M
OBUKA ZA KNJIGOVODSTVO
OBUKA ZA KORI[]ENJE RA^UNARA
PROIZVODNJA KNJIGOVODSTVENOG SOFTVERA
PROIZVODNJA MENADZERSKOG SOFTVERA
PROGRAMI ZA POS OPREMU (fiskalne kase, fiskalni stampaci, vage, data kolektori)
POSLOVNE INTERNET PREZENTACIJE
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
N
ER
G
Y.
C
O
Tel.: + 381 (11) 697-41-41
Mob.: + 381 (69) 168 28 76
Email: [email protected]
www.v-energy.com
www.knjigovodstvo.edu.rs
W
W
W
.V
-E
PONUDA
ZA OBUKU IZ KNJIGOVODSTVA
BASIC
(grupa do 20 polaznika)
V-ENERGY
„V-ENERGY“
Salvadora Aljendea br. 16
11000 Beograd
Tel.: 011 / 697-41-41
Mobile.: 069 / 168-28-76
C
O
Maticni broj: 56039147
Sifra delatnosti: 8559
PIB: 102844082
Tekuci racun: 355-1046979-51
Y.
Maticni broj :
Sifra delatnosti :
PIB:
Tekuci racun:
Email: [email protected]
[email protected]
www.v-energy.com
www.knjigovodstvo.edu.rs
N
ER
G
Email:
Datum: 29 / 01 / 2013
Status: pot. polaznik
-E
PONUDA BR. 20130129
M
Tel.:
Tel.:
Fax:
.V
Dana 29.01.2013. formirana je sledeca ponuda za obuku iz knjigovodstva za BASIC koji je namenjen
pocetnicima. Kurs traje 16 termina. Termini se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od dva sata.
W
Termin 1 :
Pojam računovodstva i knjigovodstva

Imovina preduzeća i njeno dvostrano posmatranje (Aktiva, Pasiva, Kapital)

Klase računa, grupe računa, sintetički računi, analitički računi,

T – račun i njegovi elementi

Zlatna pravila knjiženja

Sintetičke i analitičke kartice
W
W

Termin 2 :

Osnivanje preduzetničke radnje (Procedura osnivanja)

Izrada pečata

Otvaranje tekućeg računa u banci

Predaja dokumenata u Agenciji za privredne registre

Predaja dokumenata u Odeljenju za komunalne takse

Predaja dokumenata u Poreskoj upravi

Preuzimanje rešenja o osnivanju preduzetničke radnje
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 2 od 10
V-ENERGY
Termin 3 :

Poslovne knjige
o Trgovačka Knjiga - TK
o Knjiga Evidencije Prometa i Usluga - KEPU
M
o Knjiga Primljenih Računa - KPR
C
O
o Knjiga Ulaznih Faktura - KUF
o Knjiga Izdatih Računa - KIR
o Poslovna Knjiga Prihoda i Rashoda - PK 1
ER
G
o Dnevnik knjiženja
o Glavna knjiga
N
Termin 4 :

Y.
o Knjiga Izlaznih Faktura - KIF
Upoznavanje ulaznih dokumenata koji se javljaju u procesu poslovanja
-E
o Fakture dobavljača (veleprodajnu račun, maloprodajnu račun, fiskalni isečak)
.V
o Putni nalog
o Priznanica
Račun za električnu energiju
W
o
W
o Račun za PTT usluge
Termin 5 :

W
o Račun za zakup poslovnog prostora
Porez na dodatu vrednost – PDV
o Pojam PDV
o Stope PDV
o Ulaz u sistem PDV i izlaz iz sistema PDV
o Poreski period
o Poreski obveznik i poreski dužnik
o Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – PPPDV
o Račun kao najvažniji računovodstveni dokumenat za obveznike PDV
Termin 6 :

Formiranje kalkulacije prodajne cene sa ukalkulisanim PDV (ulazne kalkulacije) na osnovu fakture
dobavljača

Knjiženje formirane kalkulacije u poslovne knjige
o PK 1 (prosto knjigovodstvo)
o KEPU
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 3 od 10
V-ENERGY
o KPR
o KUF
o Dnevnik i glavnu knjigu (dvojno knjigovodstvo)
M
Termin 7 :
Formiranje kalkulacije dnevnog pazara (izlazne kalklulacije)

Knjiženje formirane kalkulacije dnevnog pazara u poslovne knjige
o PK 1 (prosto knjigovodstvo)
Y.
o KEPU
C
O

ER
G
o KIR
o KIF
o Dnevnik i glavnu knjigu (dvojno knjigovodstvo)
Obračun Poreza na dodatu vrednost – PDV
-E

N
Termin 8 :
.V
o Utvrđivanje iznosa obračunatog PDV
o Utvrđivanje iznosa prethodnog PDV
W
o Utvrđivanje obaveze za PDV za dati poreski period
W
o Popunjavanje poreske prijave poreza na dodatu vrednost – PP PDV
o Popunjavanje pregleda obračuna PDV po primljenim računima
W
o Popunjavanje pregleda obračuna PDV po izdatim računima računima
o Knjiženje obračuna PDV u dvojnom knjigovodstvu
o Popunjavanje naloga za prenos – plaćanje obaveze za PDV
o Izvod sa koga se vidi da novac uplaćen u svrhu izmirenja obaveze za PDV legao na
odgovarajući račun
o Knjiženje primljenog izvoda u dvojnom knjigovodstvu
Termin 9 :

Rad sa blagajnom
o Pojam blagajne (glavna blagajna, blagajnik, pravdajuća dokumenta, devizna blagajna)
o Blagajnički dnevni izveštaj
o Nalog za naplatu
o Nalog za isplatu
o Knjiženje blagajne u dvojnom knjigovodstvu
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 4 od 10
V-ENERGY
Termin 10 :

Nalozi (virmanisanje)
o Nalog za uplatu
o Nalog za isplatu
o Nalog za naplatu
Rad sa izvodima
C
O

M
o Nalog za prenos
o Funkcija izvoda
Y.
o Elementi izvoda
ER
G
o Knjiženje izvoda
Termin 11 :
Popis
o Obaveza vršenja popisa
o Popisne komisije
.V
o Popisne liste
-E
o Godišnji popis i ostali popisi
N

W
o Radnje koje prethode vršenju popisa
o Usvajanje rezultata popisa
Izdavanje robe sa zaliha
W

W
o Knjiženje rezultata popisa (manjkova i viškova)
o Metod prosečne cene
o Metod FIFO
o Metod LIFO
Termin 12 :

Rad sa izvodima
o Funkcija izvoda
o Elementi izvoda
o Knjiženje izvoda

Fiskalne kase
o Obaveza posedovanja fiskalne kase – obaveza izdavanja fiskalnih isečaka
o Fiskalni isečak
o Fiskalni račun
o Dnevni izveštaj
o Periodični izveštaj
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 5 od 10
V-ENERGY
Termin 13 :

Osnovna sredstva
o Osnovni pojmovi u vezi sa osnovnim sredstvima
o Vrste osnovnih sredstava
M
o Nabavka osnovnih sredstavava
C
O
o Dokumenta koja prate osnovna sredstva
o Knjiženje nabavke osnovnih sredstava
o Amortizacija (otpis) osnovnih sredstava – metodi amortizacije
ER
G
o Otuđenje osnovnih sredstava
Termin 14
Porez na dohodak građana (porez na dobit)
N

Y.
o Knjiženje troškova amortizacije
o Vrste prihoda koje podležu porezu na dohodak građana
Obračun i plančaje poreza na prihod od samostalne delatnosti
.V

-E
o Porez na prihode od samostalne delatnosti
o Akontaciona prijava poreza na dohodak građana (akontaciona PP DG 1)
W
o Konačna prijava poreza na dohodak građana (konačna PP DG 1)
W
o Nalog za prenos – plaćanje mesečne akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti
W
o Listing poreske uprave
Termin 15 :

Osnovni obračun zarada
o Pojam zarade (bruto i neto zarada)
o Ugovor o radu
o Osnovni obračun zarade zaposlenog
o Porez na zaradu zaposlenog - popunjavanjeobrazca PP OPJ
o Doprinosi na zaradu zaposlenog - popunjavanje obrasca PP OD
o Knjiženje obračuna zarade zaposlenog u dvojnom knjigovodstvu
o Nalozi za prenos – plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zaradu zaposlenog
o Izvod sa koga se vidi da su sredstva uplaćena u svrhu izmirenja obaveza po osnovu poreza i
doprinosa na zaradu zaposlenog legla na odgovarajuće račune
o Knjiženje primljenog izvoda u dvojnom knjigovodstvu
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 6 od 10
V-ENERGY
Termin 16 :
Bilans stanja

Bilans uspeha

Poresku bilans PB 2
M

C
O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UKUPNO:
170 evra
W
W
W
.V
-E
N
ER
G
Y.
Napomena: dobija se sertifikat za 2-mesecni BASIC kurs iz knjigovodstva;
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 7 od 10
V-ENERGY
BITNE NAPOMENE :
predavaci koji su up-to-date (upoznati do danasnjeg dana) po pitanju zakonske regulative i
pozrtvovani (svakom polazniku kursa se odgovara na sva njegova pitanja) ;

Skripta

Video-materijal

Besplatan knjigovodstveni softver

Obuka se radi u širem centru grada – Ljube Didića 21 (u neposrednoj blizini hale Pionir)
ER
G
Y.
C
O
M

Rok vazenja ponude: do popune mesta (kurs pocinje 02/04/2013) ;
Dinamika plaćanja : rezervacija – upalta u iznosu od 3500,00 RSD
V-ENERGY
W
W
W
.V
-E
N
Vladan Ulardzic
Direktor
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 8 od 10
V-ENERGY
REFERENCE:
U nastavku izdvajamo glavne reference.
M
Kursevi iz knjigovodstva:
.V
-E
N
ER
G
Y.
C
O
1. KRKA kozmetika – Slovenia (veleprodaja) ;
2. METRO CASH & CARRY doo – veleprodaja – Beograd
3. Knjigovodstvena agencija: COMMODUS ZARIC I ZARIC O.D. – Beograd (12 zaposlenih)
4. Dermavita International d.o.o. (veleprodaja - kozmetika) - Beograd
5. STEN d.o.o. (izgradnja trafo stanica i reparacija postojecih) - Beograd
6. Suma Doors d.o.o. (veleprodaja - sve vrsta vrata od drveta) - Beograd
7. BARBA d.o.o. (proizvodnja - klanica) - Beograd
8. Udruzenje PAVLOS, TELEDOM (razvoj preduzetnistva) - Vlasotince
9. MOBIMEDIA agencija (usluge – kompjuterske usluge) - Beograd
10. Visa poslovna skola iz Cacka (obrazovanje) - Cacak
11. IOM – medjunarodna organizacija za migracije (nevladina organizacija) - Beograd
12. STR EFIKA (maloprodaja – prosto knjigovodstvo) - Beograd
13. DATOS d.o.o. (maloprodaja – finansijsko tj. dvojno knjigovodstvo) - Beograd
14. STR BING (maloprodaja - prosto knjigovodstvo) - Beograd
15. Herbawellness d.o.o. (veleprodaja – prirodni preparati) - Beograd
W
Knjigovodstveni i menadzerski software:
W
W
1. RAT-el – republicka agencija za telekomunikacije – Srbija
2. RAD Holding Korporacija - Beograd
3. POL d.o.o. – proizvodnja otpike i leca - Beograd
4. Knjigovodstvena agencija: „AKTIVA“ – Beograd (4 zaposlenih)
5. Knjigovodstvena agencija: „BIRO MAKO“ – Nis (17 zaposlenih)
6. Knjigovodstvena agencija: „MILJAK“ - Beograd
7. Knjigovodstvena agencija: „PLUS“ – Beograd
8. Knjigovodstvena agencija: „DM“ – Loznica
9. Knjigovodstvena agencija: „AKTIVA“ – Loznica
10. Knjigovodstvena agencija: „Cola“ – Beograd
11. Knjigovodstvena agencija: „Maja“ – Beograd
12. JUVEK d.o.o. (Juzni vetar) – muzicka produkcija - Beograd
13. ETOSYSTEM d.o.o. (usluge – prepaid) - Beograd
14. OTEG d.o.o. (marketing) - Beograd
15. VOLF d.o.o. (veleprodaja – POLIMARK proizvodi) - Beograd
16. COMPOLUX d.o.o. (veleprodaja – oprema za kupatila) - Beograd
17. ARHON d.o.o. (veleprodaja - plastika) - Beograd
18. CONTIMONT d.o.o. (veleprodaja susenog kandiranog voca) - Beograd
19. DATOS d.o.o. (prehrana) - Beograd
20. EUROGROSS d.o.o. (veleprodaja kancelarsijkog materijala) - Beograd
21. TINA TRADE d.o.o. – (VP+MP elektro-materijala) - Smederevo
22. STR BING (maloprodaja) - Beograd
23. VDV d.o.o. – turisticka agencija - Beograd
24. BEOTUBI d.o.o. (veleprodaja) - Beograd
25. VLASINA COMPANY d.o.o. (proizvodnja sokova sa veleprodajom) - Beograd
26. Ramzes d.o.o. (nekretnine) – Beograd
27. STR Andjela (maloprodaja - prehrana) – Beograd
28. FAPOK d.o.o. (usluge - autopumpe) – Zeleznik
29. SUPERMIX d.o.o. (veleprodaja - voce) – Barajevo
30. VUKSS LINE d.o.o. (veleprodaja – delovi za poljoprivredne masine) – Beograd
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 9 od 10
W
W
W
.V
-E
N
ER
G
Y.
C
O
M
V-ENERGY
File: 20130203_Ponuda_BASIC_170_evra.doc.doc
Strana: 10 od 10
Download

ovde - V