Zadatak iz access-a na II bloku
2012
Kreirajte bazu podataka RADNICI, koja sadrži tabele:
1. Kreirajte odgovarajude tabele. Dodajte neka nova polja ukoliko su potrebna zbog povezivanja, isto se ovo odnosi i
na tabele koje bi eventualno bile potrebne zbog povezivanja. Povežite i popunite tabele sa najmanje 5 zapisa.
Uspostavite referencijalni integritet. [ 8 bodova ]
2. U odgovarajudoj tabeli podesite da odgovarajude polje bude Lookup polje. [ 2 boda ]
3. U tabeli SEKTOR kreirajte pravilo za unos podataka u polje Ukupan br. radnika, koje de zahtevati da sve nove
vrednosti u polju budu manje od 30. Prilikom greške pri unosu treba da se prikaže poruka VIŠAK. [ 1 bod ]
4. U tabeli RADNICI kreirajte novo polje Fotografija radnika, koje zatim popuniti proizvoljnim slikama. [ 1 bod ]
5. Prikazati ime, prezime, zanimanje i platu za sve radnike koji dobijaju platu. Upit nazvati UPIT6. [ 2 boda ]
6. Kreirajte upit UPIT1, koji de prikazivati polja: ime i prezime radnika, stručna sprema, zanimanje i plata-iznos. Zatim
prikazati projekte u kojima učestvuje i sektor u kojem radi. [ 2 boda ]
7. Kreirati u ovom upitu novo polje BRUTO ZARADA koje izračunava zaradu radnika ( plata + 60% ) [ 1 bod ]
8. Kreirajte UPIT2, koji sadrži po 2 polja iz svake tabele. Podesite kriterijume tako da prikazuje članove čije je ime
Dragan ili ima platu više od 40000. [ 1 bod ]
9. Ovaj upit modifikujte tako da bude parametarski, ali sa mogudnošdu da se vide svi podaci. Parametar neka bude:
prezime. [ 3 boda ]
10. Kreirajte UPIT3, koji sadrži sva polja tabele PROJEKTI. Upit treba da prikazuje sve zapise u polju naziv projekta koji
počinju slovima I, A, P. [ 2 boda ]
11. Kreirajte ukršteni upit koji de se zvati UKRSTEN. U ovom upitu zaglavlje hedera treba da bude: prezime radnika,
zaglavlje reda: naziv projekta, a sadržaj: vrednost projekta. [ 3 boda ]
12. Upotrebom make-table upita kreirati tabelu RADNIK11 i u nju smestiti sve podatke o radnicima iz tabele RADNICI.
[ 2 boda ]
13. Kreirajte formu FORMA1 sa podformom koje sadrže polja vezana za radnika i sektor u kojem radi. [ 2 boda ]
14. Napravite proizvoljnu formu FORMA2, koja u sebi sadrži sledede kontrole: dugme za navigaciju, list box za pretragu.
[ 2 boda ]
15. Na formu FORMA2 ugraditi: polje za računanje, image i polje za vezu sa WORD dokumentom. [ 2 boda ]
16. Kreirajte dve proizvoljne forme koristedi podatke iz postojedih upita, koji nisu parametarski i nazvati ih FUPIT1 i
FUPIT2. [ 2 boda ]
17. Kreirati izveštaj IZV1, koji sadrži podatke iz tabela RADNICI i PROJEKTI. Nosilac izveštaja je tabela RADNIK, a nosede
polje je prezime radnika. Ugraditi heder i futer u kojima piše KOLOKVIJUM. Kreirajte kontrolu ( u detail sekciji ) koja
de prikazivati potrebna sredstva za projekat u evrima ( kurs 1:105). Labela ove kontrole neka bude SREDSTVA.
[ 3 boda ]
18. Kreirajte izveštaj IZV2 koji de imati sadržaj po vašem izboru. Orijentacija landscape, margine 1cm, format papira A4.
U hederu neka bude tekst PROJEKTI i neka slika. U futeru podesite numeraciju strana na slededi način strana 1 od
ukupno 1. [ 2 boda ]
19. Neka izveštaj IZV3 bude parametarski, sa mogudnošdu da se vide svi podaci i povezan sa formom FORMA2 pomodu
dugmeta. [ 3 boda ]
20. Kreirajte KOMANDNU TABLU koja de imati sledede strane: GLAVNA STRANA, UNOS, PRETRAGA i IZVEŠTAJI.
[ 6 bodova ]
Download

Zadatak iz access-a na II bloku