Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Londrc Benjamina
71.000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
(+387) 61 100 001
[email protected]
Spol Žensko | Datum rođenja 08/04/1991 | Državljanstvo bosansko-hercegovačko
RADNO ISKUSTVO
2010–2013
Student- demonstrator
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Angažman na Historijsko-pravnoj katedri, na predmetima: Državnopravni razvitak BiH, Bosansko
komparativno pravo, Institucije rimskog prava, Osnovi evropskog privatnog prava, Klasični pravni
tekstovi.
2014–danas
Asistent
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Kiseljak (Bosna i Hercegovina)
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2009–2013
Bakaleureat prava
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
2011–2014
Bakalaureat opće historije
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu- Odsjek za opću historiju, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Naziv diplomskog rada: "Analiza Gajevih Institucija".
2013–2014
Magistar prava
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Naziv magistarskog rada: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do
1945. godine".
2014–danas
Doktorant
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica (Bosna i Hercegovina)
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
bosanski
Ostali jezici
8/1/15
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
engleski
B2
B2
B2
B2
B2
njemački
B1
B1
B1
B1
B1
latinski
C1
C1
C1
C1
C1
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 4
Curriculum vitae
Londrc Benjamina
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vještine
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
Poslovne vještine
Računalne vještine
Vozačka dozvola
Dobre komunikacijske vještine (stečene tokom demonstratorskog angažmana, učešća na
konferencijama, te kao rezultat rada sa studentima u svojstvu asistenta).
Sposobnost individualnog i timskog rada (posao asistenta, zamjenika voditelja Odbora za kvalitet
fakulteta, autorski i koautorski radovi).
Izvršavanje poslova asistenta, održavanje vježbi, rad sa studentima, naučno-istraživački rad, obrada
arhivskih dokumenata, rukovođenje procesa kontrole kvaliteta.
Vješto baratanje Microsoft Office alatima (Word, Excel i PowerPoint)
B
DODATNE INFORMACIJE
Konferencije
1. Međunarodna konferencija u Valjevu Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World,
20-23.9.2012., Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (Odsjek za arheologiju) i Filozofski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu (Odsjek za historiju). Naslov rada: Ubi societas ibi ius- Pravni sistem
rimske provincije Dalmacije (područje današnje Bosne i Hercegovine).
2. Okrugli sto u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu / Odsjek za historiju, 29.
novembar 2012.- Žene u Srednjovjekovnoj Bosni. Naslov rada: Posebnost pravnog položaja žene u
bosanskom srednjovjekovlju.
3. Učešće i izlaganje na okruglom stolu u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu/
Odsjek za historiju, 7.5.2013.- Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta. Naslov rada:
Milanski edikt kroz prizmu pravne nauke.
4. Međunarodna naučna konferencija 1700 godina Milanskog edikta na Pravnom fakultetu u Nišu, 1619. maj 2013., Naslov rada: Autograf nepoznatog romaniste.
5. Međunarodna naučna konferencija Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko
daleko možemo ići, 13. i 14. 9. 2013., Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli. Naslov rada: Proces
euromediteranizacije i rimsko pravo.
6.. Međunarodna naučna konferencija: In hoc signo vinces- Simboli moći, moć simbola, 23-25.
oktobar 2013., Jagelonski Univerzitet, Slavenski filološki institut. Naslov rada: Simboli religijske moći u
BiH.
7. Naučni skup u Mostaru Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i
Hercegovine (1851- 1995), 29-30.10. 2013.. Naslov rada: Historijski aspekt pravnog statusa bh
gradova u periodu austrougarske vlasti.
8. I naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Sestrinstvo jučer, danas i sutra, 1922.11.2013., Univerzitet u Zenici, Zdravstveni fakultet. Naslov rada: Historijsko-pravni aspekti razvitka
zdravstvene skrbi.
9. Međunarodna naučno-stručna konferencija Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu
prilagodbe pravnim tekovinama EU, 6.12.2013. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici. Naslov
rada: Velikani bh pravne misli- prof. Aleksandar Solovjev.
10. Međunarodni naučno-stručni skup Kulturni identitet u digitalnom dobu, Zenica, 3. i 4. 4. 2014.,
Filozofski fakultet Zenica. Naslov rada: Bosanskohercegovačka pravna kultura- Šta je to?
11. I Internacionalni simpozij Kultura sjećanja, 12- 13.4.2014., Internacionalni Univerzitet Sarajevo
(IUS). Naslov rada: Damnatio memoriae- prostori sjećanja.
12. Međunarodna konferencija Researching Economic Development and Entrepreneurship in
Transition Economies, 10-13. april 2014., Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Naslov rada:
Tranzicija u antičkoj ekonomiji.
13. II međunarodna naučna konferencija Bosna i Hercegovina i Euroatlanske integracije: Trenutni
izazovi i perspektive, 7. i 8. maj 2014. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za
8/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 4
Curriculum vitae
Londrc Benjamina
drštvena istraživanja Internacionalnog Burch Univerziteta. Naslov rada: Historijskopravni aspekti
antikorupcionog zakonodavstva- primjer atinskog i rimskog zakonodavstva.
14. Naučna konferencija Sigurnost urbanih sredina, 16.5.2014., Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju
i sigurnosne studije, Sarajevo. Naslov rada: Damnatio memoriae- uništenje građe arhiva BiH.
15. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 3, 29. i 30. maj 2014. godine, u
organizaciji Društva filologa i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naslov rada: Sarajevski
atentat u peru pravnika.
16. II euroazijski seminar rimskog prava, 30-31. maj 2014., Bahcesehir Univerzitet u Istanbulu. Naslov
rada: Elementi rimskog prava u obligacionom pravu srednjovjekovne bosanske države.
17. Okrugli sto Rijeka Krivaja kroz prošlost: prostor, vrijeme, ljudi, 19.9.2014., Institut za istoriju i
Udruženje za modernu istoriju. Naslov rada: Područje rijeke Krivaje u periodu rimske vlasti.
18. Međunarodni kongres Stoljeće Hrabrih, 22.-26.9.2014., Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet.
Naslov rada: De officio praesidis- O službi upravnika provincije, sa posebnim osvrtom na sudsku
djelatnost.
19. Naučni skup Naslijeđe Doboja i okoline, 27.9.2014., Zavod za zaštitu i korištenje kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Naslov rada: Područje Doboja u rimskom
periodu.
20. Okrugli stol Godine razvoja i integracije- 2000 godina namjesništva Publija Kornelija Dolabele u
provinciji Dalmaciji, 14-15.11.2014, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Udruženje BATHINVS.
Naziv rada: Činovnička karijera klasičnih rimskih pravnika u provinciji Dalmaciji.
21. Nučni skup Historija države i prava BiH- izazovi i perspektive (Povodom 50. godina naučnog i
publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića), 28-30. novembar 2014. Godine, JU Zavod za zaštitu
i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Naziv rada: Bojkot Jevreja
u Bosanskogercegovačkim gradovima 1925. godine.
Članstva
Objavljeni članci
1. Osnivač i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih
i klasičnih civilizacija.
1. Aleksandar Solovjev, zaboravljeni velikan pravne historije, u: Pravna misao, broj 11-12, Sarajevo,
2012, 85.
2. Aleksandar Solovjev, prvi dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu, u: Građa arhiva Bosne i
Hercegovine, godina IV, broj 4, Sarajevo, 2012, 90.
3. Sudski procesi pred civilnim sudovima: reakcije na Sarajevski atentat, u: Gračanički glasnik,
časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 37, Gračanica, 2014, 105.
4. Historijskopravni aspekti antikorupcionog zakonodavstva- primjer atinskog i rimskog
zakonodavstva, u: Zbornik radova sa II međunarodne konferencije Bosna i Hercegovina i
euroatlanske integracije: Trenutni izazovi i perspektive, godina 2, broj 2, II tom, Bihać, 2014, 199.
5. Posebnost pravnog položaja žene u bosanskom srednjovjekovlju, u: Radovi Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga XVII/3, Sarajevo, 2014, 253.
6. Područje Doboja u rimskom periodu, u: Naslijeđe Doboja i okoline- zbornik radova, JU Zavod za
zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2014, 362.
Objavljeni prikazi
1. Đuro Tošić, Srednjovjekovna turobna svakodnevnica, Istorijski institut, edicija Studije knj. 6,
Beograd, 2012, u: Pregled- časopis za društvena pitanja, godina LIV, br. 3, 2013, 189.
2. Esad Kurtović, Vlasi Bobani, Društvo za proučavanje srednjovjekovne Bosanske historije, Sarajevo,
2012, u: Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 37, Gračanica, 2014, 250.
3. Zijad Šehić, Eksperiment u svjetskoj laboratoriji Bosna, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013, u: Gračanički
glasnik, časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 37, Gračanica, 2014, 255.
4. Mensur Kustura i Edis Bajić, Civilno društvo, ljudska prava i demokratija, Off-Set, Tuzla, 2014, u:
Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 37, Gračanica, 2014, 257.
5. Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, 2014, u: Gračanički glasnik,
časopis za kulturnu historiju, godina XIX, broj 38, Gračanica, 2014, 203.
6. Okrugli sto: Godine razvoja i integracije- 2000 godina od namjesništva Publija Kornelija Dolabele u
provinciji Dalmaciji, Filozofski fakultet, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i
drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, Sarajevo, 14-15.11.2014.
8/1/15
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 4
Curriculum vitae
Objavljene knjige
8/1/15
Londrc Benjamina
1. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo, 2014.
© Europska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 4
Download

Londrc Benjamina - Univerzitet u Travniku