Balkánský Express
Balkan Express
24. – 25. října 2014 / October 24-25, 2014
FHS UK, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice
Room 1037
1
PROGRAM KONFERENCE/CONFERENCE PROGRAMME
aktivní účastník/active participant: 150 Kč
doprovodný program pro neaktivní účastníky/non-active participant fee for
accompanying programme: 80 Kč
pátek /Friday
8:30-9:30 Registrace / Registration
9:30-12:00 Blok 1: konference / conference module 1
12:00-13:00 Oběd (menza) / Lunch (cafeteria)
13:00-14:30 Blok 2: filmový blok / film module 2
14:30-14:45 Přestávka / Coffee break
15:00-16:15 Blok 3: konference / conference module 3
16:15-16:30 Přestávka / Coffee break
16:30-18:00 Blok 3: konference / conference module 3
18:00-20:00 slavnostní přípitek, vernisáž výstavy / toast, vernissage
Sobota / Saturday:
9:00-11:00 Blok 4: konference / conference module 4
11:00-11:15 Přestávka / Coffee break
11:15-13:45 Blok 5: konference / conference module 5 (key note speaker)
13:45-14:00 Přestávka / Coffee break
14:00-14:30 Blok 5: konference / conference module 5
14:30-16:30 Blok 6: konference / conference module 6
16:30 slavnostní raut a živá balkánská hudba / reception and live Balkan music
2
Pátek 24.10.2014 / Friday, October 24th, 2014
Blok 1 / Konference / Conference (chair: TBA)
Module 1
8:30 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Registrace / Registration
Zahájení konference děkanem FHS UK doc. PhDr. Ladislavem
Benyovszkym, CSc.
Conference opening by FHS UK dean doc. PhDr. Ladislav Benyovszky,
CSc.
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc., PhDr. Dana Bittnerová, CSc, FHS UK
David Pettigrew, PhD (key note speaker), Bc. Ivana Skenderija, Mgr.
Markéta Slavková
Zahájení konference/Conference opening
PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc., Slovanský ústav AV ČR
Společné kořeny a paměť: kontinuita a diskontinuita na Balkáně/Common roots
and memory: continuity and discontinuity in the Balkans
Mgr. Uroš Lazarević, Filozoficka fakulta v Praze, Ústav politologie
Rozpad Jugoslávie a proces budování národnostně státních identit jako cesta
k modernitě
František Šístek, PhD., FSV UK
Komu patří Rumija? Spor o místo paměti a transformace náboženské tradice v
Černé Hoře.
PhDr. Miroslav Kouba, PhD., Katedra literární kultury a slavistiky, Fakulta
filozofická Univerzity Pardubice
„Hlášení o zpoždění: vlak EC Skopje – Sofie bude opožděn!“ Symbolické role
železnice v sémiotické interpretaci bulharsko-makedonských vztahů
Pauza na oběd (pro zájemce v menze Jinonice)/Lunch break (can be
provided in Jinonice cafeteria upon request)
Blok 2 / Filmový blok / Film module (chair: Slavková)
Module 2
13:00 – 13:40
13:40 – 14:30
14:30 - 14:45
Mgr. Michal Pavlásek, Etnologický ústav AV ČR, FF MU
Druhé Vojvodovo: myslet obrazem (film 31‘, diskuse)
Mgr. Lukáš Hanus, ZUČ
Motyky a Skype z Rumunského Banátu (2012, režie: Kateřna Bubeníčková,
Lenka Vochocová (film 43‘, diskuse), http://www.csfd.cz/film/332611-motykya-skype/
Přestávka/Coffee Break
Blok 3 / Konference / Conference (chair: TBA)
Module 3
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 - 17:30
Mgr. Vinš Přemysl, FHS UK, KJBS FF UK
Dílo obrozence Sami Frashëriho a konstrukce kontinuity albánského
etnického prostoru
PhDr. Ondřej Žíla, PhD., Katedra jihoslovanských a balkanistických studií,
FF UK
Institucionálně
řízená
repatriace
vs.
„spontánní“
návrat
utečenců. Srovnání repatriačních strategií a jejích výsledků v poválečné Bosně
a Hercegovině.
Mgr. Daniel Heler, IMS FSV UK
Novopazarský sandžak a sandžačtí Bosňáci v sociální realitě přelomu století
Přestávka/Coffee Break
Mgr. Boriana Alexandrova Staneva, FHS UK, Historická antropologie
Bulharští migranti v Praze – identita a sebereflexe
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
3
17:30 – 18:00
Slavnost jako výraz menšinové identity: Cyrilometodějská slavnost Bulharů
v Mikulčicích
Krasimira Marholeva, PhD., FHS UK
Vyjednávání slovanské identity: reflexe první balkánské války u
amerických svobodomyslných Čechů (říjen - prosinec 1912)
Doprovodný program / Accompanying programme
18:00 – 20:00
Vernisáž výstavy 2 fotografických cyklů z Bosny a Hercegoviny /
vernissage of 2 photographic cycles from Bosnia and Herzegovina
 Markéta Slavková: Podoby terénního výzkumu v Bosně / Images of
Fieldwork in Bosnia
 Siniša Skenderija: Život v Bosně / Life in Bosnia
Slavnostní přípitek, občerstvení, diskuse / toast, refreshments, discussion
Sobota 25.10.2014 / Saturday, October 25th, 2014
Blok 4 / Konference / Conference (chair: Bittnerová)
Module 4
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
doc. Vladimir Penčev, PhD., Ústav etnologie a folkloristiky s Etnografickým
muzeem BAV, Katedra etnologie a balkanistiky JZU v Blagoevgradu
POHLED NA SOUSEDA (Folklorní verbalizace etnických představ na Balkáně)
Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D., Katedra jihoslovanských a balkanistických
studií, FF UK
Románská etnika na Balkáně: Arumuni a jejich kultura
Mgr. Tomáš Drs, FHS UK
Reemigrace sedmihradských Sasů
Bc. Majerová Kateřina, FHS UK
Lifestylová migrace na bulharském venkově
Přestávka/Coffee Break
Blok 5 / Konference / Conference (chair: Penčev)
Module 5
11:15 – 12:15
12:15 – 12:45
12:45 – 13:15
13:15 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 - 14:30
David Pettigrew, PhD, Southern Connecticut State University – KEY NOTE
SPEAKER
The Suppression of Collective Memory and Identity in Bosnia: Prohibited
Memorials and the Continuation of Genocide
Mgr. Zora Hesová, Univerzita Sarajevo/AMO
Trajectories in Bosnian Islamic Institutions
Dr. Michele Bianchi, University of Siena, Italy
Witnessing the absence. Notes from a research experience through the
commemorations of the Srebrenica massacre (BiH).
Ivan Ejub Kostić, M.A., Balkan Centre for the Middle East/ Faculty of
Political Science, University of Belgrade.
Islam and National Identity: The Case of South Slav Muslims
Přestávka/Coffee Break
Mgr. Markéta Slavková, katedra Obecné antropologie, FHS UK
Who Sows Hunger, Harvests Rage: Theorising February Protests in Bosnia
and Hercegovina in the Framework of Anthropology of Food
Blok 6 / Konference / Conference (chair: TBA)
Module 6
4
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
Mgr. Andrej Mentel, PhD., Mgr. Zuzana Stoláriková, Ústav sociálnej
antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita
Komenského, Bratislava
Fildžan, džezva, cigara i kahva – alebo ako zostať normálny v nenormálnom
svete
Mgr. Adin Ljuca, spisovatel
Bosenský kůň v českých pramenech
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, katedra Obecné antropologie, FHS UK
Etnomobilizační strategie bulharských Aromunů
PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Linda Šerfová – Sviantková, FHS UK
Každodennost bosenských migrantů na přelomu milénia
Doprovodný program / Accompanying programme
16:30
Slavnostní raut / reception
Diskuse / discussion
Živý koncert skupiny FES / Live concert FES (René Starhon & Aida Mujačić,
BiH)
Živá hudba v podání Petry Kotvové (CZ, klávesy, zpěv) & Tanity Yankovy (BUL,
zpěv) / Live concert of Petra Kotvová (CZ, synthesizer, singing) & Tanita
Yankova (BUL, singing)
*Změny programu vyhrazeny. / Programme may be a subject to change.
Živá hudba / Life music:
FES – René Starhon & Aida Mujačić
Petra Kotvová a Tanita Yankova
Zvláštní poděkování / Special thanks to:
- Restauraci Singidunum (http://singidunum.cz/), zvláště pak panu Aleksandaru Đurići za
catering. / Restaurant Singidunum, http://singidunum.cz/, especially Mr.Aleksandar Đurić for
catering.
- Anatolia Kebab (provozovna u výstupu metra Nové Butovice) za catering. / Anatolia Kebab (by
Nové Butovice metro station) for catering.
- Fatimě Ljuca, Ivaně a Borisovi Skenderija a Markétě Slavkové za catering. / Fatima Ljuca,
Ivana and Boris Skenderija and Markéta Slavková for catering.
- CIEE Study Center Prague (www.cieeprague.cz) za zapůjčení nádobí. / CIEE Study Center
Prague (www.cieeprague.cz) for lending tableware.
- Zuzaně Kolouchové za organizační výpomoc a pomoc s cateringem. / Zuzana Kolouchová
for organizational support and catering.
5
Download

Balkánský Express Balkan Express