Věřitelská reorganizace
Úskalí a řešení
Případová studie
Juraj Alexander
Konference – insolvence 2013
VŠE – ČNB – 18. 4. 2013
Obsah
• Důvody a koncept
• Dispoziční oprávnění a krizový management
• Přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu
• Kapitalizace pohledávek (debt/equity swap)
• Náklady reorganizace – poradci
• Konec reorganizace
2
Důvody
• idea
• reorganizace – motivace (carrot) pro management podat návrh
• realita
• novela InsZ – výměna managementu rozhodnutím VV
• případy končící v konkursu, se zbavením disp. oprávnění, s „dobrovolnou“
výměnou managementu
• výhody reorganizace (zachování subjektu)
• daňové pozice (ztráty, zůstatkové hodnoty, osvobození)
• věřejnoprávní vztahy (povolení), certifikace
• smluvní vztahy
• flexibilita exitu
• struktura insolvenčního řízení a konflikty zájmů
3
Koncept
• převzetí iniciativy věřiteli
• variabilita transakčních struktur
• debt to equity swap
•
•
•
•
kapitalizace pohledávek do základního kapitálu dlužníka
rychlá stabilizace podniku dlužníka
výhodná pozice pro exit
nutná důvěra v management, který podnik řídí
• jiné struktury (prodej, vklad)
4
Dispoziční oprávnění a krizový management
• problém
• nedůvěra/pasivita/konflikt zájmů na straně
managementu/stat.orgánu
• řešení
• instalace krizového managementu
• převedení dispozičních oprávnění na IS (do
novely)
• v zájmu věřitelů
• zejména pochybnosti o poctivém jednání nebo odborné
způsobilosti managementu
• nemožnost odvolání – ústavně ok?
5
Dispoziční oprávnění a krizový management II
• řízení podniku prostřednictvím IS a VV
• standardizovaný reporting
• organizační změny
• náhled do podnikání dlužníka věřiteli
• úskalí
• výběr krizového managementu
• odbornost nebo zkušenost s restrukturalizací?
• výběrové řízení nebo osobní znalost?
• stanovení odměny
• odpovědnost za neúspěch
• odchod stávajícího managementu
• konsenzus mezi věřiteli, spolupráce IS
6
Přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu
• problém
• pasivita dlužníka
• předkládání zjevně nesmyslných návrhů RP
• mlžení, netransparentnost
• konec v nedohlednu
• řešení
• odebrání přednostního práva sestavit RP
• sestavení RP věřitelem, s asistencí KM a IS, konzultace ve VV
• úskalí
• znalost podniku – odpovědnost za správnost údajů
• hlasování ve vlastní věci? (ne)
• konsensus věřitelů, schopnost předklatele vést
• nepřednostní právo předložit RP? (novela)
7
Náklady reorganizace – poradci
• problém
• sestavení RP je nákladný a komplikovaný proces
• náklady v řádu % dluhu/hodnoty aktiv
• nutná legitimita a transparentnost hrazení nákladů z majetkové podstaty
• řešení
• poradci VV (ekonomičtí), předkladatele (právní)
• úhrada nákladů z majetkové podstaty na základě RP, po schválení VV
(zveřejnění v ISIRu)
• úskalí
• souhlasu soudu s úhradou nákladů před RP
• náklady na poradce dlužníka?
• kontrola jednání ve společném zájmu věřitelů
8
Kapitalizace pohledávek (debt/equity swap)
• problém
• potřeba stabilizace podniku před exitem, urychlení
insolvence
• zdravá kapitálová struktura
• lepší prodej mimo insolvenční řízení
Původní
akcionář
SPV
Zrušené
akcie
úhrada
za postoupení
kapitalizované
pohledávky
Nové
akcie
• finanční věřitelé nechtějí držet podíl déle než je nutné
Věřitel
• řešení
• kapitalizace pohledávek finančních věřitelů (zvýšení
ZK a započtení)
Zbytek původní
pohledávky
Dlužník
• zrušení stávajících podílů/akcií dlužníka
• daňově výhodná struktura držení nového podílu
• zachování části dluhu jako podřízeného
• uspokojení ostatních pohledávek z provozu
9
Kapitalizace pohledávek (debt/equity swap) II
• úskalí
• uspokojení mimo insolvenční řízení?
• “věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo
insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.”
• uspokojení započtením? (ne)
• skutečně juniorní pozice?
• srovnatelnost hodnoty nového podílu a plnění pro ostatní věřitele
• ovládání dlužníka? (po dobu reorganizace ne)
• řízení nové struktury (podnik prostřednictvím VV)
• zrušení akcií/podílů
• snížení základního kapitálu – rozvaha dlužníka
• úpis a započtení – IS?
• valná hromada
10
Konec reorganizace
• problém
• koordinace skončení reorganizace a vstupu investora
• řešení
• tendr na prodej akcií po účinnosti RP, před splněním
• definice splnění „podstatných částí“ RP v RP
• návrh na ukončení reorganizace po podpisu SPA
• úskalí
• rozhodování soudu
• incidenční spory (novela?)
• odměna IS
11
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
12
Download

Případová studie – věřitelská reorganizace