Imotska l,H∝ OB∞ grad
Tclcfon:381 113098198
TclcFon:381113098199
E‐
mal[[email protected] CO rs
P6TE1)UZECE ZA FEVIZIJU
FINOD
2●
MD― EX AD
KRALJA ALEKSANDRA
KARADORDEVICA 33
KRACUJEVAC
17._god.
IZWSTAJ NEZAWSNOG REWZORA
Akcionarima i rukovodstvu MD-EX AD, Kragujevac
Izvr5ili smo reviziju priloZenih finansijskih ime(taja privrednog druStva MD-EX AD,
KRAcUJEvAc (u daljem tekstu "DruStvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra
2013. godine odgovaraju6i bilans uspeh4 izve5taj o promerurma na kapitalu izve5taj o
tokovima gotovine za godinu koja se zavr3ava na taj dan, kao pregled madajnih
radunovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveStaje.
i
i
Odgovornost rukavodstva za.linans
i.i ske
i
izveitqi e
Rukovodswo DruSwa je odgovomo za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izve5taja u skladu sa radunovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one inteme
konhole koje rukovodswo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izve5taja koji ne sadrZe
materijalno madajne pogre5ne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili gre3ke.
Odgovornost revizora
je
odgovomost da izrazimo mi5ljenje o finansijskim izve5tajima na osnow izvr5ene
revizije. Reviziju smo izwSili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije i zakonskim
propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Ovi standardi nalaZu da se pridrZavamo etidkih
zahteva i da reviziju planiramo i izvr5imo na nadin koji omoguiava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izveitaji ne sadrZe materijalno znadajne pogre5ne iskaze.
NaSa
Revizija ukljuduje sprovoilenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izve5tajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosudivanjq ukljuduju6i procenu rizika postojanja materijalno znadajnih
pogre5nih iskaza u finansijskim izve5tajima, nastalih usled kiminalne radnje ili gre5ke. Prilikom
procene rizik4 revizor sagledava inteme kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izve5taja radi osmi5ljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajudi
u datim okolnostima, ali ne u cilju izraZavanja miSljenja o delotvornosti intemih kontrola
pravnog lica. Revizija takocle ukljuduje ocenu adekvatnosti primenjenih radunovodstvenih
politika i opravdanosti radunovodstvenih procena izvr5enih od strane nrkovodstva, kao i ocenu
opSte prezentacij e finansijskih izveStaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni
izraZavanje naSeg revizijskog miSljenja.
i odgovarajudi i
da obezbeduju osnovu za
lod3
- nastavak na slededoj straoi-
MB 17139835,PIBI SR 100350566,tekuCi raこ
un: 170‐ 913‐ 88
Imotska
I, I lMo
Beograd
Telefon: 3El I I 30 98 198
Telefon: 3El I I 30 9E l99
E-mail: [email protected] nodit.co.rs
SNOCREレ ワZOM aasra″ り
rzレ乞ぶコ
ИJttE″ ИИ
И鰤 薔α″
加 α′″肋 ″お″ り
“
,∠
ュ Kttgり ιИε
―
Po nボ em miも jettu,inallslski iZVesttti prik″可 u iStinito i ottektiVnO,po s宙 m matettalno
znatttnim pimiima,■ nanslski polo2埼 MD― EX AD,KRACUJEVAC na dan 31.decembra 2013.
godine,kao i rezultate ttegoVOg poslovania i tOkoVe gotovine za godhu koia se a、 もava na tai
dan,u skladu sa r“ unovodstvenim pЮ plsima Republike Srble.
sttra″た ″″″た
U postupku reviz」 e utvrdili smo da DmStvo,saglasno sa usvoienim r“ unOvodstvenlm
politikamtt evidentin investicione nekretnine po nabavnoi vredncltti urnanJena za kmuliranu
alnortizacIJu. Smatramo da pnmenJena raё unovodstvena politika ne oむ ぬ va adekvatno
vrednost nekretnina datih u zakup, te u tom snlislu preporucuJemo da DruStvo preisplta
pnmeJenu ratunovodstvenu poliJku i utvrdi fer vrednost imo宙 ne u skladu sa MRS 40Investicione nekretline
DmStvoje u toku 2013.godine izvrζ ilo pЮ dau gradevinskog o切 ekt kda Spada u raspologan」 e
imo宙 nom velikc vrcdnosti Do datuma ovog izveStaia nle naln prezentovana dolmmentacta
kaa bi pOtVrdila da je raspolaganic imO宙 nom velike vrednosti bilo u skladu sa procedurama
pred宙 denim u Zakonu o pHvrednim druStvima.
DruStvo nり e postupllo u skladu sa zahtevima MRS l‐ PrezentacJa inansuSkih izves可 亀 Vezano
za sastavjanic Napomena uz inansuske izve壺 可c Napomene uz inanslSke izveStaie ne s調 膨e
dodatne ttbmacte i rぶ ё
lttavania za pOZiCte koie Su"kaZane u inanslskh iZVegttima9
kao ni odgovattu6a Obelodajivtta veZana za pnmettene racunovodstvene politike.Pored
navedenclg,Dru油 o niie izV`i10 odgovaraJuCa obelodaniivania u Napomenalna w inatlslske
izveζtte za 2013 gOdinu u skladu sa MSF1 7-Finanslski inStrurnenti:Obelod`呵
市anitt kai
zahteva adekvatna obelodaniiVtta u Ciju pravilnog razllmevania flnanslskOg polo4a i
poslovanJa DruStva U Napomenarna tt inanslske iZVeStaie Za 2013 godinll DmStvo niie
izvSilo obelo働 可 市田ja vezana za zaradu,odnosno gllbitak,po akcll u skladu sa MRS 33Zarada po akcIJl
Nぶ e
miも jette
ne sadtti rezervu po prethodno navedejm pitaniima.
- nastavak na sledeioj strani-
2 od 3
MB 17139835,PIB:SR 100350566,tekuCi raCun: 170-913-88
0●
Finodit
reviziju
Imotska l,H“ O Bcond
TclcFon:381 113098198
Tclcfoni 381 11 30 98 199
preduzece za
E‐ mall
ofrl∞ @inodi∞
rs
IZWSTAJ NEZAWSNOG REWZORA (nastavak)
Akcionarbna i rukovodsteu MD-EX AD, Kragujevac
IneStaj
o zakanskim
i reeulatornim zahtevima
DruStvo je odgovomo za sastavljanje Godi5njeg izve5taja o poslovanju, u skladu sa zahtevom
Zakona o radunovodstvu Republike Srbije (Sluibeni glasnik Republike Srbije broj 6112013).
Na5a je odgovomost da inazimo miSljenje o uskladenosti godi5njeg izve5taja o poslovanju sa
finansijskim izveStajima za poslovnu 2013. godinu. U vezi sa tim, nali postupci se sprovode u
skladu sa Medunarodnim standardom rcvizije 720 Odgovomost revizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrZe finansijske izveStaje koji su bili predmet revizije, i
ogranideni smo na ocenu usagla5enosti izve5taja o poslovanju sa finansijskim izveStajima.
-
Po naSem mi5ljenju, Godi5nji izveStaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izve5tajima koji
su bili predmet revizije.
Ostala
pitanja
Reviziju finansijskih izve5taja za prethodnu godinu je izvrSio drugi revizor koji je u svom
izve5taju na dall. 26.04.2013. godine izrazio miSljenje sa rezervom o finansijskim izvestajima
sastavljenjim na dan 31.12.2012. godine.
U Beogradu, 24.04.2014. godine
二崚
゛
バ
﹁
iCξ r3。 ,
3 od 3
MB 17139835,PIB:SR 100350566,tekuCi raCun:170‐
913‐ 88
Download

preuzmi - MD-ex ad