Poreske vesti
28.08.2013.
Donet je Pravilnik o poreskoj prijavi za
porez po odbitku (sa primenom od 1.
januara 2014. godine)
Ministar finansija i privrede doneo je Pravilnik o 4.po dobijanju obaveštenja od Poreske uprave, podporeskoj prijavi za porez po odbitku (u nastavku
nosilac poreske prijave je dužan da otkloni identiteksta: Pravilnik) koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“,
fikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu
br. 74/13, od 21. avgusta 2013. godine. Pravilnik
pojedinačnu poresku prijavu;
stupa na snagu 29. avgusta 2013. godine, ali primen- 5.ponovno dostavljanje pojedinačne poreske prijave
juje se od 1. januara 2014. godine.
sa otklonjenim nedostacima, neće se smatrati
podnošenjem izmenjene poreske prijave;
Pravilnik je donet na osnovu člana 41. Zakona o 6.pojedinačna poreska prijava smatraće se podnetom
poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA),
kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i
kojim je uređena poreska prijava za porez po odbitku,
matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli
koja će se od početka iduće godine podnositi
broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog
isključivo u elektronskom obliku.
iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom
obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske
Napominjemo da se Pravilnik, odnosno pojedinačna
prijave;
poreska prijava, odnosi samo na porez po odbitku na 7.nakon dobijanja informacije iz prethodne tačke,
prihode građana, a ne i na porez (na dobit) po
podnosilac poreske prijave u nalog za prenos sredodbitku koji uređuje Zakon o porezu na dobit pravnih
stava upisuje jedinstveni uplatni račun za poreze po
lica.
odbitku, broj odobrenja za plaćanje i ukupan iznos
obaveze po tom osnovu (obaveza će moći da se
1. Osnovna pravila dostavljanja
izmiri plaćanjem jednim nalogom ili plaćanjem sa
pojedinačne poreske prijave
više naloga sa istim pozivom na broj odobrenja za
plaćanje);
Osnovna pravila koja će se primenjivati od sledeće 8.Poreska uprava na osnovu podataka iz pojedinačne
godine su sledeća:
poreske prijave i broja odobrenja za plaćanje, po
plaćanju obaveze po svakoj pojedinačnoj poreskoj
1.pojedinačna poreska prijava podnosi se (elekprijavi raspoređuje sredstva po teritorijama i uplattronskim putem) pre svake isplate prihoda na koji
nim računima javnih prihoda i sastavlja rekapituse obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre
laciju, kao osnov za prenos sredstava sa jedinstvesvakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno
nog uplatnog računa na uplatne račune javnih
osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate
prihoda;
zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuju dopri- 9.u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski
nosi za obavezno socijalno osiguranje;
platac propusti da podnese poresku prijavu u roku
2.ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedos-tatke
propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za
u pogledu formalne ispravnosti i matematičke
obavezno socijalno osiguranje, pojedinačnu poresku
tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku
prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska
obaveštava podnosioca poreske prijave o tim
uprava (ovo se odnosi na obavezu obračuna i
nedostacima (obaveštenje sadrži informaciju o
plaćanja doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu za
formalnim
nedostacima
i
matematičkim
poslodavca koji ne isplati zaradu do poslednjeg dana
netačnostima i uputstva za njihovu ispravku);
u tekućem mesecu za prethodni mesec).
3.pojedinačna poreska prijava koja sadrži nedostatke neće se smatrati podnetom;
2. Načini elektronskog dostavljanja
pojedinačne poreske prijave
Pravilnikom su propisana tri načina dostavljanja
pojedinačne poreske prijave u elektronskom obliku,
i to:
1.kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;
2.popunjavanjem pojedinačne poreske prijave u
okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske
uprave;
3.upotrebom računarskog servisa – direktnom
vezom između Poreske uprave i poreskog
obveznika, uz pomoć aplikacije sertifikovane
(odobrene) od strane Poreske uprave.
2.prijava po službenoj dužnosti (podnosi je Poreska
uprava umesto poreskog obveznika, odnosno
poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik,
odnosno poreski platac propusti da podnese opštu
prijavu u roku propisanom zakonom kojim se
uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje);
3.prijava po članu 182b ZPPPA (samoinicijativno
prijavljivanje poreskih prekršaja);
4.prijava po nalazu kontrole (podnosi se na osnovu
rešenja donetog na osnovu sprovedene poreske
kontrole);
5.prijava po odluci suda (podnosi se na osnovu
pravnosnažne sudske odluke).
U zavisnosti od vrste prijave koja se podnosi, u za to
predviđenom delu poreske prijave upisivaće se
Podnošenje pojedinačne poreske prijave u okviru
odgovarajuća oznaka (od 1 do 5).
korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave biće
ograničeno na 50 primalaca prihoda. Ako je broj
U pogledu načina iskazivanja podataka u Obrascu
primalaca prihoda veći od 50, podnosilac poreske
PPP-PD, ukazujemo i na to da se iznosi upisuju u
prijave podnosi odgovarajući broj pojedinačnih
dinarima (bez decimala), dok je prag tolerancije za
poreskih prijava.
zaokruživanje koji se primenjuje pri proveri
obračuna 2 dinara po iznosu svake obračunate
Pojedinačnu poresku prijavu može da podnese
obaveze.
poreski obveznik, poreski platac, poreski
punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik,
odnosno poreski platac ovlastio za podnošenje
4. Šifra vrste prihoda
poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po
službenoj dužnosti.
Specifičnost nove pojedinačne poreske prijave je
Katalog vrste prihoda, koji sadrži šifre različitih vrsta
Podnosilac poreske prijave dužan je da elektronski
prihoda koje se unose pod rednim brojem 3.6.
potpiše pojedinačnu poresku prijavu u skladu za
Obrasca PPP-PD.
zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
3. Obrazac pojedinačne poreske prijave
Katalog vrsta prihoda sadrži 168 šifara, grupisanih u
dve kategorije:
Pravilnikom je propisan Obrazac PPP-PD 1. prihodi iz radnog odnosa (zarada, naknade zarade
Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porei dr.) i
zima i doprinosima, koji se sastoji iz tri dela, i to:
2. prihodi van radnog odnosa (npr. prihodi od kapitala, prihodi od autorskih prava i dr.)
1. Podaci o prijavi;
2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda;
Šifra vrste prihoda sastoji se od deset cifara, i to:
3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama
VPPOOOoobB, gde pojedine cifre imaju sledeće
prihoda.
značenje:
Pravilnikom je detaljno propisan način iskazivanja
▪ V – verzija kataloga vrste prihoda;
navedenih podataka, ali se time nećemo baviti u
▪ PP – vrsta primaoca prihoda;
ovom tekstu.
▪ OOO – oznaka vrste prihoda;
▪ oo – olakšice;
U okviru podataka o prijavi, ističemo da je propisano
▪ b – dodatni doprinos za PIO – uvećani staž;
pet vrsta prijava, i to:
▪ B – broj obračuna.
1.opšta prijava (podnosi se pre svake isplate
Šifra vrste prihoda se automatski formira
prihoda za koje se plaća porez po odbitku);
određivanjem vrste primaoca prihoda i izborom vrste
prihoda iz Kataloga vrste prihoda, koji je odštampan
uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Potvrda se izdaje najkasnije do 31. januara godine
koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku,
na Obrascu PPP-PO, koji se sastoji iz tri dela, i to:
5. Podnošenje pojedinačne poreske prijave
za porez i doprinose koji su dospeli za plaćanje
do 31. decembra 2013. godine
1. Podaci o isplatiocu prihoda;
2. Podaci o primaocu prihoda;
3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac
obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku.
Pravilnikom je propisan način i postupak podnošenja i
evidentiranja, sadržina poreske prijave za poreze po
odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra
2013. godine i za koje su podnete propisane poreske
prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po
odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda,
koja se podnosi na Obrascu PP-PD S – Poreska prijava
o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli
za plaćanje do 31. decembra 2013. godine.
Ova poreska prijava podnosiće se za poreze po
odbitku za koje je podneta poreska prijava u skladu sa
propisima u sledećim slučajevima, i to:
1.kada poreski obveznik najkasnije do isteka roka
zastarelosti ustanovi da poreske prijave koje je
podneo sadrže grešku ili propust, u kom slučaju
predstavlja izmenjenu poresku prijavu u skladu sa
članom 40. ZPPPA;
2.kada Poreska uprava nakon izvršene kontrole
rešenjem naloži izmenu podnete poreske prijave, u
kom slučaju se ne smatra izmenjenom poreskom
prijavom u skladu sa članom 40. ZPPPA;
3.kada se podneta poreska prijava menja na osnovu
pravnosnažne sudske odluke, u kom slučaju se ne
smatra izmenjenom poreskom prijavom u skladu sa
članom 40. ZPPPA.
Obrazac PP-PD S sastoji se iz tri dela, i to:
1. Podaci o prijavi;
2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda;
3. Podaci o URJP (uplatni račun javnih prihoda).
Pravilnikom je detaljno propisan način iskazivanja
navedenih podataka.
6. Potvrda o plaćenim porezima i
doprinosima po odbitku
Isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi
pojedinačnu poresku prijavu u obavezi je da licu za
koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o
plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__
godinu, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po
odbitku.
Obaveza dostavljanja potvrde o isplaćenim
prihodima, odnosno plaćenim porezima i doprinosima po odbitku postojala je i ranijih godina, s tim da
je sada propisan obrazac te potvrde.
Imajući u vidu da se Pravilnik primenjuje od 1. januara 2014. godine, potvrda na Obrascu PPP-PO prvi
put će biti primenjena za 2014. godinu, što znači da
će isplatioci prihoda imati obavezu da je izdaju
fizičkim licima najkasnije do 31. januara 2015.
godine.
7. Poreske prijave koje će prestati da važe
1. januara 2014. godine
Od 1. januara 2014. godine, obrasci propisani
Pravilnikom zamenjuju sledeće obrasce (koji će biti u
primeni do kraja 2013. godine):
1.Obrazac PP OPJ, Obrazac PP OPJ-1, Obrazac PP
OPJ-2, Obrazac PP OPJ-3, Obrazac PP OPJ-4,
Obrazac PP OPJ-5, Obrazac PP OPJ-6, Obrazac PP
OPJ-7 i Obrazac PP OPJ-8 iz Pravilnika o načinu
utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po
odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o
obračunatom i plaćenom porezu po odbitku
(„Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 82/06 i 61/13) ;
2. Obrazac PP OD, Obrazac PP OD-1, Obrazac PP
OD-P, Obrazac PP OD-O, Obrazac OS, Obrazac
OS-1, iz Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave
o obračunatim i plaćenim doprinosima za
obavezno socijalno osiguranje po odbitku
(„Službeni glasnik RS”, br. 96/04, 105/04, 65/05,
82/06, 15/12, 123/12 i 61/13);
3. Obrazac ZSD iz Pravilnika o obrascima zahteva za
subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 36/11);
4. Obrazac INSZ iz Pravilnika o načinu i postupku
obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje za novozaposlene starije od
45, odnosno 50 godina („Službeni glasnik RS”, br.
99/04, 33/05 i 72/06);
5. Obrazac INSZ-I iz Pravilnika o načinu i postupku
obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom
(„Službeni glasnik RS”, broj 72/06);
6. Obrazac INSZ-M i Obrazac INSZ-P iz Pravilnika o
načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za
pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30
godina („Službeni glasnik RS”, broj 72/06).
dostavljati, ali i dalje će postojati obaveza izdavanja
potvrde licima za koje je plaćen porez po odbitku
(detaljnije u tački 6. ovog teksta).
Prema članu 22. stav 2. Pravilnika, u svrhu testiranja
sistema podnošenja pojedinačne poreske prijave,
poreski obveznik koji obezbedi tehničke uslove,
može istovremeno sa podnošenjem zbirnih i
pojedinačnih poreskih prijava (iz stava 1. ovog člana)
podnositi Poreskoj upravi i pojedinačnu poresku
Dakle, svi prethodno navedeni obrasci prestaju da se prijavu za poreze po odbitku u elektronskom obliku, u
primenjuju 1. januara 2014. godine, jer ih zamenjuju skladu sa odredbama ovog pravilnika, kada Poreska
Obrasci PPP-PD i PP-PD S.
uprava obaveštenjem na svojoj internet strani
potvrdi ispunjenost uslova za podnošenje
Prema članu 22. Pravilnika, ako je odredbama drugih pojedinačne poreske prijave.
pravilnika podnošenje izveštaja sa podacima o
porezu po odbitku uređeno na drugačiji način, te Dakle, poreski obveznici koji obezbede tehničke
odredbe uskladiće se sa odredbama ovog pravilnika uslove (elektronski potpis i dr.), mogu da se opredele
da i pre početka sledeće godine, pored trenutno prop8. Zaključne napomene
isanih poreskih prijava (PP OPJ, PP OD i dr.), elektronskim putem dostavljaju i pojedinačnu poresku prijavu
Kao što je objašnjeno u prethodnom tekstu, nova na novom obrascu (PPP-PD), ali tek onda kada Poreska
pojedinačna poreska prijava biće u primeni od 1. uprava obezbedi uslove, o čemu će objaviti
januara 2014. godine. U skladu sa tim, članom 20. obaveštenje na svojoj internet strani.
stav 1. Pravilnika, propisano je da zbirna i
pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku koji Pored pomenutog obaveštenja, prema članu 21.
dospeva za plaćanje zaključno sa 31. decembrom Pravilnika, Poreska uprava će na svojoj internet strani
2013. godine podnose se u skladu sa članom 41. objaviti:
ZPPPA („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, ... i 93/12),
odnosno u skladu sa trenutno važećim pravilima.
1.korisničko uputstvo za primenu ovog pravilnika, sa
primerima popunjenih obrazaca sa obrazloženjem;
Prema tome, pojedinačna poreska prijava na Obrascu 2.XML šemu obrasca PPP-PD;
PPP, koja se primenjuje prethodnih desetak godina, 3.XML šemu obrasca PP-PD S.
dostavljaće se i početkom 2014. godine (najkasnije
do 31. januara), za isplate koje su vršene tokom 2013.
godine. Međutim, za isplate koje budu izvršene Informacije u vezi sa primenom Pravilnika biće objavtokom 2014. godine, takva (godišnja) prijava neće se ljivane i na našem sajtu: www.pktatic.rs.
Poreska kancelarija Tatić d.o.o. Kralja Petra 10a/14, Beograd
Tel. 011 303 8024 / fax: 011 303 8024, offi[email protected] / www.pktatic.rs
Download

Donet je Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku