GARANTNI LIST
04-00108
IZJAVA DAVAOCA GARANCTJE:
Davalacgarancrjegarantujeda proizvodima deklarisanekarakteristike
kvalitetaida ie
ispravno
funkcionisati
u skladusa navedenim
tehnidkim
podacima
iosoonama,-at
o se kupac
budestriktnopridr2avao
uputstvaza rukovanie.
. -za vreme garantnogroka svi kvarovii tehnidkinedostacice biti otklonjenio trosku
ovlasienogservrsapod uslovomda su nastaliusledgreikeu procesuproizvodnje
ili upotrebljenih
komponenata.
USLOVIGARANCIJE:
Garantnirok vaZi od datumaprodajeuredajapod usrovomda je priro2enigarantni
rist
ispravno
i kompletno
popunjeni overenpedatom.
Kvaroviuzrokovani
nestruinimrukovanjem,
pogresn
im prikrju6enjem,
nemarom,mehanidkim
ostecenjem,
vodom,kondezuju6om
vragom,udarom-groma,
visomsilom,, i.rr"ti i.'g;r"n",J".
je neva2eiaakoje ureclajpopravl.lan
Garancija
ili prepravljan
od stranenestruen'og
licaili su
ugracteni
neadekvatni
delovi,kao I upotre,be
kojaje u suprotnoltisa tehnidkimspecifiiacilama
ili
pravilima
bezbednosti.
Garancrji
ne podleZuprikljudni
kabiovii kleme.
Za ovajproizvod
je servisu rokuod 7 godinaod danakupovine.
zagarantovan
Ako popravka
trajeduzeod 10 dana,garantnirokse produzava
za onorikodanakorikohaje
popravka,
a najdu2e45 dana.Ukolikose kvarne otkloniu tom roku,kupacima pravoda zamenl
uredajnovimili da mu budevracennovacu vrednosti
samogurealaja.
u mestimagde ne postojiovraSceni
servis,troskoveotpremei dopremedo servisaza vreme
trajanjagarantnog
rokasnosiovlaiceniservisna osnovutroskovatransportnog
preJuiecasamo
pod uslovomda kvar na uredajuzadovorjavausrovegarancije
u'protiviJm rrp"" sno.i
kompletne
troikovetransporta.
NAPOMENA:
Pre ukljucenjauredajaobaveznoprocitajteuputstvo!Pre nego Sto se obratite
zatehnicku
pomocovlaScenom
servisumolimoVas da proveriteda li su obeibedenisvi potrebniusloviza
pravilanrad uredaja(ISPRAVANi NAPUNJENAKUMULAToRNApor'rA
r zy i els# KLEME)!
Garancija
vali samo ako je garantnilistkompletno
popunjeni overenpecatom.
G A R A N T N IR O K J E 2 4 M E S E C A
Za sve informacije
obratitese ovlascenom
servisuna tel.:063/526-086
Podaciza servis:
s e r v t s nki u p o nb r . 1
D a t u mp r i j e m a
D a t u mp r e d a j e :
Pecati potpisservisera:
Opiskvarai ugradenidelovi.
Tip proizvoda:
MC-200
Krajnjikupac:
Datumprodaje:
Pecati potpisprodavca:
M.P
s e r v i s nki u p o nb r . 2
Datumprijema:
Datumpredaje:
Pecati potpisservisera:
Opiskvarai ugradenidelovi:
uputstvol cnneruru
potroSaia(pumpecentratnog
napajanje
neprekidno
naponaje urectajkojiobezbeduje
Pretvaraa
muzidkiuredaji,laptopoviisl.) u sludaiunestanka
tel.centrale,
grejanja,
TV, rasveta,tifatne t<ase,
baterijanapona12V,kojise pomo6u
akumulatorska
koristi
se
Kaoizvornapajanja
energije.
Et"ktriSn"
koji uz
punja6akumulatora
ima
ugraden
Uredaj
pretvarada
tranjformiie u napon-ziov-tsoHz.
vr6i
automatskl
punjenja
se
bateriju.Regulacija
prisustvo
mre2nognaponadopunjavaakumulatorsku
od
zaStitu
Takodje,uredajima ugraclenu
napuniita.aV; punja6se iskljueuje.
ikada s" akumulator
snaga
totalnogpra2njenjaakumulatora(10,5V)u rezimukada radi kao pretvaraa.Maksimalna
ine sme biti
potro5Jda
kojasme biti prikljuienana uredajje naznaienaispoduti6niceureClaia
i atestna sigurnostS 0908048200.
RSOatestbt.474-01lO8,
prekoradenai
Uredajje atestiran,
UPUTSTVO ZA POVEZIVANJEPRETVARAEA MC.2OO
PAZNJA!oBAVEzNo pRoe tTATtuPUTsTVolPre povezivanjaakumulatorapoZeljno
5-'t0dasova!Akumulatormora
je
da se izvrSiinicijalno(prvo)punjenjesa obidnimpunjaEem
'uiti
tspnavlN, najbolje nou, napona 12Vl UKOLIKOJE AKUMULATORPOTPUNOPRAZANdrugimpunja6em106asova)!
UREDAJNECERADITI(punitiakumulator
1. Minusklema(crni provodnik)povezatina minus(-)pol, a plus (lema (crveniprovg{{lf
povezati na ptus(i1 pol akumulatora!STROGOVODITI RAeUNA O POLARITETU!
MASEUI LAGANOPRITEGNUTI!
TOVATNOM
KLEMeoeevEzNo'PbDMAZATI
mreZnikabluredajau utidnicu220V-(mreZnonapajanje)'
2. Prikljuditi
potro5ai
treba priktjuditiu uti6nicusa prednjestraneuredaja(ispodoznakeMC-200).
3.
mreznog
prekida6na prednjempaneluurealaja
postaviti
u polozaj1. Ukolikopostojiprisustvo
iz
s9 lapaja mteze.
naponaukljudicese zelenalampica(procespunjenjau toku). Potrosag_.
je da se
(14,4V).
Uobiiajeno
napunjen
kadaje akumulator
se gasionogatrenutka
Zeienalampica
da akumulatorbudeuveku stanju
punjadpovremenoautomatlkiuklju6ikakobi se obezbedilo
U trenutkukada nestanemre2ni napon automatskise ukljuduje
maisimalnenapunjenosti.
Ukolikose u tokuradadogodida se
pretvara6
ipotrosaanastavljasa radom(svetlizutalampica).
da je akumulator
(1O,SVj
se palicrvenalampicakojasignalizira
automatski
isprazni
akumulator
napona
dolaskamreznog
tabelu),
svedo ponovnog
sa radom(pogledati
prazaniuredajprestaje
du2i
vremenski
punjad
ne
iskljuduje
da
se
pun;en;a.
U
slu6aju
kadaponovoiapoiinie proces
preiod,to je siguranpokazateljda je napon u mrezi nizak(<2o8V)i potrebnoje prebaciti
Ne koristitibrzopunjenjeu drugimsituacijamal
preklopnik
sa noimalnogna brzo punjenje!
OD SNAGEPOTROSAEA
U ZAVISNOSTI
RADAPRETVARAEA
VREMEAUTONOMNOG
v i s n o s toi d s n @
KAPACITET
AKUMULATORA(Ah)
ssAh
i
th
12h
18h
i
I
gtt
11h
5h
iSe'OBAVEZNOPregledati
12Y(da li je napunjen)!
ima
proveriti
li
akumulator
da
klemei po potrebiih oeistiti i podmazatii
Takocte,ako docle do pojave vrlo destog ukljudenja i iskljuienja punjada dopuniti
akumulatordrugim punjadem'5-iOnlKadase urettajduie vreme ne koristi (kraj grejnesezone)
(da ne bi do5lo
KLEMEsa akumulatora
SKINUTI
i"ffjreiti rr"i"iiiOf itltieni"e i OBAVEZNO
ne koristi)
je
akumulator
(kada
se
Pozeljno
ili ostaviti oboje ukljudene!
do samopraZnjenja),
koristiti
Uredai
trjanja!
veka
Jopunitiia ;ednorn'mesecnoobidnim pu;jadem5-10hradi duZeg
prostorui
.
u usloviml gde vlainost vazduhaitemperaturaodgovarajuuslovimau zatvorenom
Normalnoje zujanjeu pumpi centralnoggrejanjaiada radi preko pretvaradadok nemastruje!
I OKLOPAC!
U D A R A !N E S K I D A T P
O P A S N O S TO D S T R U J N O G
om roku obratitese na telefonekolrsu naznadeni
listu!
u garantnom
n a p o l e d i nui p u t s t v a
A
ASA
ag$IA
04-00108
Download

GARANTNI LIST