POZIV ZA PONUDE
ZA PRODAJU
Prodajom raznih vozila i oprema raspoređenih putem javne aukcije-Ritender 2
Datum:05.01.2015
Broj reference odlaganja:PK-15-001
DEO I: IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Službeno ime: Posta Kosovo D.D
Poštanska adresa: Ul ’’Dardania“bb
Grad: Pristina
Poštanski kod: 10100
Zemlja: Republika Kosovo
Kontakt lice(a): Fllanza Shabi
Hasim Krasniqi
Telefon: 038/541 888
038/555-211
Email: [email protected]
[email protected]
Internet adresa (ako se primenjuje):
Fax:
DEO II: PREDMET ODLAGANJA
Ugovorni Autoritet namerava da prodaje
Prodajom raznih vozila i oprema raspoređenih putem javne aukcije-Ritender 2
LOT 2 : prodaja raznih opreme
Pošta Kosova dd -Pristine obaveštava sve zainteresovane da će se prodavati različite
vozila koji su u upotrebi . Naručilac će imati nikakvu odgovornost nakon prodaje
NR
U tabeli pronaći spisak uređaja prema regionu
Naziv Opreme
Br Sasije
Lokacija
Jedinica
1
Gvozdena ograda
2500-3000
Pristina
Kg
Pocetna
vrednost
0.13€/kg
2
Radiatori
2-komada
Pristina
Kg
0.13€/kg
3
30-40
Pristina
Kg
0.13€/kg
4
Aluminijum
llamarina
Garazna vrata
6-komada-ostecen
Pristina
Kg
0.70€/kg
5
Metal closet
1
Pristina
Kg
0.13€/kg
6
Kabina
1
Pristina
copë
7
PC monitor
59-Komada od 0.5kg
Pristina
kg
0.13€/kg
8
Kuce PC
66- Komada od 0.5kg
Pristina
Kg
0.13€/kg
9
Stampac
4- Komada od 0.5kg
Pristina
KG
0.13€/kg
10
Kaldaja- centralno
grijanje kotlovi
Kg
0.13€/kg
2 Komada od 100-1500kg Podujevo
Obaveštenje o Javnom Pozivu Odlaganja
100€
1
11
Printer
1 komada-0.5
Podujevo
Kg
0.13€/kg
12
Monitor
2 Komada od 0.5Kg
Podujevo
Kg
0.13€/kg
13
Masine za brojanje
novca
2 komada -0.3kg
Podujevo
kg
0.13€/kg
14
Govozdena ograda
50-60Kg
Podujevëo
Kg
0.13€/kg
15
Kolica
20-30Kg
Podujevo
Kg
0.13€/kg
16
Velike generator
4 Komada od 20-30Kg
Lipjan
Kg
0.13€/kg
17
Metal vellika closet
1-10 kg
Lipjan
kg
0.13€/kg
18
Metal mala clost
4 Komada od 5-10kg-
Lipjan
Kg
0.13€/kg
19
Printera
17 komada -0.5kg
Lipjan
Kg
0.13€/kg
20
PO box
20- komada -0.7kg
Lipjan
Kg
0.13€/kg
21
Vaga
3- komada
Mitrovica
Kg
0.70€/kg
22
Vaga
5 komada
Dakovica
Kg
0.13€/kg
23
Karantin
2- komada
Dakovica
Kg
0.13€/kg
24
Metalnom ogradom
20 m
Urosevac
Kg
0.13€/kg
25
Vaga
1- komada
Urosevac
Kg
0.13€/kg
26
2- komada
Orahovac
1000-1500
Orahovac
2komada
Kg
0.13€/kg
27
Metal postanko
sanduce
List
28
Radijatori
22- komada
Orahovac
Kg
0.13€/kg
29
Termo
2 komada
Orahovac
Kg
0.13€/kg
30
Sef
2- komada
Orahovac
Kg
0.13€/kg
31
32
33
34
35
36
37
38
Vaga
Monitor
Stampaci
Faks
Sedista
Vage 2 kg
Vage 1 kg
Metalni Ograda
10- komada -0.5 kg
7 komada -0.5 kg
4 komada -0.3 kg
4 komada -0.3 kg
8 komada -0.2 kg
2- komada -0.5 kg
4- komada -0.3 kg
500-600
Pec
Pec
Pec
Pec
Pec
Gnjilane
Gnjilane
Gnjilane
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
0.13€/kg
0.13€/kg
0.13€/kg
0.13€/kg
0.13€/kg
0.13€/kg
0.13€/kg
0.13€/kg
39
200-300
Gnjilane
Kg
0.13€/kg
40
Metalnom ogradom
za Prozore
Metal kasa
1- komada
Gnjilane
Kg
0.13€/kg
41
PC Monitor
3 komada -0.5kg
Vitija
Kg
0.13€/kg
42
PC Lodge
2 komada -0.3 kg
vitija
Kg
0.13€/kg
Obaveštenje o Javnom Pozivu Odlaganja
0.13€/kg
2
Upozorenje :
Količina materijala u kg u jednom proceni tačke je gruba .
Povodom pobednika aukcijske materijala je potrebno da imaju opremu za merenje
materijala sa kg.Do za merenje materijala u prisustvu komisije Pk i plaćanja će biti
napravljen u ukupnom ukupnoj količini od kilograma po jedinici cijena ponudom
pobednik aukcije .
DEO III: ADMINISTRATIVNA INFORMACIJA
Ugovorni organ poziva zapečaćene ponude za kupovinu aktiva / opreme različite
namene .
Licitiranje je otvoren za sve zainteresovane ponuđače da fizička i pravna lica .
Licitiranje je otvorena za sve zainteresovane ponuđače koji ispunjavaju minimalne
kvalifikacije
Pojedinci koji učestvuju , treba da poseduju :
 Identifikacioni dokument ( lična karta , pasoš ili vozačku dozvolu ) ;
 Izjava pod zakletvom
Pravna lica koja učestvuju , treba da poseduju :
 Identifikacioni dokument ( lična karta , pasoš ili vozačku dozvolu ) ;
 Izjava pod zakletvom
 Biznis Uverenje o registraciji sa informacijama o poslovanju ; i
 Fiskalni broj .
 Garancija ( Sigurnost izvršenja ) u iznosu od 10% od ukupne vrednosti za
korisnika povodom potpisivanja ugovora
Tenderska dokumentacija će se tražiti od zainteresovanih ponuđača da podnese
zahtev (zahtev ) u pisanje e-mail adresa .
Fllanza Shabi –e-maili: fllanza.shabi@ptkonline.com- tel:038/541-888
Hasim Krasniqi –e-maili: hasim.krasniqi@ptkonline.com- tel:/038/555-211
Rok za prijem prijava (prijave ) za tenderske dokumentacije i za pojašnjenje datuma
je 15.01.2015 u 12:00 h .
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u sledeće adrese razdvojene regionima .
1. Priština - ( TPC ) Kosovo - Kosova Industrijski –oblast-Kosovo Polje
2. Podujevo -Podujevo 1 (Glavna pošta) –Ul " Zahir Pajaziti " bb
3. Mitrovica - Mitrovica 1 (Glavna pošta) -Ul " pristup Zhitia " -bb
4. Đakovica - Đakovica 1 (Glavna pošta) -Ul''UCK "
5. Lipljanu- Lipljanu 1 (Glavna pošta) -Ul " Adem Jašari " -bb
6. Uroševac -Uroševac 1 (Glavna pošta) -Ul " Mučenici nacije " bb
7. Orahovac Orahovac 1 (Glavna pošta) –Ul’'Kshelal Hajda- ton "bb
8. Peć - Peć 1 (Glavna pošta) -Ul " kraljica Teuta " NR 63
9. Gnjilane -Gnjilane 1 (Glavna pošta) -Ul " Adem Jašari " -bb
10. Vitija-Vitija 1 (Glavna pošta) - Ul" Adem Jašari " –bb
Obaveštenje o Javnom Pozivu Odlaganja
3
Inspekcija opreme će biti na :
16.01.2015 od :08 : 30h - 12 : 00h & 13 : 00h - 15 : 30h
Ponude ( Tenderska dokumentacija za prodaju ) , mora da se podnese na navedenu
adresu najkasnije do 20.01.2015 u 14:00 u arhivu -glavni objekat - Pošta Kosova,
Priština DD
Ponude ( dosijeima tendera za prodaju ) kasno će biti odbačena .
Ponude će biti otvorene u prisustvu predstavnika ponuđača koji budu želeli da
prisustvuju na adresu naznačenu gore , na 20.01.2015 u 14:30 .
O dodeli ugovora : Ponuda sa najvišoj ceni.
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za preispitivanje nabavke , u
skladu sa odredbama Poglavlja IKS Zakona br . 04 / L - 042 , Zakona o javnim
nabavkama na Kosovu .
Odeljenje za javne nabavke - Pošte Kosova DD
Priština : 05.01.2015
Obaveštenje o Javnom Pozivu Odlaganja
4
Download

POZIV ZA PONUDE ZA PRODAJU Prodajom raznih vozila i oprema