ZNALECKÝ POSUDEK
č. 3343/2012
O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku
tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 7 a 132, 1/4
pozemků parc. č. 91/1, 91/3, 93/1, 132 a 800/15 v kat. úz. Javory, obec Malšovice, okres Děčín, ve
vlastnictví Bohumila Cendelína.
Objednatel znaleckého posudku:
Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš
Novobranská 20
41201 Litoměřice-Město
Účel znaleckého posudku:
Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce č.j.
124 Ex 1001/10-22 prodejem nemovitostí.
Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004
Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění
vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni
8.3.2012 znalecký posudek vypracoval:
B plus B, spol. s r.o.
Holečkova 657
150 00 Praha 5 – Košíře
MONTEKALA, spol. s r.o.
Hálova 34
190 00 Praha 9
Znalecký posudek obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a včetně 12 stran příloh. Objednateli
se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze dne 27.3.2012
A. Nález
1. Znalecký úkol
Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4
pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 7 a
132, 1/4 pozemků parc. č. 91/1, 91/3, 93/1, 132 a 800/15 v kat. úz. Javory, obec Malšovice, okres
Děčín, zapsáno na LV č. 33.
Účelem tohoto ocenění je vypracování posudku, jako podkladu pro stanovení reálné prodejní ceny
souboru ocenění pro potřeby objednatele.
Stanovená tržní hodnota dle tohoto posudku respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování,
účetnictví a daní platné v době zpracování. Tržní hodnota je určena pro potřeby objednatele a je
odrazem situace na trhu nemovitostí v době zpracování.
2. Informace o nemovitosti
1/4 rodinného domu č.p. 31 s příslušenstvím a 1/4
pozemků parc. č. St. 7, 91/1, 91/3, 93/1, 132 a 800/15
Adresa nemovitosti:
Javory 31
405 02 Malšovice
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Obec:
Malšovice
Katastrální území:
Javory
Počet obyvatel:
852
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 35,0000 Kč/m2
kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000)
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. h) :
ZC = Cp x 2,5 = 87,50 Kč/m2
Název nemovitosti:
3. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 8.3.2012 za přítomnosti spolumajitele
nemovitosti.
4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 30.1.2012, LV č.33, kat. úz. Javory,
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, KP Děčín
- kopie mapy katastrální ze dne 6.2.2012, mapový list č. Ústí nad Labem 1-4/42, měřítko
1:1000, kat. úz. Javory
- exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 1001/10-22 ze dne 14.9.2010
- usnesení o ustanovení znalce č.j. 124 EX 1001/10-35 ze dne 30.1.2012
- kopie smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 23.6.1999
- informace poskytnuté Obecním úřadem Malšovice dne 22.3.2012
- informace od spoluvlastníka nemovitosti
- informace z KN
- informace z realitního trhu
- skutečnosti zjištěné na místě samém
-2-
5. Vlastnické a evidenční údaje
Vlastníci stavby:
Bohumil Cendelín, Javory 31, 405 02 Malšovice, vlastnictví: podílové,
vlastnický podíl: 1 / 4
Martin Cendelín, Javory 31, 405 02 Malšovice, vlastnictví: podílové,
vlastnický podíl: 1 / 4
Zdeňka Tejmlová, Javory 31, 405 02 Malšovice, vlastnictví: podílové,
vlastnický podíl: 1 / 2
Vlastníci pozemku: Bohumil Cendelín, Javory 31, 405 02 Malšovice, vlastnictví: podílové,
vlastnický podíl: 1 / 4
Martin Cendelín, Javory 31, 405 02 Malšovice, vlastnictví: podílové,
vlastnický podíl: 1 / 4
Zdeňka Tejmlová, Javory 31, 405 02 Malšovice, vlastnictví: podílové,
vlastnický podíl: 1 / 2
6. Dokumentace a skutečnost
K nemovitosti nebyla předložena žádná výkresová dokumentace. U výpočtů bylo vycházeno z
výměr a skutečností zjištěných na místě samém a dále z informací poskytnutých spoluvlastníkem
nemovitosti.
Byla předložena smlouva o věcném břemeni právo umístění a provozování distribuční soustavy
ČEZ Distribuce k pozemku parc. č. 91/1. Věcné břemeno je zřízeno bezúplatně.
Dle informací SČVaK je možnost zásobování vodou z vodojemu na Javorech na hranici kapacity a
příp. připojování dalších zákazníků nejisté. Nutno projednat s provozovatelem SČVaK Děčín.
Dřevěná garáž na parc. č. 91/3 částečně zasahuje na pozemek jiného vlastníka. (Nájemní smlouva
nebyla předložena).
7. Celkový popis nemovitosti
Vesnice Malšovice je součástí okresu Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je rovněž okresní město Děčín. Obec Malšovice se rozkládá asi 5 km jihozápadně od
Děčína. Území této středně velké vesnice trvale obývá asi 830 obyvatel. Obec je vzdálená přibližně
11 km od německých hranic.V obci je základní škola nižšího stupně a škola mateřská, dále
sportovní hřiště, knihovna a kostel. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný
vodovod. Nejbližší vlakové zastávky jsou Boletice nad Labem, Vilsnice a Choratice.
Oceňované nemovitosti se nacházejí v zastavěné části kat. úz. (obec) Javory, obec Malšovice, okres
Děčín. Nemovitosti tvoří tři celky a jeden samostatný pozemek v okrajové části. Jedná se o rodinný
dům č.p. 31 s pozemky a dále menší stavby, stavební pozemky a zahrady. Nemovitosti jsou
přístupné ze zpevněné komunikace, mimo pozemku parc. č. 800/15.
8. Obsah znaleckého posudku
1. Ocenění staveb
1.1. Rodinný dům č.p. 31
1.2. Kůlna bez č.p.
1.3. Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem
1.4. Altán zahradní
1.5. Garáž bez č.p.
1.6. Plechová garáž bez č.p.
-3-
1.7. Plechová garáž bez č.p.
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č. 102
2.2. Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č. 132
2.3. Pozemky parc. č. 91/1 a 800/15
2.4. Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1
-4-
B. Znalecký posudek
Popisy objektů, výměra, hodnocení
Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a
vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb.
a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.
1. Ocenění staveb
1.1. Rodinný dům č.p. 31
Popis:
Oceňovaný rodinný dům č.p. 31 je samostatně stojící na vlastním mírně svažitém pozemku parc. č.
St. 11.
Rodinný dům má obdélníkový půdorys, v západní a jižní části se nachází vstupní přístavby. Je
dvoupodlažní s půdou a podkrovím. Ve zvýšeném 1. NP západní časti domu se nachází sklad na TP
a kotel. Rodinný dům obsahuje dvě samostatné bytové jednotky s vlastními vstupy. Západní část
domu se vstupem v přístavbě obsahuje dvě chodby, koupenu s WC a vanou, kuchyň, obývací pokoj,
dva pokoje a půdu. Východní část domu se vstupem v jižní části obsahuje obývací pokoj, kuchyň,
koupelnu s WC a vanou, chodbu a tři pokoje v podkroví.
Dům má kamenné základy, svislé konstrukce jsou zděné. Stropy hurdisky, krovy dřevěné. Střecha
je sedlová, na vstupech plochá a pultová, krytá šindelem a lepenkou. Klemp. konstrukce jsou z
pozink. plechu. Fasádní omítky jsou štukové, vnitřní omítky vápenné. Schodiště betonové. Dveře
dřevěné, okna plastová. Vrata dřevěná. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva, ohřev vody el.
bojlerem. Dům je napojen na elektro rozvod a vodovod, kanalizace svedena do žumpy. Plyn v obci
není.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek:
Svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:
Podkroví:
Střecha:
Počet nadzemních podlaží:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
§ 5, typ B
zděná
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
1.nadz. podlaží
má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz.
podlaží
se šikmou nebo strmou střechou
se dvěma nadzemními podlažími
111
Výpočet jednotlivých ploch:
Plocha
Název
14,7x8,10+2,0x2,0+7,7x8,1
1.NP
2.NP
2,0x8,1+14,7x8,10+7,7x8,10
zastřešení
2,0x8,1+14,7x8,10+7,7x8,10
-5-
=
=
=
[m2]
185,44
197,64
197,64
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
Zastavěná. Konstr. výška
plocha
185,44 m2
2,70 m
2
197,64 m
2,50 m
197,64 m2
3,00 m
Název
1.NP
2.NP
zastřešení
Obestavěný prostor:
Výpočet jednotlivých výměr:
Název
Obestavěný prostor
1.NP
321,49+10,4+162,16
2.NP
40,50+309,58+162,16
zastřešení
4,05+178,6+62,37
[m3]
494,05 m3
512,24 m3
245,02 m3
=
=
=
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Název
Typ
1.NP
2.NP
zastřešení
Obestavěný prostor - celkem:
NP
NP
Z
Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení:
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)
Konstrukce
Provedení
1. Základy
2. Zdivo
3. Stropy
4. Střecha
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Vnitřní omítky
8. Fasádní omítky
9. Vnější obklady
10. Vnitřní obklady
11. Schody
12. Dveře
13. Okna
14. Podlahy obytných místností
15. Podlahy ostatních místností
16. Vytápění
17. Elektroinstalace
18. Bleskosvod
19. Rozvod vody
20. Zdroj teplé vody
kamenné
zděné tl. 45 cm
hurdiskové
krov dřevěný, vázaný
pozinkovaný plech
běžné keramické obklady
železobetonové monolitické s běžným
povrchem
plastová
ústřední topení
bojler
-6-
Obestavěný
prostor
494,05 m3
512,24 m3
245,02 m3
1 251,31 m3
Hodnocení
standardu
S
S
S
S
S
S
S
S
C
S
S
Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
S
N
S
S
S
S
C
S
S
100
100
100
100
100
100
100
100
100
21. Instalace plynu
22. Kanalizace
23. Vybavení kuchyně
24. Vnitřní vybavení
25. Záchod
26. Ostatní
26. Ostatní
27. Vrata dřevěná
C
P
S
S
S
S
C
A
žumpa
Výpočet koeficientu K4:
Konstrukce, vybavení
Hodnocení
standardu
1. Základy
S
2. Zdivo
S
3. Stropy
S
4. Střecha
S
5. Krytina
S
6. Klempířské konstrukce
S
7. Vnitřní omítky
S
8. Fasádní omítky
S
9. Vnější obklady
C
10. Vnitřní obklady
S
11. Schody
S
12. Dveře
S
13. Okna
N
14. Podlahy obytných místností
S
15. Podlahy ostatních místností
S
16. Vytápění
S
17. Elektroinstalace
S
18. Bleskosvod
C
19. Rozvod vody
S
20. Zdroj teplé vody
S
21. Instalace plynu
C
22. Kanalizace
P
23. Vybavení kuchyně
S
24. Vnitřní vybavení
S
25. Záchod
S
26. Ostatní
S
26. Ostatní
C
27. Vrata dřevěná
A
Součet upravených objemových podílů
Obj. podíl
[%]
7,10
22,30
8,40
5,20
3,20
0,80
6,20
3,10
0,40
2,30
2,40
3,30
5,20
2,20
1,10
4,40
4,10
0,60
3,00
1,80
0,50
2,80
0,50
5,10
0,40
3,60
3,60
0,02
Ocenění:
Základní cena (dle příl. č. 6):
[Kč/m3]
Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP):
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití):
-7-
Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
70
100
Koeficient
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,54
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,46
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
=
x
x
x
x
x
100
100
100
100
100
30
70
100
Upravený
obj. podíl
7,10
22,30
8,40
5,20
3,20
0,80
6,20
3,10
0,00
2,30
2,40
3,30
8,01
2,20
1,10
4,40
4,10
0,00
3,00
1,80
0,00
1,29
0,50
5,10
0,40
1,08
0,00
0,02
97,30
1 975
1,
0750
0,9730
0,8500
2,1550
1,3810
Základní cena upravená
[Kč/m3]
3
Plná cena:
1 251,31 m x 5 225,75 Kč/m3
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří (S): 90 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 150 roků
Opotřebení: 100 % x S ÷ PCŽ = 100 % x 90 ÷ 150 = 60,000 %
=
=
5 225,75
6 539 033,23 Kč
=
3 923 419,94 Kč
2 615 613,29 Kč
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Rodinný dům č.p. 31 - zjištěná cena
=
1÷4
653 903,32 Kč
1.2. Kůlna bez č.p.
Popis:
Stavba kůlny umístěná na vlastním pozemku parc. č. St. 10 situována za rodinným domem v
severozápadní části. Kůlna je zděná se sedlovou střechou. Dveře dřevěné, okna dřevěná a luxfery.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Vedlejší stavba § 7:
Svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:
Podkroví:
Krov:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
typ A
zděná tl. nad 15 cm
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
1.nadz. podlaží
nemá podkroví
umožňující zřízení podkroví
1274
Výpočet jednotlivých ploch:
Plocha
Název
5,2x5,0
1.NP
=
[m2]
26,00
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
Zastavěná. Konstr. výška
plocha
26,00 m2
3,00 m
Název
1.NP
Obestavěný prostor:
Výpočet jednotlivých výměr:
Název
Obestavěný prostor
1.NP
(5,2x5,0)x(3,00)
zastřešení
19,50
=
=
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
-8-
[m3]
78,00 m3
19,50 m3
Název
Typ
1.NP
zastřešení
Obestavěný prostor - celkem:
NP
Z
Výpočet koeficientu K4:
Konstrukce, vybavení
Hodnocení
standardu
1. Základy
S
2. Obvodové stěny
S
3. Stropy
S
4. Krov
S
5. Krytina
S
6. Klempířské práce
S
7. Úprava povrchů
S
8. Schodiště
S
9. Dveře
S
10. Okna
S
11. Podlahy
S
12. Elektroinstalace
S
Součet upravených objemových podílů
Obj. podíl
[%]
6,20
30,40
19,30
10,80
6,90
1,90
4,90
3,80
3,10
1,00
6,80
4,90
Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Obestavěný
prostor
78,00 m3
19,50 m3
97,50 m3
Koeficient
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Upravený
obj. podíl
6,20
30,40
19,30
10,80
6,90
1,90
4,90
3,80
3,10
1,00
6,80
4,90
100,00
Ocenění:
Základní cena (dle příl. č. 8):
[Kč/m3]
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP):
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití):
=
x
x
x
x
1 250
1,0000
0,8500
2,1030
1,1830
Základní cena upravená: [Kč/m3]
Plná cena:
97,50 m3 x 2 643,34 Kč/m3
=
=
2 643,34
257 725,65 Kč
=
103 090,26 Kč
154 635,39 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří (S): 40 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků
Opotřebení: 100 % x S ÷ PCŽ = 100 % x 40 ÷ 100 = 40,000 %
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Kůlna bez č.p. - zjištěná cena
=
-9-
1÷4
38 658,85 Kč
1.3. Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem
Popis:
Přípojky sítí, zpevněné plochy, oplocení pozemku.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle § 10 procentem z ceny stavby.
Stanovené procento z ceny staveb:
3,00 %
Seznam staveb:
Název stavby
Rodinný dům č.p. 31
Kůlna bez č.p.
Celkem:
Cena stavby
653 903,32
38 658,85
692 562,17 Kč
Ocenění:
Cena staveb celkem:
Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem - zjištěná cena
x
692 562,17
0,0300
=
20 776,87Kč
1.4. Altán zahradní
Popis:
Dřevěný altán umístěný ve východní části pozemku.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Venkovní úprava § 10:
Výměra:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
23. Altán zahradní
11,90 m2 zastavěné plochy
242
Ocenění:
Základní cena (dle příl. č. 11): 11,90 m2 x 3 250 Kč / m2
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP):
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití):
Plná cena:
Stavba bez základů - dle § 18 se upraví cena stavby,
která není spojena se zemí pevným základem koeficientem 0,9.
Korekce ceny:
Plná cena stavby bez základů:
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří (S): 10 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků
Opotřebení: 100 % x S ÷ PCŽ = 100 % x 10 ÷ 50 = 20,000 %
- 10 -
=
x
x
x
=
38 675 Kč
0,8500
2,3390
1,1830
90 962,88 Kč
x
=
0,9
81 866,59 Kč
=
16 373,32 Kč
65 493,27 Kč
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Altán zahradní - zjištěná cena
=
1÷4
16 373,32Kč
1.5. Garáž bez č.p.
Popis:
Samostatně stojící stavba garáže bez č.p. se nachází na rozhraní pozemku parc.č. 91/3 a 95.
Pozemek parc. č. 95 je ve vlastnictví ČR, zřejmě pronajato. Nájemní smlouva nepředložena. Stavba
není zapsána v KN. Dřevěná stavba na betonové desce obdélníkového půdorysu se sedlovou
střechou krytou vlnitým plechem. Okna nejsou, vrata dřevěná.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáří stavby:
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 18):
Garáž § 24 porovnávací metoda
Ústecký kraj, do 2 000 obyvatel
10 let
1 526 Kč/m3
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
:
5,0x6,0
Název podlaží
:
=
Zastavěná plocha
30,00 m2
30,00 m2
Konstrukční výška
1,60 m
Obestavěný prostor:
1.NP + zastřešení:
(5,0x6,0)x(1,60)+12,0
Obestavěný prostor - celkem:
=
=
60,00 m3
60,00 m3
Výpočet indexu cenového porovnání
Index vybavení:
Název znaku
0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové
s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví
1. Druh stavby - samostatně stojící
2. Konstrukce - kovová konstrukce opláštěná nebo obvod. stěny tl do
15 cm
3. Technické vybavení - bez vybavení
4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu
5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu
6. Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou
údržbou
Koeficient pro stáří 10 let: 1,00
5
Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) x V6 x 1,00 = 0,893
i=1
- 11 -
č.
II
Vi
typ B
II
I
0,00
-0,10
I
III
III
II
-0,05
0,00
0,00
1,05
Index polohy:
Název znaku
1. Poloha v obci - v souvisle zastavěné části obce
2. Dopravní dostupnost - nejbližší zastávka hromadné dopravy ve
vzdálenosti nad 300 m
3. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí
4. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu
5. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů
č.
III
I
Pi
0,00
-0,03
II
III
II
0,00
0,00
0,00
č.
III
Ti
0,00
I
-0,05
II
0,00
5
Index polohy IP = (1 + Σ Pi) = 0,970
i=1
Index trhu s nemovitostmi:
Název znaku
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka
odpovídá poptávce
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na cizím pozemku - Stavba
pravděpodobně zasahuje na vedlejší pozemek parc. č. 95, který je
ve vlastnictví ČR.
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu
3
Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 0,950
i=1
Celkový index I = IV x IP x IT = 0,893 x 0,970 x 0,950 = 0,823
Ocenění:
Cena upravená CU = IPC x I = 1 526 Kč/m3 x 0,823 = 1 255,90 Kč/m3
CP = CU x OP = 1 255,90 Kč/m3 x 60,00 m3 = 75 354 Kč
Cena stanovená porovnávacím způsobem
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
Garáž bez č.p. - zjištěná cena
=
=
75 354 Kč
75 354 Kč
x
1÷4
=
18 838,50 Kč
1.6. Plechová garáž bez č.p.
Popis:
Plechová garáž bez č.p. na pozemku parc. č. 91/1 nezapsaná v KN. Obdélníkový půdorys, sedlová
střecha.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáří stavby:
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 18):
Garáž § 24 porovnávací metoda
Ústecký kraj, do 2 000 obyvatel
25 let
1 526 Kč/m3
- 12 -
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
1.NP:
5,9x3,2
Název podlaží
1.NP:
=
Zastavěná plocha
18,88 m2
18,88 m2
Konstrukční výška
2,50 m
Obestavěný prostor:
1.NP + zastřešení:
(5,9x3,2)x(2,50)+4,72
Obestavěný prostor - celkem:
=
=
51,92 m3
51,92 m3
Výpočet indexu cenového porovnání
Index vybavení:
Název znaku
0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové
s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví
1. Druh stavby - samostatně stojící
2. Konstrukce - kovová konstrukce opláštěná nebo obvod. stěny tl do
15 cm
3. Technické vybavení - bez vybavení
4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu
5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu
6. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav)
Koeficient pro stáří 25 let: 0,90
č.
II
Vi
typ B
II
I
0,00
-0,10
I
III
III
III
-0,05
0,00
0,00
0,85
č.
III
I
Pi
0,00
-0,03
II
III
II
0,00
0,00
0,00
č.
III
Ti
0,00
II
0,00
II
0,00
5
Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) x V6 x 0,90 = 0,650
i=1
Index polohy:
Název znaku
1. Poloha v obci - v souvisle zastavěné části obce
2. Dopravní dostupnost - nejbližší zastávka hromadné dopravy ve
vzdálenosti nad 300 m
3. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí
4. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu
5. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů
5
Index polohy IP = (1 + Σ Pi) = 0,970
i=1
Index trhu s nemovitostmi:
Název znaku
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka
odpovídá poptávce
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve
spoluvlastnictví)
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu
- 13 -
3
Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 1,000
i=1
Celkový index I = IV x IP x IT = 0,650 x 0,970 x 1,000 = 0,631
Ocenění:
Cena upravená CU = IPC x I = 1 526 Kč/m3 x 0,631 = 962,91 Kč/m3
CP = CU x OP = 962,91 Kč/m3 x 51,92 m3 = 49 994,29 Kč
Cena stanovená porovnávacím způsobem
=
=
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Plechová garáž bez č.p. - zjištěná cena
=
49 994,29 Kč
49 994,29 Kč
1÷4
12 498,57 Kč
1.7. Plechová garáž bez č.p.
Popis:
Plechová garáž bez č.p. na pozemku parc. č. 91/3 nezapsaná v KN. Obdélníkový půdorys, sedlová
střecha.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáří stavby:
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 18):
Garáž § 24 porovnávací metoda
Ústecký kraj, do 2 000 obyvatel
25 let
1 526 Kč/m3
Zastavěné plochy a výšky podlaží:
1.NP:
6,9x2,3
Název podlaží
1.NP:
=
Zastavěná plocha
15,87 m2
15,87 m2
Konstrukční výška
2,20 m
Obestavěný prostor:
1.NP+zastřešení:
(6,9x2,3)x(2,20)+3,97
Obestavěný prostor - celkem:
=
=
38,88 m3
38,88 m3
Výpočet indexu cenového porovnání
Index vybavení:
Název znaku
0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové
s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví
1. Druh stavby - samostatně stojící
2. Konstrukce - kovová konstrukce opláštěná nebo obvod. stěny tl do
15 cm
- 14 -
č.
II
Vi
typ B
II
I
0,00
-0,10
3. Technické vybavení - bez vybavení
4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu
5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu
6. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav)
Koeficient pro stáří 25 let: 0,90
I
III
III
III
-0,05
0,00
0,00
0,85
č.
III
I
Pi
0,00
-0,03
II
III
II
0,00
0,00
0,00
č.
III
Ti
0,00
II
0,00
II
0,00
5
Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) x V6 x 0,90 = 0,650
i=1
Index polohy:
Název znaku
1. Poloha v obci - v souvisle zastavěné části obce
2. Dopravní dostupnost - nejbližší zastávka hromadné dopravy ve
vzdálenosti nad 300 m
3. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí
4. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu
5. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů
5
Index polohy IP = (1 + Σ Pi) = 0,970
i=1
Index trhu s nemovitostmi:
Název znaku
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka
odpovídá poptávce
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve
spoluvlastnictví)
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu
3
Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 1,000
i=1
Celkový index I = IV x IP x IT = 0,650 x 0,970 x 1,000 = 0,631
Ocenění:
Cena upravená CU = IPC x I = 1 526 Kč/m3 x 0,631 = 962,91 Kč/m3
CP = CU x OP = 962,91 Kč/m3 x 38,88 m3 = 37 437,94 Kč
Cena stanovená porovnávacím způsobem
=
=
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Plechová garáž bez č.p. - zjištěná cena
=
- 15 -
37 437,94 Kč
37 437,94 Kč
1÷4
9 359,49 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č. 102
Popis:
Pozemek tvořený parcelami St. 10, St. 11 a parc. č. 102 je nepravidelného tvaru, mírně svažitý
východním směrem. Na pozemku se kromě rodinného domu a zděné kůlny nachází dřevěné stavby
(kurníky) a dřevěný altán. Pozemky jsou oploceny, na pozemku jsou zpevněné betonové chodníky.
Ocenění:
Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené:
Úprava ceny - příloha č. 21 - tabulka 1:
2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci:
-5 %
Úprava cen:
-5 %
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
1,1830
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1030
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků:
Zatřídění
Zákl. cena
Koef.
Ki
Kp
Úprava
Upr. cena
[Kč/m2]
[%]
[Kč/m2]
§ 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
§ 28 odst. 1 a 2
87,50
1,00 2,1030 1,1830
-5,00
206,802
§ 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku
§ 28 odstavec 5
87,50
0,40 2,1030 1,1830
-5,00
82,721
Typ
Název
§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a
nádvoří
§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a
nádvoří
§ 28 odstavec 5 zahrada
Stavební pozemky - celkem
Parcelní
číslo
St. 10
Výměra
[m2]
32,00
Jedn. cena
[Kč/m2]
206,802
Cena
[Kč]
6 617,66
St. 11
200,00
206,802
41 360,40
102
783,00
82,721
64 770,54
112 748,60
112 748,60 Kč
=
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č. 102 - zjištěná cena
=
1÷4
28 187,15 Kč
2.2. Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č. 132
Popis:
Rovinatý pozemek tvořený parcelami č. St. 7 a parc. č. 132 se nachází v centru obce. Pozemek je v
KN veden zbořeniště a zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar. V Územním plánu je veden pro
výstavbu rodinného domu.
- 16 -
Ocenění:
Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené:
Úprava ceny - příloha č. 21 - tabulka 1:
2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci:
-5 %
Úprava cen:
-5 %
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
1,1830
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1030
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků:
Zatřídění
Zákl. cena
Koef.
Ki
Kp
Úprava
Upr. cena
2
[Kč/m ]
[%]
[Kč/m2]
§ 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
§ 28 odst. 1 a 2
87,50
1,00 2,1030 1,1830
-5,00
206,802
§ 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku
§ 28 odstavec 5
87,50
0,40 2,1030 1,1830
-5,00
82,721
Typ
Název
§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a
nádvoří
§ 28 odstavec 5 zahrada
Stavební pozemky - celkem
Parcelní
číslo
St. 7
132
Výměra
[m2]
219,00
Jedn. cena
[Kč/m2]
206,802
83,00
82,721
=
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č. 132 - zjištěná cena
=
Cena
[Kč]
45 289,64
6 865,84
52 155,48
52 155,48 Kč
1÷4
13 038,87 Kč
2.3. Pozemky parc. č. 91/1 a 800/15
Popis:
Pozemek parc. č. 91/1 je v KN veden jako zahrada. Na pozemku se nachází plechová garáž
nezapsaná v KN. Pozemek má nepravidelný tvar a je svažitý jižním směrem. Pozemek je vhodný k
přičlenění pro stavbu na parc. č. 1027. V Územním plánu veden pro výstavbu RD. Přístup ze
zpevněné komunikace.
Pozemek parc. č. 800/15 se nachází v okrajové části obce Javory. Má obdélníkový tvar a je svažitý.
Pozemek byl oddělen z celku parc. č. 800/7, který je v Územním plánu veden pro výstavbu RD.
Ocenění:
Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené:
Úprava ceny - příloha č. 21 - tabulka 1:
2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci:
-5 %
Úprava cen:
-5 %
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
1,1830
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1030
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků:
Zatřídění
Zákl. cena
Koef.
Ki
Kp
Úprava
Upr. cena
- 17 -
[Kč/m2]
[%]
[Kč/m2]
§ 32 odst. 1 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění (§ 28 odst. 2)
§ 32 odst. 1 (§28 o. 2)
87,50
0,30 2,1030 1,1830
-5,00
62,041
Typ
Název
§ 32 odst. 1 (§28 zahrada
o. 2)
§ 32 odst. 1 (§28 trvalý travní porost
o. 2)
Stavební pozemky - celkem
Parcelní
číslo
91/1
Výměra
[m2]
995,00
Jedn. cena
[Kč/m2]
62,041
Cena
[Kč]
61 730,80
800/15
95,00
62,041
5 893,90
=
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
Pozemky parc. č. 91/1 a 800/15 - zjištěná cena
=
67 624,70
67 624,70 Kč
1÷4
16 906,18 Kč
2.4. Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1
Popis:
Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1 jsou nepravidelného tvaru, svažité jižním směrem. Na pozemku parc.
č. 91/3 se nachází stavba plechové garáže nezapsané v KN a vedle ní je trafostanice VN. Dále jsou
na pozemku menší dřevěné stavby neurčitého charakteru a konstrukcí. Dřevěná garáž, která
zasahuje do pozemku parc. č. 95 (pozemek jiného vlastníka). Vzhledem k umístění trafostanice a
vedení VN k ní (ochranná pásma) je vyloučeno jiné využití než zahrada.
Pozemek parc. č. 91/3 je 4 m široký pás, který nemá samostatné využití.
Ocenění:
Zemědělské pozemky oceněné dle § 29.
Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23:
Obce s 50-100 tisíci obyv. - území sousedních obcí:
Celková úprava ceny:
Název
Parcelní číslo BPEJ
Výměra
[m2]
2 208,00
168,00
2 376,00
zahrada
91/3
52 814
ostatní plocha
93/1
Mezisoučet
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39):
Zemědělské pozemky oceněné dle § 29 - celkem
JC
Úprava
[Kč/m2]
[%]
4,10 100,00
2,39 100,00
100 %
100,00 %
UC
[Kč/m2]
8,200
4,780
=
Cena
[Kč]
18 105,60
803,04
18 908,64
x
1,0000
18 908,64
18 908,64 Kč
Výpočet vlastnického podílu:
Úprava ceny vlastnickým podílem
x
1÷4
Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1 - zjištěná cena
=
4 727,16 Kč
- 18 -
Porovnávací metoda
a) Hlavní stavby
a1) Rodinný dům č.p. 31
Popis porovnávaných objektů:
Jednotka:
Množství jednotek oceňované stavby: 473,00
1) Nabízíme prostorný rodinný dům se zahradou o celkové výměře 2164 m2 ve velmi klidné části
obce Malšovice - Stará Bohyně, okres Děčín. Dům má zrekonstruovanou střechu, měděné okapy a
lemování, kamenné schodiště a dřevěná okna. K dispozici sklep, garáž, stodola s možností dílny a
kůlna na dřevo. K domu je možné přikoupit cca 6 ha zemědělské půdy. Nízké náklady na bydlení. S
financováním pomůžeme.
2) Tento rodinný domek se nachází v klidné části obce Těchlovice Rodinný dům prošel
rekonstrukcí, při které bylo vybudováno nové centrální schodiště, nová prostorná koupelna s
rohovou vanou, byly vyměněny podlahy, vnitřní instalace a střešní krytina. V prvním nadzemním
podlaží se nachází kuchyňský kout s obytnou místností a pracovna. Z tohoto podlaží jsou přímé
vstupy do garáže a dílny nacházející se za domem. V patře jsou tři ložnice a koupelna. Z chodby v
patře se dostaneme na zastřešenou terasu, z které je výhled na zahradu. Objekt je napojen na veřejný
rozvod vody a elektřiny, splaškové vody jsou svedeny do septiku, vytápění objektu je kombinované
kotlem na tuhá paliva a elektřinou. Nabízený rodinný domek je velmi útulný a novému majiteli
umožňuje vytvořit si bydlení dle vlastních představ a požadavků. Velmi klidné místo s dobrou
dostupností Děčína.
3) Částečně podsklepený rodinný dům se zahradou. Podsklepeno, v přízemí chodba, bytová
jednotka 2+1 se sociálním zařízením. V 1. patře kuchyň, 4x pokoj a terasa. Dále malá půda. Na
pozemku garáž a kůlna.
Seznam porovnávaných objektů:
Název
Realizovaná
cena
1) RD Stará Bohyně 2 620 000,- Kč
2) RD Těchlovice
1 600 000,- Kč
3) RD Těchlovice
1 200 000,- Kč
Součet:
Km Kc
Kv K1 K2 K3
0,90 0,85 0,95 0,80 1,00 0,65
0,85 0,85 0,95 1,00 1,00 0,65
0,85 0,85 0,95 0,80 1,00 0,65
Průměrná jednotková cena:
Minimální jednotková cena:
Maximální jednotková cena:
Základní cena: 5 264,69 Kč
473,00 á 5 264,69 Kč/
=
- 19 -
Množství
[jedn]
Jedn. cena
[Kč/jedn.]
178,00
5 562,50
120,00
5 948,58
100,00
4 282,98
15 794,06 Kč/jedn.
/3
5 264,69 Kč/jedn.
4 282,98 Kč/jedn.
5 948,58 Kč/jedn.
2 490 198,37 Kč
Rodinný dům č.p. 31 - výsledná cena
=
2 490 198,37 Kč
=
2 490 200,- Kč
Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení
a) Rodinný dům č.p. 31
Cena objektů činí celkem
2 490 200,- Kč
Srovnávací indexová metoda
a) Pozemky
a1) Pozemky parc. č. St. 7, 132, 91/1, 800/15
Seznam porovnávaných pozemků:
Výchozí cena / (A*B*C*D*E*F) = Upravená vých. cena
Název
Výchozí cena
A
B
C
D
1) St. pozemek Malšovice
743,59 Kč/m2
2) St. pozemek Malšovice
538,46 Kč/m2
3) St. pozemek Třešňová
145,30 Kč/m2
E
F
1,25
0,40
1,30
0,75 1,00
1
1,00
1,50
0,40
1,30
0,75 1,00
1
0,60
0,50
1,20
1,30
1,25 1,00
1
2
1,00
900,- Kč/m2
670,- Kč/m2
850,- Kč/m
4 427,35 Kč/m2
/3
1 475,78 Kč/m2
Součet:
Průměrná upravená výchozí cena:
Výchozí cena:
Korekce výchozí ceny:
A - územní struktura:
B - typ stavebního pozemku:
C - třída velikosti obce podle počtu obyvatel:
D - obchodní resp. průmyslová poloha:
E - územní připravenost, infrastruktura:
F - speciální charakteristiky:
=
Výchozí cena upravená
=
Oceňované pozemky:
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada
p.č. 132
zahrada
p.č. 91/1
trvalý travní porost
p.č.
Výměra oceňovaných pozemků:
Upravená vých. cena
1 475,78 Kč/m2
*
*
*
*
*
*
1,00
0,75
0,40
0,70
0,75
1,00
232,44 Kč/m2
p.č.
St. 7 219 m2
2
83 m
995 m2
800/15 95 m2
1392 m2
- 20 -
1 392,00 m2 á 232,44 Kč/m2 = 323 556,48 Kč
Pozemky oceněné srovnávací indexovou metodou - celkem
Pozemky parc. č. St. 7, 132, 91/1, 800/15 - výsledná cena
=
323 556,48 Kč
=
323 556,48 Kč
=
323 560,- Kč
Rekapitulace ocenění pozemků
a) Pozemky
a1) Pozemky parc. č. St. 7, 132, 91/1, 800/15
Cena pozemků činí celkem
323 560,- Kč
Porovnávací hodnota
a) Pozemky
a2) Pozemky parc. č. 91/3, 93/1
Popis porovnávaných pozemků:
1) Nabízím krásný slunný pozemek vhodný pro chov skotu,koní či jiné využití v zemědělství.
Celková rozloha pozemku je 22.390 m2, z toho je 8.949 m2 trvalý travní porost a 13.441 m2 orná
půda. Pozemek je celý oplocen - v současné době využíván pro chov jelenů. Na pozemku se nachází
krmelec. Oplocení je řešeno s možností rozdělení do dvou sousedících ohrad.Na pozemku není
povolena výstavba - Chráněná krajinná oblast. V okolí jsou pouze 4 RD, jedná se o velmi klidnou
lokalitu se zaměřením na chov domácích zvířat a koní.Pozemek je vzdálen cca 500 m od hlavního
tahu Děčín-Ústí nad Labem. Přístup k pozemku je po asfaltové silnici.
2) Nabízíme k prodeji pozemek v obci Chrochvice. V tomto kraji Vám nabízíme pozemek v
současné době vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 14 377m2. Součástí prodeje
tohoto pozemku je zároveň prodej pozemku - lesní porost (A021716) ve stejném k.ú. K pozemku
vede příjezdová cesta. V obci a blízkém okolí se nachází běžná občanská vybavenost. Dopravní
dostupnost zajišťuje pravidelná linka autobusu. Pozemek je situován na velice dobré a klidné místo
na okraji obce.
3) Pozemek o celkové výměře 11 194 m2 se nachází v okrajové části obce Bynovec, směr Růžová
Parcela je rovinatá bez vzrostlých stromů a oplocení. V současné době není na pozemku možná
výstavba RD. Obec Bynovec má rozpracovaný územní plán a byla podána již žádost o změnu stavu
a možnosti výstavby sedmi rodinných domů. Jedná se velmi dobrou investiční příležitost. Parcela
má vlastní příjezdovou komunikaci.
Seznam porovnávaných pozemků:
Název
Pozemky Dobkovice
Pozemky Chrochvice
Pozemky Bynovec
Realiz. cena Výměra Jedn.cena
[Kč]
[m2]
[Kč/m2]
399 000,22390
17,82
546 326,14377
38,00
530 000,11194
47,35
Průměrná jednotková cena:
- 21 -
Kp
Váha
0,80
0,60
0,40
1,00
1,20
1,30
Upravená jedn.
cena [Kč/m2]
14,26
22,80
18,94
66,24 / 3,500
18,92 Kč/m2
14,26 Kč/m2
22,80 Kč/m2
Minimální jednotková cena:
Maximální jednotková cena:
Oceňované pozemky:
zahrada
p.č. 91/3
ostatní plocha - neplodná půda
2208 m2
p.č.
93/1 168 m2
Výměra oceňovaných pozemků:
2376 m2
2
2
2 376,00 m á 18,92 Kč/m = 44 953,92 Kč
Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem
Pozemky parc. č. 91/3, 93/1 - výsledná cena
=
44 953,92 Kč
=
44 953,92 Kč
=
44 950,- Kč
Rekapitulace ocenění pozemků
a) Pozemky
a1) Pozemky parc. č. 91/3, 93/1
Cena pozemků činí celkem
44 950,- Kč
C. Rekapitulace
Rekapitulace výsledných cen
1. Ocenění staveb
1.1. Rodinný dům č.p. 31
1.2. Kůlna bez č.p.
1.3. Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem
1.4. Altán zahradní
1.5. Garáž bez č.p.
1.6. Plechová garáž bez č.p.
1.7. Plechová garáž bez č.p.
653 903,30 Kč
38 658,80 Kč
20 776,90 Kč
16 373,30 Kč
18 838,50 Kč
12 498,60 Kč
9 359,50 Kč
1. Ocenění staveb celkem
770 408,90 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č. 102
2.2. Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č. 132
2.3. Pozemky parc. č. 91/1 a 800/15
2.4. Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1
28 187,20 Kč
13 038,90 Kč
16 906,20 Kč
4 727,20 Kč
2. Ocenění pozemků celkem
62 859,50 Kč
Celkem
833 268,40 Kč
Rekapitulace výsledných cen, celkem
833 270 Kč
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 46:
- 22 -
833 270 Kč
Porovnávací cena:
Porovnávací cena objektů:
Porovnávací cena zem. pozemků:
Porovnávací cena st. pozemků:
Porovnávací cena celkem:
2 490 200,- Kč
44 950,- Kč
323 560,- Kč
2 858 710,- Kč
Stanovisko znalce:
Při stanovení výsledné obecné ceny je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých
oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným i
záporným aspektům vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout
žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní
dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodářská situace.
Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaného souboru nemovitostí - bylo třeba vzít úvahu tyto základní
skutečnosti a ovlivňující aspekty:
a) situace na trhu s realitami: nabídka k prodeji spoluvlastnických podílů se na realitním trhu
vyskytuje zřídka
b) parametry povyšující cenu: klidná obec v blízkosti okr. města Děčín, dvougenerační dům,
stavební pozemky
c) parametry ponižující cenu: spoluvlastnický podíl
Na základě zjištěných hodnot, výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů
stanovuji obvyklou cenu 1/4 nemovitostí ve výši 715.000,- Kč.
Obvyklá cena ¼
nemovitostí:
715 000,- Kč
slovy: sedm set patnáct tisíc Kč
V Praze dne 27.3.2012
MONTEKALA, spol. s r.o.
Hálova 34
190 00 Praha 9
- 23 -
D. Znalecká doložka:
Znalecký posudek byl vypracován společností s ručením omezeným MONTEKALA, znalecký
ústav zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu
spravedlnosti České republiky podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a
tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů do
prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s
rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí
movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního majetku a pro účetnictví.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 3343/2012 znaleckého deníku.
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti.
Zpracování znaleckého posudku bylo provedeno za odborné spolupráce se společností B plus B,
spol. s r.o., Holečkova 657,150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 61056049, předmět podnikání: Oceňování
majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik na základě
koncesní listiny vydané živnostenským odborem úřadu městské části Praha 5 pod č.j.
ZIV/U5037/2006/JKU dne 3.5.2006, která současně zajistila a zpracovala podklady pod poř. č.
122/2012.
E. Seznam příloh
Fotodokumentace nemovitosti
Mapa oblasti
Snímek katastrální mapy ze dne 6.2.202
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 33 ze dne 30.1.2012
- 24 -
počet stran A4 v příloze:
1
1
1
9
Download

(122 2012 podíl RD + pozemky Javory Cendelín)