Informator o radu – JP Transnafta
Informator o radu
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
1
Informator o radu – JP Transnafta
Sadržaj
1. OSNOVNI PODACI O INFORMATORU .......................................................................... 3
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA ..................................................................................... 5
2.1. Grafički prikaz organizacione strukture JP Transnafta............................................... 5
2.2. Narativni prikaz organizacione strukture JP Transnafta ............................................ 5
3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA ........................................................................................ 14
4. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ........................................................... 17
5. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA ............ 19
6. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA .................................................... 20
7. OPIS U POSTUPANJU U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA 21
8. NAVOĐENJE PROPISA................................................................................................... 22
9. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANI LICIMA ................................. 23
10. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA.................................................................... 25
11. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA ................................................ 27
12. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ..................................................................... 28
13. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA .............................................................................. 32
14. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI ................................................................................ 33
15. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ..... 34
16. PODACI O SREDSTVIMA ZA RAD ............................................................................. 35
17. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA ........................................................................... 36
18. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU ............................................................................ 37
19. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP .. 38
20. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA . 39
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
2
Informator o radu – JP Transnafta
1. OSNOVNI PODACI O INFORMATORU
Naziv organa:
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i derivatima nafte produktovodima
Skraćen naziv:
JP Transnafta
Adresa sedišta:
Zmaj Jovina 1, 26000 Pančevo
Matični broj:
17600524
Poreski identifikacioni broj:
104061151
Adresa za prijem podnesaka:
Zmaj Jovina 1, 26000 Pančevo
Adresa za prijem elektronskih podnesaka:
[email protected]
Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator:
Tomislav Basta, v.d. direktora, u skladu sa tačkom 8. Uputstva
Lice koje se stara o određenim informacijama, podacima i radnjama u vezi sa izradom i
objavljivanjem Informatora:
Vanja Knežević, stručni saradnik za informisanje
Datum prvog objavljivanja Informatora:
31.12.2007.
Datum poslednje izmene ili dopune Informatora:
25.02.2014.
Gde se može ostvariti uvid u Informator i nabaviti štampana kopija Informatora:
Bjelanovićeva 2, 11000 Beograd, kancelarija 12, svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Veb-adresa Informatora (adresa sa koje se može preuzeti elektronska kopija):
Srpski, ćirilica:
http://www.transnafta.rs/sr/naslovna/informator_o_radu/
Srpski, latinica:
http://www.transnafta.rs/sr_lat/naslovna/informator_o_radu/
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
3
Informator o radu – JP Transnafta
Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od
javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07 i 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i
objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/10) koje je
stupilo na snagu 29.09.2010. godine.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
4
Informator o radu – JP Transnafta
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA
2.1. Grafički prikaz organizacione strukture JP Transnafta
2.2. Narativni prikaz organizacione strukture JP Transnafta
Upravljanje preduzećem organizovano je kao jednodomno, a organi društva su Nadzorni odbor i
direktor. Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Srbije na period od četiri godine.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
5
Informator o radu – JP Transnafta
Nadzorni odbor obavlja sledeće funkcije:
1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve javnog preduzeća i stara se o njihovoj
realizaciji;
2. usvaja izveštaje o stepenu realizacije Programa poslovanja;
3. donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača;
4. nadzire rad direktora;
5. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem javnog preduzeća;
6. uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i
politiku upravljanja rizicima;
7. utvrđuje finansijske izveštaje javnog preduzeća i dostavlja ih osnivaču radi davanja
saglasnosti;
8. donosi statut uz saglasnost osnivača;
9. odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost
osnivača;
10. donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka uz saglasnost
osnivača;
11. daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom,
statutom i propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava;
12. zaključuje ugovor o radu na određeno vreme sa direktorom preduzeća;
13. imenuje članove komisije za reviziju i imenuje revizora javnog preduzeća;
14. vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom, statutom i propisima kojima se uređuje
pravni položaj privrednih društava.
Nadzorni odbor javnog preduzeća ima pet članova.
Predsednika i članove Nadzornog odbora javnog preduzeća imenuje osnivač, pod uslovima, na
način i po postupku utvrđenim zakonom.
Osnivač imenuje članove Nadzornog odbora na period od četiri godine, s tim da se jedan član
imenuje iz reda zaposlenih, dok jedan član Nadzornog odbora mora biti nezavisan član.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
6
Informator o radu – JP Transnafta
Za predsednika i članove nadzornog odbora imenuju se lica koja ispunjavaju uslove propisane
zakonom kojim se uređuju javna preduzeća.
Nadzorni odbor javnog preduzeća Transnafta:
Branko Jokić, dipl. mašinski inženjer, predsednik
Đura Knežević, master geoloških nauka, član
Dušan Cvetković, dipl. Inženjer tehnologije, član
Darko Minić, dipl. inženjer mašinstva, nezavisan član
Ranko Miketić, dipl. ekonomista, predstavnik zaposlenih
Kontakt: [email protected]
Direktora javnog preduzeća imenuje Vlada, na period od četiri godine.
Direktor zastupa i predstavlja preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje
javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže godišnji program
poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava
odluke nadzornog odbora, i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom
javnog preduzeća.
v.d. direktora: Tomislav Basta
Kontakt telefon: 021/489-0550
Faks: 021/524-084
e-mail: [email protected]
Osnovne sistematizovane organizacione celine čine Kabinet direktora, Interni revizor, Služba za
informisanje, Služba za ljudske resurse i šest poslovnih funkcija: Funkcija za tehničke poslove,
Funkcija za razvoj i investicije, Funkcija za sistemsku podršku, Funkcija za finansijsko
ekonomske poslove, Funkcija za komercijalne poslove i Funkcija za pravne poslove.
U okviru poslovnih funkcija organizuju se sektori. Takođe, mogu se organizovati i organizacione
celine nižeg reda od sektora, kao što su: službe, odeljenja ili druge.
Dinamičku organizacionu strukturu čine ad hoc organizacione celine koje se osnivaju prema
potrebama poslovanja povremenih poslova, poslova za koje je potrebno unakrsno povezivanje
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
7
Informator o radu – JP Transnafta
poslova unutar sistematizovanih organizacionih celina ili iz drugih razloga koji stvaraju potrebu
izvršenja poslova preduzeća.
Kabinet direktora (ukupan broj lica u kabinetu – 6+1 mirovanje radnog odnosa)
U Kabinetu direktora obavljaju se protokolarni poslovi, poslovi savetnika generalnog direktora,
kao i organizacioni poslovi i administrativno-tehnički i drugi logistički poslovi od značaja za rad
generalnog direktora.
Šef kabineta: Branislav Lukač
Interni revizor (ukupan broj lica - 1)
Interni revizor vrši internu reviziju preduzeća, prati i kontroliše sprovođenje zakona, tehničkih i
drugih propisa i internih akata preduzeća, ima pravo da zahteva od odgovornih lica sve
neophodne podatke u vezi revizije, procenjuje stepen rizika za preduzeće poslovnih aktivnosti
koje su predmet interne revizije i obavezan je da sarađuje i koordinira rad sa eksternom
revizijom. Za svoj rad odgovara direktno Nadzornom odboru preduzeća i redovno izveštava
njegove članove o svojim aktivnostima.
Interni revizor: Emil Živkov
Služba za informisanje (ukupan broj lica u službi - 3)
U Službi za informisanje obavljaju su sledeći poslovi: organizacija rada službe, organizacija
informisanja u preduzeću, informisanje javnosti putem medija, organizacija konferencija za
štampu o poslovnim aktivnostima i rezultatima poslovanja preduzeća, priprema prezentacija,
aktivnosti i saradnja sa medijima, organizovanje aktivnosti na realizaciji internog biltena, izrada i
ažuriranje Informatora preduzeća, kao i drugi poslovi neophodni za poslovanje preduzeća.
Službom za informisanje operativno rukovodi Šef službe za informisanje.
Služba za ljudske resurse (ukupan broj lica u službi - 3)
U Službi za ljudske resurse obavljaju se sledeći poslovi: obezbeđivanja, razvoja, održavanja,
prilagođavanja, usmeravanja i korišćenja ljudskih potencijala u ostvarivanju misije i vizije koju je
preduzeće definisalo kao strategiju poslovanja, uz istovremeno uvažavanje individualnih
potreba i ciljeva zaposlenih.
Šef službe za ljuske resurse: mr Ana Popović Paripović.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
8
Informator o radu – JP Transnafta
Funkcija za sistemsku podršku (ukupan broj lica u funkciji – 17+1 mirovanje radnog odnosa)
U Funkciji za sistemsku podršku obavljaju se sledeći poslovi: organizacija, koordinacija i
rukovođenje procesom rada zaštite životne sredine; učešće u projektima za implementaciju
objekata za sprečavanje zagađenja životne sredine; izrada svih vrsta elaborata i dokumentacije
iz oblasti zaštite životne sredine; poslovi organizovanja i održavanja informacionog sistema
Preduzeća; poslovi bezbednosti i zdravlja na radu; poslovi zaštite od požara; poslovi odnosa sa
javnošću; kao i drugi poslovi neophodni za poslovanje preduzeća po nalogu direktora.
Direktor Funkcije za sistemsku podršku: dr Nedžad Turković
U Funkciji za sistemsku podršku organizuju se:

Sektor za zaštitu životne sredine
Rukovodilac: dr Stanislava Delić

Sektor za bezbednost

Služba za zaštitu od požara i bezbednost i zdravlje na radu
Šef službe: Branko Gočanin

Sektor za informacione tehnologije
Rukovodilac sektora: Branko Živković

Služba za integrisani menadžment sistem
Šef službe:
Funkcija za tehničke poslove (ukupan broj lica u funkciji - 38)
U Funkciji za tehničke poslove obavljaju se sledeće poslovi: organizacija, koordinacija i
rukovođenje tehničkim poslovima: transportom nafte naftovodima i transportom derivata nafte
produktovodima, održavanjem objekata neophodnih za poslovanje i obavljanje delatnosti
preduzeća; ostvarivanje transporta nafte naftovodima i transporta derivata nafte
produktovodima; praćenje i kontrola izvršavanja transporta nafte naftovodima i transporta
derivata nafte produktovodima; kontrola i održavanje transportnih sistema za transport nafte i
transport derivata, revitalizacija postojećih energetskih objekata preduzeća; rukovanje i
održavanje skladišnih prostora za naftu i derivate nafte; kao i drugi poslovi neophodni za
poslovanje preduzeća po odluci direktora.
Direktor Funkcije za tehničke poslove: Sava Đurić
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
9
Informator o radu – JP Transnafta
U Funkciji za tehničke poslove organizuju se:

Sektor za transport
Rukovodilac sektora: George Rusovan

Sektor za održavanje
Rukovodilac sektora: Zoran Đaković
Funkcija za razvoj i investicije (ukupan broj lica u funkciji – 9+1mirovanje radnog odnosa)
U Funkciji za razvoj i investicije obavljaju se sledeći poslovi: organizacija, koordinacija i
rukovođenje procesom rada razvoja; rukovođenje ukupnom razvojnom funkcijom preduzeća po
principu strateškog planiranja i upravljanja; iniciranje, kreiranje, predlaganje i projektovanje
ciljeva i strategija poslovnog i investicionog razvoja, priprema programa mera i akcija za
formiranje, donošenje i primenu strateških odluka preduzeća; predlaganje koncepcije i
elemenata tekućih, srednjoročnih i dugoročnih politika i planova razvoja; kontrola ostvarivanja
politika i planova razvoja preduzeća; predlaganje elemenata razvojnih i investicionih projekata,
organizuje njihovo definisanje i upravljanje, kao i njihovo praćenje i kontrolisanje pri realizaciji;
projektovanje i izgradnja novih energetskih objekata u funkciji obavljanja delatnosti transporta
nafte naftovodima i transporta derivata nafte produktovodima i drugih delatnosti preduzeća; kao
i drugi poslovi neophodni za poslovanje preduzeća po nalogu direktora.
Direktor Funkcije za razvoj i investicije: Nebojša Lemajić
U Funkciji za razvoj i investicije organizuju se:

Sektor za razvoj
Rukovodilac sektora: Slaviša Gavrilović

Sektor za investicije
Rukovodilac sektora: Dejan Grgić
Funkcija za finansijsko ekonomske poslove (ukupan broj lica u funkciji - 14)
U Funkciji za finansijsko-ekonomske poslove obavljaju se sledeći poslovi: organizacija,
koordinacija i rukovođenje finansijsko-ekonomskim i računovodstvenim poslovima; verifikacija
novčane dokumentacije i instrumenata plaćanja; svakodnevna kontrola računa preduzeća kod
banaka; fakturisanje usluga komitentima; kontrola obračuna i plaćanja; obavljanje
knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova za preduzeće i drugi poslovi neophodni za
poslovanje preduzeća po odluci direktora.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
10
Informator o radu – JP Transnafta
Direktor Funkcije za finansijko ekonomske poslove: dr Bogdan Kuzmanović
U Funkciji za finansijsko ekonomske poslove organizuju se:

Sektor za kontroling
Rukovodilac sektora: Dragan Cvetkov

Sektor za finansijsko-ekonomske poslove
Rukovodilac sektora: Sonja Plećaš

Sektor za računovodstvene poslove
Rukovodilac sektora: Zvezdana Milošević

Sektor za obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja
Rukovodilac sektora: Ranko Miketić
Funkcija za komercijalne poslove (ukupan broj lica u funkciji - 22)
U Funkciji za komercijalne poslove obavljaju se sledeći poslovi: organizacija, koordinacija i
rukovođenje komercijalnim poslovima vezanim za osnovne delatnosti preduzeća, organizovanje
blagovremene nabavke svih potrebnih sredstava za nesmetan rad preduzeća, izrada tenderske
dokumentacije sa modelom ugovora za nabavku sredstava neophodnih za rad i funkcionisanje
preduzeća, pregovaranje i ugovaranje nabavke sredstava potrebnih na rad preduzeća, kontrola
izvršavanja ugovornih obaveza iz zaključenih komercijalnih ugovora između preduzeća i trećih
lica; komercijalno ugovaranje usluge transporta nafte naftovodima i usluge transporta derivata
nafte produktovodima; komercijalno ugovaranje obavljanja drugih delatnosti preduzeća; kao i
drugi poslovi neophodni za poslovanje Preduzeća po odluci direktora.
Direktor Funkcije za komercijalne poslove: dr Slobodan Radišić
U Funkciji za komercijalne poslove organizuju se:

Sektor za prodaju
Rukovodilac sektora: Jovan Ubiparip

Sektor za nabavku
Rukovodilac sektora: Sanja Jovanović

Sektor za podršku komercijalnim poslovima
Rukovodilac sektora: Milan Vlatković
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
11
Informator o radu – JP Transnafta

Služba za javne nabavke
Šef službe: Dragana Radojlović

Služba za opšte komercijalne poslove i ugovore
Šef službe: Zoran Todorović

Sektor za logistiku
Služba za transport
Služba za održavanje
Služba za skladištenje
Funkcija za pravne poslove (ukupan broj lica u funkciji - 15)
U Funkciji za pravne poslove obavljaju se sledeći poslovi: organizacija, koordinacija i
rukovođenje pravnim, kadrovskim i opšte poslovima i ljudskim resursima; izrada međunarodnopravnih ugovora; obavljanje pravnih poslova iz oblasti spoljne trgovine; obavljanje statusnopravnih i imovinsko-pravnih poslova neophodnih za funkcionisanje preduzeća; izrada ugovora
za cevovodni transport nafte i derivata nafte; izrada ugovora kojima se uređuju odnosi
preduzeća sa trećim licima; kadrovski poslovi, normativno-pravni poslovi; poslovi prijema pošte i
arhiviranja dokumentacije, poslovi vezani za rad organa preduzeća i drugi poslovi neophodni za
poslovanje preduzeća po odluci direktora.
Direktor Funkcije za pravne poslove: dr Branislava Lepotić Kovačević
U Funkciji za pravne poslove organizuju se sledeći sektori:

Sektor za opšte, pravne i radno-pravne poslove
Rukovodilac sektora: Miroljub Babić

Sektor za imovinsko-pravne poslove
Rukovodilac sektora: Nebojša Boarov
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
12
Informator o radu – JP Transnafta
Ukupan broj zaposlenih u JP Transnafta Pančevo, na dan 30.09.2014. godine, je 131.
Ukupan broj zaposlenih u preduzeću , razvrstan po polnoj strukturi, prikazan je u tabeli. br. 1.
Struktura zaposlenih prema polu
Ženski
Muški
Ukupno
Stanje: 30.09.2014.
44
87
131
Tabela br. 1
Ukupan broj zaposlenih u preduzeću, razvrstan po starosnoj strukturi nalazi se u tabeli br. 2.
Starosna struktura
zaposlenih
Do 20
god.
Do 30
god.
Do 40
god.
Do 50
god.
Do 60
god.
Preko
60 god.
Ukupno
Stanje: 30.09.2014.
0
12
42
38
33
6
131
Tabela br. 2
Ukupan broj zaposlenih u Preduzeću, razvrstan po kvalifikacionoj strukturi nalazi se u tabeli br.
3.
Kvalifikaciona
struktura
zaposlenih
DR
MR
VS
VŠS
SSS
NS
VK
KV
PK
NK
Stanje:
30.09.2014.
5
4
56
14
38
0
7
6
1
0
Ukupno
131
Tabela br. 3
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
13
Informator o radu – JP Transnafta
3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA
Imena, nadležnosti i kontakt informacije Nadzornog odbora i direktora JP Transnafta date su u
poglavlju 2.2. Narativni prikaz organizacione strukture.
Direktor funkcije za sistemsku podršku
dr Nedžad Turković
Funkcijom za sistemsku podršku sistemski rukovodi direktor Funkcije za sistemsku podršku, a
po ovlašćenju direktora predstavlja i zastupa preduzeće u obavljanju poslova iz oblasti
informisanja i saradnje sa medijima , informacionih tehnologija, zaštite životne sredine,
bezbednosti, PPZ i ZNR i obavlja druge poslove u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih
mesta u preduzeću i ugovorom o radu.
Kontakt:
Telefon: 021/ 489-05-59
Faks: 021/ 524-084
E-adresa: [email protected]
Direktor funkcije za tehničke poslove
Sava Đurić
Funkcijom za tehničke poslove sistemski rukovodi direktor Funkcije za tehničke poslove, a po
ovlašćenju direktora predstavlja i zastupa preduzeće u tehničkim poslovima i koji istovremeno i
rukovodi ostvarivanjem transporta nafte naftovodima, odnosno derivata nafte produktovodima, u
vanrednim situacijama i obavlja druge poslove u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mesta
u preduzeću i ugovorom o radu.
Kontakt:
Telefon: 021/ 421-297
Faks: 021/ 452-461
E-adresa: [email protected]
Direktor funkcije za razvoj i investicije
Nebojša Lemajić
Funkcijom za razvoj i investicije strateški rukovodi direktor Funkcije za razvoj i investicije, a po
ovlašćenju direktora predstavlja i zastupa preduzeće u okviru razvojno-investicionih poslova i
koordinira saradnju sa konsultantskim firmama u cilju unapređenja razvojnih projekata i obavlja
druge poslove u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mesta u preduzeću i ugovorom o radu.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
14
Informator o radu – JP Transnafta
Kontakt:
Telefon: 011/ 2459-191
Faks: 011/ 2459-430
E-adresa: [email protected]
Direktor funkcije za finansijsko ekonomske poslove
dr Bogdan Kuzmanović
Funkcijom za finansijsko-ekonomske poslove sistemski rukovodi Direktor funkcije za finansijsko
ekonomske poslove, a po ovlašćenju direktora predstavlja i zastupa preduzeće u obavljanju
ekonomsko finansijskih poslova i plaćanja u zemlji i inostranstvu i obavlja druge poslove u
skladu sa aktom o sistematizaciji poslova u preduzeću i ugovorom o radu.
Kontakt:
Telefon: 021/ 489-05-52
Faks: 021/ 524-084
E-adresa: [email protected]
Direktor funkcije za komercijalne poslove
dr Slobodan Radišić
Funkcijom za komercijalne poslove sistemski rukovodi direktor Funkcije za komercijalne
poslove, po ovlašćenju direktora predstavlja i zastupa preduzeće u obavljanju komercijalnih i
spoljnotrgovinskih poslova i obavlja druge poslove u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih
mesta u preduzeću i ugovorom o radu.
Kontakt:
Telefon: 021/ 4890-561
Faks: 021/ 524-084
E-adresa: [email protected]
Direktor funkcije za pravne poslove
dr Branislava Lepotić Kovačević
Funkcijom za pravne poslove sistemski rukovodi direktor Funkcije za pravne poslove, a po
ovlašćenju direktora predstavlja i zastupa preduzeće u sporovima pred sudovima i državnim i
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
15
Informator o radu – JP Transnafta
drugim organima i organizacijama i obavlja druge poslove u skladu sa aktom o sistematizaciji
radnih mesta u preduzeću i ugovorom o radu.
Kontakt:
Telefon: 011/ 2459-191
Faks: 011/ 2459-430
E-adresa: [email protected]
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
16
Informator o radu – JP Transnafta
4. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA
U skladu sa članom 62. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br.119/2012) i
Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj
120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) rad JP Transnafta je javan.
Lice odgovorno za tačnost i dostupnost podataka:
Tomislav Basta, v.d. direktora
Telefon: 021/489-0550
Faks: 011/524-084
E-adresa: [email protected]
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama:
Vanja Knežević, stručni saradnik za informisanje
Telefon: 011/245-3195
Faks: 011/ 245-9430
E-adresa: [email protected]
Lice ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima:
Vanja Knežević, stručni saradnik za informisanje
Telefon: 011/245-3195
Faks: 011/ 245-9430
E-adresa: [email protected]
Poreski identifikacioni broj:
104061151
Radno vreme:
Radnim danima od 8 do 16 časova
Identifikaciona obeležja:
JP Transnafta ne izdaje identifikaciona obeležja.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
17
Informator o radu – JP Transnafta
Pristupačnost licima sa invaliditetom:
Prilaz licima sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima nije moguć bez pratioca, zbog
postojanja tehničkih barijera na ulazu u prostorije JP Transnafta u Pančevu, Novom Sadu i
Beogradu.
Audio i video snimanje:
Audio i video snimanje je dozvoljeno u kancelarijskim prostorijama JP Transnafta u Pančevu,
Zmaj Jovina 1; Novom Sadu, Grčkoškolska 7; i Beogradu, Bjelanovićeva 2.
Audio i video snimanje infrastrukture JP Transnafta (naftovod, blok stanice duž trase naftovoda,
terminal u Novom Sadu, merna stanica u Pančevu) nije dozvoljeno jer preduzeće obavlja
delatnost od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
18
Informator o radu – JP Transnafta
5. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
Tokom 2013. godine najčešće tražene informacije bile su finansijska dobit/gubitak u 2012.
godini i sastav članova Upravnog, odnosno Nadzornog odbora.
Većina zahteva upućena je pismeno, u formi Zahteva za pristup informacijama od javnog
značaja.
Odgovori:


Finansijska dobit u 2012. godini iznosila je: 35.000.000,00 RSD
Članovi Nadzornog odbora:
- Branko Jokić, predsednik
- Đura Knežević, član
- Dušan Cvetković, član
- Darko Minić, nezavisan član
- Ranko Miketić, predstavnik zaposlenih
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
19
Informator o radu – JP Transnafta
6. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA
Ne odnosi se na JP Transnafta.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
20
Informator o radu – JP Transnafta
7. OPIS U POSTUPANJU U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA
Ne odnosi se na JP Transnafta.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
21
Informator o radu – JP Transnafta
8. NAVOĐENJE PROPISA

Zakon o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS“, broj: 119/12)

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12)

Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 53/95,
3/96, 54/96, 32/97 i 101/05)

Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/11 - ispr., 93/12 i 124/12)

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji
gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik RS“, broj 104/09)

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 134/04 i 36/09)

Zakon o vodama („Sužbeni glasnik RS", broj 46/91, 49/94, 53/93, 67/93, 48/94 i
54/96)

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja („Službeni list SRJ“, broj 46/96,
85/05,36/09)

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i
36/09)

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09)

Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, broj 111/09)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05)

Zakon o robnim rezervama („Službeni glasnik RS“, broj 104/13)

ostali zakoni koji direktno ili indirektno utiču na poslovanje JP Transnafta
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
22
Informator o radu – JP Transnafta
9. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANI LICIMA
JP Transnafta pruža usluge transporta nafte naftovodom i skladištenja nafte.
JP Transnafta obavlja delatnost transporta nafte naftovodom koji se prostire na trasi od reke
Dunav na granici sa Republikom Hrvatskom do Pančeva, u ukupnoj dužini od 154,4 km.
Pripadajuću infrastrukturu naftovoda čini terminal u Novom Sadu sa četiri rezervoarske jedinice
za sirovu naftu od po 10.000 m3, dispečerskim centrom i pumpnom stanicom, osam blok
stanica duž trase naftovoda i merna stanica u Pančevu.
Gledano sa tehnološkog aspekta ovaj transportni sistem može da obavlja sledeće funkcije:

transport uvozne sirove nafte od Sotina (granica sa Republikom Hrvatskom) do
Rafinerije nafte Novi Sad;

transport uvozne sirove nafte od Sotina (granica sa Republikom Hrvatskom) do
Rafinerije nafte Pančevo;

skladištenje uvozne sirove nafte;

prijem i skladištenje domaće nafte iz Elemira (Kikinda-Mokrin);

otprema sirove nafte iz rezervoarskog prostora JP Transnafta za Rafineriju nafte Novi
Sad i Rafineriju nafte Pančevo;
Transportni sistem
Sistem cevovodnog transporta sirove nafte podeljen je na dve deonice: DN – 1 i DN – 2.
Sastavni delovi infrastrukture transportnog sistema su i Terminal u Novom Sadu, Merna stanica
u Pančevu, pumpna stanica i instalacija za optički kabl.

Deonica naftovoda DN-1
Dužina naftovoda deonice DN-1 naftovoda od granice sa Republikom Hrvatskom do Novog
Sada (Terminal Novi Sad/Rafinerija) iznosi 63,4 km. Spoljašnji prečnik naftovoda je 660 mm
(26''), odnosno celokupna zapremina cevovoda iznosi približno 21.212 m3.

Deonica naftovoda DN-2
Dužina naftovoda deonice DN-2 naftovoda od Novog Sada (Terminal Novi Sad/Rafinerija Novi
Sad) do Pančeva (Merna stanica) iznosi 91 km. Spoljašnji prečnik naftovoda je 457 mm (18''), a
celokupna zapremina cevovoda iznosi približno 14.000 m3.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
23
Informator o radu – JP Transnafta
Skladišni kapaciteti
Ukupan skladišni kapacitet Terminala Novi Sad čine četiri rezervoara od po 10.000 m3 i
opremljeni su radarskim sistemom merenja nivoa sirove nafte i povezani na „SCADA“ sistem na
Terminalu Novi Sad od čega su dva u funkciji transporta nafte, dok se druga dva koriste za
skladištenje.
Rezervoari su međusobno povezani manipulativnim cevovodima u cilju neophodnog
preusmeravanja sirove nafte, i opremljeni radarskim merilima nivoa sa senzorima za merenje
pritiska i temperature , kao i sa indikatorom nivoa vode u rezervoaru kao i sistemom za
protivpožarnu zaštitu i parnim grejačima za grejanje nafte.
Na Terminalu Novi Sad nalaze se pumpna stanica, rezervoarski prostor, manipulativni cevovodi,
vatrogasna stanica, trafo stanica, portirnica, glavna upravna zgrada i radionica sa magacinskim
prostorom.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
24
Informator o radu – JP Transnafta
10. POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA
Detaljan opis postupka radi pružanja usluga transporta nalazi se u dokumentu „Pravila rada
transportnog sistema“ na naslovnoj stranici web prezentacije JP Transnafta, u rubrici „Aktuelno
poslovanje“
(http://www.transnafta.rs/files/doc/Pravila%20rada%20transportnog%20sistema%20verzija%20
06.pdf)
Preduzeće kao transporter je dužno da omogući korišćenje transportnog sistema, na principu
javnosti i nediskriminacije, u skladu sa tehničkim mogućnostima i u zavisnosti od slobodnog
kapaciteta transportnog sistema.
O pristupu sistemu za transport nafte naftovodom, odlučuje transporter na način i po postupku
propisanom zakonom kojim se uređuje oblast energetike.
Prilikom zaključivanja ugovora o transportu korisnik je dužan da dostavi:

dokaz o posedovanju licence za trgovinu naftom i derivatima nafte;

dokaz o posedovanju licence za proizvodnju derivata nafte, odnosno dokaz o
obezbeđenju preuzimanja transportovane sirove nafte;

bankarsku garanciju/depozit za obezbeđenje plaćanja za transportovane količine
manje od milion tona godišnje;

solo menica za obezbeđenje plaćanja za transportovane količine preko milion tona
godišnje;

solo menica za obezbeđenje plaćanja ugovorne kazne za predaju na transport manje
od 90% ugovorene količine sirove nafte;

dokaz o posedovanju ugovora sa KO koja ispunjava uslove ovih pravila;

polisu o osiguranju nafte u transportu;

sertifikat kvaliteta sirove nafte koju transportuje.
Nakon zaključenja ugovora o transportu a najkasnije pet dana pre početka transporta korisnik je
dužan da transporteru podnese zahtev za transport za svaku šaržu pojedinačno
Zahtev za transport je dokument transportera, u formi obrasca, u koji korisnik unosi sledeće
podatke:

broj ugovora;

modalitet transporta sa definisanim mestom prijema i mestom predaje;
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
25
Informator o radu – JP Transnafta

vrstu sirove nafte;

količinu sirove nafte;

lice ovlašćeno od strane korisnika da u njegovo ime i za njegov račun preda sirovu naftu
transporteru u mestu otpreme;

lice ovlašćeno od korisnika da u njegovo ime i za njegov račun preuzme sirovu naftu od
transportera na mestu predaje;

angažovanu KO;

planirani datum početka transporta.
Obrazac zahteva sadrži i rubriku za odobrenje transporta koju popunjava ovlašćeno lice
transportera odmah po prijemu zahteva.
Zahtev sa popunjenom rubrikom kojom transporter odobrava transport prosleđuje korisniku, po
pravilu, putem telefaksa.
U slučaju nemogućnosti da se transport nafte izvrši u skladu sa zahtevom, transporter navodi
ovu okolnost, sa razlozima nemogućnosti transporta nafte i mogućem datumu početka
transporta, odnosno drugim elementima za transport nafte u skladu sa ugovorom o transportu.
Detaljan opis postupka radi pružanja usluga skladištenja nalazi se u dokumentu „Pravilnik u
odnosima u prijemu, uskladištenju i predaji nafte u poslovima skladištenja sirove nafte“ na
naslovnoj stranici web prezentacije JP Transnafta, u rubrici „Dokumenti“.
(http://transnafta.rs/files/doc/Pravilnik%20u%20odnosima%20u%20prijemu,%20uskladistenju%
20i%20predaji%20nafte%20u%20psolovima%20skladi[tenja%20sirove%20nafte.pdf)
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
26
Informator o radu – JP Transnafta
11. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA
Uvozna
Domaća
Ukupno
Transport sirove nafte (t)
2012
2013
1,111,899,23
1.555.373,13
713.001,50
988.998,66
1.824.900,74
2.544.371,79
Skladištenje nafte i derivate nafte (t)
2012
2013
3,695.58
38,959.46
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
27
Informator o radu – JP Transnafta
12. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Prihodi
Naziv prihoda
Odobreno 2012
Ostvarenje 2012
Odobreno 2013
Ostvarenje 2013
Prihodi od prodaje
Prihodi od trgovine
Prihodi od
zakupnina
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne
razlike
Ostali finansijski
prihodi
Prihod od
smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja
dugoročnih
rezervisanja
Ostali nepomenuti
prihodi
Prihodi od
usklađivanja
potraživanja
Prihodi, efekti
promene
računovodstvene
politike i ispravke
grešaka iz ranijih
godina
Ukupno
3,794,844,520.00
0.00
581,967,432.00
0.00
916,701,000.00
0.00
818,758,389.01
0.00
Odobreno za
2014
898,728,220.00
152,317,840.00
2,376,000.00
2,438,059.00
0.00
1,647,792.00
0.00
36,000,000.00
39,467,763.00
35,950,000.00
50,601,992.60
36,000,000.00
550,000.00
8,861,342.00
50,000.00
38,509.43
0.00
0.00
52.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
23,250,803.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,879,128.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
8,476,514.00
0.00
10,452,370.81
3,000,000.00
0.00
2,065.00
2,000,000.00
140,825.75
0.00
0.00
60,528.00
0.00
180,044.97
0.00
3,838,770,520.00
66,403,686.00
954.701.000.00
881,819,924.57
1,090,046,060.00
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
28
Informator o radu – JP Transnafta
Rashodi
Naziv troška
Nabavna vrednost
prodate robe
Troškovi ostalog
materijala
Troškovi goriva i
energije
Troškovi zarada i
naknada zarada
(bruto)
Troškovi
doprinosa na
zarade i naknade
zarade na teret
poslodavca
Troškovi naknada
po ugovoru o delu
Troškovi naknade
članovima
Upravnog i
Nadzornog odbora
Ostali lični rashodi
i naknade
Troškovi
transportnih
usluga
Troškovi usluga
održavanja
Troškovi
zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i
propaganda
Troškovi ostalih
usluga
Troškovi
Odobreno 2012
Ostvarenje 2012
Odobreno 2013
Ostvareno 2013
Odobreno za
2014
3,050,343,120.00
0.00
0.00
0.00
150,567,840.00
13,360,000.00
7,512,098.00
18,428,616.00
4,732,093.12
20,206,140.00
51,900,000.00
47,800,000.14
60,512,600.00
57,834,254.89
65,596,000.00
203,961,765.00
192,064,150.13
235,222,937.28
218,612,143.61
239,775,981.00
36,509,155.94
34,115,000.16
42,104,905.77
39,486,174.89
42,919,901.00
1,700,000.00
1,508,406.55
1,000,000.00
130,000.00
4,266,378.00
12,851,452.00
11,949,962.94
8,081,707.00
7,739,513.37
4,765,620.00
13,840,000.00
13,358,814.89
17,693,283.00
8,171,910.68
13,250,000.00
6,110,000.00
5,055,017.86
6,228,000.00
4,315,505.04
5,660,000.00
24,980,000.00
10,148,510.46
48,770,000.00
9,550,535.99
56,948,008.00
1,600,000.00
58,391.58
69,000.00
92,963.62
1,158,400.00
2,630,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
3,950,000.00
3,547,165.99
4,900,000.00
3,839,779.00
3,840.000.00
44,020,000.00
26,567,762.77
49,178,950.00
40,649,987.71
59,055,800.00
143,000,000.00
139,426,638.41
158,484,470.23
149,973,096.46
169,177,758.00
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
29
Informator o radu – JP Transnafta
amortizacije
Troškovi
rezervisanja
Troškovi
neproizvodnih
usluga
Troškovi
reprezentacije
Troškovi premije
osiguranja
Troškovi platnog
prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Ostali
nematerijalni
troškovi
Kamate na uzete
kredite
Negativne kursne
razlike
Gubici po osnovu
rashoda
Manjkovi
Ostali nepomenuti
rashodi
Obezvređenje
nematerijalnih
ulaganja
Obezvređenje
postrojenja i
opreme
Obezvređenje
dugoročnih
finansijskih
plasmana i HOV
Obezvređivanje
potraživanja i
kratkoročnih
0.00
0.00
5,000,000.00
9,271,639.88
0.00
24,677,000.00
16,752,958.86
32,294,660.00
14,551,212.76
26,390,000.00
6,460,000.00
5,557,539.33
6,660,000.00
4,522,544.32
4,540.000.00
36,000,000.00
31,296,267.24
40,000,000.00
28,429,768.018
44,341,860.00
27,512,500.00
838,599.85
960,000.00
795,980.64
900,000.00
4,160,000.00
33,200,000.00
2,747,566.29
32,308,171.61
2,845,000.00
33,244,200.00
2,031,871.88
49,099,851.10
2,499,500.00
44,125,400.00
11,484,000.00
10,582,149.99
12,154,540.00
9,864,767.09
11,210,000.00
5,000,000.00
4,677,532.13
13,282,100.00
525,492.04
239,557.00
930,000.00
3,349,013.68
420,000.00
192,641.97
737,015.00
0.00
291,548.52
0.00
752,406.02
0.00
0.00
0.00
0.00
13,540.37
0.00
4,700,000.00
5,016,657.96
5,500,000.00
5,038,015.01
5,000,000.00
0.00
0.00
0,00
1,578.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,099,269.11
0,00
0.00
0.00
0.00
2,798,713.74
0.00
0.00
3,477,041.78
0.00
2,735,726.26
0.00
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
30
Informator o radu – JP Transnafta
finansijskih
plasmana
Rashodi i ispravke
greški ranijih
godina
Ukupno
0.00
4,758,954.60
3,764,878,992.94
614,693,921.72
0.00
1,873,756.48
0.00
680,289,614.90
978,171,158.00
Budžet JP Transnafta je bio podvrgnut reviziji od strane eksternog ovlašćeno revizora koji je potvrdio verodostojnost finansijskih
izveštaja.
Izveštaj revizora je moguće preuzeti po zahtevu.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
31
Informator o radu – JP Transnafta
13. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
U 2012. godini realizovano je 16 javnih nabavki u otvorenom i 2 u pregovaračkom postupku,
kao i 50 postupaka nabavke male vrednosti.
U 2013. godini pokrenuta je 61 javna nabavka u otvorenom postupku, 6 u pregovaračkom i 81
javna nabavka male vrednosti.
Podaci o javnim nabavkama se u skladu sa Zakonom objavljuju na Portalu javnih nabavki,
http://portal.ujn.gov.rs/, kao i na internet prezentaciji preduzeća:
http://transnafta.rs/sr_lat/naslovna/tenderi/javne_nabavke/
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
32
Informator o radu – JP Transnafta
14. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
DONACIJE U 2012. GODINI
45 % za humanitarne svrhe
20 % za kulturu, umetnost
20 % za ostale namene
15 % za amaterski sport
Ukupno realizovanih zahteva za donaciju
Realizovani zahtevi
26
8
4
4
42
SPONZORSTVA U 2012. GODINI
40 % sponzorstvo konferencija
Realizovani zahteva
3
20 % sponzorstvo pisanih dela
1
40 % ostali oblici sponzorstva
Ukupno realizovanih zahteva za sponzorstvo
5
9
DONACIJE U 2013. GODINI
Realizovani zahtevi
45 % za humanitarne svrhe
25
20 % za kulturu, umetnost
10
20 % za ostale namene
8
15 % za amaterski sport
10
Ukupno realizovanih zahteva za donaciju
53
SPONZORSTVA U 2013. GODINI
Realizovano zahteva
6
3
40 % sponzorstvo konferencija
20 % sponzorsvo pisanih dela
40 % ostali oblici sponzorstva
Ukupno realizovanih zahteva za sponzorstvo
6
15
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
33
Informator o radu – JP Transnafta
15. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA
Zarade zaposlenih u JP Transnafta u 2013. godini isplaćene su u skladu sa usvojenim
Programom poslovanja za 2013. godinu.
Rast zarada u 2014. godini planira se u skladu sa članom 27e Zakona o budžetskom sistemu,
prema kome se zarade povećavaju od aprila za 0.5% i od oktobra za 1%. Zarada zaposlenih,
definisana Ugovorom o radu i Pravilnikom o radu JP Transnafta Pančevo, usklađena je sa
Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl.glasnik RS“ br. 93/12);
Planirani troškovi naknada za Nadzorni odbor saglasni su sa Zakonom o javnim preduzećima
(„Sl.glasnik RS“ br. 119/12) i Zaključkom Vlade 05 Broj: 120-4780/2008, od 06.11.2008. godine
koji se odnosi na merila za utvrđivanja najvišeg iznosa naknada za rad predsednika i članova
organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čiji
je osnivač Republika Srbija.
Od osnivanja, JP Transnafta ostvaruje dobit, koju raspodeljuje na način koji utvrđuje Osnivač,
dok se deo ostvarene dobiti koji ostaje na raspolaganju Preduzeću raspodeljuje odlukom
Nadzornog odbora (prethodno Upravnog odbora), a na osnovu zakona i u skladu sa Pravilnikom
o radu JP Transnafta.
Prema godišnjem računu JP Transnafta za 2012. godinu, iskazana dobit za period 01.01.31.12.2012. godine iznosi 34.999.562,42 dinara. Odlukom Upravnog odbora JP Transnafta, od
11. aprila 2013. godine, iskazana dobit je raspoređena tako što je 50% ostvarene dobiti
usmereno Vladi Republike Srbije, kao osnivaču, dok je preostalih 50% ostvarene dobiti
raspoređeno u JP Transnafta. Na odluku Upravnog odbor, Vlada Republike Srbije je dala
saglasnost.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
34
Informator o radu – JP Transnafta
16. PODACI O SREDSTVIMA ZA RAD
Nepokretna imovina
Vrsta
Količina
Poslovni prostor
Naftovod
Rezervoari i delovi rezervoara
Ostali cevovodi
Ostali objekti
4
2
28
9
31
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2013.
(rsd)
198.924.075,75
1.448.349.241,16
376.163.479,15
7.009.232,94
181.795.226,70
Pokretna imovina
Vrsta
Kancelarijski nameštaj
Birotehnička oprema
Oprema posebne namene
Ostala oprema
Računski sistemi
Sredstva veze
Putnički automobili
Vatrogasno vozilo
Ostala prevozna sredstva
Količina
1103
8
324
81
295
187
28
1
12
Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2013.
(rsd)
4.467.522.,61
95.593,00
380.360.456,47
1.270.555,86
12.603.877,93
1.992.113,91
36.184.492,62
10.821.123,07
6.342.131,95
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
35
Informator o radu – JP Transnafta
17. ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA
JP Transnafta poseduje informacije koje su vezane za obavljanje poslova iz njene nadležnosti,
a iste se uglavnom u pisanom obliku čuvaju u arhivi preduzeća u papirnoj formi. Izuzetno,
pojedine informacije se nalaze i na drugim elektronskim nosačima. Skraćeni delovodnik u koji
se unose svi predmeti koji se predaju javnom preduzeću na rad vodi tehnički sekretar.
Na čvrstim diskovima računara koji se koriste u radu Preduzeća nalaze se najznačajnije vrste
dokumenata, koja prema lokaciji i načinu čuvanja podataka možemo izdvojiti u dve grupe:

podaci uskladišteni na radnim stanicama

podaci uskladišteni na serverima
Trenutno postoji 10 računara koji imaju ulogu servera, 7 u Bjelanovićevoj u Beogradu i po jedan
u Zmaj Jovinoj u Pančevu, Grčkoškolskoj i na Terminalu u Novom Sadu.
Zaštita podataka
Korisniku se preporučuje da računar zaštititi screensaver lozinkom radi sprečavanja
neovlašćenog korišćenja računara u slučaju kada nije u kancelariji, a ostavlja uključen računar.
Korisnik lozinku postavlja prema svom nahođenju.
Korisnici lična dokumenta čuvaju na svom računaru, a zajednička službena dokumenta na
intranet portalu u odgovarajućem folderu. Struktura foldera i podfoldera za svaku poslovnu
celinu se definiše prema zahtevima Direktora funkcija, Rukovodilaca sektora i Šefova službi, a u
dogovoru sa administratorima Službe. Podaci se mogu čuvati i razmenjivati i preko lokalnih fajl
servera, ali administratori Službe ne garantuju za sadržaj i bezbednost tih podataka.
Zaštita od virusa
Prilikom priključenja na mrežno okruženje, na svaki računar postavlja se licencirani antivirusni
softver. Svakih 60 minuta se na računar, automatski sa lokalnog servera, instaliraju nove
antivirusne definicije. Instalacija se obavlja u pozadini i automatski, bez učešća korisnika
personalnog računara. Skeniranje na viruse se obavlja u realnom vremenu, u toku rada
korisnika.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
36
Informator o radu – JP Transnafta
18. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU
Podaci o radu javnog preduzeća Transnafta čuvaju se u arhivi preduzeća. JP Transnafta
poseduje zapisnike sa sednica, odluke i zaključene ugovore.
Podaci o vrstama informacija:

Beleške sa sednice kolegijuma

Zapisnike sa sednica Upravnog odbora

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora

Ugovori
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
37
Informator o radu – JP Transnafta
19. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP
Rad JP Transnafta je javan. Uvid u dokumenta omogućava se tražiocu u skladu sa Zakonom o
pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. glasnik RS 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), osim u
slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
38
Informator o radu – JP Transnafta
20. INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa
radom JP Transnafta i koje se nalaze na nekom dokumentu koji je u posedu preduzeća, može
se podneti JP Transnafta na neki od sledećih načina:




U pisanoj formi na poštansku adresu:
JP Transnafta
Zmaj Jovina 1
26000 Pančevo
Elektronski na email adresu: [email protected]
Usmeno, na zapisnik u Službi za informisanje, u JP Transnafta, Bjelanovićeva 2,
Beograd, radnim danima između 8 i 16 časova
Faksom, na broj 011/245-9430
Zakonske odredbe u vezi sa podnošenjem zahteva i ostvarivanjem prava na pristup
informacijama od javnog značaja:
1. Svako (npr. domaće i strano, fizičko i pravno lice) može da podnese zahtev za pristup
informacijama;
2. Zahtev mora da sadrži ime ili naziv podnosioca zahteva, adresu podnosioca zahteva
i što precizniji opis informacije koja se traži;
3. U zahtevu se ne mora navesti razlog traženja informacije;
4. Pravo na pristup informacijama se može ostvariti tako što će se tražiti nešto od
sledećeg: uvid u dokument koji sadrži informaciju, kopija dokumenta na kojem se
informacija nalazi, obaveštenje o tome da li organ poseduje informaciju, obaveštenje
o tome da li je informacija inače dostupna;
5. U vezi sa ostvarivanjem ovog prava moguće je naplatiti samo troškove umnožavanja i
upućivanja kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju, a ne i druge eventualne
troškove koje organ ima u vezi sa postupanjem po zakonu. Troškovi se mogu naplatiti u
skladu sa Uredbom i Troškovnikom koje je utvrdila Vlada Republike Srbije.
Obaveze plaćanja nužnih poslova oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta
zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju
dokumenata zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena
informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne
sredine, osim u slučajevima kad organ javne vlasti ne mora tražiocu da omogući
ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja jer se radi o informaciji
koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili objavljena na internetu.
U dosadašnjoj praksi JP Transnafta nije naplaćivalo ni troškove umnožavanja niti
troškove upućivanja traženih dokumenata.
6. JP Transnafta je dužno da postupi po zahtevu bez odlaganja, a najduže u roku od 48
sati, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene informacije.
Obaveza da se informacija dostavi „bez odlaganja“ je osnovna i znači da će JP
Transnafta odgovoriti po zahtevu odmah čim bude u prilici da to učini. Informacije koje
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
39
Informator o radu – JP Transnafta
se odnose na pitanja od značaja za život i zdravlje ljudi, JP Transnafta će dati u roku od
48 sati, ako ne bude u mogućnosti da to učini odmah. Sve druge informacije JP
Transnafta će dati u roku od 15 dana. Izuzetno, kada nije moguće zahtevu udovoljiti u
roku od 15 dana zbog potrebe da se tražene informacije prikupe, JP Transnafta će o
tome obavestiti tražioca u roku od sedam dana od prijema zahteva, i ujedno će tražioca
obavestiti u kojem toku će udovoljiti zahtevu. Taj dodatni rok ne može da bude duži od
40 dana.
7. JP Transnafta je obavezno da omogući pristup informaciji ili da donese rešenje
kojim će se zahtev u potpunosti ili delimično odbiti iz razloga koji su određeni
Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ignorisanje zahteva i
upućivanje neformalnih obaveštenja umesto postupanja po zahtevu nije dopušteno;
8. U slučaju da JP Transnafta donese rešenje kojim se zahtev odbija, ili u slučaju da
propusti da donese takvo rešenje ili udovolji zahtevu u roku, podnosilac zahteva ima
pravo da uputi žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti.
9. Podnosilac zahteva ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog
značaja i zaštitu podataka o ličnosti i u odnosu na zaključak kojim se njegov zahtev
odbacuje.
Ovlašćeno lice
Direktor JP Transnafta, na osnovu člana 49. stav 1 Zakona o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/04) imenovao je Vanju
Knežević, stručnog saradnika za informisanje, kao ovlašćeno lice za rešavanje zahteva za
slobodan pristup informacijama od javnog značaja iz delokruga rada JP Transnafta.
U nastavku se nalaze:
1. Obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koje se traže od JP
Transnafta. Ovaj obrazac nije obavezujući, tako da će biti razmatrani i zahtevi koji ne
budu podneti na priloženom obrascu.
2. Obrazac žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i podataka o ličnosti u
slučaju da organ vlasti nije postupio ili je delimično postupio po zahtevu za pristup
informacijama od javnog značaja.
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
40
Informator o radu – JP Transnafta
...............................................................................................................................................
JP Transnafta
Pančevo, Zmaj Jovina br. 1
ZAHTEV
za pristup informaciji od javnog značaja
Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa
zahtevam:
obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**
poštom
elektronskom poštom [email protected]
faksom
na drugi način:***_________________________________________
Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju
pronalaženje tražene informacije)
____________________________________
Tražilac informacije/Ime i prezime
U ________________,
dana______201__ godine
______________________
adresa
______________________
drugi podaci za kontakt
______________________
Potpis

U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.
U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata
***
Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate
**
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
41
Informator o radu – JP Transnafta
ŽALBA KADA ORGAN VLASTI NIJE POSTUPIO/ nije postupio u celosti/ PO ZAHTEVU
TRAŽIOCA U ZAKONSKOM ROKU (ĆUTANJE UPRAVE)
Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa za poštu: Beograd, Nemanjina 22-26
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
podnosim:
ŽALBU
protiv
JP Transnafta
zbog toga što organ vlasti:
nije postupio / nije postupio u celosti / u zakonskom roku
(podvući zbog čega se izjavljuje žalba)
po mom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo tom
organu dana ….................... godine, a kojim sam tražio/la da mi se u skladu sa Zakonom o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogući uvid- kopija dokumenta koji
sadrži informacije o /u vezi sa :
.........................................................................................................................................................
.........
.........................................................................................................................................................
.........
(navesti podatke o zahtevu i informaciji/ama)
Na osnovu iznetog, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu i omogući mi pristup
traženoj/im informaciji/ma.
Kao dokaz , uz žalbu dostavljam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti.
Napomena: Kod žalbe zbog nepostupanja po zahtevu u celosti, treba priložiti i dobijeni
odgovor organa vlasti.
.............................................................
Podnosilac žalbe / Ime i prezime
.................................................................
potpis
..............................................................
adresa
..............................................................
drugi podaci za kontakt
............................................................
U................................., dana ............ 201....godine
JP Transnafta | Ažurirano 1. oktobar 2014.
Potpis
42
Download

Informator o radu – JP Transnafta