Program ranog razvoja
Ugovor o finansiranju
Verzija 4.0
9. januar 2014. godine
Ovaj Ugovor o finansiranju ("Ugovor") je stupio na snagu [______] ("Datum stupanja na snagu"),
između sledećih strana:
Fond za inovacionu delatnost
Sa registrovanim sedištem u Ulici Nemanjinoj 22-26, Beograd, Srbija
Matični broj: 20154691
PIB: 104403200
Koga zastupa: dr Ljiljana Kundaković, v.d. direktora
U daljem tekstu označen kao "Fond", pravno lice osnovano u skladu sa Zakonom o inovacionoj
delatnosti i registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (“APR”) pod
registarskim brojem 117351,
i
[NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA]
Sa registrovanim sedištem u: [________]
Matični broj: [________]
PIB: [________]
Koga zastupa: [________]
U daljem tekstu označeno kao „Privredno društvo“, registrovano u APR-u, pod registracionim
brojem [________].
Fond i Privredno društvo će u daljem tekstu biti pojedinačno nazvani "Ugovorna strana" i zajednički
"Ugovorne strane", osim ako drugačije nije naznačeno.
PRI ČEMU:
I.
Fond je pravno lice, osnovano u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti
("Službeni glasnik RS" br.110/2005, br.18/2010), i
II. Privredno društvo je u skladu sa pozivom od [________] dostavilo Predlog Projekta
Fondu, pod nazivom "[________]" i na osnovu Predloga Projekta podnelo prijavu
Fondu za određenu finansijsku pomoć za razvoj Projekta, i
III. Fond je ispitao i propisno odobrio Predlog Projekta i želi da obezbedi određeno
finansiranje za sprovođenje Predloga Projekta pod odredbama i uslovima ovde
dogovorenim;
Ugovorne strane sporazumele su se kako sledi:
1
Program ranog razvoja
1. OPŠTE
1.1. Preambula ovog Ugovora smatraće se njegovim sastavnim delom.
1.2. Sledeći dokumenti su pomenuti i predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora:
(a) Prilog A Predlog Projekta, datiran [________] i odobren od strane Fonda [________].
Međutim, u slučaju da bilo koji deo Predloga Projekta bude u suprotnosti sa bilo kojom
odredbom ovog Ugovora, primenjivaće se odredbe ovog Ugovora;
(b) Prilog B Odobreni budžet Projekta, od [________] i Raspored plaćanja
(c) Prilog C Odluka nezavisne Ekspertske komisije
(d) Prilog D Spisak Ključnih zaposlenih
(e) Prilog E Potvrda o stanju na Namenskom računu Projekta
2. TUMAČENJA
2.1. Ne odstupajući od drugih definicija u ovom Ugovoru, sledeće definicije će imati značenje
kako sledi:
Arhiva Projekta
znači arhivu sačinjenu od strane Privrednog društva na početku
Projekta, koja će sadržati sva dokumenta koja su neophodna u
skladu sa Priručnikom Programa ranog razvoja;
Datum stupanja na
snagu
znači datum koji je predviđen u preambuli ovog Ugovora kada će
početi radovi na razvoju;
Državna pomoć
znači imovinu koja ne potiče iz privatnog vlasništva, a naročito
imovina koja je direktno ili indirektno primljena iz budžeta
Republike Srbije, od pravnih lica i institucija koje se finansiraju ili
kojima upravlja Republika Srbija ili njeni organi, imovina lokalnih
zajednica, javni fondovi, fondovi za pomoć ili podršku, kao i
imovina pribavljena od garancija izdatih od strane državnih
organa ili institucija koje je osnovala Republika Srbija ili njeni
organi;
EUR
znači Evro, zvaničnu valutu Evropske monetarne unije;
Finansiranje
znači finansijska sredstva koja obezbeđuje Fond za
implementaciju Predloga Projekta u skladu sa ovim Ugovorom;
Fond
ima značenje dato u preambuli;
Intelektualna svojina
znači prava intelektualne svojine i/ili know-how prava koje
poseduje Privredno društvo u pogledu tehnologije koja se razvija
i finalnog proizvoda/usluge, kao što su patenti, autorska prava,
žigovi, pronalasci, poslovne tajne, R&D rezultati, dizajn
proizvoda, inženjerske specifikacije i crteži, tehnički podaci i svi
tipovi kompjuterskih programa;
Ključni zaposleni
znači zaposleni u Privrednom društvu u listi Priloga D ovog
Ugovora, uključujući Menadžera Projekta, zaposlenog sa
diplomom osnovnih, master ili doktorskih studija u oblasti nauke
ili inženjerstva i zaposlenog sa diplomom osnovnih, master ili
doktorskih studija u oblasti ekonomije, biznisa ili menadžmenta,
2
Program ranog razvoja
čije su biografije podnete u okviru Prijave;
Kvartalni finansijski
izveštaj
znači kvartalni finansijski izveštaj koji se podnosi u roku od dve
(2) nedelje nakon poslednjeg kalendarskog dana Kvartalnog
segmenta izveštavanja, čija je svrha da se omogući Fondu
praćenje stvarnih troškova Projekta i da pomogne u odlučivanju
u pogledu nastavka finansiranja Projekta i/ili bilo koji drugi
finansijski izveštaji koje Fond može periodično ili povremeno
tražiti od Privrednog društva tokom trajanja ovog Ugovora;
Kvartalni izveštaj o
napretku
znači kvartalni izveštaj o napretku koji se podnosi u roku od dve
(2) nedelje nakon poslednjeg kalendarskog dana Kvartalnog
segmenta izveštavanja, čija je svrha da omogući Fondu praćenje
napretka Projekta i da mu pomogne u odlučivanju u pogledu
nastavka Finansiranja Projekta;
Kvartalni segment
izveštavanja
znači među-period, koji traje tri (3) kalendarska meseca, za koji je
Fondu potrebno podneti finansijske izveštaje i izveštaje o
napretku;
Namenski račun Projekta
znači bankovni račun: [________] Privrednog društva u
[________] koji će se upotrebljavati samo u svrhe plaćanja u vezi
sa sredstvima primljenim od strane Fonda i sredstvima
obezbeđenim od strane Privrednog društva, u skladu sa
Odobrenim budžetom Projekta i Rasporedom plaćanja, koji ne
može da se založi, optereti ili zatvori bez prethodne pismene
saglasnosti Fonda;
NBS
znači Narodna Banka Srbije;
Neophodni uslovi
znači ispunjenje svih uslova navedenih u Odeljku 12, a koji uslovi
su vitalni za ispunjenje obaveza obeju Ugovornih strana;
Odluka Ekspertske
komisije
znači odluku koju je donela nezavisna Ekspertska komisija Fonda
u pogledu odobrenja, prekida i Finansiranja Predloga Projekta;
Odobreni budžet
Projekta
znači planirani raspored troškova koje će Privredno društvo imati
i koji je odobren od strane Fonda, kao što je naznačeno u Prilogu
B. Datum trajanja Projekta naznačen u Odobrenom budžetu
Projekta ima preliminarni karakter, a kao relevantan datum
trajanja Projekta uzima se datum naveden u ostalim odredbama
ovog Ugovora;
Okvirni program
zaštite životne sredine
znači dokument sačinjen za potrebe realizacije Projekta podrške
inovacijama u Srbiji, koji sadrži opis politika i procedura Fonda u
oblasti zaštite životne sredine, a koji je Upravni odbor Fonda za
inovacionu delatnost usvojio na svojoj četvrtoj sednici, održanoj
dana 24. maja 2011. godine;
Proizvod
znači tehnologiju, proizvod ili uslugu koja se razvija kroz Projekat;
Projekat
znači razvoj trenutne poslovne aktivnosti Privrednog društva
opisan u Predlogu Projekta, odnosno u Prilogu A Ugovora;
Prijava
znači paket svih neophodnih dokumenata i podataka predatih od
strane podnosioca Prijave, uključujući Predlog Projekta;
Predlog Projekta
znači dokumenta koja su sastavni deo Prijave i sastoje se od
3
Program ranog razvoja
poslovnog plana, budžeta Projekta, prezentacije Privrednog
društva i Projekta i Izjave Podnosioca prijave;
Priručnik Programa
ranog razvoja (MINI
GRANTS Program)
znači Priručnik Programa ranog razvoja (MINI GRANTS Program)
koji je objavio Fond za inovacionu delatnost [________], koji će
se neposredno primenjivati na međusobne odnose Ugovornih
strana ovog Ugovora;
Privredno društvo
ima značenje dato u preambuli, podnosilac Prijave, za čiji je
Projekat odobreno Finansiranje od strane Fonda;
Povreda
znači svaka povreda ovog Ugovora ili uslova Programa ranog
razvoja ili bilo koja druga povreda nastala usled bilo kog razloga
koji bi se mogao smatrati opravdanim i povezanim sa ovim
Ugovorom, po sopstvenom nahođenju Fonda;
Povraćaj novca
znači obavezu Privrednog društva da izvrši povraćaj celokupnog
iznosa ili dela iznosa isplaćenog od strane Fonda, usled bilo koje
Povrede ovog Ugovora ili Raskida Ugovora;
Propisi o zaštiti životne
sredine
znači odredbe Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni Glasnik
RS", br.135/2004, 36/2009, 72/2009 i 43/2011) i drugi relevantni
zakoni, propisi i pravila koja se primenjuju u Republici Srbiji;
Radni dan
znači bilo koji dan kada su banke u Srbiji otvorene za poslovanje;
Raskid Ugovora
znači raskid ovog Ugovora i prekid Finansiranja na osnovu ovog
Ugovora učinjen od strane Fonda zbog Povrede ili bilo kojeg
razloga koji bi se mogao smatrati opravdanim u pogledu ovog
Ugovora;
Raspored plaćanja
znači vremenski rok koji definiše datume i iznose plaćanja koja su
obaveza Privrednog društva, kao uslov za isplatu sredstava od
strane Fonda;
RSD
znači "dinar”, zvaničnu valutu Republike Srbije;
Svetska banka
Međunarodna banka za obnovu i razvoj, koja postupa kao
Administrator Evropske komisije shodno Povereničkom fondu
instrumenata Evropske unije za predpristupnu pomoć;
Ugovor
ima značenje dato u preambuli;
Ugovor o Grantu
Ugovor između Svetske banke i Republike Srbije (EK Broj Granta
TF011257) od 5. decembra 2011. godine, koji reguliše
implementaciju Projekta podrške inovacijama u Srbiji;
Ugovor o Projektu
Ugovor između Svetske banke i Fonda (EK Broj Granta TF011257)
od 5. decembra 2011. godine, koji reguliše implementaciju
Projekta podrške inovacijama u Srbiji;
Zakon o inovacionoj
delatnosti
ima značenje dato u preambuli;
Zakon o privrednim
društvima
znači važeći zakon Republike Srbije koji uređuje osnivanje
privrednih društava, upravljanje privrednim društvima, prava i
dužnosti osnivača, reorganizaciju i prestanak privrednih društava,
kao i ostala pitanja od značaja za poslovanje i položaj privrednog
društva;
4
Program ranog razvoja
Završni finansijski
izveštaj
znači finansijski izveštaj za poslednji kvartal Projekta, čija je svrha
da omogući Fondu praćenje stvarnih troškova Projekta i koji
mora biti podnet Fondu u roku od četiri (4) nedelje nakon
poslednjeg kalendarskog dana Projekta;
Završni izveštaj o
napretku
znači završni izveštaj o ostvarenom napretku čija je svrha da
omogući Fondu praćenje napretka Projekta i koji mora biti
podnet Fondu u roku od četiri (4) nedelje nakon poslednjeg
kalendarskog dana Projekta;
Završno usaglašavanje
znači pravni dokument između Fonda i Privrednog društva koji se
potpisuje po završetku implementacije Projekta, kojim se
definiše završetak implementacije Projekta i ispunjenje svih
obaveza definisanih Ugovorom o finansiranju.
2.2. U ovom Ugovoru:
(a) reči koje se odnose na jedninu uključuju i množinu i obrnuto;
(b) reči koje se odnose na rod uključuju muški, ženski i srednji rod;
(c) reči "uključuje" ili "uključuju" znači "uključuje ali ne ograničava" ili "uključuju bez
ograničenja";
(d) bilo koji nedefinisani iznos valute će, u odsustvu posebnog upućivanja na valutu, biti
smatran kao EUR.
3. FINANSIRANJE PROJEKTA
3.1. Fond je saglasan da finansira sprovođenje Predloga Projekta u maksimalnom iznosu od
[________] EUR u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa zvaničnim srednjim kursom NBS na
dan isplate/RSD koji:
(a) mora biti do 85% Odobrenog budžeta Projekta, kao što je navedeno u Odobrenom
budžetu Projekta i Rasporedu plaćanja u Prilogu B, i
(b) mora biti plativo u roku od jedne godine (12 kalendarskih meseci) počev od dana
potpisivanja ovog Ugovora.
3.2. Privredno društvo će obezbediti preostali iznos od najmanje 15% Odobrenog budžeta
Projekta, u ukupnom iznosu ne manjem od [________] EUR iz drugih izvora, nezavisnih od
Fonda, koji će se uplaćivati kvartalno pre uplate sredstava od strane Fonda, kao što je
navedeno u Odobrenom budžetu Projekta i Rasporedu plaćanja u Prilogu B. Kako bi se
izbegla sumnja, Privredno društvo i/ili njegovi vlasnici neće obezbediti minimum 15%
Odobrenog budžeta Projekta iz sredstava Državne pomoći.
3.3. Sredstva Projekta biće uplaćivana na kvartalnom nivou kao što je navedeno u Rasporedu
plaćanja i Odobrenom budžetu Projekta u Prilogu B. Pre nego što Fond uplati sredstva,
Privredno društvo će obezbediti dokaz da je suma navedena u Rasporedu plaćanja i
Odobrenom budžetu Projekta za određeni kvartal u potpunosti uplaćena na Namenski
račun Projekta. U slučaju da suma navedena u Rasporedu plaćanja i Odobrenom budžetu
Projekta za određeni kvartal ne bude u potpunosti uplaćena na Namenski račun Projekta,
Fond će imati pravo da obustavi i/ili raskine Ugovor u skladu sa procedurom opisanom u
Odeljku 10. ovog Ugovora.
5
Program ranog razvoja
3.4. Preduslov za uplatu sredstava je podnošenje Kvartalnog izveštaja o napretku i Kvartalnog
finansijskog izveštaja od strane Privrednog društva, procena i odobrenje Kvartalnog
izveštaja o napretku i Kvartalnog finansijskog izveštaja od strane Fonda, a može zavisiti i od
ishoda nadzorne posete od strane Fonda.
3.5. Iznos kvartalne isplate navedene u Rasporedu plaćanja predmet je prilagođavanja
zasnovanog na stvarnim troškovima za svaki kvartal, odnosno u slučajevima kada
Privredno društvo ne iskorišćava u potpunosti iznos koji mu je uplaćen za odgovarajući
kvartal.
3.6. Fondove obaveze plaćanja koje su u vezi sa ovim Ugovorom zavise od iznosa sredstava
stavljenih na raspolaganje Fondu od strane Svetske banke, kao što je definisano u Ugovoru
o Grantu i Ugovoru o Projektu. U skladu sa tim, u slučaju da Svetska banka otkaže ili ne
plati bilo koji iznos tih sredstava, ili ako usled varijacija u kursu valute data sredstva nisu
dovoljna za potrebe Projekta, Fond ne snosi nikakvu odgovornost prema Privrednom
društvu, niti prema bilo kojoj trećoj strani u pogledu bilo kakvih troškova ili obaveza koje je
napravilo Privredno društvo ili bilo koja treća strana u vezi sa ovim Ugovorom.
3.7. Fond može obustaviti i/ili prekinuti Finansiranje na osnovu ovog Ugovora, po sopstvenom
nahođenju, u potpunosti ili u delu, u slučaju Povrede ovog Ugovora, uključujući ali ne
ograničavajući se na sledeće slučajeve:
(a) Nemogućnost Privrednog društva da blagovremeno obezbedi resurse zahtevane za
implementaciju Projekta, uključujući nemogućnost da uplati iznos sufinansiranja koji je
predviđen ovim Ugovorom u skladu sa datumima predviđenim u Rasporedu plaćanja;
(b) Propust Privrednog društva da koristi finansiranje kao što je definisano u Odobrenom
budžetu Projekta, uključujući preraspodelu više od 5% Odobrenog budžeta Projekta od
strane Privrednog društva bez prethodne pismene saglasnosti Fonda;
(c) Značajan neuspeh Privrednog društva da sprovodi Projekat valjano i efikasno i u skladu
sa dobrim tehničkim, ekonomskim, finansijskim, upravljačkim, ekološkim i socijalnim
standardima i praksama, uključujući i postupanje u skladu sa Smernicama Svetske
banke za borbu protiv korupcije 1, pružanje netačnih informacija tokom bilo koje faze
prijavljivanja Projekta, procene i implementacije Projekta, kao i u slučajevima velikog
propusta ili prevare;
(d) Neuspeh Privrednog društva da sprovodi nabavku dobara i konsultantskih usluga
koristeći prakse komercijalne nabavke prihvatljive za Svetsku banku 2 koje su navedene
u Priručniku Programa ranog razvoja, što će obezbediti da se sredstva koriste isključivo
za kupovinu onih dobara i konsultantskih usluga neophodnih za realizaciju projekta;
(e) Propuštanje Privrednog društva da sprovede Projekat u skladu sa odredbama Okvirnog
programa zaštite životne sredine i Plana zaštite životne sredine (gde je primenjivo) i da
blagovremeno preduzme sve mere kako bi omogućio Fondu da vrši nadzor odredbi
Plana zaštite životne sredine;
(f) Ukoliko se Privredno društvo ne pridržava adekvatnih mera politike i procedura kako
bi omogućilo Fondu da vrši nadzor i oceni napredak Projekta i ostvarivanje njegovih
ciljeva;
1
Smernice: „Sprečavanje i suzbijanje prevare i korupcije u projektima finansiranim od strane IBRD zajmova i IDA kredita i
donacija“, iz januara 2011. godine (Smernice za borbu protiv korupcije).
2
Smernice: „Nabavka dobara, radova i ne-konsultantskih usluga zajmoprimaca Svetke banke pod IBRD zajmovima i IDA
kreditima i donacijama" iz januara 2011. godine (Smernice za nabavku) i Smernice: „Izbor i angažovanje konsultanata od
strane zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama" iz januara 2011. godine (Smernice
za konsultante).
6
Program ranog razvoja
(g) Ukoliko Privredno društvo ne održava sistem finansijskog upravljanja i ne pripremi
finansijske izveštaje u skladu sa računovodstvenim standardima koji se dosledno
primenjuju, i na način koji adekvatno odražava operacije, resurse i troškove vezane za
Projekat 3;
(h) Ukoliko Privredno društvo ne obezbedi da nezavisni revizori prihvatljivi za Fond izvrše
reviziju finansijskih izveštaja, u skladu sa standardima revizije koji se dosledno
primenjuju, i blagovremeno dostavi tako revidirane izveštaje Fondu;
(i) Ukoliko Privredno društvo ne omogući Fondu i/ili Svetskoj banci da izvrši uvid u
implementaciju Projekta, njegove operacije i sve relevantne zapise i dokumenta i da
pripremi i dostavi Fondu i Svetskoj banci sve informacije, po razumnom zahtevu Fonda
ili Svetske banke a u vezi sa implementacijom Projekta;
(j) Ukoliko Privredno društvo ne obavesti Fond o bilo kojoj značajnoj promeni u vezi sa
Projektom (npr. koje se tiču implementacije Projekta, rokova, budžeta Projekta,
isporuka, osoblja itd.).
3.8. U slučaju obustavljanja Finansiranja na osnovu ovog Ugovora, Fond će poslati pismeno
obaveštenje Privrednom društvu sa informacijom o postojanju Povrede i sa zahtevom
Privrednom društvu da otkloni uočene Povrede u roku od četiri (4) nedelje od dana
prijema obaveštenja.
3.9. U slučaju da Privredno društvo ne otkloni uočene Povrede, Fond će postupiti u skladu sa
Odeljkom 10. ovog Ugovora.
3.10. Bez obzira na prethodno navedene povrede, Fond zadržava pravo da obustavi i/ili prekine
Finansiranje na osnovu Ugovora u skladu sa procedurom opisanom u Odeljku 10. i da
dobije povraćaj novca ukupnog ili jednog dela isplaćenog iznosa Finansiranja, pošto
Privredno društvo ne izvrši bilo koju od svojih obaveza shodno ovom Ugovoru.
3.11. Fond će umanjiti uplatu za poslednji kvartal Projekta za iznos u vrednosti do 10% ukupnog
finansiranja od strane Fonda, izračunatog na osnovu Odobrenog budžeta Projekta, dok se
ne završi nadzor Projekta u skladu sa Priručnikom Programa ranog razvoja i ovim
Ugovorom. Nakon što Fond izvrši pregled i odobri Završni Izveštaj o napretku i Završni
Finansijski izveštaj za poslednji Kvartalni segment izveštavanja (ili za duži period, ukoliko je
odobreno produženje Projekta), kao i pošto se potpiše Završno Usaglašavanje, Fond će
uplatiti zadržani iznos za sve dozvoljene troškove u ovom periodu.
3.12. Bez obzira na bilo šta drugo navedeno u ovom ugovoru, Fond nije u obavezi da izvrši ni
jednu uplatu nakon datuma završetka Projekta podrške inovacijama u Srbiji (koji je
trenutno 30. novembar 2014. godine) ili bilo kojeg drugog datuma naknadno utvrđenog
kao datuma završetka Projekta podrške inovacijama u Srbiji u skladu sa sporazumom
između Republike Srbije, Svetske Banke i Evropske komisije i Fonda.
4. OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA
4.1. Privredno društvo je u obavezi da sprovodi Projekat u skladu sa uslovima Programa ranog
razvoja i Ugovorom, valjano i efikasno i u skladu sa dobrim tehničkim, ekonomskim,
finansijskim, upravljačkim, ekološkim i socijalnim standardima i praksama i da se pridržava
3
Međunarodni standardi revizije, koji se objavljuju godišnje od strane Međunarodne Federacije računovođa, a koji su
široko prihvaćeni u računovodstvenoj struci, su primer revizorskih standarda koji su prihvatljivi.
7
Program ranog razvoja
adekvatnih mera politike i procedura kako bi omogućio Fondu da vrši nadzor i oceni
napredak Projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva.
4.2. Privredno društvo je saglasno da će obaviti posao naveden u Predlogu Projekta, u skladu
sa uobičajenim standardima relevantnim u toj oblasti, i da će trošiti dobijena sredstva
isključivo u skladu sa Predlogom Projekta i uslovima ovog Ugovora.
4.3. Privredno društvo je saglasno da Fond ima pravo da umanji svoju uplatu sredstava za
poslednji kvartal Projekta za iznos u vrednosti do 10% ukupnog iznosa Fondovog
finansiranja, izračunato na osnovu Odobrenog Budžeta Projekta, sve dok se ne završi
nadzor Projekta u skladu sa Priručnikom Programa ranog razvoja i ovim Ugovorom.
4.4. Privredno društvo ovim imenuje [________] kao Menadžera Projekta za sprovođenje
Projekta, koji će se smatrati jednim od članova Ključnih zaposlenih.
4.5. Privredno društvo će obavestiti Fond pre bilo kakve promene Ključnih zaposlenih ili
njihovih dužnosti i odgovornosti ili pre bilo kakvog umanjenja vremena određenog za
njihov predviđeni rad tokom Projekta.
4.6. Privredno društvo neće izvršiti bilo kakve suštinske prenose sredstava iz jedne budžetske
stavke u drugu i neće raspolagati imovinom velike vrednosti (kako je propisano Zakonom o
privrednim društvima) bez prethodne pisane saglasnosti Fonda, koja neće biti neosnovano
uskraćena. Ukoliko bilo koji Ključni zaposleni bude odsutan sa radnog mesta, ili ukoliko bi
takvo odsustvo bilo očekivano, u periodu od četrdeset pet (45) Radnih dana ili više, ili
ukoliko dođe do značajnog smanjenja broja zaposlenih za rad na Projektu u skladu sa
Predlogom Projekta, Privredno društvo će o tome obavestiti Fond.
4.7. Privredno društvo će obavestiti Fond pre bilo kakvog direktnog ili indirektnog prenosa
kontrole nad Privrednim društvom kao rezultata prodaje udela, direktne ili indirektne
promene vlasnika udela, bilo koje statusne promene Privrednog društva ili zaključenja bilo
kakvog ugovora čija bi se posledica smatrala promenom kontrole, najmanje trideset (30)
Radnih dana pre nego što do takve promene dođe. Ako, u slučaju bilo kakvog prenosa
kontrole nad Privrednim društvom ili u slučaju statusnih promena Privrednog društva, tako
nastalo društvo prekine Projekat ili može imati bitan uticaj na Projekat, svaki takav slučaj
smatraće se Povredom ovog Ugovora, bez obzira na druge odredbe ovog Ugovora.
4.8. Privredno društvo će, bez odlaganja, obavestiti Fond o svakoj blokadi računa Privrednog
društva koja je duža od dva (2) Radna dana ili o pokretanju bilo kog postupka otvaranja
stečaja ili likvidacije nad Privrednim društvom.
4.9. Tokom perioda izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, Privredno društvo će se pridržavati
najviših standarda o zaštiti životne sredine, kako je predviđeno Propisima o zaštiti životne
sredine i Privredno društvo će pružiti sve zahtevane informacije i dozvole tražene od
strane Fonda. Privredno društvo će biti isključivo odgovorno za ispunjavanje svih zakonskih
uslova i stoga Fond neće snositi nikakvu odgovornost za neistinite informacije dobijene od
strane Privrednog društva. Nadalje, Privredno društvo će obeštetiti i zaštiti Fond u slučaju
bilo kakvog gubitka usled kršenja Propisa o zaštiti životne sredine.
4.10. Privredno društvo će sprovesti Projekat u skladu sa odredbama Okvirnog programa zaštite
životne sredine i Plana zaštite životne sredine (gde je primenljivo) i blagovremeno će
preduzeti sve mere kako bi omogućio Fondu da vrši nadzor odredbi Plana zaštite životne
sredine. Privredno društvo će pružiti sve zahtevane informacije i dozvole tražene od strane
Fonda, neophodne za sprovođenje nadzora nad Okvirnim programom zaštite životne
sredine od strane Fonda.
8
Program ranog razvoja
4.11. Privredno društvo će sprovesti postupak nabavke robe i konsultantskih usluga za potrebe
Projekta, koristeći praksu u oblasti komercijalnih nabavki koje su prihvatljive za Svetsku
banku 4 a navedene su u Priručniku Programa ranog razvoja, što će obezbediti da se
sredstva koriste isključivo za kupovinu onih dobara i konsultantskih usluga neophodnih za
realizaciju projekta. Privredno društvo je odgovorno za to da nijedan ugovor ne bude
potpisan sa kompanijom ili posao finansiran od strane kompanije koja je proglašena
nepodobnom od strane Svetske banke. Takođe, ugovori Privrednog društva sa
dobavljačima i konsultantima biće u skladu sa standardnim klauzulama Svetske banke koje
se odnose na prevaru i korupciju 5. Bilo kakve nepravilnosti u nabavci i dokumentima
Privrednog društva smatraće se Povredom ovog Ugovora.
4.12. Privredno društvo će preduzeti ili učiniti da budu preduzete sve mere koje Fond i/ili
Svetska banka sa razlogom mogu zatražiti da bi se javno identifikovala podrška koju Fond
i/ili Svetska banka i/ili Evropska komisija pružaju Projektu.
4.13. Privredno društvo će, na zahtev Fonda i/ili Svetske banke, preduzeti sve mere da omogući
predstavnicima Fonda i/ili Svetske banke da posete sve prostorije Privrednog društva za
potrebe u vezi sa Projektom.
4.14. Privredno društvo će oformiti Arhivu Projekta kao što je to definisano u Priručniku
Programa ranog razvoja u formi koja je prihvatljiva za Fond i učiniće tu Arhivu dostupnom
Fondu tokom svake nadzorne posete.
4.15. Privredno društvo će održavati adekvatne mere politike i procedure kako bi omogućilo
Fondu da vrši nadzor i oceni napredak Projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva.
4.16. Privredno društvo će održavati sistem finansijskog upravljanja i pripremati finansijske
izveštaje, Kvartalne finansijske izveštaje i Završni finansijski izveštaj u skladu sa
računovodstvenim standardima koji se dosledno primenjuju6, i na način koji adekvatno
odražava operacije, resurse i troškove vezane za Projekat.
4.17. Na zahtev Fonda, Privredno društvo je dužno da obezbedi da nezavisni revizori, prihvatljivi
za Fond, izvrše reviziju finansijskih izveštaja, u skladu sa standardima revizije koji se
dosledno primenjuju, i blagovremeno dostavi tako revidirane izveštaje Fondu.
4.18. Privredno društvo će omogućiti Fondu da izvrši uvid u implementaciju Projekta, njegove
operacije i sve relevantne zapise i dokumenta i pripremiće i dostaviti Fondu sve te
informacije, po razumnom zahtevu Fonda a u vezi sa napred navedenim.
4.19. Privredno društvo će dozvoliti Fondu i/ili Svetskoj banci i/ili osobama ili revizorima
imenovanim od strane Fonda da izvrše uvid i izvrše reviziju računa i zapisa i drugih
dokumenata vezanih za Projekat i učinak u skladu sa Ugovorom. Svaki neuspeh da postupi
u skladu sa ovom obavezom može da predstavlja zabranjeni postupak koji podleže
obustavljanju i/ili Raskidu Ugovora od strane Fonda.
4.20. Za vreme trajanja Finansiranja ili pre početka Finansiranja, Fond može zahtevati od
Privrednog društva da dostavi dokumentaciju i informacije koje se tiču Državne pomoći,
4
„Smernice: Nabavka dobara, radova i ne-konsultantskih usluga zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA
kreditima i donacijama”, iz januara 2011. godine (Smernice za nabavku) i „Smernice: Izbor i angažovanje konsultanata od
strane zajmoprimaca Svetske banke pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i donacijama” iz januara 2011. godine (Smernice
za konsultante).
5
Smernice: „Sprečavanje i suzbijanje prevare i korupcije u projektima finansiranim od strane IBRD zajmova i IDA kredita i
donacija“, iz januara 2011. godine (Smernice za borbu protiv korupcije).
6
Međunarodni standardi revizije, koji se objavljuju godišnje od strane Međunarodne Federacije računovođa, a koji su široko
prihvaćeni u računovodstvenoj struci, primer su revizorskih standarda koji su prihvatljivi.
9
Program ranog razvoja
naročito u pogledu toga da li je i po kom pravnom osnovu Privredno društvo primilo
Državnu pomoć u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći („Sl. Glasnik RS“ br.
51/2009) i odgovarajućim podzakonskim aktima.
5. NAKNADA ŠTETE
5.1. U slučaju Povrede bilo koje odredbe ovog Ugovora koja dovede do prekida Finansiranja na
osnovu ovog Ugovora, Privredno društvo će nadoknaditi Fondu bilo koje i sve gubitke i/ili
štetu koju je Fond pretrpeo zbog te Povrede ovog Ugovora, kao i u slučaju bilo koje druge
štete ili gubitka prouzrokovanog od strane Privrednog društva.
6. ZAHTEVI ZA IZVEŠTAVANJE
6.1. Privredno društvo mora dostavljati Fondu Kvartalne izveštaje o napretku i Kvartalne
finansijske izveštaje zajedno sa drugom potrebnom dokumentacijom za vreme trajanja
Projekta ili dok sve Projektne aktivnosti ne budu završene i Projekat zvanično okončan, dve
(2) nedelje nakon poslednjeg kalendarskog dana kvartala Projekta, ne kasnije od:
[________] za period [________]
[________] za period [________]
[________] za period [________]
6.2. Kako bi dobilo kvartalne uplate, Privredno društvo će dostaviti kompletne Kvartalne
izveštaje o napretku i Kvartalne finansijske izveštaje, zajedno sa celokupnom potrebnom ili
zahtevanom dokumentacijom i izvodom iz banke koji pokazuje da je Privredno društvo
deponovalo na Namenski račun Projekta najmanje petnaest procenata (15%) od ukupnog
iznosa sredstava koja se zahtevaju za određeni kvartal, kao i kopije faktura u štampanoj
formi.
6.3. Nakon kompletnog završetka Projekta, obavezno je podnošenje Završnog izveštaja o
napretku i Završnog finansijskog izveštaja za period [________]u roku od četiri (4) nedelje
od poslednjeg kalendarskog dana Projekta, ne kasnije od [Uneti datum].
6.4. Period koji je obuhvaćen u Kvartalnom izveštaju o napretku treba da se poklopi sa
periodom koji je obuhvaćen u pratećem Kvartalnom finansijskom izveštaju. Kvartalni
izveštaj o napretku i Kvartalni finansijski izveštaj biće pregledani od strane Fonda tek
nakon što budu primljena oba izveštaja, i Kvartalni izveštaj o napretku i Kvartalni finansijski
izveštaj.
6.5. Privredno društvo će obavestiti Fond pre ili odmah nakon bilo koje statusne promene ili
promene kontrole koja je rezultat prodaje udela ili statusne promene. Ova obaveza
Privrednog društva postojaće sve vreme trajanja Projekta i dok je Privredno društvo dužno
da Fondu dostavlja izveštaje.
6.6. Pre pregledanja, svaki od izveštaja mora biti potpisan od strane ovlašćenog predstavnika
Privrednog društva.
6.7. Svaki neuspeh u blagovremenom podnošenju izveštaja u skladu sa ovim Odeljkom 6. može
se smatrati Povredom ovog Ugovora i može biti razlog za obustavljanje ili prekid ukoliko ne
budu otklonjeni, osim u slučaju nepredvidljivih okolnosti o kojima je Fond neodložno
obavešten.
10
Program ranog razvoja
7. PUBLIKACIJE
7.1. Podrška koju pruža Fond biće naznačena u svim naučnim i tehničkim publikacijama koje
sadrže podatke ili druge informacije dobijene iz ovde navedenog rada, ili drugim
publikacijama koje se tiču rada, ali ne obuhvataju objavljivanje literature ili priručnika.
7.2. U meri neophodnoj kako bi se odobrilo besplatno distribuiranje takvih publikacija i
informacija od strane Fonda, a za koje Fond ima odobrenje da ih distribuira, u vezi sa
ograničenjima iz Odeljka 7, smatraće se da se Privredno društvo odriče bilo kakvog zahteva
u pogledu distribucije, a koji može biti posledica kršenja prava intelektualne svojine koje
ono poseduje ili treba da stekne.
7.3. Privredno društvo će dostaviti Fondu dva (2) primerka svih publikacija koje se tiču poslova
koje je Fond pomogao, u najkraćem mogućem roku nakon objavljivanja.
8. POVERLJIVE INFORMACIJE I INFORMACIJE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI
8.1. Informacije koje Privredno društvo poseduje i koje dostavi Fondu smatraće se strogo
poverljivim informacijama, u skladu sa Fondovim Pravilnikom o zabrani konflikta interesa i
tajnosti poverljivih podataka.
8.2. Ništa u napred navedenom neće umanjiti pravo Fonda da objavi činjenice o podršci koju je
Fond pružio Projektu, i identifikuje Privredno društvo, u skladu sa obavezom Fonda iz člana
47. Zakona o inovacionoj delatnosti u pogledu javne prirode aktivnosti Fonda.
8.3. Privredno društvo je u obavezi da: (i) izveštava Fond o postojanju bilo koje inovacije i/ili
invencije bez odlaganja, pri čemu će se to izveštavanje Fonda smatrati poverljivim u skladu
sa Fondovim Pravilnikom o zabrani konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka (ii) ne
otkriva javno bilo kakve informacije o inovaciji i/ili invenciji (inovacija i invencija imaju
značenja dato u Zakonu o inovacionoj delatnosti) sve dok ta inovacija i/ili invencija ne
bude registrovanа kod nadležnih organa i/ili zaštićenа u najvećoj meri.
9. INTELEKTUALNA SVOJINA
9.1. Shodno članu 32. Zakona o inovacionoj delatnosti, intelektualna svojina (uključujući ali ne
ograničavajući se na bilo koji pronalazak dok taj pronalazak ne bude smatran
intelektualnom svojinom, bilo koji izum dok taj izum ne bude smatran intelektualnom
svojinom, industrijski dizajn, topografije integrisanih kola) stvorena tokom sprovođenja
izuma i razvoja Projekta finansiranog iz sredstava Fonda, pripadaće Privrednom društvu.
Stoga, u skladu sa pomenutim članom, Privredno društvo će imati pravo da zaštiti
pronalazak (pravo da pribavi patent ili mali patent), industrijski dizajn i topografiju
integrisanih kola i uzdržaće se od bilo kakvog postupka koji bi se mogao smatrati kršenjem
prava intelektualne svojine.
9.2. Privredno društvo potvrđuje da poseduje sva prava Intelektualne svojine (uključujući
patente, žigove, robne oznake, brendove, autorska prava, servisne oznake, know-how,
R&D rezultate itd.) - u daljem tekstu: “IS”, i sva know-how prava na tehnologiji koja se
razvija i na finalni proizvod/uslugu kao i da treće lice nema niti može istaći kakav zahtev u
pogledu ovih IS prava. Takođe, Privredno društvo se obavezuje da pruži dokaze o pravima
nad know-how pravima i IS pravima, koji uključuju ali nisu ograničeni na: ugovore o
licenciranju i druge ugovore, ugovore o unosu nenovčanog uloga u kapital Privrednog
društva, opcije ili obaveze, ako postoje, kojima se bilo kome daju prava da pribave bilo
koje pravo, vlasništvo ili interes u bilo kojim relevantnim know-how pravima i IS pravima.
11
Program ranog razvoja
9.3. Privredno društvo potvrđuje da IS koja je predmet Predloga Projekta ne narušava prava IS
bilo kojeg trećeg lica.
9.4. Takođe, Privredno društvo potvrđuje da bilo koja nova IS i know-how koji bi nastali tokom
implementacije Projekta pripadaju Privrednom društvu i da će Privredno društvo osigurati
ovo u sporazumima sklopljenim sa trećim licima.
9.5. Ako Privredno društvo bira da podnese prijavu patenta na bilo koji Proizvod koji je u
celosti ili delimično razvijen u okviru aktivnosti koje je podržao Fond, Privredno društvo će
o svom trošku podneti prijavu u Republici Srbiji i u drugim zemljama i to u vreme kada
Privredno društvo oceni da je pogodno, osim kako je navedeno u Odobrenom budžetu
Projekta.
10. UKIDANJE FINANSIRANJA
10.1. Fond može obustaviti i/ili prekinuti Finansiranje na osnovu Ugovora, po sopstvenom
nahođenju, u potpunosti ili u delu, u slučaju Povrede Ugovora. U slučaju obustavljanja
Finansiranja na osnovu ovog Ugovora, Fond će poslati pismeno obaveštenje Privrednom
društvu sa informacijom o postojanju Povrede i sa zahtevom Privrednom društvu da
otkloni problem u roku od četiri (4) nedelje od dana prijema obaveštenja.
10.2. U slučaju da Privredno društvo ne otkloni Povredu, Fond može raskinuti Ugovor slanjem
obaveštenja o prekidu.
10.3. Pre izdavanja obaveštenja o prekidu finansiranja Privrednom društvu, predlog o Raskidu
Ugovora biće razmotren i odobren od strane nezavisne Ekspertske komisije u roku od tri
(3) nedelje.
10.4. U slučaju Raskida Ugovora usled Povrede, Privredno društvo će biti obavezno da Fondu
izvrši Povraćaj novca u odnosu na celokupni iznos ili deo iznosa (izraženog u EUR)
isplaćenog od strane Fonda na osnovu Ugovora.
10.5. Ukoliko Privredno društvo raskine Ugovor ili napusti Projekat, Privredno društvo će biti
obavezno da vrati Fondu celokupni iznos isplaćen od strane Fonda na osnovu ovog
Ugovora.
10.6. Ukoliko, po raskidu Ugovora iz bilo kog razloga, celokupni iznos isplaćen od strane Fonda
nije potrošen, Privredno društvo će izvršiti Povraćaj novca Fondu u odnosu na taj
nepotrošeni deo isplaćenog iznosa i ako to ne bude učinjeno bez odlaganja, na tu svotu će
biti obračunata kamata.
10.7. Bez obzira na ostale odredbe u ovom Ugovoru koje predviđaju suprotno, Fond će biti
ovlašćen da obustavi i/ili raskine ovaj Ugovor i neće snositi nikakvu odgovornost prema
Privrednom društvu ili prema trećim licima u vezi sa ovim Ugovorom, ako finansiranje
Fonda ili njegovih aktivnosti bude zaustavljeno ili okončano iz bilo kog razloga.
11. GARANCIJE
11.1. Privredno društvo garantuje:
a) da se protiv Privrednog društva ne vode procesi stečaja i likvidacije;
b) da je Privredno društvo izmirilo sve obaveze po osnovu primenjivih poreza, doprinosa i
ostalih taksi, u skladu sa nacionalnim propisima;
c) da Privrednom društvu nije izrečena ni trajna ni privremena mera zabrane obavljanja
poslovne delatnosti;
12
Program ranog razvoja
d) da će Privredno društvo trošiti sredstva Projekta onako kako je predviđeno u
Odobrenom budžetu Projekta;
e) da Privredno društvo neće vršiti preraspodelu više od 5% Odobrenog budžeta Projekta
bez prethodne pismene saglasnosti Fonda;
f) da Privredno društvo neće trošiti sredstva Projekta za plaćanje PDV-a;
g) da će Privredno društvo uplatiti iznose koji su predviđeni u Rasporedu plaćanja u
skladu sa datumima predviđenim u Rasporedu plaćanja;
h) da će Privredno društvo blagovremeno dostavljati Kvartalne finansijske Izveštaje,
Kvartalne izveštaje o napretku, Završni izveštaj o napretku i sve druge izveštaje koji se
odnose na implementaciju Projekta a koje može zatražiti Fond;
i) da će Kvartalni finansijski izveštaj biti u skladu sa Kvartalnim izveštajem o napretku za
svaki Kvartalni segment izveštavanja;
j) da Privredno društvo neće izvršiti nijednu promenu u vezi sa Projektom (npr. koja se
tiče implementacije Projekta, rokova, budžeta Projekta, isporuka, osoblja Projekta itd.)
bez prethodne pisane saglasnosti Fonda;
k) da Privredno društvo neće pružati netačne ili krivotvorene informacije za vreme bilo
koje faze implementacije Projekta;
l) da će menadžment Privrednog društva sprovoditi Projekat valjano i efikasno i u skladu
sa dobrim tehničkim, ekonomskim, finansijskim, upravljačkim, ekološkim i socijalnim
standardima i praksama, uključujući i u skladu sa odredbama Smernica za borbu protiv
Korupcije 7;
m) da će se Privredno društvo uzdržati od drugih slučajeva propusta ili prevare.
11.2. Privredno društvo izjavljuje i garantuje da, u skladu sa njegovim saznanjima, informacijama
i verovanju, Privredno društvo ima dobro, validno i izvršno vlasništvo na svojoj
Intelektualnoj svojini koje je neophodno za svrhu sprovođenja Predloga Projekta,
oslobođeno interesa trećih lica, ili poseduje druga adekvatna prava za korišćenje
Intelektualne svojine (pod uslovom da nije pribavljen ni jedan patent). U skladu sa
saznanjima, informacijama i verovanju Privrednog društva, Intelektualna svojina čije je
korišćenje predloženo u okviru Predloga Projekta ne narušava prava Intelektualne svojine
drugih lica, i korišćenje te Intelektualne svojine za potrebe Projekta ne predstavlja kršenje,
otuđenje ili zloupotrebu prava Intelektualne svojine nekog trećeg lica.
11.3. Fond ne garantuje, svojim finansiranjem Projekta, bezbednost, vrednost ili korišćenje
Proizvoda ili preduzetog posla, niti će se činjenica da Fond učestvuje, finansira ili ostvaruje
ovde definisana prava, smatrati podrškom Proizvoda ili Privrednog društva, niti će ime
Fonda biti korišćeno u reklamne svrhe, niti će biti navođeno od strane Privrednog društva,
osim u skladu sa okvirima navedenim u ovom Ugovoru.
11.4. Privredno društvo ne može ustupiti ovaj Ugovor ili bilo koji posao preuzet u skladu sa ovim
Ugovorom bez prethodne pisane saglasnosti Fonda, a koja saglasnost neće biti
neopravdano uskraćena.
12. NEOPHODNI USLOVI
12.1. Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja Ugovora sa svim njegovim
Prilozima.
7
Smernice: „Sprečavanje i suzbijanje prevare i korupcije u projektima finansiranim od strane IBRD zajmova i IDA kredita i
donacija“, iz januara 2011. godine (Smernice za borbu protiv korupcije).
13
Program ranog razvoja
13. OSTANAK ODREDBI NA SNAZI
13.1. Bez obzira na opoziv ili Raskid Ugovora, odredbe ovog Ugovora koje se odnose na zaštitu
Intelektualne svojine i poverljivost će ostati na snazi u slučaju opoziva ili Raskida Ugovora.
14. FINANSIJSKA EVIDENCIJA
14.1. Privredno društvo će voditi poslovne i finansijske evidencije i računovodstvene knjige za
poslovanje koje je definisano okvirom posla i finansijskim podacima Privrednog društva.
Pomenute knjige i evidencije vodiće se na uobičajen i prihvatljiv način.
14.2. Knjige i evidencije o ovde opisanom radu će biti dokaz doprinosa Privrednog društva. Po
zahtevu Fonda, Privredno društvo će podneti dokaze o pridržavanju navedenog.
14.3. Fond može da preispita, ili da podstakne ispitivanje finansijskih knjiga, vaučera, evidencija i
bilo kojih drugih dokumenta Privrednog društva u vezi sa ovim Ugovorom u razumno
vreme i u intervalima i po opravdanom zahtevu za vreme trajanja ovog Ugovora.
15. TUŽBE PROTIV FONDA
15.1. Privredno društvo će pružiti zaštitu u slučaju svih tužbi protiv Fonda, njegovih službenika ili
zaposlenih, naknaditi im štetu za obaveze i troškove i na drugi način ih zaštiti u slučaju bilo
kakvih zahteva, činjenja, tužbi i postupaka koji bi nastali iz ili u vezi sa, odnosno bili rezultat
izvršavanja ovog Ugovora od strane Privrednog društva, ili usled proizvodnje, prodaje,
distribucije ili upotrebe Proizvoda od strane Privrednog društva, bilo da ih podnosi
Privredno društvo, zaposleni kod Privrednog društva ili treća lica.
15.2. Privredno društvo je saglasno da će se osobe koje su u njemu zaposlene, ili su na neki
drugi način u odnosu sa Privrednim društvom, u pogledu Projekta, smatrati isključivo
njegovim zaposlenima ili agentima, i da ni jedan drugi odnos poslodavca i zaposlenog, ili
principala i agenta neće biti stvaran između tih zaposlenih ili agenata i Fonda, bilo iz
razloga ugovorne odgovornosti, socijalnih beneficija ili iz nekog drugog razloga. Privredno
društvo će nadoknaditi štetu Fondu i zaštiti ga u pogledu sudskih i advokatskih troškova, i
bilo kakvog plaćanja na koje bi Fond mogao biti obavezan kao usled radnji zasnovanih na
odnosu poslodavac-zaposleni ili principal-agent kao sto je gore navedeno.
16. PREVARNE RADNJE I KORUPCIJA
16.1. Privredno društvo je u obavezi prema Fondu i pozivaće se na Smernice Svetske banke:
„Sprečavanje i suzbijanje prevare i korupcije u projektima finansiranim od strane IBRD
zajmova i IDA kredita i donacija“, iz januara 2011. godine (Smernice za borbu protiv
korupcije), kao i Smernicama za nabavku i Smernicama za konsultante. Privredno društvo
potvrđuje da će postupati u skladu sa najvišim etičkim standardima u postupku
sprovođenja Ugovora o finansiranju i implementacije Projekta. Za te potrebe:
(i) „korupcija“ znači nuđenje, davanje, primanje, ili podmićivanje, direktno ili
indirektno, bilo kojom vrednom stvari čime se utiče na aktivnosti druge strane;
(ii) „prevarna radnja“ znači postupak izostavljanja, uključujući netačne tvrdnje, koje
svesno ili nepromišljeno dovode u zabludu, ili predstavljaju pokušaje dovođenja u
zabludu, koje se čine kako bi jedna strana stekla finansijsku ili neku drugu korist ili
izbegla obavezu;
(iii) „dovođenje u zabludu“ je sporazum dve ili više strana s namerom da se postigne
nedozvoljena svrha, uključujući nedozvoljeno uticanje na postupke druge strane;
14
Program ranog razvoja
(iv) „protivpravne pretnje“ obuhvataju narušavanje ili nanošenje štete, ili pretnju
narušavanjem ili nanošenjem štete, direktnim ili indirektnim putem, osobama ili
njihovoj imovini kako bi se izvršio uticaj na njihovo učestvovanje u postupku
nabavke, ili uticalo na izvršenje ugovora;
(v) „postupci opstrukcije“ obuhvataju:
(a) namerno uništavanje, falsifikovanje, menjanje, ili skrivanje dokaznog materijala
u istražnom postupku ili iznošenje lažnih tvrdnji istražiteljima kako bi se izvršio
finansijski uticaj na istragu Fonda ili Svetske banke o navodima o koruptivnom i
prevarnom postupanju, dovođenju u zabludu ili protivpravnim pretnjama; i/ili
pretnje, uznemiravanje ili zastrašivanje bilo koje strane kako bi se sprečilo
obelodanjivanje njenih saznanja o pitanjima koja su relevantna za istragu ili
sprovođenje istrage, ili
(b) postupci koji imaju za cilj da materijalno onemoguće sprovođenje inspekcije ili
revizije od strane Fonda i/ili Svetske banke.
16.2. Fond je ovlašćen da obustavi ili/i okonča Finansiranje na osnovu ovog Ugovora, ukoliko je
Privredno društvo, po oceni Fonda, uključeno u koruptivno i prevarno postupanje,
dovođenje u zabludu, protivpravne radnje i postupke opstrukcije prilikom izvršenja ovog
Ugovora i sprovođenja Projekta, kao što je navedeno u prethodnom Odeljku 16.1. a u
skladu sa procedurom opisanom u Odeljku 10. ovog Ugovora.
17. RAZNO
17.1. Sve izmene i dopune ovog Ugovora vršiće se u pisanoj formi, uz saglasnost obe Ugovorne
strane.
17.2. Na ovaj Ugovor primenjuje se pravo Republike Srbije. Bilo kakav spor koji bi nastao u vezi
sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane će nastojati da reše sporazumno, međusobnim
pregovorima. Ukoliko takvi pregovori ne uspeju, za rešavanje spora biće isključivo
nadležan sud Republike Srbije.
17.3. Privredno društvo se obavezuje da će se pridržavati Fondovog Pravilnika o zabrani
konflikta interesa i tajnosti poverljivih podataka, Izjave Podnosioca prijave za finansiranje
kao i drugih merodavnih zakona, pravila i propisa Republike Srbije i da će pribaviti sve
neophodne dozvole i odobrenja za izvršenje obaveza iz ovog Ugovora.
17.4. Obaveštenja, komunikacija i izveštaji dostavljaće se lično ili/i slati e-mailom ili/i
preporučenom poštom sa povratnicom, na sledeće adrese:
(a) Fond za inovacionu delatnost
Adresa kancelarije / Poštanska Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija
Osoba za kontakt: [______]
E-mail: [______]
(b) Privredno društvo
Adresa kancelarije/ Poštanska adresa: [______]
Osoba za kontakt: [______]
15
Program ranog razvoja
E-mail: [______]
17.5. Ovaj Ugovor je sačinjen u dva (2) originalna primerka, za svaku Ugovornu stranu po jedan
(1).
18. DATUM STUPANJA NA SNAGU
18.1. Datum stupanja na snagu ovog Ugovora biće dan potpisivanja ovog Ugovora od strane
obeju Ugovornih strana.
Datum: [______]
Ime (štampanim slovima): [______]
Potpis: [______]
Funkcija: v.d. direktora
(za Fond za inovacionu delatnost)
Ime (štampanim slovima): [______]
Potpis: [______]
Funkcija: [______]
(za Privredno društvo )
16
Program ranog razvoja
Prilog A
Predlog projekta
17
Program ranog razvoja
Prilog B
Odobreni budžet Projekta
[UNETI]
18
Program ranog razvoja
Raspored plaćanja
[UNETI]
19
Program ranog razvoja
Prilog C
Odluka nezavisne Ekspertske komisije
20
Program ranog razvoja
Prilog D
Spisak Ključnih zaposlenih
Ključni zaposleni
Ime i prezime
Profesija
21
Program ranog razvoja
Prilog E
Potvrda o stanju na Namenskom računu Projekta
22
Download

Financing Agreement