На основу члана 55., 57., и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12)
ГСП, Кнегиње Љубице 29
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ - по партијама
(назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 - канцеларијски материјал)
Бр. Бр.
Пар. поз.
1
Назив и ознака из општег
Шифра ГСП
Назив партије/позиције
речника набавке
ПОЈЕДИНАЧНИ ОБРАСЦИ
1
30192000 - канцеларијски
материјал
560066901
OBRAZAC, ZA MATRICNI STAMPAC - INTERNA
DOSTAV
2
30192000 - канцеларијски
материјал
560067701
OBRAZAC, ZA MATRICNI STAMPAC - POVRATNO
TREB.
3
30192000 - канцеларијски
материјал
560068501
OBRAZAC, ZA MATRICNI STAMPAC - TREBOVANJE
4
30192000 - канцеларијски
материјал
560080401
OBRAZAC, VIZIT KARTA
5
30192000 - канцеларијски
материјал
560903801
OBRAZAC, OBRACUN PLATA
6
30192000 - канцеларијски
материјал
560904601
OBRAZAC, UNOS CASOVA
7
30192000 - канцеларијски
материјал
560200901
OBRAZAC, KNJIGA JUTARNJIH IZLAZAKA VOZILA,
QF-D-020
УНИВЕРЗАЛНИ ОБРАСЦИ
1
2
3
4
5
6
2
7
8
9
10
11
12
13
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
30192000 материјал
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
канцеларијски
555186201
DELOVODNIK, ZA POSTU 6/1 1000 lista TVRDI
POV
560087101
BLOK, OBRAZACA NZ-1 obr.br.3/63
560103701
560104501
560105301
560106101
560109601
560110001
OBRAZAC, KNJIGA PUT. NALOGA ZA
PUTN.VOZ.A4-BZD
OBRAZAC, KNJIGA 950308 PUT.NAL.ZA
TER.VOZ.A4
OBRAZAC, KNJIGA PUTNIH NALOGA ZA AUTOBUS
OBRAZAC, ZAPISNIK O TEHN.PREGLEDU
br.BS.1.04
OBRAZAC, DIJAGRAM-TERETNA VOZ. ZA BREKON
2/3
OBRAZAC, DIJAGRAM-PUTNICKA VOZ.ZA BREKON
2/3
560112601
ROKOVNIK, SUDSKO-ADVOKATSKI - MALI
560113401
ROKOVNIK, SUDSKO-ADVOKATSKI - VELIKI
560116901
560123101
560124001
OBRAZAC, NALOG ZA NAPLATU POTRAZIVANJA
(BR.4)
BLOK, OBRAZACA NALOG BLAGAJNI OBR.BR. 2/1
NCR
BLOK, OBRAZACA NALOG BLAGAJNI OBR.BR. 2/4
NCR
Бр. Бр.
Пар. поз.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Назив и ознака из општег
речника набавке
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
30192000 - канцеларијски
материјал
Шифра ГСП
560143601
560168101
560170301
560171101
560172001
560173801
Назив партије/позиције
OBRAZAC, GRADJEVINSKI DNEVNIK
OBRAZAC, KNJIGA INTERNA DOSTAVNA A4 TVRDI
POV
BLOK, NCR RACUNA ZA TEHN.PREGLED
IZDAV."AMSS"
BLOK, NCR PRIZNANICA obr.br.2/55
OBRAZAC, POTVRDA TEH. ISPRAV.VOZILA br200
AMSS
OBRAZAC, REGISTAR PREGLED.VOZILA br.206
AMSS
560174601
BLOK, NCR DNEVNIK BLAGAJNE obr.br.2/8
560176201
BLOK, NCR 410X300 POPISNA LISTA SIROVINA
560177001
560192401
BLOK, NCR 410X300 POPISNA LISTA
OSNOV.SREDST.
DELOVODNIK, ZA POSTU 6/2 500 LISTA TVRDI
POV.
560193201
KNJIGA, PRIMLJENE POSTE NA LICNOST
560194001
OBRAZAC, POPIS AKATA
560196701
OBRAZAC, NALOG ZA SLUZBENO PUTOVANJE
560227001
OBRAZAC, M-UNK obr.br.950060
560228901
OBRAZAC, M-UN obr.br.950059
560229701
OBRAZAC, KNJIGA EVIDENC. DNEVNIH
IZV.FISK.KASE
560236001
PLANER, EVIDENCIJE ROCISTA DATUMIRAN
560237801
OBRAZAC, M-4K PRIJAVA PODATAKA ZA
ZAPOSLENE
560240801
OBRAZAC, KNJIGA KONTROLE ODRZ.MOT.VOZILA
560253001
KNJIGA, IZDATIH RACUNA "KIR"
560254801
KNJIGA, EVIDENC.PROM.I USLUGA "KEPU"
Право учешћа имају понуђачи која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН
(чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се
доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.
Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке.
Понуђач је дужан да понуди све ставке из конкретне партије за коју конкурише.
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена - по партијама предмета набавке.
Место испоруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоцa www.gsp.co.rs.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.
Могуће је извршити увид у узорке за партију 1 пре давања понуде. Увид је могуће извршити сваког
радног дана од 7-14h, уз предходно достављен захтев за увид, који се упућује на факс број 011/36640-87 или mail: [email protected] У захтеву за увид обавезно навести име и презиме и број
личне карте особе која ће извршити увид и време када би се вршио увид. ЗАХТЕВ УПУТИТИ
МИН. 2 ДАНА ПРЕ ЖЕЉЕНОГ ДАТУМА ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу
тражити писаним путем са обавезном навођењем адресе, тачног назива, контат телефона и email
адресе потенцијалног понуђача, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда тако што
ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити на број факса 011/366-4087 или на
адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број ВНД240/14", као и електронским путем на e-mail [email protected] са истом назнаком. Додатне
информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним
даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.
Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуде, послати одговор у року од три дана од пријема захтева у писаном облику, и
исти одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, ради увида осталих
заинтересованих лица у послати одговор.
Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се
приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште
са назнаком:
«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ - по партијама - ..................... (навести
партије предмета набавке за које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ до 02.02.2015. године до
12,00 часова, позив на број ВНД-240/14».
На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или
e-mail адресу).
Рок за подношење понуда је 02.02.2015. године до 11,30 часова у писарници Наручиоца на
адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Јавно отварање понуда извршиће се 02.02.2015. године у 12,00 часова, у просторијама
ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.
Радно време писарнице Наручиоца је сваког радног дана од 07,00 до 16,00 часова.
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан
је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно
учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања,
оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...)
мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав
легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.).
Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда,
извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.
Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт: Служба за јавне набавке
Download

Позив