A.D. STARI TAMIŠ za poljoprivrednu proizvodnju PANČEVO
Kestena br. 4. Pančevo, Srbija MB: 08047731
U skladu sa članom 276 stav 1. Zakona o privrednim društvima ( “ Sl glasnik RS “, br. 125/04 ) kao i u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od
vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( “ Sl glasnik RS “, br. 47/06 ) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i
obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( “ Sl glasnik RS “, br. 100/2006 i 116/2006 ), Privredno Društvo – a.d. Za poljoprivrednu proizvodnju “
Stari Tamiš “ Pančevo, ( MB: 08047731, Šifra delatnosti: 0111 ), objavljuje:
POZIV ZA SEDNICU REDOVNE ( GODIŠNJE ) SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D. “ STARI TAMIŠ “ PANČEVO
Kestenova br. 4. Pančevo
- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU Saziva se Redovna - Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: A.D. STARI TAMIŠ Pančevo,
koja će se održati dana 24. 06. 2012. Godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica
Kestena br. 4. Dolovački Put 12 km. sa početkom u 9:00 h i predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red sednice:
DNEVNI RED:
Prethodni postupak:
Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma; Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik,
Imenovanje tri člana komisije za glasanje.
Redovan postupak:
1.
2.
Usvajanje predloženog dnevnog reda;
Razmatranje i Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razmatranje i usvajanje Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
9.
Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
Razmatranje i Usvajanje Finansijskih Izveštaja za prethodnu poslovnu – 2012 Godinu;
Razmatranje i Usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2012 Godinu;
Odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2012. godinu;
Izbor revizora za poslovnu 2013 godinu;
Razno.
OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA:
Za dan akcionara određuje se 9.06.2013g. Pravo učešća na skupštini imaju sva lica koja imaju status akcionara na dan 09.06.2013.g
Akcionari mogu izvršiti uvid kao i fotokopirati materijal za Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 9:00 h do 11:00 h počev
od dana 23.05.2013. godine i na sajtu društva www.tamis.rs
Izveštaj o bitnom događaju se dostavlja Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.
Predsednik N.O.
Radislav Čobanin
Tačka 3
ODLUKA
Usvajanju izveštaja Izvršnog odbora
Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2012. poslovnu godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Tačka 4
ODLUKA
Usvajanju izveštaja Izvršnog odbora
Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2012. poslovnu godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Tačka 5
ODLUKA
Usvajanju finansijskog izveštaja
Usvaja se finansijski izveštaj Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2012. poslovnu godinu, sa ukupnim zbirom aktive 1.791.870 hiljada dinara i ostvarenom dobiti od
152.182.800 dinara.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Tačka 6
ODLUKU
o usvajanju revizorskog izveštaja za 2012g
Usvaja se izveštaj ovlašćene revizorske kuće »Revizija plus pro« doo iz Beograda o poslovanju Društva Stari Tamiš a.d. Pančevo, Kestena 4,
mat.broj 08047731 za 2012 godinu kao istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim tačkama, kao i rezultate njegovog poslovanja,
tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu za koju se završava na dan 31.12.2012 godine a u skladu sa računovodstvenim propisima Republike
Srbije.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Tačka 7
ODLUKA
O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENOG DOBITKA PO
GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2012 GODINU
I.
Neraspoređena dobit iskazana i bilansu uspeha za 2013.g u iznosu od 152.182.800 dinara se raspoređuje za:
1. Dividende
Dinara
7.609.140,00
2. Ostaje neraspoređeno
Dinara
144.573.660,00
II.
Isplata dividende akcionarima ostvariće se isplatom po odbitku poreza . Dan dividende je 01.12.2013.godine, pravo na dividendu ostvaruju lica koja su akcionari
Starog Tamiša a.d. Pančevo na taj dan. Ovu odluku izvršiće poslovodstvo vodeći računa da ne naruši tekuću likvidnost preduzeća.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Tačka 8
ODLUKA
Za reviziju finansijskih izveštaja poslovne 2013-te godine određuje se EuroAudit d.o.o. preduzeće za reviziju,računovodstveni i finansijski konsalting,
iz Beograda Bul.Despota Stefana 12/5.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Rad Izvršnog i nadzornog odbora
Na osnovu čl. 67 stav 1 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
(„Sl. Galsnik RS“ , br.47/2006) i čl. 4 . Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
objavljuje se
GODIŠNJI IZVEŠTAJ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2012.G
Opšti podaci
Pun naziv izdavaoca
Akcionarsko društvo "STARI TAMIŠ" za
poljoprivrednu proizvodnju
Adresa
Kestena 4 Pančevo
Web adresa
tamis.rs
Broj rešenja upisa u sudski
registar
BD37464/2005
Matični broj
08047731
PIB - poreski
101047814
Šifra delatnosti
Broj radnika- porsek
Broj ajcionara
01110
141
190
I Uvod
Proizvodnja na imanju Stari Tamiš a.d. Pančevo odvijala se na 2140 ha u R.J.Ratarstvo i ostvareni su
sledeći rezultati:
Pregled proizvodnje u ratarstvu u 2012 godini
R.b.
Opis
2010
Proizvodnja
2010
Ha
Količiina Tone
Proseča
n prinos
2011
Proizvodnja
2011
Ha
Količiina Tone
2012
Proseča
n prinos
Ha
Proizvodnja
2012
Količiina Tone
1
Pšenica
808
3.754
4,65
745
4.607
6,18
352
2
Kukuruz
1063
10.882
10,24
1413
14.199
10,05
683
5.086
7,45
3
Šećerna repa
947
56.596
59,76
798
51.036
63,95
436
31.965
53,31
4
Soja
434
2.087
4,81
234
820
3,50
226
617
2,73
5
150
396
150
769
5
150
1.271
8,47
6
Lucerka- Seno
Lucerka- zelena
masa
7
Kukuruz za silažu
3.421
2.281
1.807
6.046
5.880
3.340
2.286
Prosečan
prinos
6,49
1.242
293
3.943
2.140
2012-ta godina je bila izrazito sušna godina. Prinosi po kulturama je ispod višegodišnjeg proseka kod
kukuruza i soje koji su najviše bili pogođeni sušom.
Takođe, politika gazdovanja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini više od suše utiče na poslovanje
Starog Tamiša. Setvene površine u vlasništvu i direktnom zakupu su se bitno smanjile jer je na
nadmetanjima za zakup državnog zemljišta tokom 2011 Stari Tamiš onemogućen da zakupi sve površine
u državnom vlasništvu koje je koristio ranije. Podsećanja radi, tehnološka celina Starog Tamiša je
koncipirana na 3700 do 4000 hektara oranica. Od toga 1127 hektara u sopstvenom vlasništvu i ostatak je
bilo državno zemljište čiji je korisnik bio Stari Tamiš a.d. cca 2600 ha. Odlukama opštinske komisije za
korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kroz nepriznavanje prava prečeg zakupa
prepolovljene su površne u zakupu. Ignorisano je pravo prečeg zakupa po osnovu izgradjenih sistema za
odvodnjavanje i po osnovu uzgoja životinja. U 2012-toj godini Stari Tamiš a.d. raspolagao je sa 711 ha
zakupljenih po osnovu držanja stoke i još 166 ha jednog od nadmetanja po konkursu. Nadmetanja za
zakup državnog zemljišta su tako organizovana da je poljoprivredno gazdinstvo Stari Taniš moglo da
učestvuje samo na jednom nadmetanju, ostalo zemljište je izdato u zakup ostalim učesnicima. Naše žalbe,
predstavke i protesti nisu uvaženi. Smanjene obradive površine pretile su da bitno ugroze bilanse stočne
hrane koja se proizvela sa sopstvenih njiva (i u zakupu). Pošto sopstvena proizvodnja nije obezbeđivala
dovoljne količine zaliha stočne hrane za narednu 2013-tu godinu, trebalo je povećati proizvodnju u saradnji
sa kooperantima (sada zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta). Što je i učinjeno. Na ovaj način
(preko kooperacije) obuhvaćeno je još 1377 ha, gde je najveći kooperant bila zadruga “Nadela”. Ova
dešavanja su dovela do smanjenja zaliha stočne hrane namenjene za 2013-tu godinu. Zbog toga je
dodatno sklopljen komercijalni ugovor o robnoj razmeni sa Republičkim robnim rezervama po kome je, u
zamenu za tovne svinje, dobijeno dodatnih 2.000 t merkantilnog kukuruza, a to sa već uskladištenim
sopstvenim kukuruzom i kukuruzom od kooperacije obezbeđuje proizvodnju naredne godine.
Proizvodnja u stočarstvu se odvijala u oblasti proizvodnje svinja, mleka i tovne junadi.
Ovu proizvodnju prate izuzetno dobri rezultati. Zahvaljujući predanom radu i zalaganju zaposlenih
ostvarena je najveća proizvodnja u istoriji Starog Tamiša. Proizvedeno je i isporučeno 30.000 grla svinja i
3.916.806 litara mleka. Cene tovnih svinja su imale velike oscilacije, od 160-260 din po kg žive stoke. U
takvim uslovima došao je do izražaja kontinuitet i ravnomernost proizvodnje naše firme, odnosno imali smo
stoke za prodaju i kad je tržište to tražilo, što se odrazilo i na rast ukupnog prigoda u 2012. godini.
Kontinuitet proizvodnje do momenta pisanja ovog izveštaja:
Kretanje proizvodnje u 2010, 2011 i 2012 godini
Proizvodnja SVINJA
mesec
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Godina
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Proizvodnja Goveda
kg
258.737
155.220
187.867
145.880
205.460
251.060
233.619
223.735
140.602
182.060
164.820
276.493
134.120
194.680
167.940
176.700
254.100
175.480
179.420
307.950
127.500
251.020
293.260
223.215
196.340
203.384
225.380
182.520
222.620
290.151
185.608
322.624
mesec
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Godina
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Proizvodnja MLEKA
mesec
5
6
Godina
2010
2010
Litara
139.766
119.778
mesec
1
2
Godina
2012
2012
Litara
261.475
269.121
kg
14.460
18.600
17.900
144.520
14.190
12.462
42.738
38.080
30.520
18.000
20.500
4.060
14.840
21.340
33.820
21.760
44.220
12.040
16.340
23.590
18.330
70.719
5.840
24.840
47.880
30.740
15.080
23.600
9.120
15.040
1.660
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
110.975
113.746
155.453
122.233
125.944
152.172
161.844
193.010
292.506
304.409
333.083
312.606
301.564
286.775
265.800
264.470
239.130
251.404
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
315.978
311.670
333.347
310.389
334.879
331.481
333.865
346.702
373.709
391.190
232.780
199.958
248.893
Pregled stanja u stočarstvu 2009-2011.g i
28.02.2013
Stanje 31.12.2009.g
Kategorija stoke
Prasad do 30 dana
Prasad 30 do 90 dana
Svinje u tovu
Nerasti u testu
Škart krmače
Nazimice
Krmače
Nerasti
Stanje 31.12.2010.g
Stanje 31.12.2011.g
Komada
1.855
3.671
8.237
72
2
982
1.292
52
Kilograma
5.565
55.065
453.035
4.680
420
68.740
297.160
13.000
Komada
2.001
3.838
6.420
89
9
1.054
1.309
47
Kilograma
6.003
53.732
333.480
5.785
1.710
68.510
301.070
11.750
Komada
2627
4459
8408
101
27
1116
1226
66
Kilogram
a
7.881
62.426
437.216
6.565
5.130
72.540
281.980
16.500
122
409
255
75
60
8
8.540
167.690
140.250
21.000
24.000
3.440
159
375
461
109
190
17
11.130
45.000
253.550
23.980
76.000
7.310
165
430
543
157
175
13
1.550
51.600
298.650
34.540
70.000
5.590
Telad
Junad u tovu
Krave
Junice do 1 godine
Junice 1 do 2 godine
Junice 2 do 3 godine
Stanje 28.02.2013.g
Komad
a
Kilograma
2872
8.616
5052
70.728
8577
446.004
62
4.030
12
2.280
1142
74.230
1281
294.630
45
11.250
307
473
713
293
238
9
2.884
56.760
392.150
64.460
95.200
3.870
Radi održanja ovakvog trenda rasta i razvija u 2012 godini učinjene su i sledeće investicije u opremu i
objekte:
Stari Tamiš a.d
Nabavljena oprema u 2012. god.
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Naziv osnovnog
sredstva
Kosacica CLAAS disco 3100
Kosacica CLAAS disco 8400
Razbacivac sena CLAAS
Kombajn silazni CLAAS Jaguar
Adapter silazni CLAAS Orbi
Spartac HS 12 f
Presa CLAAS Quadrant 3400
Adapter Jaguar
Sakupljac sena CLAAS Liner 2
Rasipac BERGMAN TSW
Valjak GASPARDO Kembridz
Kamion MAN TGA
Komada
1
Cena
2.256.076,64
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.941.606,56
1.773.375,79
30.107.901,29
6.496.390,21
1.706.567,35
19.114.821,00
1.963.200,00
2.635.975,14
6.621.474,91
2.125.868,87
2.925.744,27
Datum
nabavke
25.05.2012
25.05.2012
25.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
04.06.2012
09.07.2012
16.08.2012
14.06.2012
16.11.2012
16,11.2012
14.07.2012
Nabavna
vrednost
2.256.076,64
4.941.606,56
1.773.375,79
30.107.901,29
6.496.390,21
1.706.567,35
19.114.821,00
1.963.200,00
2.635.975,14
6.621.474,91
2.125.868,87
2.925.744,27
Grupa po
pravilniku
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
13
14
15
16
17
Sistem transporta hrane
Garazna segmentna vrata
Garazna segmentna vrata
Ventilator 1400 x 1400
Ventilator 1400 x 1400
Ukupno
1
1
1
10
12
724.538,88
287.567,19
310.474,99
489.500,00
598.560,00
11.04.2012
07.03.2012
07.02.2012
07.06.2012
07.06.2012
UKUPNO GRUPA III
724.538,88
287.567,19
310.474,99
489.500,00
598.560,00
0,00
85.079.643,09
III
III
III
III
III
Pored opreme izgradjena je nova staja za muzne krave kapaciteta oko 700 grla. Njeno puštanje u rad
obaviće se u prvoj polovini 2013 godine.
Najveći kupci 2012
Kupac
ALMEX DOO
NADELA ZZ
BIFTEK RADNJA ZA KLANJE STOKE
IMLEK A.D.
PLAVI DUNAV SMR
ZLATAR DOO
PETEFI DOO
KLANICA OREOVICA AD
Učešće
33%
12%
11%
10%
7%
5%
2%
2%
Struktura dobavljača 2012
Dobavljač
ALMEX DOO
NADELA ZZ
REPUBLICKA DIREKC.ZA ROBNE REZ
ALMEX-VETERINARSKA SLUŽBA
TURBO GAS
GEA FARM
SRBIJAGAS JP
Učeće
71%
5%
6%
6%
2%
2%
1%
Zaposleni
Broj zaposlenih početkom godine
Broj zaposlenih koji su otišli
Broj novozaposlenih
Broj zaposlenih krajem godine
142
14
23
151
Zarade zaposlenima su isplaćivane redovno. Takođe poštovan je kolektivni ugovor, regres i ostale naknade
zaposlenima. Po potrebi angažovana je i dodatna radna snaga od studentske zadruge.
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
Novi zakon o privrednim društvima je uslovio i promenu načina upravljanja drušvom. Ukinuta je institucija Upravnog
odbora i umesto njega uvedeno je dvodomno upravljanje društvom. Imenovan je nadzorni odbor i izvršni odbor
direktora.
1. Nadzorni odbor
Ime, prezime
Obrazovanje, sadašnje zaposlenje,
Radoslav Čobanin
Dipl.Ing.
Miljan Atanacković
Maš.tehn. zaposlen u Fotos Crepaja
Saša Ajder
Dipl.mašin. ing, zaposlen u Stari Tamiš a.d.
1. Izvršni odbor
Ime, prezime
Obrazovanje, sadašnje zaposlenje,
Mirča Mikša
Dipl.ecc spec.inf. Izvršni direktor zastupa
društvo
Ranko Tomić
Dipl.ing.agr. Izvršni direktor
Kojo Dobriković
Dipl.ing.agr. Izvršni direktor
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
INDIKATORI
NAZIV
RBR
2012
2012
(1)
UKUPNI PRIHODI
1.438.257
1.244.689
(2)
UKUPNI RASHODI
(3)
POSLOVNI PRIHODI
(4)
POSLOVNI RASHODI
1.286.074
1.420.060
1.249.223
1.151.035
1.187.747
1.091.884
NAZIV
RBR
2012
2011
1. INDIKATORI STRUKTURE PRIHODA I RASHODA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
POSLOVNI PRIHODI /
UKUPAN PRIHOD
PRIHODI OD PRODAJE /
UKUPAN PRIHOD
PRIHODI OD PRODAJE NA STRANOM
TRŽIŠTU /
UKUPAN PRIHOD
FINANSIJSKI PRIHOD /
UKUPAN PRIHOD
98,73%
95,43%
98,47%
94,63%
0,00%
0,00%
0,09%
0,10%
1.5.
OSTALI PRIHODI /
UKUPAN PRIHOD
1,17%
4,47%
1.6.
FINANSIJSKI RASHODI /
UKUPNI RASHODI
0,43%
0,14%
2. INDIKATORI EKONOMIČNOSTI POSLOVANJA
2.1.
UKUPNI PRIHODI /
UKUPNI RASHODI
111,83%
108,14%
2.2.
UKUPNI PRIHODI - SALDO ZALIHA UČINAKA /
UKUPNI RASHODI
106,64%
106,08%
2.3.
POSLOVNI PRIHODI /
POSLOVNI RASHODI
113,68%
108,78%
3. INDIKATORI BRUTO I NETO FINANSIJSKOG REZULTATA I
RENTABILNOSTI
3.1.
FINANSIJSKI REZULTAT /
UKUPAN PRIHOD
10,58%
7,52%
3.2.
FINANSIJSKI REZULTAT /
UKUPNA AKTIVA
8,49%
11,82%
4. INDIKATORI TRAJANJA OBRTA SREDSTVA
4.1.
PROSEČNA OBRTNA IMOVINA/
PRIHOD OD PRODAJE TEKUĆE GODINE
58,79%
-
4.2.
PROSEČNA UKUPNE ZALIHE/
PRIHOD PRODAJE TEKUĆE GODINE
27,47%
-
4.3.
PROSEČNE ZALIHE ROBE/
PRIHOD OD PRODAJE ROBE
2,16%
-
5. INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI
5.1.
OBRTNA IMOVINA /
KRATKOROČNE OBAVEZE
427,87%
5.2.
OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA /
KRATKOROČNE OBAVEZE
6.1.
GOTOVINA /
KRATKOROČNE OBAVEZE
232,46%
6. INDIKATORI UBRZANE I TEKUĆE LIKVIDNOSTI
2,84%
4,66%
7. KOEFICIJENT FINANSIJSKE STABILNOSTI
7.1.
KOEFICIJENT FINANSIJSKE STABILNOSTI
316,19%
1718,86%
RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA I DONJA
TAČKA RENTABILNOSTI
Rbr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
VARIJABILNI RASHODI
MARŽA POKRIĆA (1 - 2)
FIKSNI I PRETEŽNO FIKSNI RASHODI
NETO RASHODI FINANSIRANJA
POSLOVNI REZULTAT (3 - 4)
BRUTO FINANSIJSKI REZULTAT (6 - 5)
FAKTORI RIZIKA :
POSLOVNOG (3 / 6)
FINANSIJSKOG (6/7)
UKUPNOG (8 * 9)
PROCENAT UČEŠĆA MARŽE POKRIĆA U
POSLOVNOM PRIHODU (3 / 1 * 100)
Iznosi po godinama
Tekuća
Prethodna
1.420.060
1.187.747
0
0
1.420.060
1.187.747
1.249.223
1.091.884
0
0
170.837
95.863
170.837
95.863
8,31
1,00
8,31
12,39
1,00
12,39
1,00
1,00
12
POTREBAN POSLOVNI PRIHOD ZA OSTVARENJE
NEUTRALNOG POSLOVNOG REZULTATA
(4 / 11 * 100)
1.249.223
1.091.884
13
POTREBAN POSLOVNI PRIHOD ZA OSTVARENJE
NEUTRALNOG BRUTO FINANSIJSKOG
REZULTATA ((4 + 5) / 11 * 100)
1.249.223
1.091.884
14
PROCENAT ISKORIŠĆENJA POSLOVNOG
PRIHODA ZA OSTVARENJE NEUTRALNOG
FINANSIJSKOG REZULTATA (12 / 1 * 100)
87,97%
91,93%
15
STOPA ELASTIČNOSTI OSTVARENJA
NEUTRALNOG FINANSIJSKOG REZULTATA
((1 - 12) / 1) * 100)
12,03%
8,07%
16
PROCENAT ISKORIŠĆENJA POSLOVNOG
PRIHODA ZA OSTVARENJE NEUTRALNOG BRUTO
FINANSIJSKOG REZULTATA (13 / 1 * 100)
87,97%
91,93%
17
STOPA ELASTIČNOSTI OSTVARENJA BRUTO
FINANSIJSKOG REZULTATA ((1 - 13) / 1) * 100
12,03%
8,07%
Dobro poslovanje tokom 2012 godine donelo je i dobit u poslovanju koja je najveća u poslednjih 10 godina.
Ovaj pregled je samo kratak pregled dešavanja u društvu tokom 2012 poslovne godine.
Dobri proizvodni rezultati su obavezujući i u buduće, sa svim rizicima za njihovo ostvarenje, pogotovo u
svetlu nestabilnih uslova za privređivanje i ranijih loših odluka lokalne samouprave koje su negativno
uticale na poslovanje i usporavale rast AD STARI TAMIŠ.
Novim investicijama u 2013 godini, primenom novih tehnologija, primenom navodnjavanja, nabavkom
nove opreme, izgradnjom zelenih izvora energije postizaćemo dobre rezultate i održivi razvoj.
U Pančevu,
10.03.2013. godine
Direktor
Mirča Mikša
Download

Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet Entes