Česká aukční a dražební, a. s.
Bytový dům v Praze – městká část Braník
Nemovitosti jsou zapsané na LV č. 5464 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha a katastrální území
Braník. Jedná se o:
– pozemek p. č. 428 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 163 m2,
součástí je stavba: Braník, č. p. 499, rodinný dům,
stavba stojí na pozemku p. č.: 428,
– pozemek p. č. 429 – zahrada, zemědělský půdní fond, výměra 837 m2,
vše památkově chráněné území a dále také objekt garáže nacházející se na pozemku
p. č. 429, který není zapsán v katastru nemovitostí.
Popis:
Objekt bydlení č. p. 499
Obecný popis a situování
Jedná se o samostatně stojící objekt bydlení č. p. 499, původně rodinná vila,
v katastru nemovitostí zaspáno jako rodinný dům, který se nachází na pozemkové
parcele st. p. č. 428, v souvisle zastavěném území Hlavního města Prahy, městská
část Braník, při ulici Nad Lomem. Jedná se o velmi lukrativní lokalitu s klidovou
zástavbou sousedních objektů pro rodinné bydlení a exklusivním výhledem na
monumenty Prahy. Objekt je podsklepený, o dvou nadzemních podlažích a obytném
podkroví. Parkování osobních vozidel je zajištěno v garáži pro 2 osobní automobily,
popř. v ulici Nad Lomem. Objekt je napojen na veřejné rozvody vodovodu,
kanalizace, elektrické sítě a plynovodu.
Stavebně technické provedení
Hlavní nosná konstrukce objektu je provedena zděná na betonových základech
s nezjištěnou izolací proti zemní vlhkosti. Střecha valbová, krytina z pálených tašek
(cca z 1/2 nová střešní krytina). Stropní konstrukce s rovným podhledem,
v podkrovním pokoji promáčený strop z důsledku prosakování dešťové vody přes
poškozenou střešní krytinu. Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného
plechu. Fasáda objektu břízolitová, zčásti poškozená (opadaná), s keramickým
obložením soklu. Vnitřní omítky vápenné hladké, zčásti poškozené. V kuchyni a na
sociálních zařízeních provedeny keramické obklady stěn. Okna dřevěná zdvojená
a dvojitá, dveře dřevěné plné i prosklené. Schodiště betonové s povrchem teraco.
Podlahy jsou provedeny v obytných místnostech z dřevěných parket, textilních
krytin, PVC a keramické dlažby, v neobytných místnostech (převážně v 1. PP) jsou
pak podlahové krytiny provedeny z betonové mazaniny a PVC. Vytápění objektu
ústřední nefunkční, resp. v minulých letech byly demontovány veškeré litinové
radiátory, včetně zdroje tepla, plynového kotle. Elektroinstalace světelná i motorová.
V objektu jsou provedeny rozvody vnitřního plynovodu, teplé a studené vody.
Kanalizace je svedena do veřejné kanalizace. Voda je přivedena z veřejného
vodovodu. V místnostech jednotlivých kuchyní se nachází starší dřevěné kuchyňské
w w w .burz amajetku.cz
Česká aukční a dražební, a. s.
linky (předpoklad výměny za nové). Koupelny a sociální zařízení v neudržovaném
stavu. Bleskosvod není osazen.
Dispoziční řešení domu
1. PP
bytová jednotka o obytné ploše 63,50 m2 (předsíň, komora, obývací pokoj,
kuchyně, WC, koupelna, pokoj 2x), chodba, skladové či provozní prostory,
kotelna, schodiště
1. NP
vstup, schodiště, bytová jednotka o obytné ploše cca 114 m2 (pokoj 4x,
předsíň, koupelna, chodba, WC, spíž, kuchyně), venkovní terasa
2.NP
schodiště, bytová jednotka o obytné ploše cca 114 m2 + balkon 5,60 m2
(pokoj 4x, předsíň, koupelna, chodba, WC, spíž, kuchyně)
Podkroví schodiště, bytová jednotka o obytné ploše cca 80 m2 + balkon cca 8,00 m2
(pokoj 3x, předsíň, koupelna, chodba, WC, kuchyně, spíž, skladové
prostory se sníženým stropem)
Stavebně technický stav
Dle dostupných informací byl objekt zkolaudován v roce 1938 jako rodinný dům.
V minulých letech byl objekt přestavěn na objekt bydlení se 4 samostatnými
bytovými jednotkami. V současné době je objekt v neudržovaném stavu, předpoklad
rozsáhlé, finančně náročné, rekonstrukce. Nutné odizolování spodní části objektu,
oprava fasády, výměna části střešní krytiny, výměna oken a dveří, rekonstrukce
otopné soustavy v objektu či celková rekonstrukce jednotlivých bytových jednotek
(oprava podlah, omítek, rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu, kanalizace,
plynovodu a elektroinstalace, nutné nové zařizovací předměty v kuchyni a koupelně,
včetně instalace nové kuchyňské linky, apod.). Vzhledem k výše uvedenému lze
celkový stavebně technický stav objektu hodnotit jako dobrý až mírně zhoršený,
s předpokladem rozsáhlé celkové rekonstrukce objektu.
Garáž
Jedná se o objekt garáže pro dvě osobní vozidla, která se nachází na severozápadním
pozemku p. č. 429, objekt není dosud zkolaudován a zapsán v katastru nemovitostí,
hlavní nosná konstrukce objektu je zděná, stropní konstrukce s rovným podhledem,
zastřešení je provedeno venkovní terasou s dlážděným a betonovým povrchem,
vnitřní omítky vápenné hladké, podlaha betonová, zavedena elektroinstalace, vrata
výsuvná. Současný stavebně technický stav objektu, vzhledem k dlouhodobě
neprováděné údržbě a opravám, lze hodnotit jako dobrý, s předpokladem celkové
rekonstrukce objektu.
Venkovní úpravy
Jedná se o venkovní úpravy typu oplocení, zpevněných ploch, venkovních schodů
a přípojek inženýrských sítí.
Pozemky
Jedná se o pozemkové parcely p. č. 428 o výměře 163 m2, v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, která tvoří zastavěnou plochu oceňovaného objektu
č. p. 499, a dále p. č. 429 o výměře 837 m2, v druhu pozemku zahrada, která tvoří se
zastavěným pozemkem a oceňovaným objektem jednotný funkční celek. Dané
w w w .burz amajetku.cz
Česká aukční a dražební, a. s.
pozemky se nacházejí v památkově chráněném území hlavního města Prahy,
městské části Prahy 4 – Braník, při ulici Nad Lomem. Pozemky jsou mírně svažité,
atraktivní lokalita vzhledem k poloze v klidové zástavbě s výhledem na monumenty
Prahy, výborná dostupnost centra města, přístup z uliční zpevněné komunikace.
V dané lokalitě se nachází kompletní sestava inženýrských sítí (vodovod, kanalizace,
elektrická síť a plynovod). Severní část pozemku p. č. 429 slouží převážně jako
nádvoří k oceňovanému objektu č. p. 499 se zpevněným povrchem, severozápadní
část daného pozemku je pak zastavěna objektem garáže. Jižní část pozemku p. č. 429
je v dlouhodobě neudržovaném stavu, vzrostly travnatý porost se smíšenými
trvalými porosty (jabloně, smrky, náletové křoviny). Dle územního plánu hlavního
města Prahy jsou pozemkové parcely vedeny jako území označeném OB, tj. čistě
obytné území.
Na nemovitostech neváznou žádná práva, závazky či právní vady.
Kupní cena ................................................................Kč 19.300.000,--
w w w .burz amajetku.cz
Česká aukční a dražební, a. s.
w w w .burz amajetku.cz
Download

Infomemorandum-bytový dům Braník-19M30T-2