JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернет страница: www.gsp.co.rs
На основу члана 55., 57., и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12)
ГСП, Кнегиње Љубице 29
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Фарбе и фарбарски прибор, лепак, спреј, гит... – по партијама,
број ВНД-297/14 (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 –Боје, лакови,
смоле)
ПАРТИЈА 1
ПАРТИЈА 2
ПАРТИЈА 3
ПАРТИЈА 4
ПАРТИЈА 5
ПАРТИЈА 6
ПАРТИЈА 7
ПАРТИЈА 8
ПАРТИЈА 9
ПАРТИЈА 10
ПАРТИЈА 11
ПАРТИЈА 12
ПАРТИЈА 13
ПАРТИЈА 14
ПАРТИЈА 15
ПАРТИЈА 16
ПАРТИЈА 17
ПАРТИЈА 18
ПАРТИЈА 19
ПАРТИЈА 20
ПАРТИЈА 21
ПАРТИЈА 22
ПАРТИЈА 23
ПАРТИЈА 24
ПАРТИЈА 25
ПАРТИЈА 26
ПАРТИЈА 27
ПАРТИЈА 28
ПАРТИЈА 29
ПАРТИЈА 30
ПАРТИЈА 31
ПАРТИЈА 32
ПАРТИЈА 33
ПАРТИЈА 34
ПАРТИЈА 35
ПАРТИЈА 36
ПАРТИЈА 37
ПАРТИЈА 38
ПАРТИЈА 39
ПАРТИЈА 40
ПАРТИЈА 41
ПАРТИЈА 42
ПАРТИЈА 43
ПАРТИЈА 44
ПАРТИЈА 45
ПАРТИЈА 46
ПАРТИЈА 47
ПАРТИЈА 48
ПАРТИЈА 49
ПАРТИЈА 50
ПАРТИЈА 51
ДВОКОМПОНЕНТНЕБОЈЕ И РАЗРЕЂИВАЧ ДВОКОМПОНЕНТНЕ БОЈЕ
ЕМАЈЛ ЛАКОВИ
ПРЕМАЗИ И БОЈЕ ЗА КРЕЧЕЊЕ И ГЛЕТ МАСА
RAZREDJIVAC, ZA SITO STAMPU SINTETICKI
ИЗОЛАЦИОНА БОЈА И РАЗРЕЂИВАЧ
MASA, ZAPTIVNA
GIT, ZA PROZORSKO STAKLO
MASA, ZAPTIVNA VODONEPROPUSNA
LAK, ZA CAMCE
BOJA, OTPORNA NA TEMPERATURU DO 800°C BRONZA
GIT, SILIKON OPSTE NAMENE BEZBOJNI-TUBA 250-350 ml
PREMAZ, ZASTITNI OD KOROZIJE I HABANJA
GIT, SILIKON OPSTE NAMENE U TUBI CRNI 250-350 ml
PREMAZ, ZA ZASTITU DONJEG POSTROJA
FOLIJA, PVC ZA KRECENJE TANKA
ПАПИР И ТРАКЕ ЗА ФАРБАРЕ
ФЛАХ ЧЕТКЕ
CETKA, LIONER N° 10
CETKA, ZA RADIJATOR 7cm
CETKA, ZICANA CELICNA φ 250
КРЗНЕНИ ВАЉЦИ И УЛОШЦИ КРЗНЕНИХ ВАЉАКА
ПАПИР БРУСНИ У РОЛНИ
PAPIR, VODOBRUSNI N°280
ДРЖАЧИ ВОДОБРУСНОГ ПАПИРА
DRZAC, BRUSNOG PAPIRA φ150 SA CICKOM-BOSCH
ПЛАТНО БРУСНО
SPAHTLA, SIRINE 40mm
SITO, FARBARSKO AMBLEM GSP
GIT, SILIK.BAKARNI ZA ZAPT.POD PRIT.200-350ml
GIT, SILIK.ZA MET.RTV- neutralni, boca pod pritiskom,crni(do 250°C ), 250-350ml
GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJ. 200-300ml
GIT, SILIKON ZA METALNE KRUTE SPOJEVE 250-300ml
GIT, SILIKON ZA METALNE RAVNE SPOJ. 250-350ml
GIT, SILIKON ZA TEMP.DO 250°C TRAJ.ZAPT.300-400ml
GIT, SILIKON ZA ZAPTIV.BOCA POD PRITISK.200-300 ml
KALAFONIJUM, PASTA ZA PODMAZIVANJE/LEMLJENJE
ЛЕПАК ЗА ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО
LEPAK, DVOKOMP.NA BAZI METAKRILATA 25ml
LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU 200-300ml
LEPAK, POLIURETANSKI ZA PLASTIKU 40-60 ml
LEPAK, SPECIAL CEMENT BL 1kg ZA POPRAV.PNEUM.
LEPAK, SUPER 5gr
LEPAK, SUPER DVOKOMP.ZA ZAZORE DO 5mm 10gr
LEPAK, TRENUTNI UNIVERZALNI 10-30gr
LEPAK, ZA DRVO
LEPAK, ZA METAL I POLIESTER 250-350ml
LEPAK, ZA PODNE PVC PLOCICE
LEPAK, ZA SPOJ METAL-GUMA TRENUTNI 20-30ml
LEPAK, ZA SPOJ METAL-METAL 250-350ml
LEPAK, ZA STAKLO I METAL DO 250°C 250-350ml
LEPAK, ZA STAKLO I POLIESTER 10-40ml
ПАРТИЈА 52
ПАРТИЈА 53
ПАРТИЈА 54
ПАРТИЈА 55
ПАРТИЈА 56
ПАРТИЈА 57
ПАРТИЈА 58
ПАРТИЈА 59
ПАРТИЈА 60
ПАРТИЈА 61
ПАРТИЈА 62
ПАРТИЈА 63
ПАРТИЈА 64
ПАРТИЈА 65
ПАРТИЈА 66
ПАРТИЈА 67
ПАРТИЈА 68
ПАРТИЈА 69
ПАРТИЈА 70
ПАРТИЈА 71
ПАРТИЈА 72
ПАРТИЈА 73
ПАРТИЈА 74
ПАРТИЈА 75
ПАРТИЈА 76
ПАРТИЈА 77
ПАРТИЈА 78
ПАРТИЈА 79
ПАРТИЈА 80
ПАРТИЈА 81
ПАРТИЈА 82
ПАРТИЈА 83
ПАРТИЈА 84
ПАРТИЈА 85
ПАРТИЈА 86
ПАРТИЈА 87
ПАРТИЈА 88
ПАРТИЈА 89
ПАРТИЈА 90
ПАРТИЈА 91
ПАРТИЈА 92
ПАРТИЈА 93
ПАРТИЈА 94
ПАРТИЈА 95
ПАРТИЈА 96
ПАРТИЈА 97
ПАРТИЈА 98
ПАРТИЈА 99
ПАРТИЈА 100
ПАРТИЈА 101
ПАРТИЈА 102
ПАРТИЈА 103
ПАРТИЈА 104
ПАРТИЈА 105
ПАРТИЈА 106
ПАРТИЈА 107
LEPAK, ZA STIROPOR
LEPAK, ZA TOPLU VULKANIZAC.PNEUMAT.700-1000ml
LEPAK, ZA UNUTRAS.GUME NA HLADNO 700-1000gr
LEPAK, ZA UNUTRASNJE GUME NA TOPLO 1000gr
LEPAK, ZA ZAPTIVANJE 50-75ml
MAST, Al-GRAFITNA 900°C ZA BRIZG. 400-600gr
MAST, GRAFITNA
MAST, ZA LEZAJ/SEMERINGE VAZD.INST.400-1000gr
METAL, TECNI (Al) DO 190°C DVOKOMP.350-500gr
METAL, TECNI (Fe) DVOKOMPONENTNI SET 10-50ml
METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI 100-150gr
METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI 50-100gr
PASTA, BEZ CFC ZA POPRAVKU PNEUMATIKA 650gr
PASTA, SILIKONSKA ZA ELEKTRONIKU 50-150gr
PASTA, SILIKONSKA ZA HLADJ.ELEKTRON. 10-50ML
PASTA, ZA BRIZGALJKE GORIVA D2066 LOH01 E4
PASTA, ZA CISCENJE RUKU OD BOJE I LEPKA 200 - 400ml
PASTA, ZA CISCENJE RUKU OD MASTI I ULJA 400-500 ml
PASTA, ZA LEMLJENJE 50-150gr
PASTA, ZA POLIRANJE GRANULACIJA G3
PASTA, ZA ZAVRTANJ GLAVE MOTORA
POLIESTER, SET ZA REPARACIJU PLASTIKE
MREZA, ZA OJACANJE PLASTIKE
PRAH, BRUSNI GRANULACIJE 60
PREMAZ, ZA ZASTITU OD KOROZ.HABANJA 400-600gr
SPREJ, ANTIKOROZIVNI ZA SMRZAVANJE 200ml
SPREJ, IZOPROPANOL ZA CISC.KONTAKTA 150-250ml
SPREJ, MAST MONTAZNA GRAFITNA 500ml
SPREJ, MAST SA KERAMICKIM CESTICAMA 400ml
SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA 100-200ml
SPREJ, ODMASCIVAC ELEKTROKONTAKATA 200-300ml
SPREJ, POLIURETAN-ZASTITA OD KOROZIJE 200ml
SPREJ, PRAJMER ZA LEPLJENU PLASTIKU 100-200mL
SREDSTVO, PROTIV ZAMRZAVANJA STAKLA
SPREJ, SILIK. PROTIV VLAGE,HABANJA 250- 400 ml
SPREJ, START ZA DIZEL MOTORE 200-300ml
SPREJ, ZA HLADNO CINKOVANJE
SPREJ, ZA PODMAZIVANJE VISENAMENSKI 100-400gr
DETERDZENT, ZA PRANJE DELOVA U BUPI-MAS.PRASK
SREDSTVO, PROTIV KAMENCA "ANTISTONE" 10LIT
SREDSTVO, RM110 ZA NEGU MASINE ZA TOPLO PRANJ
SREDSTVO, RM111 ZA NEGU MASINA ZA TOPLO PRANJ
SREDSTVO, ZA CISC.STAKLA/PLASTIKE 900-1000ML
SREDSTVO, ZA CISCENJE "KLEENCOIL" 1 lit
SREDSTVO, ZA DEMONTAZU LEZAJEVA
SREDSTVO, ZA DEZINF.RADNE EMULZIJE ZA MASINE
SREDSTVO, ZA MONTAZU TOCKOVA TRAMVAJA 1000ml
SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM MINERALNO
SREDSTVO, ZA OBRADU METALA REZANJEM SINTETIC.
SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE 3-5l
SREDSTVO, ZA PRANJE RUKU ZA MEHANICARE 300-500 gr
SREDSTVO, ZA PRANJE VETROBRANA NESMRZAVAJUCE 4-5 lit
SREDSTVO, ZA SKID.KAMENCA "PORODOX FLUSSIG"
SREDSTVO, ZA SKIDANJE KOROZIJE
SREDSTVO, ZA UKLANJANJE ZVAKACIH GUMA SA PODA 0,5-1 lit
SREDSTVO, ZASTITNO OD KOROZIJE DELOVA/OPREME
Право учешћа имају понуђачи која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку
предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке,
а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77.став 1. ЗЈН, у складу са
Конкурсном документацијом.
Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке.
Понуђач је дужан да понуди све ставке из конкретне партије за коју конкурише
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена – по партијама предмета набавке
Место испоруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоцa www.gsp.co.rs.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока
за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне
документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или
одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу
тражити писаним путем са обавезном навођењем адресе, тачног назива, контат телефона и
email адресе потенцијалног понуђача, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити на број факса
011/366-4087 или на адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком
"За набавку број ВНД-297/15", као и електронским путем на e-mail: [email protected] са
истом назнаком. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15
часова.
Радно време писарнице Наручиоца је сваки радни дан од 07.00-16.00 часова.
Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуде, послати одговор у року од три дана од пријема захтева у писаном
облику, и исти одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, ради
увида осталих заинтересованих лица у послати одговор.
Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин
да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или
путем поште са назнаком:
«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: Фарбе и фарбарски прибор, лепак, спреј, гит... - по партијама ..................... (навести партије предмета набавке за које се конкурише) – НЕ
ОТВАРАТИ до 10.02.2015. године до 13,00 часова, позив на број ВНД-297/14».
На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт
телефон или e-mail адресу).
Рок за подношење понуда је 10.02.2015. године до 12,30 часова у писарници
Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Јавно отварање понуда извршиће се 10.02.2015. године у 13,00 часова, у
просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати,
дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за
активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на
поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по
завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног
лица понуђача.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће
бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као
такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка
дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре
почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.
Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања
понуда.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт: Служба за јавне набавке.
Download

Позив