ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ
číslo 4191/2013
NEMOVITOST:
Katastrální údaje :
Adresa nemovitosti:
Vlastníci stavby:
Vlastníci pozemku:
1/2 domu č.p. 13 na pozemku p.č. St. 46 a 1/2 pozemku p.č. St. 46
Kraj Jihočeský, okres Český Krumlov, obec Omlenice, k.ú. Omlenice
Omlenička 13, 382 41 Omlenice
Miluše Doubková, Omlenička 13, 382 41 Omlenice, vlastnictví: podílové, vlastnický
podíl: 1 / 2
Roman Kertés, Omlenička 13, 382 41 Omlenice, vlastnictví: podílové, vlastnický
podíl: 1 / 2
Miluše Doubková, Omlenička 13, 382 41 Omlenice, vlastnictví: podílové, vlastnický
podíl: 1 / 2
Roman Kertés, Omlenička 13, 382 41 Omlenice, vlastnictví: podílové, vlastnický
podíl: 1 / 2
OBJEDNATEL :
Adresa objednatele:
Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš
Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice-Město
ZHOTOVITEL :
Adresa zhotovitele:
MONTEKALA, spol. s r.o.
Hálova 34, 190 00 Praha 9
IČ:
telefon:
ÚČEL OCENĚNÍ:
Exekuční řízení č.j. 124 Ex 10421/12-16 (ocenění stávajícího stavu)
OBVYKLÁ CENA ½
Datum místního šetření:
Počet stran:
12
stran
V Praze, dne 26.8.2013
e-mail:
595 000 Kč
27.6.2013
Stav ke dni :
Počet příloh: 8
MONTEKALA, spol. s r.o.
27.6.2013
Počet vyhotovení: 2
NÁLEZ
Znalecký úkol
Vypracovat znalecký posudek o ceně obvyklé nemovitosti - 1/2 domu č.p. 13 na pozemku parc. č.
St. 46 a 1/2 pozemku parc. č. St. 46 v kat. úz. Omlenice, obec Omlenice, okres Český Krumlov,
vše uvedeno na listu vlastnictví č. 113.
Přehled podkladů
- výpis z katastru nemovitostí, LV č.113, kat. úz. Omlenice,
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, KP Kaplice
- kopie mapy katastrální ze dne 21.2.2013, mapový list č. VS III-35/10, měřítko 1:2880,
kat. úz. Omlenice
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 10421/12-16 ze dne 6.4.2012
- usnesení o ustanovení znalce č.j. 124 EX 10421/12-63 ze dne 18.2.2013
- fotodokumentace nemovitosti
- informace od spoluvlastníka nemovitosti
- informace z KN
- informace z realitního trhu
- skutečnosti zjištěné na místě samém
Místopis
Omlenička je vesnice, část obce Omlenice v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 1,5 km na
severozápad od Omlenice. Šumavská vesnice Omlenice patří do dřívějšího okresu Český Krumlov a
náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Kaplice. Obec
Omlenice se rozkládá asi 15 km jihovýchodně od Českého Krumlova a 4 km jihozápadně od města
Kaplice. Omlenice se dále dělí na pět části: Blažkov, Omlenice, Omlenička, Stradov a Výnězda.
Obec je vzdálená přibližně 9 km od rakouských hranic. Pro využití volného času je v obci k
dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé
mohou využívat kanalizaci i veřejný vodovod. Vesnicí prochází železnice a je zde i železniční
stanice.
SOUČASNÝ STAV
Okolí:
Přípojky:
veř. / vl.
bytová zóna
ostatní
/ voda
/
/ elektro
BUDOUCÍ STAV
průmyslová zóna Okolí :
nákupní zóna
kanalizace / plyn
Přípojky:
telefon
veř / vl.
bytová zóna
ostatní
/ voda
/
/ elektro
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
MHD
železnice
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):
dálnice/silnice I. tř
Poloha v obci:
širší centrum - smíšená zástavba
zpevněná
komunikace
nezpevněná komunikace
Přístup k pozemku
Přístup přes pozemky:
1138/1
obec Omlenice
průmyslová zóna
nákupní zóna
kanalizace
/ plyn
telefon
autobus
silnice II.,III.tř
Celkový popis
Jedná se o 1/2 samostatně stojícího domu s navazující stodolou. Dům se nachází na pozemku parc.
č. St. 46 v centru osady Omlenička, obec Omlenice, okres Český Krumlov. Dům je částečně
podsklepený, dvoupodlažní s půdou. V domě se nachází tři bytové jednotky. Na dům navazuje
hospodářská stavba (stodola s garáží). Dům je napojen na el. síť, vodovod a kanalizaci.
2
RIZIKA
Rizika spojená s právním stavem nemovitosti:
Nemovitost je řádně zapsána v katastru
Nemovitost není řádně zapsána v katastru
nemovitostí
nemovitostí
Stav stavby umožňuje podpis zástavní
Stav stavby neumožňuje podpis zástavní
smlouvy (vznikla věc)
smlouvy
Skutečné užívání stavby není v rozporu s její
Skutečné užívání stavby je v rozporu s její
kolaudací
kolaudací
Přístup k nemovitosti přímo z veřejné
Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z
komunikace je zajištěn
veřejné komunikace
Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou
Nemovitost není situována v záplavovém
Nemovitost situována v záplavovém území
území
Věcná břemena a obdobná zatížení: nejsou
Ostatní rizika: nejsou
OBSAH
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 Dům č.p. 13
1.2 Stodola s garáží
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemek p.č. St. 46
3. Porovnávací ocenění
3.1 Dům č.p. 13
OCENĚNÍ
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 Dům č.p. 13
Popis
Jedná se o samostatně stojící dům č.p. 13, k domu přiléhá stodola s garáží. Dům se nachází na
vlastním pozemku parc. č. St. 46. Dům má dvě nadzemní podlaží a půdu. Sklep se nachází v levé
části objektu a je nad úrovní terénu. V domě jsou tři bytové jednotky. V levé části nad sklepem se
nachází bytová jednotka 3+1 (kuchyně, obývací pokoj, dva pokoje, koupelna se sprch. koutem a
sam. WC). V chodbě se nachází dřevěné schodiště do 2.NP kde jsou 2 bytové jednotky (pravá část
objektu). Bytová jednotka 2+1 (kuchyně, dva pokoje, koupelna s vanou, sam. WC) a bytová
jednotka 1+1 (kuchyně s jídelnou, pokoj a koupelna s WC je společná s bytem 2+1). Dům má
kamenné základy, svislé konstrukce jsou smíšené (zdivo, kámen), stropy a krov dřevěný. Střecha je
valbová krytá taškovou krytinou. Bleskosvod není osazen. Klemp. konstrukce jsou z pozink.
plechu. Venkovní omítky jsou štukové, vnitřní omítky vápenné. schodiště je dřevěné a betonové.
Okna a dveře dřevěné. Podlahy dřevěné. Vnitřní obklady jsou běžné keramické. Ohřev vody je el.
bojlerem v každé koupelně. Dům je napojen na el. rozvod, vodovod a kanalizaci.
3
Zatřídění pro potřeby ocenění
Budova § 3:
Svislá nosná konstrukce:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
K. domy vícebytové (netypové)
zděná
1122
Výpočet jednotlivých ploch
Plocha
Podlaží
22,0*12,0+7,0*5,0-1,0*5,0
1.NP
2.NP
22,0*12,0
=
=
[m2]
294,00
264,00
Zastavěné plochy a výšky podlaží
Zastavěná
plocha
294,00 m2
264,00 m2
558,00 m2
Podlaží
1.NP
2.NP
Součet
PVP =
PZP =
Průměrná výška podlaží:
Průměrná zastavěná plocha podlaží:
Konstr.
výška
3,00 m
3,00 m
1 674,00 / 558,00
558,00 / 2
Součin
882,00
792,00
1 674,00
= 3,00 m
= 279,00 m2
Obestavěný prostor
Výpočet jednotlivých výměr
Obestavěný prostor
Podlaží
(22,0*12,0+7,0*5,0-1,0*5,0)*(3,00)+88,0*3,0
1.NP
2.NP
(22,0*12,0)*(3,00)
zastřešení
((1/6)*12,00*4,00*(2*22,00+10,00))*(4,00)
=
=
=
1 146,00 m3
792,00 m3
1 728,00 m3
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Podlaží
Typ
1.NP
2.NP
zastřešení
Obestavěný prostor - celkem:
NP
NP
Z
Obestavěný
prostor
1 146,00 m3
792,00 m3
1 728,00 m3
3 666,00 m3
Popis a hodnocení standardu
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)
Výpočet koeficientu K4
Konstrukce, vybavení
1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
Obj. podíl [%]
S
S
S
S
S
6,00
18,80
8,20
5,30
2,40
4
Část
[%]
100
100
100
100
100
Koef.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Upravený
obj. podíl
6,00
18,80
8,20
5,30
2,40
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra
Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:
S
S
S
S
S
S
X
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
X
0,70
6,90
3,10
2,10
3,00
3,20
0,00
5,40
3,10
4,70
5,20
0,40
3,30
3,20
0,40
2,10
1,80
3,80
1,30
5,60
0,00
Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m3]:
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4):
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP):
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP):
Základní cena upravená [Kč/m3]
Plná cena:
3 666,00 m3 * 3 450,96 Kč/m3
Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 100 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 130 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 130 = 76,923 %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
=
*
*
*
*
*
*
=
2 150,0,9390
0,9437
1,0000
1,0000
0,8500
2,1310
3 450,96
=
12 651 219,36 Kč
=
9 731 697,47 Kč
2 919 521,89 Kč
Výpočet vlastnického podílu
Úprava ceny vlastnickým podílem
*
Dům č.p. 13 - zjištěná cena
=
5
0,70
6,90
3,10
2,10
3,00
3,20
0,00
5,40
3,10
4,70
5,20
0,40
3,30
3,20
0,40
2,10
1,80
3,80
1,30
5,60
0,00
100,00
1,0000
1/2
1 459 760,95 Kč
1.2 Stodola s garáží
Popis
Stodola s garáží přiléhá k bytovému domu. Vrata dřevěné. Okna nejsou.
Zatřídění pro potřeby ocenění
Budova § 3:
Svislá nosná konstrukce:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
S. skladování a manipulace
zděná
1252
Výpočet jednotlivých ploch
Plocha
Podlaží
20,0*9,0+2,0*10,0-5,0*4,0
1.NP
=
[m2]
180,00
Zastavěné plochy a výšky podlaží
Zastavěná
plocha
180,00 m2
180,00 m2
Podlaží
1.NP
Součet
PVP =
PZP =
Průměrná výška podlaží:
Průměrná zastavěná plocha podlaží:
Konstr.
výška
5,00 m
900,00 / 180,00
180,00 / 1
Součin
900,00
900,00
= 5,00 m
= 180,00 m2
Obestavěný prostor
Výpočet jednotlivých výměr
Obestavěný prostor
Podlaží
(20,0*9,0+2,0*10,0-5,0*4,0)*(5,00)
1.NP
zastřešení
(1/6)*9,00*3,00*(2*20,00+10,00)+75
=
=
900,00 m3
300,00 m3
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Podlaží
Typ
1.NP
zastřešení
Obestavěný prostor - celkem:
NP
Z
Obestavěný
prostor
900,00 m3
300,00 m3
1 200,00 m3
Popis a hodnocení standardu
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)
Výpočet koeficientu K4
Konstrukce, vybavení
1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
Obj. podíl [%]
S
S
S
S
13,20
30,40
13,80
7,00
6
Část
[%]
100
100
100
100
Koef.
1,00
1,00
1,00
1,00
Upravený
obj. podíl
13,20
30,40
13,80
7,00
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra
Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:
S
S
S
S
X
S
C
S
C
S
X
S
C
X
X
X
X
X
X
X
C
X
2,90
0,70
4,20
2,90
0,00
1,80
2,40
3,00
3,40
2,90
0,00
5,80
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
0,00
Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m3]:
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4):
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP):
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP):
Základní cena upravená [Kč/m3]
Plná cena:
1 200,00 m3 * 2 276,72 Kč/m3
Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 100 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 120 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 120 = 83,333 %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
=
*
*
*
*
*
*
=
2 231,0,9390
0,9567
0,7200
0,8860
0,8500
2,0950
2 276,72
=
2 732 064,- Kč
=
2 276 710,89 Kč
455 353,11 Kč
Výpočet vlastnického podílu
Úprava ceny vlastnickým podílem
*
Stodola s garáží - zjištěná cena
=
7
2,90
0,70
4,20
2,90
0,00
1,80
0,00
3,00
0,00
2,90
0,00
5,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,60
0,8860
1/2
227 676,56 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemek p.č. St. 46
Srovnávací indexová metoda
Srovnávací pozemky
Název
Jednotková cena Celkový
Jednotlivé indexy
[Kč / m2]
index
Pozemek, Přídolí
A:1,50, B:1,50, C:0,40, D:0,50, E:0,75, F:1,50
627,00
0,51
Pozemek, Raveň u Kaplice
A:0,60, B:0,50, C:0,40, D:0,50, E:0,75, F:1,50
455,00
0,07
Pozemek, Kaplice
A:0,60, B:0,50, C:0,70, D:0,50, E:1,00, F:1,50
206,00
0,16
Výchozí průměrná jednotková cena srovnávacích pozemků
Korekce výchozí ceny
A – územní struktura: okrajové polohy obce
B – typ stavebního pozemku:
C – třída velikosti obce podle počtu obyvatel: pod 2 000
D – obchodní resp. průmyslová poloha: průmyslová oblast
E – územní připravenost, infrastruktura: střední
F – speciální charakteristiky volitelné: nejsou
*
Celkový index
[Kč/m2]
Výchozí jednotková cena upravená
Oceňované pozemky
Název
zastavěná plocha a nádvoří
Celková výměra oceňovaných
pozemků
Upravená jedn.cena
[Kč / m2]
1 229,41
6 500,00
1 287,50
3 005,64 Kč/m2
0,60
1,25
0,40
0,50
0,75
1,00
0,11
=
338,13
Výměra [m2]
780
780 m2
P.Č.
St. 46
Cena oceňovaných pozemků
[Kč]
780 m2 * 338,13 Kč/m2 =
263 741,40
=
26
3 741,40 Kč
Úprava ceny:
Popis
spoluvlastnický podíl
úprava
mezivýsledek
* 1,00 / 2,00 =
13
1 870,70
Výsledná cena
=
8
131 870,70 Kč
3. Porovnávací ocenění
3.1 Dům č.p. 13
Oceňovaná nemovitost
Užitná plocha:
Obestavěný prostor:
Zastavěná plocha:
Plocha pozemku:
368,00 m2
4 866,00 m3
738,00 m2
780,00 m2
Popisy porovnatelných nemovitostí
Dům
Zprostředkujeme Vám exkluzivně prodej bytového domu s 8 byty, velkým uzavřeným dvorem a
hospodářským stavením ( 2.053 m2 ), který se nachází v obci Skoronice - 2 km od Kaplice, 13 km
od hraničního přechodu Dolní Dvořiště, 20 km od Českého Krumlova a 30 km od Českých
Budějovic. Byty jsou po kompletní rekonstrukci. Objekt nabízí široké podnikatelské využití
Dům
Nabízíme dům situovaný na historickém náměstí v jižních Čechách v Benešově nad Černou. V
přízemí domu se nachází garáž/uhelna, velký průjezd (možnost parkování aut), obývací místnost,
chodba, kotelna, 2x sklad, WC a koupelna. V 1. patře je byt 4+1 (obytná galerie, chodba, kuchyně,
jídelna, obývací pokoj, 2 ložnice, WC a koupelna s vanou). V podkroví domu je možné vybudovat
několik obytných místností. Podlahy pokrývá PVC, dřevo, koberce a dlažba. Okna jsou dřevěná,
špaletová. Vytápění zajišťuje kotel na TP nebo elektrokotel, teplou vodu el. bojler. Z inženýrských
sítí je zde elektřina, vodovod, kanalizace. K domu náleží i veliká zahrada s krásným výhledem. V
obci je veškerá občanská vybavenost (mateřská a základní škola, pošta, zdravotní středisko) a v
okolí naleznete nádhernou přírodu, památky, turistické trasy i cyklostezky.
Dům
Dovolujeme si nabídnout ke koupi činžovní dům na pozemku o výměře 2683m2 u rakouských
hranic v Českých Velenicích okr. Jindřichův Hradec. V domě se nachází 9 bytových jednotek, z
toho 6 bytů o velikosti 2+1 a 3 byty o velikosti 1+1. Osm bytů je obsazených nájemníky se
smlouvami na dobu určitou do 1 roku s možností prodloužení, jeden byt o velikosti 2+1 je volný.
Topení v 7 bytech je plynové - WAW, ve 2 bytech je topení ústřední s kotlem na pevná paliva.
Veškeré inženýrské sítě - elektrika 220/380, obecní vodovod a kanalizace, plyn. Dům je v dobrém
technickém stavu, byly provedeny rekonstrukce střechy a většiny fasády. Budova je podsklepená.
Půda vhodná pro vestavbu.
Srovnatelné nemovitosti
Název: Dům
Lokalita
Použité
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
Bujanov
koeficienty:
0,95
0,85
1,00
1,00
1,00
9
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Užitná plocha
480,00 m2
0,90
1,00
Výměra pozemku.
2 053 m2
Upravená j. cena
Celkový
koef. KC
Kč/m2
0,73
4 467
Celková cena
Jednotková cena
2 950 000 Kč
6 146 Kč/m2
Název: Dům
Použité
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Užitná plocha
470,00 m2
Výměra pozemku.
1 039 m2
Název: Dům
Lokalita
České
Použité
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Užitná plocha
700,00 m2
Výměra pozemku.
2 922 m2
koeficienty:
0,95
0,80
0,95
1,00
1,00
0,95
1,00
Celkový
Upravená j. cena
koef. KC
Kč/m2
0,69
2 904
Celková cena
Jednotková cena
1 990 000 Kč
4 234 Kč/m2
Velenice
koeficienty:
0,95
0,70
0,80
0,90
1,00
0,85
1,00
Celkový
Upravená j. cena
koef. KC
Kč/m2
0,41
2 325
Celková cena
Jednotková cena
4 000 000 Kč
5 714 Kč/m2
Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě užitné plochy
Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti
Celková užitná plocha oceňované nemovitosti
Porovnávací hodnota před korekcí ceny
spoluvlastnický podíl
10
2 325 Kč/m2
3 232 Kč/m2
4 467 Kč/m2
3 232 Kč/m2
368,00 m2
1 189 376,- Kč
* 1,00 / 2,00 =
Výsledná porovnávací hodnota
594 688,00
594 688 Kč
REKAPITULACE OCENĚNÍ
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 Dům č.p. 13
1.2 Stodola s garáží
1 459 760,00 Kč
227 680,00 Kč
1 687 440,00 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemek p.č. St. 46
3. Porovnávací ocenění
3.1 Dům č.p. 13
Porovnávací hodnota
Výnosová hodnota
Věcná hodnota
Hodnota pozemku
131 870,00 Kč
594 690,00 Kč
Současný stav
594 688 Kč
0 Kč
1 819 308 Kč
131 871 Kč
Obvyklá cena ½
595 000 Kč
slovy: Pět set devadesát pět tisíc Kč
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.1.21
11
Komentář ke stanovení obvyklé ceny
Při stanovení výsledné obecné ceny je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých
oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným i
záporným aspektům vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout
žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní
dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodářská
situace.
Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaného souboru nemovitostí - bylo třeba vzít úvahu tyto
základní skutečnosti a ovlivňující aspekty:
a)
situace na trhu s realitami: nabídka obdobných nemovitostí je na realitním trhu v dané
lokalitě na střední úrovni
b)
parametry povyšující cenu: hraniční přechod Dolní Dvořiště,
c)
parametry ponižující cenu: podílové spoluvlastnictví, investice do rekonstrukce
nemovitosti
Na základě zjištěných hodnot, výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů
stanovuji obvyklou cenu 1/2 nemovitostí ve výši 595 000 Kč
V Praze 26.8.2013
MONTEKALA, spol. s r.o.
Hálova 34
190 00 Praha 9
Znalecká
doložka:
Znalecký posudek byl vypracován společností s ručením omezeným
MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro
znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle
ustanovení § 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů
do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování movitých věcí,
nemovitostí, motorových vozidel, nehmotného investičního majetku, cenných
papírů, podniků a obchodních společností.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 4191/2013 znaleckého deníku.
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti.
B plus B, spol. s r.o., Holečkova 657,150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 61056049,
předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný
majetek, finanční majetek a podnik na základě koncesní listiny vydané
živnostenským odborem
úřadu městské části Praha 5 pod č.j.
ZIV/U5037/2006/JKU dne 3.5.2006, zajistila a předala podklady pod poř. č.
170/2013.
SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH
počet stran A4 příloze
1
1
6
Podklady a přílohy
Mapa oblasti
Snímek katastrální mapy ze dne 21.2.2013
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 113
12
Download

17013 Dům Kertés - Exekutorský úřad Litoměřice