Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog
poređenja
Odabrani
pokazatelji
kvaliteta pšenice
Decembar 2011. godine
1
Organizator međulaboratorijskog poređenja:
INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU
Bulevar cara Lazara 1
21 000 Novi Sad
Telefon/faks: (+ 381 21) 450-725; 450-728; 450-730
web: www.fins.uns.ac.rs
Kontakt osobe:
Dr Milica Pojić
Tel: (+ 381 21) 485 3782
e-mail: [email protected]
Dr Jasna Grbić
Tel: (+ 381 21) 485 3811
e-mail: [email protected]
2
1 Uvod
Po svojoj definiciji međulaboratorijska poređenja predstavljaju organizaciju, izvođenje i vrednovanje
ispitivanja nad istim ili sličnim predmetima ispitivanja od strane dve ili više laboratorija, a u skladu sa
prethodno utvrđenim uslovima. Takođe, ona se koriste i za utvrđivanje sposobnosti laboratorija za
ispitivanje ili merenje (tzv. proficiency testing). Učešće u međulaboratorijskim poređenjima pruža
laboratorijama objektivan način za ocenjivanje i prikazivanje pouzdanosti podataka do kojih dolaze,
poređenjem rezultata ispitivanja i merenja iz dve ili više laboratorija.
Ciljevi međulaboratorijskih poređenja mogu biti :
1) utvrđivanje sposobnosti pojedinačnih laboratorija za obavljanje određenih ispitivanja i merenja,
kao i za praćenje stalne sposobnosti laboratorija za ispitivanje;
2) uočavanje problema u laboratorijama, kao i iniciranje aktivnosti za njihovo prevazilaženje, kao
što su npr. individualne sposobnosti zaposlenih ili etaloniranje instrumenata;
3) uspostavljanje efektivnosti i uporedivosti novih metoda ispitivanja ili merenja, slično kao i za
praćenje novouspostavljenih metoda;
4) obezbeđivanje dodatnog poverenja kod korisnika usluga laboratorije;
5) utvrđivanje razlika među laboratorijama;
6) utvrđivanje karakteristika neke metode;
7) dodeljivanje vrednosti referentnim materijalima (RMs), kao i za ocenjivanje njihove pogodnosti
za korišćenje u određenim procedurama ispitivanja ili merenja.
Sprovođenje i učešće u međulaboratorijskim poređenjima, kao i sam učinak laboratorije u istim
predstavlja važan dokaz kod ocene tehničke kompetentnosti laboratorije od strane akreditacionih
tela, uz napomenu da je veoma važno razlikovati vrednovanje kompetentnosti laboratorije ocenom
njenog ukupnog rada u odnosu na prethodno utvrđene zahteve, i vrednovanje rezultata učešća
laboratorije u međulaboratorijskom poređenju, što se može smatrati samo informacijom o tehničkoj
kompetenciji laboratorije za ispitivanje u jednom jedinom trenutku, pod specifičnim uslovima nekog
ispitivanja (ili više ispitivanja), u okviru jedne, određene šeme.
1.1 Statističke metode za obradu dobijenih rezultata
Cilj primenjenih statističkih postupaka je da se rezultati prikažu i ocene na jednostavan i
transparentan način koji omogućava laboratorijama učesnicama, kao i drugim zainteresovanim
stranama jednostavno razmatranje. Prilikom statističke obrade rezultata dobijenih u
međulaboratorijskom poređenju treba razmotriti:
- preciznost i istinitost dobijenih rezultata,
- razlike između laboratorija učesnica na željenom nivou poverenja,
- broj laboratorija učesnica,
- broj uzoraka za ispitivanje i broj ponovljenih ispitivanja na svakom uzorku,
- procenu dodeljene vrednosti,
- procenu nekonzistentnih vrednosti.
Vrednovanje rezultata laboratorija učesnica sastoji se iz:
1) određivanja dodeljene vrednosti,
2) primene statističkih metoda za ocenu sposobnosti, i
3
3) vrednovanja sposobnosti laboratorija.
Rezultate dobijene u međulaboratorijskom poređenju potrebno je transformisati u statističke veličine
radi njihove lakše interpretacije i omogućavanja poređenja. Cilj transformisanja podataka je merenje
odstupanja rezultata dobijenih u pojedinačnoj laboratoriji-učesnici od dodeljene vrednosti.
Za statističku obradu rezultata dobijenih u međulaboratorijskom poređenju često se koriste mere
varijacije (standardna devijacija, koeficijent varijacije ili relativna standardna devijacija, procenti,
medijana apsolutne devijacije i sl.). Takođe, u slučaju kvantitativnih rezultata, rezultati dobijeni u
međulaboratorijskom poređenju se transformišu u:
- Razliku između rezultata laboratorije učesnice (x) i dodeljene vrednosti (X), odn. (x - X), koja
se naziva procena bias-a laboratorije;
-
Procentnu razliku,
-
Procenat ili rang;
-
tzv. z-rezultat, z =
x−X
× 100 ;
X
x−X
s
gde je ѕ standardna devijacija.
1.1.1 Interpretacija z-rezultata
Osnovna ideja tzv. z-rezultata je da omogući poređenje rezultata dobijenih u međulaboratorijskom
poređenju, bez obzira na koncentraciju sastojka od interesa, prirodu predmeta ispitivanja, kao i fizički
princip koji se nalazi u osnovi merenja.
- Z-rezultat od 0 ukazuje na savršen rezultat, što predstavlja redak slučaj čak i za
najkompetentije laboratorije;
- približno 95 % z-rezultata nalaziće se između -2 i +2. Predznak z-rezultata (-/+) ukazuje na
negativno ili pozitivno odstupanje u odnosu na dodeljenu vrednost. Z-rezultati koji se nalaze
u ovom opsegu smatraju se prihvatljivim ili zadovoljavajućim.
- Z-rezultat izvan opsega -3 do +3 smatra se neuobičajenim i ukazuje na potrebu iznalaženja
uzroka odstupanja i njegovom otklanjanju. Rezultati u ovom opsegu smatraju se
neprihvatljivim ili nezadovoljavajućim, i svakako zahtevaju preispitivanje.
- Z-rezultat u opsegu -2 do -3, kao i u opsegu 2 do 3 može se očekivati u 5 % slučajeva, i smatra
se sumnjivim.
1.1.2 Određivanje dodeljene vrednosti
Dodeljene vrednosti treba da budu utvrđene tako da je na osnovu njih omogućeno korektno
vrednovanje rezultata laboratorija učesnica.
Dodeljena vrednost može se odrediti na osnovu:
- rezultata ispitivanja dobijenih u referentnoj laboratoriji,
- certifikovanih vrednosti kod upotrebe certifikovanih referentnih materijala,
- konsenzusne vrednosti iz ekspertskih laboratorija,
- konsenzusne vrednosti iz laboratorija-učesnica.
4
2 Međulaboratorijsko poređenje odabranih pokazatelja kvaliteta pšenice
Ispitivanje: Određivanje odabranih pokazatelja kvaliteta pšenice, i to:
- određivanje sadržaja vode (Infratec/Infraneo),
- određivanje sadržaja proteina (Infratec/Infraneo),
- određivanje zapreminske mase,
- određivanje broja padanja po Hagberg-u,
- određivanje ukupnog sadržaja primesa.
Predmet ispitivanja: Merkantilna pšenica.
Broj ponovljenih ispitivanja: tri ponavljanja.
Laboratorije učesnice: Učešće u međulaboratorijskom poređenju odabranih pokazatelja kvaliteta
pšenice prijavila je ukupno 21 laboratorija (redosled u tabeli ne odgovara šifriranju laboratorija).
Laboratorije učesnice
PSS Bačka Topola DOO
Bačka Topola
Žitko AD
Bačka Topola
SP Laboratorija AD
Bečej
Žitomlin DOO
Beograd
AD Kikindski mlin – sector Odžaci
Kikinda
AD Kikindski mlin
Kikinda
DOO Žito Bačka
Kula
Rota Control DOO
Novi Beograd
Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Novi Sad
FINSLab
Novi Sad
EKO-LAB DOO
Padinska Skela
Žitostig AD
Požarevac
Sremska
Mitsides Point AD
Mitrovica
Agrolab DOO
Subotica
PSS Subotica AD
Subotica
Zavod za javno zdravlje Subotica
Subotica
Magnavita AD
Šabac
AD Mlintest
Šid
AD Napredak
Velika Plana
AD Žitobanat
Vršac
M.A.Č. Dondon DOO
Zrenjanin
U tabeli je dat prikaz broja laboratorija koje su prijavile svoje učešće u međulaboratorijskom
poređenju prema odabranim metodama:
Metoda
Broj laboratorija
Sadržaj vode
Sadržaj proteina
Zapreminska masa
Broj padanja po Hagberg-u
Ukupan sadržaj primesa
8
6
20
6
19
5
Dodeljena vrednost: Za sve metode obuhvaćene međulaboratorijskim poređenjem dodeljena
vrednost određena je konsenzusom na nivou laboratorija-učesnica.
Statističke metode: Vrednovanje sposobnosti laboratorija izvršeno je na osnovu z-rezultata,
izračunata je standardna devijacija reproduktivnosti, kao i proširena merna nesigurnost koja proizilazi
iz rezultata međulaboratorijskog poređenja.
6
3 Rezultati međulaboratorijskog poređenja
3.1 SADRŽAJ VODE (Infratec/Infraneo), %
U tabeli 1 dati su rezultati određivanja sadržaja vode (Infratec/Infraneo) u uzorku pšenice, kao i
rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost određena je konsenzusom kao srednja
vrednost rezultata laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za
određivanje sadržaja vode (Infratec/Infraneo) u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih
laboratorija konvertovane su u tzv. z-rezultate (Tab. 1).
Tabela 1
Rezultati određivanja sadržaja
međulaboratorijskom poređenju
Laboratorija
4
5
13
13a
15
22
25
28
vode
Ponavljanja
12,80
12,70
12,80
13,10
13,40
13,10
13,0
13,0
13,0
13,2
13,3
13,1
13,20
13,30
13,30
13,20
13,20
13,24
13,7
13,7
13,7
12,67
12,72
12,96
(Infratec/Infraneo)
(%)
u
uzorku
pšenice
u
Srednja
vrednost
Standardna
devijacija
Z-rezultat
Korišćen
metod
12,77
0,06
-1,24
Bez podataka
13,20
0,17
0,20
Bez podataka
13,00
0,00
-0,47
INFRATEC 1241
13,20
0,10
0,20
Analizator
Dickey-John
13,27
0,06
0,42
QRU09100/133/II-1
13,21
0,02
0,24
INFRATEC 1241
13,70
0,00
1,87
INFRANEO
12,78
0,16
-1,19
INFRATEC 1241
DODELJENA VREDNOST
13,14
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI
0,30
Proširena merna nesigurnost (k=2)
0,21
Dobijene vrednosti određivanja sadržaja vode (Infratec/Infraneo) u uzorku pšenice kretale su se u
opsegu od 12,77 (laboratorija 4) do 13,70 % (laboratorija 25) sa srednjom vrednošću od 13,14 %, koja
ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv.
z-rezultate. Z-rezultati svih laboratorija-učesnica (Tab. 1) su u granicama koje oslikavaju dobru
osposobljenost laboratorija za određivanje sadržaja vode (Infratec/Infraneo) u uzorku pšenice.
Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,21 %.
7
3.2 SADRŽAJ PROTEINA (Infratec/Infraneo), % na s.m.
U tabeli 2 dati su rezultati određivanja sadržaja proteina (Infratec/Infraneo) u uzorku pšenice, kao i
rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost određena je konsenzusom kao srednja
vrednost rezultata laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za
određivanje sadržaja proteina (Infratec/Infraneo) u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih
laboratorija konvertovane su u tzv. z-rezultate (Tab. 2).
Tabela 2
Rezultati određivanja sadržaja proteina (Infratec/Infraneo) (% na s.m.) u uzorku pšenice u
međulaboratorijskom poređenju
Srednja
Standardna
Korišćen
Laboratorija
Ponavljanja
Z-rezultat
vrednost
devijacija
metod
4
13
15
22
25
28
12,00
12,00
11,90
11,7
11,8
11,8
11,9
12,0
12,0
11,90
11,96
11,99
8,7
8,8
8,7
11,81
11,88
11,79
11,97
0,06
0,46
Bez podataka
11,77
0,06
0,31
INFRATEC 1241
11,97
0,06
0,46
QRU09100/137
11,95
0,05
0,45
INFRATEC 1241
8,73
0,06
-2,04*
INFRANEO
11,83
0,05
0,35
INFRATEC 1241
DODELJENA VREDNOST
11,37
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI
0,09
Proširena merna nesigurnost (k=2)
0,08
*statistički outlier
Dobijene vrednosti sadržaja proteina (Infratec/Infraneo) u uzorku pšenice kretale su se u opsegu od
8,73 (laboratorija 25) do 11,97 % na s.m. (laboratorije 4 i 15) sa srednjom vrednošću od 11,37 % na
s.m., koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti
transformisane u tzv. z-rezultate. Rezultati dobijeni u laboratoriji označenoj šifrom 25 pokazuju
negativno odstupanje u odnosu na dodeljenu vrednost dobijenu konsenzusom, a z-rezultat (Tab. 2)
ove laboratorije je u granicama koje označavaju SUMNJIVE rezultate (z-rezultat je u granicama od 2 do -3). Primenom Grubb-ovog testa, z-rezultat ove laboratorije označen je kao statistički outlier
(z-rezultat je veći od kritične Grubb-ove vrednosti za n=6), tako da on nije uzet u obzir prilikom
izračunavanja standardne devijacije reproduktivnosti (ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and
precision of measurement methods and results, Part 2: Basic method for the determination of
repeatability and reproducibility of a standard measurement method). Z-rezultati ostalih
laboratorija-učesnica su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru osposobljenost za određivanje
8
sadržaja proteina (Infratec/Infraneo) u uzorku pšenice. Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz
rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,08 % na s.m.
3.3 Zapreminska masa, kg/hl
U tabeli 3 dati su rezultati određivanja zapreminske mase uzorka pšenice, kao i rezultati njihove
statističke obrade. Dodeljena vrednost određena je konsenzusom kao srednja vrednost rezultata
laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za određivanje zapreminske
mase pšenice, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorija konvertovane su u tzv. zrezultate (Tab. 3).
Tabela 3
Rezultati određivanja zapreminske mase (kg/hl) uzorka pšenice u međulaboratorijskom poređenju
Srednja
Standardna
Korišćen
Z-rezultat
Laboratorija
Ponavljanja
vrednost
devijacija
metod
1
2
3
4
5
7
9
10
11
13
15
15a
19
80,1
80,3
80,3
81,30
81,10
81,10
80,30
80,30
79,00
79,30
79,40
79,50
79,70
79,70
80,10
80,5
80,5
80,5
79,70
79,90
79,70
80,30
80,10
80,10
80,90
80,70
81,10
80,2
80,1
80,1
80,10
80,10
80,30
80,30
80,10
80,00
80,10
80,10
80,30
80,23
0,12
-0,02
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
81,17
0,12
2,21
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
79,87
0,75
-0,89
Bez podataka
79,40
0,10
-2,00
Bez podataka
79,83
0,23
-0,97
ISO 79711:2003
80,50
0,00
0,62
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
79,77
0,12
-1,13
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
80,17
0,12
-0,17
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
80,90
0,20
1,57
Metode ispitivanja
kvaliteta žita, brašna i
gotovih proizvoda,
Kaluđerski G., Filipović N.
80,13
0,06
-0,25
Analizator
Dickey-John
80,17
0,12
-0,17
80,13
0,15
-0,25
80,17
0,12
-0,17
9
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
QRU09100/133/II-1
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
Tabela 3 (nastavak)
Rezultati određivanja zapreminske mase (kg/hl) uzorka pšenice u međulaboratorijskom poređenju
Srednja
Standardna
Korišćen
Laboratorija
Ponavljanja
Z-rezultat
vrednost
devijacija
metod
22
22a
24
25
26
27
28
80,10
79,90
80,10
79,80
79,80
80,40
80,90
80,90
80,70
80,3
80,4
80,4
80,10
79,90
80,30
80,10
80,50
80,50
80,90
80,90
80,30
80,03
0,12
-0,49
Šoperova vaga
I.6.
80,00
0,35
-0,57
INFRATEC 1241
80,83
0,12
1,41
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
80,37
0,06
0,30
Analizator
Dickey-John
80,10
0,20
-0,33
SRBS EB 8032
80,37
0,23
0,30
Pravilnik Sl. list SRJ
52/1995, Sl.list SCG
56/2003 i 4/2004
80,70
0,35
1,10
DODELJENA VREDNOST
80,24
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI
0,42
Proširena merna nesigurnost (k=2)
0,19
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
Dobijene vrednosti određivanja zapreminske mase uzorka pšenice kretale su se u opsegu od 79,40
(laboratorija 4) do 81,17 kg/hl (laboratorija 2) sa srednjom vrednošću od 80,24 kg/hl koja ujedno
predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. zrezultate. Rezultati dobijeni u laboratoriji označenoj šifrom 2 pokazuju pozitivno odstupanje u
odnosu na dodeljenu vrednost dobijenu konsenzusom pri čemu je z-rezultat ove laboratorije u
granicama koje označavaju SUMNJIVE rezultate (z-rezultat je u granicama od 2 do 3). Primenom
Grubb-ovog testa, pokazano je da rezultati ove laboratorije ne predstavlja statistički outlier (ISO
5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision of measurement methods and results, Part 2: Basic
method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement
method). Z-rezultati ostalih laboratorija-učesnica su u granicama koje oslikavaju dobru
osposobljenost laboratorija za određivanje zapreminske mase uzorka pšenice. Proširena merna
nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,19 kg/hl.
10
3.4 BROJ PADANJA PO HAGBERG-U, s
U tabeli 4 dati su rezultati određivanja broja padanja po Hagberg-u u uzorku pšenice, kao i rezultati
njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost određena je konsenzusom kao srednja vrednost
rezultata laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za određivanje broja
padanja po Hagberg-u u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorija konvertovane
su u tzv. z-rezultate (Tab. 4).
Tabela 4
Rezultati određivanja broja padanja po Hagberg-u (s) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom
poređenju
Srednja
Standardna
Korišćen
Laboratorija
Ponavljanja
Z-rezultat
vrednost
devijacija
metod
11
15
22
23
25
26
383
388
390
308
309
312
336
333
332
383
389
385
304
315
302
360
365
385
387
3,61
1,03
Metode ispitivanja
kvaliteta žita, brašna i
gotovih proizvoda,
Kaluđerski G., Filipović N.
310
2,08
-1,06
QRU09100/145
334
2,08
-0,41
Dokumentovan
metod
386
3,06
0,99
Metode ispitivanja
kvaliteta žita, brašna i
gotovih proizvoda,
Kaluđerski G., Filipović N.
307
7,00
-1,14
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
370
13,23
0,57
ICC 107/1
DODELJENA VREDNOST
349
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI
37
Proširena merna nesigurnost (k=2)
30,20
Dobijene vrednosti određivanja broja padanja po Hagberg-u u uzorku pšenice kretale su se u opsegu
od 307 (laboratorija 25) do 387 s (laboratorija 11) sa srednjom vrednošću od 349 s, koja ujedno
predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. zrezultate. Z-rezultati svih laboratorija-učesnica (Tab. 4) su u granicama koje oslikavaju dobru
osposobljenost laboratorija za određivanje broja padanja po Hagberg-u u uzorku pšenice. Proširena
merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 30,20 s.
11
3.5 UKUPAN SADRŽAJ PRIMESA, %
U tabeli 5 dati su rezultati određivanja ukupnog sadržaja primesa u uzorku pšenice, kao i rezultati
njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost određena je konsenzusom kao srednja vrednost
rezultata laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za određivanje
ukupnog sadržaja primesa u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorija
konvertovane su u tzv. z-rezultate (Tab. 5).
Tabela 5
Rezultati određivanja ukupnog sadržaja primesa (%) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom
poređenju
Srednja
Standardna
Korišćen
Laboratorija
Ponavljanja
Z-rezultat
vrednost
devijacija
metod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
19
2,5
2,5
2,4
5,1
4,9
5,0
5,98
5,83
5,74
2,61
2,48
2,69
4,56
4,48
4,42
2,76
2,97
2,82
2,4
2,5
2,6
3,28
3,08
2,94
3,34
4,00
3,74
5,53
5,75
5,68
7,19
7,24
7,26
4,6
4,7
4,8
4,82
4,84
4,98
2,97
3,11
2,96
2,47
0,06
-1,12
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
5,00
0,10
0,60
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
5,85
0,12
1,18
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
2,59
0,11
-1,04
4,49
0,07
0,25
2,85
0,11
-0,86
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
2,50
0,10
-1,10
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
3,10
0,17
-0,69
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
0,33
-0,29
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
5,65
0,11
1,04
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
7,23
0,04
2,12
4,70
0,10
0,39
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
4,88
0,09
0,52
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
3,01
0,08
-0,75
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
3,69
12
Bez podataka
o
EC N 687:2008
Metode ispitivanja
kvaliteta žita, brašna i
gotovih proizvoda,
Kaluđerski G., Filipović N.
Tabela 5 (nastavak)
Rezultati određivanja ukupnog sadržaja primesa (%) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom
poređenju
Srednja
Standardna
Korišćen
Laboratorija
Ponavljanja
Z-rezultat
vrednost
devijacija
metod
22
24
25
27
28
3,48
3,50
3,77
2,17
2,10
2,30
4,75
4,25
4,35
3,5
3,4
3,4
6,42
6,54
6,64
3,58
0,16
-0,37
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
2,19
0,10
-1,31
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
4,45
0,26
0,22
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
3,43
0,06
-0,47
6,53
0,11
1,64
DODELJENA VREDNOST
4,12
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI
1,47
Proširena merna nesigurnost (k=2)
0,67
Pravilnik Sl. list SRJ
52/1995, Sl.list SCG
56/2003 i 4/2004
Pravilnik, Sl.list
SFRJ 74/1988
Dobijene vrednosti određivanja ukupnog sadržaja primesa u uzorku pšenice kretale su se u opsegu od
2,19 (laboratorija 24) do 7,23 % (laboratorija 11) sa srednjom vrednošću od 4,12 % koja ujedno
predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. zrezultate. Rezultati dobijeni u laboratoriji označenoj šifrom 11 pokazuju pozitivno odstupanje u
odnosu na dodeljenu vrednost dobijenu konsenzusom pri čemu je z-rezultat ove laboratorije u
granicama koje označavaju SUMNJIVE rezultate (z-rezultat je u granicama od 2 do 3). Primenom
Grubb-ovog testa, pokazano je da rezultati ove laboratorije ne predstavlja statistički outlier (ISO
5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision of measurement methods and results, Part 2: Basic
method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement
method). Z-rezultati ostalih laboratorija-učesnica su u granicama koje oslikavaju dobru
osposobljenost laboratorija za određivanje ukupnog sadržaja primesa u uzorku pšenice. Proširena
merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,67 %.
13
Download

Rezultati MP odabranih pokazatelja kvaliteta psenice