23/3/2015
24/3/2015
25/3/2015
26/3/2015
27/3/2015
2
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Ferizaj/Uroševac
Kaçanik/Kacanik
Kamenicë/Kamenica
Novobërdë/Novo Brdo
Shtërpcë/Strpce
Viti/Vitina
0
2
0
0
0
0
0
2
6
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Leposaviq/Leposavic
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vucitrn
Zubin Potok
Zveçan/Zvecan
Total
1
2
3
3
0
0
3
0
0
0
Pejë/Pec
0
0
0
0
0
Deçan/Decani
Gjakovë/Dakovica
Istog/Istok
Klinë/Klina
Pejë/Pec
Prishtinë/Priština
6
Gllogovc/Glogovac
Fushë Kosovë/Kosovo Polje
Lipjan/Lipljan
Obiliq/Obilic
Podujevë/Podujevo
Prishtinë/Priština
Shtime/Stimlje
1
3
2
0
0
1
0
3
0
2
Prizren
0
Dragash/Dragaš
Rahovec/Orahovac
Prizren
Suharekë/Suva Reka
Malishevë/Mališevo
0
0
0
0
0
TOTAL
1
1
5
3
4
14
Download

TOTAL 14