CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
CONFIDA FINODIT
Preduzeće za reviziju
Beograd, Imotska 1
Sadržaj:
REVIZIJSKA IZJAVA ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MEMORANDUM I IZJAVA DRUŠTVA ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJI.................................................. 6
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2008. GODINE ...................................... 6
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2008. GODINE ............................. 8
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW ZA PERIOD ............................. 9
01.01. - 31.12.2008. GODINE ................................................ 9
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD .................................. 11
01.01. - 31.12.2008. GODINE ............................................... 11
2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE .................................. 12
2.1 OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ........................................ 12
2.1.1 ISTORIJAT DRUŠTVA ........................................ 13
2.1.2 KVALIFIKACIONA STRUKTURA ................................. 13
2.2 OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ...................... 14
2.3 OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE..................................... 15
2.3.1 NEMATERIJALNA ULAGANJA ............................................. 15
2.3.2 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA ..................................... 15
2.3.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI ....................................... 16
2.3.4 ZALIHE .......................................................... 16
2.3.5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA .......................... 18
2.3.6 PRIHODI .......................................................... 18
2.3.7 RASHODI ......................................................... 18
2.3.8 BLAGAJNA ........................................................ 19
2.3.1.10 POPIS ......................................................... 21
2.3.1.11 SUDSKI SPOROVI .................................................. 21
2.3.1.12 HIPOTEKE ...................................................... 24
2.4 OSNOV ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ................ 25
3. BILANS STANJA ..................................................... 26
4. AKTIVA ............................................................ 27
4.1 STALNA IMOVINA ................................................... 28
4.1.1 NEMATERIJALNA ULAGANJA ............................................. 28
4.1.2 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA ..................................... 29
4.1.3 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI ....................................... 34
4.2 OBRTNA IMOVINA .................................................. 37
4.2.1 ZALIHE ........................................................... 37
4.2.2.KRATKOROČNA POTRŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA ............................ 39
4.2.2.1 POTRAŽIVANJA .................................................... 40
4.2.2.3 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI ..................................... 46
4.2.2.4 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA..................................... 47
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4.2.2.5 POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR ..................................... 47
5. PASIVA ............................................................ 48
5.1 KAPITAL .......................................................... 48
5.2 DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE ................................ 49
5.2.1 DUGOROČNA REZERVISANJA ............................................ 49
5.2.2 DUGOROČNE OBAVEZE ................................................ 50
5.2.2.1 DUGOROČNI KREDITI ................................................ 50
5.2.3 KRATKOROČNE OBAVEZE .............................................. 52
5.2.3.1 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE .................................... 52
5.2.3.2 OBAVEZE IZ POSLOVANJA ............................................. 54
5.2.3.3 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE ....................................... 61
5.2.3.4 OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA
VREMENSKA RAZGRANIČENJA ................................................ 62
5.3 VANBILANSNA PASIVA............................................... 62
6. BILANS USPEHA ..................................................... 63
7. PRIHODI ........................................................... 63
7.1 POSLOVNI PRIHODI ................................................. 64
7.2 FINANSIJSKI PRIHODI ................................................ 65
7.3 OSTALI PRIHODI .................................................... 66
8. RASHODI .......................................................... 66
8.1 POSLOVNI RASHODI ................................................ 67
8.2 FINANSIJSKI RASHODI ............................................... 70
8.3 OSTALI RASHODI ................................................... 70
9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ...................................... 71
10. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ................................. 72
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Bilans stanja na dan 31.12.2008. godine
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
(u hiljadama dinara)
31/12/2008
31/12/2007
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
1.715.991
1.290.108
I. Neuplaćeni upisani kapital
0
0
II. Goodwill
0
0
90
166
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka
sredstva
1.700.456
1.280.041
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
1.624.271
1.219.108
0
0
3. Biološka sredstva
76.185
60.933
IV. Dugoročni finansijski plasmani
15.445
9.901
459
1.411
14.986
8.490
B. OBRTNA IMOVINA
665.466
484.305
I. Zalihe
407.219
267.958
0
0
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
258.247
216.347
1. Potraživanja
200.206
147.272
0
0
3. Kratkoročni finansijski plasmani
37.066
7.266
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
1.622
2.777
19.353
59.032
0
0
2.381.457
1.774.413
0
0
2.381.457
1.774.413
162.695
147.898
III. Nematerijalna ulaganja
2. Investicione nekretnine
1. Učešća u kapitalu
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
poslovanja koje se obustavlja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
5. Porez na dodatnu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
IV. Odložena poreska sredstva
V. POSLOVNA IMOVINA
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
Đ. Vanbilansna aktiva
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
31/12/2008
31/12/2007
PASIVA
A. KAPITAL
1.280.292
1.189.179
I. Osnovni kapital
1.066.644
990.140
0
0
181.676
181.676
IV. Revalorizacione rezerve
0
0
V. Nerealizovani dobici po osnovu hartija od
vrednosti
0
0
VI.Nerealizovani gubici po osnovu hartija od
vrednosti
0
0
31.972
17.363
VIII. Gubitak
0
0
IX. Otkupljene sopstvene akcije
0
0
1.101.165
585.234
0
0
II. Dugoročne obaveze
522.944
280.971
1. Dugoročni krediti
388.292
81.728
2. Ostale dugoročne obaveze
134.652
199.243
III. Kratkoročne obaveze
578.221
304.263
1. Kratkoročne finansijske obaveze
401.497
162.362
0
0
157.518
131.329
12.917
10.529
6.289
43
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
0
IV. Odložene poreske obaveze
0
0
2.381.457
1.774.413
162.695
147.898
II. Neuplaćeni upisani kapital
III. Rezerve
VII.Neraspoređeni dobitak
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
I. Dugoročna rezervisanja
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih
prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu
vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
V. UKUPNA PASIVA
G. Vanbilansna pasiva
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2008. godine
(u hiljadama dinara)
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
31/12/2008
31/12/2007
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. Poslovni prihodi
944.682
853.191
1. Prihodi od prodaje
885.239
742.052
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
28.655
26.629
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
16.094
71.509
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
0
1.909
14.694
14.910
785.816
802.380
37.956
179.947
2. Troškovi materijala
344.660
277.613
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
218.563
175.151
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
86.365
77.172
5. Ostali poslovni rashodi
98.272
92.497
III. Poslovni dobitak
158.866
50.811
IV. Poslovni gubitak
0
0
17.025
12.282
154.793
53.243
VII. Ostali prihodi
34.972
21.526
VIII. Ostali rashodi
38.818
24.583
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre
oporezivanja
17.252
6.793
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre
oporezivanja
0
0
XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
0
0
XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
0
0
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
17.252
6.793
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
0
0
G. POREZ NA DOBITAK
0
0
1. Poreski rashod perioda
0
0
2. Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
3. Odloženi poreski prihodi perioda
0
0
D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA
POSLODAVCU
0
0
17.252
6.793
5. Ostali poslovni prihodi
II. Poslovni rashodi
1. Nabavna vrednost prodate robe
V. Finansijski prihodi
VI. Finansijski rashodi
Đ. NETO DOBITAK
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
31/12/2008
31/12/2007
E. NETO GUBITAK
0
0
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČiMA
0
0
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
I. ZARADA PO AKCIJI
0
0
1. Osnovna zarada po akciji
0
0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
0
0
Izveštaj o tokovima gotovine - Cash Flow za period
01.01. - 31.12.2008. godine
(u hiljadama dinara)
I Z V E š T A J
O
TOKOVIMA GOTOVINE
31/12/2008
31/12/2007
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti
916.382
766.745
1. Prodaja i primljeni avansi
885.239
742.052
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
16.449
9.783
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
14.694
14.910
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
693.084
520.045
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
410.723
298.950
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
218.563
175.151
63.798
45.944
4. Porez na dobitak
0
0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda
0
0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
223.298
246.700
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
0
0
31.052
14.354
958
32
30.094
14.322
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
0
0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
0
0
5. Primljene dividende
0
0
489.445
149.938
3. Plaćene kamate
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
I Z V E š T A J
O
TOKOVIMA GOTOVINE
31/12/2008
31/12/2007
0
0
489.445
149.938
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
0
0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
0
0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
458.393
135.584
302.976
100.690
76.460
0
200.296
92.076
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze
26.220
8.614
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
69.036
218.451
0
0
61.800
177.757
3. Finansijski lizing
4.593
38.501
4. Isplaćene dividende
2.643
2.193
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
233.940
0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
0
117.761
G. Svega prilivi gotovine
1.250.410
881.789
D. Svega odlivi gotovine
1.251.565
888.434
Đ. Neto priliv gotovine
0
0
E. Neto odliv gotovine
1.155
6.645
Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda
2.777
9.422
Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna
gotovine
0
0
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna
gotovine
J. Gotovina na kraju obračunskog
perioda
0
0
1.622
2.777
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
(neto odlivi)
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Izveštaj o promenama na kapitalu za period
01.01. - 31.12.2008. godine
Izveštaj o
promenama na
kapitalu
Osnovni kapital
(u hiljadama dinara)
Početno
Povećanje
Smanjenje
stanje
tokom
tokom
01.01.2008.
perioda
perioda
975.801
213.319
136.815
Stanje
31.12.2008.
godine
1.052.305
14.339
0
0
14.339
181.676
0
0
181.676
Revalorizacione
rezerve
0
0
0
0
Neraspoređena
dobit
17.363
17.252
2.643
31.972
0
0
0
0
1.189.179
230.615
139.502
1.280.292
Ostali kapital
Rezerve
Gubitak
Svega
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.1 OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Pun naziv preduzeća:
POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
“SAVA KOVAČEVIĆ” AD VRBAS
Skraćeni naziv preduzeća:
"SAVA KOVAČEVIĆ" A. D. Vrbas
Sedište preduzeća:
Vinogradarska kosa bb, Vrbas
Oblik organizovanja:
Akcionarsko društvo
Matični broj:
8065888
Registarski broj:
BD 61508
Šifra i naziv delatnosti:
01110 - Gajenje žita i drugih useva i
zasada
PIB:
100636176
Broj zaposlenih:
274
Veličina preduzeća (društva):
Veliko pravno lice
Odgovorno lice:
Đoko Vujičić
Revizija za 2007. godinu:
Izvršena
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2.1.1 ISTORIJAT DRUŠTVA
Poljoprivredno preduzeće ”Sava Kovačević” AD je osnovano 1946.godine, a
svoj nagli razvoj je započelo 1956.godine da bi se 1973.godine integrisalo u
IPK”Vrbas” kao prva poljoprivredna članica bačkog agro kompleksa. Decembra
2003.godine je izvršena privatizacija i kompanija ”Mirotin” DOO iz Vrbasa
postaje vlasnik 68,23 % kapitala preduzeća ”Sava Kovačević”, čime počinje
njegov nagli i ubrzani razvoj u savremeno ratarsko-stočarsko gazdinstvo. Uz
permanentne investicije novih vlasnika, prilagođavanje proizvodnog asortimana
i uvođenjem modernih agro-tehničkih mera preduzeće je postalo jedno od
vodećih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji. Preduzeće danas raspolaže sa
3.880 ha zemljišta u sopstvenom vlasništvu i oko 750 ha državnog zemljišta
uzetog u zakup. Na oko 4.600 ha obradivog zemljišta, za potrebe ratarske
proizvodnje zastupljeno je industrijsko bilje (40%), žitarice (55%) i krmno bilje
(5%). Osim ratarskih razvijena je i stočarska proizvodnja koja je usmerena u
dva pravca: program proizvodnje mleka na farmi i program proizvodnje
kvalitetnih grla goveda i ovaca. Sedište firme i proizvodni pogon je u Vrbasu,
ulica Vinogradarska kosa bb.
Poslednja Registracija Društva u Agenciji za privredne registre izvršena je
05.05.2008. godine kada je u Registar privrednih subjekata upisan aOdluka
Skupštine Društva o izdavanju V emisije akcija radi povećanja osnovnog
kapitala po osnovu obaveznog investiranja u ukupnom iznosu od
91.656.793,48 dinara .
2.1.2 KVALIFIKACIONA STRUKTURA
U Društvu je na dan 31.12.2008. godine bilo zaposleno 274 radnika, sa
sledećom kvalifikacionom strukturom:
Stepen stručnosti
DR i MR
VSS-VII/1
Broj zaposlenih
/
21
VI-VI/1
9
VKV-V
9
SSS-IV
98
KV-III
78
PKV-II
35
NKV-I
24
Ukupno
274
Društvo posluje kao akcionarsko društvo nad kojim nije pokrenut postupak
stečaja, niti se sprovodi restruktuiranje. U decembru 2003. godine je izvršena
privatizacija društvenog kapitala.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2.2 Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji sastavljaju se primenom načela datih u Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno Međunarodnim
računovodstvenim standardima (MRS). Primena MSFI i MRS propisana je
Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. 46/2006.).
Osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja za poslovnu 2008. godinu čini
Zakon o računovodstvu i reviziji, Međunarodni računovodstveni standardi,
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, prateći pravilnici,
profesionalna i interna regulativa.
Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji finansijski izveštaji obuhvataju:
Bilans stanja;
Bilans uspeha;
Izveštaj o tokovima gotovine;
Izveštaj o promenama na kapitalu;
Napomene uz finansijske izveštaje
Pored navedenog sastavlja se i obrazac statistički aneks, koji je propisan
Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za
preduzeća, zadruge i preduzetnike.
Upravni odbor u skladu sa Statutom ”Sava Kovačević” ADusvojio je Pravilnik o
računovodstvu i računovodstvenim politikama, koji je primenjen prilikom
sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008. godinu.
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama uređuju se
organizacija računovodstvenog sistema, interni računovodstveni kontrolni
postupci, određuju lica odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka
poslovne promene i sastavljanje isprava o poslovnoj promeni, uređuje kretanje
računovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i
utvrđuju računovodstvene politike preduzeća u skladu sa zakonskim i drugim
propisima i računovodstvenim i revizorskim standardima.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2.3 Osnovne računovodstvene politike
Računovodstvene politike su posebna načela, osnovi, koncepcije, pravila i
profesionalna praksa koju je usvojilo pravno lice za pripremanje i prikazivanje
finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim
standardima finansijskog izveštavanja. Usvojene računovodstvene politike se
odnose na priznavanje merenja i procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i
rashoda preduzeća. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
Društvo primenjuje od 12.12.2005.godine, a usvojen je od strane Upravnog
odbora Društva na osnovu člana 33. Statuta i odgovarajućih članova Zakona o
računovodstvu i reviziji (SL.list 71/2002). Računovodstvene politike primenjene
prilikom priznavanja imovine, obaveza i obračuna rezultata za 2008. godinu su
sledeće:
2.3.1 Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja su odrediva nemonetarna sredstva bez fizičkog
sadržaja koja služe za proizvodnju ili isporuku roba ili usluga, za iznajmljivanje
drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe. Nematerijalno ulaganje
početno se priznaje po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nakon početnog
priznavanja nematerijalno ulaganje iskazuje se po nabavnoj vrednosti ili ceni
koštanja umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog
obezvredjenja.
Osnovicu za amortizaciju nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost ili cena
koštanja po odbitku njihove preostale vrednosti.
Nematerijalno ulaganje otpisuje se putem proporcionalne stope amortizacije u
roku od pet godina, osim ulaganja čije je vreme korišćenja utvrdjeno ugovorom.
2.3.2 Nekretnine, postrojenja i oprema
Kao nekretnine. postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji
materijalna sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje propisane MRS 16
čiji je korisni vek trajanja duži od jedne godine i pojedinačna nabavna cena u
vreme nabavke sredstva veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u
Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa
nadležnog za poslove statistike.
Početno merenje nekretnine, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za
priznavanje za sredstvo vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.
U nabavnu vrednost, odnosno cenu koštanja nekretnine, postrojenja i opreme
uključuju se i troškovi kamata koji su nastali po osnovu izgradnje ili nabavke tih
sredstava ako su ispunjeni uslovi iz MRS 23. Nakon početnog priznavanja
nekretnina, postrojenje i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni
koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije .Osnovicu za
amortizaciju nekretnina. postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena
koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstva.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Nekretnine. postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem
amortizacije tokom njihovog korisnog veka trajanja primenom proporcionalnih
stopa amortizacije.
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja nakon
otudjenja. Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretnine, postrojenja i opremu
nakon njegove nabavke ili završetka, uvećava vrednost sredstava ako
ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo tj. ako je vek trajanja duži od
jedne godine i ako je vrednost naknadnog izdatka visa od prosečne bruto
zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku
Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Investiciona nekretnina je nekretnina ( neko zemljište ili zgrada ili deo zgrade ili
i jedno i drugo ) koju preduzeće drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja
nekretnine, a ne radi upotrebe za proizvodnju ili za potrebe administrativnog
poslovanja ili prodaje. Početno merenje investicione nekretnine prilikom
nabavke vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Pri početnom
merenju zavisni troškovi nabavke uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu
koštanja. Nakon početnog priznanja,
naknadno merenje investicione
nekretnine vrši se prema metodu nabavne vrednosti ili cene koštanja,
umanjenoj za ukupan iznos ispravki vrednosti. Biološka sredstva preduzeća su
osnovno stado, šume i visegodišnji zasadi.
Biološka sredstva se mere prilikom početnog priznavanja kao i na svaki datum
bilansa stanja po poštenoj vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje
u skladu sa MRS 40 i ne vrši se obračun amortizacije. Preduzeće priznaje i
iskazuje stalno sredstvo kao sredstvo namenjeno prodaji u skladu sa MSFI 5
ako se njegova knjigovodstvena vrednost može prvenstveno povratiti kroz
prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak korišćenja.
2.3.3. Dugoročni finansijski plasmani
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu
zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i učešća u
kapitalu drugih pravnih lica i dugoročne hartije od vrednosti raspoložive za
prodaju. Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom
početnog priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja
poštenu vrednost nadnknado koja je data za njih. Troškovi transakcije se
uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava.
2.3.4 Zalihe
Zalihe su sredstva koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja, koja
su u procesu proizvodnje, a namenjene su za prodaju ili u obliku materijala ili
pomoćnih sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja
usluga. Zalihe obuhvataju:
1. robu koja je nabavljena i drži radi preprodaje, uključujući nekretnine
pribavljene radi dalje prodaje.
2. gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće,
3. nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku,
4. osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćen u procesu proizvodnje
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čine fakturna cena dobavljača,
uvozne dažbine i drugi porezi, troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi
troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe. Popusti, rabati i
druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke robe.
Troškovi nabavke mogu uključivati i kursne razlike koje direktno nastaju
prilikom sticanja zaliha koje su fakturisane u stranoj valuti. Obračun izlaza
zaliha robe vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.
Prema metodi ponderisanog proseka nabavna cena svake stavke određuje se
na osnovu ponderisanog proseka nabavne cene sličnih stavki na pocetku
perioda i nabavne cene sličnih stavki koje su nabavljene tokom tog perioda.
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj
vrednosti, dok se zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni učinak
preduzeća mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti ako je
niža. Nabavnu vrednost ili cenu kostanja zaliha čine svi troškovi nabavke,
troškovi proizvodnje i drugi nastali troskovi neophodni za dovođenje zaliha na
njihovo sadasnje mesto i stanje.
Troškovi nabavke zaliha obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge
poreze, troskove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se
mogu direktno
pripisati sticanju gotovih proizvoda, materijala i usluga.
Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrdjivanju troskova
nabavke. Troskovi nabavke mogu uključivati i kursne razlike koje direktno
nastaju prilikom sticanja zaliha koje su fakturisane u stranoj valuti.
Kada se materijal proizvodi kao proizvod sopstvene proizvodnje i dalje koristi u
narednoj fazi procesa proizvodnje, njegova procena vrsi se u visini troškova
proizvodnje tih zaliha, a najvise do neto prodajne vrednosti tih zaliha. Otpis
sitnog inventara, ambalaže, auto-guma vrsi se u celosti kod stavljanja u
upotebu. Alat i inventar raspoređuje se u osnovna sredstva ako imaju vek
korišćenja duži od godinu dana. Alat i inventar koji se ne raspoređuje u
osnovna sredstva raspoređuje se u zalihe. Alat i sitan inventar koji se ne
raspoređuje u osnovna sredstva raspoređuje se u zalihe koje se iskazuju u
poslovnim knjigama po nabavnim cenama, a otpisuju se u celosti
prilikom stavljanja u upotrebu. Alat i inventar iskazuje se u poslovnim knjigama i
posle finansijskog otpisa sve dok se ne rashoduje. Obračun izlaza ( utroška )
zaliha materijala vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se
izračunava prilikom svakog prijema i iskazuje nova ponderisana cena. Zalihe
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao razultal proizvodnog
procesa preduzeća. Ove zalihe mere se po ceni koštanja odnosno neto
prodajnoj vrednosti ako je niža. Troškovi proizvodnje zaliha obuhvataju
troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda.
Drugi troškovi koji čine cenu koštanja a ne mogu se direktno uračunati u cenu
uračunavaju se indirektno srazmerno direktnim troškovima ili na drugi način po
odluci organa upravljanja. U cenu koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih
proizvoda koji se proizvode u vremenu koje se odnosi na dva obračunska
perioda moze se uračunati i srazmeran deo nematerijalnih troskova uprave,
prodaje i finansiranja, a po odluci organa upravljanja. Cena koštanja
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda koriguje se za manjkove i viškove
koji nastanu na nedovršenoj proizvodnji i gotovim proizvodima. Zalihe
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda mere se po ceni koštanja, a izlaz
zaliha se utvrdjuje metodom prosečne ponderisane cene
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2.3.5. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i
povezanih pravnih lica i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu
prodaje proizvoda, robe i usluga. Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite.
hartije od vrednosti i ostale kratkorocne plasmane sa rokom dospeća odnosno
prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture.
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti vrši se preračunavanje u
izveštajnu valutu po kursu važećem na dan transakcije. Potraživanja iskazana
u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem kursu, a
kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.
Nenaplaćena potraživanja mogu se otpisivati direktnom ili indirektnom
metodom, a odluku o otpisu donosi Upravni odbor na predlog komisije za popis
obaveza i potraživanja. Obavezama se smatraju dugoročne obaveze.
kratkoročne finansijske obaveze, kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale
kratkoročne obaveze.
Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od
godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja. Prilikom početnog
priznavanja preduzeće meri finansijsku obavezu po njenoj nabavnoj vrednosti
koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju.
Transakcioni troškovi se uključuju u početno merenje svih finansijskih obaveza.
Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom procenjuju se
na dan sastavljanja finansijskih izveštaja po srednjem kursu strane valute na
dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Razlike po tom osnovu obuhvataju se
prihodima i rashodima perioda.
Smanjenje obaveze po osnovu zakona i vanparnična poravnanja i slično vrši se
direktnim otpisivanjem.
2.3.6 Prihodi
Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke.
Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga.
prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa.
kompenzacija i povracaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga.
prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi koji su obračunati u
knjigovodstvenoj ispravi nezavisno od vremena naplate.
2.3.7 Rashodi
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća i
gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća uključuju
rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode nezavisno od
momenta plaćanja.
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu
ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća. Troškovi
pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću u vezi sa
pozajmljivanjem finansijskih sredstava.
Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali
bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste. Finansijskim obavezama
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
smatraju se dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, kratkoročne
obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.
Prilikom početnog priznavanja preduzeće meri finansijsku obavezu po njenoj
nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je
primljena za nju.
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku,
rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezervisanja za
zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove restrukturiranja
preduzeća, rezervisanja za penzije i ostala dugoročna rezervisanja za pokriće
obaveza nastalih kao rezultat prošlih dogadjaja, kao i rezervisanja za izdate
garancije i druga jemstva. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike prate se
po vrstama, a njihovo smanjenje, odnosno ukidanje vrsi se u korist prihoda.
2.3.8 Blagajna
U Preduzeću se vode:
1. Dinarska blagajna ( gotovine i drugih hartija od vrednosti)
2. Blagajna vrednosnih papira ( čekova gradjana, benziskih bonova )
Za svaku blagajnu vodi se blagajnički dnevnik. Blagajnički dnevnik vodi se
kopirnom metodom u dva primerka.
U blagajnički dnevnik hronološki se upisuju sve uplate i sve isplate i to
neposredno pošto je uplata, odnosno isplata izvrsena.
Blagajnički dnevnik zaključuju se svakog dana odnosno dana kada je naplata ili
isplata izvršena. Poslovanje blagajne kontroliše rukovodilac finansijske službe.
Blagajnik se u svom radu mora pridržavati uputstva o radu blagajne, a za
nepoštovanje odredbi uputstva odgovornst snosi blagajnik. Radniku preduzeća
upućenom na službeni put za račun preduzeća u zemlji ili inostranstvu pripada
naknada u vidu dnevnice za prenoćište i za prevoz osim kada koristi službeno
vozilo preduzeća. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrdjuje se i
isplaćuje u skladu sa Opštim
i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i
odlukama direktora Preduzeća. Dnevnica za sluzbeno putovanje u inostranstvo
utvrdjuje se i isplaćuje u visini predvidjenoj za organe Republike Srbije troškovi
prevoza na službenom putovanju priznaju se u iznosu stvarno plaćenih
troškova prilaganjem odgovarajuće isprave (karta). Za obavljanje službenih
putovanja u zemlji i inostranstvu po nalogu direktora ili od njega ovlašćenog lica
može se koristiti i sopstveni putnički automobil.
Naknada za korišćenje sopstvenog putničkog automobila za službeno
putovanje isplaćuje se u visini 30% cene benzina za predjeni kilometar.
Cela dnevnica u smislu odredaba ovog Pravilnika na službenom putovanju
priznaje se za svakih 24 casa provedenih na službenom putu, kao i za vreme
duže od 12 časova ako je službeno putovanje trajalo manje od 24, a duže od
12 časova. Pola dnevnice priznaje se za vreme provedeno na službenom
putovanju koje je trajalo duže od 8, a manje od 12 časova.
Mesto u koje se lice upućuje na službeno putovanje smatra se drugo mesto
koje je udaljeno najmanje 10 km od mesta sedišta rada odnosno prebivališta.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Za svako službeno putovanje radniku se izdaje putni nalog. U njemu se navode
zadaci rada kojim se lice upućuje na službeno putovanje, vreme polaska i
povratka. Putni nalog potpisuje direktor ili lice koje on ovlasti. Za službeno
putovanje radniku se moze isplatiti akontacija putnih troškova u visini
navedenoj u putnom nalogu.
Vreme odlaska na službeno putovanje počinje teći u momentu polaska iz mesta
rada ili prebivališta, a završava se povratkom u mesto rada ili prebivališta. Na
službeno putovanje u zemlji i inostranstvu moze biti upućeno i drugo lice koje
nije u radnom odnosu sa preduzećem ako treba da obavi odredjene poslove za
račun preduzeća. Po povratku sa službenog putovanja sastavlja se putni
obračun i utvrdjuje visina putnih troškova. Uz putni obračun podnosi se i
pismeni izveštaj o obavljenom službenom poslu ako taj izvestaj traži direktor ili
lice ovlašćeno od njega.
Putni obračun podnosi se finansijskoj službi najkasnije u roku od tri dana od
dana završetka službenog putovanja. Poslovne knjige i računovodstvene
isprave čuvaju se uredno i ažurno.
Racunovodstvene isprave i poslovne knjige cuvaju se u poslovnim prostorijama
pravnog lica u rokovima koji su odredjeni Zakonom o računovodstvu i reviziji
Pravo uvida u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju imaju organi,
organizacije i službe ovlašćene Zakonom i direktor preduzeća. Poslovne knjige
koje su odredjene kao poslovna tajna preduzeća mogu se koristiti odnosno
staviti na uvid po posebnom odobrenju direktora.
Revizija godišnjih računovodstvenih iskaza obavlja se od strane preduzeća za
reviziju
Revizija se obavlja na osnovu ugovora. koji se u pismenoj formi zaključuje
najkasnije tri meseca pre isteka poslovne godine u skladu sa odredbama
Zakona o računovodstvu i reviziji .
Bilans stanja na dan 31.12.2003.godine predstavlja početni bilans stanja u
skladu sa MSFI a datum prelaska na primenu MSFI je 01.01.2004. godine.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da vazi Pravilnik o načinu
kretanja, formiranja i kontroli knjigovodstvenih isprava i o materijalnom,
finansijskom i racunovodstvenom poslovanju donesen 25.07.1997.godine i
Pravilnik o računovodstvenim politikama od 12.l2.2005.godine.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30.l2.2006.godine i primenjivaće se na
sastavljanje bilansa stanja koji se sastavlja u svim periodima prezentiranim u
finansijskim izvestajima sastavljenim u skladu sa MSFl.
Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko
računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina odnosno neraspoređenog gubitka
ranijih godina na način utvrden MRS 8. Materijalno značajnom greškom smatra
se greška koja u pojedinačnom iznosu ili kumulativnom iznosu sa drugim
greškama iznosi 5% od ukupnih prihoda.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2.3.1.10 Popis
Odlukom Generalnog direktora AD ”Sava Kovačević” dana 01.12.2008. godine
na osnovu člana 48.stav 2. tačka 16.formirane su Komisije za popis imovine i
obaveza sa stanjem na dan 31.12.2008. godine. Formirane su sledeće
komisije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Centralna popisna komisija
Komisija za popis obaveza i potraživanja
Komisija za popis osnovnih sredstava (građevine, opreme,
Komisija za popis sirovina, materijala, sitnog iventara, rezervnih delova,
ambalaže i autoguma ( ratarstvo, stočarstvo, doradni centar, mašinska
radionica, mlekara)
Komisija za popis gotovih proizvoda
Komisija za popis zemljišta
Komisija za popis osnovnog stada i tovna junad
Komisija za popis nedovršene proizvodnje
Popisne komisije su izvršile popis u periodu od 01.12.2008. do 31.12.2008.
godine.
Centralna komisija je nakon završenog popisa sastavila Izveštaj na osnovu
člana 57 stav 1. tačka 5. Statuta i člana 19.Pravilnika o računovodstvu i
računovodstvenim politikama o izvršenom popisu i dostavila ga zajedno sa
popisnim listama Direktoru i Nadzornom odboru Preduzeća.
2.3.1.11 Sudski sporovi
Obaveze u sudskim sporovima:
R.broj
Tužilac
1.
Silađi Lajoš i Đorđević
Miodrag
2.
Mokricki Ivica
3.
Pucar Goran
Vrednost spora
Radni spor
1.118.280,00
dinara
Radni spor
Napomena
Poništaj rešenja o
umanjenju zarade -20%
Naknada štete –
povreda na radu
Poništaj rešenja o
umanjenju zarade -20%
Društvo nije izvršilo rezervisanja za obaveze po sudskom sporu po osnovu koje
Društvo ima obavezu da izmiri naknadu štete za povredu na radu zaposlenog u
iznosu od 1.118 hiljada dinara. Time su podcenjene obaveze i rashodi prema
zaposlenim za ovaj iznos.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Imovina i potraživanja u sudskim sporovima:
Tuženi
R.broj
1.
Bex DOO, Beograd
2.
Union, Beograd
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
STR Martin, Novi Sad
STR Osam, Vrbas
Ditex, Deronje
Stankov Milomir,
Vrbas
Omni Trade, Sombor
Dominikana, Srbobran
DOO MB Promet,
Vrbas
STR Viktorija,
Srbobran
Hellas-Group DOO,
Vrbas
Proleće STR, Bačko
Dobro Polje
RC RadinovićDOO,
Stara Pazova
DOO Dabar, Novi Sad
Lola DOO, Vrbas
Mondo STR i
Komision, Vrbas
Feniks STR i
Komision, Vrbas
Breza STR, Crvenka
Buba mara STR i
Komision, Vrbas
Jagoda STR, Vrbas
Pan, Kula
Vrednost spora
719.721,13 dinara
370.825,50 dinara
212.490,18 dinara
83.451,25 dinara
188.232,00 dinara
54.206,14 dinara
Napomena
Postoji pravonažna i
izvršna
presuda
–
postupak izvršenja nije
pokrenut
Dogovor-kompenzacija
Kompenzacija-palete
222.670,56 dinara
78.258,71 dinara
150.761,00 dinara
65.307,98 dinara
24.104,57 dinara
136.768,03 dinara
Pok.post.popisa imovine
1.011.814,07dinara Pok.post.popisa imovine
191.174,56 dinara
35.275,12 dinara
60.153,73 dinara
132.955,07 dinara
70.210,37 dinara
76.935,60 dinara
Pok.post.popisa imovine
18.09.2008.
Upl.50.000,00 dinara
87.025,16 dinara
136.085,93 dinara
Pok.post.popisa imovine
52.561,47 dinara
301.067,89 dinara
Upl.150.000,00 dinara
24.
Klas pekara, Crvenka
Aura STR i Komison,
Vrbas
Sonja STR, Zmajevo
124.307,02 dinara
Pok.post.popisa imovine
25.08.2008.
25.
Red As ZTR, Vrbas
240.073,08 dinara
Pok.post.popisa imovine
25.08.2008.
26.
Sara Eks, Bačko
Dobro Polje
AS Pek DOO, Novi
83.702,18 dinara
27.
118.000,00 dinara
Pok.post.popisa imovine
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
R.broj
Tuženi
Vrednost spora
28.
Sad
Lalović Vukola, Vrbas
79.656,82 dinara
29.
30.
STR Kvin, Savino
Selo
STR Megi, Kula
134.860,18 dinara
208.067,81 dinara
Napomena
18.09.2008.
Otplata od penzije u
toku
Pok.post.popisa imovine
25.08.2008.
Pok.post.popisa imovine
12.05.2008.
Utužena potraživanja od kupaca u najvećoj meri se odnose na neizmirene
obaveze kupaca za isporučene proizvode
(mleko i mlečni proizvodi).
Navedene tužbe su osnovane. Naplata utuženih potraživanja je otežana zbog
blokade računa dužnika.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2.3.1.12 Hipoteke
U narednoj tabeli prikazan je pregled imovine Duštva nad kojom je upisano
založno pravo kao instrument bezbeđenja obaveza Društva po osnovu kredita i
lizinga.
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Poljoprivredno
zemljište u ha i
br.parcele
Površina
40,64,40
parcela
br.1611/1
Zgrade-objekti
br.1,11,12,14,15
,17 Parcela
br.1423
Dorad.centar
Površina
134,18,97
Parcela br.2835
i 2842
T-69,70
Površina
679,94,98
Parcela
br.529,530,532,
533,534,537/1,5
38/1,540,542,54
5,546,547,548,5
51,552,554,558,
559,1424,1427,
1428 T46,47,49,50,51,
52,53,54,55,541
Zgrade-objekti
Parcela br. 630
obje.br.2
Parcela br.1400
u ukupnoj
površini 21ha,
95 a i 39 m² sa
objektima od
br.1 do kraja 21
Vrednost
založ. dobra
Vrednost založ.
potraživanja
Trajanje
zaloge
Naziv založ.
poverioca
Napomena
194.000,00eur
156.850,00 eur
60 meseci
od
15.07.2005.
1.901.897,70eur
940.000,00 eur
Ugovor
3157/05
obezbeđenje
kredita
Ugovor 55-4201300422/1
obezbeđenje
kredita
49.500.000,00din
33.000.000,00din
66 meseci
poslednja
rata
dospeva
25.04.2013.
do
30.07.2012.
S-leasing Pred.
za lizing
nekretnina
Beograd
Banka Intesa AD
Beograd
Kulska banka AD,
Novi Sad
Ugovor o davanju
garancije br.G564/06 od
07.07.2006.
333.948.000,00din
3.000.000,00eur
120meseci
od
15.05.2008.
Komercijalna
banka
Ugovor br.6046644477
od 08.05.2008.
Procena Brkanića
izvršena na
886,20,60ha i
iznosi
435.249.714,00
din na dan
15.04.2008.
obezbeđenje
kredita
171.000.000,00 din
100.000.000,00din
Dve godine
po isteku
grejs
perioda koji
traje do
31.12.2008.
Fond za razvoj
Republike
SrbijeUg.broj
22.05.2008.
obezbeđenje
kredita
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2.4 OSNOV ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA
Cilj angažovanja revizora je da pruži uverenje saglasno Međunarodnim
revizorskim standardima o tome da su finansijski izveštaji koji su predmet
revizije, sačinjeni u skladu sa zakonskim propisima, Međunarodnim
računovodstvenim i revizorskim standardima, kao i pravilima profesije.
Zadatak revizora, u procesu planiranja postupka revizije je da odredi kriterijum
za vršenje revizije, obim uzorka, proces izvođenja dokaza za svoje zaključke,
definiše izvore dokaza, izvrši preliminarnu ocenu materijala čija se revizija vrši,
proceni rizike u zaključivanju i utvrdi sastav revizijske ekipe kao i nadzor nad
vršenjem poslova revizije.
Prilikom izvođenja zaključaka vodilo se računa o tome da se u prvi plan
ekspliciraju samo one činjenice koje su materijalno značajne kao revizijski
dokazi u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima.
Na osnovu ovoga, revizija je pribavila dovoljne i odgovarajuće dokaze za svoje
zaključke.
Dokumentacija koja je bila predmet po ovom izveštaju obuhvata uvid u one
dokumente koji su po Zakonu o računovodstvu i reviziji relevantni za vođenje
knjiga i pružanje dokaza o pravnoj regularnosti događaja koji su predmet
obuhvatanja u finansijskim izveštajima i ovoj reviziji.
Revizija je vršena po pravilima profesije.
Plan revizije bio je neposredno usaglašen sa Naručiocem posla koji je u ovom
poslu pružio punu saradnju i valjanu dokumentacionu pomoć.
Stručni saradnici u ovom poslu obavili su deo posla na terenu, u smislu
prikupljanja podataka i deo posla u sedištu izvršioca posla u obradama tako
dobijenih informacija.
Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu fakturisane realizacije, uz
pretpostavku neograničenog trajanja poslovanja (načela stalnosti), što
podrazumeva da ekonomsko stanje u privredi i buduće mere makroekonomske
politike neće negativno uticati na poslovanje preduzeća.
Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama dinara važećim na
dan bilansiranja 31.12.2008. godine.
Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, računovodstvenih izveštaja
Međunarodnih standarda revizije i zaključenog ugovora, izvršili smo reviziju
finanisijskih izveštaja za 2008. godinu čija sadržina se daje u ovom izveštaju.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
3. BILANS STANJA
Na dan 31.12.2008. godine društvo "Sava Kovačević"AD je sastavilo sledeći
bilans stanja (u hiljadama dinara):
Stalna imovina
1.715.991
%
učešća
72
Obrtna imovina
665.466
28
2.381.457
100
Aktiva
Ukupna aktiva
Vanbilansna
aktiva
Iznos
162.695
Kapital
1.280.292
%
učešća
54
Dugoročna
rezervisanja
i obaveze
1.101.165
46
Ukupna pasiva
2.381.457
100
Pasiva
Vanbilansna
pasiva
Iznos
162.695
Stalna imovina Društva nije u potpunosti pokrivena sopstvenim izvorima.
Razlika između vrednosti kapitala i stalne imovine iznosi 435.699 hiljada dinara,
odnosno neto obrtna sredstva imaju negativnu vrednost u navedenom iznosu.
Pokrivenost obaveza sa obrtnom imovinom.
Koeficijent
Likvidnosti II stepena
Obrtna imovina
2008.g.
2007.g.
Index
665.466
484.305
137
Zalihe
407.201
267.958
152
Kratkoročne obaveze
578.221
304.362
190
0,45
0,71
Indikator
Koeficijent likvidnosti II stepena iznosi 0,45 i ukazuje da raspoloživa sredstva
Društva u vidu obrtne imovine umanjene za vrednost zaliha nisu dovoljna za
pokriće kratkoročnih obaveza. Likvdnost se održava na osnovu usaglašavanja
rokova dospeća kratkoročnih obaveza za plaćanje i naplate kratkoročnih
potraživanja i plasmana. Koeficijent likvidnosti II stepena je niži od vrednosti
ovog pokazatelja za prethodnu godinu. Navedeni podaci ukazuju da su
kratkoročne obaveze imale brži trend rasta u tekućoj u odnosu na prethodnu
godinu od rasta obrtne imovine u istom periodu.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Koeficijent
Likvidnosti III stepena
Obrtna imovina
Kratkoročne obaveze
Indikator
2008.g.
2007.g.
Index
665.466
484.305
137
578.221
304.362
190
1,15
1,59
Koeficijent likvidnosti III stepena
iznosi 1,15 i ukazuje da su ukupne
kratkoročne obaveze pokrivene u potpunosti obrtnom imovinom. Koeficijent
likvidnosti III stepena je niži od vrednosti ovog pokazatelja za prethodnu
godinu. Navedeni podaci ukazuju da su kratkoročne obaveze imale brži trend
rasta u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu od rasta obrtne imovine u istom
periodu.
Ukoliko je koeficijent likvidnosti III stepena veća od 1 može se konstatovati da
je Društvo u mogućnosti da u potpunosti izmiri kratkoročne obaveze iz
sredstava obrtne imovine.
4. AKTIVA
Bilansna aktiva preduzeća "Sava Kovačević"AD iznosi 2.381.457 hiljada dinara
i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):
Stalna imovine
1.715.991 hiljada dinara
Obrtna imovina
665.466 hiljada dinara
Ukupna aktiva
2.381.457 hiljada dinara
Vanbilansna aktiva iznosi 162.695 hiljada dinara, i odnosi se na :
Naziv
Vlasnik
Stanje 31.12.2008.
Zemljište
Dražavno, Republika Srbija
96.718
Semenski kukuruz
Institut za kukuruz Zemun
Polje, Zemun
Sladara Marineks Bačka
Palanka
Naučni Institut za ratarstvo
i povrtarstvo, Novi Sad
21.738
Semenski ječam
Semenska soja
Svega:
29.935
14.304
162.695
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4.1 STALNA IMOVINA
Stalna imovina preduzeća "Sava Kovačević"AD koja na dan 31.12.2008.
godine iznosi 1.715.991 hiljada dinara i čine je sledeće imovinske pozicije (u
hiljadama dinara):
Pozicija
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenje i opremu
Dugoročni finansijski plasmani
Ukupno stalna imovina:
Tekuća
godina
90
Prethodna
godina
166
1.700.456
1.280.041
15.445
9.901
1.715.991
1.290.108
4.1.1 Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja iznose 90 hiljada dinara. Vrednost ove pozicije aktive je
niža od vrednosti navedene za nematerijalna ulaganja u prethodnoj godini za
iznos amortizacije.
Obračunata je amortizacija u iznosu od 77 hiljada dinara, što je u skladu sa
računovodstvenom politikom i pravilnikom o računovodstvu koji Društvo
primenjuje na dan sastavljanja Finansijskih izveštaja. Drugih promena nije bilo.
Društvo je nekoliko godina unazad evidentiralo u poslovnim knjigama naknadu
za dizajniranje i tehničku pripremu za štampu etiketa na ambalaži kao i
troškove za pribavljanje promotivnog materijala za mlečne proizvode koji se
proizvode u jednoj radnoj jedinici Društva, u okviru računa koncesije, patenti i
licence i slična prava. Nakon početnog priznavanja obračunavana je
amortizacija nematerijalnih ulaganja koja je prema važećem pravilniku o
računovodstvu i računovdstvenim politikama predviđena za nematerijalna
ulaganja. Ova vrsta troškova pripreme ambalaže i troškova reklame ne spada
u grupu nematerijalnih ulaganja.Time je precenjena vrednost imovine društva
za navedeni iznos, a za isti iznos su podcenjeni rashodi za reklamu i
propagandu.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4.1.2 Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema "Sava Kovačević"AD iznosi 1.700.456 hiljada
dinara (neto), a čine ih (u hiljadama dinara):
Pozicija
Tekuća godina
Zemljište
356.430
Građevinski objekti
834.336
Postrojenja i oprema
407.137
Ostala osnovna sredstva
21
Osnovna sredstva u pripremi
21.215
Avansi za osnovna sredstva
5.132
Biološka sredstva
76.185
Svega nekretnine, postrojenja i oprema:
1.700.456
U narednoj tabeli prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u toku
izveštajnog perioda, a koja su uticala na njihovu vrednost, i iskazana u
poslovnim knjigama društva (u hiljadama dinara):
Stalna imovina
Nabavna
vrednost
Ispravka
vrednosti
Sadašnja
vrednost
Zemljište
Početno stanje 01.01.2008.
356.430
0
356.430
Uvećanje tokom godine
0
0
0
Umanjenje tokom godine
0
0
0
356.430
0
356.430
Početno stanje 01.01.2008.
867.137
384.521
482.616
Uvećanje tokom godine
370.657
18.937
351.720
0
0
0
1.237.794
403.458
834.336
Početno stanje 01.01.2008.
745.566
374.364
371.202
Uvećanje tokom godine
103.423
67.446
35.977
4.065
4.023
42
844.924
437.787
407.137
8.838
0
8.838
Svega zemljište:
Građevinski objekti
Umanjenje tokom godine
Svega građevinski objekti:
Postrojenja i oprema
Umanjenje tokom godine
Svega postrojenja i oprema:
Avansi za osnovna sredstva
u pripremi
Početno stanje 01.01.2008.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Nabavna
vrednost
224.392
0
Sadašnja
vrednost
224.392
206.883
0
206.883
26.347
0
26.347
21
0
21
Uvećanje tokom godine
0
0
0
Umanjenje tokom godine
0
0
0
21
0
21
Stalna imovina
Uvećanje tokom godine
Umanjenje tokom godine
Svega avansi za osnovna
sredstva u pripremi:
Ostala osnovna sredstva:
Početno stanje 01.01.2008.
Svega ostala osnovna
sredstva:
Ukupno stalna imovina
2.465.516
Ispravka
vrednosti
841.245
1.624.271
Građevinski objekti su na dan 31.12.2008. godine iskazani u nabavnoj
vrednosti od 1.237.794 hiljada dinara, ispravci vrednosti od 403.458 hiljada
dinara i neto vrednosti od 834.336 hiljada dinara.
U toku godine je došlo do uvećanja vrednosti građevinskih objekata u visini od
370.657 hiljada dinara koji se odnose na :
Naziv
Upravna zgrada sa halama
Iznos
183.682
Staja za stočnu hranu
312
Objekat za telad
789
Cevovodni sistem za navodnjavanje
Crpna stanica za navodnjavanje
158.216
18.061
Dodatni troškovi konskilde ćeliji
1.931
Dodatni radovi na trenč silosu
2.462
Vrednost
gradjevinskih
objekata
koja
je
pre
razdajanja inventarskih brojeva evidentirana zbirno
sa vrednostima opreme
Svega :
5.204
370.657
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Oprema je na dan 31.12.2008. godine iskazani u nabavnoj vrednosti od
844.924 hiljada dinara, ispravci vrednosti od 437.787 hiljada dinara i neto
vrednosti od 407.137 hiljada dinara.
U toku godine je došlo do uvećanja vrednosti opreme u visini od 103.423
hiljada dinara koje se odnosi na :
Naziv
Iznos
Brana 6m
55
Brana 6m
55
Brana 4m
36
Drljača od 5 krila bez rotora
56
Drljača od 5 krila bez rotora
56
Doblo-Cargo RS 1.3
1.054
Utovarivač YTO 913
1.987
Alarm – Ovčarnik
254
Cisterna
580
Centrifugalna pumpa
35
Centrifugalna pumpa 5 kW
100
Lada Niva 1, 7 BM 21248579303
684
Cisterna za gorivo
253
TIM Thyregod medj.kultivator TRV
1.989
LPT9-1500 linija za transport sirovina
1.550
Bronto ekstruder sa predkomorom
4.332
Linija za sušenje i hlađenje granula
2.805
VAP-600 Kotao za proiz.pare sa razvodom
2.508
SAU-1500 Sistem za doziranje ulja
287
Poluprikolica 17-04 ZR
125
09651
Poluprikolica sa ceradom 17-05-ZR 19617
125
FAP 16-20
209
NS – 320-337
Alarmni sistem za piv.
350
Alarmni sistem za piv.
209
kamatsu mini utovarivač SK 815-3
2.902
Centar pivot 400m (1 komad)
3.863
Opružni kultivator
65
Zastava 10 BM
749
Zastava 10 BM
749
IVRCO Eurocargo
4.080
Crpna stanica
6.950
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Naziv
Iznos
Atomizer 7010
Kombajn za kukuruz
Kongskillm
896
SAMOH. YTO VZ4650
Vibro Master 2585 Setvosp.
5.264
911
Linearna zalivna mašina sa crevom 6 inc.
5.586
Linearna zalivna mašina sa crevom
9 inc
5.854
Delovi za zalivne mašine (navodnjavanje)
2.960
Daljinsko upravljanje sistema navodnjavanja
4.294
Kongs.vibro master
899
Utovarivač cheng-cong cg-938 K
4.980
Nadzorni sitem izmuzilište
83
Elektronska vaga sa ops.merenja 1500kg
140
Motorna kosa F8350 STIHC
45
Motorna kosa F8350 STIHC
45
Alarmni sistem za Pivot.
72
Alarmni sistem za lenear gsm javljač
80
Zastava 10 NS 329-463
650
Alarmni sistem za trafo stanicu
143
Vlagomer
577
MB 35 Ohaus. USA AQUA.-5100
Jedan komplet valjaka 780x1000mm
153
Jedan komplet valjaka 780x1000mm
140
Nadzor crpna proval.
286
Alarmni sistem za crpnu stanicu GSM.-JAV
84
Toshiba Tecka
69
Aparat Invert 15A (za varenje)
Hladnjak sa vibro sitom
38
pužom za pras.
641
Ventilator sa postoljem i elektromotorom
270
DCC Aparat za merenje somatskih ćelija
293
Hidromašinska oprema
23.372
Elektro radovi
1.223
Elektro radovi
1.223
Elektro radovi
1.223
Povećanje vrednosti O.S sej.kon
Povećanje vrednosti O.S podzakup
542
sej.kon
542
Montaža ins. i prerada sts.pranj.cip
515
Povećanje vrednosti O.S podzakup IVECO
530
Video nadzor
114
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Naziv
Iznos
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
Nadogradnja sistema za navodnjavanje Pivot 1 kom
590
Radovi na objektu cisterne za gorivo
110
Ugradnja EUP Cisterne
399
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Povećanje vrednosti set za vezivanje hidranta
36
Prenos na građevine
(5.920)
Svega :
103.423
U toku godine je došlo do umanjenja vrednosti opreme u visini od 4.065
hiljada dinara koje se odnosi na rashod osnovnih sredstava po popisu od
31.12.2007. godine, koji je izvršen pod 01.01.2008. godine. Razlika
rashodovanih sredstava nalazi se na kontu 570000 u iznosu od 42 hiljade
dinara.
Avansi za osnovna sredstva iskazani su u nabavnoj vrednosti od 26.347 hiljada
dinara i sadašnjoj vrednosti od 26.347 hiljada dinara.
U toku godine je došlo do uvećanja vrednosti avansa za osnovna sredstva u
iznosu od 224.392 hiljada dinara , koja se odnose na ulaganja u sistem za
navodnjavanje. Pošto je sistem završena delom do 31.12.2008. godine
aktivirano je 206.883 hiljada dinara i preneto na konta 022 i 023.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4.1.3 Dugoročni finansijski plasmani
Dugoročni finansijski plasmani iznose 15.445 hiljada dinara, a čine ih (u
hiljadama dinara):
Tekuća
godina
459
Prethodna
godina
1.411
Ostali dugoročni finansijski plasmani
14.986
8.490
Svega dugoročni finansijski plasmani:
15.445
9.901
Dugoročni finansijski plasmani
Učešće u kapitalu
Učešće u kapitalu u iznosu od 459 hiljada dinara odnosi se na vrednost akcija u
sledećim privrednim Društvima:
Učešća u kapitalu
Učešća u kapitalu PIK Vrbas
Učešća u kapitalu Semenarstvo DOO Novi
Sad
Učešća u kapitalu Panonska banka
Svega:
Tekuća
godina
Broj akcija
390
205
31
-
38
7
459
212
Broj akcija je utvrđen na osnovu potvrde o broju akcija u vlasništvu društva koju
je izdao emitent akcija. Dokument na osnovu kojeg se vrednuju akcije
Panonske banke ad. Novi Sad je datiran na 20.01.2006. godine Društvo nije
naknadno usaglašavalo stanje plasmana sa ovim emitentom. Akcije se
vrednuju po nominalnoj vrednosti, što je u skladu sa važećim Pravilnikom o
računovodstvu i računovodstvenim politikama.
Vrednost udela u Semenarstvo doo Beograd je usaglašena na dan 31.12.2008.
godine.
Učešća u kapitalu
Povećanje
Učešća u kapitalu PIK Vrbas
-
Smanjenje
958
Učešća u kapitalu Semenarstvo DOO Novi
Sad
6
-
Svega:
6
958
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Smanjene vrednosti učešća u kapitalu PIK Vrbas predstavlja ispravku
vrednostu ovog plasmana, a koja je sprovedena na osnovu procene da vednost
akcija ovog društva neće rasti nakon promene vlasničke strukture. Za
obezvređivanje ovog plasmana ne postoji odgovarjuća dokumentacija.
Ostali dugoročni finansijski plasmani iskazani u visini od 14.986 hiljada dinara
odnose se na stambene kredite date radnicima.
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ostali dugoročni plasmani
krediti radnicima
Stambeni krediti Lukovac Zoran
Tekuća godina
25
12
Stambeni krediti Kostelnik Vladimir
8
Stambeni krediti Damjanović Zdravko
10
Stambeni krediti Novičić Zoran
132
Stambeni krediti Tijanić Milivoje
235
Stambeni krediti Gagović Ljubinka
94
Stambeni krediti Krstić Nedeljko
154
Stambeni krediti Perović Miroslav
222
Stambeni krediti Krgović Ljiljana
90
Stambeni krediti Pejović Milica
113
Stambeni krediti Milović Slobodan
183
Stambeni krediti Mrkić Goran
98
Stambeni krediti Kuzek Petar
94
Stambeni krediti Milović Boris
46
Stambeni krediti Jakovljev Siniša
69
Stambeni krediti Bubanja Slobodan
115
Stambeni krediti Macizenski Anton
82
Stambeni krediti Demković Vladimir
138
Stambeni krediti Kerkez Agnes
69
Stambeni krediti Milošević Radojica
93
Stambeni krediti Bulajić Svetozar
186
Stambeni krediti Stanojević Vlado
66
Stambeni krediti Lodi Zoltan
94
Stambeni krediti Govedarica Radenko
94
Stambeni krediti Haska Robert
94
Stambeni krediti Malinić Dragomir
80
Stambeni krediti Đekić Stana
161
Stambeni krediti Dušan Dras
208
Stambeni krediti Tatarević Dragan
185
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Tekuća godina
Stambeni krediti Dakić Zoran
155
Stambeni krediti Lučić Radomir
155
Stambeni krediti Vuković Miodrag
77
Stambeni krediti Kovač Tibor
154
Stambeni krediti Studen Svetlana
171
Stambeni krediti Mijatović Branislav
231
Stambeni krediti Rojević Mirko
328
Stambeni krediti Vulović Milomir
231
Stambeni krediti Vojinović Mira
309
Stambeni krediti Crnčević Predrag
162
Stambeni krediti Zec Lazo
285
Stambeni krediti Višnjić Branko
231
Stambeni krediti Bartuš Laslo
154
Stambeni krediti Radović Anđelka
270
Stambeni krediti Ćurčin Vladimir
203
Stambeni krediti Janičić Dragan
300
Stambeni krediti Koprivica Miodrag
180
Stambeni krediti Tkačuk Ljubo
300
Stambeni krediti Govlja Vladimir
180
Stambeni krediti Jočić Milan
180
Stambeni krediti Demković Zora
300
Stambeni krediti Šarić Zoran
150
Stambeni krediti Grujić Dobrivoje
300
Stambeni krediti Radosavljev Paja
150
Stambeni krediti Rudi MIhajlo
150
Stambeni krediti Domuz Ljubiša
200
Stambeni krediti Jovanović Radomir
300
Stambeni krediti Bojčuk Ivan
120
Stambeni krediti Bjelica Ilija
210
Stambeni krediti Mijatović Srđan
120
Stambeni krediti Pavlović Đprđe
300
Stambeni krediti Ljesković Vaso
170
Stambeni krediti Sladić Jovan
150
Stambeni krediti Pačkić Branka
250
Stambeni krediti Jovović Miroslav
120
Stambeni krediti Popović Dragan
120
Stambeni krediti Kilibarda Miloš
120
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Tekuća godina
Stambeni krediti Strbac Nedeljko
250
Ostali dugoročni plasmani / Hypo balance
4000
14.986
Svega:
4.2 OBRTNA IMOVINA
Obrtna imovina je iskazana na dan 31.12.2008. godine u iznosu od 665.466
hiljada dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
407.219
Prethodna
godina
267.958
Kratkoročna potraživanja, plasmani i
gotovina
258.247
216.347
Svega obrtna imovina:
665.466
484.305
Obrtna imovina
Zalihe
4.2.1 Zalihe
Zalihe iznose 407.219 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
52.679
Prethodna
godina
54.682
13.374
11.074
2.814
1.644
93.502
79.935
122.201
119.675
614
254
Dati avansi
122.034
694
Svega zalihe:
407.219
267.958
Zalihe
Zalihe materijala i sirovina
Zalihe rezervnih delova
Zalihe sitnog inventara i auto guma
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Materijal iskazan na dan 31.12.2008. godine iznosi 52.679 hiljada dinara, a
odnosi se na gorivo i mazivo i robu na putu.
Zalihe
Tekuća godina
Materijal koji služi za obavljanje osnovne
delatnosti
Gorivo i mazivo
47.505
5.167
Roba na putu
7
52.679
Svega zalihe:
Društvo vodi zalihe materijala po nabavnim cenama , a utrošak se evidentira
po prosečnim cenama .
Alat i inventar se otpisuju u celosti kod stavljanja istog u upotrebu.
Starosna struktura zaliha sa stanjem na dan 31.12.2008. godine :
Naziv
Opis
Nedovršena proizvodnja
Potiče samo iz 2008.godine
Gotovi proizvodi
Potiče samo iz 2008.godine
Materijal
Potiče iz 2007,2008.godine
Gorivo i mazivo
Potiče iz 2008.godine
Rezervni delovi
Potiče iz poslednjih 5 godina
Sitan inventar
Potiče iz poslednjih 5 godina
Svega :
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazanih u poslovnim
knjigama dat je u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):
Stanje 01.01.2008.
Stanje 31.12.2008.
Povećanje/
smanjenje
79.934
93.502
13.568
Gotovi proizvodi
119.675
122.201
2.526
Svega:
199.609
215.703
16.094
Naziv
Nedovršena proizvodnja
Cena koštanja nedovršene proizvodnje formira se na osnovu ulaganja po
nabavnim cenama svih sirovina i materijala, rada mašina po stvarnim
troškovima tih mašina i stajnjaka po procenjenoj vrednosti službi Društva.
Zalihe gotovih proizvoda vode se po ceni koštanja tih proizvoda u slučaju kada
je ona niža od neto prodajne cene. Opšti troškovi se raspoređuju po kulturama i
po hektarima zasejanih kultura.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Roba iznosi 614 hiljada dinara, a čini je roba u prometu na veliko u iznosu od
373 hiljada dinara i roba kod drugih pravnih lica u visini od 241 hiljada dinara.
Na osnovu rešenja o obrazovanju Komisija i imenovanju članova komisija za
popis sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2008. godine formirana je
Komisija za popis sirovina, materijala, sitnog inventara, rezervnih delova,
ambalaže i autoguma, koja je izvršila popis zaliha Društva, ustanovila i
naznačila razlike između knjigovodstvenog . Izveštaja je usvojen sa stanjem
na dan 31.12.2008. godine i proknjižila ustanovljene razlike.
Dati avansi su iskazani u neto iznosu od 122.034 hiljada dinara, a čine ih dati
avansi u zemlji.
U narednoj tabeli prikazani su dati avansi u zemlji (u hiljadama dinara):
Naziv
Iznos
Nigal Novi Sad
304
Mega Inženjering Vrbas
7.633
Elektrik – T Kula
110
Ivkom DOO Beograd
220
Berners Beograd
169
Somborelektro Sombor
33.593
Poting DOO
339
Banat Srpska Crnja
78.856
Pomak Bački Petrovac
810
122.034
Svega dati avansi zemlji:
4.2.2.Kratkoročna potrživanja, plasmani i gotovina
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 258.247 hiljada dinara i
sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):
Pozicija
Potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i AVR
Svega:
Tekuća
godina
200.206
Prethodna
godina
147.272
37.066
7.266
1.622
2.777
19.353
59.032
258.247
216.347
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4.2.2.1 Potraživanja
Potraživanja iznose na dan 31.12.2008. godine 200.206 hiljada dinara, a čine ih
(u hiljadama dinara):
Potraživanja od kupaca u zemlji
194.112
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
3.898
Potraživanja od zaposlenih
1.521
Potraživanja od državnih organa
580
Ostala potraživanja
95
Svega potraživanja
200.206
Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 194.112 hiljada dinara. U sledećoj tabeli
su prikazani kupci u zemlji sa saldom većim od 200 hiljada dinara (u hiljadama
dinara):
“M-Rodic” DOO, Novi
Sad
Agro-Diva DOO, B.Dobro
Polje
Agromix OZZ, Savino
Selo
Atina plus STR,
Srbobran
Baco ZZ, Vrbas
2.190
Naplaćeno do
dana revizije
2.066
431
431
0
1.167
0
1.167
253
253
0
735
0
735
Beronja Zoran, Novi
Sad
Bulajić Milovan, Vrbas
1.710
0
1.710
2.582
0
2.582
267
0
267
4.679
0
4.679
315
218
97
3.443
3.443
0
2.894
1.219
1.675
211
0
211
209
50
159
5.077
5.077
0
4.661
3.357
1.304
1.559
420
1.139
413
325
88
1.817
1.226
591
Naziv kupca
Bulajić Zaro, Vrbas
Chem CO, Beograd
Daca STR, Lalić
Delta Agrar DOO, Novi
Beograd
Ečka , Lukino Selo
Energokomerc DOO,
Vrbas
Essentico DOO, Kula
Feed&Seed Tecnologies
DOO, Beograd
Figrad Company DOO,
Vrbas
Ga-La DOO, Novi Sad
Gajo-Pak SZTR, Vrbas
Idea DOO, Beograd
Iznos
Ostaje za
naplatu
124
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Institut za ratarstvo
i povrtarstvo, Novi
Sad
Kasaji Janko S.R,
Ruski Krstur
Kod Dragice STR,
Srbobran
Komatina com, Savino
Selo
Kor-Vet DOO, Beograd
13.587
Naplaćeno do
dana revizije
2.755
380
100
280
265
0
265
238
0
238
309
309
0
Kum SZTR, Bačko Dobro
Polje
KWS Seme YU DOO, Novi
Beograd
Laser GTP DOO,
Kraljevo
Lesko DOO, Požarevac
214
214
0
55.089
55.089
0
294
0
294
1.660
1.233
427
270
0
270
3.983
677
3.306
Naziv kupca
LTS Lovćenac, Lovćenac
Market R Line, Kula
Iznos
Ostaje za
naplatu
10.832
Marko Marković, Bačko
Dobro Polje
Megi STR, Kula
282
50
232
213
0
213
Metis DOO, Sivac
256
0
256
1.632
1.009
623
734
734
0
20.640
20.640
0
2.413
2.413
0
Oaza STR, Vrbas
336
336
0
Opšta bolnica, Vrbas
699
188
511
Pames DOO, Novi Sad
1.033
1.033
0
Piva OZZ, Bačko Dobro
Polje
Radosno detinjstvo PU,
Novi Sad
Red As ZTR, Vrbas
1.711
0
1.711
2.074
0
2.074
240
0
240
Rio EXP/IMP DOO, Ravno
Selo
Samoizbor STR, Vrbas
546
0
546
263
263
0
503
503
0
456
456
0
Ministarstvo
poljoprivrede,
šumarstva i
vodoprivrede, Beograd
Mirotin DOO, Vrbas
Mirotin Tisa DOO,
Savino Selo
Mlekara AD, Subotica
Sipos mesna
industrija, Mali Iđoš
Sladara –Maltinex DOO,
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Naziv kupca
Naplaćeno do
dana revizije
Iznos
Ostaje za
naplatu
Bačka Palanka
Storkimes DOO, Lipar
843
337
506
Sunce plus STR, Vrbas
214
0
214
Sunce Sestovic Boris,
Vrbas
Sunoko DOO, Novi Sad
318
0
318
23.460
23.435
25
1.510
268
1.242
Ukus SMR, Vrbas
252
159
93
Veljko Vlahović, Vrbas
310
0
310
Veterinarska stanica
322
0
322
1.159
0
1.159
VIIG,Vrbas
270
95
175
Vojvodina SZR, Feketić
329
72
257
Vojvodinalek DOO, Novi
Sad
Volara ZZ, Vrbas
1.449
0
1.449
406
406
0
207
100
107
312
112
200
1.126
1.126
0
16.692
5.008
11.684
194.112
137.205
56.907
Tarca DOO, Savino Selo
Viagra ZZ, Vrbas
ZB trgovinska radnja,
Crvenka
Zelena Jabuka, Vrbas
Zemun polje, Zemun
Ostali
Svega
U tabeli koja sledi dat je pregled kupaca koji nisu izmirili svoje obaveze
iskazane na dan 01.01.2008.godine:
RED.BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ŠIFRA
13300
13231
14276
13196
13374
14071
13950
13929
14080
14088
13370
818
NAZIV KUPCA
AGRO-MATIK
AGROMIX OZZ
AS PEK D.O.O.
AURA
BERONJA ZORAN
BIO AS STR
BREZA STR
BUBA MARA STR I KOMISION
BULAJIĆ OLIVERA
CASA SUR
CO COMERC D.O.O.
DADA COMERCE DOO
STANJE
31.12.2008.
GODINE
133
1.168
118
143
1.711
6
20
77
154
6
5
20
STANJE
01.01.2008.
GODINE
133
428
118
143
1.711
6
20
77
154
6
5
20
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
RED.BR.
13
14
15
16
ŠIFRA
1882
13913
13086
14189
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
908
14069
13914
76
13100
14314
14367
14307
13963
13069
14319
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
14278
14049
14289
13361
14355
13344
14070
13995
14040
13904
13323
905
13910
13922
13980
13298
910
13385
7
13936
61
1010
13992
14283
14237
14
14068
889
13190
705
14182
1164
NAZIV KUPCA
DIN
DOBR.VATR.DRUŠ. VRBAS
DUĆAN MALI
DVD BUREGDŽINICA
ELEKTRIVOJVODINAE.M.J.B.
ENERGOKPMERC
EXSTRA STR
FEKETIĆ PD
FENIKS-PIJUNOVIĆ/I.SEKIĆ
HEMPROM STR
HORA RULT TR
IDEAL-2 ND SZTUR
IVA/SUR
JAGODA STR/VRBAS
JEVROS TR
KING-HAMBURGER
UG.RAD/SIV
KLAS-PEK.RAD. CRVENKA
KOMATINA -COM
KORAL S.T.R.
KULTURNI CENTAR VRBAS
KVIN/JELENA SANDIN
LASER GTP DOO
LAURA STR
M.N. 17 STR I KOMISION
MB GALEX
MEGI S.T.R.
METALOGUMA
MIKICA STR I KOMISION
MIKŠIĆ DIMITRIJE
MINJA STR
MLEKARA PAROŠKI SZR
MOBTEL SRBIJA BK-PTT DOO
MONDO STR I KOMISION
NIS - NAP NOVI SAD
OMNICOMERCE DOO
OŠ "20 OKTOBAR"
OSAM STR
OZZ KUCURA
PANON AD CRVENKA
PEKARA MILIČEVIĆ STR
PIK VRBAS DD
PIK BEČEJ POLJOP. AD
PREV. ZADRUGA "PRVOZ"
PROLEĆE STR
RAŠKAPROMET DOO
RED AS STR
RODIĆ M/B-CO TUP KULA
STANJE
31.12.2008.
GODINE
12
84
55
81
STANJE
01.01.2008.
GODINE
12
84
55
81
29
211
49
79
142
13
37
23
5
87
4
29
211
49
79
142
13
32
23
5
87
4
7
53
239
29
4
135
295
59
4
88
214
2
5
75
3
15
30
60
49
8
51
83
132
23
6
64
18
30
137
7
240
104
7
53
239
29
4
135
295
59
4
88
214
2
5
75
3
15
30
60
49
8
51
83
132
23
6
64
18
30
137
7
240
104
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
RED.BR. ŠIFRA
60
14078
61
13061
62
14335
63
14064
64
396
65
13294
66
12950
67
414
68
124
69
14259
70
14206
71
14415
SVEGA
NAZIV KUPCA
RUDAKOV DOO
SLATKI SNOVI S.T.R.
SLATKO I SLANO COSE ZRP
TPU - COMPANY D.O.O.
VIAGRA ZZ
VUJAČIĆ LUKA
VUKOVIĆ NENAD
VULKAN GUMA-BELT
ZMAJEVO AD
ZZ LIBELULA
ZZ RAPER
ZZ SIVAC
STANJE
31.12.2008.
GODINE
3
32
3
51
1.159
28
92
3
149
3
13
45
8.322
STANJE
01.01.2008.
GODINE
3
32
3
51
1.159
28
92
3
149
3
13
45
7.577
U poslovnim knjigama Društva evidentirana su ukupno 382 kupca u zemlji. Od
ukupno evidentiranih kupaca u zemlji, 71 kupac u poslovnoj 2008.godini nije
izmirio svoje obaveze iskazane na dan 01.01.2008. godine u iznosu od 7.577
hiljada dinara. Društvo u poslovnim knjigama ova potraživanja nije iskazalo na
računu ispravke vrednosti potraživanja od kupaca.
.
U narednoj tabeli prikazani su kupci u zemlji koji u poslovnim knjigama Društva
imaju iskazan negativan saldo u iznosu od 242 hiljade dinara.
RED.BR.
ŠIFRA
1
27
2
3
NAZIV KUPCA
STANJE NA DAN
31.12.2008.
GODINE
BMM DOO
1
1169
DADA STR
1
14560
DŽOMBA NIKOLA
1
4
14507
GP GRADITELJ NS DOO
5
13998
NOVI TRADING NS D.O.O.
6
14204
PEKARA EKSKLUZIV DOO
5
7
14531
PESKO TATJANA
2
8
14463
POPOVIĆ ACO
5
S V E G A
Napomena: Društvo je evidentiralo potraživanja prema kupcima u zemlji u
okviru kojih postoje negativna salda u iznosu od 242 hiljade dinara. Time su
potraživanja prema kupcima u zemlji precenjena za iznos od 242 hiljade dinara
za koliko su podcenjene obaveze za primljene avanse.
Usaglašavanje stanja je izvršeno sa stanjem na dan 31.10.2008. godine.
U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu
uzoraka. Osnov za odabir uzoraka bio je iznos potraživanja koja su veća od
200 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno od 91% potraživanja.
79
149
242
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašenje salda (konfirmacija)
kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti uzorkovanih potraživanja.
Analizom naplativosti na uzorku potraživanja od kupaca iznad 200 hiljada
dinara, odnosno 91 % dobija se naplativost od 75 %.
Kada se u analizu uključe i svi ostali kupci dobija se naplativost od 71 %.
Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja nije vrešena, bez obzira na
period iz kojeg potiče potraživanje. U ukupnim potraživanjima nema
potraživanja straijih od tri godine.
Potraživanja od kupaca u inostranstvu iznose 3.898 hiljada dinara. U narednoj
tabeli prikazana su potraživanja od kupaca u inostranstvu:
Iznos
Kupci u inostranstvu
NTP Amir, Priština
44.590
(u 000
dinara)
3.898
Svega:
44.590
3.898
(u evrima)
Navedeno potraživanje od NTP Amir Priština nije naplaćeno do dana revizije.
Iznos naveden na ovoj poziciji je iskazan prema srednjem kursu NBS na
osnovu evidencionog lista na kome se nalazi datum prelska robe preko
granice.
Ostala potraživanja iznose 2.196 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od državnih organa
Ostala potraživanja
Svega
Potraživanja iz specifičnih poslova nema iskazanih na dan bilansiranja.
1.521
580
95
2.196
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4.2.2.3 Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani iznose 37.066 hiljada dinara, a čine ih (u
hiljadama dinara):
Naziv
Kratkoročni finansijski plasmani
Kodas DOO Novi Sad
Kratkoročni finansijski plasmani
ZZ Zadrugar Vrbas
Kratkoročni finansijski plasmani
FK Vrbas Vrbas
Kratkoročni finansijski plasmani
Autoserviser Radivoj
Kratkoročni finansijski plasmani
SG Sent DOO Despotovo
Kratkoročni finansijski plasmani
Agrokomercservis
Kratkoročni finansijski plasmani
Mega inženjering
Potraživanja SO Vrbas – depozit za licitaciju
Svega:
Iznos
6.800
280
40
146
200
2.897
25.010
1.693
37.066
Navedeni kratkoročni finansijski plasmani su nastali po osnovu Ugovora o
kratkoročnim pozajmicama koji nisu vraćene u roku naznačnom u Ugovoru.
Nije vršena ispravka vrednosti potraživanja po osnovu prekoračenja roka
dospeća, takođe nije izvršeno usaglašavanje na dan 31.12.2008. godine
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4.2.2.4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 1.622 hiljada dinara i
odnose se na (u hiljadama dinara):
Naziv
Iznos
Hartije od vrednosti/ Menice
357
Žiro račun
235
Banka Intesa
Žiro račun OTP banka
390
Žiro račun Metals banka
9
Žiro račun Univerzal banka
83
Žiro račun Pro Credit Banka
127
Žiro račun Komercijalna banka
247
Žiro račun Hypo Alpe Adria banka
21
Žiro račun obračun uplata i isplata
10
Blagajna
5
Devizni račun Banka Intesa
138
1.622
Svega:
Uvidom u izvode poslovnih banaka na dan 31.12.2008.godine konstatovano je
da su stanja iskazana u knjigovodstvenim evidncijama i finansijskim izveštajima
usaglašena sa izvodima banaka.
Direktor Društva je Odlukom o organizovanju popisa imovine, potraživanja i
obaveza na dan 31.12.2008. godine imenovao i komisiju za popis gotovine i
gotovinskih ekvivalenata. Komisija je izvršila popis i uvidom u izveštaj o popisu
imovine, potraživanja i obaveza usvojen od strane Upravnog odbora
konstatovano je da je popis izvršen i stanje u knjigovodstvenoj evidenciji i
finansijskim izveštajima usklađeno sa stanjem utvrđenim popisom.
4.2.2.5 Porez na dodatu vrednost i AVR
Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 19.353 hiljada dinara ovu poziciju čine
(u hiljadama dinara):
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja
Svega PDV i AVR:
415
18.938
19.353
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Aktivna vremenska razgraničenja iskazana u visini od 18.353 hiljada dinara
odnose se na nedospele kamate po ugovorima o lizingu.
5. PASIVA
Bilansna pasiva iznosi 2.381.457 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih izvora (u
hiljadama dinara):
Kapital
1.280.292
Obaveze
1.101.165
Ukupna pasiva
2.381.457
5.1 KAPITAL
Ukupni kapital preduzeća na dan 31.12.2008 . godine iznosi 1.280.292 hiljada
dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):
Naziv
Osnovni i ostali kapital
Rezerve
Iznos
1.066.644
181.676
Neraspoređena dobit
31.972
Svega:
1.280.292
Struktura osnovnog kapitala sa stanjem na dan 31.12.2008. godine je sledeća:
Naziv
Iznos
Osnovni kapital
Akcijski kapital
15.780
Akcijski kapital većinski vlasnik Mirotin
919.817
Akcijski kapital fizička lica
116.663
Akcijski kapital Koprivica Ljubomir
26
Akcijski kapital Baletić Jovan
17
Akcijski kapital Baletić Marko
1
1.052.304
Ukupno osnovni kapital:
Ostali kapital
Ostali kapital
3.940
Ostali kapital socijalni program
10.400
Ukupno ostali kapital:
14.340
Svega:
1.066.644
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Ostali kapital u visini od 10.400 hiljada dinara predstavlja izvore vanposlovnih
sredstava i najvećoj meri se odnosi na stambene kredite koje je Društvo
odobrilo zaposlenim.
Kapital Društva je registrovan u Agenciji za privredne registre i Centralnom
registru hartija od vrednosti.
Društvo je u Centralnom registru hartija od vrednosti evidentiralo ukupan broj
akcija u visini 317.125 hiljada dinara i čine ih akcije u vlasništvu pravnih fizičkih
lica. Akcije su emitovane u dve emisije i to 313.949 običnih akcija i 3.176
prioritetnih akcija.
Ukupan kapital društva upisan u APR iznosi 4.240.781,24 eura i usaglašen je
sa podacima upisanim u Centralni registra hartija od vrednosti.
Poslednja registracija u smislu povećanja osnovnog kapitala Društva u Agenciji
za privredne registre izvršena je 12.02.2008. godine u iznosu od 957.484,66
eura.
Knijgovodstveno stanje kapitala iskaznao na kontu 300 nije usaglašeno sa
vrednostima kapitala upisanim u Centralnom registru hartija od vrednosti i
APR.
5.2 DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan bilansa stanja iznose
1.101.165 hiljada dinara, a strukturu ovih obaveza čine (u hiljadama dinara):
Pozicija
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Svega dugoročna rezervisanja i obaveze:
Tekuća
godina
522.944
Prethodna
godina
280.971
578.221
304.263
1.101.165
585.234
5.2.1 Dugoročna rezervisanja
Društvo na dan 31.12.2008. nema dugoročnih rezervisanja.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5.2.2 Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze iznose 522.944 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama
dinara):
Pozicija
Tekuća godina
Dugoročni krediti
388.292
Ostale dugoročne obaveze
134.652
Svega:
522.944
5.2.2.1 Dugoročni krediti
Dugoročni krediti su na dan 31.12.2008. godine iskazani u iznosu od 388.292
hiljada dinara sa sledećom strukturom (u hiljadama dinara):
Dugoročni krediti u zemlji
388.292
Svega:
388.292
Dugoročni krediti u zemlji se odnose na obaveze prema sledećim bankama (u
hiljadama dinara):
Naziv
Iznos
1.Banka Intesa AD Beograd, RC Novi Sad
50.476
2.Fond za razvoj Srbije
18.676
3.Fond za razvoj Srbije
55.165
4.Komercijalna banka AD Beograd
263.975
Svega:
388.292
1. Kredit Banka Intesa AD Beograd, RC Novi Sad zaključen je dana
25.04.2006. godine sa brojem kreditne partije 55-420-1300422/1. Kredit
je odobren u dinarskoj protivrednosti iznosa do 940.000,00 eura po
srednjem kursu Narodne banke na dan puštanja sredstava kredita u
tečaj. Namena kredita je nabavka opreme i proširenje postojećih
poslovnih kapaciteta . Rok vraćanja kredita je 25.04.2013. godine u koji
je uračunat i period mirovanja otplate glavnice kredita do 18 meseci od
dana zaključenja Ugovora. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi
EURIBOR + 4,5%godišnje. Kredit se otplaćuje mesečno sa početkom
otplate 25.10.2007. godine.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
2. Investicioni kredit Fond za razvoj Srbije
zaključen je dan
10.06.2006.godine Ugovorom broj 7156. Kredit je odobren u visini od
33.000.000,00 dinara za realizaciju programa: Izgradnja postrojenja za
sušenje semenskog kukuruza, Vrbas. Rok otplate kredita je 5 godina po
isteku grejs perioda koji traje do 30.06.2007. godine. Kamata se
obračunava na godišnjem nivou u visini od 3%. Za vreme grejs perioda
interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje se
glavnom dugu. Otplata kredita se vrši u tromesečnim anuitetima .
3. Kredit Fond za razvoj Srbije zaključen je dana 22.05.2008.godine
Ugovorom broj 11814 . Kredit je odobren za trajna obrtna sredstva iz
sredstava Fonda u iznosu od 100.000.000,00 dinara. Rok otpale kredita
je 2 godine po isteku grejs perioda koji traje do 31.12.2008. godine.
Kamata se obračunava u visini od 3% na godišnjem nivou. Za vreme
grejs perioda interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i
pripisuje se glavnom dugu. Otplata kredita se vrši u tromesečnim
anuitetima.
4. Ugovor o investicionom kreditu Komercijalna banka zaključen je dana
05.05.2008.godine sa brojem kreditne partije 6046-6-44477. Kredit je
odobrena za realizaciju projekta sistema za navodnjavanje u iznosu
3.000.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na
dan sklapanja Ugovora. Kredit se odobrava na period 10 godina od
dana puštanja kredita u tečaj, uključujući i grace period , koji za glavnicu
traje do 18 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Kredit se
otplaćuje u 102 mesečna anuiteta.Kamata na kredit se obračunava po
stopi čija visina na dan ugovoranja iznosi 8% na godišnjem nivou.
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita su usaglašene sa stanjem na dan
finansijskih izveštaja.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5.2.3 Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze iznose 578.221 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih
obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):
Pozicija
Kratkoročne finansijske obaveze
Tekuća
godina
401.497
Prethodna
godina
162.362
157.518
131.329
12.917
10.529
6.289
43
578.221
304.263
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
Svega kratkoročne obaveze:
5.2.3.1 Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze iznose 401.497 hiljada dinara,a odnose se
na obaveze po kreditima i to prema sledećim bankama (u hiljadama dinara):
Banka
Kratkoročni krediti u zemlji
Iznos
317.009
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do 1 godine
79.228
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Svega:
5.260
401.497
Kratkoročni krediti u zemlji se odnose na :
Naziv
Iznos
Kratkoročni kredit
Komercijalna banka AD Beograd
Kratkoročni kredit
Hypo-Alpe Adria banka AD Beograd
237.009
Svega:
317.009
80.000
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
1. Kratkoročni kredit Komercijalna banka zaključen je dana
25.06.2008.godine pod kreditnom partijom broj 6046-8-44512. Kredit
je odobren za finansiranje obrtnih sredstava u iznosu dinarske
protivvrednosti 3.000.000,00 eura po srednjem kursu Narodne banke
na dan puštanja svake svake tranše kredita u tečaj. Kredit se
sukcesivno koristi u dinarima u tri tranše. Kredit se odobrava sa rokom
vraćanja od 9 meseci od od datuma puštanja svake tranše u kredita u
tečaj ukjlučujući i grace period. Kamata na kredit obračunava se po
stopi čija visina na dan ugovaranja kredita iznosi 0,75% na mesečnom
nivou.
2. Kratkoročni kredit Hypo-Alpe-Adria Bank AD Beograd zaključen je
dana 07.07.2008.godine Ugovorm broj L 20-254/08. Kredit je odobren
u iznosu od 80.000.000,00 dinara, sa periodom raspoloživisti do
14.02.2009.godine. Kamatna stopa za kredit isznosi šestomesečni
BELIBOR+2% na godišnjem nivou.
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine :
Naziv
Iznos
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Banka Intesa
kreditna partija 55-420-1300422/1
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Fond za ravoj po Ugovoru 7156.
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Fond za ravoj po Ugovoru broj 11814
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Komrcijalna banka
Kreditna partija 6046-6-44477
Svega:
15.143
7.093
55.165
1.827
79.228
Ostale kratkoročne finansijske obaveze :
Naziv
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Mirotin-Tisa DOO Savino selo
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Mega inženjering DOO Vrbas
Svega:
Iznos
2.500
2.760
5.260
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
1. Ugovor o novčanom zajmu sa Mirotin Tisa DOO Savino Selo zaključen
je dana 02.11.2008. godine u visini od 2.500.00,00 dinara sa rokom
vraćanja od 180 dana.Kamatna stopa na iznos zajma je 1% mesečno
na iznos duga.
2. Ugovor o novčanom zajmu sa Meg ainženjering DOO Vrbas zaključen
je dana 26.09.2008. godine u visini od 2.760.284,16 dinara sa rokom
vraćanja od 180 dana.
5.2.3.2 Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2008. godine iznose 157.158 hiljada
dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):
Naziv
Iznos
Obaveze prema dobavljačima u zemlji
150.526
Ostale obaveze iz poslovanja
5.842
Primljeni avansi
1.150
Svega:
157.158
Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 150.526 hiljada dinara.
U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavljači (za osnovna i obrtna
sredstva), čije je potraživanje od ”Sava Kovačević”AD iznad 200 hiljada
dinara. U okviru pozicije "ostali dobavljači" dati su svi dobavljači čije je
potraživanje od preduzeća manje od 200 hiljada dinara (u hiljadama dinara):
Agroinstitut DP,
Sombor
Agromix OZZ, Savino
Selo
Agrosavet DOO, Vrbas
400
Naplaćeno do
dana revizije
0
421
0
421
550
0
550
AgrovojvodinaKomercesrvis DOO,
Subotica
Agrovojvodina –
Mehanizacija AD,
Novi Sad
Agrozavod DP, Vrbas
219
0
219
6.331
1.000
5.331
5.425
2.110
3.315
485
100
385
227
200
27
Dobavljač
Alltech YU DOO,
Senta
Auto promet DOO,
Novi Sad
Iznos
Ostaje za
naplatu
400
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Banat fabrika ulja
AD, Nova Crnja
Bankom DOO, Beograd
2.905
Naplaćeno do
dana revizije
0
266
50
216
Berners DOO, Vrbas
1.149
495
654
853
0
853
Bulajić Milovan,
Vrbas
Central AD, Vrbas
2.651
0
2.651
319
319
0
Chem-CO, Beograd
4.679
3.931
748
Citadela DOO, Novi
Sad
DDOR Novi Sad
filijala Vrbas
Delta Agrar DOO,
Novi Beograd
Delta Generali
osiguranje, Novi
Beograd
Dunav osiguranje AD,
Beograd
Ečka AD ribarsko
gazdinstvo, Lukino
Selo
El-Ko, Vrbas
2.020
0
2.020
6.539
2.011
4.528
3.690
3.690
0
7.422
0
7.422
613
0
613
951
945
6
552
500
52
Elcom DOO,
Petrovaradin
Elektrodistribucija,
Vrbas
Euro Duo Kalem ZZ,
Kruševac
Extra-Auto DOO,
Vrbas
Feed&Seed DOO,
Beograd
Figrad Company,
Vrbas
Finodit AD, Beograd
225
26
199
1.418
1.418
0
715
715
0
298
0
298
975
975
0
399
399
0
557
0
557
1.742
0
1.742
682
400
282
2.755
2.755
0
313
0
313
Dobavljač
Beta-CornDOO, Sombor
Hidrozavod DTD, Novi
Sad
Impuls Hemija, Novi
Sad
Institut za
ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad
ITi komision STR,
Vrbas
Iznos
Ostaje za
naplatu
2.905
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
JVP Vode Vojvodine,
Novi Sad
Kod Cava, Vrbas
361
Naplaćeno do
dana revizije
155
251
0
251
Kor-Vet DOO, Beograd
650
310
340
Laser GTP DOO,
Kraljevo
mašinac 021 NS
Group, Novi Sad
Mašinac Agrar, Novi
Sad
Mega inženjering
DOO, Vrbas
Metis DOO, Sivac
341
0
341
390
0
390
437
0
437
237
120
117
256
0
256
Mileks DOO, Vrbas
575
0
575
Minel MD DOO, Novi
Sad
Mirotin-Tisa, Savino
Selo
Naftachem, Novi Sad
486
0
486
20.733
20.733
0
1.841
1.841
0
314
0
314
1.209
0
1.209
465
0
465
759
0
759
2.165
2.165
0
771
0
771
576
576
0
1.450
1.450
0
752
90
662
10.620
0
10.620
354
0
354
467
0
467
22.426
22.426
0
504
0
504
3.223
94
3.129
Dobavljač
Naučni institut
temerin
Nivela DOO, beograd
Nova Brazda AD,
Djurđin
Pegioni DOO, Novi
Sad
Pegonije DOO,
Zrenjanin
PKB korporacija
Agroekon, Padinska
Skela
Plast Company DOO,
Subotica
Res-Trade DOO, Novi
Sad
Sanitarija Ad, Novi
Sad
Sladara Maltinex AD,
Bačka Palanka
Sojaprotein AD,
Bečej
Star AD, Bački
Petrovac
Sunoko DOO, Novi Sad
Superlab, Novi
Beograd
Telekomunikacija
Iznos
Ostaje za
naplatu
206
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Dobavljač
Naplaćeno do
dana revizije
Iznos
Ostaje za
naplatu
DOO, Blace
Tivadi DOO, Zemun
297
200
97
Veterinarski
institut Sombor
Veterinarska
stanica, Vrbas
Vi-Agra ZZ, Vrbas
313
0
313
478
400
78
426
0
426
764
764
0
330
0
330
4.237
0
4.237
Ostali dobavljači
12.322
2.646
9.676
Svega dobavljači:
150.526
76.009
74.517
Vlaović Komerc PPP,
Novi Beograd
Vojvodinalek DOO,
Novi Sad
Institut Zemun Polje
Dobavljači prema kojima Društvo nije izmirilo obaveze sa stanjem na dan
01.01.2008.godine:
RED.BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ŠIFRA
11166
45
13976
14124
14386
14218
13917
11097
13335
57
14436
14044
14147
10982
14440
271
14013
13945
178
14251
13935
13914
164
14098
NAZIV DOBAVLJAČA
AGRO SPECIJAL
AGRO-KOM
AGROMIX OZZ
AGROTEHNOHEM ZORKA-KLOTIL
ALATNICA / REHAK
ALBINO TRANS
AUTOPREV. MALJKOVIC MARKO
AUTOPREV. DELIBAŠIĆ BOJAN
AUTOPREV. JANKOVIĆ PETAR
BAČKA PROMET
BUDUĆNOST DOO
BULAJIĆ OLIVERA
CIKLONIZACIJA DOO
CITADELA
CO COMERC DOO
COBEST DP
CONTO-ART DOO
DACA SZTR
DADA COMERC DOO
DAIMLER CHRYSLER D.O.O.
DIGITAL ART
DMS DOO
DOBROVOLJ. VATROG. DRUŠTVO
ELHIR SZR
STANJE
31.12.2008.
GODINE
10
14
422
26
25
12
59
5
9
8
17
154
7
2.020
5
5
1
1
19
33
3
57
64
1
STANJE
01.01.2008.
GODINE
10
14
422
26
25
12
59
5
9
8
17
154
7
2.020
5
5
1
1
19
33
3
57
64
1
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
RED.BR.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ŠIFRA
10970
12992
14216
14341
11159
12990
14363
14184
256
13001
323
13352
357
13329
12988
11020
374
14072
14122
782
14233
217
11146
14015
14346
13994
14263
423
425
13007
490
13174
14255
13940
462
14046
842
13002
13341
14356
14182
11040
10912
14053
13182
10922
13172
NAZIV DOBAVLJAČA
ENERGOCOMERC DOO
EURO 92 C V&B
FERTI D.O.O.
FRIGOMAX SERVICE D.O.O.
GRAMMA LIBERO
HEMI-GUM
HIDROGEOCENTAR D.O.O.
INFORMAT.POSL.CENTAR/IPC
INFORMATIVNI CENTAR
JUG.DRUŠT. ZA ODVOD. I NAVOD.
KREMEN DOO
KREMENKOP ZR
MAJEVICA
MARJAS DOO
MB REMONT
MEDIC-VET
MEP DOO
METALIK STEEL
METALIKA DOO
MOBTEL"SRBIJA" BK PTT DOO
MONTAŽA SZR
MULTI PRINT
MVM SZR/VRBAS
NINASPED DOO
NIPON GUARD DOO
NOVA BRAZDA AD
NOVINE-SAMOST.AGENCIJA
O.Z. "VRBA"
OSAM-STR
PAUK SUR
PEKOM DOO
POLE DOO
POLJOPRIVR. STANICA D.O.O.
PRECIZNA MEHANIKA SZTR
PRIVREDNI PREGLED
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE
RAJIC AD
RED. ZA IZD. ST. EL. INFOPRES
ROBI - THERM
ROLOMETAL SZR
ROSULJ D.O.O.
RUMAPLAST
SLUŽBENI LIST
STARI GRAD DOO
SUKUR-KOMERC DOO
SVET INSTRUMENATA
T&T DOO
STANJE
31.12.2008.
GODINE
201
17
25
0
2
7
18
10
2
20
55
20
5
5
23
41
67
4
0
64
0
15
19
2
4
466
5
2
82
2
0
1
7
2
10
36
4
10
5
5
0
14
49
1
2
9
4
STANJE
01.01.2008.
GODINE
201
17
25
0
2
7
18
10
2
20
55
20
5
5
23
41
67
4
0
64
0
15
19
2
4
466
5
2
82
2
0
1
7
2
10
36
4
10
5
5
0
14
49
1
2
9
4
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
RED.BR.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
SVEGA
ŠIFRA
11147
14291
14017
13973
14121
629
13442
813
14172
14045
13446
13421
13434
13953
14132
14439
12981
220
14086
NAZIV DOBAVLJAČA
TEHNO-MAG TERM
TEHNOSERVIS D.O.O.
TERRANET DOO
TOTAL DOO
TRIOOPTIK SZTR
ULTRA DOO
VAGA-MONT SERVIS PRODAJA
VI-AGRA ZZ
VOJVODINA PUT BAČKA PUT
VRBAS SPED
VULKANIZER SZR SRBOBRAN
YU PETROVIĆ
ZAV.ZA ZAŠT.ZDRAVLJA-SOMBOR
ZAVOD ZA ZDR. ZAŠT. RAD.N. SAD
ZELENA JABUKA
ZELJANA STR
ŽITO BAČKA DP
ZVEZDA-COMERC-ŠTAMPARIJA
ZZ BACEX
STANJE
31.12.2008.
GODINE
11
8
12
5
15
15
0
426
200
57
16
34
6
6
31
14
45
57
2
5.277
STANJE
01.01.2008.
GODINE
11
8
12
5
15
15
0
426
200
57
16
34
6
6
31
14
45
57
2
5.277
U poslovnim knjigama Društva evidentirano je ukupno 674 dobavljača u
zemlji. Društvo u poslovnoj 2008,godini nije izmirilo svoje obaveze iskazane
na dan 01.01.2008 godine prema 90 dobavljača u iznosu od 5.277 hiljada
dinara.
U narednoj tabeli prikazani su dobavljači u zemlji koji u poslovnim knjigama
Društva imaju iskazan dugovni saldo u iznosu od 1.344 hiljade dinara.
NAZIV DOBAVLJAČA
STANJE NA
31.12.2008.
GODINE
DAN
RED.BR.
ŠIFRA
1
14600
BINEMIKOM D.O.O.
2
14615
ECOSYSTEMS EWE D.O.O.
43
3
14629
ELISAN DOO
15
4
11107
FINAM DOO
87
5
14400
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
6
14236
HO - KOBAL DOO
2
7
14622
KOMPJUTER BIBLIOTEKA
4
8
14326
KOVAC SZT
9
10948
KRUG DOO
10
14505
MAJ D.O.O.
11
435
MAŠINAC SZ NOVI SAD
103
5
16
6
22
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
NAZIV DOBAVLJAČA
STANJE NA
31.12.2008.
GODINE
DAN
RED.BR.
ŠIFRA
12
14189
METRON D.O.O.
53
13
14619
MRG EXPORT - IMPORT DOO
88
14
10914
ODŽAČAR
37
15
497
PRIVREDNI SAVETNIK
36
16
10987
17
506
18
11035
RODIĆ M&B/CO PREDUZ.DOO
19
10918
SLUŽBENI GLASNIK
20
14461
TROJKA D.O.O.
21
14063
TROJKA NC SUR-PEČENJARA
3
22
14468
VETERINARSKA KOMORA SRBIJE
4
23
14623
ZAŠTITA I EKOLOGIJA DOO
24
13965
ZIOBOP SZR
1
25
14401
ZZ SIVAC
5
RADINOVIĆ RC DOO
675
REP. GEODETSKI ZAVOD
19
1
51
1
62
S V E G A
1.344
Društvo je evidentiralo obaveze prema dobavljačima u zemlji u okviru kojih
postoje pozitivna salda u iznosu od 1.344 hiljade dinara. Time su obaveze
prema dobavljačima u zemlji precenjena za iznos od 1.344 hiljade dinara za
koliko su podcenjena potraživanja za date avanse za zalihe I usluge
Kontrolom i analizom dobavljača u zemlji, a na osnovu uzoraka i raspoložive
dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavljačima u periodu
po isteku poslovne 2008.godine do dana revizije izmirene u iznosu od 76.009
hiljada dinara, tj. 50% iskazanih obaveza na dan 31.12.2008. godine.
Analizom i kontrolom izmirenja obaveza prema dobavljačima koje su iznad
200 hiljada dinara, dobija se procenat izmirenja do dana revizije 53%.
Ostale obaveze iz poslovanja iznose 5.842 hiljada dinara i sastoje se od
sledećih stanja:
Ostale obaveze iz poslovanja
Kamate za decembar 2008.godine
Putni troškovi za decembar
2008.godina
Iznos
5.249
192
Lični dohodak po Ugovoru direktora
163
Stipendije za decembar 2008.godina
238
Svaga :
5.842
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5.2.3.3 Ostale kratkoročne obaveze
Ostale kratkoročne obaveze iznose 12.917 hiljada dinara i odnose na (u
hiljadama dinara):
Obaveza za zarade i naknade zarada
Iznos
Obaveze za neto zarade
6.232
Obaveze za porez na zarade na teret zaposlenih
1.130
Obaveze za doprinose na zarade na teret
zaposlenih
Obaveze za doprinose na zarade na teret
poslodavca
Obaveze prema zaposlenima
1.958
1.958
1.619
Ostale obaveze
20
Svega:
12.917
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 11.278 hiljada dinara, a
čine ih (u hiljadama dinara):
Obaveza za zarade i naknade zarada
Obaveze za neto zarade
6.232
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenih
Obaveze po osnovu doprinosa za penziono i
invalidsko osiguranje
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstvo
Obaveze po osnovu doprinosa od nezaposlenosti
Obaveze za doprinose PIO
Obaveze za doprinose
zdravstvo
Obaveze za doprinose nezaposleni
Svega:
Iznos
1.130
1.203
673
82
1.203
673
82
11.278
Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto zarade,
poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neisplaćene zarade
za mesec decembar 2008.godine. Obaveze za neto zarade za mesec
decembar su isplaćene 29.01.2009. godine .
Društvo vodi dva radna spora po osnovu neizmirenih obaveza za neto
zarade, poreze i doprinise na zarade: Silađi Lajoš i Đorđević Miodrag, i Pucar
Goran .
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Obaveze prema zaposlenima u visini od 1.619 hiljada dinara odnose se na
obustave od zarada zaposlenih za decembar 2008.godine .
Ostale obaveze u visini od 20 hiljada dinara odnose se na obaveze iz zarada
za decembar 2008.godine prema Privrednoj Komori Srbije.
5.2.3.4 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih
javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda iznose
6.289 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Obaveza za zarade i naknade zarada
Obaveze za PDV
Iznos
6.204
Ostale obaveze (obaveze za korišćenje voda)
Svega:
85
6.289
Obaveza za PDV i ostale javne prihode izmirena je 10.01.2009. godine kao i
obaveza za ostale javne prihode.
5.3 VANBILANSNA PASIVA
Vanbilansa pasiva iskazana je u visini od 162.695 hiljada dinara i odnosi se
na:
Naziv
Vlasnik
Stanje 31.12.2008.
Zemljište
Dražava, Repulika Srbija
96.718
Semenski kukuruz
Institut za kukuruz Zemun
Polje, Zemun
Sladara Marineks Bačka
Palanka
Naučni Institut za ratarstvo
i povrtarstvo, Novi Sad
21.738
Semenski ječam
Semenksa soja
Svega:
29.935
14.304
162.695
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
6. BILANS USPEHA
Preduzeće je u toku 2008. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 17.252 hiljada
dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 996.679 hiljada i ukupnih rashoda od
979.427 hiljada dinara.
Preduzeće je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok
je u okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je
iskazano u sledećoj tabeli:
Prihodi i rashodi
Poslovni
Prihodi
Dobitak/
Gubitak
Rashodi
944.682
785.816
158.866
Finansijski
17.025
154.793
(137.768)
Ostali
34.972
38.818
(3.846)
996.679
979.427
17.252
Svega
7. PRIHODI
Ukupni prihodi iznose 996.679 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih prihoda
(u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
944.682
Prethodna
godina
853.191
Finansijski prihodi
17.025
12.282
Ostali prihodi
34.972
21.526
996.679
886.999
Naziv
Poslovni prihodi
Svega:
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
7.1 POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi ostvareni u toku 2008. godine iznose 944.682 hiljada dinara,
a čine ih (u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
885.239
Prethodna
godina
742.052
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
28.655
26.629
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
16.094
71.509
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
0
1.909
Ostali poslovni prihodi
14.694
14.910
Svega poslovni prihodi:
944.682
853.191
Naziv
Prihodi od prodaje
Prihodi od prodaje iznose 885.239 hiljada dinara i čine ih (u hiljadama dinara):
Prihodi od prodaje
Iznos
Prihodi od prodaje trgovačke robe
22.262
Prihodi od prodaje robe
17.312
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu
3.194
808.576
Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
Svega:
33.895
885.239
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe iznose 28.655 hiljada dinara i odnose se
na prihode po osnovu obrta osnovnog stada.
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Iznos
Prir.kod krava
1.146
Prev.junadi od 2 godine
5.515
Prev.junadi od 1 godine
6.804
Prev. z.telad u junad 1 god
5.384
Obrač.prip.kod teladi
7.203
Ženska telad
1.821
Muška telad
1.730
Prevod dvižica
Obračun prirasta (ovce)
Jaganjci muški
121
1.076
191
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Iznos
Jaganjci ženski
210
Obračun prirasta (ovnovi)
(12)
Prevod siljezadi
203
Obračun prirasta (jagnjad)
2.646
Pogrešno knjiženo
(5.383)
Svega:
28.655
Povećanje vrednosti zaliha učinaka iznosi 16.094 hiljada dinara i odnosi se
na (u hiljadama dinara):
Naziv
Stanje
01.01.2008./
Nedovršena
proizvodnja
Gotovi
proizvodi
Svega:
Stanje
31.12.2008.
Razlika
Povećanje
Smanjenje
79.935
93.502
13.568
0
119.675
122.201
2.526
0
199.610
215.703
16.094
0
Ostali poslovni prihodi iznose 14.694 hiljada dinara i odnose se na prihode od
subvencija, regresa i premija u visini od 13.866 hiljada dinara i prihode od
zakupnina u visini od 828 hiljada dinara.
7.2 FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi iznose 17.025 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama
dinara):
Naziv
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
Svega:
Tekuća
godina
16.448
Prethodna
godina
9.783
495
21
82
2.478
17.025
12.282
Prihodi od kamata nastali su na osnovu obračuna kamata na novčane
zajmove.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
7.3 OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi iznose 31.12.2008. godine 34.972 hiljada dinara i nastali su iz
(u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
555
Prethodna
godina
3.579
29.175
12.665
363
516
1
74
Ostali prihodi
1.083
2.177
Prihodi od usklađivanja vrednosti
bioloških sredstava
Prihodi od usklađivanja dugoročnih
finansijskih plasmana
Ostali prihodi
3.789
2.337
6
0
0
178
34.972
21.526
Naziv
Prihodi od prodaje osnovnih sredstava
Prihodi od prodaje bioloških sredstava
Prihodi od prodaje materijala
Viškovi
Svega:
8. RASHODI
Ukupni rashodi koji su nastali u izveštajnom periodu iznose 979.427 hiljada
dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):
Naziv rashoda
Poslovni
Finansijski
Ostali
Svega rashodi:
Tekuća
godina
785.816
Prethodna
godina
802.380
154.793
53.243
38.818
24.583
979.427
880.206
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
8.1 POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi iznose 785.816 hiljada dinara i sačinjeni si iz sledećih
troškova (u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
37.956
Prethodna
godina
179.947
Troškovi materijala
344.660
277.613
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
218.563
175.151
86.365
77.172
Ostali poslovni rashodi
98.272
92.497
Svega poslovni rashodi:
785.816
802.380
Naziv
Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodate robe uključuje cenu trgovačke robe kupljene radi
dalje prodaje.
Troškovi materijala iznose 344.660 hiljada dinara, a odnose na:
Naziv
Troškovi materijala za izradu
Troškovi pomoćnog materijala
Tekuća godina
225.990
14.520
Troškovi kancelarijskog materijala
988
Troškovi ostalog materijala (voda)
16
Troškovi rezervnih delova
19.982
Troškovi alata i invantara
1.038
Troškoiv auto guma
3.039
Trošoiv HTZ opreme
1.198
Troškovi električne energije
14.427
Troškovi goriva
58.608
Troškovi goriva/gas
3.519
Troškovi goriva/benzin
1.205
Troškoiv ambalaže u mlekari
Svega:
130
344.660
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 218.563 hiljada
dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Naziv
Tekuća godina
Troškovi zarada i naknada zarada bruto
101.290
troškovi poreza na zarade i naknade zarada
14.759
Troškovi doprinosa na zarade penzijsko i invalidsko
osiguranje
Troškovi doprinosa na zarade za zdravstvo
15.549
8693
Troškovi doprinosa na tarade od nezaposlenih
1.060
Troškovi doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje
Troškovi doprinosa za zdravstvo
15.548
8.693
Troškovi doprinosa za osiguranje od nezaposlenih
1.060
Troškovi naknada po ugovoru o delu
2.560
Troškovi studentskih i omladinskih organizacija
37.181
Troškovi neproizvodnih usluga / renta
167
Advokatske usluge
915
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog
odbora
Ostali lični rashodi i naknade
748
10.340
Svega:
218.563
Ostali lični rashodi u visini od 10.340 hiljada dinara odnose se na:
Naziv
Tekuća godina
Troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji
687
Troškovi dnevnica za službena putovanja u
inostranstvu
Naknade za troškove prevoza radnika
168
Pomoć porodici u slučaju smrti
Ostali lični rashodi otpremnina
Ostale naknade lečenja radnika
ostali lični rashodi – tehnički višak
Svega:
2.509
43
136
1
6.796
10.340
Troškovi amortizacije za potrebe računovodstva iznose 86.365 hiljada dinara.
Obračun amortizacije je vršen primenom stopa propisanih pravilnikom
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Obračunata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):
Grupa
Stopa
I
Iznos
2.5%
29.965
II
10%
8.277
III
15%
48.275
IV
20%
3.882
V
30%
2.667
Svega:
93.066
Ostali poslovni rashodi iznose 98.272 hiljada dinara, a najznačajni troškovi
među njima, odnose se na (u hiljadama dinara):
Poslovni rashodi
Iznos
Troškovi usluga na izradi učinaka
6.556
Troškovi transportnih usluga u javnom saobraćaju
8.229
Troškovi PTT usluga / pošiljke
Troškovi PTT usluga / mobilni telefoni
Troškovi PTT usluga / telefoni
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
343
1.674
429
15.273
3.830
Troškovi zakupa / državna zemlja
746
Troškovi reklame i propagande
309
Troškovi zdravstvenog pregleda radnika
336
Troškovi registracije vozila
540
Troškovi službene i druge dokumentacije
239
Troškovi za naučna istraživanja
Troškovi intelektulnih usluga obrazovanja
Troškovi agencije za posredovanje
Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškoiv poreza na imovinu
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
1.426
11.050
24
3.554
22.026
6.636
348
1.536
978
Naknada za korišćenje voda / odvodnjavanje
5.962
Naknada za krišćenje voda/ navodnjavanje
1.861
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Poslovni rashodi
Iznos
Komunalna taksa za isticanje firme
1.200
Porez na registrovano oružje
16
Porez zbog sraz.umanjenja PDV
146
Porez na kalo
13
Takse za sudske troškove
848
Troškovi oglasa u dnevnim listovima
176
Stipendije učenicima i studentima
Ukupno
1.968
98.272
8.2 FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iznose 154.793 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih
rashoda finansiranja (u hiljadama dinara):
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Troškovi po osnovu efekata valutne klauzule
Svega:
63.799
19
90.975
154.793
8.3 OSTALI RASHODI
Ostali rashodi iznose 38.818 hiljada dinara, a čine ih (hiljadama dinara):
Naziv
Gubici po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava
Tekuća godina
43
Ostali nepomenuti rashodi
21.631
Rashodi po osnovu obezvređenja osnovnih sredstava
16.036
Obezvređenje dugoročnih finanansijskih plasmana
Obezvređenje zaliha materijala
Svega:
958
150
38.818
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti
investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine.
Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u
hiljadama dinara):
Izveštaj o tokovima gotovine
Priliv
Odliv
916.382
693.084
223.298
Tokovi iz aktivnosti investiranja
31.052
489.445
(458.393)
Tokovi iz aktivnosti finansiranja
302.976
69.036
233.940
1.250.410
1.251.565
(1.155)
Stanje na početku godine
2.777
0
2.777
Preračun kursnih razlika
0
0
0
1.253.187
1.251.565
1.622
Tokovi iz poslovnih aktivnosti
Svega
Stanje na kraju godine
Neto priliv/(odliv)
Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 916.382 hiljada dinara, dok je u
ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 693.084 hiljada dinara. Iz poslovnih
aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 223.298 hiljada dinara.
Aktivnosti investiranja ostvarile su neto odliv u visini od 458.393 hiljada dinara
(ulaganje u osnovna sredstva, građevine i opremu ).
Aktivnosti finansiranja ostvarile su priliv u visini od 233.940 hiljada dinara, što
je nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka.
Neto odliv gotovine u toku 2008. godine iznosi 1.155 hiljada dinara.
Stanje gotovine na početku godine bilo je 2.777 hiljada dinara, što je
umanjeno za neto odlive u toku 2008. godine od 1.155 hiljada dinara, tako da
je stanje na kraju 2008. godine bilo 1.622 hiljada dinara.
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
10. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda
prezentirane su u Izveštaju o promenama na kapitalu sastavljenom na dan
31.12.2008. godine (u hiljadama dinara):
Izveštaj o
promenama na
kapitalu
Osnovni kapital
Ostali kapital
Stanje
01.01.2008.
godine
Povećanje
tokom 2008.
godine
Smanjenje
tokom 2008.
godine
Stanje
31.12.2008.
godine
975.801
213.319
136.815
1.052.305
14.339
14.339
Svega osnovni
kapital
Rezerve
990.140
213.319
136.815
1.066.644
181.676
0
0
181.676
Dobit/gubitak
0
0
0
0
17.363
17.252
2.643
31.972
1.189.179
230.615
139.502
1.280.292
Neraspoređeni
dobitak
Svega kapital:
Osnovni kapital iskazan na računu 300-Osnovni kapital iznosi 1.052.305
hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital. U okviru grupe 30-Osnovni i
ostali kapital uključen je i ostali kapital iskazan na računu 309-Ostali kapital u
iznosu od 14.340 hiljada dinara i odnosi se na izvore van poslovnih sredstava,
što ukupno čini 1.066.644 hiljada dinara.
Naziv
Iznos
Osnovni kapital
Akcijski kapital
15.780
Akcijski kapital većinski vlasnik Mirotin
919.817
Akcijksi kapital fizička lica
116.663
Akcijski kapital Koprivica Ljubomir
26
Akcijski kapital Baletić Jovan
17
Akcijski kapital Baletić Marko
1
1.052.304
Osnovni kapital:
Ostali kapital
Ostali kapital
Ostali kapital socijalni program
Ostali kapital:
Svega:
3.940
10.400
14.340
1.066.644
CONFIDA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2008. godinu
Download

Revizorski izvestaj za 2008 godinu