeno je na tom spisku.704
249. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Fazlić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
692
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1999, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1999, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
694
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
695
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
696
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2007, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
697
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2008, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
698
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2006, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2005, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
699
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2006, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
700
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2003, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
701
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2003, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
702
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15796-15797 (povjerljivo).
703
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
704
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine. Vijeće
ima u vidu da je na tom spisku njegovo ime zabilježeno kao Huzein Fazlić, ali smatra da ta razlika nije bitna.
693
69
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
548/20100 TER
Prijevod
GROMILIĆ, Emir, sin Hasiba (star 18-19 godina, muškog pola)
250. Emir Gromilić, rođen 1973. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.705 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Emir Gromilić, rođen 9. juna 1973. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.706 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.707 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 37", identifikovani su kao ostaci Emir
Gromilić.708 Obdukciju posmrtnih ostataka Emir Gromilić obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen zbog toga što su posmrtni ostaci bili
skeletonizirani i zbog činjenice da na kostima nije bilo nikakvih uočljivih povreda.709 U vrijeme kad
je nastupila smrt Emira Gromilića imao je na sebi vjetrovku, bijelu potkošulju i farmerke.710 Vijeće
podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog
oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi
na Laništu.711 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Emira Gromilića navedeno je na tom
spisku.712 Vijeću su takođe predočeni dokazi da je Emir "Gromelić", sin Hasiba, rođen
9. oktobra 1973. godine, bio pripadnik TO-a Ključ od 6. aprila 1992. do 1. juna 1992. godine.
Prema evidenciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH, Emir Gromelić je poginuo
"prilikom masovnog strijeljanja od strane srpskog agresora dana 01.06.1992. godine u
Velagićima".713 Vijeće ima u vidu da je u evidenciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH
i u Bazi podataka FZS-a različito zabilježeno prezime Emira Gromilića, kao i datum njegovog
rođenja.
251. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Emir Gromilić neposredno prije smrti
bio zatočen u školi u Velagićima i da nije aktivno učestvovao u neprijateljstvima kad je ubijen. U
evidenciji nadležnih organa BiH kaže se da je on bio pripadnik TO-a Ključ, ali vrijeme, mjesto i
okolnosti njegove smrti navedeni su na način koji odgovara optužbama iz Optužnice; dakle,
evidencija nadležnih organa BiH ne dovodi u sumnju zaključak da je on ubijen kako se navodi u
Optužnici. Shodno tome, Vijeće se uvjerilo da je Emir Gromilić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
HALILOVIĆ, Saim, sin Sabita (star 28 godina, muškog pola)
252. Saim Halilović, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
705
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2014, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
706
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2015, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
707
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2013, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2011, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
708
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2013, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
709
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2010, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
710
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2010, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
711
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
712
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
713
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 28 (povjerljivo).
70
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
547/20100 TER
Prijevod
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.714 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Saim Halilović, rođen 24. februara 1964. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima.715 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Saim Halilović, rođen 1965.
godine, nestao u Ključu u junu 1992. godine.716 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je
5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.717
Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 44",
identifikovani su kao ostaci Saima Halilovića od strane njegove majke.718 Obdukciju posmrtnih
ostataka Saima Halilovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda karličnog dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja.719 U
vrijeme kad je nastupila smrt Saim Halilović imao je na sebi smeđu kožnu jaknu i plave
pantalone.720 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su vojnici, nakon što su postrijeljali
zatočenike ispred škole, prišli i iz neposredne blizine ustrijelili one koji su još pokazivali znake
života.721 Svjedok ST017 je u svom svjeočenju izjavio i da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992.
godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će
tijela pokopati u šumi na Laništu.722 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79
osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Saima Halilovića,
rođenog 1964. godine, navedeno je na tom spisku.723
253. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Saim Halilović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
HOTIĆ, Dževad, sin Ejuba (star 24 godine, muškog pola)
254. Dževad Hotić, rođen 1967. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je na lokalitetu Pudin Han, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu
je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.724 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Dževad Hotić, rođen 1. septembra 1967. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima.725 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine
podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.726 Posmrtni ostaci jedne od 77
ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 54", identifikovani su kao ostaci Dževada
714
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2019, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
715
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2018, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
716
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2020, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
717
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2022, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2017, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
718
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2022, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
719
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2023, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
720
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2023, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
721
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15796-15797 (povjerljivo).
722
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
723
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine. Vijeće
ima uvidu da je na tom spisku njegovo ime zabilježeno kao Zaim Halilović, ali smatra da ta razlika nije bitna.
724
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2030, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
725
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2027, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
726
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2026, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2029, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
71
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
546/20100 TER
Prijevod
Hotića od strane njegovog zeta.727 Obdukciju posmrtnih ostataka Dževada Hotića obavili su 6.
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne
duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.728 U vrijeme kad je nastupila smrt Dževad Hotić imao je
na sebi crnu kožnu jaknu, šareni džemper i farmerke.729 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017
da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred
školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.730 Vijeću su takođe
predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1.
juna 1992. godine. Ime Dževada Hotića navedeno je na tom spisku.731
255. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Dževad Hotić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
JUKIĆ, Ismet, sin Muharema (star 51 godinu, muškog pola)
256. Ismet Jukić, rođen 1941. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.732 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Ismet Jukić, rođen 12. maja 1941. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima.733 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine
podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.734 Posmrtni ostaci jedne od 77
ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 79", identifikovani su kao ostaci Ismeta
Jukića od strane jednog bivšeg susjeda preminulog.735 Obdukciju posmrtnih ostataka Ismeta Jukića
obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Tom tijelu je nedostajala
glava. Međutim, utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog
oružja.736 U vrijeme kad je nastupila smrt Ismet Jukić imao je na sebi crvenu majicu i smeđe
pantalone.737 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da je Ismet Jukić bio među ljudima koji su
bili zatočeni i strijeljani u školi u Velagićima 1. juna 1992. godine. Vijeće je saslušalo iskaz da je
Ismet Jukić, koji je preživio prvo strijeljanje, ubijen nakon što je preklinjao vojnike da ga ustrijele i
tako mu prekrate muke.738 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba
evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Ismeta Jukića, rođenog
1941. godine, navedeno je na tom spisku.739
727
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2026, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
728
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2025, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
729
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2025, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
730
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
731
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
732
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2035, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
733
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2036, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
734
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2032, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2037, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
735
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2032, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je iz te masovne grobnice ekshumirano 77 ljudskih leševa, ali da su ti posmrtni ostaci označeni
brojevima od 1 do 79 zbog toga što su dva leša ekshumirana u dijelovima, a svakom od tih dijelova je dodijeljen zaseban broj.
736
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2033, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
737
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2033, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
738
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
739
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
72
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
545/20100 TER
Prijevod
257. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ismet Jukić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
KERANOVIĆ, Asim, sin Huseina (star 33 godine, muškog pola)
258. Asim Keranović, rođen 1959. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.740 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Asim Keranović, rođen 11. januara 1959. godine, umro 1. juna 1992. godine
u Velagićima.741 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine
podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.742 Posmrtni ostaci jedne od 77
ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 22", identifikovani su kao ostaci Asima
Keranovića.743 Obdukciju posmrtnih ostataka Asima Keranovića obavili su 6. oktobra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrti smrskavanje glave i povrede
karličnog dijela izazvane hicima iz vatrenog oružja.744 U vrijeme kad je nastupila smrt Asim
Keranović imao je na sebi tamnoplavi džemper, košulju i sive štofane pantalone.745 Vijeće podsjeća
na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.746 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Asima Keranovića navedeno je na tom
spisku.747
259. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Keranović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
KERANOVIĆ, Emir, sin Huseina (star 26 godina, muškog pola)
260. Emir Keranović, broj MKCK-a BAZ-108367-01, rođen 1966. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992.
godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5.
oktobra 1996. godine.748 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Emir Keranović, rođen 2. maja
1966, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.749 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na
mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina,
koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
740
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2040, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2044, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
742
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2043, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2042, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
743
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2043, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
744
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2039, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
745
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2039, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
746
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
747
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
748
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2048, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
749
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2050, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
741
73
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
544/20100 TER
Prijevod
Ključu.750 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 24",
identifikovani su kao ostaci Emira Keranovića na osnovu jugoslovenskog pasoša koji je s njima
pronađen.751 Obdukciju posmrtnih ostataka Emira Keranovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz
vatrenog oružja.752 U vrijeme kad je nastupila smrt Emir Keranović imao je na sebi zeleni mantil i
trenerku.753 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992.
godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će
tijela pokopati u šumi na Laništu.754 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79
osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Emira Keranovića
navedeno je na tom spisku.755
261. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Emir Keranović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
KERANOVIĆ, Enes, sin Huseina (star 28 godina, muškog pola)
262. Enes Keranović, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano na lokalitetu Pudin Han u opštini Ključ 4. novembra 1996. godine.756 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Enes Keranović, rođen 11. juna 1963. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.757 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
pojedinačnih grobova u Velagićima i Ključu, koji je 11. novembra 1996. godine podnio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 10. novembra 1996.
godine, iz pojedinačnih grobnica u selu Velagići ekshumirano je više tijela bosanskih Muslimana
koji su u ljeto, tačnije u julu 1992. godine, pobijeni u svojim domovima.758 Posmrtni ostaci jedne od
77 osoba ekshumiranih na groblju Lazina u Velagićima, naime oni s oznakom "Tijelo br. 11",
identifikovani su kao ostaci Enesa Keranovića. Obdukciju posmrtnih ostataka Enesa Keranovića
obavili su 11. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen,
budući da na skeletoniziranim posmrtnim ostacima nije bilo uočljivih tragova povreda.759 Vijeće je
saslušalo i vjerodostojan iskaz svjedoka ST017 da je Enes Keranović preživio streljanje u školi u
Velagićima 1. juna 1992. godine.760
263. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Enes Keranović mrtav. Međutim, na
osnovu iskaza svjedoka ST017 koji je saslušalo, kao i na osnovu izvještaja o ekshumaciji, Vijeće ne
750
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2046, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2051, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
751
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2046, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
752
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2049, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
753
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2049, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
754
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
755
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
756
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2053, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
757
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2054, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
758
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2055, Sudski zapisnik o ekshumaciji pojedinačnih grobova u
Velagićima i Ključu (povjerljivo).
759
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2055, Sudski zapisnik o ekshumaciji pojedinačnih grobova u
Velagićima i Ključu (povjerljivo).
760
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797-15798 (povjerljivo).
74
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
543/20100 TER
Prijevod
može zaključiti da je Enes Keranović ubijen iz vatrenog oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine,
kako se navodi u Optužnici.
KERANOVIĆ, Jasmin, sin Huseina (star 22 godine, muškog pola)
264. Jasmin Keranović, rođen 1956. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.761 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Jasmin Keranović, rođen 29. decembra 1969. godine, umro 1. juna 1992.
godine u Velagićima, Ključ.762 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.763 Posmrtni
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 75", identifikovani su kao
ostaci Jasmina Keranovića.764 Obdukciju posmrtnih ostataka Jasmina Keranovića obavili su 6.
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja.765 U vrijeme kad je nastupila smrt Jasmin Keranović imao je na
sebi kožuh od jagnjeće kože, smeđi džemper i farmerke.766 Vijeću je dostavljena izjava o nestalom
licu koju je 3. juna 1996. godine izdao SJB Ključ. Prema toj izjavi, Jasmin Keranović je posljednji
put viđen u Hadžićima 1. juna 1992. godine, kada je "išao prema [osnovnoj školi u] Velagićima".767
Vijeće je saslušalo iskaz svjedoka ST017 koji je rekao da je čuo kako su srpski vojnici koji su 1.
juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima
rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.768
265. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Jasmin Keranović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
KUJUNDŽIĆ, Derviš, sin Mumina (star 55 godina, muškog pola)
266. Derviš Kujundžić, rođen 1937. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.769 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Derviš Kujundžić rođen 5. aprila 1937. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.770 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
761
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2060, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
762
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2063, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
763
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2062, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2059, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
764
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2062, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
765
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2058, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
766
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2058, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
767
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2061, Policijska izjava o nestalom licu, Keranović, Jasmin
(povjerljivo).
768
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
769
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2070, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
770
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2065, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
75
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
542/20100 TER
Prijevod
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.771 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 35", identifikovani su kao ostaci
Derviša Kujundžića.772 Obdukciju posmrtnih ostataka Derviša Kujundžića obavili su 6. oktobra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne
duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.773 U vrijeme kad je nastupila smrt Derviš Kujundžić imao
je na sebi smeđu jaknu, kariranu košulju i štofane pantalone.774 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka
ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba
ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.775 Vijeću su
takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Derviša Kujundžića navedeno je na tom spisku.776
267. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Derviš Kujundžić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
MUHELJIĆ, Adem, sin Dede (star 40 godina, muškog pola)
268. Adem Muheljić, rođen 1951. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.777 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Adem Muheljić, rođen 11. avgusta 1951. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.778 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.779 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 39", identifikovani su kao ostaci
Adema Muheljića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.780 Obdukciju posmrtnih
ostataka Adema Muheljića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. Adem Muheljić je
zadobio i višestruke prelome lijeve noge.781 U vrijeme kad je nastupila smrt Adem Muheljić imao je
na sebi sivu kožnu jaknu, kariranu košulju i sive pantalone.782 Vijeću su putem svjedoka ST017
predočeni dokazi da je Adem Muheljić bio među osobama zatočenim u školi u Velagićima, gdje je
premlaćen od strane jednog srpskog vojnika, a zatim ubijen iz vatrenog oružja.783 Srpski vojnici
koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u
771
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2068, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2069, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
772
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2068, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
773
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2066, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
774
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2066, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
775
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
776
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
777
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2074, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
778
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2076, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
779
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2073, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2075, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
780
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2073, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
781
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2072, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
782
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2072, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
783
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15794 (povjerljivo).
76
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
541/20100 TER
Prijevod
Velagićima rekli su da će tijela pokopati u šumi na Laništu.784 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime "Adema /?Mukeljića" navedeno je na tom spisku.785 Vijeće se uvjerilo da se to ime odnosi na
Adema Muheljića koji je naveden u Konačnom spisku žrtava.
269. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Adem Muheljić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
MUHELJIĆ, Dedo, sin Derviša (star 60 godina, muškog pola)
270. Dedo Muheljić, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.786 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Dedo Muheljić, rođen 3. maja 1932. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.787 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.788 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 30", identifikovani su kao ostaci Dede
Muheljića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.789 Obdukciju posmrtnih ostataka Dede
Muheljića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta
za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok
smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. Dedo Muheljić je zadobio i višestruke
povrede rebara, desne natkoljenice i potkoljenice. Sve te povrede su bile izazvane hicima iz
vatrenog oružja.790 U vrijeme kad je nastupila smrt Dedo Muheljić imao je na sebi sivu jaknu i
džemper, plavu košulju i radne pantalone.791 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski
vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade
u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.792 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime "Dede Mulegića", rođenog 1932. godine, navedeno je na tom spisku.793 Vijeće se uvjerilo da se
to ime odnosi na Dedu Muheljića koji je naveden u Konačnom spisku žrtava.
271. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Dedo Muheljić ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
MURATOVIĆ, Ibrahim, sin Nurije (star 62 godine, muškog pola)
272. Ibrahim Muratović, broj MKCK-a BAZ-903077-01, rođen 1930. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 27. maja 1992.
godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5.
784
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
786
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2079, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
787
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2084, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
788
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2083, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2081, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
789
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2083, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
790
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2080, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
791
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2080, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
792
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
793
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
785
77
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
540/20100 TER
Prijevod
oktobra 1996. godine.794 Vijeću je takođe predočeno rješenje Osnovnog suda u Ključu, koje je 27.
septembra 1996. godine izdao sudija Džemal Botonjić i kojim se Ibrahim Muratović proglašava
mrtvim. U pomenutom rješenju kao datum smrti navodi se 1. juni 1992. godine, a kao mjesto smrti
Velagići.795 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ibrahim Muratović, rođen 25. jula 1946. godine,
umro 22. juna 1995. godine na nepoznatoj lokaciji.796 Vijeće se nije uvjerilo da se ta bilješka odnosi
na istu osobu, s obzirom na razlike između zabilježenih podataka i drugih dokaza koji su predočeni
u vezi s ovom osobom. Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.797 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 53", identifikovani su kao ostaci
Ibrahima Muratovića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.798 Obdukciju posmrtnih
ostataka Ibrahima Muratovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.799 U vrijeme kad je
nastupila smrt Ibrahim Muratović imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, smeđu košulju i radni
kombinezon.800 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992.
godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će
tijela pokopati u šumi na Laništu.801 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79
osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime "Ibrahima
Mulatovića", rođenog 1930. godine, navedeno je na tom spisku.802 Vijeće se uvjerilo da se to ime
odnosi na Ibrahima Muratovića koji je naveden u Optužnici.
273. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ibrahim Muratović ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
NEZIĆ, Atif, sin Huseina (star 20 godina, muškog pola)
274. Atif Nezić, rođen 1972. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.803 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Atif Nezić, rođen 1. maja 1972. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.804 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Atif Nezić umro u
Velagićima, Ključ 1. juna 1992. godine.805 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina
i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
794
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2086, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
795
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2092, Rješenje o utvrđenoj smrti za Ibrahima Muratovića
(povjerljivo).
796
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2088, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
797
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2090, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2089, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
798
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2090, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
799
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2087, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
800
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2087, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
801
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
802
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
803
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2099, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
804
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2097, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
805
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2094, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da se u tom izvještaju navodi da je datum smrti Atifa Nezića 16. maj 1971.
godine.
78
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
539/20100 TER
Prijevod
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.806 Posmrtni
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 09", identifikovani su kao
ostaci Atifa Nezića od strane majke preminulog.807 Vijeću nije dostavkljen Izvještaj o obdukciji za
Atifa Nezića. Međutim, u sudskom zapisniku stoji da je obdukcijom koju su obavili dr Hamza Žujo
i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad
je nastupila smrt Atif Nezić imao je na sebi crnu kožnu jaknu, džemper crne i sive boje i sive
pantalone.808 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992.
godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će
tijela pokopati u šumi na Laništu.809 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79
osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Atifa Nezića,
rođenog 1972. godine, navedeno je na tom spisku.810
275. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Atif Nezić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
NEZIĆ, Husein, sin Mumina (star 56 godina, muškog pola)
276. Husein Nezić, rođen 1936. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.811 U Izvještaju MKCKa o nestalim licima navodi se da je Husein Nezić umro u Velagićima, Ključ, 1. juna 1992. godine.812
Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II,
poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.813 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime
oni s oznakom "Tijelo br. 28", identifikovani su kao ostaci Huseina Nezića.814 Obdukciju posmrtnih
ostataka Huseina Nezića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave. Ta trauma glave izazvana je hicem iz vatrenog oružja iz
neposredne blizine.815 U vrijeme kad je nastupila smrt Husein Nezić imao je na sebi sivu jaknu,
šarenu košulju i pantalone od somota.816 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su vojnici,
nakon što su postrijeljali zatočenike ispred škole, prišli i iz neposredne blizine ustrijelili one koji su
još pokazivali znake života.817 Svjedok ST017 je u svom svjedočenju izjavio i da su srpski vojnici
koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u
806
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2096, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2098, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
807
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2096, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
808
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2096, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
809
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
810
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
811
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2102, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
812
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2103, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
813
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2101, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2104, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
814
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2101, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
815
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2105, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
816
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2105, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
817
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15796-15797 (povjerljivo).
79
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
538/20100 TER
Prijevod
Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.818 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime Huseina Nezića navedeno je na tom spisku.819
277. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Nezić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
NEZIĆ, Islam, sin Mehe (star 63 godine, muškog pola)
278. Islam Nezić, rođen 1929. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.820 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Islam Nezić, rođen 15. marta 1929. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.821 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.822 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 56", identifikovani su kao ostaci Islama
Nezića na osnovu legitimacije, pasoša SFRJ i štedne knjižice Privredne Banke Sarajevo koji su
pronađeni uz njegove posmrtne ostatke.823 Obdukciju posmrtnih ostataka Islama Nezića obavili su
6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda
grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.824 U vrijeme kad je nastupila smrt Islam Nezić
imao je na sebi sivu štofanu jaknu, kariranu košulju i pantalone od somota.825 Vijeće podsjeća na
iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.826
279. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Islam Nezić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
NEZIĆ, Nijaz, sin Huseina (star 22 godine, muškog pola)
280. Nijaz Nezić, rođen 1969. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.827 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Nijaz Nezić, rođen 8. septembra 1969. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.828 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
818
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine. Vijeće
ima u vidu da taj spisak sadrži i godinu rođenja, koja je upisana kao "1937".
820
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2113, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
821
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2108, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
822
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2111, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2109, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
823
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2111, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
824
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2112, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
825
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2112, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
826
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
827
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2118, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
828
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2119, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
819
80
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
537/20100 TER
Prijevod
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.829 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 48", identifikovani su kao ostaci Nijaza
Nezića od strane majke preminulog.830 Obdukciju posmrtnih ostataka Nijaza Nezića obavili su 6.
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Tokm tijelu je nedostajala glava. Utvrđeno je da su
uzrok smrti povrede desne potkoljenice i lijeve nadlaktice izazvane hicima iz vatrenog oružja.831 U
vrijeme kad je nastupila smrt Nijaz Nezić imao je na sebi crnu kožnu jaknu, plavu majicu dugih
rukava i plave farmerke.832 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1.
juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima
rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.833 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s
imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Nijaza
Nezića navedeno je na tom spisku.834
281. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nijaz Nezić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
NEZIĆ, Rezak, sin Safeta (star 22 godine, muškog pola)
282. Rezak Nezić, rođen 1969. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.835 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Rezak Nezić, rođen 13. jula 1969. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.836 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.837 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 03", identifikovani su kao ostaci
Rezaka Nezića.838 Obdukciju posmrtnih ostataka Rezaka Nezića obavili su 6. oktobra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda lijeve strane grudne duplje
izazvana hicem iz vatrenog oružja.839 U vrijeme kad je nastupila smrt Rezak Nezić imao je na sebi
jaknu od džinsa, plavu majicu i plave farmerke.840 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su
srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske
829
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2120, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2117, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
830
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2120, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
831
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2116, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
832
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2116, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
833
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
834
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
835
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2125, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
836
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2126, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
837
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2122, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2127, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
838
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2122, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
839
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2123, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je u Izvještaju o obdukciji ime preminulog upisano kao "Rezah Ezrić". S obzirom da je u Sudskom zapisniku o ekshumaciji
i u posthumnoj evidenciji zabilježeno ime Rezak Nezić, Vijeće smatra da je do razlike u imenu došlo zbog tipografske greške.
840
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2123, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
81
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
536/20100 TER
Prijevod
zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.841 Vijeću su takođe predočeni
dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna
1992. godine. Ime Rezaka Nezića navedeno je na tom spisku.842
283. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rezak Nezić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
NEZIĆ, Safet, sin Mumina (star 52 godine, muškog pola)
284. Safet Nezić, rođen 1939. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.843 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Safet Nezić, rođen 18. decembra 1939. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.844 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.845 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 52", identifikovani su kao ostaci Safeta
Nezića.846 Obdukciju posmrtnih ostataka Safeta Nezića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda desne strane grudne duplje
izazvana hicima iz vatrenog oružja.847 U vrijeme kad je nastupila smrt Safet Nezić imao je na sebi
sivi sako, sivi džemper i farmerke.848 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici
koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u
Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.849 Vijeću su takođe predočeni dokazi u
vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine.
Ime Safeta Nezića, rođenog 1939. godine, navedeno je na tom spisku.850
285. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Safet Nezić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ZEČEVIĆ, Esad, sin Ćamila (star 38 godina, muškog pola)
286. Esad Zečević, rođen 1953. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.851 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Esad Zečević, rođen 10. decembra 1953. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.852 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
841
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
843
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2131, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
844
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2133, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
845
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2130, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2132, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
846
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2130, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
847
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2134, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
848
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2134, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
849
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
850
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
851
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2137, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
852
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2136, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
842
82
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
535/20100 TER
Prijevod
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.853 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 04", identifikovani su kao ostaci Esada
Zečevića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.854 Obdukciju posmrtnih ostataka Esada
Zečevića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta
za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok
smrti trauma glave. Esad Zečević je zadobio i prelome lopatičnih kostiju, lijeve podlaktice i lijeve
potkoljenice. Sve te povrede bile su izazvane hicima iz vatrenog oružja.855 U vrijeme kad je
nastupila smrt Esad Zečević imao je na sebi smeđi džemper, crvenu košulju i smeđe štofane
pantalone.856 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992.
godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će
tijela pokopati u šumi na Laništu.857
287. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Esad Zečević ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ZEČEVIĆ, Omer, sin Ćamila (star 41 godinu, muškog pola)
288. Omer Zečević, rođen 1950. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano
iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.858 U Bazi podataka FZS-a navodi se
da je Omer Zečević, rođen 1. jula 1951. godine, umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.859
Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II,
poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.860 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime
oni s oznakom "Tijelo br. 45", identifikovani su kao ostaci Omera Zečevića, rođenog 1. jula 1950.
godine, na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.861 Obdukciju posmrtnih ostataka Omera
Zečevića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta
za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok
smrt povreda desne natkoljenice izazvana hicem iz vatrenog oružja.862 U vrijeme kad je nastupila
smrt Omer Zečević imao je na sebi kožnu jaknu, kariranu košulju i farmerke.863 Vijeće podsjeća na
iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.864
853
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2139, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2140, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
854
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2139, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
855
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2141, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
856
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2141, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
857
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
858
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2147, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
859
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2143, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
860
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2146, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2145, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
861
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2146, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
862
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2148, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
863
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2148, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
864
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
83
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
534/20100 TER
Prijevod
289. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Omer Zečević ubijen iz vatrenog
oružja u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ZUKIĆ, Denis, sin Ferida (star 18 godina, muškog pola)
290. Denis Zukić, broj MKCK-a BAZ-103224-01, rođen 1973. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.865 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Denis Zukić, rođen 5. jula 1973. godine, umro 1.
juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.866 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je
Denis Zukić nestao i umro u Velagićima 1. juna 1992. godine.867 Vijeću je predočen izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom
Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.868 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom
"Tijelo br. 02", identifikovani su kao ostaci Denisa Zukića.869 Obdukciju posmrtnih ostataka Denis
Zukić obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt
povreda lijeve natkoljenice izazvana hicem iz vatrenog oružja.870 U vrijeme kad je nastupila smrt
Denis Zukić imao je na sebi sivu jaknu, šareni džemper i plave farmerke.871 Vijeće podsjeća na
iskaz svjedoka ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.872
291. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Denis Zukić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ZUKIĆ, Faik, sin Muharema (star 53 godine, muškog pola)
292. Faik Zukić, broj MKCK-a BAZ-101934-01, rođen 1939. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.873 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Faik Zukić nestao i umro u
Vojićima, Ključ, u junu 1992. godine.874 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7.
oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.875 Posmrtni
865
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2155, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
866
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2151, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
867
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2153, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
868
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2150, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2152, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
869
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2150, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
870
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2156, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
871
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2156, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
872
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
873
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2162, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
874
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2158, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
875
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2160, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2163, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
84
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
533/20100 TER
Prijevod
ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 38", identifikovani su kao
ostaci Faika Zukića.876 Obdukciju posmrtnih ostataka Faika Zukića obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja.877 U vrijeme kad je nastupila smrt Faik Zukić imao je na sebi
sivu radnu bluzu, košulju kratkih rukava i plave pantalone.878 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka
ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba
ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.879
293. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Faik Zukić ubijen iz vatrenog oružja u
Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
ZUKIĆ, Hasan, sin Rešida (star 25 godina, muškog pola)
294. Hasan Zukić, rođen 1967. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.880 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hasan Zukić, rođen 1. aprila 1967. godine, umro 1. juna 1992. godine u
Velagićima, Ključ.881 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište II, poznate i pod nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996.
godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.882 Posmrtni ostaci jedne
od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom "Tijelo br. 17", identifikovani su kao ostaci
Hasana Zukića na osnovu legitimacije koja je s njima pronađena.883 Obdukciju posmrtnih ostataka
Hasana Zukića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. Hasan Zukić je zadobio i strelnu
povredu lijeve nadlaktice.884 U vrijeme kad je nastupila smrt Hasan Zukić imao je na sebi crnu
kožnu jaknu, žutu majicu dugih rukava i crne pantalone.885 Vijeće podsjeća na iskaz svjedoka
ST017 da su srpski vojnici koji su 1. juna 1992. godine iz vatrenog oružja ubili otprilike 76 osoba
ispred školske zgrade u Velagićima rekli da će tijela pokopati u šumi na Laništu.886 Vijeću su
takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na kontrolnom punktu
Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Hasana Zukića, rođenog 1967. godine, navedeno je na tom
spisku.887
295. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hasan Zukić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
876
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2160, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
877
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2161, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
878
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2161, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
879
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
880
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2170, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
881
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2166, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
882
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2169, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2168, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
883
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2169, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
884
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2167, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
885
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2167, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
886
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
887
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
85
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
532/20100 TER
Prijevod
ZUKIĆ, Ramiz, sin Muharema (star 51 godinu, muškog pola)
296. Ramiz Zukić, broj MKCK-a BAZ-101934-02, rođen 1940. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište II u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.888 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ramiz Zukić, rođen 30. oktobra 1940. godine,
umro 1. juna 1992. godine u Velagićima, Ključ.889 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi
se da je Ramiz Zukić nestao i umro u Vojićima, Ključ, u junu 1992. godine.890 Vijeću je predočen
izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište II, poznate i pod
nazivom Babina Dolina, koji je 5.-7. oktobra 1996. godine podnio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu.891 Posmrtni ostaci jedne od 77 ekshumiranih osoba, naime oni s oznakom
"Tijelo br. 47", identifikovani su kao ostaci Ramiza Zukića od strane kćerke preminulog i još
jednog njegovog srodnika.892 Obdukciju posmrtnih ostataka Ramiza Zukića obavili su 6. oktobra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja. Ramiz Zukić je zadobio i strelne povrede obje noge i lijeve
nadlaktice.893 U vrijeme kad je nastupila smrt Ramiz Zukić imao je na sebi sivu štofanu jaknu,
kariranu košulju i farmerke.894 Svjedok ST017 je u svom svjedočenju izjavio da je Ramiz Zukić bio
jedan od trojice ljudi koji su 1. juna 1992. godine ostali na kontrolnom punktu ispred škole u
Velagićima i koji su na tom mjestu ustrijeljeni nakon što je ostatku grupe naređeno da uđe u zgradu
škole.895 Svjedok ST017 je izjavio da su srpski vojnici, nakon što su iz vatrenog oružja ubili
otprilike 76 osoba ispred školske zgrade u Velagićima, rekli da će tijela pokopati u šumi na
Laništu.896 Vijeću su takođe predočeni dokazi u vidu spiska s imenima 79 osoba evidentiranih na
kontrolnom punktu Velagići 1. juna 1992. godine. Ime Ramiza Zukića, rođenog 1940. godine,
navedeno je na tom spisku.897
297. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ramiz Zukić ubijen iz vatrenog oružja
u Velagićima 1. juna 1992. godine, kako se navodi u Optužnici.
(b) Biljani
ŠLJIVAR, Sabit, sin Abida (star 74 godine, muškog pola)
298. Sabit Šljivar, rođen 1918. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima 4. novembra 1996. godine.898 Vijeću je predočen sudski izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
888
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2175, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
889
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2176, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
890
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2173, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
891
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2172, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo). Vijeće napominje da su "Sudski zapisnik o ekshumaciji", podnesen pod rednim brojem 2174, i "Sudski zapisnik o
obdukciji leševa, Lanište II" jedan te isti dokument.
892
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2172, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište II
(povjerljivo).
893
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2177, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
894
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2177, Izvještaj o obdukciji, Lanište II (povjerljivo).
895
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15789, 15794, 15822 (povjerljivo).
896
Svjedok ST017, 12. oktobar 2010. godine, T. 15797 (povjerljivo).
897
P1284.31, Rukom pisani spisak s imenima 79 osoba, sastavljen na kontrolnom punktu u Velagićima, 5. juni 1992. godine.
898
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 486, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
86
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
531/20100 TER
Prijevod
14. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema
tom izvještaju, dana 7. novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano
je više tijela bosanskih Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.899 U izvještaju istražnog
sudije navodi se da su posmrtni ostaci ekshumirani na groblju u zaseoku Jabukovac u Biljanima i
obilježeni oznakom "Tijelo br. 14" identifikovani kao ostaci Sabita Šljivara.900 Sudskomedicinski
pregled obavili su 7. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok
smrti strelna rana glave.901 U Potvrdi o smrti koju su 2011. godine izdali organi opštine Ključ
navodi se da je Sabit Šljivar, rođen 8. aprila 1918. godine u Donjoj Sanici, opština Ključ, umro u
Sanici 26. juna 1992. godine.902
299. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sabit Šljivar ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 1992. godine. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je Sabit Šljivar ubijen kako se
navodi u Optužnici.
ŠUŠNJAR, Almedin, sin Mehe (star 19 godina, muškog pola)
300. Almedin Šušnjar, broj MKCK-a BAZ-104074-01, rođen 1973. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.903 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.904 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Almedin Šušnjar, rođen 14. februara 1973. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.905 Vijeću je predočen izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.906 Prema tom izvještaju, iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano je 188 tijela.907 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište
I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 24" identifikovano kao tijelo Almedina Šušnjara od strane majke
preminulog.908 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da Almedin Šušnjar umro nasilnom smrću izazvanom povredom organa u predjelu
abdomena. Povreda organa u predjelu abdomena izazvana je hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme
kad je nastupila smrt Almedin Šušnjar imao je na sebi smeđu štofanu jaknu, svijetlozeleni džemper,
sivu košulju i smeđe štofane pantalone.909
301. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Almedin Šušnjar ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
899
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 487, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
900
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 487, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
901
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 487, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
902
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 487.1, Potvrda o smrti, Sabit Šljivar (povjerljivo).
903
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 491, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
904
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 489, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
905
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 493, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
906
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 490, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
907
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 490, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
908
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 495, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
909
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 492, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
87
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
530/20100 TER
Prijevod
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,910 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Almedin
Šušnjar ubijen kako se navodi u Optužnici.
ŠUŠNJAR, Meho, sin Latifa (star 51 godinu, muškog pola)
302. Meho Šušnjar, broj MKCK-a BAZ-104074-02, rođen 1940. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.911 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.912 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Meho Šušnjar, rođen 10. oktobra 1940. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.913 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.914
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
168" identifikovano kao tijelo Mehe Šušnjara od strane "najbližih srodnika" preminulog.915
Obdukcijom koju su 14. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda grudnog koša izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila
smrt Meho Šušnjar imao je na sebi plavu radnu bluzu, sivu košulju kratkih rukava i plave
farmerke.916
303. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Meho Šušnjar ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,917 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Meho
Šušnjar ubijen kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Adnan, sin Hamdije (star 20 godina, muškog pola)
304. Adnan Čehić, rođen 1972. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Ključu 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz
grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.918 U Bazi podataka FZS-a navodi se da
je Adnan Čehić, rođen 17. februara 1972. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim,
Ključ.919 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
910
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 501, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
912
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 499, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
913
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 497, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
914
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 498, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
915
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 503, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
916
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 502, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
917
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
918
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 505, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
919
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 506, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
911
88
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
529/20100 TER
Prijevod
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.920 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 23" identifikovano kao tijelo
Adnana Čehića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.921 Obdukcijom koju su 6. oktobra
1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je Adnan Čehić umro nasilnom
smrću izazvanom povredom organa u predjelu abdomena nanesenom hicem iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Adnan Čehić imao je na sebi crni džemper, bijelu majicu dugih rukava
i plave farmerke.922
305. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Adnan Čehić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dokaza koji bi uputili na to da je on nestao 10. jula
1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula 1992. godine
ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u
Optužnici.
ČEHIĆ, Ahmo, sin Hašima (star 67 godina, muškog pola)
306. Ahmo Čehić, broj MKCK-a BAZ-102037-01, rođen 1925. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.923 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ahmo Čehić, rođen 19. avgusta 1925. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.924 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.925 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je
7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 109" identifikovano kao tijelo Ahme Čehića.926 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996.
godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je smrt nastupila usljed povrede
lumbalnog dijela kičme. Ta povreda je izazvana hicem iz vatrenog oružja.927
307. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ahmo Čehić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,928 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ahmo Čehić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
920
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 507, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 510, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
922
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 509, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
923
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 513, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
924
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 512, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
925
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 515, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
926
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 514, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
927
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
928
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
921
89
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
528/20100 TER
Prijevod
ČEHIĆ, Asim, sin Latifa (star 41 godinu, muškog pola)
308. Asim Čehić, broj MKCK-a BAZ-100561-01, rođen 1951. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.929 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Asim Čehić, rođen 21. februara 1951. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.930 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.931 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 4.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 119" identifikovano kao tijelo Asima Čehića.932 Obdukcijom koju su 13. novembra
1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda karličnog
dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja.933 U vrijeme kad je nastupila smrt Asim Čehić imao je na
sebi smeđu štofanu jaknu, bijeli džemper, šarenu košulju i smeđe pantalone od somota.934
309. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Čehić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,935 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Asim Čehić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
ČEHIĆ, Bećo, sin Ahmeta (star 85 godina, muškog pola)
310. Vijeću je predočen sudski izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih
grobova na području sela Biljana, koji je sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7. novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu
Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.936
U izvještaju istražnog sudije navodi se da su posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Biljani VIII i
obilježeni oznakom "Tijelo br. 19" identifikovani kao ostaci Beće Čehića iz Donjih Biljana,
rođenog 23. februara 1907. godine.937 Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1996.
godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da na kostima i torzu Beće Čehića nije bilo
uočljivih povreda.938
929
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 523, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
930
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 520, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
931
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 522, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
932
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 521, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
933
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 509, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 519 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Asima Čehića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
934
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 509, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
935
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
936
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 526, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
937
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 526, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
938
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 526, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
90
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
527/20100 TER
Prijevod
311. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Bećo Čehić mrtav. Međutim, Vijeće ne
može zaključiti da je ubijen kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Efrajim, sin Abida (star 46 godina, muškog pola)
312. Efrajim Čehić, rođen 1946. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Ključu 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz
grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.939 U Bazi podataka FZS-a navodi se da
je Efrajim Čehić, rođen 1. maja 1946. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim,
Ključ.940 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.941 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 111" identifikovano kao tijelo
Efrajima Čehića na osnovu bankovne kartice, izdate na ime optuženog, koja je pronađena uz
tijelo.942 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno
je da je uzrok smrti povreda karličnog dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja. Žrtva je zadobila i
višestruke prelome gornjeg i donjeg dijela kičme. U vrijeme kad je nastupila smrt Efrajim Čehić
imao je na sebi smeđu kožnu jaknu, bijelu košulju dugih rukava i plave farmerke.943
313. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Efrajim Čehić ubijen iz vatrenog
oružja u opštini Ključ 1992. godine. Međutim, u odsustvu dokaza koji bi uputili na to da je on
nestao 10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula
1992. godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se
navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Elvir, sin Sameda (star 21 godinu, muškog pola)
314. Elvir Čehić, rođen 1971. godine, broj MKCK-a BAZ-100560-01, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.944 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Elvir Čehić, rođen 9. maja 1971. godine, umro
10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.945 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.946 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 019" identifikovano kao tijelo Elvira Čehića na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.947 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
939
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 528, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
940
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 530, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
941
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 532, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
942
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 533, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
943
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 531 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Efrajima Čehića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
944
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 537, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
945
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 535, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
946
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 539, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
947
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 536, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
91
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
526/20100 TER
Prijevod
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je Elvir Čehić umro nasilnom smrću izazvanom povredom grudne duplje. U vrijeme
kad je nastupila smrt Elvir Čehić imao je na sebi sivi džemper, plavu majicu i sive pantalone.948
315. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Elvir Čehić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,949 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Elvir Čehić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
ČEHIĆ, Hamdija, sin Sulejmana (star 48 godina, muškog pola)
316. Vijeću je predočen sudski izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih
grobova na području sela Biljana, koji je sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7. novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu
Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.950
U izvještaju istražnog sudije navodi se da su posmrtni ostaci ekshumirani na groblju u zaseoku
Mešani u Biljanima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 10" identifikovani kao ostaci Hamdije
Čehića.951 Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i njegov
tim sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti strelna rana glave. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim
ostacima identifikovani su kao ostaci sive jakne, crnog džempera dugih rukava i sivih pantalona od
somota.952
317. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamdija Čehić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu uvjerljivih dokaza koji bi uputili na to da je
on nestao 10. jula 1992. godine, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Latif, sin Mehe (star 70 godina, muškog pola)
318. Latif Čehić, rođen 1922. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.953 U Bazi podataka FZSa navodi se da je Latif Čehić, rođen 19. aprila 1922. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima
Donjim, Ključ.954 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište
I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.955 U drugom sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine
sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 142"
948
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 538, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
950
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 542, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
951
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 542, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
952
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 542, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
953
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 545, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
954
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 547, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
955
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 546, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
949
92
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
525/20100 TER
Prijevod
identifikovano kao tijelo Latifa Čehića od strane "njegovih najbližih srodnika ".956 Obdukcijom
koju su 14. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti
strelna rana glave.957
319. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Latif Čehić ubijen iz vatrenog oružja
1992. godine. Međutim, u odsustvu dosljednih dokaza koji bi uputili na to da je on nestao 10. jula
1992. godine u Biljanima, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula 1992.
godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u
Optužnici.
ČEHIĆ, Miralem, sin Đerima (star 60 godina, muškog pola)
320. U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Miralem Čehić, rođen 23. avgusta 1932. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.958 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.959 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je
7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 171" identifikovano kao tijelo Miralema Čehića na osnovu zdravstvene knjižice koja je
pronađena uz tijelo preminulog.960 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je smrt nastupila usljed povreda obiju natkoljenica
izazvanih hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Miralem Čehić imao je na sebi
crnu kožnu jaknu, sivu majicu dugih rukava i plave farmerke.961
321. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Miralem Čehić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,962 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Miralem
Čehić ubijen kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Nail, sin Smaje (star 61 godinu, muškog pola)
322. Nail Čehić, rođen 1931. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Kako se navodi, on je ekshumiran iz
grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.963 U Bazi podataka FZS-a navodi se da
je Nail Čehić, rođen 21. maja 1931. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim,
Ključ.964 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
956
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 549, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 548 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Latifa Čehića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
958
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 551, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
959
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 555, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
960
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 554, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
961
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 552, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
962
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
963
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 559, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
964
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 558, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
957
93
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
524/20100 TER
Prijevod
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.965 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 156" identifikovano kao tijelo
Naila Čehića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.966 Obdukcijom koju su 13. novembra
1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da su uzrok smrti višestruki prelomi
donje vilice i leđnih pršljenova izazvani hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Nail Čehić imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, sivu majicu dugih rukava i sive štofane
pantalone.967
323. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nail Čehić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,968 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nail Čehić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
ČEHIĆ, Nedžad, sin Hakije (star 31 godinu, muškog pola)
324. Nedžad Čehić, rođen 1960. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Ključu, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz
grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.969 U Bazi podataka FZS-a navodi se da
je Nedžad Čehić, rođen 17. avgusta 1960. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim,
Ključ.970 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.971 U sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 038" identifikovano kao tijelo
Nedžada Čehića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.972 Obdukcijom koju su 4. oktobra
1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da su uzrok smrti višestruki prelomi
gornje i donje vilice i lobanje izazvani hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Nedžad Čehić imao je na sebi kratku sivu jaknu i plave farmerke.973
325. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nedžad Čehić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dokaza koji bi uputili na to da je on nestao
10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula 1992.
godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je Nedžad Čehić ubijen
kako se navodi u Optužnici.
965
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 560, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 562, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
967
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 557, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
968
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
969
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 566, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
970
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 564, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
971
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 569, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
972
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 568, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
973
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 567, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
966
94
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
523/20100 TER
Prijevod
ČEHIĆ, Rasim, sin Ahmeta (star 60 godina, muškog pola)
326. Rasim Čehić, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.974 U Bazi podataka FZSa navodi se da je Rasim Čehić, rođen 17. maja 1932. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.975 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.976
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
141" identifikovano kao tijelo Rasima Čehića na osnovu pasoša SFRJ koji je s njim pronađen.977
Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda grudnog dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila
smrt Rasim Čehić imao je na sebi crnu kožnu jaknu, bijeli džemper dugih rukava, šarenu košulju i
crne štofane pantalone.978
327. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rasim Čehić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,979 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Rasim Čehić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
ČEHIĆ, Sulejman, sin Hase (star 68 godina, muškog pola)
328. Sulejman Čehić, rođen 1924. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.980 Bilješka u Bazi
podataka FZS-a na koju se pozvalo tužilaštvo u prilog svom navodu da je Sulejman Čehić ubijen u
školi u Biljanima, ne odnosi se na Sulejmana Čehića, sina Hase, rođenog 1924. godine.981 Vijeće će,
stoga, u svojoj analizi zanemariti bilješku u Bazi podataka FZS-a. U izvještaju o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.982 Obdukcijom "Tijela br. 112", evidentiranog kao tijelo Sulejmana Čehića,
koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
974
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 576, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
975
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 574, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
976
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 572, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
977
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 575, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
978
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 573 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Rasima Čehića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
979
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
980
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 581, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
981
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 583, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
982
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 580, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
95
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
522/20100 TER
Prijevod
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da su uzrok smrti
strelne rane grudnog dijela i leđnih pršljenova.983
329. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sulejman Čehić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,984 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Sulejman
Čehić ubijen kako se navodi u Optužnici.
ČEHIĆ, Suad, sin Ahme (star 29 godina, muškog pola)
330. Suad Čehić, broj MKCK-a BAZ-102037-02, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.985 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Suad Čehić, rođen 26. marta 1963. godine, umro
10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.986 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.987 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je
7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 125" identifikovano kao tijelo Suada Čehića, sina Ahme, iz Donjih Biljana, rođenog 16.
marta 1963. godine.988 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno je da su uzrok smrti povrede karličnog dijela izazvane hicima iz vatrenog oružja.
U vrijeme kad je nastupila smrt Suad Čehić imao je na sebi šareni džemper na kopčanje, bijelu
majicu dugih rukava i plave radne pantalone.989
331. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Suad Čehić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,990 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Suad Čehić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
983
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 578 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Sulejmana Čehića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
984
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
985
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 589, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
986
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 587, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
987
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 590, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
988
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 585, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
Vijeće ima u vidu malu razliku u datumima rođenja zabilježenim u sudskom zapisniku i u Bazi podataka FZS-a.
989
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 588 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Suada Čehića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
990
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
96
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
521/20100 TER
Prijevod
ČEHIĆ, Teufik, sin Ćasima (star 20 godina, muškog pola)
332. Teufik Čehić, rođen 1972. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.991 U Bazi podataka FZSa navodi se da je Teufik Čehić, rođen 12. februara 1972. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.992 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.993
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
157" identifikovano kao tijelo Teufika Čehića na osnovu vojne knjižice SFRJ koja je s njim
pronađena.994 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Teufik Čehić imao je na sebi svijetlosmeđu jaknu, krem košulju i sive štofane
pantalone.995
333. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Teufik Čehić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,996 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Teufik Čehić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
ČAJIĆ, Ale, sin Muharema (star 37 godina, muškog pola)
334. Ale Čajić, BAZ-103957-01, rođen 1955. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.997 Ti podaci se
podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.998 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ale
Čajić, rođen 9. aprila 1955. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.999 U
izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz
masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1000 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 101" identifikovano kao tijelo Aleta
Čajića na osnovu dozvole za nošenje oružja i vozačke dozvole koje su s njim pronađene.1001
991
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 595, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
992
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 594, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
993
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 592, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
994
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 593, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
995
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 596, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
996
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
997
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 603, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
998
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 600, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
999
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 599, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1000
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 605, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1001
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 601, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
97
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
520/20100 TER
Prijevod
Obdukcijom tijela Aleta Čajića, koju su 6. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme
kad je nastupila smrt Ale Čajić imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, plavi džemper dugih rukava i
smeđe štofane pantalone.1002
335. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ale Čajić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1003 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ale Čajić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
AVDIĆ, Šefko, sin Rašida (star 55 godina, muškog pola)
336. Šefko Avdić, rođen 1937. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1004 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Šefko Avdić, rođen 6. maja 1937. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1005 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1006
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
107" identifikovano kao tijelo Šefke Avdića.1007 Obdukcijom tijela Šefke Avdića, koju su 6. oktobra
1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Šefko Avdić imao je na sebi
plavu radnu bluzu, bijeli džemper, plavu košulju i plave radne pantalone.1008
337. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šefko Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1009 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Šefko Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
1002
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 602 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Aleta Čajića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
1003
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1004
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 612, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1005
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 611, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1006
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 609, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1007
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 607, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1008
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 608 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Šefka Avdića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
1009
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
98
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
519/20100 TER
Prijevod
AVDIĆ, Abid, sin Crnke (star 59 godina, muškog pola)
338. Abid Avdić, broj MKCK-a BAZ-103906-02, rođen 1933. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1010 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1011 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Abid Avdić, rođen 13. marta 1933. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1012 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1013
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
118" identifikovano kao tijelo Abida Avdića iz Donjih Biljana, rođenog 1933. godine.1014
Obdukcijom tijela Abida Avdića, koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda lijeve potkoljenice izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Abid Avdić imao je na sebi smeđu kožnu jaknu, smeđu
košulju i sive pantalone od somota.1015
339. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Abid Avdić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1016 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Abid Avdić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
AVDIĆ, Abid, sin Muhe (star 58 godina, muškog pola)
340. Abid Avdić, broj MKCK-a BAZ-103843-01, rođen 1933. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1017 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1018 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Abid Avdić, rođen 1933. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima
Donjim, Ključ.1019 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište
I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1020 U drugom sudskom
1010
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 616, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1011
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 620, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1012
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 618, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1013
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 615, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1014
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 617, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1015
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 619 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Abida Avdića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
1016
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1017
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 624, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1018
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 622, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1019
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 626, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1020
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 628, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
99
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
518/20100 TER
Prijevod
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine
sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 064"
identifikovano kao tijelo Abida Avdića iz Donjih Biljana, rođenog 16. oktobra 1933. godine, na
osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1021 Obdukcijom tijela Abida Avdića, koju su 15.
novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda
grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima
Abida Avdića identifikovani su kao ostaci farmerki i crvenih kožnih cipela na vezanje.1022
341. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Abid Avdić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1023 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Abid Avdić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
AVDIĆ, Asim, sin Dede (star 64 godine, muškog pola)
342. Asim Avdić, broj MKCK-a BAZ-100069-01, rođen 1928. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1024 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1025 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Asim Avdić, rođen 25. maja 1928. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1026 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1027
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
183" identifikovano kao tijelo Asima Avdića, sina Dede, iz Donjih Biljana.1028 Obdukcijom tijela
Asima Avdića, koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu,
utvrđeno je da je uzrok smrti fraktura lobanje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Asim Avdić imao je na sebi sivi vuneni džemper, plave radne pantalone i smeđe
papuče.1029
343. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1030 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
1021
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 625, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 623, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1023
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1024
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 634, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1025
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 636, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1026
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 630, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1027
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 635, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1028
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 631, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1029
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 632, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1030
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1022
100
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
517/20100 TER
Prijevod
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Asim Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Besim, sin Rasima (star 35 godina, muškog pola)
344. Besim Avdić, rođen 1957. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1031 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Besim Avdić, rođen 24. aprila 1967. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1032 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1033
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
126" identifikovano kao tijelo Besim Avdić, sin Rasima, rođen 24. aprila 1957. godine, iz Donjih
Biljana.1034 Obdukcijom tijela Besima Avdića, koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem
iz vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Besima Avdića identifikovani
su kao ostaci plave jakne od džinsa, sivog džempera i bijele majice.1035 Vijeće ima u vidu da su u
dostavljenim izvještajima o nestalim licima navođene različite godine rođenja za Besima Avdića. S
obzirom na to da se i u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica i u sudskom zapisniku
o obdukciji kao godina rođenja Besima Avdića navodi "1957", Vijeće zaključuje da je Besim
Avdić, sin Rasima, rođen 1957., a ne 1967. godine.
345. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Besim Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1036 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Besim Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Emsud, sin Jusufa (star 39 godina, muškog pola)
346. Emsud Avdić, broj MKCK-a BAZ-102346-01, rođen 1953. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1037 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Emsud Avdić, rođen 7. februara 1953. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1038 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina
1031
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 643, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1032
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 639, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1033
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 640, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1034
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 642, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1035
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 516, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 638 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Besima Avdića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
1036
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1037
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 647, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1038
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 645, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
101
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
516/20100 TER
Prijevod
i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1039 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 049" identifikovano kao tijelo Emsuda Avdića, sina Jusufa, rođenog 7. februara 1953.
godine, na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1040 Obdukcijom tijela Emsuda Avdića,
koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti
povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Emsud
Avdić imao je na sebi smeđi sako, zeleni džemper i plave farmerke.1041
347. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Emsud Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1042 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Emsud Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Enes, sin Ramiza (star 38 godina, muškog pola)
348. Enes Avdić, rođen 1953. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1043 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Enes Avdić, rođen 13. septembra 1953. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1044 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1045
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 178"
identifikovano kao tijelo Enesa Avdića od strane članova porodice preminulog.1046 Obdukcijom
"Tijela br. 178" koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno
je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. Vijeće ima u vidu da
se u Izvještaju o obdukciji za "Tijelo br. 178" navodi da se radi o "Ramizu Avdiću, rođenom 1953.
godine". Vijeće smatra da se radi o tipografskoj grešci, s obzirom na to da se navedena godina
rođenja i prezime podudaraju s onima koji se navode u drugim dokazima izvedenim u vezi s
Enesom Avdićem. U vrijeme kad je nastupila smrt Enes Avdić imao je na sebi plavu jaknu od
džinsa, plave farmerke i smeđe kožne cipele.1047
349. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Enes Avdić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
1039
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 650, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 648, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1041
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 646 Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1042
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1043
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 654, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1044
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 655, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1045
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 656, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1046
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 657, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1047
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 653, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1040
102
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
515/20100 TER
Prijevod
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1048 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Enes Avdić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
AVDIĆ, Ermin, sin Osme (star 24 godine, muškog pola)
350. Ermin Avdić, rođen 1968. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Ključu 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz
grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1049 U Bazi podataka FZS-a navodi se da
je Ermin Avdić, rođen 3. marta 1968. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim,
Ključ.1050 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1051 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 075" identifikovano kao tijelo
Ermina Avdića od strane sestre preminulog.1052 Obdukcijom "Tijela br. 075" koju su 15. novembra
1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda lijeve
potkoljenice izazvana hicem iz vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima
Ermina Avdića identifikovani su kao crna kožna jakna, crna košulja i platnene cipele.1053
351. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ermin Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dosljednih dokaza koji bi uputili na to da je on
nestao 10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula
1992. godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Feriz, sin Aziza (star 65 godina, muškog pola)
352. Feriz Avdić, rođen 1926. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1054 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Feriz Avdić, rođen 13. jula 1926. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1055 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1056
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
1048
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 660, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1050
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 659, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1051
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 663, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1052
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 662, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1053
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 661, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1054
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 671, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1055
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 667, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1056
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 666, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1049
103
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
514/20100 TER
Prijevod
095" identifikovano kao tijelo Feriz Avdić na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1057
Obdukcijom "Tijela br. 095" koju su 6. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme
kad je nastupila smrt Feriz Avdić imao je na sebi smeđu jaknu od somota, plavi džemper na
kopčanje, kariranu košulju i sive štofane pantalone.1058
353. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Feriz Avdić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1059 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Feriz Avdić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
AVDIĆ, Fuad, sin Abida (star 31 godinu, muškog pola)
354. Fuad Avdić, broj MKCK-a BAZ-103906-01, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1060 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Fuad Avdić, rođen 10. juna 1961. godine, umro
10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1061 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1062 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 059" identifikovano kao tijelo Fuada Avdića na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1063 Obdukcijom tijela Fuada Avdića, koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti fraktura lobanje izazvana hicem iz vatrenog oružja.
U vrijeme kad je nastupila smrt Fuad Avdić imao je na sebi smeđu kožnu jaknu, tamnoplavi
džemper i tamnoplave pantalone.1064
355. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fuad Avdić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1065 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Fuad Avdić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
1057
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 668, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 670, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1059
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1060
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 675, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1061
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 676, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1062
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 678, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1063
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 673, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1064
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 674, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1065
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1058
104
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
513/20100 TER
Prijevod
AVDIĆ, Habir,1066 sin Feriza (star 37 godina, muškog pola)
356. Habir Avdić, rođen 1955. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1067 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Habir Avdić, rođen 5. februara 1955. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1068 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1069
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
170" identifikovano kao tijelo Habira Avdića na osnovu bankovne kartice izdate na ime Habira
Avdića koja je pronađena uz preminulog.1070 Obdukcijom tijela Habira Avdića, koju su 13.
novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda
grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Habir Avdić imao
je na sebi crni štofani sako, šareni džemper i crne pantalone s tregerima.1071
357. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Habir Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1072 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Habir Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Hajrudin, sin Hamdije (star 32 godine, muškog pola)
358. Hajrudin Avdić, broj MKCK-a BAZ-901810-01, rođen 1959. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1073 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hajrudin Avdić, rođen 17. avgusta 1959. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1074 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina
i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1075 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
1066
Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo u Bazi podataka o dokazu smrti ovu osobu navelo pod imenom "Habib Avdić". Međutim, u
svim dokazima koji su ponuđeni u prilog navodu da je ova osoba ubijena kako se navodi u Optužnici ime se navodi kao "Habir".
Vijeće, stoga, smatra da je "Habib" tipografska greška.
1067
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 681, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1068
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 684, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1069
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 680, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1070
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 683, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo)
1071
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 682, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće ima u
vidu da se u Izvještaju o obdukciji navodi da je žrtva rođena 1950. godine. Uzevši u obzir lične podatke koji su zabilježeni u drugim
izvedenim dokazima, Vijeće smatra da se tu radi o tipografskoj grešci.
1072
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1073
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 689, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1074
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 687, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1075
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 690, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
105
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
512/20100 TER
Prijevod
"Tijelo br. 008" identifikovano kao tijelo Hajrudina Avdića od strane supruge preminulog na
osnovu njegove odjeće.1076 Obdukciju tijela Hajrudina Avdića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen, budući da je tom tijelu nedostajala glava,
a na udovima i kostima trupa nije bilo uočljivih povreda. U vrijeme kad je nastupila smrt Hajrudin
Avdić imao je na sebi futrovanu jaknu maslinastozelene boje, majicu "Adidas" i trenerku sa
štampanim amblemom.1077
359. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hajrudin Avdić umro u Biljanima 10.
jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima
ubijena najmanje 144 muškarca,1078 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula
1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Usprkos činjenici da uzrok smrti nije utvrđen, Vijeće zaključuje da je Hajrudin Avdić
ubijen kako se navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Hakija, sin Hamde (star 55 godina, muškog pola)
360. Hakija Avdić, broj MKCK-a BAZ-100078-01, rođen 1937. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1079 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hakija Avdić, rođen 18. maja 1937. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1080 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima
navodi se da je Hakija Avdić, rođen 18. maja 1937. godine, nestao u Donjim Biljanima 10. jula
1992. godine.1081 Vijeću je takođe predočeno rješenje Osnovnog suda u Ključu, koje je 4. jula 1996.
godine izdao sudija Džemal Botonjić i kojim se Hakija Avdić proglašava mrtvim. Pomenutim
rješenjem je utvrđeno da je datum smrti bio "10. juli 1992. godine", a mjesto smrti "Biljani".1082 U
izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz
masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1083 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio sudija Džemal
Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 106" identifikovano kao tijelo Hakije Avdića
na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1084 Obdukcijom tijela Hakije Avdića, koju su 6.
oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda
grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hakija Avdić
imao je na sebi sivu štofanu jaknu, bijeli džemper, kariranu košulju i smeđe pantalone od
somota.1085 Vijeće ima u vidu da su u izvještajima o nestalim osobama zabilježeni različiti datumi
rođenja. S obzirom na to da je u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica i u Izvještaju
MKCK-a o nestalim licima zabilježeno da je Hakija Avdić rođen 1937. godine, Vijeće smatra da je
on rođen te godine, a ne 1932., kako je zabilježeno u Bazi podataka FZS-a.
1076
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 688, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 692, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1078
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1079
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 697, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1080
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 700, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1081
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 698, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1082
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 696, Rješenje o utvrđenoj smrti za Hakiju Avdića (povjerljivo).
1083
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 701, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1084
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 699, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1085
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1077
106
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
511/20100 TER
Prijevod
361. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hakija Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1086 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hakija Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Ibrahim, sin Hameda (star 34 godine, muškog pola)
362. Ibrahim Avdić, broj MKCK-a BAZ-901151-01, rođen 1958. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Crvena zemlja u opštini Ključ 4. novembra
1996. godine.1087 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ibrahim Avdić, rođen 10. februara 1958.
godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1088 Vijeću je predočen sudski
izvještaj o ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja II, obavljene 5. novembra 1996. godine na
području sela Krasulja, Ključ, koji je na licu mjesta sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, ekshumacija je izvršena na osnovu informacija da
su tu pokopani posmrtni ostaci civila, bosanskih Muslimana, iz sela Biljani koji su ubijeni 10. jula
1992. godine. Na tom lokalitetu ekshumirano je ukupno 16 tijela.1089 U sudskom zapisniku o
obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz masovne grobnice Crvena zemlja II, koji je 6. novembra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je
tijelo s oznakom "Tijelo br. 009" identifikovano kao tijelo Ibrahima Avdića na osnovu legitimacije
koja je s njim pronađena.1090 Obdukciju posmrtnih ostataka Ibrahima Avdića obavili su 6. novembra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu u prirustvu ekspertnog tima BiH i istražnog sudije
Botonjića. Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. U vrijeme kad je nastupila smrt Ibrahim
Avdić imao je na sebi sivu košulju dugih rukava, pamučnu majicu i plave farmerke.1091
363. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ibrahim Avdić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1092 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ibrahim
Avdić ubijen kako se navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Ismet, sin Tahira (star 32 godine, muškog pola)
364. Ismet Avdić, rođen 1959. godine u Ključu, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Kako se navodi, on je ekshumiran
1086
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 703, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1088
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 704, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1089
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 705, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1090
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 706, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1091
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 706, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1092
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1087
107
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
510/20100 TER
Prijevod
iz grobnice Crvena zemlja II u opštini Ključ 5. novembra 1996. godine.1093 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Ismet Avdić, rođen 28. oktobra 1959. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1094 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1095
Odbrana je iznijela tvrdnju da je Ismet Avdić bio hrvatski branitelj.1096 Vijeće odbacuje ovaj
argument, imajući u vidu izjavu koju su dostavile vlasti Republike Hrvatske, u kojoj se navodi da
zbog nedostatka ličnih podataka Vlada nije bila u mogućnosti da utvrdi identitet te osobe.1097
365. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ismet Avdić umro u Biljanima 10. jula
1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima ubijena
najmanje 144 muškarca,1098 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula 1992.
godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ismet Avdić ubijen kako se navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Muharem, sin Hamida (star 42 godine, muškog pola)
366. Muharem Avdić, rođen 1950. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1099 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Muharem Avdić, rođen 12. marta 1950. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1100 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1101
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
099" identifikovano kao tijelo Muharema Avdića od strane njegovih "najbližih srodnika".1102
Obdukcijom tijela Muharema Avdića, koju su 12. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Muharem Avdić imao je na sebi plavu radnu bluzu, krem džemper i
sive pantalone.1103
367. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Muharem Avdić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1104 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
1093
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 710, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Izvještaj o
ekshumaciji masovnih grobnica, izvršenoj 1995.-2007. godine u opštinama Banja Luka, Brčko, Bratunac, Gacko, Jajce, Ključ, KotorVaroš, Prijedor, Sanski Most, Skender-Vakuf, Teslić, Višegrad, Vlasenica i Zvornik (povjerljivo).
1094
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 709, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1095
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 708, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1096
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak A, str.
7 pod rednim brojem 707; Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti, 12. april 2012. godine,
povjerljivi Dodatak D, str. 1.
1097
1D795, Odgovor Vlade Hrvatske u vezi s registrom branitelja, 31. mart 2001. godine, str. 2.
1098
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1099
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 712, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1100
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 716, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1101
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 715, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1102
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 714, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1103
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 717, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1104
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
108
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
509/20100 TER
Prijevod
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Muharem
Avdić ubijen kako se navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Nail, sin Adema (star 64 godine, muškog pola)
368. Nail Avdić, rođen 1928. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1105 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Nail Avdić, rođen 21. maja 1928. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1106 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1107
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
182" identifikovano kao tijelo Naila Avdića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1108
Obdukcijom tijela Naila Avdića, koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti trauma lijeve strane grudne duplje izazvana hicem iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Nail Avdić imao je na sebi plavi sako i plavi radni
kombinezon.1109
369. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nail Avdić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1110 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nail Avdić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
AVDIĆ, Nijaz, sin Osme (star 26 godina, muškog pola)
370. Nijaz Avdić, rođen 1966. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1111 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Nijaz Avdić, rođen 4. juna 1966. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1112 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1113
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 015"
1105
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 722, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1106
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 723, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1107
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 724, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1108
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 721, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo),
1109
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 719, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1110
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1111
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 729, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1112
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 726, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1113
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 731, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
109
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
508/20100 TER
Prijevod
identifikovano kao tijelo Nijaza Avdića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1114
Obdukcijom tijela Nijaza Avdića, koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Nijaz Avdić imao je na sebi sivu majicu, sive pantalone i smeđu
kožnu jaknu.1115
371. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nijaz Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1116 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nijaz Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Refik, sin Hamida (star 27 godina, muškog pola)
372. Refik Avdić, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Crvena zemlja u opštini Ključ 4. novembra 1996. godine.1117 U Bazi
podataka FZS-a navodi se da je Refik Avdić, rođen 20. avgusta 1964. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1118 Tužilaštvo je podnijelo izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, prema kojem je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1119 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice
Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je
tijelo s oznakom "Tijelo br. 074" identifikovano kao tijelo Refika Avdića iz Donjih Biljana,
rođenog 20. avgusta 1964. godine.1120 Obdukcijom "Tijela br. 074" koju su 15. novembra 1996.
godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Refika Avdića
identifikovani su kao ostaci plave jakne od džinsa, sivog džempera i bijelih patika.1121 Vijeće ima u
vidu da se u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica navodi da je tijelo Refika Avdića
ekshumirano na lokalitetu Crvena zemlja, dok u ostalim dostavljenim dokumentarnim dokazima
stoji da je njegovo tijelo ekshumirano na lokalitetu Lanište I. Vijeće, stoga, smatra da Spisak
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica sadrži tipografsku grešku i oslanja se na dostavljene
forenzičke dokaze.
373. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Refik Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1122 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
1114
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 727, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 728, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1116
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1117
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 736, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1118
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 737, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1119
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 735, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1120
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 738, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1121
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 734, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1122
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1115
110
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
507/20100 TER
Prijevod
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Refik Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Sejad,1123 sin Smaje (star 22 godine, muškog pola)
374. Sejad Avdić, rođen 1970. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1124 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Sejad Avdić, rođen 23. februara 1970. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1125 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1126
U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4.
oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se
da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1127 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 070" identifikovano kao tijelo
Sejada Avdića od strane majke i sestre preminulog.1128 Obdukciju tijela Sejada Avdića obavili su
15. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen, budući da na
kostima trupa i udova nije bilo uočljivih povreda, a tijelo je već bilo u poodmaklom stadiju
raspadanja. Na posmrtnim ostacima Sejada Avdića nije pronađena odjeća.1129
375. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sejad Avdić ubijen u Biljanima 10.
jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima
ubijena najmanje 144 muškarca,1130 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula
1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Usprkos činjenici da se uzrok smrti Sejada Avdića nije mogao utvrditi, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Smail, sin Šerifa (star 46 godina, muškog pola)
376. Smail Avdić, rođen 1945. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1131 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Smail Avdić, rođen 7. novembra 1945. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1132 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1133
1123
Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo u Bazi podataka o dokazu smrti drugačije upisalo ime Sejada Avdića i smatra da se tu radi o
tipografskoj grešci.
1124
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 744, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1125
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 741, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1126
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 740, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1127
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 745, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1128
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 742, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1129
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 746, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1130
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1131
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 750, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1132
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 748, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1133
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 752, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
111
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
506/20100 TER
Prijevod
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
163" identifikovano kao tijelo Smail Avdić na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1134
Obdukciju tijela Smail Avdić obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede desne natkoljenice i potkoljenice, izazvane hicima iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Smail Avdić imao je na sebi sako od džinsa, sivi
džemper i plave farmerke.1135
377. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Smail Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1136 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Smail Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
AVDIĆ, Smail, sin Crnke (star 42 godine, muškog pola)
378. Smail Avdić, broj MKCK-a BAZ-100354-01, rođen 1949. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1137 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Smail Avdić, rođen 19. avgusta 1949. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1138 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem
MKCK-a o nestalim licima.1139 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1140
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
080" identifikovano kao tijelo Smaila Avdića.1141 Obdukciju tijela Smaila Avdića obavili su 6.
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne
duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Smaila
Avdića identifikovani su kao ostaci sive jakne, bijelog džempera i smeđih kožnih cipela.1142
379. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Smail Avdić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1143 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
1134
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 753, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 751, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1136
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1137
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 758, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1138
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 755, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1139
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 756, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1140
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 757, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1141
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 760, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1142
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 761, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1143
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1135
112
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
505/20100 TER
Prijevod
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Smail Avdić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BAHTAGIĆ, Enver, sin Ahme (star 39 godina, muškog pola)
380. Enver Bahtagić, rođen 1953. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Krasuljama, Ključ, 27. maja 1992. godine. Kako se navodi, on je
ekshumiran iz grobnice Crvena zemlja II u opštini Ključ 4. novembra 1996. godine.1144 Vijeću je
predočen sudski izvještaj o ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja II, obavljene 5. novembra
1996. godine na području sela Krasulja, Ključ, koji je na licu mjesta sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, ekshumacija je izvršena na osnovu
informacija da su tu pokopani posmrtni ostaci civila, bosanskih Muslimana, iz sela Biljani koji su
ubijeni 10. jula 1992. godine. Na tom lokalitetu ekshumirano je ukupno 16 tijela.1145 U sudskom
zapisniku o obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz masovne grobnice Crvena zemlja II, koji je 6.
novembra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 004" identifikovano kao tijelo Envera Bahtagića.1146 Obdukciju
posmrtnih ostataka Envera Bahtagića obavili su 6. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu u prisustvu ekspertnog tima Vlade BiH i istražnog sudije Botonjića. Utvrđeno je da je
uzrok smrti strelna rana desne lopatice. Na tijelu su bili uočljivi i tragovi drugih povreda u vidu
preloma desne natkoljenice i potkoljenice. U vrijeme kad je nastupila smrt Enver Bahtagić imao je
na sebi donji dio trenerke ljubičaste boje.1147
381. Oslanjajući se na sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja, Vijeće
zaključuje da je Enver Bahtagić umro 10. jula 1992. godine, a ne 27. maja 1992. godine. Na osnovu
izvedenih dokaza, Vijeće, stoga, konstatuje da je Enver Bahtagić ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1148 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Enver Bahtagić ubijen kako se navodi u
Optužnici.
BAJRAMOVIĆ, Ejub, sin Islama (star 52 godine, muškog pola)
382. Ejub Bajramović, rođen 1940. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Krasuljama, Ključ, 27. maja 1992. godine. Kako se navodi, on je
ekshumiran iz grobnice Crvena zemlja II u opštini Ključ 4. novembra 1996. godine.1149 Vijeću je
predočen sudski izvještaj o ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja II, obavljene 5. novembra
1996. godine na području sela Krasulja, Ključ, koji je na licu mjesta sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, ekshumacija je izvršena na osnovu
informacija da su tu pokopani posmrtni ostaci civila, bosanskih Muslimana, iz sela Biljani koji su
1144
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 765, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1145
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 763, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1146
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 764, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1147
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 764, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1148
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1149
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 769, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
113
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
504/20100 TER
Prijevod
ubijeni 10. jula 1992. godine. Na tom lokalitetu ekshumirano je ukupno 16 tijela.1150 U sudskom
zapisniku o obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz masovne grobnice Crvena zemlja II, koji je 6.
novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 005" identifikovano kao tijelo Ejuba Bajramovića.1151 Obdukciju posmrtnih ostataka
Ejuba Bajramovića obavili su 6. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu u prisustvu
ekspertnog tima Vlade BiH i istražnog sudije Botonjića. Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana
glave. U vrijeme kad je nastupila smrt Ejub Bajramović imao je na sebi smeđi džemper, zelenu
majicu sa sivim vertikalnim šarama i smeđe pantalone.1152
383. Oslanjajući se na sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja, Vijeće
zaključuje da je Ejub Bajramović umro 10. jula 1992. godine, a ne 27. maja 1992. godine. Na
osnovu izvedenih dokaza, Vijeće, stoga, konstatuje da je Ejub Bajramović ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1153 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ejub Bajramović ubijen kako
se navodi u Optužnici.
BAJRIĆ, Ibrahim, sin Ibre (star 61 godinu, muškog pola)
384. Ibrahim Bajrić, broj MKCK-a BAZ-101997-02, rođen 1956. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Velagićima, Ključ, 31. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1154 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ibrahim Bajrić, rođen 31. maja 1931. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1155 Podaci zabilježeni u Bazi podataka FZSa podudaraju se s podacima iz Izvještaja MKCK-a o nestalim licima.1156 Vijeće ima u vidu značajnu
razliku u datumu rođenja zabilježenom u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica i
onome koji je zabilježen u Izvještaju MKCK-a o nestalim licima. Vijeće takođe ima u vidu da se u
Izvještaju MKCK-a o nestalim licima kao mjesto nestanka navode "Biljani". Uzimajući u obzir da
se i u Bazi podataka FZS-a i u Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi da je Ibrahim Bajrić
rođen 31. maja 1931. godine, Vijeće se uvjerilo da je Ibrahim Bajrić, sin Ibre, broj MKCK-a
101997-02, rođen 1931. godine, a da je nestao u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. U
izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz
masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1157 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 155" identifikovano kao tijelo
1150
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 767, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1151
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 768, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1152
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 768, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1153
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1154
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 773, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1155
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 771, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1156
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 772, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1157
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 774, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
114
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
503/20100 TER
Prijevod
Ibrahima Bajrića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1158 Obdukciju tijela Ibrahima
Bajrića obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta
za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok
smrt povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Ibrahim Bajrić imao je na sebi sivu jaknu od džinsa, plavi džemper i sive štofane pantalone.1159
385. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ibrahim Bajrić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1160 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ibrahim
Bajrić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BALAGIĆ, Abid, sin Mehe (star 71 godinu, muškog pola)
386. Abid Balagić, rođen 1921. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1161 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Abid Balagić, rođen 12. maja 1921. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1162 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1163
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo
br. 097" identifikovano kao tijelo Abida Balagića.1164 Obdukciju tijela Abida Balagića obavili su 6.
novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede
grudne duplje i karličnog dijela izazvane hicima iz vatrenog oružja.1165
387. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Abid Balagić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1166 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Abid Balagić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BALAGIĆ, Avdo, sin Lutfije (star 28 godina, muškog pola)
388. Avdo Balagić, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
1158
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 775, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 776, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1160
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1161
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 779, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1162
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 780, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1163
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 783, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1164
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 781, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1165
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 782, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1166
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1159
115
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
502/20100 TER
Prijevod
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1167 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Avdo Balagić, rođen 20. februara 1964. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1168 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1169
U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4.
oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se
da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1170 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 051" identifikovano kao tijelo
Avde Balagića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1171 Obdukciju tijela Avde Balagića
obavili su 6. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti
strelna rana glave. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Avde Balagića identifikovani su
kao ostaci crne kožne jakne.1172
389. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Avdo Balagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1173 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Avdo
Balagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BALAGIĆ, Fikret, sin Arifa (star 52 godine, muškog pola)
390. Fikret Balagić, sin Atifa, rođen 1940. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1174 U Bazi
podataka FZS-a navodi se da je Fikret Balagić, rođen 17. aprila 1940. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1175 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1176
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
102" identifikovano kao tijelo Fikreta Balagića na osnovu legitimacije i vozačke dozvole koji su s
njim pronađeni.1177 Obdukciju tijela Avde Balagića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su uzrok smrti strelne rane grudne duplje i leđnih pršljenova. U
1167
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 787, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1168
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 791, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1169
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 789, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1170
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 790, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1171
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 786, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1172
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 788, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1173
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1174
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 799, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1175
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 798, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1176
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 795, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1177
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 797, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
116
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
501/20100 TER
Prijevod
vrijeme kad je nastupila smrt Fikret Balagić imao je na sebi smeđu pletenu jaknu i smeđe štofane
pantalone.1178
391. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fikret Balagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1179 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Fikret
Balagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BALAGIĆ, Vehbija, sin Mustafe (star 55 godina, muškog pola)
392. Vehbija Balagić, rođen 1937. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1180 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Vehbija Balagić, rođen 13. maja 1937. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1181 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1182
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 067"
identifikovano kao tijelo Vehbije Balagića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1183
Obdukciju "Tijela br. 067" obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. U vrijeme kad je nastupila smrt "Tijelo br. 067"
imalo je na sebi tamnu jaknu sa crno-bijelim prskanim dezenom, šareni džemper sa V-izrezom,
crvenu košulju i smeše štofane pantalone.1184 Vijeće ima u vidu da se u Izvještaju o obdukciji
navodi da je "Tijelo br. 067" pripadalo "Asimu Alagiću". S obzirom da se i u sudskom zapisniku o
obdukciji koji je sačinjen na licu mjesta i u Izvještaju o obdukciji podaci o uzroku smrti i odjeći
koju je nosio preminuli podudaraju, Vijeće konstatuje da ime "Asim Alagić" koje je upisano u
Izvještaju o obdukciji predstavlja tipografsku grešku i da bi trebalo da glasi "Vehbija Balagić".
393. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Vehbija Balagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1185 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Vehbija
Balagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
1178
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 794 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Fikreta Balagića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
1179
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1180
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 805, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1181
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 806, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1182
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 801, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1183
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 803, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1184
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 804, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1185
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
117
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
500/20100 TER
Prijevod
BOTONJIĆ, Ćamil, sin Sulejmana (star 62 godine, muškog pola)
394. Ćamil Botonjić, rođen 1930. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1186 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Ćamil Botonjić, rođen 18. septembra 1930. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1187 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1188
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 025"
identifikovano kao tijelo Ćamila Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1189
Obdukcijom tijela Ćamila Botonjića, koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu, utvrđeno je da su uzrok smrti strelne rane grudne duplje i lijeve nadlaktice. U vrijeme kad
je nastupila smrt Ćamil Botonjić imao je na sebi bijelu košulju i plave radne pantalone.1190
395. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ćamil Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1191 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ćamil
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Ćazim, sin Ale (star 54 godine, muškog pola)
396. Ćazim Botonjić, rođen 1938. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima, Ključ, 4. novembra 1996. godine.1192 Vijeću je predočen sudski izvještaj
o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7.
novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih
Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1193 U izvještaju istražnog sudije navodi se da
su posmrtni ostaci ekshumirani iz pojedinačnog groba u zaseoku Ćehići u Biljanima i obilježeni
oznakom "Tijelo br. 13", identifikovani kao ostaci Ćazima Botonjića na osnovu legitimacije koja je
s njima pronađena.1194 Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1996. godine dr Hamza
Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da Ćazim Botonjić je zadobio višestruke prelome leđnih
1186
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 809, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1187
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 811, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1188
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 813, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1189
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 812, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1190
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 808, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1191
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1192
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 816, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1193
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 815, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1194
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 815, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
118
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
499/20100 TER
Prijevod
pršljenova izazvane hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Ćazim Botonjić
imao je na sebi sivi sako i džemper, kariranu košulju i sive štofane pantalone.1195
397. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ćazim Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je Ćazim Botonjić ubijen
kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Aiz, sin Ibre (star 60 godina, muškog pola)
398. Aiz Botonjić, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1196 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Aiz Botonjić, rođen 1. juna 1932. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1197 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1198
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 072"
identifikovano kao tijelo Aiza Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1199
Obdukcijom tijela Aiza Botonjića, koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. U vrijeme kad je nastupila smrt Aiz
Botonjić imao je na sebi sivu štofanu jaknu, bijelu košulju i smeđe štofane pantalone.1200
399. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Aiz Botonjić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1201 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Aiz Botonjić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Džafer, sin Rifeta (star 18 godina, muškog pola)
400. Džafer Botonjić, rođen 1974. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1202 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Džafer Botonjić, rođen 3. januara 1974. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1203 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1204
1195
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 815, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1196
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 820, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1197
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 818, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1198
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 822, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1199
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 823, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1200
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 821, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1201
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1202
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 827, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1203
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 830, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1204
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 828, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
119
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
498/20100 TER
Prijevod
U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4.
oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se
da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1205 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 122" identifikovano kao tijelo
Džafer Botonjić od strane "njegovih najbližih srodnika".1206 Obdukcijom koju su 14. novembra
1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda leđnih
pršljenova izazvana hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Džafer Botonjić
imao je na sebi ljubičasti džemper na kopčanje, sivu košulju i plave farmerke.1207 Vijeću su takođe
predočeni dokazi da je "Džafet Botonjić", sin Rifeta, rođen 3. ili 9. januara 1974. godine, bio
pripadnik TO-a Ključ od 6. aprila 1992. do 10. jula 1992. godine. Prema evidenciji Ministarstva za
boračka pitanja Federacije BiH, "Džafet Botonjić" je poginuo "prilikom masovnog strijeljanja od
strane srpskog agresora dana 10.07.1992. godine u D. Biljanima".1208 Vijeće ima u vidu da je u
evidenciji Ministarstva različito upisano ime Džafera Botonjića, kao i njegov datum rođenja.
401. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Džafer Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. U evidenciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije
BiH kaže se da je on bio pripadnik TO-a Ključ, ali vrijeme, mjesto i okolnosti njegove smrti
navedeni su na način koji odgovara optužbama iz Optužnice; dakle, evidencija nadležnih organa
BiH ne dovodi u sumnju zaključak da je on ubijen kako se navodi u Optužnici. Shodno tome,
Vijeće se uvjerilo da je Džafer Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Ejub, sin Muse (star 60 godina, muškog pola)
402. Ejub Botonjić, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1209 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Ejub Botonjić, rođen 27. februara 1932. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1210 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1211
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
162" identifikovano kao tijelo Ejuba Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1212
Obdukcijom tijela Ejuba Botonjića, koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti "trauma grudne duplje i leđnog pršljena" izazvana hicem iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Ejub Botonjić imao je na sebi plavi sako, plavu
košulju i sive štofane pantalone.1213
1205
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 825, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 826, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1207
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 831 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Džafera Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1208
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 40
(povjerljivo).
1209
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 834, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1210
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 836, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1211
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 833, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1212
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 837, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1213
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 838, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1206
120
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
497/20100 TER
Prijevod
403. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ejub Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dokaza koji bi uputili na to da je on nestao
10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula 1992.
godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u
Optužnici.
BOTONJIĆ, Fadil, sin Ragiba (star 24 godine, muškog pola)
404. Fadil Botonjić, broj MKCK-a BAZ-103935-01, rođen 1968. godine u Biljanima, Ključ,
prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula
1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5.
oktobra 1996. godine.1214 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Fadil Botonjić, rođen 27. januara
1968. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1215 Ti podaci se podudaraju s
Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1216 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1217
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
127" identifikovano kao tijelo Fadila Botonjića od strane sestre preminulog.1218 Obdukcijom tijela
Fadila Botonjića, koju su 14. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu,
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Fadil Botonjić imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, plavi džemper i plave
farmerke.1219
405. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fadil Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1220 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Fadil
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Feriz, sin Omera (star 53 godine, muškog pola)
406. Feriz Botonjić, broj MKCK-a BAZ-100016-01, rođen 1939. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1221 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Feriz Botonjić, rođen 3. avgusta 1939. godine,
1214
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 840, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1215
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 843, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1216
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 842, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1217
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 844, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1218
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 845, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1219
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
ima u vidu da je tužilaštvo greškom u elektronski sistem unijelo drugu kopiju sudskog izvještaja o ekshumaciji grobnice Lanište I, s
opisom "Izvještaj o obdukciji, Lanište I", pod rednim brojem 841. Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1220
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1221
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 848, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
121
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
496/20100 TER
Prijevod
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1222 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem
MKCK-a o nestalim licima.1223 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1224
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 026"
identifikovano kao tijelo Feriza Botonjića od strane nećaka preminulog na osnovu njegove
odjeće.1225 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno
je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Feriz Botonjić imao je na sebi plavu radnu bluzu, sivi džemper sa bijelim i plavim
prugama i sive platnene pantalone.1226
407. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Feriz Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1227 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Feriz
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Hamdija, sin Ise (star 53 godine, muškog pola)
408. Hamdija Botonjić, broj MKCK-a BAZ-102916-01, rođen 1939. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Kako se navodi, on je ekshumiran iz grobnice Crvena zemlja II u opštini Ključ 4. novembra 1996.
godine.1228 Vijeću je predočen sudski izvještaj o ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja II,
obavljene 5. novembra 1996. godine na području sela Krasulja, Ključ, koji je na licu mjesta sačinio
Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, ta ekshumacija je
izvršena na osnovu informacije da su tu pokopani civili, bosanski Muslimani, iz sela Biljani koji su
pobijeni 10. jula 1992. godine. Na tom lokalitetu ekshumirano je ukupno 16 tijela.1229 U sudskom
zapisniku o obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz masovne grobnice Crvena zemlja II, koji je 6.
novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 002" identifikovano kao tijelo Hamdije Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1230 Obdukciju posmrtnih ostataka Hamdije Botonjića obavili su 6. novembra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu ekspertnog tima Vlade BiH i istražnog sudije
Botonjića. Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. Na tijelu su bili uočljivi i tragovi drugih
povreda u vidu fraktura desne nadlaktice izazvanih hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
1222
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 850, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1223
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 852, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1224
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 853, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1225
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 849, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1226
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 854, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1227
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1228
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 858, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1229
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 857, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1230
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 856, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
122
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
495/20100 TER
Prijevod
nastupila smrt Hamdija Botonjić imao je na sebi plave farmerke, bijelu kariranu košulju i sivu jaknu
od somota.1231
409. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamdija Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1232 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hamdija Botonjić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Hamed, sin Hakije (star 32 godine, muškog pola)
410. Hamed Botonjić, broj MKCK-a BAZ-103938-01, rođen 1960. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1233 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hamed Botonjić, rođen 1. marta 1960. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1234 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem
MKCK-a o nestalim licima.1235 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1236
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
128" identifikovano kao tijelo Hamed Botonjić na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1237
Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Hamed Botonjić imao je na sebi sivu kožnu jaknu, plavi vuneni džemper sa V-izrezom, šarenu
košulju, bijelu majicu, sive štofane pantalone i crne cipele.1238
411. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamed Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1239 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hamed
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
1231
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 856, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1232
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1233
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 863, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1234
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 865, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1235
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 860, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1236
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 862, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1237
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 861, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1238
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 864 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Hameda Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1239
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
123
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
494/20100 TER
Prijevod
BOTONJIĆ, Hamid, sin Ćamila (star 30 godina, muškog pola)
412. Hamid Botonjić, rođen 1962. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1240 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hamid Botonjić, rođen 22. juna 1962. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1241 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1242
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
138" identifikovano kao tijelo Hamida Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1243 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda lijeve strane grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.
U vrijeme kad je nastupila smrt Hamid Botonjić imao je na sebi plavu štofanu jaknu, bijelu majicu
dugih rukava i donji dio trenerke crvene boje.1244
413. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamid Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dokaza koji bi uputili na to da je on nestao
10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula 1992.
godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u
Optužnici.
BOTONJIĆ, Hikmet, sin Husnije (star 26 godina, muškog pola)
414. Hikmet Botonjić, rođen 1966. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1245 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hikmet Botonjić, rođen 23. maja 1966. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1246 Iako se u Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi da je Hikmet
Botonjić rođen 2. marta 1966. godine, podaci zabilježeni u tom izvještaju se u svakom drugom
pogledu podudaraju s podacima sadržanim i u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica i u Bazi podataka FZS-a.1247 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1248
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
108" identifikovano kao tijelo Hikmeta Botonjića na osnovu vozačke dozvole koja je pronađena uz
1240
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 869, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1241
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 868, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1242
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 870, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1243
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 873, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1244
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 871 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Hamida Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1245
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 881, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1246
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 879, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1247
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 880, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1248
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 877, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
124
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
493/20100 TER
Prijevod
preminulog, a koja je izdata na njegovo ime.1249 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine
obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda lumbalnog
dijela kičme izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hikmet Botonjić
imao je na sebi crnu kožnu jaknu, crnu majicu, plave farmerke i crne gumene rudarske čizme.1250
415. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hikmet Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1251 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hikmet
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Hilmo, sin Redže (star 59 godina, muškog pola)
416. Hilmo Botonjić, rođen 1. maja 1933. godine, prema Bazi podataka FZS-a, umro je u Donjim
Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1252 U Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, na koji se oslanja tužilaštvo, nije upisana nijedna osoba s imenom "Hilmo Botonjić, sin
Redže".1253 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji
je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1254 U sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 041" identifikovano kao tijelo Hilme
Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1255 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996.
godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda abdomena i
grudne duplje izazvana hicima iz vartenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hilmo Botonjić
imao je na sebi smeđi sako, sivu košulju i plave pantalone.1256
417. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hilmo Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1257 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hilmo
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
1249
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 878, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 876 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Hikmeta Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1251
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1252
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 886, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1253
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 884, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1254
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 888, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1255
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 885, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1256
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 883, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1257
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1250
125
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
492/20100 TER
Prijevod
BOTONJIĆ, Husein, sin Zejnila (star 50 godina, muškog pola)
418. Husein Botonjić, rođen 1942. u Biljanima, Ključ, prema Spisku Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1258 U Bazi
podataka FZS-a navodi se da je Husein Botonjić, rođen 25. marta 1942. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1259 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1260
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 068"
identifikovano kao tijelo Huseina Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1261
Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Husein Botonjić imao je na sebi pamučnu jaknu, smeđi džemper, crveno-smeđu košulju i plave
farmerke.1262
419. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1263 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Husein
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Muharem, sin Huse (star 28 godina, muškog pola)
420. Muharem Botonjić, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1264 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Muharem Botonjić, rođen 29. juna 1964. godine, umro 10. jula 1992. godine
u Biljanima Donjim, Ključ.1265 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1266
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 056"
identifikovano kao tijelo Muharema Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1267
Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
1258
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 892, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1259
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 891, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1260
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 890, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1261
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 894, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1262
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 893, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1263
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1264
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 901, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1265
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 900, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1266
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 897, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1267
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 899, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
126
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
491/20100 TER
Prijevod
uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Muharem Botonjić imao je na sebi zelenu jaknu, bijelu majicu kratkih rukava i plave farmerke.1268
421. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Muharem Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1269 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Muharem
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Mujo, sin Muharema (star 62 godine, muškog pola)
422. Mujo Botonjić, broj MKCK-a BAZ-102074-01, rođen 1930. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1270 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Mujo Botonjić, rođen 31. januara 1930. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1271 Iako se u Izvještaju MKCK-a o nestalim
licima navodi da je Mujo Botonjić rođen 20. maja 1930. godine, podaci koji se odnose na ime
njegovog oca, broj MKCK-a i datum i mjesto nestanka podudaraju se s podacima te vrste koji su
zabilježeni u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica i Bazi podataka FZS-a.1272 U
izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz
masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1273 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 183" identifikovano kao tijelo Muje
Botonjića, rođenog 20. maja 1930. godine u Donjim Biljanima.1274 Obdukciju posmrtnih ostataka
Muje Botonjića obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.1275 Obdukcijom je
utvrđeno da je uzrok smrti strelna rana grudi i desne nadlaktice. U vrijeme kad je nastupila smrt
Mujo Botonjić imao je na sebi sivu jaknu, košulju u boji i sive štofane pantalone.1276
423. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mujo Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1277 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
1268
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 898, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1270
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 906, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1271
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 904, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1272
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 908, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1273
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 909, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1274
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 907, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1275
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 910, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1276
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 910, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće ima u
vidu da se u Izvještaju o obdukciji navodi da su posmrtni ostaci Muje Botonjićaoznačeni kao "Tijelo br. 185", dok se u Sudskom
zapisniku o obdukciji leševa navodi da su posmrtni ostaci označeni kao "Tijelo br. 183" identifikovani kao ostaci Muje Botonjića. S
obzirom da potonji zapisnik ne sadrži nijednu zabilješku za posmrtne ostatke označene kao "Tijelo br. 185", nego dvije zabilješke za
"Tijelo br. 183", te s obzirom da se podaci o uzroku smrti i odjeći pronađenoj na posmrtnim ostacima Muje Botonjića u oba
dokumenta podudaraju, Vijeće smatra da je do razlike o brojevima došlo zbog tipografske greške.
1277
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1269
127
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
490/20100 TER
Prijevod
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Mujo
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Nail, sin Abida (star 59 godina, muškog pola)
424. Nail Botonjić, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Crvena zemlja u opštini Ključ 4. novembra 1996. godine.1278 U Bazi
podataka FZS-a navodi se da je Nail Botonjić, rođen 10. avgusta 1932. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1279 Vijeću je predočen sudski izvještaj o ekshumaciji masovne
grobnice Crvena zemlja II, obavljene 5. novembra 1996. godine na području sela Krasulja, Ključ,
koji je na licu mjesta sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom
izvještaju, ta ekshumacija je izvršena na osnovu informacije da su tu pokopani civili, bosanski
Muslimani, iz sela Biljani koji su pobijeni 10. jula 1992. godine. Na tom lokalitetu ekshumirano je
ukupno 16 tijela.1280 U sudskom zapisniku o obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz masovne
grobnice Crvena zemlja II, koji je 6. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal
Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 010" identifikovano kao tijelo Nail Botonjić
na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1281 Obdukciju posmrtnih ostataka Nail Botonjić
obavili su 6. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu u prisustvu ekspertnog tima
Vlade BiH i istražnog sudije Botonjića. Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. U vrijeme
kad je nastupila smrt Nail Botonjić imao je na sebi smeđu jaknu, bijelu majicu dugih rukava, plavu
kariranu košulju kratkih rukava i sive pantalone.1282
425. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nail Botonjić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1283 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nail Botonjić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Nail, sin Redže (star 65 godina, muškog pola)
426. Nail Botonjić, rođen 1927. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1284 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Nail Botonjić, rođen 24. marta 1927. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1285 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
1278
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 915, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1279
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 914, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1280
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 913, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1281
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 912, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1282
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 912, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1283
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1284
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 920, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1285
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 918, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
128
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
489/20100 TER
Prijevod
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1286
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 003"
identifikovano kao tijelo Naila Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1287
Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda grudne duplje i pršljenova izazvana hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad
je nastupila smrt Nail Botonjić imao je na sebi sivu radnu bluzu, plavu radnu bluzu i plave
farmerke.1288
427. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nail Botonjić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1289 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nail Botonjić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Nijaz, sin Muje (star 26 godina, muškog pola)
428. Nijaz Botonjić, broj MKCK-a BAZ-102074-02, rođen 1965. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1290 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Nijaz Botonjić, rođen 7. oktobra 1965. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1291 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem
MKCK-a o nestalim licima.1292 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1293
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
176" identifikovano kao tijelo Nijaza Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1294
Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda grudne duplje i leđnih pršljenova izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme
kad je nastupila smrt Nijaz Botonjić imao je na sebi sivu jaknu, sivu košulju kratkih rukava i sive
pantalone.1295
429. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nijaz Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1296 kao i činjenicu da je otprilike 140
1286
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 921, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 919, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1288
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 922, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1289
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1290
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 929, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1291
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 927, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1292
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 930, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1293
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 928, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1294
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 925, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1295
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 926, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1296
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1287
129
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
488/20100 TER
Prijevod
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nijaz
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Omer, sin Hamida (star 61 godinu, muškog pola)
430. Omer Botonjić, rođen 1931. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1297 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Omer Botonjić, rođen 10. januara 1931. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1298 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1299
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
180" identifikovano kao tijelo Omera Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1300
Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
smrt nastupila kao direktna posljedica povreda glave, grudne duplje i abdomena izazvanih hicima iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Omer Botonjić imao je na sebi sivu kožnu jaknu,
tamnoplavu košulju i sive štofane pantalone.1301
431. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Omer Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1302 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Omer
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Ramiz, sin Omera (star 67 godina, muškog pola)
432. Ramiz Botonjić, broj MKCK-a BAZ-100850-03, rođen 1927. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1303 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ramiz Botonjić, rođen 15. maja 1925. godine,
umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1304 I u Izvještaju MKCK-a o nestalim licima
zabilježeno je da je Ramiz Botonjić rođen 1925. godine, a kao mjesto njegovog nestanka navodi se
"Botonjić, Ključ". Podaci u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica i Bazi podataka
FZS-a koji se odnose na ime njegovog oca, broj MKCK-a i datum njegovog nestanka, u svakom se
1297
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 937, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1298
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 935, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1299
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 936, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1300
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 933, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1301
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 934, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1302
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1303
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 944, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1304
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 940, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
130
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
487/20100 TER
Prijevod
drugom pogledu podudaraju.1305 Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ramiz Botonjić rođen 1925.
godine. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1306 U sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 030" identifikovano kao tijelo Ramiza
Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1307 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996.
godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave
izazvana hicem iz vatrenog oružja.1308
433. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ramiz Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1309 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ramiz
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Rifet, sin Paše (star 55 godina, muškog pola)
434. Rifet Botonjić, rođen 1936. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Ključu 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz
grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1310 U Bazi podataka FZS-a navodi se da
je Rifet Botonjić, rođen 27. avgusta 1936. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim,
Ključ.1311 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1312 U sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 009" identifikovano kao tijelo Rifeta
Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1313 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996.
godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da smrt nastupila usljed višestrukih
preloma lijeve potkoljenice, izazvanih hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Rifet Botonjić imao je na sebi smeđu jaknu od somota, smeđi džemper, plavu košulju i štofane
pantalone.1314 Vijeću je takođe predočeno rješenje Osnovnog suda u Ključu, koje je 25. septembra
1996. godine izdao sudija Džemal Botonjić i kojim se Rifet Botonjić proglašava mrtvim. U
1305
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 941, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1306
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 942, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1307
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 919, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo greškom u elektronski sistem unijelo drugu kopiju sudskog izvještaja o ekshumaciji
grobnice Lanište I, s opisom " Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I", pod rednim brojem 943. Vijeće stoga upućuje na
navedeni dokument.
1308
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 945, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1309
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1310
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 953, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1311
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 947, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1312
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 948, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1313
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 951, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1314
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 949, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
131
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
486/20100 TER
Prijevod
pomenutom rješenju stoji da je smrt nastupila 10. jula 1992. godine, a kao mjesto smrti navode se
"Donji Biljani".1315
435. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rifet Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1316 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Rifet
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Sabahudin, sin Ramiza (star 25 godina, muškog pola)
436. Sabahudin Botonjić, broj MKCK-a BAZ-100850-01, rođen 1967. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1317 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Sabahudin Botonjić, rođen 9. februara 1967.
godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1318 U Izvještaju MKCK-a o nestalim
licima navodi se da je Sabahudin Botonjić nestao 10. jula 1992. godine u Botonjiću, Ključ.1319 U
izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz
masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1320 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 116" identifikovano kao tijelo
Sabahudina Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1321 Obdukcijom koju su 13.
novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda
glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Sabahudin Botonjić imao
je na sebi smeđu kožnu jaknu, ljubičasti džemper i plave farmerke.1322 Vijeću je takođe predočeno
rješenje Osnovnog suda u Ključu, koje je 12. avgusta 1996. godine izdao sudija Džemal Botonjić i
kojim se Sabahudin Botonjić proglašava mrtvim. U pomenutom rješenju stoji da je smrt nastupila
10. jula 1992. godine, a kao mjesto smrti navode se "Donji Biljani".1323
437. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sabahudin Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1324 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
1315
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 950, Rješenje o utvrđenoj smrti Rifeta Botonjića (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1317
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 958, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1318
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 955, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1319
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 956, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo). The Chamber notes that U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je datum rođenja
Sabahudina Botonjića "9. oktobar 1967. godine", a ne "9. februar 1967. godine", kao što se navodi u Bazi podataka Federalnog
zavoda za statistiku. Vijeće smatra da je ta razlika u datumima zanemarljiva.
1320
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 959, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1321
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 961, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1322
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 957 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Sabahudina Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1323
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 960, Rješenje o utvrđenoj smrti of Sabahudin Botonjić
(povjerljivo).
1324
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1316
132
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
485/20100 TER
Prijevod
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Sabahudin
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Sabrija, sin Sabita (star 26 godina, muškog pola)
438. Sabrija Botonjić, rođen 1966. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Ključu 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano
iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1325 U Bazi podataka FZS-a navodi se
da je Sabrija Botonjić, rođen 12. juna 1966. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima
Donjim, Ključ.1326 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište
I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1327 U drugom sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine
sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 114"
identifikovano kao tijelo Sabrije Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1328
Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Sabrija Botonjić imao je na sebi gornji dio trenerke plave boje, šarenu majicu i plave farmerke.1329
439. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sabrija Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Međutim, u odsustvu dosljednih dokaza koji bi uputili na
to da je on nestao 10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije
10. jula 1992. godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako
se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Sadik, sin Dede (star 31 godinu, muškog pola)
440. Sadik Botonjić, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1330 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Sadik Botonjić, rođen 23. novembra 1961. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1331 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1332
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
104" identifikovano kao tijelo Sadika Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1333
Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
1325
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 965, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1326
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 968, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1327
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 966, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1328
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 967, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1329
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 964 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Sabriju Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1330
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 971, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1331
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 974, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1332
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 973, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1333
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 975, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
133
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
484/20100 TER
Prijevod
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Sadik
Botonjić imao je na sebi kratku radnu bluzu, plavu jaknu od džinsa, plavu majicu kratkih rukava,
crne farmerke, plavi kombinezon i crne gumene čizme.1334
441. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sadik Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1335 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Sadik
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Saim, sin Aiza (star 25 godina, muškog pola)
442. Saim Botonjić, rođen 1967. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1336 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Saim Botonjić, rođen 25. marta 1967. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1337 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1338
Vijeće ima u vidu da tužilaštvo tvrdi da je "Tijelo br. 89" identifikovano kao tijelo Saima
Botonjića.1339 U prilog tom navodu iz Baze podataka o dokazu smrti, tužilaštvo upućuje Vijeće na
drugi sudski zapisnik o obdukciji leševa iz masovne grobnice "Lanište I". U tom zapisniku se
navodi da je "Tijelo br. 89" identifikovano kao tijelo "Muharema Kurubaša". Saim Botonjić se u
tom zapisniku ne pominje. Vijeće smatra da se radi o tipografskoj grešci, budući da se u
originalnom zapisniku na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku navodi da "Tijelo br. 89" jeste
tijelo Saima Botonjića.1340 Međutim, budući da taj zapisnik nije preveden na jedan od zvaničnih
radnih jezika Međunarodnog suda, Vijeće nije u mogućnosti da se osloni na taj zapisnik u njegovoj
originalnoj verziji. Stoga nije potznato na osnovu čega je izvršena identifikacija preminulog. U
Izvještaju o obdukciji tijela ekshumiranih iz masovne grobnice Lanište I navodi se da je obdukcija
"Tijela br. 89" izvršena 6. novembra 1996. godine i da se radilo o tijelu "Saima Botonjića", rođenog
1967. godine. Obdukcijom koju su obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti
povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na tijelu Saima Botonjića
bili su ostaci plave jakne od džinsa i crnih cipela.1341
443. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Saim Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
1334
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 976 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Sadika Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1335
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1336
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 982, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1337
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 980, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1338
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 981, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1339
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 979, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1340
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 981, Sudski zapisnik o ekshumaciji (povjerljivo).
1341
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 978 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Saima Botonjića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
134
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
483/20100 TER
Prijevod
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1342 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Saim
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Suad, sin Hilme (star 26 godina, muškog pola)
444. Vijeću je predočena policijska izjava o nestalom licu koju je 6. juna 1996. godine izdao SJB
Ključ. Prema toj izjavi, Suad Botonjić, rođen 1976. godine, posljednji je put viđen u Biljanima 10.
jula 1992. godine i tada je na sebi imao plavu radnu uniformu.1343 Suad Botonjić, rođen 1965.
godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ,
10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini
Ključ 5. oktobra 1996. godine.1344 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Suad Botonjić, rođen 14.
septembra 1963. godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1345 U izvještaju o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne
grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1346 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz
masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal
Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 123" identifikovano kao tijelo Suada
Botonjića, rođenog 14. septembra 1965. godine, na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1347 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Suad Botonjić imao je na sebi sive štofane pantalone, plavu radnu bluzu, kariranu
košulju i plavi radni kombinezon.1348 Na osnovu datuma rođenja navedenog u legitimaciji koja je
pronađena kod preminulog, Vijeće zaključuje da je Suad Botonjić rođen 1965. godine. Vijeću su
takođe predočeni dokazi da je Suad Botonjić, sin Hilme, rođen 14. septembra 1969. ili 1963.
godine, bio pripadnik TO-a Ključ od 6. aprila 1992. do 1. juna 1992. godine. Prema evidenciji
Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH, Suad Botonjić je poginuo "prilikom masovnog
strijeljanja od strane srpskog agresora dana 10.07.1992. godine u D. Biljanima".1349
445. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Suad Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. U evidenciji nadležnih organa BiH kaže se da je on bio
pripadnik TO-a Ključ do nekog datuma prije tog navodnog incidenta. Tu su takođe evidentirani
vrijeme, mjesto i okolnosti njegove smrti na način koji odgovara optužbama iz Optužnice; dakle,
evidencija nadležnih organa BiH ne dovodi u sumnju zaključak da je on ubijen kako se navodi u
Optužnici. Shodno tome, Vijeće se uvjerilo da je Suad Botonjić ubijen u Biljanima, kako se navodi
u Optužnici.
1342
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 986, Policijska izjava o nestalom licu, Botonjić, Suad
(povjerljivo).
1344
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 985, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1345
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 990, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1346
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 991, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1347
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 988, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1348
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 987 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Suada Botonjića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
1349
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 43
(povjerljivo).
1343
135
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
482/20100 TER
Prijevod
BOTONJIĆ, Sulejman, sin Ćamila (star 26 godina, muškog pola)
446. Sulejman Botonjić, rođen 1965. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1350 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Sulejman Botonjić, rođen 28. avgusta 1965. godine, umro 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1351 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1352
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
085" identifikovano kao tijelo Sulejmana Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1353 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda lijeve strane grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.
Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Sulejmana Botonjića identifikovani su kao siva
štofana jakna i tamnoplavi džemper.1354
447. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sulejman Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1355 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Sulejman
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Vehbija, sin Latifa (star 47 godina, muškog pola)
448. Vehbija Botonjić, rođen 1945. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1356 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Vehbija Botonjić, rođen 21. maja 1945. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1357 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1358
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
158" identifikovano kao tijelo Vehbije Botonjića.1359 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996.
godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje
1350
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 998, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1351
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 996, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1352
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 995, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1353
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 993, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I (povjerljivo).
1354
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 994, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1355
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1356
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1000, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1357
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1001, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1358
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1004, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1359
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1003, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
136
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
481/20100 TER
Prijevod
i leđnih pršljenova izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Vehbija
Botonjić imao je na sebi svijetlosmeđu košulju, plavi džemper i sive štofane pantalone.1360
449. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Vehbija Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1361 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Vehbija
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Zijad, sin Muhe (star 39 godina, muškog pola)
450. Zijad Botonjić, rođen 1953. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1362 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Zijad Botonjić, rođen 14. aprila 1953. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1363 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1364
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
120" identifikovano kao tijelo Zijada Botonjića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1365
Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je
Zijad Botonjić preminuo usljed povrede grudne duplje izazvane hicem iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Zijad Botonjić imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, bijelu košulju,
plave farmerke i gornji dio trenerke plave boje.1366
451. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zijad Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1367 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Zijad
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BOTONJIĆ, Zuhdija, sin Mehmeda (star 59 godina, muškog pola)
452. Zuhdija Botonjić, broj MKCK-a BAZ-200599-03, rođen 1933. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
1360
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1005, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1362
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1008, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1363
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1011, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1364
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1007, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1365
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1012, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1366
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1009 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Zijada Botonjića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1367
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1361
137
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
480/20100 TER
Prijevod
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1368 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Zuhdija Botonjić, rođen 17. novembra 1933.
godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1369 U izvještaju o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1370 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I,
koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 039" identifikovano kao tijelo Zuhdije Botonjića na osnovu legitimacije koja je
s njim pronađena.1371 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno je da je Zuhdija Botonjić prminuo usljed traume glave izazvane hicem iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Zuhdija Botonjić imao je na sebi sivi štofani sako,
sivi džemper i farmerke.1372
453. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zuhdija Botonjić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1373 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Zuhdija
Botonjić ubijen kako se navodi u Optužnici.
CRNALIĆ,1374 Mesud, sin Fejze (star 39 godina, muškog pola)
454. Mesud Crnalić, rođen 1953. godine u Donjoj Sanici, Ključ, prema Spisku Državne komisije
BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Donjoj Sanici, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom
spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1375 U
Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Mesud Crnalić nestao 10. jula 1992. godine u
Biljanima.1376 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I,
koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1377 U drugom sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine
sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 117"
identifikovano kao tijelo Mesuda Crnalića od strane "njegovih najbližih srodnika".1378 Obdukcijom
koju su 14. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti
1368
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1020, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1369
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1018, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1370
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1017, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1371
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1015, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1372
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1016, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1373
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1374
Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo navelo da se ova osoba prezivala "Crnolić". Međutim, u dokumentaciji koja je predočena za tu
osobu stoji da se ona zvala "Mesud Crnalić". Vijeće, stoga, smatra da je do razlike u prezimenu došlo zbog tipografske greške.
1375
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1024, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da se na tom spisku njegovo prezime navodi kao "Crnalić", a ne
"Crnolić".
1376
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1025, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1377
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1027, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1378
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1022, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
138
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
479/20100 TER
Prijevod
povreda karličnog dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt imao je
na sebi sivu košulju od džinsa, džemper sa zelenim prugama i pantalone krem boje.1379
455. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mesud Crnalić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1380 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Mesud
Crnalić ubijen kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Abid, sin Arifa (star 28 godina, muškog pola)
456. Abid Džaferagić, rođen 2. septembra 1963. godine, prema Bazi podataka FZS-a, umro je 10.
jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1381 Vijeću je predočen sudski izvještaj o uviđaju na
mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu 6. novembra 1996. godine. Prema tom izvještaju,
dana 6. novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela
bosanskih Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1382 U izvještaju istražnog sudije
navodi se da su posmrtni ostaci ekshumirani na groblju u zaseoku Osmanovići u Biljanima i
obilježeni oznakom "Tijelo br. 20" identifikovani kao ostaci Abida Džaferagića, sina Osmana,
rođenog 2. septembra 1963. godine.1383 Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1996.
godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da Abid Džaferagić zadobio višestruke
frakture lobanje. Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. Odjeća pronađena na posmrtnim
ostacima identifikovana je kao zeleni džemper s okruglim izrezom.1384
457. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Abid Džaferagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je Abid Džaferagić ubijen
kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Ahmet, sin Hakije (star 37 godina, muškog pola)
458. Ahmet Džaferagić, broj MKCK-a BAZ-104503-01, rođen 1955. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1385 Taj Izvještaj MKCK-a o nestalim licima podudara se s podacima prema kojima je
Ahmet Džaferagić nestao u Biljanima 10. jula 1992. godine.1386 U izvještaju o uviđaju na mjestu
1379
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1023 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Mesuda Crnalića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1380
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1381
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1029, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1382
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1030, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1383
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1030, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).Vijeće ima u vidu da je zabilježeno da se otac Abida Džaferagića zvao "Osman", a ne
"Arif", kako se navodi u Bazi podataka Federalnog zavoda za statistiku (povjerljivo).
1384
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1030, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1385
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1038, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1386
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1033, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
139
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
478/20100 TER
Prijevod
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1387 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I,
koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 77" identifikovano kao tijelo Ahmeta Džaferagića na osnovu legitimacije koja
je s njim pronađena.1388 Obdukcijom koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti povreda karličnog dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja.
U vrijeme kad je nastupila smrt Ahmet Džaferagić imao je na sebi crveno-bijeli džemper, plave
farmerke i bijele patike.1389
459. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ahmet Džaferagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1390 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ahmet
Džaferagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Almir, sin Šemse (star 4 godine, muškog pola)
460. Almir Džaferagić, rođen 1988. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1391 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Almir Džaferagić, rođen 25. maja 1988. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1392 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1393
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
188" identifikovano kao tijelo Almira Džaferagića od strane oca preminulog.1394 Obdukcijom koju
su 14. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da su uzrok smrti
Almira Džaferagića bile povrede desne nadlaktice i podlaktice. Te povrede bile su izazvane hicima
iz vatrenog oružja.1395
461. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Almir Džaferagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće ne može
zaključiti da je Almir Džaferagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
1387
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1034, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1035, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1389
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1036, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1390
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1391
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1041, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1392
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1043, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1393
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1040, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1394
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1045, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1395
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1042, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1388
140
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
477/20100 TER
Prijevod
Džaferagić, Amira, kćerka Šemse (stara 4 mjeseca, ženskog pola)
462. Amira Džaferagić, rođena 1992. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestala je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1396 U izvještaju o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne
grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1397 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz
masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal
Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 172" identifikovao otac preminule kao tijelo
Amire Džaferagić, rođene 29. februara 1992. godine.1398 Njeno tijelo je pronađeno na samom dnu
masovne grobnice.1399 Obdukcijom koju su 14. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu utvrđeno je da je Amira Džaferagić podlegla usljed frakture lobanje izazvane hicem iz
vatrenog oružja.1400 Vijeće ima u vidu da se u Izvještaju o obdukciji navodi da je "Tijelo br. 172"
pripadalo djetetu muškog pola. S obzirom na to da su ovi posmrtni ostaci pouzdano identifikovani,
te da je njihov identitet evidentiran u Izvještaju o obdukciji, Vijeće se uvjerilo da su to posmrtni
ostaci Amire Džaferagić.
463. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Amira Džaferagić ubijena iz vatrenog
oružja u Biljanima 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće ne može
zaključiti da je Amira Džaferagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Besima, kćerka Rasima (stara 30 godina, ženskog pola)
464. Besima Džaferagić, rođena 1962. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1401 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Besima Džaferagić, rođena 1. aprila 1962. godine, umrla 10. jula 1992.
godine u Biljanima Donjim, Ključ.1402 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1403
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
143" identifikovano kao tijelo Besime Džaferagić.1404 Obdukcijom koju su 14. novembra 1996.
godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti fraktura lobanje
izazvana hicem iz vatrenog oružja.1405
1396
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1050, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1397
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1049, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1398
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1047, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1399
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1049, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1400
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1048, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1401
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1054, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1402
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1052, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1403
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1056, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1404
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1053, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1405
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1055 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Besimu Džaferagić.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
141
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
476/20100 TER
Prijevod
465. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Besima Džaferagić ubijena iz vatrenog
oružja u Biljanima 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće ne može
zaključiti da je Besima Džaferagić ubijena kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Hamdija, sin Muse (star 60 godina, muškog pola)
466. Hamdija Džaferagić, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1406 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hamdija Džaferagić, rođen 9. juna 1932. godine, umro 10. jula 1992. godine
u Biljanima Donjim, Ključ.1407 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1408
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
159" identifikovano kao tijelo Hamdije Džaferagića na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1409 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je Hamdija Džaferagić podlegao usljed povrede karličnog dijela izazvane hicem iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hamdija Džaferagić imao je na sebi sivi sako, sivu
košulju i plave radne pantalone.1410 Vijeću su takođe predočeni dokazi da je Hamdija Džaferagić,
sin Muse, rođen 5. juna ili 15. jula 1932. godine, bio pripadnik TO-a Ključ od 6. aprila 1992. do 10.
jula 1992. godine. Prema evidenciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH, Hamdija
Džaferagić je poginuo "prilikom masovnog strijeljanja od strane srpskog agresora dana 10.07.1992.
godine u D. Biljanima".1411 Vijeće ima u vidu da se ni jedan ni drugi datum rođenja koji se navode
u evidenciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH ne podudara sa datumom rođenja
Hamdije Džaferagića koji je zabilježen u Bazi podataka FZS-a. Međutim, s obzirom na to da je u
svim relevantnim bazama podataka godina rođenja za ovu osobu zabilježena kao "1932.", Vijeće se
uvjerilo da se ti podaci odnose na istu osobu.
467. Na osnovu izvedenih dokaza, te oslanjajući se na evidenciju Ministarstva za boračka pitanja
Federacije BiH i Bazu podataka FZS-a, Vijeće zaključuje da je Hamdija Džaferagić ubijen iz
vatrenog oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. U evidenciji nadležnih organa BiH kaže se da je
on bio pripadnik TO-a Ključ, ali vrijeme, mjesto i okolnosti njegove smrti navedeni su na način koji
odgovara optužbama iz Optužnice; dakle, evidencija nadležnih organa BiH ne dovodi u sumnju
zaključak da je on ubijen kako se navodi u Optužnici. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je
Hamdija Džaferagić ubijen u Biljanima, kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Mehmed, sin Muhe (star 77 godina, muškog pola)
468. Mehmed Džaferagić, broj MKCK-a BAZ-102872-01, rođen 1914. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
1406
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1062, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1407
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1061, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1408
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1059, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1409
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1063, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1410
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1058, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1411
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 24
(povjerljivo).
142
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
475/20100 TER
Prijevod
godine.1412 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Mehmed Džaferagić, rođen 10. oktobra 1914.
godine, umro 10. jula 1992. godine u Biljanima Donjim, Ključ.1413 Premda se u Izvještaju MKCK-a
o nestalim licima navodi da je Mehmed Džaferagić rođen 11. avgusta 1914. godine, taj izvještaj se
u svakom drugom pogledu podudara s informacijama da je Mehmed Džaferagić, broj MKCK-a
BAZ-102872-01, nestao u Biljanima 10. jula 1992. godine.1414 U izvještaju o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1415 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice
Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je
tijelo s oznakom "Tijelo br. 154" identifikovano kao tijelo Mehmeda Džaferagića, sina Muhe,
rođenog 11. avgusta 1914. godine, od strane "njegovih najbližih srodnika".1416 Obdukcijom koju su
14. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti
povreda lijeve noge izazvana hicem iz vatrenog oružja.1417
469. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mehmed Džaferagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1418 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Mehmed
Džaferagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Nail, sin Mehmeda (star 40 godina, muškog pola)
470. Nail Džaferagić, broj MKCK-a BAZ-102872-02, rođen 1952. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1419 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji
je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1420 U Bazi podataka o dokazu smrti,
tijelo označeno kao "Tijelo br. 136" identifikovano je kao tijelo Naila Džaferagića.1421 Međutim,
Vijeće ima u vidu da se u drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice
Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, za tijelo s
oznakom "Tijelo br. 136" navodi da je to "muški leš - mlađa osoba".1422 U Izvještaju o obdukciji za
tijela ekshumirana iz grobnice "Lanište I" takođe se navodi da je "Tijelo br. 136" pripadalo
1412
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1066, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1413
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1065, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1414
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1069, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1415
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1068, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1416
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1067, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1417
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1071, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1418
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1419
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1073, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1420
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1074, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1421
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojevima 1074, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo);
1076, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1422
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1075, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
143
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
474/20100 TER
Prijevod
neidentifikovanoj mlađoj osobi muškog pola, visine približno 170 cm.1423 Shodno tome, Vijeće se
ne može osloniti ni na jedan ni na drugi izvještaj u vezi s Nailom Džaferagićem.
471. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nail Džaferagić nestao u Biljanima
1992. godine. Međutim, u odsustvu dokaza koji bi uputili na to da je on nestao 10. jula 1992.
godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula 1992. godine ekshumirana
iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Safet, sin Arifa (star 36 godina, muškog pola)
472. Safet Džaferagić, rođen 1955. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1424 U Izvještaju MKCKa o nestalim licima navodi se da je Safet Džaferagić, broj MKCK-a BAZ-101385-01, rođen 3.
septembra 1955. godine, nestao u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1425 Ti podaci se
podudaraju s Bazom podataka FZS-a.1426 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1427
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 020"
identifikovano kao tijelo Safeta Džaferagića na osnovu pasoša i lične karte koji su s njim
pronađeni.1428 Obdukciju posmrtnih ostataka Safeta Džaferagića obavili su 6. oktobra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Na posmrtnim ostacima, tačnije, na kostima trupa i udova nije bilo
uočljivih tragova povreda, te uzrok smrti nije utvrđen. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim
ostacima Safeta Džaferagića identifikovani su kao crna kožna jakna, džemper i košulja.1429
473. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Safet Džaferagić umro u Biljanima 10.
jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima
ubijena najmanje 144 muškarca,1430 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula
1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Bez obzira na činjenicu da uzrok smrti Safeta Džaferagića nije bilo moguće utvrditi,
Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
DŽAFERAGIĆ, Vehbija, sin Dauta (star 29 godina, muškog pola)
474. Vehbija Džaferagić, rođen 1962. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Ključu, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano
1423
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1076 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za "Tijelo br. 136".
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1424
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1080, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1425
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1082, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1426
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1081, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1427
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1084, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1428
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1079, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1429
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1078, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1430
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
144
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
473/20100 TER
Prijevod
iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1431 U Izvještaju MKCK-a o nestalim
licima navodi se da je Vehbija Džaferagić, broj MKCK-a BAZ-102758-01, rođen 29. novembra
1962. godine, nestao u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1432 Iako su u Bazi podataka
FZS-a za Vehbiju Džaferagića zabilježeni drugačiji dan i mjesec rođenja, ostali zabilježeni podaci
se podudaraju s podacima iz Izvještaja MKCK-a o nestalim licima.1433 U izvještaju o uviđaju na
mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio
Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice
Lanište I ekshumirano 188 tijela.1434 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice
Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je
tijelo s oznakom "Tijelo br. 031" identifikovano kao tijelo Vehbije Džaferagića na osnovu
legitimacije koja je s njim pronađena.1435 Obdukciju posmrtnih ostataka Vehbije Džaferagića
obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti
trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Vehbija
Džaferagić imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, plave farmerke i sivu majicu.1436
475. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Vehbija Džaferagić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1437 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Vehbija
Džaferagić ubijen kako se navodi u Optužnici.
DERVIŠEVIĆ, Aiz, sin Huse (star 19 godina, muškog pola)
476. Aiz Dervišević, rođen 1972. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1438 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Aiz Dervišević rođen 28. avgusta 1972. godine, umro 10. jula 1992. godine u
Biljanima Donjim, Ključ.1439 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1440
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 007"
identifikovano kao tijelo Aiza Derviševića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1441
Obdukciju posmrtnih ostataka Aiza Derviševića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i
1431
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1086, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1432
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1089, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1433
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1088, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1434
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1091, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1435
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1087, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1436
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1090, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1437
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1438
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1099, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1439
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1098, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1440
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1096, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1441
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1094, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
145
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
472/20100 TER
Prijevod
dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Na tim posmrtnim ostacima nije bilo vidljivih znakova povreda kostiju trupa i udova.
Potencijalne povrede organa nije bilo moguće utvrditi zbog toga što je tijelo bilo u poodmakloj fazi
raspadanja. Stoga, uzrok smrti nije utvrđen. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Aiza
Derviševića identifikovani su kao ostaci plavih farmerki i plave majice.1442
477. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Aiz Dervišević umro u Biljanima 10.
jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima
ubijena najmanje 144 muškarca,1443 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula
1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Bez obzira na činjenicu da uzrok smrti Aiza Derviševića nije bilo moguće utvrditi,
Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
DERVIŠEVIĆ, Husein, sin Huse (star 32 godine, muškog pola)
478. Husein Dervišević, broj MKCK-a BAZ-104470-01, rođen 1959. godine u Gornjim
Hadžićima, Ključ, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Ključu,
10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini
Ključ 5. oktobra 1996. godine.1444 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Husein Dervišević, rođen
13. avgusta 1951. godine, umro u Donjim Biljanima 10. jula 1992. godine.1445 Vijeće ima u vidu da
je za ovu osobu u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica i u Bazi podataka FZS-a
zabilježen različit datum rođenja. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1446
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 004"
identifikovano kao tijelo Huseina Derviševića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena. U
toj legitimaciji stoji da je on rođen 13. avgusta 1959. godine.1447 Obdukciju posmrtnih ostataka
Husein Dervišević obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da su
uzrok smrt povrede obiju natkoljenica izazvane hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Husein Dervišević imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, kariranu košulju, smeđu
trenerku i bijele patike.1448
479. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Dervišević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1449 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
1442
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1095, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je u Izvještaju o obdukciji ime Aiza Derviševića upisano kao "Aziz Dervišević". Vijeće smatra da se radi o tipografskoj
grešci.
1443
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1444
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1103, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1445
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1105, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1446
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1106, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1447
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1101, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1448
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1102, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1449
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
146
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
471/20100 TER
Prijevod
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Husein
Dervišević ubijen kako se navodi u Optužnici.
DERVIŠEVIĆ, Omer, sin Fete1450 (star 36 godina, muškog pola)
480. Omer Dervišević, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Ključu, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1451 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Omer Dervišević, sin Fete, rođen 9. novembra 1964. godine, umro u Donjim
Biljanima 10. jula 1992. godine.1452 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1453
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
079" identifikovano kao tijelo Omera Derviševića, sina Fete, rođenog 9. novembra 1964.
godine.1454 Obdukciju posmrtnih ostataka Omera Derviševića obavili su 6. novembra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda glave izazvana hicem iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Omer Dervišević imao je na sebi šareni džemper i
plave farmerke.1455
481. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Omer Dervišević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1456 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Omer
Dervišević ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOŠEN, Mato, sin Karla (star 59 godina, muškog pola)
482. Mato Došen, rođen 1933. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je na nepoznatoj lokaciji u opštini Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku,
tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Crvena zemlja u opštini Ključ 4. novembra 1996. godine.1457
Vijeću je predočen sudski izvještaj o ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja II, obavljene 5.
novembra 1996. godine na području sela Krasulja, Ključ, koji je na licu mjesta sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, ta ekshumacija je izvršena
na osnovu informacije da su tu pokopani civili, bosanski Muslimani, iz sela Biljani koji su pobijeni
10. jula 1992. godine. Na tom lokalitetu ekshumirano je ukupno 16 tijela.1458 U sudskom zapisniku
1450
Vijeće ima u vidu da je u materijalu predočenom u prilog navodu da je Omer Dervišević ubijen kako se navodi u Optužnici ime
njegovog oca zabilježeno kao "Feto", "Feta" i "Fata". Vijeće smatra da se radi o tri varijante istog imena i uvjerilo se da se predočeni
podaci odnose na ostu osobu.
1451
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1109, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1452
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1113, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1453
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1112, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1454
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1110, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1455
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1108, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1456
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1457
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1118, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1458
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1117, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
147
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
470/20100 TER
Prijevod
o obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz masovne grobnice Crvena zemlja II, koji je 6. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
001" identifikovano kao tijelo Mate Došena, rođenog 23. februara 1933. godine, od strane sina
preminulog.1459 Obdukciju posmrtnih ostataka Mate Došena obavili su 6. novembra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu u prisustvu ekspertnog tima Vlade BiH i istražnog sudije Botonjića.
Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana grudnog koša. Ostaci odjeće pronađeni na njegovim
posmrtnim ostacima identifikovani su kao ostaci smeđeg džampera na kopčanje, bijele košulje i
kožnih mokasinki.1460
483. Na osnovu izvedenih dokaza, a posebno na osnovu Sudskog zapisnika o ekshumaciji na
lokalitetu grobnice Crvena zemlja, Vijeće zaključuje da je Mato Došen ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1461 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Mato Došen ubijen kako se navodi u
Optužnici.
DOMAZET, Asim, sin Hameda (star 44 godine, muškog pola)
484. Asim Domazet, broj MKCK-a BAZ-100084-02, rođen 1948. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Crvena zemlja u opštini Ključ 4. novembra
1996. godine.1462 Vijeću je predočen sudski izvještaj o ekshumaciji masovne grobnice Crvena
zemlja II, obavljene 5. novembra 1996. godine na području sela Krasulja, Ključ, koji je na licu
mjesta sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, ta
ekshumacija je izvršena na osnovu informacije da su tu pokopani civili, bosanski Muslimani, iz sela
Biljani koji su pobijeni 10. jula 1992. godine. Na tom lokalitetu ekshumirano je ukupno 16 tijela.1463
U sudskom zapisniku o obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz masovne grobnice Crvena zemlja II,
koji je 6. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 014" identifikovano kao tijelo Asima Domazeta, rođenog 12. aprila 1948.
godine, na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1464 Obdukciju posmrtnih ostataka Asima
Domazeta obavili su 6. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu u prisustvu
ekspertnog tima Vlade BiH i istražnog sudije Džemala Botonjića. Utvrđeno je da je uzrok smrti
strelna rana glave. Odjeća pronađena na njegovim posmrtnim ostacima identifikovana je kao sivi
džemper i karirana košulja.1465
485. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
1459
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1116, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1460
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1122, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1461
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1462
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1121, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1463
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1120, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1464
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1122, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1465
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1116, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
148
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
469/20100 TER
Prijevod
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1466 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Asim Domazet ubijen kako
se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Asmir, sin Hamdije (star 22 godine, muškog pola)
486. Asmir Domazet, rođen 1969. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1467 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Asmir Domazet, rođen 27. septembra 1969. godine, umro u Donjim
Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1468 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1469
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 061"
identifikovano kao tijelo Asmira Domazeta od strane njegovih najbližih srodnika.1470 Obdukciju
posmrtnih ostataka Asmira Domazeta obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. On je zadobio i
prelom noge. U vrijeme kad je nastupila smrt Asmir Domazet imao je na sebi sivi džemper i plave
farmerke.1471
487. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asmir Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1472 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Asmir
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Derviš, sin Ibrahima (star 59 godina, muškog pola)
488. Derviš Domazet, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1473 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Derviš Domazet, rođen 15. oktobra 1932. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1474 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
1466
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1125, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1468
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1128, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1469
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1129, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1470
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1124, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1471
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1126, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1472
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1473
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1131, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1474
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1135, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1467
149
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
468/20100 TER
Prijevod
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1475
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 073"
identifikovano kao tijelo Derviša Domazeta na osnovu zdravstvene knjižice koja je s njim
pronađena.1476 Obdukciju posmrtnih ostataka Derviša Domazeta obavili su 6. oktobra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda lumbalnog dijela kičme
izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Derviš Domazet imao je na sebi
sivu jaknu, bijelu košulju i smeđe štofane pantalone.1477
489. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Derviš Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1478 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Derviš
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Fadil, sin Ahme (star 46 godina, muškog pola)
490. Fadil Domazet, rođen 1946. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1479 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Fadil Domazet, rođen 6. maja 1946. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1480 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1481
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 055"
identifikovano kao tijelo Fadila Domazeta na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1482
Obdukciju posmrtnih ostataka Fadila Domazeta obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i
dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda leđnih pršljenova izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Fadil Domazet imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, zelenu
košulju i plave farmerke.1483
491. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fadil Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1484 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
1475
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1132, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1136, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1477
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1134, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1478
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1479
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1142, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1480
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1139, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1481
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1140, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1482
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1138, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1483
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1143, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1484
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1476
150
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
467/20100 TER
Prijevod
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Fadil
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Fahrudin, sin Safeta (star 22 godine, muškog pola)
492. Fahrudin Domazet, rođen 1970. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1485 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Fahrudin Domazet, rođen 2. januara 1970. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1486 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1487
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
150" identifikovano kao tijelo Fahrudina Domazeta na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1488 Obdukciju posmrtnih ostataka Fahrudina Domazeta obavili su 13. novembra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je smrt nastupila kao direktna
posljedica traume glave izazvane hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt
Fahrudin Domazet imao je na sebi smeđu kožnu jaknu, gornji dio trenerke tamnoplave boje i sive
farmerke.1489
493. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fahrudin Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1490 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Fahrudin
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Fajka, kćerka Salke (stara 69-70 godina, ženskog pola)
494. Fajka Domazet, rođena 1923. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestala je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je
ekshumirano u Biljanima 4. novembra 1996. godine.1491 Vijeću je predočen sudski izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7.
novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih
Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1492 U izvještaju istražnog sudije navodi se da
su posmrtni ostaci ekshumirani na groblju u zaseoku Domazeti u Biljanima i obilježeni oznakom
1485
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1149, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1486
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1145, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1487
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1148, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1488
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1147, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1489
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1151, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1490
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1491
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1154, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1492
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1153, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
151
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
466/20100 TER
Prijevod
"Tijelo br. 12" identifikovani kao ostaci Fajke Domazet, rođene 7. juna 1923. godine.1493
Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1992. godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je
utvrđeno da Fajka Domazet najvjerovatnije usmrćena tako što je zadavljena ženskim šalom ili
obješena pomoću tog šala, koji je pronađen zavezan u omču oko njenih vratnih pršljenova.1494
495. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fajka Domazet ubijena u Biljanima u
julu 1992. godine. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je Fajka Domazet ubijena kako se navodi
u Optužnici.
DOMAZET, Fuad, sin Feriza (star 30 godina, muškog pola)
496. Fuad Domazet, broj MKCK-a BAZ-100068-01, rođen 1962. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1495 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Fuad Domazet, rođen 3. februara 1962. godine
umro u Donjim Biljanima 10. jula 1992. godine.1496 Izvještaj MKCK-a o nestalim licima podudara
se s tim podacima.1497 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1498 U drugom
sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 145"
identifikovano kao tijelo Fuada Domazeta na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1499
Obdukciju posmrtnih ostataka Fuada Domazeta obavili su 14. novembra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Fuad Domazet imao je na sebi sivu pamučnu jaknu, sivi
džemper i plave farmerke.1500
497. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fuad Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1501 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Fuad
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
1493
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1153, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1153, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1495
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1156, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1496
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1158, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1497
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1157, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1498
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1162, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1499
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1160, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1500
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1159 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Fuada Domazeta.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1501
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1494
152
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
465/20100 TER
Prijevod
DOMAZET, Hajrudin, sin Fehima (star 21 godinu, muškog pola)
498. Hajrudin Domazet, broj MKCK-a BAZ-104016-01, rođen 1971. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Crvena zemlja u opštini Ključ 4.
novembra 1996. godine.1502 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hajrudin Domazet, rođen 16.
maja 1971. godine umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1503 Izvještaj MKCK-a o
nestalim licima se podudara sa Spiskom Državne komisije BiH za traženje nestalih lica kad su u
pitanju zabilježeni lični podaci i datum i mjesto nestanka.1504 Tužilaštvo je dostavilo izvještaj
Osnovnog suda u Ključu o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I,
koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, prema kojem je iz masovne
grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1505 Ono je takođe dostavilo drugi sudski zapisnik o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić i u kojem se navodi da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 115" identifikovano
kao tijelo Hajrudina Domazeta od strane njegovih "najbližih srodnika".1506 Vijeće, stoga, smatra da
je Hajrudin Domazet ekshumiran iz grobnice poznate pod nazivom "Lanište I", a ne iz grobnice
poznate pod nazivom "Crvena zemlja", kao što je zabilježeno u Spisku Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica. Obdukciju posmrtnih ostataka Hajrudin Domazet obavili su 14. novembra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne
duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hajrudin Domazet imao
je na sebi plavu pamučnu jaknu, sivu košulju, bijelu potkošulju i plave farmerke.1507
499. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hajrudin Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1508 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hajrudin
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Hamdija, sin Hameda (star 46 godina, muškog pola)
500. Hamdija Domazet, rođen 1946. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1509 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hamdija Domazet, rođen 15. aprila 1946. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1510 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
1502
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1170, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1503
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1167, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1504
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1169, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1505
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1165, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1506
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1164, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1507
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1166 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Hajrudina Domazeta.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1508
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1509
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1174, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1510
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1178, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
153
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
464/20100 TER
Prijevod
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1511
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
139" identifikovano kao tijelo Hamdije Domazeta na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1512 Obdukciju posmrtnih ostataka Hamdije Domazeta obavili su 13. novembra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda desne strane
grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hamdija Domazet
imao je na sebi crnu kožnu jaknu, crvenu majicu, šarenu košulju i smeđe štofane pantalone.1513
501. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamdija Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1514 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hamdija
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Hamed, sin Avde (star 69 godina, muškog pola)
502. Hamed Domazet, broj MKCK-a BAZ-100084-01, rođen 1922. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1515 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hamed Domazet, rođen 2. septembra 1922.
godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1516 Izvještaj MKCK-a o nestalim
licima podudara se s tim podacima.1517 Vijeću je predočena policijska izjava o nestalom licu koju je
7. juna 1996. godine izdao SJB Ključ. Prema toj izjavi, Hamed Domazet, rođen 1. aprila 1922.
godine, posljednji je put viđen u Biljanima 10. jula 1992. godine, kada je "prisilno odveden u
pravcu Osnovne škole Biljani". Hamed Domazet je tada imao na sebi plavo radno odijelo.1518 U
izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz
masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1519 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 113" identifikovano kao tijelo
Hameda Domazeta na osnovu dozvole za nošenje oružja izdate na njegovo ime koja je pronađena
kod preminulog.1520 Obdukciju posmrtnih ostataka Hameda Domazeta obavili su 13. novembra
1511
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1177, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1187, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1513
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1175 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Hamdiju Domazeta.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1514
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1515
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1182, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1516
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1185, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1517
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1169, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1518
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1184, Policijska izjava o nestalom licu, Domazet, Hamed
(povjerljivo).
1519
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1186, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1520
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1181, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1512
154
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
463/20100 TER
Prijevod
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda desne
natkoljenice izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hamed Domazet
imao je na sebi plavu radnu bluzu, kariranu košulju i sive štofane pantalone.1521
503. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamed Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1522 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hamed
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Hamid, sin Ćerima (star 60 godina, muškog pola)
504. Hamid Domazet, rođen 1931. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1523 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hamid Domazet, rođen 3. septembra 1931. godine, umro u Donjim
Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1524 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1525
Tužilaštvo je dostavilo drugi sudski zapisnik o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji
je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić i u kojem se navodi da je tijelo
s oznakom "Tijelo br. 091" identifikovano kao tijelo Hamida Domazeta. Vijeće ima u vidu da se u
prevodu sudskog zapisnika o obdukciji ne pojavljuje "Tijelo br. 091". Vijeće smatra da se radi o
previdu, budući da se u originalnoj verziji spiska na b/h/s-u navodi da je "Tijelo br. 091" pripadalo
Hamidu Domazetu.1526 Međutim, budući da relevantni dio tog zapisnika nije preveden na jedan od
zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda, Vijeće nije u mogućnosti da se osloni na originalnu
verziju zapisnika. Stoga nije poznato na osnovu čega je izvršena identifikacija preminulog. Vijeću
je dostavljen i Izvještaj o obdukciji za "Tijelo br. 91" u kojem se navodi da se radi o tijelu Hamida
Domazeta. Obdukcijom koju su 6. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu
utvrđeno je da je smrt nastupila kao direktna posljedica povrede grudne duplje izazvana hicem iz
vatrenog oružja. Odjeća pronađena na posmrtnim ostacima Hamida Domazeta identifikovana je kao
smeđa štofana jakna, sivi džemper i plave farmerke.1527
505. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamid Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1528 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
1521
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1183 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Hameda Domazeta.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1522
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1523
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1190, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1524
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1191, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1525
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1192, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1526
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1193, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1527
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1194, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1528
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
155
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
462/20100 TER
Prijevod
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hamid
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Husein, sin Derve (star 27 godina, muškog pola)
506. Husein Domazet, rođen 1965. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima, Ključ 4. novembra 1996. godine.1529 Vijeću je predočen sudski izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7.
novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih
Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1530 U izvještaju istražnog sudije navodi se da
su posmrtni ostaci ekshumirani na groblju u zaseoku Domazeti u Biljanima i obilježeni oznakom
"Tijelo br. 09", identifikovani kao ostaci Huseina Domazeta.1531 Sudskomedicinski pregled obavili
su 7. novembra 1992. godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je Husein Domazet
preminuo usljed strelne rane glave. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima identifikovani
su kao džemper dugih rukava krem boje i duboke čizme.1532
507. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Domazet ubijen iz vatrenog
oružja 1992. godine u Biljanima. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je Husein Domazet ubijen
kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Islam, sin Fehe (star 69 godina, muškog pola)
508. Islam Domazet, rođen 1923. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1533 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hamid Domazet, rođen 31. marta 1923. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1534 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1535
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
181" identifikovano kao tijelo Islama Domazeta od strane njegove kćerke i na osnovu legitimacije
koja je s njim pronađena.1536 Obdukcijom koju su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu utvrđeno je da je uzrok smrti trauma grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Islam Domazet imao je na sebi crni sako, smeđi džemper na
1529
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1196, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1530
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1197, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1531
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1197, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1532
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1197, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1533
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1199, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1534
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1205, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1535
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1204, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1536
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1202, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
156
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
461/20100 TER
Prijevod
kopčanje i sive pantalone od somota.1537 Vijeću je takođe predočeno rješenje Osnovnog suda u
Ključu, koje je 26. avgusta 1996. godine izdao sudija Džemal Botonjić i kojim se Islam Domazet
proglašava mrtvim. U tom rješenju utvrđeno je da je datum smrti bio "10. juli 1992. godine", a
mjesto smrti "Donji Biljani".1538
509. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Islam Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1539 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Islam
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Mehmed, sin Sulejmana (star 21 godinu, muškog pola)
510. Mehmed Domazet, rođen 1971. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1540 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Mehmed Domazet, rođen 6. februara 1971. godine, umro u Donjim
Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1541 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1542
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 047"
identifikovano kao tijelo Mehmeda Domazeta na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1543
Obdukciju "Tijela br. 047", koja je evidentirana kao obdukcija "Mehmeda Domazetovića", rođenog
1971. godine, obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je
utvrđeno da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.1544 U vrijeme
kad je nastupila smrt Mehmed Domazet imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, tamnoplavu
prugastu majicu, smeđi džemper na kopčanje i plave farmerke.1545
511. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mehmed Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1546 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Mehmed
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
1537
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1194, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1200, Rješenje o utvrđenoj smrti Islama Domazeta
(povjerljivo).
1539
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1540
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1207, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1541
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1208, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1542
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1211, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1543
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1209, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1544
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1210, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
konstatuje da je do razlike u prezimenu došlo zbog tipografske greške.
1545
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1210, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1546
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1538
157
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
460/20100 TER
Prijevod
DOMAZET, Meho, sin Ibre (star 59 godina, muškog pola)
512. Meho Domazet, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1547 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Hamid Domazet, rođen 30. avgusta 1932. godine, umro u Donjim Biljanima
10. jula 1992. godine.1548 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1549 U drugom
sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 169"
identifikovano kao tijelo Mehe Domazeta od strane supruge preminulog.1550 Obdukciju posmrtnih
ostataka Mehe Domazeta obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Meho Domazet imao je na sebi kariranu košulju, sive štofane
pantalone i crne kožne mokasinke.1551
513. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Meho Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1552 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Meho
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Nail, sin Adila (star 60-61 godinu, muškog pola)
514. Nail Domazet, rođen 1930. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1553 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Nail Domazet, rođen 19. oktobra 1930. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1554 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1555
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
167" identifikovano kao tijelo Naila Domazeta, rođenog 19. oktobra 1931. godine, na osnovu
legitimacije koja je s njim pronađena.1556 Obdukciju posmrtnih ostataka Naila Domazeta obavili su
1547
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1216, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1548
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1219, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1549
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1215, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1550
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1217, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1551
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1218, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1552
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1553
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1224, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1554
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1221, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1555
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1222, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1556
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1225, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
158
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
459/20100 TER
Prijevod
13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok
smrti povreda grudne duplje i leđnih rebara izazvana hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Nail Domazet imao je na sebi štofani sako, sivu košulju kratkih rukava i sive
pantalone.1557
515. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nail Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1558 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nail
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Rifet, sin Safeta (star 24 godine, muškog pola)
516. Rifet Domazet, broj MKCK-a BAZ-104016-03, rođen 1968. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1559 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Rifet Domazet, rođen 1. jula 1968. godine, umro
u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1560 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem
MKCK-a o nestalim licima.1561 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1562
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo
br. 083" identifikovano kao tijelo Rifeta Domazeta na osnovu lične karte i radne kljužice koje su s
njim pronađene.1563 Obdukciju "Tijela br. 083", evidentiranu kao obdukciju "Ifeta Domazeta",
rođenog 1968. godine, obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je
utvrđeno da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.1564 Vijeće smatra da je
do razlike u imenu došlo usljed tipografske greške. U vrijeme kad je nastupila smrt Rifet Domazet
imao je na sebi plave farmerke i tamnoplavi džemper na kopčanje.1565
517. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rifet Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1566 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
1557
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1226, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1559
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1232, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1560
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1228, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1561
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1229, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1562
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1231, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1563
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1234, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1564
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1233, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1565
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1233, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1566
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1558
159
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
458/20100 TER
Prijevod
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Rifet
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Safet, sin Ibrahima (star 56 godina, muškog pola)
518. Safet Domazet, broj MKCK-a BAZ-104016-04, rođen 1936. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1567 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Safet Domazet, rođen 17. januara 1936. godine,
umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1568 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem
MKCK-a o nestalim licima.1569 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1570
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
086" identifikovano kao tijelo Safeta Domazeta.1571 Obdukciju tijela Safeta Domazeta obavili su 6.
novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok
smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja.1572 U vrijeme kad je nastupila smrt Safet
Domazet imao je na sebi ručno pleteni džemper, kariranu košulju i kombinezon.1573
519. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Safet Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1574 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Safet
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
DOMAZET, Zijad, sin Atif (star 40 godina, muškog pola)
520. Zijad Domazet, broj MKCK-a BAZ-100850-02, rođen 1952. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1575 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Zijad Domazet, rođen 23. juna 1952. godine,
umro u Donjim Biljanima 10. jula 1992. godine.1576 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a
o nestalim licima.1577 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
1567
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1238, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1568
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1239, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1569
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1241, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1570
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1242, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1571
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1237, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1572
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1236, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1573
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1236, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1574
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1575
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1248, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1576
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1249, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1577
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1250, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
160
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
457/20100 TER
Prijevod
Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1578 U sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio
istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 018" identifikovano
kao tijelo Zijada Domazeta od strane supruge i sina preminulog.1579 Obdukciju posmrtnih ostataka
Zijad Domazet obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je
utvrđeno da je uzrok smrti povreda grdne i trbušne duplje izazvana hicima iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Zijad Domazet imao je na sebi sivi džemper, plavu košulju i sive
pantalone.1580
521. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zijad Domazet ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1581 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Zijad
Domazet ubijen kako se navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Abid, sin Muharema (star 62 godine, muškog pola)
522. Abid Hodžić, broj MKCK-a BAZ-904934-01, rođen 1930. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1582 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Abid Hodžić, čiji datum rođenja nije poznat,
umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1583 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina
i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1584 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 177" identifikovano kao tijelo Abida Hodžića od strane članova porodice preminulog.1585
Obdukciju posmrtnih ostataka Abida Hodžića obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo
i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Abid Hodžić imao je na sebi kariranu košulju, crni sako i
bijele štofane pantalone.1586
523. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Abid Hodžić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1587 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
1578
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1250, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1245, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1580
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1247, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1581
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1582
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1253, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1583
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1252, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1584
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1254, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1585
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1245, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1586
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1256, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1587
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1579
161
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
456/20100 TER
Prijevod
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Abid Hodžić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Adil, sin Aziza (star 69 godina, muškog pola)
524. Adil Hodžić, broj MKCK-a BAZ-901936-01, rođen 1923. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1588 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Adil Hodžić, rođen 15. maja 1923. godine, umro
u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1589 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1590 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 100" identifikovano kao tijelo Adila Hodžića.1591 Obdukciju posmrtnih ostataka Adila
Hodžića obavili su 12. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je
utvrđeno da je uzrok smrti povreda grdne i trbušne duplje izazvana hicima iz vatrenog oružja.1592
525. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Adil Hodžić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1593 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Adil Hodžić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Derviš, sin Nurije (star 60 godina, muškog pola)
526. Derviš Hodžić, rođen 1931. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1594 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Derviš Hodžić, rođen 13. avgusta 1931. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1595 Vijeću je takođe predočeno rješenje Osnovnog suda u Ključu, koje
je 1. oktobra 1996. godine izdao sudija Džemal Botonjić i kojim se Derviš Hodžić proglašava
mrtvim. U tom rješenju utvrđeno je da je datum smrti bio "10. juli 1992. godine", a mjesto smrti
1588
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1261, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1589
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1262, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1590
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1259, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1591
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1263, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1592
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1264 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Adila Hodžića. Vijeće
stoga upućuje na navedeni dokument.
1593
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1594
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1267, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1595
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1270, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
162
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
455/20100 TER
Prijevod
"Biljani".1596 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I,
koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1597 U drugom sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine
sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 132"
identifikovano kao tijelo Derviša Hodžića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1598
Obdukciju posmrtnih ostataka Derviša Hodžića obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti povreda lumbalnog dijela kičme
izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Derviš Hodžić imao je na sebi
smeđi džemper na kopčanje, šarenu košulju i sive štofane pantalone.1599
527. Na osnovu izvedenih dokaza, te oslanjajući se na rješenje o utvrđenoj smrti, Vijeće
zaključuje da je Derviš Hodžić ubijen iz vatrenog oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući
u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144
muškarca,1600 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u
Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je
jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine.
Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Derviš Hodžić ubijen kako se navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Osman, sin Ibre (star 58 godina, muškog pola)
528. Osman Hodžić, broj MKCK-a BAZ-100824-01, rođen 1934. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1601 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Osman Hodžić, rođen 29. februara 1934. godine,
umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1602 Tužilaštvo je uputilo Vijeće na Izvještaj
MKCK-a o nestalim licima. Međutim, pomenuti izvještaj ne sadrži upis koji se odnosi na Osmana
Hodžića ili "Osmu Hodžića", kao što je navelo tužilaštvo.1603 U izvještaju o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1604 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I,
koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 011" identifikovano kao tijelo Osmana Hodžića na osnovu legitimacije koja je
s njim pronađena.1605 Obdukciju tijela Derviša Hodžića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
1596
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1272, Rješenje o utvrđenoj smrti Derviša Hodžića
(povjerljivo).
1597
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1268, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1598
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1271, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1599
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1269 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Derviša Hodžića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1600
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1601
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1276, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1602
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1278, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1603
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1279, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s
riješenim smrtnim slučajevima (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da tužilaštvo tvrdi da se u tom izvještaju Osman Hodžić navodi kao
"Osmo" Hodžić pod brojem 3872. Pomenuti upis podudara se s upisom koji se odnosi na "Omera Hodžića" iz Srebenice, rođenog
1926. godine, koji je nestao u Potočarima 1995. godine.
1604
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1275, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1605
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1274, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
163
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
454/20100 TER
Prijevod
medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti povreda grudne duplje
izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Osman Hodžić imao je na sebi
sivi sako, kariranu košulju i sive štofane pantalone.1606
529. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Osman Hodžić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula
1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1607 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca
koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Osman Hodžić ubijen kako
se navodi u Optužnici.
HODŽIĆ, Rufat, sin Abida (star 35 godina, muškog pola)
530. Rufat Hodžić, rođen 1956. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1608 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Rufad Hodžić, rođen 17. oktobra 1956. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1609 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1610
Tužilaštvo je dostavilo drugi sudski zapisnik o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji
je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić i u kojem se navodi da je tijelo
s oznakom "Tijelo br. 137" identifikovano kao tijelo Rufada Hodžića. Međutim, u tom izvještaju se
navodi da je "Tijelo br. 137" pripadalo neidentifikovanom muškarcu srednjih godina.1611 Međutim,
u Izvještaju o obdukciji "Tijela br. 137", koji su sačinili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, navodi se da je
"Tijelo br. 137" tijelo Rufada Hodžića, rođenog 1956. godine. U tom izvještaju se ne navodi na
osnovu čega je izvršena identifikacija tijela. Obdukcijom, obavljenom 14. novembra 1996. godine,
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje i desne nadlaktice izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Rufad Hodžić imao je na sebi plave radne pantalone i šareni
džemper.1612
531. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Rufad Hodžić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1613 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Rufad
Hodžić ubijen kako se navodi u Optužnici.
1606
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem1280, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1608
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1284, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1609
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1287, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1610
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1285, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1611
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1282, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1612
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 694, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1286 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Rufada Hodžića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1613
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1607
164
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
453/20100 TER
Prijevod
JAŠAREVIĆ, Almir, sin Sabita (star 18 godina, muškog pola)
532. Almir Jašarević, rođen 1974. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1614 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Almir Jašarević, rođen 15. januara 1974. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1615 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1616
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 006"
identifikovano kao tijelo Almira Jašarevića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1617
Obdukciju posmrtnih ostataka Almira Jašarevića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo
i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Almir Jašarević imao je na sebi plavi kombinezon, plave
farmerke, bijelu majicu i plavu jaknu od džinsa.1618
533. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Almir Jašarević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1619 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Almir
Jašarević ubijen kako se navodi u Optužnici.
JAŠAREVIĆ, Bego, sin Ibrahima (star 41 godinu, muškog pola)
534. Bego Jašarević, rođen 1951. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1620 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Bego Jašarević, rođen 10. januara 1951. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1621 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1622
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
144" identifikovano kao tijelo Bege Jašarevića od strane "njegovih najbližih".1623 Obdukciju
posmrtnih ostataka Bego Jašarević obavili su 14. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr
1614
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1294, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1615
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1293, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1616
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1290, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1617
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1291, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1618
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1291, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1619
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1620
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1299, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1621
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1300, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1622
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1297, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1623
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1301, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
165
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
452/20100 TER
Prijevod
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Bego Jašarević imao je na sebi smeđu majicu dugih rukava i
sive štofane pantalone.1624
535. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Bego Jašarević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1625 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Bego
Jašarević ubijen kako se navodi u Optužnici.
JAŠAREVIĆ, Besim, sin Bege (star 53 godine, muškog pola)
536. Besim Jašarević, rođen 1939. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1626 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Besim Jašarević, rođen 13. marta 1939. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1627 Izvještaj MKCK-a o nestalim licima podudara se s tim
podacima.1628 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I,
koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1629 U sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 052" identifikovano kao tijelo
Besima Jašarevića od strane sina preminulog.1630 Obdukciju posmrtnih ostataka Besima Jašarevića
obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je
uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila
smrt Besim Jašarević imao je na sebi košulju kratkih rukava, sivu jaknu od somota i sivi
kombinezon.1631
537. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Besim Jašarević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1632 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Besim
Jašarević ubijen kako se navodi u Optužnici.
1624
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1298, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1626
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1309, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1627
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1304, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1628
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1303, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1629
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1307, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1630
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1305, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1631
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1306, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1632
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1625
166
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
451/20100 TER
Prijevod
JAŠAREVIĆ, Ejub, sin Ragiba (star 63 godine, muškog pola)
538. Ejub Jašarević, rođen 1929. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Biljanima, Ključ 4. novembra 1996. godine.1633 Vijeću je dostavljena
policijska izjava o nestalom licu koju je 21. juna 1996. godine izdao SJB Ključ. Prema tom
izvještaju, Ejub Jašarević, rođen 1929. godine, ubijen je u kući Huseina Zakanovića u Biljanima i
pokopan na tom istom mjestu. U toj izjavi stoji da je posljednji put viđen 10. februara 1992.
godine.1634 Vijeću je predočen izvještaj Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova BiH o
ekshumaciji masovnih grobnica na području Ključa i Sanskog Mosta, koji je 22. oktobra 1996.
godine sačinio Bajro Kulovac. U tom izvještaju stoji da su posmrtni ostaci Ejuba Jašarevića,
označeni kao "Tijelo br. 6", ekshumirani iz grobnice poznate pod nazivom "Biljani I".1635 Vijeću je
predočen izvještaj o ekshumaciji masovne grobnice i dva pojedinačna groba, obavljenoj 14. oktobra
1996. godine u blizini škole u Biljanima, koji je sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog
suda u Ključu. Prema tom izvještaju, posmrtni ostaci Ejuba Jašarevića, koje je kćerka preminulog
pronašla, identifikovala i pokopala na tom mjestu 10. jula 1992. godine, ekshumirani su iz
individualne grobnice u blizini škole u Biljanima.1636
539. Na osnovu podataka sadržanih u izvještaju o okshumaciji, te usprkos policijskoj izjavi o
nestalom licu, Vijeće zaključuje da je Ejub Jašarević ubijen u školi u Biljanima 10. jula 1992.
godine, kako se navodi u Optužnici.
JAŠAREVIĆ, Enes, sin Rasima (star 29 godina, muškog pola)
540. Enes Jašarević, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1637 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Enes Jašarević, rođen 27. marta 1963. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1638 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1639
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 048"
identifikovano kao tijelo Enesa Jašarevića od strane najbližih srodnika preminulog.1640 Obdukciju
posmrtnih ostataka Enesa Jašarevića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti povreda karličnog dijela izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Enes Jašarević imao je na sebi sivu kožnu jaknu, sivu
košulju i plavu radnu uniformu.1641 Vijeću su takođe predočeni dokazi da je Enes Jašarević, sin
1633
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1312, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1634
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1314, Policijska izjava o nestalom licu, Jašarević, Ejub
(povjerljivo).
1635
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1311, Izvještaj Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o
ekshumaciji i identifikaciji leševa iz masovnih grobnica u Sanskom Mostu i Ključu (povjerljivo).
1636
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1313, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1637
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1318, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1638
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1321, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1639
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1319, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1640
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1320, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1641
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1317, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
167
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
450/20100 TER
Prijevod
Rasima, rođen 24. marta ili 29. marta 1963. godine, bio pripadnik TO-a Ključ od 6. aprila 1992. do
10. jula 1992. godine. Prema evidenciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH, Enes
Jašarević je poginuo "prilikom masovnog strijeljanja od strane srpskog agresora dana 10.07.1992.
godine u D. Biljanima".1642
541. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Enes Jašarević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. U evidenciji nadležnih organa BiH kaže se da je on bio
pripadnik TO-a Ključ, ali vrijeme, mjesto i okolnosti njegove smrti navedeni su na način koji
odgovara optužbama iz Optužnice; dakle, evidencija nadležnih organa BiH ne dovodi u sumnju
zaključak da je on ubijen kako se navodi u Optužnici. Shodno tome, Vijeće se uvjerilo da je Enes
Jašarević ubijen u Biljanima, kako se navodi u Optužnici.
JAŠAREVIĆ, Jusuf, sin Ejuba (star 37 godina, muškog pola)
542. Jusuf Jašarević, rođen 1955. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1643 Vijeću je dostavljena
policijska izjava o nestalom licu koju je 21. juna 1996. godine izdao SJB Ključ. Prema toj izjavi,
Jusuf Jašarević, rođen 1955. godine, ubijen je u kući Huseina Zakanovića u Biljanima i pokopan na
tom istom mjestu. U tim izvještaju stoji da je posljednji put viđen 10. jula 1992. godine.1644 Vijeću
je predočen izvještaj Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova BiH o ekshumaciji masovnih
grobnica na području Ključa i Sanskog Mosta, koji je 22. oktobra 1996. godine sačinio Bajro
Kulovac. U tom izvještaju stoji da su posmrtni ostaci Jusufa Jašarevića, označeni kao "Tijelo br. 7",
ekshumirani iz grobnice poznate pod nazivom "Biljani I".1645 Vijeću je predočen izvještaj o
ekshumaciji masovne grobnice i dva pojedinačna groba, obavljenoj 14. oktobra 1996. godine u
blizini škole u Biljanima, koji je sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu.
Prema tom izvještaju, posmrtni ostaci Jusufa Jašarevića, koje je sestra preminulog pronašla,
identifikovala i pokopala na tom mjestu 10. jula 1992. godine, ekshumirani su iz individualne
grobnice u blizini škole u Biljanima.1646
543. Na osnovu podataka sadržanih u izvještaju o okshumaciji, te usprkos policijskoj izjavi o
nestalom licu, Vijeće zaključuje da je Jusuf Jašarević ubijen u školi u Biljanima 10. jula 1992.
godine, kako se navodi u Optužnici.
JAŠAREVIĆ, Kemal, sin Bege (star 51 godinu, muškog pola)
544. Kemal Jašarević, rođen 1941. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1647 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Besim Jašarević, rođen 16. maja 1941. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1648 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Kemal
1642
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 41
(povjerljivo).
1643
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1323, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1644
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1326, Policijska izjava o nestalom licu, Jašarević, Jusuf
(povjerljivo).
1645
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1325, Izvještaj Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o
ekshumaciji i identifikaciji leševa iz masovnih grobnica u Sanskom Mostu i Ključu (povjerljivo).
1646
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1324, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1647
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1331, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1648
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1328, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
168
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
449/20100 TER
Prijevod
Jašarević nestao u Biljanima 10. juna 1992. godine.1649 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1650 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 044" identifikovano kao tijelo Kemala Jašarevića na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1651 Obdukciju posmrtnih ostataka Kemala Jašarevića obavili su 6. oktobra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti trauma glave izazvana
hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Kemal Jašarević imao je na sebi radnu
košulju, sivu majicu i džemper i sive štofane pantalone.1652
545. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Kemal Jašarević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1653 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Kemal
Jašarević ubijen kako se navodi u Optužnici.
JAŠAREVIĆ, Raif, sin Rasima (star 30 godina, muškog pola)
546. Raif Jašarević, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1654 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Raif Jašarević, rođen 21. jula 1961. godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ,
10. jula 1992. godine.1655 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1656 U sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio
istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 050" identifikovano
kao tijelo Raifa Jašarevića od strane sestre preminulog, na osnovu njegove odjeće.1657 Obdukciju
posmrtnih ostataka Raifa Jašarevića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Raif Jašarević imao je na sebi crnu kožnu jaknu, crveno-bijelu košulju
i smeđe pamučne pantalone.1658
547. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Raif Jašarević ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
1649
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1333, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1650
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1329, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1651
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1332, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1652
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1334, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1653
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1654
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1336, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1655
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1328, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1656
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1337, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1657
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1332, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1658
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1338, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
169
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
448/20100 TER
Prijevod
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1659 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Raif
Jašarević ubijen kako se navodi u Optužnici.
JAŠAREVIĆ, Sabit, sin Sećera (star 54 godine, muškog pola)
548. Sabit Jašarević, rođen 1938. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1660 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Sabit Jašarević, rođen 10. oktobra 1938. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1661 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1662
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 035"
identifikovano kao tijelo Sabita Jašarevića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1663
Obdukciju posmrtnih ostataka Sabit Jašarević obavili su 4. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen zbog toga što je nedostajala glava i što nije bilo vidljivih
znakova povreda kostiju trupa i udova. U vrijeme kad je nastupila smrt Sabit Jašarević imao je na
sebi plavu jaknu dugih rukava i sive pantalone.1664
549. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sabit Jašarević umro u Biljanima 10.
jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima
ubijena najmanje 144 muškarca,1665 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula
1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Usprkos činjenici da uzrok smrti Sabita Jašarevića nije bilo moguće utvrditi, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
KAPIDŽIĆ, Bećir, sin Beće (star 46 godina, muškog pola)
550. Bećir, Kapidžić, rođen 1945. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1666 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Bećir Kapidžić rođen 1. aprila 1945. godine, umro u Donjim Biljanima,
1659
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1347, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je na tom spisku ime oca Sabita Jašarevića upisano kao "Šacir". S
obzirom na to da se u svakom drugom pogledu njegovi lični podaci u svim dostavljenim dokumentima podudaraju, Vijeće smatra da
se tačno ime njegovog oca ne zna sa sigurnošću. Međutim, Vijeće se uvjerilo da se dotuični podaci odnose na jednu te istu osobu.
1661
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1345, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1662
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1348, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1663
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1343, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je u Sudskom zapisniku ime oca Sabita Jašarevića upisano kao "Bećir". S obzirom na to da se u
svakom drugom pogledu njegovi lični podaci u svim dostavljenim dokumentima podudaraju, Vijeće smatra da se tačno ime njegovog
oca ne zna sa sigurnošću. Međutim, Vijeće se uvjerilo da se dotuični podaci odnose na jednu te istu osobu.
1664
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1344, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1665
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1666
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1350, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1660
170
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
447/20100 TER
Prijevod
Ključ, 10. jula 1992. godine.1667 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1668
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 042"
identifikovano kao tijelo Bećir Kapidžić, rođen 1. avgusta 1945. godine, na osnovu legitimacije
koja je s njim pronađena.1669 Obdukciju posmrtnih ostataka Bećira Kapidžića obavili su 4. oktobra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda leđnih
pršljenova izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Bećir Kapidžić imao
je na sebi sivu jaknu, džemper, kariranu košulju i plave radne pantalone.1670 Vijeću su takođe
predočeni dokazi da je Bećir Kapidžić, sin Beće, rođen 10. aprila 1945. godine, bio pripadnik TO-a
Ključ od 6. aprila 1992. do 1. juna 1992. godine. Prema evidenciji, Bećir Kapidžić je zarobljen 9. ili
10. jula 1992. godine, a ubijen 10. jula 1992. godine u Biljanima pod nepoznatim okolnostima.1671
551. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Bećir Kapidžić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. U evidenciji nadležnih organa BiH kaže se da je on bio
pripadnik TO-a Ključ, ali vrijeme i mjesto njegove smrti navedeni su na način koji odgovara
optužbama iz Optužnice. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Bećir Jašarević ubijen kako se
navodi u Optužnici.
KAPIDŽIĆ, Jasmin, sin Bećira (star 23 godine, muškog pola)
552. Jasmin Kapidžić, rođen 1969. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1672 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Jasmin Kapidžić, rođen 21. marta 1969. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1673 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1674
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 028"
identifikovano kao tijelo Jasmina Kapidžića na osnovu legitimacije koja je pronađena kod žrtve.1675
Obdukciju posmrtnih ostataka Jasmina Kapidžića obavili su 4. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo
i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti povreda lumbalnog dijela kičme izazvana
hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Jasmin Kapidžić imao je na sebi smeđu
kožnu jaknu, smeđi džemper i smeđe pantalone.1676
1667
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1354, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1351, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1669
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1355, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1670
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1353, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1671
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 25
(povjerljivo).
1672
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1357, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1673
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1359, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1674
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1360, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1675
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1358, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1676
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1353, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
ima u vidu da dokument na hiperlinku pod rednim brojem 1361 predstavlja samo još jednu kopiju Izvještaja o ekshumaciji koji je
1668
171
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
446/20100 TER
Prijevod
553. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Jasmin Kapidžić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1677 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Jasmin
Kapidžić ubijen kako se navodi u Optužnici.
KUBURAŠ, Muharem, sin Huse (star 59 godina, muškog pola)
554. Muharem Kuburaš, broj MKCK-a BAZ-104042-01, rođen 1933. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1678 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Muharem Kuburaš, rođen 23. februara 1933.
godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1679 U izvještaju o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1680 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice
Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je
tijelo s oznakom "Tijelo br. 089" identifikovano kao tijelo Muharema Kuburaša.1681 U Izvještaju o
obdukciji, koji su sačinili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, navodi se da je obdukcija tijela
Muharema Kuburaša, s oznakom "Tijelo br. 093", obavljena 6. novembra 1996. godine.1682 Imajući
u vidu da su tijelima u tim izvještajima dodijeljeni različiti brojevi, Vijeće se u vezi s brojem koji je
dodijeljen ovom identifikovanom tijelu oslanja na Izvještaj o obdukciji, a ne na sudski zapisnik o
obdukciji. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila kao posljedica povrede glave izazvane
hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Muharem Kuburaš imao je na sebi
tamnoplavu štofanu jaknu, sivi džemper i smeđe štofane pantalone.1683
555. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Muharem Kuburaš ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1684 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Muharem
Kuburaš ubijen kako se navodi u Optužnici.
podnesen pod rednim brojem 1360, a ne stvarni Izvještaj o obdukciji, kao što se navodi u Bazi podataka o dokazu smrti. S obzirom
na to da Izvještaj o obdukciji koji je podnesen u vezi sa svim tijelima pronađenim u masovnoj grobnici Lanište I jeste objedinjeni
dokument, Vijeće će u vezi s Jasminom Kapidžićem prihvatiti Izvještaj o obdukciji koji je podnesen za Bećira Kapidžića.
1677
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1678
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1367, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1679
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1369, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1680
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1365, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1681
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1366, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu tvrdnju tužilaštva da tijelo Muharem Kuburaša bilo "Tijelo br. 093" koje je ekshumirano na tom
lokalitetu, te da je identifikovano na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena. Međutim, Vijeće ima u vidu da sudski zapisnik ne
sadrži "Tijelo br. 93". Pored toga, za "Tijelo br. 089" se navodi da se radi o tijelu Muharema Kuburaša, rođenog 23. februara 1933.
godine.
1682
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 13, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće ima u
vidu da je "Tijelo br. 089", identifikovano kao tijelo Muharema Kuburaša, evidentiramno kao tijelo "Saima Botonjića".
1683
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1364, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1684
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
172
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
445/20100 TER
Prijevod
KUBURAŠ, Nihad, sin Ramiza (star 22 godine, muškog pola)
556. Nihad Kuburaš, broj MKCK-a BAZ-100849-01, rođen 1970. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1685 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Nihad Kuburaš, rođen 11. maja 1970. godine,
umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1686 Izvještaj MKCK-a o nestalim licima
podudara se s tim podacima.1687U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1688
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 151"
identifikovano kao tijelo Nihada Kuburaša na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1689 U
Izvještaju o obdukciji, koji su sačinili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, navodi se da je obdukcija
tijela Nihada Kuburaša, s oznakom "Tijelo br. 131", obavljena 13. novembra 1996. godine.
Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila kao posljedica povrede karličnog dijela izazvane
hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Nihad Kuburaš imao je na sebi plavu
kožnu jaknu i plave farmerke.1690
557. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nihad Kuburaš ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1691 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci umrli
10. jula1992. godine u Biljanima. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Nihad Kuburaš ubijen kako
se navodi u Optužnici.
MEŠANOVIĆ, Asim, sin Vehbije (star 23 godine, muškog pola)
558. Asim Mešanović, broj MKCK-a BAZ-100077-01, rođen 1968. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1692 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Asim Mešanović, rođen 27. septembra 1968.
godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1693 U izvještaju o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
1685
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1357, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1686
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1376, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1687
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1377, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1688
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1373, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1689
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1375, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je tužilaštvo ovu bilješku povezalo hiperlinkom sa prvim sudskim zapisnikom izdatim
12. oktobra 1996. godine. Taj postavljeni zapisnik ne sadrži bilješku o identifikaciji tijela Nihada Kuburaša. Međutim, s obzirom da
se sudski zapisnik odnosi na tijela koja su ekshumirana samo sa lokaliteta jedne grobnice, Vijeće smatra da sudski zaspisnici čine
jedan objedinjeni izvještaj; ono je, stoga, u ovom slučaju uzelo u obzir drugi sudski zapisnik, izdat 7. novembra 1996. godine.
1690
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1298, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1378 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Nihada Kuburaša.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1691
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1692
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1382, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1693
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1385, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
173
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
444/20100 TER
Prijevod
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1694 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice
Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je
tijelo s oznakom "Tijelo br. 164" identifikovano kao tijelo Asima Mešanovića na osnovu
legitimacije koja je s njim pronađena.1695 Obdukcijom posmrtnih ostataka Asima Mešanovića, koju
su 13. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za
forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da nije bilo
vidljivih znakova povreda kostiju trupa i udova. Uzrok smrti nije utvrđen. U vrijeme kad je
nastupila smrt Asim Mešanović imao je na sebi plavu jaknu od džinsa, sivi džemper i plave
farmerke.1696
559. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Mešanović ubijen u Biljanima
10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima
ubijena najmanje 144 muškarca,1697 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula
1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Usprkos činjenici da uzrok smrti Asima Mešanovića nije bilo moguće utvrditi, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
MEŠANOVIĆ, Asmir, sin Vehbije (star 20 godina, muškog pola)
560. Asmir Mešanović, broj MKCK-a BAZ-100077-02, rođen 1972. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1698 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Asmir Mešanović, rođen 21. aprila 1972. godine,
umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1699 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina
i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1700 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji
je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 002" identifikovano kao tijelo Asmira Mešanovića na osnovu legitimacije koja
je pronađena kod žrtve, kao i od strane jednog od njegove braće.1701 Obdukcijom posmrtnih
ostataka Asmira Mešanovića, koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu,
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje i lijeve natkoljenice izazvana hicima iz
vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Asmira Mešanovića identifikovani
su kao ostaci svijetlosmeđih platnenih pantalona.1702
561. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asmir Mešanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
1694
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1383, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1380, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1696
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1697
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1698
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1389, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1699
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1388, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1700
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1391, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1701
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1390, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1702
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1393, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1695
174
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
443/20100 TER
Prijevod
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1703 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Asmir
Mešanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MEŠANOVIĆ, Muhamed, sin Ekrema (star 26 godina, muškog pola)
562. Muhamed Mešanović, rođen 1966. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1704 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Muhamed Mešanović, rođen 16. marta 1966. godine, umro u Donjim
Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1705 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1706
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
084" identifikovano kao tijelo Muhameda Mešanovića.1707 Obdukcijom posmrtnih ostataka
Muhameda Mešanovića, koju su 15. novembra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu,
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave izazvana hicima iz vatrenog oružja. Ostaci odjeće
pronađeni na posmrtnim ostacima Muhameda Mešanovića identifikovani su kao ostaci jakne od
džinsa i sivog džempera.1708
563. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Muhamed Mešanović ubijen iz
vatrenog oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da
su 10. jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1709 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Muhamed
Mešanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MEŠANOVIĆ, Suad, sin Latifa (star 34 godine, muškog pola)
564. Suad Mešanović, rođen 1957. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1710 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Suad Mešanović, rođen 28. avgusta 1966. godine, umro u Donjim Biljanima,
1703
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1400, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1705
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1396, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1706
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1401, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1707
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1390, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1708
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1378, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
ima u vidu da dokument na hiperlinku pod rednim brojem predstavlja samo još jednu kopiju Izvještaja o ekshumaciji koji je
podnesen pod rednim brojem 1401, a ne stvarni Izvještaj o obdukciji, kao što se navodi u Bazi podataka o dokazu smrti. S obzirom
na to da Izvještaj o obdukciji koji je podnesen u vezi sa svim tijelima pronađenim u masovnoj grobnici Lanište I jeste objedinjeni
dokument, Vijeće prihvata da Izvještaj o obdukciji koji je podnesen za Nihada Kuburaša sadrži informacije koje su relevantne za
Muhameda Mešanovića.
1709
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1710
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1405, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1704
175
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
442/20100 TER
Prijevod
Ključ, 10. jula 1992. godine.1711 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1712
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 065"
identifikovano kao tijelo Suada Mešanovića.1713 Obdukcijom posmrtnih ostataka Suada
Mešanovića, koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je
uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila
smrt Suad Mešanović imao je na sebi smeđu jaknu, sivu košulju i plave pantalone.1714 Vijeću su
takođe predočeni dokazi da je Suad Mešanović, sin Latifa, rođen 27. ili 28. avgusta 1957. godine,
bio pripadnik TO-a Ključ od 6. aprila 1992. do 10. jula 1992. godine. Prema evidenciji Ministarstva
za boračka pitanja Federacije BiH, Suad Mešanović je poginuo "prilikom masovnog strijeljanja od
strane srpskog agresora dana 10.07.1992. godine u D. Biljanima".1715
565. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Suad Mešanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. U evidenciji nadležnih organa BiH kaže se da je on bio
pripadnik TO-a Ključ, ali vrijeme, mjesto i okolnosti njegove smrti navedeni su na način koji
odgovara optužbama iz Optužnice; dakle, evidencija nadležnih organa BiH ne dovodi u sumnju
zaključak da je on ubijen kako se navodi u Optužnici. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Suad
Mešanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MEŠANOVIĆ, Zifad, sin Adema (star 30 godina, muškog pola)
566. Zifad Mešanović, rođen 1962. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1716 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Zifad Mešanović, rođen 24. marta 1962. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1717 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1718
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
098" identifikovano kao tijelo Zifada Mešanovića od strane "najbližih srodnika" preminulog.1719
Obdukcijom posmrtnih ostataka Zifada Mešanovića, koju su 6. oktobra 1996. godine obavili dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda glave izazvana hicem iz
1711
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1408, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1403, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1713
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1409, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1714
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1404, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1715
1D834, Spisak osoba koji je dostavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije BiH, 30. maj 2012. godine, par. 26
(povjerljivo).
1716
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1414, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1717
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1415, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1718
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1413, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1719
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1412, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je u sudskom zapisniku zabilježeno ime "Zifad Mujezinović". Budući da se u prevodu ovog
dokumenta navodi da su dijelovi ove zabilješke nečitljivi, Vijeće prihvata da se ta zabilješka možda odnosi na Zifada Mešanovića,
zato što se ime njegovog oca i datum rođenja koji su tu upisani podudaraju s drugim izvještajima koji su dostavljeni Vijeću.
1712
176
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
441/20100 TER
Prijevod
vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima Zifada Mešanovića identifikovani
su kao ostaci smeđe kožne jakne i štofanih pantalona.1720
567. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zifad Mešanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1721 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Zifad
Mešanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Asim, sin Mehe (star između 68 i 70 godina, muškog pola)
568. Asim Mujezinović, rođen 1922. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1722 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Asim Mujezinović, rođen 1. janurara 1924. godine, umro u Donjim
Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1723 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1724
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 066"
identifikovano kao tijelo Asima Mujezinovića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1725
Obdukciju "Tijela br. 066" obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. It
utvrđeno je da je uzrok smrti povreda abdomena izazvana hicem iz vatrenog oružja.1726
569. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Mujezinović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1727 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Asim
Mujezinović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Emir, sin Rasima (star 28 godina, muškog pola)
570. Emir Mujezinović, broj MKCK-a HRZ-009373-01, rođen 1964. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
1720
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1411, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1722
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1422, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1723
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1419, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1724
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1423, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1725
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1421, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1726
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1418, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da se u Izvještaju o obdukciji navodi da "Tijelo br. 066" pripada "Asmiru" Mujezinoviću, ali smatra da je do razlike u imenu
došlo zbog tipografske greške.
1727
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1721
177
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
440/20100 TER
Prijevod
godine.1728 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Emir Mujezinović, rođen 30. juna 1964. godine,
umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1729 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina
i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1730 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji
je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 135" identifikovano kao tijelo Emira Mujezinovića na osnovu legitimacije koja
je s njim pronađena.1731 Obdukciju tijela Emira Mujezinovića obavili su 14. novembra 1996. godine
dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda glave izazvana hicem iz
vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Emir Mujezinović imao je na sebi plavu jaknu od
džinsa, zeleni džemper i pantalone od somota.1732
571. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Emir Mujezinović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1733 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Emir
Mujezinović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Hamdija, sin Hasana (star 58 godina, muškog pola)
572. Hamdija Mujezinović, rođen 1934. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1734 U izvještaju o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne
grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1735 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne
grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi
se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 036" identifikovano kao tijelo Hamdije Mujezinovića, rođenog
25. jula 1933. godine, na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1736 Obdukciju tijela Hamdije
Mujezinovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije
utvrđen, budući da nije bilo uočljivih povreda na trupu i udovima. U vrijeme kad je nastupila smrt
Hamdija Mujezinović imao je na sebi plavu radnu košulju, džemper i plave pantalone.1737
1728
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1430, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1729
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1426, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1730
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1429, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1731
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1428, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1732
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1425 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Emira Mujezinovića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1733
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1734
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1433, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1735
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1437, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1736
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1435, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1737
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1434, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
178
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
439/20100 TER
Prijevod
573. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hamdija Mujezinović ubijen u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1738 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Usprkos činjenici da uzrok smrti Hamdije Mujezinovića nije bilo moguće
utvrditi, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Hasib, sin Huse (star 67 godina, muškog pola)
574. Hasib Mujezinović, rođen 1925. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima, Ključ, 4. novembra 1996. godine.1739 Vijeću je predočen sudski izvještaj
o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7.
novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih
Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1740 Tužilaštvo tvrdi da su posmrtni ostaci
označeni kao "Tijelo br. 11" ekshumirani i identifikovani kao ostaci Hasiba Mujezinovića.1741 U
izvještaju istražnog sudije navodi se da su posmrtni ostaci ekshumirani na groblju u zaseoku
Domazeti u Biljanima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 11" identifikovani kao ostaci "Sahiba"
Mujezinovića.1742 Vijeće smatra da je do te razlike u imenu došlo zbog tipografske greške, budući
da je ime oca ostalih osoba koje su ubijene na istoj lokaciji bilo "Hasib", te da se godina rođenja
zabilježena za "Tijelo br. 11" podudara sa godinom rođenja zabilježenom u Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica. Sudskomedicinskim pregledom, koji su 7. novembra 1992.
godine obavili dr Hamza Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu, utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana grudne duplje. U vrijeme
kad je nastupila smrt Hasib Mujezinović imao je na sebi džemper s mustrom, kariranu košulju i sive
pantalone.1743
575. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hasib Mujezinović ubijen iz vatrenog
oružja 1992. godine u Biljanima. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u
Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Ismet, sin Osmana (star 21 godinu, muškog pola)
576. Ismet Mujezinović, broj MKCK-a BAZ-101474-01, rođen 1971. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1744 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Ismet Mujezinović, rođen 26. maja 1971.
godine, umro u Donjim Biljanima 10. jula 1992. godine.1745 U izvještaju o uviđaju na mjestu
1738
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1440, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1740
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1439, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1741
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1439 (povjerljivo).
1742
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1439, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1743
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1439, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1744
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1444, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1745
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1447, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1739
179
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
438/20100 TER
Prijevod
zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I
ekshumirano 188 tijela.1746 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I,
koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 027" identifikovano kao tijelo Ismet Mujezinović od strane nejgove majke, na
osnovu njegove odjeće.1747 Obdukciju posmrtnih ostataka Ismeta Mujezinovića obavili su 6.
oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne
duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Ismet Mujezinović imao
je na sebi crnu kožnu jaknu, plavi džemper i plave farmerke.1748
577. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ismet Mujezinović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1749 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Ismet
Mujezinović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Muharem, sin Sulejmana (star 60-61 godinu, muškog pola)
578. Muharem Mujezinović, rođen 1930. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za
traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1750 U Bazi
podataka FZS-a navodi se da je Muharem Mujezinović, rođen 19. jula 1931. godine, umro u
Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1751 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1752 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
"Tijelo br. 040" identifikovano kao tijelo Muharema Mujezinovića na osnovu legitimacije koja je s
njim pronađena.1753 Obdukciju tijela Muharema Mujezinovića obavili su 4. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana
hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Muharem Mujezinović imao je na sebi
štofani sako, sivi džemper i farmerke.1754
579. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Muharem Mujezinović ubijen iz
vatrenog oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da
su 10. jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1755 kao i činjenicu da je otprilike 140
1746
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1442, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1445, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1748
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1446, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1749
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1750
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1454, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1751
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1450, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je u Bazi podataka FZS-a i u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica zabilježen
različit datum rođenja.
1752
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1452, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1753
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1455, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1754
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1453, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1755
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1747
180
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
437/20100 TER
Prijevod
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Muharem
Mujezinović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Najil, sin Huse (star 65 godina, muškog pola)
580. Najil Mujezinović, rođen 1927. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1756 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Muharem Mujezinović, rođen 18. januara 1927. godine, umro u Donjim
Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1757 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1758
U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996.
godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 045"
identifikovano kao tijelo Najila Mujezinovića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1759
Obdukciju posmrtnih ostataka Najila Mujezinovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda trbušne duplje izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Najil Mujezinović imao je na sebi plavu jaknu, sivi džemper
i smeđe pantalone od somota.1760
581. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Najil Mujezinović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1761 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Najil
Mujezinović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Osman, sin Hase (star 58 godina, muškog pola)
582. Osman Mujezinović, rođen 1934. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1762 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Osman Mujezinović, rođen 26. juna 1934. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1763 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim
1756
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1462, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1757
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1463, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je u Bazi podataka FZS-a i u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica zabilježen
različit datum rođenja.
1758
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1458, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1759
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1460, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1760
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1461, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1761
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1762
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1470, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1763
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1466, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je u Bazi podataka FZS-a i u Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih lica zabilježen
različit datum rođenja.
181
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
436/20100 TER
Prijevod
licima.1764 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji
je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1765 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 096" identifikovano kao tijelo
Osmana Mujezinovića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1766 Obdukciju posmrtnih
ostataka Osmana Mujezinovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira
Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme
kad je nastupila smrt Osman Mujezinović imao je na sebi sivu jaknu, sivi džemper i košulju i crne
štofane pantalone.1767
583. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Osman Mujezinović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1768 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Osman
Mujezinović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJEZINOVIĆ, Smail, sin Hasiba (star 37 godina, muškog pola)
584. Smail Mujezinović, rođen 1954. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima 4. novembra 1996. godine.1769 U Bazi podataka FZS-a kaže se da je Smail
Mujezinović, rođen 20. septembar 1954. godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992.
godine.1770 Vijeću je predočen sudski izvještaj o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji
pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7. novembra 1996. godine, iz pojedinačnih
grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih Muslimana koji su bili pobijeni u julu
1992. godine.1771 U tom izvještaju navodi se da su posmrtni ostaci ekshumirani u zaseoku Domazeti
u Biljanima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 008" identifikovani kao ostaci Smaila
Mujezinovića.1772 Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1992. godine dr Hamza Žujo i
njegov tim sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima
identifikovani su kao krem džemper dugih rukava i čarape s mustrom.1773 U izvještaju istražnog
sudije navodi se da je, shodno pribavljenim informacijama, Smail Mujezinović zajedno s još
1764
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1465, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1765
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1471, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1766
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1467, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1767
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1468, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1768
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1769
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1474, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1770
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1473, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1771
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1475, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1772
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1475, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1773
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1439, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
182
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
435/20100 TER
Prijevod
jednom osobom ustrijeljen od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga u zaseoku Domazeti 10.
jula 1992. godine.1774
585. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Smail Mujezinović ubijen iz vatrenog
oružja u Domazetima, Biljani, 1992. godine. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je Smail
Mujezinović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MULAHMETOVIĆ, Samir, sin Ale (star 18 godina, muškog pola)
586. Samir Mulahmetović, broj MKCK-a BAZ-107554-01, rođen 1974. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1775 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1776 U izvještaju o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne
grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1777 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz
masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal
Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 175" identifikovano kao tijelo Samira
Mulahmetovića od strane "najbližih srodnika" preminulog.1778 Obdukciju posmrtnih ostataka Samir
Mulahmetović obavili su 14. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrt povreda lumbalnog dijela kičme i organa abdomena izazvana hicima iz vatrenog oružja.
U vrijeme kad je nastupila smrt Samir Mulahmetović imao je na sebi plavu radnu košulju, jaknu od
džinsa i plave farmerke.1779
587. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Samir Mulahmetović ubijen iz
vatrenog oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da
su 10. jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1780 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Samir
Mulahmetović ubijen kako se navodi u Optužnici.
MULAHMETOVIĆ, Smajil, sin Ale (star 62 godine, muškog pola)
588. Smajil Mulahmetović, rođen 19. novembra 1929. godine, prema Bazi podataka FZS-a, umro
je u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1781 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1782 U sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12.
oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom
1774
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1439, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1775
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1481, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1776
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1477, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1777
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1479, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1778
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1480, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1779
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1482, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1780
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1781
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1486, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1782
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1487, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
183
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
434/20100 TER
Prijevod
"Tijelo br. 012" identifikovano kao tijelo Smajila Mulahmetovića na osnovu legitimacije koja je s
njim pronađena.1783 Obdukciju posmrtnih ostataka Smajila Mulahmetovića obavili su 6. oktobra
1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda lumbalnog
dijela kičme izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Smajil
Mulahmetović imao je na sebi plavu jaknu, plavu košulju i plave pantalone.1784
589. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Smajil Mulahmetović ubijen iz
vatrenog oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da
su 10. jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1785 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Smajil
Mulahmetović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Šefkija, sin Ćerima (star 39 godina, muškog pola)
590. Šefkija Omanović, rođen 1952. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima 4. novembra 1996. godine.1786 Vijeću je predočen sudski izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7.
novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih
Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1787 U tom izvještaju se navodi da su posmrtni
ostaci ekshumirani u zaseoku Ćehići u Biljanima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 017"
identifikovani kao ostaci Šefkije Omanovića, rođenog 28. septembra 1952. godine.1788
Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1992. godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti strelna rana glave. Ostaci odjeće pronađeni na posmrtnim ostacima identifikovani su
kao ostaci sive štofane jakne.1789
591. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šefkija Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u
Optužnici.
OMANOVIĆ, Abid, sin Ibrahima (star 85 godina, muškog pola)
592. Abid Omanović, rođen 1907. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1790 U Bazi podataka
FZS-a koja je podnesena u prilog ovom navodu tužilaštva, ova osoba je upisana pod imenom Abid
1783
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1488, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1784
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1485, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1785
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1786
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1491, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1787
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1490, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1788
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1490, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1789
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1490, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1790
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1495, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
184
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
433/20100 TER
Prijevod
"Omerović", rođen 3. marta 1907. godine, koji je umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992.
godine.1791 S obzirom na to da se ime, ime oca i godina rođenja koji su zabilježeni u toj bazi
podataka podudaraju s odgovarajućim podacima koje je tužilaštvo u svojim navodima dalo u vezi s
tom osobom, Vijeće smatra da se pomenuti podaci odnose na istu osobu, te da je do razlike u imenu
došlo zbog tipografske greške. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1792
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
147" identifikovano kao tijelo Abida Omanovića od strane "najbližih srodnika" preminulog.1793
Obdukciju posmrtnih ostataka Abida Omanovića obavili su 14. novembra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda desne crijevne kosti izazvana hicem iz
vatrenog oružja.1794
593. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Abid Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1795 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Abid
Omanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Adil, sin Abida (star 55 godina, muškog pola)
594. Adil Omanović, rođen 1937. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 15. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1796 U Bazi podataka
FZS-a koja je podnesena u prilog ovom navodu tužilaštva, ova osoba je upisana pod imenom Adil
Omerović, rođen 9. januara 1934. godine, koji je umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992.
godine.1797 Vijeće se nije uvjerilo da se ti podaci odnose na istu osobu i stoga će u ovom slučaju
zanemariti Bazu podataka FZS-a. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1798
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
140" identifikovano kao tijelo Adila Omanovića.1799 Obdukciju tijela Adila Omanovića obavili su
13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda
1791
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1493, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1792
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1498, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1793
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1494, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1794
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1497 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Abida Omanovića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1795
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1796
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1502, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1797
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1503, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1798
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1504, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1799
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1494, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
185
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
432/20100 TER
Prijevod
glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Adil Omanović imao je na
sebi sivu jaknu i džemper bez rukava, šarenu košulju i plave radne pantalone.1800
595. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Adil Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dokaza koji bi uputili na to da je on nestao
10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula 1992.
godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je Adil Omanović ubijen
kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Asim, sin Hurema (star 56 godina, muškog pola)
596. Asim Omanović, rođen u Biljanima, Ključ, 1935. godine, prema Spisku Državne komisije
BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom
spisku, tijelo mu je ekshumirano u Biljanima 4. novembra 1996. godine.1801 Vijeću je dostavljena
policijska izjava o nestalom licu koju je 9. jula 1996. godine izdao SJB Ključ. Prema toj izjavi,
Asim Omanović, rođen 9. decembra 1935. godine, posljednji je put viđen u Biljanima 26. juna
1992. godine, kada je "ubijen kod kuće". U toj izjavi se dalje navodi da se njegovo tijelo nalazi na
groblju Jabukovac. Navodi se da je Asim Omanović, kada je posljednji put viđen, na sebi imao
majicu, crne pantalone i crne cipele.1802 Vijeću je predočen sudski izvještaj o uviđaju na mjestu
zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je sačinio Džemal
Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7. novembra 1996.
godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih Muslimana koji
su bili pobijeni u julu 1992. godine.1803 U izvještaju se navodi da su posmrtni ostaci ekshumirani na
groblju u zaseoku Jabukovac u Biljanima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 015" identifikovani kao
ostaci Asima Omanovića, rođenog 9. decembra 1935. godine.1804 Sudskomedicinski pregled obavili
su 7. novembra 1992. godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana glave. U
vrijeme kad je nastupila smrt Asim Omanović imao je na sebi crni sportski sako, kariranu košulju,
sivi džemper, štofane pantalone i crne cipele.1805
597. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Asim Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, s obzirom na policijsku izjavu o nestalom licu koju je
izdao SJB Ključ, Vijeće ne može zaključiti da je Asim Omanović ubijen kako se navodi u
Optužnici.
OMANOVIĆ, Elkaz, sin Osme (star 56 godina, muškog pola)
598. Elkaz Osmanović, broj MKCK-a BAZ-106793-01, rođen 1936. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
1800
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1500 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Adila Omanovića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1801
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1509, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1802
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1507, Policijska izjava o nestalom licu, Omanović, Asim
(povjerljivo).
1803
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1508, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1804
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1508, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1805
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1508, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
186
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
431/20100 TER
Prijevod
godine.1806 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Elkaz Omanović, rođen 11. januara 1936.
godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1807 U Izvještaju MKCK-a o
nestalim licima navodi se da je Elkaz Omanović nestao u Gornjoj Sanici u junu 1992. godine.1808
Vijeću je takođe predočeno rješenje Osnovnog suda u Ključu, koje je 20. septembra 1996. godine
izdao sudija Džemal Botonjić i kojim se Elkaz Omanović proglašava mrtvim. U pomenutom
rješenju utvrđeno je da datum smrti bio "10. juli 1992. godine", a mjesto smrti "Donji Biljani".1809 U
izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra
1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz
masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1810 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 187" identifikovano kao tijelo Elkaza
Omanovića.1811 U Izvještaju o obdukciji, koji su sačinili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, navodi se da je
obdukcija tijela Elkaza Omanovića obavljena 14. novembra 1996. godine. Obdukcijom je utvrđeno
da je uzrok smrti povreda karličnog dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Elkaz Omanović imao je na sebi plavi džemper, sivu košulju dugih rukava i sive
pantalone.1812
599. Na osnovu izvedenih dokaza, te oslanjajući se, konkretno, na sudsko rješenje kojim je Elkaz
Omanović proglašen mrtvim, Vijeće zaključuje da je Elkaz Omanović ubijen iz vatrenog oružja u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u
Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1813 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su
10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena
zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima
10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Elkaz Omanović ubijen kako se navodi
u Optužnici.
OMANOVIĆ, Enid, sin Hilme (star 27 godina, muškog pola)
600. Enid Omanović, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Ključu, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano
iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1814 U Bazi podataka FZS-a navodi se
da je Enid Omanović, rođen 31. decembra 1964. godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula
1992. godine.1815 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište
I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1816 U drugom sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio
1806
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1518, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1807
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1516, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1808
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1517, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1809
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1512, Rješenje o utvrđenoj smrti of Elkaz Omanović
(povjerljivo).
1810
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1514, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1811
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1511, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1812
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1515, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1813
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1814
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1521, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1815
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1525, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1816
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1523, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
187
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
430/20100 TER
Prijevod
istražni sudija Džemal Botonjić, navodi da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 071" identifikovano kao
tijelo Enida Omanovića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1817 U Izvještaju o
obdukciji, koji su sačinili dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu, navodi se da je obdukcija posmrtnih
ostataka Enida Omanovića obavljena 6. oktobra 1996. godine. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt
nastupila usljed povrede lumbalnog dijela kičme izazvane hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad
je nastupila smrt Enid Omanović imao je na sebi jaknu od džinsa, bijelu majicu i farmerke.1818
601. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Enid Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1819 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Enid
Omanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Hilmo, sin Hamida (star 58 godina, muškog pola)
602. Hilmo Omanović, rođen 1934. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1820 U Bazi podataka
FZS-a koja je podnesena u prilog ovom navodu tužilaštva, ova osoba je upisana pod imenom Hilmo
"Omerović", rođen 27. februara 1934. godine, koji je umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula
1992. godine.1821 S obzirom na to da se ime, ime oca i godina rođenja koji su zabilježeni u toj bazi
podataka podudaraju s odgovarajućim podacima koje je tužilaštvo u svojim navodima dalo u vezi s
tom osobom, Vijeće smatra da se pomenuti podaci odnose na istu osobu, te da je do razlike u imenu
došlo zbog tipografske greške. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1822
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
121" identifikovano kao tijelo Hilme Omanovića od strane sina preminulog.1823 Obdukciju
posmrtnih ostataka Hilme Omanovića obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr
Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u
Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda desne natkoljenice izazvana hicem iz vatrenog
oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Hilmo Omanović imao je na sebi sivu jaknu, bijeli džemper
na kopčanje i sive štofane pantalone.1824
603. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hilmo Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
1817
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1522, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1818
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1524, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1819
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1820
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1532, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1821
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1529, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1822
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1527, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1823
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1530, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1824
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1531 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Hilmu Omanovića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
188
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
429/20100 TER
Prijevod
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1825 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hilmo Omanović ubijen
kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Mustafa, sin Muje (star 64 godine, muškog pola)
604. Mustafa Omanović, rođen 1928. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1826 U Bazi podataka
FZS-a kaže se da je Mustafa Omanović, rođen 20. aprila 1928. godine, umro u Donjim Biljanima
10. jula 1992. godine.1827 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice
Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u
Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1828 Tužilaštvo tvrdi
da je tijelo koje je ekshumirano iz grobnice "Lanište I" i označeno kao "Tijelo br. 146"
identifikovano kao tijelo Mustafe Omanovića.1829 U prevodu sudskog zapisnika o obdukcijama
leševa ekshumiranih iz grobnice "Lanište I", koji je podnesen u prilog pomenutom navodu ne
pominje se "Tijelo br. 146". Vijeće ima u vidu da se u originalnom dokumentu na b/h/s-u navodi da
je "Tijelo br. 146" pripadalo Mustafi Omanoviću.1830 Međutim, s obzirom na pomenuto, Vijeće nije
u mogućnosti da se osloni na originalnu verziju tog zapisnika. Nije poznato na osnovu čega je
izvršena identifikacija preminulog. Obdukciju posmrtnih ostataka Mustafe Omanovića obavili su
14. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda
lijeve natkoljenice i lijeve potkoljenice izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Mustafa Omanović imao je na sebi bijeli džemper, šarenu košulju i sive štofane
pantalone.1831
605. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mustafa Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1832 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Mustafa
Omanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Omer, sin Mustafe (star 82 godine, muškog pola)
606. Omer Omanović, rođen 1910. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
1825
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1538, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1827
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1539, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1828
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1536, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1829
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1537 (povjerljivo).
1830
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1537, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1831
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1535 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Mustafu Omanovića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1832
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1826
189
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
428/20100 TER
Prijevod
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1833 U izvještaju o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne
grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1834 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz
masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal
Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 184" identifikovano kao tijelo Omera
Omanovića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1835 Obdukciju posmrtnih ostataka
Omera Omanovića obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da
je uzrok smrti trauma grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.1836
607. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Omer Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1837 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Omer
Omanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Omer, sin Nazifa (star 55 godina, muškog pola)
608. Omer Omanović, rođen 1937. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1838 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Omer Omanović, rođen 12. januara 1937. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1839 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1840
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
179" identifikovano kao tijelo Omera Omanovića od strane "najbližih srodnika" optuženog.1841
Obdukciju posmrtnih ostataka Omera Omanovića obavili su 14. novembra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U
vrijeme kad je nastupila smrt Omer Omanović imao je na sebi sivi džemper, sivi sako i sive štofane
pantalone.1842
609. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Omer Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
1833
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1543, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1834
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1544, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1835
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1545, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1836
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1542, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1837
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1838
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1547, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1839
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1552, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1840
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1548, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1841
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1550, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1842
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1551, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
190
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
427/20100 TER
Prijevod
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1843 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Omer
Omanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Pašo, sin Osmana (star 51 godinu, muškog pola)
610. Pašo Omanović, rođen 1941. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima 4. novembra 1996. godine.1844 Vijeću je predočen sudski izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7.
novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih
Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1845 U izvještaju se navodi da su posmrtni ostaci
ekshumirani na groblju u zaseoku Jabukovac u Biljanima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 18"
identifikovani kao ostaci Paše Omanovića, rođenog 1941. godine.1846 Sudskomedicinski pregled
obavili su 7. novembra 1992. godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana
grudne duplje. Ostaci odjeće pronađeni na tijelu identifikovani su kao ostaci zelenog džempera.1847
611. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Pašo Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se navodi u
Optužnici.
OMANOVIĆ, Saudin, sin Aiza (star 21 godinu, muškog pola)
612. Saudin Omanović, rođen 1970. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1848 Ti podaci se
podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim licima.1849 U bilješci u Bazi podataka FZS-a koju je
podnijelo tužilaštvo ne pominje se osoba s imenom Saudin Omanović, nego osoba koja se zvala
"Zijad Omanović, sin Aziza".1850 Vijeće se nije uvjerilo da se ta bilješka odnosi na istu osobu i
stoga će zanemariti Bazu podataka FZS-a u vezi sa Saudinom Omanovićem. U izvještaju o uviđaju
na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio
Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice
Lanište I ekshumirano 188 tijela.1851 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne
grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić,
navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 081" identifikovano kao tijelo Saudina Omanovića,
1843
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1554, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1845
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1555, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1846
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1555, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1847
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1555, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1848
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1563, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1849
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1562, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1850
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1561, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1851
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1558, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1844
191
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
426/20100 TER
Prijevod
rođenog 19. jula 1970. godine.1852 Obdukciju posmrtnih ostataka Saudin Omanović obavili su 6.
novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Tom tijelu je nedostajala glava, međutim,
utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme
kad je nastupila smrt Saudin Omanović imao je na sebi ljubičastu trenerku sa bijelim i zelenim
prugama i ljubičasto-zelenu majicu dugih rukava.1853
613. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Saudin Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1854 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Saudin
Omanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Tehvid, sin Almaza (star 31 godinu, muškog pola)
614. Tehvid Omanović, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Biljanima 4. novembra 1996. godine.1855 Vijeću je predočen sudski izvještaj o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji pojedinačnih grobova na području sela Biljana, koji je
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu. Prema tom izvještaju, dana 7.
novembra 1996. godine iz pojedinačnih grobnica u selu Biljani ekshumirano je više tijela bosanskih
Muslimana koji su bili pobijeni u julu 1992. godine.1856 U izvještaju se navodi da su posmrtni ostaci
ekshumirani na groblju u zaseoku Jabukovac u Biljanima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 016"
identifikovani kao ostaci Tehvida Omanovića, rođenog 12. januara 1961. godine.1857
Sudskomedicinski pregled obavili su 7. novembra 1992. godine dr Hamza Žujo i njegov tim sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrti strelna rana glave. Ostaci odjeće pronađeni na tijelu identifikovani su kao ostaci gornjeg
dijela trenerke crvene boje i bijelog džempera.1858
615. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Tehvid Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, Vijeće ne može zaključiti da je on ubijen kako se
navodi u Optužnici.
OMANOVIĆ, Zuhdija, sin Huseina (star 67 godina, muškog pola)
616. Zuhdija Omanović, rođen 1925. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1859 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Zuhdija Omanović, rođen 10. juna 1925. godine, umro u Donjim Biljanima,
1852
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1559, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1853
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1557, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1854
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1855
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1565, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1856
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1566, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1857
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1566, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1858
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1566, Sudski zapisnik o ekshumaciji masovne grobnice i
pojedinačnih grobova u Biljanima (povjerljivo).
1859
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1571, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
192
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
425/20100 TER
Prijevod
Ključ, 10. jula 1992. godine.1860 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1861
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
152" identifikovano kao tijelo Zuhdije Omanovića.1862 Obdukciju posmrtnih ostataka Zuhdije
Omanovića obavili su 14. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Tom tijelu je
nedostajala glava, međutim, utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje i leđnih pršljenova
izazvana hicima iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Zuhdija Omanović imao je na
sebi sivi kožuh od jagnjeće kože,svijetloplavi džemper i sive štofane pantalone.1863
617. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zuhdija Omanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1864 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Zuhdija
Omanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMERADŽIĆ, Džemal, sin Mehmeda (star 58 godina, muškog pola)
618. Džemal Omeradžić, rođen 1934. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Ključu, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano
iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1865 U Bazi podataka FZS-a navodi se
da je Džemal Omeradžić, rođen 22. marta 1934. godine umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula
1992. godine.1866 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište
I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1867 U sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 005" identifikovano kao tijelo
Džemala Omeradžića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1868 Obdukciju posmrtnih
ostataka Džemala Omeradžića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira MešićPašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu.
Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Džemal Omeradžić imao je na sebi sivi sako, šarenu košulju i plave farmerke.1869
619. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Džemal Omeradžić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dosljednih dokaza koji bi uputili na to da je
1860
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1569, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1861
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1570, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1862
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1572, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1863
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1568, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1864
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1865
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1579, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1866
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1578, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1867
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1576, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1868
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1574, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1869
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1575, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je u Izvještaju o obdukciji njegovo ime upisano kao "Džemal Omeragić". Vijeće smatra da je ta razlika zanemarljiva.
193
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
424/20100 TER
Prijevod
on nestao 10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula
1992. godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je Džemal Omeradžić
ubijen kako se navodi u Optužnici.
OMERADŽIĆ, Salko, sin Osmana (star 48 godina, muškog pola)
620. Salko Omeradžić, rođen 1945. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1870 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Salko Omeradžić, rođen 10. marta 1944. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1871 Ti podaci se podudaraju s Izvještajem MKCK-a o nestalim
licima.1872 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji
je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1873 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 133" identifikovano kao tijelo
Salke Omeradžića od strane brata preminulog.1874 Obdukciju tijela Salke Omeradžića obavili su 14.
novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da smrt nastupila kao
direktna posljedica povrede grudne duplje izazvane hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je
nastupila smrt Salko Omeradžić imao je na sebi plavu radnu bluzu, plavu košulju kratkih rukava,
sive štofane pantalone i crne čizme.1875
621. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Salko Omeradžić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1876 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Salko
Omeradžić ubijen kako se navodi u Optužnici.
PEHADŽIĆ, Šerif, sin Ćerima (star 30-31 godinu, muškog pola)
622. Šerif Pehadžić, rođen 1961. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1877 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Šerif Pehadžić, rođen 13. maja 1968. godine, umro u Donjim Biljanima,
1870
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1586, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1871
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1585, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1872
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1583, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1873
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1584, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1874
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1582, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1875
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1587 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Salka Omeradžića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument. Vijeće takođe ima u vidu da je u Izvještaju o obdukciji njegovo ime upisano kao "Salko
Omeragić", ali smatra da je ta razlika u pisanju zanemarljiva.
1876
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1877
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1592, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
194
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
423/20100 TER
Prijevod
Ključ, 10. jula 1992. godine.1878 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Šerif
Pehadžić, rođen 13. maja 1962. godine, nestao u Ključu 10. jula 1992. godine.1879 Vijeće ima u vidu
da se podaci o datumu rođenja Šerifa Pehadžića razlikuju i smatra da je on rođen ili 1961. ili 1962.
godine. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je
4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1880 U drugom sudskom zapisniku o
obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni
sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 082" identifikovano kao tijelo
Šerifa Pehadžića, rođenog 13. maja 1962. godine, na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1881 Obdukciju posmrtnih ostataka Šerifa Pehadžića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda glave izazvana hicem iz
vatrenog oružja. Ostaci odjeće pronađeni na tijelu Šerifa Pehadžića identifikovani su kao ostaci
bijele košulje dugih rukava i crnih mokasinki.1882
623. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šerif Pehadžić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1883 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Šerif
Pehadžić ubijen kako se navodi u Optužnici.
SINANOVIĆ, Azra, kćerka Himze (stara 17 godina, ženskog pola)
624. Azra Sinanović, rođena 1975. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestala je u Biljanima, Ključ, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1884 U izvještaju o
uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine
sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne
grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1885 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz
masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal
Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 122" identifikovano kao tijelo Azre Sinanović,
rođene 29. maja 1975. godine, od strane "najbližih srodnika" preminule.1886 Obdukciju "Tijela br.
129", koje je identifikovano kao tijelo Azre Sinanović, obavili su 14. novembra 1996. godine dr
Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog
medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda glave izazvana hicem iz
vatrenog oružja.1887 Vijeće ima u vidu tvrdnju tužilaštva da se u sudskom zapisniku dvaput navodi
"Tijelo br. 122" i da je kod drugog navoda pogrešno upisano "Tijelo br. 122", a trebalo je da stoji
1878
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1593, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1879
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1595, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1880
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1594, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1881
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1591, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1882
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1590, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1883
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1884
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1598, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1885
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1599, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1886
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1600, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1887
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1590, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
195
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
422/20100 TER
Prijevod
"Tijelo br. 129". S obzirom da se podaci iz Izvještaja o obdukciji koji je podnesen za "Tijelo br.
129" podudaraju s podacima upisanim u jednom od navoda za "Tijelo br. 122", Vijeće se uvjerilo
da je do razlike došlo usljed tipografske greške i da su posmrtni ostaci Azre Sinanović zaista
ekshumirani kao "Tijelo br. 129".
625. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Azra Sinanović ubijena iz vatrenog
oružja u Biljanima 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Međutim, shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ona ubijena kako se navodi u Optužnici.
SINANOVIĆ, Lejla, kćerka Mehmeda (stara 52 godine, ženskog pola)
626. Lejla Sinanović, rođena 1940. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Ključu, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je ekshumirano
iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1888 U Bazi podataka FZS-a navodi se
da je Lejla Sinanović, rođena 18. juna 1940. godine, umrla u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula
1992. godine.1889 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište
I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu,
navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1890 U drugom sudskom
zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra 1996. godine
sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 088"
identifikovano kao tijelo Lejle Sinanović, rođene 18. juna 1940. godine, od strane "najbližih
srodnika" preminule.1891 Obdukciju posmrtnih ostataka Lejle Sinanović obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne
duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja.1892
627. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Lejla Sinanović ubijena iz vatrenog
oružja u Biljanima 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Međutim, Vijeće ne može
zaključiti da je ona ubijena kako se navodi u Optužnici.
SUBAŠIĆ, Fadil, sin Adila (star 61 godinu, muškog pola)
628. Fadil Subašić, rođen 1936. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1893 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Fadil Subašić, rođen 10. jula 1931. godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ,
10. jula 1992. godine.1894 Vijeće ima u vidu da je u dvjema dostavljenim bazama podataka
zabilježen različit datum rođenja Fadila Subašića. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1895 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji
1888
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1605, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1889
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1603, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1890
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1602, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1891
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1606, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1892
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1604, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1893
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1611, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1894
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1609, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1895
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1610, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
196
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
421/20100 TER
Prijevod
je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 186" identifikovano kao tijelo Fadila Subašića, rođenog 10. jula 1931. godine,
na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1896 Obdukciju tijela Fadila Subašića obavili su 13.
novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku
medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma
grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila smrt Fadil Subašić
imao je na sebi sivi sako, plavi džemper i sive štofane pantalone.1897
629. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Fadil Subašić ubijen iz vatrenog oružja
u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992.
u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1898 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji
su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i
Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u
Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Fadil Subašić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
SUBAŠIĆ, Izedin, sin Nazifa (star 27 godina, muškog pola)
630. Izedin Subašić, broj MKCK-a BAZ-100085-01, rođen 1964. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1899 Izvještaj MKCK-a o nestalim licima podudara se s tim podacima.1900 U Bazi podataka
FZS-a navodi se da je Izedin Subašić, rođen 5. septembra 1964. godine, umro u Donjim Biljanima,
Ključ, 10. jula 1992. godine.1901 Tužilaštvo je, pored toga, dostavilo policijsku izjavu o nestalom
licu koju je 13. juna 1996. godine izdao SJB Ključ. Prema toj izjavi, "Edin Subašić", rođen 1964.
godine, posljednji put je viđen u Biljanima 10. jula 1992. godine, kada je "odveden" u pravcu
osnovne škole u Biljanima.1902 Vijeće ima u vidu da je u toj izjavi upisano različito ime, ali smatra
da se ona odnosi na istu osobu, budući da se i ime oca i godina rođenja podudaraju s podacima iz
drugih dostavljenih izvora. U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne
grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija
Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1903
U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 7. novembra
1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br.
149" identifikovano kao tijelo Izedina Subašića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1904
Obdukciju posmrtnih ostataka Izedina Subašića obavili su 13. novembra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. U
1896
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1608, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1897
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1612, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1898
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1899
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1617, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1900
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1615, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1901
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1616, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1902
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 986, Policijska izjava o nestalom licu, Subašić, Izedin
(povjerljivo).
1903
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1618, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1904
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1621, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
197
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
420/20100 TER
Prijevod
vrijeme kad je nastupila smrt Izedin Subašić imao je na sebi plavu radnu bluzu, sivu košulju i plave
farmerke.1905
631. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Izedin Subašić ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Na osnovu dokaza da je posljednji put viđen kako ga
silom odvode u pravcu osnovne škole u Biljanima, Vijeće zaključuje da je on tamo ubijen, kako se
navodi u Optužnici.
ZUKANOVIĆ, Hazim, sin Smaila (star 40 godina, muškog pola)
632. Hazim Zukanović, broj MKCK-a BAZ-100064-01, rođen 1951. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1906 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima navodi se da je Hazim Zukanović nestao u
Sanskom Mostu 10. jula 1992. godine.1907 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hazim
Zukanović, rođen 17. septembra 1951. godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992.
godine.1908 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji
je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1909 U sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 013" identifikovano kao tijelo Hazima
Zukanovića, rođenog 19. novembra 1928. godine, na osnovu legitimacije koja je s njim
pronađena.1910 Obdukciju posmrtnih ostataka Hazima Zukanovića obavili su 6. oktobra 1996.
godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu
Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Vijeće ima u vidu da je u Izvještaju o obdukciji
zabilježeno da je Hazim Zukanović rođen "1951. godine" i utvrđeno da je preminuli bio "životne
dobi oko 41 godine".1911 Shodno tome, Vijeće smatra da je u sudskom zapisniku o obdukciji došlo
do administrativne greške prilikom upisivanja datuma rođenja. Utvrđeno je da je uzrok smrt
povreda desne strane grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog oružja. U vrijeme kad je nastupila
smrt Hazim Zukanović imao je na sebi sivu kožnu jaknu, bijeli džemper i smeđe pantalone.1912
633. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hazim Zukanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1913 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Hazim
Zukanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
1905
V. P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1384, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće
napominje da je tužilaštvo pod rednim brojem 1619 unijelo dio dokumenta koji ne sadrži obdukcijski nalaz za Izedina Subašića.
Vijeće stoga upućuje na navedeni dokument.
1906
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1630, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1907
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1625, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1908
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1628, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1909
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1626, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1910
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1629, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1911
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1624, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1912
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1624, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1913
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
198
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
419/20100 TER
Prijevod
ZUKANOVIĆ, Husein, sin Huseina (star 67 godina, muškog pola)
634. Husein Zukanović, broj MKCK-a BAZ-914700-01, rođen 1925. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 27. maja 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1914 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Husein Zukanović, rođen 6. aprila 1925. godine,
umro u Donjim Biljanima 10. jula 1992. godine.1915 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i
ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1916 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji
je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 092" identifikovano kao tijelo Huseina Zukanovića od strane kćerke
preminulog.1917 Obdukciju tijela Huseina Zukanovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza
Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog
centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog
oružja.1918
635. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Husein Zukanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 1992. godine. Međutim, u odsustvu dosljednih dokaza koji bi uputili na to da je
on nestao 10. jula 1992. godine, te s obzirom na to da su tijela osoba koje su ubijene prije 10. jula
1992. godine ekshumirana iz grobnice Lanište I, Vijeće ne može zaključiti da je ubijen kako se
navodi u Optužnici.
ZUKANOVIĆ, Mujaga, sin Adila (star 37 godina, muškog pola)
636. Mujaga Zukanović, rođen 1954. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice Crvena zemlja u opštini Ključ 4. novembra 1996. godine.1919 U Bazi
podataka FZS-a navodi se da je Mujaga Zukanović, rođen 30. septembra 1954. godine, umro u
Biljanima Donjim, Ključ, 10. jula 1992. godine.1920 Vijeću je predočen sudski izvještaj o
ekshumaciji masovne grobnice Crvena zemlja II, obavljene 5. novembra 1996. godine na području
sela Krasulja, Ključ, koji je na licu mjesta sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda
u Ključu. Prema tom izvještaju, ta ekshumacija je izvršena na osnovu informacije da su tu pokopani
civili, bosanski Muslimani, iz sela Biljani koji su pobijeni 10. jula 1992. godine. Na tom lokalitetu
ekshumirano je ukupno 16 tijela.1921 U sudskom zapisniku o obdukciji tih 16 leševa ekshumiranih iz
masovne grobnice Crvena zemlja II, koji je 6. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 011" identifikovano kao tijelo Mujage
Zukanovića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1922 Obdukciju posmrtnih ostataka
Mujage Zukanovića obavili su 6. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić
1914
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1632, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1915
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1636, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1916
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1633, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1917
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1635, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1918
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1624, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1919
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1639, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1920
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1640, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1921
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1642, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Crvena zemlja II
(povjerljivo).
1922
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1641, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo)
199
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
418/20100 TER
Prijevod
sa Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu u prisustvu
ekspertnog tima Vlade BiH i istražnog sudije Osnovnog suda u Ključu. Utvrđeno je da je uzrok
smrti strelna rana glave. U vrijeme kad je nastupila smrt Mujaga Zukanović imao je na sebi plavu
radnu bluzu dugih rukava, plave radne pantalone i kožne čizme.1923
637. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mujaga Zukanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1924 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Mujaga
Zukanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
ZUKANOVIĆ, Salih, sin Sulje (star 69 godina, muškog pola)
638. Salih Zukanović, rođen 1923. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Ključu, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano
iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996. godine.1925 U Bazi podataka FZS-a navodi se
da je Salih Zukanović, rođen 13. februara 1923. godine, umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula
1992. godine.1926 Vijeću je takođe predočeno rješenje Osnovnog suda u Ključu, koje je 19. avgusta
1996. godine izdao sudija Džemal Botonjić i kojim se Salih Zukanović proglašava mrtvim. Tim
rješenjem je utvrđeno da je datum smrti bio "10. juli 1992. godine", a mjesto smrti "Donji
Biljani".1927 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji
je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić, istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi
se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano 188 tijela.1928 U sudskom zapisniku o obdukciji
leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji je 12. oktobra 1996. godine sačinio istražni sudija
Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s oznakom "Tijelo br. 014" identifikovano kao tijelo Saliha
Zukanovića na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1929 Obdukciju tijela Huseina
Zukanovića obavili su 6. oktobra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa Instituta
za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Uzrok smrti nije utvrđen
jer nije bilo vidljivih znakova povreda kostiju trupa i udova, a unutrašnji organi su potpuno
izmijenjeni usljed truljenja.1930
639. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Salih Zukanović umro u Biljanima 10.
jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10. jula 1992. u Biljanima
ubijena najmanje 144 muškarca,1931 kao i činjenicu da je otprilike 140 muškaraca koji su 10. jula
1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima Lanište I i Crvena zemlja,
Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci izgubili život u Biljanima 10. jula
1992. godine. Usprkos činjenici da uzrok smrti nije utvrđen, Vijeće zaključuje da je Salih
Zukanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
1923
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1641, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Crvena zemlja II
(povjerljivo)
1924
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1925
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1646, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1926
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1645, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1927
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1650, Rješenje o utvrđenoj smrti Saliha Zukanovića
(povjerljivo).
1928
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1644, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1929
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1647, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1930
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1648, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo). Vijeće ima
u vidu da je u Izvještaju o obdukciji njegovo ime zabilježeno kao "Salim Zukanović".
1931
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
200
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
417/20100 TER
Prijevod
ZUKANOVIĆ, Smail, sin Mehmeda (star 66 godina, muškog pola)
640. Smail Zukanović, broj MKCK-a BAZ 964965-01, rođen 1926. godine, prema Spisku
Državne komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Lanište I u opštini Ključ 5. oktobra 1996.
godine.1932 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Smail Zukanović, rođen 7. januara 1926. godine,
umro u Donjim Biljanima, Ključ, 10. jula 1992. godine.1933 U izvještaju o uviđaju na mjestu zločina
i ekshumaciji masovne grobnice Lanište I, koji je 4. oktobra 1996. godine sačinio Džemal Botonjić,
istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, navodi se da je iz masovne grobnice Lanište I ekshumirano
188 tijela.1934 U drugom sudskom zapisniku o obdukciji leševa iz masovne grobnice Lanište I, koji
je 7. novembra 1996. godine sačinio istražni sudija Džemal Botonjić, navodi se da je tijelo s
oznakom "Tijelo br. 173" identifikovano kao tijelo Smaila Zukanovića, rođenog 1. jula 1926.
godine, na osnovu legitimacije koja je s njim pronađena.1935 Obdukciju posmrtnih ostataka Smaila
Zukanovića obavili su 14. novembra 1996. godine dr Hamza Žujo i dr Semira Mešić-Pašalić sa
Instituta za forenzičku medicinu Univerzitetskog medicinskog centra u Sarajevu. Utvrđeno je da je
uzrok smrt povreda karličnog dijela izazvana hicem iz vatrenog oružja.1936 U vrijeme kad je
nastupila smrt Smail Zukanović imao je na sebi sivi sako, zeleni džemper i sive štofane
pantalone.1937
641. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Smail Zukanović ubijen iz vatrenog
oružja u Biljanima 10. jula 1992. godine. Imajući u vidu činjenicu o kojoj je presuđeno da su 10.
jula 1992. u Biljanima ubijena najmanje 144 muškarca,1938 kao i činjenicu da je otprilike 140
muškaraca koji su 10. jula 1992. godine nestali u Biljanima ekshumirano iz grobnica na lokalitetima
Lanište I i Crvena zemlja, Vijeće smatra da je jedini razuman zaključak taj da su ti muškarci
izgubili život u Biljanima 10. jula 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je Smail
Zukanović ubijen kako se navodi u Optužnici.
3. Prijedor i Skender-Vakuf
(a) Kozarac
ŠAHURIĆ, ime nepoznato, kćerka Adema (starost neutvrđena, ženskog pola)
642. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.1939 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
ŠAHURIĆ, ime nepoznato, supruga Adema (starost neutvrđena, ženskog pola)
643. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.1940 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
1932
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1657, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1933
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1655, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1934
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1654, Sudski zapisnik o ekshumaciji, Lanište I (povjerljivo).
1935
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1652, Sudski zapisnik o obdukciji leševa, Lanište I
(povjerljivo).
1936
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1653, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1937
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 1653, Izvještaj o obdukciji, Lanište I (povjerljivo).
1938
Činjenica o kojoj je presuđeno 566.
1939
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2379 (povjerljivo).
1940
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2381 (povjerljivo).
201
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
416/20100 TER
Prijevod
ŠAHURIĆ, Šerifa, kćerka Muje (stara 56 godina, ženskog pola)
644. Šerifa Šahurić, rođena 1936. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestala je u Kamičanima, Prijedor, 28. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
joj je ekshumirano iz grobnice u Kamičanima 20. jula 1998. godine.1941 U Sudskom zapisniku o
obdukciji leševa, koji je 6. avgusta 1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić, istražni sudija
Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su posmrtni ostaci jedne od osam osoba ekshumiranih 20.
jula 1998. godine iz masovne grobnice u Kamičanima, Kozarac, naime oni s oznakom "Tijelo br.
6", identifikovani kao ostaci Šerife Šahurić, kćerke Muje, rođene 1. januara 1936. godine.1942
Obdukcijom tijela Šerife Šahurić, koju je 1. avgusta 1998. godine obavila dr Semira Mešić-Pašalić
iz Kantonalne bolnice u Bihaću, utvrđeno je da je uzrok smrti povreda u karličnoj duplji izazvana
hicima iz vatrenog oružja.1943 Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine. Neki od odjevnih
predmeta pronađenih na tijelu bili su siva vesta i tunika bez rukava.1944
645. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šerifa Šahurić ubijena u Kamičanima,
Kozarac, 28. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je
ubijena kako se navodi u Optužnici.
ŠAHURIĆ, Mehmed, sin Mehe (star 69 godina, muškog pola)
646. Mehmed Šahurić, rođen 1923. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 28. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
mu je ekshumirano iz grobnice u Kamičanima 20. jula 1998. godine.1945 U Sudskom zapisniku o
obdukciji leševa, koji je 6. avgusta 1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić, istražni sudija
Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su posmrtni ostaci jedne od osam osoba ekshumiranih 20.
jula 1998. godine iz masovne grobnice u Kamičanima, Kozarac, naime oni s oznakom "Tijelo br.
5", identifikovani kao ostaci Mehmeda Šahurića, sina Mehe, rođenog 3. februara 1923. godine.1946
Obdukcijom tijela Mehmeda Šahurića, koju je 1. avgusta 1998. godine obavila dr Semira MešićPašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću, utvrđeno je da je uzrok smrti strelna rana na glavi.1947 Neki
od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su plava vunena jakna, pulover i sive
samtene pantalone.1948 Vijeću je predočeno rješenje Opštinskog suda u Ključu, koje je 17. jula
1998. godine izdao sudija Šefik Trodžić i kojim se Mehmed Šahurić proglašava mrtvim. Sud u
Ključu zaključio je da je Mehmed Šahurić umro 27. maja 1992. godine u selu Kamičanima
nedaleko od Kozarca, Prijedor. Rješenje je zasnovano na izjavama troje članova porodice koji su
rekli da je Mehmed Šahurić ubijen u granatiranju Kamičana 27. maja 1992. godine.1949
647. Vijeću su takođe predočeni dokazi da je između 24. i 26. maja 1992. godine vojska
bosanskih Srba napala selo Kamičani i da su vojnici bosanskih Srba ubili najmanje osam civila,
bosanskih Muslimana, koji su se sakrivali u podrumu kuće Mehmeda Šahurića, i to nakon što su
otkrili njihovo skrovište.1950
1941
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2388, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1942
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2384, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2383, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
1943
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2386, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1944
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2386, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1945
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2393, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1946
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2395, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2392, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
1947
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2396, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1948
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2396, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1949
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2394, Rješenje Osnovnog suda o utvrđenoj smrti Mehmeda
Šahurića (povjerljivo).
1950
Činjenica o kojoj je presuđeno 847.
202
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
415/20100 TER
Prijevod
648. Vijeće napominje da odbrana ne poriče da postoje dokazi u prilog tvrdnji tužilaštva u vezi s
ovom osobom.1951
649. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mehmed Šahurić ubijen u Kozarcu ili
okolini 27. maja 1992. godine ili približno tog datuma, kako se navodi u Optužnici.
ALIĆ, Ekrem, sin Mehmeda (star 36 godina, muškog pola)
650. Ekrem Alić, rođen 6. novembra 1955. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u Kozarcu,
opština Prijedor, za 2004. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 27. maja 1992. godine. Kao
mjesto smrti navodi se Benkovac. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.1952 Ekrem Alić, broj
MKCK-a BAZ-110127-03, rođen 9. novembra 1955. godine, i prema Spisku Državne komisije BiH
za traženje nestalih lica, nestao je u Benkovcu, Prijedor, 27. maja 1992. godine.1953
651. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Ekrem Alić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BAŠIĆ,1954 Šefika, kćerka Ibrahima (stara 70 godina, ženskog pola)
652. Šefika Bašić, rođena 1922. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestala je u Huskićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je
ekshumirano iz grobnice u Huskićima 29. juna 2000. godine.1955 Posmrtni ostaci ekshumirani 29.
juna 2000. godine iz masovne grobnice u Huskićima, Prijedor, i obilježeni oznakom "Tijelo br. 2"
identifikovani su kao ostaci Šefike Bašić od strane sina preminule na osnovu poznate lokacije
grobnice, kao i odjeće koja je pronađena na tijelu, među kojom su bili zelena ženska bluza od svile,
plave pantalone i crne gumene cipele.1956 Obdukcijom posmrtnih ostataka Šefike Bašić, koju je 7.
jula 2000. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću, utvrđeno je da su
uzrok smrti probojne rane glave, grudi i desne potkoljenice. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila
1992. godine.1957 Vijeće ima u vidu da mu nije dostavljen prevod na jedan od službenih jezika
policijske izjave o nestalom licu koja je izdata za Šefiku Bašić.1958
653. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šefika Bašić ubijena iz vatrenog oružja
u Huskićima, Kamičani, u opštini Prijedor 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno
tome, Vijeće zaključuje da je ona ubijena kako se navodi u Optužnici.
BAŠIĆ, Muhamed, sin Omera (star 78 godina, muškog pola)
654. Muhamed Bašić, rođen 1914. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Huskićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Huskićima 29. juna 2000. godine.1959 Posmrtni ostaci ekshumirani 29.
1951
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti (CHS), 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak
A, str. 18, pod rednim brojem 2389.
1952
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2399.1, Potvrda o smrti, Ekrem Alić (povjerljivo).
1953
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2398, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima na području Bosne i
Hercegovine, 4. izdanje, 30. juni 1998. godine (povjerljivo).
1954
Vijeće ima u vidu da je u Konačnom spisku žrtava koji je podnijelo tužilaštvo njeno prezime napisano kao "Ašić", ali se uvjerilo
da se ta bilješka odnosi na Šefiku Bašić.
1955
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2401, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1956
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2404, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
1957
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2402, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1958
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2403, Policijska izjava o nestalom licu, Bašić, Šefika
(povjerljivo).
1959
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2407, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
203
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
414/20100 TER
Prijevod
juna 2000. godine iz masovne grobnice u Huskićima, Prijedor, i obilježeni oznakom "Tijelo br. 7"
identifikovani su od strane sina preminulog kao ostaci Muhameda Bašića, na osnovu njegove
odjeće i poznatog mjesta na kojem je tijelo pokopano u maju ili junu 1992. godine.1960 Obdukcijom
tijela, koju je 7. jula 2000. godine obavio sudskomedicinski vještak dr Miroslav Rakočević,
utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane glave i desne nadlaktice.1961 Muhamed Bašić je takođe
zadobio višestruke prelome rebara. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima
bili su smeđe pantalone, karirana košulja i bijele patike.1962 U policijskoj izjavi o nestalom licu koju
je SJB Sanski Most izdao 23. oktobar 2000. godine navodi se da je Muhamed Bašić poslkjednji put
viđen u Huskićima u maju ili junu 1992. godine, ali se ne navodi ništa više o okolnostima njegovog
nestanka.1963
655. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Muhamed Bašić ubijen iz vatrenog
oružja u Huskićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
BAHONJIĆ, Nihad, sin Hasana (star 37 godina, muškog pola)
656. Nihad Bahonjić, rođen 15. marta 1955. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
Prijedoru, opština Prijedor, za 2002. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 26. maja 1992.
godine u Kozarcu. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.1964 Vijeću su, osim toga, putem
Idriza Merdanzića predočeni dokazi da je 26. maja 1992. godine u Kozarcu Nihada Bahonjića
odveo neki srpski vojnik, nakon čega je Merdžanić čuo pucnje i više nikad nije vidio Bahonjića.1965
657. Na osnovu svjedočenja Idriza Merdanzića, kao i dokaza iznijetih u Bazi podataka o dokazu
smrti, Vijeće zaključuje da je Nihad Bahonjić ubijen u Kozarcu ili okolini 26. maja 1992. godine.
Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
BEŠIĆ, Hanifa, kćerka Hasana (stara 61 godinu, ženskog pola)
658. Hanifa Bešić, rođena 1930. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestala je u Deri, Prijedor, 30. maja 1992. godine.1966 Prema istom spisku, tijelo joj je
ekshumirano iz grobnice Kozarac I u opštini Prijedor 16. septembra 1999. godine.1967 Dana 15.
septembra 1999. godine, posmrtni ostaci jedne od šest osoba ekshumiranih iz masovne grobnice na
lokalitetu Strmac-Rovine u Kozarcu, naime oni s oznakom "Tijelo br. 6", identifikovani su kao
ostaci Hanife Bešić, kćerke Hasana, rođene 22. oktobra 1930. godine.1968 Obdukciju tijela obavila je
4. oktobra 1999. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su
uzrok smrti trauma glave, gornje i donje vilice, ramena i desne natkoljenice, izazvana hicima iz
vatrenog oružja. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su dijelovi
smeđe suknje.1969
1960
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2406, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2409, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1962
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2409, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1963
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2408, Policijska izjava o nestalom licu, Bešić, Muhamed
(povjerljivo).
1964
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2411.1, Potvrda o smrti, Nihad Bahonjić (povjerljivo).
1965
Idriz Merdžanić, 9. decembar 2010. godine, T. 18399.
1966
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2414, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1967
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2414, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1968
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2415, Izvještaj o ekshumaciji (povjerljivo).
1969
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2416, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1961
204
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
413/20100 TER
Prijevod
659. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hanifa Bešić ubijena iz vatrenog
oružja u Kozarcu 30. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje
da je ona ubijena kako se navodi u Optužnici.
BEŠIĆ, Mustafa, sin Ibrahima (star 48 godina, muškog pola)
660. Mustafa Bešić, rođen 10. maja 1944. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u Prijedoru,
opština Prijedor, za 2008. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 21. avgusta 1992. godine. Kao
mjesto smrti navodi se Prijedor. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.1970
661. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Mustafa Bešić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
BEŠIĆ, Salih, sin Smaje (starost neutvrđena, muškog pola)
662. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.1971 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Salih Bešić ubijen kako se navodi u Optužnici.
BEŠIĆ, Senad, sin Aziza (star 29 godina, muškog pola)
663. Senad Bešić, broj MKCK-a BAZ-106400-02, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Deri, Prijedor, 1. maja 1992. godine. U tom
spisku se navodi da mu je tijelo ekshumirano in Bešićima, Prijedor, 24. septembra 1999. godine.1972
U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Senad Bešić, rođen 10. marta 1963. godine, umro u
Kozaruši, Prijedor, 26. maja 1992. godine.1973 Posmrtni ostaci ekshumirani iz grobnice u DeriBešićima, Prijedor, i obilježeni oznakom "Tijelo br. 1" identifikovani su kao ostaci Senada Bešića
od strane supruge preminulog, na osnovu odjeće i nekih drugih karakteristika.1974 Obdukcijom
posmrtnih ostataka Senada Bešića, koju je 30. septembra 1999. godine obavio dr Miroslav
Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću, utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane vrata i
grudi, a da je smrt nastupila 20. juna 1992. godine. U Izvještaju o obdukciji zabilježeno je da su
neki od odjevnih predmeta pronađenih na tijelu bili su plave pantalone, plava jakna i tamnoplavi
radni mantil.1975
664. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Senad Bešić ubijen u Kozarcu ili
okolini 20. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on
ubijen kako se navodi u Optužnici.
BEŠIĆ, Vasif, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, muškog pola)
665. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.1976 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Vasif Bešić ubijen kako se navodi u Optužnici.
1970
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2418.1, Potvrda o smrti, Mustafa Bešić (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2419 (povjerljivo).
1972
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2422, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1973
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2421, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
1974
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2423, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
1975
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2424, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1976
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2426 (povjerljivo).
1971
205
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
412/20100 TER
Prijevod
BEGOVIĆ, Ibrahim, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, muškog pola)
666. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.1977 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Ibrahim Begović ubijen kako se navodi u Optužnici.
BLAZEVIĆ, Adem, sin Mehmeda (star 42 godine, muškog pola)
667. Adem Blazević, rođen 11. oktobra 1954. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
Kozarcu, opština Prijedor, za 2010. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 21. novembra 1996.
godine. U Potvrdi o smrti nisu navedeni ni mjesto ni uzrok smrti.1978
668. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Adem Blazević ubijen kako se
navodi u Optužnici.
DŽONLAGIĆ, Fehim, sin Dževada (star 16 godina, muškog pola)
669. Fehim Džonlagić, rođen 1975. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 12. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
mu je ekshumirano iz grobnice Jakarina kosa u opštini Prijedor 11. septembra 2001. godine.1979
Fehim "Đonlagić", broj MKCK-a BAZ-109933, rođen 12. septembra 1975. godine, u Izvještaju
MKCK-a o nestalim licima evidentiran je kao nestao u Kamičanima 12. juna 1992. godine.1980
Upisan je i u Matičnu knjigu umrlih u Omarskoj, opština Prijedor, za 2005. godinu. Smrt je, kako se
navodi, nastupila 12. juna 1992. godine u Omarskoj, Prijedor. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok
smrti.1981 Prema bazi podataka Međunarodne komisije za nestala lica, posmrtni ostaci ekshumirani
iz masovne grobnice Jakarina kosa i obilježeni oznakom "JKGBP-387#E12" identifikovani su kao
ostaci Fehima Džonlagića na osnovu upoređivanja DNK.1982
670. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Fehim Džonlagić ubijen kako
se navodi u Optužnici.
ELEZOVIĆ, Amir, sin Edhema (star 21 godinu, muškog pola)
671. Amir Elezović, rođen 14. novembra 1970. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
Kozarcu, opština Prijedor, za 2007. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 16. septembra 1992.
godine. Kao mjesto smrti navodi se Trnopolje.1983 Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH
za traženje nestalih lica podnosi dokument koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika
Međunarodnog suda.1984 Vijeće stoga u vezi s Amirom Elezovićem neće razmatrati taj izvještaj.
Posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Trnopolju-Redžićima 31. avgusta 2006. godine
i obilježeni oznakom "Tijelo br. 3" identifikovani su kao ostaci Amira Elezovića na osnovu
upoređivanja DNK.1985 Obdukciju je 1. oktobra 2006. godine, odnosno 21. jula 2007. godine obavio
dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da je uzrok smrti probojna rana
glave. Izvještaj o obdukciji ne sadrži konkretno vrijeme smrti, ali se u njemu navodi da je Amir
1977
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2428 (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2430.1, Potvrda o smrti, Adem Blazević (povjerljivo).
1979
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2432, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1980
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2433, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
1981
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2434.1, Potvrda o smrti, Fehim Džonlagić (povjerljivo).
1982
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2434, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o
analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
1983
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2436.1, Potvrda o smrti, Amir Elezović (povjerljivo).
1984
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2436, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D0002811-D000-2811 (povjerljivo).
1985
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2436.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1978
206
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
411/20100 TER
Prijevod
Elezović nestao u Trnopolju 16. septembra 1992. godine. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na
tijelu bili su štofane pantalone, smeđa kožna vjetrovka i zelena majica.1986
672. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Amir Elezović umro u Prijedoru u
septembru 1992. godine. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je Amir Elezović ubijen kako
se navodi u Optužnici.
ELEZOVIĆ, Edhem, sin Šerifa (star 49 godina, muškog pola)
673. Edhem Elezović, rođen 1. juna 1943. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u Kozarcu,
opština Prijedor, za 2004. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 9. jula 1992. godine. Kao
mjesto smrti navodi se Trnopolje.1987 Tužilaštvo kao dio Spiska Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica podnosi dokument koji nije preveden na jedan od zvaničnih radnih jezika
Međunarodnog suda.1988 Vijeće stoga u vezi s Edhemom Elezovićem neće razmatrati taj izvještaj.
Posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Trnopolju-Redžićima 31. avgusta 2006. godine
i obilježeni oznakom "Tijelo br. 5" identifikovani su kao ostaci Edhema Elezovića na osnovu
upoređivanja DNK. Obdukcijom posmrtnih ostataka koju je 1. oktobra 2006. godine, odnosno 21.
jula 2007. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću utvrđeno je da su
uzrok smrti probojne rane glave i lumbalnog dijela kičme. Izvještaj o obdukciji ne sadrži konkretno
vrijeme smrti, ali se u njemu navodi da je Edhem Elezović nestao u Trnopolju 16. septembra 1992.
godine. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na tijelu bili su maslinaste pantalone, džemper i
crna vjetrovka. U tim posmrtnim ostacima pronađena su i dva metka.1989
674. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Edhem Elezović ubijen u Prijedoru
dana 16. septembra 1992. godine ili poslije tog datuma. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da
je Edhem Elezović ubijen kako se navodi u Optužnici.
ELEZOVIĆ, Halil, sin Edhema (star 29 godina, muškog pola)
675. Halil Elezović, rođen 11. septembra 1963. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
Kozarcu, opština Prijedor, za 2006. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 9. jula 1992. godine,
a kao mjesto smrti navodi se Trnopolje. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.1990 Tužilaštvo
kao dio Spiska Državne komisije BiH za traženje nestalih lica podnosi dokument koji nije preveden
na jedan od zvaničnih radnih jezika Međunarodnog suda.1991 Vijeće stoga u vezi s Halilom
Elezovićem neće razmatrati taj izvještaj. Posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u
Trnopolju-Redžićima 31. avgusta 2006. godine i obilježeni oznakom "Tijelo br. 7" identifikovani su
kao ostaci Halila Elezovića na osnovu upoređivanja DNK.1992 Obdukcijom posmrtnih ostataka koju
je 21. jula 2007. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću utvrđeno je
da su uzrok smrti probojne rane glave, desne nadlaktice i desne natkoljenice. Izvještaj o obdukciji
ne sadrži konkretno vrijeme smrti, ali se u njemu navodi da je Halil Elezović nestao u Trnopolju 16.
septembra 1992. godine. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na tijelu bili su žuto-smeđi
džamper, smeđa košulja i bijele patike.1993
1986
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2436.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2439.1, Potvrda o smrti, Edhem Elezović (povjerljivo).
1988
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2438, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D0002811-D000-2811 (povjerljivo).
1989
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2439.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1990
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2445.1, Potvrda o smrti, Halil Elezović (povjerljivo).
1991
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2445, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, D0002811-D000-2811 (povjerljivo).
1992
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2445.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo); v. takođe P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2442, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi DNK,
novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
1993
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2445.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1987
207
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
410/20100 TER
Prijevod
676. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Halil Elezović ubijen u Prijedoru dana
16. septembra 1992. godine ili poslije tog datuma. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je
Halil Elezović ubijen kako se navodi u Optužnici.
ELEZOVIĆ, Hasim, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, muškog pola)
677. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.1994 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Hasim Elezović ubijen kako se navodi u Optužnici.
ELEZOVIĆ, Samir, sin Hakije (star 19 godina, muškog pola)
678. Samir Elezović, rođen 21. aprila 1973. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
Kozarcu, opština Prijedor, za 2009. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 9. jula 1992. godine
u Trnopolju, Prijedor. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.1995 Posmrtni ostaci ekshumirani
iz masovne grobnice u Trnopolju-Redžićima 31. avgusta 2006. godine i obilježeni oznakom "Tijelo
br. 11" identifikovani su kao ostaci Samira Elezovića na osnovu upoređivanja DNK.1996
Obdukcijom tijela Samira Elezovića, koju je 30. jula 2006. godine, odnosno 17. marta 2007. godine
obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću, utvrđeno je da su uzrok smrti
probojne rane glave i karlice. Izvještaj o obdukciji ne sadrži konkretno vrijeme smrti, ali se u njemu
navodi da je Samir Elezović nestao u Trnopolju-Redžićima 9. jula 1992. godine. Neki od odjevnih
predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su farmerke i gornji dio trenerke.1997
679. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Samir Elezović ubijen u Prijedoru
dana 9. jula 1992. godine ili poslije tog datuma. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je Samir
Elezović ubijen kako se navodi u Optužnici.
ELKASOVIĆ, Osman, sin Saliha (star 59 godina, muškog pola)
680. Osman Elkasović, rođen 1932. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Hrnićima, Prijedor, 25. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Mujkanovićima, Prijedor, 22. septembra 1999. godine.1998 Posmrtni
ostaci ekshumirani 23. septembra 1999. godine iz grobnice na lokalitetu Hrnići-Mujkanovići i
obilježeni oznakom "Tijelo br. 1" identifikovani su kao ostaci Osmana Elkasovića. Obdukciju tijela
obavila je 1. oktobra 1999. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću.
Utvrđeno je da je uzrok smrti trauma glave izazvana hicem iz vatrenog oružja. Smrt je, kako je
utvrđeno, nastupila 1992. godine. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima
bili su smeđi džemper i donji dio trenerke.1999
681. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Osman Elkasović ubijen iz vatrenog
oružja u Kozarcu ili okolini 25. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
ELKASOVIĆ, Osme, sin Osmana (star 28 godina, muškog pola)
682. Osme Elkasović, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 15. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
1994
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2447 (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2449.1, Potvrda o smrti, Samir Elezović (povjerljivo).
1996
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2449.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1997
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2449.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1998
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2452, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
1999
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2453, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
1995
208
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
409/20100 TER
Prijevod
mu je ekshumirano iz grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2000
Posmrtni ostaci ekshumirani u mektebu u Sivcima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 3"
identifikovani su kao ostaci Osme Elkasović. Obdukciju tijela obavila je 26. oktobra 1998. godine
dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda
glave i kostiju lica izazvana hicem iz vatrenog oružja. U Izvještaju o obdukciji utvrđeno je da je
smrt nastupila "1992. godine". Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili
su plava majica, jakna i patike.2001
683. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Osme Elkasović ubijen iz vatrenog
oružja u Kozarcu ili okolini 15. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
ELKASOVIĆ, Sakib, sin Zijada (star 24 godine, muškog pola)
684. Sakib Elkasović, rođen 1968. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 14. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
mu je ekshumirano iz grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2002
Posmrtni ostaci ekshumirani u mektebu u Sivcima i obilježeni oznakom "Tijelo br. 4"
identifikovani su kao ostaci Sakiba Elkasovića na osnovu ličnih dokumenata koji su s njima
pronađeni. Obdukciju tijela obavila je u oktobru 1998. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz
Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede glave i lica i lijeve lopatice
izazvane hicima iz vatrenog oružja. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na tijelu bili su gornji
dio trenerke i farmerke.2003 Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.
685. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Sakib Elkasović ubijen iz vatrenog
oružja u Kozarcu ili okolini 14. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
FAZLIĆ, Mustafa, sin Huseina (star 36 godina, muškog pola)
686. Mustafa Fazlić, broj MKCK-a BAZ-207671-01, rođen 1956. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Trnopolju, Prijedor, 27. avgusta 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Kamičani I u opštini Prijedor 14. avgusta
1998. godine.2004 Vijeću je predočeno rješenje Opštinskog suda u Sanskom Mostu, koje je 20.
septembra 1999. godine izdao sudija Adil Draganović i kojim se Mustafa Fazlić proglašava mrtvim.
Sud u Sanskom Mostu zaključio je da je Mustafa Fazlić, rođen 26. avgusta 1956. godine, ubijen 31.
avgusta 1992. godine u Kamičanima. Sud je to rješenje izdao na osnovu izjave jednog svjedoka koji
je, zajedno sa Mustafom Fazlićem, zarobljen i odveden u zatočenički logor Keraterm, a poslije toga
u logor Trnopolje. Krajem avgusta, srpski vojnici su Mustafu Fazlića i još dvojicu logoraša odveli u
Kamičane i pobili ih.2005 Posmrtni ostaci ekshumirani iz grobnice Kamičani I i obilježeni oznakom
"Tijelo br. 2" identifikovani su kao ostaci Mustafe Fazlića. Obdukciju tijela obavila je 27. avgusta
1998. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok
smrt povrede glave i grudne duplje izazvane hicima iz vatrenog oružja. U Izvještaju o obdukciji
2000
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2459, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2001
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2457, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2002
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2464, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2003
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2462, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2004
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2469, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2005
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2470, Rješenje Osnovnog suda o utvrđenoj smrti, Fazlić,
Mustafa (povjerljivo).
209
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
408/20100 TER
Prijevod
utvrđeno je da je smrt nastupila "1992. godine".2006 Vijeće napominje da odbrana ne poriče da
postoje dokazi u prilog tvrdnji tužilaštva.2007
687. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mustafa Fazlić ubijen u Kamičanima,
Prijedor, u avgustu 1992. godine. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je Mustafa Fazlić
ubijen kako se navodi u Optužnici.
FORIĆ, Alija, sin Kasima (star 24 godine, muškog pola)
688. Alija Forić, rođen 1969. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Sivcima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2008 Vijeću je
predočeno rješenje Opštinskog suda u Sanskom Mostu, koje je 18. juna 1997. godine izdao sudija
Adil Draganović i kojim se Alija Forić proglašava mrtvim. Sud u Sanskom Mostu zaključio je da je
Alija Forić, rođen 1. jula 1969. godine, umro 15. decembra 1996. godine. To rješenje je zasnovano
na izjavama svjedoka koji su izjavili da je Alija Forić ubijen u pokolju u zaseoku Sivci u Trnopolju
14. juna 1992. godine. Međutim, sud u Sanskom Mostu je naveo da je smrt nastupila 1996. godine,
što je godinu dana nakon završetka rata.2009 Posmrtni ostaci ekshumirani u mektebu u Sivcima i
obilježeni oznakom "Tijelo br. 5" identifikovani su kao ostaci Alije Forića. Obdukciju tijela obavila
je 26. oktobra 1998. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je
da su uzrok smrt povrede glave i grdune duplje izazvane hicima iz vatrenog oružja. Neki od
odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su crne farmerke, smeđa kožna jakna i
smeđe čizme.2010 Vijeće napominje da odbrana ne poriče da postoje dokazi u prilog tvrdnji
tužilaštva.2011
689. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Alija Forić ubijen u Kozarcu ili okolini
14. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako
se navodi u Optužnici.
FORIĆ, Amir, sin Taiba (star 11 godina, muškog pola)
690. Amir Forić, broj MKCK-a BAZ-205791-05, rođen 1980. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 30. juna 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice u Džonlagićima, Prijedor, 23. septembra
1999. godine.2012 Amir Forić, rođen 1. jula 1980. godine, upisan je i u Matičnu knjigu umrlih u
Kozarcu, opština Prijedor, za 2003. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 30. juna 1992. godine
u Kamičanima.2013 Vijeću je predočeno rješenje Opštinskog suda u Sanskom Mostu, koje je 21. jula
1998. godine izdao sudija Adil Draganović i kojim se Amir Forić proglašava mrtvim. Sud u
Sanskom Mostu je rješenje prema kojem je Amir Forić, rođen 1. jula 1980. godine, umro 30. juna
1992. godine u Kamičanima, Prijedor, izdao na osnovu prethodnog rješenja istog suda u kojem se
2006
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2468, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti (CHS), 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak
A, str. 19, pod rednim brojem 2467.
2008
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2478, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2009
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2476, Rješenje Osnovnog suda o utvrđenoj smrti, Forić, Alija
(povjerljivo).
2010
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2477, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2011
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti (CHS), 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak
A, str. 19, pod rednim brojem 2473 (povjerljivo).
2012
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2482, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2013
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2482.1, Potvrda o smrti (povjerljivo).
2007
210
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
407/20100 TER
Prijevod
navodi da je Amir Forić ubijenzajedno sa svojom majkom u Kamičanima 30. jula 1992. godine.2014
Posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Kamičani-Džonlagići i obilježeni oznakom "Tijelo br. 3"
identifikovani su kao ostaci Amira Forića. Obdukciju tijela obavio je 1. oktobra 1999. godine dr
Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da je uzrok smrti probojna rana
glave, a smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine. Neki od odjevnih predmeta pronađenih
na posmrtnim ostacima bili su bordo majica kratkih rukava, košulja kratkih rukava i pidžama.2015
691. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Amir Forić ubijen iz vatrenog oružja u
Kamičanima 30. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je
on ubijen kako se navodi u Optužnici.
FORIĆ, Hanifa, kćerka Mureta (stara 48 godina, ženskog pola)
692. Hanifa Forić, broj MKCK-a BAZ-205791-06, rođena 1944. godine, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestala je u Kamičanima, Prijedor, 30. juna 1992. godine.
Prema istom spisku, tijelo joj je ekshumirano iz grobnice u Džonlagićima, Prijedor, 23. septembra
1999. godine.2016 U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Hanifa Forić, rođena 8. februara 1944.
godine, umrla u Kamičanima 30. juna 1992. godine.2017 U Izvještaju MKCK-a o nestalim licima
navodi se da je Hanifa Forić, rođena 19. avgusta 1944. godine, nestala u Kamičanima, Prijedor, 30.
juna 1992. godine.2018 Posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Kamičani–Džonlagići i obilježeni
oznakom "Tijelo br. 1" identifikovani su kao ostaci Hanife Forić. Obdukciju tijela obavio je 1.
oktobra 1999. godine dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da je
uzrok smrti probojna rana glave. Na tijelu su bili vidljivi i tragovi niza preloma rebara koji su mogli
biti izazvani tupim tvrdim predmetom. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine.2019
693. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Hanifa Forić ubijena u Kamičanima
30. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je ona ubijena
kako se navodi u Optužnici.
FORIĆ, Jusuf, sin Huse (star 63 godine, muškog pola)
694. Jusuf Forić, rođen 1928. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 28. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Kamičanima, Prijedor, 20. jula 1998. godine.2020 U Popisu domaćinstava
u Sarajevu navodi se da je Jusuf Forić ubijen u svojoj kući u Kozarcu 1992. godine.2021 U Sudskom
zapisniku o obdukciji leševa, koji je 6. avgusta 1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić, istražni
sudija Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su posmrtni ostaci jedne od osam osoba
ekshumiranih 20. jula 1998. godine iz grobnice u Kamičanima, naime oni s oznakom "Tijelo br. 2",
identifikovani kao ostaci Jusufa Forića, sina Huse, rođenog 22. oktobra 1928. godine.2022 Obdukciju
tijela obavila je 1. avgusta 1998. godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću.
2014
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2481, Rješenje Osnovnog suda o utvrđenoj smrti, Forić, Amir
(povjerljivo).
2015
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2480, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2016
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2489, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2017
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2485, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
2018
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2486, Izvještaj MKCK-a o nestalim licima, Tabela s riješenim
smrtnim slučajevima (povjerljivo).
2019
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2487, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2020
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2493, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2021
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2494, Popis domaćinstava u Sarajevu (povjerljivo).
2022
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2495, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2492, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
211
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
406/20100 TER
Prijevod
Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede glave, grudne duplje i karličnog dijela izazvani hicima iz
vatrenog oružja. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine Neki od odjevnih predmeta
pronađenih na posmrtnim ostacima bili su plava jakna i plavi kombinezon.2023
695. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Jusuf Forić ubijen u Kamičanima 28.
maja 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se
navodi u Optužnici.
FORIĆ, Lutvija, kćerka Ibrahima (stara 79 godina, ženskog pola)
696. Lutvija Forić, rođena 1913. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestala je u Kamičanima, Prijedor, 28. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je
ekshumirano iz grobnice u Kamičanima, Prijedor, 20. jula 1998. godine.2024 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Lutvija Forić, rođena 10. maja 1913. godine, ubijena u Kamičanima 24. maja 1992.
godine.2025 U Popisu domaćinstava u Sarajevu navodi se da je Lutvija Forić ubijena u svojoj kući u
Kozarcu 1992. godine.2026 Vijeću je predočeno rješenje Opštinskog suda u Sanskom Mostu od 24.
septembra 1999. godine, kojim se Lutfija Forić, rođena 10. maja 1913. godine, proglašava
mrtvom.2027 Sud u Sanskom Mostu zaključio je da je Lutvija Forić umrla 24. maja 1992. godine u
Kamičanima. Rješenje je zasnovano na svjedočenju supruga unuke Lutvije Forić koji je izjavio da
je unuka Lutvije Forić vidjela kako su je tog dana srpski vojnici ubili pred njenom kućom.2028 U
Sudskom zapisniku o obdukciji leševa, koji je 6. avgusta 1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić,
istražni sudija Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su posmrtni ostaci jedne od osam osoba
ekshumiranih 20. jula 1998. godine iz grobnice u Kamičanima, naime oni s oznakom "Tijelo br.
9",2029 identifikovani kao ostaci Lutvije Forić.2030 Obdukciju tijela obavila je 1. avgusta 1998.
godine dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrt
povrede grudne duplje izazvana hicima iz vatrenog oružja. Ona je zadobila i strelnu povredu desne
potkoljenice i stopala. Na tijelu je pronađena čahura metka.2031 Neki od odjevnih predmeta
pronađenih na posmrtnim ostacima bili su bluza i ljubičaste pantalone.2032 Vijeće napominje da
odbrana ne poriče da postoje dokazi u prilog tvrdnji tužilaštva.2033
697. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Lutvija Forić ubijena u Kamičanima
24. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je ona ubijena
kako se navodi u Optužnici.
FORIĆ, Smail, sin Teufika (star 24 godine, muškog pola)
698. Smail Forić, rođen 1968. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Sivcima, Prijedor, 14. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
2023
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2498, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2503, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2025
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2508, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
2026
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2507, Popis domaćinstava u Sarajevu (povjerljivo).
2027
Vijeće ima u vidu da je u ovom dokumentu ime "Lutvija" napisano drugačije, ali se na osnovu datuma rođenja uvjerilo da se svi
ti navodi odnose na istu osobu.
2028
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2502, Niži sud, Potvrda o smrti, Lutvija Forić (povjerljivo).
2029
Vijeće ima u vidu da je osam tijela ekshumiranih na ovom lokalitetu označeno oznakama od "Tijelo br. 2" do "Tijelo br. 9".
2030
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2505, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2500, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
2031
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2501, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2032
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2501, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2033
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti (CHS), 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak
A, str. 19, pod rednim brojem 2499 (povjerljivo).
2024
212
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
405/20100 TER
Prijevod
ekshumirano iz grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2034 Obdukciju
posmrtnih ostataka ekshumiranih u Sivcima i obilježenih oznakom "Tijelo br. 8", koji su
identifikovani kao ostaci Smaila Forića, obavila je 26. oktobra 1998. godine dr Semira MešićPašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede glave, kostiju karlice
i desne noge izazvane hicima iz vatrenog oružja. Smrt je, kako je utvrđeno, nastupila 1992. godine
Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su bijela košulja, donji dio
trenerke plave boje i patike.2035
699. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Smail Forić ubijen iz vatrenog oružja u
Kozarcu ili okolini u junu 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se
navodi u Optužnici.
FORIĆ, Teufik, sin Huse (star 51 godinu, muškog pola)
700. Teufik Forić, rođen 1940. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 28. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Kamičanima, Prijedor, 20. jula 1998. godine.2036 U Bazi podataka FZS-a
navodi se da je Teufik Forić, sin Huse, rođen 1. decembra 1940. godine, ubijen u Kamičanima,
Prijedor, 24. maja 1992. godine.2037 U Sudskom zapisniku o obdukciji leševa, koji je 6. avgusta
1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić, istražni sudija Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su
posmrtni ostaci jedne od osam osoba ekshumiranih 20. jula 1998. godine iz grobnice u
Kamičanima, Kozarac, naime oni s oznakom "Tijelo br. 4", identifikovani kao ostaci Teufika
Forića, sina Huseina, rođenog 25. decembra 1940. godine.2038 Obdukciju tijela obavila je dr Semira
Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. U Izvještaju o obdukciji izdatom 11. avgusta 1998.
godine navodi se da je utvrđeno da su uzrok smrti povrede grudne duplje i desne nadlaktice
izazvane hicima iz vatrenog oružja. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima
bili su sivi džemper na kopčanje i sive pantalone.2039 Vijeću je takođe predočeno rješenje
Opštinskog suda u Sanskom Mostu od 24. septembra 1999. godine, kojim se Teufik Forić, sin Huse,
rođen 1. decembra 1940. godine, proglašava mrtvim. Sud u Sanskom Mostu zaključio je da je
Teufik Forić bio pripadnik TO-a Kozarac i da je poginuo 24. maja 1992. godine u Kamičanima
prilikom izvršavanja borbenih zadataka.2040
701. Vijeće zaključuje da je Teufik Forić umro u Kozarcu ili okolini u maju 1992. godine.
Međutim, u svjetlu predočenih dokaza, a posebno dokaza da je Teufik Forić bio pripadnik TO-a u
Kozarcu, Vijeće ne može da konstatuje da je jedini razuman zaključak do kojeg se može doći na
osnovu dokaza taj da je ova osoba ubijena kako se navodi u Optužnici. Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Teufik Forić ubijen kako se navodi u Optužnici.
2034
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2512, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2035
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2513, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2036
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2520, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2037
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2517, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
2038
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2519, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2523, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
2039
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2518, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2040
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2515, Rješenje Osnovnog suda o utvrđenoj smrti, Forić, Teufik
(povjerljivo).
213
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
404/20100 TER
Prijevod
GARIBOVIĆ, Šerifa, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, ženskog pola)
702. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2041 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Šerifa Garibović ubijena kako se navodi u Optužnici.
GARIBOVIĆ, Atif, sin Murata, (star 72 godine, muškog pola)
703. Atif Garibović, rođen 3. maja 1920. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u Kozarcu,
opština Prijedor, za 2002. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 23. juna 1992. godine. Kao
mjesto smrti navodi se Trnopolje. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.2042
704. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Atif Garibović ubijen kako se
navodi u Optužnici.
GARIBOVIĆ, Husein, sin Sulejmana, (star 63 godine, muškog pola)
705. Husein Garibović, rođen 30. decembra 1929. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
Prijedoru, opština Prijedor, za 2000. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 28. maja 1992.
godine. Kao mjesto smrti navodi se Trnopolje, Prijedor. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok
smrti.2043
706. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Husein Garibović ubijen kako
se navodi u Optužnici.
GARIBOVIĆ, Mina, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, ženskog pola)
707. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2044 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Mina Garibović ubijena kako se navodi u Optužnici.
HADŽIĆ, Halid, sin Redžepa (star 70 godina, muškog pola)
708. Halid Hadžić, rođen 1922. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 15. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Kamičanima-Vriosk u opštini Prijedor 22. septembra 2003. godine.2045
Posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Kamičani-Vriosk i obilježeni oznakom "K.V.220903-1"
identifikovani su kao ostaci Halida Hadžića na osnovu upoređivanja DNK.2046 Obdukcijom tijela
koju je 15. oktobra 2003. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću
utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane grudi i karlice. Neki od odjevnih predmeta pronađenih
na posmrtnim ostacima bili su sivi džemper, smeđe pantalone i vjetrovka.2047 Vijeće ima u vidu da
mu nije dostavljen prevod na engleski izvještaja o ekshumaciji u vezi s ovom osobom.2048
709. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Halid Hadžić ubijen u Kozarcu ili
okolini 15. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on
ubijen kako se navodi u Optužnici.
2041
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2525 (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2526.1, Potvrda o smrti, Atif Garibović (povjerljivo).
2043
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2527.1, Potvrda o smrti, Husein Garibović (povjerljivo).
2044
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2529 (povjerljivo).
2045
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2533, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2046
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2531, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o
analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo); v. takođe P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod
rednim brojem 2532, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2047
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2532, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2048
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2534, Sudski zapisnik o ekshumaciji (povjerljivo).
2042
214
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
403/20100 TER
Prijevod
HODŽIĆ, Fikret, sin Mehe (star 39 godina, muškog pola)
710. Fikret Hodžić, rođen 26. juna 1953. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u Kozarcu,
opština Prijedor, za 2004. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 9. jula 1992. godine. Kao
mjesto smrti navodi se Trnopolje. U Potvrdi o smrti nije naveden uzrok smrti.2049
711. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Fikret Hodžić ubijen kako se
navodi u Optužnici.
HUSKIĆ, Šerif, sin Sulejmana (star 62 godine, muškog pola)
712. Šerif Huskić, rođen 1926. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Huskićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Huskićima 29. juna 2000. godine.2050 Posmrtni ostaci ekshumirani iz
masovne grobnice u Deri-Bešićima, Prijedor, i obilježeni oznakom "Tijelo br. 4" identifikovani su
kao ostaci Šerifa Huskića od strane njegove kćerke, na osnovu odjeće koja je na njima pronađena, a
među kojom su bili sivi džemper i maslinasta jakna.2051 Obdukcijom tijela koju je 7. jula 2000.
godine obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću utvrđeno je da su uzrok smrti
probojne rane glave, karlice, desne natkoljenice i desne podlaktice. Smrt je, kako je utvrđeno,
nastupila 1992. godine. U Izvještaju o obdukciji navodi se da je tijelo ekshumirano iz masovne
grobnice u Huskićima, ali i to da je identifikovano kao tijelo Šerifa Huskića, rođenog
15. avgusta 1929. godine. 2052
713. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šerif Huskić ubijen u Kozarcu ili
okolini u junu 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se navodi u
Optužnici.
HUSKIĆ, Šuhra, kćerka Abida (stara 62 godine, ženskog pola)
714. Šuhra Huskić, rođena 1930. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestala je u Huskićima, Prijedor, 25. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj
je ekshumirano iz grobnice u Huskićima, Prijedor, 29. juna 2000. godine.2053 U policijskoj izjavi o
nestalom licu koju je SJB Sanski Most izdao 23. oktobra 2000. godine na osnovu izjave jednog
poznanika Šuhre Huskić prema kojoj je ona posljednji put viđena u Hukićima u maju ili junu 1992.
godine.2054 Posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Huskićima i obilježeni oznakom
"Tijelo br. 5" identifikovani su 24. oktobra 2000. godine kao ostaci Šuhre Huskić od strane jednog
poznanika preminule, na osnovu toga što je bilo poznato mjesto na kojem je ona ukopana u maju ili
junu 1992. godine, kao i na osnovu odjeće koja je pronađena na tim ostacima.2055 Obdukcijom koju
je 7. jula 2000. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću utvrđeno je
da su uzrok smrti Šuhre Huskić probojne rane glave i desne noge. Vrijeme smrti, kako je utvrđeno,
odgovara 1992. godini. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su plave
pantalone i plava majica.2056
2049
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2536.1, Potvrda o smrti, Fikret Hodžić (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2540, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2051
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2538, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
2052
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2539, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2053
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2542, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2054
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2543, Policijska izjava o nestalom licu, Huskić, Šuhra
(povjerljivo).
2055
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2544, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
2056
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2547, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2050
215
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
402/20100 TER
Prijevod
715. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Šuhra Huskić ubijena iz vatrenog
oružja u Huskićima, Prijedor, u maju ili junu 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je
ona ubijena kako se navodi u Optužnici.
HUSKIĆ, Edhem, sin Sulejmana (star 62 godine, muškog pola)
716. Edhem Huskić, rođen 1929. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Huskićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Huskićima 29. juna 2000. godine.2057 U policijskoj izjavi o nestalom licu
koju je SJB Sanski Most izdao 23. oktobra 2000. godine na osnovu izjave jednog poznanika
Edhema Huskića navodi se da je Edhem Huskić posljednji put viđen u Huskićima u maju ili junu
1992. godine.2058 Posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice u Huskićima i obilježeni
oznakom "Tijelo br. 1" identifikovani su 24. oktobra 2000. godine kao ostaci Edhema Huskića od
strane jednog njegovog poznanika, na osnovu toga što je bilo poznato mjesto na kojem je on ukopan
u maju ili junu 1992. godine, kao i na osnovu odjeće koja je pronađena na tim ostacima.2059
Obdukcijom tijela koju je 7. jula 2000. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice
u Bihaću utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane glave. Vrijeme smrti, kako je utvrđeno,
odgovara 1992. godini. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na tijelu bili su crne kožne cipele,
plava štofana jakna i platnena jakna.2060
717. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Edhem Huskić ubijen u Huskićima,
Prijedor, u maju ili junu 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se
navodi u Optužnici.
HUSKIĆ, Enver, sin Šere (star 36 godina, muškog pola)
718. Enver Huskić, rođen 1956. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Huskićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Huskićima 29. juna 2000. godine.2061 Tijelo Envera Huskića,
ekshumirano iz grobnice Huskići i obilježeno oznakom "Tijelo br. 3", identifikovala je sestra
preminulog,2062 a obdukcijom koju je 7. jula 2000. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz
Kantonalne bolnice u Bihaću utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane glave, karlice i obje noge.
Vrijeme smrti, kako je utvrđeno, odgovara 1992. godini. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na
posmrtnim ostacima bili su donji dio trenerke i crvena majica.2063
719. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Enver Huskić ubijen u Huskićima,
Prijedor, u maju ili junu 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on ubijen kako se
navodi u Optužnici.
HUSKIĆ, Mina, kćerka Hase (stara 63 godine, ženskog pola)
720. Mina Huskić, rođena 1929. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Huskićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo joj je
2057
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2550, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2058
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2553, Policijska izjava o nestalom licu, Huskić, Edhem
(povjerljivo).
2059
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2551, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
2060
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2549, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2061
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2558, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2062
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2559, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
2063
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2560, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
216
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
401/20100 TER
Prijevod
ekshumirano iz grobnice u Huskićima 29. juna 2000. godine.2064 Posmrtne ostatke, ekshumirane iz
grobnice Huskići i obilježene oznakom "Tijelo br. 6", identifikovala je kćerka preminule kao
ostatke Mine Huskić,2065 a obdukciju je 7. jula 2000. godine obavio dr Miroslav Rakočević iz
Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane desne i lijeve ruke,
karlice i obje noge. Vrijeme smrti, kako je utvrđeno, odgovara 1992. godini. Neki od odjevnih
predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su pleteni džemper na kopčanje, marama i šarene
pantalone.2066
721. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Mina Huskić ubijena iz vatrenog
oružja u Huskićima, Prijedor, u maju ili junu 1992. godine. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je
ona ubijena kako se navodi u Optužnici.
JAKUPOVIĆ, Atif, sin Sulejmana (star 77 godina, muškog pola)
722. Atif Jakupović, rođen 1914. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu
je ekshumirano iz grobnice u Kamičanima 20. jula 1998. godine.2067 U Sudskom zapisniku o
obdukciji leševa, koji je 6. avgusta 1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić, istražni sudija
Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su posmrtni ostaci jedne od osam osoba ekshumiranih 20.
jula 1998. godine iz grobnice u Kamičanima, naime oni s oznakom "Tijelo br. 7", identifikovani
kao ostaci Atifa Jakupovića.2068 Obdukcijom koju je obavila dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne
bolnice u Bihaću utvrđeno je da je uzrok smrti povreda grudne duplje izazvana hicem iz vatrenog
oružja. Procijenjeno je da je smrt nastupila "1992. godine". Neki od odjevnih predmeta pronađenih
na posmrtnim ostacima bili su plava jakna, džemper na kopčanje i prugasta košulja.2069
723. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Atif Jakupović ubijen iz vatrenog
oružja u Kamičanima, Prijedor, 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
JAKUPOVIĆ, Kemal, sin Osmana (star 52 godine, muškog pola)
724. Prema podacima iz baze podataka Međunarodne komisije za nestala lica, posmrtni ostaci
ekshumirani iz masovne grobnice Jama Lisac u opštini Bosanska Krupa i obilježeni oznakom
"JL01-034B" identifikovani su kao ostaci Kemala Jakupovića, sina Osmana.2070 Obdukciju
posmrtnih ostataka obavio je 1. avgusta 2000. godine dr Giancarlo Di Vella sa MKSJ-a. Utvrđeno
je da su uzrok smrti strelna rana glave i trupa.2071
725. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Kemal Jakupović ubijen kako
se navodi u Optužnici.
2064
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2562, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo). Vijeće ima u vidu da je ova osoba na tom spisku upisana kao "Emina Huskić". Međutim,
sve ostale informacije sadržane na tom spisku podudaraju se s podacima za osobu koja se zvala "Mina Huskić", tako da Vijeće
konstatuje da se spisak odnosi na Minu Huskić.
2065
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2563, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo).
2066
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2564, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2067
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2567, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2068
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2568, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2571, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
2069
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2569, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2070
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2573, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o
analizi DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
2071
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2574, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
217
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
400/20100 TER
Prijevod
JAKUPOVIĆ, Samed, sin Hase (star 18 godina, muškog pola)
726. Samed Jakupović, rođen 1973. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Sivcima, Prijedor, 14. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2072 Obdukciju
posmrtnih ostataka ekshumiranih u mektebu u Sivcima i obilježenih oznakom "Tijelo br. 6", koji su
identifikovani kao ostaci Sameda Jakupovića, obavila je 26. oktobra 1998. godine dr Semira MešićPašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede grudne duplje i lijeve
noge izazvane hicima iz vatrenog oružja. Procijenjeno je da je smrt nastupila "1992. godine". Neki
od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su bijela jakna od somota i plave
farmerke.2073
727. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Samed Jakupović ubijen iz vatrenog
oružja u Kozarcu ili okolini 14. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
JAKUPOVIĆ, Zilhad, sin Osmana (star 29 godina, muškog pola)
728. Zilhad Jakupović, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Sivcima, Prijedor, 14. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2074 Obdukciju
posmrtnih ostataka ekshumiranih u mektebu u Sivcima i obilježenih oznakom "Tijelo br. 7", koji su
identifikovani kao ostaci Zilhada Jakupovića, obavila je 26. oktobra 1998. godine dr Semira MešićPašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da je uzrok smrt povreda lijeve lopatice i
leđnih pršljenova izazvana hicima iz vatrenog oružja. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na
posmrtnim ostacima bili su smeđe pantalone i crni džamper.2075
729. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Zilhad Jakupović ubijen iz vatrenog
oružja u Kozarcu ili okolini 14. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
JASKIĆ, Abaz, sin Mehe (star 50 godina, muškog pola)
730. Abaz Jaskić, rođen 1942. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 15. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2076 Obdukciju
posmrtnih ostataka ekshumiranih u mektebu u Sivcima i obilježenih oznakom "Tijelo br. 1", koji su
identifikovani kao ostaci Abaza Jaskića, obavila je 26. oktobra 1998. godine dr Mešić-Pašalić iz
Kantonalne bolnice u Bihaću. Iako se u Izvještaju o obdukciji navodi da je Abaz Kaskić zadobio
višestruke frakture lobanje i kostiju lica, Vijeće ima u vidu da nedostaje dio teksta tog izvještaja,
tako da je uzrok smrti i dalje nepoznat. Procijenjeno je da je smrt nastupila "1992. godine". Neki od
odjevnih predmeta pronađenih na tijelu bili su duboke gumene čizme, pantalone, crna trenerka i
smeđa jakna.2077
2072
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2576, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2073
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2579, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2074
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2584, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2075
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2581, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2076
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2591, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2077
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2588, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
218
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
399/20100 TER
Prijevod
731. Na osnovu izvedenih dokaza, kao i činjenice da je za ostale osobe koje su pokopane u
Mektebu u Sivcima utvrđeno da su ubijene u okolini Kozarca 14. juna 1992. godine ili približno tog
datuma, Vijeće zaključuje da je i Abaz Jaskić ubijen na tom mjestu, kako se navodi u Optužnici.
JASKIĆ, Nijaz, sin Abaza (star 29 godina, muškog pola)
732. Nijaz Jaskić, rođen 1963. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Sivcima, Prijedor, 14. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz masovne grobnice u Kevljanima-Sivcima, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2078
Obdukciju posmrtnih ostataka ekshumiranih u mektebu u Sivcima i obilježenih oznakom "Tijelo br.
2", koji su identifikovani kao ostaci Nijaza Jaskića, obavila je 26. oktobra 1998. godine dr Semira
Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede glave i rebara
izazvane hicima iz vatrenog oružja. Procijenjeno je da je smrt nastupila "1992. godine". Neki od
odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su crne kožne cipele, donji dio trenerke
zelene boje i siva kožna jakna.2079
733. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Nijaz Jaskić ubijen iz vatrenog oružja
u Kozarcu ili okolini 14. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće
zaključuje da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
JAVOR, Alija, sin Aleta (star 40 godina, muškog pola)
734. Alija Javor, rođen 1952. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Sivcima, Prijedor, 14. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Kevljanima-Jaskiću, Prijedor, 21. oktobra 1998. godine.2080 Obdukciju posmrtnih
ostataka ekshumiranih na lokalitetu Jaskići i obilježenih oznakom "Tijelo br. 1", koji su
identifikovani kao ostaci Alije Javora, obavila je 23. oktobra 1998. godine dr Semira Mešić-Pašalić
iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrt povrede glave i leđnih pršljenova
izazvane hicima iz vatrenog oružja. Procijenjeno je da je smrt nastupila "1992. godine". Neki od
odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su bijele patike, zelena košulja i smeđi
džemper.2081
735. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Alija Javor ubijen iz vatrenog oružja u
Kozarcu ili okolini 14. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje
da je on ubijen kako se navodi u Optužnici.
KENJAR, ime nepoznato, ime oca nepoznato (starost i pol neutvrđeni)
736. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2082 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
KENJAR, ime nepoznato, ime oca nepoznato (starost i pol neutvrđeni)
737. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2083 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
2078
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2593, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2079
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2597, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2080
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2602, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2081
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2600, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2082
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2604 (povjerljivo).
2083
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2605 (povjerljivo).
219
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
398/20100 TER
Prijevod
KENJAR, ime nepoznato, ime oca nepoznato (starost i pol neutvrđeni)
738. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2084 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
KENJAR, ime nepoznato, ime oca nepoznato (starost i pol neutvrđeni)
739. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2085 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
KENJAR, ime nepoznato, ime oca nepoznato (starost i pol neutvrđeni)
740. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2086 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
KENJAR, ime nepoznato, ime oca nepoznato (starost i pol neutvrđeni)
741. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2087 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
KENJAR, Munib, sin Mahmuta (star 48 godina, muškog pola)
742. U Bazi podataka FZS-a navodi se da je Munib Kenjar, rođen 25. septembra 1944. godine,
umro u Kozarcu, Prijedor, 26. maja 1992. godine.2088 Prema izvještaju o identifikaciji tijela
ekshumiranih iz masovne grobnice Jakarina kosa u Prijedoru, koji je 5. aprila 2004. godine podnio
Atif Džafić iz Kantonalnog MUP-a u Bihaću, posmrtni ostaci s oznakom "JK01-342-BP",
identifikovani su kao ostaci Muniba Kenjara na osnovu upoređivanja DNK. Prema tom izvještaju,
Munib Kenjar nestao je u Kozarcu 26. maja 1992. godine.2089 Obdukcijom posmrtnih ostataka, koju
je 29. oktobra 2001. godine obavio dr Marek Gasior, sudskomedicinski vještak MKSJ-a, utvrđeno
je da je nedostajala većina kostiju, među kojima i lobanja. Na prisutnim kostima nije bilo
konkretnih tragova povreda, pa stoga nije bilo moguće utvrditi uzrok smrti.2090
743. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Munib Kenjar ubijen kako se
navodi u Optužnici.
KOSURAN, Asim, ime oca nepoznato (starost i pol neutvrđeni)
744. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2091 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Asim Kosuran ubijen kako se navodi u Optužnici.
KRAJINA, ime nepoznato, Hamidova supruga (starost neutvrđena, ženskog pola)
745. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2092 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
2084
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2606 (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2607 (povjerljivo).
2086
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2608 (povjerljivo).
2087
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2609 (povjerljivo).
2088
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2613, Baza podataka Federalnog zavoda za statistiku
(povjerljivo).
2089
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2612, Zapisnik o utvrđivanju identiteta (povjerljivo); v. takođe
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2615, Obavještenje MKNL-a o dostavljenim izvještajima o analizi
DNK, novembar 2001. – septembar 2007. godine (povjerljivo).
2090
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2611, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2091
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2617 (povjerljivo).
2085
220
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
397/20100 TER
Prijevod
KRAJINA, Hamid, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, muškog pola)
746. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2093 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je Hamid Krajina ubijen kako se navodi u Optužnici.
Prezime nepoznato, ime nepoznato, nadimak "Seki", sin Fadila (starost neutvrđena, muškog
pola)
747. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2094 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
Prezime nepoznato, Tale, ime oca nepoznato (starost neutvrđena, muškog pola)
748. Vijeće napominje da nisu izvedeni dokazi o smrti ove osobe.2095 Shodno tome, Vijeće ne
može zaključiti da je ta osoba ubijena kako se navodi u Optužnici.
MEDUNJANIN, Haris, sin Bećira (star 21 godinu, muškog pola)
749. Vijeću je predočeno rješenje Opštinskog suda u Sanskom Mostu od 22. septembra 1998.
godine, kojim se Bećir Medunjanin, otac Harisa Medunjanina, proglašava mrtvim. Prilikom
saslušavanja svjedoka u vezi s okolnostima smrti Bećira Međunjanina, sud u Sanskom Mostu je čuo
iskaz da se poslije pada Kozarca 26. maja 1992. godine, porodica Medunjanin, uključujući i Harisa
Medunjanina, zajedno s drugi mještanima skrivala u obližnjoj šumi. Pored toga, utvrđeno je da je,
dok su se skrivali u šumi, "jedan od mještana [...] u trenutku psihičke rastrešenosti" ubio Harisa
Međunjanina iz vatrenog oružja.2096 Vijeće, stoga, smatra da je tim rješenjem prevashodno
proglašen mrtvim Bećir Medunjanin, ali da se u njemu navodi i dovoljno pojedinosti o okolnostima
smrti Harisa Medunjanina, rođenog 13. oktobra 1970. godine.
750. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće ne može zaključiti da je Haris Međunjanin ubijen kako
se navodi u Optužnici.
MUJAGIĆ, Esad, sin Sadika (star 37 godina, muškog pola)
751. Esad Mujagić, rođen 11. oktobra 1954. godine, upisan je u Matičnu knjigu umrlih u
Kozarcu, opština Prijedor, za 2006. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 9. jula 1992. godine.
Kao mjesto smrti navodi se Trnopolje.2097 Obdukciju posmrtnih ostataka s oznakom "TrnopoljeRedžići, tijelo br. 8", koji su identifikovani kao ostaci Esada Mujagića na osnovu upoređivanja
DNK, obavio je 1. oktobra 2006. godine, odnosno 2. maja 2007. godine, sudskomedicinski vještak
Tužilaštva u Bihaću. U Izvještaju o obdukciji nečitljivo je ime sudskomedicinskog vještaka.
Utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane ramena, karlice i natkoljenice. Neki od odjevnih
predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su farmerke i crne radne duboke cipele. U
Izvještaju o obdukciji ne navodi se konkretno vrijeme smrti.2098
752. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Esad Mujagić ubijen u Prijedoru 9.
jula 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je on ubijen
kako se navodi u Optužnici.
2092
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2618 (povjerljivo).
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2620 (povjerljivo).
2094
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2621 (povjerljivo).
2095
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2623 (povjerljivo).
2096
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2625, Rješenje Osnovnog suda o utvrđenoj smrti, Medunjanin,
Bećir (povjerljivo).
2097
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2628.1, Potvrda o smrti, Esad Mujagić (povjerljivo).
2098
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2628.2, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2093
221
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
396/20100 TER
Prijevod
MUJANOVIĆ, Đemila, kćerka Adema (stara 72 godine, ženskog pola)
753. Đemila Mujanović, rođena 1920. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestala je u Kamičanima, Prijedor, 28. maja 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo
joj je ekshumirano iz grobnice u Kamičanima 20. jula 1998. godine.2099 U Sudskom zapisniku o
obdukciji leševa, koji je 6. avgusta 1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić, istražni sudija
Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su posmrtni ostaci jedne od osam osoba ekshumiranih 20.
jula 1998. godine iz masovne grobnice u Kamičanima, naime oni s oznakom "Tijelo br. 8",
identifikovani kao ostaci Đemile Mujanović.2100 Obdukcijom koju je 1. avgusta 1998. godine
obavila dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u Bihaću, utvrđeno je da je smrt bila nasilna
i da je nastupila kao direktna posljedica strelne povrede trbušne duplje. Smrt je, kako je utvrđeno,
nastupila 1992. godine Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su krem
pulover, pamučna potkošulja i ljubičaste pantalone.2101
754. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Đemila Mujanović ubijena u
Kamičanima 28. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je
ona ubijena kako se navodi u Optužnici.
MUJKANOVIĆ, Bajro, sin Sulje (star 80 godina, muškog pola)
755. Bajro Mujkanović, rođen 1912. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Hrnićima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano iz grobnice u Trnopolju-Hrniću 22. septembra 1999. godine.2102 Obdukciju posmrtnih
ostataka ekshumiranih na lokalitetu Trnopolje-Hrnići 22. septembra 1992. godine i obilježenih
oznakom "Tijelo br. 1", koji su identifikovani kao ostaci Bajre Mujkanovića, obavio je 1. oktobra
1999. godine dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Utvrđeno je da su uzrok smrti
probojne rane glave, grudi i karlice. Utvrđeno je da je smrt nastupila u "julu 1992. godine". Neki od
odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su džemper dugih rukava i smeđe
čarape.2103
756. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Bajro Mujkanović ubijen u Kozarcu ili
okolini 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on
ubijen kako se navodi u Optužnici.
MUJKANOVIĆ, Ibrahim, sin Adema (star 63 godine, muškog pola)
757. Ibrahim Mujkanović, rođen 1928. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje
nestalih lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 1. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu
je ekshumirano iz grobnice u Kamičanima 20. jula 1998. godine.2104 U Sudskom zapisniku o
obdukciji leševa, koji je 6. avgusta 1998. godine izdao Abdulmedžid Mušić, istražni sudija
Kantonalnog suda u Bihaću, navodi se da su posmrtni ostaci jedne od osam osoba ekshumiranih 20.
jula 1998. godine iz masovne grobnice u Kamičanima, naime oni s oznakom "Tijelo br. 3",
2099
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2636, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2100
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2634, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2630, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
2101
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2632, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2102
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2639, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2103
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2638, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2104
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2646, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
222
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
395/20100 TER
Prijevod
identifikovani kao ostaci Ibrahima Mujkanovića, sina Adema, rođenog 15. juna 1928. godine.2105
Obdukciju je 1. avgusta 1998. godine obavila dr Semira Mešić-Pašalić iz Kantonalne bolnice u
Bihaću. Obdukcijom je utvrđeno da su uzrok smrti strelne rane grudi, abdomena i donjih udova.
Utvrđeno je da vrijeme smrti odgovara 1992. godini. Neki od odjevnih predmeta pronađenih na
posmrtnim ostacima bili su karirana košulja, vuneni pulover i sive pantalone.2106
758. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ibrahim Mujkanović ubijen u
Kamičanima 1. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on
ubijen kako se navodi u Optužnici.
ORUČ, Himzo, sin Rifeta (star 25 godina, muškog pola)
759. Himzo Oruč, rođen 1967. godine, broj MKCK-a BAZ-103436-01, prema Spisku Državne
komisije BiH za traženje nestalih lica, nestao je u Kozaruši, Prijedor, 24. maja 1992. godine. Prema
istom spisku, tijelo mu je ekshumirano iz grobnice Strmac-Kozaruša u opštini Prijedor 15.
septembra 1999. godine.2107 Dana 18. decembra 2000. godine, Opštinski sud u Sanskom Mostu
izdao je potvrdu da je Himzo Oruč, rođen 25. februara 1967. godine, umro nasilnom smrću 28. maja
1992. godine u Kozarcu, Prijedor, i to na osnovu izjave majke Himze Oruča koja je rekla da je on
kao pripadnik kozaračkog TO-a ubijen u Kozarcu 28. maja 1992. godine.2108 Obdukciju posmrtnih
ostataka ekshumiranih na lokalitetu Kozarac-Strmac-Rovine i obilježenih oznakom "Tijelo br. 3"
obavio je 4. oktobra 1999. godine dr Miroslav Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću. U
Izvještaju o obdukciji ti posmrtni ostaci su identifikovani kao tijelo Himze Oruča i utvrđeno je da su
uzrok smrti probojne rane glave i nadlaktice. Utvrđeno je da vrijeme smrti odgovara 1992. godini.
Neki od odjevnih predmeta pronađenih na posmrtnim ostacima bili su jakna sa štofanom
podstavom, majica dugih rukava, smeđi džemper i crno-zelena trenerka.2109
760.
Vijeće napominje da odbrana ne poriče da postoje dokazi u prilog tvrdnji tužilaštva.2110
761. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Himzo Oruč ubijen u Kozarcu,
Prijedor 28. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Međutim, u svjetlu izloženih dokaza, a
posebno dokaza da je Himzo Oruč bio pripadnik TO-a u Kozarcu, Vijeće ne može da konstatuje da
je jedini razuman zaključak do kojeg se može doći na osnovu dokaza taj da je ova osoba ubijena
kako se navodi u Optužnici. Shodno tome, Vijeće ne može zaključiti da je Himzo Oruč ubijen kako
se navodi u Optužnici.
PIDIĆ, Ibrahim, sin Bibe (star 61 godinu, muškog pola)
762. Ibrahim Pidić, rođen 1930. godine, prema Spisku Državne komisije BiH za traženje nestalih
lica, nestao je u Kamičanima, Prijedor, 14. juna 1992. godine. Prema istom spisku, tijelo mu je
ekshumirano u Kenjarima, Prijedor, 4. jula 2003. godine.2111 Ibrahim Pidić, rođen
10. decembra 1930. godine, upisan je i u Matičnu knjigu umrlih u Kozarcu, opština Prijedor, za
2005. godinu. Smrt je, kako se navodi, nastupila 14. juna 1992. godine. Kao mjesto smrti navode se
2105
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2645, Sudski zapisnik o obdukciji leševa (povjerljivo); P2466,
Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2641, Foto-dokumentacija (povjerljivo).
2106
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2643, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2107
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2648, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
2108
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2649, Potvrda o smrti, Himzo Oruč (povjerljivo).
2109
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2650, Izvještaj o obdukciji (povjerljivo).
2110
Zajednički završni podnesci odbrane u vezi s Bazom podataka o dokazu smrti (CHS), 12. april 2012. godine, povjerljivi Dodatak
A, pod rednim brojem 2647.
2111
P2466, Baza podataka o dokazu smrti (CHS), pod rednim brojem 2652, Državna komisija BiH za traženje nestalih lica, Tabela sa
spiskom ekshumiranih lica (povjerljivo).
223
Predmet br. IT-08-91-T
27. mart 2013.
394/20100 TER
Prijevod
Kamičani.2112 Posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Kamičani-Kenjari 4. jula 2003. godine i
obilježeni oznakom "Tijelo br. 2" identifikovani su kao ostaci Ibrahima Pidića od strane njegovih
srodnika koji su prepoznali predmete pronađene uz njegovo tijelo, kao i na osnovu upoređivanja
DNK. Obdukcijom tijela Ibrahima Pidića, koju je 25. jula 2003. godine obavio dr Miroslav
Rakočević iz Kantonalne bolnice u Bihaću, utvrđeno je da su uzrok smrti probojne rane glave, grudi
i karlice. U Izvještaju o obdukciji nije zabilježeno vrijeme smrti.2113
763. Na osnovu izvedenih dokaza, Vijeće zaključuje da je Ibrahim Pidić ubijen u Kamičanima,
Prijedor, 14. juna 1992. godine ili približno tog datuma. Shodno tome, Vijeće zaključuje da je on
ubi