DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14
vyhotovená dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Dražebník:
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
se sídlem:
Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
IČ:
26 27 59 53
č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský
úřad ve Zlíně
zastoupena: ředitelka společnosti Marcela Koutná
bank. spojení: č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 41371
(dále jen „dražebník“)
Navrhovatel:
Ing. Hana Klimešová
se sídlem:
Jeseník – Bukovice, Rejvízská 90, PSČ 790 01
insolvenční správce dlužníka
AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s.
se sídlem:
Rapotín 438, pošta Vikýřovice, PSČ 788 13
IČ:
277 81 879
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B, vložka 3127
(dále jen „navrhovatel“)
Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), vyhlašuje touto dražební vyhláškou
dle § 20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“).
Článek I.
Doba a místo konání dražby
1. Den konání dražby se stanovuje na 27.1.2014 v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín,
ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora ve
12.00 hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od 11.30 hod. do zahájení dražby.
Článek II.
Předmět dražby a jeho popis
1. Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí
a příslušenství, ve vlastnictví společnosti AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s. (dále
také ACC), se sídlem Rapotín 438, pošta Vikýřovice, PSČ 788 13, IČ 277 81 879.
Soubor je dražen pod názvem „Výrobně – skladovací areál ACC v k.ú. Rapotín“ a je tvořen
těmito nemovitostmi:
1
pozemek p.č. 1390 - ostatní plocha o výměře 427 m², ostatní komunikace
pozemek p.č. 1391 - ostatní plocha o výměře 5167 m², manipulační plocha
pozemek p.č. 1392 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m²
pozemek p.č. 1393 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 991 m²
pozemek p.č. 1394/1 - ostatní plocha o výměře 24856 m², manipulační plocha
pozemek p.č. 1394/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1340 m²
pozemek p.č. 1394/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2784 m²
pozemek p.č. 1395 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5018 m²
pozemek p.č. 1396 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m²
pozemek p.č. 1397 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m²
pozemek p.č. 1398 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m²
pozemek p.č. 1399 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 457 m²
pozemek p.č. 1400/1 - ostatní plocha o výměře 905 m², manipulační plocha
pozemek p.č. 1400/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m², stavba bez LV
pozemek p.č. 1401 - ostatní plocha o výměře 321 m², – jiná plocha
budova Rapotín, č.p. 438 na p.č. 1397 - rodinný dům
budova bez čp/če na p.č. 1392 – jiná stavba
budova bez čp/če na p.č. 1393 – výroba
budova bez čp/če na p.č. 1394/2 – výroba
budova bez čp/če na p.č. 1394/3 – výroba
budova bez čp/če na p.č. 1395 – výroba
budova bez čp/če na p.č. 1396 – jiná stavba
budova bez čp/če na p.č. 1398 – výroba
budova bez čp/če na p.č. 1399 – výroba
to vše zapsáno na LV č. 1054, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, pro katastrální území Rapotín, obec Rapotín a
okres Šumperk. (dále jen „předmět dražby“).
























2. Navrhovatelem je Ing. Hana Klimešová, insolvenční správce dlužníka AUTOMOTIVE
COMPONENTS CZECH a.s., jako osoba oprávněná podat návrh na provedení dražby
dobrovolné, neboť nemovitosti, které jsou předmětem této dražby, jsou zahrnuty do majetku
(konkurzních podstat) insolvenčního správce, respektive byly zapsány do soupisu majetku,
v souladu s ust. § 217 a násl. z.č. 182/2006 Sb.
Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.12.2008 sp.zn. KSOS 16 INS 4963/2008 bylo
zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s. Na
základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.12.2008 sp.zn. KSOS 16 INS
4963/2008-A11 byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne
23.3.2009 sp.zn. KSOS 16 INS 4963/2008-B32 bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na
majetek dlužníka.
3. Celkový popis předmětu dražby
1) Trafostanice na poz. par.č. 1392
Objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Na jižní a západní stěně stavby je
provedena pochozí rampa se zábradlím z železobetonové konstrukce. Stáří stavby je 30 let.
2) Kotelna se svařovnou a dílnou na poz. par.č. 1393
Stavba kotelny a bývalé uhelny se silem na popel a škváru (násypka u severní stěny kotelny).
Nyní již plynofikovaná kotelna s novými dvěma plynovými kotli. Rekonstrukce technologie
provedena v roce 1999-2000. Součástí stavby je silo na popel.
Víceúčelový objekt kotelny s obslužným zázemím (kanceláře, soc. zázemí, laboratoře),
svařovny a dílen. Převažuje účel užití jako stavba pro energetiku.
Stáří částí po rekonstrukci je 24 let. Ostatních z dob kotelny na uhlí 70 let.
2
3) Hala I. - V. s mostovými jeřáby na poz. par.č. 1395
Jedná se o velkoprostorovou výrobní halu navazující stavebně na správní budovu s technologií
na lisování kovových dílů pro automobilový průmysl.
Dispoziční uspořádání haly:
Skládá se z oddělených výrobních sekcí: hlavní lisovna (jihozápadní část haly), lakovna
(severozápadní část haly), nástrojárny + lisovna (severovýchodní vnitřní část haly),
kompresorovna + sklady (přístavky podél severozápadní strany haly).
Stáří objektu je 27 let. Objekt je nepoužívaný, nebyly prováděny údržbové práce, byla
znehodnocena užitná plocha (velké otvory po demontáži lisů).
4) Vrátnice na poz. par.č. 1396
Jedná se o vstupní objekt do podniku vpravo od hlavního vjezdu s ostrahou. Je jednopodlažní
bez podsklepení. Provedení z ocelové konstrukce se zdvojeným prosklením, zastřešený plochým
ocelovým krovem s opláštěním trapézovými plechy. Stropní konstrukce s rovným podhledem se
zateplením. Stáří 23 let. Objekt v průměrném stavebním stavu.
5) Přístřešek u vrátnice na poz. par.č. 1394/1
Jedná se o vjezdový objekt (přístřešek pro auta) do podniku v hlavním vjezdu u vrátnice. Je
jednopodlažní bez podsklepení. Provedení z ocelové konstrukce zastřešené plochým ocelovým
krovem s opláštěním trapézovými plechy. Stáří 26 let. Objekt v průměrném stavebním stavu.
6) Přístřešek na kola před vrátnicí
Jedná se o objekt (přístřešek pro kola) situovaný napravo před hlavním vjezdem do podniku
u vrátnice. Provedení z ocelové konstrukce zastřešený plochým ocelovým krovem s opláštěním
vlnitými plechy. Stáří 23 let.
7) Sklad s výměníkem na poz. par.č. 1399
Užíván jako sklad režijního materiálu a PHM. Objekt je stavba s jedním nadzemním podlažím
bez podsklepení. Stáří objektu je 26 let. Zhoršený stavebně-technický stav většiny konstrukcí
krátkodobé a dlouhodobé životnosti.
8) ČOV na poz. par.č. 1400/2
Stavba je nevyužívaná, mimo provoz, vzhledem k napojení kanalizace na veřejnou obecní
kanalizační síť.
9) Správní budova na poz. par.č. 1395
Popis stavby:
Budova se třemi nadzemními podlažími bez podsklepení. Zastřešení plochým krovem s živicí.
Dispoziční řešení:
1.NP - výměníková stanice (TÚV), sociální zařízení, kanceláře
2.NP - kanceláře, jídelna, kantýna, šatna + sociální zařízení
Stáří je 23 let. Opotřebení objektu je průměrné, údržba prováděna, stavebně-technický stav
odpovídá stáří.
10) Budova šaten č.p. 438 na poz. par.č. 1397, 1398
V budově se nachází část šaten pro muže (2.NP) a pro ženy (1.NP) a část je v současnosti
nevyužívaná. Jedná se o stavbu se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením.
Zastřešení je sedlovým krovem s polovalbami.
Stáří původní stavby je 96 let. Stavebně - technický stav velmi špatný.
3
11) Hala trojlodní VI, VII, VIII s mostovými jeřáby (20 t) a administrativní přístavbou na poz.
par.č. 1394/3
Jedná se o velkoprostorovou halu lisovny se sklady. Půdorysně tvoří objekt obdélník s podélnou
osou sever - jih. Každá z lodí je zastřešená sedlovou střechou se světlíky. Hala má zděnou
podezdívku, obvodové stěny kryté al. trapézovými plechy s tepelnou izolací. Střecha má rovněž
krytinu z trapézových plechů, strop chybí.
Většina prvků dlouhodobé životnosti je stará cca 83 let. Během užívání objekt prodělal řadu
rekonstrukcí a modernizací. Objekt nebyl delší dobu používán a nebyly prováděny údržbové
práce. U jižní obvodové stěny haly je přistavěn administrativní přístavek.
12) Venkovní úpravy a drobné inž. stavby a trvalé porosty
Specifikace venkovních úprav:
- zpevněné plochy živičné a monolitické (parkoviště pro osobní automobily před podnikem)
- vnitrozávodové komunikace a manipulační plochy
- inženýrské sítě (el. energie, zemní plyn, kanalizace, vodovod, telefon)
- oplocení, vjezdové brány 2 x, vchodová branka
- trvalé porosty v areálu (borovice, smrky, túje, okrasné keře, živé jehličnaté ploty)
- obrubníky
- venkovní osvětlení
- trubní mosty
- plochy z panelů ložených do písku
13) Komín
Stavba komínového tělesa kruhového průměru, umístěná severně před stavbou kotelny.
Provedení z monolitického taženého betonu. Původně využívaná pro kotelnu na pevná paliva,
nyní pouze jako stožár pro mobilního operátora. Stáří je 20 let.
14) Hala ocelová, svařovna na poz. par.č. 1394/2
Objekt je dvoulodní hala svařovny, půdorysně ve tvaru L. Má jedno nadzemní podlaží. Střechu
má objekt sedlovou nad každou lodí. Je postaven na základech z betonové desky. Na
podezdívce z cihel se nachází kovová sendvičová konstrukce. Vnější část je z al. trapézového
plechu. Strop chybí. Hala má rovnou střechu nesenou ocelovými příhradovými nosníky.
Stáří objektu je 17 let. Stav konstrukcí odpovídá stáří objektu.
15) Skladové žlaby na poz. par.č. 1391
Jedná se o dva objekty nadzemních betonových žlabů, původně sklady uhlí, nyní kovového
šrotu. Provedení z plošných prefabrikátů - silniční panely. Stáří 27 let. Stavebně-technický stav
je zhoršený, jsou na konci své životnosti.
16) Potrubní energetické mosty (vč. stavební části)
Potrubní mosty se vyskytují hlavně ve středové severojižní ose oceňovaného areálu.
17) Sklady Gumotex Břeclav bez č. ev. k demolici na poz parc. č. 1394/1
Dodávky elektřiny do areálu poskytuje ČEZ Prodej s.r.o., dodávky vody a odvod odpadních
vod Šumperská provozní a.s. V areálu je zajištěna nepřetržitá ostraha externí bezpečnostní
agenturou.
4
Pozemky
Všechny pozemky se nachází téměř v rovině. Jsou zastavěny stavbami nebo mají kryt živičný či
betonový. V malé míře se jedná o kryt ze zeleně nebo panelů ložených do písku. Pozemky
vesměs obsahují venkovní úpravy a kompletní inž. sítě, nebo jsou tyto vedeny v jejich blízkosti.
Celková výměra pozemků činí 42.934 m2.
Článek III.
Prohlídka předmětu dražby
Prohlídka dražených nemovitostí byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
8.1.2014 ve 12.00 hod.
2. termín dne
15.1.2014 ve 12.00 hod.
Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před vstupem do areálu. Dražebník je
oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců.
Bližší informace na telefonním čísle: 603 509 979, 731 569 896, 577 011 416.
Článek IV.
Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.
Užívací práva nezapisovaná do katastru nemovitostí:
Dlouhodobý pronájem komína telefonním operátorům - roční nájem celkem Kč 244.420,- Kč.
Článek V.
Cena předmětu dražby
1. Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku ze dne 25.2.2009
aktualizovaného Dodatkem č. 3990/2013 ze dne 7.4.2013 a následně Potvrzením ze dne
16.12.2013, vypracovaného Znaleckým ústavem Montekala spol. s.r.o., se sídlem Hálova 34,
190 00 Praha 9. Celková cena předmětu dražby činí částku 20.900.000,- Kč (slovy: dvacet
milionů devět set tisíc korun českých).
Článek VI.
Nejnižší podání
1. Nejnižší podání činí částku 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých).
Článek VII.
Minimální příhoz
1. Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, je stanoven na částku 100.000,- Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých).
5
Článek VIII.
Dražební jistota
1. Výše dražební jistoty je stanovena na 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun
českých).
2. Dražební jistota musí být uhrazena buď
 bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem v hotovosti na účet dražebníka
č.ú. 178404758/0300, (VS rodné číslo nebo IČ účastníka dražby), vedený u ČSOB, a.s.,
nebo
 ve formě bankovní záruky poskytnuté osobou disponující bankovní licencí udělenou Českou
národní bankou. Text bankovní záruky musí být v češtině, popř. opatřen překladem
s tlumočnickou doložkou. Bankovní poplatky spojené s úhradou dražební jistoty jdou k tíži
účastníka dražby. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu přinejmenším 3 měsíců
a jednoho dne ode dne skončení dražby.
3. Konec lhůty pro složení dražební jistoty a to jak pro dražební jistotu v penězích, tak i ve formě
bankovní záruky, je stanoven na šestnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprostředně
předcházejícího dni konání dražby.
4. Dražební jistotu nelze složit platební kartou nebo šekem.
5. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této dražební vyhlášky na centrální
adrese.
6. Dokladem o složení dražební jistoty jsou buď:
 výpis z účtu účastníka dražby nebo potvrzení banky o odepsání částky odpovídající dražební
jistotě z účtu účastníka dražby ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka nebo
 příslušný díl poštovní poukázky, osvědčující, že ve prospěch výše uvedeného účtu
dražebníka byla uskutečněna platba odpovídající dražební jistotě pod stanoveným VS (popř.
osvědčující, že k rukám dražebníka byla odeslána příslušná peněžitá částka) nebo
 bankovní pokladní složenka osvědčující, že účastníkem dražby byla ve prospěch výše
uvedeného účtu dražebníka složena v hotovosti částka odpovídající dražební jistotě nebo
 záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch
dražebníka ve výši odpovídající přinejmenším dražební jistotě
7. Účastníci dražby jsou povinni před zahájením dražby doložit dražebníkovi svoji totožnost, popř.
oprávnění jednat za či jménem účastníka dražby (písemná plná moc s úředně ověřeným
podpisem, originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního či jiného rejstříku, kde je
účastník dražby zapsán, ne starším než tři měsíce). Účastník je dále povinen předložit doklad
o složení dražební jistoty a čestné prohlášení, že účastník dražby není osobou vyloučenou
z dražby ve smyslu ust. § 3 zákona o veřejných dražbách. Po splnění těchto povinností bude
účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo.
8. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bez zbytečného
odkladu po skončení dražby. V případě bankovní záruky se záruční listiny vrací taktéž
bezprostředně po skončení dražby. V ostatních případech bankovním převodem ve prospěch
účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi (popř. z účtu, ze kterého byly peněžní
prostředky poukázány), a to do pěti pracovních dnů ode dne konání dražby.
Článek IX.
Způsob úhrady ceny dosažené vydražením
1. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 90-ti dnů od skončení
dražby, a to buď bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 178404758/0300, vedený
u ČSOB, a.s., poštovní poukázkou nebo v hotovosti na účet dražebníka.
2. Dražební jistota, včetně jejího příslušenství, kterou vydražitel složil před započetím dražby, se
započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve
6
formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši
v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny
vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou,
šekem, započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.
3. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou
vydražením ve stanovené lhůtě, zmařil dražbu, nenabývá vlastnické právo k předmětu dražby
a odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. Dražebník je oprávněn po něm požadovat
náhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil. Na náklady zmařené dražby se v souladu
s ustanovením § 28 odst. 3 zákona o veřejných dražbách použije dražební jistota složená
vydražitelem, včetně jejího příslušenství.
4. Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.
Článek X.
Podmínky odevzdání předmětu dražby
1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 30 zákona o veřejných dražbách,
předá bez zbytečného odkladu v souladu s ustanovením § 32 zákona o veřejných dražbách
insolvenční správce Dlužníka jako osoba oprávněná předmět dražby zcizit dle § 17 odst.
4 zákona o veřejných dražbách, za účasti dražebníka předmět dražby vydražiteli. To vše na
základě doložení totožnosti vydražitele. O předání předmětu dražby bude sepsán „Protokol
o předání předmětu dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nákladů vzniklých z důvodů dle ust. § 32 odst. 4 zákona o veřejných dražbách na straně
bývalého vlastníka nebo dražebníka. Výše těchto nákladů (dosahující zpravidla cca. 12 tis. Kč)
bude vyčíslena v Protokolu o předání předmětu dražby s tím, že nárok na úhradu těchto nákladů
nabude splatnosti 15. den ode dne následující po skončení předání předmětu dražby.
3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele dnem předání předmětu dražby,
týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody
a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitostí.
2. Tato dražební vyhláška byla sepsána v 10 -ti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno
pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v ust. § 20 odst. 5 zákona o veřejných
dražbách.
3. Práva a povinnosti touto dražební vyhláškou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména ustanoveními zákona o veřejných dražbách.
7
V Jeseníku dne 19.12.2013
Ve Zlíně dne 20.12.2013
Navrhovatel
Dražebník
……………………………
Ing. Hana Klimešová
insolvenční správce dlužníka
AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s.
(úředně ověřený podpis)
…………………………………
Marcela Koutná
ředitelka společnosti
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
(úředně ověřený podpis)
Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO: 26 27 59 53
sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
kontakt: tel: 603 509 979, tel/fax: 577 011 415-16, e-mail: [email protected]
8
Download

Dražební společnost MORAVA sro