E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
STADLER TVT ®
TEHNIČKO UPUTSTVO
ZA SPECIALNI TOPLOVODNI KOTAO
NA ULJE ILI PLIN
RL, RLs
25
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
KARAKTERISTIKE KOTLA
Toplovodni kotao WVterm tip RL i iz njega napravljene modifikacije konstruisani su za loženje
lož uljem ili plinom. U osnovnu opremu spadaju: toplovodni kotao za temperaturni režim 90/70 °C,
vruča plamena komora, predgrijavanje povratne vode, turbolatori, regulacijski ormarič sa svim
bezbednostno-regulacijskim elementima, oplata sa kvalitetnom izolacijom debline 50 mm, potrebna
dokumentacija, zaštitna embalaža in drugo. Kotao odgovara svim važečim propisima o zaštiti na
radu i konstrukcijskoj izvedbi (npr. DIN 4751 B1.1, DIN 4702 itd.).
Kotlovi sa oznakom RLG ili RLGs imaju u obimu isporuke uljni gorionik HANSA i kablove
za povezivanje gorionika sa regulacijskim ormaričem.
Kotao i bojler ispitani su na pritisak i vodotesnost. Dopušteni radni pritisak iznosi 2,5 bara. Svi
sastavni djelovi su izrađeni iz kvalitetnih materiala, a debljine upotrebljenih limova su iznad
standardom propisanih, kako bi se postigao dobar kvalitet zavarenog sklopa i povečala doba trajanja
proizvoda. Kotao je moguče ugraditi na otvoreni ili zatvoreni sistem instalacije centralnog grijanja.
Kod kupnje kotla sa oznakom RL u opremu spada i emajliran bojler zapremnine od 115 litara.
Bojler se mora spojiti sa kotlom sa vanjske strane prema shemi, a da mora biti u polaznom vodu
ugrađena električna crpka sa zapornim ventilima i nepovratnim ventilom. Temperaturu vode u
bojleru reguliramo preko regulacijskog ormarića sa crpkom. Kapaciteta ugrijane sanitarne vode
45°C iznosi 675 l/h. Bez ugrađene crpke bojler ne radi. Dozvoljen pritisak vode iz vodovodnog
sistema je 6 bara, ako je pritisak veći obavezna je ugradnja reducirnog ventila i ekspanzijsku
posudu. Kupnjom seta za električno grijanje vode u bojleru, (električni grijač je 2 kW) moguće je
ljeti grijanje vode i sa elektrikom. Ako u fazi kupnje kotla sa bojlerom niste kupili i elektro
grijač, istog (jačine 2 kW) je moguče i kasnije ugraditi, možete ga naručiti kot trgovca od
koga ste kupili kotao. Ugradnju elektro grijača mora obaviti stručna osoba sa orginalnim
tvorničkim djelovima. Sa time če vama biti garantiran bezbedan rad bojlera.
MONTAŽA
Instalaciju kotlovnice i centralnog grijanja potrebno je uraditi u skladu sa važećim gradbenokontrolnim i sigurnostnim propisima. Ako bojler nema elektro grijača možemo termostat upotrebiti
za regulaciju crpke. Preporučujemo, da se voda u bojleru ne zagrijava preko 60°C jer se taloži
vodni kamenac, a vruča voda može biti i opasna za djecu. Ljeti kada želite sa kotlom zagrijavati
sanitarnu vodu morate zatvoriti prolaz vode prema centralnom sistemu grijanja. Cjevi za sanitarnu
vodu mogu biti ili pocinčane ili bakarne, mešana izvedba (Cu-Zn) nije dozvoljena. Crpku bojlera
vežemo električki preko naležnog termostata. Kod odabiranja gorionika najbolje tražiti savet
tvornice i ovlaštenog servisera. Moderno projektovan kotao i bojler omugučuje vam mogučnost
montaže bojlera ispod kotla, što ima svoje prednosti kod posluživanja kotla i usisivanja čistog
vazduha iz kotlovnice.
Kod kupnje kotla spada u opremu i podložni okvir tako, da kotao nije postavljen na pod
kotlovnice, i da gorionik ne uvlači prašine sa poda kotlovnice. Kotlovnica mora biti izgrađena
tako, da omogučuje dovoljan ulaz svežeg vazduha. Dimnjak i priključak moraju biti u skladu sa
normama. Promaja u dimnjaku mora iznositi 25-35 Pa, ako je promaja veča moramo je gušiti.
26
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Parametri izgaranja kod puštanja gorionika u rad moraju biti u skladu sa propisima zbog toga
mora serviser imati instrument za merenje emisija dimnih plinova. U gorionik staviti dizu veličine
prema kapaciteti kotla.
Za obe pumpe (sistema i bojlera) priporučujemo spajanje preko naležnog cijevnog ternmostata na
polaznom vodu, kojeg podesimo na najmanje 60°C.
Montaža oplate je jednostavna i uradi se prije spajanja kotla na sistem. Sa kotla skinite sva
vrata. Na poklopac oplate sa vijcima pričvrstite nosač regulacijskog ormara te montirajte
regulacijski ormarič. Lagano poravnajte kapilare te jih stavite u čaure za pipala, poklopac postavite
privremeno na kotao. Uzmete iz paketa prednji dio oplate (stavite plastične peraje bočno ako te nisu
izsečene) i posravite je na kotao preko okvira vrat, tako da se lepo priljubi kotlu. Uzmite bočne
stjene i spojite jih sa prednjom stjenom, tako da sa perajama prednje stjene zakačite u isečene
otvore na bočnoj stjeni levo i desno. Ako kotao ima bojler zakačite na bočne stene i gornju prednju
stenu bojlera (proverite, dali su stavljene kapilare). Ako su peraje prednje stene previše
zatvorene možete jih malo okrenuti prema vani kako bi mogli lakše spojit stjene. Kod prejakog
pomeranja peraja amo tamo mogu puknuti. Kad su na kotao stavljene prednje i stranske stjene,
uzmete iz paketa pocinčanu zadnju stjenu, sa izvijačem i kombiniranim klještima poravnate jezičce
sa rupicami za vijke te stavite zadnju stjenu na mufne. Poravnane jezičce ugurate u izsečke na
bočmim stjenama te sa knipinzima učvrstite spoj. Na kotao-bojler položite komad izolacije i lepo ga
priljubite kotlu-bojleru. Na vrh oplate postavite poklopac i ugurajte ga u ležište. Sa lakim udarcima
ruke poravnajte poklopac i oplatu, da su linije poravnate. Montirajte vrata kotla i pazite da dihtuju,
ako je dihtovanje slabo, okrenite očesnin vijk-nosač vrata za jedan navoj, zategnite kontra maticu.
PAŽNJA ! Oplata se montira pred priključenjem kotla na cevovode.
Kod priklučenja regulacijskog ormariča pridržavajte se uputa koje su uz regulaciju. Priključni
strujni kabel i kabel za pumpe provucite kroz okruglu rupu na zadnjoj stjeni oplate. Montirajte
gorionik. Stručno lice mora izvršiti električno povezivanje, da se isključi mogučnost nesreče ili
kvara pojedinih elemenata kotla. Isto važi i za povezivanje dovoda goriva na gorionik i dalje na
cisternu.
LEGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ventil
reducirni ventil
nepovratni ventil
manometar
sigurnostni ventil
dovod hladne vode
kružni vod
odvod tople vode
tlačna posuda
10. ispust vode
27
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
LEGENDA:
1. Kotao
2. Ventil za mešanje
3. Polazni vod – topla voda
4. Pumpa sistema za grijanje
5. Ventil
6. Povratni vod
7. Sigurnostni vod
8. Prelivni vod
9. Termo manometar
10. Ogrevno tjelo
11. Priključak na kanalizaciju
12. Sigurnostni ventil 2,5 bar
13. Naležni termostat za pumpu poz.4
14. Jednosmerni ventil
15. Lončič za odzračivanje
16. Punjenje praznjenje
17. Ekspanzijska posuda
TV Topla sanitarna voda
HV Hladna sanitarna voda
KV Kružni vod tople sanitarne vode
Slika prikazuje shemo vezivanja kotla i bojlera na sistem grijanja
REGULACIJA KOTLA
Kotlom se upravlja preko regulacijskog ormariča a upute za rad priložene su regulaciji. Kotao radi
avtomatsko na podešenoj temperaturi. Kod podešavanja temperature vruće vode u sistemu pazite,
da temperatura povratne vode ne padne ispod 60°C a vruča voda u polaznom vodu izpod 70°C.
ODRŽAVANJE
Kod loženja uljem ili plinom kotao se čisti bar jednom u godini i to posle sezone loženja. Prije
nove sezone loženja mora se obavezno podesiti plamenik. Proveriti sigurnostne elemente, nivo vode
u sistemu i ako su svi radiatori odzračeni.
Bojler je potrebno, ako je voda tvrda, čistiti bar jedan put godišnje od vodenog kamenca. Prije
čišćenja moramo prekinuti električni dovod struje, ako imamo grijanje sanitarne vode sa elektro
grijačem, zatvoriti ulaz vode. Kod čišćenja pazimo, da se očuva emajl. Ako je anoda istrošena
potrebno ju je zameniti, preporočuje se zamena brtvila kod skidanja poklopca prirubnice. Ako
postoji neredovito loženje i preti opasnost smrzavanja najbolje je napuniti sistem sa tekućinom
protiv smrzavanja a bojler isprazniti.
Kod održavanja kotla obavezno ugrađivati orginalne djelove proizvođača, jer čete samo tako
očuvati tvorničku garanciju.
28
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
Predstavitev: www.wvterm.si
E-mail Adress: [email protected]
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ložište sa rebrima i vručom komorom
Dimne cevi sa turbolatorma
Odvodnik dima
Otvor za čiščenje
Polazni vod
Povratnitni vod
Priključak za pipala
Kotlovska priključka za bojler
Punjenje, praznjenje i
sigurnostni povratni vod
Predgrijavanje vode
Grelna spirala
Čaura za pipala
Regulacijski ormarič
Topla sanitarna voda
Crpka
Ulaz vode iz vodovoda
Zaštitna anoda
20
21
22
23
24
25
Gorionik odnosno otvor za gorionik
Otvor za kontrolu plamena
Elektro grijač (opcija)
Oplata sa izolacijom
Kružni vod (cirkulacija)
Lončič za odzračivanje
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Dotok vode iz kotla preko crpke
19 Odvod vode u kotao
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tip
Snaga
Voda Voda
kotla
uljeu
u
plin
bojle
kotlu
RLs,
kW
l
l
RL
15-24
115
105
20
21-30
115
100
25
27-36
115
100
30
33-50
115
95
35
39-55
115
95
40
45-65
140
135
50
57-85
170
225
65
75-96
170
220
80
93-120
170
240
100
Pridržavamo si pravo na izmjene!
Potr.
prom
aja
Pa
10
10
12
15
15
18
18
20
28
Masa
RLs
Masa
RL
kg
150
150
155
160
190
220
305
315
330
kg
215
220
225
230
260
300
395
395
425
M J E R E ( mm )
C
160
160
160
160
160
160
180
180
200
R"
5/4
5/4
5/4
5/4
5/4
5/4
6/4
6/4
2
L
655
655
655
655
655
815
955
955
1060
B
654
654
654
654
654
654
790
790
790
H
1270
1270
1270
1270
1270
1270
1450
1450
1450
H4
720
720
720
720
720
720
900
900
900
D
475
475
475
475
475
475
650
650
635
F
230
230
230
230
230
230
370
370
365
G
400
400
400
400
400
400
450
450
450
E
A
280 950
280 950
280 950
280 950
280 950
280 950
270 1130
270 1130
270 1130
29
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
Download

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SPECIALNI TOPLOVODNI KOTAO NA