VELIKA BRITANSKA TURA
ENGLESKA | VELS | ŠKOTSKA
10 DANA – AVIO / BUS
Polazak: 25.04.2014. Povratak: 04.05.2014.
1. dan BEOGRAD - LONDON
Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla dva sata pre poletanja aviona. let za London u 10:35h. Dolazak u London u
12:40h. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada: obilazak trgova Pikadili i Trafalgar, Vestminsterska
opatija, Parlament, Siti, crkva Svetog Pavla, London Tower, London Eye (oko Londona), Bakingemska palata,
Kensington palata... Smeštaj u hotel. Slobodno veĉe. Noćenje.
2. dan LONDON
Doruĉak. Slobodan dan za individualne posete muzejima i galerijama. Preporuĉujemo obilazak muzeja Madam Tiso
kao i posetu Tate galeriji. Povratak u hotel. Slobodno veĉe. Mogućnost fakultativnog organizovanog odlaska na
veĉeru u pab. Noćenje.
3. dan LONDON – STOUNHENGE – BAT – KARDIF
Doruĉak. Polazak autobusom za Vindzor, obilazak dvorca, koga je izgradio Vilijem Osvajaĉ, a tokom poslednjih 900
godina izvršene su mnoge rekonstrukcije. U Vindzoru se moţe posetiti kapela Sv. Đorđa i Drţavni apartmani u kojima
se nalazi ĉuvena izloţba slika Van Ajka, Rubensa i Rembranta. Stounhendţ, najĉuveniji praistorijski spomenik Evrope
koji potiĉe iz Bronzanog doba. Posle napuštanja Stounhendţa dolazak u Bat, grad koji su podigli Rimljani, sa ĉuvenim
kupatilima i svojstvenom arhitekturom, sigurno je najelegantniji grad Velike Britanije. Veĉernji dolazak u Kardif,
prestonicu Velsa. Noćenje.
4. dan KARDIF – BREKON – HARLEH
Doruĉak. Panoramsko razgledanje Kardifa i nastavak puta preko Velsa. Poseta Brekonu i kroz ţivopisne predele
dolazak do đavoljeg mosta. Obilazak vodopada. Nastavak puta i voţnja ţeleznicom uskog koloseka slikovitim
predelima. Po podne dolazak u Harleh. Smeštaj u konaĉište u okolini. Noćenje.
5. dan HARLEH – PORTMERION – LIVERPUL
Doruĉak. Odlazak za Portmerion – „najlepše selo na svetu". Posle prepodnevnog boravka i obilaska odlazak za
Liverpul preko Ratina, sa zadrţavanjem u Ĉesteru, gradiću sa najkarakteristiĉnijom srednjovekovnom arhitekturom. U
Liverpulu smeštaj u hotel. Mogućnost fakultativnog organizovanog odlaska u noćni klub Kavern (Cavern), kolevku
Britanske pop muzike i Bitlsa-lokalnim prevozom. Noćenje.
Kralja Aleksandra 14, 21000 Novi Sad, Serbia; +381216611944; +381216621244; [email protected]; www.bonvoyage.co.rs
Account No: NLB Banka: 310-159-27; ERSTE Bank: 340-11006070-35; VAT No: 101700849; ID No: 08589046; licence: OTP 245/2010
6. dan LIVERPUL – GLAZGOV
Doruĉak. Panoramsko razgledanje grada i nastavak puta kroz ţivopisne predele tzv Lake District (Leik Distrikt),
nacionalnog parka, do Windermer-a (Vindermira), gradića u Severnoj Engleskoj. Pauza pa nastavak do Gretna Green,
mesta na škotskoj granici. Posle posete Greton Grinu dolazak u Glazgov. Smeštaj u hotel. Mogućnost fakultativnog
organizovanog odlaska na veĉeru u pab. Noćenje.
7. dan GLAZGOV – TROSAKS – STERLING – EDINBURG
Doruĉak. Panoramsko razgledanje grada, koji je sa svojom lukom najveći u Škotskoj, podignut na reci Klajd, bogat
građevinama iz 15. veka, muzejima i galerijama. Po povratku sa popodnevnog izleta za Trosaks i obilaska Sterling
zamka nastavak puta za Edinburg. Smeštaj u hotel. Mogućnost fakultativnog organizovanog odlaska na „Škotsko
veĉe". Noćenje.
8. dan EDINBURG – JORK
Doruĉak. Teško je naći tako lepo smešten grad kao što je Edinburg. Njegov krunidbeni zamak sa ogromne stene
dominira gradom i radnjama Princes Strita. Posle boravka u gradu odlazak za Jork preko Hadrijanovog zida koga su
podigli Rimljani da bi se branili od borbenih Škota. U Jorku (Lidsu ili okolini) smeštaj u hotel. Noćenje.
9. dan JORK – STRAFORD – OKSFORD – LONDON
Doruĉak. Razgledanje grada koji se predpostavlja da je najstariji u Velikoj Britaniji. Poseta Jork Minsteru – katedrali
staroj preko 500 godina, starim zidinama koje okruţuju grad i ostalim znamenitostima. Ovde je Konstantin
proklamovan za rimskog imperatora, Saksoncima je bio glavni grad, a Normani su u njemu imali svoj vojni sud. Dalje,
odlazak u Straford na Ejvonu, stari trgovaĉki grad, mesto rođenja Vilijema Šekspira, koji je jedno od najpoznatijih
svetskih turistiĉkih mesta. Posle posete Šekspirovoj rodnoj kući i obilaska grada, kraće zadrţavanje u Oxford-u,
najĉuveniji univerzitet u svetu, gde su oĉuvani svi stilovi engleske arhitekture poĉev od 11. veka. Uveĉe dolazak u
London. Smeštaj u hotel. Noćenje.
10.dan London – Beograd
Doruĉak. Napuštanje hotelskih soba. Transfer do aerodroma. Leta za Beograd u 13:40h. Predviđeni dolazak u Beograd
u 17:25h, na aerodrom Nikola Tesla.
Cena aranžmana: 1345€ (na bazi 20 putnika)
Cena aranžmana: 1465€ (na bazi 15 putnika)
RANI BUKING -55€
Pod ranim bukingom se podrazumeva rezervacija i uplata 30%od cene aranţmana do 10.12.2013.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja
Mogućnost plaćanja u 7 rata (decembar-jun) ĉekovima građana ili putem administrativne zabrane
Način plaćanja aranžmana:
• Gotovinski prilikom rezervacije 30% ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre polaska na put
Kralja Aleksandra 14, 21000 Novi Sad, Serbia; +381216611944; +381216621244; [email protected]; www.bonvoyage.co.rs
Account No: NLB Banka: 310-159-27; ERSTE Bank: 340-11006070-35; VAT No: 101700849; ID No: 08589046; licence: OTP 245/2010
• platne kartice (visa, dina, master, maestro)
• ĉekovima građana
Aranžman obuhvata
• avio prevoz Beograd-London-Beograd
• transfer aerodrom-hotel-aerodrom
• prevoz autobusom turistiĉke klase prema programu
• tri noćenja sa doruĉkom (kontinentalni) u hotelu 2*/3* u Londonu, širi krug (Ibis Style London Excel hotel ili sliĉan) u
1/2 ili 1/3 sobama
• po jedno noćenje sa doruĉkom (kontinentalni) u hotelima 2*/3* u
Kardifu, širi krug, predgrađe (Ibis hotel ili sliĉan) u 1/2 ili 1/3 sobama
Liverpulu, širi krug, predgrađe (Ibis hotel, Britannia hotel ili sliĉan) u 1/2 ili 1/3 sobama
Glazgovu, širi krug, predgrađe (Ibis hotel, Premier inn ili sliĉan) u 1/2 ili 1/3 sobama
Edinburgu, širi krug, predgrađe (South Queensferry hotel ili sliĉan) u 1/2 ili 1/3 sobama
Široj okolini Harogata, Jorka ili Lidsa (Ramada Parkway ili sliĉan) u 1/2 ili 1/3 sobama
• jedno noćenje sa doruĉkom u okolini Harleha u lokalno kategorisanom konaĉištu
• obilazak Vindzora, Stounhendţa, Portmeriona, Hadrijanovog zida
• voţnja ţeleznicom uskog koloseka
• razgledanje i obilasci prema programu
• troškovi organizacije putovanja i vođstvo puta
Aranžman ne obuhvata
• doplatu za 1/1 sobu 375€ (na upit)
• aerodromsku taksu cca 154€ (podloţno promeni)
• vizu za Veliku Britaniju (98€)
• međ. zdravstveno osiguranje
• fakultativni program (minimum 15 osoba): „Škotsko veĉe" (veĉera i transfer) – 65£, veĉera u pabu – 55£ (veĉera i
transfer)
• ulaznice za kulturni-istorijske znamenitosti – Bat (Rimska kupatila) 13.5£, The Beatles Story Muzej 16£, Noćni klub
Cavern – od 20£ (u zavisnosti planiranog koncerta te veĉeri), Edinburg zamak 18.5£, Holirud palata 11.5£, Stirling
zamak 16.5£, Katedrala u Jorku 11£, London Eye 22.5£, Bakingem palata 19£, Ĉelzi stadion 17£, Kensington palata
16.5£, Krstarenje Temzom 16£... i ostale
• ostale individualne troškove putnika
PRILIKOM UPLATE REZERVACIJE PUTNICI SU U OBAVEZI DA DOSTAVE KOPIJU PRVE STRANE VAŢEĆEG PASOŠA. U
SUPROTNOM, AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST AKO SE AVIO-KARTE ODŠTAMPAJU SA POGREŠNIM IMENIMA,
DOK PUTNICI SNOSE TROŠKOVE ŠTAMPANJA NOVIH KARATA.
INFORMACIJE ZA DOBIJANJE BRITANSKE VIZE MOŢETE DOBITI U AGENCIJI
Kralja Aleksandra 14, 21000 Novi Sad, Serbia; +381216611944; +381216621244; [email protected]; www.bonvoyage.co.rs
Account No: NLB Banka: 310-159-27; ERSTE Bank: 340-11006070-35; VAT No: 101700849; ID No: 08589046; licence: OTP 245/2010
Rok za prijavu: 15.02.2014. ili do popune mesta. Program je rađen na bazi od minimum 15 putnika.
Raspored razgledanja se moţe menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i
vremenskih uslova. Organizator putovanja zadrţava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih
objektivnih okolnosti (guţva na granici, guţva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak,
promene u viznom reţimu). Falcon Tours zadrţava pravo da u sluĉaju izmene cene prevoza, deviznog kursa,
nedovoljnog broja prijavljenjih putnika i sliĉno izmeni cenu aranţmana za odgovarajući iznos ili otkaţe putovanje, a
najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje. Svi ostali uslovi korišćenja aranţmana navedeni su u Opštim uslovima
putovanja agencije Falcon Tours, koji su u skladu sa Zakonom o turizmu. Uz ovaj program važe opšti uslovi
putovanja agencije Falcon Tours OTP 12/2010.
Kralja Aleksandra 14, 21000 Novi Sad, Serbia; +381216611944; +381216621244; [email protected]; www.bonvoyage.co.rs
Account No: NLB Banka: 310-159-27; ERSTE Bank: 340-11006070-35; VAT No: 101700849; ID No: 08589046; licence: OTP 245/2010
Download

VELIKA BRITANSKA TURA ENGLESKA | VELS