Na osnovu dlana 398.Zakona o priwednim drustvima ("SluZbeni glasnik RS" broj
36120II I99l2}I1)dlanaT4.Statuta preduze6a "Bora Kedi6 ATP"ad obrenovac , Milosa
Obrenovica 2a, i odluke odbora direktora druitva sa sednice od 23.05 '2013.godine'
sazivam
Redovnu skupStinu akcionara preduze6a
"Bora Kedii ATP"ad
Obrenovac
2013'godine
Sednica Redovne Skupitine akcionara dru5tva odrZa6e se 24juna
podetkom u 10 :00 dasova.
obrenovi'a 2a.
Sednica 6e se odrZati u prostodjama drustva, u obrenovcu, ul.Milosa
Za sednicu Odbora direktora druitva predlaZe slede6i
DNE\TNI RED
I.otvaranjesedniceiimenovanjeradnihtela:zapisnidaraiKomisijezaglasanjei
utvrdivanje kvoruma
.
II.Izbor predsednika Skup5tinp akcionara dru5tva
'
Ill.Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne Skup5tine akcionara dru5tva
od
29.06.2072.9odine.
IV. Razmatranje i dono5enje odluka o usvajanju:
l.Izve5taja o poslovanju druStva u 2012'godini'
stanja,bilansa uspeha
2.Finansijskih izvestaja o poslovanju druStva u 2012-godini:bilansa
na kapitalu, izvestajima o tokovima gotovine, sratisridkog aneksa
I napomena uz finansij ske izveStaje.
;;;;j;;r"*enama
spoljnog revizora o
V.Razmatranje i dono5enje odluke o usvajanju izveStaja.i mi5ljenja
finansijskim izvedtajima i poslovanju dru5tva u 2012'godini '
VlDonoienje odluke o izbortu spoljnog revizora
za 2013'godinu'
za 2012
VII.DonoSenje odluke o pokri6u gubitaka u poslovanju dru5tva
godine.
Dan akcionara
ie
14'06.2013.godine
i
predhodrie
Poziv za sednicu upuiuje se akcionarima postom (preporudeno), na prij avljenu adresu..
Materijali za sednicu dostupni su akcionarima u prostorijama Drustva od dana slanja
poziva do dana odrZavanja sednice, svakog radnog dana od 10-14 dasova'
Materijali za sednicu sa danom slanja poziva obj avljeni su na intemet stranici Drustva :
www.borakecic.com
IJz pozi't za sednicu akcionarima se dostavlja:
Obave5tenje o pravima akcionara pri dono5enju odluka
po kojim tadkama dnevnog reda se donose odluke, sa naznakom ukupnog broja
akcija i potrebnoj ve6ini za dono5enje odluke,
O pravu udesia u radu Skup5tine akcionara dru5tva,
o pravima akcionara za predlaganje dnevnog reda , o proceduri glasanja, o
proceduri glasanja preko punomo6nika, o proceduri glasanja u odsustvu ,
Formulari za davanje punomoija
Pozi,t za sednicu se pored obj avlj ivanj a na intemet stranici Drustva objavljuje i na
sajtu APR RS, Beogradske berze i dostavlja Komisiji za Hov RS'
e
r
.
.
.
{.St
A\
'rf
ii-:
...=
\,:::.]s
\S",,otD
Predsednik
direktora dru3tva
PUNOMOCJE
na redovnoj sednici Skupitine akcionara, Preduze6a ,,Bora Kedi6 ATP"AD'
Obrenovac, ul. Milo5a Obrenovi6a2A, mat. broj i7408020, PIB 101214614, u daljem
tekstu Dru5tvo, dana24.06.2013. godine, sa podetkom u 10 dasova u prostorijama
Zaulelle
Dru5tva
Ja
(puno imo i prezime)
(ulica i broj)
(mesto)
JMBG
OVLASCUJEM PTINOMOENIKA
(puno ime i prezime)
(adresa i matidni broj)
Za ude56e na sednici da u moje ime
vrednosti 420,00 dinara Po akciji'
predstavlja
obidnih akcija nominalne
Datum
(davanja punomodja)
Mesto
(mesto davanja Punomooja)
Potpis lica koje daje Punomoije
PUNOMOEJE
zaglasanjepunomo6nikanasedniciredovneskupStinedruStva24'06.2013.g0dine
akcionarl
mb/jmbg:
adresa/mesto:
ulica i broj:
broj akcija
:
Ovlaiiuje Punomodnika
Ime i prezime
jmbg
ulica i broj
u
da u ime i za raiun vrli pravo glasa sadriano
reda'
akcija -jedan glas) i glasa po taikama dnevnog
obidnih akcija (iedna
akcionara drultva
Ovo punomodje vaZi samo za sednicu Redovne Skup3tine
24.06.2013.godine'
davalac Punomodja
GLASAdKI LISTIC
234'obiine akcije' za
odsustvu akcionara koji poseduju-najmanje
,"Ao-i.u St<upitine akcionara tlru5tva 24'06'2013'god'
Za glasanje
u
Ja,
mesto
ime i prezime
jmbg
ulica i broj
posedujem
po tadkama
obidnih akcija i na sednici od 24'06'2013'godine
dnevnos reda GLASAM
AKCIONAR
PREDUZECE,,BORA KEEIC ATP" AD
OBRENOVAC
;?"-,fr@!g"":99
6!i,j"t"oo
:r'inIV0
:t0t€
;*
i3t';tary.lltY
OBAVESTENJA
Na osnovu 6lana 335.Zakona o privrednim druitvima (,,S1. glasnik RS" broj 36/2011 i
99l2}1l) Akcionarima Dru5tva dostavljaju se slededa obaveStenja:
(1) dlan 335. stav 1. tadka 3. (veiina za odludivanje)
ukupan broj akcionara: 270 akcionan
ukupan broj akcija 234.020 obidnih akcija, iste nominalne vrednosti, jedna akcija
j edan glas.
Potrebna ve6ina za donoSenje odluka po tadkama dnevnog redaje preko 50%
glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa'
Potrebna ve6ina za odr avanje sednica: prisustvo akcionara koji imaju pravo glasa
preko 50% od ukupnog broja glasova.
(2) dlan 337,338 (dopuna dnevnog reda)
' Jedan ili viSe akcionara koji poseduju najmanje 5Yo akcila sa pravom glasa
moZe UO predloZiti dodatne tadke za dnevni red.
' Predlog se podnosi pisanim putem, najkasnije 20 dana pre odrZavanj a sednice
sa obrazloZenjem i podacima o podnosiocima predloga.
. Narednog dana po prijemu DruStvo objavljuje predlog na svojoj internet stranici
' Ako odbor direktora dru5tva prihvati predlog, novi dnevni red objavljuj e na
svojoj internet stranici i stavlja na uvid akcionarima u sedistu drustva u vreme i nadin
saopSten u pozii.u za sednicu.
I Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri
dana, podnosilac predloga ima pravo da u roku od naredna tri dana zahleva da
nadleZni sud u pamidnom postupku naloZi Drustvu da predloZene tadke stavi na
dnevni red Skupitine.
(3)
' - 6\an 342 (pravo na postavljanje pitanjua)radu Skup5tine imaju pravo da dlanovima
Akcionari koj i imaju pravo ude56a
UOidirektorupostavepitanjauvezitadkidnewogredasednice,kaoidruga
pitanja u vezi sa drustvom.
birektor i dlanovi odbora direktora duZni su da u toku sednice daju odgovor'
Odgovor se uskraiuje ako se davanj em istog nanosi steta drustvu'
Uska6ivanj e odgovora unosi se u zapisnik sednice.
(4) dlan 344.(pr.rnomo6ja za glasanje)
Akcionarlma pravo da putem punomoija ovlasti odredeno lice da u njegovo ime
udesfiuje u radu sednice i glasa.
Punomodle se daje na obrascu koji se akcionarima dostavlja uz poziv za sednicu
(5) dlan 328 (pravo na ude3ie u radu skup5tine i glasanje)
Akcionar moZe da udest'rje u radu Skupstine i da glasa za donosenje predloZenih
odlrrka ako poseduje najmanj e 234 akcije (Sto dini 0,1% od ukupnog broja).
Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija svoje privo
-ogu ortu*iti
udruZivanj em preko zajednidkog punomoinika.
(6) dlan 331 (dan akcionara)
Dan akcionaraje dan na koji se utvrduje spisak akcionara za udes6e na sednici na
osnor.u jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti RS.
Dan akcionara je deset dana pre dana odrlavanja sednice.Uvid u Spisak
akcionara Akcionari mogu ostvariti u prostorijama Drustva na nadin i vreme
odredeno za uvid u materijale za Sednicu Skupitine.
(7) dlan 335, stav 2,tadka2 (glasanje u odsustvu)
Akcionar moZe da glasa u odsustvu.
U odsustn-r se glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa
na formularu za giasanje kod nadleZnog orgar:r- za overu, koja se dosiaul.la uz
poziv .
Formular overen i zapedaien se dostavlja Drudstw do podetka rada sednice.
(8) dlan 335, stav 1, tadka 6 .(formulari za izdavanje punomoija i glasanje)
Formulari za davanje punomodja i glasanj e dati su uz poziv za sednicu i
objavljeni su na intemet stranici DruStva.
Predsednik
ra direktora dru5tva
/Zivgr.;sSyojeyEl---
/ /l,U/t(//U/I
ZAPISFIIK SA SEDNICE GODISNJE SKTPSTINE AKCIONARA
PREDUZECA,,BORA KEEIC ATP"AN OBRENOVAC
S9&iru Godi5nje Skupstine akcionara preduzeca ,,Bora Kedi6 ATp.,AD, obrenovac,
_.. ._
MiloSa obrenovida 24, mar.broj r7408020p18 101214614 u daljem teksru;
D;stvo, ;
29.06.2012.9odine sa podetkom u 10,00 dasova u sedi3tu Druifv4 Obrenovac,
tvlitoia
_
iii*i"
OUrenol,iea
21^.
PRETHODNI POSTI'PAK
sednicu skupstine akcionara drustva otvorio je Generarni direktor Koncema
,,Srboexport"d.o.o., akcionara sa najve6im brojem akcija i pretsedavao sednicom u prethodnom
postupku.
Predsedavajuii j e obavestio prisutne akcionare daje sednica sazvana na osnovu
odluke UO
DruStva, po pozir,u koji je akcionarima dostavrjen postom (preporudeno) 23. i 24.06.2012.godine.
Poziv za sednicu objavljen je na intemet stranicama Drustva, Beogradske Berze
a.i.
Beograd, centralnog registra depoi kliringa hartlia od vrednosti Beograd I ApRRS e.ogruJ.
Poziv za sednicu objavljenje u dnevnom listu ,,prir,redni preg-ied, Beograd. "
Uz poziv za sednicu akcionarima su dostavljena obaveStenja o pravimi i obavez*na,
punomodja za pristup sednici i glasanje, obaveStenje o dostupnosti materijala
za sednicu i o ianu
akcionara (1 9.06.20 |2.godine).
*
Predsedavajudi j e imenovao radna tela sednice:
o
.
1.
2.
3.
za zapisnitara Draganu Luki6 tehnidkog sekretarq
u Komisiju za glasanje:
Ivanu Stevanovi6, akcionara DruStva, za pretsednika,
Slavicu Dordevi6, radnika DruEtva, za dlana
Draganu Luki6, tehnidkog sekrctara, za 6lana
,_ Predsedavaju6i
Skup5tini
je pozvao Komisiju za glasanje
da
utvrdi kvorum i podnese izvestaj
akcionara-DruSwa.
Komisijaje izvrSila uvid u prisustr,u akcionara i punomodnika akcionara, i utvrdila da
sednici prisustluju:
o Akcionari sa pravom glasa:
1. Koncem ,,Srboexport"doo, mat.broj 07479344, Obrenovac, ZabreLje, Aleksandra Ace
Simovi6a 2i7, vlasnik 209.057 obidnih akcija (edna akcija_jedan glas)
2. Popovi6 Aleksandar, iz Beograda, obrenovadki put 14, JMIiG tg0sgdtzto3+9, vlasnik
10.728 obidnih akcija (edna akcija-jedan glas), i
3. stevanovid Ivana, iz obrenovcq Dadkog Bataljona 7A, JMBG 2110973715264,vlasnik
i.015 obidnih akcija (edna akcija-jedan glas).
l]kupno prisutno akcionara
220. 800. glasova, odnosno 950l0.
reda.
sa pravom glasa 3
(tri) ukupan broj glasova prisutnih akcionara
Skupstina ima kvorum i moZe punovaZno da raspravlja i odluduje po svim tadkama dnevnog
.
i.
2.
3'
4.
Akcionari bez prava glasa:
Ivan Aleksid, Krtinska, Mladosr 209, JMBG 0912951710279, broj akcija 143 (obidne
akcije)
Isailovi6 Sreten, obrenova c, Bra6e Lazita 2g5, JMBG 2g 119 43710126, broj akcija 141,
(obidne akcije)
Jovanovid Danka, iz Brgula, JMBG 030g952415012, broj akcija22 (obidne akcije).
ZoranTeii(,, iz obrenovca, Aleksandra Ace Simovi6a, bioj akcija tilo
louien" atcile;
DRUGATAEKA
Pretsedavaju6i je upoznao akcionare sa predlogom Upravnog odbora Drudtva, u funkciii
odbora direktor4 da se za pretsednika Skup5tine akcionara bira Miroslav Nikoli6 generalni direktor
Koncerna ,,Srboexport"doo, akcionara sa najvedim brojem akcija.
Godi5nja Skup3tina akcionara Dru5tva, ukupan broj glasova234.020, sa 220.800, glasova
,,24",95Yo,00o/oodukupnogbroja,0.glasova"PROTIV,,i0.glasova,,uzdrZan,,donelaje
ODLUKU
Da se za pretsednika Skuostine akcionara DruStva u narednom mandatnom periodu. do naredne
sednice GodiSnje skup5tine akcionara, bira
Miroslav Nikolii, Generalni direktor
Koncerna,,Srboexport,doo iz Obrenovca-Skele,
Mila Manida Alb arfte 202, JMBG 1610976710203
REDOVNI POSTIJPAK
Izabrani pretsednik Skup5tine akcionara drustva nastavio je da pretsedava sednicom u
redovnom postupku.
TRECA TAEKA
Pretsednik skupstine akcionara Drustva upoznao je akcionare daje uo Drustva stavio na
uvid izvestaje: o poslovanju Dru5wa u 2011.godini, iz,teitaje o finansiskom poslovanju DruItva u
201 1.godini, izve5taj intemog revizora i izvestaj sa mi5ljenjem nezavisnog (spoljnog) revizora, sa
predlogom da se isti usvoje.
Nije bilo diskusije, pitarja i drugih predloga i pretsednikje stavio predlog UO na glasaqje.
Godi5nja Skupitina akcionara Dru5tva donela je
ODLIJKU
Usvajaju se izveStaji:
1. lzveitaj
2.
o poslovanju druitva u 2011.godini,
Izveitaji o finansijskom poslovanju u 2011.godini (bilans sta4ja, bilans uspeha, izve5taj
o promenama na kapitalu, izveStaj o kretanju gotovine, statistidki aneks i napomene uz
3.
4.
izveitaje)
Izveitaj intemog revizora o poslovanju druSfva u 2011.godini
lzveirzj i mi5ljenje nezavisnog (spoljnog) reyizora o finansijskom poslovanju dru3tva u
201 1.godini.
Od ukupno 234.020.glasova, glasalo 220.800.glasova (95,00%),
,,PROTIV" 0 (0,00%),,,UZDRZANr. 0. (0,00%).
iErvRra
,,2A" 220.800 (95,00%),
reixa
Pretsednik skup5tine akcionara DruStva upoznaoje akcionare sa obavezom Dru5tva
da do 30.06.2012.godine, do dana stupanja na snagu ZPD (,,SluZbeni glasnik RS,, broj
36/2011 i 99/2011) usaglasi svoja akta sa odredbama Zakona.
Potrebnoje da se izvr5e izmene i dopune Osnivadkog akta druiwa i donese Statut
druStva.
Upravni odbor druStva uputio je SkupStini akcionara dru5tva Osnivadki akt
(predi56en tekst) i predlog Statuta druStva, sa predlogom da se usvoje.
Po5to nije bilo diskusije i drugih predloga Skup5tina akcionara druitva donelaje
ODLUKU
1.
Usvaja se Osnivadki aktjavnog akcionarskog dru5tva preduze6a ,,Bora Kedi6
ATP"ad, Obrenovac.
stupanjem na snagu ovog osnivadkog akta prestaje da vazi u celosti osnivadki akt
OY.broj 1426/2007 OpStinski sud u Obrenovcu.
2. Usvaja se Statut j avnog akcionarskog druStva preduzeia,,Bora KediC ATp,,ad,
Obrenovac
3. Usvaja se Poslovnik o radu SkupStine akcionarajavnog akcionarskog druStva
predtnela,,Bora Kedi6 ATP"ad Obrenovac.
Od ukupnog broj a glasova 234.0)0, vaLe|i 220.800 (95,00%),glasalo ,,ZA* 220.800,g5o/o
,,PROTW" 0. (0,00%),,,UZDRZAM. 0. (0,00%).
PETATAiKA
Pretsednik Skup5tine akcionara druStva upoznaoje akcionare da se sistem
upravljarja druStvom po novom zakonu o privrednim du5tvima menja. potrebnoje pod
ovom tadkom dnevnog reda doneti odluke o razresenju Upravnog odbora drustva, imenovati
odbor direktora DruStva, izvr5iti izbor spoljneg (nezavisnog) revizora finansijskog
poslovanja za 2012.godinu i doneti odluku o n almadama za rad dlanova Odbora direktora
drustva.
Upravni odbor DruStva, u funkciji Odbora direktora Druitvq uputioje predlog
navedenih odluka.
Po5to nije bilo drugih predloga pretsednik skup5tine akcionara druStva stavio ie
predloge na glasanje.
Skup5tina akcionara Dru5tva donelaje slede6e
ODLIJKE
1. Razre5ava se Upravni odbor Dru5tva u sastavu:
Nikola Beljinac, pretsednik, iz Obrenovca, Hajduk Veljkova 2A,
JMBG
0107980710296
Mirko KneZevid, dlan, iz Obrenovc4 Fruikogorska 1, JMIG 2009952710391
Zivot Stanjevi6, d1an, iz Obrenovca, Kneza Mihaila 5, JMBG 3108938710321
2. U Odbor direktora DruStva imenuju se (biraju):
Nikola Beljinac, iz Obrenovca, Hajduk Veljkova 24, JMBG 0107980710295, za izwtnog
direklora
Mirko KneZevi6, d1an, iz Obrenovc4 Fru3kogorska 1, JMBG 2009952710391 za neizvrinos
direktor4
Zivota Stanojevi6, iz Obrenovc4 Kneza Mihaila 5, JMBG 310893 8710321, za neizvr5nognezavisnos direktora.
3.
Za nezavisnog (spoljnjeg) revizora finansij skih izveitaja za 2012.godinu, bira se
Preduzeie za reviziju ,,SBV-JANKOVIC"doo Beograd, Marine Velidkovid 18,
matidni broj 17359258
4.
Odreduje se naknada dlanovima Odbora direktora, za rad u odboru, u visini
minimalne zarade po vaZeioj odluci nadleZnog drZavnog organa.
Po5toje dnevni red iscrpljen Pretsednik Skupitine dru5tva zakljudio je rad sednice u 1 1,00
easova.
'^'wff*
/DraeMaLfi6/
slav
0976
e
hnovi komisije za glasannje:
1. Ivana Steavnovid
predsednik
r;::::'""
4EF
'*.--:--:-tr
E
Vro
,,uo,*r;;,Yt€*; 2-ol z.
/-[ q4tffi)W'\
FENO
2.
Slavica Dortlevi6
dlan
JMBGO
s
F \qr
6ro,4
y(3owae&r6s
@q
ATP
/
: aAT,t^n.
IMBG 21109737rs264
;i:x5i?l
.*l
I
vtca 2al
pREDUzEcE
BORA rcCtC - ATp no
BROJ:
tr
DATU M i
OARENO
.o0.Ltl\
vAc, MtLo5l\
oBRE
NovtcA
2A
I/3BEIIITAJ
o nocIloBAfbv nPEIy3EIA
,,EOPA KELII4h ATN"
M
OEPEHO BAq
3A2012. TO[t/Hv
r.
ocHoBHrl noAAUh O nPEAv3Ehv
nvHo nocfloBHo
14ME
CKPATTEHO I1OCIIOBHO 14ME
nPEEv3EnE,,6OPA KELll4fi ATn" AA
,,6OPA KELI|/Ih ATN" AA
o6PEHOBALI
MI/IIOIXA O6PEHOBI4hA 2 A
MATtlt{Hl4 EPOJ
101214614
PEtUEtbE
o PEI-l4cTPAqt4Jh
-f1ocn. Spoj IX Otl 353/02 TC 6l-!'og 02.07.2002,
per. Vnoxar 1-87702-00, opraHh3oBabe HoBor
npe4yseha,
nocn. Ep. Xl Oyl 1185/04 od28 04'2004.
npoMeHa BnacHhtlJTBa ApyLuTBeHor KanhTana
-5n 51815/07 oa25.06.2007. npoMeHa BnacH aKq'
KanuTana
-6
n 1n495 12008,04.08.2008
oTBOPEHO AKUI4OHAPCKO
NPYUITBO
4941 nPEBO3 TEPETA y APyMCKOM
CAO6PANAJY
NPABHA OOPMA
txt4oPA IEflATHOCTI4
Mupocnae Hrxonrlh,O6Peuoeaq
Crena, Mnna Mauuha A'n6ane202
JMsr 1610976710203
Al4PEKTOP
,
Mr,rpocnae Hnronuh, O6penoeaq
OEEOP EI4PEKTOPA
Xheora Cranojeer,rh, Knesa Mnxa na
5
,Crena,Muna Mauuha An6awe 202
JMET 1 61 097671 0203,naepu.lHt4 qnaH
O6peHoeaq JMEI31 089387'1
032l,npegcegnur,vnan
He3aBUCaH
M pro KHexesnh,O6penoeaq
,Opyu.rroropcra 1,JMBT
200995271 0391,.lnat-t HesaeucaFl
TENEOOH
011t8720 - 902
OAKC
011t8723-108
e-mail
office@trans. rs
Teryhn pavyn
255-7 519-16 flpnepe4xa 6anra
EeorpaA
ll. OCHLIBAHrE
O4
il
nPOMEHE BIIACHt/txTBA
,,6opa Kevrh Xon4nul' A!
ha 113, O4nyrorrr cKynurl'lHe oA
opraxusal{LloHl4x AenoBa flpegyseha
<Dun noe
6eorpag, Xenesxtlr, CreeaHa
je noao npe4yse-he ea
,qenoBa ua repuropnju onur He O6penoaaq, Sopnnpano
rpaHcnoprHo nperoBapHe ycfiyre y ApyMcKoM cao6pahajy ,,6opa KeuuhAyroqenrap, ru nepn, nperoBap"A! O6peHoBaLl.
Pacno4ena MoBrtHe, 3anocfleHhx, npaBa u o6aeeaa yreplena je 4eo6nnvt
bnnaHcolt 6pq 2142 oa 25.12.2001 foA He.
OcHneaFbe (opranraaoeaue) HoBor npeAyseha per crpoBaHo Jey
Tproeuucxorvr cy4y y Seorpagy, Perueue o perracrpaqrju flocn. 6poj tx ol4
353/02 og 02.07 .2002. roAuHe, per. Vnoxax Il 87702-00
lpyLureenra Kanr4ran npe4yeeha je o4 crpane Arenquje ea npr,rearraeaqrjy PC
MeroAoM jaeue ayrqraje npoAar Koneoprlrjyr',ry $uenvrux nuqa , Vroeop 6poj 12517-2399 YAnn2 oa 1'1 .03.2003. roA He OB 6poj 4360104, Flpeu onurnucru
cyg y Eeoipa4y, Yroeop o Konsopqrajyrvry OB. 6p. 1796612003 flern onLutnncrn
cy4 y Eeotpagy.
flpouena BnacHutllrBa ApytrrBeHor Kan raJla yn caHa y perilcrap
Tproeuncxor cyAa y Seorpa4y Peulerse nocn Epoj Xl Qh 1185/04 og
28.04.2004. foattHe, ynoxaK l- 87702-00.
36or nereapu.taBaba yfoBopeH x o6aeesa oA crpaHe Konsopqrjyva'
Yroeop o npo4ajra ApyturBeHor Kanhralla npegyeeha pacKuHyr o4 crpane Al1 PC
aata 22.07.2005. rognne, oAnyKoM An PC 6pq 10-1294/052399 oa
22.07 .2005. rograHe arqnje npeHere y Arr4ajo<u $on4 PC.
Oa22.07.2005. roA He go 10.05.2007. ro4r4He npe4yseherrr je ynpaeruao
Arrlujcrra $oHl PC npeKo rpt4 np BpeMeHa 3acrynH Ka ApyturBeHor Kan[Tafla.
KoHcrpyncarue opraHa (cxynLur He, ynpaBHor o46opa, Ha,q3opHor o46opa I
nocraBrbabe EupeKropa oA crpaHe AKO PC 3BplrreHo 23.06 2006.ro4une).
Flporrreue per crpoBaHe y AnP PC Peruerseu 6poj 6E 128609/2006 o,q
'13.07.2006.
foA He.
O4nyrorrl AO PC, 10.05.2007. foAhHe, MeroAoM Mr,lHl'lMafiHe qeue, 61 277
o6nuHux arqraja ISINRSBOKAE 81942, CFEESVUFR, 69,41 % oA yKynHor
arqujcror Kanhrara npoAaro KouqepHy ,,SRBOEXPORT" 4oo, O6penoaaq3a6pexje, yn. Anercangpa-Aqe
Cu
uoeuha 217, ruar. 6poj
07 47
9344.
flpoleHa BnacHhtrrBa KoHcrl4Tyl.4caFbe opfaHa (crynuruHa,
o46op, nagaopnn o46op, 4rperrop) per crpoBaHa y pefilcrpy np
ynpaBHtl
BpeAH x
cy6jexara AnP PC, peuierbeM 6p.F.fl5181512007 o925 06.2007. roguue.
flpegyoehe je aerycra Meceqa 2008. ro4rne npoMeHfino Has B tl caga je
Ilpegysehe ,,Eopa Kevrh ATfl"M, O6penoaaq, Mnnou:a Obpenoeraha 2A, t'rar
6poj 1 7408020, Peureue BA 1 2349512008 on 04.08.2008. rognne
il1.
nocnoBAl-bE
flpe4ysehe ,,Bopa Kevrah AyrorleHrap-Khnep -nperoBap" AA oA ocH Balba
ao npo4ale arcqr,rja o4 crpane AQPC (10.05.2007.ro9nue) nocnoeano je ca
nou
M nocnoBHl4M pe3ynTaT Ma,
KOJ[4
Cy Ce HCnOrbaBanH Kpo3:
KoHcraHran na4 oOtltvta ycnyra y rqpyMcKoM rpancnopry po6a,
cepBhchpa|by Bo3 fla, npoAajn Bo3hna u pe3epBHhx AenoBa'
' ryOnxe y nocnoBaby
' 6norca4e xupo PaqYHa
'
HehcnnaheHe gapaAe HennaheHe nope3e Aonp Hoce Ha 3apa4e
Ap. nope3e Aonp Hoce,
'
'
cyAcKe cnopoBe noKpeHyre oA crpaHe 3anocfleHhx, noBephnaqa
ApxaBHMX OpraHa,
'
npopajy 4ena HenoKperHe uMoB He oA crpaHe nopecKe ynpaBe tl
onpeMe oA crpaHe cyAa, nrA.
Oa 10.05.2007. roghHe, oAHocHo oA KoHcrhryucaba opraHa il perhcrpaqilJe
npoMeHa (25.06.2007. rogune) lo 31.12.2011. roA He je nepuoA caHhparba
3HanaxeFba peueba 3a onopaBaK npeAy3eha.
Hajeaxnr,rje npoMeHe ,1 noctloBl4 o6aerbeH y roM nepuoAy cy cne4ehu:
3apa4e
Ao rpaja cenrev6pa veceqa 2007. foA He Hcnnahene
HajBehll
u
HaMHpeH
Ha
3apaAe
Hocl4
sanocneF{urula, nnahenu nope3u Aonp
nocnoBalba
cy
'
6poj nosepnnaqa,
. Ao r<paja 2007. ro4uHe nnaheH cy 14 cBl4 ocrafih nope3 u AonpuHocl4'
. ca 30.09.2007. ro4nne 3anocfleHh cy pacKu4anr4 yroBope o paAy (Bt4uaK
pa4ne cuare), ucnnaheue ornpeMHuHe ocrarle o6aeeoe no ocHoBy paAHof
oAHOCa.
.
ca 31.12.2007. rograne
oKoHqaH
je, ognocHo 3aBpueH najeehn Aeo cyAcKt4x
cnopoBa,
nuje
Mano 3anocfleHr4x paAHuKa ceM
AupeKropa (rojr,r ur,rje ocrBaphBao 3apagy y npe4yeehy).
Y 4pyroj nofloBl4Hl4 2009. u noLlerKoM 2010. ro4nne no.-leru cy nocnoBu Ha
cTBapaby ycnoBa 3a cepBuc parbe oApxaBabe MoTopH,lx Bo3fina' npoAajy
flpe4ysehe y 2008.
MOTOpHhX
y
BO3hra
vr
2009. rognnn
pe3epBHHX AenOBa.
2011 o6aerbaHtl cy nocnoB cepBuc paba h oApxaBaba MoropHl4x
Bo3ufla, npo4aja ayrouo6una r,r npo4aja ofpeBHof uarepujana.
Y 2O12.ropvav sa xojy ce noAHoctl ueeeu:raj o6aerbaHr4 cy nocnoBtl y
npBa rph rpovecevja cr Kao u y 2011.rogttHt't.V verpeproM rpoMeceq1y
2012.ropuae o6aenjanu cy nocfioBl,l Ha npyxaby opraH 3aq oHhx t/
$unaucucrnx ycnyra rpaleer,r ucxr,t vr $lrptuava
lV. [4MOBI4HA nPEAv3EhA(y 000. pc4)
Cranna hMoBnHa npe4yseha Ha AaH 31 12.2012' roA
RSD, on qefa cy HeKperH He tl onpeMa 41.BOB RSD .
O6prna nMoBhHa npe4yeeha nsuocu 29.917
nocnoBHa MoBtlHa npe4yseha r,rsnocr'r 71.785 RSD.
He
3Hocu 41'868
RSD, oAHocHo
Peanna rpxl4uHa BpeAHocr crarHe MoBtlne npegyseha
Kb
je
yKynHa
seha og
roBoEcrBeHe BpeAHocrll.
36or uepau:v u t-uheuux cnopoBa KaEa
ogHoctl
cy y n raby
'lMoBl4HcKonpaBHu
rpx uHe
je
y nhraby seururure)uuje epuleua npoqeHa
(ra4a
BpeAHOCrl4 14MOBLlHe.
Crarse nocnoBa u cnopoBa ortloryhaea Aa ce npoqeHa u3Bptllt4
roA Hr,l tlro he 6urr YPaReHo.
y
2013
npoqeHout rpxrluJHe BpeAHocrh uerpernurr'ra-o6jeKara u yruux6ou
3eMrbhura (roneepsnjotr npaea ropuu'the$a y npaBo ceojuue) peur4he ce
nnrarue,ry6urara. Vxynan ry6rarar o6enogaueH 31'12.2012 ro4 He 43HaA
nocnoBHe uMoB He npe,4y3eha.
flpegysehe hMa ynucaHo npaeo ropnruheba Ha cne4ehuu noBptllnHaMa
rpaleeuHcror 3eMfl,14Lura:
Ca
p6 noKaquja
KO
3KYII
JIH
2
1
MAJTAH
1
A
J
yPoBl_.114
3KYI]
434
HANOMEHA
n
XA
nAPqEnA
KAT.
5
794t1
vEEO
7
o
'16.51 .63
1t1
n
B
Cnop
npeA
BAC
611
NH
693
MAJAAH
2
yPoBrjfi
NH
OYJ
tl
1421
1431
3.04.23
3.66.87
1t1
1t1
KOIIYEAPA
btrl tu
IIH
756
164t1
1.00.62
1t1
noibE
346PEXJE
3A6PEXJE
NH
40
0.90.56
1tl
2189
1.36.04
58i 100
1478
0.01.146
1t1
1585
0.09.67
1tl
705
IIH
O6penoeaq,
5
Mnnoua
O6peHoenha
v u'n
u
^
o6peHoBaq
2657
IIH
916
NH
1916
1
-
26 '04
'29
111
je saxree
3eN4ru ure no P6 1,2,3 cre'-teHo npaBHylM noCnoM (r<ynoerana), no4net
3a npoMeHy npaBa Kopl4ulheHra y npaBo cBojuHe
3eutunrure noA peAHhM 6pojesuva 4 n 5' 4o6njeHo npeHocoM y3
HaKHaAy oA crpaHe onur He O6penoeaq, noAHerh 3axreBtl 3a KoHBep3uJy
npaea ropnuheba y npaBo BnacH tllrBa. (nocrynrlra cy y oaepunoj $asn)'
l-pafieenncrn o6jerru il ilH$pacrpyKTypa, Kao h pacnonoxtlBa onpeMa cy
go6porr,l
y
craby t,l peAoBHo ce o4pxaeajy.
flocnoeH npocrop (nocnoenu qenrap) na noraqujn y O6peHoeqy'
Munoula O6peHoeuha 2A (yrynne noBptrl He npeKo 1800 m" je y
je u34ar y
SyHrqnonanHorvr crauy),ropracrn ce 3a concrBeHe norpe6e , a Aeo
3aKyn
V. flOCIIOBAHTEV 2012. TOAl4Hl4 (y 000.pcA
)
flocnoeH nphxogh y 2012. roArlHtl ocrBapeHh cy y l43Hocy oA 25.579 RSD n
eehu cy sa 123,02 % y o4Hocy Ha nperxo4Hy roA Hy.
flopacr npuxoAa pesynrar je orBapa$a noc-noBa Ha QuHaHcupaby'
opraH 3oBaby cepB o4paH'y ycnyra rpaleenncroj oneparhBl4, orBapa$e
HoBux nocfloBa rpaHcnopr po6a y ApyMcKoM cao6pahajy' npoAaja uJbyHKa,
eehh o6 rM npo4aje orpeBHoi uarepujana, h Apyro'Huje ocrBapeHo y
nllaH PaHoM o0l,lMY.
Vrynxu pacxoAl4 ocrBapeHh cY Y oAHocy Ha nperxoAHy ro4unY eehn ea
56.13% t4 h3Hoce 38,517 RSD.
l4aro cy rpottlKoBtl o.qpxaBaba objerara vr uu$pacrpyxrype, rpejaH'a u
Apyfo cBeAeHh Ha MuHt4MyM, a6or nucrux
efl eKrpuqHe eneprraje,o6es6eFJeH,a
npuxoga, ocrBapeH jeY 2012 roPunu ry6nrar y nocnoBaby y l43Hocy oa 15.450
RSD.
Yrynau ry6nrar (rcyuynarraeno) nonocn 87.650 RSD' eehu je oA nocnoBHe
u sl-locrl 8B'997o oA yKynHor Kan rara'
Vrynun ry6rarar y tt3Hocy oa 87.650 RSD, ognocno 72.200 RSD' hs
npeTXoAHr4X rOA Ha nocneAr,rria je h3Ml4p BaHra o6aeesa cTBopeHtlx npe
r4MoBnHe npe4yoeha sa 15.865 RSD
10.05.2007. roAuHe u ornuca HepeaaH X norpax Baua u nnahasa AyroBa no
cyAcKr4M cnopoBhMa (sapa4e, nope3h h Aonp Hoo4 Ha 3apa4e' TaKce' cyAcKl4
rpoluKoBr4 u 4pyro).
Ha rogururuoj crynu.rrnnu aKquoHapa ,,6opa Ke'rnh ATn' A, qilje ce
ogpxaBabe nrtaH pa rpajev jyua 6uhe gouera ognyKa o Haq Hy u EVHaMVqvl
norpnha ry6rrara.
vt. nocfloBAfbE
14
PA3BOJ nPEAv3EliA v HAPEAHOM nEPLIOIy
tulspa,4a nporpaMa passoja nnaHa nocfloBaFba npeEy3eha y HapeAHotv
nepuo4y je y aaepu.rnoj $aera.Vceajarue ce nnaHhpa ua l-ognuuoj cKynuir!4Htt
HaKoH rora noqeraK
aKLl4oHapa ,,Eopa Kevrah ATfl"M (y jytty veceqy)
u
pean
3aq
'
Je.
OcHoeHe nocraBKe
nporpaMa nnaHa nocroBaba cy cne4ehe:
'
Aa ce yroBapabeM HoB X nocnoBa (roje je y rory) npoLuupu o6ru ycnyra Ha
cepB chpaby u o4pxaBaH,y MoropHlrx Bo3hna, Ha npoAajil MoropHl4x Bo3 na Ll
pe3epBHt4xAenoBa ofpeBHorruarepujana,
. Aa ce orBope nocfloBu Ha croBapy, nperoBapy il npoAajil urbyH Ka t,t necKa Ha
nphcraH i.!ry Ha 3a6pexjy.
'
y
3aKyn nocnoBH npocrop (oro 800 m')
3a Bpuebe
aAM Hl4crpar BHr4x ycnyra rpfoBl4Hy po6olr iuupore norporuFbe (rojn ce ca4a
Aa ce w1a
He KOpr4cTrl)
.Aa ce Ha6aeroM onpeMe
(cnequjanua Bo3hna 3a rpaHcnopr rpaleeuucror
Marephjafia) Bpar HeKaAa ocHoBHa AenarHocr npe4yoeha-nperoBaptt vl
rpaHcnopr cnequjannux repera rt rpy6ux ruarepujana 3a norpe6e
rpafieennapcrea., tA Ea ce npoul4pr4 o6r,rv 4pyrux Bpcra ycnyra rpaleeucuroj
onepaThB14.
.Aa ce oryleuerrr (unn ns4aeaueM) y AyroroAnulrb 3aKyn je4uor 4ena
3eMrbuura o6e36eAe cpegcrBa sa na6aaxy onpeMe 3a npouruperbe o6hMa
nocrojehnx h orBapa$e HoBhx nocroBa.
Y nepuo4y on 01.01.-31.12.2012. ro4uue unje 6nno enavajnnx npoMeHa y
nocnoBatr,y Hr4Tu HeK[x suavajHrjnx nocnoBHr,lx goralaja ceM nocnoBa Ha
nphnpeMt/| nporpaMa n nna{a nocfioBal6a, nocfloBa Ha KoHBep3 Jt4 BnacHr4uTBa
HaA 3eMtbl4tlJTeM u ytleuJha Ha TeHAepnMa 3a HoBe nocnoBe, noqeTKa
npyxarba ycnyra rpaReB HcKoj onepar Br4.
flpeAysehe je noeeoaHo KanhrafioM ca Koxqepnou ,,SRBOEXPORT" DOO,
O6peuoeaq, 3a6peNje, Anerccaugpa Aqe Cnuoenha 217, xqu je snacrnr
87
,80% arqnja og yKynHor 6poja arqnja npegyaeha.
flpe4yaehe
B!
re
/ Mupocnaa
@
lll{!-}r'
.{ffiituff
i,,i*u*,,u*.**
oz}tA Frcp{rcKt rx
/ilililililIililililtiltilil
,3,#J#1r"X,ff#tf,
!.:
8r00008711631
*:=
Epoj :rpesr,tera 6IZ 29149/2013
I\aryv 02.03.2013
i=:
o:
E _--:
-:-
norBPAA o FEn4crpAyjS
f !Ag"Hor.
IT3BETUTAJA
3 A 2A N
f olr4rursEf or4HAHCrlJCKof
-
f O.4IIHY
p*eouzsce eono rnel?_Arp
AD
Ha3fiB rlpaBrror Jrrrua
Mr.ryroua
ceArltule llpaB or nH{a
IIpzspe,Aga IpyflTBa a
eaAplre
i
rpyna o6Ber.rnl(a
tl
uanlruN 6poj
-__
H:
Fr:-i
runSpa ge.narnocrrr
IIoAarIu o ooaenur<y Ha
Aafi 31.12,2012. ropnue:
tlyno nocroono vr,re: PREDIIzECE
Bon,q?rCic-,qrp a.D,
lUu$pa ae,qarnocrrr: 494 I
Be',n rvjf.a sa 2012. roA.: MaJrH
Perosla roar xrbn rluaarcajcrcr-tsaeur.aj
I
oBRENovAc,
2012. roal:Hy nprrMreH
je y Arelqlljlr 3a rlpxaperHe
.sa
nogaraxa
ixnal e
fefa^clp^e^ fenacrpy Qauauc4icrrx a:aerura.la ar .vA4r
o 6o
ooHrrery rrpaBlJrlx rqua k npely3erfifika
Aan 25.02.2013,
Ha
roarilre
[pegverxr tfr'rHaucajcxn u:aeuraj je
eaa.4eHrnpaH sa aarr 01.03.2013
uo.l 6pojev
peracrponau 0?..03.20 I 3 ca
cleaehorrl
oL4
2914g/zol3 u
"u.qp*r"o*,
Crpana I
ftI4JIAHC CT'AIbA ua san 31.72.2012.
XI-,IJT,AAAMA
ovINA (002+003+004
45214
.iV, NEKRI]TNJNE,P OSTROJENJA, OPI{EMA I B IOLO
SREDSTVA (O06+OO7+O(]8
D, OBRTN.A TMOVJNA
TO J
3_O I4+01
III. KRA.'|KOROCNA PO:IRAZTVANJA. PLAS]\4ANI
GOTOVINA (01 6r-0 17r-01 8+0 I 9+020
T
4. Cotovilski elwiv:Llcr.rti i
5. Porez na dodahr vrednost i aktivna
I\40VINA r001+012+021
.
A.
UI{UPNA AKT]VA IO22+023
KAPtl)\L
(102+ i 03+104+105+106-1
+108- 109- 1 10
I, OSNOVNT I KAPITAL
B. DUCOROCNA RJIZFRVISANJA I OB
I l2+l l3+l l
II. DUGOROCNE OBAVEZE (1 14 +
I
1
III. KR,\]'KORO CNE OBAVEZE
i8+l l9+120+t21+122
i t7+l
4. Ostale lc:arkoro le obllveze
G. UKUPNA PASIVA (I 01+ 1 1 i + 123
f;HJ1AIIC
yC[llXA
y neprroay oa 01.01. J(o 31.12.201.2. rop..
Irrrrflps
I, POSLO\} I PRIHODI (202+203+204- 05+206)
I . Plihodi d prodaje
5. Ostali p( slovni prihodi
Ii. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. TroSlcovi rrratelijalir
3. Tro5kovi zarada, naknada zarada i os
4. TloSkov amoltizacije i rezeryisanja
5. Ostali nr slovni rashodi
iV. POSLO\ Nr GUBITAK (207-201)
:li licni
rashodi
201
25579
I i469
202
206
207
24840
9E25
739
8517
18989
1644
24669
5432
208
3
209
1003
148 0
210
7144
673 5
211
212
3311
3297
8r t0
't'730
114
r2938
1320Q
Cryatre 2
V]. F]NANSIJSKI RASHO
VII. OSTAI-I I'RIHODi
VJtI. OSTALI RASHOD'
X, GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
opoREZIVANJA (21 4 _213 ^21 s+21 6 -217 +21
v. (iuBtr"\K. pnE opolEzrrr,txrre
219+222-227
F. ND fO cuBrTn v_zu_zzu zzs" z2Gn-/ -22
-r
I!
l]
r7
6t7
17617
17611
F
!l
O
o
|f
o
H3BET-IITAJ
!O
TOKOBI{MA |OTOBHHIi y nepuoay oa 01.01. no Jt.tZ.ZItZ. rol..
xuJraAaMa
l-.
Prt! r1go,rtLl
"
iz porlourrihlkiivnosri
(t
do 3
43
11.
Odlivi gotovine iz
vuih aktivnosti
(l
586
do
2. Zalade, naknrdc zrr.ada i ostaii Litiri ra,rhodi
IIL Neto pri)iv sotoyine jz
llSlllyigrro v inc iz akrivlosri invesrirania
(l
do
j
2. I(upovina nernaterijalnih ulaganja, nekretnina,
i biolo5kih sledstava
IV. Neto od.liv gotovinc iz altfivrrosti
11. Odlivi gotovine iz aktivnosti
IV. Nero oCJlv gotovjrre iz aktivnosti linansiraiua
G. SVEGA PRI]-IVI GOTOVINE r3O1+3iJr-
rlI -
p. sVEGA oDLlVt cOTOVII]E (305+319fi2t
DJ. NETO PT{ILIVI GOTOVINE (336-33
ODLry COTOVINE (337.33
NA POCETKU OBRA
J. GOTOViNA NA KRAJU OBRAdiTN-KOC runrob,r (:as
- 339 + 340 +341 - 342
E, NETO
Z. GOTOVJT,A
H33EIII AJ O IIPOMEHAMA HA ITAIIIA.TAJIY
t' repuony
0A
01.07, ao 31.12.2012.
rox
-Y
Stanjc na dan 01.01. prethodne godrne
kapital (erupa 30 bez 309)
Ah
^rJ|i1l{ilMil
ffia'n;;;tr'"r-;
- Osnovni
ltillla
401
9828 8
Korigovano podetno stanie r)a dan 01.tt 1. pr.ethodne gocline
(red.br. l-r-2-3 ) - Osnovni kapital (gr.upa 130 bez
309)
404
98288
SlanJc rLa darr 3 [. l2. pr.ethodrre godine
4+5.6 ) - Osnovnl J<apital (grL:pa 30 bez 309)
407
982 88
(red.br.
Crpana
3
l(otigoumo po
(red.br. 7+8_9 _ Osnovnikapiial
)
(gupa 30 bcz
309)--_.-_
i;;;;;;ru
;;,_l: :.:.**l-.^.,,. rcf\uce godrne
lUl-l
l-1./l
| )ct1^r'-.
roubez-
vq,ew.rro uul vr.u
lr'ralni ?)1 i 14.\
ru
1,^-:-
410
---.-'-.-(redli.
r /
-_-- l(ezefve
09)
l. pre lodnc Aodine
1)3
, lrcd hr l+t i \ D^---,
JZI r -122)
-l^lll:---:==::--ij-::-a1__\Iy!lcr(racunl
Id udu J L I l. pl.ethodlle godine
a::-!!-tz)
nczcrve {ralrrni
459
J))
_
I
;
465
C-ubjt;(;o
:
- Gubitak
v rslne kapitBla (grupa
=.-: - =-_, --
,rv,,Euvduo poceuto stanje
;:;j--;-ina drur 01.01. pi ,u(vu
v Bo(]lne
(red bL. 1+2-3 - Cubir;k
-==)
do visine kapitala
(grupa 35) - Gubit*lr.t^.;";-^ r..i-,.-,- ,
ra 35)
ruu'<r(8ru
u^upud
povecanJa u prethodnoj godini _
-!l i--------T-'r(lO Vtslne kaDjtala
Gi Jl|iIK
cj,t'
ra
ra
#F,,1-5),
:
_'!eL!g::qg" Eiito re," ---< 35)
e!o,!!,r.| uar
J,l.l z. prctho(lne so.lih
(rcd.br.
41 5,6,) -.cubirak do ui*in"
tupiutoJg;pu, "---..---'-_--
5) - Gubitak do visine
'
199
.
_
Sa'iTla:{!'le",3t
rLvrr6vvauu
I'ocsrlto stan3e na daa 0i.01.
lee
462
?rt i ?ro\
--_--:i:-.=-:-_:-------"
:'=:-:--:1i
cr^-.^
- uan
uLa,uq
,,4
u l.u t. prefl.rodne godine
rro,vrsine kapirala (grupa
35)
lee
l
(red. br.
dan 01.01.
, fre.l" hr ?"rq o/' \ D --, te ruce godme
- r\ezsivc (nduni 321 i 322)
i--"
a;=:.:--::
uta,rJu rrd uar J r.l z. tekuce godine
,
lnA r_
199
456
c.^
(xu-u
u
1.'r\ --
r*t
413
rlvrrsuvalo pocetno stanle
na dan 01.01. p 1r'uuuc goqlne
1r:\-o J - Kezerve frairrni ?rl ;
\urr6uvalo pocetlo stanje na
98288
518
s4583
521
54583
l
522
17617
|
524
72200
t "I :l]::T-.rvs Bootne
;:--_._;-.
-::_ (red.br. 7+8-9 ) - Gubita ki( lo vrsine kapitala
lgrnpa 35) - Gubirak .t6 vi.i,.- v,l^..^,^ , -
527
(grupa 35) - (iubirak rto viqi,"'r."-,n^ r^ z^- rk do uisine
ra 35)
o+^rur
528
r#
, JJ]
kaplaii
|
--.
*""i
'7)1nn
I
r5450
I
+4-Ld,".#trx"'1tnl. prethod[e godine
oLdrus,ra oan u t.u
\kol. 2+3+4+5+6+7+R_q+
| n_
I r-r
- Ukuplo
.\
r\urltsuvirno pocetno sta{e
na dan 01.0'l. pl .!!uuus goqrne
(rcd.br.. .l+2_3 - UkLrprio
(kol. 2+3+4+S+6+7+g_
)
-,.
9+10-ll_12)
530
;;
544
43904
--'--'-
ru
(J^ulrua
Ijovecanla
U
nrethodrroi
r-rz)'
*=LtsT+tsj+.io-r
: I z. prethodne
y:lu_..,,o.o3n
.
r
'rr)-o , - UkuDno fkol.
o^,{;_, rti
upno (kol.
548
godine
2+?+/.+<+rrr-;;;
-.'------..-_-.- (red.br.
10-1i-12)
r,p7
--;-_-=-;+-,\urrtsuv4uo
poceulo stanie na dan 01.01.
te, uce godtne
(red.br. 7+8-9 ) - Ukupno
ftol. 2+3+4a516-1-71g9+10-l
;-..
=--
l-t2)
W
43904
'H
ut.,uc
(t.rn J l. Ll. tekucc godine
I,v,
nrl r r-rz./
I 'd
r.\
- rfl
ur(uppo (kol. 2+3+4+5+6+7+g
17
617
)5U
tr*
553
26287
I
ro (kol.
554
_-_-
Q.ed.
9+10-11,12)
br.
s56
15450
10837
Crpaxa 4
|
CTATUCTUTIKIC AHEKC
sa 2012. ror.
r onurr{ rroAAr]u o
IIPABHOI\{ Jrr.Iqy OAHOCIIO
lrp
a
I
_:._-:"_L_-__::oznaka od 1 do
oE do=l
,
+Zlala
^3a velidinu ( or,,rku
ii
--B-3--
rc.!et.,-zgr&!!r!-"';"is'^G;,6;ai;;i
r?'o,"tnnt[iffie'ii]_i*ffiffi#k
F.=:
r;,;;;C
!q-::
ii?iJJ3 #PF#*t
2. L Strn je na
yrrAri{II>A
Trllffi#+fJ,rx
pr
HEKpErHuH^, rocrpoJrrl;A,
poT"tE[6ii-fik_"rnin"
2.3. Snran;err je u
i biolo5ka sr.edstva
rokrigodGJ.rrcfidiE
i b.iolo$ka sredstva
g;;tGt l,6tto 13. r',ra,
.
2.5. Sirnjc uo iu-4u
'lleKICItU]le nosrroie.i,
'
",
OA III AO XI OCTAJIO
6poj axqllja rao 4co 61loj
- H3HOClt
4.
Robo
ffi
ro{i;i1r.""d*$liiit}.ttt}lsiltitiiif,l#s
61
|lYEcA
16
1
AAI;ZI ile
1
q+r,,
n*<;,",
62
2401
r00
2440
622
2
l0l
3217
9 8288
98288
98 288
98288
622
1i.qo.;ffi
2.
t.
ru
r)orc(Lrr1r
N orn
i
nalna v'.,t n,""i
-,.i;",,^-.-
633
634
^i,:-iI],lt--:;
_,_... rv,!4 rsvurn,ul,Z
J. UdiIeTc iz noslovania r -^,,..j.,,.:
.-_-
-l--li-----
lJN\rrLl
(Js
Ut
I
lAvntlt:l
I
po
'
T40n
83
234020
635
98288
63E
9rJ2 88
98288
98233
639,
26785
8889
64(
15666
642
5011
2587
643
33978
19308
644
4093
4150
645
594
540
646
I 105
1023
648j
316
2162
649
4885
0
Crpalla
226(
5
12. Kontrolni z
I.
Troskovi sol
tir ( od 639 do 649 )
lglguergije
650
bii6
2. Tro5kovi zar ,de i nalcrade zarada
1
3. Tro5kovi porleza i doprinoG nizarade i
poslodavca
92433
652
s716
61268
499
5713
o)J
998
r022
()Jl
r lknade
zarada na teret
4. Tro5lcovi rraknada fizidkim l,bGa ( brulo
) Do osnovu rrsov^rt
6. Ostali lidni r rshodi i
7. Troikovi orc LzvodDill usklpa
8. Tlo5kovi zal bpnina
654
JO/
0
b)o
23
0
6s7
658
247
6441
792
5809
-.--..-'_--..._---------
661
3311
3292
'IroSkovi platnog pl.ontera
14. Troikovi di manna
662
663
664
oof,
666
668
naknide-
li.Troikovi
-_:---ii%
ar noltrzaclle
i2. Troikovi pr elnua oslguranla
13.
15. Trr-rSkovi p, fez&
16. Tro5kovi dr pnnosa
18. Rashodi ka nata i deo
l,r. alollqOllI
i.
ZJ
finansijskih rasbo la
)x'( od of,i
d.o
6/0
)
I>rihodi od piodaje robe
O Ir^-+-^r-i
-r-
r(od672do679)
HA]IOMEIIE Y3 OIII{AHCI{JCKI4
Y caoraly pe,qognof foAr,utrtler
I{aloueue y: (:dnanc4jcxra u:reu.r,aj, rojc
crpaar,rrpr Areunuje 3a npuBpegrre
,,O6jaeJrasage grcuancqcrrax r.rsnenraja..
308
95
18
18
93
82
165
48
t9l
671
18328
672
680
23967
23967
o6janreue y {ropvfi cxegupauor !,oK)rtyreura Ha uH:reDner
www.apr.gov.rs) - ,,@nuancnjcnu aoreurrajn a 6ouarer,. _
BerH,lnra o6ee:Hfir<a yrepbeHa oa
"TpaJre
uuaucnj ct<rx1lrsneluraj a u nogataxa
o
r-i3Bprx14
crna,1y ca 3axoHoM o pairyHoBo4clBy tr
1t58
fonfiHl/
AJ 3A 2012.
useewrala za 2012. ro,{rxy, o6ne:uar(Je
loc,raBzro
tf
flpaono lnqe je:o6aBe3r.ro Aa
17985
7158
roAuufi$er our{aHcujcxor nsreuraj
a
s
a,Z0l2. rog,, y
CrpaHa 6
iilllilllililtilililtilitfiil
l'iocnoBfio
l.{Me
spoj E+ogogp:g: nhs
Marll,rn$
@1-Jonrrr""
nrr opoili]|q"___--__-l
Mecro
vnuqa
Fiiijsl
peAos
u
oeneNncA--
roltullnrl QuHagr4jcM ,$6e!uraj
y cKraay caqnaHoM 7. SatoHa
o
.3a
:-]
-l
FA--
'- '_'-
2012. aoAxlty,
paqytoBoAqBy
o6BeaH[K ce pa3spcrao xao Fano
spoj
I
peB[3!tjM, a Ha ocHoBy fioAara(a m OlitancxjcKof rcBeuraja 3a 2012- roAr{fly,
npaBlo ]trqe.
hAt.I,lH AOCTABJbATbA
o'urrr,a
- .- --- .
bBRENovAc, ZABREZJE
bEiRENovAc:-
------*.]l
--l
Erersnr'romi nceSrl,rO-y.rcn
noAAqrl o ,14uv oAToBoPHOM 3A
..la3lrB,flMe
O'IHAHCVIJCKOf 14SBEIXTAJA
{ npe3fiue
*'-_1
MECTO PBRENOVA.C,ZVECKA
Y'hqa
pry\c3!g!q^__-
E-mall
TeneSofi
TA'{HOCT YHCTUX
-
6;-:h
*n{;t;n I
u-.i::"i:l
Broj zahteva:352829
gt€na
1 od 18
I
B.
7
t,
i\laticni
012
Sifra
PIB
Popunjava Agencija za privredne reqistre
E NNTNI]EI
20 21 22 23 24 25
26
Naziv :BORA KECTC ATp AD
Sediste : OBRENOVAC, MTLOSA OBRENOVICA
2A
7
BILANS USPEHA
00501437 4546
u
i"3l5"X"^ljfl
.""Dr
period
iltilllllll1ililil]ilillilil
01.01.2012 do 31j2-2012
- u hiljadama dinara
rz REDovNoc
l. POSLOVNI pRlHODt (2o2+203+204-2}s+2o61
2. Prihodi od aktiviranja ucjnaka i robe
3. Povecanje vrednosti zaUha uctnaka
4. Smanjenje vrednosli zaliha ucinaka
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212\
1. Nabavna vrednost prodate robe
3. Troskovizarada, naknada zarada
rasnoor
iostali licni
4. Troskovi amortizacije i rezervtsanja
ll
l.
PosLovNl DOBTTAK
IV. POSLOVNT c
U BtT
(201_2071
AK \207 -201)
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
21 S-216+217 "218J
OPOREZIVANJA (21'3-21 4+
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
(2
j4-213- 215+216-2jZ+2jA)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
Broj zahteva:352829
Strana 5 od 1B
- u hiljadama dinara
?;,?-O,7tr,iT,iEE,*oREZIVANJA
,oREzrvANJA
i;f;,ijJi,t[_#f
G. POREZ NA DOEITAK
1. Poreski rashod perioda
2rcdlozeni poreski rashodi perioda
3. Odlozeni poreski prihodj
perioda
D. lsplacena licna primanla
poslodavcu
}
224- 22s-;+ 222- 22sl
ST'*M'
enFFEtridTiFiEdl
e. r'ter o eu
fi
^tr^is;,?
",?i#5*oJ
;;;;;
il+iJff&Fllf,[SrlpRrpADA
I.
ZAMDA
vLASNtcTMA
PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po
akciji
2. Umanjenja (razvodnjena)
zarada po
dana
21.2. 2013. godine
Lice odgovomo za sastavlianie
flnansijskog izvestaja
M*'2-
eona r<$ii:-
!o*
..tl
\(oene*o7
-::=4'-
obrazac propisan pravilnikom n <.
Jreduzetnike ( 'sruzb;isL;;;i;
.,,uor."tiir,Ji:tirzt1",l'i'#ffii$f#,jnR"?i:i"T,l#F4ltizvestajazaprivredna.r.,,ih,.
RtYii;:i
. . u,. , )X,t;:;fr7,\,:{6tr:,,frf,!,rii;;i?ffrii,;
drugtva, zadruge,
,+tuo , otul , .t1srol, zt1o,
--n.,,^^ drusa pravna
rica
if"/"ilffo^a
,oilif
)j zahteva:3\2'2g
Strana 6 od 18
i
nnn[[nD
Agencija za pilvredns r€gistre
1
750
1
20 21 22 23 24 25
26
Vrsta por
Naziv:BoM KEcIcATP AD
Sediste
:
OBRENoVAC, MILOSA OBRENOVICA 2 A
BILANS STANJA
ilIilil1ilililililtililtil
7005014374539
na dan 31.'12.2012. godine
A. STALNA IMovtNA (002+c03+004+005+009)
001
KIiPITAL
00
I. NEUPTACENI UPISANI
012
ll. GooDwlLL
003
III, NEMATERIJALNA ULAGANJP
004
01 bez 012
005
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
027(deo), 028
(deo), 029
(24, 027(deo), 028
(deo)
)21, 025,027(deo),
028(deo)
1. Nekretrine, poslrojenja i oprema
(deo)
033 da 038, 039
(deo) minus 037
do 13, 15
3. Bioloska
sredstua
i
2a osim
1. Ucesca u
009
kapltal!
2, Ostali dugoroani finansijski phsnani
012
013
0
35
0
35
29917
13773
L
2101
3277
27816
10496
26940
9745
39
4
014
OBUSTAVLJA
I
015
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
0'17
23 minus 237
3. Katkorocti finansiiski plasrnanl
018
24
4. Gatovinski ekvivqlenti i gatovina
019
Brsi ze?$e!a35282S
45'l7S
I
016
223
41868
011
I. ZALIHE
NAMENJEM PRODAJI
SREDgTVA POSLOVANJ-{ KOJE SE
t
010
1. Polrazivanja
223
45179
008
:
III. KRATKOROCNA POTRIUIVANJA, PLASMANI
GOTOVINA (016+017+01 B+019i020)
20, 21
41868
007
2. lovesticione nekretnine
II. STALNA SREQSTVA
14
45214
I
B, OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
'10
I
006
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
030 do 032, 039
41868
002
IV. NEKRETNINE. POSTROJENJ& OPREMA I
JzO, 022, 023, 026
- u hiljadama dinara
L
,-
St"ana 2 od
tB
- u hiljadama dinara
2. Qdlozeni por€skl rashodi perioda
3. Odlazeni poreski p.ihodi pedoda
Dj, NETO DOBITAK
(2 2 3-
224- 22+ 226+ 227 - 228)
Z. NETO DOBITAK KOJI FRIP.ADA VLASNICIMA
MATICNOG PR,AVNOG LICA
'l-
OsnowazaEda po akciji
2. UmanjenJa (razvodnJena) zarada po akcill
212.
sastav(Janje
lzvestala
Lice odgovorno za
finansijskog
/1,
l^
l|lrw#.!----_T-\s@Z
201?.
'a\
frlo
tn.p. " \
ll
l{EcRA Kterc_nrell
Pr"^dntv" "//
Obrazac propisan Pfavilnikom o sadrZini i forml obrazaca flnansijskih
preduzetnike ( "Slu:beni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2./10,
Broj zahteva:352829
i?fi?i 11ffiy**
drustva, zadruse, dnrsa p.avna rica i
Strana 6 od 18
Popunjava
E
n
123
19
Vrgta po!
Sediste: OERENOVAC, MILOSA OBRENOVICA
20 21 22 23
24
26
2A
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
lllilillilllilililtilillltil
7005014374553
u perlodu
qd
M.A1.2012.
do
31.12,20,!2, godine
" u hiljadama dine|a
A, TOKOVI GOTOVINE IZPOSLOVNIH AKTIVNOSTI
l. Prilivi
gotovineiz poslovnih aktiynosti(,1 do3)
1 . Prodaja i primlieni avansi
301
44325
178S3
302
43586
16249
2, Paimtrene kamate iz paslovnii ek{ivrDsti
303
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanje
304
739
1644
Odlivi gqtovins iz poslovnih aktivnosti{ 1 do 5)
305
39874
138r''2
. lsplate dobavtacima i dali avansi
306
35327
8660
307
4547
4939
243
IL
1
2.
zaede, nakr,ada zaada iostalilicni rashodi
3. Placene kamale
308
4. Porez na dobilak
309
5. Placanja po osnqvu oslalih javnlh prihoda
310
0
311
4451
4051
0
254
0
254
0
254
lll, Neto priliv goto{ne lz poslovnih aKlvnqstl ( Lll
lV. Neto
)
odlivgotovine iz poslovnih aktivnosti ( ll 'l)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKIIVNOSTI INVESTIMNJA
l. Prilivi gotovine iz akuvnasti investiranja (
1. Prodaja akcija i udela ( neio prilivi
I
do 5 )
3t3
314
)
2. Prodaja rcmaterijalnih olagania nekretnina, postEenja, opreme i bioloA...Nkih
315
3. Ostqli inansijski plasmani ( neto prilivi)
.3r6
4. Primljeno kamate iz aktivnosli inveslilatja
317
5. Pfimljene dividende
318
It. Odllvl gotol,lne iz aktivnostl Investiranja ( 1 do 3 )
319
1
. Kupovina akoija i udela
( neto odlivi )
320
2. Kupovina nemateriialnjh ulaganja, nekretnlna, poslrdenja, opreme i bioloA,..A'kih
sredslava
321
3, Ortalifinansijski plasmani ( neto odlivi)
322
aKivrosti investi.anJa
lV. Neto odliv gotovine iz
aktivnosti investilanja { Il - I )
Broj zahteva:352829
(l
- !l
l
IIl. Neto priliv goto!4ne tz
324
S'trana 7 od 18
u hiljadama dinara
V. TOKOVI GOTOVINE
l. Prilivi gotovine iz
IZAKTIVNOSTI FINANSIMNJA
aktivtosti tinarsiranja (l do 3)
1. Uvecanje osnovnog kapilala
2. Dugorocni
I
326
kratkoroani krediti ( neto pdlivi
)
327
3. Ostale dugorocne lkralkorocne obaveze
328
ll, Odtivi gotovine iz aktivnosti finanstuanja { 1 do 4 }
329
1, Otkup sopstverih akctla i udela
2. Dugorocni
I
4416
3824
4416
3824
4416
3424
330
kratkorccni'kredill i ostale obaveze (neto odlivi)
3. Finansijski lizing
331
332
4. lsplaceng dividendo
lll. Neto priliv gotovine
iu
aktlvnostifinansiranja ( l- ll )
lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti
334
tinanslfanja ( tl - l'
G. SVEGA PRlLlVl GOTOVINE (301+3131325)
336
44325
17893
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+32s)
357
44290
179m
Dj. NETO pRrLtvr GOTOVTNE i336-337)
0
E. NETO ODLV qOTOVINE t 337-?36 )
339
4..,A-. corovrNA NA pocETKU oBRAcuNsKoc pERtoDA
340
MZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338.339+340+341-342)
343
Z. POZITIVNE KURSNE
0
27
4
Lice odgovomo za sastavlianje
f lnansijsko g izvestala
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i fotmi obrazaca finansijskih lzvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravoa lica
preduzetnike ( "Slutbeni glasnik RS', br.114/06 ,5lO7 ,119108,110,1O1l12i 11Bl12J
Broj zahteva:352829
Strana
I
od
18
i
PIB
Agenclia za ptivredne registre
[nEEnnn
25
2Q 21 22 23 24
26
Naziv:BORA KECIC ATP AD
Sediste
:
OBRENOVAC, MILOSA OBRENOVICA
2A
STATISTICKI ANEKS
ilillililillutililillflililil
7005014374560
za 2012. godinu
I
OPSTIPODACIO PMVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
1. Brojmescc poslovanja (oznaka od
1
do 12)
601
12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)
602
1
3. Oznakaza vlasnislvo (ozraka od '1 do5)
603
4
4.
Broj slranih (p€vnih ih nzickih) Iica koja imaju ucesce u kap ta J
604
5.
Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
605
II
l6
1
20
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- :znosi u hiljadama dinara
01
1, Nematerijalna ulagania
1.1. Slanje na pocetku godine
606
1.2. Poveoanja (nabavke) u {oku godine
607
XXXXXXXXXXXX
1.3. Smanjenja u toku godine
608
XXXXxXXXXXXX
'1.4, Revalorizacija
609
xxxxxxxxxxxx
1.5, Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)
02
2. Nekretnine, postrojenja, oprerna i
bioloska siedstva
2.'1, Sianje na pocelkLrgodine
611
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
612
2.3. Smanjenja u toku godine
613
2.4. RevalorizacLja
614
2.5. Stanje na kraju godine
(611+612'613*614)
Brojzahteva:352829
610
615
58045
12B66
45179
XXXXXXXXXXXX
3311
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
54734
12866
Strana 13 od18
41868
III STRUKTURA ZALIHA
- iznosi u hiljadama dinara
10
1. Zaliho malerijala
616
11
2. Nedovrsena proizvodnja
617
12
3. Goloviproizvodi
6lB
4. Roba
619
5. Stalna sredslva namenjena prodaji
620
6, Daiiavansi
621
7, SVEGA (616+617+618+6t9+620+62'1=013+014)
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
300
301
1.
623
u tome i stranikapital
624
100
837
2101
3277
u hiljadama dinara
98288
98288
98288
98288
2. UdeJid.ustva sa ogranicenom odgovgrnoscu
stranikapital
626
3. Uloziclanova ortackog i komandilnog drustva
u
tome : skanjkapjlal
627
628
303
4. oftavnikapital
304
5. Dfuslveni kapital
305
6. ZadrLrzni udeli
631
309
7. Ostali osnovni kapital
632
30
2444
- iznosi
Akoiski kapi{al
u tome :
302
2001
svEGA
629
(623*625+6271629+630+631 +632=1 02)
- broj akcija kao c€o broj
V STRUKTIJRA AKCIJSKOG KAPITALA
. iznosiu hiljadama dinara
1. obicne akcije
1.1, Broj obicnih akcta
deo 300
'1.2. Norninalna
634
vredrost obicnih akcua - ukupno
234020
234420
98288
98288
98288
98288
2. Prioritotno akct€
2.'1. Broj
dEO JUU
300
Broj zalrteva:352829
prio tetnih akcija
636
2.2. Nominalna vrednost p.ioritelnih akclja- ukupno
3. SVEGA -nominaln? vrednost
akcia (635+637:623)
63B
Strana 14 od 18
VI POTMZIVANJE I OBAVEZE
'1. Potrazivanja po osnovu pfodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
2. Obaveze iz poslovanja
(slanje na kraju godine 640 <= 1'19)
640
3. Polrazivanja u toku qodine od drustava za osiguranje za nak4adu
s{ele (dugovnipromel bez pocetnog stania)
641
4. Porez na dodalu vrednost - prethodniDorez
(godisnji iznos po poreskim prilavama)
642
5011
2587
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog slanja)
643
33978
1930e
(pokazni pronel bez pocetnog stanja)
644
4093
4150
451
7. abaveze za potez ea zarade i naknade zafada na leret zaposlenog
(potrazni promel bez pocetnog slanja)
645
594
452
B. Obavezo za doprinose nazarade inaknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bezpocelnog stanja)
646
20
dea 228
27
6. Obavezeza netozarade inaknade zaaada
450
461
- izoosiu hiljadana dinara
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i liona primanja poslodavca
, 462 i 723
(potfaznl promet bez pocetnog starjja)
647
26785
B889
22609
1
105
1023
465
(potraz promet bez
10. Obaveze prema fizickim licima za naknede po ugovorima
pooetnog stanja)
648
316
2162
47
'11. Obaveze za
649
4885
0
650
92433
61268
12, Kontrolni
PDV (godisnjiiznos po porcskim prijaya.na)
zbir {od 639 do 649)
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI
-
513
J. Troskovi goriva i ene.gije
520
2, Troskovizafada inaknada zarada (bfuto)
3. Troskovi poreza i doptinosa na
521
522, 523, 524 i 525
5716
5713
4. Troskovinaknada flzickim licima (bru{o) po osnovu ugovom
654
367
0
Troskovinaknada clanovima opravnog inadzoroog odboaa (bruto)
53
7. Troskovi proizvodnih usluga
655
0
657
8. Troskovi zakupnina
247
792
6/'41
5809
3311
3292
9. Tfoskovi zaku pn ina zemljista
'10.
Troskovi istrazivanja i razvoja
540
11. Troskovi amorlizacije
552
12. Troskovi
553
13, Troskovi platnog prome{a
Brojzahteva:352829
lefet
1022
6. Ostali licni rashodi i naknade
i
na
998
529
deo 533deo 540
deo 525
zahde i naknade zarada
4S9
653
5.
525
651
DOStO0aVCa
526
533, deo 540 i deo
iznosiu hiljadama dinara
ptemta osigufanja
660
661
662
663
308
95
Strana 15 od 18
- iznosiu hiljadama dinara
14. T.oskovi
clanaina
664
1B
1B
15" Troskovi poreza
665
s3
82
556
16. Troskovi doprinosa
666
48
165
562
'17.
668
191
deo 560, deo 561
562
i
Rashodikamala
1B. Rashodi kamata
deo 560, deo 561 i
deo 562
ideo finans,jslih rashoda
19. Rashodikamata po kredilima od banaka
idfo
669
20. Rashodiza humanitame, kullurne, zdravslvene, obrazovnet naucn€
iverske namene, za zastilu coveko\€ sredine iza spodske namene
670
21, Kontrolni zbir (od 651
671
do670)
VIII DRUGI PRIHODI
l.
60
17985
- iznosiu hiljadama dinara
Prihodiod prodaje tobe
672
640
2, Prihodiod premta, subvencia, dofacrja, regresa, kompenzacija i
pov,acaja poreskih dazbina
673
641
3. Prihodipo osnovu uslovljenih donacija
674
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
deo 650
18328
7158
5. Prihodiod clanadna
651
deo 660, deo 661, 6. Prihodiod kama{a
662
677
deo 660, deo 661 i 7. Prihodi od kamata po .acunima idepozitima u bankama iostalim
f inansijsklm organizactama
deo 662
678
deo 660, deo 661 i
deo 669
679
B. Prihodi na osnovu
dividendii ucesca
u dobi0(u
9. Kontrolni zbir (572 do 679)
680
7158
23967
- iznosi
IX OSTALI PODAC]
!
.',']..'j.:.:
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)
2. Obracunate
ca ne idruge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)
681
682
3. Kapitalne subvencije i druga deavna dodeljivania za izgradnju i nabavku osnovnih
sredslava i nemate jaloih ulaganja
683
4, Drzavna dodeljivaa.ja za pfemije, regresipokrice lekucihlroskova poslovanja
684
5. Ostala daavna dode]jivanja
685
6. Primljene dotacije iz inoslranstva idruga bespovratna sredslva u novcu ilinatud od
inost.ahih pravnih iflzickih lica
686
7. Licna primanja preduzelnika iz neto dobitka (popunjavaiu samo pfeduzetnioi)
687
L Kontrolntzbir{
688
Broj zahtevar352B29
od 681 do 687)
Strana 16 od
18
hiljadana dinafa
X RAZGRANIEENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH
MZLIKA
- iznosi u hiljadama dioara
1. Poeelno slanje razgranlfenog neto efekta ugovofene valutne klauzule
689
2. Razgraniieni neto etekai ugovofene valutne klauzlle
690
3. S.azmer0ideo ukinutog razgranifenog neto efekta ugovofene valulne klauzule
691
4. Preostali iznos razgranidedog neto efekla ugovorene valutne klauzule
(red, bf. 1 + red, br, 2 - red. br. 3)
5. Podetno slanje razgfaniaenog
leto efekla kursnih |azlika
693
6. Razgranideni nefo efekat kursnih razlika
694
7. Srazmemi deo ukinulog razgranidenog nelo efekta kursnih razlika
695
B-
Preoslali iznos Gzgfanid€nog neio efekta kursnih razlika (red.b.. 5 + .ed.br. 6 - red.br, 7)
696
XI RAZGRANIdENI POZITIVNI NETO EFEKTT UGOI/ORENE VALUTNE KLAUZULE KURSN]H RAZLTKA
'
i.
Poeeino stanje aazgrantenog neto efekia ugovorene valuine klauzule
2. Razgraniaenineto efekal ugovorene valutne klauzul€
3, Srazmernideo ukinutog razgraniaenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
4. Preoslaliiznos razgranit€nog neto efekia ugovorene valulne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
5. Podetno slanje razgfaniaenog neio efekla kursnih
6, Razgfan'deni neto efekat ku.snih razlika
7. Srazmernideo ukinutog fazgraniden€ neto efekta
neto efekta kqrsnih razlika Ged.br.5 + red.br.6- red.br. 7)
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog lzvestaja
Obrazac propisan Pravilnikom o sad.Zini i formi obrazaca linansijskih izvestaja za privredna druitva, zadruge, dfuga pravna lica
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS', br.114106 , 5i07 , 119/08, 2/10,101112 i 118/12)
Broj zahteva:352829
Sirana 17 od 18
i
r-:-'--"r
t 750
Popunjava Agencija za privrgdne r€gistre
tl
1
19
Vrsta oo!
Sediste :OBRENoVAC, MILOSA OSRENoVICA
LJT_ILJt-ILJL_ILJ
20 2't 22 23 24 25
26
24
IZVESTAJ.O PROMENAMA, NA KAPITALU
7005014374577
11|ililililililililtiltililtil
u periodu
1
2
3
Slanje nAdalp1.01. prethodne
oodine'14/,
lspravka-matedjalno ;nacajnih
greaaKa r promela
racunovodslvehih polilika u
prethodnoj godini - povecanje
lspravka materialno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika lr
plethodnoj.godini - smanienje
31,12,2012. godine
- u hi[adana dlnara
414
427
440
402
415
424
441
403
416
429
442
417
430
443
98288
Ukupna povecanja u prethodnoj
gooml
405
418
431
444
409
419
432
445
420
433
446
42'l
434
447
435
448
423
436
449
424
437
450
425
438
451
426
439
Ukupna smanjenja u prethodnoj
I
do
404
9odini
8
01,01,2012.
Korigovano pocelno stanJ+rILa.Car
01.0{. prethodne godine
(red.br. l+2"3)
_/4llll
7
401
od
Stanje qa-dAn 31.'t2, prethodne
sodinetl3li
(red.br.4+5'6)
lspravka materiialno znac?jnih
g.esaka ipromgna
racunoj,/odstvenlh politka u tekucoj
godlni - povecanje
Ispravka maledialno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godidi- smanienje
407
98288
98288
408
409
Korigovanq pocetno
10 01.01. tekuce godine
416
(red.br.7+8€)
11
Ukupna povecanla u tekuooj godini
12
Ukupna srilanjenja u teku.oj godini
13
Broj zahteva:352829
98268
411
413
98288
Strana
I
od 18
- u hiljadame dinara
1
2
Stanje
na4fl
qoqne /v'll
01.01. prethodne
lspravka mste{j?lno znacalnlh
glesaka i promena
racunovodslvenih polilika u
p.eihodnol godini " poveoanje
453
'199
466
479
492
4V
467
480
4S3
455
488
441
494
469
482
495
457
470
483
496
lsp$vka malerlalno znacajnih
3
gresaka i plomena
raounovodslvenih politika u
prelhodnoj godini - smanjenie
Korigovaha poc€tno stanjqnfi dar
01.01. Drothodno
(ted.bi.1+2-31
qodine ry{'l
-
----f--
456
199
5
Ukupna povecanja u prelhodnoj
gocllnl
6
goonr
458
471
484
497
7
StanJo 4?-d?n 31.12. prethodne
459
472
485
498
Ukupna smanjenja u prethodnol
godine.:911_ (red.br. 4+5-6)
I
lspravk? malgrijalno znaca.inih
gr€saka I pfomgna
Gcunovodstvenih po tlka u tekuco.i
godini - pavecanje
460
473
486
499
9
lsp.avka mater'{ialno znacajflih
gresal(a i pronena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godinl . smanjenje
467
474
487
500
475
488
501
Korigovano pocatno stagjflra di
'10
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8"9)
11
Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
489
642
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
4V7
490
503
Stanie na dan 31.12.lekuce
sodine
ted.bt. 10+11-12)
465
478
491
504
13
nll/
Broj zahteva:352829
.rr4tl
462
199
1S9
Slrana 10 od 1B
-
1
2
3
u hiljadama dinara
Stanie na Can 01.01, orelhodnq
sodiie l9ill
lspravka mate4alno znacajnih
gfesaka i proneDa
facunovodslvenih polltika u
prelhodnoj godini - poveoanje
558
lspravka materiialno znacajnih
gresaka i promena
559
racunovodstvenih pglilika u
preftodrcl godini - smanjefije
Korigovano pocetno stanjg)na/Slar
01.01. prethodne godine
_j5lfL
(red.bf.l*2.3)
Ukupna povecanja
!
prethodnoj
561
5
godini
6
Ukulna smanjenja u prelhodnoj
goqml
562
I
lspravka materljalno znaoajnih
grcsaka lpromena
racunoyodslvenih politika u lekucol
godini - povecanje
564
9
lspravka matedjalno znaca.ioih
greseka i promena
racuoovodstuenih politika u tekucoj
godini - sm?njeoje
565
7
l0
11
ukupna povecanja u tekuceoj godini
12
Ukupna smanjenja rr tekuool godini
568
Stanio na dan 31,12. tekuce
godi;e !9!L'(r€d.br. { o+t'l-1 2)
dana
21.2.
Lice odgovorno za sastavljanje
tinansijskog izveqtaja
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i forTnl obrazaca finansijskih izvest4a za privredna dru$Wa, zadrugs, druga pravna lica i
preduzetnike ( "SluZbeni glasnik RS', br.'l l4106 ,5107 , 119108,2110, 1011121 118112)
Broi zahteva:352829
Strana 12 od 18
Preduze6e
Obrenovac
T:1',:::?{::i-^:
"Bola Keii6 ATP', ad
DATUI'i
MiloIa Obrenovifa 2a
1]tittN
Mrroi4, o13ltrNovlCA
NAPOMENE
UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE ZA
2012. GODINU
.
OPSTE INFORMACIJE
Naziv Iirme
BORA KECIC-ATP A.D.
SediXte
Obrenovac
Milo5a Obrenovica 2a
01 1 / 8726-200 ;01 1 I 87 26 -65 | :01
01.1/8726-s17
4941 drumski prevoz tereta
Adresa
Broi telefona
Broj fax-a
Sifra de.latnosti
Matiiui bro
PIB
Broi registra:
Irre i prezime ovlaX6enog lica
JMBG ovlaideuos liea
Adresa prebivaliSta
Broi liine karte
Podaciorad.unuubanci
e-mail
Delatnost pte'duzefa su: tmnspofi
|
8126-5 5 1
174Q8020
1012t46t4
RD 1,2349 5 D008, 04.08.2008.
Mirosiav Nikoli6
rcn97671Q203
Obrenovas, Skela Mila Mar:i6a Albarte202
443567982
330-42000087-1s
offrce@trans.rs
Autotransportno preduze6e "Bora Kedi6 ATP" ad
dfl:Stvo.
1
je
otvoreno akcionzusko
i pretovari nrba u drumskom saob&Caju,
prodaja motomih vozila i servisiraqje i odlZavanje motornih i prikljudnih vozila.
PreduzeCeje fomirano od orgazicaonih delova holdinga "Bora Kedi6"- Zeleznik.
Od 15. maia 2007. godino posluje. sa izmeqienom vlasnidkom strLrkturom, gde je
ve6inski vlasnik akcija Koncem "Srboexporf 'd.o.o., Otn'enovac, Aleksandra Ace
Simovi6a 217.
Preduzece u 2008.godini i do pqlovine 2009,godine nije imalo zaposlenih raclnika
sem direktora koji je sta]no zaposlen u drugom preduzecu.
U toku 201l.godino preduzece posluje sa sopstvenim zaposlenim radnieima na prodaji
automobila i pruzaqju sewisnih usluga.
Od polovine 2009. godine poslovanje podinje sa prodajom auiomobila i servisnim
ulugar.ra, i odvijalo se u 2010;2011 i 2012.godini.
Finansiski izveStaji su iskazaui u hi[adarna dinara(rsd), odnosno u funkcionalnoj valuti
koja je domicilna valuta Rebublike, Srbije , a pikazata su u formatu propisanom
Pravilnikom o qbrascisra i sadrZini linansiskih lzve3taja za preduzeda , zadrugg , druga
pravna lica i preduzetrul<o (Si.glasnik RS"broj 119/08).
2A
]zw$9na su potrebna rekiasifikovaSia p?{ataka koji su preuzeti iz Bilansa stanja
za 2008.
ggdinu, na osnouo orog prav nika o ronaom ot<viru (l'sruZbeni grurnit
nd;;
broj 119/08).
sastavljeni su u skladu sa zakonom o mdunovodstnr i reviziji (.sluzbeni glasnik
4612006), drugim podzakonskim propisima dqnetim na osnovu rog Zd<ona i
-
S".ft:J
rrav nlKom o raeunovodstvu i radunovodstv.enim
ATP"ad, del, broj 07 od 22.01.2008. godirre.
politikama preduzeia "Bora Kedi6_
Finan*iiski iwextaji za z0rz. godinu preduzeia "Bora Kedid-ATp,,ad. sastavlieni
su po wim
materijalno maiajntm pit4njima
radunovodstvenim standardima
/
(MSA,ISFD.
u
skladu sa
medunarodnim
Medunarodnim standardima finansijskog izve3tavrinja
politike i prgcene primenjene u sastavljar{u finansijskih
.izveitaja
.. .naUug9v9dsw9:re
za 2012, godinu sa stanjem na dn gtj'z2oti. godine uwrdene iu pravilnikom
o rudunovodstvu i radunovodsvqnim politikama koji le usaglaien sa zakonskim i
g:9. tr"r{t propisima i usvoj en odlukom Generalnog direitora preduzeda ,,Bora
Kedid-ATP"ad, broj 84, od 18.02.2010. godine.
Prosecan broj zaposlemih u
toku 2012.godino iznosi 16.radnika.
A. BILANS STAN J A 37.L2,20I2
NA}OMENA BR. I
IM
POZICIJA
AOP
I
001
005
006
2At2
7
7,0L1
3
4
imovina
4i.868
Nekretniraegostrojeqja
Oprema i biol.sredstva 41;868
Nekretnine,
StaJna
postuqieqia oprema
45.214
45.179
41.868
45.r79
Dugorodni
009
furan.plasmani
Ude$de ulcapitalu
J)
010
Stalng imgvina preduzeea maqia
je
31.1.2.2012, godino u odnosu
na
31.12.2011. godine
za 3.345,819,15 rsd(3,346i000 RSD)
Dugorodni finansiski plasmaai -uieS0u
u
kapitalu drugih priwednih druiwa
otpir*i , pD vi$e ne
34.672,19(akcie u Zayodkna "Zbstava''ad Iftagqievac su odlukom
postoji )
Isp:avka vrednosti objekata 1.02t,407,35
rsd
rsd
isprav.ka vrednosti oprene 2.289.739,70
NAPOMEI.{A BR2 OBRTNA IMOYINA
AOP
PO4|CIJA
0t2
013
01s
20n
L:
1
Obrtoa imovina
La)tDe
Krartkoiodna poha2ivanja
Plasmani i gotsvina
016
PotraZivania
019
Gotovfuski ekvivalent i
20rI
3
4
29.91.7
13.713
2.101
27.816
10.496
3,277
26.940
39
9.745
4
gotovina
020
Pdv i
Avr
837
Obrtna imovina pr edweia 31 .12.2A12.godine veda je
Zalihe zu maqje u odnosu na ,20i 1. godine ,
z- to
ali
z a1.11
747
,21 e/o(indaks
2,17)
pohaZivapja beleZe visok porast, indeks
Porast potaZivanja rez;ltat je ofvaraqia poslova na organizovanju
sewisiraqju gradevinskih radova sa preduzedima iz oblasti gradevjnarstva.
i
finansiskom
NA?OI@NA BR. 3 POSLOITN,A IMOYJNA I UKUPNA AKTIVA
AOP
1
022
424
?OZICIJA
2
POSTO\AIA
IMOVINA
UKUPNAAKTIVA
2An
201i
3
4
71.785
58t987
71..785
58.987
Poslovna imovina. preduzeda ve6aje za 7,21 p$a u odnosu.
beleii i rikupaa aktiva , gubici rfsu iznad visine kapitala.
na
2011. godinu; a isti
porast
Ly'
NA?OMENA RId 4 KAPITAL
AOP
i
POZICIJA
2012
2
702
Osno!'r:i i ostali kapital
104
109
(ezerve
?01l
4
3
98,288
199
87,650
Gubitak
Promona na osno'nom kapitalu u 2012. uije bilo, Takode
98.288
199
72200
nisu pove6ane ni smanjivane
Ukupni gubici su B7;650/000 md, iz ranfiih godina 72.2001000 rsd
2012. godini iznosi 15.450/000 rsd.
U toku 2012. godine
nisu dono5ene odluke
i ostvaren subitak
o pokridu gubitka.
NABOMENA BR.5 DUGOROENA RTZEIdVISANJA I OBAV&ZE
AOP
1
POZICIJA
)
20t2
2011
4
3
Dugorodna rezervisanja. i
111
obavezg
Dugorodne obaveze
113
50.948
1.,072
32.7A0
4.773
Ostale dugorodne obaveze
l1)
1.072
4.773
59.8?6
27.927
38.080
2.065
ts.666
22.609
6.130
5Z) 3
Kratkoro6ne obaveze
r -to
Klatkorodne finqnsiske
11,7
Obaveze
Obaveze iz poslov,anja
119
Ostale kratkorodno obaveze
120
,l
\ r'
\
1"1
u
i obaveze veia su za i.,g6 puta u odnosu na Z0lr.
je zbog potasta katkorodnih obaveza koje su ve6e u 2a12. godini
za
f14 puta_u odnosu na 201r, godinu , zbog pozqmici $edstava od pravnif, lica za
Dugorodna rezewisa4ia
godinu'Porast
pruZanje finansiskiir usluga priwednim druxtvima u izvodenju gradevinskih
radova
P"gotg:ry
Dob-avljadi
.
za 4.45 putazbogsmanjenih obaveza po osnow lizinga.
69'29% u odnosu na 2011. lodinu kao posledica maqie post&ne
obaveze su marge
su
aktivnosli u odnosu na predhodnu godurU
ostale kratkorodne obaveze su vede za 1$g ?uxa zbog veceg zaost4ianja u isplati zarada
zaposlenima i poroza i dopdnosa na zarade u odnosu na 201I-. godinu.
NAPOIIIENA BR. 6 UKUPNA PASIVA
Ukupna pasivaje ve1aza 1,21putau odnosu na 20i1. godinu
B. BILANSUSPEHA
NAPOMSNA BR.
AOP
I
201
202
246
7
POSLO\TJI PRIIIODI
POZICIJA
2012
2
Poslovni prj
Prihodi od prodaie
Ostali poslovni plilrodi
3
0/o
4
25.579
24.840
739
Posiovni prihodi u 2012. godlri ostvareoi. suj vedi od
223.43
2AL1
prilioda
11.469
9.825
1.644
u
2011. godini, indeks
Najveii porast ostvarenje kod prihoda od prodaje , indeks 252,t3%0, prodajom usluga
na
Prihodi od zakupnina ( oslali poslovani prihodi) su 44,98% u odnosu na ostvalene u
2011. godini.
Intezir,nija aktivnost na prodaju usluga u predlze6u prisutna je tsk u detrntom tromesedju
proSle godine.
NAPOMENA BR, s,RASHODI
AOP
POZICIJA
I
a
Poslovni rashodi
Naba'vna vrednost
prodato robe
TroSkoVi materiiala
Tro5kovi zarada, aaknada
zarada i ostali lidni
rasbodi
Tro$ko.vi amortizacije i
rezervisania
Ostali poslovni rashodi
207
208
209
2LQ
2071
2012
20t2
20tl
+
3
38.517
24.669
18.989
1.003
5,4t2
7.r.04
6.735
1.480
2.
8.110
t6.>
7.730
Poslwni rashodi su za 56,L3 Yo vooi od ostvareaih u 20 I 1 . godini, Rast rashoda
prouaokovan je mstom nabavne arednosti prodate robe , indeks 349J6 % / gradevhski
materijali za kajnjeg koriSnika usluga na organ2ovanju i finansimnju gradevinskih
objelata i lifta struktwe.
NAPOMENA BR.9 DOBIT
AOP
POZTCIJA
a
1
219
220
224
230
Dobit iz redovnog poslovanja
pre oporezivania
Gubitak iz redovnog
poslovania pre oporezivard a
Gubitak pre oporezivaqia
Neto gulitak
20L2
20L1
3
4
15;450
L7.617
15,450
17.6t7
15,45r
7.617
dobiti odnosno oswarilo je gubitak u redovnom poslovaqlu za 2012.
u iznosu od 15.950/00 RSD , koji je maqji za 9,47 %o u odnosu na oslvareni u
Preduzeie nema
godiau
2011. godini
.
U kratkom vremenskom poriodu pruZaqja usluga na agrgalizovanju izvodenja radova
finansiraqla zatreda lioa nisu mogli dase osfvare bolji poslovui rezultati.
,
U,i
i
NAPOMENA BR. 10 PROMENE NA KAPITALU
Promena na kapitalu preduze6a
nije bilo u 2012. Eodini
ulopau kapital preduzeda iznosi 9g.2Sg.400,00
RSD
Broj Akcija :34,020 obiEnih akoiia
Nominalna uednost akcije 420,0d RSD
NAPOMENA BR. 1I TOKO\{ GOTOVII{E
AOP
POZICIJA
i
Prillv gotovine iZ toslovnih
301
2Al1
5
4
44.325
i7.893
aktivnosti
Odliv gotovine iz postovnih
aktivnosti
39.874
Neto priliv gotovine
4.45
Odliv gotovidl; 4ct=n"
4.416
Svega priliv gotovine
4.325
Svega odliv gotovine
4.290
305
111
J
20L2
2
t/,
JJO
JJ I
Gotouina3l,.I2.I\D
J.+J
13842
4.051
3.824
r7.893
17,920
4
39
Novoostvareni, poslovi organizova4ja p:ivremenog finansira izvodenaj
gradevinskih
usluga pove6aii su i priliv i odriv sredstava prekJ ra6uaa
u odnosu i-ru- pr"anoJro
godinu
.
NAPOMENA BR,
f.e_v^l3a
Ktusu:
1
12
DEVTZNA PR,ERA.EU\AVANJA
nreraUunavaaia
u finansiskim
izveSlajima
za
2:012. godinu izvrsena su po
B-URO=i13,7186 rsd
i CliF
=
94,1922rsd
pleduze6a
Preduze6e
za reviziju "SBV _ JANKOVId " d.o.o.
11147 BCografl-ul.Tfarinir-VCtitkovie f r. f S
l | / 3 57 0 - 5 89 i 0 1 | r 3 57 0 -228 ; Mob. rel : 064/24 49 - 1 24 i 063/2 1 -29
8
8
Matidni broj 17359259, ptB 101016828, Sifradelatnosti 6920,
E-mail : sbvjankovic@open.telekom.rs, sbjankovic@open.telekom.rs
_
Tekuii radun br. 330-25000044-66, Credit Agricole Srbia AD Novi Sad
Upisani i upla6eni osnovni
:4.845,31 EU
Ter/fax :
0
IZ\,TSTAJ OWASCENOG REWZORA
SKUPSTINI AKCIONARSKOG DRUSTVA
''BORA KEEIE-ATP''
OBRENOVAC, ul. Milo5a Obrenovida 2A
Izvriili smo reviziju priloZenih finansijskih
izvestaja Drustva ,,BoRA KEdIC-ATP,. AD iz
obrenovca, koji obuhvataju izvestaj. o finansijskoj poziciji na dan 3 r.
decemba r 2012. godine i
izveitaj o ukupnom rezulatu, izvestaj o_ promenu-u nu kapitalu i izvestaj
o totovima gotivine za
godinu koja se zavrsava na taj dan, i sumami pregled znadajnih radunovodstvenifr
potititu i
druge objaSnjavaj uie inlormacije.
Odgovornost rukovodstva za
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu ovih finansijskih izvefltala, u skladu
sa medunarodnim
standardima finansijskog izvestavanja, i za one interni kontrole za koje
odredi au,, fot
ru
finansijskih izvestaja koji ne sadrZe materijalno znadalne pogre5ne iskaze, nastale
"un"
frinrgmy
usled
kriminalne radnje ili greske.
Odgovornost revizora
je da izrazimo miiljenje o finansijskim izvestajima na osnovu revizije koju
Reviziju smo izvriili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije i domicilnim
propisima Republike Srbije. ovi standardi nalaLu da postupamo u skladu
sa etid[im zahtevima i
da reviziju planiramo i izvrsimo na nadin koji omogu6ava da se, u razumnoj
meri, uverimo da
finansijski izve5taji ne sadrZe materijalno zna8ajne p6greSne iskaze.
Revizija gkljunuje sprovodenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima
i
obelodanjivanjirna . dalim .u
izvestajima. Iibor postupaka je zasnovan na
.frrnansijskim
revizorskom prosudivanju, ukljudujuii procenu rizika materualno 'znatiinih pogresnih
iskaza u
finansijskim izve5tajima, nastalim_ usled kriminalne radnje iii greste. nrititorn"procene
rizika,
revizor razmatra inteme kontrole koje su relevantn. .u piipr"rl, i fer prezentaciju
finansijskih
izvestaja,.u cilju osmisljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuee
u datlm okolnosirma,
ali.ne u.cilju izraZavanja mi3ljenja o efektivnosti internih kontrola p.uinog
lica. Revizija takocle,
ukljuduje ocenu primenjenih radunovodstvenih politika i znadajnih procJna izvrienih
od strane
rukovodstva, kao i ocenu op5te prezentacije finansijskih izve5taja.
Nasa odgovomost
smo izvrSili.
Preduze6e
za reviziju "SBV_JANKOWd,, d.o.o.
1 1.1 47 Beograd; rrt;irtarirrerl.elitko-tri6
lr,i_. 1 g
fax: 0 1 1 / 3 570-5 89 i 0 1 1 / 3 57 0 -228 Mo b. rel : 0 6 4/2449
;
-1 24 i 0 63 /2 r 8 _29g
Matidni broj 173592s8, ptB 101016828, SifraOetatnosti-OSi': "
_
E-mail: sbvjankwic@_ open.telekom.rs, sbjankovic@open.telekom.rs
Tekuii radun br. 330_25000044_66, Credit Agricole
Srbija AD Novi
T et/
-'"
Sad
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni
i adekvatni za obezbedenje osnove za nase
revizijsko miSljenje.
Pozitivno mi*ljenje
miSljenju, finansijski izveSraji DruSrva
lo n::.qo"j".rb
,,BORA KEdIC-ATP,, AD iz Obrenovca na
ar 20t2. godine su pripremljeni, po svim materijalno
znadajnim aspektima u
:,il
:,
sKlaou sa Zakonom o raiunovodstvu ireviziji
Republike Srbije
fi nansij
Ostala
i
skog izve5tavanj a.
Medunarodnim standardima
pitanja
Dru.itvo je u 2012. godini imalo znadajne te5koie
saJikvidnoScu.
puta uveiana u odno,u nu prethodnu godinu, mereno
?11']li
"d
lljly :llf:*
j:"'li:
lyl
NaSe mi5ljenje ne sadrZi rezervu po
u 201
ovim pitaniima.
Preduzeie za reviziiu
'SBV-JANKOVId,, doo Beoerad
ul. Marine Velidkovi6 br. 1i
\-f;tt
,,Y5
s.4
'o
"CsAlotXCelr."
Vlada Skulii, dipl.ecc
ovla56eni revizor
Datum, 18. maft 2013. godine
6.^
Sorplg
$
l.godini.
Download

Poziv za redovnu skupstinu 24.06.2013. godine