Prime Communications
Banja Luka
Porodične firme u Republici Srpskoj
Novembar 2012 – Februar 2013
METOD
Istraživanje je sprovela agencija Prime Communications iz Banja Luke u periodu od 01. decembar 2012.
do 30. januara 2013. godine. Istraživanje je obuhvatilo 208 privatne firme u Republici Srpskoj. U
istraživanju su učestvovali vlasnici ili direktori porodičnih firmi. Anketiranje je vršeno online putem i
ispitanici su samostalno popunjavali upitnik.
DEMOGRAFIJA
Koliko godina posluje firma u kojoj radite?
50 i više godina
1
20-49 godina
16.8
10-19 godina
48.1
5-9 godina
22.6
0-4 godine
11.1
Bez odgovora
0.5
0
10
20
30
40
50
60
Grafikon 1
Najveći broj porodičnih firmi koje su učestvovali u istraživanju (oko 80%) posluje manje od 20 godina.
Najveći broj ispitanika (48,1%) radi u frimama koje posluju između 10 i 19 godina, dok svaki peti (22,6%)
učesnik ankete radi u preduzeću koje je aktivno između 5 i 9 godina. U okviru uzorka imali smo 16,8%
koja rade između 20 i 49 godina, dok je 11,1% preduzeća staro manje od 4 godine.
Firma u kojoj radite je...?
Osnovana od strane
trenutnog vlasnika
89.9
Naslijedjena
7.7
Kupljena
1.9
Bez odgovora
0.5
0
20
40
60
80
100
Grafikon 2
Najveći broj firmi (89,9%) koje su učestovale u istraživanju su osnovane od strene trenutnog vlasnika,
dok je tek 7,7% naslijeđeno, a 1,9% kupljeno.
Koliko generacija je vodilo firmu u kojoj radite?
Ne znam
1.4
3 generacija
1
2 generacija
23.6
1 generacija
74
0
20
40
Grafikon 3
60
80
Imamo li u vidu rezultate iz grafikona 2 sasvim je očekivano da u 74% firmi imamo prvu generaciju onih
koji vode firmu, dok u 23,6% slučajeva preduzeća vodi druga generacija vlasnika.
Broj zaposlenih u firmi?
Više od 50 uposlenih
9.61
Od 21 do 50 uposlenih
12.98
Od 11 do 20 uposlenih
13.94
Do 10 uposlenih
13.46
Bez odgovora
13.46
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Grafikon 4
Najveći broj porodičnih firmi do 5 zaposlenih, a slijede 13,94% firmi koje imaju između 11 i 20
uposlenika. Od 6 do 10 uposlenika ima 13,46% ispitanika, dok 12,98% firmi ima između 21 i 50
uposlenika. Više od 50 uposlenika ima 9,61% ispitanika.
Da li vasa firma izvozi usluge/ proizvode u inostranstvo?
Ne
58.7
Da
38.5
Bez odgovora
2.9
0
10
20
30
40
50
60
Grafikon 5
Od ukupnog broja ispitanih firmi, 38,5% izvozi svoje usluge ili proizvode u inostranstvo.
OSNOVNE FREKVENCE
Da li ste osjetili uticaj svjetske ekonomske krize na
poslovanje Vaše firme?
Ne znam
2.9
Ne
10.6
Da
86.5
0
20
40
Grafikon 6
60
80
100
70
Uticaj svjetske krize je primjetan kod 86,5% ispitanih preduzeća, dok svako deseto preduzeće (10,6%) taj
uticaj ne osjeća.
U odnosu na period od posljednje 3 godine, ove godine
prihodi Vaše firme su:
Se smanjili
59.6
Se povećali
20.2
Ostali isti
19.7
Bez odgovora
0.5
0
20
40
60
80
Grafikon 7
Smanjenje prihoda, u poslednje tri godine, prisutno je kod 59,6% preduzeća, dok je svako peto
preduzeće svoje prihode povećalo (20,2%). Prihodi su ostali nepromjenjeni kod 19,7% preduzeća.
Najveći poslovni izazovi s kojima se susrećete su:
Visoke obaveze prema državi
56.7
Teškoće pri dobijanju kredita
3.4
Svakodnevne administrativne poteškoće
12
Skupa radna snaga
0.5
Pronalazak kvalitetnih radnika
13.5
Priprema firme za narednu generaciju
1
Konflikt medju zaposlenima koji su čanovi
porodice
1
Jaka strana konkurencija
3.8
Jaka domaća konkurencija
7.7
Bez odgovora
0.5
0
20
Grafikon 8
Vlasnici firmi ističu da su najveći poslovni izazovi sa kojima se trenutno susreću:




Visoke obaveze prema državi (56,7%),
Pronalazak kvalitetnih radnika (13,5%),
Svakodnevne administrativne poteškoće (12%) i
Jaka domaća konkurencija (7,7%).
40
60
Kada je Vaša firma posljednji put izvršila revidiranje i ažuriranje
Vašeg strateškog poslovnog plana za budućnost?
U posljednjih 6 godina
0.5
Prije više od 2 godine
2.9
Prije 1-2 godine
6.3
Prošle godine
26
U posljednjih 6 mjeseci
35.1
Nemamo strateški poslovni plan
24.5
Ne znam
4.3
Bez odgovora
0.5
0
10
20
30
40
Grafikon 9
Strateške planove u prošloj godini je revidiralo ili ažuriralo 26% preduzeća, dok je to u poslednjih sest
mjeseci učinilo svaka treća firma (35,1%). Svako četvrto preduzeće (24,5%) nama strateški poslovni plan.
U narednih 12 mjeseci, kojoj strategiji ce težiti Vaša firma?
Rast i ekspanzija
31.7
Preživljavanje
37.5
Konsolidacija
25
Ne znam
0.5
Drugo
4.8
Bez odgovora
0.5
0
10
20
30
40
Grafikon 10
U narednih godinu dana najveći broj preduzeća ima za cilj da preživi i nastavi sa funkcionisanjem
(37,5%), svako četvrto preduzeće (25%) planira konsolidaciju, a 31% nastojaće da raste.
U koje od navedenih područa planirate najviše ulagati kako biste poboljšali
produktivnost i cjelokupnu konkurentnost Vaše firme u narednih 12 mjeseci?
Proizvodnja
18.3
Prodaja
24.5
Mrežu distribucije
4.3
Menadžment/upravljaćča
struktura
1
Marketing
8.7
Ljudske resurse i edukacija
23.6
Kvalitetan kadar
0.5
Izvoz
1.9
IT infrastrukturu
2.4
Istraživanje i razvoj
1.4
Finansije
3.4
Društveno odgovorno poslovanje
3.4
Drugo
5.3
Bez odgovora
1.4
0
5
10
15
20
Grafikon 11
Vlasnici firmi u narednom period akcenat u svom poslovanju staviće na unapređenje:
25
30




Prodaje (24,5%),
Ljudske resurse i edukaciju (23,1%),
Proizvodnju (18,3%) i
Marketing (8,7%).
Da li je trenutni vlasnik Vaše firme blizu penzionisanja?
Ne znam
1.4
Ne
69.2
Da
28.8
Bez odgovora
0.5
0
20
40
60
80
Grafikon 12
Najveći broj ispitanij vlasnika firmi na planira skorije da ide u penziju (69,2%), dok njih 28.8% planira da
uskoro ide u penziju.
Da li je poznat nasljednik firme?
Ne znam
11.1
Ne
38.9
Da
49.5
Bez odgovora
0.5
0
10
20
30
40
50
60
Grafikon 13
Naslednik firme je poznat kod 49,5% vlasnika firmi.
Da li na visokim pozicijama u firmi imate menadžere koji nisu
dio porodice?
Ne
64.4
Da
35.1
Bez odgovora
0.5
0
10
20
30
Grafikon 14
40
50
60
70
Svaka treća firma u Republici Srpskoj (35,1%) na visokoj poziciji ima menadžera koji nije dio porodice.
Kakvo je bilo vaše iskustvo sa menadžerom u vašoj firmi koji
nije bio član porodice?
Bez odgovora
24
Neuspješno
15.3
Prilično uspješno
19.2
Uspješno
23.07
Veoma uspješna
18.2
0
5
10
15
20
25
30
Grafikon 15
Generalno gledajući iskustvo ispitanika u zapošljavanju menadžera, koji nisu članovi porodice, je više
pozitivno (41,9%), nego negativna (34,6%).
Kome više vjerujete pri donošenju poslovnih odluka?
Stručnom kadru koji
nije dio porodice
20.2
Sam donosim sve
odluke
29.8
Članovima porodice
koji su zaposlenici
firme
47.6
Bez odgovora
2.4
0
10
20
30
40
50
Grafikon 16
Vlasnici preduzeća prilokom donošenje poslovnih odluka najviše vjeruju članovima porodice koji rade
kod njih (47,6%), potom sebi (29,8%), a najmanje stručnom kadru koji nije dio njihove porodice (20,2%).
Da li je dobar potez na visokoj poziciji u firmi imati nekoga ko
nije član porodice?
Ne znam
1
Ne
33.2
Da
59.6
Bez odgovora
6.2
0
10
20
30
40
50
60
70
Grafikon 17
Iako se stručnjacima koji nisu dio porodice ne vjeruje mnogo prilikom donošenja važnih odluka za firmu,
59,6% ispitanika smatra da je dobar potez zaposliti na visoke pozicije nekoga ko nije clan porodice. Sa
ovom tvrdnjom se ne slaže 33,2% vlasnika firmi.
Najvažniji razlozi zbog kojih u porodične firme treba zapošljavati nekoga ko nije clan porodice su:
objektivnost i neutralnost, stručnost i znanje, iskustvo, inovativnost i nove ideje.
Kada se govori o mana ovakvog vida zapošljavanja ispitanici ističu: nedostatak lojalnosti, poslovne i
porodiče tajne, nedostak motivacije i nemarnost prema poslu.
Konflikti medju članovima porodice oko poslovnih odluka
su...?
Veoma rijetki
52.9
Veoma česti
7.2
Nema ih
38
Bez odgovora
1.9
0
10
20
30
40
50
60
Grafikon 18
Na osnovu odgovora ispitanika možemo da zaključimo da konflikta u porodičnim firmama zbog
poslovnih odluka nema mnogo i nisu česte. Najveći broj ispitanika (52,9%) je kazao da su takvi konflikti
veoma rijetki, dok je u 7,2% slučajeva to česta pojava.
Koji su najčešći uzroci konflikta medju članovima porodice oko
posla?
Vizija budućeg poslovanja firme
30.8
Produktivnost članova porodice u firmi
13
Politika zapošljavanja u firmi
6.3
Neposvećenost radu
10.1
Neodgovornost
7.2
Kašnjenje na posao
1
Drugo
9.2
Bez odgovora
22.6
0
10
20
30
40
Grafikon 19
Vlasnici firmi ističu da najviše razmirica unutar porodice imaju kada se razmišlja o viziji budućeg
poslovanja preduzeća (30,8%), a slijede pitanje produktivnosti članova porodice (13%), neposvećenost
radu (10,1%), neodgovornost (9,2%) i problem oko zapošljavanja u firmi (6,3%).
Na koji način rješavate konflikte?
Razgovaramo o
problemu
73.1
Obraćamo se
nadredjenom
5.3
Izbjegavamo
razgovarati o tome
1.9
Drugo
3.4
Bez odgovora
16.3
0
20
40
60
80
Grafikon 20
Najveći broj konflikta unutar porodičnih firmi se rješava razgovorom (73,1%), dok su ostali načini za
rješavanje konflikta znatno manje prisutni.
Da li Vaša firma brine o društveno odgovornom poslovanju?
Ne
12
Da
85.6
Bez odgovora
2.4
0
20
40
60
80
100
Grafikon 21
Prema tvrdnjama ispitanika njihova firma u 85,6% slučajeva brine o društveno odgovornom poslovanju,
dok 12% ne vodi računa o tome.
Kako opisujete uticaj društveno odgovornih akcija koje provodite na
cjelokupno poslovanje Vaše firme?
Ne provodimo društveno odgovorne aktivnosti
8.2
Ne znam
8.2
Pozitivno
53.8
Negativno
1.4
Mislim da nema nikakvog uticaja
23.6
Bez odgovora
4.8
0
20
40
60
Grafikon 22
Nešto više od polovine ispitanika (53,8%) smatra da to pozitivno utiče na cjelokupno poslovanje njihove
firme, dok svaki četvrti ispitanik (23,6%) smatra da to nema nikakvog uticaja na njihovo poslovanje.
Da li ste zadovoljni Vašom saradnjom sa navedenim institucijama?
Vanjsko trgovinskom
1.9 10.1
komorom BiH
Privredna komora RS
6.3
15.4
23.6
11.5
54.3
15.9
Privredna komora FBiH 1.46.3 5.8 6.3
0
20
14.4
6.8
35.1
70.7
40
60
4.8
9.6
80
100
Veoma zadovoljan
Djelimično zadovoljan
Nezadovoljan
Izuzetno nezadovoljan
Ne saradjujem sa njima
Bez odgovora
120
Grafikon 23
Ispitanici su najviše zadovoljni saradnjom sa Privrednom komorom Republike Srpske (29,9%), dok su sa
Privrednom komorom FBiH (7,7%) i Vanjsko trgovinskom komorom BiH (12%) znatno manje zadovoljni.
Interesantno je da je procenat zadovoljnih i nezadovoljnih radom Privredne komore RS skoro jednak, a
35,1% nikako ne sarađuje sa njima.
Da li ste zadovoljni sa odnosom navedenih institucija prema domćim
porodičnim firmama?
Vijece ministara BiH 3.8
Vlada RS 1
16.4
16.8
23.6
Vlada FBiH 0.5
3.8 10.6
0
55.8
24.5
10.6
20
19.2
7.2
27.9
65.9
40
60
3.8
8.7
80
Veoma zadovoljan
Djelimično zadovoljan
Nezadovoljan
Izuzetno nezadovoljan
Ne saradjujem sa njima
Bez odgovora
100
Grafikon 24
Ispitanici su najviše zadovoljni odnosom Vlade Republike Srpske (24,6%) prema domaćim porodičnim
firmama, dok su sa ostalim “vladama” znatno manje zadovoljni.
Važno je istaći da su radom Vlade Republike Srpske vlasnici porodičnih firmi više nezadovoljni (43,7%)
nego zadovoljnih 24,6%, dok 27,9% ne saradjuje sa njom.
Da li trenutna vlast preduzima mjere koje bi poboljšale uslove za
uspješnije poslovanje vaše firme?
Ne znam
13.5
Ne
77.4
Da
8.2
Bez odgovora
1
0
20
40
60
80
100
Grafikon 25
Najveći broj ispitanika (77,4%) smatra da vlast ne preduzima mjere kojima bi se poboljšali uslovi za
uspješnije poslovanje firmi. Svaki deseti ispitanik (8,2%) je mišljenja da Vlada radi u cilju stvaranje klima
za bolji rad porodičnih firmi.
Da li su opštine u kojima djelujete otvorene za inicijative koje dolaze od
strane preduzetnika?
Veoma otvorene
2.9
Uglavnom otvorene
12.5
Nisu otvorene
44.2
Ne znam
10.6
Bez odgovora
29.8
0
10
20
30
40
50
Grafikon 26
Najveći broj ispitanika (44,2%) smatra da opštine nisu otvorene za inicijative koje dolaze od strane
preduzetnika, dok 15,4% ispitanika smatra da su otovorene u određenoj mjeri.
Da li je Vaša firma učestvovala u Nekom od programa za unapredjenje
malih i srednjih preduzeća koje je sprovela medjunarodna zajednica u
BiH?
Ne
83.2
Da
15.4
Bez odgovora
1.4
0
20
40
60
80
100
Grafikon 27
Tek je 15,4% porodičnih firmi učestvovalo u nekom od programa za unapređenje poslovanja koje su
sprovele neke od međunarodnih orhanizacija.
Koliko pažnje Vaša firma posvećuje dodatnoj edukaciji?
Trebamo više raditi na
tome
43.3
Pohadjamo različite
seminare i stručne
konferencije
45.2
Nemamo potrebe za
dodatnom edukacijom
11.1
Bez odgovora
0.5
0
10
20
30
40
50
Grafikon 28
Geberalno gledajući postoji potreba za dodatnim edukacijam za vlasnike i radnike porodičnih firmi. Da se
treba više posvetiti pažnje edukaciji i usavršavanju smatra 43,3%, dok razlilčite seminare i stručne
konferencija pohađa 45,2% vlasnika porodičnih firmi. Svaki deseti ispitanik (11,1%) je kazao da oni
nemaju potrebu za bilo kakvim edukacijama.
Da li biste prisustvovali dvodnednevnoj edukativnoj konferenciji u
oblasti upravljanja porodičnim firmama?
Ne
13.5
Možda
44.7
Da
40.4
Bez odgovora
1.4
0
10
20
30
40
50
Grafikon 29
Konferenciji o upravljanju porodičnim firmama prisustvovalo bi 40,4% ispitanika, dok se 44,7% dvoumi.
Na konferenciju ne bi prisustvovalo 13,5% ispitanika.
Koje su to teme o kojima biste voljeli da slušate, a pomogle bi vam u daljem
poslovanju?
Žene u biznisu
2.4
Upravljanje ljudskim resursima
6.3
Upravljanje finansijama
12.5
Pronalaženje novih načina finansiranja
22.6
Primjena svijetskih tehničkih standarda u RS
0.5
Prevazilaženje izazova u porodičnom poslovanju
18.8
Povezivanje s strateškim partnerima
0.5
Marketing i odnosi s javnošću
14.9
Korištenje društvenih medija u komunikacijskoj s
5.3
Edukacija u prodaji
0.5
Drugo
5.3
Bez odgovora
10.6
0
5
Grafikon 30
Teme o kojima bi vlasnici porodičnih firmi voljeli da slušaju su:






Pronalaženje novih načuna finansiranja (22,6%),
Prevazilaženje izazova u porodičnom poslovanju (18,8%),
Marketing i odnosi sa javnošću (14,9%),
Upravljanje finansijama (12,5%),
Upravljanje ljudskim resursima (6,3%) i
Društvene mreže i komunikacija (5,3%).
10
15
20
25
Download

Izvještaj - Porodične Firme